Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

Informácie nájdete na:

Vojenský veterán Bratislava

Ako sa stať členom


Podporte tento web

LOGO VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

01 Program zdruzenia

02-Stanovy zdruzenia

03-Smernica realizacie stanov

Informácia o založení občianského združenia

……..Veterán (z latinského vetus alebo starý) je starý, vojenský vyslúžilec teda vojenský veterán. V starovekom Ríme boli veteráni – vojenskí vyslúžilci, ktorí boli prepustení z armády po 20 rokoch aktívnej služby. Tvorili zálohu, ktorá bola v prípade vojny opäť povolaná do vojska. Za napoleonských vojen tvorili veteráni Napoleonovu slávnu starú gardu, ktorá sa preslávila najmä hrdinským odporom v bitke u Waterloo. V Armáde ČR sú pojmom vojenský veterán označovaní tiež vojenskí dôchodcovia. Účastníci vojny pôsobiaci vo vojenských a partizánskych jednotkách sú označovaní pojmom vojnový veterán. Pre svoj prínos pre vlasť a boj za slobodu je veteránom obvykle prejavovaná úcta. V SR sa za vojnových veteránov pokladajú aj profesionálni vojaci vysielaní do zahraničných misií.

……..Bratislava a jej okolie boli vo svojej histórií dejiskom významným vojenských aktivít , ktoré ovplyvnili bezpečnostnú a politickú situáciu nielen v meste, regióne, ale aj v celej strednej Európe. K najvýznamnejším patria boje s vojskami osmanskej ríše, francúzskymi vojskami N.B., pruskými vojskami a jednotkami nemeckého wehrmachtu. Bratislava patrila k najväčším posádkovým mestám rakúsko-uhorskej monarchie a neskôr aj Československa, s pomerne veľkou koncentráciou vojenských jednotiek, veliteľstiev, vojenských vzdelávacích inštitúcií a zabezpečovacích útvarov. Tomu zodpovedala aj spolková činnosť vojakov a ich zapojenie sa do kultúrneho života, osvetovej ( vzdelávacej ) činnosti, podpory a starostlivosti o vdovy a ženy nemocných (invalidných) vojenských vyslúžilcov.

……..V druhej polovici 70-tych rokov 19. storočia vznikli v Bratislave dva spolky vojenských vyslúžilcov. Bezprostredne po založení Spolku vojenských veteránov v Bratislave (historické pramene uvádzajú tiež názov „1.bratislavský spolok vojenských veteránov„) sa uskutočnilo v roku 1876 zakladajúce zhromaždenie spolku vojenských veteránov vo Svätom Jure pod názvom 1.bratislavský spolok vojenských veteránov – filiálka Svätý Jur. Spolok vojenských veteránov organizoval spomienkové oslavy na počesť padlých v bitke pri Lamači medzi rakúsko-uhorskými a pruskými vojskami v roku 1866 na Kamzíku.
Začiatkom 80-tych rokov 19. storočia vznikol „Spolok na podporu žien vojenských vyslúžilcov v chorobe“. Spolková činnosť vojenských veteránov sa výrazne aktivizovala aj v 30-tych rokov 20. storočia po vzniku Československej republiky. V roku 1934 vzniká „Spolok vyslúžilých vojakov M. R. Štefánika v Rači a v roku 1936 bol bývalými legionármi založený „Spolok vyslúžilých vojakov č.18 gen. M. R. Štefánika v Lamači”. Pôvodne vznikol na podporu pozostalých po padlých legionároch. Ich domy boli označené tabuľkou s názvom „Legionár“ a spolok ich finančne podporoval.

………V Bratislave sme sa preto rozhodli nadviazať na činnosť spolkov vojenských veteránov z druhej polovice 70-tych rokov 19. storočia.  Zakladajúce Valné zhromaždenie občianskeho združenia Vojenský veterán Bratislava  sa uskutočnilo 8. júna 2015. Vojenský veterán Bratislava chce nadviazať na také hodnoty ako je solidarita, podpora a pomoc vojenským vyslúžilcom a ich rodinám, udržiavať pamiatku a úctu vojakom za ich prínos pre vlasť a obetu vo vojnových konfliktoch. Preto budeme pokračovať v našej činnosti pri ochrane sociálnych práv vojenských vyslúžilcov tak, ako sme sa tomu venovali v predchádzajúcich rokoch pod názvom ZV SR–Klub Bratislava, pokračovať v tradícií organizovania spomienkového podujatia ku Dňu vojnových veteránov na vojenskom cintoríne v Petržalke–Kopčanoch v spolupráci s MO SR, hlavným mestom SR Bratislavou a ďalšími neziskovými organizáciami. Sme presvedčení, že sa nám v duchu hodnotového smerovania a cieľov podarí spájať v otázkach profesijného záujmu všetky organizácie, ktoré združujú vojenských vyslúžilcov.

……..Členom združenia VOJENSKÝ VETERÁN Bratislava sa môže stať fyzická osoba, bývalý vojak z povolania (dôstojník, práporčík), profesionálny vojak , ak má odslúžené minimálne 10 rokov v OS, ako aj jeho najbližší rodinný príbuzný alebo sympatizant, ktorý súhlasí so stanovami združenia a rozhodne sa aktívne podporovať združenie pri naplňovaní jeho poslania a cieľov.
Členstvo v občianskom združení má charakter individuálneho členstva, je dobrovoľné, vzniká podaním, registráciou a schválením písomnej prihlášky, zaniká na základe dobrovoľného rozhodnutia o vystúpení zo združenia, zrušením, vylúčením alebo pozastavením členstva rozhodnutím Rady veteránov. Člen je povinný dodržiavať stanovy združenia, podieľať sa na plnení cieľov a úloh združenia, platiť členské príspevky vo výške schválenej Valným zhromaždením (pre rok  je stanovené 15 €),  má právo voliť a byť volený do orgánov združenia, zúčastňovať sa Valného zhromaždenia aj rokovania Rady veteránov, navrhovať kandidátov do volených orgánov združenia, dostávať informácie o činnosti združenia, žiadať združenie o pomoc pri organizovaní, zverejňovaní a propagácii vlastnej činnosti.

……..Štatutárom VOJENSKÉHO VETERÁNA BRATISLAVA a predsedom Rady veteránov bol na 2. Valnom zhromaždení dňa 7. septembra 2015 zvolený plk.v.v. Ing. Pavol Bada.

Adresa : VOJENSKÝ VETERÁN, Dulovo nám. 6
Poštová adresa :   CHŇAPEK Štefan,  Jirásková 4, 851 01 Bratislava
IČO : 42448093
Banka: 2700860529 / 8330
Tel.: +421905 963 399;    0905 963 399
E-mail: stefanchnapek@gmail.com ,   s.chnapek@upcmail.sk
Internet: www.bezpzlozky.eu

Nabudúce napíšeme viac o našom programovom zameraní a rozvedieme ciele združenia.
Z praktických dôvodov začíname používať skratku VVB – Vojenský Veterán Bratislava.

Prihláška do VVB ČB

Poznámka : Vyplnenú prihlášku odovzdať a členské uhradiť je možné na schôdzi Rady veteránov v Posádkovom klube (Dulovo nám.) v dňoch rokovania Rady združenia –  podľa Plánu činnosti na daný rok (druhý pondelok v mesiaci) v dobe od 15.00 do 17.00 hod.

Pri prevode členského cez banku na účet združenia uvádzajte:

Suma: 15 Euro
Číslo účtu príjemcu: 2700860529
Kód banky: 8330

IBAN: SK4383300000002700860529
Variabilný symbol: 012017
Špecifický symbol: 2017
Konštantný symbol: 0558
Informácia pre príjemcu: Členské 2017, meno a priezvisko odosielateľa

 

Logo VVBA

 

 

 

13 Komentárov na Vojenský veterán Bratislava:

 • RE: Pavol Bada: 13. október 2015 v 16:44

  Výborne, ďakujeme Rade veteránov, ešte dajte kontakt a pokyny pre zasielanie podpory na činnosť tohto webu.
  Milan

 • Vážení čitatelia a prispievatelia na tomto webe.

  Rada veteránov dňa 12. októbra 2015 rozhodla, že členom Občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN Bratislava sa môže stáť ktorýkoľvek záujemca zo všetkých regiónov Slovenska i Čiech, ten kto spĺňa podmienky uvedené v úvodnom článku http://www.bezpzlozky.eu/2015/09/vojensky-veteran-bratislava/
  Vzor PRIHLÁŠKY je v uvedenom článku, po vytlačení a vyplnení je možnosť túto prihlášku priniesť osobne na rokovanie Rady do Pos. Klubu v hore uvedených dňoch, alebo odoslať poštou na adresu
  Poštová adresa : P.O.BOX 157, 820 05 Bratislava 25;
  Vyplnenú prihlášku e-mailom je možné poslať, avšak iba ako skenovanú kópiu prihlášky s vlastnoručným podpisom žiadateľa (poslať v programe .PDF).
  Pre uľahčenie komunikácie uvádzajte na prihláške svoju aktuálnu e-mail adresu.

  Úhradu členského môžete realizovať aj cez eBanku
  Suma: 15 Euro
  Číslo účtu príjemcu: 2700860529
  Kód banky: 8330
  Variabilný symbol: 012015 (16, 17, 18,…)
  Špecifický symbol: 2016 (17, 18, 19…)
  Konštantný symbol: 0558
  Informácia pre príjemcu: Členské 2016(17, 18,…), meno a priezvisko odosielateľa

  Usmernenie pre poskytovanie FP na podporu tohto webu Internet: http://www.bezpzlozky.eu , bude uverejnené v samostatnom článku v najbližších dňoch.

  Ing. Bada -- predseda VVB

 • Ďakujem webu za uverejnenie článkov “Veterani_vzpominaji…”, (pod úvodným článkom nad komentármi).
  Je tam mnoho z našej vtedajšej reality. Čítal som to jedným dychom. Neváľali sme si “šunky”, či sa to niekomu ľúbi alebo nie. Služba štátu bola na prvom mieste, až potom rodina, manželka (a jej “trvalé” zamestnávanie).
  Ešte raz vďaka.

 • Sú to iba naše názory.Čím viac názorov, tým lepšie.My to máme jednoduchšie, lebo iba “špekulujeme” -- snáď aby bolo dobre a aby 12.10.2015 uzrela svetlo sveta tá najlepšia a najpraktickejšia možnosť, ktorá bude väčšine vyhovovať.Ale hlavne bude vyhovovať “VVB”.:-)

 • Rozumiem Miro.To je v poriadku. Ty, ja a ešte možno 50, možno 100 ľudí prispeje na web, akoukoľvek formou a možno polovica z nás naň nenapíše ani čiarku. Len bude čítať. Ale môže sa objaviť 51-vý, alebo 103-tí, ktorý tiež zaplatí a bude uverejňovať také hlúposti, z ktorých sa zakrúti hlava nielen webmajstrovi, prípadne predsedovi VVB ale aj nám ostatným. A webmajster ho nebude môcť vymazať, alebo nejak inak uzemniť, pretože dotyčný sa bude cítiť diskriminovaný-veď zaplatil. Bude vytrubovať kade bude chodiť, ako je diskriminovaný, nedocenený a čo ja viem čo ešte.
  Keď to prirovnám k tej krčme, tak ja poznám aj takých, čo vydrulia aj vitriol, keď im objednáš, ale tvrdiť budú, že nepili vôbec, len poslední z krčmy odchádzali, resp. krčmárka ich vyhodila…Ibaže to sa dozvieme až na druhý deň-od krčmárky.

 • Iba doplním k: “jeho smola”.Je to /či bude/ aj moja smola, Tvoja smola, ich smola…atď., aby nebolo, že si uzurpujem/e/ do týchto vecí zásadne hovoriť.Za seba môžem iba toľko.Predtým som prispel na ZV SR -- 2 percenta z príjmu fyzických a právnických osôb.Pre mňa osobne by bolo výhodnejšie prispieť finančnou čiastkou, keďže už momentálne nepracujem.Predtým 2 percenta prispela manželka.Ale je to vec názoru a určite to bude každého slobodné rozhodnutie, ako bude postupovať.Iba toľko.

 • Pre Milana Faltina -- veď nevhodné príspevky sa dajú vymazať.A že niekto zaplatíme, lepšie povedané dobrovoľne prispejeme nejakou finančnou čiastkou.Mne sa páči, ako to pomenoval Roman Mandyčevsky napísal: 30. septembra 2015 o 19:51 -- …”na túto stránku chodím a je pre mňa prínosom a ak takto prispejem, bude mi to zadosťučinením”…No, keď by to bolo na základe dobrovoľnosti /a je (bude) to dobrovoľné/, to je ako keď niekto prepije peniaze v krčme a potom by si to nárokoval naspäť.Jeho smola.Mal rozmýšľať pred tým, než v tej krčme prispel.Viem, pritiahol som to za vlasy.Ale ako som písal:Verím, že 12.10.2015 sa výsledok pozitívne vykryštalizuje.

 • K Mirovi Palfimu, dňa 01.10.2015 o 13:41 hod.:
  Je jasné, že keď to situácia dovolí, podporíme všetko dobre a zmysluplné, či sme už veteráni, záložaci, vyslúžilci, alebo sympatizanti. Ja tiež. Ale na druhej strane má Paľo Bada pravdu, s tou konšpiračnou možnosťou, že sa kadejaký odkundes môže na tom priživiť. Prisaje sa k webu jak pijavica-lebo zaplatil, a ani párom volov ho potom stade nedostaneš.

 • Pavol Bada napísal: 30. septembra 2015 o 20:48
  Ďakujem pekne za odpoveď.
  K bodu 2) : “Pokiaľ ide o zasielanie finančných príspevkov (napr. na fungovanie tohto webu), problém by nebol s účtom, tam namiesto „Členské VVB na rok 2016“ odosielateľ jednoducho napíše „Príspevok na Web 2016, meno a priezvisko“, výška príspevku je dobrovoľná. Nastáva jediný problém v tom, že si prispievateľ bude môcť nárokovať na uverejnenie akéhokoľvek komentára/príspevku, pretože „prispel“…atď.,”…
  …až namiesto “Príspevok na Web 2016, meno a priezvisko”…napíšem/e/ príspevok na VVB /Vojenský veterán Bratislava/ na rok 2016, meno a priezvisko -- v podstate by som sa vyhol, prípadne aj ďalší, nižšie popísanej “konšpiratívnej úvahe”.Tak -- podobne budem postupovať.:-)Verím, že 12.10.2015 sa výsledok pozitívne vykryštalizuje.

 • Reagujem na príspevky p. Mira Palfiho a p. Mandyčevského.
  1) Vojenský veterán Bratislava začína svoju činnosť, „rozpohybovávame sa“, pôvodne sme nemali v úmysle osloviť členstvom veteránov mimo Bratislavy. Na základe e-mailov a telefonátov z iných miest, (už nie iba slovenských), budeme musieť prístup k možnosti stať sa členom prehodnotiť. Už to riešime, výsledok bude známy na schôdzi Rady 12.10., kedy rozhodneme. Priznávam, že sme neočakávali až taký záujem, mali sme záujem o cca 40–50 (max 100) aktívnych, iniciatívnych členov.
  2) Pokiaľ ide o zasielanie finančných príspevkov (napr. na fungovanie tohto webu), problém by nebol s účtom, tam namiesto „Členské VVB na rok 2016“ odosielateľ jednoducho napíše „Príspevok na Web 2016, meno a priezvisko“, výška príspevku je dobrovoľná. Nastáva jediný problém v tom, že si prispievateľ bude môcť nárokovať na uverejnenie akéhokoľvek komentára/príspevku, pretože „prispel“. Web pritom musí dodržiavať všeobecne dané zásady pre diskutérov. Hrozí, že na web sa dostanú aj silne negatívne emócie alebo frustrácie diskutéra, ktoré majú napr. pramálo do činenia s témou článku, a zriaďovateľ webu sa bude bezmocne prizerať nakoľko si diskutér web (čiastočne) uhradil. Je to možno konšpiratívna úvaha, zatiaľ „sa“ všetko riešilo a vysvetľovalo cestou individuálnych e-mailov.
  3) Je to všetko náročné, avšak naša snaha na nikom nebyť závislí je prioritnou., napriek tomu prosím aby ste nám zostali vernými čitateľmi, diskutérmi/ prispievateľmi na web, a v najbližších mesiacoch uvidíte či sa v niečom zmeníme, alebo dodržujeme doteraz navedené zásady. I keď je pravda, že financie teraz pri rozbiehaní najviac potrebujeme, aj pre tento web na rok 2016.
  Ing. Bada, predseda VVB

 • Chcel by som sa spýtať, či je možné tú prihlášku poslať i poštou, pretože cestu do Bratislavy v tomto roku nemám.
  Som ZTP, na túto stránku chodím a je pre mňa prínosom a ak takto prispejem, bude mi to zadostučinením. Bývam v Ľubietovej , čo je za Banskou Bystricou. Za odpoved vopred dakujem. Roman Mandyčevský

 • Ešte doplním, iba neviem, či sa aspoň trocha trafím.:-)ZV SR má cez 3 000,- členov, APVV má cez 5 600,- členov.Celkovo môže byť na Slovensku organizovaných v rôznych občianskych združeniach okolo 10 000,- výsluhových dôchodcov.Z približne celkového počtu približne 38 000,- výsluhových dôchodcov, je neorganizovaných okolo 25 000 VD.Určite budú sympatizanti o.z.Vojenský veterán Bratislava aj z radov aktívnych slúžiacich silových zložiek.Mnoho sympatizantov Občianskeho združenia Vojenský veterán Bratislava bude aj z mimo Bratislavských výsluhových dôchodcov -- v rámci celého Slovenska, čo sa javí aj podľa prispievateľov na túto web stránku.Nevnucujem nikomu svoj názor, ale tak, ako je uvedený účet v základnom článku, vidím príležitosť na využitie finančných prostriedkov tiež pre aktivity výsluhových aj starobných dôchodcov v rámci celej SR -- najmä pri možných budúcich súdnych sporoch, pri potenciálnych pokusoch znižovania výsluhových, či starobných dôchodkov.Poprípade je možné vytvoriť ešte jeden účet na podobné príležitosti?Nič nie je nemožné, ani to, že v budúcnosti sa bude potrebné opätovne brániť proti “štátnej mašinérii” v prípade protiprávnych znížení už priznaných a vyplácaných dôchodkov.Pokusy už boli…a nikto nezaručí, že v budúcnosti opätovne nebudú.Najmä pri zmenách politického systému.Ako to už v demokraciách chodí…Je to iba môj trocha obšírnejší pohľad na veci.

 • Iba otázka -- zamyslenie sa aj pre o.z. Vojenský veterán Bratislava.Zaujímalo by ma ako sympatizanta, možno aj ďalších, ktorí už napríklad nepracujú.Tým pádom nemôžu odoslať 2 percenta dane z príjmu fyzických a právnických osôb.Zároveň z rôznych aj súkromných -- rodinných dôvodov sa nemôžu stať:…” Členom združenia Vojenský veterán Bratislava sa môže stať fyzická osoba, bývalý vojak z povolania (dôstojník, práporčík), profesionálny vojak, najbližší rodinný príbuzný a sympatizant, ktorý súhlasí so stanovami združenia a rozhodne sa aktívne podporovať združenie pri naplňovaní jeho poslania a cieľov…”
  …Ide mi o to: Kto sa z rôznych /súkromných, rodinných…atď./ dôvodov nemôže podieľať ako je vyššie uvedené, či môže aspoň pasívne prispieť, či prispievať 15,- Eúr, ako je uvedené členské /poprípade iné sumy/ na “Suma: 15 Eúr
  Číslo účtu príjemcu: 2700860529, Kód banky: 8330, Variabilný symbol: 0002016, Špecifický symbol: 2016, Konštantný symbol:0308 Informácia pre príjemcu: Členské VVB na 2016, meno a priezvisko odosielateľa…”
  …Mohla by to byť zároveň náhrada za 2 percentá dane, resp. finančná podpora tejto web stránky?…:-)
  Za možnú odpoveď ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...