Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

Informácie nájdete na:

Vojenský veterán Bratislava

Ako sa stať členom


Podporte tento web

Download (PDF, 331KB)

 

Doplnenie predchádzajúceho článku – zmeny (pplk. Milan Kolen dňa 21.1.2017):

Bod  I. ZMENA VALORIZAČNÉHO  MECHANIZMU  VO  VŠEOBECNOM    DÔCHODKOVOM   SYSTÉME.     –  Zvýšenie odvodov zamestnancami a zamestnávateľmi. Cez špecifiká osobitného dôchodkového systému vo všeobecnom systéme  prijať obdobné opatrenia ako boli  od 1.5.2013 prijaté v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov dôsledkom čoho už nie je potrebné  deficitný osobitný dôchodkový systém s  výnimkou OS SR  dotovať, nakoľko je v súčasnosti už prebytkový, plusový.   Odvody  na dôchodkové poistenie do všeobecného dôchodkového systému    zamestnanec 4 %, zamestnávateľ 14 %. Odvody na dôchodkové poistenie osobitný systém zamestnanec 7 %, zamestnávateľ 20 %. Bol predĺžený vek nároku na priznanie výsluhového dôchodku z 15 rokov na 25 rokov. Valorizácia výsluhových dôchodkov v rokoch 2013 -2018 sa prepočítava  koeficientom podľa   odslúžených rokov. Z dôvodu rýchleho, účinného vykonania týchto opatrení došlo k podstatnému zníženiu sumy potrebnej na valorizáciu v danom roku a vo všetkých ďalších nasledujúcich rokoch čo sa kladne prejavilo, že deficitný osobitný dôchodkový systém  je už plusový. Z dôvodu reorganizačných zmien, politické rozhodnutie, došlo k značnému znižovaniu počtov vojakov (z nedobrovoľného odchodu, prepustenia vojakov z armády zo zvýhodneným odchodom do výsluhového dôchodku) došlo k enormnému nárastu počtu výsluhových dôchodcov ako aj k zvýšeným nákladom na  vyplácanie výsluhových dôchodkov čoho dôsledkom je, že jedine osobitný dôchodkový systém  vojakov zatiaľ nie je ešte plusový. V budúcnosti bude taktiež   plusový

.

– Problém starodôchodcov a nízko zarábajúcich   sa nedá  vyriešiť  len prepočtom s využitím ustanovenia § 63 ods. 3, 4  zákona č. 461/2003 Z. z. od roku 2013 – 2018 zvýšením POMB  v rozsahu od 18 – 22 %   na úkor lepšie zarábajúcich, nie je systémovým riešením  (je  to len poškodzovanie lepšie zarábajúcich). Nedá sa vyriešiť ani ďalším  pokračovaním solidárnosti v rokoch 2018 – 2022.  Tento problém nerieši ani zvyšovanie  vianočného príspevku. Problém starodôchodcov  ktorí odišli do dôchodku  pred účinnosťou zákona č. 461/2003 Z. z. to je do 31.12.2003 je potrebné riešiť prepočtom ich dôchodkov podľa tohto zákona   a nízko zarábajúcich   je možné s konečnou platnosťou raz a  navždy vyriešiť jedine dotovaním zo štátneho rozpočtu a týmto zmierniť napáchané krivdy voči nim. Predpokladám, že sa nečaká len na to, že táto skupina   úmrtnosťou postupne zanikne.

Bod      II. NAVRHOVANÉ ZMENY VALORIZAČMÉHO   MECHANIZMU  V   OSOBITNOM   DÔCHODKOVOM   SYSTÉME,

Bod 3. Navrhujeme termín valorizácie z 1.7.2018 zmeniť na rovnaký termín ako je ustanovený v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

4.Podporovať osobitné riešenie výsluhových dôchodkov,  takzvaných  „starovýsluhových dôchodcov“.

Je potrebné seriózne vyriešiť problém  starovýsluhových dôchodcov, to je tých,  čo v podmienkach osobitného dôchodkového systému    odišli do výsluhového dôchodku pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorým boli spôsobené značné krivdy.

Autor: Milan Kolen

.

26 Komentárov na ANALYZA-starovýsluhoví dôchodcovia:

 • Zdravím Vás všetkých a prajem do Nového roka hlavne veľa zdravíčka a ešte dobrých nápadov pre nás SD.
  Ja mám obdobný prípad ako nižšie uviedol Pavol Bada 12. januára 2017 v 11:45, ano nemali sme rovnaké podmienky pre štart do dôchodku ako boli neskôr od 1.1.1998, i ja som odišiel „do civilu“ k 1.1. 1996 s výsluhovým príspevkom 5250 Sk. To bol tiež šok pre mňa a pre moju rodinu. A to som mal odslúžených 23 rokov taktiež v I. kategórii. Slúžil som u letectva.
  Dúfam, že sa si nás pri novelizácii zákona 461 zastane jednak p. minister obrany Gajdoš pripomienkovaním vo vláde ako aj potom predseda BBV NR SR p. Hrnko, ktorý dostal odo mňa hlas a keď som mu písal tak vtedy povedal, že ak ho zvolia za poslanca tak bude sa starať aj o nás vyslúžilcov. Teraz má možnosť sa ukázať. Pripomeniem mu, že nastal teraz ten správny čas aby nás začlenili do prepočítavanie starodôchodkov tak ako urobia v civile.

 • Celá problematika okolo starodôchodcov najskôr bude dosť zložitá. Zaujal ma v odpovedi GR SEĽUZ posledný odstavec, kde píše v zmysle, že starobné dôchodky na základe kategórií funkcií priznané pred zákonom č. 114/1998Z.z. nemohli byť krátené Soc. poisťovňou, pretože ich vždy vyplácal VÚSZ. Ja si myslím, že je tomu ťažko rozumieť, ale najskôr sa v odpovedi opomenulo, že sú aj staro výsluhoví dôchodcovia, ktorým SD (aj krátený) vypláca tiež Sociálna poisťovňa, napr. podľa zákona 100/1988 Zb.
  Podľa mňa tam sa patrí vysvetliť aj §§-fy 21 a 174 zo zákona 100/1988 Z.z., lebo spomenúť vo svojej odpovedi iba zákon č.114/1998, inak mi to celé pripadá veľmi ale veľmi zjednodušené.
  Rád by som si na tento môj príspevok prečítal hodnovernú odpoveď aj od GR SEĽUZ.
  Miroslav Palfi.

 • V náväznosti na komentár Pavol Bada: 30. novembra 2016 v 6:35 uvádzam, že som od Ministerstva obrany SR – generálneho riaditeľa sekcie ľudských zdrojov obdržal odpoveď, ktorú s cieľom odstrániť nejasnosti a nespokojnosť medzi nami v otázkach tzv. „starodôchodcov“ v plnom znení zasielam všetkým členom Vojenský veterán Bratislava. (Pre nečlenov, záujemcov, je treba vyžiadaťna: bada@bezpzlozky.eu )

  Podotýkam, že som porovnal všetky „ROZHODNUTIA“ ktoré som obdržal od VUSZ v dobe 30.4.1997 (môj odchod do SD, ktorý neskôr premenovali na VD) až do júna 2016 vrátane a musím konštatovať, že je to tak ako je uvedené v odpovedi GR SĽZ MOSR, tak to prebiehalo.
  Pre informáciu tiež uvádzam, že v apríli 1997 som odchádzal po splnení dôchodkového veku (55r) po 40 rokoch (z toho 37 v armáde všetko v I. kat. funkcií) s vyrátaným dôchodkom 5.650,- Sk, v tej dobe som poberal vzhľadom k mojej funkcii plat cca 32.000,-Sk a z toho boli vypočítavané odvody na poistné na SD do Soc. poisťovne. Ten „pád“ v životnej úrovni bol pre človeka nepredstaviteľný.
  Toho času je pre mňa tento problém „starodôchodcov“ už nepodstatný, bez ohľadu nato že som roky bol poberateľom nízkeho dôchodku a tento rástol pomáli, prežil som až do dnes, až sme sa dostali k „dobrému“ štatistickému priemeru (400 + 1200= 1600:2= 800 Eur na osobo/dôchodok), tak ako je to správne uvádzané v odpovedi GR SĽZ MOSR. Isteže by som bol v inej situácii ak by som mal pôvodný dôchodok vypočítaný aspoň 40% z platu. Nehovorím o 50-60%!

  Verme, že v marci 2017 vo vláde SR v rámci pripomienkovania Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, pred predložením do parlamentu, pripomenie pán Minister obrany, že existujeme aj my VD, ktorí prispievali do SP pred účinnosťou zákona 328/2002 Z.z. a boli sme pri odchode do SD odbavení smiešnou čiastkou

 • Pre Ivko , zdravím
  Starobný dochodok a všetky druhy ostatných dôchodkov SP zvyšuje vždy od 1.1. daného roku a to BEZ ZIADOSTI. /Každoročné zvyšovanie vyplýva zo zákona./
  Ďalšie zvyšovanie, vlastne prepočet dôchodku robí AUTOMATICKY tým dôchodcom, ktorým pracovný pomer, po prípade dohoda trvala k 31.12./ SP to začína vyplácať v mesiaci apríl daného roku zo spätnou platnosťou.

  Tí poberatelia, ktorým prac. pomer netrval k 31.12. musia si podať ZIADOST o prepočet SD za obdobie trvania pracovného pomeru. To bol asi Váš prípad. /Stažnosť považovali za žiadosť--he..he..he..!!!!/

  S podravom J.Horváth

 • Prajem dobrý deň, možno iba pre informáciu pre tých , ktorých sa týka zvýšenie už priznaného starobného dôchodku nakoľko naďalej pracujú. Minulý rok aj napriek informačnej kampani Sociálnej poisťovne o automatickom zvyšovaní Starobného dôchodku tým, ktorí pracovali pri už priznanom starobnom dôchodku, sa v mojom prípade nič neudialo. Preto som sa musel sťažovať v SP a až potom mi starobný dôchodok zvýšili. Dnes som poslal do SP dotaz ako to bude tento rok.
  ivko

 • Dnes som dostal odpoveď od generálneho riaditeľa Sekcii ľudských zdrojov ministerstva obrany na moju Žiadosť o riešenie ukrivdení starovýsluhových dôchodcov ktoré som zaslal ministrovi obrany. V odpovedi sa píše citujem: ” … z doterajších opatrení uskutočnených v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia vojakov vyplýva, že nie potrebné vykonávať žiadne prepočty výsluhových dôchodkov, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou zákone č. 328/2002 Z. z. … Ministerstvo obrany SR preto nepovažuje za možné iniciovať akékoľvek prepočty uvedených výsluhových dôchodkov”.

 • Včera som dostal spoločnú odpoveď Číslo 21604/2016-M_ODSP od štátneho tajomníka ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny pána Ivana Švejnu na moje tri Žiadosti o riešenie ukrivdení starovýsluhových dôchodcov ktoré som zaslal ministrovi práce sociálnych vedí a rodiny, štátnemu tajomníkovi p. Švejnovi a predsedovi vlády SR ktorá mu bola postúpená k priamemu vybaveniu.

  Citujem z odpovedi: “V súčasnom období pripravuje ministerstvo do legislatívneho procesu návrh právnej úpravy, ktorá stanoví podmienky a spôsob nového určenia sumy starobného dôchodku, ak jeho suma bola určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a súčasne suma tohto dôchodku by bola, vychádzajúc z dĺžky obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutých zárobkov /vymeriavacích základov, vyššia, ak by bola určená podľa predpisov účinných od tohto dňa. Podľa navrhovanej právnej úpravy sa budú určovať aj sumy starobných dôchodkov, ktoré vyplácajú útvary sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

  Vážený pán Kolen, právna úprava nároku na výsluhové dôchodky je obsiahnutá v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená úpravna nepatrí o veci pôsobnosti ministerstva ale do vecnej pôsobnosti príslušných ústredných orgánov štátnej správy. Preto Vám môžem len doporučiť, aby ste sa so svojimi podmetmi a návrhmi týkajúcimi sa výsluhových dôchodcov obrátili na tieto orgány”.

 • RE: Miroslav Pršala 22.12.2016 17:21 hod.
  Pán kolega, prosím neťahajte sem otázky ktoré patria inej organizácii (zväzu vojakov), tieto otázky prosím predkladajte v komentároch na webe zväzu.
  Tu, na našich stránkach, si môžme akurát tak spoločne popriať, aby sa ZV SR do konca roku 2017 predstavil ako vyprofilovaná organizácia s jasným postojom k požiadavkám VD a SD.

 • Všetky tieto odpovedi znejú dobre, ale v podstate sú len politickým tlachaním, ktorým reagujú funkcionári na požiadavky svojich voličov. Nuž ale buďme optimistami a verme, že dôjde k nejakému posunu. Veľmi by ma zaujímalo, aký postoj má k tejto otázke vedenie zväzu. Mnohí ste vrcholovými funkcionármi a tak by ste nás mohli informovať. Taktiež by nebolo od veci podať aj ďalšie informácie (nekreslené) o činnosti zväzu a plánoch jeho vedenia.

 • Dnes som dostal odpoveď z Vojenskej kancelárii prezidenta SR na moju Žiadosť riešenie ukrivdení starovýsluhových dôchodcov. V odpovedi sa píše, že prezidentovi SR som predložil rôznorodé návrhy týkajúce sa výsluhových dôchodcov ako boli predložené 29.10.2013, 11.12.2013, 12.11.2014, 18.1.2016 a z 28.11.2016. Pán prezident SR ako hlavný veliteľ ozbrojených síl SR môj podnet využije pri rokovaniach s predstaviteľmi rezortu obrany.

 • Ako som písal Kancelária predsedu vlády SR moju Žiadosť o riešenie ukrivdení starovýsluhových dôchodcov zaslala ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny na priame vybavenie a na vedomie ju zaslala aj ministrovi vnútra a ministrovi pobrany.

 • Dnes som odstal odpoveď z Kancelárii predsedu vlády SR na moju Žiadosť o riešenie diskriminácii starovýsluhových dôchodcov. V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy moju žiadosť k riešeniu postúpil ústrednému orgánu pre danú oblasť na priame vybavenie. Konkrétne ministrovi vnútra SR a ministrovi obrany SR.

  Dnes som dostal odpoveď aj od predsedkyni Výboru NR SR pre sociálne veci s tým, že moju Žiadosť o riešenie diskriminácii starovýsluhových dôchodcov zaslala podpredsedovi vlády SR a ministrovi vnútra SR k zaujatiu stanoviska vzhľadom na to, že problematika sociálneho zabezapečenia policajtov a vojakov patrí do jeho pôsobnosti.

 • V období “demokracie“ bola dôsledne vyrabovaná infraštruktúra rezortu MO SR. Spravidla, čo nový minister to nový team (suita), ktorý mal predovšetkým na starosti nie zabezpečovanie bojaschopnosti jednotiek ASR, alebo starostlivosť o ľudské zdroje, ale ako tento rezort vyčistiť ekonomický. Napríklad Vojenský liečebný a rehabilitačný ústav Nová Polianka bol ešte za ministra M. Glbáča určený na rehabilitáciu našich vojakov prechádzajúcich zo zahraničných misií. Naraz došlo k tradičnému obratu a totálnej privatizácii Ústavu. Takýchto príkladov je možné uviesť bez počet. Údajne na rade po Novej Polianke je skoro 150 ročné liečebné a kúpeľné zariadenie v Piešťanoch, ktoré na privatizáciu pripravuje riaditeľka (vzdelaním geodet). V súčasnosti sme svedkami, že po odovzdaní viac ako 80 ročnej Vojenskej Nemocnice v Bratislave rezortu MV SR bude privatizovaná. Na mieste je otázka akú majú predstavitelia rezortov MO, MV víziu starostlivosti o ľudské zdroje. Nebolo by na mieste vytvoriť z bývalej Vojenskej nemocnice v Bratislave zariadenie pre zranených, nemocných a prestarlých veteránov bezpečnostných zborov. Alebo za dvadsať rokov spomínané rezorty boli hluché voči prosbám starých veteránov výsluhových dôchodcov, ktorých výsluhové dôchodky (vtedy tzv. príspevky) boli napríklad v roku 1997 po štyridsiatich a viac rokov služby v sume okolo 6. tisíc Sk teda 200 Eur. Pritom sa títo veteráni podielali o, i. na prerozdelení bývalej federálnej ČSA a budovaní novej ASR a rezortov MO i MV SR. Asi, by sa mali obrátiť o pomoc k politickým stranám Most-Híd alebo ĽS naše Slovensko.

 • Miroslav Pršala 10.12.2016 v 12:10. Správna pripomienka. Ja som rovnaký list ako všetkým menovaným štátnym funkcionárom zaslal aj ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny. Ďakujem adresu a mail doplním.

 • Tento list je potrebný zaslať aj min. práce a soc. vecí, aby boli vopred informovaní o týchto skutočnostiach a ako pripomienku mohli zapracovať do znení zákona nimi vydávaného (stačí jedna veta -- táto úprava sa vzťahuje aj na dôchodky vyplácané …).

 • Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. bola zverejnená Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v rámci pripomienkového konania dňa 18. novembra 2016 na http://www.slov-lex.sk.

  Vzhľadom na aktivity Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti riešenia kompenzácie rozdielov v úrovni starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných po tomto dni, Rada občianského združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA pripravuje dopis ministrovi obrany SR v ktorom podá stanovisko nášho občianskeho združenia k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov k novému výpočtu sumy starobného dôchodku staro dôchodcov, ktorý bol priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.
  Zastávame stanovisko, že riešenie kompenzácie rozdielov v úrovni starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných po tomto dni, ktoré bude navrhovať MPSVaR, by sa malo v plnom rozsahu vzťahovať aj na poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia vrátane niektorých dávok priznaných po 1. januári 2014, (krátených starobných dôchodkov Sociálnou poisťovňou na základe pracovných kategórií a kategórii funkcií) teda za účinnosti zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a to najmä: Krátený starobný dôchodok podľa zákona č. 100/1988 Zb, tiež citlivé vdovské, vdovecké, a sirotské dôchodky po zosnulých výsluhových dôchodcoch, ktorých dávky boli „vypočítané“ – “krátené” Sociálnou poisťovňou podľa zákona č. 100/1988 Zb.
  Ak od nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 461/202 Z. z o sociálnom poistení nedôjde k prijatiu rovnakej alebo obdobnej novely aj v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, potom dôjde k porušeniu ustanovení :
  -zákona č. 460/1992 Zb. ústava SR čl. 2, čl.12 ods. 1 písm. a) ods. 2;
  -ústavného zákona č.23/1991 Zb. listina základných práv a slobôd čl.13 ods. 3, §1 ods.1,2, §3 ods.1, čl.1;
  -zákona č.365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon) §3 ods. 1, §6 ods. 2písm.a).
  Potom, týmto dôjde k nerovnakému zaobchádzaniu medzi starovýsluhovými dôchodcami a medzi starodôchodcami, čím preukázateľne dôjde k diskriminácii. Potom budeme požadovať, aby v prípade nutnosti a vzhľadom na seba nadväzujúce súvisiace zákony: zákon č. 461/2003 Z.z., zákon č. 100/1988 Zb a zákon č. 328/2002 Z.z – bol zákon 328/2002 Z.z. otvorený a v prípade potreby aj novelizovaný.

  Predseda o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA
  .

 • Už iba k tomu listu APVV, ako som ho pochopil: “Z textu listu ma okrem iného zaujala tiež pasáž v predposlednom odstavci so snahou riešiť legislatívnou cestou tiež krátenie starobných dôchodkov od r. 2014 podľa zákona č. 100/1988 Zb”.
  Pochopil som “r. 2014” to nezákonné krátenie starobných dôchodkov podľa §§-ov 21 a 174 zákona č. 100/1988 Zb. v zmysle.Starobné dôchodky je možné spätne nárokovať iba 3 roky.Až som si prečítal príspevok pána Františka z 28. novembra 2016 v 12:43 -- tak na tomto príklade mi vyšlo, že je to pri starovýsluhových dôchodcoch do 30. júna 2002 skryté pod paragrafom §-om 21…/2 000 kolegov žiaľ nemá priznané zatiaľ SD podľa pracovných kategórii a kategórií funkcií kvôli dátumu 31. december 1999 -- ods.2 §-fu 174/.
  V súvislosti s vyššie uvedeným rokom 2014 (list APVV) a v súvislosti s paragrafom 21 (čo sa týka starovýsluhových dôchodcov) je v spoločnej problematike a v spojitosti so zákonom č. 100/1988 Zb. ďalších mnoho tisíc kolegov § 174, čo sú už priznané starobné dôchodky na základe kategórií funkcií, ale podľa doterajších kritérií nie sú títo kolegovia-kolegyne starovýsluhovými dôchodcami, ale sú s nimi v jednej spojitosti, v jednej spojitosti so zákonom č. 100/1988 Zb., a ďalší budú dobiehať vo svojich nárokoch do r.2029 … tu, až by sa realizoval kladne-pozitívne list APVV, najskôr by sa podľa doterajších stanovených kritérií zmiešali (podľa mňa by to takto malo byť správne) starovýsluhoví dôchodcovia s novovýsluhovými dôchodcami.Čím by tieto kritéria, ale iba pri starobných dôchodkoch-paragrafoch 21 a 174 na základe pracovných kategórii padli. Toľko, ako som si vysvetlil list -- je to iba môj názor.S ďalším postupným riešením problémov VD a VD/SD mám ten istý názor.A veľmi pekne ďakujem Dr. Milan Kolen za reakciu.

 • Pri čítaní môjho posledného komentára som si uvedomil, že som neuviedol ustanovenia zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní ktoré do tohto odseku dopĺňam.

  Uvedomte si, že od nadobudnutia účinnosti prijatia takejto novely v zákone č. 461 civilisti, ak nedôjde prijatiu rovnakej, obdobných novely aj v zákone č. 328 ozbrojenci, potom dôjde k porušeniu ustanovení čl. 2, čl. 12 ods. 1 písm. a), ods. 2, čl. 13 ods. 3 zákona č. 460/1992 Zb. ústava SR, § 1 ods. 1, 2, § 3 ods 1, čl. 1 ústavného zákona č. 23 Z. z. listina základných ľudských práv a slobôd, § 3 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon).

 • Pre Miro Palfi 29.11.2016 v 7:43. Miro vynikajúci postreh. Za tieto snahy ako aj za ďalšie doposiaľ vykonané aktivity APVV v prospech VD je im potrebné verejne poďakovať.

  Miro, nemôžeme do jedného vreca spolu dávať hrušky a jablká. V súčasnosti riešime diskrimináciu starovýsluhových dôchodcov, nemôžeme súčasne s ňou naraz, riešiť aj všetky ďalšie diskriminácie VD z dôvodu, že by zanikli rovnaké dôvody riešenia odstránenia ukrivdení starovýsluhpových dôchodcov ako majú starodôchodcovia civilisti. Nemá to opodstatnenie, bolo by to kontraproduktívne a minulo by sa by sa to minulo účinku. Odstránenie ďalších diskriminácií VD je potrebné každú z nich riešiť samostatne.

  Uvedomte si, že od nadobudnutia účinnosti prijatia takejto novely v zákone č. 461 civilisti, ak nedôjde prijatiu rovnakej, obdobných novely aj v zákone č. 328 ozbrojenci, potom dôjde k porušeniu ustanovení čl. 2, čl. 12 ods. 1 písm. a), ods. 2, čl. 13 ods. 3 zákona č. 460/1992 Zb. ústava SR, § 1 ods. 1, 2, § 3 ods 1, čl. 1 ústavného zákona č. 23 Z. z. listina základných ľudských práv a slobôd. Týmto preukázateľne dôjde k nerovnakému zaobchádzaniu medzi starovýsluhovými dôchodcami podľa zákona č. 328 ozbrojenci a medzi starodôchodcami podľa zákone č. 461 civilisti ,čo od nadobudnutie účinnosti novelizácie v zákone č. 461bude diskriminácia starovýsluhových dôchodcov. Tak ako som už včera písal túto skutočnosť, to je porušenie mnou uvedených zákonov je potrebné, nevyhnutné, aby všetci pisatelia žiadostí o zaradenie rovnakej, obdobnej novelizácie aj do zákona č. 328 napísali.

  Žiaľ, ani predkladateľ tejto novely si neuvedomuje, že na jednej strane odstráni ukrivdenia starodôchodcov podľa zákone č. 461, ale neodstráni ukrivdenia starovýsluhových dôchodcov podľa zákona č. 328. Táto novelou bude diskriminovať starovýsluhových dôchodcov oproti starodôchodcom.

  Predkladateľ novely zákona si neuvedomuje, že ak nedôjde k rovnakej, obdobnej novele aj v zákone č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, náš právny systém počas medzirezortného pripomienkovania predloženého zákona, počas jeho prejednávania v NR SR v 1. a 2. čítaní, ako aj po jeho schválení do doby 30 dní od jeho prijatia umožňuje podľa zákonmi stanovenými opatreniami k zabráneniu ich prijatia, neprijatia ako aj po ich prijatí vykonať konkrétne právne kroky. Na tieto možnosti som svojou písomnou žiadosťou upozornil Zväzovú radu ZV SR, prezidenta, členov prezídia ZV SR, predsedov klubov ktorá sa bude konať 30.11.2016. Uvidíme na čom sa dohodnú. V prípade ak nepríjmu žiadne opatrenia, túto moju žiadosť sprístupním na tomto webe.

 • Milan Kolen PP napísal: 29. novembra 2016 o 1:17 … “ANALÝZU a návrhy na riešenie v zákone č. 328/2002. Z. z. som zaslal prezidentovi, členom prezídia ZV SR, niektorým predsedom klubov ZV SR, APVV, Klubu generálov SR, ČSOD, VVB Bratislava, aby sa okamžite dohodli na vykonaní spoločných koordinovaných opatrení” … atď.,Iba k tej koordinácii: APVV na svojej web stránke zverejnila list, ktorý ku staro-výsluhovým dôchodcom odoslala na MV SR (viac na web stránke APVV).Z textu listu ma okrem iného zaujala tiež pasáž v predposlednom odstavci so snahou riešiť legislatívnou cestou tiež krátenie starobných dôchodkov od r. 2014 podľa zákona č. 100/1988 Zb. … až som list po prečítaní správne pochopil … možno v rámci koordinácii občianskych združení silových zložiek by nebolo zlé vsunúť tiež krátenie SD po vzore a spolupráci s APVV.Až som si nevšimol v Analýze k starovýsluhovým dôchodcom tiež krátenie starobných dôchodkov Sociálnou poisťovňou.

 • Opravujem emailovú adresu pre Úrad vlády SR z dôvodu, ž som chybne napísal mäkčene podatelna@vlada.gov.sk

 • Z dôvodu, že v niktorých emailových adresách vznikli chyby, všetky adresy zverejňujem bez chýb ešte raz.

  Mailové adresy na ktoré odporúčam ZV SR, APVV a ostatným združeniam, ale hlavne jednotlivcom zasielať žiadosti na odstránenie diskriminácie, ukrivdení starovýsluhových dôchodcov:
  -- Predseda Vlády SR Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 811 78 Bratislava mail premier@vlada.gov.sk, podateľňa@vlada.gov.sk, atď.

  — Prezident SR, Štátnikova 2, 810 00 Bratislava, mail informacie@prezident.sk

  — Minister vnútra SR, Pribinova 2, 812 78 Bratislava, mail minister@minv.sk, info@minv.sk

  — Minister obrany SR, Kututzovova 8, 832 47 Bratislava, mail minister@mod.gpov.sk, jana.duricova@mod.gov.sk

  — Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska, 4, 6, 8, 816 43. mail minister@employmet.gov.sk, terezia.hoffmannova@employmjet.gov.sk

  — Výbor NR SR pre obranu a bezpečnoisť email vob@nrsr.sk a požiadať o preposlanie všetkým členom výboru

  — Výbor NR SR pre sociálne veci, email mail vsv@nrsr.sk a požiadať o preposlanie všetkým členom výboru

 • Vážený p. Dr. Kolen, v celom rozsahu sa pripájam k Vašej zverejnenej analýze, ktorú chcem sám i podporiť vyjadrením vo svojom liste, ktorý budem adresovať na všetky inštitúcie, ktoré ste pomenoval. Chcem Vás však poprosiť ak je to možné konkrétne uviesť adresy týchto inštitúcii / zrejme by nestačilo uviesť iba ministerstvo /, ale je potrebné konkretizovať pracovisko, ktoré by sa malo týmito diskriminačnými otázkami zaoberať a v tomto nemám skúsenosť, okrem Soc. poisťovne, kde som písal list vo veci nezákonného krátenia SD. Ak je to možné rád to privítam a vopred Vám aj ďakujem

 • Vážení stavýsluhoví dôchodcovia ale aj VD ktorí odišli do VD do roku vrátane 2008. Ako viete v mesiaci január 2018 minister práce predloží návrh zákona ktorým sa v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení bude riešiť problematika prepočtu starodôchodcov s ktorou ste sa mohli zoznámiť v mojej ANALÝZE ktorá sa bude dotýkať jedine starodôchodcov.

  ŽIAĽ TAKÝTO NÁVRH NA ODSTRÁNENIE diskriminácie STAROVÝSLUHOVÝCH DOCHODCOV aj v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov avojakov OKREM MŇA ZATIAĽ EŠTE NIKTO NEPREDLOŽIL!!!

  ŽIAĽ s takouto novelizáciou týkajúcou sa starovýsluhových dôchodcov v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov sa zatiaľ neuvažuje, nepočíta! Na túto diskriminačnú skutočnosť som už upozornil príslušné štátne inštitúcie, ako aj niektoré profesijné občianske združenia ozbrojených bezpečnostných zborov. Obdobne by mali začať konať ZV SR, APVV, a všetky ostatné o. z. ako aj jednotlivci. Ak okamžite nezačneme dôrazne konať, potom aj naďalej budú starovýsluhoví dôchodcovia diskriminovaní oproti starodôchodcom civilistom!!!

  ANALÝZU a návrhy na riešenie v zákone č. 328/2002. Z. z. som zaslal prezidentovi, členom prezídia ZV SR, niektorým poredsedom klubov ZV SR, APVV, Klubu generálov SR, ČSOD, VVB Bratislava, aby sa okamžite dohodli na vykonaní spoločných koordinovaných opatrení z dôvodu, aby aj diskriminácie starovýsluhových dôchodcov vojakov, policajtov, colníkov, SIS, NBÚ a železničných policajtov a boli riešené rovnakým alebo z dôvodu ich špecifického postavenia obdobným spôsobom. Návrhy na riešenie som zverejnil v Analýze. Dňa 30.11.2016 sa v Ružomberku uskutoční Zväzová rada ZV SR. Očakávam že tento diskriminačný problém sa dostane na program riešenia ako ROZHODUJÚCI.

  Otázky rozdielnych výšok VD od účinnosti zákona č. 328 do konca roku 2008 bude možné začať riešiť až po vyriešení problému starovýsluhových dôchodcov.

 • Pripravuje sa zmena platoviek pre verejnú a štátnu službu , potom uvidíme ako sa na to budú pozerať tí ,ktorí nepočkali a odišli v čase 2008 až po novinky v platovkách.

 • Až by sa podarila odstrániť skrivodlivosť na všetkých staro-výsluhových dôchodcoch tak, ako uvádza Dr. Milan Kolen vo svojej Analýze pre všetkých, ktorí odišli zo služobného pomeru do 30. júna 2002, kedy bol prijatý-účinný zákon 328/2002 Z.z. (dúfajme, že sa to podarí) …
  ostanú podľa mňa naďalej diskriminovaní, ale už aj s eventuálnou odstránenou diskrimináciou staro-výsluhových dôchodcov (do 30.6.2002) naďalej títo staro-výsluhoví dôchodcovia s možnou odstránenou diskrimináciou SPOLOČNE s novo-dôchodcami ktorí odišli zo služobného pomeru už podľa zákona 328/2002 Z.z do roku 2008 (nové platovky).Od roku 2008 je už spoločná ďalšia následná diskriminácia OPROTI ešte novším-novo-výsluhovým dôchodcom, odišlým do civilu neskôr.Neobstojí podľa mňa tvrdenie niektorých “kuvikov” -- “poutekali zo služby do civilu a teraz sa držia za hlavy”.Každý z nás ešte žijúcich 38 000 VD, VD-SD, odišiel zo služobného pomeru do civilu podľa v tej dobe, pre každého(individuálne) platných zákonov a každý mal na odchod svoj individuálny dôvod, či individuálny životný príbeh v tejto turbulentnej spoločenskej dobe.Preto vnímajme situáciu z nášho spoločného pohľadu, aby sa nožnice VD (finančne) prestali tak markantne medzi VD roztvárať.Od r. 2012 je to už všetko ďalšia-ne/valorizačná kapitola. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...