Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

Informácie nájdete na:

Vojenský veterán Bratislava

Ako sa stať členom


Podporte tento web

 

V súčasnosti ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny pripravuje legislatívne zmeny v zákone  o doplnkovom dôchodkovom sporení  s možnosťami aby ľudia mohli  na odpočinok odísť o 2 – 5 rokov skôr, to znamená ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku ktorý sa priebežne zvyšuje.

Podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení  § 14 ods. 1. 2 písm.   a) až h) pracujúci boli podľa náročnosti vykonávanej práce rozdelení od I.,II. a III. pracovnej kategórii. Do I.,II. pracovnej kategórie boli zaradené prevažne rizikové práce pri ktorých dochádza k častým a trvalým poruchám zdravia pracujúcich pôsobením škodlivých fyzikálnych a chemických vplyvov. Podľa odseku 4. za zamestnania zaradené do I.  II. pracovnej kategórie  pred 1. januárom 2000 sa hodnotí  aj služba vojakov, policajtov atď. ako I. kategória funkcií podľa § 14 ods.2. písm. b) až h). Podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení § 21 ods. 1  občan má nárok na SD ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň:  podľa písm. a) až e) v závislosti od počtu odpracovaných rokov podľa pracovných kategórií  vo veku od 55 – 60 rokov, ženy v závislosti od počtu narodených detí.  Podľa § 22 v I. pracovnej kategórii (kategórii funkcií) SD bol maximálne  60% mesačného zárobku, v II. kategórii (kategórii funkcií)   55% mesačného zárobku a v III. pracovnej  kategórii  50% mesačného zárobku. Od 1.1.2000 bola zrušená I. a II. pracovná kategória, od 1.1.2004 bola zrušená III. pracovná kategória. Výška SD  sa prestala hodnotiť podľa náročnosti vykonávanej práce.   Aj z dôvodu udržateľnosti  všeobecného dôchodkového systém sa predpokladá, očakáva postupné  zníženie  percenta vyplácania SD v závislosti od výšky mzdy asi  do 35 %.    Pozri  súčasný stav http://www.socpoist.sk/vztah-priemernej-vysky-vyplacaneho-starobneho-solo-dochodku–k-3112–a-priemernej-mesacnej-mzdy-v-hospodarstve-sr/3166s

Od účinnosti zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení § 65 ods. 1 sa zmenili podmienky nároku na priznanie SD, najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia a dovŕšenie dôchodkového veku. Podľa ods. 2 sa dôchodkový vek zo 60 rokov  zvýšil na 62 rokov, novelou  tohto zákona sa tento bude  postupne zvyšovať pravdepodobne až  do hranice 70 rokov. V roku 2017 o 76 dní, v roku 2018 pravdepodobne  asi o 63 dní. Existuje celá rada zamestnaní  pri ktorých z fyziologického hľadiska do takejto doby zamestnanec nebude vládať, nebude schopný pracovať. Súčasná právna úprava tento stav  ako aj z dôvodu straty zamestnania a nemožnosti v preddôchodkovom veku nájsť si prácu ako  aj z dôvodu, že zamestnanec ďalej už   nechce pracovať  rieši  inštitútom predčasného dôchodku, to je  možnosťou   2 roky pred dôchodkovým vekom odísť  do predčasného dôchodku, ale za každých 30 dní čo odíde skôr do SD sa mu SD kráti o 0,5 % za 2 roky o 12,5 %.

V ČR s využitím III. piliera od roku 2013 úspešne funguje inštitút  preddôchodku. Občan sporiteľ v III. pilieri musí mať nasporenú dostatočnú sumu peňazí ktorá  sa rozpočíta na celú plánovanú dobu poberania preddôchodku, ktorá mu zabezpečí pravidelný mesačný príjem  do výšky najmenej 30 % priemernej mzdy. V ČR na 5 ročný preddôchodok potrebuje mať nasporených  okolo pol milióna Kč, 18 867 eur. V ČR štát sporenie v III. pilieri priamo a nepriamo ročne dotuje sumou  asi 300 mil. eur. Účastníci  tohto sporenia od štátu za každý rok získajú približne 100 eur a majú daňovú úľavu 130 eur.  V SR je to suma asi 10 mil. eur, sporitelia si môžu základ dane znížiť o 180 eur. V ČR do III. piliera je zapojených asi 3/4  pracujúcich. V SR je to asi len 1/4.  Drvivú väčšinu slovenských sporiteľov v III. pilieri tvoria lepšie zarábajúci. Na doplnkové dôchodkové sporenie 2 % z hrubého platu môže prispievať zamestnávateľ , zamestnanec najmenej 2 %, môže aj viac. Pracovníkom rizikových  profesií  zo zákona musí prispievať zamestnávateľ.  Toto sú príčiny nízkeho počtu zapojených zamestnancov do III. piliera v SR.

V súčasnosti MPSVaR dokončuje analýzu  možností zavedenia inštitútu preddôchodku v ktorej predloží  niekoľko alternatív na riešenie preddôchodku. Z nich  vyberie najoptimálnejšiu variantu. Z analýzy vyplýva, že v priebehu desiatych rokov budú nízke nasporené sumy v III. pilieri a  nezabezpečia dávky v takej sume, aby postačovali ako jediný zdroj príjmu v dlhšom období. Hľadajú sa také opatrenia aby pre sporiteľov zatraktívnili III. pilier a aby sa do neho  zapojil väčší počet sporiteľov.   V pripravovanej novele zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení  chce vláda a ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny ešte tento rok zaviesť preddôchodok.

Pravdepodobné  kritériá pre zavedenie preddôchodku: 

–  Sporiteľovi v III. pilieri sa umožní do dôchodku odísť o 2 – 5 rokov skôr. Ale, musí mať nasporených aspoň  toľko peňazí aby mu stačili na vyplácanie mesačnej dávky minimálne v sume  30 % priemernej mzdy počas aspoň  dvoch rokov. V súčasnosti to je 283,5 eura mesačne.
Preddôchodca bude poistencom štátu a nebude povinný platiť zdravotné poistenie.
Pre výpočet SD  nebude sa mu krátiť doba ani vymeriavací základ (tento bude mierne nižší z dôvodu, že po dobu preddôchodku  neplatí odvody na starobné poistenie.
Môže skombinovať poberanie preddôchodku (napríklad prvé 2 roky) a predčasného dôchodku, čím mu postačia aj menšie úspory v III. pilieri. Pokaľ 2 -5 rokov pred odchodom do SD stratí prácu, predtým pracoval a má nasporenú dostatočnú sumu na požadovaný počet rokov preddôchodku je vhodné, aby najskôr požiadal o podporu v nezamestnanosti a až potom požiadal o preddôchodok, prípadne o predčasný dôchodok čím defacto môže skôr skončiť zárobkovú činnosť a nezostane bez príjmu.
– Popri poberaní  preddôchodku môže kedykoľvek začať pracovať a vykonávať zárobkovú činnosť.
– Šetrí prostriedky štátu, predčasné dôchodky sa vyplácajú z verejných zdrojov, preddôchodky z vlastných prostriedkov sporiteľa z III. piliera.
– Potencionálny záujemca o preddôchodok musí mať v III. piliera  pri 2 rokoch preddôchodku uložených  najmenej 6 804 eur. Pri maximálnej hranici 5 rokov  najmenej 17 010 eur.

Do konca volebného obdobia  chce vláda a ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny  ďalej pokračovať zavedením ďalších benefitov. Napríklad uvažuje  sa o zvýšení objemu príspevkov zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj  o forme zvýšenia  daňových a odvodových úľav. O zavedení  takých opatrení aby sporitelia neprišli o časť dôchodku, ako dnešní predčasní dôchodcovia. Pokiaľ nebudú pracovať nebudú odvádzať odvody na dôchodkové poistenie čo sa prejaví  v znížení ich SD. Uvažuje sa, že počas poberania preddôchodku môžu aj pracovať. Uvažuje sa , že ľuďom na  preddôchodku by mohla byť vyplácaná časť úspor z II. piliera  a všetky úspory   z III. piliera, čím by došlo k zvýšeniu ich nasporenej sumy. Uvažuje sa, že pri súčasnej priemernej mzde 945 eur  by preddôchodca zo svojich úspor z III. piliera mal dosiahnuť aspoň 283,5 eur mesačne. V závislosti od nasporenej sumy by mohol preddôchodok  poberať najviac 5 rokov,  tak dlho ako mu vystačia jeho uložené peniaze. Podľa výšky nasporenej sumy a dĺžky poberania preddôchodku jeho mesačná suma ak na to má, môže byť aj vyššia. Má byť umožnené aj  jednorazovým vkladom zvýšiť si svoju nasporenú sumu. Ak by  preddôchodok chcel čerpať  2 roky musel by mať v III. pilier nasporené najmenej  2 x 12 x 283,5 = 6 804 eur, napríklad 5 rokov 5 x 12 x 283,5 = naajmenej 17 010 eur.  Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že na preddôchodok si počas aktívneho života  spravidla nasporiť môžu len lepšie zarábajúci ľudia,  alebo aj ľudia s nižšou mesačnou mzdou ale s ďaleko väčším počtom rokov sporenia v DDS, v III. pilieri. Toto je jedna s pripravovaných možností ako si pracujúci a ťažko pracujúci ľudia z dôvodu zvyšovania veku odchodu do SD ktorí z dôvodu, že už nebudú vládať pracovať, prípadne sa z dôvodu veku  nebudú môcť zamestnať , alebo už nebudú chcieť pracovať si sami môžu týmto spôsobom zabezpečiť príjem do doby než im z I. piliera bude priznaný SD. Preddôchodcom nebudú musieť byť vyplácané dávky v hmotnej núdzi ani životné minimum, čím týmto opatrením dôjde k šetreniu verejných financií.

Mnou uvedené skutočnosti v tomto článku sú zatiaľ len ako možné návrhy. O konkrétnych návrhoch ako budú ministerstvom práce  predložené do medzirezortného pripomienkového konania zatiaľ ešte nie je rozhodnuté. V medzirezortnom pripomienkovaní  týchto legislatívnych zmien  v zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení  okrem príslušných štátnych orgánov, občianskych združení s právnou subjektivitou sa budú môcť vyjadriť aj občania. Až potom bude môcť  navrhované legislatívne zmeny schváliť vláda a predložiť na rokovanie Národnej rady SR ku schváleniu.  Po ich schválení zákon pravdepodobne do konca tohto roku nadobudne účinnosť.

Spracoval:

 Dr. Milan Kolen
člen sociálnej a právnej komisie ZV SR, člen VVB

 

 

3 Komentáre na Preddôchodok:

 • Na základe množstva mne položených otázok môj článok o Preddôchodku doplňujem o tieto ďalšie informácie.
  Podľa pripravovanej právnej úpravy ak budú mať pracujúci v III. piliery nasporenú postačujúcu sumu peňazí, potom budú na odpočinok môcť odísť, ale nemusia odísť o 2 – 5 rokov skôr ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku ktorý sa priebežne zvyšuje. Budú mať možnosť vhodne využiť, spojiť tieto možnosti:

  1. Pred odchodom do preddôchodku budú môcť využiť možnosť 6 mesiacov poberať príspevok v nezamestnanosti, nemusia ju využiť.

  2. Podľa nasporenej sumy budú mať možnosť na preddôchodok odísť v rozmedzí od 2 -5 rokov pred odchodom na SD. Nemusia požiadať o preddôchodok z III. piliera, môžu zostať ďalej pracovať. Ak budú poberať preddôchodok, kedykoľvek ak sa rozhodnú a najdu si porácu môžu začať pracovať

  3. Po skončení poberania preddôchodku bude mať možnosťou 2 roky pred odchodom do SD odísť na predčasný dôchodok. Túto možnosť môže, ale nemusí využiť. Ak počas poberania preddôchodku znovu začne pracovať, potom nebude môcť požiadať o predčasný dôchodok.

  4. Sami na základe svojho slobodného uváženia sa rozhodnú, či na preddôchodok, predčasný dôchodok odídu alebo neodídu. Či skončia alebo neskončia pracovnú činnosť.

  5. Pokiaľ nebudú mať uzatvorený III. piliery a nebudú mať nasporenú dostatočnú sumu potrebnú na priznanie preddôchodku nebudú mať možnosť požiadať o preddôchodok.

  6. Ak nebudú mať dostatok peňazí na vyplácanie preddôchodku, prípadne ak budú mať nasporenú dostatočnú sumu na poberanie preddôchodku, ale oň nepožiadajú po priznaní SD budú môcť požiadať o výber všetkých nasporených peňazí ktoré mu budú v priebehu 5 rokov vyplatené v 20 splátkach.

  Týmto sa vytvoria možnosti 6 mesiacov poberať podporu nezamestnanosti, 2-5 rokov využiť preddôchodok, po ňom budú mať možnosť využiť 2 roky poberať predčasný SD. Týmto spôsobom podľa vlastného uváženia len sporiteľ v III. piliery ak bude mať dostatok peňazí na účte bude mať možnosť ukončiť, alebo neukončiť pracovnú činnosť a sám sa rozhodnúť odísť, alebo neodísť na odpočinok spolu až o 7,5 roka skôr a nezostane bez finančných prostriedkov. Tedy, bude mať aj možnosť sám sa podľa finančnej situácie rozhodnúť či pracovnú činnosť ukončí skôr, alebo ju ukončí až po priznaní SD. Po priznaní SD z I. piliera nasporené peniaze v III. piliery na základe jeho žiadosti mu po dobu 5 rokov v 20 splátkach budú vyplatené. Ak by medzi tým, prípadne predtým zomrel, všetky nasporené peniaze v III. piliery budú predmetom dedičského konania a zdedia ich jeho dediči. Pritom rozhodujúce je, že nasporené peniaze v III. piliery sa zo zákona nemôžu stratiť.

 • V SR je v III. pilieri zapojených asi 725 tisíc pracujúcich. V ČR 5 miliónov pracujúcich. Ľudia v SR sú konzervatívny a nevyužívajú, že niektorí zamestnávatelia im dobrovoľne do III. piliera prispievajú najmenej 2 % z ich hrubého platu. Zamestnanec si prispieva najmenej 2 %, môže prispievať aj viac. Tí čo nemajú III. pilier sa sami ochudobňujú, pripravujú sa za každá mesiac svojej práce o 2 % z hrubého platu ktoré im platí zamestnávateľ. Počas celej doby kedy sú zamestnaní plus každoročné z týchto ako aj z ich vložených finančných prostriedkov sa zhodnocujú úrokom. Za celú dobu prichádzajú o značnú sumu peňazí. V súčastnosti sa pripravujú aj ďalšie benefity a táto suma bude oveľa výšia. Čím viac rokov človek pracuje, tým sa jeho nasporená suma zvyšuje. Preddôchodkom môže človek skôr prestať pracovať. S využitím 6 mesačnej podpory, maximálnej doby poberania preddôchodku 5 rokov, 2 roky predčasného dôchodku bude môcť o 7,5 roka skôr prestať pracovať a po celú túto dobu nebude bez finančných prostriedkov. V prípade, že v III. pilier nenasporí potrebnú sumu na najnižší preddôchodok, uvedená suma mu bude v priebehu 5 rokov vyplatená v 20 splátkach. Pokiaľ by zomrel tieto peniaze budú predmetom dedičstva. Je na škodu veci, že nie všetci zamestnávatelia svojim zamestnancom do tretieho piliera prispievajú 2%. Doporučujem, aby pokiaľ je to možné čo najviac pracujúcich ľudí ktorým zamestnanectva do tretieho piliara prispievajú využili túto možnosť.

  Na Slovensku v súčasnosti fungujú 4 doplnkové dôchodkové sporiteľne:
  AXA d.s.s., a.s.
  ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
  Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
  STABILITA, d.d.s., a.s.

 • Mám za to, že je potrebné sa poďakovať pánovi Dr. Milanovi Kolenovi za precízne spracovanie problematiky-informácie Preddôchodok, ktorý sa dá vnímať, aj ako do určitej miery Náhrada do budúcnosti za problematiku dobiehajúcich nárokov z pracovných kategórií a kategórií funkcií pre ešte aktívne slúžiacich príslušníkov silových zložiek, prípadne pre ešte aktívne pracujúcich ľudí v civilnom sektore a to najmä mladšieho veku, resp. ročníkov narodenia.Doplnil by som ešte do tejto rubriky riešenú problematiku paragrafu -- § 174 zákona 100/1988 Z.z., ktorá je riešená tiež v rubrike Poradenstvo tohoto webu a http://www.bezpzlozky.eu/2016/05/ziadosti-o-starobny-dochodok/#comment-10515
  Pre informáciu § 174 -- je rozpísaný ako prvý príspevok /dole/ v linku Žiadosti o Starobný dôchodok.Kvôli lepšiemu vyhľadávaniu pre záujemcov ktorí sa s informáciou ešte nestretli, nech je to ucelenejšie.:-)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 
Kalendár udalostí
Nové komentáre: