Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

Informácie nájdete na:

Vojenský veterán Bratislava


Podporte tento web

VALORIZÁCIA VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOV  V ROKOCH 2018 až 2021

 

Cieľom novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení bolo upraviť valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia na roky 2018 až 2021 ktorá pri nízkej dôchodcovskej inflácii  garantuje minimálnu sumu valorizácie dôchodkových dávok pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Podľa vyjadrení ministerstva vnútra a obrany táto garancia sa podľa ich názoru netýka poberateľov výsluhových dávok podľa zákona č. 328/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Pri odpovedi na  otázku   ako budú v rokoch 2018  – 2021 valorizované VD je nutné vychádzať z novelizácii  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinnej od 1.1.2018, ako aj zo súčasne platnej právnej úpravy v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Objasním zvyšovanie dôchodkových dávok podľa súčasne platných všeobecných predpisov,  zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  ako aj súčasne platných právnych predpisov v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

.

Valorizácia dôchodkových dávok v rokoch 2018 až 2021 podľa zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení.

Na základe dôvodovej správy všeobecná časť z ktorej citujem:  „Účelom navrhovanej právnej úpravy je zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov na obdobie rokov 2018 až 2021, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, … ,“. Na základe dôvodovej správy osobitná časť z ktorej citujem: (§ 82) „Vzhľadom na obsoléntnosť ustanovení o zvyšovaní dôchodkových dávok v období od 1. januára 2013 do 31.decembra 2017 sa legislatívno-technicky  precizuje právna úprava dôchodkových dávok a zachováva sa mechanizmus zvyšovania dôchodkových dávok o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov“. Ďalej (§ 293dx) „Od roku 2018 do roku 2021 sa dôchodkové dávky (okrem vyrovnávacieho príplatku) budú zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, najmenej však o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej sumy príslušného druhu dôchodku. Účelom ustanovenia takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou“.

Platné znenie § 82 Zvyšovanie dôchodkových dávok ods. 1 Dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
Ďalej sú platné Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 § 293dx ods. 1.
Od 1. januára do 31.decembra  2021 sa dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára  do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa § 82, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30 júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Novelou zákona o sociálnom poistení účinnou od 1.1.2018 sa penzie v rokoch 2018 až 2021 budú zvyšovať o dôchodcovskú infláciu, to znamená percentuálne. Ak však  takto určená suma zvýšenia dôchodku bude nižšia ako pevná suma určená ako 2 %  priemernej sumy príslušného dôchodku v rokoch 2018 až 2012 sa bude valorizovať pevnou sumou. Novela poberateľom dôchodkových dávok zo všeobecného systému dôchodkového poistenia garantuje minimálnu mieru valorizácie dôchodkov, ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka.

Prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 1. januára 2018  v § 293dx je stanovená poistka ktorá garantuje ak takto určená suma zvýšenia dôchodku bude nižšia  ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej sumu príslušného dôchodku,  valorizovať sa bude pevnou sumou. Pre valorizáciu v roku 2018 dôchodcovská inflácie je  0,8 % , to je nižšia ako 2 %. Dôchodca  ktorý má výší dôchodok ako 1050 eur bude ho mať valorizovaný o dôchodcovskú infláciu (je ich spolu asi 4 181).  Dôchodca  ktorý má nižší dôchodok ako 1 050 eur bude ho mať valorizovaný garantovanou pevnou sumou  8,40 eur. V súlade so zákonom pri  výpočte  výšky pevnej sumu sa vychádza z výšky priemerného SD stanoveného k 30.6. kalendárneho roka za predchádzajúci rok. Priemerný SD k 30.6.2016 bol 417,6 eur. Dve percentá z 417,6 po zaokrúhlení sú 8,40 eura.  V rokoch 2018 až 2021 sa budú dôchodkové dávky vo všeobecnom systéme zákon č. 461/2003 Z. z. v závislosti od výšky dôchodku zvyšovať kombinovane to je o percento dôchodcovskej  inflácii, alebo  o pevne garantovanú minimálnu sumu. Podľa  údajov makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky rezortu financií v závislosti od rastu ekonomiky pravdepodobne dôchodcovská inflácia pre rok 2019  má byť asi 1,6 %, pre rok 2020 asi 1,8,% . Z toho vyplýva, že absolútna väčšina dôchodkových dávok (98) v rokoch 2018 až 2021 sa bude zvyšovať o garantovanú pevnú sumu. Účet všeobecného dôchodkového systému je dlhodobo mínusový a je  potrebné ho zo štátneho rozpočtu dotovať.

.

Valorizácia výsluhových dávok  v rokoch 2018 až 2021 podľa zákona č. 328/2002 Z. z.
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Na základe zákona  č. 328/2002 Z. z.  § 68 ods. 16 „Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.“. Toto ustanovenie neupravuje postup aby aj poberatelia dávok výsluhového zabezpečenia  mali rovnako ako poberatelia dôchodkových dávok  garantované stanovenie minimálnej  miery  valorizácie výsluhových dávok, ak by suma  dôchodcovskej inflácie  bola veľmi nízka.

Na základe mne zaslaných odpovedí z ministerstva vnútra a obrany dávky  výsluhového zabezpečenia  podľa ustanovenia § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. sa  od 1. júla 2018 zvýšia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku (o dôchodcovskú infláciu).

Podľa môjho názoru a súčasne platnej právnej úpravy v zákone č. 461/2003 Z. z.  a v zákone č. 328/2002 Z. z.  z dôvodu, že nie je v zákone č. 328/2002 Z. z. jednoznačne  stanovené ako v rokoch 2018 až 2021vykonať valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia je možné ju vykonať dvomi spôsobmi.

 

Prvý spôsob podľa  ustanovenia § 82, ale hlavne s využitím  § 293dx  zákona č. 461/2003 Z. z. je pravdepodobne možné valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia zrealizovať na základe § 68 ods.16 aj bez legislatívnych zmien v zákone č. 328/2002 Z. z.  Pozorne si preštudujte znenie § 293dx  z ktorého vychádzam  „Od roku 2018 do roku 2021 sa dôchodkové dávky (okrem vyrovnávacieho príplatku) budú zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, najmenej však o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej sumy príslušného druhu dôchodku. Účelom ustanovenia takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou“.   Aj VD sú občania SR a ich domácnosti preukázateľne  rovnako ako domácnosti  SD patria do sociálnej skupiny domácnosti dôchodcov. Rovnako aj na  domácnosti VD vplýva medziročný rast spotrebiteľských cien. Účelom minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať minimálnu sumu zvýšenia dôchodku ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou. Aj VD sú súčasťou dôchodcovskej verejnosti. Z  uvedených dôvodov rovnako  ako majú SD garantovanú minimálnu sumu  zvýšenia dôchodku, rovnako by ju mali mať garantovanú aj VD.
Pripomínam,  že v § 293dr, zákona č. 461/2003 Z. z. na rok 2017 bola stanovená  valorizácia dôchodkových dávok  pevnou sumou 8,2 eura.   Na základe pevne stanovenej sumy  8,2 eura  podľa ustanovenia § 68 ods. 1, 3 zákona č. 328/2002 Z. z.  bol v roku  2017 vykonaný výpočet valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia podľa koeficientov.  Valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia  v roku 2017 nebola v rozpore s právnymi predpismi. Pýtam sa, z akých dôvodov sa valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia v rokoch 2018 až 2021 nebude vykonávať aj  podľa ustanovení § 293dx???

.

Druhý spôsob ktorý podľa ustanovení  § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z.  presadzuje ministerstvo vnútra a obrany od 1.7.2018  bude možné uskutočniť valorizáciu  dávok výsluhového zabezpečenia v závislosti od pevnej sumy (dôchodcovskej inflácie) zvýšenia dôchodkových dávok stanovených vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení. Pritom neberú do úvahy ustanovenia § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z.!!!

 

Všetky výsluhové dôchodky,  (ak nedôjde k zmene v zákone 328/2002 Z. z.)  bez rozdielu ich výšky by sa mali zvyšovať o dôchodcovskú  infláciu. Zvýšenie VD v roku 2018 sa vypočíta zo sumy poberaného VD vydeleného číslom 100  a vynásobeného  0,8. Väčšina (asi 80 %)  VD má o veľa nižší dôchodok ako  1 050 eur. Z toho vyplýva, že väčšine VD v roku 2018 budú zvýšené dôchodky o  nižšiu sumu ako 8,40 eur tak, ako je pre rok 2018 pevne  stanovená, garantovaná suma  v zákone č. 461/2003 Z. z. Aj v rokoch 2019 a 2021 väčšina VD  bude mať zvyšované dôchodky  o nižšie sumy,  ako o garantovanú sumu budú zvyšované SD.  Ak nedôjde k novelizácii § 68 ods. 16 zákona  o sociálnom zabezpečení väčšina VD v rokoch 2018 – 2021  bude znevýhodnená oproti poberateľom  SD. Napríklad  v roku 2018 väčšina VD reálne oproti SD bude mať asi od 6,4 – 0,1  eura mesačne nižšiu valorizáciu  VD z dôvodu, že nebudú mať garantovanú minimálnu sumu valorizácie s čím sa nestotožňujem.  Na druhej strane asi 98 % SD z dôvodu garancie minimálnej sumy dostane zvýšenie SD  asi v rozmedzí od 0,1 – 7,5 eur ak by nebola garantovaná minimálna suma zvýšenia SD s čím sa stotožňujem. SD budú zvyšované kombinovane, to je o dôchodcovskú infláciu alebo o pevne garantovanú sumu. VD budú zvyšované len o dôchodcovskú infláciu. Podľa zverejnených  informácií všetky účty osobitného systém s výnimkou účtu OS SR sú plusové. Na rozdiel od všeobecného systému sociálneho poistenia nie je potrebné ich zo štátneho rozpočtu dotovať,  čo vytvára priaznivé podmienky pre novelizáciu § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z.

Podľa mne zaslanej odpovedi z ministerstva vnútra na otázku zvyšovania VD v rokoch 2018 až 2021 citujem: „Otázka zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia uhrádzaných z osobitného systému sociálneho zabezpečenia, ich valorizácie je predmetom rôznych odborných diskusií na viacerých úrovniach. Cieľom týchto diskusií je vybrať a realizovať taký model valorizácie, ktorý by bol jednak solidárny, ale čo sa týka výšky valorizácie aj akceptovateľný tak poberateľmi ako aj finančné únosný osobitnými účtami, ktoré ho vyplácajú“.  Z dôvodu, že osobitné účty mimo účtu OS SR  sú prebytkové,  rovnaká valorizácia je pre ne únosná. Zatiaľ  nie je rozhodnuté či a akým spôsobom budú vykonané zmeny v zákone č. 328/2002 Z. z. Do konca mesiaca február 2018 (aby zákon bol účinný od 1.7.2018) je priestor na vykonanie rovnakých legislatívnych zmien v § 68 ods. 16 zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. V súlade zo závermi II. stretnutia združení pri OS SR ktoré prijalo Vyhlásenie združení bod 3 týmto  vyzývam všetky občianske združenia pri OS SR ako aj VD k okamžitému zasielaniu žiadostí ministrovi vnútra a obrany k vykonaniu rovnakých zmien v zákone č. 328/2002 Z.z.

Z dôvodu, že zmena  dávok výsluhového zabezpečenia  podľa zákona č. 328/2002 Z. z. patrí do pôsobnosti ministra vnútra  navrhujem  mu  zmeniť ustanovenia § 68 ods. 16 tak, aby bol splnený schválený účel  novely zákona  o sociálnom poistení účinný od 1.1.2018 tak, aby boli akceptované ustanovenia § 293dw zákona č. 461/2002 Z. z. aj pre poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia zavedením  garancie minimálnej sumy  valorizácie VD, ktorá by bola akceptovateľná  dôchodcovskou verejnosťou, ak by suma dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka.

 

Náš návrh na  legislatívnu zmenu u § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z znie:

“Od 1. júla 2018 do 1. júla 2021 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.”

 

POZNÁMKA:

Pri tejto legislatívnej  zmene  je vhodné, možné prípadne ” zmeniť aj dátum valorizácie VD  na termín od  od  1.1.kalendárneho roku”. Týmto spôsobom zároveň dôjde aj k zjednoteniu, ku stanoveniu rovnakého termínu valorizácie SD a VD k 1.1 kalendárneho roka.

Návrhy na opatrenia.

Pre zabezpečenie vykonania rovnakých  legislatívnych  v zákone č. 328/2003 Z. z. ,ako boli vykonané v zákone č. 461/2003 Z. z. ktoré sú účinné od 1.1.2018,  to je garantovať minimálnu sumu zvýšenia VD ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou navrhujem  vykonať tieto opatrenia:

 1. Prezidentmi, respektíve predsedami všetkých jedenástych občianskych združení pri OS SR okamžite napísať listy, žiadosti ministrovi vnútra obrany, predsedovu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a prezidentovi SR o vykonanie rovnakých legislatívnych zmien v zákone č. 328/2003 Z. z. ako boli vykonané v zákone č. 461/2003 Z. z.
 2. Osloviť čo najviac VD a požiadať ich, aby okamžite napísali listy, žiadosti ministrovi vnútra obrany, predsedovu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a prezidentovi SR o vykonanie rovnakých legislatívnych zmien v zákone č. 328/2003 Z. z. ako boli vykonané v zákone č. 461/2003 Z. z.
 3. Oslovenie všetkých 11 prezidentov, respektíve predsedov občianskych združení pri OS SR vykoná Dr. Milan Kolen.

Očakávam, že do aktivity smerujúcej k vykonaniu rovnakých legislatívnych  zmien v zákone č. 328/2002 Z. z. sa zapoja všetky občianske združenia pri OS SR  ako aj čo najviac VD.

Spracoval:

Dr. Milan Kolen
len VVB a člen  ZV SR

Poznámka: oprava mýlne uvádzaného §293dw na správne §293dx

 

28 Komentárov na Valorizácia VD v rokoch 2018 až 2021:

 • Skrivodlivosť sa pácha aj inde, poučné je to aj pre nás až by bolo treba…
  Niekoľko tisíc dôchodcov demonštrovalo v piatok večer 15.12.2017 v centre gréckej metropoly Atény proti pripravovaným úsporným opatreniam, v rámci ktorých im má vláda znížiť dôchodky. Informovala o tom agentúra DPA.
  Protest prebiehal pred budovou parlamentu a zúčastnilo sa na ňom aj mnoho seniorov, ktorí do Atén pricestovali z iných miest. Zhromaždenie ochromilo dopravu v centre mesta. Protesty s transparentmi ako “Zlodeji, klamári, vráťte nám naše životy” či “Našou krvou sme si zarobili na dôchodky, z ktorých škrtáte”.
  Dôchodky tamojšia vláda znížila už viac ako desaťkrát. Grécko momentálne čerpá z tretieho záchranného balíka finančnej pomoci vo výške 86 miliárd eur, ktorý by sa mal skončiť v auguste 2018.

 • Odpoveď najdete pod mojim komentárom http://www.bezpzlozky.eu/2015/01/verejny-priestor-pre-diskusiu/ v komentároch na tomto webe:

  Kontár Miloš napísal: 27. novembra 2017 v 18:42

 • Dobrý deň.
  Priatelia,chcel by som sa opýtať, čo je pravdy na tom, že v parlamente bol predložený návrh zákona skupiny poslancov /samozrejme opozičných, na čele znova s Erikou Jurinovou/ o zdaňovaní výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek ? Ďakujem.

 • Pre František Boldiš 4.12.2O17 o 11:4O. Plne súhlasím, ale v texte je chyba jedine osobitný účet OS SR je mínusový, ostatné sú plusové. Adresujte výzvu aj Zväzu vojakov SR a Klubu generálov SR, hlavne ministrovi vnútra a obrany. Zdôrazňujem, že momentálne je našou prioritou rovnaká valorizácia VD o garantovanú minimálnu sumu ako ju majú SD. Prosím, v tomto smere požiadajte o vykonanie rovnakej legislatínej zmeny v zákone č. 328/2OO2 Z.z. ministra vnútra a obrany, ako aj Generálne riaditeľsto ZVJS, aby aj oni rovnako konali ako o tom píšem v článku.

 • František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409, poberateľ výsluhového dôchodku, Mistríky 3.12.2017

  --
  Generálne riaditeľstvo
  Zboru väzenskej a justičnej stráže
  k rukám generálneho riaditeľa
  Šagátova ulica č. l
  813 04 Bratislava

  --
  Podnet k legislatívnemu konaniu valorizácie výsluhových dôchodkov

  Problém zmeny valorizácie výsluhových dôchodkov (ďalej len „VD“) z 1.7. na 1.1. kalendárneho roku sa nerieši X rokov. Považujem to za diskrimináciu bývalých príslušníkov poberateľov tejto dávky a ich dehonestáciu a postavenie na občanov II. kategórie. Považujem za hrubú a neodpustiteľnú chybu kompetentov zodpovedných za legislatívne konanie v čase pripomienkovania príslušnej novely zákona č. 328/2003 Z.z., ktorí nepodali zásadnú pripomienku včas a tým spôsobili nemalú morálnu a finančnú ujmu všetkým poberateľom VD. Tento problém naďalej pretrvá už X rokov a márne čakám, či sa príslušné orgány, vrátane Odborového zväzu ZVJS, odhodlajú konečne konať.

  Je dôležité, aby kompetentné orgány ZVJS konečne pravidelne spolupracovali s ostatnými kompetentnými orgánmi ozbrojených síl (ako to bolo v minulosti) a spoločne s Ministerstvom vnútra, ktoré je gestorom predmetného zákona, vyvinuli spoločné legislatívne úsilie a tlak na odstránenie tejto nehoráznej skrivodlivosti. Taktiež, aby sa konečne prijala taká systémová legislatívna úprava, ktorá by zabezpečila zhodný spôsob valorizácie VD a civilných dôchodkových dávok, resp. vzhľadom na prebytok osobitných účtov ozbrojených síl (podľa môjho názoru) ešte výhodnejší. Na uvedené legislatívne konanie bolo už dosť času, tak aby boli zmeny platné a účinné k 1.1.2018. Som presvedčený, že si to radoví príslušníci, poberatelia VD zaslúžia, resp. dávno zaslúžili.

  Zároveň argumentujem aj tým, že nielen ja, ale aj ostatní poberatelia dôchodkových dávok (starobné dôchodky, invalidné dôchodky, čiastočné invalidné dôchodky, vdovské dôchodky, sirotské dôchodky) priznané podľa predchádzajúcich platných zákonov pred účinnosťou zákona č. 328/2003 Z.z. boli od účinnosti predmetného zákona len „prevzaté“ do tohto zákona s iným „pojmom“, t.j. ako „poberatelia príslušných výsluhových dávok“.

  Uvedené pripomienky si dovoľujem zaslať ako poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý sa
  počas výkonu službu aktívne podieľal v pracovnej skupine na koncipovaní zákonov č. 73/1998 Z.z. a č. 328/2003 Z.z., čiže ako osoba znalá problematiky .

  S pozdravom
  František Boldiš
  PS: Želám si, aby môj názor bol chápaný len ako podnet k účinnejšej a užšej spolupráci zainteresovaných inštitúcii a občianskych združení, smerovaný k systémovému a konečnému legislatívnemu riešeniu valorizácie výsluhových dôchodkov.

  --

  Na vedomie:

  Odborový zväz ZVJS

  Vojenský veterán Bratislava

  Asociácia policajtov vo výslužbe

  Asociácia Slovenských vojakov

  Niektorí bývalí kolegovia

 • A. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (328/2002 Z.z.) upravuje obidve formy zvyšovania výsluhových dôchodkov -- podľa pevnej sumy, tak i podľa percenta, avšak nemožno ustanovenia o nich aplikovať súčasne:

  1.Do 30.06.2018 sa výsluhové dôchodky zvyšujú podľa koeficientu ustanoveného v § 68 ods. 3 zákona č. 328/2002 Z.z. v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na príslušný kalendárny rok. (Zvyšovanie podľa pevnej sumy do 30.06.2018)

  2. Podľa § 68 ods.16 zákona č. 328/2002 Z.z. sa od 1. júla 2018 výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú. (Zvyšovanie podľa percenta od 01.07.2018)

  B. Zákon o sociálnom poistení (461/2003 Z.z,) upravuje obidve formy zvyšovania dôchodkových dávok -- podľa percenta, ako aj podľa pevnej sumy (ktorá sa vypočíta podľa 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.). Ustanovenia o obidvoch formách zvyšovania platia a aplikujú sa súčasne tak, že sa dôchodkové dávky zvyšujú o percento, najmenej o pevnú sumu:

  1. Podľa § 82ods. Zákona č. 461/2003 Z.z. sa dôchodková dávka zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. (ustanovenia účinné od 01.01.2018)

  2. Podľa § 293dx ods. 1 od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 dôchodková dávka zvyšuje podľa § 82, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. (ustanovenia účinné od 01.01.2018, aplikovateľné len od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021) .

  Závery:

  1. Na to, aby sa výsluhových dôchodcom zvyšovali dôchodky o percento, najmenej o pevnú sumu, je to potrebné upraviť v prechodných ustanoveniach zákona č. 328/2002 Z.z. obdobne primerane tak, ako je to v § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

  2. Ak sa tak stane, budú sa dať od 01.07.2018 aplikovať ustanovenia o zvyšovaní výsluhových dávok pevnou sumou, a teda aj ustanovenie upravujúce zvyšovanie výsluhových dôchodkov podľa koeficientu ustanoveného v § 68 ods. 3 zákona č. 328/2002 Z.z. v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na príslušný kalendárny rok.

 • Vážení páni kolegovia VD profesionálny právnici JUDr. Michal Bartko, JUDr. Ing.Vojtech Ďuriš PhD, JUDr. Viliam Dohňanský, pán generál JUDr., JUDr. Jozef Kotulič, JUDr. Milan Karas, JUDr. Padrta, JUDr. Vorobel, JUDr. Jánošík, Ing. Ľubomír Dubeň, JUDr. Marián Ďurina, JUDr. František Cigánek, JUDr.Mgr. Páchnik a mnoho ďalších vyjadrite sa prosím, či súčasná právna úprava v zákone č. 461/2003 Z. z. § 82, ale hlavne prechodné ustanovenia § 293dx (§ 293dw) postačuje aby sme od 1.7.2018 mali rovnakú minimálnu garanciu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia ako ju majú garantovanú poberatelia dávok dôchodkového zabezpečenia.

  Ak nepostačuje vyjadrite sa prosím čo je ešte potrebné vykonať (mnohé veci bežia, alebo budú bežať), aby minimálna garancia zvyšovania VD pre roky 2018-2021 platila aj pre VD, vrátane legislatívnej zmeny v zákone č. 328/2002 Z. z. Je možné svoje návrhy, doporučenia zverejniť na tomto webe , alebo mi ich zaslať na moju emailovú adresu milan.kolen50@gmail.com. Nečakajte na to, že túto vec bez vašich fundovaných odborných rád vybaví niekto iní tak, ako to bolo aj v prípade pripravovaného zdaňovania VD, zvedenia 10 % stabilizačného odvodu atď. Samozrejme benefity bez akého koľ vek pričinenia poberajú všetci VD. Za pochopenie, porozumenia a za spoluprácu ďakujem.

 • Milan, v príspevku Dr. Milan Kolen napísal: 3. decembra 2017 v 16:04 veta “Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 § 293dw” má byť správne označenie -- § 293dx.
  Podrobnejšie som túto tematiku rozobral na Doko blog, 14.11.2017 v blogu “Vláda SR opakovane diskriminuje výsluhových dôchodcov”.

 • Kolegovia, diskutujme o otázke rovnakej minimálnej garancie zvyšovania VD ako majú SD. Ak píšem v článku na základe paragrafového znenia novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ktorú tu predkladám, z ktorej vychádzam, predpokladám, že aj VD v rokoch 2018 -- 2021 by rovnako mali mať garantované minimálne zvýšenie VD. Žiaľ ministerstvo vnútra a obrany má názor, že máme nárok len v zmysle § 82 dôchodcovská inflácia. Pritom neakceptujú Prechodné ustanovenia v § 293dw. Ak by ich akceptovali garancia minimálnej miery zvýšenia VD by sa týkala aj VD.

  Vychádzam z ustanovení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinný od 1.1.2018.

  § 82 Zvyšovanie dôchodkových dávok

  ods. 1 Dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, sa

  písm. b) od 1. januára 2018 zvyšuje v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

  ods. 8 Od 1. januára 2018 sa dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1 januáru príslušného roka a dôchodková dávka , okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januáru do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa odseku 1 písm. b) o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov.

  Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 § 293dw

  ods. 1 Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 sa dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1 januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná do 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa § 82, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Príslušnou dôchodkovou dávkou podľa prvej vety pre (Dodávam, žeustanovenia ktoré nasledujú neriešia náš p hlavný problém, ale ich uvádzam)

  a) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % , invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

  b) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %.

  Diskutujme, vyjadrite sa či mám alebo nemám pravdu. Čakám fundované právne názory ktoré by ma presvedčili, že sa mýlim. Zároveň napíšte v čom sa mýlim. Ďakujem za názory.

 • Pre JUDr.Kotulič:

  Máte úplnú pravdu pán doktor,
  výsluhoví dôchodcovia sú veľkou väčšinou muži, civilní dôchodcovia väčšinou ženy. VD sú prevažne vysokoškolsky vzdelaní, civilní dôchodcovi väčšinou stredoškolsky vzdelaní a so základným vzdelaním,VD majú menšiu nemocnosť než civilní. Zárobky vojakov z povolania kopírovali mzdy THP v strojárstve s bonusom 10%. Takisto medzi výsluhovými dôchodcami sú aj poberatelia výsluhových príspevkov považovaných za výsluhových dôchodcov, ktorí majú o cca 100 € nižšie dávky než VD.
  Na tieto skutočnosti viacerí z nás už roky upozorňujú, ale asi zbytočne.

 • Ešte dva postrehy k danej problematike.
  1. Podľa výročných správ VÚSZ priemerná mesačná výška výsluhového dôchodku (VD) v roku 2016 klesla oproti roku 2015 zaokrúhlene o 6,2 euro. Naopak, za toto isté obdobie Sociálna poisťovňa uvádza nárast starobných dôchodkov (SD) o skoro 5 euro. Výsledkom je reálny pokles VD oproti SD asi o 11,2 euro.
  2. Som proti doterajšiemu spôsobu porovnávania priemernej výšky všetkých SD s priemernou výškou všetkých VD. Podľa mňa sa takto porovnávajú dve absolútne neporovnateľné čísla. Pri SD sa totiž do priemeru zaratúvajú všetci poberatelia SD. Teda všetci, ktorí do Sociálnej poisťovne v produktívnom veku odvádzali odvody od najnižšie zarábajúcich až po najvyššie zarábajúcich. Na druhej strane je ale skupina poberateľov VD, ktorí do sociálneho systému v produktívnom veku odvádzali vyššie odvody, lebo patrili a patria do skupiny lepšie zarábajúcich, až po najvyššie zarábajúcich. Teda tento meridián poberateľov VD, by mal byť porovnávaný s podobným meridiánom poberateľov SD, ale tak sa to žiaľ nerobí. Potom sa stane, že sa porovnáva napr. za rok 2016 priemerný SD 405,78 euro s priemerným VD 801,31 euro, kde podľa mňa ide o tzv. populistickú štatistiku, lebo sa neporovnávala rovnaká kvalita respondentov. (Táto kvalita by totiž mala zohľadniť nielen obťažnosť výkonu vojenskej profesie, a výšku platov ale aj vzdelanostnú úroveň, lebo medzi vojakmi z povolania, či profesionálmi nie je takmer nikto bez maturity.)
  Pochopiteľne, že populistická štatistika nemôže byť braná vážne a nesmie mať nič spoločné s matematickou štatistikou. Objektívne teda môžeme porovnávať poberateľov VD len s podobnou skupinou poberateľov SD. Ale toto sa nerobí, lebo Sociálna poisťovňa nemá vybraných respondentov, ktorých výška SD by mohla byť porovnávaná s výškou VD. Pritom už asi pred 40 rokmi sa táto metóda používala, lebo platy vtedajší vojakov z povolania sa odvíjali od platov pracujúcich v strojárstve. Pokiaľ sa niečo podobné znova nezavedie, dovtedy je každé porovnávanie výšky priemerných VD a SD úplne zbytočné.

 • Pre JUDr. Jozefa Kotuliča napísal 1. 12.2017 19:00. Jozef súhlasím, že problém zmeny valorizácie VD z 1.7. na 1.1. kalendárneho roku sa nerieši 10 rokov. Pravdepodobne nikto doposiaľ na tento skrivodlivý problém s výnimkou APVV a mňa kompetentných neupozornili a ktorý ho pravdepodobne neriešili. Ak ho aj riešili, neprijali žiadne opatrenie k odstráneniu tejto skrivodlivosti. Uvádzaš informácie s ktorými sa stotožňujem.

  V súčasnosti je rozhodujúce, aby gestor zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov minister vnútra na rokovanie NR SR do konca marca 2018 predložil návrh na legislatívne zmeny v tomto zákone, aby v rokoch 2018 -2021 boli vykonané rovnaké legislatívne zmeny pre garantovanú minimálnu valorizáciu VD rovnako ako ju majú garantovanú poberatelia SD tak, aby účinnosť bola do 30.6.2018. K riešeniu týchto otázok na môj návrh seriózne stanovisko zaujala Zväzová rada ZV SR. Rovnako by mali konať aj ostatné občianske z druženia pri OS SR. Znovu týmto vyzývam všetky občianske združenia pri OS SR ako aj VD k okamžitému odosielaniu žiadosti ministrovi vnútra a obrany k rovnakej valorizácii VD ako majú SD.

  Samozrejme následne po tomto začať upozorňovať MO SR a MV SR na zmenu rovnakého termín valorizácie VD ako ju už 10 rokov majú SD, to je k 1.1.kalendárneho roku.

 • Pre JUDr. Michala Bartka. Preukázateľne z radou poberateľov VD patríte medzi najfundovanejších odborníkov s obrovskou praxou a skúsenosťami v oblasti výsluhového zabezpečenia. Oceňujem a vážim si Vaše fundované názory a plne ich rešpektujem. V mojom článku v poznámke som len teoreticky chcel upozorniť na teoretickú legislatívnu možnosť zmeny termínu valorizácie VD k 1.1 kalendárneho roku ktorá je podmienená dôvodmi presne ako píšete. Je logické aj keď 7 osobitných účtov z 8 je prebytkových, musela by byť obrovská politická vôľa mínusový osobitný účet OS SR dotovať zo štátneho rozpočtu. Z dôvodu všeobecného záujmu sa roky niekoľko stami miliónov eur zo štátneho rozpočtu dotuje a naďalej bude dotovať všeobecný účet.
  Ako sa ukazuje túto poznámku som ani pre informáciu nemal zavesiť na web, nakoľko sa stala ústrednou otázkou ktorá sa rieši a nerieši sa hlavný cieľ. Prosím, venujme sa cieľu, to je rovnakej valorizácii VD ako majú SD v rokoch 2018 až 2021 pokiaľ ešte nie je neskoro. Pán doktor, prosím ozvite sa mi na môj telefón 0904089940. Ďakujem.

 • Naviažem na môj príspevok z 29. novembra 2017 v 16:57. Osobne si myslím, že 10 rokov odkladať problém zjednotenia dátumu valorizácie VD a SD z 1.7. na 1.1. v kalendárnom roku je dostatočný čas na to, aby si kompetentní ministri našli spôsob aj prípadné “drobné”, na odstránenie 10 rokov trvajúcej diskriminácie niekoľkých tisícoviek poberateľov dôchodkových dávok z výsluhového zabezpečenia. Ono, ani s tým osobitným účtom, ak by prešla zmena na 1.1.2019, by nemal byť až taký veľký problém.
  1. V roku 2018 totiž až do 30.6.2018 predsa budú náklady približne také isté ako sú za obdobie od 1.7. do 31.12.2017. Platí totiž ten istý mechanizmus vyplácania dôchodkových dávok.
  2. Od 1.7.2018 do 31.12.2018 sa mechanizmus výpočtu valorizácie bude meniť. Ako ? Odpoveď by už mali vedieť úradníci príslušných ministerstiev, lebo predsa museli nejako určiť výšku financií pri tvorbe podkladov do štátneho rozpočtu na rok 2018. Určite tam nejaký rozdiel oproti roku 2017 v pluse, možno aj v mínuse bude. Záleží na tom, či úradníci rátali valorizáciu podľa percentuálneho navýšenia (0,8 %) alebo rátali s pevnou sumou (najmenej 8,4 euro).
  3. Čiže, už dnes by príslušné sociálne úrady predmetných ministerstiev mohli odhadnúť, koľko budú potrebovať finančných prostriedkov na vyplácanie sociálnych dávok v celom roku 2019. Podľa mňa by to malo byť približne 2 krát toľko ako vyrátali za obdobie od 1.7. do 31.12. 2018.
  4. Takže, už v januári 2018 by mohli vedieť, koľko financií na VD skutočne vyplatili v roku 2017. Potom už len stačí porovnať rok 2017 s predpokladmi potrebných financií pre roky 2018 a 2019. A zistia aké sú rozdiely.
  5. Celý proces zmeny dátumu valorizácie sa, ale podľa mňa nedá riešiť len na tomto webe. Bez jednania na príslušných ministerstvách to určite nepôjde. No jednať s nimi sa podľa mňa dá iba prostredníctvom organizácii, ktoré zastupujú poberateľov výsluhových dávok. No začať treba už tento rok.

 • Podľa mňa tým že sa tam dal ten dátum s platnosťou od 1.1.2019 (a nie od 1.1.2018) tak sa pre nájdenie riešenia aj v štátnom rozpočte pre rok 2019 vytvoril dostatok časového priestoru. Rok 2018 je volebným rokom tak by sa riešenie možno našlo. Treba využiť aj súčasný dobrý stav v makroekonomických ukazovateľoch.

 • Dobrý deň, pán Dr. Milan Kolen, keby som bol na Vašom mieste, nesnažil by som sa spojiť návrh úpravy minimálnej valorizácie VD podľa úpravy vykonanej v zákone č. 461/2003 Z.z. spolu s návrhom presunutia valorizácie z 01.07 na 01.01. Problém, a to vážny môže nastať u správcu osobitného účtu, ktorý nie je solventný z odvedeného poistného poistencami a služobným úradom (orgánom) a je dotovaný zo štátneho rozpočtu. Takýto správca osobitného účtu, ktorý spravuje nesolventný osobitný účet, by musel zabezpečiť na valorizáciu od 01.01 raz takú istú sumu, akú má na valorizáciu vyčlenenú v rozpočte ústredného orgánu štátnej správy od 01.07 v každom kalendárnom roku. A túto sumu musí mať vo svojom rozpočte už od 01.01. Z uvedeného vyplýva, že ide o vecný problém zabezpečenia valorizácie od 01.01 peniazmi zo štátneho rozpočtu. Štátny rozpočet a rozpočty ústredných orgánov štátnej správy upravuje každý rok zákon o štátnom rozpočte. Preto samotnou novelou zákona č. 328/2002 Z.z. presun valorizácie z 01.07. na 01.01 zrejme neprejde. Riešenie tohto problému si vyžaduje zrejme dlhší čas a ochotu to riešiť nielen správcami osobitných účtov, ale aj MF SR.
  Ak má niekto iný názor na tento problém, alebo návrh na jeho riešenie, nech to oznámi na tomto webe. Iste sa radi poučíme. Pozdravujem pána Dr. Milana Kolena a prajem mu veľa energie a elánu pri riešení našich problémov.

 • Vážený pán JUDr. Bartko napísal 29.11.2017 o 9:20 a JUDr. Kotulič napísal 29.11.2017 . Ďakujem Vám za napísanie svojich fundovaných názorov s ktorými sa plne stotožňujem.
  Ako vyplýva z môjho článku, nie z poznámky hlavným mojim cieľom je dosiahnuť, aby došlo k novelizácii zákona č. 328/2003 Z. z. tak, aby dávky výsluhového zabezpečenia v rokoch 2018-2021 boli rovnako valorizované ako budú valorizované dávky dôchodkového zabezpečenia v zákone č. 461/2003 Z. z. na čom sa určite všetci VD zhodujeme. Povedané v súlade so všeobecným predpisom tak, aby boli akceptovateľné dôchodcovskou verejnosťou, teda aj výsluhovými dôchodcami.
  ZDÔRAZŇUJEM, že novelizácia zákona č. 328/2003 Z. z. sa nedeje každú chvíľu. Z tohto dôvodu tak, ako na okraj píšem v poznámke (nie v hlavnom texte), ak by došlo k požadovanej novelizácii zákona č. 328/2002 Z. z. túto by bolo vhodné využiť aj citujem ako som napísal v poznámke: „Pri tejto legislatívnej zmene je vhodné, možné prípadne ” zmeniť aj dátum valorizácie VD na termín od 1.1.kalendárneho roku. Týmto spôsobom zároveň dôjde aj k zjednoteniu, ku stanoveniu rovnakého termínu valorizácie SD a VD k 1.1. kalendárneho roka“. Z tohto dôvodu som v poznámke uvažoval, že takýmto spôsobom by možno mohol byť splnení aj cieľ (o ktorý sa APVV a ja usilujeme asi 1,5 roka), to je dosiahnutie rovnakého dátumu valorizácie VD ako maj ú SD, to je k 1.1. kalendárneho roku.
  Pravdepodobne som sa budúcej novela (ak vôbec bude) nemal usilovať aj o splnenie rovnakého dátumu valorizácie SD a VD k 1.1. kalendárneho roka, čo je legislatívne možné. Možno som sa mal zamerať len na splnenie hlavného cieľa rovnakej valorizácie SD a VD. Pýtam sa Vás, alebo, zmenu termínu valorizácie VD ponechať až pri ďalšej novelizácii zákona č. 328, čo by sa možno zrealizovalo o niekoľko mesiacov, rokov neskôr. Vyjadrite prosím svoj názor k tejto možnosti.

 • Valorizovat treba vysl. dôchodky od 1.1.2017 veď nam celý jeden rok nevalorizovali tak ušetrili dosť za toľké roky

 • Odporúčam opraviť označenia pri citáciách paragrafov, ktoré upravujú zvyšovanie dôchodkov najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Pretože v schválenom znení novely zákona č. 461/2003 Z.z. toto upravuje nie § 293dw, ale § 293dx. Schválené znenie predmetného zákona je sprístupnené na stránke http://www.nrsr.sk v tomto znení:

  “91. Za § 293dv sa vkladajú § 293dw až 293ea, ktoré vrátane nadpisu nad § 293dw znejú:

  „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
  § 293dw

  (1) Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava obdobie pred 1. januárom 2018, počas ktorého fyzická osoba, ktorá
  a) sa starala o dieťa, spĺňala podmienky podľa § 15 ods. 1 písm. c) alebo písm. d), okrem podmienky podania prihlášky,
  b) poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávala osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, spĺňala podmienky podľa § 15 ods. 1 písm. e), okrem podmienky podania prihlášky.

  (2) Za obdobie podľa odseku 1, sa osobný mzdový bod určí ako podiel úhrnu vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých by platil štát poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity, a všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, za ktorý by štát platil toto poistné.

  § 293dx

  (1) Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 sa dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa § 82, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Príslušnou dôchodkovou dávkou podľa prvej vety pre
  a) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  b) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %.

  (2) Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky, ktorá sa
  a) nevypláca v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok, sa určí z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky, ktorá sa nevypláca v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok,
  b) vypláca v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok, sa určí z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky, ktorá sa vypláca v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok.

  (3) Na určenie priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku, priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % sa zohľadňuje suma starobného dôchodku a suma invalidného dôchodku bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku.

  (4) Dôchodková dávka, ktorej suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa osobitného predpisu4) alebo podľa medzinárodnej zmluvy, sa zvýši najmenej o pomernú časť pevnej sumy, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa predpisov Slovenskej republiky.

  (5) Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejní
  a) priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok na účely odsekov 1 až 3 platné k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, do 31. augusta kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku,
  b) pevnú sumu zvýšenia dôchodkovej dávky najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

  (6) Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 sa úrazová renta vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a úrazová renta priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa § 89 ods. 8 najmenej o 2 %. “.

 • Tiež som za zmenu valorizácie VD vždy k 1.1. kalendárneho roka. Táto zmena ale nemôže byť diskriminačná. Veď v roku 2008 sa civilné starobné dôchodky valorizovali tiež k 1.7., teda tak ako sa nám valorizujú VD dodnes. No v roku 2009 vláda posunula termín valorizácie starobných dôchodkov z júla 2009 na január 2009. Inak povedané, za pol roka boli starobné dôcbodky valorizované dvakrát. Preto, ak má byť zmena dátumu valorizácie VD zrealizovaná v roku 2019 potom musí byť zrealizovaná takisto ako boli valorizované civilné SD, čiže namiesto 1.7.2019 už 1.1.2019.

 • p. Kolen chcem sa Vas opytat kde ste zobral § 293dw zákona č. 461/2002 Z. z. lebo ho nikde neviem naist a vo svojom zdovodneni sa o neho opierate. V platno zneni zakona 461 som tento §293 nasiel len po pismeno “dr”
  Kedze som uz zaslal dopis MO s vasim odvolanim na § 263dw tak teraz neviem ci to je spravna citacia.

 • Jozef má pravdu, nemožno presunúť valorizáciu z 01.07.2018 na 01.01.2019, pretože by v roku 2018 nebola žiadna valorizácia. Opravte to prosím v texte tak, aby sa presunula valorizácia z 01.07.2019 na 01.01.2019.

 • Opravujem poslednú vetu môjho komentára: Výsledkom by bolo, že termín valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia by bol rovnaký ako ho majú poberatelia dávok dôchodkového zabezpečenia podľa zákone č. 461/2003 Z. z. to je k 1.1. kalendárneoho roka.

 • Pán kolega Jozef, takýchto otázok som už mal niekoľko. Dôkladne si prosím preštudujte môj návrh na legislatívnu zmenu u § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. Ak by prešiel, to by znamenalo, že od 1.7.2018 by bola rovnaká valorizácie VD v rokoch 2018 až 2021 ako je v zákone č. 461/2002 Z. z. To by znamenalo do sumy 1 050 eur by všetky VD boli valorizované garantovanou sumou pre rok 2018 o 8,40 eur. VD nad 1 050 eur by boli valorizované percentuálne o dôchodcovskú infláciu pre rok 2018 stanovenú na 0,8 %. Ak návrh neprejde VD budú valorizované len o dôchodcovskú infláciu 0,8 %. Pre pochopenie rozdielu si svoj VD vydeľte číslom 100 a vynásobte číslom 0,8 a hneď pochopíte v čom je rozdiel. Zistíte, že VD do sumu 1 050 eur bu valorizované o nižšiu sumu ako je 8.40 eur. To je o nižšiu sumu ako budú mať valorizovanú SD. To isté bude aj v rokoch 2018-2021.

  Ako píšem citujem: “Pri tejto legislatívnej zmene je vhodné, možné prípadne zmeniť aj dátum valorizácie VD z 1.7.2018 a posunúť ho na dátum od 1.1.2019. V článku vymažem do 31.12.2021, aby to nikoho neplietlo. Týmto spôsobom zároveň dôjde aj k zjednoteniu, ku stanoveniu rovnakého termínu valorizácie SD a VD k 1.1 kalendárneho roka”. (O takúto legislatívnu zmenu sa spolu s VVB a APVV usilujem viac ako rok aj pol). To znamená do § 68 je potrebné doplniť ďalší odsek v znení, “Od 1. januára 2019 výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky budú valorizované od 1. januára kalendárneho roku”. Výsledkom by bo, že valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia by bola rovnaká ako ju majú poberatelia dávok dôchodkového zabezpečenia podľa zákone č. 461/2003 Z. z.

 • Čo to za nezmysel! Prečo posúvate valorizáciu z 1.7,2018 na 1,1,2019??

 • Plne súhlasim s p. Kolenom,jeho návrh plne podporujem. Dúfam že sa všetky združenia v OS zobudia a budú na to reagovať. Reagovať mali už dávno predtým a nečakať na doktora Kolena.Verím, že dnešný minister obrany to iba podporí. Pán minister by mohol vytvoriť k riešeniu tohto problému odbornú skupinu, zloženú zo zástupcov profesionálnych vojakov, zástupcov združení v OS a nezávislých odborníkov v.v.

 • Absolútny súhlas … jasné, zrozumiteľné, logické! Vďaka Vám pán doktor Kolen za Vašu úžasnú prácu!

 • Plne súhlasím s p. Kolenom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...