Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

22. február 2014         | Autor: Dr. Milan KOLEN, pplk.v.v.
Od účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ako aj zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, sú príslušníci ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zborov ako aj výsluhoví dôchodcovia (ďalej VD) vo viacerých postupoch diskriminovaní a žiaľ táto “skrivodlivosť” môže pretrvávať aj do budúcnosti.

Pre rozšírenie vedomostí ako aj pre vytvorenie si objektívneho a komplexného pohľadu na problematiku výsluhových dôchodcov (ďalej len VD) prikladám materiál o bývalej, súčasnej ako aj o budúcej (možnej) “skrivodlivosti” VD vojakov, policajtov, zboru väzenskej justičnej stráže, colníkov, SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov.

Predtým než začnete čítať všetky oblasti “skrivodlivosti” VD z dôvodu lepšieho pochopenia všetkých skutočností odporúčam preštudovať si doteraz zverejnené informácie na webe ZVSR v článkoch o sociálnych istotách pod názvami:
– článok Dr. M. Kolen – pripomienky k zákonom zo dňa 15 júna 2012 : http://www.zvazvojakov.sk/2012/06/dopis-predsedovi-vlady/
– článok MV SR odpovedá poslancovi zo dňa 12. augusta 2012: /http://www.zvazvojakov.sk/2012/08/mv-sr-odpoveda-poslancovi/
– článok Podanie na GP, vládu zo dňa 13. augusta 2012: http://www.zvazvojakov.sk/2012/08/podania/
– článok Skôr ako ministri a NR SR rozhodnú zo dňa 12. októbra 2012: http://www.zvazvojakov.sk/2012/10/skor-ako-ministri-a-nr-sr-rozhodnu/
– článok Starobné dôchodky zo dňa 26. marca 2013: http://www.zvazvojakov.sk/2013/03/starobne-dochodky/
Kliknutím na Sprava_o_pravnom_stave-vyplacania sa zoznámite so „Správou o právnom stave vyplácania SD pre bývalých vojakov a policajtov“ od ministra Jána Richtera.

.
—–V ČOM JE “SKRIVODLIVOSŤ” VÝSLUHOVÝCH DÔCHODCOV ?
Podľa uzavretých kontraktov so štátom si VD splnili všetky svoje povinnosti. Na základe zákonov a ústavy právom očakávajú, že aj štát si podľa zákonov splní k VD svoje povinnosti. „PAKTA SUN SERVATA“ – DOHODY SA DODRŽUJÚ! Žiaľ, niektoré štátne orgány svojimi protiprávnymi, proti ústavnými legislatívnymi zmenami za porušovania zákonov sa snažili a naďalej snažia odobrať nám niektoré naše zákonné a ústavné práva ako napríklad:

.

1. V roku 2004 a 2005 neboli valorizované VD, IVD, Vdovské VD. Vdovecké VD a Sirotské VD z osobitného dôchodkového systému. Všetky druhy dôchodkov zo všeobecného dôchodkového systému boli valorizované. Táto diskriminácia bola Ústavným súdom SR odstránená.

.
2. Starobní dôchodcovia dňom 1.1.2012 mali valorizované starobné dôchodky (ďalej SD). Výsluhoví dôchodcovia dňom 01.07.2012 nemali valorizované VD, o čom prebiehajú súdne spory.

.
3. Sociálna poisťovňa porušovala zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení tým, že VD do leta roku 2012 protiprávne nepriznávala SD za ktoré sme žalobami bojovali na Najvyššom súde SR viac ako 10 rokov, ktorý 80 rozsudkami a 7 judikátmi uznal naše zákonné práva. Asi 200 tisícom občanom ktorí pracovali v I. a II. kategórii im SP roky bez problémov priznáva SD. Už sa realizuje, “skrivodlivosť” bola odstránená.

.
4. Pracujúci VD po dosiahnutí dôchodkového veku 62 rokov do 31.12.2012 odvádzali odvody na invalidné poistenie cez skutočnosť, že invalidný dôchodok im nemohol byť priznaný. Tým boli diskriminovaní. Novelizáciou § 128 zákona č. 461/2003 Z. z. účinnou od 1.1.2013 bola “skrivodlivosť” odstránená.

.
5. Pracujúci VD po dosiahnutí dôchodkového veku 62 rokov do 31.12.2012 odvádzali odvody do fondu zamestnanosti cez skutočnosť, že príspevok v nezamestnanosti im zo zákona nemohol byť priznaný. Tým by boli VD diskriminovaní. Novelizáciou § 20 zákona č. 461/2003 Z. z. účinnou od 1.1.2013 bola “skrivodlivosť” odstránená.

.
6. V lete v roku 2012 do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bola snaha o zavedenie protiprávnej, protiústavnej  diskriminačnej 19 % dane vyberanej zrážkou len pre VD, čo nebolo realizované, “skrivodlivosť” nebola spôsobená.

.
7. V lete v roku 2012 do zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov bola snaha zaviesť protiprávnu, protiústavnú legislatívnu diskriminačnú zmenu, 10 % stabilizačný odvod z výsluhových dôchodkov, čo nakoniec z dôvodu silného odporu SD nebolo realizované, “skrivodlivosť” nebola spôsobená .

.
8. V zime v roku 2013 do zákona bola snaha poslancov KDH Monika Gibalová, Július Brocka už tretí krát zaviesť protiprávnu, protiústavnú legislatívnu diskriminačnú zmenu o zákaze súbehu práce starobných dôchodcov v štátnom, verejnom sektore a poberanie SD, z dôvodu silného odporu SD nebolo realizované, “skrivodlivosť” nebola spôsobená.

.
9. Do 1.8.2008 prebytkové peniaze ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov z ich osobitných účtov boli odvádzané do štátneho rozpočtu. Napríklad z osobitného účtu MV SR bolo odvedených 137,912 mil. Eur, čo by postačovalo na vyplácanie všetkých druhov VD a nebolo by ich potrebné dotovať.

.
10. Odvedené odvody na starobné poistenie do SP vojakov do 30. apríla 1998 a ostatných príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov do 30. júna 2002 po vzniku osobitných účtov neboli prevedené na osobitné účty, čo predstavuje niekoľko sto miliónov eur. Aj z tohto dôvodu je VD potrebné dotovať.

.
11. Odvody na starobné poistenie. Všeobecný dôchodkový systém, civilisti zamestnávateľ 14 %, zamestnanec 4 %, spolu 18 %. Osobitný dôchodkový systém vojaci atď., zamestnávateľ 17 %, zamestnanec 5 %, spolu 22 %. Od 1.5.2013 osobitný systém zamestnávateľ 20 %, zamestnanec 7 %, spolu 27 %. V osobitnom systéme sú o 9 % vyššie odvádzané odvody, z vyššieho platu. Z tohto dôvodu aj vyšší priemerný VD ako je vo všeobecnom systéme. Na túto skutočnosť pri hodnotení výšky VD v médiách novinári úmyselne, vedome zabúdajú, čím štvú občanov proti poberateľom VD.

.
12. Pri priznávaní SD žiadateľom z radov VD Sociálna poisťovňa porušuje zákon, robí prieťahy v konaní, nedodržiava v zákone o sociálnom poistení stanovené normy na vybavenie žiadostí. Od 15.1.2014 sa už realizuje priznávanie SD a “skrivodlivosť” je postupne odstraňovaná.

.
13. V zápisnici zo zasadnutia Dozornej rady SP zo dňa 14.10.2013 v bode 15.6. je protiprávne uvedené citujem: “Predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne rozhodol zastaviť vyplácanie dôchodkov v prípadoch, v ktorých explicitne nerozhodol Najvyšší súd SR .” Bolo to zverejnené na webe SP 25.10.2013. Dňa 6.11.2013 táto veta bola vymazaná. Z dôvodu neznalosti zákonov o sociálnom zabezpečení, poistení podpredsedníčka NR SR Erika Jurínová kritizovala údajné protiprávne vyplácanie SD vojakom, policajtom ak neodpracovali aspoň 15(10) rokov a nedosiahli vek 62 rokov ktoré sú VD priznávané len na základe metodického usmernenia SP, čo údajne nemá oporu v zákonoch. Je to právny nezmysel. Umelo vytvorenú kauzu vyvrátila odpoveď ministra PSVaR SR na interpeláciu Eriky Jurínovej v NR SR dňa 3.12.2013.

.
14. Pracujúci VD, ktorí majú odslúžených viac ako 15 rokov, ale z toho menej ako 15 rokov v I. II. kategórii funkcií, nemajú nárok na zvýhodnený odchod do starobného dôchodku. Aby mali nárok na SD vo všeobecnom systéme dôchodkovo poistenia musia byť dôchodkovo poistení najmenej 15 rokov a musia mať vek 62 rokov. Spolu vo všeobecnom a v osobitnom systéme musia byť dôchodkovo poistení viac ako 30 rokov. Občania len 15 rokov. Mnohí VD nesplnia tvrdšie podmienky pre priznanie SD ako majú ostatní občania. Ak pracujúci VD nebudú odvádzať odvody na starobné poistenie do všeobecného systému viac ako 15 rokov, SD nedostanú. Kde sa stratia ich odvody? To bude ich “skrivodlivosť”! Problém je potrebné riešiť v pripravovanej novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z.

.
15. Súčasne slúžiaci vojaci, policajti, colníci, ZVJS, SIS, NBÚ, hasiči a horskí záchranári majú nárok na VD po odslúžení najmenej 25 rokov. Aby mali nárok na SD po prepustení zo služobného pomeru do všeobecného systému dôchodkového poistenia musia odvádzať odvody na starobné poistenie viac ako 15 rokov a musia mať vek 62 rokov. Podľa súčasne platnej právnej úpravy vo všeobecnom (15) a v osobitnom systéme (25) musia byť spolu dôchodkovo poistení viac ako 40 rokov (v budúcnosti to bude viac), až potom splnia podmienky na priznanie SD. Občania len 15 rokov(v budúcnosti viac). Väčšina z nich tieto podmienky nesplní. Cez skutočnosť, že do všeobecného systému budú niekoľko rokov odvádzať odvody na starobné poistenie, SD nedostanú!! Kde sa stratia ich odvody??? Týmto budú diskriminovaní! Problém je potrebné riešiť v pripravovanej novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z.

.
16. Občania napríklad baníci atď. ktorí po ukončení štúdia v škole pre baníkov nastúpili pracovať do bani atď. kde boli profesie zaradené do I. a II. kategórii doba štúdia v súlade zo zákonom 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení sa im započítava do I. alebo II. kategórii. Obdobná doba štúdia vo Vojenskej strednej odbornej škole ako aj vo Vojenskom gymnáziu J. Žišku sa započítava do III. kategórii cez skutočnosť, že ďalej pokračovali v štúdiu na tej istej vojenskej škole a súčasne v 3 ročníku (po dosiahnutí veku 18 rokov) vykonávali aj vojenskú základnú službu ktorá je zaradená do I. kategória funkcií. Doba od skončenia povinnej školskej dochádzky vo vojenskej škole do nástupu výkonu vojenskej základnej služby (I. kategória funkcií) sa im v rozpore zo zákonom č. 101/1964 Zb. započítala do III. kategórie. Týmto sú vojaci, policajti diskriminovaní napríklad proti baníkom atď. Na základe podnetu ČASOD v súčasnosti prebieha súdny spor.

.
17. Všetky druhy dôchodkov zo všeobecného systému dôchodkového zabezpečenia (SD, ID, Vdovské D, Vdovecké D, Sirotské D) sú vždy valorizované k 1. januáru. Všetky druhy dôchodkov z osobitného dôchodkového systému (VD, IVD, Vdovské VD, Vdovecké VD, Sirotské VD) sú valorizované k 1. júlu podľa iných kritérií čo je diskriminačné. Problém je potrebné riešiť novelizáciou § 68 v zákone č. 328/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2018. Valorizáciu všetkých VD v osobitnom systéme dôchodkového poistenia vykonávať rovnakým spôsobom s rovnakými kritériami ako to je v § 82 zákona č. 461/2003. Z. z., potom to nebude diskriminácia VD. DOPLNENÉ 9. 8.2015: Na túto diskrimináciu okrem iných dal podnet aj Dr. Milan Kolen ktorá novelou zákona č. 328/2002 Z. z., doplnením do § 68 ods. 16 s účinnosťou od 1.7.2018 “skrivodlivosť” bude čiastočne odstránená tým, že všetky druhy VD sa zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveným vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení. Nie je odstránená “skrivodlivosť” rovnakého dátumu, t.j. vždy od 1. januára kalendárneho roku, tak ako to je vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia.

.
18. V rámci pripravovanej novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z. od 1.1.2018 sa uvažuje aj nad pracovnou variantov o zrušení osobitného systému dôchodkového poistenia, čo by bolo diskriminačné pre vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov ako aj pre VD. Týmto by došlo k zrušeniu osobitného systému ktorý existoval už v rímskych légiách od 6.stor. pred n. l. a stále existuje. Súčasný osobitný systém bol prevzatý z Rakúsko Uhorska kde sa začal uplatňovať pred 233 rokmi, dôchodky pre pozostalé manželky po vojakoch boli už pred 243 rokmi. Bez prerušenia platí do súčasnosti. S úpravami ho prevzala ČSR, ČSSR,ČSFR ako aj SR.

.
19.Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie (občania) alebo služby do I. a II. kategórie funkcií (príslušníci ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov) sa priznávajú do 31.12.2023“. Z dôvodu, že existuje celá rada občanov a VD ktorí majú odpracovaných, odslúžených viac ako 15 rokov v I. a II. pracovnej kategórii, v kategórii funkcií ale vek 59 rokov dosiahnu až po roku 2023, týmto budú diskriminovaní. Navrhujem tento termín posunúť do 31.12.2025, 27. Na túto diskrimináciu svojimi podnetmi upozornil Dr. Milan, ako aj niektorí VD. Novelizáciou ustanovenia § 274 ods. l zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinnou od 1.7.2015 táto “skrivodlivosť” bola odstránená. Bol škrtnutý dátum do 31.12.2023 a nahradený slovom „zachovávajú“.

.
20. SP v zamietavom rozhodnutí o nepriznanie SD pre príslušníkov HaZZ (asi aj horskej záchrannej služby) ako dôvod uvádza , že hasiči sú zaradení v II. pracovnej kategórii a nie v II. kategórii funkcií. V rezortnom zozname a v Nariadení MV SR č. 28 z roku 1978 je pravdepodobne uvádzaná II. pracovná kategória. V Informácii o stave individuálneho účtu poistenca k 31.12.2003 je uvádzaná II. pracovná kategória. Na druhej strane v dokladoch vydaných MV SR odbor sociálneho zabezpečenia je u hasičov uvádzaná II. kategória funkcií. Toto sú uvádzané rozdiely či sa jedná o II. pracovnú kategóriu alebo o II. kategóriu funkcií v čom je podstatný rozdiel a táto skutočnosť má zásadný, rozhodujúci vplyv na priznanie alebo nepriznanie SD. Ak v rezortných zoznamoch a v Nariadení MV SR č. 28 z roku 1978 je u vedené II. pracovná kategória príslušníci HaZZ sú diskriminovaní proti vojakom, policajtom, ZVJS, colníkom, SIS, NBÚ. Tento problém môže vyriešiť jedine súd!

.
21. V navrhovanej novele Zákonníka práce v § 63 Výpoveď daná zamestnávateľom ods. 1 doplniť písm. f ) štátny zamestnanec pred tromi rokmi dosiahol dôchodkový vek a je poberateľom SD,ID,VD alebo IVD . V zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe výpovedné doby služobného úradu do § 47 sa navrhuje doplniť písm. j), čo nemá oporu v právnom systéme SR. Je to diskriminácia z dôvodu veku 65 rokov a poberanie dôchodku, čo je protiústavné. Na tieto protiústavné diskriminačné legislatívne zmeny svojimi podnetmi upozornil Dr. Milan Kolen ako aj ďalší VD. Navrhovaná diskriminačná legislatívna zmena v roku 2014 nebola prijatá, “skrivodlivosť” bola odstránená.

.

22. Vláda SR svojim Uznesením č. 530/2014 prijala opatrenia finančného, ekonomického a sociálneho balíčka v železničnej osobnej doprave, kde  prijala bezplatné cestovanie vlakom od 17.11.2014 pre deti do dovŕšenia 15 rokov, pre žiakov a študentov denného štúdia do 26 rokov, pre osoby ktoré dovŕšili vek 62 rokov, pre  poberateľov  SD, ID,  vdovských SD, vdoveckých SD a  sirotských SD podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení. Týmto boli  diskriminovaní  poberatelia VD, IVD, vdovských VD, vdoveckých VD a sirotských VD podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, na ktorých sa toto opatrenie vlády nevzťahovalo. Diskriminovala občanov kde nemajú železnicu.  Od 1.3.2015 majú občania cestujúci za prácou vlakom do 200 km (aj pracujúci VD)  50 % zľavu .   Na tieto protiústavné diskriminačné legislatívne zmeny okrem iných dal podnet Dr. Milan Kolen, ako aj ďalší VD,  ktoré dňom 1.12.2014 boli odstránené. Naďalej sú diskriminovaní poberatelia VD do veku 62 rokov.

.

23. V navrhovanej legislatívnej zmene v § 16 ods. 1 sa za slová „neurčitý čas“ vkladajú slová citujem “najviac však od dosiahnutia 63 rokov veku, pokiaľ štátny zamestnanec, (zamestnanec vo verejnej službe) spĺňa podmienky nároku na SD v sume aspoň 1,5 násobku životného minima“ (t.j. súčasne 297,014 Eur mesačne) v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe. Na túto protiústavnú diskriminačnú legislatívnu zmenu okrem iných dal podnet Dr. Milan Kolen ako aj ďalší VD. Navrhovanú diskriminačnú legislatívnu zmenu NR SR 5.12.2014 neprijala, neodhlasovala, “skrivodlivosť” bola odstránená.

.
24. Na základe splnenia zákonných podmienok, ako aj podmienok nároku poistencov z dôvodu služby v I., II. kategórii funkcií pre priznanie SD v Rozhodnutiach Sociálnej poisťovni nie sú uvedené žiadne zákonné, právne dôvody (právny predpis) na základe ktorého Sociálna poisťovňa kráti už priznaný SD, čo je protiprávne, protiústavné a “skrivodlivodlivé”. Vo veci prebiehajú súdne spory.

.
25. V súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pracujúcim invalidným dôchodcom zamestnávatelia priznávajú nezdaniteľnú časť základu dane, odpočítateľnú položku, ktorá pre rok 2014 bola 3 803,33 Eur ročne. Do tejto sumy (ročného hrubého príjmu pracujúci ID a IVD)sa neodvádza, neplatí daň z príjmu. Na druhej strane pracujúcim invalidným VD v rozpore s uvedeným paragrafom zákona o dani z príjmu ju zamestnávatelia celé roky nepriznávajú, čím ich diskriminujú. Na základe podnetov Stanislava Milana, Dr. Milana Kolena táto “skrivodlivosť” pracujúcich IVD je odstránená.

.
26. Už šiesty krát v poradí v rôznej forme bol dňa 3.7.2015 v § 16 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe navrhnutý protiústavný, protiprávny diskriminačný legislatívny návrh na zákaz práce SD(VD), zamestnancov v štátnej službe (verejnej službe) po dosiahnutí 63. rokov veku, pokiaľ štátnemu zamestnancovi vznikol nárok na SD. Na tieto protiústavné diskriminačné legislatívne zmeny svojimi podnetmi upozornil Dr. Milan Kolen, APVV, Vojenský veterán Bratislava, ako aj niektorí VD. Navrhovanú diskriminačnú legislatívnu zmenu NR SR 1.10.2015 neprijala, neodhlasovala, “skrivodlivosť” bola odstránená.

.

Doplnené 27.11.2016:

27. Od účinnosti zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení od 1.1.2004 sú starodôchodcovia diskriminovaní, ukrivdení z dôvodu, že pri výpočte SD nebol do úvahy braný celý ich príjem a zároveň  bola stanovená aj maximálna hranica SD, čím majú nižšie SD.  Do účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov od 1.7.2002  sú starovýsluhoví dôchodcovia rovnako diskriminovaní, ukrivdení z dôvodu, že pri výpočte  SD, výsluhového príspevku, alebo VD  nebol do úvahy braný celý ich príjem a zároveň  bola stanovená aj maximálna hranica SD, VP a VD, čím majú nižšie VD. Ale, aj  od účinnosti zákona č. 328 sú značné rozdiely vo výškach VD.

.

28. Pracujúci starobní dôchodcovia po dosiahnutí dôchodkového veku  v súlade so zákonom č. 461/2002 Z. z. o sociálnom poistení  sú oslobodení od platenia poistenia na invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti z dôvodu, že nemôžu dostať invalidný dôchodok ako aj nezamestnanecké. Pracujúci výsluhoví dôchodcovia po dosiahnutú dôchodkového veku musia platiť odvody na invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti, cez skutočnosť, že invalidný dôchodok ako aj nezamestnanecké nikdy nedostanú čím sú diskriminovaní oproti pracujúcim starobným dôchodcom. Na podnet Dr. Milana Kolena ako aj ďalších táto “skrivodlivosť” od 1.1.2013 bola odstránená.

 

Spracoval: Milan Kolen, pplk. v.v. Poprad

————————————————————————

 

Doplnenie článku

1)    Rozsudok 4So1932007r     (Rozsudok Najvyššieho súdu SR) -JUDr.Ďurina

2)   Rozhodnutie-ECLI-SK-KSBA-2014-1013202179.1    ( Rozsudok KS   10Sd/216/2013  zo dňa 06.06.2014, , kde je riešená služba 1. a 2. ročník a Vojenskej strednej odbornej školy ako “ostatná vojenská služba” …)

3)  M.Kolen:  Nevalorizácia objasnenie diskriminácie

4) ROZSUDOK NS SR  9So/74/2014   JUDr.Ďurina

5) ROZSUDOK NS SR, vojak verzus Sociálna poisťovňa JUDr.Ďurina

6) KS -rozhodnutie -Kin Štefan –na základe tohoto rozhodnutia KS sa otvorila cesta k podaniu na ESLP

7)  https://www.bezpzlozky.eu/2016/09/informacie-pre-vd-o-starobnych-dochodkoch/

———————-

Vážení priatelia,
všetci sme nosili uniformy, mali sme rovnaké životné osudy a mne sa nepáči, že sa ešte aj dnes nájdu medzi nami ľudia, ktorí sa oddávajú iba suterénnym rečiam, osočovaniu a vedeniu diskusie nevhodným tónom. Je to ich chabou vizitkou pokiaľ až dorástli.
Treba mať vždy na zreteli, že každý má právo vysloviť slobodne svoj názor (podľa kritérií určených pre tento web).
Prajem všetkým diskutujúcim aby rešpektovali zásady vzájomnej zdvorilosti a slušnosti.
Ďakujem. S priateľským pozdravom
JUDr. Marián ĎURINA, generálny sekretár ČASOD
——————-
Upozornenie:
vzhľadom k tomu že počet komentárov/diskusných príspevkov/ pod týmto článkom dosiahol počet nad 500 príspevkov, boli tieto zhrnuté do jednej zložky ktorá je vo Worde  stačí kliknuť na:

tu: Komentáre  výsluhových dôchodcov od 23.2.2014  do 28.10.2015

.

252 Komentárov na Skrivodlivosť na výsluhových dôchodcoch:

 • Dobrý deň, mám viac ako 70 rokov, slúžil som viac ako 25 rokov v I. katagórii funkcii v hdonosti mjr. Pre vážne zdravotné dôvody som odišiel do civilu v r. 1994, podľa vtedy platného zákona, samozrejme s príspevkom za službu, potom podľa 328 -- čky považovaný za VD. No a teraz ku koreňu veci. Môj VD doposiaľ po všetkých valorizáciach a nevalorizáciach nedosahuje ani prieimer VD cca 650 eur v PZ, nie som samozrejme sám, čo nás takto štát ocenil. Aj keď bola reakcia, však nám niečo doplatili, prosím Vás, tých pár centov, veď je to smiešne. No a ja a možno ostatní, ktorí sú na tom podobne pán. Dr. Kolen vidíme v tomto nenapraviteľnú SKRIVODLIVOSŤ, ktorú podobne ako nevalorizáciu v r. 2012 už nik nenapraví, nik sa tým ani nebude zaoberať. Vydržali papaláši držať nás všetkých , ako prašivé ovce bokom a teraz, keď už máme vysoký vek a ako sa hovorí smrť na jazyku, tak pomaly odídeme do zabudnutia a zostanú už len tí čo išli do VD podľa zák. 3228. Toto bol cieľ papalašizmu, takto ušetriť na tých, ktorí si rovnako plnili povinnosti voči tomuto štátu ako tí, čo odišli aj po 15 rokoch, ale s dvojnásobnými VD. Ja im to nezávidím, ale cítim veľkú skrivodlivosť a verím, že i ostatní,ktorí sa ocitli v podobnej situácii. No a k valorizácii, musím sa priznať, že mne vyhovuje aj násobením odslúžených rokov, pretože podľa inflácie by som mal 13 eur a takto mi to vychádza na 15 eur. Prepáčte za moju otvorenú diskusiu, ale aspoň som si vylial zlosť. Koho to netrápi a ani sa ho to netýka, nemusí čítať. Ďakujem.

 • ” Z uvedených dôvodov je v druhom čítaní potrebné návrh novely zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov neposunúť do tretieho čítania. V takomto prípade ostane v platnosti ustanovenie § 68 od. 16 valorizáciu VD vykonávať podľa všeobecných predpisov, to je podľa medziročného rastu spotrebiteľských cien, to je podľa dôchodcovskej inflácie. ” …
  ….. Lenže, to je pri posunutí poslancami parlamentu 146 hlasmi do druhého čítania, ako z ” fleku ” zastaviť dobre rozbehnutý rýchlo-vlak.To sa už snáď ani prakticky nedá… jedine podať v druhom čítaní doplňujúci resp. pozmeňujúci návrh poslancami vládnej koaličnej väčšiny.Opozičný ” pozmeňovák ” by najskôr iba veľmi ťažko parlamentom prešiel.Ale aspoň ja si to neviem vzhľadom na krátkosť času do májového rokovania parlamentu reálne predstaviť.Vychádzal som z toho, že ani pri našich zásadných hromadných pripomienkach (Slov-lex) neboli tieto ministerstvom vnútra -- postupným legislatívnym procesom akceptované.

 • VALORIZÁCIA VD PODĽA NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ
  POLICAJTOV A VOJAKOV

  Na 45. schôdzi NR SR v druhom čítaní bude prerokovaná novelizácia zákona č. 328/2002
  Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov o valorizácii dávok výsluhového
  zabezpečenia na prechodné obdobie od 1.7.2019 – 31.12.2021. Pre názornosť porovnám
  rozdiely vo valorizácii VD podľa navrhovanej novely zákona o sociálnom zabezpečení
  policajtov a vojakov vojakov pre rok 2019 o 0,6 Eur za každý odslúžený rok, alebo o 2,6 %
  podľa dôchodcovskej inflácie. Od 1.1.2022 sa valorizácia VD bude podľa dôchodcovskej
  inflácie.

  TABUĽKA č. 1.
  Valorizácie VD podľa navrhovanej novely zákona č. 328
  SUMA Počet rokov služby
  Podľa počtu rokov 15 r 20 r 25 r 30 r 35 r 40 r
  0,6 Eur za rok 9 12 15 18 21 24

  TABUĽKA č. 2.
  Valorizácie VD pre rok 2019 podľa dôchodcovskej inflácia 2,6 %
  250 Eur = 6,5 Eur, 400 Eur = 10,4 Eur, 500 Eur = 13 Eur, 750 Eur = 19,5 Eur
  1 000 Eur = 26 Eur, 1 250 Eur = 32,5 Eur, 1 500 Eur %= 39

  TABUĽKA č. 3.
  ROZDIELY SÚM valorizácie VD v roku 2019 podľa dôchodcovskej inflácie 2,6 % a
  podľa navrhovanej novely zákona č. 328

  SUMA VD DI 2,6 % Rozdiely výšky valorizácie pri počte rokoch služby v Eurách
  -- -- 15 r 20 r 25 r 30 r 35 r 40 r
  0,6 Eur za rok -- 9 12 15 18 21 24
  250 Eur 6,5 +2,5 -- -- -- Takéto VD neexistujú
  400 Eur 10,4 -1,4 +1,6 +4,6 +7,5 +10,6 + 13,6
  500 Eur 13 -4 -1 +2 +5 +8 +11
  750 Eur 19,5 -10,5 -7,5 -4,5 -1,5 +1,5 +4,5
  900 Eur 23,1 -14,1 -11,1 -8,1 -5,1 -2,1 -0,9
  1 000 Eur 26 -17 -14 -11 -8 -5 -2
  1 250 Eur 32,5 -23,5 -20,5 -17,5 -14,5 -11,5 -8,5
  1 500 Eur 39 -30 -27 -24 -21 -18 -15
  Z tabuľky č.3 preukázateľne matematicky a prognosticky vypláva, že pravdepodobne, približne asi 20 % poberateľov z nízkymi VD a malým počtom odslúžených rokov bude zvýhodnených a asi 80 % bude nezvýhodnených (okradnutých) o sumy uvedené v tejto tabuľke označených znamienkom mínus.
  Pri riešení pripravovanej zmeny valorizačného mechanizmu na prechodné obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2021, to je zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia je nutné vychádzať z podstaty, z významu, z obsahu pojmu slova valorizácia. Z oficiálneho ustanovenia valorizačného mechanizmu dôchodkových dávok vo všeobecnom predpise čo v súčasnosti je § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ako sú:
  1. Význam slova valorizácia je definovaný ako zvyšovanie platov úmerne s rastom cien. Valorizovať znamená zvyšovať mzdy, dôchodky úmerne s rastom cien.
  2. Podľa stanoviska európskeho súdu valorizácia má zabezpečiť hodnotu dôchodkov a zachovať ich kúpnu silu, aby boli dotknuté osoby chránené pred rizikom, ktoré je typicky spojené s ich vekom a boli chránené pred chudobou v starobe. Valorizáciou podľa príslušného indexu spotrebiteľských cien je zabrániť poklesu príjmu na pokrytie životných nákladov, čo je legitímnym cieľom sociálnej politiky.
  Okrem uvedeného do úvahy, je potrebné zobrať aj súčasne platné ustanovenia vo všeobecnom predpise pre valorizáciu, zvyšovania dôchodkových dávok:
  1. Od 1. januára 2018 došlo k zmene valorizačného mechanizmu v § 82 zákona č. 461/2003 Z. z., dôchodcovské dávky sa zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov (o takzvanú dôchodcovskú infláciu) vykázanú štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
  2. Podľa metodiky Štatistického úradu SR sa sleduje priemerná miera zmeny cien tovarov a služieb kupovaných za účelom zistenia spotreby domácností v SR. Výpočet vychádza zo spotrebného koša, sledovaných položiek. Zvlášť sú zostavované indexy za domácnosti zamestnancov a domácnosti dôchodcov (do čoho patria aj domácnosti VD) a domácnosti s nízkymi príjmami.
  Zmyslom valorizácie je čiastočná eliminácia nákladov spojených s rastom životných nákladov dôchodcov v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Pri valorizácii sa neberie do úvahy počet odpracovaných, odslúžených rokov ale len výška poberaného dôchodku. Spôsob, akým to štát urobí, stanovuje zákon.
  Pri pripravovaní legislatívnej zmeny valorizačného mechanizmu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2019 a v ďalších rokoch uhrádzaných z osobitných účtov je potrebné vychádzať z obsahu pojmu valorizácia, ako aj z ustanovenia vo všeobecnom predpise.
  Zvyšovanie VD v závislosti od počtu odslúžených je v rozpore so všeobecne ustáleným účelom, princípom, podstatou valorizácie, neakceptuje, neberie do úvahy dôvod, zmysel ako aj stanovený spôsob zvyšovania dôchodkových dávok vo všeobecnom predpise v § 82 v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Pre stanovenie valorizačného mechanizmu VD by rozhodujúcim kritériom mal byť medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, nie počet odslúžených rokov. Aká je príčinná súvislosť valorizácie VD podľa odslúžených rokov s medziročným rastom spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov?
  Zvyšovaním VD bez dôchodcovskej inflácie budú poberatelia VD z nižším počtom odslúžených rokov znevýhodňovaní oproti poberateľom VD s vyšším počtom odslúžených rokov. Táto skutočnosť sa prejaví v nerovnakom zaobchádzaní medzi poberateľmi VD, čo by medzi nimi spôsobí skrivodlivosť, diskrimináciu, čo je v rozpore s ustanoveniami zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (anti diskriminačný zákon).
  Z uvedených dôvodov je v druhom čítaní potrebné návrh novely zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov neposunúť od tretieho čítania. V takomto prípade ostane v platnosti ustanovenie § 68 od. 16 valorizáciu VD vykonávať podľa všeobecných predpisov, to je podľa medziročného rastu spotrebiteľských cien, to je podľa dôchodcovskej inflácie.

 • Skrivodlivosť (po našom diskriminácia) bola (je) páchaná na valorizácii od 07.2018 a podľa všetkého mala byť podľa návrhu valorizačného zákona ktorý navrhlo MV SR aj od júla roku 2019 ďalej.
  Už len samotný výpočet, vychádzajúci z priemeru SD (438E?)bol aj pre laika smiešny, .
  V médiach dňa 12.2.2019 sa píše:
  Ku koncu januára tohto roka dosiahla priemerná mesačná výška starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou 456,20 eura.
  Starobní dôchodcovia pritom dostávali v priemere 505,67 eura mesačne, kým výška dôchodku pre starobné dôchodkyne bola takmer o stovku nižšia, a to priemerne 406,98 eura mesačne. Na konci januára roku 2018 bol priemerný mesačný starobný dôchodok 438,37 eura (486,71 pre mužov a 391,72 pre ženy).

  Pokiaľ ide o ostatné druhy dôchodkov, priemerná mesačná výška predčasného starobného dôchodku k 31. 1. 2019 bola 422,39 eura (411,58 v roku 2018). Invalidné dôchodky dosahovali priemerne 275,92 eura mesačne (270,70 eura v roku 2018), vdovské 263,15 eura (255,21 eura v roku 2018) a vdovecké 207,49 eura (200,63 v roku 2018). Sirotský dôchodok sa pohyboval okolo priemernej sumy 137,15 eura mesačne (133,86 v roku 2018). Ako potvrdzujú údaje, dôchodky vyplácané v januári 2019 boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vyššie.

  “K 31. 1. 2019 sme na Slovensku evidovali spolu 1.395.822 dôchodcov. Najväčšiu skupinu z nich predstavovali poberatelia starobného dôchodku (1.070.083, z toho 643.276 boli ženy) a poberatelia invalidného dôchodku (237.302),” informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

 • PRIPRAVOVANÁ VALORIZÁCIA VÝSLUHOVÝCH DôCHODCOVSKÝCH DÁVOK:

  Keď riešime otázky pripravovanej valorizácie, to je zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia musíme vychádzať z podstaty významu pojmu slova valorizácia, ako aj z oficiálneho ustanovenia valorizačného mechanizmu zvyšovania dôchodkových dávok vo všeobecnom právnom predpise čo v súčasnosti je § 82 zákona č. 461/2002 Z. Z. o sociálnom poistení ako sú:
  1. Podľa výkladu jazykovedného ústavu SAV je v ekonomike význam slova valorizácia definovaný ako zvyšovanie platov úmerne s rastom cien. Valorizovať znamená zvyšovať mzdy, dôchodky úmerne s rastom cien.
  2. V stanovisku európskeho súdu je názor, že valorizácia má zabezpečiť hodnotu dôchodkov a zachovať ich kúpnu silu, aby boli dotknuté osoby chránené pred rizikom, ktoré je typicky spojené s ich vekom, a to pred chudobou v starobe. Valorizáciou podľa príslušného indexu spotrebiteľských cien by sa totiž malo zabrániť tomu, aby poklesol príjem nevyhnutný na pokrytie životných nákladov, čo možno považovať za legitímny cieľ sociálnej politiky.

  Okrem uvedeného do úvahy musíme brať súčasne platné ustanovenia vo všeobecnom predpise pre zvyšovanie dôchodkových dávok :
  1. Od 1. januára 2018 došlo k zmene valorizačného mechanizmu zvyšovania dôchodkových dávok v § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. sa dôchodcovské dávky zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov (o takzvanú dôchodcovskú infláciu) vykázanú štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
  2. Podľa metodiky Štatistického úradu SR sa sleduje priemerná miera zmeny cien tovarov a služieb kupovaných za účelom zistenia spotreby domácností v SR. Výpočet vychádza zo spotrebného koša, ktorý sleduje 704 položiek. Pritom zvlášť sú zostavované indexy za všetky domácnosti (spolu), za domácnosti zamestnancov, domácnosti dôchodcov ( do čoho patria aj domácnosti výsluhových dôchodcov) a domácnosti s nízkymi príjmami.
  Z uvedených faktov vyplýva, že zmyslom valorizácie by mala byť čiastočná eliminácia nákladov spojených s rastom životných nákladov dôchodcov, a to v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Spôsob, akým to štát urobí, stanovuje zákon.

  Pri pripravovaní legislatívnej zmeny valorizačného mechanizmu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2019 a v ďalších rokoch uhrádzaných z osobitných účtov je potrebné, vhodné vychádzať z hore uvedených skutočností. V súčasnom období MV SR posudzuje štyri varianty zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia. Jedna z nich je zvyšovanie výsluhových dôchodkov vykonávať v závislosti od počtu odslúžených rokov.
  Zdôrazňujem, že táto varianta neberie do úvahy dôvod, zmysel, podstatu valorizácie ako aj stanovený spôsob zvyšovania dôchodkových dávok vo všeobecnom predpise v § 82 na základe medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Pri takomto zvyšovaní by boli poberatelia z nižším počtom odslúžených rokov znevýhodňovaní oproti poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia s vyšším počtom odslúžených rokov. Táto skutočnosť by sa prejavovala v nerovnakom zaobchádzaní medzi poberateľmi výsluhových dôchodkov, čo medzi nimi spôsobuje skrivodlivosť (diskrimináciu) a je v rozpore s ustanoveniami zákona č. 365 /2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní.
  Zvyšovanie výsluhových dôchodkov v závislosti od počtu odslúžených rokov by bolo v rozpore so všeobecne ustáleným účelom, princípom valorizácie, podstatou samotnej valorizácie, ako aj zvyšovania starobných dôchodkov v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Pre výšku valorizácie je rozhodujúcim kritériom medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, nie počet odslúžených rokov. Aká je príčiná súvislosť valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia podľa odslúžených rokov s medziročným rastom spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov??? Ak bude ustanovené zvyšovanie výsluhových dôchodkov len podľa počtu odslúžených rokov, potom to bude v rozpore s ustanovením § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, čo sa prejaví v nerovnakom zaobchádzaní medzi poberateľmi dôchodkových dávok a dávok výsluhového zabezpečenia a bude to v rozpore aj s ustanoveniami zákona č. 365 /2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní.

  Na druhej strane pri posudzovaní by sme nemali opomenúť ani na skutočnosť, že výšia valorizácia podľa odslúžených rokov pravdepodobne bude mať vplyv na dlhšie zotrvanie v služobnom pomere, čo napomôže k stabilizácii personálu. Dá sa uvažovať o kombinácii valorizácii medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov s minimálnou 2 % garanciou zvýšenia, ako aj počtu odslúžených rokov.

  Cez skutočnosť, že osobitný systém sociálneho zabezpečenia, zákon č. 328/2002 Z. z. je autonómny, samostatný, nezávislý právny predpis z uvedených dôvodov valorizácia, zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia by mala byť vykonávaná rovnakým valorizačným mechanizmom, rovnakým spôsobom ako zvyšovanie dôchodkových dávok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, s ohľadom na špecifiká výkonu služby.

 • V Pláne legislatívnych úloh vlády na rok 2019 v bode 5. na mesiac február 2019 je stanovená úloha prerokovať návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Dôvodom je zmena mechanizmu zvyšovania valorizácie dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia.
  Ako som už písal, ak návrh novely zákona 328 nebude do medzirezortného pripomienkovania predložený do polovice januára 2019 (rozporové konanie trvá 21 dní). Následne vyhodnotenie rozporov najmenej týždeň. Predloženie na Legislatívnu radu vlády schádza sa asi 2x v mesiaci. Potom na rokovanie vlády (je plánované na koniec februára 2019) bude musieť návrh legislatívnych zmien na rokovanie NR SR (1, 2, 3 čítanie trvá tri mesiace) byť predložený najneskôr (začať rokovať) v mesiaci apríl 2019. V opačnom prípade bude musieť byť zákon schválený v skrátenom legislatívnom konaní, tak ako tomu bolo aj pri ostatnej novelizácie v roku 2018.
  Ak zistíte predloženie návrhu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ako aj zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov do medzirezortného pripomienkovania prosím, okamžite mi to oznámte na čt 0904089940, aby som mohol ak to bude potrebné spracovať hromadnú pripomienku za poberateľov VD a cez Slov-Lex ju uplatním. Ak táto situácia nastane, prosím o podporu hromadnej pripomienky o čo Vás budem včas na tomto webe informovať. Ďakujem.

 • Príjemný deň prajem. Prečítal som si hodnotné príspevky a usúdil som, že v prípade problému najlepšie by bolo a je obrátiť sa na dobrého advokáta, ktorý sa danou problematikou zaoberá a je ú s p e š n ý. Práve preto by som navrhoval aby každý VD a zároveň SD mál prehľad o kontakte na úspešného advokáta. Nie každý MUDr. je dobrým lekárom tak aj nie každý JUDr. je dobrým právnikom. Dík za pochopenie.

 • Juraj Fusek napísal: 12. decembra 2018 v 18:43
  Reagujem na vetu “…práve § 81 hovorí ako to je pri súbehu dôchodkov.To že niekto pomiešal jedno s druhým ,a vyšla mu somarina ,za to nemôžem… ”
  Veru § 81 zákona 461/2003 Z.z. pri súbehu civilných dôchodkov hovorí len o civilných dávkach sociálneho zabezpečenia, ale vôbec neuvádza žiadnu dávku z výsluhového zabezpečenia. Naviac, tento stav stále garantuje ust. § 1 zákona 461/2003 Z.z. , ktoré znie takto :
  ” Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, colníkov (ďalej len „policajt“), profesionálnych vojakov ozbrojených síl vojakov mimoriadnej služby (ďalej len „profesionálny vojak“), ktorých sociálne zabezpečenie je upravené osobitným predpisom, ak tento zákon neustanovuje inak. ”
  Druhú garanciu stále máme v ust. § 66 zákona 328/2002, ktorý tiež veľmi jasne hovorí toto:
  ” Pri súbehu nároku na výplatu výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku s nárokom na dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení má poberateľ takéhoto dôchodku nárok na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok naďalej v plnej výške. “,

  Záver: Zo zásady nereagujem na nekonkrétne príspevky, tu robím výnimku, a to len preto, aby som predišiel prípadnému šíreniu neprávd, výmyslov a fám.

 • Ostal som prekvapený , akú krátku pamäť máme.Nieje medzi poberateľmi VD niekoľko tisíc poberateľov SD ? Kde je garancia že ak sa pominú , tak na nich nik nesiahne ? Neexistuje žiadna , práve § 81 hovorí ako to je pri súbehu dôchodkov.To že niekto pomiešal jedno s druhým ,a vyšla mu somarina ,za to nemôžem.

 • @Juraj Fusek: doporučujem si prečítať § 66 zákona o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov. V odseku 1 je jasne uvedené, že pozostalostné dôchodky vyplácané z osobitných účtov sa pri súbehu s dôchodkami zo všeobecného systému NEKRÁTIA -- citujem -- “Pri súbehu nároku na výplatu výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku s nárokom na dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení má poberateľ takéhoto dôchodku nárok na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok naďalej v plnej výške.”

  A zákon 461/2003 o všeobecnom sociálnom zabezpečení vo svojom § 81, ktorý rieši súbeh dôchodkov vôbec nespomína poberanie dávok z výsluhových dôchodkov, takže neexistuje žiaden právny dôvod, aby bol dôchodok krátený.

  To čo píšete o možnom krátení dôchodku pri súbehu dávok z osobitného systému a všeobecného systému nemá žiadnu oporu v zákone.

 • Odkaz Juraj Fusek napísal: 6. decembra 2018 v 7:36
  môžem sa mýliť, ale podľa mňa vaša veta … ,poberateľka SD dostane tak isto 60% VD ,ale hneď dostane odmenu od SP v podobe skrátenia svojho SD o 50 %… nemá oporu v žiadnom zákone. Jednoducho preto, že vdovský dôchodok po poberateľovi VD vypláca VÚSZ podľa zákona 328/2002 Z.z. a SD vdovy po poberateľovi VD vypláca SP podľa zákona 461/2003 Z.z.. Odporúčam prečítať si vysvetlenie SP na
  https://www.socpoist.sk/subeh-narokov-na-vyplatu-dochodkov--hlb/1289s#S%C3%BAbeh

 • Riešime prečo nám nezapočítali mesiac,rok-dva .Mysleli sme na svoje polovičky ?
  Poberateľka VD dostane po VD 60 % jeho dôchodku ,poberateľka SD dostane tak isto 60% VD ,ale hneď dostane odmenu od SP v podobe skrátenia svojho SD o 50 %.Len preto že doma čakala po nociach s deťmi či sa otec rodiny vráti alebo nie
  Koľko dostane vdovec po poberateľke VD ,áno dostane 60 % ,ale aj on dostane odmenu od SP,len preto že milovaná polovička dostávala iba SD
  Prečo sa má znížíť životná úroveň jedinca? _

 • Snaha SaS o zrušenie osobitného systému sociálneho zabezpečenia a VD.
  V predchádzajúcich rokoch bola snaha o zrušenie osobitného systému sociálneho zabezpečenia vojakov, policajtov, colníkov ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov. Osobitný systém sociálneho zabezpečenia v tej ktorej forme v podstate už existoval v rímskych légiách, vojsko a v pretoriánskych gardách, obdoba dnešnej polície do 6. storočia pred našim letopočtom. V rôznych formách existuje vo všetkých štátoch dodnes. Súčasný osobitný systém sociálneho zabezpečenia v SR bol prevzatý z Rakúsko Uhorska, kde sa začal uplatňovať asi v roku 1 783. Dôchodky pre pozostalé manželky po padlých vojakoch existovali už asi od roku 1 795. Bez prerušenia platí do súčasnosti. Z úpravami ho prevzala Československá republika, Československá socialistická republika, Československá federatívna republika ako aj Slovenská republika.
  Sociálne zabezpečenie vojakov, policajtov, colníkov ZVJS, NBÚ, SIS do 30.6.2002 bolo riešené samostatne svojimi zákonmi ktoré platili zvlášť len pre každú z týchto sociálnych skupín a zohľadňovali rozdielne špecifiká výkonu tej ktorej služby. Od 1.7.2002 pre všetky ozbrojené, bezpečnostné a záchranné zbory v SR do ktorých sa postupne začlenili aj hasiči a horskí záchranári platí spoločný právny predpis, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorý zohľadňuje špecifiká výkonu služby všetkých uvedených zložiek a následne aj ich sociálne zabezpečenie.
  Koncom mesiaca január 2018 poslanec NR SR Ľubomír Galko zverejnil program politickej strany Sloboda a Solidarita s názvom „Slovensko bezpečnejšie a spravodlivejšie“. V rámci tohto programu okrem iného predpokladajú, plánujú zrušiť osobitný systém sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov. Plánujú ho začleniť do všeobecného systému sociálneho poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Týmto by došlo k zrušeniu náležitostí vyplývajúcich zo špecifického miesta a úlohy týchto zložiek pri obrane vlasti, zabezpečenia bezpečnosti a ochrany životov a majetku občanov SR.. Starobné dôchodky by sa počítali rovnako ako pre všetkých občanov SR., čím by došlo k ich podstatnému zníženiu. Takto ušetrené finančné prostriedky ako uvádzajú plánujú použiť na 25 – 28 % nárast miezd súčasne slúžiacich príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov. Ako uvádzajú SaS pripravované návrhy zmien by mali platiť len pre tých príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov ktorí nastúpia k výkonu služby až po prijatí týchto navrhovaných zmien. Ďalej pripravujú, navrhujú zvýšiť mzdy mužstva ako aj zaviesť osobné platy. Týmto opatrením by sa stierali rozdiely medzi nižšími a vyššími tarifnými platmi. Ďalej pripravujú zrušiť príplatky a príspevky ktoré plánujú zahrnúť do tarifných platov. Pripravujú zaviesť predčasné dôchodky o 1 až 4 roky pre pilotov chemikov, špeciálne operácie a pre odmínovačov, pyrotechnikov.
  Ako vieme osobitný systém sociálneho zabezpečenia je v súčasnosti dobre nastavený, plne funkčný a finančne stabilizovaný. Osobitné účty z výnimkou účtu Ozbrojených síl SR sú plusové a nie je potrebné ich dotovať zo štátneho rozpočtu. Všeobecný systém sociálneho poistenia je pre rok 2018 potrebné dotovať zo štátneho rozpočtu sumou 255,4 milióna eur.
  --
  Môj názor je takýto:
  Navrhované zmeny politickou stranou Sloboda a Solidarita sú nereálne, nemotivačné a destabilizujúce. Nie sú podložené reálnymi ekonomickými prepočtami a boli by v rozpore so sociálnou politikov NATO. Nezabezpečia splnenie uvedených plánovaných cieľov. V prípade zrušenia osobitného systému sociálneho zabezpečenia a zrušenia VD pre budúcich VD a zavedenia SD dôjde k podstatnému zhoršeniu finančného zabezpečenia slúžiacich ako aj budúcich VD. Táto skutočnosť sa negatívne, nepriaznivo prejaví na znížení motivácie občanov pre vstup do ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov, v znižovaní záujmu občanov pre výkon služby v nich, čím v konečnom dôsledku dôjde k zníženiu a k nenaplneniu stanovených tabuľkových počtov predovšetkým v Ozbrojených síl SR. Dôsledkom čoho dôjde k zníženiu obranyschopnosti SR, zníženiu bezpečnosti občanov, k zníženiu ochrany ich životov a k nárastu kriminality.

 • Ako viete niekoľko rokov sa spolu s ďalšími okrem iného snažím o odstránenie skrivodlivosti na starodôchodcoch a starovýsluhových dôchodcoch. Od konca roku 2017 do 31.10.2018 skrivodlivosť asi na 125 000 starodôchodecoch bude odstránená. Cez snahu sa nepodarilo odstrániť skrivodlivosť na asi 4 -- 6 tisícoch starovýsluhových dôchodcoch. Napríklad dokumentoch štátnych orgánov ako aj na rozporovom konaní vznesenými zásadnými, hromadnými pripomienkami k novele zákona č. 461/2002 Z. z. občianskym združením VVB (ktoré som na rozporovom konaní zastupoval) a APVV pri riešení sa zástupcovia MPSVaR SR bolo konštataované, že sajedná asi len do 10 starovýsluhových dôchodcov ktorí odišli do SD (dovtedy boli len SD) do 30.9.1988, to je pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení. Títo naši kolegovia museli mať v roku 1988 najmenej 55 rokov. Jedná sa o tých ktorí sa v súčasnosti dožili najmenej 84 rokov. Zo zoznamu kolegov vojakov ktorí nás v roku 2017 navždy opustili som zistil, že takýchto kolegov len v tomto roku zomrelo asi 57. Ďalej mnohí z nich ešte žijú. Obodobná situácia je aj u PZ, ZVJS, colníkov, NBÚ, SIS. Ja som na rozporovom konaní odhadoval túto skupina všetkých starovýsluhových dôchodcov asi v počte 200 -- 300 žijúcich osôb. Títo naši stále žijúci kolegovia preukázateľne budú do konca svojho života ochudobnení (okradnutí) o 25,5 eura mesačne, čo je nevyvrátiteľným faktom.

  Ako mám potom veriť dôvodovej správe prednesenej v NR SR k prijatiu k novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení kde sa uvádza, že sa jedná o malý počet starovýsluhových dôchodcov. Keby bol len jeden takýto starovýsluhoví dôchodca mal by byť riešený z dôvodu, aby nebol diskriminovaní proti ostatným starodôchodcom. Ukázalo sa v odhade ich počtov všetkých starovýsluhových dôchodcov ako vždy som sa nemýlil. K ďalším argumentom týkajúcich sa starovýsluhových dôchodcov ktorí poberali SD, výsluhový príspevok alebo príspevok za službu a odišli mimo činnú službu za účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. vojaci do nadobudnutia účinnosti zákona č. 114/1998 Zb. a policajti, ZVJS, colníci, NBÚ, SIS do účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. konštatujem, že taktiež mali byť riešení. Na túto skrivodlivosť je potrebné znovu podnetom upozorniť gestora zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ministra vnútra ako aj ministra obrany, ministra spravodlivosti, ministra financií, ako aj tie štátne orgány ktoré majú vo svojej podriadenosti príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov.

 • pre Ivana Zaborskeho z 20.12.2017
  áno, bývalý kolega Mgr. Jozef Pavlík uspel. Kontakt na neho je tel.č. 0903 326 896
  jozef.pavlik@ske.sk
  Určite rád poskytne bližšie údaje

 • Mohol-nemusel byť prehliadnutý môj predchádzajúci príspevok, kde v rubrike Poradenstvo tohoto webu kolega Mgr. Jozef Pavlík napísal príspevok: 8. novembra 2017 o 8:27, pričom v ňom okrem iných skutočností uvádza § 175, prípadne § 175 g ods. 2, ktorý vo svojom príspevku uvádza kolega drahomir.marko: 6. novembra 2017 o 9:03… bližšie podrobnosti sú opísané v uvedených (aj ďalších) príspevkoch.

 • Kolegovia, podarilo sa niekomu súdnou cestou prekonať a zlomiť § 174 odst. 2, zákona č. 100/1988 Zb ???? Ďakujem.
  Vážení kolegovia, prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2018 !!!

 • do pozornosti pre: Ivan Záborský napísal: 5. decembra 2017 o 17:22…
  Naposledy sa Vami uvádzaná problematika riešila spätne v príspevkoch rubriky PORADENSTVO (kam aj patrí) https://www.bezpzlozky.eu/2015/02/poradenstvo/
  Orientačne v komentároch: Mgr. Jozef Pavlík napísal: 8. novembra 2017 o 8:27… “Výzva k doposiaľ diskriminovaným bývalým policajtom, vojakom a ostatným z pohľadu priznávania starobných dôchodkov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky”: až po komentáre tejto rubriky (dole stránkou) drahomir.marko napísal: 2. novembra 2017 o 13:47.

 • Otázka pre Kolen Milana.
  Milan prosím o odpoveď či sa niečo zmenilo alebo zmení so znením §174 zák.č.100/1988 Zb. Ďakujem veľmi pekne.

  Ešte pre teba jedna informácia. Výsluhový dôchodok som nedostal na základe § 174 zák.č.100/1988 Zb. U armády som pracoval od roku 1974 do roku 1993. Aj tu ma okradli pri výpočte starobného dôchodku lebo nám ho vypočítavali od roku 1984. Teda 10 rokov s vyšším zárobkom mi bol vládnou mašinériou zrušený. Paradox.

 • Ako som už informoval dňa 29. a 30.10.2017 listami som žiadal ministra vnútra a ministra obrany o vykonanie rovnakých legislatívnych zmien v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ako boli vykonané v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Z MV SR som dostal takéto odpovede:

  -- Otázka zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia uhrádzaných z osobitného systému sociálneho zabezpečenia, ich valorizácia je predmetom rôznych odborných diskusií na viacerých úrovniach. Cieľom týchto diskusií je vybrať a realizovať taký model valorizácie, ktorý by bol jednak solidárny, ale čo sa týka výšky valorizácie aj akceptovateľný tak poberateľmi ako aj finančné únosný osobitnými účtami, ktoré ho vyplácajú.

  -- Je dôvodné predpokladať, že možné riešenie valorizácie dôchodkových dávok bude predmetom ďalších odborných diskusií na viacerých úrovniach za účelom dosiahnutia jeho optimálneho stavu.

  Tak ako som už na tomto webe informoval ako taktiež vyplýva z odpovedi z MV SR z dôvodu, že valorizácia VD v rokoch 2018 až 2021 ešte nie je uzatvorená týmto znovu vyzývam, žiadam, aby všetky občianske združenia pri OS SR ako aj jednotlivci písali ministrovi vnútra, obrany žiadosti o rovnakú valorizáciu VD ako od 1.1.2018 majú SD. Žiaľ, moju predchádzajúcu žiadosť na riešenie skrivodlivosti valorizácie VD zatiaľ žiadne občianske združenie pri OS SR (APVV už niekoľko mesiacov koná) a ani jednotlivci doposiaľ nerealizovali.

 • SPOJME SILY ZA ZÁCHRANU ÚVN RUŽOMBEROK.
  Dozvedel som sa o pripravovanej likvidácii ÚVN Ružomberok. Pre jej záchranu týmto vyzývam prezidentov, predsedov 11 občianskych združení pri OS SR, slúžiacich profesionálnych vojakov, VD profesionálnych vojakov vo výslužbe k záchrane ÚVN Ružomberok pred jej likvidáciou. Podľa môjho názoru ku koordinácii tejto záchrany navrhujem jedného z najkompetentnejších ako je gen. v. v. MUDr. Igor Čombor PhD, primátor mesta Ružomberok, ktorého som dnes oslovil týmto emailom.
  Vážený pán primátor mesta Ružomberok, gen. v. v. MUDr. Igor Čombor PhD,
  ako bývalý profesionálny vojak a pacient ÚVN , obraciam sa na Vás ako primátora mesta Ružomberok, zároveň ako na bývalého riaditeľa ÚVN Ružomberok s návrhom na spoločný koordinovaný postup pri záchrane ÚVN Ružomberok. Môj návrh:
  1. Za záchranu ÚVN zorganizujte petíciu občanov a rozšírte ju v regióne, v médiách a na sociálnych sietiach.
  2. Prosím, o pomoc, spoluprácu pri záchrane ÚVN oslovte prezidentov, predsedov všetkých 11 občianskych združení so vzťahom k OS SR, ako aj riaditeľa akadémie OS SR M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, veliteľa pozemných síl, veliteľa vzdušných síl OS SR k písaniu listov, žiadostí k záchrane ÚVN ministrovi obrany a k rozšíreniu získavaniu podpisov pod túto petíciu.
  3. Prosím o pomoc, spoluprácu pri záchrane ÚVN oslovte primátorov miest v tomto regióne ( Dolný Kubín, Námestovo, Trstená a Liptovský Mikuláš) z dôvodu, že táto likvidácia sa bezprostredné dotýka ich občanov k písaniu listov, žiadostí k záchrane ÚVN ministrovi obrany a k podpisu petície.
  Za vykonanie navrhovaných opatrení za záchranu ÚVN Ružomberok Vám ďakujem.
  S úctou podplukovník v. v. Dr. Milan Kolen
  K záchrane ÚVN týmto vyzývam, žiadam všetkých prezidentov, predsedov občianskych združení so vzťahom k Ozbrojeným silám SR ako aj ich členov k písaniu listov, žiadostí. Očakávam, že do písania listov ministrovi obrany sa zapoja všetci prezidenti, predsedovia občianskych združení pri OS SR, ako aj čo najviac slúžiacich profesionálnych vojakov a profesionálnych vojakov vo výslužbe ktorí poberajuú VD.

 • Značné množstvo VD ma oslovilo s otázkou ako budú v rokoch 2018 -- 2021 valorizované VD. V súčasnosti na túto otázku sa nedá jednoznačne odpovedať. Ak budeme aktívny a nepretržite budeme žiadať ministra vnútra a ministra obrany je stále ešte reálne možné do 30.6.2018 v zákone 328 vykonať rovnaké legislatívne zmeny ako boli vykonané v zákone č. 461. Podľa súčasne platnej právnej úpravy zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov na valorizáciu dôchodkových dávok existujú dva právne názory. Pesimistický právny názor, VD v rokoch 2018 -2021 nebudú valorizované. Nesúhlasím s týmto názorom Je to málo pravdepodobné. Druhý názor, VD v rokoch 2018 -- 2021 budú valorizované podľa dôchodcovskej inflácie, ktorá je pre valorizáciu v roku 2018 stanovená na 0,8 %. Výpočet výšky valorizácie, VD. Poberaný VD vydeľte 100 a vynásobte 0,8 dostanete v sumu valorizácie Vášho VD.

  Všetci SD zákon 461 ktorí majú nižší SD ako 1 050 eur budú mať od 1.1.2018 valorizované SD pevnou sumou 8,40 eur. Nad sumu 1 050 eur budú SD valorizované percentuálne o dôchodcovskou infláciou 0,8 %. VD s nižším ako 1 050 eur do doby pokiaľ dôchodcovská inflácia nedosiahne 2 % budú mať VD valorizované o ďaleko nižšiu sumu ako v rokoch 2018 – 2021 bude pevne stanovená suma.

  Toto v praxi bude znamenať nerovnaké zaobchádzanie medzi SD a VD v rokoch 2018 -2021. Obdobné ukrátenie, skrivodlivosť na VD oproti SD bolo aj v rokoch 2014 – 2017 kedy stanovená pevná suma valorizácie bola na základe počtu odslúžených rokov upravená koeficientmi čo sa prejavilo, že asi 82 % poberateľov VD malo oveľa nižšiu valorizáciu ako bola na daný rok pevne stanovená suma. Asi 18 % poberateľov VD malo vyššiu sumu ako bola pevne stanovená suma na daný rok.

 • Dňa 29.10.2017 som gestorovi zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ministrovi vnútra, ako aj ministrovi obrany, predsedovi vlády SR, a predsedovi Výboru NR SR pre obranu bezpečnosť zaslal list k valorizácii výsluhových dôchodkov v roku 2018 v ktorom som ich žiadal o vykonanie rovnakých legislatívnych zmien v zákone č. 328/2002 Z. z. tak, ako boli vykonané v novele zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. List je možné si preštudovať v Nových článkoch v článku „Riešenie skrivodlivosti SD a VD“ zo dňa 19.2.2017. Tu je zverejnený aj obdobný list prezidenta APVV.

  Dňa 2.11.2017 som z MO SR sekcia ľudských zdrojov obdržal odpoveď na moju žiadosť z ktorej citujem: „ Znamená to, že podľa platnej právnej úpravy sa výsluhové dôchodky budú od 1.7.2018 zvyšovať o percento dôchodcovskej inflácie“. „Pre úplnosť dodávam, že problematika valorizácie výsluhových dávok bola v uplynulých mesiacoch predmetom viacerých pracovných rokovaní zástupcov MO SR a MV SR. Záverečné rozhodnutie o prípadnej zmene valorizačného mechanizmu výsluhových dávok nebolo zatiaľ prijaté. Od ostatných som odpovede zatiaľ neobdržal.

 • Petícia za návrat k spravodlivému sociálnemu zabezpečeniu
  policajtov a vojakov

  Pomôž nám v snahe zmeniť zákon, pri ktorom mame zato ze je protiústavný !

  Ak chceš aj Ty svojim úsilím prispieť kontaktuj nás na peticia@nozp.sk
  Stiahni petičný hárok a vypíš ho podľa pretlače. Do petície zapoj aj svoju rodinu, kamarátov, známych a všetkých ktorý majú nad 18 rokov.
  Novela zákona o sociálnom zabezpečení nielenže zhoršila stav sociálneho zabezpečenia všetkých policajtov a vojakov, ale zároveň nespravodlivo retroaktívne zasiahla do práv policajtov a vojakov prijatých do služobného pomeru pred novelou zákona o sociálnom zabezpečení, ktorí pri svojom rozhodovaní o vstupe do služobného pomeru a pri svojej prísahe vernosti a čestnosti verili, že štát tiež verne a čestne splní svoje sľuby a nebude ich jednostranne meniť.
  Informácie pre vypĺňanie:
  Dohliadnúť na to aby boli údaje vyplnené ČITATEĽNE, ideálne paličkovým písmom a bez skratiek. Osoba ktorá podpíše petíciu musí ku dňu podpisu dovŕšiť vek 18 rokov
  …::: PETIČNÝ HÁROK:::…
  Prílohy

  peticny_harok_socialne_zabezpecenie(1) (71 kB)

 • Dňa 9.5.2017 poslanci NR SR posunuli do II. čítania vládny návrh zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, legislatívne zmeny k odstráneniu krívd spáchaných na starodôchodcoch. Výsledky hlasovania: Prítomných 136. Hlasovalo 136. Za hlasovalo 135. Proti 1. Zdržalo sa 0. Nehlasovalo 0. Neprítomných 14. S textom zákona, Dôvodovou správou, ako aj s výsledkami hlasovanie sa môžete zoznámiť cez Google napíšete program schôdzí NR SR. Vyhľadáte číslo 1 a kliknite na ČTP tlač 511 kde sú zverejnené všetky potrebné materiály k preštudovaniu http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/schodza&ID=349#current.

  Asi po 13 rokoch nastala zhoda všetkých politických strán ako aj poslancov NR SR v spoločnom odstránení diskriminácii starodôchodcov vo všeobecnom systéme sociálneho zabezpečenia v zákone č. 461/2003 Z. z. (nie v osobitnom systéme zákon č. 328/2002 Z. z.). Legislatívna rada vlády, vláda a predkladateľ odstránenie krívd na starovýsluhových dôchodcoch doporučujú túto skrivodlivosť riešiť gestorom zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, to je ministrom vnútra z dôvodu, že je to v jeho kompetencii. Ako vieme ministerstvo vnútra zatiaľ nemá záujem túto skrivodlivosť riešiť.

  Náš právny systém umožňuje v II. čítaní na základe návrhu poslanca (poslancov) predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh v ktorom by navrhol rovnakým spôsobom prepočítať SD, príspevky za službu, výsluhové príspevky starovýsluhových dôchodcov ktorí od SP odvádzali odvody na starobné poistenie. Bol im priznaný a poberali SD, príspevok za službu alebo výsluhový príspevok. Zdôrazňujem ktorý sa za VD považuje, ale v skutočnosti VD není, nikdy nebol a ani nikdy nebude. Žiaľ túto právnu vec mnohí nechápu , čo robí značné problémy. V takomto prípade by sa musel nájsť poslanec ktorý by v II. čítaní takýto pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložil. Samozrejme VD a občania by museli túto skutočnosť dostatočne z argumentovať a k jej podpore osloviť všetkých poslancov NR SR, aby takýto pozmeňovací návrh podporili. Zároveň by musela byť politická vôľa nadpolovičnej väčšiny poslancov za tento pozmeňujúci návrh zahlasovať.

 • Od účinnosti zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinného od 1.4.2004 došlo k zmene výpočtu starobných dôchodkov čím boli poškodení, diskriminovaní lepšie zarábajúci ktorí do SD odišli do 31.12.2003, starodôchodcovia. Od roku 2004 na tento diskriminačný problém upozorňuje JDS. Na tento problém priebežne od roku 2011 upozorňujem príslušné štátny orgány ktorý je rovnako aktuálny aj pre starovýsluhových dôchodcov. Pre lepšie pochopenie preštudujte si prosím moju Analýzu starovýsluhoví dôchodcovia https://www.bezpzlozky.eu/2016/11/analyza-starovysluhovi-dochodcovia/. Pre rovnaké riešenie diskriminácie staro výsluhových dôchodcov som štátnym orgánom zaslal žiadosti na rovnaké riešenie aj starovýsluhových dôchodcov tak, ako budú riešení staro dôchodcovia. Rovnako konali žiaľ len traja VD. Do riešenia tejto diskriminácie sa formou Hromadnej pripomienky aktívne zapojili VVB a APVV (pozri: https://www.bezpzlozky.eu/2017/03/podporte-pripomienku-k-4612003z-z/) ktorú bohužial nepodporilo združenie ZVSR iba jeho členovia individuálne. Od MV SR som dostal odpoveď ktorá je zverejnená v tomto linku.
  Dňa 17.3.2017 som sa s ďalšími tromi členmi VVB, prezidentom a viceprezidentom APVV zúčastnil rozporového konania u štátneho tajomníka MPSVaR Ivana Švejnu, závery sú uvedené v tomto linku. Z dôvodu, že rozpory neboli odstránené a trvali sme na ich odstránení. Dňa 12.4.2017 tento rozpor riešila legislatívna rady vlády (informácie boli zverejnené na tomto webe) a vyjadrila sa, že jeho riešenie je v kompetencii MV SR (riešia všeobecný systém zákon 461) a doporučila, aby bol riešený v zákone č. 328/2002 Z. z. sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, je to teda v ich kompetencii. Dňa 18.4.2017 návrh novelizácie zákona č. 461 o staro dôchodcoch schválila vláda SR. Predložila ho na rokovanie 17. schôdze NR SR ktorý bol dňa 9.5.2017 posunutý do II. čítania v rovnakom znení ako sme uviedli.

  Celý návrh a dôvodovú správu si môžete vyhľadať a preštudovať cez google program schôdzí NR SR, po otvorení kliknite na 17. schôdzu NR SR, po otvorení je uvedený v bode č. 1, kliknite na ČPT 511 kde si postupne preštudujte všetky materiály.

 • Vážení kolegovia, chcel by som sa opýtať, či má niekto z Vás skúsenosti so žiadosťou o prepočet VD ( a jej realizáciou) u toho dôchodku, ktorý sa za VD iba považuje a dovŕšil dôchodkový vek a môže sa o svoje skúsenosti podeliť. Jedná sa o vojakov, ktorí odišli do zálohy pred prijatím zákona č. 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečením vojakov na výsluhový príspevok a ten štát premaľoval na výsluhový dôchodok…
  Ďakujem.

 • K bodu /15/ -- tejto rubriky som “rozmenil svojim pohľadom na drobné” 25 rokov služobného pomeru .. https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/
  Ďalšie možné diskriminácie ešte aktívne slúžiacich príslušníkov silových zložiek, všetkých spádajúcich pod zákon 328/2002 Z.z. účinný od 1. mája 2013.Rozdiel medzi paragrafmi § 38 a § 143 aa postupné zvyšovanie služobného pomeru na nárok na výsluhový dôchodok na dĺžku služby 25 rokov.
  V §-fe 143 aa písmeno k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 6 rokov.(z “fleku” — naraz).
  Ku §-fu 143 aa písmeno k) .. Až ma pamäť neklame, už pri novelizácii zákona 328/2002 Z.z. bola v parlamente búrlivá diskusia (rozprava) najmä ohľadom: Teraz je to zakomponované v §-fe 143 aa písm. k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 6 rokov …”Že až občan nastúpil do služobného pomeru za určitých podmienok, nemožno už tieto podmienky meniť”.Najmä všetci slúžiaci-v služobnom pomere spadajúci pod písm. k /§-fu 143 aa/).. a možno aj pod ďalšie písmená tohoto paragrafu mimo písmena áčka, sa cítili diskriminovaní voči ostatným kolegom a vtedajšia opozícia žiadala okrem iného odstránenie-neschválenie parlamentom, aj tejto diskriminácie-retroaktivity.To už sme písali, že spomínaných 25 rokov služobného pomeru bude potrebných odslúžiť niekde okolo roku 2031-2033 (+-).Keď § 143 aa = §-fu 38.
  25 rokov služby /služobného pomeru/ v minulosti nikdy nebolo predtým potrebných na nárok na výsluhový dôchodok odslúžiť.(nik to zatiaľ /budúcich 25 r./ nerozporoval-nepripomienkoval-že to takto nie je).
  ….. z pohľadu MO SR — tam je rozpor medzi zákonom o štátnej službe vojakov a novelizovaným zákonom 328/2002 Z.z .. Písali sme už, jeden zákon (328-ka) umožňuje dosiahnuť nárok na výsluhový dôchodok, druhý zákon o štátnej službe vojakov po 17 r. môže (nemusí) umožniť prechod z dočasnej štátnej služby, do stálej štátnej služby.
  ….. z pohľadu OZ PZ bola avizovaná ešte minulého roku veľká novelizácia zákona č. 73 o štátnej službe príslušníkov PZ. /Je potrebné dúfať, že PZ SR (MV SR) sa nebude inšpirovať zákonom o štátnej službe vojakov pri “môže/nemusí” … ako je vyššie písané.
  Sú to iba moje postrehy, až by sa náhodou chystalo v budúcnosti otvorenie-novelizácia už novelizovaného zákona 328/2002 Z.z., resp. bolo by v budúcnosti pripomienkovanie zákona 328-ky.Staré, známe veci, ale predsa len ..

 • K poslednému odstavcu predchádzajúceho príspevku Milan Kolen PP napísal: 27. marca 2017 o 14:06 je problematika tiež obšírnejšie komentovaná v rubrike https://www.bezpzlozky.eu/2017/02/riesenie-skrivodlivosti-sd-a-vd/ v príspevku v linku zo dňa 21. februára 2017 o 15:47 /niektoré ďalšie pripomienky/ -- Krátenie Starobných dôchodkov na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií /podľa Dohovoru č. 128/ .. §§-fy 21 a 174 zákona č. 100/1988 Zb. .. spolu to dáva ešte ucelenejší pohľad na problematiku .. Javí sa (objektívne), že Dohovor č. 128, umožňujúci krátenie týchto starobných dôchodkov robí veľa zla tiež pri obšírnejšom pohľade na vec a to už aj pri priznaných, prípadne budúcich priznaných SD podľa uvedených paragrafov zákona 100/1988 Zb. pre súbehy dôchodkov u približne 17 tisíc výsluhových dôchodcov…

 • Pod článkom “Podporte pripomienku k 461/2003 Z. z.” sú zverejnené Výsledky rokovania (Pripomienkového konania k Hromadnej pripomienke VVB a APVV). Doporučujem si dôsledne preštudovať celý text keď klikiknete na “Rozporové konanie -- policajti”, ale hlavne komentár Ladislav Vajda napísal: 27.3.2017 v 00:14 kde píše:

  Tým, že zákon č. 328/2002 Z. z. nepriznal výsluhovým príspevkom, ktoré boli týmto zákonom označené, že sa považujú za výsluhové dôchodky, rovnaké právne postavenie, (plnohodnotného výsluhového dôchodku) ako výsluhovým dôchodkom priznaným podľa tohto zákona, vo svojej podstate vlastne len predĺžil možnosť „zákonného“ poberania výsluhového príspevku pod názvom „výsluhový dôchodok“ aj po dovŕšení 60 rokov veku! Poberateľom takto označených „výsluhových dôchodkov“ však nepriznal výhodnejšie úpravy v náležitostiach, ktoré z tohto zákona vyplývali pre nasledujúcich poberateľov výsluhových dôchodkov, napr.:

  — zákon č. 328/2002 zrušil hornú hranicu pre priznanie výsluhového príspevku a pre jeho výpočet stanovil v ustanovení §-u 31 za každý rok trvania služobného pomeru 2 % z priemerného služobného platu v príjmovo najlepšom ukončenom kalendárnom roku v období posledných desiatich ukončených kalendárnych rokov pred dňom skončenia služobného pomeru,

  — tiež pre priznanie výsluhového dôchodku zákon č. 328/2002 v ustanovení §-u 39 upravil podmienky pre výpočet výsluhového dôchodku apod.

  Takto sú vytvorené dve skupiny poberateľov výsluhových dôchodkov:
  — poberatelia plnohodnotného výsluhového dôchodku,
  — poberatelia „výsluhového dôchodku“, ktorý sa len považuje za výsluhový dôchodok.

  Pýtam sa preto, či napriek takejto nerovnosti skupiny občanov pred zákonom je možné považovať výsluhový príspevok (označený zákonom č. 328/2002, že je považovaný za výsluhový dôchodok) za inú peňažnú dávku sociálneho zabezpečenia za tú istú sociálnu udalosť?!!!

  Na jednej strane zákon č. 328/2002 Z. z. vo svojej podstate vlastne len predĺžil možnosť „zákonného“ poberania výsluhového príspevku pod názvom „výsluhový dôchodok“ aj po dovŕšení 60 rokov veku. Na druhej strane však obral poberateľov výsluhových príspevkov o možnosť zákonnej voľby rozhodnutia sa pre poberanie starobného dôchodku po dovŕšení 60 rokov veku, kde by mali v priznanom starobnom dôchodku započítané všetky doby poistenia a osobných vymeriavacích základov dosiahnutých počas výkonu služby v osobitnom systéme, ako aj vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia. Na takto určený starobný dôchodok by sa nevzťahovali ustanovenia Dohovoru č. 128, umožňujúce krátenie tohoto starobného dôchodku. Takto následne vlastne bolo mnohým dovtedajším poberateľom výsluhových príspevkov zamedzené poberať vyššie starobné dôchodky zo všeobecného systému dôchodkového poistenia, než aké poberajú v súčastnosti pri súbehu starobného dôchodku a výsluhového dôchodku!!!

 • POUKÁŽTE 2 % Z DANÍ. Týmto žiadam pracujúcich VD a ich rodinných poukázať 2 % z daní v prospech webu bezpzlozky.eu takto. IČO/SID: 42177332.
  Právna forma: Občianske združenie. Obchodné meno (názov): Klub vojenskej histórie – GABRIŠ. Sídlo-Ulica: Kríkova. Súpisné číslo: 12. PSČ: 821 07. Obec: Bratislava. Ďakujem.

 • V rubrike tohoto webu: “Podporte pripomienku k 461/2003Z.z.”: “Milan Kolen PP napísal: 15. marca 2017 vo 11:22”
  “Dnes som spolu s Ing. Dubeňom obdržal pozvánku na rozporové konanie k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktoré sa uskutoční 17. marca 2017 o 10,45 hod. na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8 Bratislava. Predpokladám ,že pozvánku obdržal aj prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov.”
  .
  Poniektorí sme z verejnosti z VD a VD/SD v rámci SR v pohybe na cestách-necestách.V dnešný deň však držím/e/ palce Dr. Milanovi Kolenovi, Ing. Ľubomírovi Dubeňovi, Ing. Paľovi Badovi a JUDr. Hristo Gluškovovi /zástupcom verejnosti/ pri rozporovom konaní na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky -- v čo najlepšie a najväčšie presadenie odstránenie skrivodlivosti na starobných, výsluhových aj starobno -- výsluhových dôchodcoch tiež v rámci komentárov v Rubrike 33 Komentárov na Riešenie skrivodlivosti SD a VD: https://www.bezpzlozky.eu/2017/02/riesenie-skrivodlivosti-sd-a-vd/#comment-9752
  Držíme paľce.:-) 🙂

 • Je dobré a som rád, že sa “vyzbieralo” toľko hlasov aby pripomienky mohli byť podané. Je mi však smutno, že sa do podpory zapojilo minimum VD. Verím, že naše hlasy budú vypočuté a zákon následne upravený tak aby neboli nik z VD nebol diskriminovaný. Veľká vďaka a uznanie organizátorom ale aj podporovateľom.

 • POĎAKOVANIE za podporu pripomienkovania. Týmto úprimne ďakujem predsedovi OZ VVB Ing. Pavlovi Badovi za seriózne pripravenú Hromadnú pripomienku OZ VV Branislava, ako aj z a množstvo vykonanej práce počas pripomienkovania a jej doručenia na MPSVaR SR. Ďakujem aj všetkým čo pripomienku podporili v počte 596 občanov. Z toho bolo asi 73 z Bratislavy, 51 PP, 49 TN, 36 KE, 23 PO, 26 LM +LH, 15 TO, 15 ZA, 14 Sereď, 13 MT, 12 NR, 11 ZV, 9 BB, 6 TV, 5 HN, 5 MI, 5 LV, 3 PB, 3 BJ, 1 RV, 1KK, 0 Senica, O Jelšava , 0 Brezno atď.

  Vysoko oceňujem snahu prezidenta APVV ktorý spracoval Hromadnú pripomienku ktorú podporilo 670 občanov, niektorí 2-3 krát, čím sa počet znižuje. Oceňujem, že mnohí podporili obidve pripomienky. Existujú tri možnosti ako pokračovať ďalej. Prvá možnosť už beží. Druhá mailom osloviť poslancov NR SR k podpore aj starovysluhových dôchodcov k čomu včas dám informáciu. Tretiu možnosť zverejním až to bude aktuálne.

 • Pre organizátorov “hromadnej pripomienky…” prosím Vás aby ste ju “Uzavreli”. S krížkom po funuse tam stále pribúdajú hlasy, už je ich 600. Ďakujem

 • POSTUP PRI PODPORE HROMADNÝCH PRIPOMIENOK:

  Kliknite na link,, zobrazí sa pripomienka https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_oz_vojensky_veteran_bratislava Vyplňte iba tieto rámčeky , to je Meno, Priezvisko, Mesto, Adresa trvalého bydliska, PSČ, Mailová adresa, kliknite do štvorčeka Nie som robot. Ak sa v štvorčeku Nie som robot objaví kvačka, potom odoslať to znamená kliknúť na rámček “Podpísať túto petíciu”. Ak sa Vám objavia fotografie prečítajte si čo je potrebné urobiť a urobte tak, to znamení kliknúť na požadované fotografie. Ďalej kliknúť do štvorčeka dole pod fotografiami. Potom sa objaví kvačka Nie som robot. Potom kliknúť na „Podpísať túto petíciu“

  Vaša podpora pripomienky je odoslaná a následne príde na Váš mail odkaz na https://www.peticie.com/c/2413048/B3PE6N (tam je uvedené: Váš podpis bol teraz potvrdený a pridaný do zoznamu podpisov), Musíte naň kliknúť, ináč nebude podpora započítaná. Ukáže sa stránka s potvrdeným podpisom, nič viac netreba.

  Pre overenie či ste zapísaný, vráťte sa späť kde je napísané Meno nad hromadnou pripomienkou je modrým napísané Podpisy v zátvorke je číslo kliknite na ne na poslednej strane dole je napísané Vaše priezvisko. Ak tam nie je postup znovu zopakujte až tam bude napísané Vaše priezvisko.

  Prosím, podporte aj Hromadnú pripomienku Asociácie policajtov vo výslužbe http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=910399. Je to oveľa jednoduchšie. Pod odoslať je modrým písmom napísané Prehľad a číslo podporovateľov. Kliknite naň a hore sa zobrazí Vaše priezvisko. Ak tam nie je pokus zopakujte až t am bude. Pri dodržaní tohto postupu to funguje.

  Som presvedčený, že všetci si nájdete čas a podporíte obidve pripomienky za čo Vám veľmi pekne ďakujem. Ak sa Vám to nedarí volajte mi na čt 0527723102, 0904089940 a krok po kroku Vás budem telefotom usmerňovať, aby ste dodržali postup a z 98% Vaša pripomienka bude prijatá.

 • pre Zoli Kolompár napísal: 7. marca 2017 o 16:36
  https://www.bezpzlozky.eu/2017/03/podporte-pripomienku-k-4612003z-z/#comment-9594 … vľavo po rozkliknutí-roztvorení linku, -- nad príspevkami/komentármi .. od červeným písmom vyššie je návod.Medzi príspevkami/komentármi v linku je tiež link na hromadnú pripomienku APVV.Skúste, možno sa podarí…

 • Zdravím všetkých kolegov a samozrejme aj pána Dr. Kolena. Viac krát nás nabáda , aby sme podporili hromadné pripomienky. Ja by som rád, ale priznám sa, že neviem ako…

 • Do 9.3.2017 prebieha pripomienkovanie k zákonu č. 461/2003 Z. z. k starodôchodcom. Mnohí ste nepochopili dôvody dania hromadných pripomienok APVV a oz Vojenský veterán Bratislava. Prosím dôsledne si preštudujte môj článok Riešenie skrivodlivosti SD a VD zo dňa 19.2.2017 kde píšem. Obdobným spôsobom by sa malo riešiť asi 6 000 staro výsluhových dôchodcov:

  – rovnako ako bude novelizované v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení tých, ktorí do VD odišli pred jeho účinnosťou to je do 30.6.2002.

  – VD ktorí do 30.9.1988 odišli do dôchodku by mali dostať rovnako pridané ako SD, to je o 25,50 eura;

  – VD ktorí od 1.10.1988 do 30.6.2002 odišli do VD navrhujeme prepočítať ich dôchodky.

  Až na základe prepočtu VD sa zistí skutočný, reálny stav a až potom môže byť prijaté rozhodnutie komu môžu byť zvýšené VD. Reálne sa jedná pravdepodobne o malú skupinu niekoľkých stovák VD. Zatiaľ nie je politická vôľa riešiť otázky skrivodlivosti starovýsluhových dôchodcov. Minister obrany nám navrhol tento problém riešiť formou pripomienkovania. Z uvedených dôvodov sú predložené dve hromadné pripomienky ktoré podporte.

 • Aj ja potvrdzujem, že dátum k 31.12.1999 je spáchaná obrovská krivda na ozbrojencoch SR. Druhá obrovská neprávosť je spáchaná aj s priznávaním zvýhodnených rokov pre niektoré funkcie v armáde a v polícii aj napriek tomu, že k ich profesiám bol vydaný rozkaz ministra obrany a ministra vnútra . Je priam smiešne, že nemenovaný, nám všetkým dobré známy nemôže porušiť rozkaz ministra obrany k späťvzatiu hodnosti nakoľko rozkaz sa musí vykonať a nieje možne sa proti nemu odvolať. Dostali sme sa k záveru, zákony platia ale nie pre každého, ale iba pre skupinu vyvolených.

 • Áno, dátum K 31.12.1999 v § 174 zak.č.100/1988 Zb. je veľmi veľká skrivodlivosť spáchaná na ozbrojencoch. Takéto niečo sa nemalo nikdy stať ! Je veľmi smutné, že v demokratickej spoločnosti sa to už dávno neodstránilo. Žiadam aby sa k tejto téme vyjadrili aj viacerí ozbrojenci.

 • Pre Milan Kolen. Predovšetkým ďakujem. Môj email : zkolompar@gmail.com

 • Pre Zoli Kolompár, SP Vám asi na základe § 55 zákona č. 461/2003 Z. z. povedala, “postrašila Vás”, že Vám môžu jeden dôchodok SD alebo VD zobrať čo za dodržania určitých vecí nemusí byť pravdou. Stretol som sa s takouto odpoveďou z generálneho riaditeľstva SP aj tento týždeň. Pozrite si

  Zbierka č. 01/2007 http://www.supcourt.gov.sk/data/files/1041_2007-1.pdf

  10. Vzťah medzi výsluhovým dôchodkom a dôchodkom za výsluhu rokov
  -- Dôchodok za výsluhu rokov podľa § 40 resp. § 138 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov nie je totožný s výsluhovým dôchodkom podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Ide o samostatné dôchodkové dávky z dvoch rôznych systémov sociálneho zabezpečenia. Ak má dôchodca nárok na výsluhový dôchodok zo systému sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zborov a súčasne má nárok na pomerný starobný dôchodok zo všeobecného systému sociálneho zabezpečenia (poistenia), neprichádza do úvahy použitie § 55 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

  (Rozsudok NS Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005, sp. zn. 4 So 239/04).
  Ak prejavíte záujem a dáte mi k dispozícii Vašu mailovú adresu v obdobnej veci ako je Vaša Vám zašlem niekoľko rozsudkov, včetne rozsudku ktorí hovorí o ozbrojencovi poberateľovi VP ktorý sa za SD ale len považuje a stále je to VP. Tieto rozsudky som ochotný zaslať aj ďalším záujemcom mailom.

 • Chcem sa poďakovať Ing. Dubeňovi ako aj Milanovi Kolenovi za ich kvalifikované odpovede. Istotne mnohé objasňuje nie len mne , ale aj bývalým kolegom v armáde. No tiež vidím, že je môj, takmer 20 ročný boj o výpočet môjho dôchodku z výsluhového príspevku, ktorý sa len ako výsluhový dôchodok tvári, nemožný a nemá cenu ďalej bojovať a tak mi 22% mojej mzdy zvýšenej o 12 % zákonom č. 114/98 Z. z. zostane do konca mojich dní ako výsluhový dôchodok.
  O prepočet som požiadal na základe kladnej odpovede na moju otázku , od vedúceho Oddelenia výsluhového zabezpečenia mjr. Ing. Mgr. Vladimíra Jankoviča, ale myslím, že ma pokladal za starobného dôchodcu a nie poberateľa VP. A aby ma nepokladali na VÚSZ za SD, tak som radšej žiadosť o prepočet stiahol. Toľko na vysvetlenie, prečo som žiadal o prepočet. Ešte raz Vám obom ďakujem aj zo ostatných.
  S úctou Z. Kolompár

 • Ak máte možnosť kúpte si dnešný denník SME. Dôsledne si preštudujte článok pod názvom “Čím dlhšie ľudia žijú, tým horšie pre systém”. Prípadne si ho vyhľadajte na internete. Štátny tajomník MPSVaR Ivan Švejna v ňom seriózne, otvorene hovorí o pripravovaných zmenách o ktorých je už konsenzus. V článku sú zverejnené niektoré pripravované, navrhované legislatívne zmeny v dôchodkovom zabezpečení, v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ktoré sú už známe.
  Oceňujem, že nehovoril o pripravovaných zmenách o ktorých v súčasnosti ešte nie je rozhodnuté. O týchto zmenách bude rozhodnuté asi i konca marca, aby v mesiaci apríl boli byť predložené na medzirezortné pripomienkovanie. Do tejto doby stále bude pokračovať verejná diskusia. Predpokladá sa tieto pripravované legislatívne zmeny nadobudnú činnosť asi do 1.1.2018. Preto má obrovský význam posielať jednotlivcami ako aj občianskymi združeniami pri ozbrojených bezpečnostných zboroch svoje názory. Z postupne zasielaných odpovedí najmä z ministerstva obrany na riešenie staro výsluhových dôchodcov jednoznačne vidím postupné zmeny v zaslaných odpovediach. V prvej mne zaslanej odpovedi napísali, že všetko je v podstate v poriadku nakoľko ako píšu nie sú veľké rozdiely medzi jednotlivými skupinami VD. Konkrétne so stavom k 1.12.2016 je priemerný výška VD podľa skupín takáto: -- podľa zákona č. 328/2002 Z. z. je 813,03 eur, -- podľa zákona č. 114/1988 Z. z. je 829,26 eur, -- podľa zákona č. 100/1988 Z. z. a jemu predchádzajúcich (všeobecných) zákonov je 813.12 eur, -- podľa zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov je 728.64 eur. Píšu, že z uvedených údajov o doterajších opatreniach uskutočnených v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia vojakov vyplýva, že nie je potrebné vykonávať žiadne prepočty výsluhových dôchodkov, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z. z. Píšu,že priemerná VD je približne dva krát vyššia ako u SD. Pritom ale zabudli na skutočnosť, že pre profesionalizáciu armády najnižšie vykonávané funkcie profesionálnymi vojakmi v porovnaní civilmi boli na úrovni majstra. Zabudli aj na skutočnosť, že vojaci a ich zamestnávatelia odvádzali vyššie odvody. Civilisti 18 %, vojaci 22 %, od 1.5.2013 vojaci 27%. Preto nepočítajú robiť žiadne zmeny v staro výsluhových dôchodcov. V ďalších odpovediach je to už vyjadrené ináč. Z uvedeného vyplýva, že sa oplatí písať. Na škodu veci , že do písania listov ministrovi obrany a vnútra sa zapojilo minimum VD a nezapojili sa ani všetky občianske združenia ozbrojencov. Nič nie je ešte stratené, je treba ďalej pokračovať.
  Ako ukazuje aj dnešný článok názormi v analýzach sa vážne zaoberajú a mnohé aj zapracovali do pripravovaných zmien.
  Jedná sa o riešenie diskriminácie, skrivodlivosti staro dôchodcov, ako aj o zmeny valorizačného mechanizmu od roku 2018. O týchto dvoch diskriminačných problémoch píšem s dostatočným predstihom vo svojich článkoch zverejnených na webe ako sú ANALÝZA – starovýsluhoví dôchodcovia https://www.bezpzlozky.eu/2016/11/analyza-starovysluhovi-dochodcovia/ a ANALÝZA — zmeny valorizácie dôchodkov https://www.bezpzlozky.eu/2016/06/analyza-zmeny-valorizacie-dochodkov/ , ktoré si doporučujem znovu dôsledne preštudovať. Tieto analýzy som po zverejnení na tomto webe zaslal aj príslušným štátnym orgánom vrátane pána Švejnu. Dostal som na ne od neho seriózne, reálne a zdôvodnené odpovede. Ako píšem v týchto analýzach vysoko oceňujem, že pripravujú zmenu valorizačného mechanizmu nie pevnou sumou, ale percentuálne (zámysel Richtera bol pokračovať pevnou sumou, pokračovať v pridávaní 20 % k POMBU tým čo ho majú nižší ako 1, pokračovať s krátením POMB o 40 % u tých čo ho majú 1,25-3 ). Tento zámysel už MPSVaR nepresadzuje. Ako píšem v analýze pokračovaním solidarity lepšie zarábajúcich s horšie zarábajúcim je diskriminačné (jedným bez zásluh pridávať 20 % k POMBU a druhým 40 % zobrať). Vysoko oceňujem keď Švejna hovorí citujem, že „solidarita sa prejavovala už niekoľko krát, majú minimálny dôchodok, vianočný dôchodok,vianočný dôchodok platilo pre nich prechodné obdobie valorizácie. Povedal. Svoj názor mám ale nepoviem ho“. Plne so Švejnom súhlasím pokiaľ nebude všetko v koalícii dohodnuté, nebudú mať na veci ujednotený názor, do tejto doby s ním nepôjdu na verejnosť. Z týchto dôvodov na niektoré ešte nedoriešené otázky neodpovedal.
  Ako sa ukazuje valorizácia od roku 2018 asi nebude prebiehať ani na základe pripravovanej dôchodcovskej inflácie. Zatiaľ verejnosť ešte nevie, nie je informovaná aké veci budú zahrnuté v zmenenom valorizačnom mechanizme. Mnohí ste ma na tomto webe kritizovali, že som za zmenu valorizácie jedine percentuálne!!! Kritizovali ste ma aj za zmenu valorizačného mechanizmu, to je od roku 2018 skončiť akúkoľvek solidárnosť lepšie zarábajúcich s horšie zarábajúcim (stačí si spätne prečítať komentáre k týmto analýzam). Podľa vyjadrení pána Švejnu ukazuje sa, že vo všetkom som mal správne názory, ktoré som niekoľko krát zasielal štátnym orgánom. Zatiaľ sa nevyjadril ani k otázkam pripravovaných legislatívnych zmien valorizačného mechanizmu ako o nich píšem v analýze o stanovenie minimálneho percenta valorizácie pod ktoré nebude možné podliezť, aby sa neopakovala situácie z valorizáciou v roku 2017. Nevyjadril sa ani k otázkam ako sa na zmene valorizačného mechanizmu prejaví zvyšovanie, nárast priemerných hrubých platov.
  Ale, zatiaľ ešte nevieme akým spôsobom od roku 2018 bude valorizácia prebiehať. Bude to pôvodný Švajčiarsky systém ??? Alebo niečo iné??? Múdrejší budeme do konca marca 2017.
  Ako som už niekoľko krát tu napísal, potrebné je sledovať portál MS SR k medzirezortnému pripomienkovaniu a zasielať pripomienky aby rovnakým spôsobom ako budú riešení staro dôchodcovia boli riešení aj staro výsluhoví dôchodcovia. Aj takýmto spôsobom sa dá vyjadriť nespokojnosť, ukrivdenia staro výsluhových dôchodcov a aj takýmto spôsobom je možné dosiahnuť zmenu názoru u gestora zákona č. 328 to je u ministra vnútra, ako aj u ministra obrany. Na našu vlastnú škodu je, že okrem jednotlivcov APVV, ZV SR, Klubu generálov k staro výsluhovým dôchodcom nevyjadrilo svoj názor omnoho viac VD. Zarážajúce je, že k týmto otázkam sa nevyjadrili ani všetky občianske združenia ozbrojencov ktorých spolu je okolo desať.
  Vyskytuje sa tu ale ešte jeden závažný problém na ktorý chcem upozorniť. Zatiaľ okrem mňa ako aj veľmi malého počtu VD sa doposiaľ asi ešte nevyjadrilo žiadne občianske združenie ozbrojencov to je k zmene valorizačného mechanizmu ktorý bude platiť od roku 2018. Jedná sa predovšetkým o otázky aby bolo stanovené minimálne percento pod ktoré v žiadnom prípade nesmie poklesnúť valorizácia v danom roku. Ďalej do valorizačného mechanizmu vhodným spôsobom zapracovať otázky zvyšovania priemerných hrubých platov atď.

  Ak uvedené otázky takto nebudú zapracované do pripravovaných legislatívnych zmien je nutné v medzirezortnom pripomienkovaní ako som už niekoľko krát písal množstvom jednotlivcov uviesť a na každú takúto otázku čo najväčším počtom jednotlivcov kliknúť, ktoré keď na ne klikne najmenej 550 ľudí sa stanú hromadné. Samozrejme navrhované zmeny uviesť aj všetkými občianskymi združeniami s právnou subjektivitou ktoré sú zásadné.
  M

 • Pre Zoli Kolompár. Plne sa stotožňuje s fundovanou odpoveďou Ing. Ľubomíra Dubeňa. Ako viete v SR existuje všeobecný a osobitný dôchodkový systém. V osobitnom systéme priznaný VD je veľmi obtiažne zobrať, museli by na to byť veľmi vážne právne dôvody. Neuviedli ste Vaše dôvody na požiadanie o prepočet VD.

  Ako píšete, ste poberateľom SD zo všeobecného dôchodkového systému a súčasne aj pracujete. Boli rôzne snahy už 7 krát zakázať pracovať SD v štátnej a vo verejnej službe (pritom pracovať SD v súkromných firmách nebolo pripravované zakázať), takéto legislatívne zmeny NR SR zatiaľ neschválila. Zatiaľ neexistuje žiadna právna norma ktorá by za normálnych okolností bránila súčasne pracovať a poberať VD aj SD. Keď popri SD aj pracujete, tak za každý odpracovaný rok najneskôr do 30.3. v roku Vám bez žiadosti bude Váš SD automaticky prepočítaný rovnakým vzorcom ako pri výpočte SD s rozdielom, že sa započíta len 1/2 POMB za posledný odpracovaný rok z dôvodu, že poberáte SD. O túto sumu sa Vám zvýši už priznaný SD. Rozhodnutie dostanete do 30.3. v roku. Vziať SD z SP nie je možné, prípade len za presne stanovených podmienok v právnych predpisoch.

  Z jedného “košiara” môžete poberať aj viac dôchodkov za presne stanovených podmienok v príslušnom právnom predpise. Jeden košiar je všeobecný zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Druhý úplne iný košiar je osobitný dôchodkový systém zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov . Každý košiar sa riadi svojim právnym predpisom.

 • Pre Zoli Kolompár:

  Áno, pokiaľ poberáte výsluhový príspevok a vznikol Vám nárok na starobný dôchodok podľa piatej časti a požiadate oň, tak Vám priznajú starobný dôchodok, zastavia výplatu výsluhového príspevku a v prípade, že poberáte starobný dôchodok aj od Sociálnej poisťovni, tak Vám ho tiež zastavia.

  Z jedného košiara je možno poberať dva dôchodky napr. výsluhový dôchodok a vdovský (vdovecký) výsluhový dôchodok. K týmto dvom dôchodkom môžete teoreticky poberať aj starobný dôchodok a vdovský (vdovecký) dôchodok z druhého košiara od Sociálnej poisťovni. Takže môžete poberať napr.4 dávky.

  Autor pracoval ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík.

 • K Milan Kolen.
  Som VD, ktorý sa len za VD považuje. Teda môj VD je v podstate VP. Podal som si žiadosť o prepočet VD. No, bol som upozernený, že tento prepočet sa robí len pre SD a teda mohli by ma považovať za SD a keďže ešte pracujem a poberám aj dôchodok zo SP, mohli by mi ho vraj vziať, pretože z jedného “košiara” nemôžem poberať dva dôchodky. Radšej som žiadosť stiahol, aby mi nevzali SD zo SP. Bolo by niečo také možne? Ak mi viete poradiť budem rád a možno to poslúži aj mojim ďalším kolegom, ktorí sú v rovnakej situácii.
  Ďakujem.

 • Prečítajte si v linku ako MPSVaR SR asi od 1.7.2018 plánuje, pripravuje legislatívnu zmenu v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, všeobecný dôchodkový systém, civilisti. Má zámysel všetkým tým ktorí do SD odišli do 31.12.2003 prepočítať ich SD podľa predpisu platného od 1.1.2004. Má to byť pravdepodobne s účinnosťou od 1.7.2018. Bude sa to týkať tých SD ktorý zo zákona mali krátený výpočet SD podľa do vtedy platného právneho predpisu. Z pôvodných asi 800 000 SD aj z dôvodu, že do 30.6.2018 značná časť z nich už zomrela a ešte aj zomrie,bude sa to týkať asi okolo 80 000 starodôchodcov.

  Podľa odpovedi ktorú som v decembri dostal z MO SR vo všeobecnom dôchodkovom systéme zákon č. 328/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov takúto legislatívnu zmenu pre ozbrojencov nepripravujú a takýto návrh nepredložia. Žiaľ, na moji výzvu žiadosť o prepočítanie starovýsluhových dôchodkov uvedeným funkcionárom zaslalo len minimum VD. Napríklad keď v roku 2012 plánovali v zákone č. 595/2003 Z. z. o daniach 19 % zdaniť len VD, na pripomienkovaní tohto zákona bolo predložených 291 pripomienok z toho 52 zásadných. Zásadné pripomienky dávajú štátne orgány a občianske združenia s právnou subjektivitou. V tomto prípade Ing. Bada spracoval a prezident Bohunický podpísal 4 zásadné pripomienky. Pripomienka jednotlivca sa stane zásadnou ak na ňu klikne najmenej 500 ľudí. Takto bolo preklikaných asi cez 20 pripomienok jednotlivcov, čo reálne znamená najme nej 10 000 kliknutí. Samozrejme jednotlivec mohol kliknúť na všetky pripomienky jednotlivcov ktoré boli proti zavedeniu19 % zdanenia len VD. Pri snahe zaviesť 10 % stabilizačný odvod len z VD v zákone 328/2002 Z. z o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov z 291 pripomienok bolo rovných 100 zásadných pripomienok. Z toho ZV SR podalo 7 a asi okolo 50 pripomienok bolo od jednotlivcov ktoré prekliknutím sa stali zásadné. V obidvoch prípadoch tieto zákony nemohli byť predložené na rokovanie NR SR.

  Asi približne vo februári až marec bude predložený na medzirezortné pripomienkovanie na portály Ministerstva spravodlivosti (MS SR) novela zákona č. 461 o starodôchodcoch. Ak budeme mať záujem aby bol vyriešený aj problém starovýsluhových dôchodcov ako ukazujú predchádzajúce moje skúsenosti ktoré som tu opísal, v pripomienkovom konaní mame reálnu šancu cez neochotu ministra vnútra a obrany predložiť novelizáciu zákona č. 328 o starovýsluhových dôchodcoch tento stav zmeniť v prospech starovýsluhových dôchodcov. Stačí denne sledovať portál MS SR k pripomienkovaniu zákona č. 461 k starodôchodcom. Keď niekto zistí, že pripomienkovanie už beží, ihneď to oznámiť na tomto webe. Pripomienkovanie beží 7 -14 dní. Potom všetkými občianskymi združeniami pri armáde a polícii každým zaslať aspoň päť zásadných pripomienok. Jednotlivcami zaslať aspoň 50 pripomienok. Všetkými čo majú internetovú adresu na každú zaslanú pripomienku jednotlivca k riešeniu staro výsluhových dôchodcov je možné kliknúť len raz. Aj týmto spôsobom sú vytvorené podmienky, možnosti pre zabezpečenie priechodnosti tejto našej požiadavky pre odstránenie diskriminácii staroVD. Zároveň stovkami VD mailom požiadať ministra vnútra a obrany o zaradenie tejto problematiky do legislatívneho riešenia. Týmto veľmi pekne ďakujem Ing. Badovi, že na túto možnosť už upozornil vo svojom komentári k môjmu článku ANALÝZA starovýsluhoví dôchodcovia.

  https://www.bezpzlozky.eu/2016/11/analyza-starovysluhovi-dochodcovia/

 • Dňa 24.1.2018 v článku zverejnenom na tomto webe pod názvom Uznanie štúdia 1. a2. ročníka VSOŠ,VSJŽ, VG, VŠKD ktorý nájdete keď v ľavo hore OBSAH MENU kliknete na Sociálna oblasť a vyhľadáte tento článok je zverejnené Žiadosť ktorú je potrebné čo najväčším počtom VD zaslať na MO SR. Očakávam, že takto bude konať čo VD, najmä však tí čo tieto vojenské školy navštevovali. Ja som reagoval takto:

  Pre JUDr. Marián Ďurina. Marián. ďakujem Ti za niekoľko ročnú snahu. obhajobu zákonných práv žiakov VSOŠ a VG. Vynikajúco spracovaná žiadosť pre MO SR. V bode č. 21 sa stala chyba, na vychádzky, opustiť kasárne mohlo odísť 30 % žiakov vojenských škôl. Rovnaká norma pre opustenie posádky platila aj pre profesionálnych vojakov a pre vychádzky aj pre vojakov základnej služby. Poznámka: do tohto percenta, respektíve počtov sa počítali aj príslušníci celodennej zmeny, spojky atď., čo znižovalo počet žiakov ktorí ak mali podpísané vychádzky, nemali udelený disciplinárny trest, nebola im udelená úlohy až potom mohli opustiť ubytovací priestor a odísť na vychádzku. Takéto obmedzenia nemali banícky učni, ani fúkači skla.

  Týmto vyzývam bývalých žiakov vojenských škôl, aby takéto žiadosti čím skôr odoslali na MO SR. Pokiaľ ich budú stovky, MO SR sa nebude môcť v duhu právnych predpisov vyhnúť k spracovaniu reálnych, pravdivých odpovedí na ne. Pokiaľ v odpovediach na niektoré otázky sa vyhnú, prípadne obídu platné právne predpisy, prípadne budú s nimi v rozpore okamžite bude potrebné na ne reagovať. Som presvedčený, že ak MO SR na vznesené otázky odpovie v súlade s platnými právnymi predpismi, tieto odpovede napomôžu k riešeniu tohto diskriminačného právneho problému.

  Pre Tibor Fülöp. Tibor je potrebné v boji za naše práva pokračovať odvolaním sa na NS SR. Ak do pojednávania na NS SR dôjdu odpovede na všetky otázky, doporučujem Ti ich vhodne využiť a o ne doplniť svoje odvolanie. Prajem Ti pevné nervy, som presvedčený, že na koniec ako bolo napísané na niektorých bojových zástavách “Pravda zvíťazí”.

 • V sekcii poradenstvo sa konečne objavil prvý príspevok kedy vojak poberateľ VD ktorý zomrel vo veku 48 rokov cez skutočnosť, že platil odvody na dôchodkové poistenie do osobitného systému dôchodkového zabezpečenia zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ďaleko viac ako 15 rokov a do všeobecného dôchodkového systému zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení platil odvody na dôchodkové poistenie 14 rokov a 229 dní jeho pozostalí od sociálnej poisťovni žiaľ nedostanú nič. Podmienky nároku na SD § 65 ods. 1 poistenec má nárok na SD, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek, § 65 ods. 2 dôchodkový vek je 62 rokov zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Je to z dôvodu, že už je poberateľom dávky výsluhového zabezpečenia, (svinstvo)! ! !

  Všetkým pracujúcim, ako aj budúcim pracujúcim poberateľom VD tu vzniká problém v tom, že doba, dni, mesiace, roky dôchodkového poistenia v osobitnom dôchodkovom systéme sa im nepočítajú, nezohľadňujú, neberú do úvahy pri nárokoch na priznanie SD tak, ako keby neslúžil pre SR a vôbec neplatil v odvody na dôchodkové poistenie do osobitného dôchodkového systému, ako keby vôbec neboli občania SR, nežili v SR a neboli za ňu dobrovoľne ochotní položiť aj svoj život pre ochranu republiky a pre ochranu životov a majetku občanov SR. Potom ak pracujúci VD nesplní podmienku odpracovania viac ako 15 rokov vo všeobecnom dôchodkovom systéme, v civile a zároveň ak nesplní ani podmienku dôchodkového veku viac ako 62 rokov nemá právny nárok na priznanie SD. Podľa zákona a judikátu NS SR sa nesmie stratiť ani jeden deň dôchodkového poistenia. Pýtam sa ako je to možné, že pracujúcim VD ktorí odpracujú, sú dôchodkovo poistení vo všeobecnom dôchodkovom systéme menej ako 15 rokov sa in táto doba stratí a za ňu neodstanú SD,cez skutočnosť, že riadne platili odvody na dôchodkové poistenie menej ako 15 rokov. Až po odpracovaní viac ako 15 rokov pracujúci VD dostanú SD.

  A tu sme pri jadre problému ako o tom píšem vo svojom článku Diskriminácia výsluhových dôchodcov bod 14 a 15. Žiaľ v budúcnosti takýchto prípadov bude oveľa viac. Tí VD ktorí vo všeobecnom dôchodkovom systéme v civile nebudú dôchodkovo poistení viac ako 15 rokov a nedosiahnu vek viac ako 62 rokov cez skutočnosť, že platia odvody na dôchodkové poistenie z dôvodu, že poberajú dôchodkovú dávku nedostanú SD. Civilistom na poberanie SD stačí byť dôchodkovo poistený viac ako 15 rokov. Poberatelia VD musia mať odslúžených najmenej 15 -25 rokov. Na splnenie podmienok nároku na priznanie SD civilisti, ale aj VD musia byť dôchodkovo poistení najmenej 15 rokov. Rekapitulácia, VD sú v osobitnom dôchodkovom systéme poistení 15-25 rokov a vo všeobecnom dôchodkovom systéme ak budú mať nárok na SD musia byť dôchodkovo poistení najmenej ďalších 15 rokov čo spolu je 30-40 rokov. Civilistom stačí len 15 rokov. Týmto sú pracujúci VD diskriminovaní oproti civilistom! Tu prvý krát rozoberáme konkrétny problém takejto budúcej diskriminácie.

  Veľmi ma mrzí, že o tento veľký diskriminačný probléme pracujúcich VD ktorý sa postupne začína a v blízkej budúcnosti bude oveľa viac objavovať okrem mňa nikto nemá záujem riešiť. Postupne sa v budúcnosti tento diskriminačný problém začne objavovať v oveľa väčšej miere. Týmto budú v budúcnosti poškodení všetci súčasní ako aj budúci pracujúci poberatelia VD, tým že zo zákona sú povinní platiť odvody na dôchodkové poistenie ale, z dôvodu, že ak nebudú dôchodkovo poistení v civile viac ako 15 rokov SD žiaľ nedostanú. Každým dňom sa postupne tento počet bude zvyšovať až dosiahne niekoľko tisíc súčasne pracujúcich a budúcich pracujúcich VD.

  Vôbec tomu nerozumiem, prečo sa o tento diskriminačný problém okrem mňa na ktorý naň poukazujem už asi tri roky vôbec nezaujímajú hlavne všetci pracujúci VD, vôbec sa oň nezaujímajú ani stavovské občianske združenia ako sú ZV SR, APVV atď. Zrejme ako vždy čakáte až to za Vás vyrieši niekto iný. Tento problém je časovaná bomba. Až mnohí pracujúci VD v budúcnosti nedostanú SD, tak až potom sa začnú o jeho riešenie zaujímať.

 • Pre Milana Kolena: zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe
  § 98:
  „(1) Pre vojenské hodnosti sa ustanovujú tieto veko-
  vé hranice:
  a) vojak, slobodník a desiatnik 30 rokov,
  b) čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster 35 rokov,
  c) štábny nadrotmajster 37 rokov,
  d) podpráporčík 39 rokov,
  e) práporčík 43 rokov,
  f) nadpráporčík 48 rokov,
  g) poručík a nadporučík 35 rokov,
  h) kapitán 38 rokov,
  i) major 42 rokov,
  j) podplukovník 46 rokov,
  k) plukovník 50 rokov,
  l) brigádny generál, generálmajor, generálporučík
  a generál 55 rokov.
  (2) Vekové hranice v dosiahnutých vojenských hod-
  nostiach sa nevzťahujú na profesionálneho vojaka
  v dočasnom služobnom pomere a na profesionálneho
  vojaka v stálom služobnom pomere, ak plní záväzok na
  profesionálnu službu podľa § 67 ods. 2 písm. d) alebo
  podľa § 141 ods. 2 písm. d).“

 • Pre Milana Kolena:
  Pokiaľ ma pamäť neklame, tak v súvislosti s touto problematikou “výsluhy v hodnostiach” sa v polovici 90-tých rokov minulého storočia (odchádzal som vtedy z radov ASR, takže som tomu už nevenoval extra zvláštnu pozornosť), dosť intenzívne spomínala 370-ka.
  Tiež prajem všetkým šťastné a vesele. Milan Faltin ZA.

 • Milan, ja už pomaly sviatkujem, ale aj tak som si dal tu námahu a našiel som údaje od roku 1979.
  Od 01.01.1979 do 31.12.1997- Zákon č. 92/1949 Zb. Branný zákon; § 25 Služobná povinnosť vojakov z povolania,
  Od 1.1.1998 do 31.12.2005 -- Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe; § 98 (1) Pre vojenské hodnosti sa ustanovujú tieto vekové hranice
  Od 1.1.2006 do 31.12.2015 -- Zákon č.346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov; § 195 (1) Pre hodnosti, ktoré profesionálni vojaci dosiahli pred účinnosťou tohto zákona, sa ustanovujú tieto doby výsluhy v hodnosti. A potom aj Príloha č. 1 k zákonu č. 346/2005 Z. z.
  Od 1.1.2016 Príloha č. 1 k zákonu č. 281/2015 Z. z.

  Všetkým prajem krásne a pokojné Vianoce a všetko najlepšie v novom roku.

 • Pre JUDr. Jozef Kotulič, ale aj pre ďalších. Jozef, veľmi pekne Ťa prosím napíš mi paragraf a zákon podľa ktorého od kedy do kedy platili boli v predchádzajúcich obdobiach stanovené doby služby v hodnostiach profesionálnych vojakov. Asi u dôstojníkov to bolo takto (vojakov, poddôstojníkov, práporčíkov si nepamätám) ppor., por., npor. mohli v ASR slúžiť do vekovej hranice asi 35 rokov, kpt. asi do 38 rokov, mjr. asi do 42 rokov, pplk. asi do 46 rokov, plk. asi do 50 rokov, generáli asi bez obmedzenia vekovej hranice. Ako si pamätám bolo to stanovené v prílohe zákona asi o služobných pomeroch vojakov. Po tejto dobe museli s ASR odísť do civilu. Ďakujem.

 • NÁVRH NA RIEŠENIE BODU DISKRIMINÁCIE 14. a 15.

  Návrh na riešenie bodu diskriminácie bodu 14.. a 15. som roku 2013 predložil príslušným štátnym orgánom, ale zatiaľ sa nič nedeje!

  NÁVRH:
  Obdobie dôchodkového poistenia pracujúcich poberateľov VD započítať do obdobia dôchodkového poistenia vo všeobecnom dôchodkovom systéme, spolu s obdobím dôchodkového poistenia vo všeobecnom dôchodkovom systéme (všetky mesiace, roky, nie odvedené poistné do osobitného dôchodkového systému). Týmto spôsobom sa nestraní ani jeden deň dôchodkového poistenia pracujúcich VD. Nestratia sa ani odvodené odvody na dôchodkové poistenie do všeobecného dôchodkového systému. Budú rovnakým spôsobom zohľadnené, zhodnotené pri výpočte SD poberateľov VD.

 • Z celkového počtu 28 diskriminácii VD do súčasnosti nie je vyriešených spolu OSEM diskriminácií.

  Žiaľ, nikto zatiaľ nepredložil návrhy na riešenie bodov diskriminácie 14 a15. Pýtam sa prečo??? Jedná sa o tieto diskriminácie VD.

  14. Pracujúci VD ktorí majú odslúžených viac ako 15 rokov, ale z toho menej ako 15 rokov v I. II. kategórii funkcií, nemajú nárok na zvýhodnený odchod do starobného dôchodku. Aby mali nárok na SD vo všeobecnom systéme dôchodkovo poistenia musia byť dôchodkovo poistení najmenej 15 rokov a musia mať vek 62 rokov. Spolu vo všeobecnom a v osobitnom systéme musia byť dôchodkovo poistení viac ako 30 rokov. Občania len 15 rokov. Mnohí VD nesplnia tvrdšie podmienky pre priznanie SD ako majú ostatní občania. Ak pracujúci VD nebudú odvádzať odvody na starobné poistenie do všeobecného systému viac ako 15 rokov, SD nedostanú. Kde sa stratia ich odvody? To bude ich diskriminácia! Problém je potrebné riešiť v pripravovanej novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z.

  .
  15. Súčasne slúžiaci vojaci, policajti, colníci, ZVJS, SIS, NBÚ, hasiči a horskí záchranári majú nárok na VD po odslúžení najmenej 25 rokov. Aby mali nárok na SD po prepustení zo služobného pomeru do všeobecného systému dôchodkového poistenia musia odvádzať odvody na starobné poistenie viac ako 15 rokov a musia mať vek 62 rokov. Podľa súčasne platnej právnej úpravy vo všeobecnom (15) a v osobitnom systéme (25) musia byť spolu dôchodkovo poistení viac ako 40 rokov (v budúcnosti to bude viac), až potom splnia podmienky na priznanie SD. Občania len 15 rokov(v budúcnosti viac). Väčšina z nich tieto podmienky nesplní. Cez skutočnosť, že do všeobecného systému budú niekoľko rokov odvádzať odvody na starobné poistenie, SD nedostanú!! Kde sa stratia ich odvody??? Týmto budú diskriminovaní! Problém je potrebné riešiť v pripravovanej novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z.

  Jedná sa o súčasne slúžiacich vojakov, policajtov, colníkov , ZVJS, SIS, NBÚ, hasičov horských záchranárov ktorí budú mať právny nárok na VD po odslúžení najmenej 25 rokov, alebo tých ktorí majú odslúžených niekoľko rokov majú nárok na odchod do VD v rozmedzí 15 -- 25 odslúžených rokov. Ako aj všetkých tých čo čo nesplnili podmienky na zvýhodnený odchod do SD. Tedy roky odslúžené ako vojaci, policajti, colníci, ZVJS, NÚ, SIS, hasiči a horskí záchranári za ktoré poberajú, alebo budú poberať VD sa im nezapočítajú do obdobia dôchodkového poistenia vo všeobecnom dôchodkovom systéme. To znamená, že oproti ostatným občanom civilistom poistencom podľa zákona č. 461/2002 Z. z. o sociálnom poistení ak budú chcieť poberať SD, budú spolu vo všeobecnom ako aj v osobitnom dôchodkovom systéme musieť byť dôchodkovo poistení v rozmedzí do 30 -- 40 rokov viac ako občania , ktorím stačí na poberanie SD byť dôchodkovo poistení najmenej 15 rokov. Mnohí z týchto VD už pracujú, prípadne budú pracovať a odvádzajú alebo budú odvádzať odvody na dôchodkové poistenie niekoľko rokov a SD nedostanú, čím budú diskriminovaní. Niektorí z nich odvody na dôchodkové poistenie budú odvádzať až do niekoľko rokov až do 15 rokov, ale SD nedostanú. Pýtam sa kde sa stratia ich odvody? Pýtam sa,ako je to, keď ani jeden deň dôchodkového poistenia vo všeobecnom dôchodkovom systéme, civilisti sa nemôže stratiť a musí byť započítaný? Pýtam sa, prečo pre poberateľov VD ktorí pracujú, alebo budú pracovať v civile a odvádzajú odvody na dôchodkové poistenie táto v zákone č. 461 stanovená norma neplatí!!!

  Osobne som veľmi prekvapený, že o túto budúcu diskrimináciu VD sa títo VD ako aj budúci VD nezaujímajú. Prečo ich nezaujíma, že na dôchodkové poistenie podľa rokov ktoré budú pracovať zo zákona sú povinní platiť odvody, ale žiadny SD nedostanú!!! Som tiež veľmi prekvapení, že o túto diskrimináciu sa nezaujímajú, neriešia ju žiadne občianske združenia. Potom sa nedivme, že mladí VD ako aj profesionálny vojaci nemajú záujem vstúpiť do ZV SR. Z celkového počtu 28 diskriminácií na riešenie spravidla okrem mňa nikto príslušné štátne orgány neupozorňuje, prípadne len ojedinele upozorňuje. Žiaľ, aj keď na nieakú diskrimináciu upozorním, doporučím čo majú jednotlivci ako aj združenia vykonať, žiaľ do ich riešenia sa zapojí len minimálny počet. V súčasnosti sa už pravdepodobne táto diskriminácia osobne dotýka asi okolo 5 000 VD a tento počet sa bude ďalej zvyšovať.

 • Z celkového počtu 27 diskriminácii VD do súčasnosti nie je vyriešených spolu OSEM diskriminácií ako s:

  -- Bod 2. Nevalorizácia VD v roku 2012 prebiehajú súdne spory.

  -- Bod14. a 15. Nikto nepredložil návrhy na riešenie.

  -- Bod. 16. Uznanie 1. a 2. ročníka VSOŠ, 1. -- 4. ročníka VG do I., II. kategórii funkcií, rovnako ako majú baníci, fúkači skla uznané do I.,m II pracovnej kategórii. Prebiehajú súdne spory.

  . -Bod. 17. SD sú valorizované k 1.1. kalendárneho roka. VD sú valorizované k 1.7. príslušného roku podľa iných kritérií ako sú valorizované SD. Sú valorizované koeficientami. Od 1.7.2018 budú VD valorizované rovnakými kritériami ako majú SD. Predložené návrhy na skorší termín neboli realizované. Predložené návrhy na rovnaký termín valorizácie VD k 1.1. kalendárneho roku APVV, mnou a jednotlivcami neboli realizované. Nikto iný návrhy nepredložil.

  -- Bod 20. Zvýhodnený odchod do SD u hasičov na základe II. kategórii funkcií. Jednotliví hasiči vedú súdne spory.

  -- Bod. 24. Neoprávnené, žiadnym právnym predpisom nepodložené krátenie SD pre VD pri zvýhodnenom odchode do SD podľa I. II. kategórii funkcií. Prebieha niekoľko súdnych sporov. Bez vyhratého súdneho sporu tento diskriminačný problém nie je možné vyriešiť!

  Nemá význam predkladať akýkoľvek návrh na jeho riešenie z dôvodu, že nemôže byť zrealizovaný. Identická situácie bola aj s protiprávnym nepriznávaním zvýhodnených SD pre VD na základe odpracovaných najmenej 15 rokov v I., II. kategórii funkcií. Na základe vyhratých 40 súdnych sporov a na základe nich prijatých 7 judíkátov od polovici roku 2013 začali byť VD priznávané SD. Ja ako prvý som mal SD priznaný od januára 2013.

  -- Bod 27. Gestorom riešenia Problému starodôchodcov je MPSVsR ktorý už začalo riešiť predložením novely v zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, všeobecný dôchodkový systém, civilisti do medzirezortného pripomienkovania. Predpokladám, že od polovici roku 2017 bude vyriešený. Obdobný, rovnaký diskriminačný problém ukrivdenia majú aj starovýsluhoví dôchodcovia. Tento problém nemá zámysel riešiť MPSVaR z dôvodu, že to nepatrí do jeho kompetencií, pod jeho rezort. Gestorom riešenia sociálnych vecí spadajúcich pod zákon č. 328 je MV SR. Tento problém patrí do kompetencií MV SR ktoré je predkladateľom návrhov na legislatívne zmeny v osobitnom dôchodkovom systéme, ktoré nepredložilo žiadny návrh rovnakej, obdobnej novely zákona ktorou sa zmenia ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Zatiaľ ja jediný som kompetentným štátnym orgánom predložil návrhy na riešenie diskriminácii starovýsluhových dôchodcov.

 • Ja k tomuto iba toto: Je pravda, že boli svojho času VP, považované za VD nejakú dobu-okolo toho 2008-mého roku dorovnávané, akousi-každý rok v decembri rôznou čiastkou, neprevyšujucou vtedy hádam ani 100 Sk. Ale, keď sa VP považovaný za VD priblížil sume vtedy priemerného VD ( prosím, všimnuť si slovo PRIBLÍŽIL), bolo dorovnávanie zastavené. Čiže automaticky tu nastalo to, o čom sa bavíme, a to že valorizaciou (či už pokrivenou, alebo bulharskou alebo čo ja viem jakou…) následne, postupne až dodneska, začalí tieto VP považované za VD síce stúpať ale pomalšie ako čisté VD. Už nedosahujú k priemeru VD, ale za ním zaostávajú- a postupne, jak beží čas, tak rapídne…

 • Pre Zoli Kolompár 27.11.2016 v 18:44. Citujem z Vášho komentára: “VD o ktorých píše M. Kolen neboli zvyšované, ale valorizované a to je veľký rozdiel”.

  Samozrejme je veľký rozdiel či sú dané dôchodkové dávky valorizované alebo zvyšované s čím súhlasím. V niektorých rokoch podľa v tej dobe platných konkrétnych zákonov boli SD, VP a VD z týchto konkrétnych rokoch zvyšované, teda nebili valorizované. Ako píšem 26.112016 v 7:30. Vychádzam z názvu zákona č. 49172001 Z. z., zákona č. 235/2002 Z. z., zákona č. 471/2003 Z. z., zákona č. 508/8007 Z. z. a zo zákon č. 433/2008 Z. z. o zvyšovaní výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Na tejto skutočnosti sa nedá nič zmeniť. V súlade s týmito zákonmi boli všetky výsluhové príspevky, VD zvyšované v súlade s rezortnými zákonmi ktoré do roku 2002 platili pre vojakov, policajtov (ZNB), colníkov, SIS, NBÚ a železničných policajtov o čom som podrobne v predchádzajúcom komentári na základe Vašich otázok už písal a predpokladám, že som to už dostatočne objasnil. Stačí si ho len dôsledne preštudovať.

  Možno situáciu pochopíte ak si dôsledne naštudujete dnes na tomto webe zverejnenú moju ANALÝZU -- starovýsluhoví dôchodcovia v ktorej súbežne s navrhovaným riešením odstránenia diskriminácie,ukrivdení starodôchodcov v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, súbežne navrhujem odstrániť aj diskrimináciu,ukrivdenia starovýsluhových dôchodcov mnou navrhovanými opatreniami. Očakávam, že do tohto riešenia okrem profesijných občianskych združení pri OS SR a APVV sa zúčastní veľa VD. Po preštudovaní ANALÝZY zistíte, že v nej okrem prepočítania SD, VD navrhujem prepočítať aj VP, to je všetkých starovýsluhových dôchodcov ktorí do 30.6.2002 poberali akúkoľvek dávku dôchodkového zabezpečenia bez rozdielu ako sa v danej dobe nazývala. Či sa nazývala SD, VP alebo VD. Teda aj VP ako aj SD,VD budú prepočítané podľa kritérií stanovených v zákone č. 328 ak sa ho vôbec podarí v navrhovaných smeroch novelizovať. AK áno, potom okrem iných aj VP budú prepočítané. Ak sa ho nepodarí novelizovať potom poberatelia všetkých dôchodkových dávok do 30.6.2003 vojaci, policajt (ZNB), colníci, ZVJS, SIS, NBÚ a železniční policajti, teda aj Vy (aj ja), budeme naďalej diskriminovaní, ukrátení oproti poberateľom SD zo všeobecného dôchodkového systému z dôvodu, že pre nich sa takáto novelizácia zákona č. 461 už začala pripravovať.

  V tom je rozdiel, že s takouto novelizáciou týkajúcou sa starovýsluhových dôchodcov v zákone č. 328 sa zatiaľ neuvažuje, nepočíta. Na túto diskriminačnú skutočnosť som už upozornil príslušné štátne inštitúcie, ako aj niektoré profesijné občianske združenia ozbrojených bezpečnostných zborov. Obdobne by mali začať konať ZV SR, APVV a všetky ostatné o. z. ako aj jednotlivci. Ak okamžite nezačneme dôrazne konať, potom aj naďalej budú starovýsluhoví dôchodcovia diskriminovaní oproti starodôchodcom!!!

 • Pre Zoli Kolompár napísal: 27. novembra 2016 o 18:44 … ja som sa ešte vrátil k príspevku Jozef Kotulič napísal: 19. októbra 2016 o 15:56 a zaujal ma v jeho príspevku § 107 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. — premlčacia doba 3 rokov na možnosť požiadať o prepočet tak, ako bolo v tej dobe diskutované prispievateľmi nižšie na stránke.Tadiaľ najskôr už cesta nevedie…

 • Trocha som si prezrel príspevky Milan Kolen PP napísal: 26. novembra 2016 o 7:30 -- tam figuruje posledný rok, kde boli diferencovane zvyšované VD -- rok 2008.Posledné dorovnávanie VD podľa zákona 328/2008 Z.z. podľa § 68 a jeho odstavcov bolo do 31. decembra 2007 a zároveň prišla nová platovka cca r. 2008 (minimálne MV).Akoby tým chcel zákonodarca povedať, že v r. 2008 je všetko vyrovnané a vo výsluhových dôchodkoch, resp. aj príspevkoch za službu považovaných za výsluhové dôchodky je už všetko vybavené.Len, podľa uvedených príspevkov aj do r. 2008 finančné rozdiely u staro-výsluhových dôchodcov ostali naďalej a novou platovkou v r. 2008 sa ešte viac zväčšili … a od r. 2013, až nastúpil podľa §-fu 68 ods. 3 do účinnosti nový diskriminačný valorizačný mechanizmus, tak tie nožnice sa opätovne ešte viac roztvorili, nepravosť u staro-výsluhových-dôchodcov sa ešte viac vystupňovala a vrcholom toho všetkého je ešte aj všeobecný valorizačný “chaos a stupňujúca sa nespravodlivosť”.Až po r. 2018?Mne vyšlo aj podľa toho čo píše Dr. Milan Kolen, že diferencovaná valorizácia je hraničná pre rok 2008 a do roku 2008 mali mať dorovnané VD tí staro-výsluhoví-dôchodcovia, ktorí majú priznané výsluhové príspevky považované za výsluhové dôchodky.Až sa tak prakticky nestalo, tak ta skrivodlivosť by mala byť napravená.Je to pre odborníkov, len som tak pouvažoval, či ten rok 2008 je ten rok hraničný tiež aj pre ostatné skupiny výsluhových dôchodcov …..až po rok 2012 kde bola valorizácia percentuálna (najskôr nie diferencovaná) , a kde od r. 2013 začala nová valorizačná diskriminácia.No, buďme z toho všetkého všetci múdri.Teda ja nie som a ani spravodlivosti nie je nikde.Čo sa týka tiež staro-výsluhových dôchodcov, tam by jednoznačne mala byť politická vôľa urobiť nápravu.Až sa to bude dať (bolo avizované MPSVaR) pri civilných starodôchodcoch.

 • VD o ktorých píše M. Kolen neboli zvyšované, ale valorizované a to je veľký rozdiel. VD, ktoré sa len za výsluhové dôchodky považujú nie sú ozajstnými VD. Sú to výsluhové príspevky, ktoré sa len označili ako VD a tým boli títo vojaci veľmi tvrdo diskriminovaní. Nechápam, čo je na tom nepochopiteľné. Zákonom č. 114/98 Z. z. premenované výsluhové príspevky sú stále len VP i keď sú premenované, pretože nedošlo k prepočtu na VD za odslúžené roky!!!Výpočet príspevku bol podstatne odlišný od výpočtu VD!!! Jednoducho nebol vypočítaný.

 • Pre správne pochopenie diskriminácie, spáchaných krívd na starovýsluhových dôchodcoch a urobenie si správneho pohľadu na riešenie tejto zložitej diskriminačnej problematiky okrem iného je potrebné napríklad zabrať do úvahy aj tieto skutočnosti:

  PRIEBEŽNÉ ZVYŠOVANIE VÝSLUHOVÝCH PRÍSPEVKOV A VÝSLUHOVÝCH DÔCHODCOV.

  Na základe každý rok prijímaných právnych predpisov boli vo všeobecnom dôchodkovom systéme každý rok priebežne zvyšované, valorizované starobné, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky.

  Obdobne aj v osobitnom dôchodkovom systéme na základe skoro každý rok prijímaných právnych predpisov boli skoro každý rok priebežne zvyšované, valorizované starobné, vdovské, vdovecké a sirotské výsluhové dôchodky.
  Do prijatia spoločného právneho predpisu ktorý platí pre všetkých príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov, to je zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov platili pre nich rozdielne rezortné právne predpisy ktoré platili zvlášť len pre vojakov, policajtov (ZNB), ZVJS,SIS,NBÚ, colníkov. Z dôvodu platnosti rozdielnych právnych predpisov, rozdielneho roku odchodu zo služobného pomeru boli medzi jednotlivými skupinami VD značné finančné rozdiely vo výškach priznaných VD. Z dôvodov stierania rozdielov medzi staro a novo výsluhovými dôchodcami vo výškach VD medzi jednotlivcami, medzi vojakmi, policajtmi (ZNB), ZVJS a colníkmi boli priebežne v rokoch 2001, 2002, 2003, 2007 a 2008 konkrétnymi právnymi predpismi na základe ktorých boli diferencovane zvyšované ich VD.

  Právne predpisy podľa ktorých v rokoch 2001, 2002, 2003, 2007 a 2008 boli diferencovane zvyšované VD:
  -- Zákon č. 494/2001 Z. z. o zvyšovaní výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2001 http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-494
  -- Zákon č. 335/2002 Z. z. o zvyšovaní výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2002 http://www.epi.sks/zz/2002-335
  -- Zákon č. 471/2003 Z. z. o zvyšovaní výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2003 http://www.epi.sk/zz/2003-471
  -- Zákon č. 508/2007 Z. z. o zvyšovaní výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2007 http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-508
  -- Zákon č. 433/2008 Z. z. o zvyšovaní výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008. http://www.epi.sk/zz/2008-433

  Na základe uvedených právnych predpisov, ako aj zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov boli priebežne, nie rovnakým ale s rozdielnym percentom vojakom, policajtom, colníkom ZVJS, SIS, NBÚ diferencovane zvyšované VD.

 • S dovolením by som ešte pridal k bodu č. 15 -- tejto rubriky.Príspevok 24. novembra 2016 o 20:05 v rubrike Zákon 328/2002-zmeny od 1. januára 2016: Možno by sa mohlo na to pozrieť odborníkmi, (Dr. Milan Kolen, Ing. Ľubomír Dubeň, JUDr.Marián Ďurina …a pod.) či sa nemýlim v postupnom predĺžovaní služobného pomeru § 143 aa, a pri písm.k) či tam je-nie je diskriminácia, prípadne retroaktivita.Možno je to diskutabilné.Neviem.Ďakujem.

 • PreZoli Kolompár 24.11. 2016 v 10:24. Veľmi pekne Vám ďakujem za Váš názor s ktorým plne súhlasím.

  Citujem z Vášho komentára: “Navyše v poberaní výsluhových príspevkov boli obmedzení výškou dôchodkov zo SP! Škoda, že pri svojich kritických rozboroch na týchto vojakov tak nejako zabúdate. Zákon č. 114/98 Z. z. v podstate nikde ako diskrimninačný nespomínate a tak zostávajú títo vojaci bokom”. Ubezpečujem Vás, že na túto diskriminovanú skupinu ako aj na skupiny policajtov (ZNB), colníkov, SIS, NBÚ a železničných policajtov pre ktorých v tejto dobe platili obdobné rezortné zákony, majú rovnaký, obdobný diskriminačný problém na čo nezabúdam.

  O nich som už niekoľko krát písal ako napríklad 28.9.2016 o 21:42. V mojom komentári 24.11.2016 o 9:51 čiastočne aj o výsluhových príspevkoch píšem, citujem: “Boli to SD, príspevok za výsluhu rokov, výsluhový príspevok a VD”. “Od účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov od 1.7.2002 sa všetky tieto druhu dôchodkových dávok považujú za VD. Obdobne to do 30.6.2002, to je od vzniku ich úradov sociálneho zabezpečenia mali aj policajti, colníci, ZVJS, SIS, NBÚ. Do prijatia spoločného zákona č. 328/2002 Z. z. vojaci, policajti (ZNB), colníci, NBÚ, SIS a železničný policajti mali svoje rezortné zákony ktoré platili len pre nich čo komplikuje riešenie odstránenia týchto diskriminácií”.

  Dodávam:
  b). Starovýsluhových dôchodcov ktorí rozhodnutie o priznaní VP, VD obdŕžali do 30.6.2002, to je aj za účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, ale hlavne za účinnosti predchádzajúcich rezortných zákonov ktoré boli rozdielne pre vojakov, policajtov (ZNB), colníkov, ZVJS, SIS a železničných policajtov a platili až do zahájenia účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.
  Sú to o tieto rezortné právne predpisy:
  -- Zákon č. 114/1988 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov

  -- Zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti
  -- Zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície

  -- Zákon č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru SR

  -- Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a železničnej polície
  -- Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov

  Tieto právne predpisy do značnej miery komplikujú riešenie diskriminácie starovýsluhových dôchodcov. Problém výsluhových príspevkov je svojim spôsobom uvedená aj v mojom prevzatom komentári 23.11.2016 o 16:27 z ktorého citujem: “V starom systéme sa pri výpočte penzie nebral do úvahy celý príjem a obmedzená bola aj maximálna výška dôchodku. Keď sa penzia vypočíta bez týchto obmedzení, výsledná suma bude vyššia aj o niekoľko desiatok eur”. Aj problém výsluhových príspevkov je jedným z problémov ktoré spolu nielen zo zákonom 114/1998 Z. z. ale aj s ostatnými rezortnými zákonmi je potrebné zobrať do úvahy. Komplexne problematiku staraovýsluhových dôchodcov je možné riešiť jedine prijatím obdobných legislatívnych zmien, to je novely zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabespečení polcajtov a vojakov.

 • Pre Milan Kolen:
  Milan mám na mysli výsluhových dôchodcov, ktorí požiadali o starobné dôchodky Sociálnu poisťovňu po 1.1.2004 a bol im priznaný krátený starobný dôchodok podľa zákona č.100/1988 Zb. Týmto podľa môjho názoru by mala SP automaticky prepočítať ich starobný dôchodok priznaný už za účinnosti zákona č.461/2003 Z.z., ktorý sa na nich však nevzťahoval.
  Ďalej sú tu vdovy a siroty po výsluhových dôchodcov, ktorým boli dávky vypočítané Sociálnou poisťovňou podľa zákona č.100/1988 Zb.

 • Dobrý deň všetkým. K poslednému príspevku v ktorom bolo poukázané na zák. č. 114/1998 Z.z. treba dodať, že ak sa bude analýza p. Dr. Kolena týkať okrem vojakov aj príslušníkov ozbrojených zborov a záchranárov tak, ako to p. Kolen i vo svojom príspevku uvádza, tak táto analýza by sa mala týkať všetkých zákonov, ktoré platili a podľa ktorých odišli všetci na výsluhové príspevky až do prijatia zák. č. 328/2002 Z.z.. Veľa príslušníkov PZ, ZVJS práve odišlo podľa zák. č. 410/1991 Zb. Ja si však myslím, že p. Dr. Kolen o tom vie veľmi dobre a určite na nikoho nezabudne, čo vždy dokázal svojou čestnosťou, zodpovedným prístupom a precíznosťou pri riešení našich problémov.

 • K Milan Kolen
  Všetka česť pán Kolen, že sa neustále zaoberáte SD, VD, dôchodkami zo SP a Vašimi odbornými znalosťami a stanoviskami pomáhate tak mnohým bývalým vojakom z povolania. Neustále však spomínate zákon č. 328/2002 Z. z. a zabúdate na zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov s účinnosťou od 01.05.1998 ! Týmto zákonom boli tvrdým spôsobom diskriminovaní vojaci, ktorí odchádzali na výsluhové príspevky, ktoré im týmto zákonom boli premenované na výsluhové dôchodky, ktoré však nie sú VD ale sa za VD iba považujú. Kedže sa len považujú, neboli im vyrátané dôchodky. A teda títo vojaci doteraz poberajú výsluhové príspevky ako svoje výsluhové dôchodky, ktoré neboli vyrátané. V súčasnosti majú mnohí aj veľa cez 60 rokov, no výsluhové príspevky im zostali ako dôchodky, pretože za VD sa len považujú. Navyše v poberaní výsluhových príspevkov boli obmedzení výškou dôchodkov zo SP! Škoda, že pri svojich kritických rozboroch na týchto vojakov tak nejako zabúdate. Zákon č. 114/98 Z. z. v podstate nikde ako diskrimninačný nespomínate a tak zostávajú títo vojaci bokom.

 • Pre Ing. Ľubomír Dubeň 23. novembra 2016 v 18:29, ale hlavne PRE VŠETKÝCH STAROVÝSLUHOVÝCH DˇOCHODCOV.

  Ľuboš, vysoko oceňujem tvoje názory, ktoré ma motivovali k ešte hlbšiemu zamysleniu sa nad dôsledkami, nárokmi pre poberateľov VD z radov vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov.

  Podľa môjho názoru SP prepočet SD automaticky vykoná podľa kritérií pripravovaného novelizovaného zákona č. 461/2003 Z. z. len pre tých poberateľov VD ktorým bol SD priznaný do účinnosti zákona č. 461/2002 Z. z. o sociálnom poistení. To znamená len pre tých VD ktorí do 31.12.2003 obdržali rozhodnutie o poberaní SD. Ako vieme v predchádzajúcich obdobiach dôchodkové dávky vojakov nevyplácala Sociálne poisťovňa, ale príslušná Krajská vojenská správa atď., podľa druhov ako im v tejto dobe boli priznané tak, ako sa nazývali. Boli to SD, príspevok za výsluhu rokov, výsluhový príspevok a VD. Od vzniku Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia od 1.5.1998 dôchodkové dávky pre vojakov začal vyplácať VÚSZ. Od účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov od 1.7.2002 sa všetky tieto druhu dôchodkových dávok považujú za VD. Obdobne to do 30.6.2002, to je od vzniku ich úradov sociálneho zabezpečenia mali aj policajti, colníci, ZVJS, SIS, NBÚ. Do prijatia spoločného zákona č. 328/2002 Z. z. vojaci, policajti (ZNB), colníci, NBÚ, SIS a železničný policajti mali svoje rezortné zákony ktoré platili len pre nich čo komplikuje riešenie odstránenia týchto diskriminácií.

  Hasiči a horskí záchranári boli do osobitného dôchodkového systému zaradení neskôr od 1.7.2002, od účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, tedy do tejto doby od Sociálnej poisťovni poberali SD a nie VD. Z uvedeného vyplýva, že týmto čo odišli do SD do 31.12.2002 prepočet SD vykoná Sociálne poisťovňa. Ostatní hasiči a horskí záchranári na tento prepočet podľa môjho názoru nebudú mať nárok.

  Podľa môjho osobného názoru diskrimináciu, ukrivdenia vojakov, policajtov, colníkov, SIS a NBÚ, (bez hasičov a horských záchranárov) je jedine právne možné súbežne uskutočniť s pripravovanými s legislatívnymi zmenami v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a v tej istej dobe aj v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. V súčasnosti mám k jej riešeniu ukrivdení starovýsluhových dôchodcov už pripravenú analýzu na ktorej som pracoval dva mesiace, ako aj návrhy na odstránenie diskriminácií, krívd spôsobených starovýsluhovým dôchodcom ktorí do SD, VP a VD odišli do účinnosti zákona č. 328/2002. Z. z. ktorú zašlem prezidentom ZV SR, APVV atď. a zverejním ju aj na tomto webe.

 • Nadviažem na informáciu, ktorú zverejnil Milan Kolen:

  SP asi urobí automatický prepočet všetkých starodôchodcov t.j. aj poberateľov výsluhových dávok, ktorí súčasne poberajú aj krátený starobný dôchodok.
  Na druhej strane všetci novodôchodcovia (ktorí majú pracovné kategórie alebo kategórie funkcií) majú nárok na prepočítanie starobného dôchodku buď podľa zákona č. 100/1988 Zb. a aj podľa zákona č.461/2003 Z.z. My všetci, ktorým toto SP už uskutočnila máme priznané starobné dôchodky (99%) podľa zákona č.461/2203 Z.z. Bude sa aj u nás prepočítavať po novom starobný dôchodok ? Myslím tým prípad, že podľa nových pravidiel by mohlo byť u niektorých z nás výhodnejší prepočet podľa zákona č.100/1988 Zb. Alebo to bude platiť až od účinnosti novely zákona č.461/2003 Z.z. t.j. pre nových?

 • Podľa dnes zverejnených informácií v médiách.
  Dobrá správa pre tisíce starodôchodcov: Penzisti si prilepšia aj o desiatky eur mesačne

  1 Galéria >
  Starodôchodcovia čakajú na nápravu stavu už 13 rokov.
  Zdroj: iStock
  Seniori, pozor! Starobné dôchodky spred roka 2004 sa prepočítajú. Ministerstvo práce chce zmierniť rozdiely medzi penziami priznanými do roku 2003 a novšími dávkami.
  Aktuálny spôsob výpočtu berie oveľa väčší ohľad na výšku príjmov, a tak by pre mnohých starodôchodcov bol výhodnejší. Čo sa chystá? Koho sa to má týkať? Ako si môžete polepšiť?
  Kedysi mali nadpriemerný zárobok, pred rokom 2004 odišli do penzie a odvtedy žialia nad výškou svojich dôchodkov. Vyše 80-tisíc tzv. starodôchodcov má konečne nádej, že si polepší. Ministerstvo práce má v pláne predložiť návrh, aby sa starobné dôchodky priznané do 31. decembra 2003 prepočítali podľa terajších pravidiel. Niektoré staré penzie by sa tak mali dostať na úroveň tých nových. „Starodôchodcovia sú najstarší ľudia, chceme to urobiť čo najrýchlejšie. Prepočítavanie dôchodkov bude individuálne, pôjde od najstarších k relatívne najmladším,“ povedal štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most-Híd). Ministerstvo predpokladá, že návrh predloží začiatkom budúceho roka, zákon by mohol vstúpiť do platnosti najskôr v druhej polovici roka.
  Komu sa to oplatí
  Prepočet dôchodku sa oplatí iba ľuďom, ktorí mali nadpriemerný zárobok. Pre starodôchodcov s príjmami na úrovni priemernej mzdy a nižšími príjmami je v zásade neutrálny. Nič by nezískali.
  Minulosť
  -- výpočet dôchodku podľa zákona účinného do 31. 12. 2003 bol výhodný najmä pre ľudí s nízkymi príjmami
  -- maximálny priemerný mesačný zárobok na výpočet starobného dôchodku bol obmedzený sumou 4 067 korún (135 €), resp. 3 000 korún (zhruba 100 €)
  -- v roku 2003 bola priemerná výška starobného dôchodku 6 531 korún (217 €)
  Súčasnosť
  -- v roku 2004 sa výpočet dávok zo Sociálnej poisťovne zmenil, uplatnil sa princíp zásluhovosti
  -- zákon účinný od 1. 1. 2004 vo všeobecnosti zohľadňuje celú výšku príjmov, z ktorých poistenec platí odvody do Sociálnej poisťovne
  -- vlani sa priemerná penzia tohto druhu vyšplhala na 411 €, údaj zahŕňa aj staré dôchodky
  V korunách by v priemere išlo o tisícku
  V starom systéme sa pri výpočte penzie nebral do úvahy celý príjem a obmedzená bola aj maximálna výška dôchodku. Keď sa penzia vypočíta bez týchto obmedzení, výsledná suma bude vyššia aj o niekoľko desiatok eur. V roku 2006 podobný návrh predložila vtedajšia ministerka práce Iveta Radičová. Starodôchodcovia by si podľa odhadov v priemere polepšili o tisíc korún (33 eur) mesačne.
  Jedinou náplasťou je vianočný príspevok
  Vláda sa zaviazala, že zabezpečí zvýšenie vianočného príspevku „s dôrazom na starodôchodcov“. Zákon, ktorým zariadila výplatu dávky v tomto roku, však neobsahuje žiadnu zmenu pravidiel. Ak dôchodok neprevyšuje životné minimum (198,09 € mesačne), príspevok je vo výške 87,26 eura a k penzii do dvojnásobku životného minima patrí ešte 12,74 eura. „Dôchodcovia s najnižším príjmom si minimálne pred Vianocami takéto zvýšenie zaslúžia,“ povedal minister Ján Richter (Smer). Nárok na dávku má približne 1,2 milióna ľudí s penziou do 529,80 eura.
  Ako sa bude postupovať
  -- Sociálna poisťovňa vypláca približne 525-tisíc starobných dôchodkov, ktoré boli priznané do 31. 12. 2003
  -- penziu prepočíta podľa predpisov účinných od 1. januára 2004
  -- vypočítaný dôchodok zvýši o jednotlivé valorizácie od roku 2004
  -- ak výsledná suma bude vyššia ako penzia, ktorú starodôchodca poberá, začne mu vyplácať dôchodok v novej výške

 • PRENESENÉ z webu policajtvv.wbl.sk/22.11.2016 14:04:30
  Otvorený list
  ministerke spravodlivosti
  Pani ministerka .
  1). Dokedy budete tolerovať to, že súdy Slovenskej republiky :
  -- potvrdzujú nezákonné rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ktorými Sociálna poisťovňa na krátenie výšky (vzniknutého nároku) sumy starobného dôchodku, nezákonné uplatňuje článok 33 ods. 2 medzinárodného dohovoru č. 128 – aplikovaného do nášho právneho systému zákonom č.416/1991. Ako dôkaz uvádzam nasledovné rozhodnutia – napr. rozsudky NS SR zo dňa 28.10.2015 (sp. zn. 9So/72/2014), zo dňa 25.5.2016 (sp. zn. 10So/50/2015), zo dňa 16.12.2015 (sp. zn. 10So/150/2014), zo dňa 30.9.2015 (sp. zn.10So/133/2014), zo dňa 28.9:20169 (So/7/2015,zo dňa 28.6.2016 opakované už 2x!!! (9So/108/2014) .
  Podľa článku 33 ods. 2 Dohovoru č. 128 sa výška starobného dôchodku ( na ktorý vznikol nárok či už podľa zákona č. 100/1988 alebo zákona č. 461/2003) „môže“ (teda nemusí) krátiť len vtedy ak osoba (pri vzniknutom nároku na starobný dôchodok) už dostáva inú peňažnú dávku (napr. výsluhový príspevok -- dôchodok) za tú istú sociálnu udalosť,( na ktorý vznikol nárok tiež až dovŕšením dôchodkového veku!!!).
  Podľa článku 15 ods. 1 Dohovoru č.128 Krytou sociálnou udalosťou je prežitie ustanoveného(dôchodkového) veku.
  Podľa príslušných ustanovení zákona č. 73/1998 alebo zákona č. 328/2002 nárok na výsluhový príspevok (dôchodok) vzniká nasledujúci deň po vykonaní 15 rokov služby. Teda nie až dosiahnutím dôchodkového veku!!!!.
  Z uvedeného taxatívne vyplýva, že nárok na výsluhový príspevok (dôchodok) nevzniká dosiahnutím dôchodkového veku, teda nevzniká za tu istú udalosť (dosiahnutím dôchodkového veku) ako vzniká nárok na starobný dôchodok.!!!!
  V tom dáva za pravdu aj dovolacia judikatúra Najvyššieho súdu SR, ktorú zámerne na základe politickej objednávky, súdy v už uvedených rozsudkoch nerešpektujú.!!!
  -- Z odvolacej judikatúry NS SR ( napr. dovolacieho rozsudku č. 63 zverejnenej v Zbierke stanovísk NS SR č. 6/2006, dovolacieho rozsudku č. 40 zverejnenej v Zbierke stanovísk NS SR č. 3/2007 ako aj z dovolacieho rozsudku zo dňa 23.marca 2006 sp. zn. 1Sdo 15/2005 jednoznačne vyplýva :
  1). Zo zákona č. 328/2002 Z.z. nevyplýva, že výsluhový dôchodok je dávkou poskytovanou za prežitie určitého veku, t.j. za tú istú sociálnu udalosť (čl.19 Dohovoru), za ktorú je poskytovaný starobný dôchodok zo všeobecného systému dôchodkového zabezpečenia………..
  2). Výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 nie je starobným dôchodkom
  ani obdobným dôchodkom v zmysle Dohovoru č.128…….
  3). Výsluhový dôchodok je štátna dávka, ktorú nemožno považovať za starobný
  dôchodok v zmysle Dohovoru lebo jeho požiadavkám nezodpovedá….
  4). Táto štátna dávka nie je starobným dôchodkom ani dôchodkom za výsluhu rokov,
  a nezmenila sa na starobný dôchodok alebo obdobný dôchodok v zmysle
  Dohovoru č.128

  5). Výsluhový dôchodok a starobný dôchodok nie sú dôchodky toho istého druhu.

  2). Tak sa Vás znovu pýtam. Prečo súdy nerešpektujú dovolaciu judikatúru Najvyššieho súdu SR zverejnenú v Zbierke stanovísk NS SR ??????

  3.) Dokedy budete tolerovať, že súdy v konaniach nerešpektujú :

  -- Článok 6 odsek 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach.
  Podľa článku 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach..Každý má právo na
  to, aby jeho vec spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým
  a nestranným súdom.
  -- Článok 48 ods. 2 Ústavy SR.
  Podľa článku 48 ods. 2 Ústavy SR (zákon č. 460/1992)….. Každý má právo, aby
  sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti
  aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom.

  4.) Dokedy budete tolerovať, že sudcovia súdov SR v rozhodovacej činnosti
  nerešpektujú článok 144 ods. 1 Ústavy SR
  Podľa článku 144 ods. 1 Ústavy SR … Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom.
  Podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR ….. Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.

  Na takéto nezákonne konanie senátov NS SR som otvoreným listom zo dňa 1.augusta 2016 upozornil predsedníčku Najvyššieho súdu SR. K náprave však nedošlo !!!

  Tento otvorený list zasielam aj na základe Vášho vystúpenia v RTVS kde Ste prehlásila, že spravodlivosť musí byť dostupná pre každého.

  Ja ale aj všetci poškodení očakávajú, že táto spravodlivosť bude dostupná aj pre nich. Alebo sa postavíte k danej „spravodlivosti! sa tak ako predseda vašej strany p. B. Bugár, ktorý verejne vyhlasuje, že sa nebudú otvárať veci (prípady) ktoré boli páchané a spáchané pre vstupom strany Most – Híd do vládnej koalície. Ak aj Vy takto budete pristupovať k spravodlivosti v právnom štáte, tak potom spravodlivosť nebude dostupná pre každého.!!!!

  Tieto dôkazy a skutočnosti ma viedli k tomu aby som sa na Vás obrátil s týmto otvoreným listom v mene všetkých poškodených takýmto nezákonným konaním súdov.

  K napísaniu tohto otvoreného listu ma priviedla tá skutočnosť, že aj Vy po vzoru R. Fica, D. Muňka, J. Richtera ako aj Ľ. Vážneho ste neakceptoval moju písomnú žiadosť na osobné prijatie aby tak ako im, som aj Vám to mohol osobne tlmočiť a predložiť aj konkrétne dôkazy (rozsudky súdov) ktorými dochádza k nerešpektovania všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v tomto otvorenom liste.

 • Ešte link k príspevku Tomáša Kríža z rubriky na tomto webe: Verejný priestor pre diskusiu … ” 20. novembra 2016 o 19:47
  Razantný krok OĽaNO-NOVA: Bývalým eštebákom chce zdaniť výsluhové dôchodky o 50 %.”
  http://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/navrh-zdanenia-penzii-byvalych-komunistov-olano-nova-prichadza-novelou.html
  SLOVENSKO/POLITIKA, deň: včera, čas: 21:45, //aktuálne.sk/

 • Vo svojom článku ANALÝZA -- zmeny valorizácie dôchodkov zverejnenom na tomto webe 4.6.2016 (https://www.bezpzlozky.eu/2016/06/analyza-zmeny-valorizacie-dochodkov/), ktorú som zaslal prezidentovi ZV SR, členom prezídia ZV SR, predsedovi Zväzovej rady ako aj predsedom klubov ZV SR som navrhoval zjednotiť dátum valorizácie VD rovnako ako sú valorizované SD to je k 1.1. kalendárneho roku. Ďalej som navrhol riešiť aj diskriminačný problém staro VD ako aj zmiernenie solidárnosti lepšie zarábajúcich s POMB 1,25 -- 3.

  Je na škodu veci, že okrem APVV, o.z. Vojenský veterán Bratislava, mňa a mála jednotlivcov sa k tejto aktivite nepripojilo prezídium ZV SR a pravdepodobne sa ani len neobťažovali riešiť tieto aktuálne diskriminačné problémy ktoré sa týkajú asi 38 000 VD. Obdobne sa pravdepodobne asi neobťažovalo riešiť aj diskriminačný problém starovýsluhových dôchodcov cez skutočnosť, že jeho riešenie ja zakotvené v Programovom zameraní ZV SR bod 4.2. Ani zo slušnosti, zdvorilosti ako ani zo spoločenského bontónu sa neobťažovali ani po piatych mesiacoch mi dať svoj názor a odpoveď na moju analýzu ako aj na moje navrhované opatrenia k odstráneniu uvedených diskriminácií. Obdobne prezídium ZV SR asi nemajú snahu, záujem pri riešení avizované snahy vlády od polovici roku 2017 postupne nechať prepočítať SD starodôchodcov. Upozorňujem, že pri súčasne pripravovanom legislatívnom riešení problému prepočtu SD od polovice roku 2017 vo všeobecnom dôchodkovom systéme v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je v súčasnosti veľmi najvhodnejšia doba súbežne upozorniť aj na riešenie diskriminácie staro VD v osobitnom dôchodkovom systéme, to je v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Práve teraz je najvhodnejšia doba na zjednotenie dátumu valorizácie VD k 1.1. kalendárneho roku ako aj riešenia problému odstránenia diskriminácie staro VD žiadosťami upozorniť MV SR, MO SR, Výbor NRSR pre obranu a bezpečnosť ako aj Hlavného veliteľa OS SR na riešenie, odstránenie týchto problémov.

 • Otázka riešenia bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti (a podobných zložiek) nie je nová. Hneď po roku 1989 boli spätne zrušené všetky tzv. osobné dôchodky, ktoré boli priznávané na základe schválenia straníckych orgánov.
  Vo väčšine krajín bývalého východného bloku boli výsluhové alebo dôchodkové dávky bývalých príslušníkov spätne prehodnocované (napr.bývalá NDR, ČR, Poľsko). Ústavné súdy týchto krajín ako i Európsky súd pre ľudské práva po právnej stránke odobril takéto riešenia. Pravdaže existujú tu aj iné stránky okrem právnych. V ČSFR bol prijatý tzv. lustračný zákon, ktorý sa týkal mnohých ľudí, samozrejme iná je otázka jeho uplatňovania.
  Ako príklad uplatnenia spätného postihu dôchodcov uvediem pár údajov týkajúcich sa Poľska:

  V novembri 2009 nadobudla účinnosť novela zákona o dôchodkovom poistení príslušníkov verejných bezpečnostných zborov a ich rodín, ktorá priniesla nové pravidlá pre výpočet starobných dôchodkov bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti a to tak, že znížila rozhodný koeficient z 2,6% na 0,7% za každý započítateľný rok doby služby v ŠB v rozmedzí rokov 1944-1990. Priemerná výška starobného dôchodku bývalého príslušníka ŠB bola i po znížení až o 56% vyššia než priemerný dôchodok. Iba u 589 osôb (z viac než 38.000) dotknutých predmetným zákonom bol dôchodok nižší než minimálny dôchodok a preto im bol zvýšený na požadované minimum. Vo väčšine prípadov došlo k zníženiu dôchodkov o 25-30%.
  Navrhované dodatočné zdanenie je nesystémový krok, iné krajiny to riešili znížením percent alebo vylúčením obdobia (napr.ČR pre výsluhové príspevky).
  Navyše mám obavy aby to nespustilo aj iné spätné úpravy napr. v Chorvátsku diferencujú odslúžené roky služby vojakov vo federálnej armáde, a neviem kde by to skončilo. Každý by mohol získavať politické body a predháňať sa čo a kto by mohol byť ešte postihnutý (milicionári,absolventi VUML, VŠP, pohraničiari… stačí doplniť aj ďalších).

 • http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html……………úzko súvisiace/totožné témy………..k rubrike verejný priestor pre diskusiu.
  kto má záujem, aby sa to nemuselo pracne vyhľadávať.
  • J. Eremiták:
  22.12.2014 o 3:03…………………………………………………..približne spred dvoch rokov…………………………………………………………………………………..
  K VD… z rokovania NR SR ..
  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladá skupina poslancov NR SR Jurinová, Šipošová , OĹaNO. Návrh zákona je koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek, bez akejkoľvej výnimky dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov- viď pís. mat. predl návrh zák. 44. schôdza NR SR /10.12.2014/
  DOVETOK : nie tak dávno sme boli všetci VD svedkami toho ako sa mali zdaňovať VD, 19 % daňou, ktoru podporoval aj BOSS Policajných odborov Litva a aj iní za masivného útoku na VD temer vo všetkých mediach, dopadlo to zatiaľ ako dopadlo-to vieme-nevalorizácia VD 2012, pokrívena val. VD do r. 2016 a dá sa predpokladať, že pred a v tomto termíne sa opäť roztočia kolesa masírovania ľudí v masmediach o nezaslužene vysokých VD vyslužilcov, tak ako sme to už zažili, aj snaha o zdaňovanie všetkých VD, ktoré len-len, že pred 2-rokmi neprešlo.
  Prvým možno v tomto smere pokusom o narušenie jednoty VD a o zdaňovanie niektorým VD až o 50 % mal byť aj návrh zákona skupiny poslancov OĽaNO /na tom sa získavajú voliči a za ktorý mimohodom hlasovalo 58 poslancov NR SR/. V tomto smere zdaňovanie VD by bol vynikajúci právny precedens v prístupe k všetkým VD ozbrojených a záchranných zborov SR, a určite ľahšie aj po masívnej príprave v mediach by im možno a dá sa to asi aj predpokladať, prešlo budúce zdaňovanie všetkých vyplácaných VD o povedzme aj už o uvažovanou výškou dane napr. 19 %, teda na útechu a spokojnosť všetkých ostatných VD nebolo by to o 50 % ako u VD v návrhu zákona určených útvaroch a vybraných VD, ale „iba“ ??? možno 19 % u všetkých ostatných VD. Rezort vnútra údajne už pripravuje novelu zákona o VD.
  Uvidíme,…počujeme…zažijeme… ak sa dožijeme…a Všetko najlepšie všetkým.
  .
  Vyhľadal som pre záujemcov a preniesol ako info. zo stránky PVV — väčšina po 26 rokoch od roku 1989 už ani nie je nažive, mnohí ani nevedeli, že tam boli vôbec administratívne pridelení…
  Všimnite si…
  že autori tohto návrhu zákona- pamfletu, tvrdia, že je v súlade s Ústavou SR atď., pričom návrh sa zakladá jednoznačne na KOLEKTIVNEJ VINE príslušníkov útvarov -bezpečnosti štátu v zložke ZNB, a to bezohľadu na to na akej pozícií boli zaradení, tak sa v jednom vreci ocitli, pisárky, šoferi, sekretárky, garažmajstri, vyplnovači pasov a iní tu kmeňovo evidenčné zaradení, ktorí možnože disidenta a nepriateľov štátu špionov, záškodníkov videli tak akurát možno vo filmoch ako napr. 30 prípadov mjr. Zemana a tak podobne a súčasne sa u ostatných prisl. vôbec nezohľadňuje ich konkrétne zaradenie, dlžka služby či možnosť podielať sa na týrani, alebo inom prenasledovaní občanov bez ohľadu na prísne kontrolovanie zákonnosti postupov aj v súlade s vtedy platnou Ústavou /s určitou vynimkou v Stalinských a Gottwaldovských 50 rokov, avšak takéto nezákonnosti a krutosti v postupoch orgánov štátu – mali a môžu byť aj teraz potrestane a uplatňované proti jednotlivcom, ktorí sa takýchto činov akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek zaradení dopúštali.
  V tomto smere návrh obchádza ďalší dôležitý orgán štátu a to SÚDY,/na tých si autori asi netrufli/, veď predsa nie príslušníci zložiek bezpečnosti štátu, ale priamo sudcovia /možno aj ešte žijúci a v talároch/ odsudzovali ľudí pri dokázani viny podľa platných zákonov, v I. hlave TZ, resp. tisíce podľa § 109 za emigráciu prípravy a pokusy/, ale aj za iné konkrétne TČ proti štátu, čo je uplatňované všade na svete v každej krajine aj na QUANTAMANE, tu ale ako je známe je to bez súdov….a demokratické o tom tieto poslankyne radšej pomlčia tu nevidia porušovanie ľudských práv a medzinárodného práva..
  ..
  Pre inf.-čo sa šilo k VD /zatiaľ/ | 17.12.2014 10:10:11 |
  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky – Jurinová, Šipošová — OĹaNO.
  Návrh zákona je koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov. Keďže sa predpokladá, že vysokopostavení príslušníci ŠTB majú dnes priemerné výsluhové dôchodky na úrovni 600 až 700 eur, ich zdanením by sa tak dostali približne na priemernú úroveň starobných dôchodkov v Slovenskej republike. Návrh zákona nerozlišuje medzi bývalými príslušníkmi Štátnej bezpečnosti podľa dĺžky vykonávanej činnosti, keďže samotná skutočnosť, že sa podieľali na popieraní základných práv a slobôd bude rozhodujúca na účely znižovania výsluhových dôchodkov.
  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
  Na účely zdaňovania výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek nebude smerodajné, ako dlho pôsobili v danej zložke, ale samotná príslušnosť k bezpečnostnej zložke, keďže jednotlivé osoby prechádzali v rámci rôznych zložiek a súčasne stanovenie rôznych kritérií podľa počtu odpracovaných rokov v jednotlivých zložkách by mohlo spôsobiť opačný efekt, a to neustále žaloby ohľadom dĺžky výkonu alebo pôsobenia v určitej bezpečnostnej zložke, čím by sa návrh zákona minul účinku.
  V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa navrhuje definovať nový druh daňovníka, ktorý sa podieľa na sledovaní a týraní osôb a to na účely dodatočného zdaňovania výsluhových dôchodkov, pričom za takéhoto daňovníka sa bude považovať fyzická osoba, ktorá bola príslušníkom nasledujúcich bezpečnostných zložiek:
  — bezpečnostnej zložky Štátnej bezpečnosti, Hlavnej správy vojenskej kontrarozviedky Zboru národnej bezpečnosti (III. správa), spravodajskej správy Hlavnej správy Pohraničnej stráže a ochrany štátnych hraníc, odboru vnútornej ochrany Zboru nápravnej výchovy, Spravodajskej služby Generálneho štábu Československej armády alebo predchodcov týchto zložiek v období od 18. apríla 1939 do 31. decembra 1989,
  — Štátnej bezpečnosti súčasti bývalej Štátnej bezpečnosti, ako zložky Zboru národnej bezpečnosti, Hlavnej správy rozviedky Zboru národnej bezpečnosti (I. správa), Hlavnej správy kontrarozviedky Zboru národnej bezpečnosti (II. správa), Správy sledovania Zboru národnej bezpečnosti (IV. správa), Správy spravodajskej techniky Zboru národnej bezpečnosti (VI. správa), Správy pasov a víz Zboru národnej bezpečnosti, územných útvarov vykonávajúcich činnosti týchto súčastí alebo predchodcov týchto súčastí a útvarov.
  Rovnako sa za daňovníka, ktorý sa podieľal na sledovaní a týraní osôb bude v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných skutočností“) považovať fyzická osoba, ktorá bola pracovne zaradená:
  — v štruktúrach bývalej Štátnej bezpečnosti a vykonávala svoju činnosť v útvaroch Hlavnej správy ŠtB (1966 — 1971), Federálnej správy spravodajských služieb (1969 — 1971), Sekretariáte námestníka ministra vnútra ČSSR pre riadenie federálnej spravodajskej služby (1970 — 1971), Bezpečnostnom odbore MV SSR (1969 — 1971), Organizačno-bezpečnostnom úseku MV.
  .
  Pre inf.-čo sa šilo k VD--dokončenie | 17.12.2014 10:18:07 :
  — Sekretariáte námestníka ministra vnútra ČSSR pre riadenie federálnej spravodajskej služby (1970 — 1971), Bezpečnostnom odbore MV SSR (1969 — 1971), Organizačno-bezpečnostnom úseku MV ČSR (1969 — 1971), Hlavnej správe ŠtB MV SSR (1969 — 1974), Prezídiu pre bezpečnosť MV (1948 — 1950), Odbore BA Skupiny I — Bezpečnosť MV (1948 — 1950), Veliteľstve ŠtB (1950 — 1952),
  — Hlavnej správe vojenskej kontrarozviedky (1952 — 1953), Správe štátno-bezpečnostného vyšetrovania (1953), Krajskom veliteľstve ŠtB (1950 — 1952) a útvaroch im podriadeným, Krajských správach ŠtB (1953 — 1953) a útvaroch im podriadeným, II. správe MV (1953 — 1963), II. správe MV (neskôr FMV, 1964 — 1974), III. správe MV (1953 — 1963), IV. správe MV (1953 — 1963), V. správe MV (1952 — 1962), VI. správe MV (1953 — 1963), XI. správe FMV (neskôr ZNB), 1., 2., 3., 4., 5. samostatnom sektore ministerstva národnej bezpečnosti (1950 — 1951), odbore O, Z, C, E, T, V, LM ministerstva národnej bezpečnosti (1951 — 1952), operatívnych odboroch a oddelenia Správy ochrany prezidenta (1952 — 1953), Správe ochrany ústavných činiteľov (1952 — 1953), VIII. správe MV, operatívnom odbore VII. správe MV (1953 — 1963), IV. správe MV (neskôr FMV), Odbore VII. správy MV povereným vykonávaním zatýkania a domových prehliadok (1953 — 1956), operatívnych odboroch XI. správy MV (1953 — 1963) a VI. správe MV (neskôr FMV), I. správe ZNB, II. správe ZNB, X. správe ZNB (1974 — 1988), XI. správe ZNB (1974 — 1988), III. správe ZNB (1964 — 1990), IV. správe ZNB (1964 — 1990), VI. správe ZNB (1963 — 1990), Hlavnej správe vojenskej kontrarozviedky (1. 9. 1970 — 31. 8. 1983), XII. správe ZNB (1974 — 1990), XIII. správe ZNB, XIV. správe ZNB, Federálnej správy vyšetrovania ŠtB, v správe ŠtB krajských správ ZNB okrem príslušníkov oddelenia doprovodov československých lietadiel odboru letiskovej kontroly,
  — Spravodajskej správe Generálneho štábu Československej ľudovej armády,
  — na Oddelení ŠtB okresných správ ZNB okrem príslušníkov oddelenia režimovej ochrany jadrových elektrární.

 • Kolegovia absolventi VSOŠ a VG. V článku Zápočet rokov pre absolventov VSOŠ -manuál doporučujem preštudovať si tu zverejnený Rozsudok Krajského súdu Prešov 6Sd/21/2016-56.

 • Opätovne som sa vrátil k preštudovaniu právnych norime, ktoré súvisia s výsluhovými dôchodkami, ktoré sa za výsluhové dôchodky iba považujú. Čarovné slovíčka. Musím sklamať mnohých kolegov. Tí, ktorí boli prepustení do zálohy pred prijatím zákona č. 114/98 Z. z. ( 1.5.1998) na výsluhový príspevok, nedostanú nikdy žiadny skutočný dôchodok. Takže to, čo im bolo vyrátané ako výsluhový príspevok ( najviac 30% mzdy a zároveň do najvyššieho starobného dôchodku v civile + 12% ) im aj zostane ako výška výsluhového dôchodku, ktorý sa za výsluhový dôchodok iba považuje! Teda zbytočne sa budete “krenkovať”. Tento štát nemá záujem o nejakú spravodlivosť obzvlášť v rezorte armády…paradoxom je, že tí kolegovia, ktorí boli prepustení do zálohy pred prijatím zákona č. 114/98 Z. z. a nespĺnali podmienky ani na starobný dôchodok, ani na výsluhový príspevok, po prijatí zákona, mohli požiadať o výpočet výsluhového dôchodku. Zatiaľ, čo “výsluhoví príspevkári” sa museli uspokojiť s max.42% svojho platu, tak títo kolegovia dostali plný dôchodok. Nezávidím im, ale štát sa k tým, ktorých previedol do výsluhového dôchodku, ktorý sa za výsluhový dôchodok iba považuje, veľmi nečestne, nespravodlivo. A táto krivda trvá dodnes a nikdy nebude odstránená. Je mi ľúto, že ani Zväz nechápe tieto fakty a nikde ich neuvádza ako diskrimináciu. A to je veľmi krutá diskriminácia , ďaleko horšia ako nevalorizácia, čo si ani vedenie Zväzu neuvedomuje, alebo nepripúšťa…

 • K osobnému záveru Jozefa Kotuliča:
  Myslím, že sa nemýliš Jozef. Je to presne tak. Perfektne si to vysvetlil. S úctou Milan.

 • Hoci sa danou problematikou podrobne už nezaoberám, aj tak si myslím, že ohľadom diskusie na príspevok: Dodo napísal: 12. októbra 2016 v 19:57 – pre uvedenie do problematiky treba najprv uviesť presne znenie predmetných paragrafov:
  § 143j ods.4 zák. č. 328/2002 Z z.
  „Profesionálnemu vojakovi, ktorému vznikol nárok na výsluhový dôchodok podľa § 91 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 114/1998 Z. z.“), sa výsluhový dôchodok vypočíta alebo prepočíta podľa § 28 zákona č. 114/1998 Z. z., pričom základ na výpočet alebo prepočet výsluhového dôchodku sa určí z pravdepodobného zárobku, ktorý by patril profesionálnemu vojakovi k 30. aprílu 1998 v danej vojenskej hodnosti a funkcii, ktorú profesionálny vojak naposledy zastával. Ak profesionálny vojak bol pred prepustením zo služobného pomeru z dôvodov politickej perzekúcie alebo v dôsledku postupu porušujúceho všeobecne uznávané ľudské práva a slobody ustanovený na nižšiu funkciu alebo mu bola znížená hodnosť, základ na výpočet alebo prepočet výsluhového dôchodku sa určí z pravdepodobného zárobku, ktorý by patril profesionálnemu vojakovi k 30. aprílu 1998 v danej vojenskej hodnosti a funkcii, ktorú profesionálny vojak zastával pred takýmto ustanovením. Suma výsluhového dôchodku sa určí podľa § 28 zákona č. 114/1998 Z. z. z upraveného základu podľa § 51 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z. a zvyšuje sa rovnako, ako by sa zvýšila odo dňa jeho priznania. Výsluhový dôchodok sa vypočíta alebo prepočíta na základe žiadosti a uvoľní sa od 1. januára 2008, ak to je pre takého profesionálneho vojaka výhodnejšie”.

  § 91 ods. 2 zák. č. 114/1998 Z. z.
  „Profesionálnemu vojakovi, ktorý splnil podmienku 20 rokov služby v I. alebo v II. kategórii funkcií ustanovenú pre vznik nároku na starobný dôchodok z I. alebo z II. kategórie podľa doterajšieho predpisu34) a ku dňu účinnosti tohto zákona (1.5.1998) nespĺňa ostatné podmienky nároku na tento dôchodok ani podmienky nároku na výsluhový príspevok podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 76/1959 Zb. v znení neskorších predpisov, vznikne nárok na výsluhový dôchodok dňom účinnosti tohto zákona a odo dňa účinnosti tohto zákona, najskôr však odo dňa splnenia podmienok nároku uvedených v § 26 alebo v § 27,”

  --
  Môj osobný záver k danej téme je takýto:
  Po naštudovaní príslušných zákonov a odkazov k ním mi vyšlo, že predmetné ustanovenie sa mohlo týkať len malej skupiny bývalých vojakov z povolania, ktorí boli prepustení počas platnosti zákona č. 76/1959 Zb. (do 30.4.1998) a hoci splnili podmienku 20 rokov služby v I. alebo v II. kategórii funkcií nebol im vtedy priznaný ani starobný dôchodok z I. alebo z II. kategórie, lebo nespĺňali podmienku najmenej 25 rokov v zamestnaní, a stanovený fyzický vek 55 (57). ani im nepriznali výsluhový príspevok lebo nemali fyzický vek 40 rokov. Ak by sa náhodou našiel niekto, kto si myslí, že patrí do tejto skupiny mal by tiež vedieť, že podľa ust. § 107 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. -- nárok na výplatu dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nároku na jej výplatu. Samozrejme, že sa môžem aj mýliť, keďže vychádzam len zo strohých faktov uvedených v diskusii. Podrobné a presné vysvetlenie záujemcom poskytnú asi len advokátske kancelárie.

 • Zdravím Miro,
  -- keď si pozorne prečítate moje komentáre /12.,13.,18.10./a dáte do súvislosti jednotlivé zákony a ich paragrafové znenia tak máte odpovede na všetky Vaše otázky, nielen A, ale aj B a C.
  Stručne zhrniem:
  -- oprávnená osoba na priznanie VD som na základe § 91, odst. 2 zákona č.114/1998, VUSZ na základe tohoto § mi priznal VD od 1.5.1998
  -- prepočet VD na základe § 143j odst.4 zákona č.519/2007 pre tých, ktorým VUSZ priznal VD podľa § 91, odst. 2 zákona č.114/1998.
  Osobne mi nie je jasné, čo je na tom nepochopiteľné!?
  PS:
  Priznanie VD nemá nič spoločné s podpisom nejakého súhlasu pre prof. vojakov ohľadom št.služby. V roku 1998 a 2007 zákon nemohol uvádzať pojem vojak z povolania , keď podľa zákona o štátnej službe sa používal pojem prof. vojak. Pri VD rozhoduje doba služby!!!!!!! A je jedno či VZP alebo prof. vojak.

  Toť vsjo ako zvykne hovoriť p. Faltin.
  S pozdravom J.D. Horváth

 • Dobrý deň Dodo
  ale už v § 1 je definované, že
  (1) Tento zákon upravuje sociálne zabezpečenie vojakov,1) ktoré pozostáva
  b) z výsluhového zabezpečenia
  1. profesionálnych vojakov, ktorí vykonávajú alebo vykonávali vojenskú službu v ozbrojených silách,
  d) zo zabezpečenia službami
  1. profesionálnych vojakov,
  2. vojakov po skončení výkonu vojenskej služby, ktorí sú poberateľmi dávok výsluhového zabezpečenia,
  Ako ste uvádzali v roku 1991 ste boli prepustený, čiže ste neboli profesionálny vojak a taktiež ste neboli poberateľ dávky výsluhového zabezpečenia.
  Tak na základe akého § VÚSZ riešil Vašu problematiku prepočtu, keď s prepáčením nespadáte ani do jednej kategórie oprávnených osôb?
  Vami uvádzaný § len stanovuje, že profes. vojakovi sa do odpracovaných rokov započítava aj doba služby v ČSLA. Prof. vojak musel pri prechode do štátnej služby podpísať súhlas o štátnej službe atd. a preto vojak z povolania sa nerovná profesionálny vojak.
  Už Vás nebudem viac obťažovať a táto problematika je asi pre právnikov. Zverejnili ste A ale nechcete alebo neviete povedať B a C. Preto buďte spokojný, že Vám to vyšlo a tisíckam bol prepočet zamietnutý.

 • Pekný deň prajem,
  pre p. Miro:
  -- VUSZ nerobí preklasifikovanie, zákon uznáva výkon služby v ozbrojených silách
  -- je treba preštudovať § 47 zákona č.114/1998, tuto Vám uvádzam

  Spoločné ustanovenia pre výsluhové zabezpečenie
  § 47
  (1) Dobou výkonu služby rozhodujúcou pre vznik nároku na výsluhový príspevok, odchodné, úmrtné, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok a pre výšku týchto dávok je doba
  a) výkonu služby v ozbrojených silách a doba výkonu služby v ozbrojených bezpečnostných zboroch a v ozbrojených zboroch Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej republiky pred 1. januárom 1993,
  b) výkonu služby v služobnom pomere príslušníkov Federálnej informačnej služby v období od 1. júla 1991 do 31. decembra 1992,
  c) výkonu služby v Armáde Českej republiky v období od 1. januára 1993 do 31. marca 1993,
  d) hodnotená ako doba služby podľa predpisu o súdnych rehabilitáciách a podľa predpisu o mimosúdnych rehabilitáciách, 21)
  e) výkonu služby v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch a v ozbrojených zboroch Slovenskej republiky od 1. januára 1993,
  f) štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície od 1. apríla 1998,
  g) štátnej služby colníka vykonávanej v služobnom pomere od 1. júla 1998.

  Takže laicky : výkon služby v ozbrojených silách = profesionálny vojak
  S pozdravom J.Dodo Horváth

 • Prepáčte Dodo,
  ale Vami citované zákony hovoria o kategórií profesionálnych vojakov.
  „Profesionálnemu vojakovi, ktorému vznikol nárok na výsluhový dôchodok podľa § 91 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 114/1998 Z. z.“), sa výsluhový dôchodok vypočíta alebo prepočíta podľa § 28 zákona č. 114/1998 Z. z., pričom základ na výpočet alebo prepočet výsluhového dôchodku sa určí z pravdepodobného zárobku, ktorý by patril profesionálnemu vojakovi k 30. aprílu 1998 v danej vojenskej hodnosti a funkcii …..“

  Vy ste v roku 1991 bol profesionálny vojak? Môžete zverejniť rozhodnutie VÚSZ aby bolo jasné, aj pre laikov, ako zdôvodnil VÚSZ preklasifikovanie vojaka z povolania na profesionálneho vojaka.

 • Pekný večer prajem,
  pokúsim sa dať odpoveď na niektoré Vaše otázky, berte to tak, že poznatky som získal študovaním vojenských zákonov,/nie som právnik, som samouk/, lebo som až po prepustení zo služby zistil, že keď nežiadaš a nepoznáš zákony nikto Ti nič nedá.
  Napr. mňa prepustili do zálohy v dobe práceneschopnosti, nevedel som, že to zákon nepovoľuje. Zistil som to až odstupom času, a bolo mi to málo platné, preto som začal študovať zákony, aby ma už štát viackrát neoj…bal.
  Pre Mira, Kollára a Z. Kolompára:
  -- podľa zákona č.65/1978 Zb., ktorý doplňal zákon 76/1959 Zb. v § 33 odst.1-3 hovorí, že príspevok patrí vojakom, ktorí odslúžili 20 rokov a majú vek aspoň 40 rokov. Tento zákon mal platiť v dobe môjho prepustenia, aspoň vtedy mi to tak zdôvodnili. V dobe prepustenia som mal 38 rokov.
  -- VEK ako jediná podmienka na poskytnutie príspevku je až od platnosti zákona č.226/1992 Zb., a to v § 33, bod 1, písm. a/, b/ ,c/.
  -- vo Vašich prípadoch asi tie prepočty boli ošetrené zákonom č.114/1998 -- ako píšete vo svojich komentároch o tých percentách zvýšenia príspevku pri prechode na výsluhový dôchodok. Bližšie sa k tomu neviem vyjadriť, asi to v zákone kompetentní vyriešili kompenzáciou, teda percentuálnym zvýšením výšky príspevku.
  -- zákon č.519/2007 jednoznačne rieší prepočet VD u tých, ktorým bol priznaný VD podľa § 91, odst.2. zákona č.114/1998. Takže to platí asi LEN pre tých, ktorý v rozhodnutiach VUSZ o priznaní VD majú uvedený tento paragraf./VIZ. moje predchádzajúce komentáre/.
  -- takže môj laický, neprávnický záver je, že o prepočet podľa zákona č.519 môžu žiadať len tí, ktorí majú v rozhodnutiach VUSZ o priznaní VD UVEDENÝ § 91, odst.2., polopaticky povedané tí, ktorým VD bol priznaný na základe tohoto paragrafu.

  S pozdravom J.Dodo Horváth

 • Dodo citujem Vás „Odišiel som z armády v roku 1991, nepriznali mi výsl. príspevok, lebo z dôvodu veku a hodnosti som nesplnal podmienky, ale mal som odslužených 20 rokov v I. kat. Prijatím zákona č.114/1998 som mohol požiadať o VD, ktorý mi bol priznaný od 1.5.1998, ale vypočítaný z príjmu za rok 1990.“
  Prepáčte, ale v roku 1991 bola len jedna podmienka na priznanie výsluhového príspevku a to odslúžené roky. Tak o čom ste písali, aká hodnosť, vek? Môžete to bližšie vysvetliť.
  Ja sám som požiadal po dosiahnutí 55 fyzického veku o prepočítanie výsluhového dôchodku ktorý bol považovaný za výsluhový dôchodok a VÚSZ mi odpovedal, že prepočty výsluhových príspevkov boli vykonané jednorazovým zvýšením o 12% a žiadne iné prepočty sa už podľa legislatívy nevykonávajú. A to nespomínam, že výsluhový príspevok mi bol skrátený na max. výšku SD (cca 4300Sk) a pri prepočte VD by mi započítali plnú sumu a nie skrátenú.
  Dodo prosím poskytnite bližšie informácie.

 • pre Dodo Horváth.
  Dobrý deň.
  Mne bol výsluhový príspevok priznaný od 01.01.1998 podľa ustanovenia § 33 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov. Podľa ustanovenia § 89 ods. 3 zákona č.114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov sa výsluhový príspevok s účinnosťou od 01.05.1998 považuje za výsluhový dôchodok a podľa ustanovenia § 125 ods. 13 zákona č. 328/2002 Z.z. sa od 1.7.2002 považuje naďalej za výsluhový dôchodok. Na základe týchto skutočností môžem podľa Vás na základe zákona č. 519/2007 Z.z. požiadať o prepočet výsluhového dôchodku? Môžete mi napísať aspoň §§ na ktoré sa mám odvolať?
  Ďakujem.

 • K Dodo Horváth
  Odišiel som začiatkom roka 1998 na výsluhový príspevok no a 1.5. 1998 zákonom č. 114 som bol prevedený za výsluhového dôchodcu bez výpočtu dôchodku. Takže mi zostalo po 27 rokoch služby v I. kat.- 22% zo mzdy a 12% čo pridával zákon č. 114/98 všetkým. Písal som kade tade, ale nič som si nepomohol. O tomto zákone 519/2007 som sa ani nedozvedel a ani neviem, či sa týka aj mňa -- VD ( ktorý sa VD len považuje)…

  Ďakujem za odpoveď.

 • Pekný večer,
  pre Z. Kolompár: Jednalo sa o prepočet VD a nie SD!
  Prosím Ťa o spresnenie otázky!
  S pozdravom J. dodo Horváth

 • K Jozef Dodo Horváth,
  zdravím Ťa Dodo, to čo sa Tebe podarilo celkom šikovne , s tým zápasím celé roky. Chcem Ťa požiadať o pomoc. Mohol by si zverejniť z rozhodnutia sociálnej poisťovni o prepočet o čo sa poisťovňa opierala? O jaké paragrafové znenie právnych noriem. Určite by si tým pomohol veľa vojakom, ktorých štát obral o nemalé peniaze za službu vlasti.
  Ďakujem, Zoli Kolompár

 • Pekný deň prajem, chcel by som doplniť ešte ten môj včerajší príspevok ohľadom prepočtu VD.
  Prelistoval som môj archív dokumentov, našiel som aj moju žiadosť a prepočet VD, ktorú som poslal na VUSZ dňa 27.11.2007, lebo zákon č.519/2007 umožňujúci prepočet VD totiž vyšiel v zbierke zákonov dňa 23.10.2007. eraz si už presne nepamätám odkiaľ som zistil, že žiadosť je možné podať do pol roka od účinnosti zákona. Ja som totiž študoval v tej dobe NÁVRH zákona a je pravdepodobné, že pri schvaľovaní v NR SR došlo k jeho úprave. Dnes som opätovne prešiel zákon č.519 a zákon č.328 a tento termín / žiadosť do pol roka / tam nie je. Takže je to v poriadku a žiadosti o prepočet sa môžu podávať aj v súčasnej dobe, samozrejme vyplatenie zvýšenej VD bude spätne len tri roky od podania žiadosti.
  Ešte sa stručne vyjadrím aj k tomu § 91 v zákone č.114/98 o sociálnom zabezpečení vojakov, je to tiež zaujímavé v súvislosti s rozhodnutím VUSZ pri priznaní môjho VD od r.1998 .
  Priznali mi totiž VD podľa § 26, podľa ktorého prof. vojak má nárok na VD pokiaľ jeho služba trvala najmenej 2O rokov. Ja som sa odvolal a žiadal som priznať VD podľa § 91 odst.2, ten § je výhodnejší pre žiadateľa čo sa týka pravidelného zvyšovania VD a rešpektuje odslúžené roky v I. kat. už ohľadom na skorší odchod do starobného dôchodku / vek 55 rokov/. Presnú citáciu Vám teraz nepoviem, ale dá vyhľadať zákon č. 114 a je to možné prečítať. Teda VUSZ na základe môjho odvolania vydal nové rozhodnutie, v ktorom je priznaný VD na základe § 91., a v roku 2OO8 to bolo moje šťastie v súvislosti s možnosťou prepočtu VD.
  Veľa šťastia prajem všetkým pri podávaní žiadostí o prepočet!!!
  S pozdravom Jozef Dodo Horváth

 • Dôsledne si prosím preštudujete článok zverejnený v dnešnom denníku PRAVDA s názvom „Solidárnosť pri nových dôchodkoch ustúpi“.

  Parlament rozhodol o znížení miery solidárnosti lepšie zarábajúcich s horšie zarábajúcimi. Horšie zarábajúci ľudia ktorí pôjdu do dôchodku v roku 2017 a neskôr s POMB menším ako 1 dostanú približne asi o 2 eurá mesačne menej. Pri výpočte dôchodku sa im na základe zníženia solidarity skráti zohľadní v koeficiente 20 % zo sumy ktorá im chýba do priemernej hrubej mzdy. Pôvodne roku 2017 sa im malo zdvihnúť 21 %, v roku 2018 a v nasledujúcich rokoch 22 %. Na druhej strane pri pevnej sume valorizácii 8,20 eura dostanú viac ako keby mali percentuálnu valorizáciu. Lepšie zarábajúci ľudia ktorí pôjdu do dôchodku v roku 2017 a neskôr s POMB 1,25 – 3,00 dostanú približne o 4 eurá mesačne viacej. Pri výpočte dôchodku sa im na základe zníženia solidarity s zohľadní, zníži koeficiente na 68 % ktorý sa už nebude meniť, znižovať zo sumy s POMB 1,25 -3,00 o ktorou prevyšovali priemernú hrubú mzdu. Pôvodne roku 2017 sa im malo solidárnosťou započítať, znížiť na 64% v roku 2018 a v nasledujúcich rokoch na 60 %.

  Pre lopataické pochopenie hodnota POMB lepšie zarábajúcich od roku 2017 a neskôr sa už ďalej nemá znižovať, skracovať, meniť a mala by zostať na úrovni roku 2016 na 68 %. Hodnota POMB slabšie zarábajúcich sa už ďalej nemá zvyšovať, meniť a mala by zostať na úrovni roku 2016 na 20 %. Myslím si, že je veľkým kladom, že aj táto skrivodlivosť, solidárnosť lepšie zarábajúcich s horšie zarábajúcimi na úkor, poškodzovania lepšie zarábajúcich bola aspoň minimálne, čiastočne riešená. Podľa môjho názoru zmenu solidárnosti NR SR urobila dva ústupky. Na jednej strane znížila mieru solidárnosti horšie zarábajúcich s POMB menším ako 1 čo je na ich škodu (mala to riešiť na úkor štátneho rozpočtu). Na druhej strane znížením miery solidarity (okrádania) lepšie zarábajúcich problém nevyriešila, len ho zmiernila, čím bude menej okrádať lepšie zarábajúcich o ich dôchodky.
  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/407824-solidarnost-pri-novych-dochodkoch-ustupi/

 • Podľa zák. č. 519/2007, účinného od 1.1.2008 citujem z ustanovenia § 143j, odst. 4. Profesionálnemu vojakovi, ktorému vznikol nárok na VD podľa § 91, odst. 2, zák. č. 114/1998 Z.z. o socialnom zabezpečení vojakov trvá po 31. decembri 2007 nárok na taký dôchodok a nárok na jeho výplatu sa posudzuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2002. V tomto ustanovení nie je nikde uvedené, že si žiadosťou musí uplatniť o prepočet VD do 6 mesiacov tak, ako to uviedol kolega vo svojom príspevku. Ja spom k tomuto v tomto ustanovení nenašiel nič, čo by to potvrdzovalo. Myslím si, že § 143j, odst. 4 je jasne a zrozumiteľne citovaný. Neviem, či by tento príspevok, čo bol zverejnený nemal okomentovať právnik, aby sa takto náhodou nešírila dezinformácia.

 • “do 30.6.2008″..je v odstavci 14, ale to sa týka sirotských VD, ináč sú odstavce k vdovským a vdoveckým VD, kde má VÚSZ (OSZ?) čas 6 mesiacov na realizáciu od podania žiadosti.., ale všeobecný dátum do 30.6.2008 na prepočet VD som nepodchytil.Aspoň takto mi to lopatisticky vyšlo.(možno sa mýlim).

 • Nie som až tak znalý veci, ale poprezeral som pár -- krát § 143 j, pričom dátum “do 30.6.2008″ som nenašiel.Možno som zle pozeral, alebo je to inde, prípadne v nejakých súvisiacich predpisoch…

 • https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/
  .
  Dodo napísal: 12. októbra 2016 o 19:57…..”Podľa § 143j odst.4 uvedeného zákona mohli výsluhoví dôchodcovia požiadať o prepočet VD priznaného podľa starého zákona č.114/1998.Zákon stanovil, že sa musí podať žiadosť a to do pol roka od platnosti zákona, teda od 1.1.2008 do 30.6.2008″.
  Občianske združenie ZV SR má v Programovom zameraní v bode /4.2/ -- riešenie nevalorizácie v r. 2012 a diskriminačného valorizačného mechanizmu -- doteraz sa nerealizuje, je to na mŕtvom bode..To isté si dalo do Programového zamerania v bode /3.2/ občianske združenie APVV -- ale až na rok 2018.
  Úplne by stačilo napr. pri o.z. APVV, resp. ZVSR (ich spolupráci) doplniť do Programových vyhlásení a zrealizovať: komplexne — vcelku aj vrátane minimálne od konca dorovnávania 31. Decembra 2007 do poriadku. (posledný?? zatiaľ nájdený dátum dorovnávania je v odstavcoch §-fu 68 , …..od r. 2008 je nová platovka, ktorá vytvára novú priepasť medzi VD.
  Niekde som čítal: “právo je živé a neustále sa vyvíja”,…..tak, aj zákony sa môžu vyvíjať a novelizovať v prospech ľudí (VD).
  V tom §-fe 143 j by bolo úplne stačilo, až by nebol vsunutý dátum do 30.6.2008, ale ostalo by to bez ohraničenia horného dátumu = to by bolo podľa mňa spravodlivé.

 • K Dodo Horváth.
  Klobúk dolú, že ste sa dostal k takejto informácii, že zo zákona je možné požiadať o prepočet dôchodku. Svinstvo spočíva v tom, že VÚSZ mal tento výpočet urobiť sám a nečakať na žiadosť. Myslím, si, že to bol zámer štátu, aby sa čo najmenej poškodených dozvedeli o tomto zákone aj preto jeho krátka trvácnosť. Sám pracujem v súdnictve o tom zákone som vôbec nevedel!!! Nikde, ani v médiách, žiadna informácia! Je to len ďalšie svinstvo, tohto štátu. Štát sa má možnosť brániť -- veď prijali zákon na odstránenie diskriminácii, ktorú sám spôsobil, a neznalosť zákona neospravedlňuje…

 • Pekný večer prajem,
  v poslednom období u pisateľov často rezonuje problém výšky VD u dôchodcov. Poukazujete na rozdielnosť výšky VD podľa toho, na základe ktorého zákona bol vypočítaný VD / zákon č. 100/1988, č.114/1998 a 328/2002 / a kritizujete, že tento problém sa neriešil a nerieší.
  Chcel by som poukázať na to, že tento problém sa riešil /možno len čiastočne/ prijatím zákona č. 519/2007 s účinnosťou od 1.1.2008, tento zákon totiž doplňa zákon č.328/2202. Podľa § 143j odst.4 uvedeného zákona mohli výsluhoví dôchodcovia požiadať o prepočet VD priznaného podľa starého zákona č.114/1998.
  Pre názornosť uvediem môj prípad.
  Odišiel som z armády v roku 1991, nepriznali mi výsl. príspevok, lebo z dôvodu veku a hodnosti som nesplnal podmienky, ale mal som odslužených 20 rokov v I. kat. Prijatím zákona č.114/1998 som mohol požiadať o VD, ktorý mi bol priznaný od 1.5.1998, ale vypočítaný z príjmu za rok 1990.
  Práve zákon č.519/2007 otvoril možnosť prepočtu VD s tým, že keď príslušný VD požiadal o prepočet, tak nový VD bol vypočítaný z predpokladého príjmu z roku 1998. A ten rozdiel vo výške starého a nového VD bol priepastný.
  Podľa môjho názoru problém je v tom, mnohí z Vás o tejto zmene nevedeli a VUSZ automaticky neprepočítal
  VD.
  Zákon stanovil, že sa musí podať žiadosť a to do pol roka od platnosti zákona, teda od 1.1.2008 do 30.6.2008!!!! Pekné svinstvo!!!
  P.S.
  Určite teraz mnohí sa chytáte za hlavu, ale bohužial v tej dobe sme na takomto fóre nekomunikovali, takže som nemohol zverejniť moje poznatky.
  S pozdravom J. dodo Horváth

 • Miro Palfi napísal: 29. septembra 2016 o 9:26 (nižšie) -- Hoci sú medzi nami mnohými VD aj generačné rozdiely, ale aspoň v niektorých znakoch-črtoch v rôznych zákonoch o sociálnom zabezpečení máme čo-to spoločné.
  .
  “Tiež viackrát som spomenul, že tie výpočty VD sú viac-menej individuálne.(aspoň podľa mňa).Až si zoberieme Zákon 328/2002 Z.z., tak pred jeho novelizáciou pred 1. májom 2013, v rokoch 2002, či 2004…a pod., sa pre výpočet VD použil najlepší odslúžený celý kalendárny rok z posledných odslúžených 10-tich rokoch.A tam sa stávalo, aspoň ja osobne poznám prípad(y), že kolega odišiel do VD síce podľa Zákona 328/2002 Z.z., ale pre výpočet VD sa mu nepoužil posledný celý odslúžený kalendárny rok, ale rok napr. 2001, prípadne ešte nejaký iný-ďalší kalendárny rok až 10 rokov do minulosti, takže výsluhový dôchodok nemal vypočítaný podľa 328-ky hoci na jej základe-paragrafov odchádzal do civilu, ale VD mu bol vypočítaný podľa predchádzajúceho zákona o sociálnom zabezpečení. INÁČ povedané vypočítaný bol podľa paragrafov z 328-ky, ale “financiami” zarobenými v roku(och) ako som uviedol predtým.T.j. podľa predchádzajúceho zákona o sociálnom zabezpečení. V praxi mu to aj patrične znížilo výsluhový dôchodok.To je iba jeden z mnohých ďalších pohľadov.Preto tie čísla mohli byť v mnohých prípadoch aj nižšie, ako som popísal v predchádzajúcom príspevku.Ale o tom sme už tiež na web stránke písali……Dokonca, že kompetentní o tom vedia, ale iba krčia ramenami.Nie je vôľa kompetentných urobiť-priblížiť daný stav k náprave”…V podstate je to to isté (finančne), ako keď niekto odchádzal do VD podľa zákona o soc. zabezpečení pred zákonom 328, ale VD mu bol vypočítaný z posledného roku služby, ktorý bol finančne najlepší -- obrátený pohľad na vec.(teraz som nemal na mysli starodôchodcov podľa veku, len som to uviedol ako príklad pred 328-kou.) ……Po prijatí novelizácie zákona č. 328/2002 Z.z. od 1. mája 2013 sa už budú pri odchode do VD služobné platy postupne priemerovať až do celkového počtu z 10-tich posledných kalendárnych rokov…..Aspoň tak som pochopil terajší novelizovaný zákon 328-ku o sociálnom zabezpečení.

 • O to viac udivuje ukončenie Dorovnávania výsluhových dôchodkov, či Nevalorizácie v r. 2012 ako už bolo popísané, pretože to už nie -- že sú roztvorené nožnice medzi VD, ale tie rozdiely sú priepastné.Nie vinou VD, tiež prípadných vynútených vĺn odchodov zo silových zložiek, ale vinou konkrétnych kompetentných vo funkciách v konkrétnom čase pri prijímaní konkrétnych zákonov o sociálnom zabezpečení.Žiaľ, v dnešnej spoločnosti (svete) prevláda biznis nad človečenstvom, pričom žijeme vo vlčom svete peňazí.Kto si -- čo najviac uchvatne.Ľudskosť sa akosi vytratila.A náprava žiadna.

 • Pre Zoli K. 11.10.2016 o 18.05. Takto, ako boli vojaci postihnutí podľa zák. č. 114/1988 Z.z., podobne boli postihnutí aj príslušníci ozbrojených zborov podľa zák. č. 410/1991 Zb., ktorým bol vypočítaný tzv. p r í s p e v o k z a s l u ž b u a mali odslúžené viac, ako 25 rokov, teda toľko, koľko je potrebné t.č. podľa zák. č. 328/2002 Z.z. na poberanie riadneho výsluhového dôchodku a nie považovaného za VD. Ešte existovali pred účinnosťou zák. č. 328/2002 Z.z aj iné zákony, ja som sa na tejto stránke tiež k tomu vyjadroval. Všetci teraz poberáme žobračenky, ktoré po valorizácii viac, ako 20 rokov, konkrétne môj prípad v hodnosti vyššieho dôstojníka nedosahujú výšku ani VD za odslúžených 15 rokov podľa účinného zákona č. 328 -- čky. Písal som, že niektorí odišli zo služby pre zdravotné a iné dôvody. Bohužiaľ náš štát na nás z vysoka s…. a neverím tom, že sa o starodôchodcov ešte nejakým spôsobom postará. Sme zabudnutá generácia a jediná pravda je, že čakajú, kým všetci nevykapeme, prepáčte za takéto konštatovanie, ale mám už toľko rokov a toľko hnevu, že ho nedokážem krotiť.

 • Už viackrát som upozorňoval, že pred zákonom 328/2002 Z. z. bol prijatý zákon č. 114/1998 Z. z. , ktorý nehoráznym spôsobom diskriminoval vojakov, ktorí pred prijatím tohto zákona odišli do zálohy na výsluhový príspevok. Týmto diskriminačným zákonom, boli mnohí vojaci prevedení do výsluhového dôchodku s tým, že sa len za dôchodok považuje. Neviem, kto vymyslel tento pojmový zázrak, ale týmto “zázrakom” sa stalo, že z výsluhového dôchodku bol zrazu výsluhový dôchodok, ale BEZ VÝPOČTU dôchodku!!! Vo vláde prijali nejaké uznesenie, že nám rozdiel vyrovná, ale doteraz nevyrovnal a to už prešlo 18 rokov!!! Žiaľ , nikde som, ani na stránkach Zväzu vojakov nečítal ani slovíčko o tejto nehoráznej diskriminácii vojakov zo strany štátu.

 • Milan Kolen PP napísal: 7. októbra 2016 o 17:04 v RUBRIKE INFORMÁCIE pre VD o SD.
  Prosím o zverejnenie informácií, svojich skúseností od kolegov ktorí zo služobného pomeru odišli v dobe kedy na priznanie VD bolo potrebné odslúžiť viac ako 20 rokov a z tohto dôvodu nepoberajú VD. Pritom majú odslúžených viacej ako 15 a menej ako 20 rokov v I., v II. kategórii funkcií.
  Pýtam sa, robila alebo nerobila im problémy Sociálne poisťovňa s priznaním zvýhodneného nároku na SD podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení na základe odpracovania 15 a menej ako 20 v I., II.kategórii funkcií ? Napíšte tu na webe.
  .
  “Prosím o zverejnenie informácií, svojich skúseností od kolegov ktorí zo služobného pomeru odišli v dobe, kedy na priznanie VD bolo potrebné odslúžiť viac ako 20 rokov a z tohto dôvodu nepoberajú VD”……Nemám až tak dôsledne naštudované zákony o sociálnom zabezpečení, najmä platné a účinné pred zákonom 328/2002 Z.z……len, pokiaľ aspoň mňa pamäť neklame, od roku 1989 a nejaké obdobie pred ním nikdy nebolo potrebné mať na VD odslúžených viac ako 20 rokov.Ibaže sa mýlim.Neviem, ako to bolo v období, keď ešte boli výsluhové príspevky predtým, dnes považované za výsluhové dôchodky.
  Došlo ale k zmene od novelizácie a účinnosti zákona č. 328/2002 Z.z., od 1. mája 2013, kedy § 143 aa tohoto zákona postupne predĺžuje nárok na výsluhový dôchodok až na 25 rokov služobného pomeru príslušníkov aktívnych v činnej službe spádajúcich pod tento zákon.Zákon je aj v príspevkoch v linku nižšie.
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/02/poradenstvo/…..(3-tí príspevok).
  Mne sa javí, že tých 25 rokov služobného pomeru potrebných postupne na získanie nároku na výsluhový dôchodok sa navrhovateľmi novely zákona k 1. máju 2013 (zákonodárcom)… “prepískol”, resp. jednoducho neodhadol objektívne situáciu v silových zložkách.
  Náhodou sa mi dostala informácia od kolegov k: “noviny odborového zväzu Polície SR “POLÍCIA” Ročník XXVI Číslo 9 September 2016” -- ešte nie je, resp. som nenašiel tieto noviny v elektronickej podobe.Len, stretol som sa podľa spomenutých novín s informáciou, ktorá ma zaujala a ktorá je aspoň podľa mňa “výstrahou”, že tých budúcich 25 rokov služobného pomeru na získanie VD nie je objektívne určený správny odhad.Informácia (okrem iného) z uvedených novín: ” Odchádzajú už aj čerstvo prijatí policajti rovno zo školy alebo tesne po nej”…podľa mňa je to minimálne na zamyslenie sa kompetentných, či tých 25 rokov služobného pomeru potrebných na získanie VD -- nie je doopravdy “prepísknutých”.Podľa všetkého 25 rokov služobného pomeru na VD nikdy predtým potrebných nebolo a keď, tak snáď niekedy v ďalekej minulosti.Doposiaľ do 1. mája 2013 bolo na VD potrebných minimálne 15 rokov, predtým 20…..

 • Slovenský odborový zväz zamestnancov obrany na deň 12.10.2016 do Bratislavy zvolal štrajk odborárov zamestnancov obrany civilistov za zvýšenie tarifných platov zamestnancov ministerstva obrany. Učitelia ako aj zdravotné sestry už niekoľko rokov štrajkujú za zvýšenie svojich platov a dosiahli aj niektoré kladné výsledky vo zvýšení ich platov. Oceňujem, že konečne aj Slovenský odborový zväz zamestnancov armády konečne začal bojovať za zvýšenie podhodnotených tarifných platov zamestnancov Ozbrojených síl SR.

  Podľa posledných informácií z dôvodu, že tarifné platy v rezorte obrany v roku 2017 pravdepodobne vzrastú asi o 4 %, alebo o 30 eur (o čom sa rokuje) sa tento už pripravený štrajk zatiaľ asi neuskutoční. Osobne si myslím, že je na škodu veci odvolanie už pripraveného a zorganizovaného štrajku zamestnancov OS SR, čím by sa do povedomia občanov dostali nízke podhodnotené tarifné platy zamestnancov (civilistov) v rezorte obrany. Podľa v médiách zverejnených informácií predáka odborov MV SR plk. Magdoška aj odbory MV SR pripravujú obdobný štrajk. Pokiaľ má niekto presnejšie informácie prosím o ich zverejnenie. Ďakujem.

 • Zoli Kolompár napísal: 6. októbra 2016 o 19:48
  Bolo by dobré-spravodlivé, až by sa na tieto problémy Výbor NR SR pre Sociálne veci a rodiny a taktiež parlamentný Branno-bezpečnostný výbor (v spolupráci oboch výborov NR SR medzi sebou) pozrel-zameral--preštudoval KOMPLEXNE -- vcelku a dal ich minimálne od konca dorovnávania 31. Decembra 2007 DO PORIADKU. (posledný?? zatiaľ nájdený dátum dorovnávania VD + VP, ktoré sa za výsluhové dôchodky iba považujú) , vrátane nevalorizácie r. 2012 (týka sa nás všetkých) a diskriminačného valorizačného mechanizmu.Je na to ideálny čas, podať doplňujúci/pozmeňujúci návrh-zmenu v druhom čítaní o dôchodkoch v parlamente.
  Jeden príklad ako sa to dá z minulosti-čo sa týka dorovnania dôchodkov.
  Budem parafrázovať: Medzi rokmi 1989 až 1998 (myslím bola to vláda HZDS s niekým v koalícii?) bol podaný doplňujúci návrh v parlamente, kde bolo pridaných všetkým dôchodcom k ich dôchodkom na Slovensku PLOŠNE po -1 000,- vtedajších Sk.Obdobne postupovala v minulosti už aj ČR, ako som podchytil z médií.Keď sa chce, tak sa dá.Možno si ešte niektorí pamätníci pamätajú.A že peňazí v SR je dosť, (až by išlo iba o to) stačí pozrieť posledné tri (3) príspevky v linku:
  https://www.bezpzlozky.eu/2016/06/analyza-zmeny-valorizacie-dochodkov/

 • Diskriminácia bývalých vojakov z povolania v ich sociálnom zabezpečení sa premietlo a zachytilo aj mnohých “výsluhových príspevkárov” a ich dôchodky nikdy nebudú dorovnané. Štát sa takto “postaral” o svojich vojakov, ktorí odišli do zálohy na tzv. výsluhový príspevok. Jednoducho nejaká právna istota vo vzťahu k týmto príspevkárom sa nekonala a v podstate to ani nikoho netrápilo, nezáuiímalo. Títo vojaci boli prevedení zákonom z výsluhového príspevku do výsluhového dôchodku s tým, že tieto výsluhové dôchodky sa za “výsluhové dôchodky iba považujú”. Takto vojaci prišli o svoje dôchodky a boli týmto štátom riadne oklamaní a to zákonom č. 114/98 Z. z. ktorý zmenil výsluhový príspevok na výsluhový dôchodok BEZ VÝPOČTU dôchodkov!!! Super nie?

 • Dávam Vám do pozornosti odpoveď člena sociálneho výboru NR SR Gábora Gála cestou svojho asistenta na môj email ohľadom diskriminačného valorizačného mechanizmu a jeho riešenie. O našej problematike vedia.

  Dobrý deň,

  Vašu pripomienku a prosbu som posunul pánovi poslancovi. Chcel by som Vás informovať, že o probléme vie a budú hľadať riešenie.

  S pozdravom

  Zoltán Kovács

  asistent

 • Zablúdil som na stránky OZP SR , kde v novinách zo siedmeho mesiaca t.r.je rozoberaná dĺžka dovolenky.Každý má v pamäti ako sa počítalo tých 30 dní .Štyri soboty ,nedele museli byť,ak nie bolo zle nedobre. Teraz sa prišlo na to , že tridsať dní deleno piatimi = šesť týždňov.Ak to prerátame dobou služby vyjde pekná cifra.

 • už iba na doplnenie, myslím, že to bude tento článok k predchádzajúcim príspevkom -- kto si ho neprečítal.
  http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/406780-ako-budu-rast-penzie/ -- Autor článku: Dorota Hudecová | 03.10.2016 08:53
  To rozpätie zárobku podľa článku je:… “Situácia sa však mení, ak je toto číslo nižšie ako 1, čiže človek zarába menej ako 880 eur, alebo vyššie ako 1,25, čo predstavuje zárobok viac ako 1 200 eur mesačne”…..

 • K Milanovi Kolenovi dňa 01.10.2016 o 08:10 hod., aj Milanovi Faltinovi.Nenašiel som v internetovom denníku Pravda daný článok, ale čo som si prečítal tlačenú Pravdu -- nenašiel som v článku (aspoň ja) žiadnu retroaktivitu u toho, kto už má priznaný a vyplácaný Starobný dôchodok a už nepracuje.Pochopil som z článku, že budúce Starobné dôchodky lepšie zarábajúcich sa budú znižovať a opačne slabšie zarábajúcich sa budú zvyšovať.Tá hraničná/prelomová suma mi tam vyšla-bola uvedená pri….. “prehĺbení miery solidarity lepšie zarábajúcich s POMB väčším ako 1,25-3 pre tých ktorí pôjdu do SD v roku 2017 a 2018, o koľko percent sa im skráti POMB a následne sa im zníži celý SD. Na druhej strane sa dozviete o koľko percent sa horšie zarábajúcim solidárnosťou menší POMB ako 1 zvýši a následne na úkor lepšie zarábajúcich sa im zvýši ich SD”…..je tam uvedená suma -880,- eúr (až som dobre čítal), to by mala byť momentálna výška priemernej hrubej mzdy v Národnom Hospodárstve.Vplyv to bude mať na toho, kto už poberá SD, ale popri SD ešte pracuje a tam za každý ďalší odpracovaný rok sa mu prepočítava SD…a tu nie som si istý, či ten, čo má vyšší POMB sa mu zníži iba doplatok k Starobnému dôchodku, alebo mu to bude mať vplyv na celý, už aj predtým priznaný a vyplácaný Starobný dôchodok.Pri znížení IBA doplatku k SD (do budúcnosti) by podľa mňa o retroaktivitu nešlo, ale dokiaľ by sa znížil celý už predtým priznaný a vyplácaný SD tak najskôr áno.Pri tých POMB súhlasím s Milanom Faltínom.Väčšia časť pracujúceho obyvateľstva má POMB nižší ako je -1- t.j. spomínaných 880 éur výplatu -- priemernú hrubú mzdu v NH.Po prečítaní článku mi vyšlo, že tu je presadená väčšia Solidarita proti Zásluhovosti.

 • K Milanovi Kolenovi, dňa 01.10.2016 o 08:10 hod.
  Všetko pekné Milan, ale treba si uvedomiť, koľko je v súčasnosti tých s lepším POMB, a koľko je ich s tým menším POMB. My dvaja SD/VD ešte robíme (aj keď sa mi veľmi už nechce- ale premáham sa, lebo musím-rozviedol to tu asi pred pol rokom Ľubo Dubeň “prečo”). Takže určite uznáš, že nejaký vyšší POMB hraje rolu v súčasnosti u kadejakých kvázizbohatlitkov na náš účet. U nás ostatných, keď si chceme u tých kinderzbohatlíkov jak tak vylepšiť mesačný rozpočet, ale asi žiadnú. Ale to Ty ani ja nevyriešime-” švet je už raz taký”. Ale čo by sme mohli vyriešiť, sú tie valorizačné”bulharské konštanty”. Veď nová tabuľka ich nezrušila, ale zachovala a
  pre zaslepenie oči menej chápajúcim (???) zmodernizovala.Akurát ich trochu podvihla z 18 halierov v základe pre málo zaslúžilých pešiakov na asi 30 halierov- či neviem koľko- pre tých tiež menej “záslužilých” a TÝM PÁDOM PARABOLICKOU RADOU AJ PRE TÝCH ZASLUŽÍLEJŠíCH AUTOMATICKY O PÁR ŠESTÁKOV. Čiže od budúceho roku stejne jak doteraz -- nula k nule príde, alebo ani z voza, ani na voz….Môj názor!!!

 • Kolegovia, kolegyne poberatelia a budúci poberatelia VD/SD kúpte si dnešný denník Pravda a dozviete sa ako budú rásť nové penzie v roku 2017. Dozviete sa aj prehĺbení miery solidarity lepšie, zarábajúcich s POMB väčším ako 1,25-3 pre tých ktorí pôjdu do SD v roku 20107 a 2018, o koľko percent sa im skráti POMB a následne sa im zníži celý SD. Na druhej strane sa dozviete o koľko percent sa horšie zarábajúcim solidárnosťou menší POMB ako 1 zvýši a následne na úkor lepšie zarábajúcich sa im zvýši ich SD. Podrobne som o tom písal vo svojom článku ANALÝZA -- valorizácia dôchodkov je zavesený na tomto webe.

 • Milan Faltin napísal: 30. septembra 2016 o 22:12
  Ja si nemôžem pomôcť, mne to vyšlo subjektívne takto.Kto mal záujem a prečítal si príspevky -- diskusiu, ktorá prebiehala v tejto rubrike od 23. júla 2016 o 14:06./je nižšie v tejto rubrike na stránke/ a urobil si z popísaného analýzu-rozbor, tak bez ohľadu na všetke ostatné opísané okolnosti, najväčší “CHAOS” do problematiky vrátane NEVALORITÁCIE v r. 2012 a diskriminačného valorizačného mechanizmu v nasledujúcich rokoch vniesli nové a novšie-lepšie platovky silových zložiek, v KOMBINÁCII ZASTAVENIA dorovnávania výsluhových dôchodkov k 31. Decembru 2007, ako je popísané v zákone 328/2002 Z.z. -- odstavcoch paragrafu 68.
  Najskôr je správne, že sú vždy novšie-lepšie platovky, pretože doba ide dopredu a situácia aktívne slúžiacich silových zložiek by sa mala neustále do budúcnosti zlepšovať.Zlepšovať by sa ale mala súbežne s tým tiež symetricky situácia výsluhových dôchodcov. Len, zastavením dorovnávania k 31. Decembru 2007 sa urobili rozdiely medzi výsluhovými dôchodcami také, že až sa to nezmení-nedorovná napr. k 1. Januáru 2017 (prípadne ako by stanovili odborníci), dospejeme postupne k rozdielom, ako sú teraz medzi civilnými dôchodcami, kde to u civilných starodôchodcov už nik nedá do poriadku.A budú (sú) “odsúdení postupne na zánik?”.A to najskôr-určite nechce nikto.Možno niekomu z príspevkov OD 23. júla 2016 o 14.06, prípadne aj z vlastných poznatkov-skúsenosti vyšiel iný záver…..objektívnejší.

 • No veď práve, to je to. Presne jak píšete Miro a Juro. Je v tom všetkom taký bordeľ, že sa v ňom nevyzná už ani diva sviňa. Žeby zámer ???…

 • Poznám jedno ľudové porekadlo-príslovie.Zbytočne sú zapnuté dobre ďalšie gombíky na košeli, až je zle zapnutý prvý gombík.Výsledok je, že celá košeľa je zle zapnutá.Platí to všeobecne.Všetci, čo sme odišli zo služobného pomeru do civilu minimálne do 31. decembra 2007, sme v dorovnávaní výsluhových dôchodkov aj výsluhových príspevkov považovaných za výsluhové dôchodky “namočení v dorovnávaní dôchodkov až po uši” -- v dobrom slova zmysle.

 • Juraj Fusek napísal: 29. septembra 2016 o 17:29 .. “Nepoviem keby dorovnávali všetko čo bolo schválené do r.2017”.
  Mám ten istý názor .. https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/ .. mal by byť v zákone 328/2002 Z.z. “prekopany” -- novelizovaný odborníkmi-právnikmi-legislatívcami vychádzajúc z odôvodnených názorov/postrehov výsluhových dôchodcov celý paragraf § 68 tohoto zákona.
  Miro Palfi napísal: 29. septembra 2016 o 12:51
  Až zákon 328/2002 Z.z. dorovnal a dorovnáva dôchodky, potom starodôchodcovia od kalendárneho roku x,y,z, podľa rôznych zákonov o sociálnom zabezpečení sú oddelení od novej platovky 328-ky okolo roku 2008 (+-).Prakticky ku roku 2008, by sme všetci výsluhoví dôchodcovia boli “škodní?” v dorovnávaní.(r. cca. 2008 — najnovšia platovka MV SR o novšej neviem).Neviem bližšie kedy bola najnovšia platovka u MO SR.
  Pozrime zákon 328/2002 Z.z.:
  § 68…..atď. v príspevku…V podstate ani nezáleží z praktického hľadiska, kto sme nazývaní starovýsluhoví a kto sme nazývaní novovýsluhoví dôchodcovia, podľa mňa ide o to, aby zákon 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení výsluhových dôchodcov silových zložiek a jeho paragrafy nás všetkých neklamal a to priamo do očí.Všetci čo sme odišli do výsluhového dôchodku, resp. výsluhový príspevok novelizáciami považovaný za výsluhový dôchodok Minimálne do 31. Decembra 2007 aspoň podľa odstavcov §-fu 68 sme poškodení v dorovnávaní dôchodkov .. ale je avizované druhé čítanie o valorizácii dôchodkov v parlamente, resp. ako bolo písané kolegami aktívnymi v služobnom pomere, “vraj” sa chystá v roku 2017 “prekopanie” -- otvorenie zákona 328/2002 o sociálnom zabezpečení silových zložiek.Čas ukáže, či to niekto s VD a VD/SD myslí úprimne.

 • Mne to pripadá ako keby niekto chcel v budúcnosti ukázať , že to nebola diskriminácia starodôchodcov , však VD boli dorovnávané.
  Vidím v tom právny nezmysel , v roku 2016 dať do zákona niečo čo malo byť v r.2007.Nepoviem keby dorovnávali všetko čo bolo schválené do r.2017.
  Tú novelu platnú od 1.1. som čítal s otvorenými ústami.

 • Ospravedlňujem sa, zle mi prehodil počítač rubriky na webe.Ďakujem.
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/
  31. December 2007 je uvádzaný aj v ďalších odstavcoch paragrafu §-68.Zákonodarca tento dátum určite nevložil do zákona iba tak, najskôr to dorovnávanie dôchodkov bude ohraničené týmto dátumom a až je to tak, to je podľa mňa v rozpore so spomínanou najnovšou platovkou, respektíve platovkami z roku cca. 2008…..31. December 2007 je uvedený bližšie v linku-zákone 328-ke, až sa mýlim, aby som niekoho neuviedol do omylu.

 • Prešiel som si ešte raz zopár príspevkov a skúsil dať do jedného celku.Až zákon 328/2002 Z.z. dorovnal a dorovnáva dôchodky, potom starodôchodcovia od kalendárneho roku x,y,z, podľa rôznych zákonov o sociálnom zabezpečení sú oddelení od novej platovky 328-ky okolo roku 2008 (+-).Prakticky ku roku 2008, by sme všetci výsluhoví dôchodcovia boli “škodní?” v dorovnávaní.(r. cca. 2008 -- najnovšia platovka MV SR o novšej neviem).Neviem bližšie kedy bola najnovšia platovka u MO SR.
  Pozrime zákon 328/2002 Z.z.:
  § 68
  (1) Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané a vyplácané do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok a podľa postupu uvedeného v odsekoch 3, 5 až 11.
  (11) Sirotské výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 6 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 40 % z 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 6 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol sirotský dôchodok vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška sirotského výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku sirotských výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. Decembru 2007.
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/
  Tam to všetko končí k 31. Decembru 2007 = vzácna zhoda s rokom 2007 uvádzaným MPSVaR.(link je v príspevku nižšie 28. septembra 2016 o 23:16)
  Bola to odo mňa iba úvaha k danej problematike a nemusí byť správna.Mne skôr vychádza namiesto roku 2002 rok 2007/2008?.Ale je to iba môj názor.

 • Juraj Fusek napísal: 29. septembra 2016 o 8:12
  Tá “diera” po roku 1988 -- 2008 (cca. 10 rokov) by matematicky vzaté aj “sedela”…nie je to ošetrené.Písali sme o tom v spomínaných príspevkoch.Miro Palfi napísal: 24. júla 2016 o 19:18
  Ešte pre Juraja Fuseka.Úmyselne som predošlý príspevok napísal “komplikovanejšie”.Tiež viackrát som spomenul, že tie výpočty VD sú viac-menej individuálne.(aspoň podľa mňa).Až si zoberieme Zákon 328/2002 Z.z., tak pred jeho novelizáciou pred 1. májom 2013, v rokoch 2002, či 2004…a pod., sa pre výpočet VD použil najlepší odslúžený celý kalendárny rok z posledných odslúžených 10-tich rokoch.A tam sa stávalo, aspoň ja osobne poznám prípad(y), že kolega odišiel do VD síce podľa Zákona 328/2002 Z.z., ale pre výpočet VD sa mu nepoužil posledný celý odslúžený kalendárny rok, ale rok napr. 2001, prípadne ešte nejaký iný-ďalší kalendárny rok do minulosti, takže výsluhový dôchodok nemal vypočítaný podľa 328-ky hoci na jej základe-paragrafov odchádzal do civilu, ale VD mu bol vypočítaný podľa predchádzajúceho zákona o sociálnom zabezpečení. INÁČ povedané vypočítaný bol podľa paragrafov z 328-ky, ale “financiami” zarobenými v roku(och) ako som uviedol predtým.T.j. podľa predchádzajúceho zákona o sociálnom zabezpečení. V praxi mu to aj patrične znížilo výsluhový dôchodok.To je iba jeden z mnohých ďalších pohľadov.Preto tie čísla mohli byť v mnohých prípadoch aj nižšie, ako som popísal v predchádzajúcom príspevku.Ale o tom sme už tiež na web stránke písali……Dokonca, že kompetentní o tom vedia, ale iba krčia ramenami.Nie je vôľa kompetentných urobiť-priblížiť daný stav k náprave.Zatiaľ.

 • Už som to raz písal,starodôchodcu ,pred r. 88, mám v rodine.Áno boli diskriminovaní ale len do prijatia 328,ktorá im dorovnala SD.Najhoršie obstáli tí po 88 do 2008.Zaujímavé,že túto skupinu poberateľov VD nikoho nezaujíma.Ani odborové organizácie.Možno nikoho nezaujimame z dôvodu ,že sme si vyboxovali SD zo SP.
  Civilní starodôchodcovia boli ,vlastne sú natom najhoršie , tí boli ošklbaní ako kurence a nik im to ani nevráti.

 • K predchádzajúcemu.Diskusia prebiehala v príspevkoch v tejto rubrike od 23. júla 2016 o 14:06./je nižšie v tejto rubrike na stránke/.Diskutovalo nás cca. päť (5 a 1/2) prispievateľov, čo je možno mizivý počet diskutujúcich na celkom objektívny pohľad na nové a priebežne novšie platovky, počet rokov v služobnom pomere, výpočet výsluhového dôchodku a následne valorizácie tiež od počtu rokov v služobnom pomere § 68 ods. 3, tiež najnovšiu novelizáciu 328-ky od r. 2013.Možno aj budúce novelizácie 328.Je to veľmi individuálne…Trocha na odľahčenie.Nuž čo, my čo sme odišli do VD už podľa zákona 328/2002 Z.z. od r. 2002, ktorý je už platný a účinný 14 rokov aspoň ostaneme novo-výsluhovo dôchodcami navždy-až do smrti, najmä až sa niekomu pošťastí dožiť vyššieho fyzického veku 60, 70, 80,….rokov.Nakoniec, novo-výsluhovo dôchodca znie pekne.Aspoň ostaneme večne:-) mladí.

 • Pre Milana Kolena PP 28. septembra 2016 o 21:42 -- Ďakujem za vysvetlenie, aj rozlišovacie znaky u skupín starobných aj výsluhových dôchodcov.Mňa len vždy mýlia-pútajú mi pozornosť novšie a novšie/lepšie platovky -- naposledy u MV SR okolo r.2008, ktoré zohrávajú svoj význam tak pri výpočte VD, ako aj valorizácii.Tiež posledná novelizácia zákona 328/2002 Z.z. platný a účinný zákon od 1. mája 2013.Len až tie rozlišovacie znaky už nikto (zákonodárca?.. prípadne niekto iný) nezmení, tak my, čo sme do VD odišli už podľa 328-ky, aj ktorí odišli zo služobného pomeru podľa novelizovanej 328-ky rok 2013, vlastne už navždy ostaneme novodôchodcami…
  Až som uvádzal roky 2008, 2009, porovnával som to trocha aj s problematikou civilných starobných dôchodkov, kde sa to tiež rieši, resp. MPSVaR by eventuálne chcelo riešiť.Vybral som pre porovnanie z linku už uvedeného na webe:
  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/400070-slovenska-vlada-chysta-mimoriadne-prilepsenie-dochodcom/
  „Môžem povedať, že od 1. júla 2017 budú starodôchodcom nanovo prepočítané penzie za účelom ich zvýšenia,“ priblížil štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna. Štát by tak aspoň čiastočne odškodnil krivdu spôsobenú výhodnejším výpočtom penzií po roku 2004. Sekretárka odchádzajúca do penzie v roku 2007 totiž dnes poberá vyšší dôchodok ako jej riaditeľ odchádzajúci do dôchodku v roku 2002. Aktuálne žije na Slovensku približne 80-tisíc starodôchodcov a možnosti štátu pri zvyšovaní ich penzií budú známe po definitívnom schválení rozpočtu na rok 2017.
  MPSVaR spomína v článku až rok 2007…z toho mi nebolo jasné, či je to už uzavretá téma, prípadne či sa bude ešte niečo meniť.

 • Pre Miro Palfi 25.9.2016 o 7:45. Z jeho vyjadrenia citujem: „…nie som celkom presvedčený, že za rozdiel medzi výsluhovo-starodôchodcami a výsluhovo-novodôchodcami je považovaný práve rok 2002, resp. pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. Veľa krát sme o tom písali. A rozmieňali na drobné. Ťažko povedať, či je to takto vcelku najspravodlivejšie. Či by to nebol napr. rok až 2008, 2009…“ Ako vieme najnižšie VD majú tí vojaci, policajti atď. ktorí do prijatia spoločného zákona 328/2002 Z.z. mali svoje zákony vlastné zákony, ktorí odišli do výsluhového dôchodku podľa rezortných zákonov a zákona č. 100/1988 Zb. Pri daní si odpovedi na tieto otázky musíme vychádzať z rozdelenia starobných a výsluhových dôchodcov do skupín.

  Skupiny starobných dôchodcov.
  Rozlišovacím znakom pre rozdelenie do skupín je dátum priznania starobného dôchodku, ako aj zákon ktorý v tejto dobe platil. S prihliadnutím na uvedené starobných dôchodcov rozdeľujeme do dvoch hlavných skupín na:

  1. Starodôchodcov – ktorí mali dôchodky priznané do 31.12.2003 podľa zákona č. 100/1988 Zb.(http://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-100) o sociálnom zabezpečení ako aj predchádzajúceho zákona.

  2.Novodôchodcov – ktorí mali dôchodky priznané od 1.1.2004 podľa zákona č. 461/2003 Z.z.(http://www.socpoist.sk/legislativa/552s) o sociálnom poistení.

  Skupinu starodôchodcov možno ďalej rozdeliť na:

  -- Starodôchodcov ktorí rozhodnutie o SD obdŕžali do 30.9.1988 pred účinnosťou zákona č. 100/1988 Zb.(http://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-100) o sociálnom zabezpečení Z tejto skupiny sú najviac poškodení najmä dôchodcovia, ktorí mali vyššie mzdy a ich dôchodok bol obmedzený, znížený na maximálnu hranicu čím boli ukrátení a desiatky eur.

  -- Starodôchodcov ktorí rozhodnutie o SD obdŕžali do 1.10.1988 do 31.12.2003 za účinnosti zákona č. 100/1988 Zb.(http://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-100) o sociálnom zabezpečení, to je do zahájenia účinnosti zákona č. 461/2003 Z.z.(http://www.socpoist.sk/legislativa/552s) o sociálnom poistení.

  Skupiny výsluhových dôchodcov.
  Obdobným spôsobom, rozlišovacím znakom pre rozdelenie do skupín je dátum priznania výsluhového dôchodku, ako aj zákon ktorý v tejto dobe platil. S prihliadnutím na uvedené výsluhových dôchodcov rozdeľujeme do dvoch hlavných skupín na:

  1. Staro výsluhových dôchodcov -- ktorí mali výsluhové príspevky (SD), VD priznané do 30.6.2002 podľa zákona č. 100/1988 Zb.(http://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-100) o sociálnom zabezpečení ako aj podľa predchádzajúcich rezortných zákonov ktoré mali vojaci, policajti, colníci, ZVJS, NBU, SIS, hasiči a horskí záchranári. Z tejto skupiny je poškodených asi 80 percent výsluhových dôchodcov, ktorí mali vyššie mzdy a ich dôchodok bol obmedzený, znížený na maximálnou hornú hranicou čím prišli o desiatky eur. 2. Novo výsluhoví dôchodcovia -- ktorí mali dôchodky priznané od 1.7.2002 podľa zákona č. 328/2003 Z.z.(http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-328) o sociálnom zabezpečení.

  Skupinu staro výsluhových dôchodcov možno ďalej rozdeliť na:

  1. Staro výsluhových dôchodcov -- ktorí rozhodnutie o SD obdŕžali do 30.9.1988 pred účinnosťou zákona č. 100/1988 Zb.(http://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-100) o sociálnom zabezpečení.

  2. Staro výsluhových dôchodcov -- ktorí rozhodnutie o VD obdŕžali od 1.10.1988 do 30.6.2002 za účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení ako aj podľa predchádzajúcich rezortných zákonov ktoré mali vojaci, policajti, colníci, ZVJS, NBU, SIS, hasiči a horskí záchranári, to je do zahájenia účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení.

  O správnosti rozdelenia VD do takýchto skupín potvrdzujú aj jednotlivé zákony ako napríklad je zákon č.471/2003Z.z.(http://www.epi.sk/zz/2003-471), zákon č. 508/2007Z.z.(http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-508), zákon č. 433/2008Z.z.(http://www.epi.sk/zz/2008-433) o zvyšovaní výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov atď. ktoré sa primajú každý rok aby mohli byť v danom roku valorizované výsluhové dôchodky. Na základe dikcii rozdielnych rezortných zákonov silových rezortov pre vojakov, policajtov, colníkov atď. a ich paragrafového znenia a doby kedy boli prepustení zo služobného pomeru je možné zistiť značné rozdiely vo výške percenta valorizácii u policajtov, ZVJS, colníkov atď. a u vojakov.

 • Tak ako som dal verejný prísľub, že na tomto webe pre VD zverejním svoj článok ktorý som dňa 26.3.2013 zavesil na web ZV SR o otázkach právnych nárokov na priznanie SD pre tých občanov civilistov a pre VD ktorí spĺňajú zvýhodnené podmienky na priznanie SD na základe odpracovaných najmenej 15 -- 20 a viac rokov v I., v II. pracovnej kategórii (civilisti) I. alebo II. kategórií funkcií VD). Tento môj článok bol na tomto webe znovu zverejnený dňa 26.9.2016 https://www.bezpzlozky.eu/2016/09/informacie-pre-vd-o-starobnych-dochodkoch/. Zároveň pre trvalé využitie až do roku 2029 do kedy už nebudú existovať žiadny občania (civilisti) a VD ktorí budú spĺňať podmienky na priznanie zvýhodneného odchodu do SD na základe zákona č. 100/1998 Zb. o sociálnom zabezpečení. Bude trvale uložený, k dispozícii keď po otvorení sa tejto webovej stránky na ľavej strane hore OBSAH MENU kliknete na Starobné dôchodky kde je uložený pod názvom INFORMÁCIE PRE VD o SD zo dňa 26.9.2016 (https://www.bezpzlozky.eu/2016/09/informacie-pre-vd-o-starobnych-dochodkoch/)

 • https://www.bezpzlozky.eu/2015/11/podporme-socialno-pravnu-komisiu/
  Miro Palfi napísal: 8. augusta 2016 o 9:38
  Až už kompetentných úradníkov, kompetentných politikov a iných “kompetentných” .. “neobmäkčili” .. vdovy, vdovci, invalidi, siroty, .. uvedení v paragrafe §-fe 143ah, ani reorganizačné zmeny po 15 rokoch služobného pomeru, či zdravotné dôvody .. tak neviem, či to má ešte niečo spoločné s etikou a morálkou.
  K predchádzajúcemu linku:
  Za § 143ag sa vkladá §143ah, ktorý vrátane nadpisu znie:
  § 143ah
  Prechodné ustanovenie
  účinné od 30. októbra 2016
  „(1) Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky,
  vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky sa zvyšujú od. 1. januára
  kalendárneho roka o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných
  predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky
  z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.
  Čl. II
  Tento zákon nadobúda účinnosť 30. októbra 2016.
  .
  V prípade paragrafu § 143 ah -- prípadného novelizovaného §-fu 68 odst. 3 a odst. 16 zákona 328/2002 Z.z. by bolo jedno, za akých okolností, resp. na základe akého zákona o sociálnom zabezpečení, či v ktorom kalendárnom roku ten-ktorý v minulosti slúžiaci, dnes už výsluhový dôchodca ukončil služobný pomer.
  Táto prípadná novelizácia § 143 ah zákona 328/2002 Z.z. -- by sa týkala každého jedného výsluhového dôchodcu (z počtu približne 38 tis. VD) bez výnimky.K valorizácii dôchodkov ešte bude druhé čítanie v parlamente, kde je možné (pri dobrej vôli) ešte vždy urobiť zmeny.Prílepkom k zákonu, (keď sú aj prílepky nežiadúce -- ale výnimočne možné, až ide o dobrú vec pre všetkých VD) by sa náležitosti valorizácie výsluhových dôchodkov dali do poriadku (keď aj iba sčasti) oproti protizákonnému prílepku pána Duchoňa v r. 2012…

 • S dovolením, už iba pre záujemcov -- do pozornosti.Milan Kolen PP napísal: 23. septembra 2016 o 11:15.”Obdobná situácia je aj v osobitnom systéme dôchodkového zabezpečenia vojakov, policajtov,colníkov, ZVJS, NBU, SIS, hasičov, horských záchranárov ktorí odišli do výsluhového dôchodku do 30.6.2002, to je pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov”…Diskusia prebiehala v príspevkoch v tejto rubrike od 23. júla 2016 o 14:06./je nižšie v tejto rubrike na stránke/.
  Pre pána Milana Kolena PP: Osobne nemám pochybnosť v tom, že starobným a výsluhovo-starobným dôchodcom je potrebné pomôcť.Súhlasím s príspevkami.Len, podľa diskusie aj dostupných a známych informácii (medzi SD, VD a VD/SD)…nie som celkom presvedčený, že za rozdiel medzi výsluhovo-starodôchodcami a výsluhovo-novodôchodcami je považovaný práve rok 2002, resp. pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z.Veľa krát sme o tom písali.A rozmieňali na “drobné”.Ťažko povedať, či je to takto vcelku najspravodlivejšie.Či by to nebol napr. rok až 2008, 2009…Je to iba môj názor.Ináč súhlasím.

 • Pre František 23.9.2016 v 16:17. Veľmi pekne Vám ďakujem, potešilo ma Vaše ocenenie mojej sedem rokov trvajúcej práce ktorú vykonávam v prospech všetkých VD.
  Na spoločnom zasadnutí Sociálno -- právnej komisie ZV SR a APVV zo dňa 16.3.2016 bol dohodnutý spoločný koordinovaný postup pri riešení, odstránení spoločných problémov všetkých VD (zostáva odstrániť asi siedem diskriminácií VD). V súčastnosti sú v riešení najmä odstránenie diskriminačných problémov staro výsluhových dôchodcov a zjednotenie rovnakého termínu valorizácie VD to je k 1.1. kalendárneho roku tak, ako to majú SD vo všeobecnom systéme dôchodkového zabezpečenia zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s rovnakými kritériami valorizácie pre VD v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Rovnaké kritériá valorizácie VD ako majú SD bolo od 1.5.2013 stanovené v § 16 žiaľ, ale s účinnosťou až od 1.7.2018. Ako viete k odstráneniu týchto, ako aj ďalšími diskriminačných problémov VD som navrhoval vykonať konkrétne opatrenia vo svojej Analýze- zmeny valorizácie ktoré som na tomto webe zverejni 4.7.2016. Vysoko oceňujem úsilie APVV ktoré k odstráneniu týchto diskriminačných problémov od spoločného zasadania obidvoch komisií zo dňa 16.3.2016 vykonalo celú radu konkrétnych opatrení ktoré boli zverejnené na tomto webe ako aj na webe APVP za čo im veľmi pekne ďakuje. Žiaľ, prezídium ZV SR k odstráneniu týchto vecí ak mám správne informácie doposiaľ nevykonalo žiadne kroky. Ak vykonalo a o nich nemám informácie verejne sa ospravedlňujem a prosím aby ich zverejnilo. Vo svojej Analýze -- zmeny valorizácie som v závere navrhol aké konkrétne spoločné koordinované opatrenia k odstráneniu uvedených diskriminácií je potrebne vykonať ZV SR, APVV, ostatnými občianskymi združeniami ako aj jednotlivcami ktoré okrem mňa z jednotlivcov vykonal jedine Ing. Eduard Keresztési. Uvedenú Analýzu som emailom zaslal prezidentovi ZV SR, všetkým členom prezídia ZV SR, predsedovi Zväzovej rady ZV SR, ako aj niektorým predsedom klubov. Okrem tajomníka ZV SR sa mi nikto z nich neozval. V uvedenej veci úzko spolupracujem s predsedom klubu VVB Bratislava Ing. Badom.

  Na základe spoločného zasadanie komisií ZV SR a APVV zo 16.3.2016 týmto vyzývam prezídium ZV SR aby sa aktívne zapojilo do odstraňovania uvedených diskriminácií VD.

 • P. Milan Kolen PP 23. septembra 2016 o 11.15. Obdivujem Vás p. Kolen s akou húževnatosťou, vytrvalosťou a neuveriteľným úsilím bojujete za nás všetkých, proti skrivodlivostiam napáchaných na nás výsluhových dôchodcoch. Kam sa výsledky a snaha SZK ZV SR a APVV podeli ? Dovolím si citovať z Vášho príspevku zo dňa 28. júla 2016 o 16.28 : ,, Predpokladám, očakávam, že na základe spoločného zasadania Sociálno -- právnej komisie ZV SR a APVV zo dňa 16.3.2016 bol dohodnutý spoločný koordinovaný postup atď… Pokiaľ som dobre a pozorne čítal aj program, tak jedným z bodov bolo aj riešenie otázky starodôchodcov. Čakal som, že k týmto otázkam, ktoré vychádzali z prejednaného programu SZK dostaneme aj adekvátne odpovede, či páni majú ,alebo nemajú záujem konkrétne položené problémy riešiť. Určite nie som sám, čo doposiaľ nezískal žiadnu odpoveď a určite je veľa príslušníkov -- starodôchodcov, čo by radi túto odpoveď poznali. Ďakujem Vám za všetko, čo pre nás robíte, škoda len, že doposiaľ neboli tieto závažné a konkrétne predložené problémy akceptované na tých miestach, kde by bolo k nim potrebné aj zaujať patričné stanovisko.

 • Zamýšľal som sa nad dôvodmi prečo MPSVaR až od polovice roku 2017 má zámysel riešiť diskriminačný problém, spáchané krivdy na starodôchodcoch, to je na tých čo do SD odišli do 31.12.2003, pred účinnosťou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, všeobecný systém dôchodkového zabezpečenia. Na tento problém JDS upozorňuje asi 13 rokov. Podľa vtedy platného zákona muži do SD mohli odísť vo veku 60 rokov. Ženy s podľa počtu narodených rokov skôr. Ten muž ktorý do 31.12.2003 a skôr dosiahol dôchodkový vek 60 sa musel narodiť v roku 1943 a skôr. Keď tento problém sa začne riešiť v polovici roku 2017 potom jeho fyzický vek je 74 a viac rokov. Z celkového počtu starodôchodcov v polovici roku 2017 bude pravdepodobne asi žiť 25 -- 35 % z nich. Priemerný vek dožitia mužov je asi okolo 70 rokov. Tento počet sa každým dňom bude ďalej znižovať. Sociálna poisťovňa na úkor starodôchodcov za asi 14 rokov ušetrila značné množstvo finančných prostriedkov. Podľa môjho názoru čím neskôr sa tento problém začne riešiť tým viac finančných prostriedkov sociálna poisťovňa ušetrí a nebude ich musieť vyplatiť starodôchodcom. Toto je hlavným dôvodom prečo sa začne riešiť až po 14 rokoch kedy značná časť z nich už nebude žiť.

  Obdobná situácia je aj v osobitnom systéme dôchodkového zabezpečenia vojakov, policajtov,colníkov, ZVJS, NBU, SIS, hasičov, horských záchranárov ktorí odišli do výsluhového dôchodku do 30.6.2002, to je pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Pokiaľ si pamätám problém staro výsluhových dôchodcov bolo snahou riešiť asi len jeden rok a ďalej nebola politická vôľa pokračovať v jeho riešení. Je to len z dôvodu na úkor staro výsluhových dôchodcov šetriť finančné prostriedky. V súčastnosti keď sa bude vo všeobecnom systéme dôchodkového zabezpečenia zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení otvárať, riešiť diskriminačný problém starodôchodcov je vhodná doba aj v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov súbežne rovnakým spôsobom riešiť aj problém staro výsluhových dôchodcov. Tu sa otvára rovnaký priestor pre riešenie staro výsluhových dôchodcov pre MV SR, MO SR ako aj pre stavovské občianske združenia v ozborojených bezpečnostných a záchranných zboroch ako sú ZV SR, APVV (a pre ďalšie občianske združenia ktorých spolu je viac ako 10). V súčasnosti je najvhodnejšia doba, ktorá sa zrejme už nikdy nebude opakovať na otvorenie riešenia staro výsluhových dôchodcov. Z uvedených dôvodov je v tomto smere potrebné všetkými týmito občianskymi združeniami a jednotlivcami ihneď upozorňovať MV SR, MO SR, výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, ministra vnútra, ministra obrany a prezidenta SR hlavného veliteľa ozbrojených síl na rovnaké riešenie diskriminácie staro výsluhových dôchodcov ako je zámysel riešiť starodôchodcov vo všeobecnom systéme dôchodkového zabezpečenia.

 • Starodôchodcovia (civilisti) podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

  Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje zmeny aj pre starodôchodcov. Keďže odchádzali do penzie pred rokom 2004, dôchodky sa im vypočítali podľa starého zákona o sociálnom poistení, ktorý zohľadňoval výšku zárobkov v oveľa menšej miere.

  V porovnaní s novodôchodcami staropenzisti dostávajú oveľa nižšie penzie. Až teraz, skoro po 13 rokoch ich ikrivdenia sa vláda rozhodla, že im penzie prepočíta. Chce tak urobiť do polovice budúceho roka a začne ich prepočítavať od najstarších penzistov. Spätne sa však penzie nebudú prepočítavať a teda ľudia nedostanú doplatok za minulé roky.

  Žiaľ MO SR, MV SR zatiaľ neuvažuje o odstránení krívd starovýsluhových dôchodcov ktorí odišli do výsluhového dôchodku pred účinnosťou zákona č. 114/1998 Z. z. Z. o sociálnom zabezpečení vojakov a zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Tieto spáchané krivdy na starovýsluhových dôchodcoch ani v ďalšom časovom horizonte nemajú zámysel riešiť.

 • Milan Kolen PP napísal: 17. septembra 2016 o 8:23
  Pre Milana Kolena PP, prípadne informačno-orientačne pre ďalších kolegov a kolegyne -- pribudli príspevky k tejto problematike tiež na web stránke Policajt vo výslužbe (PVV).Osobne mne, sa mohla v príspevkoch “chybička vloudit”, lopatistický vzaté, nie som až taký odborník -- ale najskôr bude priestor pre prípadne doplnenie, či opravu faktov pri priznávaní, aj komplikáciách pri priznávaní Starobných dôchodkov, resp. tiež Vdovských a vdoveckých Starobných dôchodkov na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií Sociálnou poisťovňou.
  http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html…..bližšie v linku.

 • Ako si mnohí spomínate dňa 26.3.2013 som na web ZV SR zavesil môj článok INFORMÁCIE O STAROBNÝCH DôCHOHKOCH PRE POBERATEĽOV VÝSLUHOVÝCH DôCHODCOV,ako aj súhrnné informácie k podaniu žiadosti o SD. Žiaľ, tento môj stále aktuálny článok asi do roku 2029 kedy skončia posledné nároky VD na základe odpracovaných 15 -20 rokov v I. a II. kategórii funkcií bol webmajstrom ZV SR vymazaný, čo je trestuhodné!!! Z dôvodu, že stále sa na mňa obracajú desiatky VD o objasnenie nárokov na priznanie SD, ako priebežne sú zverejňované aj žiadosti na tomto webe v sekcii Poradenstvo o rady, týmto dávam verejný prísľub, že uvedený článok v dohľadnej dobe v plnom znení zverejním na webe bezpzlozky.eu ako trvale platný až do roku do roku 2029 kedy skončia nároky VD na priznanie SD na základe zvýhodnených kategórií.

  Požiadam webmajstra tohto webu, aby tento trvale platný môj článok bol ponechaný na webe ako trvale platný a bolo možné si ho kedykoľvek preštudovať čo napomôže mnohým zorientovať sa v tejto značne zložitej právnej problematike. Tieto nároky zo zákona č. 100/1988 Z. o sociálnom zabezpečení platia, stále sa zachovávajú aj pre občanov (civilistov, baníci atď.) ktorí majú odpracovaných najmenej 15 -20 rokov v prvej pracovnej kategórii. Poznám niekoľko prípadov, že sociálna poisťovňa z dôvodu, že títo občania civilisti v súlade zo zákonom č. 100/1988 Zb. z neznalosti zákona nepožiadali sociálnu poisťovňu o zvýhodnený odchod do SD. Žiaľ, takáto možnosť je aj u VD ktorí mnohí o týchto nárokoch nevedia, alebo nemajú informácie. Z týchto dôvodov som sa rozhodol, že uvedené informácie zavesím na tento web.

 • Dávam Vám do pozornosti odpoveď na môj podnet ohľadom diskriminačného valorizačného mechanizmu — ( Sekcia ľudských zdrojov MO SR)

  Vážený pán inžinier,

  e-mailovým podaním zo dňa 1. septembra 2016 ste sa na generálneho riaditeľa Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „generálny riaditeľ“) obrátili s prosbou o pomoc a otázkou, či sa neuvažuje o opätovnom prehodnotení valorizačného mechanizmu ustanoveného v § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“), nakoľko tento považujete za protiústavný a diskriminačný.

  Na základe poverenia generálneho riaditeľa a po posúdení obsahu Vášho e-mailového podania prijmite nasledujúce vysvetlenie:

  Prijatím zákona č. 328/2002 Z. z. bol vytvorený autonómny systém sociálneho zabezpečenia, ktorého základné zásady sú diametrálne odlišné od princípov, na ktorých je založený zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) všeobecný systém sociálneho poistenia. Hlavným zmyslom uzákonenia osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov bolo vytvoriť súbor motivačných, stimulačných a garančných faktorov pre výkon profesionálnej služby, ktorý bude zároveň prihliadať aj na všetky nároky s ňou súvisiace.

  Zákon č. 328/2002 Z. z. síce zachováva poistný princíp, avšak za súčasnej vecnej samostatnosti a organizačnej nezávislosti na všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Zásadným odklonom od všeobecného systému sociálneho poistenia je predovšetkým to, že skutočnosťami rozhodnými pre vznik nároku na dávky výsluhového zabezpečenia a ich výšku sú len doba profesionálnej služby a kvalifikovaný služobný plat dosiahnutý pred skončením služobného pomeru. Uplatňuje sa v ňom teda výlučne princíp výsluhy.

  Dávky výsluhového zabezpečenia sú prevažne poskytované na kvantitatívne oveľa vyššej úrovni ako dôchodkové dávky poistencov všeobecného systému sociálneho poistenia upraveného zákonom č. 461/2003 Z. z. Systém sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov je založený na priebežnom financovaní dávok a služieb výsluhového zabezpečenia, pričom toto je realizované z odvádzaného poisteného uhrádzaného tak policajtmi a profesionálnymi vojakmi, ako aj ich zamestnávateľmi a štátom. Z tohto dôvodu je možné valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia poskytovať len v zákonom č. 328/2002 Z. z. ustanovenom rozsahu a spôsobom, ktorý je zároveň primeraný stavu verejných financií. Nevyváženosť systému by mohla v konečnom dôsledku pôsobiť kontraproduktívne a mohla by mať za následok ohrozenie už existujúcich a priznaných nárokov výsluhových dôchodcov.

  K Vašej námietke „je smutné, že výsluhoví dôchodcovia, ktorí museli zo zdravotných dôvodov alebo reorganizačných dôvodov odísť po 15 – 20 rokoch do civilu, majú valorizáciu pár centov“, uvádzam, že ak je občan poberateľom výsluhového dôchodku a nie invalidného výsluhového dôchodku, znamená to, že nedošlo k zmene jeho zdravotného stavu, a to ani v dôsledku služobného úrazu a ani v dôsledku choroby z povolania. Schopnosť takéhoto občana vykonávať po skončení služobného pomeru primerané civilné zamestnanie bola teda znížená minimálne. K výsluhovým dôchodcom, ktorí boli z organizačných dôvodov prepustení zo služobného pomeru uvádzam, že títo boli zároveň zvýhodnene riešení v prechodných ustanoveniach zákona č. 328/2002 Z. z. a to tak, že profesionálnym vojakom, ktorí boli prepustení zo služobného pomeru v dôsledku zníženia početných stavov ozbrojených síl alebo v dôsledku organizačných zmien v období od 31. decembra 2001 do 31. decembra 2010, bola na nárok na výsluhový dôchodok a jeho výšku započítaná skutočná dĺžka služobného pomeru zvýšená o polovicu doby chýbajúcej do dosiahnutia tridsiatich rokov služby.

  Vychádzajúc z ustanovenia čl. 13 ods. 2 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených ústavou len zákonom. Z uvedeného vyplýva, že štát má plné právo presne určenou formou rozhodnúť o spôsobe valorizácie výsluhových dôchodkov, a to aj rozdielne počas doby vyplácania týchto dôchodkov, pričom takúto skutočnosť nie je možné v žiadnom prípade považovať za protiústavnú a diskriminačnú.

  Verím, že mnou uvedené vysvetlenie zoberiete na vedomie.

  S pozdravom,

  JUDr. Monika Kretová

  vedúca oddelenia sociálneho a zdravotného zabezpečenia

  Sekcia ľudských zdrojov

  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

 • Zásadná pripomienka z TEXTU listu APVV, aj v PARAGRAFOVOM znení je nižšie v príspevku(och).Pre informáciu.
  https://www.bezpzlozky.eu/2016/06/diskusia-k-navrhom-valorizacie/ -- kto sa ešte neoboznámil s navrhovaným §-om 143ah od APVV…je v linku.
  p.s.: Iba k piatemu riadku od konca predchádzajúceho príspevku.

 • Dávam Vám do pozornosti odpoveď Ministerstva vnútra na môj podnet ohľadom zmeny diskriminačného valorizačného mechanizmu.
  MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad
  odbor sociálneho zabezpečenia
  Pribinova 2, 812 72 Bratislava
  Vec:
  Valorizácia dôchodkov- oznámenie.
  Odboru sociálneho zabezpečenia sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ( ďalej len “odbor”)bol na priame vybavenie z kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky odstúpený Váš podnet, v ktorom žiadate ministra vnútra Slovenskej republiky o prehodnotenie valorizačného mechanizmu zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  V danej veci je potrebné uviesť, že otázka valorizácie dôchodkových dávok u bývalých policajtov je predmetom rôznych odborných diskusií na viacerých úrovniach, pričom zjednodušene by sa dalo povedať, že cieľom týchto diskusií je vybrať a realizovať taký model valorizácie, ktorý by bol jednak solidárny, ale čo sa týka výšky valorizácie aj akceptovateľný tak poberateľmi ako aj finančne únosný osobitnými účtami, ktoré ho vyplácajú.
  Možné riešenie valorizácie dôchodkových dávok bude predmetom ďalších odborných diskusií na viacerých úrovniach za účelom dosiahnutia jeho optimálneho stavu.
  Zároveň mi dovoľte poďakovať Vám za Váš podnet.
  S úctou JUDr. Ivan Fufaľ
  riaditeľ odboru

 • PRENESENÉ Z WEBU http://www.policajtvv.wbl.sk

  Otvorený list Predsedníčke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  JUDr. Daniele Švecovej

  Pani predsedníčka .
  1). Dokedy budete tolerovať to, že senáty správneho kolégia v rámci odvolacieho konania:
  -- potvrdzujú nezákonné rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ktorými Sociálna poisťovňa na krátenie výšky (vzniknutého nároku) sumy starobného dôchodku, nezákonné uplatňuje článok 33 ods. 2 medzinárodného dohovoru č. 128 – aplikovaného do nášho právneho systému zákonom č.416/1991. Ako dôkaz uvádzam nasledovné rozhodnutia – napr. rozsudky NS SR zo dňa 28.10.2015 (sp. zn. 9So/72/2014), zo dňa 25.5.2016 (sp. zn. 10So/50/2015), zo dňa 16.12.2015 (sp. zn. 10So/150/2014), zo dňa 30.9.2015 (sp. zn.10So/133/2014),
  Podľa článku 33 ods. 2 Dohovoru č. 128 sa výška starobného dôchodku ( na ktorý vznikol nárok či už podľa zákona č. 100/1988 alebo zákona č. 461/2003) „môže“ krátiť len vtedy ak osoba (pri vzniknutom nároku na starobný dôchodok) dostáva inú peňažnú dávku (napr. výsluhový príspevok -- dôchodok) za tú istú sociálnu udalosť,( teda až dovŕšením dôchodkového veku!!!).
  Podľa článku 15 ods. 1 Dohovoru č.128 Krytou sociálnou udalosťou je prežitie ustanoveného(dôchodkového) veku.
  Podľa príslušných ustanovení zákona č. 73/1998 alebo zákona č. 328/2002 nárok na výsluhový príspevok (dôchodok) vzniká nasledujúci deň po vykonaní 15 rokov služby. Teda nie až dosiahnutím dôchodkového veku!!!!. Jediná podmienka je, že tento výsluhový dôchodok sa môže začať vyplácať až po skončení služobného pomeru. Teda nie až po dosiahnutí dôchodkového veku!!!.
  Z uvedeného taxatívne vyplýva, že nárok na výsluhový príspevok (dôchodok) nevzniká dosiahnutím dôchodkového veku, teda nevzniká za tu istú udalosť (dosiahnutím dôchodkového veku) ako vzniká nárok na starobný dôchodok.!!!!
  V tom dáva za pravdu aj dovolacia judikatúra Najvyššieho súdu SR, ktorú zámerne na základe politickej objednávky, senáty Najvyššieho súdu v už uvedených rozsudkoch nerešpektujú.!!!
  -- Z odvolacej judikatúry NS SR ( napr. dovolacieho rozsudku č. 63 zverejnenej v Zbierke stanovísk NS SR č. 6/2006, dovolacieho rozsudku č. 40 zverejnenej v Zbierke stanovísk NS SR č. 3/2007 ako aj z dovolacieho rozsudku zo dňa 23.marca 2006 sp. zn. 1Sdo 15/2005 jednoznačne vyplýva :
  1). Zo zákona č. 328/2002 Z.z. nevyplýva, že výsluhový dôchodok je dávkou poskytovanou za prežitie určitého veku, t.j. za tú istú sociálnu udalosť (čl.19 Dohovoru), za ktorú je poskytovaný starobný dôchodok zo všeobecného systému dôchodkového zabezpečenia………..
  2). Výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 nie je starobným dôchodkom
  ani obdobným dôchodkom v zmysle Dohovoru č.128…….
  3). Výsluhový dôchodok je štátna dávka, ktorú nemožno považovať za starobný
  dôchodok v zmysle Dohovoru lebo jeho požiadavkám nezodpovedá….
  4). Táto štátna dávka nie je starobným dôchodkom ani dôchodkom za výsluhu rokov, aj
  keď sa od účinnosti zákona č. 222/2003, posudzuje ako výsluhový dôchodok
  a nezmenila sa na starobný dôchodok alebo obdobný dôchodok v zmysle Dohovoru
  č. 128…..
  5). Výsluhový dôchodok a starobný dôchodok nie sú dôchodky toho istého druhu.

  2). Tak sa znovu pýtam. Prečo a dokedy senáty správneho kolégia nerešpektujú dovolaciu
  judikatúru Najvyššieho súdu SR ??????

  3.) Dokedy budete tolerovať, že senáty správneho konania v konaniach nerešpektujú :

  -- Článok 6 odsek 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach.
  Podľa článku 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach..Každý má právo na to,
  aby jeho vec spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým
  a nestranným súdom.
  -- Článok 48
  Článok 48 ods. 2 Ústavy SR.
  Podľa článku 48 ods. 2 Ústavy SR (zákon č. 460/1992)….. Každý má právo, aby
  sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti
  aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Verejnosť možno vylúčiť
  len v prípadoch ustanovených zákonom……..

  4.) Dokedy budete tolerovať, že senáty správneho konania v rozhodnutiach
  nerešpektujú :

  -- Článok 144 ods. 1 Ústavy SR
  Podľa článku 144 ods. 1 Ústavy SR … Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom.
  Podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR ….. Medzinárodné zmluvy o ľudských právach
  a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je
  potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo
  povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a
  vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred
  zákonmi.
  -- § 3, § 30, § 116 zákona č.385/2000 (o sudcoch a prísediacich).
  Podľa § 30 zákona, medzi základné povinnosti sudcu patrí : sudca pri výkone
  funkcie sudcu sa musí zdržiavať všetkého čo by mohlo ohroziť dôveru
  v nezávislosť, nestrannosť a spravodlivosť rozhodovania súdov. Nenechať sa
  pri výkone svojej funkcií ovplyvniť záujmami politických strán.

  Podľa ods. 2 a 3 tohto zákona….sudca rozhoduje, nestranne, spravodlivo v súlade so zákonom….sudca pri rozhodovaní je viazaný len Ústavou SR, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou a zákonom.

  Podľa § 116 disciplinárnym previnením sudcu je správanie, ktoré vzbudzuje
  oprávnené pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti pri rozhodovaní a úsilí
  ukončiť súdne konanie spravodlivo.
  Závažným disciplinárnym previnením sudcu je vedomé porušenie povinnosti
  rozhodovať nestranne a nezaujato.!!!!

 • Výpočet dôchodkov je každý rok iný.Mierne sa zvyšujú.Civilné.Ozbrojené zložky raz za čas dvihnú základné platy o 14 ečiek a hotovo.Najvýraznejšie to bolo u vnútrakov v r.2008 keď sa príjmy zdvojnásobili.Preto má aj sekretárka vyšší dôchodok ako riaditeľ. Do leta 2017 pretečie strašne veľa vody Dunajom , naše počty sa znížia ,bude to vyhovovať vrchnosti.Ale nechajme sa prekvapiť čo nám dajú alebo komu dajú ,ked´nám nedali keď mali.

 • Na webe prebieha seriózna diskusia k diskriminácii staro dôchodcov podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a VD podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Je nevyvrátiteľným faktom ,že obidve diskriminácie tu reálne existujú a je potrebné ich aj reálne riešiť. Prvá lastovička riešenia tohto problému staro dôchodcov (civilných) neprešla na 6. schôdzi NR SR do druhého čítania. Obdobne tento problém sa pred časom začal riešiť aj v zákone č. 328/2002 Z. z. ale nedotiahol sa do konca. Podľa zverejnených informácií v denníku Pravda 26.7.2016 vláda má zámysel v roku 2017 riešiť tento problém.

  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/400070-slovenska-vlada-chysta-mimoriadne-prilepsenie-dochodcom/

  Odborníci ministerstva financií zároveň pracujú na ďalších dôchodkových reformách. Už od leta 2017 majú podľa informácií denníka Pravda stúpnuť penzie takzvaných starodôchodcov. „Môžem povedať, že od 1. júla 2017 budú starodôchodcom nanovo prepočítané penzie za účelom ich zvýšenia,“ priblížil štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna. Štát by tak aspoň čiastočne odškodnil krivdu spôsobenú výhodnejším výpočtom penzií po roku 2004. Sekretárka odchádzajúca do penzie v roku 2007 totiž dnes poberá vyšší dôchodok ako jej riaditeľ odchádzajúci do dôchodku v roku 2002. Aktuálne žije na Slovensku približne 80-tisíc starodôchodcov a možnosti štátu pri zvyšovaní ich penzií budú známe po definitívnom schválení rozpočtu na rok 2017.

  Vysoko hodnotím úsilie sociálno zdravotnej komisie APVV a prezidenta APVV, ako aj ich doposiaľ vykonané opatrenia. Žiaľ, nemáme žiadne informácie či v riešení diskriminácie VD staro dôchodcov nejaké relevantné kroky podniklo aj prezídium ZV SR. Predpokladám, očakávam, že na základe spoločného zasadania sociálno právnej komisie ZV SR a sociálno zdravotnej komisie APVV zo dňa 16.3.2016 kde bol dohodnutý spoločný koordinovaný postup koná aj prezídium ZV SR.

 • https://www.bezpzlozky.eu/2015/01/verejny-priestor-pre-diskusiu/#comment-5991……kvôli ucelenejšiemu pohľadu.
  Juraj Fusek napísal: 25. júla 2016 o 10:52
  “Dôchodky sa budú znižovať,ale len tie v budúcnosti.Viď samotná 328 ,po 25 rokoch nejakých 40 percent”……súhlasím, iba doplním.Terajšia 328-ka po novelizácii od 1. mája 2013 určuje strop až 65 percent, ale to až po nejakých 35 rokoch služobného pomeru.A znova sme aj pri platovkách.Tie okrem dĺžky služobného pomeru majú vplyv na výšky služobných platov a následne na výpočet výsluhových dôchodkov.Len, ako sa robia nové platovky.Robia sa pre všetkých príslušníkom silových rezortov v služobnom pomere.(tabuľkové platy).Nikdy sa -- aspoň nepoznám situáciu, že by pre priamy výkon služby zdvihli platy samostatne a administríve nie, alebo zvlášť-osobitne..je to o platových tabuľkách silových rezortoch.Dokiaľ je to o kariérnom raste od piky-od priameho výkonu služby s pokračovaním do administratívy, tak by to malo byť v poriadku.Len, žijeme v dobe “manažérov-manažmentu”, možno veľakrát aj z civilu, ktorí riadia výkon a veľa z nich aj objektívne priamym výkonom služby neprešli.Potom je to rozhodovanie od stola.Len dúfajme, že to je v drvivej menšine prípadov.Nebudem asi ďaleko od pravdy, ale najväčšie služobné platy a teda aj VD budú najskôr tam….Rád by som sa mýlil…Ale zoberme si situáciu napr. pri bežnom priamom výkone služby, pri (najmä v posledných dňoch) teroristických útokoch, kde Francúzsky prezident Hollande po úspešnom zákroku proti IS v kostole, podával ruky zasahujúcim policajtom a boli to mladšie ročníky kolegov a kolegýň, ktorí najviac riskujú..a paradoxne tí chlapci, či dievčatá až neurobia kariérny postup, tak potom je pri vypočítavaní VD pre nich reálnych tých 40 percent výsluhy a nie 65 percent…napadol ma iba taký príklad, ale je možný-reálny-kompatibilný s prípadmi vo všetkých krajinách.Aj na Slovensku.Ale tiež pri bežnom priamom výkone služby.Je toto spavodlivé?Kľudne sa môže stať a aj stane, že ten slúžiaci v silových zložkách po roku 2031 z rôznych dôvodov nedosiahne odslúženú hranicu 25 rokov.A hotovo -- je po výsluhovom dôchodku, ako aj najlepších rokoch života v prospech vlasti, ktoré sú v ťahu.V administratíve silových zložiek také niečo najskôr “nehrozí”, keď, tak minimálne.

 • Dôchodky sa budú znižovať,ale len tie v budúcnosti.Viď samotná 328 ,po 25 rokoch nejakých 40 percent.

 • Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 25. júla 2016 o 8:02 ešte k dvom odrážkam predchádzajúceho príspevku:
  — výsluhové príspevky boli ohraničené max. výmerou civilného starobného dôchodku a neboli prepočítané ako u starobných dôchodkov
  — výsluhové dôchodky (114/98) neboli ohraničené stropom podľa civilných starobných dôchodkov
  Ta ohraničená výška stropu je už zrušená, resp. strop už nie je..Aspoň pri VD, čo viem.Podľa mňa je dobré, že problematika je už pozitívne ďalej.Uvádzal(i) som/sme opakovane aj tento Nález ÚS SR mnohokrát a je aj na web stránke, kde bola zrušená suma (strop) myslím 17 300 ešte Sk.(k valorizácii)Je to síce Nález ÚS SR pre NUTNOSŤ valorizácie civilných starobných dôchodkov, ale ja som tam písal o mojom presvedčení, (ako nie odborníka) že podľa bodu III. Analýza a závery.. od bodov 22, 23, prípadne celkovo bod III… http://merit.slv.cz/PL.US16/06,forced2012598 -- sa dôchodky musia zvyšovať a nemôžu sa znižovať, či o nemožnosti nivelizácie dôchodkov.Tiež, že podľa môjho názoru je tento Nález ÚS SR aplikovateľný v praxi pre všetke druhy dôchodkov..neviem, zatiaľ mi to nikto nevyvrátil, ani z kompetentných odborníkov.Ten bod III. Analýza a závery spomínaného Nálezu sa zaoberá majetkovým právom občanov-dôchodcov, ich legitímnym očakávaním aj výhľadovo do budúcnosti a aspoň podľa mňa je moderne-pochopiteľne a logicky napísaný.

 • Pre Ing. Ľubomíra Dubeňa.Ďakujem za upresnenie.V podstate som tomu tak isto, resp. podobne porozumel, keď som včera zareagoval, t.j. 24. júla 2016 o 14:05 po príspevkoch Dr. Milana Kolena.Myslel som na tých kolegov, ktorí sú na tom najhoršie, keď som písal o PVV SR a eventuálnej možnosti (ešte) riešenia cez MPSVaR SR, resp. MV SR a MO SR a ich odbory sociálneho zabezpečenia.
  Len, v príspevkoch som sa snažil skutočnosti po-rozmieňať aj na drobné, pretože sám mám kolegov vo fyzickom veku 60-70 rokov a pritom podľa doterajšej klasifikácie a ich odchode do výsluhy sú vždy vlastne novo-dôchodcovia, čo je nelogické a pritom odišli do výsluhy ako sme spomínali napr. do r. 2008..
  Ešte pre Jura Fuseka napísal: 24. júla 2016 o 21:14 ..”pre tie dôchodky od 205 éčiek budú určite za 15 rokov..”..tu si myslím, že je veľmi ťažko aj odborníkom predpokladať, ako sa bude celkovo dôchodkový systém vyvíjať aj do budúcnosti.(rôzne dobrovoľné dôchodkové piliere)Vládna koalícia pán Švejna (MOST-HÍD-Štátny tajomník MPSVaR SR), chce ísť cestou budúceho znižovania Dôchodkovej jednotky (DJ) pre výpočet budúcich dôchodkov, to isté tvrdí pán Ďurana (mimovládka INNES), Pán Mihál (SAS)..by tuším najradšej všetke dôchodky zrušil (aby som bol spravodlivý, tuším nie retroaktívne) -- nech sa stará každý sám o seba..a pod.
  Ale ešte k “reforme” výsluhových dôchodkov po novelizácii Zákona 328/2002 Z.z., ktorá prebehla od 1. mája 2013 -- tam je to už tiež ošetrené v našom zákone, kde sa postupne priemerujú celé kalendárne roky v SÚČTE rokov až postupne do budúcna to bude do množstva súčtu posledných 10 predošlých celých kalendárnych rokov.Ono sa to na prvý pohľad tak nezdá, ale pri takomto výpočte VD tiež môže-nemusí dôjsť k zníženiu výsluhových dôchodkov pre budúcich kolegov.Bude záležať od individuálneho výpočtu a jednotlivca, prípadne jeho služobného zaradenia, výšky služobných platov, resp. ich súčtov za posledných 10 rokov služobného pomeru a až následne spriemerovaniu na úroveň jedného celého kalendárneho roka a pod. atď.Ale ako píše aj Milan Faltin -- najskôr to tu nevyriešime.

 • Pre Miro Palfi:
  Doposiaľ v materiáloch sa ako starodôchodcovia spomínali kolegovia poberajúci dávky podľa zákonov:
  100/1988 Zb.
  76/1959 Zb.
  114/1998 Z.z.
  Samozrejme dá sa nájsť aj rozdiely medzi nimi napr.
  -poberateľom starobných dôchodkov boli prepočítané max.základy z ktorých boli vypočítané
  -- výsluhové príspevky boli ohraničené max. výmerou civilného starobného dôchodku a neboli prepočítané ako u starobných dôchodkov
  -- výsluhové dôchodky (114/98) neboli ohraničené stropom podľa civilných starobných dôchodkov
  z uvedeného vyplýva, že relatívne sú na tom najhoršie poberatelia výsluhových príspevkov (aj príspevky za službu).

 • Súhlasím Jurom Fusekom, že takéto vyjadrenia sú na 2 veci (na hovno a na viac). Ale dodávam, že áno, bolo tu svojho času dorovnávanie pre starodôchodcov. Ale nie na priemer novodôchodcov, iba k priemeru. Ešte pred “Bulharskými konštantami”. Ale s ích zavedením, sa tí skorodorovnaní starodôchodcovia dostali za posledných 5-6 rokov (čo tie konštanty šarapatia), zas len tam, kde boli pred tými 5-6 rokami. Proste bordeľ na bordeľ…

 • Všetko je to pekné , tie dôchodky od 205 éčiek budú určite za 15 rokov.Ale u nich nikto nemôže povedať že ich poberatelia sú diskriminovaní.Nie je na mieste aby sme sa tu na tomto fóre zaoberali civilnými dôchodkami.
  Neprináleží nám to.
  Pred niekoľkými rokmi som sa bavil s jedným funkcionárom na tému 328 ,dorovnávanie dôchodkov atď. Iba pokrčil plecami , súhlasil ale hneď poznamenal že chýbala politická vôľa .Tak také vyjadrenia sú na dve veci ,poznáme ich tak sa nebudem o tom rozpisovať.

 • Juraj Fusek napísal: 24. júla 2016 o 19:14 -- “ako to vlastne bolo s tou diskrimináciou starodôchodcov ?” .Čo som si prečítal, viem, že niečo už v minulosti VD-staro-dôchodcom dorovnávané bolo.Len, už sme písali, aspoň čo sa týka výsluhových dôchodkov a že sú tiež od výšky 205 až po 400 eúr, sme sa dočítali aj na web stránkach aj webe (APVV)…..Možno by sa mohol vyjadriť tiež niekto zo staro-dôchodcov, koho sa to týka.
  Ja som už písal v príspevkoch.Staro-dôchodca je?:
  Podľa fyzického veku?Podľa výšky dôchodku?Podľa toho, podľa akého zákona o sociálnom zabezpečení odchádzal do výsluhového dôchodku?Podľa “platoviek”?Dokiaľ bol každý z VD aktívny-činný v službe?
  Podľa výšky dôchodku, snáď kto má dôchodok tých 205 až 400 eur (2000 VD).
  Podľa akého zákona o sociálnom zabezpečení odchádzal: Samotný Zákon 328/2002 Z.z. má už cca. 14 rokov -- aj tu sú už staro-dôchodcovia.
  Podľa fyzického veku -- už aj podľa 328-ky sú/sme starší vyslúžilci.
  Podľa platoviek ….. tam mi vyšlo, že staro-dôchodca je každý, kto sme odišli do výsluhového dôchodku do roku cca. 2008.
  Neviem, aké ešte môžu byť pohľady, o ktorých sme nepísali, len oficiálne sa píše-hovorí o staro-dôchodcoch, ktorí odišli do VD pred účinnosťou Zákona 328/2002 Z.z., či pri civilných SD, ktorí odišli do dôchodku pred rokom 2003, pred účinnosťou Zákona 461/2003.
  Najskôr to niekto takto určil, možno na základe veľmi nízkych dôchodkov u určených skupín dôchodcov…

 • Ešte pre Juraja Fuseka.Úmyselne som predošlý príspevok napísal “komplikovanejšie”.Tiež viackrát som spomenul, že tie výpočty VD sú viac-menej individuálne.(aspoň podľa mňa).Až si zoberieme Zákon 328/2002 Z.z., tak pred jeho novelizáciou pred 1. májom 2013, v rokoch 2002, či 2004…a pod., sa pre výpočet VD použil najlepší odslúžený celý kalendárny rok z posledných odslúžených 10-tich rokoch.A tam sa stávalo, aspoň ja osobne poznám prípad(y), že kolega odišiel do VD síce podľa Zákona 328/2002 Z.z., ale pre výpočet VD sa mu nepoužil posledný celý odslúžený kalendárny rok, ale rok napr. 2001, prípadne ešte nejaký iný-ďalší kalendárny rok do minulosti, takže výsluhový dôchodok nemal vypočítaný podľa 328-ky hoci na jej základe-paragrafov odchádzal do civilu, ale VD mu bol vypočítaný podľa predchádzajúceho zákona o sociálnom zabezpečení.Ináč povedané vapočítaný podľa paragrafov z 328-ky, ale “financiami” zarobenými v roku ako som uviedol predtým. V praxi mu to aj patrične znížilo výsluhový dôchodok.To iba jeden z mnohých ďalších pohľadov.Preto tie čísla mohli byť v mnohých prípadoch aj nižšie, ako som popísal v predchádzajúcom príspevku.Ale o tom sme už tiež na web stránke písali.

 • K tomu ako niektorí kolegovia robili prezčasy a pod. sa nebudem vyjadrovať , lebo vieme ako to bolo.Proste využili možnosti a basta.

 • Ak sa zhodneme že sa mohli pohybovať na úrovni 300 éčiek ,tak v žiadnom prípade by som nespomenul diskrimináciu .Tak potom sa pýtam ako to vlastne bolo s tou diskrimináciou starodôchodcov ?

 • Pre Juraja Fuseka.
  Rozmýšľam, ako to napísať, aby to bolo objektívne a pre zainteresovaných.Dajme tomu, mám odslúžených 24 rokov a 5 mesiacov.(napr.)pri službe na smeny -- nepretržitý výkon služby, sa do výsluhového dôchodku rátalo už podľa Zákona 328/2002 Z.z. všetko, mimo nadčasov, teda služobný plat.VD v roku 2004 už podľa 328-ky zo štvorky triedy, predtým (trieda 8)..to robilo cca. 500 eúr (+-).Ale to už bol “Nad-štandartný” výsluhový dôchodok, pretože bol za nepretržitý výkon služby, t.j. do služobného platu boli zahrnuté príplatky za nočné služby, služby v soboty, nedele, či sviatky.Nadčasy už NIE, pretože predtým boli indície, že mohli byť pri výpočte VD využívané/zneužívané?Nemuselo to takto byť a ani nebolo v každom prípade.Mám to od JPP -- kolegov, ale mohlo to tak byť, pretože predchádzajúci zákon pri výpočte VD zahŕňal aj nadčasy.Zákon 328-ka -- už nie.Ale naspäť k výške VD.Keďže štvorka trieda bola kdesi nižšie? uprostred “platovky”, tak v roku 2002 -- (300-400) eurove dôchodky mohli byť bežné najmä pre priamy výkon služby.V roku 2002 po odslúžených 25 rokoch v priamom výkone služby a odchode do výsluhového dôchodku tých 400 eúr mohlo byť a v mnohých prípadoch aj menej.Záleží v akom postupovom (kariérnom) rebríčku a na akej pozícii sa slúžiaci nachádzal…od týchto čísel sa dá odvíjať a koho zaujímajú a sú pre neho prístupné valorizácie v ďalších rokoch, môže sa k dnešným číslam dopracovať.Sám mám kolegov, ktorí po 20 rokoch služby a pri odchode do civilu-VD, v roku 2004 zďaleka neatakovali hranicu 400 eúr, skôr to bolo medzi 300-350 eurami.
  Kto slúžil iba denné služby bez príplatkov, či bol v triede 2, 3 -- jednička neviem či u niekoho bola..ale opísal som iba po štvorku platovú triedu -výška VD bola ešte nižšia.Vyššie triedy..prenechám prípadne na iných -- ale neboli to až také veľké rozdiely.(aspoň vtedy). Ale ako som písal.Len asi to bude aj dosť individuálne.A ťažko celkom spravodlivé.Ťažko povedať, či kariérny postup pokračoval od piatej, prípadne vyššej triedy vyššie..podotýkam zaslúžene, kto sa postupne prepracoval -- aspoň v prípadoch, ktoré ja poznám.
  Ešte jeden pohľad.Po 25 rokoch služby a nielen po 25 rokoch (menej -- viac) sa mohlo odísť do VD tak z priameho výkonu služby, tak z administratívy…a pod. Preto je to všetko individuálne.Aspoň podľa mňa.

 • Ja by som chcel vedieť koľko má kolega ktorý išiel do dôchodku v r. 2002 po 25 rokoch služby. Neverím že by sme sa bavili o nejakej veľkej diskriminácii .Určite by to nebolo 400 Ečiek.

 • Pre Juraja Fuseka napísal: 24. júla 2016 o 15:26 -- “Prečo sa nepíše aj o tých čo odišli pred r. 2008 keď sa zdvojnásobovali platy” ? .. áno, písali sme o tom konkrétne aj my, aj viacerí ďalší prispievatelia -- o nových platovkách minimálne u MV SR (Polície) po roku myslím 2008.Čo som uvádzal na web stránke konkrétne ja, mal som na mysli aj konkrétne výšky dôchodkov.Pri starobných dôchodkoch je priemer cca. 414 eúr, zákonite sú aj oveľa nižšie, či vyššie dôchodky.Pri výsluhových dôchodkoch je najnižší výsluhový dôchodok cca. 205 eúr a 2000 VD má okolo 400 eúr (+-).Myslel som tieto sumy.Určite by sa problém “zauzlil”, až by sa brali do úvahy súbehy dôchodkov VD+SD, VD+SD podľa pracovných kategórií, kategórii funkcií a podobne, veľa VD, ale aj SD má dôchodky iba “sólo”..Je to rôzne.Len čo som podchytil informáciu od vládnucich politikov -- Smer-SD (pred voľbami 2016-možno išlo o sľuby), tak starobné dôchodky by chceli politici do konca tohoto volebného obdobia dostať na sumu cca. 500 eúr. Čo som aj predtým písal, vychádzal som z PVV: ” Vláda si uvedomuje, že je potrebné pozornosť naďalej zameriavať na poberateľov nízkych dôchodkov a zlepšovať ich životnú situáciu” … Nakoniec, písali sme predtým aj o tom, že pri riešení problému staro-dôchodcov ostáva nevykrytá medzera do roku cca. 2008.Len asi to bude aj dosť individuálne.A ťažko celkom spravodlivé.

 • Každý tu píše , ako sú ukrátení starodôchodcovia . Ako ? Chcel by som mať v tom jasno .Prečo sa nepíše aj o tých čo odišli pred r. 2008 keď sa zdvojnásobovali platy ? Tí už nie sú diskriminovaní ? Mám kolegu čo odišiel podľa starého zákona , ale ak vezmeme všetky pre a proti , sme na tom rovnako . Nevidel som žiadnu diskrimináciu.

 • http://www.aktuality.sk/clanok/329574/programove-vyhlasenie-tretej-vlady-roberta-fica/
  Opätovne som vybral z PVV -- Sociálna oblasť…
  -- “Vláda uskutoční úpravu valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Súčasný vývoj makroekonomického prostredia, ktorý je značne poznačený stagnáciou či dokonca poklesom cien, vedie k príliš nízkej valorizácii dôchodkov. Vláda chce tento stav zlepšiť.
  -- Vláda si uvedomuje, že je potrebné pozornosť naďalej zameriavať na poberateľov nízkych dôchodkov a zlepšovať ich životnú situáciu. Vláda zabezpečí zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov”.
  -- atď., snáď nie je PVV iba o tom, že papier toho znesie veľa..preto som predtým napísal -- Možno, že určitá šanca ešte existuje.”Poberatelia nízkych dôchodcov” sú aj staro-dôchodcovia (civili), aj staro-dôchodcovia z radov výsluhových dôchodcov, aj ktorí odišli do dôchodku pred účinnosťou Zákona 328/2002 Z.z.

 • https://www.bezpzlozky.eu/2016/06/diskusia-k-navrhom-valorizacie/
  Osobne si myslím, že podľa príspevku včera 23. júla 2016 o 14:06 a dnes 24. júla 2016 o 13:33, keďže zákon predkladala opozícia -- (poslankyňa NR SR pani Erika Jurínová) a tá (opozícia) nemá dosť hlasov-mandátov v parlamente, tak tento zákon neprešiel.Možno už je to ináč, ale predtým bolo, že zákony, ktoré predkladala opozícia, vládnúca koalícia jednoducho zamietala (palec hore, palec dole).Až si náhodou vládnúca koalícia Návrh zákona ani neprečítala-neosvojila.V Programovom vyhlásení Vlády SR (PVV -- Sociálna oblasť) -- je zahrnuté tiež riešenie situácie Starodôchodcov, ako aj valorizácie dôchodkov.Myslím, že sa nemýlim a je to v PVV.Možno je ešte nádej, že s takým, prípadne obdobným Návrhom zákona príde Vláda SR -- MPSVaR, ako je aj v linku uvedené ohľadom zmeny valorizácie dôchodkov, aj výsluhových. Len teraz nie som si istý, ale ten istý Návrh zákona môže ísť do parlamentu opakovane až po pol roku..Len neviem, či po pol roku tým istým navrhovateľom, prípadne v tom istom znení.Možno, že určitá šanca ešte existuje.

 • Návrh ZÁKON z … 2016,
  ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

  1. V § 261 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
  „(5) Poistencovi, ktorému vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku pred 1. januárom 2004, sa zvyšuje starobný dôchodok za obdobie dôchodkového poistenia získaného do 31. decembra 2003, v ktorom poistenec poberal tento dôchodok alebo jeho časť o sumu, ktorá sa vypočíta ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia v období do 31. decembra 2003 počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia.“.

  Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

  2. V § 261 ods. 6 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku podľa odseku 5 do 31. marca 2017, a to aj v prípade, ak už bolo právoplatne rozhodnuté podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003.“.

  Čl. II
  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2016. ŽIAĽ NEBOL POSUNUTÝ DO DRUHÉHO ČÍTANIA!

 • Na programe 6. schôdzi NR SR v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení konečne po rokoch bolo v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení navrhnuté riešenie diskriminačného problému staro dôchodcov ktorí do SD odišli do 31.12.2003 o ktorom píšem aj vo svojom článku ANALÝZA -- zmena valorizácie dôchodkov. Ak prejavíte záujem si vec hlbšie preštudovať, cez Google napíšte, vyhľadajte program 6. schôdzi NR SR. Potom kliknite na program schôdzí NR SR, ďalej kliknite na 6. chôdza (14.-22.6.2016). Vyhľadajte číslo 18 ČTP 138 kde nájdete navrhovanú legislatívnu zmenu, úpravu zákona ktorá mohla odstrániť niekoľkoročnú diskrimináciu staro dôchodcov. Žiaľ nestalo sa.

  Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 18. 138 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Eriky JURINOVEJ, Sone GABORČÁKOVEJ, Silvie PETRUCHOVEJ a Anny VEREŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 138) — prvé čítanie.
  Pozrite si hlasovanie zo 135 prítomných za prijatie zákona hlasovalo 62 poslancov čím zákon neprešiel do druhého čítania (chýbalo len 6 hlasov). Zrejme niektorí poslanci čakajú až táto diskriminovaná skupina staro dôchodcov vymrie a problém sa vyrieši sám. Obdobný diskriminačný problém majú aj výsluhoví dôchodcovia ktorí do VD odišli pred účinnosťou zákona 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

 • Bývalým kolegom -- VD z Českej republiky po päťročnom boji svitá na lepšie časy. Zdaňovanie VD bude v novelizácii zrušené.

  http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/407384/vojaci-a-policiste-mozna-usetri-na-danich-stat-by-to-stalo-1-5-miliardy.html

 • Ani ja sa nečudujem,že príspevky sú plné nenávisti a zla. Stačí sa pozrieť na námestia kde dav kričí do basy, alebo potkan vylez von. Nemôžme sa čudovať ,že žijeme v spoločnosti kde si pod záštitou ” demokracie” skoro každý robí čo chce, od politikov, sudcov, prokurátorov až po bežných ľudí. Ale určite sa čudujem, že na aké koľvek mediálne útoky na výsluhových dôchodcov resp. ozbrojené zložky sa nenájde ani jeden hovorca či už s ministerstva vnútra, obrany , spravodlivosti aby uviedol veci na pravú mieru a ostro sa ohradil voči agresívnym mediálnym útokom… Mimochodom prečo ZV SR a APVV ,nevyužije svojich hovorcov ( ak nejakých má) na to aby sa mediálne postavili proti útokom na VD , ozbrojené zložky. Druhá vec je spomínaná diskúsia v bulvárnom plátku SME. Každý kto sa do diskúsie zaregistruje a prihlási, môže dať podnet na odstránenie provokačného príspevku ak niekto niekoho osobne uráža alebo šíri nenávisť.

 • Nečudujme sa že príspevky sú také nenávistné , vieme koľko ľudí zarába minimálnu mzdu ,koľko ich zarába do 800 Euro . Ak niekto robí za tieto peniaze ,musí hrešiť nadávať až hučí.
  Potom sa všetci politici čudujú ako je to možné , že nemenovaným skupinám prudko narastajú preferencie . Už som raz napísal ako môj kamarát povedal Za mlada si závidel nám , teraz môžeme závidieť tebe . Každý vie o čom to bolo a je .

 • Ku príspevku -- Jano Kovac napísal: 16. júla 2016 o 7:47 uvádzam :
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/soczdrav/informacia_rokovanie_SZK_3.pdf -- prenesené z web stránky APVV, zdroj web APVV
  Vybral som z linku: Riaditeľ odboru (OSZ MV SR?) informoval:
  c) Poskytol informácie aj o tom, že v súčasnosti poberá dávky z výsluhového
  zabezpečenia 19.823 osôb, z toho 16.446 VD. Priemerná výška VD k 31.12.2015 bola v sume 647,45 € mesačne.

  -:( Čo už.Uvádzali sme.Najnižší výsluhový dôchodok je 205 eúr.2 000 výsluhových dôchodcov má VD cca. 400 eúr.Až je prierná výška VD k 31. decembru 2015 uvedená OSZ MV SR 647,45 eúr, tak je jasné, že určitý počet výsluhových dôchodkov musí byť vo vyšších sumách.Nechcem sa rozpisovať o Zákone 328/2002 Z.z, prípadne o predošlých zákonoch o sociálnom zabezpečení ako sa vypočítavali, resp. vypočítavajú výsluhové dôchodky.My to vieme.Ale spýtam sa.Načo má MV SR a MO SR svojich hovorcov, až nevedia civilom situáciu ohľadom výšky výsluhových dôchodkov vysvetliť?Čo tak odbory PZ aj iní -- kompetentní, aj ďalší hovorcovia???Žeby neovládali problematiku?Načo sú, na r*ť paľovu???Ospravedlňujem sa dopredu za expresívne výrazy v príspevku.Ďakujem.
  .
  Na negatívne reakcie -- príspevky civilov-občanov SR pod článkami ako je tento: http://monikakozelova.blog.sme.sk/c/428575/general-na-desat-hodin-u-nas-ide-vsetko.html -- som (sme) už zvyknutí. Ale vybral som jeden plný nenávisti: citujem: “Postavit k muru… Je len jedna nezodpovedana otazka: kolkych?”…..koniec citátu. Kde sa v ľuďoch berie toľko nenávisti???
  .
  V dobrom, takýmto občanom SR a im podobným prajem: Až budú mať dopravnú nehodu, bude na nich spáchaný trestný čin, alebo zločin, bude im horieť majetok,.. pri živelných pohromách, pri nevydarených túrach v lese, pri Aktuálnych bezpečnostných hrozbách…..či mnohých iných nepríjemných životných udalostiach nech netelefonujú na známe telefónne čísla 158, 155, 150, či 112, ale nech volajú autorke článku, prípadne nech si takíto občania pomôžu sebe navzájom. V príspevku som preferoval priamy výkon služby, ktorý je ale neoddeliteľne spojený s riadiacou činnosťou..
  A preto sa spýtam ešte raz.
  Načo má MV SR a MO SR svojich hovorcov, až nevedia civilom-občanom situáciu ohľadom výšky výsluhových dôchodkov vysvetliť? Čo tak odbory PZ aj iní? Žeby neovládali problematiku? Potom načo sú tam???
  Čo už.-:((((((Ešte raz sa ospravedlňujem za expresívne výrazy v príspevku. Ďakujem.

 • Keď si tento článok prečítaju civili, tak si povedia, že výsluhovi dôchodcovia niesu moc diskriminovaní …

  http://monikakozelova.blog.sme.sk/c/428575/general-na-desat-hodin-u-nas-ide-vsetko.html :negative:

 • Pre informáciu opakovane, — lebo sa to deje zakaždým opakovane…, s dovolením som preniesol pre kolegov -- záujemcov, až by bolo komplikovane sa k informácii preklikať.
  22.12.2014 o 3:03………………………………………………približne spred roka a pol…………………………………………………………………………………..
  K VD… z rokovania NR SR ..
  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladá skupina poslancov NR SR Jurinová, Šipošová , OĹaNO. Návrh zákona je koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek, bez akejkoľvej výnimky dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov- viď pís. mat. predl návrh zák. 44. schôdza NR SR /10.12.2014/
  DOVETOK : nie tak dávno sme boli všetci VD svedkami toho ako sa mali zdaňovať VD, 19 % daňou, ktoru podporoval aj BOSS Policajných odborov Litva a aj iní za masívneho útoku na VD temer vo všetkých mediach, dopadlo to zatiaľ ako dopadlo-to vieme-nevalorizácia VD 2012, pokrívená val. VD do r. 2016 a dá sa predpokladať, že pred a v tomto termíne sa opäť roztočia kolesa masírovania ľudí v masmédiach o nezaslúžene vysokých VD vyslúžilcov, tak ako sme to už zažili, aj snaha o zdaňovanie všetkých VD, ktoré len-len, že pred 2-rokmi neprešlo.
  Prvým možno v tomto smere pokusom o narušenie jednoty VD a o zdaňovanie niektorým VD až o 50 % mal byť aj návrh zákona skupiny poslancov OĽaNO /na tom sa získavajú voliči a za ktorý mimochodom hlasovalo 58 poslancov NR SR/. V tomto smere zdaňovanie VD by bol vynikajúci právny precedens v prístupe k všetkým VD ozbrojených a záchranných zborov SR, a určite ľahšie aj po masívnej príprave v mediach by im možno a dá sa to asi aj predpokladať, prešlo budúce zdaňovanie všetkých vyplácaných VD o povedzme aj už o uvažovanou výškou dane napr. 19 %, teda na útechu a spokojnosť všetkých ostatných VD nebolo by to o 50 % ako u VD v návrhu zákona určených útvaroch a vybraných VD, ale „iba“ ??? možno 19 % u všetkých ostatných VD. Rezort vnútra údajne už pripravuje novelu zákona o VD.
  Uvidíme,…počujeme…zažijeme… ak sa dožijeme…a Všetko najlepšie všetkým.
  .
  Miro Palfi napísal: 2. decembra 2015 v 8:59
  Vyhľadal som pre záujemcov a preniesol ako info. zo stránky PVV — väčšina po 26 rokoch od roku 1989 už ani nie je nažive, mnohí ani nevedeli, že tam boli vôbec administratívne pridelení…
  Všimnite si…
  že autori tohto návrhu zákona- pamfletu, tvrdia, že je v súlade s Ústavou SR atď., pričom návrh sa zakladá jednoznačne na KOLEKTÍVNEJ VINE príslušníkov útvarov -bezpečnosti štátu v zložke ZNB, a to bez ohľadu na to na akej pozícií boli zaradení, tak sa v jednom vreci ocitli, pisárky, šoféri, sekretárky, garážmajstri, vyplňovači pasov a iní tu kmeňovo evidenčné zaradení, ktorí možnože disidenta a nepriateľov štátu špionov, záškodníkov videli tak akurát možno vo filmoch ako napr. 30 prípadov mjr. Zemana a tak podobne a súčasne sa u ostatných prísl. vôbec nezohľadňuje ich konkrétne zaradenie, dĺžka služby či možnosť podieľať sa na týraní, alebo inom prenasledovaní občanov bez ohľadu na prísne kontrolovanie zákonnosti postupov aj v súlade s vtedy platnou Ústavou /s určitou výnimkou v Stalinských a Gottwaldovských 50 rokov, avšak takéto nezákonnosti a krutosti v postupoch orgánov štátu – mali a môžu byť aj teraz potrestane a uplatňované proti jednotlivcom, ktorí sa takýchto činov akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek zaradení dopúštali.
  V tomto smere návrh obchádza ďalší dôležitý orgán štátu a to SÚDY,/na tých si autori asi netrúfli/, veď predsa nie príslušníci zložiek bezpečnosti štátu, ale priamo sudcovia /možno aj ešte žijúci a v talároch/ odsudzovali ľudí pri dokázaní viny podľa platných zákonov, v I. hlave TZ, resp. tisíce podľa § 109 za emigráciu prípravy a pokusy/, ale aj za iné konkrétne TČ proti štátu, čo je uplatňované všade na svete v každej krajine aj na QUANTAMANE, tu ale ako je známe je to bez súdov….a demokratické o tom tieto poslankyne radšej pomlčia tu nevidia porušovanie ľudských práv a medzinárodného práva..
  ..
  Pre inf.-čo sa šilo k VD /zatiaľ/ | 17.12.2014 10:10:11 |
  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky – Jurinová, Šipošová — OĹaNO.
  Návrh zákona je koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov. Keďže sa predpokladá, že vysokopostavení príslušníci ŠTB majú dnes priemerné výsluhové dôchodky na úrovni 600 až 700 eur, ich zdanením by sa tak dostali približne na priemernú úroveň starobných dôchodkov v Slovenskej republike. Návrh zákona nerozlišuje medzi bývalými príslušníkmi Štátnej bezpečnosti podľa dĺžky vykonávanej činnosti, keďže samotná skutočnosť, že sa podieľali na popieraní základných práv a slobôd bude rozhodujúca na účely znižovania výsluhových dôchodkov.
  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
  Na účely zdaňovania výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek nebude smerodajné, ako dlho pôsobili v danej zložke, ale samotná príslušnosť k bezpečnostnej zložke, keďže jednotlivé osoby prechádzali v rámci rôznych zložiek a súčasne stanovenie rôznych kritérií podľa počtu odpracovaných rokov v jednotlivých zložkách by mohlo spôsobiť opačný efekt, a to neustále žaloby ohľadom dĺžky výkonu alebo pôsobenia v určitej bezpečnostnej zložke, čím by sa návrh zákona minul účinku.
  V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa navrhuje definovať nový druh daňovníka, ktorý sa podieľa na sledovaní a týraní osôb a to na účely dodatočného zdaňovania výsluhových dôchodkov, pričom za takéhoto daňovníka sa bude považovať fyzická osoba, ktorá bola príslušníkom nasledujúcich bezpečnostných zložiek:
  — bezpečnostnej zložky Štátnej bezpečnosti, Hlavnej správy vojenskej kontrarozviedky Zboru národnej bezpečnosti (III. správa), spravodajskej správy Hlavnej správy Pohraničnej stráže a ochrany štátnych hraníc, odboru vnútornej ochrany Zboru nápravnej výchovy, Spravodajskej služby Generálneho štábu Československej armády alebo predchodcov týchto zložiek v období od 18. apríla 1939 do 31. decembra 1989,
  — Štátnej bezpečnosti súčasti bývalej Štátnej bezpečnosti, ako zložky Zboru národnej bezpečnosti, Hlavnej správy rozviedky Zboru národnej bezpečnosti (I. správa), Hlavnej správy kontrarozviedky Zboru národnej bezpečnosti (II. správa), Správy sledovania Zboru národnej bezpečnosti (IV. správa), Správy spravodajskej techniky Zboru národnej bezpečnosti (VI. správa), Správy pasov a víz Zboru národnej bezpečnosti, územných útvarov vykonávajúcich činnosti týchto súčastí alebo predchodcov týchto súčastí a útvarov.
  Rovnako sa za daňovníka, ktorý sa podieľal na sledovaní a týraní osôb bude v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných skutočností“) považovať fyzická osoba, ktorá bola pracovne zaradená:
  — v štruktúrach bývalej Štátnej bezpečnosti a vykonávala svoju činnosť v útvaroch Hlavnej správy ŠtB (1966 — 1971), Federálnej správy spravodajských služieb (1969 — 1971), Sekretariáte námestníka ministra vnútra ČSSR pre riadenie federálnej spravodajskej služby (1970 — 1971), Bezpečnostnom odbore MV SSR (1969 — 1971), Organizačno-bezpečnostnom úseku MV.
  .
  Pre inf.-čo sa šilo k VD--dokončenie | 17.12.2014 10:18:07 :
  — Sekretariáte námestníka ministra vnútra ČSSR pre riadenie federálnej spravodajskej služby (1970 — 1971), Bezpečnostnom odbore MV SSR (1969 — 1971), Organizačno-bezpečnostnom úseku MV ČSR (1969 — 1971), Hlavnej správe ŠtB MV SSR (1969 — 1974), Prezídiu pre bezpečnosť MV (1948 — 1950), Odbore BA Skupiny I — Bezpečnosť MV (1948 — 1950), Veliteľstve ŠtB (1950 — 1952),
  — Hlavnej správe vojenskej kontrarozviedky (1952 — 1953), Správe štátno-bezpečnostného vyšetrovania (1953), Krajskom veliteľstve ŠtB (1950 — 1952) a útvaroch im podriadeným, Krajských správach ŠtB (1953 — 1953) a útvaroch im podriadeným, II. správe MV (1953 — 1963), II. správe MV (neskôr FMV, 1964 — 1974), III. správe MV (1953 — 1963), IV. správe MV (1953 — 1963), V. správe MV (1952 — 1962), VI. správe MV (1953 — 1963), XI. správe FMV (neskôr ZNB), 1., 2., 3., 4., 5. samostatnom sektore ministerstva národnej bezpečnosti (1950 — 1951), odbore O, Z, C, E, T, V, LM ministerstva národnej bezpečnosti (1951 — 1952), operatívnych odboroch a oddelenia Správy ochrany prezidenta (1952 — 1953), Správe ochrany ústavných činiteľov (1952 — 1953), VIII. správe MV, operatívnom odbore VII. správe MV (1953 — 1963), IV. správe MV (neskôr FMV), Odbore VII. správy MV povereným vykonávaním zatýkania a domových prehliadok (1953 — 1956), operatívnych odboroch XI. správy MV (1953 — 1963) a VI. správe MV (neskôr FMV), I. správe ZNB, II. správe ZNB, X. správe ZNB (1974 — 1988), XI. správe ZNB (1974 — 1988), III. správe ZNB (1964 — 1990), IV. správe ZNB (1964 — 1990), VI. správe ZNB (1963 — 1990), Hlavnej správe vojenskej kontrarozviedky (1. 9. 1970 — 31. 8. 1983), XII. správe ZNB (1974 — 1990), XIII. správe ZNB, XIV. správe ZNB, Federálnej správy vyšetrovania ŠtB, v správe ŠtB krajských správ ZNB okrem príslušníkov oddelenia doprovodov československých lietadiel odboru letiskovej kontroly,
  — Spravodajskej správe Generálneho štábu Československej ľudovej armády,
  — na Oddelení ŠtB okresných správ ZNB okrem príslušníkov oddelenia režimovej ochrany jadrových elektrární.

 • Je to “ťažko” -- komplikovane napísaný článok, až by sme ho chceli rozmeniť na drobné, hoci sa to na prvý pohľad nezdá.Slovenská informačná tlačová agentúra (SITA) najskôr chcela dať základnú informáciu o vyhlásenom pripomienkovom konaní MPSVaR k postupnému predĺžovaniu veku odchodu do starobného dôchodku..je škoda, že už neexistuje približne dvetisícpäťsto príspevkov k tejto téme -- pracovným kategóriám a kategóriám funkcií zo starého webu, webu ZV SR..bolo by v budúcnosti z čoho vychádzať.Takto, iba pamätníci čo si viac-menej pamätajú, či na základe čoho postupuje Sociálna poisťovňa..mnohokrát aj v rozpore s názormi na weboch, napr. pri krátení SD na základe kategórií funkcií…

 • Miro, “škriatka” vylučujem, neznalosť problematiky “kompetentnými” potvrdzujem. A to v poslednej dobe ani nesledujem TV, len načúvam z autoradia RTVS… prevažne stanicu SRO, nanajvýš Expres (tam sú aj dopravno-bezpečnostné relácie každú hodinu…)

 • V predošlom článku budú najskôr dve možnosti a to buď neznalosť problematiky a v druhom prípade sa možno vyskytol “novinársky škriatok”, kde došlo k spojeniu: “na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí a poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie funkcií”.Spojkou A došlo k spojeniu zníženia dôchodkovéha veku v závislosti od počtu vychovaných detí u žien…A…kategórie sú ďalšia-následovná problematika, hoci u žien aj znížený vek v závislosti od počtu vychovaných detí zohráva/l pri kategóriách svoju úlohu.Pri mužoch a kategóriách odpis rokov za vychované deti nie je, resp. nebol..

 • Ku príspevkom Milan Kolen PP napísal: 19. mája 2016 o 7:44 /nižšie na stránke/
  http://ekonomika.sme.sk/c/20192544/odchod-do-dochodku-sa-predlzi-o-viac-ako-dva-mesiace.html?ref=trz
  Deň: 16. jún 2016 o 11:19 Zdroj: SITA
  “Predlžovanie dôchodkového veku sa nebude týkať osôb narodených do 31. decembra 1954, žien narodených do 31. decembra 1961, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí a poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie funkcií.Do I. pracovnej kategórie patria napríklad práce v baníctve, v jadrových elektrárňach, či ťažobnom priemysle. V I. alebo II. kategórii funkcií sú policajti a vojaci”.
  Článok zrejme nebude? obsahovať všetke podrobnosti o nárokoch na dôchodok na základe pracovných kategórii a kategórii funkcií..poznáme roky narodenia u mužov nad 31. december 1954, či u žien narodených nad 31. december 1961 -- ktorých sa nároky na starobné dôchodky na základe pracovných kategórií a kategórii funkcií týkajú..V rokoch 1954 a 1961 vo vzťahu ku kategóriám sa mi javí rozpor..”Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa vek odchodu do dôchodku zvyšuje o 76 dní. Dôchodkový vek tak na budúci rok bude 62 rokov a 76 dní”.
  Viac v linku.

 • Včera som na sociálnej sieti dostal odpoveď od predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR pána Antona Hrnka, na to či sa budú zaoberať v NR SR , diskriminačným valorizačným mechanizmom.

  Edo Kereszteši
  Dobrý deň pán poslanec Hrnko. Včera som Vám poslal problematiku diskriminačného valorizačného mechanizmu. Chcem sa len opýtať, či sa plánujete zaoberať touto problematikou. Asociácia policajtov vo výslužbe ako aj Zväz vojakov SR už pracuje na podnete. S pozdravom Ing. Kereszteši

  Anton Hrnko
  Áno, o tejto otázke sa diskutuje.

 • Bez vlaňajšieho prebytku by bola Sociálna poisťovňa v deficite
  #Sociálna poisťovňa
  SITA | 20.05.2016 16:07
  Sociálna poisťovňa (SP) dosiahla za prvé tri mesiace tohto roka prebytok 556,2 mil. eur. Ako sa uvádza v správe o hospodárení poisťovne za január až marec tohto roka, bez zohľadnenia prebytku z minulého roka vo výške 703,2 mil. eur by SP vykázala ku koncu marca deficit 147 mil. eur.

  Poisťovňa pritom v januári až marci nedostala zo štátneho rozpočtu žiadne finančné prostriedky na krytie deficitu vzniknutého zavedením druhého penzijného piliera.
  Celkové príjmy SP za tri mesiace tohto roka dosiahli takmer 1,59 mld. eur. Od ekonomicky aktívnych osôb poisťovňa dostala 1,46 mld. eur, čo je oproti plánu viac o 60,8 mil. eur. O 1,2 mil. eur menej poisťovňa za tri mesiace tohto roka v porovnaní s plánom získala z dlžného poistného, keď vybrala od dlžníkov 60,6 mil. eur. Na sankciách poisťovňa zinkasovala 3,9 mil. eur. Oproti plánovanej sume je to o 1,5 mil. eur menej.

  Výdavky poisťovne za rovnaké obdobie predstavovali takmer 1,74 mld. eur, čo je v porovnaní s plánom menej o 21,5 mil. eur. Postaral sa o to najmä základný fond starobného poistenia, ktorého výdavky boli nižšie o 18,7 mil. eur, keď dosiahli takmer 1,32 mld. eur. O 8 mil. eur boli oproti rozpočtu nižšie výdavky fondu invalidného poistenia, ktoré dosiahli 218,3 mil. eur. Vyššie ako plánované výdavky zaznamenala poisťovňa vo fonde poistenia v nezamestnanosti. Výdavky tohto fondu predstavovali 42,1 mil. eur, čo bolo oproti rozpočtovanej sume viac o 5,9 mil. eur. Fond nemocenského poistenia vykázal za január až marec výdavky v sume 118,4 mil. eur, oproti plánu to bolo viac o 6,1 mil. eur.

  Z uvedeného vyplýva, že bez zohľadnenia prebytku z minulého roka vo výške 703,2 mil. eur by SP vykázala ku koncu marca deficit 147 mil. eur. Za celý rok by bolo potrebné SP dotovať sumou asi 588 -- 600 mil. eur. Podľa vyjadrenie ministra práce sociálnych vecí a rodiny v médiách na plánovanú zmenu valorizačného mechanizmu bude potrebné zo štátneho rozpočtu vyčleniť, dotovať SP asi sumou 100 mil. eur. Predpokladám, že ak aj príjmy za ďalšie tri štvrť roky budú rovnaké ako v prvom štvrť roku, potom za celý rok budú asi 6,36 mld. eur. Ak budú aj výdavky za celý rok rovnaké asi dosiahnu sumu 6,96 mld. eur. V takomto prípade by bolo potrebné SP dotovať sumou asi 600 mil. eur. Ale, existuje tu reálny prebytok SP za prvé tri mesiace tohto roka vo výške 556,2 mil. eur. Potom v roku 2016 bude potrebné deficit SP dotovať zo štátneho rozpočtu sumou asi vo výške 43,8 mil. eur plus potreba dotovať zmenu valorizačného mechanizmu pravdepodbne sumou asi 100 mi. eur. Pre rok 2016 bude potrebné SP zo štátneho rozpočtu pravdepodobne dotovať dotovať asi sumou 145 mil. eur.

 • DOPĹŇAM PREDOŠLÝ MôJ KOMENTÁR: Nie je uvedené ako sa bude zvyšovať dôchodkový vek narodených po roku 1985. Podľa informácií zverejnených v médiách ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny zatiaľ neuvažuje o stanovení pevnej hornej hranice dôchodkového veku (predtým sa uvažovalo až na 70 rokov). Aká bude horná hranica dôchodkového veku zatiaľ nevie ani boh. V súlade s § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení sa zatiaľ neuvažuje zrušiť zvýhodnenený odchod do starobného dôchodku na základe I. a II. pracovnej kategórie civilisti a I.a II. kategórie funkcií ozbrojené bezpečnostné zbory vo veku 55 -- 59. Jeho zrušenie by bolo protiústavné a diskriminačné.

  Dôchodkový vek a vek dožitia v niektorých štátoch EÚ
  Členský štát /muži /ženy /vek dožitia
  Nemecko …../67 /67 /79
  Írsko……../66 /66 /78
  Poľsko……./66 /61 /76
  Slovensko…./62 /62 /76
  Rumunsko…../65 /60 /73
  Malta……../62 /62 /80
  Francúzsko…/66 /66 /81
  Česko……../63 /62 /78
  Maďarsko…../62 /62 /75
  Zdroj: Sociálna poisťovňa a ministerstvo práce
  Pozn.: Údaje sú v niektorých prípadoch len orientačné, vo viacerých krajinách vek odchodu do penzie rastie po mesiacoch, u žien niekde stále rozhoduje aj počet detí a ďalšie faktory.

 • Ako sa bude zvyšovať vek odchodu do dôchodku od roku 2017
  rok narodenia zvýšenie vztiahnuté na súčasný dôchodkový vek zvýšenie po zaokrúhlení
  1955 62 rokov + 76 dní* 62 rokov + cca 2,5 mesiaca
  1956 62 rokov + 140 dní 62 rokov + cca 4,5 mesiaca
  1957 62 rokov + 200 dní 62 rokov + cca 6,5 mesiaca
  1958 62 rokov+ 250 dní 62 rokov + cca 8 mesiacov
  1959 62 rokov + 300 dní 62 rokov + cca 10 mesiacov
  1960 62 rokov + 350 dní 62 rokov + cca 11,5 mesiaca
  1961 62 rokov + 400 dní 63 rokov + cca 1 mesiac
  1962 62 rokov + 450 dní 63 rokov + cca 3 mesiace
  1963 62 rokov + 500 dní 63 rokov + cca 4,5 mesiaca
  1964 62 rokov + 550 dní 63 rokov + cca 6 mesiacov
  1965 62 rokov + 600 dní 63 rokov + cca 7 mesiacov
  1966 62 rokov + 650 dní 63 rokov + cca 9,5 mesiaca
  1967 62 rokov + 700 dní 63 rokov + cca 11 mesiacov
  1968 62 rokov + 750 dní 64 rokov + cca 1 mesiac
  1969 62 rokov + 800 dní 64 rokov + cca 2,5 mesiaca
  1970 62 rokov + 850 dní 64 rokov a cca 4 mesiace
  1975 62 rokov + 1 100 dní cca 65 rokov
  1980 62 rokov 1 350 dní 65 rokov a cca 9 mesiacov
  1985 62 rokov + 1 600 dní cca 66 a 4 mesiace
  Zdroj: Sociálna poisťovňa a ministerstvo práce
  Pozn.: *Údaj 76 dní je už známy, nárasty v ďalších rokoch sú len odhadované, s predpokladom, že po istom nábehu sa ustália asi na 50 dňoch ročne

 • Pridám k Tomašovi Krížovi napísal: 13. mája 2016 o 16:33 — o čom píšu kolegovia a niektorí občania-civili.(čo už nám len niektorí civili závidia?).
  http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html — zdroj web stránka PVV.
  15.05.2016
  • Miro | 15.05.2016 08:01:28 | IP: 89.173.—.—
  Súhlasím s príspevkom• jankost | 14.05.2016 16:37:43 | IP: 85.237.- len doplním pre anonym | 13.05.2016 22:00:11 | IP: 95.105.- Je podľa Vás správne, až príslušník silových rezortov na svoj výsluhový dôchodok odslúži/odpracuje 15 rokov, pričom mu § 143 aa a § 38 zákona 328/2002 Z.z predlžuje túto službu na 25 rokov a až tento má ešte odpracovaných ďalších 1 až 14 rokov rokov v civilnom zamestnaní, pričom platí všetke odvody (pozrite výplatnú pásku až pracujete)..tieto roky by mu prepadli, nebyť zákona č. 100/1988 Zb. ohľadom kategórií funkcií?Kto v dnešnej dobe odpracuje/odslúži 40 rokov dôchodkového poistenia?Pokiaľ viem, civilovi stačí na starobný dôchodok každého druhu 15 rokov dôchodkového poistenia.(predtým 10 rokov dôchodkového poistenia).Nechcem sa viac rozpisovať.Až máte záujem, pozrite sa /prekliknite stránky/, aké odvody platia príslušníci silových rezortov a aké civili..je všetko bližšie uvedené aj rozpísané v bodoch 1 až 26, tiež v príspevkoch..Ako informácia tiež pre iných záujemcov — kto nemá bližšie informácie, (aj pre civilov) nižšie stačí pozrieť na stránku kolegov.
  14.05.2016
  • jankost | 14.05.2016 16:37:43 | IP: 85.237.—.—
  pre anonym — asi tomu nerozumiete, výsluhový dôchodok, sú to odslúžené roky, starobný dôchodok sa započítavajú roky od 15 rokov, t.j. aj štúdium, diskriminácia by bola, keby nám tieto roky vlastne neboli nikde započítané, skrátka by boli vo vzduchu, boli by ste s tým spokojný, keby aj Vám nezapočítali tie roky do dôchodku — asi nám závidite tých pár drobných
  13.05.2016
  • anonym | 13.05.2016 22:00:11 | IP: 95.105.—.—
  pre dedo z martina, z vašich príspevkov vyplýva, že máte valorizovaný aj starobný dôchodok aj výsluhový dôchodok a ja obyčajný starobný dôchodca mám len ten svoj starobný dôchodok, nie je toto tiež diskriminácia, že vy máte dve valorizácia a ja iba jednu ako sa vraví veľká kopa pýta ešte viac
  • juraj | 13.05.2016 20:40:39 | IP: 89.173.—.—
  Nechceli dávku pomenovať renta , tak jej dali honosnejšie pomenovanie -výsluhový dôchodok. Výsluhový príspevok podľa zákona zanikol ak poberateľ dosiahol dôchodkový vek.

 • A ja odporúčam-len pre zaujímavoť a všeobecné doplnenie problematiky, prečítať si aj dnešnú prílohu Pravdy. Je tam čo-to o minimalných SD. Včítane výpočtov.

 • Dávam do pozornosti príspevok -- Policajt vo výslužbe.
  • Dedo z Martina | 13.05.2016 16:20:13 | IP: 91.148.—.—
  Svoj predchádzajúci príspevok ešte dopĺňam o nasledovne :
  Tým, že sa výsluhové dôchodky valorizujú podľa odslúžených rokov (napr. z 10 Eur valorizácie, kto má odslúžené len 15 rokov dostane len minimálnu sumu a ten kto má viac ako 30 rokov odslúžených tak dostane viac ako 10 Eur. Z uvedeného dôvodu sa nedá tvrdiť, že poberateľom výsluhových dôchodkov, výsluhové dôchodky boli valorizované sumou 10 Euro. To je tiež diskriminačne. Nie každému bolo dovolené po odslúžení min. 15 rokov ešte ďalej slúžiť.
  Za diskriminačné treba považovať aj to, že takto odstupňovaná valorizácia výsluhových dôchodkov (podľa dĺžky služby) znova (už 2x ) diskriminuje poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorým do výsluhového dôchodku bol zahrnutý aj starobný dôchodok, nakoľko takou nespravodlivou valorizáciou (za odslúžené roky) sa nekráti len tá časť výsluhového dôchodku, ktorá patrí za odslúžené roky (teda len výška výsluhového príspevku) ale valorizácia podľa odslúžených rokov sa dotýka aj tej časti sumy, ktorá bola priznaná ako starobný dôchodok.
  Takýmto postupom poberateľ starobného dôchodku (ktorý je súčasťou výsluhového dôchodku) nie len že nedostané valorizačnú sumu od 1.1 kalendárneho roku ale nedostane ju ani od 1.7. kalendárneho roku, nakoľko valorizácia (podľa odslúžených rokov sa dotýka aj sumy starobného dôchodku). Teda takto je poberateľ 2x diskriminovaný voči tým, ktorým priamo vypláca SP starobné dôchodky , oproti tým, ktorým tvorí starobný dôchodok súčasť výsluhového dôchodku, ktorý sa potom od 1.7. valorizuje celý podľa dĺžky služby…

  Ak sa mýlim tak ma opravte.
  • Dedo z Martina | 13.05.2016 16:18:28 | IP: 91.148.—.—
  Nakoľko sa mi nepodarilo poslať pripomienku k valorizácií výsluhových dôchodkov na emailovú adresu viceprezidenta asociácie tak ju zverejňujem v tejto rubrike
  Dobrý deň.

  Hoci ne som členom „asociácie“ po prečítaní príspevku týkajúcej sa valorizácie výsluhových dôchodkov som sa rozhodol na tento príspevok zareagovať nasledovne :

  Tým, že sa starobné dôchodky valorizujú vždy od 1.januára príslušného roku a výsluhové dôchodky až od 1.7 príslušného roku tak dochádza k diskriminácií u tých policajtov,
  -- ktorým výsluhový príspevok a starobný dôchodok bol zlúčený podľa zákona č. 328/02 do výsluhového dôchodku (ktorý sa valorizuje vždy od 1.7. v kalendárnom roku),
  -- ktorým bol výsluhový príspevok preklasifikovaný zákonom č. 328/02 na výsluhový dôchodok a ktorí si potom po 1.7.2002 (po splnení zákonných podmienok podľa zákona č. 100/1988) uplatnili nárok na starobný dôchodok a Sociálna poisťovňa im ho aj priznala a aj samostatne vypláca, tak tieto starobné dôchodky sa vždy valorizujú od 1.1. kalendárneho roka, tak dochádza k priamej diskriminácií tých ktorým bol už poberajúci starobný dôchodok od 1.7.2002 zahrnutý do výsluhového dôchodku, ktorý sa valorizujú vždy až od 1.7 príslušného roka . Takýmto „nezákonným opatrením“ sú ukrátený o polročnú valorizačnú sumu oproti tým, ktorým vypláca starobne dôchodky Sociálna poisťovňa.
  Táto nespravodlivosť a diskriminácia sa elegantné a zákonne mohla odstrániť (novelizáciou zákona č. 328/2002) od 1.1. 2013, keďže v roku 2012 nebola valorizácia výsluhových dôchodkov.
  Na tejto diskriminácie nemenia ani právoplatné rozsudky NS SR. Myslím si a som o tom presvedčený, že keby sa s touto diskrimináciou niekto z poškodených obrátil sťažnosťou na Ústavný súd SR, tak by vyhral. A ak nie tak by určite kladne pochodil na Európskom súde pre ľudské práva. !!!!!!

  Ďalší problém spojený s valorizáciou a priznávaním starobných dôchodkov Sociálnou poisťovňou vidím v tom, že výšku starobného dôchodku na ktorý vznikol zo zákona č. 100/1988 Sociálna poisťovňa nezákonne kráti odvolávajúc sa na článok 33 ods. 2 Dohovoru č. 128.
  Pritom Sociálna poisťovňa vie, že článok 33 ods. 2 Dohovoru č. 128 taxatívne určuje, že starobný dôchodok u občana, ktorý poberá aj inú dávku možno krátiť výšku starobného dôchodku len vtedy ak aj nárok na „inú“ dávku u tohto občana vznikol „ za tú istú sociálnu udalosť, teda až dovŕšením dôchodkového veku (62 roko)….. pritom takýto právny stav podľa našich právnych predpisov ( zákona č. 100/1988 alebo zákona č. 328/2002) nastať nemôže, nakoľko nárok na výsluhový príspevok – dôchodok vzniká už nasledujúci deň po odslúžení 15 rokov služby (teda môže vzniknúť už aj nižšom veku, napr. už aj vo veku 48, 50 rokov) ak ukončí služobný pomer. Že za „inú dávku“ podľa tohto Dohovoru č. 128 sa výsluhový príspevok (dôchodok nedá považovať dokazuje aj dovolacia judikatúra NS SR ( napr. sp. zn. 1Sdo 10/2005 zo dňa 30.mája 2006 zverejnený v Zbierke stanovísk NS SR a rozhodnutí súdov SR 6/2006 pod por. č. 63, 3/2007 pod por. č. 40), z ktorých všeobecne vyplýva :
  -- Výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 nie je starobným dôchodkom ani obdobným dôchodkom v zmysle Dohovoru č.128.
  -- Za výsluhový dôchodok od 1.7.2002 sa považuje štátna dávka, ktorú nemožno považovať za starobný dôchodok v zmysle Dohovoru lebo jeho požiadavkám nezodpovedá.
  -- Výsluhový dôchodok) nie je starobným dôchodkom ani dôchodkom za výsluhu rokov, aj keď sa od účinnosti zákona č. 222/2003 posudzuje ako výsluhový dôchodok a nezmenila sa na starobný alebo obdobný dôchodok v zmysle Dohovoru č. 128.
  -- Zo zákona č. 328/2002 priamo nevyplýva, že výsluhový dôchodok je dávkou poskytovanou za prežitie určitého vek
  03.05.2016

 • Odporúčam si preštudovať dnešný denník PRAVDA kde je objasnených 50 najčastejších otázok a odpovedí o penzijných dávkach, o práci popri dôchodku či penzií zo zahraničia.

 • Rozhodnutie NS SR, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie KS Nitra o zamietnutí žiadosti príslušníka ZVJS o starobný dôchodok.

  http://www.supcourt.gov.sk/data/att/47569_subor.pdf

  Napriek mnohým kladným rozhodnutiam Krajských súdov SR a niekoľkým kladným rozhodnutiam NS SR (vrátane kladného zjednocujúceho stanoviska v Zb.rozhodnutí súdov SR), rozhodol NS SR vo veci tak, ako rozhodol. Samozrejme každý sudca má právo na svoje videnie v danej veci, ale mal by aj prihliadať k existujúcej judikatúre v obdobných veciach a zdôvodniť, prečo postupuje inak. Našťastie skúsené advokátske kancelárie postupujú aj v takýchto prípadoch v súlade so záujmami svojich klientov v rámci právneho poriadku SR.

 • Alexander napísal: 25. Apríla 2016 o 18:53
  Pre informáciu -- zatiaľ sú príspevky v rubrike -- https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/#comment-4929
  Nad príspevkami informatívne:
  Jeden aktuálny komentár: od Ing. Eduard Kereszteši z 15.04.2016
  Druhý smerodajný komentár: od Milan Kolen PP napísal: 17. Apríla 2016 v 15:07
  Ďalšie komentáre smerom dole stránkou: “394 Komentárov na Tretie výročie „NEVALORIZÁCIE“”:
  pre info.

 • Valorizacia VD.
  Zdravim , kamarati. Čo, suhlasite aby sa VD valorizoval rovnako medzi nadpraporcikom a generalom rovnakov davkov alebo podla zasluhovosti a v percentach. ?

 • MPSVaR SR pripravuje zmenu vo valorizácii starobných dôchodkov link:
  http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/389068-ministerstvo-prace-chysta-zmenu-valorizacie-dochodkov/

  Teraz bude najvhodnejší čas poukázať na “blbosť” akou sa valorizujú výsluhové dôchodky v osobitnom systéme. Myslím si, že experti, ktorí to pôvodne vymysleli, by nemali dostať šancu vymyslieť ešte väčšiu “blbosť pri stanovovaní novej valorizácie. V očiach desaťtisícok vojenských (policajných a iných) dôchodcov a poberateľov dávok sa už dostatočne zdiskreditovali. Vedenia rezortov by sa mali riadiť porekadlom: Hlas ľudu hlas boží.
  Každý z nás by mal v rámci svojich možností a lobbingu sa pokúsiť pretlačiť zmysluplnú valorizáciu našich dôchodkov.
  Dajme bokom niektoré naše sváry a parciálne rozdiely v názoroch a potiahnime za jeden povraz. Tu vidím zmysel a účel občianskych združení obhajujúcich práva a záujmy svojich členov bývalých príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zložiek.

 • Vážení priatelia,

  ​iba nedávno som Vám poslal rozsudok NS SR, kde sa nám ​podarilo​ ​usvedčiť Sociálnu poisťovňu, že voči vojenskému vyslúžilcovi​ z Nitry ​(týka​lo​ sa to rovnako aj policajných vyslúžilcov), nesprávne použ​ila §§, ktoré v čase vzniku ​jeho ​nároku na starobný dôchodok ešte neboli ani účinné a v dôsledku t​ejto okolnosti mu nepriznala dôchodkový nárok.
  Posielame Vám rozsudok NS SR, kde obdobný prípad sa znovu stal pred Krajským súdom v Košiciach. Je to ozaj len náhoda, či nejaké nedopatrenie? Alebo azda úradnícky prístup Sociálnej poisťovne, ktorá svojimi rozhodnutiami iba testuje trpezlivosť a skúša limity odolnosti našich kolegov, ktorí už strácajú vieru v spravodlivosť.
  https://www.bezpzlozky.eu/wp-content/uploads/2014/12/ROZSUDOK-NS-SR-vojak-verzus-Soci%C3%A1lna-pois%C5%A5ov%C5%88a.pdf /je pod úvodným článkom /
  Možno, že sa to týka aj niektorých z Vás. ​Buďte preto bdelí, ostražití a dávajte si pozor na rozhodnutia dôchodkových orgánov, ktoré nemusia byť vždy správne a presné.​
  ​Šírte ​túto osvetu ​ďalej medzi svojimi, mnohí ešte stále netušia načo majú nárok.
  S pozdravom ​pekného dňa

 • Včera som videl v televízii predstavovanie nových ministrov.Potešil som sa keď budúci minister povedal ,že vyslúžilci sú neprávom odsunutí bokom.Verím že to nezostane len v tejto rovine.

 • Milan Faltin napísal: 22. marca 2016 v 16:24
  No, Milan, ale oni nám teraz, ani sami hádam nevedia jak, nahrali na smeč. Treba tú sťažnosť (žiadost) elektronický,alebo aspoň obyčajne podpísať a poslať poštou naspäť, ako prílohu k dopisu, že :”… na radu starého premiera, sme chýbajucí podpis doplnili a žiadame nového premiera o zjednanie nápravy… napriklad len tak, že sa zo zákona 328, v superrychlom konaní vyhodí nezmyselný prílepok exposlanca Duchoňa z roku 2012…” Snáď v tom dopise aj spomenuť, že to žiadame na základe 4-ročnej, intenzívnej, odbornej, aj laickej debaty 38 000 postarších voličov aj nevoličov…VD 🙂

 • Dňa 9.12.2015 som poslal predsedovi vlády Sťažnosť, podnet k nevalorizácvii VD v roku 2012. Z dôvodu, že v zákonom stavenej dobe som nedostal žiadnu odpoveď dňa 17.2.2016 som opakovane svoju žiadosť elektronicky bez elektronického podpisu zaslal ešte raz. Dnes som obdržal odpoveď, že odpovede som nedostal z dôvodu že tam nebol elektronický podpis alebo som do piatich dní som nezaslal podpísanú žiadosť aj poštou. Z tohto dôvodu v obidvoch prípadoch bola moja sťažnosť odložená. Aj takto sa dá vyhnúť odpovedi na opodstatnenú sťažnosť. Uviedli, že mám na ministerstve vnútra alebo ministerstve obrany podať návrh na legislatívnu zmenu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

 • Pre Juraj Fusek7.3.2016 v 11:59. Súhlasím s Vašim názorom. Dávam do pozornosti body 9, 10 a 11 z môjho článku “Diskriminácia výsluhových dôchodcov”:
  9. Do 1.8.2008 prebytkové peniaze ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov z ich osobitných účtov boli odvádzané do štátneho rozpočtu. Napríklad z osobitného účtu MV SR bolo odvedených 137,912 mil. Eur, čo by postačovalo na vyplácanie všetkých druhov VD a nebolo by ich potrebné dotovať.
  10. Odvedené odvody na starobné poistenie do SP vojakov do 30. apríla 1998 a ostatných príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov do 30. júna 2002 po vzniku osobitných účtov neboli prevedené na osobitné účty, čo predstavuje niekoľko sto miliónov eur. Aj z tohto dôvodu je VD potrebné dotovať.
  11. Odvody na starobné poistenie. Všeobecný dôchodkový systém, civilisti zamestnávateľ 14 %, zamestnanec 4 %, spolu 18 %. Osobitný dôchodkový systém vojaci atď., zamestnávateľ 17 %, zamestnanec 5 %, spolu 22 %. Od 1.5.2013 osobitný systém zamestnávateľ 20 %, zamestnanec 7 %, spolu 27 %. V osobitnom systéme sú o 9 % vyššie odvádzané odvody, z vyššieho platu. Z tohto dôvodu aj vyšší priemerný VD ako je vo všeobecnom systéme. Na túto skutočnosť pri hodnotení výšky VD v médiách novinári úmyselne, vedome zabúdajú, čím štvú občanov proti poberateľom VD.
  Z dôvodu, že po vykonaných opatreniach na šetrenie financií sú všetky osobitné účty plusové nastala reálna doba na novelizáciu § 68 zákona č. 328/202 Z. z.

  Ako povedal minister vnútra v uvedenom rozhovore. Citujem: ” Potvrdzuje nám to aj plusový stav osobitného účtu sociálneho zabezpečenia. Preto žiadne zmeny nepotrebuje, ani žiadne zmeny neplánujeme, pretože systém je momentálne vo výbornej kondícii a v pluse”. ” … tak sa výsluhoví dôchodcovia dožadovali, že chcú mať valorizáciu ako civilní občana. Nesúhlasil som s tým, ale podriadil som sa vášmu želaniu”.
  Ale pozabudol, že v súčastnosti už neexistuje žiadny reálny dôvod aby § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov nemohol byť znovu novelizovaný. Aby jeho účinnosť od 1.8.2018 bola reálne zmenená na čo najskorší možný termín to je na termín 1.1.2017 ako aj aby bol zmenený, zosúladený termín valorizácie SD a VD na rovnaký termín to je vždy k 1.1. kalendárneho roku, čo už bezvýsledne žiadame viac ako 3,5 roka. Pán minister vnútra nehovoril pravdu, že sa podriadil želaniu VD. Žiadali sme, aby termín valorizácie SD a valorizácie VD bol rovnaký to je od 1.1. kalendárneho roku ale táto zmena pri novelizácii § 68 nebola realizovaná. Mýli sa, nehovorí pravdu, že osobitný systém žiadne zmeny nepotrebuje, ani žiadne zmeny neplánujeme, pretože systém je momentálne vo výbornej kondícii a v pluse. Práve naopak z dôvodu ako hovorí, že osobitný systém je vo výbornej kondícii a je v pluse potrebuje zmeny ako som uviedol to je zosúladenie rovnakého termínu valorizácie SD a VD k 1.1. kalendárneho roku ako aj zosúladenie rovnakých kritérií valorizácie SD a VD nie k 1.8.2018 ale k najbližšiemu možnému termínu to je k termínu 1.1.2017.

 • Ak si dobre pamätám , minister vnútra tvrdil po celom Slovensku spoločne s predsedom OZP , že po jeho návrate do funkcie bol osobitný účet prázdny .Preto slúžiacim kolegom dvihli odvody.Ale teraz je to jedno ,len odborári by sa mali zamyslieť nad svojou ďalšou prácou a nie sa hrať na mŕtvych chrobákov alebo na toaletný papier.

 • http://spravy.pravda.sk/otazky-a-odpovede/638-predvolebny-online-s-podpredsedom-smeru-robertom-kalinakom/

  Moje názory k niektorým vyjadreniam ministra vnútra z ktorých citujem. ” V roku 2012 sme urobili veľké zmeny, ktorých cieľom bola stabilizácia systému a istota jeho bezproblémového fungovania v horizonte 40 rokov. Myslím si, že zmeny boli úspešné, čo nakoniec potvrdilo aj ministerstvo financií, že systém je udržateľný Potvrdzuje nám to aj plusový stav osobitného účtu sociálneho zabezpečenia. Preto žiadne zmeny nepotrebuje, ani žiadne zmeny neplánujeme, pretože systém je momentálne vo výbornej kondícii a v pluse”. ” … tak sa výsluhoví dôchodcovia dožadovali, že chcú mať valorizáciu ako civilní občana. Nesúhlasil som s tým, ale podriadil som sa vášmu želaniu”.

  Pán minister vnútra akosi pozabudol, že osobitné účty MV SR, ako aj ostatné osobitné účty boli plusové. Pozabudol, že do roku 2008 prebytky z osobitných účtov zo zákona boli povinne odvádzané do štátneho rozpočtu. Sám v roku 2012 v televízii povedal aká sumu eur osobitného účtu MV SR bola odvedená do štátneho rozpočtu (niekoľko krát som to v r.2012 napísal na webe ZV SR). Obdobne aj ostatné osobitné účty boli prebytkové a do štátneho rozpočtu z nich bolo odvedených niekoľko sto miliónov eur. Z tohto dôvodu by nebolo potrebné dotovať osobitné účty a zároveň by ich nebolo potrebné stabilizovať!!! Pozabudol na protiprávnu nevalorizácii VD v roku 2012 a na okradnutie asi 38 000 VD, čím v súčastnosti bolo spáchaných 38 000 hromadných trestných činov (spôsobené škoda nevalorizáciou VD je vyššia ako 266 eur, čo je trestný čin). Mnohí ako správne píše sme žiadali valorizáciu vykonávať rovnakým spôsobom ako majú starobní dôchodcovia. Táto zmena bola vykonaná v § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov od 1.5.2013 ale s účinnosťou s netradičnou až po 5,5 rokoch od 1.7.2018, čo zatiaľ ešte nebolo v žiadnom prijatom zákone. Zabudol, že sme chceli rovnakú zmenu ako majú SD s rovnakým dátumom to je od 1.1. daného roku a nie od 1.7.2018. Zmena nebola vykonané s účinnosťou od 1.5.2013 len z toho dôvodu, aby naďalej mohli byť okrádaní VD až do 1.7.2018 a zároveň budú okrádaní až do konca svojho života. Ako sám povedal nebráni sa zmenám. Z akých dôvodov keď sú osobitné účty stabilizované prečo nevykonal zmenu valorizácie k 1.1. v čo najkratšom možnom termíne??? Potom nechápem z akých dôvodov keď bola novelizácia § 68 od. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. prečo nebola stanovená účinnosť od 1.1.2014. Potom by to bolo seriózne jednanie s VD.

 • Vážení priatelia,

  podarilo sa nám usvedčiť Sociálnu poisťovňu, že voči vojenskému vyslúžilcovi (týka sa to rovnako aj policajných vyslúžilcov), že nesprávne používa §§, ktoré v čase vzniku nároku na starobný dôchodok ešte neboli ani účinné a v dôsledku toho mu nepriznala jeho oprávnený dôchodkový nárok. Možno, že sa to týka aj niektorých z Vás. Nezostávalo nám nič iné, ako pripomenúť starú rímsku zásadu „vigilantibus iura scripta sunt“ (bdelému náleží právo) a veci si dávať do poriadku.
  Je to čerstvý rozsudok NS SR a pravdepodobne bude mať častejšiu odozvu medzi Vami.
  Pozorne čítajte najmä str. 4 a str. 5 rozsudku. A šírte ďalej medzi svojimi.
  https://www.bezpzlozky.eu/wp-content/uploads/2014/12/ROZSUDOK-NS-SR.pdf

  S pozdravom
  pekného dňa

  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián Ď U R I N A,
  generálny sekretár

  ul. Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA -- 3
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA

  e-mail: durinaadvokat@gmail.com
  MOBIL: ++421 905 405 381
  Tel.č.+ fax: ++421 2 4425 4200

 • ŠANCA NA ĎALŠIE ODSTRÁNENIE DISKRIMINÁCIE VD:
  Na webe bezpzlozky.eu na ľavej strane OBSAH MENU kliknite na sociálna oblasť, potom kliknite na článok Spojme sa za spoločnú vec . Doporučujem preštudovať si komentáre do 2.marca 2016.
  Od roku 2002 výsluhoví dôchodcovia boli spolu 26 krát diskriminovaní. Za posledné dva, tri roky sa spoločným úsilím podarilo odstrániť diskrimináciu v 6 prípadoch. Zostáva ešte neodstránených 7 diskriminácií. V predchádzajúcich volebných obdobiach ministrom vnútra bol gen. Jozef Tuchyňa a poslancom NR SR aj gen. Emil Vestenický ktorí hájili záujmy VD v NR SR. V doterajšom parlamente sme nemali nikoho čo sa prejavilo vo zvýšení diskriminácie VD. Stotožňujem sa s pisateľmi komentárov. Pokiaľ sa na poslednú chvíľu podarí zaktivizovať VD vojakov, policajtov, ZVJS, colníkov, SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov ich rodinných príslušníkov ako aj účastne slúžiacich máme vážnu šancu na kandidátke č. 12 SNS prekrúžkovaním kandidátov č. 78 plk. Ing. v. v. Miroslav Sluka vojak, č. 115 Bc. Ladislav Hospodár výsluhový dôchodca, 126 plk. v. v. Ing. Eduard Pokorný policajt, prezident APVV, č. 142 Mgr. Miroslav Sedláček hasič niekoho z nich prekrúžkovaním dostať za poslanca NR SR. Záleží len na angažovanosti VD ale hlavne na zapojení sa predsedov klubov všetkých občianskych združení v OS SR ako aj APVV o okamžitom informovaní členskej základni o takejto možnosti. Pripomínam obrovské úsilie VD v roku 2012 ktorým sa nám na poslednú chvíľu spoločne podarilo zabrániť v zákone č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov zabrániť zaviesť 19 % daň len z VD ako aj zákone č. 328/202 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov zabrániť zaviesť 10 % stabilizačný odvod. Pripomínam zdanenie VD v ČR ako aj budúce možné snahy o zdanenie VD. Z uvedených dôvodov je veľmi vhodné ísť voliť a na kandidátke č. 12 SNS krúžkovať č. 78, 115, 126 a 142. Zálež len na aktivite VD ako sa nám za dva dni podarí zaktivizovať VD. Očakávam, že túto šancu pochopia aj kritici plk. Ing. v. v. Eduarda Pokorného zo stránky policajt vo výslužbe a zmenia svoj názor a vyzvú svojich kolegov na jeho podporu. Bolo by veľmi vhodné všetky tieto príspevky od 2.3.2016 zverejniť aj na webe APVV.

 • Zdravím Vás kolegovia,
  diskriminácia vojakov, policajtov a ďalších štátnych zamestnancov sa uskutočnila už skôr a to v roku 2010, keď sa zlúčila / v podstate zrušila / spoločná zdravotná poisťovňa so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.
  Po vzniku Spoločnej zdravotnej poisťovne v roku 1998 policajti, vojaci, železničiari , zamestnanci štátnej správy mali rezortnú zdravotnú poisťovňu, ktorá fungovala veľmi dobre, ale politikom a vláde sa nepáčilo, že vojaci a policajti majú osobitný režim zdravotného poistenia, pritom táto zdravotná poisťovňa hospodárila s prebytkom.
  Aby našli dôvod ako nás okradnúť, vláda dopustila, aby Slovenské železnice/ štátne/ dva roky neplatili za svojich zamestnancov zdravotné odvody, čím sa vytvoril dlh asi vo výške 2 mld. vtedajších SK a hneď sa našiel dôvod, ako zrušiť výhody vojakov a policajtov aj v tejto oblasti.
  Takže pod rúžkom zabezpečenia istôt pre občanov sústavne prebieha diskrimácia a okrádanie vojakov, policajtov atď…….!
  Nakoniec, aby Matovič nemal pravdu, že tu niekto kradne!?
  S pozdravom J. Dodo Horváth

 • Moje názory k niektorým vyjadreniam ministra vnútra z ktorých citujem. ” V roku 2012 sme urobili veľké zmeny, ktorých cieľom bola stabilizácia systému a istota jeho bezproblémového fungovania v horizonte 40 rokov. Myslím si, že zmeny boli úspešné, čo nakoniec potvrdilo aj ministerstvo financií, že systém je udržateľný Potvrdzuje nám to aj plusový stav osobitného účtu sociálneho zabezpečenia. Preto žiadne zmeny nepotrebuje, ani žiadne zmeny neplánujeme, pretože systém je momentálne vo výbornej kondícii a v pluse”. ” … tak sa výsluhoví dôchodcovia dožadovali, že chcú mať valorizáciu ako civilní občana. Nesúhlasil som s tým, ale podriadil som sa vášmu želaniu”.

  Pán minister vnútra akosi pozabudol, že osobitné účty MV SR, ako aj ostatné osobitné účty boli plusové. Pozabudol, že do roku 2008 prebytky z osobitných účtov zo zákona boli povinne odvádzané do štátneho rozpočtu. Sám v roku 2012 v televízii povedal aká sumu eur osobitného účtu MV SR bola odvedená do štátneho rozpočtu (niekoľko krát som to v r.2012 napísal na webe ZV SR). Obdobne aj ostatné osobitné účty boli prebytkové a do štátneho rozpočtu z nich bolo odvedených niekoľko sto miliónov eur. Z tohto dôvodu by nebolo potrebné dotovať osobitné účty a zároveň by ich nebolo potrebné stabilizovať!!! Pozabudol na protiprávnu nevalorizácii VD v roku 2012 a na okradnutie asi 38 000 VD, čím v súčastnosti bolo spáchaných 38 000 hromadných trestných činov (spôsobené škoda nevalorizáciou VD je vyššia ako 266 eur, čo je trestný čin). Mnohí ako správne píše sme žiadali valorizáciu vykonávať rovnakým spôsobom ako majú starobní dôchodcovia. Táto zmena bola vykonaná v § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov od 1.5.2013 ale s účinnosťou s netradičnou až po 5,5 rokoch od 1.7.2018, čo zatiaľ ešte nebolo v žiadnom prijatom zákone. Zabudol, že sme chceli rovnakú zmenu ako majú SD s rovnakým dátumom to je od 1.1. daného roku a nie od 1.7.2018. Zmena nebola vykonané s účinnosťou od 1.5.2013 len z toho dôvodu, aby naďalej mohli byť okrádaní VD až do 1.7.2018 a zároveň budú okrádaní až do konca svojho života. Ako sám povedal nebráni sa zmenám, prečo ich nevykoná??? Potom nechápem z akých dôvodov keď bola novelizácia § 68 od. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. prečo nebola stanovená účinnosť od 1.1.2014. Potom by to bolo seriózne jednanie s VD.

 • Môj názor na odpoveď ministra vnútra. Citujem: …”keď som navrhoval, aby mali výsluhoví dôchodcovia ako policajti platy, tak sa výsluhoví dôchodcovia dožadovali, že chcú mať valorizáciu ako civilní občana. Nesúhlasil som s tým, ale podriadil som sa vášmu želaniu.”… Ak nezareagujem na začiatok vety, ktorý mi je absolútne nezrozumiteľný, tak k ďalšej časti vety musím povedať, že je len čiastočne pravdivá. Totiž, výsluhoví dôchodcovia sa síce dožadovali , že chcú mať valorizované dôchodky ako civilní občania, ale išlo a ide nám o to, aby to bolo k 1.1. v kalendárnom roku, tak ako to majú civili. Mechanizmus výpočtu valorizácie VD, pokiaľ bude platiť zákon 328/2002 Z.z. bol a bude závislý od výšky osobitného účtu. Preto každá vláda upraví našu valorizáciu vždy tak, aby na nás neprerobila.

 • Minister vnútra Róbert Kaliňák : Otázka- odpoveď.
  Peter -- Pán minister. V policajných kruhoch sa opätovne rozšíruje informácia o prehodnocovaní výšky odchodného, výšky výsluhového dôchodku ako aj o zmene podmienok odchodu do výsluhového dôchodku. Ak bude SMER vo vláde planuje navrhnúť (odsúhlasiť) zmeny v zákone o výsluhovom zabezpečení policajtov? Neustále zmeny a “šumy” neprispievajú k pohode a stabilite Policajného zboru.
  (29.02.2016 10:57)
  Dobrý deň vám všetkým. V roku 2012 sme urobili veľké zmeny, ktorých cieľom bola stabilizácia systému a istota jeho bezproblémového fungovania v horizonte 40 rokov. Myslím si, že zmeny boli úspešné, čo nakoniec potvrdilo aj ministerstvo financií, že systém je udržateľný Potvrdzuje nám to aj plusový stav osobitného účtu sociálneho zabezpečenia. Preto žiadne zmeny nepotrebuje, ani žiadne zmeny neplánujeme, pretože systém je momentálne vo výbornej kondícii a v pluse.

 • Dnes bola debata ministra vnútra Róberta Kaliňáka v Pravda . A bola aj takáto otázka a odpoveď:

  Dušan -- Pán minister, ako si vážite bývalých policajtov vo výslužbe, ktorí dva roky po sebe mali valorizáciu dôchodkov 5 centov! To je na smiech!!
  (29.02.2016 11:11)
  Vážený pán Hanák, keď som navrhoval, aby mali výsluhoví dôchodcovia ako policajti platy, tak sa výsluhoví dôchodcovia dožadovali, že chcú mať valorizáciu ako civilní občana. Nesúhlasil som s tým, ale podriadil som sa vášmu želaniu. Ak bude vôľa zmeniť valorizačný mechanizmus na ten, ktorý sa navrhoval, sme pripravení na takúto zmenu. Na druhej strane treba povedať, že malá valorizácia dôchodkov ako celku je spôsobená tým, že jej systém bol naviazaný na infláciu, teda rast cien. Vzhľadom na to, že v posledných mesiacoch máme defláciu, teda pokles cien, valorizácia je malá. Aj preto súhlasím s tým, že ten mechanizmus treba zmeniť.

 • Zamietli iba sťažnosť lebo bola podla ÚS neopodstatnená. Pán Š. prehral i na NS 1So 35/2014.

 • Čo to prinesie SD ?

 • PENESENÉ Z WEBU PVV.
  Pokiaľ ide o krátenie starobných dôchodkov dávam do pozornosti uznesenie ústavného súdu I. ÚS 16/2016, ktorý odobril postup pri krátení starobných dôchodkov. :scratch:

 • Na Slovensku zatiaľ neexistuje zákon o LOBINGU. Až som poprezeral programy 23 politických strán do volieb, informáciu k protikomunistickému odboju do nasledujúceho volebného obdobia som nenašiel v žiadnom z nich.Podľa medializovaných informácii, obetí by malo byť ešte približne 3 000 žijúcich, to isté z opačnej strany.Až som si poprezeral podrobne predchádzajúci príspevok(aj zaradenia) a z neho -- návrhu zákona vyplývajúcej kolektívnej viny, dospel som pre seba k záveru, že sa jedná najmä o naj/staršie ročníky narodenia kolegov.V príspevku uvedená politická strana zatiaľ dvakrát na základe LOBINGU dala podnet na prerokovávanie návrhu uvedeného zákona v parlamente.Vraví sa: trikrát do tej istej rieky nevstúpiš.Uvidíme.Tu súhlasím s kolegom Jurajom Fusekom a jeho príspevkom napísal: 17. januára 2016 o 11:08, ktorý končí: “Prečo sa politici zameriavajú iba jedným smerom ? Prečo sa nepozerajú do radov sudcov a prokurátorov ? Oni boli bez viny ? Ak áno , bolo potrebné žalovať systém ktorým sme prešli .Nie teraz sa vŕšiť na starcoch”. (16 príspevkov nižšie).

 • K bodu č. 5 z rubriky Verejná mienka 22. februára 2016 v 9:23 -- opakovane (kto ešte nečítal) pre lepšie individuálne rozhodovanie sa 5. marca 2016:
  Pre informáciu: “Dnes 16. januára 2016 odvysielala TV-JOJ vo večerných TV novinách o 19.30 hod.(cca v 31 minute pod názvom Srholec sa zákona nedožil) informáciu k protikomunistickému odboju a zopakovala tiež rozhovory a nedávne hlasovanie k danej problematike v parlamente. Kto nepozeral, má možnosť vzhliadnuť to v archíve: http://velkenoviny.joj.sk/noviny-archiv/2016-01-16-noviny-tv-joj.html TV JOJ. Neposudzujem či išlo-neišlo o predvolebnú kampaň danej televízie v prospech-neprospech tej-ktorej politickej strany (KDH?)”. V rámci plurality názorov k uvedenej téme opätovne pre dotvorenie si názoru uvádzam naše príspevky/komentáre:
  .
  Vyhľadal som pre záujemcov a preniesol ako informáciu zo stránky PVV.- Zdroj PVV a predtým tiež (2. časť) J. Eremiták: 22.12.2014 o 3:03 príspevok z webu ZV SR http://www.zvazvojakov.sk.
  Všimnite si že autori tohto návrhu novely zákona /pamfletu/, tvrdia, že je v súlade s Ústavou SR atď., pričom návrh sa zakladá jednoznačne na KOLEKTIVNEJ VINE príslušníkov útvarov -bezpečnosti štátu v zložke ZNB, a to bezohľadu na to na akej pozícií boli zaradení, tak sa v jednom vreci ocitli, pisárky, šoferi, sekretárky, garažmajstri, vyplnovači pasov a iní tu kmeňovo evidenčné zaradení, ktorí možnože disidenta a nepriateľov štátu špionov, záškodníkov videli tak akurát možno vo filmoch ako napr. 30 prípadov mjr. Zemana a tak podobne a súčasne sa u ostatných prisl. vôbec nezohľadňuje ich konkrétne zaradenie, dlžka služby či možnosť podielať sa na týrani, alebo inom prenasledovaní občanov bez ohľadu na prísne kontrolovanie zákonnosti postupov aj v súlade s vtedy platnou Ústavou /s určitou vynimkou v Stalinských a Gottwaldovských 50 rokov, avšak takéto nezákonnosti a krutosti v postupoch orgánov štátu – mali a môžu byť aj teraz potrestane a uplatňované proti jednotlivcom, ktorí sa takýchto činov akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek zaradení dopúštali.
  V tomto smere návrh obchádza ďalší dôležitý orgán štátu a to SÚDY,/na tých si autori asi netrufli/, veď predsa nie príslušníci zložiek bezpečnosti štátu, ale priamo sudcovia /možno aj ešte žijúci a v talároch/ odsudzovali ľudí pri dokázani viny podľa platných zákonov, v I. hlave TZ, resp. tisíce podľa § 109 za emigráciu prípravy a pokusy/, ale aj za iné konkrétne TČ proti štátu, čo je uplatňované všade na svete v každej krajine aj na GUANTANAME, tu ale ako je známe je to bez súdov a demokratické poslankyne o tom radšej pomlčia, tu nevidia porušovanie ľudských práv a medzinárodného práva.

  Pre inf.-čo sa šilo k VD /zatiaľ/ | 17.12.2014 10:10:11 |
  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky – Jurinová, Šipošová /OĹaNO/.
  Návrh zákona je koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov. Keďže sa predpokladá, že vysokopostavení príslušníci ŠTB majú dnes priemerné výsluhové dôchodky na úrovni 600 až 700 eur, ich zdanením by sa tak dostali približne na priemernú úroveň starobných dôchodkov v Slovenskej republike. Návrh zákona nerozlišuje medzi bývalými príslušníkmi Štátnej bezpečnosti podľa dĺžky vykonávanej činnosti, keďže samotná skutočnosť, že sa podieľali na popieraní základných práv a slobôd bude rozhodujúca na účely znižovania výsluhových dôchodkov.
  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
  Na účely zdaňovania výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek nebude smerodajné, ako dlho pôsobili v danej zložke, ale samotná príslušnosť k bezpečnostnej zložke, keďže jednotlivé osoby prechádzali v rámci rôznych zložiek a súčasne stanovenie rôznych kritérií podľa počtu odpracovaných rokov v jednotlivých zložkách by mohlo spôsobiť opačný efekt, a to neustále žaloby ohľadom dĺžky výkonu alebo pôsobenia v určitej bezpečnostnej zložke, čím by sa návrh zákona minul účinku.
  V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa navrhuje definovať nový druh daňovníka, ktorý sa podieľa na sledovaní a týraní osôb a to na účely dodatočného zdaňovania výsluhových dôchodkov, pričom za takéhoto daňovníka sa bude považovať fyzická osoba, ktorá bola príslušníkom nasledujúcich bezpečnostných zložiek:
  — bezpečnostnej zložky Štátnej bezpečnosti, Hlavnej správy vojenskej kontrarozviedky Zboru národnej bezpečnosti (III. správa), spravodajskej správy Hlavnej správy Pohraničnej stráže a ochrany štátnych hraníc, odboru vnútornej ochrany Zboru nápravnej výchovy, Spravodajskej služby Generálneho štábu Československej armády alebo predchodcov týchto zložiek v období od 18. apríla 1939 do 31. decembra 1989,
  — Štátnej bezpečnosti súčasti bývalej Štátnej bezpečnosti, ako zložky Zboru národnej bezpečnosti, Hlavnej správy rozviedky Zboru národnej bezpečnosti (I. správa), Hlavnej správy kontrarozviedky Zboru národnej bezpečnosti (II. správa), Správy sledovania Zboru národnej bezpečnosti (IV. správa), Správy spravodajskej techniky Zboru národnej bezpečnosti (VI. správa), Správy pasov a víz Zboru národnej bezpečnosti, územných útvarov vykonávajúcich činnosti týchto súčastí alebo predchodcov týchto súčastí a útvarov.
  Rovnako sa za daňovníka, ktorý sa podieľal na sledovaní a týraní osôb bude v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných skutočností“) považovať fyzická osoba, ktorá bola pracovne zaradená:
  — v štruktúrach bývalej Štátnej bezpečnosti a vykonávala svoju činnosť v útvaroch Hlavnej správy ŠtB (1966 — 1971), Federálnej správy spravodajských služieb (1969 — 1971), Sekretariáte námestníka ministra vnútra ČSSR pre riadenie federálnej spravodajskej služby (1970 — 1971), Bezpečnostnom odbore MV SSR (1969 — 1971), Organizačno-bezpečnostnom úseku MV.

  Pre inf.-čo sa šilo k VD--dokončenie | 17.12.2014 10:18:07 :
  — Sekretariáte námestníka ministra vnútra ČSSR pre riadenie federálnej spravodajskej služby (1970 — 1971), Bezpečnostnom odbore MV SSR (1969 — 1971), Organizačno-bezpečnostnom úseku MV ČSR (1969 — 1971), Hlavnej správe ŠtB MV SSR (1969 — 1974), Prezídiu pre bezpečnosť MV (1948 — 1950), Odbore BA Skupiny I — Bezpečnosť MV (1948 — 1950), Veliteľstve ŠtB (1950 — 1952),
  — Hlavnej správe vojenskej kontrarozviedky (1952 — 1953), Správe štátno-bezpečnostného vyšetrovania (1953), Krajskom veliteľstve ŠtB (1950 — 1952) a útvaroch im podriadeným, Krajských správach ŠtB (1953 — 1953) a útvaroch im podriadeným, II. správe MV (1953 — 1963), II. správe MV (neskôr FMV, 1964 — 1974), III. správe MV (1953 — 1963), IV. správe MV (1953 — 1963), V. správe MV (1952 — 1962), VI. správe MV (1953 — 1963), XI. správe FMV (neskôr ZNB), 1., 2., 3., 4., 5. samostatnom sektore ministerstva národnej bezpečnosti (1950 — 1951), odbore O, Z, C, E, T, V, LM ministerstva národnej bezpečnosti (1951 — 1952), operatívnych odboroch a oddelenia Správy ochrany prezidenta (1952 — 1953), Správe ochrany ústavných činiteľov (1952 — 1953), VIII. správe MV, operatívnom odbore VII. správe MV (1953 — 1963), IV. správe MV (neskôr FMV), Odbore VII. správy MV povereným vykonávaním zatýkania a domových prehliadok (1953 — 1956), operatívnych odboroch XI. správy MV (1953 — 1963) a VI. správe MV (neskôr FMV), I. správe ZNB, II. správe ZNB, X. správe ZNB (1974 — 1988), XI. správe ZNB (1974 — 1988), III. správe ZNB (1964 — 1990), IV. správe ZNB (1964 — 1990), VI. správe ZNB (1963 — 1990), Hlavnej správe vojenskej kontrarozviedky (1. 9. 1970 — 31. 8. 1983), XII. správe ZNB (1974 — 1990), XIII. správe ZNB, XIV. správe ZNB, Federálnej správy vyšetrovania ŠtB, v správe ŠtB krajských správ ZNB okrem príslušníkov oddelenia doprovodov československých lietadiel odboru letiskovej kontroly,
  — Spravodajskej správe Generálneho štábu Československej ľudovej armády,
  — na Oddelení ŠtB okresných správ ZNB okrem príslušníkov oddelenia režimovej ochrany jadrových elektrární.

  • J. Eremiták:
  22.12.2014 o 3:03………………………………………………približne spred roka…………………………………………………………………………………..
  K VD z rokovania NR SR:
  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladá skupina poslancov NR SR Jurinová, Šipošová , OĹaNO. Návrh zákona je koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek, bez akejkoľvej výnimky dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov- viď pís. mat. predl návrh zák. 44. schôdza NR SR /10.12.2014/
  DOVETOK : nie tak dávno sme boli všetci VD svedkami toho ako sa mali zdaňovať VD, 19 % daňou, ktoru podporoval aj BOSS Policajných odborov Litva a aj iní za masivného útoku na VD temer vo všetkých mediach, dopadlo to zatiaľ ako dopadlo-to vieme-nevalorizácia VD 2012, pokrívena val. VD do r. 2016 a dá sa predpokladať, že pred a v tomto termíne sa opäť roztočia kolesa masírovania ľudí v masmediach o nezaslužene vysokých VD vyslužilcov, tak ako sme to už zažili, aj snaha o zdaňovanie všetkých VD, ktoré len-len, že pred 2-rokmi neprešlo.
  Prvým možno v tomto smere pokusom o narušenie jednoty VD a o zdaňovanie niektorým VD až o 50 % mal byť aj návrh zákona skupiny poslancov OĽaNO /na tom sa získavajú voliči a za ktorý mimohodom hlasovalo 58 poslancov NR SR/. V tomto smere zdaňovanie VD by bol vynikajúci právny precedens v prístupe k všetkým VD ozbrojených a záchranných zborov SR, a určite ľahšie aj po masívnej príprave v mediach by im možno a dá sa to asi aj predpokladať, prešlo budúce zdaňovanie všetkých vyplácaných VD o povedzme aj už o uvažovanou výškou dane napr. 19 %, teda na útechu a spokojnosť všetkých ostatných VD nebolo by to o 50 % ako u VD v návrhu zákona určených útvaroch a vybraných VD, ale „iba“ ??? možno 19 % u všetkých ostatných VD. Rezort vnútra údajne už pripravuje novelu zákona o VD.
  Uvidíme,počujeme,zažijeme ak sa dožijeme a Všetko najlepšie všetkým.
  .
  Prenesené z tejto rubriky nižšie (pre informáciu).

 • Asi pred dvomi-tromi rokmi JUDr. Monika Jankovská štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti SR a kandidátkou strany Smer vo voľbách v roku 2016 vykonala besedu v Poprade zameranú “ako sa brániť proti nekalým praktikám nebankových subjektov a následným exekúciám” kde objasňovala protizákonné nekalé praktiky nebankoviek a ich úžernícke praktiky ako podvádzajú, okrádajú najmä dôchodcov. Na besede som sa zúčastnil a položil som niekoľko otázok ohľadne diskriminácii VD, ako aj nevalorizácii VD. Dostal som len nič nehovoriace zdvorilostné odpovede z dôvodu, že o problematike nebola informovaná. Doporučujem aby sa dňa 23.2.2016 o 15 hod. bude v kine Strojár v Martine sa besedy z zúčastnilo čo najviac VD vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, hasičov a horských záchranárov a dávali jej čo najviac otázok k protiprávnej nevalorizácii VD v roku 2012 (nevedela o tom vôbec nič) ako aj k ďalším ešte nesplneným siedmim našim diskrimináciám (pozri článok Diskriminácia výsluhových dôchodcov je na tomto webe). Keď dostane niekoľko takýchto otázok bude musieť k nim zaujať stanovisko. Ďalej prosím ju upozornite na diskriminačný § 174 ods. 2 kde podmienkou vzniku nároku na SD podľa pracovnej kategórie (civilisti) alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31.12.1999,čo je diskriminačné pre civilistov pracujúcich v I. a II pracovnej kategórii ako ja pre ozbrojenco (nebude na to vedieť vôbec nič a nebude schopná odpovedať). Žiadajte, aby Vám písomne odpovedala na Vaše vznesené otázky, čím bude nútená sa danými diskrimináciami zaoberať a možno to napomôže riešiť naše diskriminácie. Je vhodné jej zároveň do ruky dať vytlačený môj článok Diskriminácia VD a žiadajte zaslať písomné odpovede na nevyriešené diskriminácie na čo ako občania máte právo. Možno by bolo vhodné jej predom emailom zaslať aspoň tieto dve diskriminačné otázky aby sa ne ne mohla pripraviť.

 • Nebolo by dobre upovedomiť niekoho z medií o tejto akcii ?

 • Pani JUDr. Monika Jankovská-št. tajomníčka MS má asi dva-tri roky na starosti mimo iné aj boj proti nebankovkám, ich úžerníckym praktikám a tak podobne. To viem určite.Dokonca viem aj to, že je aj s úradom ktorý vedie, ohľadne tejto problematiky úspešna (ani múry nemusí budovať pred vchody kadejakých pôžičkárni, pohotovosti…).Takže ne-valorizácia, Bulharské konštanty, koeficienty, nezmyselné výpočtové vzorce krátenia SD… asi do tejto agendy nespadalú. Možno niekoho mýli to, že na tie nekalé praktiky tým úžerníkom zvyčajne skočia starší ľudia, zpravidla penzisti. No, ale kto môže, nech sa besedy zúčastní a dá dačo nové vedieť. 🙂

 • K predošlému príspevku Jano Kovac napísal: 10. februára 2016 o 7:49 -- aj z tohoto dôvodu som pridával link na príspevky z web stránky http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html -- tiež v rubrike “Zákon 328/2002-zmeny od 1. januára 2016”..tam na webe (PVV) sa o problematike tiež diskutovalo-diskutuje..len je to hlbší problém, už roky diskutovaný..
  Tiež je tam v príspevku: Dedo z Martina | 09.02.2016 13:18:37
  “Bolo by dobre (kto býva v okolí Martina) aby prišiel na túto besedu. Pre serióznosť a korektnosť jej pošlem dopredu písomne problém a okruh čo najviac trápi bývalých policajtov z oblasti starobných dôchodkov”..Iba poznamenám, aj ostatných príslušníkov všetkých silových zložiek.

 • Informácia pre všetkých. Dňa 23.2.2016 o 15 hod. bude v kine Strojár v Martine, diskusia s JUDr. Monikou Jankovskou štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti SR a kandidátkou strany Smer vo voľbách . Je síce uvedené že beseda bude zameraná “ako sa brániť proti nekalým praktikám nebankových subjektov a následným exekúciám” ale myslím si že ako štátna tajomníčka ( tak aj ako býv. sudkyňa) by mala vedieť odpovedať aj na otázky nezákonného nepriznávania, krátenia a odňatia starobných dôchodkov.

 • Ako v Kocúrkove , každý vie že je to zlé , ale každý čaká ,čo povie ten čo je po pravej ruke , alebo ten po ľavej ? Škoda že páni ministri alebo niekto z kompetentných nenabral odvahu navrhnúť zmenu , škoda čakať do volieb.

 • Dnes som od generálneho riaditeľa sekcie kontroly MO SR Ing. Františka Blanárika obdržal odpoveď na moju Sťažnosť, podanie na nevalorizáciu VD v roku 2012 z ktorého citujem: “Po preskúmaní obsahu Vášho podania si Vám dovoľujem oznámiť, že podanie v žiadnej z vyššie uvedených častí nespĺňa obligatórne náležitosti sťažnosti v zmysle ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z.. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, pretože poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušovanie právnych predpisov, ktorých odstránenie nie je v pôsobnosti MO SR”. Z časti súhlasím a ďalej uvediem s čím nesúhlasím. Citujem: “S prihliadnutím na vyššie uvedené je možné konštatovať, že MO SR nie je oprávnené rozhodovať o možnom porušení Vašich práv garantovaných Ústavov SR. MO SR zároveň nie je kompetentné rozhodovať o súlade zákonov, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR, s Ústavou SR, nakoľko uvedenou kompetenciou disponuje výlučne Ústavný súd SR”. (Nemám vedomosť či Ing. František Blanárik je zhodou okolností tá istá osoba ako predseda klubu generálov genpor. v. v. Ing. František Blanárik).

  S citovanými vecami sa dá súhlasiť. Ale ďalej malo byť uvedené, že k odstráneniu porušenia garantovaných práv Ústavou SR a zákonmi je potrebné, aby MO SR v súčinnosti s gestorom zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov to je s MV SR predložilo legislatívny návrh na zmenu § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. s čo najskoršou možnou účinnosťou, aby táto naša diskriminácia bola čím skôr aspoň čiastočne odstránená. Dodávam, že § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. bol od 1.5.2013 novelizovaný, ale z netradičnou účinnosťou od 1.7.2018 čím naša diskriminácia a okrádanie VD bude naďalej pokračovať. Zároveň žiadny ústavný činiteľ sa zatiaľ nevyjadril čo s odstránením spôsobených finančných škôd nevalorizovaním VD v roku 2012 ktorá už u každého VD prerástli do väčšej škody ako je 266 eur čím bol spáchaný hromadný trestný čin (bolo okradnutých asi 38 000 VD) neoprávneného obohacovania štátu na úkor VD. K spáchaniu tohto trestného činu vo svojich vyjadreniach nikto nezaujal stanovisko. Zatiaľ som ešte nedostal odpovede od všetkých štátnych orgánov ktorým som poslal sťažnosť. V súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťaženostiach, zákonom č. 71/1998 Zb. o správnom konaní najdlhšia lehota na vybavenie sťažností je 60 dní čo uplynie 8.2.2016. Uvidím či všetky štátne orgány mi v zákonom stanovenej dobe dajú odpoveď, či rešpektujú a dodržujú zákony.

 • Pekný deň prajem, prosím Vás kolegovia na tomto portáli prestaňme propagovať programy politických strán. Venujme sa našim problémom!
  S pozdravom J.Dodo Horváth

 • Preposielam stanovisko ktoré mi poslal Martin Chren- strana SKOK.Zatváranie nožníc medzi zákonmi a ich dodržiavaním
  Jednou z tendencií, ktorá sa stáva charakteristikou Slovenskej republiky, je zvyšujúce sa množstvo zákonov a ich sprísňovanie, pri súčasnom znižovaní schopnosti štátu tieto zákony vymáhať. Sme presvedčený, že správna cesta omnoho častejšie vedie cez účinnejšiu vymáhateľnosť práva, a nie cez neustále komplikovanie, sprísňovanie a dopĺňanie zákonov, ktoré v konečnom dôsledku sťažujú život poctivým, namiesto aby postihovali nepoctivých.
  Okrem fungujúcich a spravodlivých súdov a štátneho zastupiteľstva (ktorým navrhujeme nahradiť súčasný systém prokuratúry) je kľúčové i zlepšenie fungovania Policajného zboru Slovenskej republiky. Polícia potrebu odpolitizovanie, lepšie vybavenie i výcvik a vzdelanie.
  Navrhneme legislatívne, inštitucionálne a organizačné opatrenia, ktoré zadefinujú hlavné priority Policajného zboru SR (PZ SR), a to potláčanie a cieľavedomý boj s korupciou, s ekonomickou kriminalitou, praním špinavých peňazí, organizovaným zločinom a na zabezpečenie verejného poriadku. Pripravíme dlhodobú koncepciu rozvoja činnosti na úseku boja s trestnou činnosťou a na ochranu verejného poriadku v podmienkach Policajného zboru.
  Len efektívne fungujúci policajný zbor môže uspieť v snahe získať dôveru občana za predpokladu dodržiavania všetkých zásad a princípov práce polície. Budeme striktne vyžadovať dodržiavanie pravidla „slušní k občanovi a nároční na seba“, ktoré ako jediné môže pomôcť polícií získať zodpovedajúce spoločenské postavenie a ohodnotenie práce policajta. Prehodnotíme a prepracujeme hodnotiace kritéria práce policajta s dôrazom na skĺbenie hodnotenia jednotlivca a hodnotenie kolektívu, v ktorom hodnotený policajt pôsobí. Rozhodujúcim kritériom musí byť spokojnosť občana s prácou policajného zboru a dôvera v jeho činnosť.
  Verejnosť vníma prácu Policajného zboru hlavne cez optiku represívnych opatrení a postupov. Našou snahou je zvýšiť podiel práce policajného zboru v oblasti prevencie. PZ má vo svojich štruktúrach pracovníkov zaoberajúcich sa prevenciou. Cez vhodné edukačné programy v spolupráci s Ministerstvom školstva SR zamerať činnosť na výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Využiť moment, kedy deti vnímajú policajta ako autoritu a prirodzene budovať u mladej generácie vzťah k rešpektovaniu pravidiel fungovania právnej spoločnosti.
  Prijmeme opatrenia pre zabezpečenie evidovania a zmysluplného reagovania na podnety občanov. Budeme dbať na skvalitnenie činnosti príslušníkov Policajného zboru v rámci prvého kontaktu s občanom, vrátane rýchleho a kvalitného postupu v práci na mieste činu bez rozdielu závažnosti spáchaného deliktu. Presadíme novely Trestného zákona, Trestného poriadku a zákona o Policajnom zbore so zámerom zjednodušiť, zrýchliť a od formalizovať úkony v trestnom konaní, najmä na úseku skráteného vyšetrovania. Vytvoríme jednotný postup príslušníkov Policajného zboru v trestnom konaní, keďže dnes sa sčasti postupuje podľa zákona o PZ a sčasti podľa Trestného poriadku.
  Odpolitizovanie polície je kľúčovým krokom k zefektívneniu jej fungovania a k nastoleniu spravodlivosti na Slovensku. Posilníme nezávislosť funkcie prezidenta PZ SR, presadíme procedúru jeho vymenovania vládou SR na základe návrhu ministra vnútra SR, jeho vypočutím pred parlamentom SR s následným hlasovaním, na dobu určitú (7 rokov, cez dve volebné obdobia), maximálne na dve funkčné obdobia. Budeme presadzovať obmedzenie práva ministra vnútra odvolávať z funkcie ktoréhokoľvek nadriadeného policajta bez udania dôvodu. Navrhneme vytvoriť systém Výberu vybraných funkcionárov PZ len na základe výberových kritérií a transparentných výberových konaní.
  Navrhneme zaradenie všetkých služieb Policajného zboru pod prezídium Policajného zboru, vrátane úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. Všetci príslušníci PZ SR by mali byť v riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru. Pre plnenie úloh ministerstva navrhujeme vysielať príslušníkov Policajného zboru v zmysle zákona.
  Zabezpečíme maximálne využitie kapacít Policajného zboru optimálnym znížením počtov riadiaceho aparátu a presunutím policajtov do priameho výkonu služby. Hlavným cieľom personálnej politiky v polícii je stabilizácia a zamedzenie fluktuácie príslušníkov Policajného zboru. Navrhneme a presadíme spracovanie dokumentu „Personálna stratégia Policajného zboru“. Svoju pozornosť zameriame na postupnú reštrukturalizáciu Policajného zboru. Budeme analyzovať možnosti, ako do roku 2020 postupne znižovať počet príslušníkov Policajného zboru o 10 %. Slovensko má ako jedna z mála krajín neúmerne vysoký pomer policajtov k počtu obyvateľov. Pričom percento objasnenosti v pomere k počtu príslušníkov PZ klesá. Presadíme scivilnenie úradníckych miest v polícii, a najmä na samotnom Ministerstve vnútra.
  Presadíme systém okrskových policajtov, keď službu v služobnom „okrsku“ budú vykonávať pešie hliadky, s dokonalým miestnym poznaním bezpečnostnej situácie v pridelenom služobnom obvode. Sú pre občanov okrsku dostatočne známi, sú pripravení a ochotní
  Na schopnosti policajného zboru plniť úlohy podľa zákona má zásadný vplyv kvalita a úroveň vzdelávania, odbornej prípravy a výcviku. Odborná a vzdelanostná úroveň príslušníka PZ je základným a neoddeliteľným predpokladom kariérneho rastu a funkčného postupu policajta. Len systém permanentného celoživotného vzdelávania a prípravy príslušníka PZ môže naplno podporiť a definovať kritéria spojené s kariérnym rastom policajta.
  Navrhujeme preto vytvoriť inštitút ďalšieho povinného (celoživotného) vzdelávania policajtov, a naviazať ho na systém odmeňovania tak, že po úspešnom zvládnutí skúšok je cieľom zavedenie príplatku ( 1/5, tzv. pätinkový systém). Ide o priamy nástroj pre uplatňovanie inštitútu kariérneho rastu policajtov. Oblasť telesnej a streleckej prípravy bude reálnou súčasťou kritérií pre Inštitút kariérneho rastu.
  V záujme skvalitnenia práce zboru navrhujeme základné policajné vzdelanie predĺžiť na rok a špecializované policajné vzdelávanie prísne viazať na reálne požiadavky útvaru o požadovaný druh odbornosti a špecializácie policajta.
  Pravidelné snahy o novelizovanie zákona o sociálnom zabezpečení policajtov majú za následok vyvolávanie neistoty a narúšajú stabilitu a činnosť Policajného zboru. Štát musí jasne definovať postavenie príslušníka Policajného zboru ako štátneho zamestnanca v oblasti jeho sociálnych istôt. Pri zavedení spomínaných reforiem a reštrukturalizácie Policajného zboru budeme presadzovať zachovanie súčasného modelu dôchodkového a výsluhového zabezpečenia policajtov. Našou snahou je personálne a odborne stabilizovať Policajný zbor.
  Budeme presadzovať novelizovanie zákona o obecnej polícii a zákona o policajnom zbore tak, aby súčinnosť, efektívnosť a spolupôsobnosť oboch bezpečnostných zložiek pri ochrane verejného poriadku, života, zdravia a majetku bola vymedzená a podporená zákonom a tak reálne napĺňala súčasné potreby občanov.
  V regiónoch s problematickou infraštruktúrou a nedostatočným personálnym stavom polícií presadíme vytváranie spoločných hliadok, spoločných služobných staníc, zastupiteľnosť v istých druhoch činností, spoločné preventívne akcie proti dopravným priestupkom, výtržnostiam a majetkovej kriminalite. Budeme radit, ked tuto informaciu rozsirite aj vy. Aby nedochadzalo k zbytocnym nedorozumeniam.
  Martin Chren- strana SKOK

 • Súhlasím s príspevkom: Dodo napísal: 25. januára 2016 o 9:20..”Nikomu z politikov nevadí retroaktivita a protiústavnosť..” (zatiaľ nás o tom nikto nepresvedčil)..ešte som prehodil príspevok, z inej rubriky.Mal by byť k téme.
  Pre informáciu, čo píšu kolegovia na svojich weboch: http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html..zdroj. web PVV.
  Pripojím aj svoj názor, iba pár vetami.Tie informácie, vysvetlenia, je veľmi ťažké rozmeniť na drobné.Ale k tomu scivilňovaniu snáď toľko.Doteraz sa vždy našli “objektívne” dôvody, prečo to nešlo, poprípade v realizácii v podobných cieľoch nastali prekážky.Až si zoberieme § 143 aa zákona 328/2002 Z.z. a jeho zosúladenie s § 38 toho istého zákona o sociálnom zabezpečení policajtov, vojakov, atď., k zosúladeniu a získaniu nároku na výsluhový dôchodok po odslúžených 25 rokoch dôjde niekde až okolo kalendárneho roku 2031..Až si zoberieme bližšie súvislosti zákona 328/2002 Z.z. s už schválenými a účinnými/poprípade pripravovanými zákonmi o štátnej službe v rámci silových rezortov, tak nastávajú praktické problémy tiež v silových výkonných zložkách.Ako príklad:
  Cieľom je prijímať zákony tak, aby prioritou bol kariérny postup.Už sa to realizuje prostredníctvom §143aa — postupné predĺžovanie služby až na 25 rokov v spojení so zákonom o štátnej službe vojakov.Jeden zákon umožňuje dosiahnuť odslúžených 25 rokov, druhý zákon tomu bráni..Ešte sa uvidí, aký bude v budúcnosti pripravovaný a novelizovaný zákon č. 73 o štátnej službe policajtov.Keďže všetko so všetkým súvisí, aj do tej kancelárii sa ide z “ulice” a pokračuje sa v “kariére”.(aspoň by to takto malo fungovať).Len tu sa objavujú otázky a určite ich je oveľa viac. Spomeniem aspoň niektoré..Kto v budúcnosti vydrží v priamom výkone služby 25 rokov a následne bude pokračovať v kariére v kancelárii..
  Až niekto bude robiť kariéru iba v kancelárii, pričom bude scivilnený — bude reálne odtrhnutý od priameho výkonu služby.Aké budú za týchto okolností kvalitatívne prijímané zákony, či legislatíva, keďže už nebude prepojenie výkon-administratíva.Aspoň teda, čo sa nárokov a sociálneho zabezpečenia ako takého týka.Ja v tom vidím viac ťažko realizovateľných komplikácií ako sa zdá na prvý pohľad.Aj pri dobrom úmysle by sa tieto komplikácie ukázali v budúcnosti až v praxi..

 • Pekný deň prajem páni,
  túto vetu, a teraz citujem z programového vyhlásenia strany ” skok” :
  “Faktom však ostáva, že dnes máme mnoho výsluhových „dôchodcov“ v preddôchodkovom veku, a tento stav sa V súčasnosti vyplácané výsluhové dôchodky predstavujú neprimeranú výhodu, a preto vzniká legitímna otázka, či by výsluhové dôchodky zamestnancov, ktorí neboli v aktívnej službe, nemali byť zdanené. Prísnejšie rozlišovanie zamestnancov, ktorí sedia v kancelárii a tých, ktorý nasadzujú život a zdravie v teréne, predstavuje zdroj úspor nielen z pohľadu výsluhových dôchodkov, ale aj ostatných dávok vyplácaných počas služby. Pozitívny dopad týchto úsporných opatrení na verejné financie odhadujeme na približne 20 mil. eur ročne”.
  NIE JE možné vysvetlovať ináč /že sa jedná o budúcich výsluhových dôchodcov/, ja tvrdím, že text je jasný, jednoznačne sa hovorí o súčasnosti vyplácaných výsluhových dôchodkoch.
  Nikomu z politikov nevadí retroaktivita a protiústavnosť, len, aby pôsobili v očiach niektorých voličov populárne.
  A útok na výsluhových dôchodcov je pre nich prospešná téma.
  S pozdravom J.Dodo Horváth

 • Také vysvetlenie by bral asi každý ,len stým že výpočty dôchodkov bude treba zmeniť.Tých 37,5 percenta vo veku 46 bude naozaj málo.

 • Na doplnenie predchádzajúceho príspevku SKOK – Slovenská občianska iniciatíva — PhDr. Juraj Miškov, predseda strany.Pre informáciu, mi to pre-poslal kolega: citujem: “Vysvetlenie pána Daniela Krajcera a
  Reakcia kolegu Chrena, ktorý je šéfom našej Programovej rady, snáď je to dostatočne vysvetlenie, ktoré Vás neohrozuje:
  Každopádne, ja ten text chápem tak, že nejde o zmeny u tých, čo už mali dôchodky priznane (to by ani nešlo, bolo by to protiústavne), ale len o budúcnosť. Pričom sa tam jasne píše, že sa ma odlišovať, či policajt alebo vojak robí naozaj prácu v teréne, alebo civilnú prácu. Cele ministerstvo vnútra napríklad treba scivilniť, rovnako ako dopravný inšpektorát. Úradník z ministerstva, alebo policajt za prepážkou vydávajúci vodičáky, by nemal mať rovnaké nároky, ako poctivo makajúci policajt v teréne, ktorí často nasadzuje svoj život a zdravie”.

 • Pre našu pružnejšiu orientáciu a prípadné zamyslenie sa, som preniesol príspevok: Jozef Moskal napísal: 24. januára 2016 o 13:07 z rubriky na tomto webe: https://www.bezpzlozky.eu/2016/01/monitorcesi-pozaduju-zrusenie-zdanenia-vd/#comment-3709
  “Nižšie uvedené pre výsluhových dôchodcov pripravila vo volebnom programe 2016 SKOK – Slovenská občianska iniciatíva --PhDr. Juraj Miškov, predseda strany Poslanec Národnej rady SR a bývalý minister hospodárstva. Pred vstupom do politiky v roku 2009 úspešný podnikateľ.
  12. ÚSPORY V ZABEZPEČENÍ SILOVÝCH ZLOŽIEK. Náklady účtu sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra na úhrady výsluhových dôchodkov (menšiu časť tejto sumy tvoria tiež odchodné, nemocenské, materské, či sirotské dávky) v roku 2013 tvorili 155 miliónov eur. Výdavky osobitného účtu ministerstva obrany v roku 2013 dosiahli 160 mil. eur (141 mil. eur z tejto sumy tvorili klasické výsluhové dôchodky).
  V roku 2013 prebehli v systéme výsluhových dôchodkov viaceré zmeny. Pre nových policajtov a vojakov bude vznikať nárok na výsluhový dôchodok až po 25-tich rokoch služby.
  Faktom však ostáva, že dnes máme mnoho výsluhových „dôchodcov“ v preddôchodkovom veku, a tento stav sa nezmenil ani v novom systéme. Bývalý policajt či vojak v preddôchodkovom veku poberajúci výsluhový dôchodok má pritom rovnaké možnosti zabezpečiť si príjem ako ktorýkoľvek iný občan. Slovensko nie je také bohaté, aby si mohlo dovoliť vyplácať štedré dôchodky 30-tnikom či 40-tnikom, aj keď predtým pracovali v silových zložkách. V súčasnosti vyplácané výsluhové dôchodky predstavujú neprimeranú výhodu, a preto vzniká legitímna otázka, či by výsluhové dôchodky zamestnancov, ktorí neboli v aktívnej službe, nemali byť zdanené. Prísnejšie rozlišovanie zamestnancov, ktorí sedia v kancelárii a tých, ktorý nasadzujú život a zdravie v teréne, predstavuje zdroj úspor nielen z pohľadu výsluhových dôchodkov, ale aj ostatných dávok vyplácaných počas služby. Pozitívny dopad týchto úsporných opatrení na verejné financie odhadujeme na približne 20 mil. eur ročne”.
  Tak si to zhrňme a spojme tiež s faktami v nižšie uvedených príspevkoch.
  1/Prvým možno v tomto smere pokusom o narušenie jednoty VD a o zdaňovanie niektorým VD až o 50 % mal byť aj návrh zákona skupiny poslancov OĽaNO /na tom sa získavajú voliči a za ktorý mimochodom hlasovalo 58 poslancov NR SR/.
  2/Z príspevkov zo stránky APVV, zdroj: APVV z 1. decembra 2015 -- Prítomní : 127, Za 53, Proti 2, Zdržali sa 70. Vzhľadom k tomu, že ho nepodporila vládnúca strana návrh „neprešiel“ do II. čítania. Išlo už o druhý takýto návrh..OĽaNO
  Ďalšie fakty: Vo volebnom programe 2016 SKOK – Slovenská občianska iniciatíva --PhDr. Juraj Miškov, predseda strany Poslanec Národnej rady SR a bývalý minister hospodárstva: proti sebe stavia výkonnú zložku a administratívnu zložku silových zložiek, ale pre mňa osobne nevyplýva jasne, ako to myslia so slúžiacimi v silových rezortoch (30 r., 40 r.) mladšími ako vo fyzickom veku 55 rokov?Či viac rokov?
  Až som si prešiel tiež predošlé príspevky, vyplynulo mi z nich:
  Body: 1 a 2 a to, že OĽaNO sa snažia vytvárať legislatívne prostredie a schvaľovať zákony proti výsluhovým dôchodcom, čím chcú narušiť ich jednotu, pričom OĽaNO sa o to pokúsili zatiaľ 2 krát.Politická strana SKOK -- to má (podobnosť čisto náhodná -- hoci o inom) vo svojom volebnom programe.Fámov?zatiaľ ostáva fyzický vek 55 rokov..ale to je veľká neznáma u všetkých politických strán..alebo sa mýlim?
  Postavil som známe fakty proti fámam..čo sa ne/naplní, ukáže čas.

 • Je na veľkú škodu ,že dcéry politických väzňov sú kŕmené polopravdami a niektorý z politikov im ťahajú medové motúzy popod nos.Je smutné že sa nechávajú strhnúť na politický boj .Prečo tým dcéram politických väzňov nik nevysvetlí , že väčšina tých príslušníkov už nie je medzi nami.Prečo sa politici zameriavajú iba jedným smerom ? Prečo sa nepozerajú do radov sudcov a prokurátorov ? Oni boli bez viny ? Ak áno , trebalo žalovať systém ktorým sme prešli .Nie teraz sa vŕšiť na starcoch.

 • Pre informáciu. Dnes 16. januára 2016 odvysielala TV-JOJ vo večerných TV novinách o 19.30 hod.(cca v 31 minute pod názvom Srholec sa zákona nedožil) informáciu k protikomunistickému odboju a zopakovala tiež rozhovory a nedávne hlasovanie k danej problematike v parlamente. Kto nepozeral, má možnosť vzhliadnuť to v archíve: http://velkenoviny.joj.sk/noviny-archiv/2016-01-16-noviny-tv-joj.html TV JOJ. Neposudzujem či išlo-neišlo o predvolebnú kampaň danej televízie v prospech-neprospech tej-ktorej politickej strany (KDH?). V rámci plurality názorov k uvedenej téme opätovne pre dotvorenie si názoru uvádzam naše príspevky/komentáre:
  .
  Miro Palfi napísal: 2. decembra 2015 v 8:59
  Vyhľadal som pre záujemcov a preniesol ako informáciu zo stránky PVV.- Zdroj PVV a predtým tiež (2. časť) J. Eremiták: 22.12.2014 o 3:03 príspevok z webu ZV SR http://www.zvazvojakov.sk.
  Všimnite si že autori tohto návrhu novely zákona /pamfletu/, tvrdia, že je v súlade s Ústavou SR atď., pričom návrh sa zakladá jednoznačne na KOLEKTIVNEJ VINE príslušníkov útvarov -bezpečnosti štátu v zložke ZNB, a to bezohľadu na to na akej pozícií boli zaradení, tak sa v jednom vreci ocitli, pisárky, šoferi, sekretárky, garažmajstri, vyplnovači pasov a iní tu kmeňovo evidenčné zaradení, ktorí možnože disidenta a nepriateľov štátu špionov, záškodníkov videli tak akurát možno vo filmoch ako napr. 30 prípadov mjr. Zemana a tak podobne a súčasne sa u ostatných prisl. vôbec nezohľadňuje ich konkrétne zaradenie, dlžka služby či možnosť podielať sa na týrani, alebo inom prenasledovaní občanov bez ohľadu na prísne kontrolovanie zákonnosti postupov aj v súlade s vtedy platnou Ústavou /s určitou vynimkou v Stalinských a Gottwaldovských 50 rokov, avšak takéto nezákonnosti a krutosti v postupoch orgánov štátu – mali a môžu byť aj teraz potrestane a uplatňované proti jednotlivcom, ktorí sa takýchto činov akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek zaradení dopúštali.
  V tomto smere návrh obchádza ďalší dôležitý orgán štátu a to SÚDY,/na tých si autori asi netrufli/, veď predsa nie príslušníci zložiek bezpečnosti štátu, ale priamo sudcovia /možno aj ešte žijúci a v talároch/ odsudzovali ľudí pri dokázani viny podľa platných zákonov, v I. hlave TZ, resp. tisíce podľa § 109 za emigráciu prípravy a pokusy/, ale aj za iné konkrétne TČ proti štátu, čo je uplatňované všade na svete v každej krajine aj na GUANTANAME, tu ale ako je známe je to bez súdov a demokratické poslankyne o tom radšej pomlčia, tu nevidia porušovanie ľudských práv a medzinárodného práva.
  --
  Pre inf.-čo sa šilo k VD /zatiaľ/ | 17.12.2014 10:10:11 |
  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky – Jurinová, Šipošová /OĹaNO/.
  Návrh zákona je koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov. Keďže sa predpokladá, že vysokopostavení príslušníci ŠTB majú dnes priemerné výsluhové dôchodky na úrovni 600 až 700 eur, ich zdanením by sa tak dostali približne na priemernú úroveň starobných dôchodkov v Slovenskej republike. Návrh zákona nerozlišuje medzi bývalými príslušníkmi Štátnej bezpečnosti podľa dĺžky vykonávanej činnosti, keďže samotná skutočnosť, že sa podieľali na popieraní základných práv a slobôd bude rozhodujúca na účely znižovania výsluhových dôchodkov.
  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
  Na účely zdaňovania výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek nebude smerodajné, ako dlho pôsobili v danej zložke, ale samotná príslušnosť k bezpečnostnej zložke, keďže jednotlivé osoby prechádzali v rámci rôznych zložiek a súčasne stanovenie rôznych kritérií podľa počtu odpracovaných rokov v jednotlivých zložkách by mohlo spôsobiť opačný efekt, a to neustále žaloby ohľadom dĺžky výkonu alebo pôsobenia v určitej bezpečnostnej zložke, čím by sa návrh zákona minul účinku.
  V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa navrhuje definovať nový druh daňovníka, ktorý sa podieľa na sledovaní a týraní osôb a to na účely dodatočného zdaňovania výsluhových dôchodkov, pričom za takéhoto daňovníka sa bude považovať fyzická osoba, ktorá bola príslušníkom nasledujúcich bezpečnostných zložiek:
  -- bezpečnostnej zložky Štátnej bezpečnosti, Hlavnej správy vojenskej kontrarozviedky Zboru národnej bezpečnosti (III. správa), spravodajskej správy Hlavnej správy Pohraničnej stráže a ochrany štátnych hraníc, odboru vnútornej ochrany Zboru nápravnej výchovy, Spravodajskej služby Generálneho štábu Československej armády alebo predchodcov týchto zložiek v období od 18. apríla 1939 do 31. decembra 1989,
  -- Štátnej bezpečnosti súčasti bývalej Štátnej bezpečnosti, ako zložky Zboru národnej bezpečnosti, Hlavnej správy rozviedky Zboru národnej bezpečnosti (I. správa), Hlavnej správy kontrarozviedky Zboru národnej bezpečnosti (II. správa), Správy sledovania Zboru národnej bezpečnosti (IV. správa), Správy spravodajskej techniky Zboru národnej bezpečnosti (VI. správa), Správy pasov a víz Zboru národnej bezpečnosti, územných útvarov vykonávajúcich činnosti týchto súčastí alebo predchodcov týchto súčastí a útvarov.
  Rovnako sa za daňovníka, ktorý sa podieľal na sledovaní a týraní osôb bude v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných skutočností“) považovať fyzická osoba, ktorá bola pracovne zaradená:
  — v štruktúrach bývalej Štátnej bezpečnosti a vykonávala svoju činnosť v útvaroch Hlavnej správy ŠtB (1966 — 1971), Federálnej správy spravodajských služieb (1969 — 1971), Sekretariáte námestníka ministra vnútra ČSSR pre riadenie federálnej spravodajskej služby (1970 — 1971), Bezpečnostnom odbore MV SSR (1969 — 1971), Organizačno-bezpečnostnom úseku MV.
  --
  Pre inf.-čo sa šilo k VD--dokončenie | 17.12.2014 10:18:07 :
  — Sekretariáte námestníka ministra vnútra ČSSR pre riadenie federálnej spravodajskej služby (1970 — 1971), Bezpečnostnom odbore MV SSR (1969 — 1971), Organizačno-bezpečnostnom úseku MV ČSR (1969 — 1971), Hlavnej správe ŠtB MV SSR (1969 — 1974), Prezídiu pre bezpečnosť MV (1948 — 1950), Odbore BA Skupiny I — Bezpečnosť MV (1948 — 1950), Veliteľstve ŠtB (1950 — 1952),
  — Hlavnej správe vojenskej kontrarozviedky (1952 — 1953), Správe štátno-bezpečnostného vyšetrovania (1953), Krajskom veliteľstve ŠtB (1950 — 1952) a útvaroch im podriadeným, Krajských správach ŠtB (1953 — 1953) a útvaroch im podriadeným, II. správe MV (1953 — 1963), II. správe MV (neskôr FMV, 1964 — 1974), III. správe MV (1953 — 1963), IV. správe MV (1953 — 1963), V. správe MV (1952 — 1962), VI. správe MV (1953 — 1963), XI. správe FMV (neskôr ZNB), 1., 2., 3., 4., 5. samostatnom sektore ministerstva národnej bezpečnosti (1950 — 1951), odbore O, Z, C, E, T, V, LM ministerstva národnej bezpečnosti (1951 — 1952), operatívnych odboroch a oddelenia Správy ochrany prezidenta (1952 — 1953), Správe ochrany ústavných činiteľov (1952 — 1953), VIII. správe MV, operatívnom odbore VII. správe MV (1953 — 1963), IV. správe MV (neskôr FMV), Odbore VII. správy MV povereným vykonávaním zatýkania a domových prehliadok (1953 — 1956), operatívnych odboroch XI. správy MV (1953 — 1963) a VI. správe MV (neskôr FMV), I. správe ZNB, II. správe ZNB, X. správe ZNB (1974 — 1988), XI. správe ZNB (1974 — 1988), III. správe ZNB (1964 — 1990), IV. správe ZNB (1964 — 1990), VI. správe ZNB (1963 — 1990), Hlavnej správe vojenskej kontrarozviedky (1. 9. 1970 — 31. 8. 1983), XII. správe ZNB (1974 — 1990), XIII. správe ZNB, XIV. správe ZNB, Federálnej správy vyšetrovania ŠtB, v správe ŠtB krajských správ ZNB okrem príslušníkov oddelenia doprovodov československých lietadiel odboru letiskovej kontroly,
  — Spravodajskej správe Generálneho štábu Československej ľudovej armády,
  — na Oddelení ŠtB okresných správ ZNB okrem príslušníkov oddelenia režimovej ochrany jadrových elektrární.
  --
  • J. Eremiták:
  22.12.2014 o 3:03………………………………………………približne spred roka…………………………………………………………………………………..
  K VD z rokovania NR SR:
  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladá skupina poslancov NR SR Jurinová, Šipošová , OĹaNO. Návrh zákona je koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek, bez akejkoľvej výnimky dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov- viď pís. mat. predl návrh zák. 44. schôdza NR SR /10.12.2014/
  DOVETOK : nie tak dávno sme boli všetci VD svedkami toho ako sa mali zdaňovať VD, 19 % daňou, ktoru podporoval aj BOSS Policajných odborov Litva a aj iní za masivného útoku na VD temer vo všetkých mediach, dopadlo to zatiaľ ako dopadlo-to vieme-nevalorizácia VD 2012, pokrívena val. VD do r. 2016 a dá sa predpokladať, že pred a v tomto termíne sa opäť roztočia kolesa masírovania ľudí v masmediach o nezaslužene vysokých VD vyslužilcov, tak ako sme to už zažili, aj snaha o zdaňovanie všetkých VD, ktoré len-len, že pred 2-rokmi neprešlo.
  Prvým možno v tomto smere pokusom o narušenie jednoty VD a o zdaňovanie niektorým VD až o 50 % mal byť aj návrh zákona skupiny poslancov OĽaNO /na tom sa získavajú voliči a za ktorý mimohodom hlasovalo 58 poslancov NR SR/. V tomto smere zdaňovanie VD by bol vynikajúci právny precedens v prístupe k všetkým VD ozbrojených a záchranných zborov SR, a určite ľahšie aj po masívnej príprave v mediach by im možno a dá sa to asi aj predpokladať, prešlo budúce zdaňovanie všetkých vyplácaných VD o povedzme aj už o uvažovanou výškou dane napr. 19 %, teda na útechu a spokojnosť všetkých ostatných VD nebolo by to o 50 % ako u VD v návrhu zákona určených útvaroch a vybraných VD, ale „iba“ ??? možno 19 % u všetkých ostatných VD. Rezort vnútra údajne už pripravuje novelu zákona o VD.
  Uvidíme,počujeme,zažijeme ak sa dožijeme a Všetko najlepšie všetkým.

 • Informácia o stave priznávania starobných dôchodkov poberateľom výsluhových dôchodkov podľa §128 zákona č.328/2002 Z.z.z (vo výške starobného dôchodku s prídavkom):

  Niektoré Krajské súdy (hlavne Nitra, Košice a Bratislava) potvrdzovali rozhodnutia Sociálnej poisťovni o zamietnutí žiadostí o priznanie starobných dôchodkov poberateľom takýchto výsluhových dôchodkov. V niektorých prípadoch takto postupoval aj Najvyšší súd SR. Starobný dôchodok nebol priznávaný s odôvodnením,že vo výške ich výsluhového dôchodku im bola zhodnotená celá doba poistenia a že nárok na ten istý druh dôchodku a za tie isté doby zamestnania poistencovi vzniknúť nemôže. Takto bolo rozhodované hlavne v prípadoch bývalých príslušníkov GR ZVJS (ZNV SSR). Súdy navyše nelogicky uvádzajú,že nezhodnotené obdobie (civilné) zakladá nárok na zvýšenie poberaného výsluhového dôchodku.
  Advokátska kancelária JUDr.Jánošík v niekoľkých prípadoch svojich klientov dosiahla aj na NS SR zrušenie rozhodnutí Sociálnej poisťovni.
  Je potrebné oceniť aj okruh bývalých príslušníkov GR ZVJS, ktorí nezištne pomohli svojím bývalým kolegom a taktiež takto prispeli k viacerým rozsudkom súdov SR, ktoré zrušili zamietavé rozhodnutia Sociálnej poisťovni.
  Pre zjednotenie rozhodovania súdov SR ujednotil Najvyšší súd SR rôznorodé rozhodnutia formou Zbierky stanovísk a rozhodnutí súdov SR.
  Vzhľadom k tomu,že aj Najvyšší súd SR v rôznych senátoch prijímal rozdielne rozhodnutia odporúčam uplatňovať svoje nároky prostredníctvom právnych zástupcov.

 • Na webe ZV SR som k článku “Rokovanie ZV SR s predstaviteľmi ministerstva vnútra” zverejnil svoje názory k tomuto článku. Z dôvodu, že predpkladám jeho vymazanie ho na známosť dávam na tomto webe:
  Milan Kolen:3.1.2016 o 11:00
  Nesúhlasím s názormi štátneho tajomníka MV SR nakoľko žiaľ, že asi nemá vedomosti informácie z dôvodu, že ho nikto o nich neinformoval,o našich najväčších problémoch, to je o našej diskriminácii. Rovnako je to aj u štátneho tajomníka MO SR, ako aj ďalších štátnych funkcionárov s ktorými prezident rokoval. Absolútne nesúhlasím s názormi prezidenta ZV SR. Podľa jeho je od roku 2013 všetko v poriadku čo nie je pravda, je to úplný nezmysel. O našej diskriminácii asi vedia všetci členovia a nečlenovia ZV SR a VD . Prezident ZV SR asi nemá, alebo nechce mať vedomosti o našej diskriminácii. Týmto verejne dal na známosť neznalosti o našej diskriminácii. Potom začínam chápať prečo za svojho funkčného obdobia ani v jednom prípade sa nepodieľal na odstránení 6 diskriminácií ktoré sa členom, nečlenom spoločným úsilím aj podľa mojich vzorov bez účasti prezidenta ZV SR podarilo odstrániť. Týmto jasne dal najavo, že asi nemá vedomosti, nemá záujem podieľať sa na odstránení ešte doposiaľ 7 existujúcich našich diskriminácií, o čom som ho pre zasadaním Zväzovej rady asi 23.11.2015 emailom informoval. Potom už chápem, prečo na stretnutí so štátnym tajomníkom MO SR 3.112015 sa snažil aj takto bojovať za naše práva citujem: „Poukázal taktiež na požiadavku zváženia jednotného termínu valorizácie dôchodkov poberateľov výsluhových dôchodkov s policajtmi vo výslužbe“. Pritom pozabudol, že tento údajný problém je od účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov od 1.7.2002 už vyriešený!!! Potom už chápem jeho postoje k riešeniu našich diskriminácií. Pritom najviac ma udivuje, som v úžase, že nevie o našej diskriminácii ako aj našich súčasných aktivitách za odstránenie diskriminácie nevaloritzovania VD v roku 2012 a o tejto našej krivde, ako aj o ďalších 6 pri rokovaniach, ako aj novinárov vôbec neinformuje. Z dôvodu nakoľko očakávam, že aj tieto komentáre z webu ZV SR budú opäť bezdôvodne vymazané, zverejním ich v článku „Diskriminácia výsluhových dôchodcov“ na webe bezpzlozky.eu. Týmto nikoho neosočujem, ale len konštatujem nevyvrátiteľné fakty.

 • Dnes mi prišlo, síce od Českých kamarátov, ale podobnosť pre nás nemusí byť čiste náhodná: http://nosp.cz/assets/files/Pozvanky/peticevysluhy.pdf

 • Napriek prehratému súdnemu sporu -- pojednávaniu vo veci nevalorizácie zo dňa 4. decembra 2015 , dosiahli výsluhoví dôchodcovia MORÁLNE víťazstvo? (mimochodom za ktoré si nič nekúpime).Poslanec Duchoň nie je na kandidátke strany Smer-SD, do parlamentných volieb 5. marca 2016.
  http://www.aktuality.sk/clanok/309740/volby-2016-pozrite-si-kandidatky-stran-ktore-maju-najvacsie-sance-dostat-sa-do-parlamentu/
  Deň: včera, Čas: 20:30 Správy, Zdroj: /aktuality.sk/
  Kvôli pluralite názorov: Voľby 2016: Pozrite si kandidátky strán, ktoré majú najväčšie šance dostať sa do parlamentu.Viac v link-u vyššie.

 • …ad L. Žídek,

  bol som tam osobne taktiež. Viem, že kolega JUDr. Foldeš je šikovný advokát. On sa potrebuje “prehrýzť” cez konanie na Krajskom súde a potom na Najvyššom súde SR. A možno aj na Ústavnom súde SR. Až potom sa môže s týmto prípadom dostať pred Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu. Žiaľ, musí trpezlivo a húževnato prejsť celou vnútroštátnou súdnou mašinériou, inak to nejde. Ak by tak nekonal, ESĽP by mu to vytkol a sťažnosť vrátila obratom späť.
  Som rád, že kolega JUDr. Foldeš spomenul vo svojej reči aj prípad bývalého vojenského sudcu v ČR XY, ktorého rovnako nemilosrdne odbíjali všetky príslušné súdy v ČR až sa dostal na ESĽP v Štrasburgu. Svoj spor tam vyhral a ČR musela v danom segmente dôchodkového práva meniť zákony! Je tu teda živý príklad, že sa to dá, len sa musíte vyzbrojiť trpezlivosťou, vytrvalosťou a húževnatosťou.
  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Osobne som sa zúčastnil pojednávania vo veci „nevalorizácie“ /skrátene: „PAKTA SUN SERVATA“ – DOHODY SA DODRŽUJÚ! / na KS Bratislava žalobcu p. Mgr. Štefana Kina voči odporcovi MV SR.
  Nie som zbehlým pozorovateľom takýchto akcií, aby som povedal pravdu, tak som na pojednávaní Krajského súdu ešte nikdy v živote nebol (chvalabohu, dúfam mi to vydrží do konca života).
  Ako „neznalý“ situácie som prišiel ¾ hodiny pred pojednávaním ako prvý (čo ak ..). Prešiel som na prízemí všetky dlhotánske prázdne chodby s desiatkami pojednávacích miestností, pred dverami dvoch z nich bol vyvesený rozpis pojednávaní. Čo ma zaujalo na prvý pohľad, bola zhodná doba na jednotlivé pojednávanie po 30 minút. Tak laik si povie, to je obrovská pracovná morálka, a potom že súdy nepracujú! Za 30 minút vyriešia aj ten najkomplikovanejší prípad (a ten náš sa takým javil, veď iba vystúpenie nášho advokáta bolo nad 50 minút a to sa riadne snažil plynule a rýchlo hovoriť bez glgu vody). Mimochodom na začiatku pojednávania sme boli upozornení aby sme nerušili inak … a tiež že o 9.30 hod v miestnosti bude ďalšie pojednávanie.
  Je celkom možné, že môj úsudok a skúsenosti po 45 ročnej práci s ľuďmi klamú, ale už pri prvých slovách p. sudkyne som pochopil že je rozhodnuté a že „neni o čom“, tentokrát však mi slávny súd dal za pravdu.
  Prečo o tom píšem po 3 dňoch od pojednávania? Preto, že ma v noci budí taká jedna „maličkosť“ ktorá sa stala pred pojednávaním. Predstavte si dlhú, úplne prázdnu chodbu, na ktorej sa osamotene nachádzate ¾ hodiny pred pojednávaním a z opačného konca chodby sa ozve rytmus pravidelne klopajúcich vysokých kovových podpätkov, patriacich vysokej štíhlej mladej dáme, ktorá príde až k tesne k vám, s vysoko vztýčenou hlavou, bez slova urobí vpravo vbok, zastrčí kľúč a odomkne dvere do pojednávacej miestnosti, niečo vnútri chvíľku porobí otvorí dvere, zamkne a pevným, suverénnym krokom odchádza. Klepot podpätkov v mojich ušiach nemá konca.
  Vy ste tam iba vzduch, tu niekde to začína aj končí. Tu je iba Úrad a jeho Orgán. Človečina sa stratila. Nekompromisné pravidelné búchanie kovových podpätkov o tupú ošarpanú, od zaschnutej farby neočistenú podlahu ma budí zo sna.
  Mimochodom: tiesnili sme sa v miestnosti 4,75 x 5,50 m s jednou starou čiernou lavicou pre verejnosť, s liatinovým radiátorom ktorému patrí taktiež poďakovanie nakoľko sa na ňom dalo „polosedieť“ a vstupnými dverami, o ktoré sa dalo opierať. Uvoľnite priestor, „Súd sa poradí….
  Tak veru, “slávny súd” ako sa pri pojednávaní oslovovalo.

 • Toto rozhodnutie len dokladá zvrátené vlčie uvažovanie sudcovskej svorky -- členovia našej skupiny stojí nad všetkým a majú dostať všetko čo chcú a všetci ostatní sú len krmivom bez akýchkoľvek práv pre týchto vlkov v talároch.
  Myslím si, že by sa patrilo o tomto rozhodnutí a celom jeho pozadí informovať médiá, ktoré nie sú momentálne sudcovskému stavu príliš naklonené a možno sa takéhoto tučného sústa niekto chytí.

 • Bod 2. Starobní dôchodcovia (civilné osoby) dňom 1.1.2012 mali valorizované starobné dôchodky (ďalej SD). Výsluhoví dôchodcovia (silové zložky) dňom 01.07.2012 nemali valorizované VD, o čom prebiehajú súdne spory.
  Táto diskriminácia pokračuje aj po dnešnom verejnom pojednávaní za účasti verejnosti na KS Bratislava.
  KS sa odvoláva na rozhodnutie ÚS z októbra 2014 o našich sociálnych dávkach (nevalorizácia), kedy ÚS rozhodol, že naše požiadavky sú neoprávnené a postup orgánov MO a MV bol v súlade s ústavou. Na druhej strane pozastavenie sociálnych dávok (nevalorizácia) u sudcov a prokurátov je v rozpore s ústavou SR (podľa rozhodnutia ÚS z mája 2015).
  Napriek takémuto názoru našich súdov sme o krok bližšie k podaniu na Európsky súd pre ľudské práva.
  Poďakovanie patrí obhajcovi našich práv a obetavému kolegovi Mgr. Štefanovi Kinovi, jeho advokátovi ako aj kolegom ktorí účasťou podporili pojednávanie.

 • Pre Lojza:
  To je pravda.VD-SD majú zpravidla vek 55…..62 rokov. Asi tým som mal začať odpovedať včera na Váš komentár. Tam platia tie §§-y, čo som napísal Janovi Kovačočovi. Čisto VD majú aj vek nižší ako 55 rokov, to je jasné. Len sa jedná o to, že výsluhový dôchodca asi nebude žiadať o IVD, pretože ten bude vždy nižší ako VD, ktorý už pobera.
  Ale je tiež pravda, že niekde v civiľu pracujúci VD, ktorý ma menej ako 55 rokov, keď si v práci spôsobí napr. úraz s následnou invaliditou, asi nedostane ID (od soc. poisťovne), keď nemá odpracované tuším 15 rokov, resp nie je poistený tých 15 rokov v civile, ako píše Ľubo Dubeň. Dostane len maximálne nejaké bolestné alebo odškodnenie alebo také dačo. Neviem jak je to u obyčajných civilistov s tými odrobenými rokmi na ID, a je tiež pravda, že som počul sa chváliť na pohľad pomerne mladíkov,civilistov, že poberajú ID. Koľko rokov im skutočne bolo, som neskúmal. Ak je tomu tak, potom by to mohla byť diskriminácia IVD.

 • Pre Milan Faltin:
  Nie všetci výsluhoví dôchodcovia majú vek 62 rokov.

 • Vyhľadal som pre záujemcov a preniesol ako info. zo stránky PVV -- väčšina po 26 rokoch od roku 1989 už ani nie je nažive, mnohí ani nevedeli, že tam boli vôbec administratívne pridelení…

  Všimnite si…
  že autori tohto návrhu zákona- pamfletu, tvrdia, že je v súlade s Ústavou SR atď., pričom návrh sa zakladá jednoznačne na KOLEKTIVNEJ VINE príslušníkov útvarov -bezpečnosti štátu v zložke ZNB, a to bezohľadu na to na akej pozícií boli zaradení, tak sa v jednom vreci ocitli, pisárky, šoferi, sekretárky, garažmajstri, vyplnovači pasov a iní tu kmeňovo evidenčné zaradení, ktorí možnože disidenta a nepriateľov štátu špionov, záškodníkov videli tak akurát možno vo filmoch ako napr. 30 prípadov mjr. Zemana a tak podobne a súčasne sa u ostatných prisl. vôbec nezohľadňuje ich konkrétne zaradenie, dlžka služby či možnosť podielať sa na týrani, alebo inom prenasledovaní občanov bez ohľadu na prísne kontrolovanie zákonnosti postupov aj v súlade s vtedy platnou Ústavou /s určitou vynimkou v Stalinských a Gottwaldovských 50 rokov, avšak takéto nezákonnosti a krutosti v postupoch orgánov štátu – mali a môžu byť aj teraz potrestane a uplatňované proti jednotlivcom, ktorí sa takýchto činov akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek zaradení dopúštali.

  V tomto smere návrh obchádza ďalší dôležitý orgán štátu a to SÚDY,/na tých si autori asi netrufli/, veď predsa nie príslušníci zložiek bezpečnosti štátu, ale priamo sudcovia /možno aj ešte žijúci a v talároch/ odsudzovali ľudí pri dokázani viny podľa platných zákonov, v I. hlave TZ, resp. tisíce podľa § 109 za emigráciu prípravy a pokusy/, ale aj za iné konkrétne TČ proti štátu, čo je uplatňované všade na svete v každej krajine aj na QUANTAMANE, tu ale ako je známe je to bez súdov….a demokratické o tom tieto poslankyne radšej pomlčia tu nevidia porušovanie ľudských práv a medzinárodného práva..
  ..
  Pre inf.-čo sa šilo k VD /zatiaľ/ | 17.12.2014 10:10:11 |
  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky – Jurinová, Šipošová -- OĹaNO.
  Návrh zákona je koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov. Keďže sa predpokladá, že vysokopostavení príslušníci ŠTB majú dnes priemerné výsluhové dôchodky na úrovni 600 až 700 eur, ich zdanením by sa tak dostali približne na priemernú úroveň starobných dôchodkov v Slovenskej republike. Návrh zákona nerozlišuje medzi bývalými príslušníkmi Štátnej bezpečnosti podľa dĺžky vykonávanej činnosti, keďže samotná skutočnosť, že sa podieľali na popieraní základných práv a slobôd bude rozhodujúca na účely znižovania výsluhových dôchodkov.
  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
  Na účely zdaňovania výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek nebude smerodajné, ako dlho pôsobili v danej zložke, ale samotná príslušnosť k bezpečnostnej zložke, keďže jednotlivé osoby prechádzali v rámci rôznych zložiek a súčasne stanovenie rôznych kritérií podľa počtu odpracovaných rokov v jednotlivých zložkách by mohlo spôsobiť opačný efekt, a to neustále žaloby ohľadom dĺžky výkonu alebo pôsobenia v určitej bezpečnostnej zložke, čím by sa návrh zákona minul účinku.
  V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa navrhuje definovať nový druh daňovníka, ktorý sa podieľa na sledovaní a týraní osôb a to na účely dodatočného zdaňovania výsluhových dôchodkov, pričom za takéhoto daňovníka sa bude považovať fyzická osoba, ktorá bola príslušníkom nasledujúcich bezpečnostných zložiek:
  -- bezpečnostnej zložky Štátnej bezpečnosti, Hlavnej správy vojenskej kontrarozviedky Zboru národnej bezpečnosti (III. správa), spravodajskej správy Hlavnej správy Pohraničnej stráže a ochrany štátnych hraníc, odboru vnútornej ochrany Zboru nápravnej výchovy, Spravodajskej služby Generálneho štábu Československej armády alebo predchodcov týchto zložiek v období od 18. apríla 1939 do 31. decembra 1989,
  -- Štátnej bezpečnosti súčasti bývalej Štátnej bezpečnosti, ako zložky Zboru národnej bezpečnosti, Hlavnej správy rozviedky Zboru národnej bezpečnosti (I. správa), Hlavnej správy kontrarozviedky Zboru národnej bezpečnosti (II. správa), Správy sledovania Zboru národnej bezpečnosti (IV. správa), Správy spravodajskej techniky Zboru národnej bezpečnosti (VI. správa), Správy pasov a víz Zboru národnej bezpečnosti, územných útvarov vykonávajúcich činnosti týchto súčastí alebo predchodcov týchto súčastí a útvarov.

  Rovnako sa za daňovníka, ktorý sa podieľal na sledovaní a týraní osôb bude v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných skutočností“) považovať fyzická osoba, ktorá bola pracovne zaradená:
  -- v štruktúrach bývalej Štátnej bezpečnosti a vykonávala svoju činnosť v útvaroch Hlavnej správy ŠtB (1966 -- 1971), Federálnej správy spravodajských služieb (1969 -- 1971), Sekretariáte námestníka ministra vnútra ČSSR pre riadenie federálnej spravodajskej služby (1970 -- 1971), Bezpečnostnom odbore MV SSR (1969 -- 1971), Organizačno-bezpečnostnom úseku MV.
  .
  Pre inf.-čo sa šilo k VD--dokončenie | 17.12.2014 10:18:07 :
  -- Sekretariáte námestníka ministra vnútra ČSSR pre riadenie federálnej spravodajskej služby (1970 -- 1971), Bezpečnostnom odbore MV SSR (1969 -- 1971), Organizačno-bezpečnostnom úseku MV ČSR (1969 -- 1971), Hlavnej správe ŠtB MV SSR (1969 -- 1974), Prezídiu pre bezpečnosť MV (1948 -- 1950), Odbore BA Skupiny I -- Bezpečnosť MV (1948 -- 1950), Veliteľstve ŠtB (1950 -- 1952),
  -- Hlavnej správe vojenskej kontrarozviedky (1952 -- 1953), Správe štátno-bezpečnostného vyšetrovania (1953), Krajskom veliteľstve ŠtB (1950 -- 1952) a útvaroch im podriadeným, Krajských správach ŠtB (1953 -- 1953) a útvaroch im podriadeným, II. správe MV (1953 -- 1963), II. správe MV (neskôr FMV, 1964 -- 1974), III. správe MV (1953 -- 1963), IV. správe MV (1953 -- 1963), V. správe MV (1952 -- 1962), VI. správe MV (1953 -- 1963), XI. správe FMV (neskôr ZNB), 1., 2., 3., 4., 5. samostatnom sektore ministerstva národnej bezpečnosti (1950 -- 1951), odbore O, Z, C, E, T, V, LM ministerstva národnej bezpečnosti (1951 -- 1952), operatívnych odboroch a oddelenia Správy ochrany prezidenta (1952 -- 1953), Správe ochrany ústavných činiteľov (1952 -- 1953), VIII. správe MV, operatívnom odbore VII. správe MV (1953 -- 1963), IV. správe MV (neskôr FMV), Odbore VII. správy MV povereným vykonávaním zatýkania a domových prehliadok (1953 -- 1956), operatívnych odboroch XI. správy MV (1953 -- 1963) a VI. správe MV (neskôr FMV), I. správe ZNB, II. správe ZNB, X. správe ZNB (1974 -- 1988), XI. správe ZNB (1974 -- 1988), III. správe ZNB (1964 -- 1990), IV. správe ZNB (1964 -- 1990), VI. správe ZNB (1963 -- 1990), Hlavnej správe vojenskej kontrarozviedky (1. 9. 1970 -- 31. 8. 1983), XII. správe ZNB (1974 -- 1990), XIII. správe ZNB, XIV. správe ZNB, Federálnej správy vyšetrovania ŠtB, v správe ŠtB krajských správ ZNB okrem príslušníkov oddelenia doprovodov československých lietadiel odboru letiskovej kontroly,
  -- Spravodajskej správe Generálneho štábu Československej ľudovej armády,
  -- na Oddelení ŠtB okresných správ ZNB okrem príslušníkov oddelenia režimovej ochrany jadrových elektrární.

 • Opakovane -- lebo sa to deje zakaždým opakovane…
  Ku príspevku z Monitoringu z dnes, resp. včera zo stránky APVV /Kniha návštev/ a schvaľovaniu zákona v parlamente.Je to už tradične v posledných rokoch každoročne opakujúca sa situácia.Nakoniec, až by sa zmenili opätovne režimy v štáte, či iných štátoch, zobrali by sme so zákonných nárokov -- výsluhových dôchodkov tiež Slovenskej informačnej službe?, Vojenskému obrannému spravodajstvu?, CIA?, FBI?, Izraelskému Mosadu?,…atď, či by sme premenovali v štáte tiež Ústav pamäti národa na Ústav pamäti národa 2 -- po roku 1989?,…Kto by za takých okolností nastúpil slúžiť k silovým zložkám?Iba na zamyslenie…
  K príspevku J. Eremitáka z 22.12.2014 o 2.57, resp. o 3.03 sú obšírnejšie informácie tiež na stránke Policajt vo výslužbe(PVV) – v dňoch (17-18).12.2014.Je potrebné (pre)kliknúť stránky.

  • J. Eremiták:
  22.12.2014 o 3:03………………………………………………približne spred roka…………………………………………………………………………………..
  K VD… z rokovania NR SR ..
  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladá skupina poslancov NR SR Jurinová, Šipošová , OĹaNO. Návrh zákona je koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek, bez akejkoľvej výnimky dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov- viď pís. mat. predl návrh zák. 44. schôdza NR SR /10.12.2014/
  DOVETOK : nie tak dávno sme boli všetci VD svedkami toho ako sa mali zdaňovať VD, 19 % daňou, ktoru podporoval aj BOSS Policajných odborov Litva a aj iní za masivného útoku na VD temer vo všetkých mediach, dopadlo to zatiaľ ako dopadlo-to vieme-nevalorizácia VD 2012, pokrívena val. VD do r. 2016 a dá sa predpokladať, že pred a v tomto termíne sa opäť roztočia kolesa masírovania ľudí v masmediach o nezaslužene vysokých VD vyslužilcov, tak ako sme to už zažili, aj snaha o zdaňovanie všetkých VD, ktoré len-len, že pred 2-rokmi neprešlo.
  Prvým možno v tomto smere pokusom o narušenie jednoty VD a o zdaňovanie niektorým VD až o 50 % mal byť aj návrh zákona skupiny poslancov OĽaNO /na tom sa získavajú voliči a za ktorý mimohodom hlasovalo 58 poslancov NR SR/. V tomto smere zdaňovanie VD by bol vynikajúci právny precedens v prístupe k všetkým VD ozbrojených a záchranných zborov SR, a určite ľahšie aj po masívnej príprave v mediach by im možno a dá sa to asi aj predpokladať, prešlo budúce zdaňovanie všetkých vyplácaných VD o povedzme aj už o uvažovanou výškou dane napr. 19 %, teda na útechu a spokojnosť všetkých ostatných VD nebolo by to o 50 % ako u VD v návrhu zákona určených útvaroch a vybraných VD, ale „iba“ ??? možno 19 % u všetkých ostatných VD. Rezort vnútra údajne už pripravuje novelu zákona o VD.
  Uvidíme,…počujeme…zažijeme… ak sa dožijeme…a Všetko najlepšie všetkým.

 • PreMilan Faltin.
  Ďakujem za radu, ale na mňa sa to asi nevsťahuje, ja mám len VD. Do SD musím ešte rôčik počkať.

 • Pre Jana Kováča, 01.12.2015 o 19:57 hod.:
  Podľa § 128,odst.4, zákona 461/2003 Z.z., v znení účinnom od 1.1.2005 a novelizácii od 1.8.2006, poistné na IP neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po dovršení dôchodkového veku (v naších prípadoch od 55…..62 r.)

  Podľa § 19, odst 3, písm.b), zákona 461/2003 Z.z. v znení účinnom od 1.1.2005, PvN sa nevzťahuje na osobu, ktorej bol priznaný SD, alebo predčasný SD. A podľa toho istého paragrafu, účinného od novelizácie z 1.8.2006, aj ID, ak schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť u osoby klesla pod 70 %.

  Keď týmto osobám zamestnavateľ strhával na IP a PvN, majú nárok na vrátenie poistného vyplateného bez právneho nároku-samozrejme zo spätnou platnosťou 3 roky. Musia však o to požiadať zamestnavateľa, ktorý mal o tom čo to vedieť, ale asi nevedel. A tí sa preto, aj pre iné veci, ktoré nebudem teraz rozoberať, v týchto prípadoch krútia jak hadi,len aby nič zamestnancovi nevracali.

 • Pre Milan Faltin:

  Kolega Lojzo naráža na fakt,že poberateľ invalidného výsluhového dôchodku je nútený odpracovať minimálne 15 rokov civilného poistenia aby sa mu zhodnotili tieto civilné roky pre invalidný dôchodok od Sociálnej poisťovne. Poberateľovi výsluhového dôchodku stačí na priznanie starobného dôchodku aj jediný rok civilného poistenia.

 • PreMilan Faltin.
  Môžete mi prosím poradiť na základe akých § sa tieto položky pracujúcim VD nestrhávaju?

 • Pre Lojza, 01.12.2015 o 17:51 hod.:
  Pozor, VD, ktorý je zamestnaný neplati odvody na IP a dokonca ani odvody na PvN. Keď Vám to zamestnavateľ strháva, treba ho na to upozorniť, aby Vám to prestal strhávať a so spätnou platnosťou max. 3 roky,Vám strhnuté fin. príspevky na IP a PvN vrátil.

 • Len pre úplnosť. Diskriminačná je aj skutočnosť, že pracujúci výsluhový dôchodca, ktorý sa stal invalidným, alebo čiastočne invalidným po odchode zo služobného pomeru /úraz, dopr. nehoda, infarkt, rakovina a pod./ v podstate nemá reálnu šancu pre priznanie invalidného dôchodku zo všeobecného systému / § 60 ods. 2 zák. č. 461/2003 Z.z./ napriek tomu, že odvody na invalidné poistenie do všeobecného systému odvádza a naďalej musí odvádzať. Kam idú tieto peniaze? Tak aj toto je diskriminačné !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Vzhľadom na predošlý komentár, ohľadom webu z dňa 22. novembra 2015 o 19:38 ale aj mnohých ďalších komentárov z predošlého obdobia, s ktorými v drvivej väčšine súhlasím, tiež spomeniem viac aspektov z viacerých predchádzajúcich komentárov, podľa ktorých je potrebné, aby web podľa môjho názoru bol kvalitný a patril medzi najlepšie tohto druhu, čo sa jeho kapacity aj ostatných technických záležitosti týka.Mám na zreteli, tak ako píše tiež Milan Faltin v rubrike “Ako podporiť tento WEB” zo dnes 23. novembra 2015 o 12:41.Bez peňazí sa to nedá.Kto sme si prečítali diskusiu v rubrike “Podporme sociálno -- právnu -- komisiu”, viac-menej sme došli k záveru: “Ako ďalej”…vyvstáva otázka, či až taký široký záber chcelo vo svojej aktivite — iniciatíve obsiahnuť občianske združenie “Vojenský veterán Bratislava”…atď., či z iného príspevku tej iste rubriky:” Podporujem názor na prácu soc-právnej komisie a jej rozbehnutie ešte toho roku (do volieb). Mám rovnaký názor ako to píšete niektorí, že po voľbách budú tlaky na zdaňovanie dôchodkov. Musíme sa náležite odborne pripraviť”…Čo nakoniec potvrdzujú aj nižšie popísané komentáre.Viem, že v dnešnej dobe a s tým so mnou bude možno väčšina súhlasiť sú peniaze háklivá a citlivá záležitosť.Podľa mňa však čoraz viac ide do popredia situácia, keď vzhľadom na budúcnosť sa problémy výsluhových, ale tiež výsluhovo/starobných dôchodcov, či ich/našej prípadnej ďalšej diskriminácie budú riešiť práve prostredníctvom webu.Preto tiež píšeme o jeho podpore.Aj finančnej.Vidíme posledný prípad -- k nevalorizácii a to list Ing. Eduarda Keresztešiho, za čo sa tiež chcem poďakovať, ako aj za zverejnené e-maily.Pripájam sa k Milnovi Faltinovi.Nepoznám počet členov VVB, ani počet sympatizantov v rozsahu celého Slovenska, ale úžitok z webov sa preukázal už v minulosti.Nebudem vymenovávať.Každý poznáme-počnúc starobnými dôchodkami podľa kategórii funfkcií…až dodnes.Aj preto je potrebný silný a kvalitný web pre všetkých VD aj VD/SD a tiež jeho finančná podpora.Ako je v príspevku napísané.”je predpoklad?, že po voľbách budú tlaky na zdaňovanie dôchodkov”…Zdôraznil som túto podporu kvalite webu z dôvodu, že verím v jeho užitočnosť pre všetkých v rámci celého Slovenska, až za dosah o.z. VVB.

 • Upozornenie:
  vzhľadom k tomu že počet komentárov/diskusných príspevkov/ pod týmto článkom dosiahol počet nad 500 príspevkov, boli tieto zhrnuté do jednej zložky ktorá je vo Worde tesne nad komentármi, stačí kliknuť na:
  “Komentáre na Diskriminácia výsluhových dôchodcov od 23.2.2014 do 28.10.2015” ono sa otvorí.
  Aj z uvedeného dôvodu zvažujte prosím komentáre o jednej vete a pod. pretože počet komentárov je limitovaný a aby sa zbytočne nezapĺňal priestor .

  Pre Milana Faltina na otázku kde sú adresy poslancov NR SR odpovedám: nestratili sa, sú tam kde boli medzi komentármi pod článkom “Zmeny zákona o ŠS. Zákaz práce?” v komentári Milan Kolen 14.september 2015 o 09:25 hod. Ešte sú aktuálne ale iba do 5.3.2016, potom sa uvidí.
  Bada

 • …určite sa Miro tam nemýliš. Stačí sledovať každodenné správy a tlačovký či už v TV, alebo na rádiu. Samozrejme,nie len ohľadom dôchodkov, ale aj napríklad zdravotníctva, školstva,športu,kultúry, bezpečnostnej situácie a podobne. Tiež sa mi páčila argumentácia buka-1, v debate pod článkom. Aj ja som sa raz-ešte v lete- zapojil do podobnej debaty, k podobnej téme . Ale kontradiskutéri boli rozumovo vybavení asi na takej istej úrovni, jak aj v tomto prípade. Tak po pár príspevkoch som to vzdal, so skonštatovaním tomu “najmúdrejšiemu”: že hlupákovi rozumu ani s lievikom nenaleješ… 🙂 Čo už?

 • Tie miliardy som najskôr prehnal, (preklep) ale mnoho-mnoho-násobní milionári v USD, či EURÁCH -- nevadia nikomu.(tam sa mýliť najskôr nebudem).

 • Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 9. novembra 2015 o 16:33 (približne 9 príspevkov nižšie).
  Link:
  http://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/373237-zdanenie-casti-seniorov/ -- Buko 1 sa pekne “bil” -- argumentoval v príspevkoch za výsluhových dôchodcov -- viac v debate pod článkom.Len civili tieto veci nie sú schopní pochopiť, porozumieť im…pre nich neplatí “neznalosť zákona neospravedlňuje”.Že sa nikto z civilov neobúva do “Chudákov výsluhových dôchodcov baletiek, operných sólistov, profesionálnych hudobníkov”….najnovšie do výsluhových dôchodcov športovcov.(schválené parlamentom tohoto roku -- predkladateľ návrhu bol poslanec NR SR Galis).Mimochodom, mnohí z nich -- z reprezentantov, napr. hokej…atď. sú počas svojho kariérneho športového života miliardármi v USD, či EURÁCH -- že toto nikomu nevadí, pretože reprezentujú vlasť.Akoby silové zložky reprezentovali a riskovali zdravie a životy pre nejakú “súkromnú firmu na Belize”…Príspevkom som nechcel dehonestovať športové umenie, či reprezentáciu vlasti, naopak je mnoho športov, ktoré u nás nie sú docenené, chcel som poukázať a porovnať situáciu, keď iba naše výsluhové dôchodky (silových zložiek) sú akousi umelo živenou prekážkou pre každého jedného alebo väčšinu civilov mnohokrát z neznalosti zákonov, ktoré im politici nevedia, či nechcú vysvetliť.Najskôr by to bola pre nich strata politicko-volebných bodov.

 • K Milanovi Kolenovi, o 17:16 hod.:
  …a aby sme nezabudli pri tej valorizácii aj na ostatné dôchodky, napríklad sirotské, vdovské, vdovecké, invalidné,,,ktorá je tiež hlboko pod 1,90€, čiže skoro žiadná…

 • Týmto úprimne ďakujem Ing. Eduardovi Keresztešimu, ktorí spracoval vzor listu pre odvysielanie príslušným štátnym orgánom proti pripravovanej možnej diskriminácii všetkých SD, VD vo veci protiprávnej valorizácii SD sudcov a prokurátorov v sume l70 eur mesačne oproti sume 1.90 Eure pre SD a sume od 0,06 -- 3.74 Eure pre poberateľov VD. Zároveň ďakujem aj všetkým tým ktorí podľa jeho pokynov zaslali štátnym orgánom svoje listy čím ako bolo zverejnené v médiách napomohli odstrániť túto pripravovanú diskrimináciu. Aj táto skutočnosť jednoznačne upozorňuje na to, že keď sa veci dobre, dôsledne právne zdôvodnia pripravovaná diskriminácia sa nemusí uskutočniť. Ďakujem.

 • http://aktualne.atlas.sk/zaujalo-nas-dochodky-v-ohrozeni-stat-peniaze-minal-kde-nemal/ekonomika/financie/
  Deň: 11.11.2015, Čas: 11:00, Autor: Radovan Kopečný, zdroj: //aktualne.atlas.sk/
  Pre porovnanie:
  k vyjadreniu Jozefa Buriana, štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. -- príspevok z 10. novembra 2015 v 10:09.,
  k INEKO -- príspevok zo dňa 10. novembra 2015 o 8:37
  k Link-u z Pravdy k eventuálnemu zdaňovaniu dôchodkov v budúcnosti -- je v komentári zo dňa 9. novembra 2015 o 16:33 -- približne 6 príspevkov nižšie na stránke pre info. (kto sa ešte k link-u nedostal).Aby pre orientáciu “lastovičky” boli pospolu.

 • K tomu vtáctvu:
  Vždy sa jedna o nejakých operencov. Boli to nie tak dávno biele vrany, teraz sú to lastovičky, možno na rok to budu supi. Ba dokonca aj aká-taká historia tu je. Miloš Jakeš ostal predsa svojho času sám, jak kôl v plote, keď presadzoval chov brojlerov (neboli sme vtedy síce ešte penzisti). Či podporu Bojmlerov , alebo výrobu bojlerov? 🙂

 • Na doplnenie svojho príspevku z dnes 10. novembra 2015 o 8:37
  …ešte z článku v Pravde:Autor článku tiež píše: “Škoda len, že na Slovensku nemáme také politické sily, ktoré by takéto potrebné zmeny chceli uskutočniť”.
  .
  Vyjadrenie: Jozef Burian, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
  http://aktualne.atlas.sk/peniaze-na-dochodky-sa-najdu-aj-v-buducnosti-vydrzi-prvy-pilier/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/ -- vľavo (realita?, či populizmus?, a ako to teda je?…vytvorme si názor.
  Prenesené z rubriky Zákon 328/2002 Z.z. plné znenie.

 • Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 9. novembra 2015 o 16:33 -- “Zdaňovanie dôchodkov.
  Prvá lastovička k zdaňovaniu dôchodkov v dnešnej Pravde”,…
  Už sme písali: 28. júna 2015 o 7:58
  Včera v médiach bola opakovane — vo večerných správach TV JOJ avizovaná informácia INEKO (Inštitút pre ekonomické reformy), ktoré aj pre pre dôchodcov navrhovalo:
  — 20 percentné zníženie dôchodkov
  — 5 percentné zaťaženie zdravotných odvodov
  —28 percentné zaťaženie odvodov pre zamestnancov
  .
  Tých lastovičiek k zdaňovaniu dôchodkov sa nám nejako začína zbierať.Ibaže prvýkrát včera vyšli so sumou -852,- eúr -- t.j. približná výška priemernej mzdy v národnom hospodárstve.Zdá sa, že sudcovia a prokurátori svojím avizovaným zvýšením dôchodkov o -170,- eúr “zatĺkli poriadny klinec” do verejnej mienky a možného zdaňovania dôchodkov v budúcnosti.Z “mlsnosti” sudcov a prokurátorov vyrobili problém a aby toho nebolo málo, vtiahli do toho tiež výsluhových dôchodcov…
  …ešte z článku v Pravde: “Škoda len, že na Slovensku nemáme také politické sily, ktoré by takéto potrebné zmeny chceli uskutočniť”.Zdá sa, že zatiaľ nie je na to na Slovensku politická vôľa.Zatiaľ…Takže autor článku pán Pavelka a mnohí ďalší by boli len radi.No, až si zoberieme, že média sú “veľmoc sveta” -- ťažko predpokladať vývoj v budúcnosti.Výsluhoví dôchodcovia rozhodne média na svojej strane nemajú -- presvedčili sme sa o tom v minulosti.

 • K Ľubovi Dubeňovi:
  No, tak je to napísané v novinách, že by to mohlo platiť len pre horných 10-tisic. Ale jak spomínaš, že keďže u slovenských drevorubačov lieta dookola veľa triesok , tak to nejaký iniciatívny blbec môže kľudne dajakými prílepkami k zákonom, starými známymi bulharskými konštantami, a čo ja viem ešte čím , aj na poslednú chvíľu zabezpečiť každému. Stačí, že navrhne menšiu cifru, než je uvedená v novinách pri súbehu trebars VD plus SD , eventuálne iný D, a akí sme boli? Že za také nápady aspoň nezatvárajú…???…minimálne na psychiatriu.

 • Vybral som z rubriky -- zákon 328/2002 z.z. plné znenie
  10. marec 2015 v 13:15
  “V Českej republike prijali zdanenie všetkých výsluhových príspevkov s tým, že sa jedná len o nepravú retroaktivitu a dodnes prebiehajú súdne spory, ale zdanenie sa týka všetkých priznaných aj novopriznávaných výsluhových príspevkov vo všetkých rezortoch (MV ČR,MO SR,…).
  Každý nech si urobí názor,čo bráni v obdobnom postupe aj v SR”…
  …tiež v príspevkoch bolo uvádzané, že na Slovensku exituje približne -100.000,-(tis.) starobných dôchodcov s dôchodkom vyšším ako 800, resp. 1000,- eúr, už neviem presne ako to uvádzajú meniace sa štatistiky.Aby to nebola diskriminácia výsluhových dôchodcov, takáto úvaha autora článku by sa mala týkať všetkých dôchodcov.Podľa mňa pána Pavelku k napísaniu tohoto článku najskôr inšpirovalo zvyšovanie dôchodkov sudcov a prokurátorov o 170 eúr, o ktorom sme sa aj my zmieňovali.Autor napr. uviedol Rakúsko a Nemecko, kde pri Rakúsku volil kombináciu súbehu dôchodku s prácou nad 65 rokov a pri Nemecku: “v Nemecku nemajú problém s tým, že zdaňujú dôchodky poberané tamojšími seniormi zo zahraničia, dokonca ani v prípadoch, ak ide o dvestoeurové penzie zasielané Sociálnou poisťovňou mesačne bývalým československým emigrantom”.Takže nepíše o tom, či sa v Nemecku zdaňujú dôchodky samostatne ako také.Pán Pavelka urobil podľa mňa Mix -- niečoho, aby pred voľbami zahral na citlivú strunu voličov a to eventuálne zdanenie vyšších dôchodkov, pričom nezabudol tiež na vyššie dôchodky výsluhových dôchodcov a takto pred voľbami vymasíroval verejnú mienku v mienkotvornom denníku…Uvidíme, ako a či sa to bude ďalej vyvíjať…
  …Najskôr nie je známe, ako dopadnú súdne spory v Českej republike, ale nemyslím si, že by to na Slovensku tiež ostalo bez odozvy.A čo na to Ústava SR.

 • Zdaňovanie dôchodkov.

  Prvá lastovička k zdaňovaniu dôchodkov v dnešnej Pravde, aj keď sa má týkať vyšších dôchodkov, ale na Slovensku, keď sa rúbe les lietajú triesky a kindermanažment a pätolízači na funkciách budú pápežskejší ako pápež. V terajšej “demokratickej” spoločnosti na zmeny vždy doplatia slabí,chorí, starí a bezbranní. Nechajme sa prekvapiť čo sa z toho vyvinie veď je pred voľbami.
  Zdaňovanie dôchodkov v Českej republike funguje už dlhšie.

  Link:

  http://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/373237-zdanenie-casti-seniorov/

 • Odkaz pre
  Milan Kolen PP napísal: 14. september 2015 v 16:21
  ale aj pre ostatných, ktorých genéza Branného zákona zaujíma podrobnejšie.
  História predpisu 92/1949 Z. z. Branný zákon
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1949/92/19580502.html?ucinnost=1.1.1998#paragraf-75
  Číslo Dátum účinnosti Novela
  1. Vyhlásené znenie
  2. 01.10.1949 -- 31.07.1950 88/1950 Zb.,
  3. 01.08.1950 -- 30.09.1954 86/1950 Zb.
  4. 01.10.1954 -- 01.05.1958
  5. 02.05.1958 -- 10.07.1960 19/1958 Zb.
  6. 11.07.1960 -- 31.12.1961 100/1960 Zb.
  7. 01.01.1962 -- 31.12.1968 140/1961 Zb.
  8. 01.01.1969 -- 31.12.1970 143/1968 Zb.
  9. 01.01.1971 -- 30.06.1974 100/1970 Zb.
  10. 01.07.1974 -- 31.12.1978 40/1974 Zb.
  11. 01.01.1979 -- 13.03.1990 64/1978 Zb.
  12. 14.03.1990 -- 28.03.1990 72/1990 Zb.
  13. 29.03.1990 -- 22.04.1990 81/1990 Zb.
  14. 23.04.1990 -- 23.06.1991 101/1990 Zb.
  15. 24.06.1991 -- 14.04.1992 227/1991 Zb.
  16. 15.04.1992 -- 29.06.1993 164/1992 Zb.
  17. 30.06.1993 -- 10.08.1995 115/1993 Z. z.
  18. 11.08.1995 -- 12.06.1996 166/1995 Z. z.
  19. 13.06.1996 -- 31.12.1997 161/1996 Z. z.