Vyberte stranu

22. február 2014         | Autor: Dr. Milan KOLEN, pplk.v.v.
Od účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ako aj zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, sú príslušníci ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zborov ako aj výsluhoví dôchodcovia (ďalej VD) vo viacerých postupoch diskriminovaní a žiaľ táto “skrivodlivosť” môže pretrvávať aj do budúcnosti.

Pre rozšírenie vedomostí ako aj pre vytvorenie si objektívneho a komplexného pohľadu na problematiku výsluhových dôchodcov (ďalej len VD) prikladám materiál o bývalej, súčasnej ako aj o budúcej (možnej) “skrivodlivosti” VD vojakov, policajtov, zboru väzenskej justičnej stráže, colníkov, SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov.

Predtým než začnete čítať všetky oblasti “skrivodlivosti” VD z dôvodu lepšieho pochopenia všetkých skutočností odporúčam preštudovať si doteraz zverejnené informácie na webe ZVSR v článkoch o sociálnych istotách pod názvami:
– článok Dr. M. Kolen – pripomienky k zákonom zo dňa 15 júna 2012 : http://www.zvazvojakov.sk/2012/06/dopis-predsedovi-vlady/
– článok MV SR odpovedá poslancovi zo dňa 12. augusta 2012: /http://www.zvazvojakov.sk/2012/08/mv-sr-odpoveda-poslancovi/
– článok Podanie na GP, vládu zo dňa 13. augusta 2012: http://www.zvazvojakov.sk/2012/08/podania/
– článok Skôr ako ministri a NR SR rozhodnú zo dňa 12. októbra 2012: http://www.zvazvojakov.sk/2012/10/skor-ako-ministri-a-nr-sr-rozhodnu/
– článok Starobné dôchodky zo dňa 26. marca 2013: http://www.zvazvojakov.sk/2013/03/starobne-dochodky/
Kliknutím na Sprava_o_pravnom_stave-vyplacania sa zoznámite so „Správou o právnom stave vyplácania SD pre bývalých vojakov a policajtov“ od ministra Jána Richtera.

.
—–V ČOM JE “SKRIVODLIVOSŤ” VÝSLUHOVÝCH DÔCHODCOV ?
Podľa uzavretých kontraktov so štátom si VD splnili všetky svoje povinnosti. Na základe zákonov a ústavy právom očakávajú, že aj štát si podľa zákonov splní k VD svoje povinnosti. „PAKTA SUN SERVATA“ – DOHODY SA DODRŽUJÚ! Žiaľ, niektoré štátne orgány svojimi protiprávnymi, proti ústavnými legislatívnymi zmenami za porušovania zákonov sa snažili a naďalej snažia odobrať nám niektoré naše zákonné a ústavné práva ako napríklad:

.

1. V roku 2004 a 2005 neboli valorizované VD, IVD, Vdovské VD. Vdovecké VD a Sirotské VD z osobitného dôchodkového systému. Všetky druhy dôchodkov zo všeobecného dôchodkového systému boli valorizované. Táto diskriminácia bola Ústavným súdom SR odstránená.

.
2. Starobní dôchodcovia dňom 1.1.2012 mali valorizované starobné dôchodky (ďalej SD). Výsluhoví dôchodcovia dňom 01.07.2012 nemali valorizované VD, o čom prebiehajú súdne spory.

.
3. Sociálna poisťovňa porušovala zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení tým, že VD do leta roku 2012 protiprávne nepriznávala SD za ktoré sme žalobami bojovali na Najvyššom súde SR viac ako 10 rokov, ktorý 80 rozsudkami a 7 judikátmi uznal naše zákonné práva. Asi 200 tisícom občanom ktorí pracovali v I. a II. kategórii im SP roky bez problémov priznáva SD.

.
4. Pracujúci VD po dosiahnutí dôchodkového veku 62 rokov do 31.12.2012 odvádzali odvody na invalidné poistenie cez skutočnosť, že invalidný dôchodok im nemohol byť priznaný. Tým boli diskriminovaní. Novelizáciou § 128 zákona č. 461/2003 Z. z. účinnou od 1.1.2013 bola “skrivodlivosť” odstránená.

.
5. Pracujúci VD po dosiahnutí dôchodkového veku 62 rokov do 31.12.2012 odvádzali odvody do fondu zamestnanosti cez skutočnosť, že príspevok v nezamestnanosti im zo zákona nemohol byť priznaný. Tým by boli VD diskriminovaní. Novelizáciou § 20 zákona č. 461/2003 Z. z. účinnou od 1.1.2013 bola “skrivodlivosť” odstránená.

.
6. V lete v roku 2012 do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bola snaha o zavedenie protiprávnej, protiústavnej  diskriminačnej 19 % dane vyberanej zrážkou len pre VD, nakoniec nebolo realizované.

.
7. V lete v roku 2012 do zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov bola snaha zaviesť protiprávnu, protiústavnú legislatívnu diskriminačnú zmenu, 10 % stabilizačný odvod z výsluhových dôchodkov, čo nakoniec z dôvodu silného odporu SD nebolo realizované .

.
8. V zime v roku 2013 do zákona bola snaha poslancov KDH Monika Gibalová, Július Brocka už tretí krát zaviesť protiprávnu, protiústavnú legislatívnu diskriminačnú zmenu o zákaze súbehu práce starobných dôchodcov v štátnom, verejnom sektore a poberanie SD, z dôvodu silného odporu SD nebolo realizované.

.
9. Do 1.8.2008 prebytkové peniaze ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov z ich osobitných účtov boli odvádzané do štátneho rozpočtu. Napríklad z osobitného účtu MV SR bolo odvedených 137,912 mil. Eur, čo by postačovalo na vyplácanie všetkých druhov VD a nebolo by ich potrebné dotovať.

.
10. Odvedené odvody na starobné poistenie do SP vojakov do 30. apríla 1998 a ostatných príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov do 30. júna 2002 po vzniku osobitných účtov neboli prevedené na osobitné účty, čo predstavuje niekoľko sto miliónov eur. Aj z tohto dôvodu je VD potrebné dotovať.

.
11. Odvody na starobné poistenie. Všeobecný dôchodkový systém, civilisti zamestnávateľ 14 %, zamestnanec 4 %, spolu 18 %. Osobitný dôchodkový systém vojaci atď., zamestnávateľ 17 %, zamestnanec 5 %, spolu 22 %. Od 1.5.2013 osobitný systém zamestnávateľ 20 %, zamestnanec 7 %, spolu 27 %. V osobitnom systéme sú o 9 % vyššie odvádzané odvody, z vyššieho platu. Z tohto dôvodu aj vyšší priemerný VD ako je vo všeobecnom systéme. Na túto skutočnosť pri hodnotení výšky VD v médiách novinári úmyselne, vedome zabúdajú, čím štvú občanov proti poberateľom VD.

.
12. Pri priznávaní SD žiadateľom z radov VD Sociálna poisťovňa porušuje zákon, robí prieťahy v konaní, nedodržiava v zákone o sociálnom poistení stanovené normy na vybavenie žiadostí. Od 15.1.2014 sa už realizuje priznávanie SD a “skrivodlivosť” je postupne odstraňovaná.

.
13. V zápisnici zo zasadnutia Dozornej rady SP zo dňa 14.10.2013 v bode 15.6. je protiprávne uvedené citujem: “Predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne rozhodol zastaviť vyplácanie dôchodkov v prípadoch, v ktorých explicitne nerozhodol Najvyšší súd SR .” Bolo to zverejnené na webe SP 25.10.2013. Dňa 6.11.2013 táto veta bola vymazaná. Z dôvodu neznalosti zákonov o sociálnom zabezpečení, poistení podpredsedníčka NR SR Erika Jurínová kritizovala údajné protiprávne vyplácanie SD vojakom, policajtom ak neodpracovali aspoň 15(10) rokov a nedosiahli vek 62 rokov ktoré sú VD priznávané len na základe metodického usmernenia SP, čo údajne nemá oporu v zákonoch. Je to právny nezmysel. 

.
14. Pracujúci VD, ktorí majú odslúžených viac ako 15 rokov, ale z toho menej ako 15 rokov v I. II. kategórii funkcií, nemajú nárok na zvýhodnený odchod do starobného dôchodku. Aby mali nárok na SD vo všeobecnom systéme dôchodkovo poistenia musia byť dôchodkovo poistení najmenej 15 rokov a musia mať vek 62 rokov. Spolu vo všeobecnom a v osobitnom systéme musia byť dôchodkovo poistení viac ako 30 rokov. Občania len 15 rokov. Mnohí VD nesplnia tvrdšie podmienky pre priznanie SD ako majú ostatní občania. Ak pracujúci VD nebudú odvádzať odvody na starobné poistenie do všeobecného systému viac ako 15 rokov, SD nedostanú. Kde sa stratia ich odvody? To bude ich “skrivodlivosť”! Problém je potrebné riešiť v pripravovanej novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z.

.
15. Súčasne slúžiaci vojaci, policajti, colníci, ZVJS, SIS, NBÚ, hasiči a horskí záchranári majú nárok na VD po odslúžení najmenej 25 rokov. Aby mali nárok na SD po prepustení zo služobného pomeru do všeobecného systému dôchodkového poistenia musia odvádzať odvody na starobné poistenie viac ako 15 rokov a musia mať vek 62 rokov. Podľa súčasne platnej právnej úpravy vo všeobecnom (15) a v osobitnom systéme (25) musia byť spolu dôchodkovo poistení viac ako 40 rokov (v budúcnosti to bude viac), až potom splnia podmienky na priznanie SD. Občania len 15 rokov(v budúcnosti viac). Väčšina z nich tieto podmienky nesplní. Cez skutočnosť, že do všeobecného systému budú niekoľko rokov odvádzať odvody na starobné poistenie, SD nedostanú!! Kde sa stratia ich odvody??? Týmto budú diskriminovaní! Problém je potrebné riešiť v pripravovanej novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z.

.
16. Občania napríklad baníci atď. ktorí po ukončení štúdia v škole pre baníkov nastúpili pracovať do bani atď. kde boli profesie zaradené do I. a II. kategórii doba štúdia v súlade zo zákonom 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení sa im započítava do I. alebo II. kategórii. Obdobná doba štúdia vo Vojenskej strednej odbornej škole ako aj vo Vojenskom gymnáziu J. Žišku sa započítava do III. kategórii cez skutočnosť, že ďalej pokračovali v štúdiu na tej istej vojenskej škole a súčasne v 3 ročníku (po dosiahnutí veku 18 rokov) vykonávali aj vojenskú základnú službu ktorá je zaradená do I. kategória funkcií. Doba od skončenia povinnej školskej dochádzky vo vojenskej škole do nástupu výkonu vojenskej základnej služby (I. kategória funkcií) sa im v rozpore zo zákonom č. 101/1964 Zb. započítala do III. kategórie. Týmto sú vojaci, policajti diskriminovaní napríklad proti baníkom atď. Na základe podnetu ČASOD  prebieha súdny spor.

.
17. Všetky druhy dôchodkov zo všeobecného systému dôchodkového zabezpečenia (SD, ID, Vdovské D, Vdovecké D, Sirotské D) sú vždy valorizované k 1. januáru. Všetky druhy dôchodkov z osobitného dôchodkového systému (VD, IVD, Vdovské VD, Vdovecké VD, Sirotské VD) sú valorizované k 1. júlu podľa iných kritérií čo je diskriminačné. Problém je potrebné riešiť novelizáciou § 68 v zákone č. 328/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2018. Valorizáciu všetkých VD v osobitnom systéme dôchodkového poistenia vykonávať rovnakým spôsobom s rovnakými kritériami ako to je v § 82 zákona č. 461/2003. Z. z., potom to nebude diskriminácia VD. DOPLNENÉ 9. 8.2015: Na túto diskrimináciu okrem iných dal podnet aj Dr. Milan Kolen ktorá novelou zákona č. 328/2002 Z. z., doplnením do § 68 ods. 16 s účinnosťou od 1.7.2018 “skrivodlivosť” bude čiastočne odstránená tým, že všetky druhy VD sa zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveným vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení. Nie je odstránená “skrivodlivosť” rovnakého dátumu, t.j. vždy od 1. januára kalendárneho roku, tak ako to je vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia.

.
18. V rámci pripravovanej novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z. od 1.1.2018 sa uvažuje aj nad pracovnou variantov o zrušení osobitného systému dôchodkového poistenia, čo by bolo diskriminačné pre vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov ako aj pre VD. Týmto by došlo k zrušeniu osobitného systému ktorý existoval už v rímskych légiách od 6.stor. pred n. l. a stále existuje. Súčasný osobitný systém bol prevzatý z Rakúsko Uhorska kde sa začal uplatňovať pred 233 rokmi, dôchodky pre pozostalé manželky po vojakoch boli už pred 243 rokmi. Bez prerušenia platí do súčasnosti. S úpravami ho prevzala ČSR, ČSSR,ČSFR ako aj SR.

.
19.Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie (občania) alebo služby do I. a II. kategórie funkcií (príslušníci ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov) sa priznávajú do 31.12.2023“. Z dôvodu, že existuje celá rada občanov a VD ktorí majú odpracovaných, odslúžených viac ako 15 rokov v I. a II. pracovnej kategórii, v kategórii funkcií ale vek 59 rokov dosiahnu až po roku 2023, týmto budú diskriminovaní. Navrhujem tento termín posunúť do 31.12.2025, 27. Na túto diskrimináciu svojimi podnetmi upozornil Dr. Milan Stanislav, ako aj niektorí VD. Novelizáciou ustanovenia § 274 ods. l zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinnou od 1.7.2015 táto “skrivodlivosť” bola odstránená. Bol škrtnutý dátum do 31.12.2023 a nahradený slovom „zachovávajú“.

.
20. SP v zamietavom rozhodnutí o nepriznanie SD pre príslušníkov HaZZ (asi aj horskej záchrannej služby) ako dôvod uvádza , že hasiči sú zaradení v II. pracovnej kategórii a nie v II. kategórii funkcií. V rezortnom zozname a v Nariadení MV SR č. 28 z roku 1978 je pravdepodobne uvádzaná II. pracovná kategória. V Informácii o stave individuálneho účtu poistenca k 31.12.2003 je uvádzaná II. pracovná kategória. Na druhej strane v dokladoch vydaných MV SR odbor sociálneho zabezpečenia je u hasičov uvádzaná II. kategória funkcií. Toto sú uvádzané rozdiely či sa jedná o II. pracovnú kategóriu alebo o II. kategóriu funkcií v čom je podstatný rozdiel a táto skutočnosť má zásadný, rozhodujúci vplyv na priznanie alebo nepriznanie SD. Ak v rezortných zoznamoch a v Nariadení MV SR č. 28 z roku 1978 je u vedené II. pracovná kategória príslušníci HaZZ sú diskriminovaní proti vojakom, policajtom, ZVJS, colníkom, SIS, NBÚ. Tento problém môže vyriešiť jedine súd!

.
21. V navrhovanej novele Zákonníka práce v § 63 Výpoveď daná zamestnávateľom ods. 1 doplniť písm. f ) štátny zamestnanec pred tromi rokmi dosiahol dôchodkový vek a je poberateľom SD,ID,VD alebo IVD . V zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe výpovedné doby služobného úradu do § 47 sa navrhuje doplniť písm. j), čo nemá oporu v právnom systéme SR. Je to diskriminácia z dôvodu veku 65 rokov a poberanie dôchodku, čo je protiústavné. Na tieto protiústavné diskriminačné legislatívne zmeny svojimi podnetmi upozornil Dr. Milan Kolen ako aj ďalší VD. Navrhovaná diskriminačná legislatívna zmena v roku 2014 nebola prijatá, “skrivodlivosť” bola odstránená.

.

22. Vláda SR svojim Uznesením č. 530/2014 prijala opatrenia finančného, ekonomického a sociálneho balíčka v železničnej osobnej doprave, kde  prijala bezplatné cestovanie vlakom od 17.11.2014 pre deti do dovŕšenia 15 rokov, pre žiakov a študentov denného štúdia do 26 rokov, pre osoby ktoré dovŕšili vek 62 rokov, pre  poberateľov  SD, ID,  vdovských SD, vdoveckých SD a  sirotských SD podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení. Týmto boli  diskriminovaní  poberatelia VD, IVD, vdovských VD, vdoveckých VD a sirotských VD podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, na ktorých sa toto opatrenie vlády nevzťahovalo. Diskriminovala občanov kde nemajú železnicu.  Od 1.3.2015 majú občania cestujúci za prácou vlakom do 200 km (aj pracujúci VD)  50 % zľavu .   Na tieto protiústavné diskriminačné legislatívne zmeny okrem iných dal podnet Dr. Milan Kolen, ako aj ďalší VD,  ktoré dňom 1.12.2014 boli odstránené. Naďalej sú diskriminovaní poberatelia VD do veku 62 rokov.

.

23. V navrhovanej legislatívnej zmene v § 16 ods. 1 sa za slová „neurčitý čas“ vkladajú slová citujem “najviac však od dosiahnutia 63 rokov veku, pokiaľ štátny zamestnanec, (zamestnanec vo verejnej službe) spĺňa podmienky nároku na SD v sume aspoň 1,5 násobku životného minima“ (t.j. súčasne 297,014 Eur mesačne) v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe. Na túto protiústavnú diskriminačnú legislatívnu zmenu okrem iných dal podnet Dr. Milan Kolen ako aj ďalší VD. Navrhovanú diskriminačnú legislatívnu zmenu NR SR 5.12.2014 neprijala, neodhlasovala, “skrivodlivosť” bola odstránená.

.
24. Na základe splnenia zákonných podmienok, ako aj podmienok nároku poistencov z dôvodu služby v I., II. kategórii funkcií pre priznanie SD v Rozhodnutiach Sociálnej poisťovni nie sú uvedené žiadne zákonné, právne dôvody (právny predpis) na základe ktorého Sociálna poisťovňa kráti už priznaný SD, čo je protiprávne, protiústavné a “skrivodlivodlivé”. Vo veci prebiehajú súdne spory.

.
25. V súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pracujúcim invalidným dôchodcom zamestnávatelia priznávajú nezdaniteľnú časť základu dane, odpočítateľnú položku, ktorá pre rok 2014 bola 3 803,33 Eur ročne. Do tejto sumy (ročného hrubého príjmu pracujúci ID a IVD)sa neodvádza, neplatí daň z príjmu. Na druhej strane pracujúcim invalidným VD v rozpore s uvedeným paragrafom zákona o dani z príjmu ju zamestnávatelia celé roky nepriznávajú, čím ich diskriminujú. Na základe podnetov Stanislava Milana, Dr. Milana Kolena táto “skrivodlivosť” pracujúcich IVD je odstránená.

.
26. Už šiesty krát v poradí v rôznej forme bol dňa 3.7.2015 v § 16 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe navrhnutý protiústavný, protiprávny diskriminačný legislatívny návrh na zákaz práce SD(VD), zamestnancov v štátnej službe (verejnej službe) po dosiahnutí 63. rokov veku, pokiaľ štátnemu zamestnancovi vznikol nárok na SD. Na tieto protiústavné diskriminačné legislatívne zmeny svojimi podnetmi upozornil Dr. Milan Kolen, APVV, Vojenský veterán Bratislava, ako aj niektorí VD. Navrhovanú diskriminačnú legislatívnu zmenu NR SR 1.10.2015 neprijala, neodhlasovala, “skrivodlivosť” bola odstránená.

.

Doplnené 27.11.2016:

27. Od účinnosti zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení od 1.1.2004 sú starodôchodcovia diskriminovaní, ukrivdení z dôvodu, že pri výpočte SD nebol do úvahy braný celý ich príjem a zároveň  bola stanovená aj maximálna hranica SD, čím majú nižšie SD.  Do účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov od 1.7.2002  sú starovýsluhoví dôchodcovia rovnako diskriminovaní, ukrivdení z dôvodu, že pri výpočte  SD, výsluhového príspevku, alebo VD  nebol do úvahy braný celý ich príjem a zároveň  bola stanovená aj maximálna hranica SD, VP a VD, čím majú nižšie VD. Ale, aj  od účinnosti zákona č. 328 sú značné rozdiely vo výškach VD.

.

28. Pracujúci starobní dôchodcovia po dosiahnutí dôchodkového veku  v súlade so zákonom č. 461/2002 Z. z. o sociálnom poistení  sú oslobodení od platenia poistenia na invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti z dôvodu, že nemôžu dostať invalidný dôchodok ako aj nezamestnanecké. Pracujúci výsluhoví dôchodcovia po dosiahnutú dôchodkového veku musia platiť odvody na invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti, cez skutočnosť, že invalidný dôchodok ako aj nezamestnanecké nikdy nedostanú čím sú diskriminovaní oproti pracujúcim starobným dôchodcom. Na podnet Dr. Milana Kolena ako aj ďalších táto “skrivodlivosť” od 1.1.2013 bola odstránená.

 

Spracoval: Milan Kolen, pplk. v.v. Poprad

————————————————————————

 

Doplnenie článku

1)    Rozsudok 4So1932007r     (Rozsudok Najvyššieho súdu SR) -JUDr.Ďurina

2)   Rozhodnutie-ECLI-SK-KSBA-2014-1013202179.1    ( Rozsudok KS   10Sd/216/2013  zo dňa 06.06.2014, , kde je riešená služba 1. a 2. ročník a Vojenskej strednej odbornej školy ako “ostatná vojenská služba” …)

3)  M.Kolen:  Nevalorizácia objasnenie diskriminácie

4) ROZSUDOK NS SR  9So/74/2014   JUDr.Ďurina

5) ROZSUDOK NS SR, vojak verzus Sociálna poisťovňa JUDr.Ďurina

6) KS -rozhodnutie -Kin Štefan –na základe tohoto rozhodnutia KS sa otvorila cesta k podaniu na ESLP

7)  https://www.bezpzlozky.eu/2016/09/informacie-pre-vd-o-starobnych-dochodkoch/

———————-

Vážení priatelia,
všetci sme nosili uniformy, mali sme rovnaké životné osudy a mne sa nepáči, že sa ešte aj dnes nájdu medzi nami ľudia, ktorí sa oddávajú iba suterénnym rečiam, osočovaniu a vedeniu diskusie nevhodným tónom. Je to ich chabou vizitkou pokiaľ až dorástli.
Treba mať vždy na zreteli, že každý má právo vysloviť slobodne svoj názor (podľa kritérií určených pre tento web).
Prajem všetkým diskutujúcim aby rešpektovali zásady vzájomnej zdvorilosti a slušnosti.
Ďakujem. S priateľským pozdravom
JUDr. Marián ĎURINA, generálny sekretár ČASOD
——————-
Upozornenie:
vzhľadom k tomu že počet komentárov/diskusných príspevkov/ pod týmto článkom dosiahol počet nad 500 príspevkov, boli tieto zhrnuté do jednej zložky ktorá je vo Worde  stačí kliknuť na:

tu: Komentáre  výsluhových dôchodcov od 23.2.2014  do 28.10.2015

.