Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 

Prevzaté zo stránok APVV

12. august 2016

Programove_zameranie_APVV 2016- 2020web.pdf

10. február 2017

Informacie z rokovaní Prezidia APVV

11 december 2014 13:39
Dnes t.j. 11.12.2014 bolo v NR SR po prerokovaní hlasovanie o Návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Hlasovalo sa o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Návrh neprešiel.
Výsledok hlasovania :
Za : 58, proti : 2, zdržalo sa : 71.
Išlo o plošné zdanenie výsluhových dôchodkov pre bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti a ich zložiek o 50 %. Zo získaných prostriedkov mali byť jednorázovo symbolicky sumou 1000 € odškodnení politickí väzni, ktorí trpeli v dobe neslobody.


05 december 2014 12:12
Ako sme informovali na našej web stránke Prezídium APVV zaslalo predsedovi Výboru NR SR pre sociálne veci list, v ktorom sme ho upozornili na to, že návrh poslanca Kadúca k tzv. zákazu práce dôchodcom vo veku 63 rokov je nielen diskriminačný ale aj protiústavný. Dnes na rokovaní Národnej rady SR návrh v 1. čítaní neprišiel nakoľko poslanci Smeru sa zdržali hlasovania resp. boli proti.
Výsledok hlasovania 40 za, 10 proti, 82 sa zdržali a 2 nehlasovali.


20 november 2014 15:54
Ako sme informovali na našej web stránke po zverejnení informácie, že Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na tzv. bezplatné cestovanie vlakmi určitými skupinami osôb, medzi ktoré neboli zaradení výsluhoví dôchodcovia, Prezídium APVV reagovalo zaslaním listu nielen ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR p. Počiatkovi ale aj predsedovi vlády SR p. Ficovi.
Z úradu predsedu vlády SR sme boli listom informovaní, že vec bola odstúpená na priame vybavenie ministerstvu dopravy a dnes sme boli informovaní, že vláda SR na návrh ministra dopravy 20.11.2014 rozhodla, že tzv. nárok na bezplatnú prepravu vo vlakoch vo vozňoch 2. triedy budú mať od 1. decembra tohto roku aj poberatelia vdovských, vdoveckých, sirotských a invalidných výsluhových dôchodkov podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

 

23 Komentárov na Monitor zo stránok APVV:

 • Úrad vlády Slovenskej republiky
  Legislatívna rada vlády SR
  Námestie Slobody 1
  813 70 Bratislava
  Vec: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v
  znení neskorších predpisov – úprava valorizácie
  Asociácia policajtov vo výslužbe je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2006
  a v súčasnosti má v Slovenskej republike 44 miestnych organizácii, v ktorých je
  registrovaných už viac ako 5600 členov – bývalých príslušníkov, teraz poberateľov
  výsluhových dôchodkov (čo je viac ako 1/3 všetkých výsluhových dôchodcov).
  Podľa stanov združenia je poslaním tejto stavovskej organizácie nielen obhajovať
  záujmy svojich členov a zastupovať ich vo vzťahoch k štátnym orgánom Slovenskej
  republiky, ale aj spolupracovať pri tvorbe a zmenách právnych noriem a ďalších predpisov
  týkajúcich sa výsluhového zabezpečenia príslušníkov Policajného zboru a predkladať k tomu
  aj stanoviská a návrhy.
  Vzhľadom na uvedené a s cieľom podieľať sa na príprave legislatívnych zmien
  v oblasti výsluhového zabezpečenia predkladáme Vám v mene všetkých členov nášho
  občianskeho združenia stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
  461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorého súčasťou je aj
  návrh na riešenie valorizácie dôchodkov od roku 2018.
  Asociácia policajtov vo výslužbe už po zverejnení predbežnej informácie
  o pripravovanom právnom predpise (Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
  461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov – úprava valorizácie), ktorej
  cieľom bolo aj „ustanoviť minimálnu mieru valorizácie dôchodkových dávok a úrazovej renty
  pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií“ zaslalo Ministerstvu práce
  sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len MPSVaR) v ustanovenej lehote
  pripomienku verejnosti aj v tomto znení: „Valorizácia dôchodkových dávok v osobitnom
  systéme sociálneho zabezpečenia je upravená zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom
  zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že príslušné
  ustanovenia (§ 68 ods. 1 a 16 ) odkazujú na všeobecné predpisy o sociálnom poistení (zákon
  č. 461/2003 Z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). Vzhľadom na uvedené
  navrhujeme v nadväznosti na zmenu právnej úpravy v zákone č. 461/2003 Z. z. primerane
  zmeniť aj príslušné ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z.“
  V návrhu zákona, ktorý MPSVaR predložilo dňa 30. 6. 2017 do medzirezortného
  pripomienkového konania v Správe o účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov sa
  uvádza, že: „Účelom predbežnej informácie bolo v zásade informovať verejnosť o návrhu
  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
  neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, s prihliadnutím na možnosť
  plnohodnotnej účasti verejnosti na tvorbe tohto návrhu zákona prostredníctvom zasielania pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa bude konať na
  prelome júna-júla 2017. Pripomienky uplatnené v medzirezortnom pripomienkovom konaní,
  budú následne vyhodnotené a diskutované s jednotlivými subjektmi.“
  Dovoľujeme si upozorniť aj na to, že MPSVaR naše pripomienky v medzirezortnom
  pripomienkovom konaní s nami „diskutované“ neboli.
  MPSVaR zvolalo na deň 26. 7. 2017 rozporové konanie z dôvodu, že neakceptovalo
  naše návrhy uplatnené v hromadnej pripomienke v rámci medzirezortného pripomienkového
  konania, kde sme žiadali zmeniť a doplniť zákon č. 328/2002 Z. z. tak, aby bol splnený účel
  predkladaného návrhu novely zákona o sociálnom poistení aj pre túto skupinu poistencov teda
  aj „zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov, ktorá by bola akceptovateľná
  dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka“.
  Na rozporovom konaní a aj vo vyhodnotení medzirezortného pripomienkového
  konania zverejnenom na portáli Slov-lex.sk to MPSVaR odôvodňuje neakceptovanie tým, že:
  „Zvyšovanie dôchodkových dávok v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia podľa
  zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov patrí do vecnej pôsobnosti tzv. silových rezortov. Rozpor neodstránený.“
  Dovoľujeme si upozorniť na to, že:
   zákon č. 328/2002 Z. z. upravuje zvyšovanie výsluhových dôchodkov od roku 2018 v § 68
  ods. (16) tak, že: „Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky,
  vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové
  dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo
  všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto
  dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.“ ale neupravuje ďalší postup tak, aby bol
  splnený účel predkladaného návrhu novely zákona o sociálnom poistení aj pre túto skupinu
  poistencov teda „zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov, ktorá by bola
  akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie
  bola veľmi nízka“,
   aj v roku 2017 bola valorizácia dôchodkových dávok v zákone o sociálnom poistení (§
  293dr) upravená tak, že pevná suma (minimálna miera valorizácie) sa „vzťahovala“ aj na
  výpočet valorizácie dôchodkových dávok zo zákona o sociálnom zabezpečení,
   zákon č. 328/2002 Z. z. sa v súvislosti s úpravou valorizácie priamo odvoláva na zákon
  o sociálnom poistení a vo výsluhovom zabezpečení „existuje“ viac skupín výsluhových
  dôchodkov a napr. aj skupina dôchodcov, ktorých dávky výsluhového zabezpečenia sú
  stále starobnými dôchodkami a za výsluhové sa „iba“ považujú (preto, že sú vyplácané
  napr. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky) a MPSVaR SR malo túto skutočnosť
  akceptovať a buď formulovať text návrhu v novele zákona tak, aby sa v plnej miere
  „vzťahoval“ aj na dávky výsluhového zabezpečenia alebo touto novelou primerane zmeniť
  ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z. tak ako navrhuje zmenu iných zákonov v tomto
  návrhu a to zákona č. 453/2003 Z. z. a zákona č. 581/2004Z. z., resp. malo vykonať
  rokovania k tejto otázke s príslušnými ministerstvami a následne podľa toho aj postupovať,
   v prípade schválenia novely k valorizácii dôchodkov od roku 2018 v navrhovanom znení
  tak, ako to bolo predložené do pripomienkového konania a „nedoplnenia“ zákona č.
  328/2002 Z. z. nebude zabezpečené zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov
  tak ako to bolo napr. v roku 2017 a ako je to navrhované v tejto novele pre dôchodky vo všeobecnom systéme poistenia. Táto situácia nastane aj v prípade, ak by nebola
  z akýchkoľvek príčin schválená samostatná novela zákona č. 328/2002 Z. z., ktorá by
  neriešila deklarovanú minimálnu mieru valorizácie.
   cieľom novely zákona je „Garancia minimálnej valorizácie dôchodkových dávok
  a niektorých nesystémových a úrazových dávok sociálneho poistenia“ ale toto sa
  „nevzťahuje“ na skupinu poberateľov dôchodkových dávok z výsluhového zabezpečenia
  tak ako v predchádzajúcom období.
  Zastávame názor, že aj po roku 2017 má byť zachovaná „rovnosť“ poberateľov
  všetkých dôchodkových dávok pri zavedení „minimálnej miery valorizácie dôchodkov, ktorá
  by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej
  inflácie bola veľmi nízka“, ktorá sa navrhuje na ďalšie 4 roky a túto skutočnosť je potrebné
  riešiť pripravovanou novelou zákona o sociálnom poistení.
  S pozdravom
  JUDr. Hristo Gluškov
  prezident

 • JUDr. Hristo Gluškov
  prezident
  Asociácia policajtov vo výslužbe
  Vážený pán minister,
  Asociácia policajtov vo výslužbe je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2006
  a v súčasnosti má v Slovenskej republike 44 miestnych organizácii, v ktorých je
  registrovaných už viac ako 5600 členov – bývalých príslušníkov, teraz poberateľov
  výsluhových dôchodkov (čo je viac ako 1/3 všetkých výsluhových dôchodcov).
  Podľa stanov združenia je poslaním tejto stavovskej organizácie nielen obhajovať
  záujmy svojich členov a zastupovať ich vo vzťahoch k štátnym orgánom Slovenskej republiky
  ale aj spolupracovať pri tvorbe a zmenách právnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa
  výsluhového zabezpečenia príslušníkov Policajného zboru a predkladať k tomu aj stanoviská
  a návrhy.
  Vzhľadom na uvedené a s cieľom podieľať sa na príprave legislatívnych zmien
  v oblasti výsluhového zabezpečenia predkladáme Vám v mene všetkých členov nášho
  občianskeho združenia stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
  461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorého súčasťou je aj
  návrh na riešenie valorizácie dôchodkov od roku 2018. (Návrh zákona, ktorým sa mení a
  dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
  zverejnený Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR na medzirezortné
  pripomienkové konanie dňa 30. 6. 2017 na http://www.slov-lex.sk).
  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“) upravuje zvyšovanie
  výsluhových dôchodkov tak, že sa odvoláva priamo na zákon o sociálnom poistení
  a zvyšovanie týchto dôchodkov od roku 2018 je upravené v § 68 ods. (16) takto: „Od 1. júla
  2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky,
  vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia
  dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na
  kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.“.
  Predložený návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. síce stanovuje spôsob valorizácie
  dôchodkov od roku 2018, ale nerieši zvyšovanie dôchodkových dávok v osobitnom systéme
  sociálneho zabezpečenia a táto skupina poistencov -- poberateľov výsluhových dôchodkov nie
  je uvedená ani v sprievodných dokumentoch. Návrh textu je formulovaný tak, že v prípade
  jeho schválenia bez zmeny, resp. bez zmeny alebo doplnenia zákona č. 328/2002 Z. z. nebudú výsluhové dôchodky valorizované a bude potrebné vykonať „samostatnú“ novelu
  zákona č. 328/2002 Z. z. tak, aby táto nadobudla účinnosť najneskôr 30, 6. 2018.
  Vychádzajúc z textu predloženého návrhu novely zákona č. 461/20023 Z. z. a
  vzhľadom na súčasnú úpravu zvyšovania „výsluhových dôchodkov“ v zákone č. 328/2002 Z.
  z. navrhujeme zmeniť a doplniť aj tento zákon tak, aby bol splnený účel predkladaného
  návrhu novely zákona o sociálnom poistení uvedený v dôvodovej správe aj pre túto skupinu
  poistencov teda „zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov, ktorá by bola
  akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola
  veľmi nízka“. Priemernú mesačnú sumu príslušnej dôchodkovej dávky navrhujeme určovať
  tak, aby zohľadňovala všetky subjekty, na ktoré sa zákon č. 328/2002 Z. z. „vzťahuje“.
  Asociácia policajtov vo výslužbe za tým účelom uplatnila v rámci medzirezortného
  pripomienkového konania zásadnú hromadnú pripomienku verejnosti a vykonáva opatrenia,
  aby túto pripomienku podporilo viac ako 500 osôb.
  Zastávame stanovisko, že riešenie valorizácie od roku 2018 by sa malo v plnom
  rozsahu vzťahovať aj na poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia a je to potrebné
  riešiť už teraz pri prerokovávaní návrhu novely zákona č. 461/2003 Z. z. a nie až neskôr
  samostatnou novelou zákona č. 328/2002 Z. z.
  Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  riešilo valorizáciu výsluhových dôchodkov už v tomto období, keď Ministerstvo práce
  sociálnych vecí a rodiny SR predložilo návrh na riešenie valorizácie dôchodkov od roku 2018
  a „vstúpilo“ do tohto legislatívneho procesu tak, aby chránilo práva a sociálne istoty
  dotknutých osôb aj v osobitnom systéme.
  S pozdravom
  Vážený pán
  JUDr. Robert Kaliňák
  podpredseda vlády a minister vnútra SR

 • Citujem z komentára p. Palfiho “… dosiahli sme “aspoň” to, že naše návrhy neboli síce akceptované v celom rozsahu, ale “aspoň” čiastočne--“(???).
  Až si dobre pamätám APVV už raz utiekla z boja a nechala svojich vojenských kolegov v tom.
  Prosim Vás pán Palfi, nič nehovoriace nicky zbytočne vnášajú zmatky do mysle.
  Platné je to čo a ako napísal Ing. Eduard Kereszteši napísal: 28. júla 2017 o 10:13.
  Takže zatial neni o čom, ibaže by ste mali známosti medzi poslancami a začal ste lobovať, ale o tom APVV nepíče.

 • DODATOK k INFORMÁCIÍ -- Ing. Eduard Kereszteši napísal: 28. júla 2017 o 10:13 .. https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/#comment-11540 ..
  Nedeľa, 06 august 2017 -- Valorizácia dôchodkov od roku 2018. -- INFORMÁCIA PREZÍDIA APVV /uverejnil web APVV/.
  Aj napriek tomu, že Ministerstvo práce sociálny vecí a rodiny SR na rozporovom konaní neakceptovalo naše návrhy a novela zákona ide do ďalšieho legislatívneho procesu s týmto rozporom, dosiahli sme “aspoň” to, že naše návrhy neboli síce akceptované v celom rozsahu, ale “aspoň” čiastočne. Na rozporovom konaní sme poukázali na dva tábory názorov k tomu, že jeden je názoru, že ak by prešla valorizácia v takomto duchu, ako bola predložená do MPK, tak by sa výsluhové dôchodky nevalorizovali, ak by nedošlo k úprave aj zákona č. 328/2002 Z. z.
  Predkladateľ “aspoň” upravil znenie § 82 (preklopil ho do prechodných ustanovení -- § 293dw) tak, že aj keby z akéhokoľvek dôvodu nebola schválená novela zákona č. 328/2002 Z. z., je zabezpečená pre všetkých výsluhových dôchodcov aspoň percentuálna valorizácia o 0,8% v roku 2018.
  Teraz začíname “bojovať” za to, aby bola nejakým spôsobom riešená aj deklarovaná minimálna miera valorizácie aj pre výsluhových dôchodcov tak, ako to je deklarované pre starobných dôchodcov. Stanovisko zaslané Legislatívnej rade vlády SR si môžete pozrieť TU.
  “TU” .. dá sa rozkliknúť na web stránke APVV.

 • Pre záujemcov na web stránke APVV pribudol oznam Sociálno-právnej komisie APVV: “Zamietanie žiadosti o priznanie starobných dôchodkov z dôvodu nesplnenia podmienky doby poistenia v “civilnom zamestnaní” -- ťažko ako laikovi mi je posúdiť, či to má niečo spoločné aj s kontroverzným dátumom 31. december 1999, prípadne iné .. -- zverejnené 13.7.2017.Dá sa rozkliknúť v rubrike Aktualizácia stránky, prípadne na lište vľavo nižšie pod Hlavne menu.

 • Pozrel som sa tam na web stránku, je tam už od včera 209 podporovateľov hromadnej pripomienky a čas je /až sa nemýlim/ do približne 20.07.2017 .. Rozklikol som aj hromadnú pripomienku § 68 ods. (16) (17) .. je to celkom pekne formulované, (čítal som to ako laik) len, figuruje tam dátum 1. júl 2018.Možno presun dátumu na 1. január r. 2018, resp. príslušného kalendárneho roka je parketou o.z. ZV SR .. uvidíme.

 • Miroslav, stalo sa. Verím,že sa zapojí viac podporovateľov ako to bolo nedávno.

 • Pre informáciu: Na hlavnej stránke webu Asociácie policajtov vo výslužbe pribudla “Výzva prezídia APVV” Piatok, 07 júl 2017 .. Podporte hromadnú pripomienku Asociácie policajtov vo výslužbe k návrhu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je aj návrh na valorizáciu dôchodkov od roku 2018 .. je potrebné rozkliknúť “celý článok” .. po rozkliknutí “celý článok” .. “Ak sa rozhodnete túto iniciatívu podporiť, stačí si otvoriť stránku a tam vyplniť žiadané informácie.Za Vašu podporu vopred ďakujeme!” Pre oboznámenie sa s podrobnosťami hromadnej pripomienky je potrebné rozkliknúť “TU”. /jedná sa aj o valorizáciu výsluhových dôchodkov od r. 2018/.

 • Pre informáciu prenesené z web stránky APVV.
  Programové zameranie na roky 2016 -- 2020 Štvrtok, 11 august 2016, Zdroj: APVV, Autor: JUDr. Hristo Gluškov 1. viceprezident APVV
  .
  V tomto roku končí po 4 rokoch v APVV tretie volebné obdobie prezídia. Na XI. kongrese (21.-23.9.2016) bude okrem volieb nového prezídia potrebné prerokovať a schváliť aj materiál, ktorý určí stratégiu smerovania nášho občianskeho združenia na ďalšie 4 roky. Materiál bol po spracovaní zaslaný na pripomienkovanie všetkým navrhnutým kandidátom na členov nášho prezídia. Po jeho doplnení a úprave ho predkladáme ako návrh na diskusiu, pripomienkovanie a zaujatie stanovísk, ktoré je možné zasielať priamo na e-mail adresu:101_viceprezident@asociaciapolicajtov.sk do 12.9.2016. Návrh materiálu bol zaslaný aj všetkým predsedom našich miestnych organizácii na ich e-mail adresy.
  Ide o otvorený materiál, ktorý bude po zapracovaní zaslaných pripomienok a návrhov na doplnenie predložený na rokovanie XI. kongresu. Návrh materiálu (rozkliknúť) aj tu: https://www.bezpzlozky.eu/wp-content/uploads/2014/12/Programove_zameranie_web.pdf. Bližšie informácie pre záujemcov sú na úvodnej strane web stránky -- APVV. V Programovom zameraní ma upútal bod spoločný pre všetkých výsluhových dôchodcov:
  Z bodu /3.2/
  -- “Zasadzovať sa o stabilitu a dodržiavanie systému sociálneho zabezpečenia vyplývajúceho z novelizovaného zákona č. 328/2002 Z. z. Predložiť MV SR návrh na riešenie valorizácie dôchodkov od 1.1.2018”.
  -- “Právne doriešiť nevalorizáciu výsluhových dôchodkov z roku 2012”.
  .
  Právne doriešiť nevalorizáciu výsluhových dôchodkov z roku 2012, má vo svojom Programovom zameraní tiež občianske združenie ZV SR v bode /4.2/.
  Keďže podľa zverejnených informácii (na weboch) sa Zákon 328/2002 Z.z. -- z dôvodu valorizácie -- § 68 odst. 3 a odst. 16 otvárať tohoto roku (v dohľadnom čase) otvárať nemá…..zatiaľ riešenie nevalorizácie aj pokrivenej valorizácie stojí -- podľa zverejnených a diskutovaných -- informácii na “mŕtvom bode”..

 • Podľa mňa, jak to chápem, tak by nemal prepadnuť ani deň. Akurát že už nevznikne nárok na I.II.a mix. ktg. , ale už len na III. ktg. teda od 62 rokov veku a viac, jak sa o tom začína písať v poslednej dobe aj v novinách, pre ročníky narodenia od 1961 a viac. -???-
  A k tým hasičom, osožákom atď. Tam je hádam galiba v tom, že zákon o štátnej službe ich zobral pod svoje krídla až v dobe , keď už I. a II. ktg. boli zrušené. Neviem pod jaký zákon patrili dovtedy ale do štatnej službý , v rámci MV,hasiči boli prijatí až dlho po roku 2000.
  A osožáci boli tiež zrušen9, hádam ešte skôr a bola vytvorená železničná policia, tuším v gescii M-DPaT-vtedy.-???-

 • Ospravedlňujem sa za preklep “keďže od 31.12.1999 boli kategórie zrušené”..správne má byť I. a II. kategórie funkcií trvali DO 31.12.1999, od 1.1.2000 je už len III. kategória funkcií.Snáď je to teraz správne.Ďakujem.:-)

 • Pre Ing. Ľubomír Dubeň
  Upútala ma tiež veta z príspevku 8. Apríla 2016 o 7:23: “Z takého postupu Sociálnej poisťovne je zrejmé, že obdobie dôchodkového poistenia menej ako 15 rokov je vlastne pre poistenca dobou stratenou, ak by mu nebola priznaná pomerná časť starobného dôchodku”.Chcel som trocha “zviditeľniť” aj bod (14) z rubriky Diskriminácia výsluhových dôchodcov od Dr. Milana Kolena..tam najmä mladšie ročníky narodenia môžu dosiahnuť na výsluhový dôchodok postupne až po 25 rokoch služobného pomeru, (vo fyzickom veku cca 45 rokov a neskôr) ale + ďalších 15 odpracovaných rokov v civilnom sektore rovná sa fyzický vek cca 60 rokov a neskôr,.. no máloktorý poistenec (VD) tých potrebných 15 rokov dosiahne aj bez ohľadu na kategórie funkcii.(či už bol v I.,II.,MIX-e kategórii), alebo aj celý čas v III. kategórii -- (keďže od 31.12.1999 boli kategórie zrušené).Vyšlo mi to pre kolegov, ktorí nastúpili k silovým zložkám, resp. spadajú pod zákon 328/2002 Z.z. okolo roku 1986 a neskôr?Tam by zákonite tých menej ako 15 odpracovaných rokov v civile prepadalo v prospech štátu.Iba na doplnenie.

 • Pre Miro Pálfi:
  Vzhľadom k tomu, že informácie máme z rozhodnutí Krajských súdov a Najvyššieho súdu SR je možné konštatovať, že nie je ujednotený názor samotných súdov vrátane NS SR. Takisto z vyjadrení Sociálnej poisťovni v uvedených rozhodnutiach vyplýva,že ani Sociálna poisťovňa nepristupuje k obdobným prípadom rovnako.
  Je tu viacero možností:
  kedy žiadateľ o starobný dôchodok spĺňa požadovanú dobu služby v I.(II.) kategórii, má službu iba v III.pracovnej kategórii, má dobu poistenia v civile viac ako 15 rokov, 15 rokov v civile nemá,závisí to aj od dátumu kedy dosiahne dôchodkový vek, čo sa hodnotí ako doba služby a iné.
  Najproblematickejšie to majú zatiaľ hasiči, colníci a bývalý ZOOŽ.
  Ak by som mohol poradiť kolegom vyslúžilcom, v dnešných časoch je škoda každého Eura ponechaného v prospech tohto štátu, najmä ak nám príslušné Euro náleží za službu konanú bez ohľadu na naše zdravie a naše rodiny. Preto odporúčam hlásiť sa o svoje práva a v prípade problémov kontaktovať osvedčené advokátske kancelárie.

 • Až som si správne vysvetlil predchádzajúci príspevok 8. Apríla 2016 o 7:23 (prevzaté zo stránky APVV, Zdroj: APVV-SZK).Príspevok nie je síce o nezákonnom krátení starobných dôchodkov na základe kategórií funkcií, ale možno na neho pozrieť z viacerých uhlov pohľadu -- POZITÍVNE, prečo je dôležitý:
  1/https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/
  BOD:(14). “Pracujúci VD ktorí majú odslúžených viac ako 15 rokov, ale z toho menej ako 15 rokov v I. II. kategórii funkcií, nemajú nárok na zvýhodnený odchod do starobného dôchodku. Aby mali nárok na SD vo všeobecnom systéme dôchodkovo poistenia musia byť dôchodkovo poistení najmenej 15 rokov a musia mať vek 62 rokov. Spolu vo všeobecnom a v osobitnom systéme musia byť dôchodkovo poistení viac ako 30 rokov. Občania len 15 rokov. Mnohí VD nesplnia tvrdšie podmienky pre priznanie SD ako majú ostatní občania. Ak pracujúci VD nebudú odvádzať odvody na starobné poistenie do všeobecného systému viac ako 15 rokov, SD nedostanú. Kde sa stratia ich odvody? To bude ich diskriminácia! Problém je potrebné riešiť v pripravovanej novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z.”
  Autor Dr. Milan Kolen
  .
  2/ “Spolu vo všeobecnom a v osobitnom systéme musia byť dôchodkovo poistení viac ako 30 rokov”.Aj doba 30 rokov sa postupne predlžuje, pretože bol novelizovaný a účinný od 1. mája 2013 zákon 328/2002 Z.z. § 143 aa ktorý dobu služobného pomeru na nárok na výsluhový dôchodok postupne predlžuje až na 25 rokov služby.Cca. od roku 2031 (+-) BUDE najmä pre mladšie slúžiace ročníky potrebných SPOLU VIAC ako 40 rokov dôchodkového poistenia.(25 rokov služobného pomeru).
  3/Bolo uvádzaných (predtým) 10 000 kladne vybavených žiadosti o starobné dôchodky na základe kategórií funkcií.2000 žiadostí bolo zamietnutých najmä pri § 21 zákona 100/1988 Z.z.Zmäkčenie tohoto zákona je v §-fe 174, takisto pre DOBIEHAJÚCICH kolegov a v kategóriách funkcií je kladné zrušenie dátumu 31.12.2023…..Dátum 31.12.1999 zatiaľ zrušený nebol.
  4/Pri všetkých zamietnutých žiadostiach o priznanie starobných dôchodkov na základe kategórií funkcii a všetkých ostatných prípadoch, kde výsluhoví dôchodcovia odpracujú v civilnom sektore čo len o 1 deň menej ako 15 rokov, pri dosiahnutí fyzického veku 62 rokov by o tieto roky dôchodkového poistenia (práce) NEPRIŠLI tam by sa už najskôr by sa nedalo nárokovať na náležitosti 3 roky spätne (okrem tých, ktorí by požiadať o civilné starobné dôchodky pozabudli a požiadali neskôr …..moje vysvetlenie predchádzajúceho príspevku.

 • Oznam sociálno-zdravotnej komisie
  Pondelok, 04 apríl 2016
  SZK -- priznávanie starobných dôchodkov
  Sociálna poisťovňa začala po roku 2013 priznávať starobné dôchodky poberateľom výsluhových dôchodkov (zákon č.328/2002 Z.z.) z dôvodu zvýhodnenia vyplývajúceho z výkonu služby v I. a II. kategórii funkcií. Zamietala však priznanie starobných dôchodkov v prípadoch, kedy poberateľ výsluhového dôchodku nemal požadovaný počet rokov vo zvýhodnených kategóriách (min. 15 rokov, prípadne iba v III. kategórii), splnil podmienku dôchodkového veku (62 rokov) ale nesplnil podmienku 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme (mimo výkonu služby).
  Z takého postupu Sociálnej poisťovne je zrejmé, že obdobie dôchodkového poistenia menej ako 15 rokov je vlastne pre poistenca dobou stratenou, ak by mu nebola priznaná pomerná časť starobného dôchodku.
  Sociálna poisťovňa i napriek ustálenej judikatúre súdov, že poberatelia výsluhových dôchodkov majú nárok na starobný dôchodok i zo všeobecného systému dôchodkového poistenia s prihliadnutím na dobu dôchodkového poistenia, získanú v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok, za súčasnej aplikácie čl 33 dohovoru č. 128 (Dohovor o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach, ktorý bol vyhlásený v Zbierke zákonov ČSSR pod č. 416/1991 Zb. a má charakter medzinárodnej zmluvy majúcej prednosť pred zákonom (čl. 154c Ústavy Slovenskej republiky), takéto žiadosti o priznanie starobných dôchodkov zamietala.
  Tieto skutočnosti potvrdil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky (rozsudok číslo: 10So/59/2014, zo dňa 15.4.2015) kde dospel k záveru, že rozhodnutia odporkyne (Sociálna poisťovňa) o zamietnutí žiadosti navrhovateľa o starobný dôchodok nie sú v súlade so zákonom, preto rozsudok krajského súdu (Nitra) zmenil tak, že tieto rozhodnutia odporkyne zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie s tým, že v ďalšom konaní odporkynňa bude musieť o jeho žiadosti znova rozhodnúť, pričom je viazaná právnym názorom odvolacieho súdu.
  Zároveň Najvyšší súd SR vyslovil jednoznačný právny názor, že na účely stanovenia výšky starobného dôchodku je potrebné do doby dôchodkového poistenia započítať aj doby, hodnotené na určenie výsluhového dôchodku a až po takom stanovení výšky starobného dôchodku možno sumu starobného dôchodku krátiť o sumu výsluhového dôchodku, pričom z čl. 33 ods. 2 Dohovoru vyplýva, že v prípade súbehu nárokov na starobný dôchodok tak zo všeobecného ako aj osobitného systému sociálneho poistenia (zabezpečenia) je v zmysle Dohovoru možné starobný dôchodok zo všeobecného systému iba krátiť, a to najviac o sumu, ktorá neprevyšuje sumu výsluhového dôchodku.
  Pre účely využitia sme tento rozsudok zaslali advokátskym kanceláriám, ktoré sa špecializujú na túto problematiku.
  predseda sociálno-zdravotnej komisie

 • 1.12.2015 prerokovala Národná rada SR v I. čítaní návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Hlavným účelom bolo odškodniť -- priznať jednorázový príspevok politickým väzňom, ich manželkám, manželom alebo ich vdovám a vdovcom vo výške 1000 € tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov. Výsledok hlasovania o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní : Prítomní : 127, Za 53, Proti 2, Zdržali sa 70. Vzhľadom k tomu, že ho nepodporila vládnuca strana návrh „neprešiel“ do II. čítania.
  Išlo už o druhý takýto návrh. Prvý bol v NR SR prerokovaný v I. čítaní 11.12.2014 aj vtedy sa poslanci za vládnucu stranu nepodporili a návrh ani vtedy „neprešiel“ do II. čítania.

 • Iba čo sme my výsluhoví dôchodcovia boli informovaní o:”„zrušení povinnosti“ poberateľom dávky preukazovať poberanie výsluhového dôchodku tzn., že od 15.06.2013 nemusia zasielať tzv. „Potvrdenie o žití“…viď príspevok nižšie zo dňa 2. júla 2015 o 11:33…
  …už pribudla nová povinnosť,
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/oznamovanieSD_MVSR.pdf -- link by sa mal dať rozkliknúť vľavo:
  .
  “OZNAMOVANIE PRIZNANIA STAROBNÉHO DÔCHODKU”
  .
  § 113 zákona 328/2002 Z.z. , písmeno a, b, c, d, e, f, g, h … vyššie v linku uvedený -- neupravuje povinnosť zasielať informácie o priznaných starobných dôchodkoch na základe kategórií funkcií tak, ako je to podľa informácie zverejnenej na web stránke MV SR: “je poberateľ dávky povinný Odboru sociálneho zabezpečenia SPSČaOÚ MV SR priznanie inej dôchodkovej dávky bezodkladne oznámiť”.Je poberateľ povinný?
  Bolo uvádzané.
  -- Iba jedna tretina výsluhovo-starobných dôchodcov má prístup k internetu.Ako sa dostanú ostatné dve tretiny k tejto informácií?
  -- Výsluhové dôchodky budú budúci rok zvýšené od výšky približne 0,052 centu (pol centu).Prečo by mali výsluhovo-starobný dôchodcovia zasielať takéto informácie?Poštovné je drahšie.Rozhodnutia o nevalorizácii v roku 2012 z OSZ a myslím ani z VÚSZ zasielané neboli.To z kompetentných najskôr nikoko netrápi…Doposiaľ z OSZ MV SR neboli zaslané ani Rozhodnutia o tohtoročnej valorizácii, ktorá začínala od výšky 17 centov a sme na konci augusta, pričom valorizácia výsluhových dôchodkov bola k 1. júlu 2015.
  Aby to nebolo iba o konštruktívnej kritike.
  Za účelom štatistických údajov by mala byť možnosť získať tieto cez Sociálnu poisťovňu.Tá predsa eviduje približne -10.000(tis.) poberateľov doteraz priznaných starobných dôchodkov na základe kategórii funkcií.Potom to vyzerá, akoby neustále fungovala Nedeliteľná veliteľská právomoc (NVP), kde niekto niečo od stola rozhodol a my ostatní výsluhoví dôchodcovia (už civili) -- postavme sa do pozoru, na rozkaz.Či je to ináč?Alebo sa mýlim vo vyššie uvedenom § 113?Mne to vyznieva, ako bezdôvodne zaťažovanie novou povinnosťou výsluhovo-starobných dôchodcov najmä z dôvodu, že je iná a to vyššie uvedená 100 percentná možnosť zistenia údajov(až sú zákonne odôvodnené) cez Sociálnu poisťovňu.

 • Pre info. -- sú ešte možno kolegovia, ktorí nemajú zatiaľ informáciu od JUDr. Hristo Gluškova, viceprezidenta APVV z 28 júna 2015 08:20
  .
  Na rokovaní sociálno-zdravotnej komisie s riaditeľom Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR sme boli informovaní aj o tom, že v rámci novely nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 81/2004 o určení termínu, spôsobu a formy výplaty dávok výsluhového zabezpečenia a dávok dôchodkového poistenia bola „zrušená povinnosť“ poberateľom dávky preukazovať poberanie výsluhového dôchodku tzn., že od 15.06.2013 nemusia zasielať tzv. „Potvrdenie o žití“. Riaditeľ zdôraznil aj to, že aj napriek tomu, že o tejto skutočnosti boli poberatelia VD informovaní prostredníctvom „valorizačných rozhodnutí v roku 2013“, ako aj oznamom na internetovej stránke APVV a MV SR, tieto potvrdenia sú aj naďalej na odbor zasielané. Vzhľadom na blížiaci sa termín, v ktorom boli tieto potvrdenia zasielané, dovolím si aj touto cestou opätovne informovať o zrušení tejto povinnosti.
  Doplnené: 28 júna 2015 08:20, prevzaté: APVV, Zdroj: APVV

 • Pre Info:
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/minimalny_dochodok.pdf
  prevzaté zo stránky APVV, zdroj: APVV, pridané 11.5.2015.

 • Tabuľka je pekná, ale na smiech, lenže nie zo srandy. Veď pre tých mladších VD bude oznamenie o valorizácii cennejším papierom ( o poštovu známku na obálke), než samotná suma zvýšenia VD. Neprerobi niekto v štáte dánskom?

 • http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/valorizacia_VD_2015_web.pdf
  Prevzaté zo stránky APVV, zdroj — APVV, pridané — 29.4.2015, zvyšovanie VD od 1.7.2015
  Dole v Link-u:
  vdovy+vdovci 3,12 (60% zo sumy 5,20)
  siroty 2,08 (40 % zo sumy 5,20)
  invalidi(=všeob.systém) 4,6
  II.valorizácia : podmienky
  (60 % z 1,7 násobku ŽM=max. výška d. 202,05 )
  (40 % z 1,7 násobku ŽM=max. výška d.134,70 )
  (1,7 násobok ŽM = 336,75 € max. výška d.(zaokr. matematicky)
  Ide o dávky priznané pred 01.07.2002, ktoré ani po zvýšení nedosahujú sumu vo výške
  1,7 násobku životného minima (§ 68 ods. 7 až 11).

 • …..možno v poslednom stĺpci v tabuľke, priemerný mesačný VD…..
  -- má správne byť…………………………….priemerný mesačný SD…..
  -- priemerný mesačný VD -- 215,22,- eúr, či -- 215,4,- eúr sa mi zdá byť zavádzajúci(asi omylom)….. 😉

 • http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/Prehlad_priznavania_22015.pdf
  Prevzaté zo stránky APVV, zdroj -- APVV, pridané -- 16.4.2015

Kalendár udalostí
Nové komentáre: