Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Návrh Zákona o št.službe
19. december 2013                   | Autor: Michal Bohunicky – exprezident ZV SR

Dobrý deň kolegovia,
Úrad legislatívy a práva v súlade s čl. 5 ods. 1 smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 52/2009 o príprave podkladov do plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, príprave a posudzovaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len “smernice”) predložil na vnútrorezortné pripomienkové konanie návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vypracovala stála pracovná skupina zriadená ministrom obrany Slovenskej republiky.
ÚR ZVSR bola 10.novembra 2013 požiadaná o posúdenie uvedeného návrhu a o spracovanie pripomienok k nemu v termíne do 29. novembra 2013. Stanovisko za ZV SR bolo zaslané v súlade s čl. 5 ods. 5 smerníc v písomnej podobe na odbor legislatívy Úradu legislatívy a práva, Kutuzovova 8, 831 47 Bratislava (je uvedené nižšie).
Stanovisko ZVSR bolo spracované, aj keď od profesionálnych vojakov oficiálne neboli podané žiadne návrhy na doplnenie zákona (profesionáli u útvarov a zariadení sa k tomu asi ani nedostali). Pripomienky od klubov ktoré reagovali (BA, TN) a niektorých členov ZVSR sú zapracované do návrhu.
Za dôležité sa považuje a je v záujme ZVSR aby bola zo zákona vytvorená organizácia zastupujúca záujmy profesionálnych vojakov, aby bolo naplnené presvedčenie prezidenta EUROMILu, že aj slovenskí vojaci sú občanmi EU.
Rovnako, aby v zákone boli zachované niektoré opatrenia pre profesionálnych vojakov o cestovných výdavkoch a náhrade za bývanie.

Pripomienkovanie bude pokračovať ešte aj na medzirezortnej úrovni. Ak MOSR neprijme zásadné pripomienky, je možné ich zopakovať znova. Zákon by mal prísť do platnosti od 1.1.2015, takže sa môže zapojiť vojenskú verejnosť do diskusie po odmietnutí Ministerstvom obrany.
Pripomienky, ktoré sme za ZVSR spracovali uvádzame v plnom znení nižšie, taktiež pre možnosť porovnania v plnom znení Návrh Zákona o štátnej službe.

Podľa pokynov exprezidenta ZVSR Ing. Bohunického spracoval Ing. Bada
Príloha:

Kliknuť tu:  Návrh zákona o štátnej službe
—————————————————————————————————————————

Doplňok – predseda soc-zdrav. komisie ZV SR (Jaroslav Junek) požadoval doplniť návrh zákon  v piatej hlave o nižšie uvedené znenie :

PIATA HLAVA
STAROSTLIVOSŤ O PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV

Znenie schválené na 110. rokovaní vládou SR, 4.6. 2014
(1) Veliteľ
g) zabezpečuje spoluprácu s rodinami profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.
Nami navrhované znenie:
(1)Veliteľ
g) zabezpečuje spoluprácu s rodinami profesionálnych vojakov a osobitnú starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.
Znenie (6) schválené na 110. rokovaní vlády SR 4.6. 2014
(6) Občianske združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám môžu vedúcim služobných úradov podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), e) a f) predkladať návrhy súvisiace s odmeňovaním a ďalšími peňažnými náležitosťami, sociálnym a zdravotným zabezpečením profesionálnych vojakov.
Naše navrhované znenie (6):
(6) Občianske združenie zastupujúce podľa stanov a programového zamerania záujmy profesionálnych vojakov v oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravotníckej starostlivosti, rodinnej politiky a voľnočasových aktivít, môže vedúcemu služobného úradu podľa § 7 ods. 2, písm. a) až c), e) a f) predkladať návrhy súvisiace s odmeňovaním a ďalšími peňažnými náležitosťami, sociálnym a zdravotným zabezpečením profesionálnych vojakov.
Za minimum a zásadnú požiadavku pokladám zmenu v ods.6. Týmto sa zmenia prvé dve vety odseku (6), ktoré nám zabezpečia status organizácie zastupujúcej záujmy vojakov profesionálov, problém taký problematický v mnohých štátoch EU. Je to vlastne suplovanie odborovej organizácie, ktorá nemá podporu v politických stranách.
Pôvodný text zaväzoval veliteľa len k spolupráci s rodinami VPr vysielaným do misií. Rodiny ostatných VPr nikoho nezaujímajú ? Veď už aj príspevok na bývanie, využívanie športových zariadení, klubov a pomoc pri organizácii a materiálnom zabezpečení kultúrno-spoločenských a športovo-rekreačných podujatí, rodinnej rekreácie patrí do oblasti spolupráce s rodinami VPr. Takto to zabezpečujú aj iné štátne inštitúcie napr. ku Dňu detí, na Mikuláša, MDŽ ( Dňu matiek) a pod.
Návrh bol konzultovaný s renomovanými právnikmi, nikomu neublíži len navedie poriadok do výkonu služby vojakov pre občanov SR.

 

—————————————————————————————————

Dňa 25. septembra 2015 bol v NR SR schválený:

Vládny návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1049 5. 6. 2014 25. 9. 2015

Poznámka:

Naše, vyššie uvedené návrhy neprešli, znenie zostalo podľa pôvodného návrhu. ZV SR vytvára iba “křoví” pri takýchto novelizáciach. To je to čo máme v programe zmeniť.

——————————————————————–

184 Komentárov na Návrh Zákona o št.službe:

 • Pre Ján, presne ste to trafil….,dám ruku do ohňa,že to tak spravia….niekde pridaju, niekde uberu, ale plebs sa bude radovať, koľko že nám pridali 😀 , nuž a po 25 ke pri výpočte dochodku 😫

 • prajem dobry den.
  takze dnes sa mi vypocitava dochodok z hodnostneho platu napr. 1500 eur a potom sa bude vypocitavat z 500? speje to k tomuto? s pozdravom jan

 • Predbežná informácia
  (podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

  1. Pripravovaný právny predpis
  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  2. Základné ciele právnej úpravy
  Transformácia systému odmeňovania s cieľom úpravy systému odmeňovania spojeného so zvýšením platových náležitostí profesionálnych vojakov, odrážajúcich náročnosť vojenského povolania v nadväznosti na vykonávanú funkciu, a vytvárajúcich predpoklady ich konkurencieschopnosti na trhu práce. Úpravami príslušných ustanovení zákona č. 281/2015 Z. z. sa síce zachová inštitút hodnostného platu, ale s tým, že hodnostný plat bude dvojzložkový. Hodnostný plat bude pozostávať z hodnostnej tarify a funkčnej tarify. Podiel na hodnostnom plate bude tvoriť približne 1/3 hodnostná tarifa a 2/3 funkčná tarifa. Je to jedno zo zásadných rozhodnutí z hľadiska zmien v oblasti motivačných a stimulačných faktorov súvisiacich s doplňovaním OS SR a stabilizáciou vojenského personálu OS SR.

  3. Zhodnotenie súčasného stavu
  Zákonom č. 281/2015 Z. z. sa úroveň a filozofia systému odmeňovania profesionálnych vojakov založenom na hodnostnom plate nezmenili, ale nadviazali na systém odmeňovania podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Aplikačná prax postupne ukázala viaceré nedostatky a deformácie systému odmeňovania založenom primárne na hodnostnom plate. Zásadné nedostatky sa prejavili najmä v tom, že dochádza k poklesu úrovne rastu platovej hladiny profesionálnych vojakov v najnižších vojenských hodnostiach vo vzťahu k rastu priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, čo má dopad aj na úpravu platových náležitostí v ostatných vojenských hodnostiach a činnosti vyplývajúce z funkcie determinované ich charakterom prestali byť z hľadiska odmeňovania dominantným faktorom K novelizácii predmetného zákona sa pristupuje so zámerom upraviť a reštartovať systém odmeňovania tak, aby profesionálni vojaci a občania vstupujúci do štátnej služby profesionálneho vojaka mali zvýšenú motivačnú úroveň.

  4. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu
  Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2 do25. januára 2019.

  Kontaktné údaje:

  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  sekcia ľudských zdrojov
  Kutuzovova 8
  832 47 Bratislava 3
  e-mail: peter.vojtus@mod.gov.sk
  katarina.duchonova@mod.gov.sk

  5. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania
  marec -- apríl 2019

 • po prečítaní posledného príspevku som sa vrátil do čias môjho nástupu k polícii ( v tej dobe ZNB) v roku 1978. Môj nástupný plat hliadkového príslušníka- čo bolo najnižšia funkcia v polícii bol 1,051 priemerného platu v národnom hospodárstve (t.č. osobný mzdový bod). O tri roky neskôr, už ako vyšetrovateľ som mal plat na úrovni 1,42 priemerného platu v národnom hospodárstve. Ak nástupné platy vojakov a policajtov nedosahujú ani priemerné platy v NH, tak neviem, ako chcú motivovať mladých aby vstúpili do ozbrojených zložiek. Veď v súčasnej dobe je to hlavne plat, ktorý by mal byť motivujúci, lebo ostatné sociálne výhody / bytová otázka, výsluhové zabezpečenie postupne “skresali” alebo zanikli.l

 • Odkaz pre jan napísal: 1. decembra 2018 v 19:16

  Podľa dostupných informácií sa v roku 2019 majú od 1.1.2019 zvýšiť, na základe ust. § 5 ods. 6 návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2019, hodnostné platy profesionálnych vojakov o 10 %.
  Okrem toho koncepcia personálneho manažmentu MO SR počíta s tým, že minimálne platové ohodnotenie profesionálneho vojaka by malo byť po novom na úrovni priemerného platu v národnom hospodárstve. Toto by malo platiť od polovice roka 2019 a to zrejme vykonaním zmien v zákone 281/2015 Z. z. o profesionálnej službe, a to úpravou platových tabuliek.

 • Praje dobrý deň.
  Vie mi prosím niekto povedať niečo bližšie o tomto článku?

  Platy profesionálnych vojakov v budúcom roku výrazne porastú

  Bratislava 24. novembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

  Platy profesionálnych vojakov sa v budúcom roku výrazne zvýšia. Vyplýva to z pripravovanej Koncepcie personálneho manažmentu, ktorú rezort obrany predloží v decembri na rokovanie vlády SR …..

  Je to článok s Hlavných správ.
  Ďakujem. Jan

 • hahaha. Tak dobre som sa dlho nepobavil. Kde sa hrabú zábavné relácie TV Narkóza a TV hnoj, ba ani tupky sa nechytajú. V tomto článku https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/443783-obrana-pripravuje-pilotny-projekt-na-strazenie-vojenskych-skladov-vojakmi/
  sa píše, že: Celkovo sa do konca roka 2018 podľa schváleného materiálu počíta s navýšením tabuľkových miest pre vojakov na 17 501,

  To im bude chýbať iba 5500 ľudí. Ideme ich nakupovať v zahraničí?

 • Na stránke https://www.slov-lex.sk/domov sú, resp. boli dané do mimorezortného pripomienkového konania návrhy 4 dokumentov: Bezpečnostnej stratégie SR, Obrannej stratégie SR, Vojenskej stratégia SR a DP RO 2030. Podrobne som si ich preštudoval a usúdil, že v tomto štádiu legislatívneho procesu nejaká zásadná pripomienka verejnosti už by nemala zmysel. Takže aspoň krátko:
  -- Návrh -- Bezpečnostná stratégia SR (MZVaEZ SR) je veľmi obsažná, popisná, je to skôr dôvodová správa než stratégia! V čl 46 nie všetky prvky BeSy a chýbajú nástroje štátu, v článku 64 sa píše už v inom pojmovom aparáte.
  -- Návrh -- Obranná stratégie SR a Návrh -- Vojenská stratégia SR (MO SR) vyzerajú výrazne lepšie, ale vzhľadom ku skutočnosti, že vychádzajú z neaktuálnej neujasnej BS SR budú len ťažko aplikovateľné.
  -- Návrh -- Dlhodobý plán 2030 má veľa pozitívnych čŕt, rieši súbežne vzdušné aj pozemné sily. Nakupovať sa bude, možno aj transparentne, ale Kapitola 3 Personál je dosť povrchná. DP 2030 stroskotá na ľudských a finančných zdrojoch, tak ako predchodcovia DP 2010, 2015, či 2020.
  Je evidentné, že dokumenty sa pripravovali bez účasti odbornej mimobratislavskej verejnosti. Na tom fakte nezmení nič posedenie Tona Hrnka s chlebíčkovými generálmi vo výslužbe.
  Je treba poďakovať ľudom za prácu, neboli dobre vedení.

 • Milí priatelia,

  v masmédiách sa stretávam s vyjadreniami “odborníkov” z radov známych politikov a novinárov o úvahe nákupu nových lietadiel. Ani ja nie som letec, pilot, letecký špecialista a preto nemám ani odvahu posudzovať kvality lietadiel SAAB JAS 39 GRIPEN verzus MIG 29. Preto som si najprv klikol na google (tam nájdete všetko) a prečítal som si technicko-taktické údaje. Urobte to aj Vy.
  Zaujala ma napríklad výšková dostupnosť lietadiel gripenu 15 200 m. “Zastaralý” MIG 29 vystúpa až o 3 km vyššie (!!!), teda až 18 000 m. To je úctyhodný výkon, ktorý treba vziať na zreteľ. Ten gripen tam ani nedostrelí. Tých pozoruhodných rozdielov je tam ešte viac. Myslím si, že najdôležitejšie sú tie politické rozdiely, odborné názory nateraz nikoho nezaujímajú. Až skúška bojom dá jasnú odpoveď, či boli peniaze na nákup týchto lietadiel vynaložené účelne, alebo vyhodené.
  S pozdravom

  JUDr. Marián ĎURINA.

 • No, ten Ondrejčák sa raz obul aj do mňa. Nie som si istý, či už na tomto webe, alebo ešte na starom (ZV-SR). Uzemnil som ho vtedy vetou v zmysle, že je ešte primladý na to, aby nám dával rozumy, a že nech radšej dva krát meria a raz reže, než niečo vypotí… Potom naša polemika skončila. Takže asi tak.
  A čo sa týka modernizácie vzdušných sil? Nadzvukové Migy-29 sú dodnes svetová špička- v tom sa zhodujú svetové kapacity z oblasti letectva, a ja dodávam, že ešte dlho budu.
  A na záver: súhlasím s vyjadrením, ministra obrany, že v súčasnosti aj techniku pozemných sil je treba modernizovať. V3S- ky a Tatry už svoje odrobili- a dobre odrobili.

 • Vážení kolegovia,
  NÁVRH VOJENSKEJ STRATÉGIE SR je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovaní, pričom do 22. septembra 2017 je možné vzniesť odborné podnety na adresy: norbert.tornai@mil.sk a stefan.geci@mil.sk .
  V prípade záujmu návrh materiálu je možné v elektronickej podobe stiahnuť na adrese: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/645
  V súvislosti s aktualizáciou Vojenskej stratégie SR, uskutoční NGŠ OS SR jej predstavenie odbornej komunite dňa 25.9.2017, o 13:00 hod. v priestoroch MO SR.
  Viac o akcii na t.č.: 0960 312 607

 • Tak a je jasno, akurát že musel vysvetľovať pán minister: https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/stihacky-mig-nemusime-nakupit-od-ruska-gajdosa-je-prvorada-cena.html?utm_source=hp-centrum&utm_medium=box-spravy&utm_campaign=hp990
  Čo ten Ondrejčák je za odborného exota? Už pred odchodom za “poradcu” na Ukrajinu sa ako “odborník na fšetko” prejavil, článok z tej doby je stále k dispozícii.
  Citujem časť z článku: Podľa Ondrejcsáka sú však slovenské postrehy pre Ukrajincov zaujímavé. „Že slovenská výzbroj neprešla riadnou modernizáciou, neznamená, že sa ozbrojené sily nikam neposunuli.“ Podstatné podľa neho je, “že sa armáda „mentálne“ vymanila z čias Varšavskej zmluvy a v spôsobe uvažovania už patrí na Západ. „Dnes sa už nestane, žeby vojak prišiel do kasární a rozkazy mu vydával opitý dôstojník, ktorý neovláda cudzí jazyk,“ dodáva. Slovenská skúsenosť by tak podľa neho mohla Ukrajincov zaujímať – v dobrom i zlom, …“ Žeby naše rady skončili zabudnuté v zásuvke, sa Ondrejcsák neobáva.”
  Som rád, a istotne aj kolegovia v zbrani a vo vzduchu že všetko je o.k. (ako hovoríme my Slováci a Béla)

 • Ondrejčák sa jednoducho pochválil tým, že na MO spracovali nejaký plán, kde uviedli čo všetko by mali OS SR v roku 2030 mať a spĺňať a najmä ČO to bude stáť. Nič viac a nič menej.

  Novela zákona o štátnej službe mala okrem iného zatraktívniť vojenské povolenie tak, aby to nebolo na úkor narastania schodku systému osobitného účtu (takže nie cestou znižovania počtu rokov potrebných na VD a ani
  zmeny jeho výpočtu). A to sa dá napr. tak, že sa zvýši zvýši finančné ohodnotenie najmä tých najnižších hodností (čo okrem iného prinesie zvýšené príjmy do systému sociálneho zabezpečenia hneď, ale výdavky sa zvýšia až o niekoľko rokov).
  Predpokladám, že tieto náklady sú súčasťou toho Dlhodobého plánu -- ale jedna vec je to, čo MO chce a druhá je to, čo napr. od Kažimíra dostane… Nikto momentálne nevie, ako dlho bude pripomienkovanie dlhodobého plánu trvať (môže to trvať mesiace), preto asi ten odklad novely zákona. Aby sa neschválilo niečo, na čo už o rok nebudú peniaze, alebo sa zmenia priority.

 • Štátny tajomník kritizuje ministra Gajdoša
  https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/ondrejcsak-nechce-byt-zavisly-od-ruska-casu-vyber-stihaciek-bolo-dost.html
  Jeden čihí, druhý hot, a je po kríze.

 • Dobre, pán kolega, asi je všetko v poriadku, Ondrejcsák tvrdí “Vyzerá to tak, že prvýkrát máme k tomu zabezpečený aj rozpočtový rámec…“
  Rezort obrany: .”..predložil na vládu žiadosť na zrušenie úlohy, aby novela bola predložená v tomto roku.”
  Asi som menej chápavý, tak teda podľa toho ako píšete: “….nakoľko schváleniu predchádza pripomienkovanie dokumentu. K dokuemntu mlôžu mať oprávnene´pripomienky napr. z rezortu financií (zdrojový rámec), hospodárstva (podiel domáceho priemyslu), vnútra (mobilizačné úlohy realizované štátbnou a verejnosu správou) atď”, takže sa dokument ešte dostane do diskusie.
  Tak čo vlastne ten Ondrejčák chcel ríci?
  Kedy sa bude pokračovať?
  PS: dnes sa vraj predkladá správa o odpočúvaní a sledovaní za I.polrok do špec.parl.výboru, tak sa dozvieme kto z nás bol sledovaný, odpočúvaný?

 • @Ladislav Blažko:
  Ako ste prišli na to, že štátny tajomník tvrdí jedno a rezort druhé?

  Štány tajomník hovorí o tom, že je spracovaný Dlhodobý plán a tlačová správa rezortu zasa o tom, že novela zákona bude až po SCHVÁLENÍ Dlhodobého plánu. Medzi termínom SPRACOVANIA dokumentu na rezortnej úrovni a jeho SCHVÁLENIA na úrovni vlády, alebo bezpečnostnej rady sa dokument môže ešte X-krát zmeniť, nakoľko schváleniu predchádza pripomienkovanie dokumentu. K dokuemntu mlôžu mať oprávnene´pripomienky napr. z rezortu financií (zdrojový rámec), hospodárstva (podiel domáceho priemyslu), vnútra (mobilizačné úlohy realizované štátbnou a verejnosu správou) atď. Každá zmena môže mať dopad na novelu zákona. A každý normálny človek musí uznať, že schváliť niečo, čo možno už v dobe účinnosti bude treba novelizovať, lebo Kažimírovi úradníci škrtnú pár miliónov na personál, je nezmysel.

 • Pár údajov na zamyslenie, čo zapríčinilo úpadok postavenie ozbrojených síl v spoločnosti, zníženie ich prestíže, prežívanie a nechuť u časti vojenských profesionálov. Neprispelo k tomu i správanie zložiek Ministerstva obrany k nám vojenským vyslúžilcom?
  A teraz len pár čísel zo 102.rokovania Bezpečnostnej Rady SR a v nadväznosti na to aj Vlády SR:
  Počet občanov -- záujemcov o vstup do štátnej služby v roku 2012 bol 2.417 (kritéria splnilo 1.190 záujemcov), v roku 2016 bolo 1.637 záujemcov (kritéria splnilo 511 záujemcov, aj keď boli znížené kritéria na posúdenie psychickej spôsobilosti!!!!! a to dostanú zbrane do rúk aby nás chránili? alebo na zamýšľané bojiská je dobrý každý kanonenfuter?).
  V súčasnosti je 24,2% nenaplnenosť tabuľkových miest, z toho u mužstva 19,7% u poddôstojníkov 26% a u dôstojníkov 28,2%.
  Podľa Dlhodobého plánu štruktúry a rozvoja Ozbrojených síl SR schválený Radou obrany štátu a NR SR malo byť v roku 2006 19.520 profesionálnych vojakov ale skutočný počet bol 15.352 vojakov, k 6.7.2017 je plán 16.077 vojakov ale skutočnosť je 12.180 vojakov.
  A aký je záujem o Akadémiu ozbrojených síl? V roku 2006 bolo 1.133 uchádzačov o štúdium (z toho splnilo podmienky 467 uchádzačov) a v roku 2017 je to 455 uchádzačov (z toho splnilo podmienky len 153 uchádzačov a dovolím si hádať,že podmienky mali oveľa mäkšie ako v minulosti).
  Pri čítaní celého materiálu predloženého Ministerstvom obrany som mal dojem, že “odborníci”, ktorí v minulosti pripravovali rôzne stratégie, biele knihy, nové systémy odmeňovania, sociálneho zabezpečenia boli a sú na 2 veci.
  Nech si každý urobí svoj názor. Budem rád ak sa vyjadria aj ďalší kolegovia, ktorým nie je jedno kam smeruje zatiaľ “naša” armáda.

 • Tak neviem kto má pravdu, Ondrejčák -- ŠT MOSR -- tvrdí jedno a rezort druhé. Tak teda bol vypracovaný plán do 2030 alebo iba bude vypracovaný?

  Ondrejcsák tvrdí, že Slovensko je dnes v situácii, keď otázka nestojí na tom, či sa majú modernizovať vzdušné alebo pozemné sily. Modernizovať je podľa neho potrebné všetko, aby sa armáda udržala na určitej úrovni. “Vyzerá to tak, že prvýkrát máme k tomu zabezpečený aj rozpočtový rámec. Tieto veci treba riešiť systémovo, a práve preto bol vypracovaný dlhodobý plán rozvoja ozbrojených síl, ktorý hovorí o tom, ako by mala vyzerať armáda v roku 2030. Tento dokument obsahuje aj konkrétne modernizačné projekty, v akých rokoch, koľko a čo potrebujeme nakúpiť,” vysvetlil štátny tajomník.
  Alebo je to tak, že ľavá ruka nevie čo robí pravá??
  HÍD (Ondrejčák) nekomunikuje so SNS (Hoľko) a minister je načo?

 • Avizovaná novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá mala zatraktívniť vojenskú službu, bude predložená do pripomienkového konania neskôr.
  Rezort obrany predložil na vládu žiadosť na zrušenie úlohy, aby novela bola predložená v tomto roku. Legislatívny proces by mal pokračovať až po schválení DLHODOBÉHO PLÁNU ROZVOJA OBRANY sdôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s VÝHĽADOM DO ROKU 2030.
  Vláda s touto zmenou súhlasila.
  sita

 • To že pre mňa platia prechodné ustanovenia mi je jasné. Ja som chcel iba poukázať na to, že s čím musíme pracovať. Pokiaľ nebude motivácia, tak sa šikovný ľudia hlásiť nebudú. Sociálny zákon, ktorý platí je najväčšia blbosť od vzniku SR. Mohli ho kľudne zvýšiť na 20 rokov, ale mali nechať tak, percenta atď. Stav, že útvary sú naplnené na 70% a menej nebol nikdy. Mesiac čo mesiac odchádzajú skúsenosti a nič neprichádza. Ešte aj tých čo by v minulosti kopli do zadku, tak nasilu držia.

 • Tu nepomôže nič iné, iba vrátiť zákony o sociálnom zabezpečení späť (až je to legislatívne možné) pred 1. máj 2013, od účinnosti novelizovaného zákona 328/2002 Z.z., alebo prípadne vypustiť zo zákona diskriminačné písmeno z paragrafu § 143 aa: k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 6 rokov.To je totožné s paragrafom 38 zákona 328/2002 Z.z., pričom zároveň diskriminuje všetkých, ktorí už boli v služobnom pomere ku dňu účinnosti novelizácie zákona o sociálnom zabezpečení, vo vzťahu ku ostatným písmenám: b), c, d, e, f, g, h, i .. a písmenu (j) .. paragrafu 143 aa.
  p.s. pre Michala: podľa novelizovaného a účinného zákona 328/2002 Z.z. od 1. mája 2013, nie je odslúžených 25 rokov pre výpočet VD žiadna výhra.Až som dobre prečítal zákon, tak výpočet VD urobí výšku výsluhového dôchodku už iba základných 37,5 % služobného platu.Percentá sa navyšujú až v ďalších rokoch služby po dvadsaťpäťke.(pozn. výška VD záleží od finančných náležitosti každého jednotlivca individuálne.Pre Vás by ale mal byť výpočet podľa § 143 aa písmeno a) -- podľa predpisov účinných pred novelizáciou.Pre všetkých, ktorí nastúpili do služobného pomeru po 1. máji 2013 vrátane písmena (k) uvedeného zákona a neurobia kariérny postup, už to najskôr nebude finančne veľká sláva ..).

 • To je síce pekné čo povedal pán minister, ale ľudí zaujímajú konkrétne kroky. Mám odslúžených 23 rokov a ak to pôjde takto ďalej tak 25 a idem kade ľahšie. Neviem čo ešte mladých ľudí tiahne do armády, ale asi peniaze to nebudú. Dnes je stav taký, že vo výcvikovke Martin vyberajú to najlepšie z toho najhoršieho čo sa do OS hlási. V dávnej minulosti cca 5 rokov dozadu by toto neprešlo ani náhodou. Problém je v tom, že s týmito indivíduami, ktorý sú rozmaznaný a doma žijú v mamahoteli musíme pracovať!!! Veľa skúsených ľudí odchádza lebo na toto čo sa deje nemá nervy. Platy boli zaujímavé pred 10 rokmi, ale teraz za 670€ príde 100 a viac km odo domova slúžiť iba debil!!! Zoberme si to tak, že vojak z východu slúži na strednom Slovensku. Rodinu má na východe, ktorá niečo stojí, ubytovanie v mieste služby cca 150, strava atď. Keď si to zhrnieme zostane mu cca 400€ a to je na vifonkách. Doma zarobí minimálnu mzdu a je lepšie na tom ako v OS. Po 1. je doma, po 2. neprecestuje, nezoderie, 3. nepreje, 4. robota bez neustálej buzerácie a hotovostí. Takže ak chceme navýšiť počty o dobrých vojakov, musíme ich motivovať a sprísniť podmienky výberu na obdobie spred 5 rokov.

 • K spomínanej problematike uvedenej v denníku Pravda , mi dnes pán minister obrany Gajdoš (po mojej otázke ,či novelizácia 328/2002 bola najšťastnejšia ),napísal.
  “Dobry den, pripravujeme novelu zakona o statnej sluzbe profesionalnych vojakov.

 • Až my starobní dôchodcovia a výsluhoví dôchodcovia v rámci diskusií na webe omylom zazmätkujeme, prípadne podáme zmätočnú informáciu (napr. JPP-je z toho niekedy veľká veda) určite to nie je tak do oči bijúce a ovplyvňujúce verejnú mienku, ako sú niektoré zmätočné, prípadne nič-málo pravdivo hovoriace vyjadrenia MO SR, hovorkyne MO SR, prípadne bezpečnostného analytika v internetových denníkoch … ako je to nižšie v článku.Vybral som z článku internetového denníka Pravda.Autor: Jakub Sudek, Pravda 11.09.2017 07:00
  “Naláka armáda profesionálov”?”Profesionálnych vojakov skôr ubúda ako pribúda”.
  “Mladí ľudia sa čoraz menej zaujímajú o tento druh povolania. V súčasnosti sú kapacity naplnené na 80 percent, v armáde chýba zhruba 2-tisíc mužov či žien. Riešením by mohli byť motivujúcejšie mzdy či väčšie sociálne výhody. Podľa odborníka by postačil jeden poriadny plat, ktorý by nahradil všetky možné aj nemožné bonusy. Nájde ministerstvo obrany spôsob, akým prinavráti armáde stratenú atraktivitu?
  Vedenie rezortu si zlú situáciu uvedomuje, pripravuje preto novelizáciu legislatívy. „V súčasnosti sa pripravuje novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá má za cieľ zvýšiť atraktivitu povolania v armáde,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Danka Capáková. Ako to chce rezort dosiahnuť a čo presne bude novela obsahovať, Capáková nespresnila.
  Platovo začínajú noví regrúti na 670 eurách, po odslúžených šiestich rokoch a dosiahnutí hodnosti poručík si vedia mesačne prilepšiť na dvojnásobok. Tabuľkové platy poručíkov sa začínajú na úrovni 1 188 eur. „Momentálne ide najmä o osobitný systém zdravotného a sociálneho zabezpečenia, možnosť vzniku nároku na výsluhový dôchodok po odslúžení 25 rokov, možnosť poskytnutia preventívnej rehabilitácie po 17 rokoch služby či výmer 6-týždňovej dovolenky počas kalendárneho roka,“ spresnila ďalšie bonusy vojakov Capáková.
  Bezpečnostný analytik Jaroslav Naď hovorí o dlhodobých problémoch, ktoré potrebujú systémové kroky. „Všetky možné aj nemožné príplatky by mohol nahradiť poriadny plat. Ešte v roku 2005 bol pomer základného platu vojaka a priemernej mzdy 1 ku 1. Z tohto pravidla sa nepochopiteľne upustilo a toto sú len dôsledky,“ zhodnotil Naď. V praxi nástupné vojenské platy nekopírovali priemerné zárobky, zostali na úrovni 670 eur, pričom sa zvyšovali iba minimálne.
  Pri výbere práce v armáde záujemcovia kedysi zvažovali aj iné benefity. „Ľudí lákalo, že po 15 rokoch služby odišli, a pritom si prišli na veľmi slušnú penziu. Odkedy sa to posunulo na 25 rokov, stratila armáda na atraktivite. Aj takzvaný stabilizačný príspevok, ktorý má pokryť bývanie vojakov, nie je celkom postačujúci. Za sumu sa dá slušne bývať na východe republiky, kým v Bratislave iba veľmi ťažko,“ uzavrel analytik.
  Takzvaný stabilizačný príspevok v roku 2015 nahradil klasický príspevok na bývanie. Peniaze sú vyplácané raz za mesiac, výška sumy sa ráta pomerne zložitým koeficientom. Podľa prepočtov Pravdy si môže vojak takto prísť na 391 eur mesačne. Pre Bratislavu platí iný princíp, príslušníkom armády v hlavnom meste je vyplácaný 1,2-násobok sumy, ktorú dostávajú ich kolegovia vo zvyšných regiónoch. Majú tak 469 eur mesačne navyše. Bytová agentúra, ktorá spadá pod rezort obrany, disponuje 427 bytmi. Momentálne sú všetky obsadené nájomcami. Podľa našich informácii sa zatiaľ nové stavať nechystá”…
  Že o podrobnostiach, aké problémy trápia profesiónálnych vojakov vie veľmi málo hovorkyňa MO SR nie je nič divné, ale od bezpečnostného analytika pána Naďa by som čakal presnejšie informácie, ako napr.(už sme uvádzali) a nie neustále dezinformovať verejnosť:
  -- Napr. Zákon 328/2002 Z.z. pozná dva paragrafy ohľadom vzniku nároku na výsluhový dôchodok.§ 38 -- nárok na výsluhový dôchodok vzniká po okamžitom odslúžení 25 rokov služby, ako pán Naď uvádza.Ale existuje v uvedenom zákone ešte jeden paragraf a to § 143 aa postupné navyšovanie dĺžky služobného pomeru potrebného na vznik výsluhového dôchodku.Znamená to rozdiel medzi § 38 a časťou písmen spadajúcich pod § 143 aa.Bližšie upravuje zákon.
  -- Zákon 328/2002 Z.z. síce umožňuje dosiahnuť nárok na výsluhový dôchodok, ale je v rozpore so Zákonom o štátnej službe vojakov, kde profesionálny vojak môže, to znamená nemusí byť po odslúžených 17 rokoch služobného pomeru preradený z dočasnej štátnej služby do stálej štátnej služby.Napr. Zákon č. 73 o štátnej službe PZ (zatiaľ) takéto obmedzenie-rozpor nepozná.
  -- Ešte jedna pripomienka ku vyjadreniu pána Naďa: “Ľudí lákalo, že po 15 rokoch služby odišli, a pritom si prišli na veľmi slušnú penziu(?!). Odkedy sa to posunulo na 25 rokov, stratila armáda na atraktivite”.To je pravda, že odkedy sa sociálne zabezpečenie silových zložiek postupne posunulo na 25 rokov, stratila a to nie len armáda na atraktivite. Len tu treba dodať, že drvivá väčšina vojakov, policajtov, atď., sa snažila slúžiť -- byť v služobnom pomere -- oveľa dlhšie ako 15 rokov. Pretože výsluhový dôchodok, ktorý bol po 15 rokov služby, bol po r. 2002 -- iba 30 percent služobného platu a následne sa percentuálne stupňoval až do výšky 60 percent bez započítania napr. nadčasov.Takže po 15 rokoch služby podľa zákona 328/2002 Z.z. nebola u drvivej väčšiny prípadov žiadna “slušná penzia”.

 • Možno dobrá správa pre aktívnych vojakov Armády SR -- parafrázujem slová MO SR pána Gajdoša v TA3: Pripravuje sa novelizácia zákona o štátnej službe vojakov.Podľa mňa je potrebné tlačiť na zmenu ustanovení-paragrafov o dočasnej a stálej štátnej službe, kde zákon 328/2002 Z.z. umožňuje dosiahnuť nárok na výsluhový dôchodok, ale zákon o štátnej službe vojakov po 17 rokoch služby-služobného pomeru MôŽE -NEMUSÍ umožniť vojakovi prechod z dočasnej štátnej služby do stálej štátnej služby.Podľa mňa je potrebné “bojovať” za stav, ako je v zákone č. 73 o štátnej službe Polície, ktorý podobné ustanovenia-obmedzenia nepozná.

 • prajem dobry den. chcel som sa opytat, ci uz minister vydal nejaky /hocijaky/ sluzobny predpis suvisiaci s novym zakonom. samozrejme, stale ma zaujima hlavne §161 , ale zatial som nezachytil nic. dakujem. s pozdravom jan

 • Peter napísal: 5. decembra 2015 o 9:02 -- “Nemám nárok na VD ani nič iné takže by ma mohli prepustiť”.
  Vybral som z novelizovaného zákona 328/2002 Z.z. účinného od 1.5.2013 a sú v ňom už zapracované prechodné ustanovenia účinné od 1.1.2016.To “nič iné” môže/nemusí byť nárok na:
  Výsluhový príspevok
  § 31
  (1) Výsluhový príspevok patrí v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom
  c) profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil
  1. prepustením alebo
  2. podľa osobitného predpisu.31b)
  (7) Výsluhový príspevok podľa § 32 sa znižuje o jednu polovicu profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil prepustením z dôvodu
  a) porušenia základnej povinnosti, obmedzenia alebo zákazu ustanovených osobitným predpisom, 31c)
  b) právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom, 31d) alebo za zločin, 31e)
  c) ak prestal spĺňať niektorú z podmienok ustanovenú osobitným predpisom.31f)
  § 32
  Policajtovi a profesionálnemu vojakovi patrí za každý skončený rok trvania služobného pomeru výsluhový príspevok vo výške 1%základu zisteného podľa § 60.
  Odchodné
  § 33…atď., je tam toho veľa, nezmestilo by sa to na stránku.Až máte možnosť, pozrite sa na to….ešte by som sa pozrel, až by bola možnosť na základe zdravotných dôvodov.Nikto nemôže uprieť, že služba v silových zložkách je náročná aj z psychologického hľadiska.

 • Odkaz pre Peter napísal: 5. december 2015 v 9:02
  Viem sa vžiť do vašej kože a osobne si myslím, že veľa možností nemáte. Ale aspoň tri uvediem:
  1. Podľa ust. § 223 odst. 1 zákona č. 281/2015 Z.z., ktorý platí od 1.1.2016 ……
  „Služobný pomer profesionálneho vojaka podľa § 222 ods. 4, 5 a 7, ktorý do 31. januára 2016 vyjadrí písomný nesúhlas s trvaním doby štátnej služby podľa tohto zákona, trvá do uplynutia doby výsluhy v hodnosti podľa zákona č. 346/2005 Z. z.“ …
  2. Podľa ust. § 70 a 71 zákona 346/2005 Z.z., ktorý platí už len niekoľko dní, konkrétne do 31.12.2015, môžete využiť niektorú možnosť z dôvodov platných pre skončenie služobného pomeru prepustením. Napr. aj použitie ust. § 70 odst. 2.
  3. Neviem ako teraz, ale v roku 2005, keď začal platiť zákon 346/2005 Z. z. tiež existovala možnosť vyjadriť sa písomným nesúhlasom, potom nasledoval zápis o personálnom pohovore a písomné rozhodnutie príslušného orgánu. Hovorím o tom preto, že podľa platnej legislatívy sa v konaní vo veciach služobného pomeru môže profesionálny vojak dať zastupovať aj advokátom.
  Vyčerpávajúcu odpoveď je povinný každému profesionálnemu vojakovi poskytnúť jeho veliteľ, vedúci služobného úradu a poprípade aj personálny úrad.

 • Dobrý deň,
  chcel by som sa opýtať, ak som bol pred rokom povýšený a moja výsluha na hodnosti je do 30.6.2020, ale nemám záujem súžiť ďalej podľa týchto podmienok stačí ak odmietnem zákon a končím 30.6.2016, alebo musím odslúžiť výsluhu na hodnosti do 30.11.2020? Podľa mňa sa pravidlá uprostred zápasu nemajú meniť. A ak sa zmenia tak tý, ktorým sa nepáči nech môžu odísť. Vedel by mi niekto poradiť ako postupovať normálne a odísť? Nemám nárok na VD ani nič iné takže by ma mohli prepustiť.

 • prajem dobry den. chcel som sa opytat, ci ohladne §161 nieco nove? ten sluzobny predpis vobec vyjde do platnosti noveho zakona? dakujem. jan

 • Zdravim Vas
  Chcem sa opytat, pretoze opat v novom zakone ostalo ze ak zastavate funkciu kde je planovana vyssia hodnost ako mate MOZE vam byt prepozicana hodnost ministrom obrany na zaklade navrhu od velitela. Nie je to trosku diskriminacne a mozno aj protiustavne ak Vam na chodbe sedia 4 prepozicany majori s tou istou funkciou a jeden kapiatan na takej istej pozicii, ktoremu prepozicana hodnost z nejakych mozno osobnych dovodov nebola a robia presne tu istu pracu. Dokonca ten kapitan nema aspon plat za to, ze robi majorsku pracu. Preco sa tomu nezaviedli presne pravidla a opat tam je to slovo MOZE zapozicat. Samozrejme minister robi len to co mu navrhne NGS a jemu zas jeho podriadeny napriklad velitel pozemnych sil, velitel vzdusnych sil atd. Takze tam vznika priestor na intrigy,osobne vybavovania uctov atd.

  Este otazka: ak na vas da Vas velitel navrh na prepozicanie vyssej hodnosti musi to dost az k ministrovi a on sa musi vyjadrit alebo to moze nejaky iny stupen pred nim stopnut?
  vdaka za odpovede

 • dakujem za trefnu odpoved 😛 . som naozaj zvedavy, ci sa opat zabudne na pyrotechnikov. rypem sa v piesku na zahori, dohladal, vykopal a znicil som uz cca 4200 kusov nevybuchnutej municie -- evidovanej -- a som zvedavy, ci teda do tych funkcii budu zahrnuti aj pyrosi. keby mal casom niekto blizsie info, prosim o info. prajem pekny den. jan

 • prajem dobry den. citam znenie schvaleneho zakona a v paragrafe 161 -- Príplatok za ohrozenie života alebo zdravia -- sa spomina sluzobny predpis, ktory urci vysku samotneho priplatku. nema niekto prosim nejake podrobnejsie info? dakujem. s pozdravom jan

 • Filip, prepáč ale si asi trošku mimo. Hovoríme o §223 Zákona, ktorý nedávno schválil parlament a má pletiť od 1.1.2016.

 • pre Belkoj

  § 223
  …..
  d) uplynutia doby podľa § 21 ods. 7, 9 , 10 a 12 zákona č. 346/2005 Z. z. alebo (9) Čas trvania dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka podľa odseku 8, ak tento zákon neustanovuje inak, sa na základe rozhodnutia vedúceho služobného úradu po predchádzajúcom písomnom súhlase profesionálneho vojaka zmení najdlhšie na čas do uplynutia maximálnej doby služby, ak nebude po uplynutí doby výsluhy v hodnosti vymenovaný do hodnosti alebo povýšený a a) bude zaradený do programu udržiavania alebo b) je ustanovený do funkcie plánovanej pre vojenského vrcholového športovca.

 • Do 30.6.2016. Je to predsa jasne napísané v §223 odst.1 pís.e).

 • Dobrý deň. Mal by som otázku ohľadom § 222, ods.4 a § 223, ods.1. Mám ukončených celých 24 rokov služby. V súčasnej dobe mám DDS (dohodnutá doba služby) do 29.2.2016. Podľa §222, ods.4 by som mal prejsť automaticky do SŠS. Avšak ak vyjadrím písomný nesúhlas so SŠS, tak dokedy vlastne bude trvať môj služobný pomer? Do uplynutia DDS alebo do 30.6.2016 (§223, ods.1)? Ďakujem.

 • Nemá niekto info o počte žiadostí o skončenie služobného pomeru na pesonálnom úrade…..a či budú schválené???

 • Pozrel som sa ešte na čísla, ktoré uviedol Filip z iného pohľadu, pohľadu percent.Až by tie čísla boli v opačnom garde, rozumel by som tomu, dokiaľ by išlo o kvalitu OS SR, že z 340 profesionálnych vojakov vypadne sitom 30 z dôvodu kvality, zdravotného stavu, /zdravou konkurenciou/ a pod., to by sa jeden z desiatich nedostal do SŠS.Ale až z 340-tich profesionálnych vojakov vypadne 310 a do SŠS sa dostane iba 1 z 10-tich, to je akoby v OS SR nebolo o kvalite, ale iba o kvantite.Tiež akoby 9 z 10-tich nebolo schopných urobiť kariérny postup.A to je už čo povedať.Až aj chcem veriť, že služobný úrad bude postupovať pri vymenovávaní profesionálnych vojakov do SŠS -- profesionálne, transparentne, čestne -- je pre mňa otázka, ako to objektívne naplní.A čo do budúcnosti, kto nenaplní §§-fy 38 a 143 aa -- až po 25 rokov služobného pomeru.Je možnosť, že tie čísla v budúcnosti budú ešte vyššie.Až nedôjde v nejakej dohľadnej dobe k ďalšej rozumnej novelizácii zákona, tak potom celý tento zákon je iba o osobitnom účte -- o peniazoch, ktoré až bude účet opätovne v prebytku, najskôr budú prevedené do štátneho rozpočtu -- už sa stalo.A znova dokola.Až je to takto, tak z profesionálneho hľadiska je to žalostne málo.V budúcnosti to zakladá prvky náboru a nie výberu do OS SR a už vôbec to nebude o kvalite v DŠS.

 • Filip napísal: 4. októbra 2015 o 22:56 -- súhlasím s Filipom.
  § 29
  Stála štátna služba
  (1) Do stálej štátnej služby môže služobný úrad …atď.,….slovo môže, znamená aj nemusí…”v tomto roku je smerné číslo 30, ale záujemcov je 340″…až sa tieto čísla približujú pravde, alebo ináč povedané, až možnosť prijať do SŠS /30/ je menšia oproti záujmu /340/, zákonite to môže -- nemusí vyvolávať netrasparentnosť, rodinkárstvo, klientelismus, úplatkárstvo…čo je ďaleko od profesionality.Pod heslom vybav si/dostaň sa do SŠS kto môžeš.Stojí to všetko pre stabilizáciu osobitného účtu?300 profesionálom ostanú “oči pre plač”.A otázka čo a ako ďalej.Bol by som rád, až by som sa mýlil.

 • § 29
  Stála štátna služba

  (1) Do stálej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka po dosiahnutí maximálnej doby štátnej služby a na základe zhodnotenia jeho dočasnej štátnej služby, ak
  a) profesionálny vojak požiadal o vymenovanie do stálej štátnej služby a
  b) je to v záujme služobného úradu.
  ………,v zákone nie je jednoznačne definovane, čo presne znamená zhodnotenie DŠS, teda aké podmienky musí PrV, spĺňať pre jeho možne prijatie do SŠŠ, ale hlavný otáznik je v pojme “záujme služobného úradu…”, a toto je hlavný problém, ak aj spĺňam podmienku úspešného zhodnotenia DŠS ( o aké podmienky sa jedná to zatiaľ nevieme), moje prijatie nemusí byť v záujme SÚ, záujem bude pravdepodobne…., v tomto roku je smerné číslo 30, ale záujemcov je 340………..no a toto ustanovenie bude naveky stabilizovať os.účet…………

 • RE: Ivan 4. október 2015 v 20:48

  Noo, a Vy ako? Spokojný?http:/

 • Nóóó! Vyzerá to tak, že všetci sú so zákonom spokojný. Alebo mu nerozumejú? :wacko: :wacko: :wacko:

 • V predmetnom schválenom zákone o štátnej službe došlo k zvýšeniu nárastu odmeňovania v dôstojníckom a generálskom zbore vo všetkých platových stupňoch a oproti súčasnému stavu. Naopak v poddôstojníckom zbore, ako chrbtovej kosti OS SR, k tomuto navýšeniu nedošlo, naopak mnohým sa budú musieť platy dorovnať na súčasnú úroveň (napr. u zrušených práporčíckych hodností). Taktiež došlo k zrušeniu príplatku za vyvedenie do výcvikového priestoru, ktorý v prevažnej miere vykonávajú poddôstojníci a obmedzeniu náhrady pri návšteve rodiny. Myslím, že v poddôstojníckom zbore dôjde k reálnemu poklesu príjmu oproti súčasnému stavu, čo neviem, či je prínosom pre túto kategóriu PrV a pre systém ako taký, pokiaľ prehlbuje nerovnosti v odmeňovaní medzi zbormi oproti súčasnému stavu.

 • diky moc, prestudoval som to a aj nasiel pre mna zaujimave state. este bude pre mna rozhodujuce, co bude v tej smernici/vyhlaske o priplatkoch v zdravie a zivot ohrozujucich funkciach. keby o tom mal niekto nejake info, budem vdacny. dakujem. s pozdravom jan

 • Pre Jana:
  Treba kliknuť na link Maroša Slovaka, z 22.09.2015. Tam to je aj s tými zmenami.

 • neviem sa dopracovat k aktualnemu zneniu zakona po piatkovom hlasovani v parlamente. tych niekolko desiatok avizovanych zmien by ma fakt zaujimalo…. moze dat niekto link? dakujem. s pozdravom jan

 • A čo? Nikto nemá čo k zákonu povedať? 😥 :wacko: :unsure:

 • Pre info. -- orientačne, podrobnejšie som nenašiel…SITA | 25.09.2015 13:05
  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/368749-parlament-schvalil-novy-zakon-o-profesionalnych-vojakoch/

 • Tak ľady sa už začali hýbať

  http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=6&CPT=1049

  Nakoniec gestorský výbor navrhol celkovo 82 zmien v zákone v dokumente nazvanom
  Spoločná správa VOB tlač 1049 (odkaz je na úplnom konci stránky) :unsure:

 • A podobne je to aj inde. Napríklad v zdravotníctve, čo je verejná služba. Minister , miesto toho, abý oprašil zákon o odmeňovaní sestier, čo bol cez US pozastavaný pred dvoma rokami pre nedostatok financii /ktoré momentálne už sú k dispozicii, jak sa pred týždňom chválil/,avšak odmeňovanie podľa neho aj tak celú tu dobu bežalo doteraz, pripravil pre parlament taký paškvil, že keď prejde v čítaniach, tak starším skúseným sestram sa platy znížia a mladým sa snáď aj navýšia o nejakú almužnu. Zdôvodňuje to síce solidaritou medzi malými a veľkými nemocnicami, ale už zabúda, že tie staršie sestry si aktuálne platy odrobili . Mali podobne ako my vojáci, policajti…určité navyšovanie základu, každé 3 roky. No a toto im ten expert, s neprítomným pohľadom -- aspoň na mňa tak pôsobi na obrazovke-zrušil.
  Takže tak dajak: väčší pes berie… :negative:

 • Info.
  Odborári svoje pripomienky takisto ako odborná verejnosť nemali kde vyjadriť. Rezort vnútra dal návrh novely zákona na rokovanie vlády bez pripomienkového konania, neprešiel ani Legislatívnou radou vlády. Kabinet ho schválil hneď na svojom prvom rokovaní po dovolenke ministrov 26. augusta.
  Podpredseda policajných odborov Roman Laco kritizuje, že ministerstvo neakceptovalo ich skoršie návrhy. Pôvodne odborári chceli, aby sa policajti k funkciám dostávali postupne z ulice až do kancelárie na základe svojich výsledkov a podľa princípov kariérneho rastu. „Nešlo to ani do pripomienkového konania. Takže sme sa nemohli vyjadriť. Bol by som radšej, keby ten návrh neschválili a riešil sa úplne nový,“ povedal Laco.
  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/368193-na-najvyssie-policajne-posty-budu-konkurzy/
  Autor: Vanda Vavrová, Zdroj:Pravda |Deň: 21.09.2015, Čas: 12:00
  .
  Ako v minulosti, teraz, tak aj v budúcnosti?.Na základe NVP -- s “ulicou” /odborníkmi/ sa ani nebavím -- načo.Veď čo, načo by bolo pripomienkové konanie, keď šéfom môže byť aj 4-krát služobne trestaný funkcionár.Po zahladení trestu sa predsa na človeka hľadí ako na bezúhonného.Názorný príklad bol vo včerajšom večernom spravodajstve jednej zo slovenských televízii…Až si z jednotlivcov robí niekto dobrý deň, to sme si už zvykli.Ale že si niekto robí dobrý deň aj z OZP…to už je čo povedať.Potom nie je nič čudné ani na tom, že pri schvaľovaní Návrhu zákona o štátnej službe vojakov, nik nechcel upresniť / vraj /45 možných pozmeňovacích návrhov.Nuž, s “ulicou” nie je IN baviť sa v dnešnej hektickej dobe.

 • Vzhľadom na “ABH” -- Aktuálne bezpečnostné hrozby, nemalo by byť po/zastavené prijímanie zákonov o štátnej službe vojakov /2.čítanie v NR SR/, či pripravovaná novelizácia zákona o štátnej službe policajtov?Gro zákonov je v šetrení osobitného účtu s dôrazom na “skrytý” kariérny postup.Neviem(e) aké sú možnosti /podrobnosti/ legislatívnych postupov.Jedno je fakt.V SR absentuje ZVS -- základná vojenská služba.Nevypomstí sa v budúcnosti iba sústredenie sa na finančné aspekty osobitného účtu /dôvodová správa/, či krátkozrakosť kariérneho postupu v budúcnosti?Možno je ešte vždy čas sa nad tým opätovne zamyslieť, napriek tomu, že doposiaľ nebolo špecifikovaných 45 avizovaných pozmeňujúcich návrhov /pre laickú verejnosť -- aktívnych slúžiacich/ v druhom čítaní tohoto zákona…možno že už je aj neskoro o tom prijímaní zákona/ov/ “špekulovať”, či zamýšľať sa…

 • Pre Milana Faltina 29. augusta 2015 o 21:08
  “V podstate sa mi jednalo o to, že tu hundreme na valorizáciu o haliere, pri nizkych VD a u vysokých VD o pomerne slušnejšie sumy. Nepriamo som narážal na tzv.”bulharské konštanty”. Že je ten systém postavený na hlavu. Mlčal by som, keby to bolo opačne”…
  Celý kapitalistický systém je postavený na hlavu.Netvrdím, že ten predchádzajúci bol najlepší na svete.Doteraz bola obetovaná celá generácia dôchodcov.Viď len 60-70 percentnú infláciu po “nežnej revolúcii”.Gréci chceli odpustiť dlhy.Zatiaľ neuspeli.Ale uspeli Ukrajinci.Medzinárodní veritelia/MMF…atď/ im odpustia 18 miliárd USD.Tak potom nech odpustia aj Slovensku, aj ostatným štátom…keď už spravodlivosť, tak pre všetkých.Už sme písali.Celé je to o vyvolaní umelej inflácie, znehodnotení dlhu a čím menšia valorizácia platov, dôchodkov, tým lepšie pre štáty ale nie pre dôchodcov, pre zamestnancov.Takto sa im nepodarí obetovať ďalšiu generáciu ľudí.A to nie je podľa plánu.Keďže sme s valorizáciou -- ľudmi ako Duchoň a spol., ktorí si nevideli ďalej ako pred svoj nos/alebo veľmi dobre videli/, dopadli ako dopadli -- na NS SR, môžme tak trochu aj pokritizovať.Uvidíme, či bude, až bude a ako bude… Štrasburg?. VŠETKA ta krátkozrakosť sa vypomstila VŠETKÝM. Valorizácia od pol centa od budúceho roka po trochu viac -- valorizácia pre zamestnancov, tiež nič moc…Nejako to štátnym plánovačom nevychádza podľa predstáv.Hoci sú nízke platy a dôchodky, pri tých valorizačných bulharských konštantách nás aspoň trocha ochraňuje nízka inflácia.Len je potrebne veriť, že ju/infláciu/ ani tak skoro nevyvolajú.Narobila by do roku 2018 viac škody ako osohu.Až len trochu tomu rozumieme…

 • Pre Buko-1,dňa 24.08.2015, o 09:17 hod.:
  Asi sme sa neporozumeli pri tom inšpektorovi Kolombovi. Vy ste veci popísal tak jak prebiehali, bežia a pár rokov bežať ešte budú. Ja som kritizoval, resp. ironizoval mechanizmus, podľa ktorého to všetko funguje. Mal som na mysli výlučne VD. V podstate sa mi jednalo o to, že tu hundreme na valorizáciu o haliere, pri nizkych VD a u vysokých VD o pomerne slušnejšie sumy. Nepriamo som narážal na tzv.”bulharské konštanty”. Že je ten systém postavený na hlavu. Mlčal by som, keby to bolo opačne: Nižšie sumy zvýšiť o viac, vyššie samozrejme tiež (veď od toho každoročná valorizácia bola niekedy dávno zavedená-či?), ale o menej. Dokonca by mi nevadili ani tie “bulharské výpočtové konštanty”. A ten výsledok , by v takom prípade za 3…5…10 rokov nemusel inklinovať k tým minimálným sumam malých VD.Ale pri súčasnom fungovaní, jak ste ho presne popísal asi fakt čoskoro bude.
  Nechcem sa robiť múdry, možno to tak nie je, možno to ani ináč byť nemôže, prípadne nesmie ale…???

 • Žiadam prispievateľov aby dodržovali zavedené zásady a nepísali príspevky ktoré s predurčenou rubrikou nemajú nič spoločné. V neporiadku ktorý navodíte sa potom ani sami nevyznáte.
  Komentáre prenesené z PORADENSTVA.

  Milan Faltin napísal: 29. august 2015 v 16:22
  Pre Ivana:
  Ja ako vyše 20-ročný vyslužilec / veterán? /, približne to, čo môj kamarát Venca Vašek naznačil v sekcii MONITOR:” Svaz letců ČR….”, len by som tam vymenil /doplnil/ tie české priezviska za adekvátne slovenské…

  Vladimír Petrík napísal: 29. august 2015 v 15:24
  ad: Ivan : 29. august 2015 v 10:29
  Som za všetko, čo podporí bezpečnosť tejto krajiny. Čím viac premyslené, podporované, tým lepšie.
  Bez ohľadu na ” politické hry ” , nastal čas pre jasný , sofistikovaný postup pre zabezpečenie suverenity, a obranyschopnosti pred ” akýmkoľvek ” zásahom z vonka i vnútra.
  Ak je to len ” indokrinácia ” , nie.
  Dobrovoľná služba s prísnymi pravidlami, riadená parlamentom, s prezidentom — vrchným veliteľom , v rámci
  ASR, začlenená k vojenským jednotkám, ktoré vykonávajú výcvik a ” záložná súčasť ” týchto jednotiek.
  Rámcové jednotky, záložné roty, prápory , pri bojových jednotkách v organizácii ASR.

  Milan Sloboda napísal: 29. august 2015 v 14:34
  Ivan — toto “A čo hovoríte na návrh…” nepatrí do PORADENSTVA, zachovaj poriadok, potomsa vtom ani divá … nevyzná. Však vieš že o tomto čo píšeš sa diskutuje pod článkom Zákon o ššt. službe…

  Ivan napísal: 29. august 2015 v 10:29
  A čo hovoríte na návrh zákona o dobrovoľnej službe?????

 • buko1 napísal: 24. augusta 2015 o 9:17
  …”Čisto teoreticky, ak teraz ku koncu roka začnú masívne rásť ceny potravín (energie sú “vďaka” sociálnym balíčkom asi zamrznuté)”…
  Z môjho pohľadu súhlasím s príspevkom, iba doplním.Osobne som rád/možno nie iba ja/, či už iba “vďaka” sociálnym balíčkom, alebo nie iba kvôli nim, sa nenapĺňajú prognózy -- priania mnohých politikov, poniektorých slovenských, aj iných ekonómov, či Európskej centrálnej banky a jej “naliatiu” nekrytého jedného bilióna , t.j. 1000(tis.)miliárd Eúr do Európskej ekonomiky za účelom umelo zvýšenej inflácie -- zdražovaniu /zvyšovaniu/ cien, čo je dobré pre štáty ako napr. odpisy dlhov, ale nie pre občanov.
  Stagnácia, či ako sa ukazuje /zatiaľ/ znižovanie cien, aspoň trocha tlmí nevalorizáciu 2012, či pokrivenú valorizáciu -- 17 centov, pol centa…až 1.60 Eúr…poprípade trocha vyššiu… 2013,2014,2015,…2016…až 2018?, kde v roku 2018 podľa Zákona 328/2002 Z.z., § 68 odst. 16 by už aj prípadná inflácia -- zdražovanie malo narobiť pre VD/SD menej škody, keďže sa podarilo/ako uvádzal aj Dr. Milan Kolen/ presadiť do zákona 328 /aspoň to/, aby sa valorizácia zjednotila s civilnou valorizáciou, t.j. podľa zvyšovania cien potravín, energií, liekov./, podľa spotrebného koša/. Hoci sa nepodarilo dosiahnuť jednotný dátum 1. január 2018.V tomto prípade sa ukazuje, že deflácia, ktorá momentálne nehrá v prospech odborníkov z ekonomických kruhov, aspoň v menšej miere nahráva nám…

 • @Milan Faltin:

  -- dnes by takého poberateľa Kolombo možno nenašiel. Ale čo o 2-3 roky? Je stanovená suma minimálneho dôchodku za 30 rokov a viac kvalifikovaného obdobia (teda do 1.1.1993 všetky odpracované roky, potom roky, v ktorých poistenec zarobil aspoň 24% priemernej ročnej mzdy). Táto suma je naviazaná na ŽIVOTNÉ MINIMUM -- min. 136% životného minima, čo predstavuje dnes cca 269€ (30 rokov), resp. 340€ (45 započítaných rokov) -- rastie to po 2% za odpracovaný rok do 40, po 3% za odpracovaný rok po 40). Ale ak životné minimum stúpne, tak automaticky stúpa aj hodnota minimálneho dôchodku…. Životné minimum sa zvyšuje pravidelne k 1.7. kalendárneho roka a základe štatistických údajov -- a to buď podľa rastu čistých peňažných príjmov na osobu v prvom štvrťroku, alebo podľa koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za obdobie (apríl minulého roka -- apríl tohto roka). Životné minimum sa zvyšuje podľa toho, čo je nižšie… Životné minimum je dnes 198,09€. Čisto teoreticky, ak teraz ku koncu roka začnú masívne rásť ceny potravín (energie sú “vďaka” sociálnym balíčkom asi zamrznuté) a súčasne začne stúpať čistý peňažný príjem na osobu (dajme tomu že náklady porastú o 10% a čistý príjem o 11%), tak sa môže stať, že k 1.7.2016 stúpne životné minimum o tých 10% (teda o cca 20€) € a teda minimálny dôchodok sa dostane na hranicu okolo 300€ a viac… Teraz sa dôchodky zvyšujú o pevnú sumu, čo zvyšuje dôchodky najmä tým, čo ich majú malé. Od roku 2018 sa zasa bude zvyšovať o percentá (naviac percentá počítane z tzv. dôchodcovského koša), takže tí čo majú dôchodky malé, dostanú pridané menej a vtedy sa kľudne môže stať, že aj vojenskí a policajní starodôchodcovia sa dostanú na hranicu minimálnych dôchodkov (aj keď zákon 328/2002 tie najnižšie dôchodky valorizuje ešte osobitne).

 • Pre Buko-1 dňa 13. 08. 2015 o 15:15 hod.- vlastne pre všetkých:
  No a takého človeka VD, resp. VD-SD by u nás v republike v súčasnosti nenašiel hádam ani Kolombo 🙂 Tak komu vlastne zvýšia VD na ten minimálny VD?

 • Vďaka za vysvetlenie Buko-1. Tiež som to tak dajak odhadoval. Čiže výsledok, s pravdepodobnosťou rovnajúcej sa istote je, že zase nula k nule príde. Samozrejme, tak isto s pravdepodobnosťou výnimiek-pár promile našich najstarších kolegov-ale ani to nebude bohvie čo. Ešte raz vďaka. Fakt Potemkinovské dediny… :good:

 • @Milan Fakltin: tak som si to ešte raz pozrel a podľa § 81 ods. 4) novelizovaného zákona 328/2002 sa minimálny dôchodok pre poberateľa VD skutočne týka iba vojakov a policajtov, ktorí poberajú výsluhový dôchodok, ktorý im bol transformovaný podľa § 125 zákona 328/2002 zo STAROBNÉHO dôchodku.

 • @Filip: presne si to vystihol…. Čo ako boli konkurenčné výbery nepopulárne, stále bola možnosť sa dostať do režimu udržiavania a z neho následne mimoriadnym konkurenčným výberom späť do kariérneho rastu. Alebo to vzdať po prvých neúspechoch a hľadať si kariéru inde ešte v mladom veku. Nová koncepcia nechá slúžiť človeka 16 rokov (mládi v prd****, do dôchodku ďaleko) a potom zbohom….. Začni život znova.

 • @Milan Faltin: pokiaľ som to správne pochopil, tak v tomto prípade sa odkazuje na civilný zákon o sociálnom zabezpečení…. Takže ak poberateľ výsluhového dôchodku starší ako 62 rokov má súčet poberaných dôchodkov (ak okrem VD poberá aj starobný) nižší ako je stanovená hranica a súčasne splnil požadovaný počet rokov poistenia (30 a viac), tak sa mu bude doplácať tak, aby mal ten minimálny dôchodok. Ostatných sa to netýka. Reálne si to viem predstaviť iba u malej časti dôchodcov, čo dôchodky dostali ešte podľa zákona 100 (teda pred rokom 1998 v prípade vojakov, resp. 2002 v prípade policajtov), pretože všetky ostatné VD po 30 rokoch služby spolu s valorizáciou tých 260-270€ presahujú….

 • Pre Filip.
  Tak to si úplne vystihol. Presne tak to BUDE!!!

 • Presne tak teraz nova 346 o rok zmena zakona pre vnutro a pasca sklapla, osobitny ucet je na vecne veky stabilizovany, do stalej sluzby sa dostane malokto a vysluhac dostane mizive percento….. Co dodat , asi len ,ze je to take potemkinovske, politici budu deklarovat pracu vojaka ,ako celozivotne povalanie, a za prednou krasnou fasadou bude len vzduch 🐒

 • Pre Buko-1,dňa 10. 08. 2015 o 15:00 hod.:

  …-zavádza sa inštitut MINIMALNÉHO dôchodku…
  Znamená to, že všetky VD sa budú od tohoto minimalného dôchodku odvíjať smerom nahor? Alebo to má byť tak, že tie najnižšie VD sa zdvihnú o pár € na nejakú predom určenú hranicu a ostatné zostanú jak ako sú? Lebo tak nejak je to tuším u civilných SD. Prosím upresnite, ak máte túto vedomosť.

 • Už iba drobnosť, k tomu, čo som písal v rubrike Zákon 328 plné znenie.Jedna vec je očakávanie tých 45 pozmeňujúcich návrhov…a ešte jedna vec: Návrh zákona o štátnej službe vojakov bol iný ako Zákon o štátnej službe policajtov. Zákon č.73.Ten bol oproti vojakom rozdielny aspoň v tom, že policajtom sa výkon služby nepredlžoval po určitých odslúžených rokoch.V tomto bol jednoznačne výhodnejší.Ale sú avizované tiež zmeny v Zákone o štátnej službe policajtov.

 • @Miro Palfi napísal: 3. august 2015 v 15:04
  Ešte mi nedá…
  § 17
  (1)….
  …Dosť veľké právomoci získavajú — posudkoví lekári ministerstva, posudkové komisie, nadriadení….či u vojakov MO.
  Návrh zákona o štátnej službe — je pôvodne pre vojakov, ale § 17 sa podľa obsahu týka aj policajtov.No teraz neviem, pretože pre policajtov sa Návrh o štátnej službe tzv. 73-ka mal novelizovať samostatne.Aspoň tak to bolo avizované…..
  …..Aj podľa toho vidieť, ako sú zákony poprepájané a práve 328 — ka je pre všetkých.Ja § 17 vidím aj v súvislosti s Návrhom zákona o štátnej službe./vojakov/.Neviem či správne, ale Policajná 73-ka bola v mnohých veciach “iná” k slúžiacim.Neviem, ako do budúcna.”
  .

  Len taká maličkosť -- navrhovaný zákon o štátnej službe PrV uvedený paragraf vôbec NEMENÍ. § 17 ods. (2) a (3) na ktorý narážate je totiž v tomto znení už od jeho ZVEREJNENIA V ZBIERKE ZÁKONOV V ROKU 2002, takže už viac ako 13 rokov. V priebehu týchto rokov nastala len zmena v ods. (1) z pôvodného znenia “(1) Dávky nemocenského zabezpečenia počas dočasnej neschopnosti po skončení služobného pomeru podľa § 6 až 8 sa poskytujú najdlhšie počas podpornej doby.” na súčasné znenie ktoré citujete. Ale ani táto zmena nie je nejaká nová, pretože uvedené znenie je už v texte zákona platnom od 1.1.2005.

 • karol napísal: 2. august 2015 v 13:39
  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-328/znenie-20160101
  asi to sem nepatrí,ale vie niekto čo zásadné sa ide meniť v 328 ke?

  NIČ a EŠTE RAZ NIČ. Preštudujte si zákon 140/2015, schválený 16.6.2015, pretože to je tá tzv. novela 328/2002 k 1.7.2015 a 1.1.2016 a uvedené znenie je platné od 26.6.2015, keď bol zákon zverejnený v zbierke zákonov. V krátkosti -- zavádza sa inštitút MINIMÁLNEHO dôchodku aj pre poberateľov dôchodkov z osobitných účtov za presne rovnakých podmienok ako majú dôchodcovia poberajúci dôchodky zo sociálnej poisťovne…..

  Mimochodom -- je august 2015 a na facebooku som sa stretol s vojakmi a policajtami, ktorí si až TERAZ, teda VIAC ako 2 roky po zmene všimli, že zákon 328/2002 je nastavený tak, že VD sa priznávajú až po 25 rokoch služby (§ 30-38, § 60 a pod.). A prechodné ustanovenia zásadne nečítajú.

 • Na podpis od hlavy štátu by som sa nespoliehal.Na funkčnosť zákona nemá vplyv.

 • Hej Ivan, ale to ma odkladný účinik tak nanajvýš do nasledujúcej schôdze, teda sotva mesiac…

 • Chvála Bohu, že u nás musí zákon po schválení národnou radou ešte podpísať Prezident. :yahoo:

 • No v spominanom Madarsku prijali zakon v piatok po obede s okamzitou ucinnostou, cize si nikto nestihol vcas podat ziadost…. Podla mojich info, neviem nakolko su spolahlive , sa madarsky vojaci sudili, vsetko prehrali este aj Strasbourg. Stat jednoducho nic neporusil, tym nedavam navod nasim zakonodarcom, ale podla podla noveho zakona o stat sluzbe je pri skonceni sluz pomeru na vlastnu ziadost vypovedna lehota cca 8 mesiacov, cize urcite riziko tu je….. Iba tolko som chcel, samozrejme nechcem nikoho strasit, a kazdemu prajem este vela uspesnych rokov v sluzbe, ale ostrazitost je v dnesnej dobe namieste.

 • Jasné Filip, všetko sa môže stať. Vylúčené nie je nič. Len treba dúfať, resp. dačo robiť aby sa tak nestalo. Lebo jak raz sa začne špekulovať (a asi sa už začalo), nič dobré z toho nekuka. Veď tu vidíte trampoty čo postihujú nás starších ešte z minulosti a niečo podobné v súčasnosti začínate pociťovať už aj Vy mladší.

 • Pre Filipa 3. augusta 2015 o 16:32 -- súhlasím, každý má právo na svoj názor.Neviem, ako to skončilo v Maďarsku po tom, čo im chceli siahať na sociálne istoty.Postrehol som viaceré demonštrácie svojho času zo strany Maďarských silových zložiek, či ich VD.
  Posledné informácie prenikli takéto:
  Maďarsko: – dôchodok po odslúžení najmenej 20 rokov, vo výške 65% z posledného čistého príjmu, po 30 rokoch je to 80% ) a riadny (minimálne 25 rokov služby), bez vekového obmedzenia. Valorizácia je rovnaká ako u civilných dôchodcov.
  My sa iba snažíme argumentovať -- aby k takému niečomu nedošlo ako je písané v príspevku.:-)

 • Ja hodnotim 328 na zaklade vlastneho usudku, jednoznacne sa do volieb nezmeni na rozdiel od 346 , ale bacha po volbach sa karty rozdavaju na novo, a kto aktivne sluziacim vojakom dnes moze zagarantovat ,ze 328 nebude opet otvorena ,tu hovorim o blizkej buducnosti… Kratenie odchodneho , VD ….. No a v horizonte xy rokovov , nie je nikde zarucene, ze politici s podporou verejnosti samostatny socialny system bezp zloziek nezrusia… Staci sa pozriet co sa stalo v Madarsku…. Kazdy ma pravo na svoj nazor…

 • Ešte mi nedá…
  § 17
  (1)
  Dávky nemocenského zabezpečenia počas dočasnej neschopnosti podľa § 6 až 8 sa poskytujú najdlhšie počas podpornej doby.
  (2)
  Podporná doba sa môže u policajtov výnimočne predĺžiť na návrh posudkového lekára ministerstva a u profesionálnych vojakov na návrh príslušnej posudkovej komisie najviac o jeden rok, ak možno odôvodnene predpokladať, že policajt alebo profesionálny vojak v tomto období nadobudne schopnosť vykonávať službu.
  (3)
  O predĺžení podpornej doby rozhoduje u policajtov nadriadený s pôsobnosťou ustanoviť alebo vymenovať do funkcie a u profesionálnych vojakov ministerstvo obrany.
  .
  …Dosť veľké právomoci získavajú -- posudkoví lekári ministerstva, posudkové komisie, nadriadení….či u vojakov MO.
  Návrh zákona o štátnej službe -- je pôvodne pre vojakov, ale § 17 sa podľa obsahu týka aj policajtov.No teraz neviem, pretože pre policajtov sa Návrh o štátnej službe tzv. 73-ka mal novelizovať samostatne.Aspoň tak to bolo avizované…..
  …..Aj podľa toho vidieť, ako sú zákony poprepájané a práve 328 -- ka je pre všetkých.Ja § 17 vidím aj v súvislosti s Návrhom zákona o štátnej službe./vojakov/.Neviem či správne, ale Policajná 73-ka bola v mnohých veciach “iná” k slúžiacim.Neviem, ako do budúcna.

 • Veď práve. Tu nielenže súvisi jedno z druhým, ale aj tretie zo štvrtým a určite aj s piatým a šiestým-krátením SD o VD a nevalorizáciou 2012….Lenže poväčšine ťaháme furt za kratší koniec… :wacko:

 • Ono to spolu súvisí.Napr.328-ka umožňuje každému odslúžiť potrebný počet rokov na nárok na dosiahnutie výsluhového dôchodku. Návrh zákona o štátnej službe nie…
  …Už som to prehodil aj do inej rubriky./ Tretie výročie „NEVALORIZÁCIE“/.:-)

 • Karol sa pýtal na novelu 328 nie na novelu zákona o št.službe.

 • Pokiaľ sa dobre pamätám, tak v parlamente bol jediný spor o tých príslušníkov silových, bezpečnostných a záchranných zložiek,ktorí majú k 1. máju odslúžených 1-5 rokov. Tí musia z fleku odslúžiť na VD 25 rokov, ( túto skupinu tabuľka “a-k” už nezahŕňa- leda že by sme si domysleli na konci aj ” l “,ktoré tam však nie je). Tam opozícia namietala, že je to pre nich retroaktívne,lebo nastupovali do uniforiem za iných podmienok- ktoré platili tých 1-5 rokov, čo majú odslúžených. To bol jediný spor, čo som zaregistroval….

  A k Filipovi- Vy ste si zrejme poplietol dva veci:
  1. Nárok na VD, ktorý tu jak na veľkej šufli pomocou tabuľky “a-k” objasnil Miro Palfi,
  2. Nárok na SD, podľa ktg. I. II. Mix.,kde sa operuje tým rokom 2023, teda aktuálne za 8 rokov.

  Je Totiž rozdiel, medzi VD, ktorý mimo iné priznávajú silové rezorty, ak adept spĺňa rôzne podmienky na jeho udelenie a SD, podľa jednotliových ktg. (eventuálne prinajhoršom aj bez nich), keď žiadateľ taktiež spĺňa podmienky pre jeho priznanie, a ktorý priznáva SP. Jedno z druhým síce súvisí, ale každé osve má svoju legendu- čo neznamená, že za 8 rokov bude koniec sveta… 🙂

 • Filip napísal: 2. augusta 2015 o 21:32…”Už len k horšiemu podľa mňa teda si myslím, že do cca. 8 rokov prestane 328 existovať, lepšie povedané vojaci, policajti…. budú začlenení do klasického dôchodkového systému”…
  …Nemali by sme strašiť, či zneisťovať ľudí (kolegov), alebo aj seba samých. Veď iba § 143 aa novelizovaného zákona 328/2002 Z.z., účinného od 1. mája 2013:
  Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. apríli 2013, má nárok na výsluhový dôchodok, ak jeho služobný pomer trval
  a) najmenej 15 rokov pred 1. májom 2013,
  b) najmenej 16 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 15 rokov, ale najmenej 14 rokov,
  c) najmenej 17 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 14 rokov, ale najmenej 13 rokov,
  d) najmenej 18 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 13 rokov, ale najmenej 12 rokov,
  e) najmenej 19 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 12 rokov, ale najmenej 11 rokov,
  f) najmenej 20 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 11 rokov, ale najmenej 10 rokov,
  g) najmenej 21 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 10 rokov, ale najmenej 9 rokov,
  h) najmenej 22 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 9 rokov, ale najmenej 8 rokov,
  i) najmenej 23 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 8 rokov, ale najmenej 7 rokov,
  j) najmenej 24 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 7 rokov, ale najmenej 6 rokov
  k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 6 rokov.
  .
  Už sme mnohokrát písali, že dobiehanie do 25 rokov služby potrebných na získanie nároku na výsluhový dôchodok bude trvať približne 18 rokov (+-) do roku cca. 2031 -2032.Či sa mýlim.?Osobne si neviem predstaviť, ako by sa dalo tento paragraf zmeniť, či presunúť do zákona 461-ky.Od 1. mája 2013 -- už je to SPäTNE rozbehnutý -- realizovaný proces.:-)

 • V 328 zatial nic, do volieb urcite nie a po volbach…..? Uz len k horsiemu podla mna teda sy myslim, ze do cca 8 rokov prestane 328 existovat, lepsie povedane vojaci, policajti…. budu zacleneny do klasickeho dochodkoveho systemu…

 • http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-328/znenie-20160101
  asi to sem nepatrí,ale vie niekto čo zásadné sa ide meniť v 328 ke?

 • Príslušník ozbrojených síl je v zmysle §128 Trestného zákona verejným činiteľom a tak keď vykonáva svoju právomoc v rozpore zo zákonom dopúšťa sa trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Takže keď profesionálnemu vojakovi zamietnu žiadosť do civilu, dopúšťajú sa uvedeného trestného činu, keďže vojakom zákon 346/2005 právo na slobodnú voľbu povolania neberie a toto právo patrí podľa ústavy sr medzi základné práva a slobody. Takže záleží na každom, kto si žiadosť podá, či je naozaj rozhodnutý odísť a už stačí len podať trestné oznámenie a to bude frmol.

 • Veď to je na tom smutné. Keby bolo “lukostrelcov” krížov” 3-4 tisíc určite by sa nemohlo opovrhovať s ich názormi a určite zákony by neboli šité od zeleného stola. Chce to len jednotu a neustále na nezákonnosť a diskrimináciu upozorňovať. Žiaľ realita je iná……

 • To Tomáš Kríž:
  Psi brechajú a karavána ide ďalej. Asi tak sa pozerajú zodpovední za zákon na pripomienky od plebsu.
  Je smutné, že stiahnutie bezpečnostnej previerky, alebo vzanie späť súhlasu sa s oboznamovaním s utajovanými skutočnosťami, zostane ako jediná istá možnosť vystúpenia z tej karavány, ktorí vrcholný manažment vedie do pekla. :scratch:

 • Keby všetci aktívne slúžiaci vojaci podali na MO SR , prípadne GŠ OS SR svoje námietky….určite by nemohli politici robiť zákony len podľa svojich predstáv. Žiaľ zastrašovanie a nemožnosť vyjadriť sa určite neprospeje OS SR.

 • Ako bude vyzerať v praxi možnosť prepustenia na vlastnú žiadosť?
  Tieto polená sa budú hádzať pod nohy:

  § 94
  Rozhodovanie o prepustení

  (7) Ak sa služobný pomer končí z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. l) a služobný úrad sa s profesionálnym vojakom nedohodne na skoršom termíne skončenia služobného pomeru, lehota na prepustenie je
  a) tri kalendárne mesiace, ak ide o profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe,
  b) šesť kalendárnych mesiacov, ak ide o profesionálneho vojaka v stálej štátnej službe.

  § 95
  Prerušenie konania o prepustení

  (2) Služobný úrad môže prerušiť konanie o prepustení profesionálneho vojaka najdlhšie na dobu
  a) 12 mesiacov, ak má byť profesionálny vojak prepustený z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. l) a ods. 5 písm. a profesionálny vojak je ustanovený do funkcie podľa § 65,

  Pre menej chápavých:
  Ak si niekto z týchto odborností vojenská polícia, vojenská hudba, vojenská duchovná služba, právna služba, finančno-ekonomická služba, špeciálne operácie, vojenské zdravotníctvo alebo vojenský vrcholový šport, psychológ, pilot, lietajúci letovod, palubný špecialista letectva, padákový odborník letectva, odborník riadenia letovej prevádzky, odborník meteorologickej služby, palubný inžinier, odborník na likvidáciu výbušnín, munície a nástražných výbušných systémov, odborník informatiky a automatizácie velenia, inžinierska letecká služba a funkcia v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, podá žiadosť o prepustenie môže čakať, že bude prepustený po 18 mesiacoch od podania žiadosti. :wacko:

  Tak tomu hovorím stabilizácia personal. Ďakujeme súdruhovia, len tak ďalej…

 • Myslím, že kozmetické úpravy nie sú dôvodom toho, že zákon visel rok v parlamente. :mail: :mail: :mail:

 • Pre Ivan
  Budu to podla mna prevazne kozmeticke zmeny, pravdepdone praporcici ostanu , voj,slob,des,por , ktory ku dnu prijatia zakona budu mat 17 ro sluz pomeru pojdu do SS… , teda ty , ktory splnaju narok na VD…. Filozofia zakona ,ale ostane nezmenena a to stabilizacia os uctu, v neprospech tych co este nemaju narok na VD.

 • Veď Pán minister predsa avizoval 45 zmien v druhom čítaní. Tak len ťažko povedať ako bude nakoniec zákon vyzerať. Ale klobúk dolu pred ich schopnosťou utajovať veci a to aj napriek tomu, že už máme internet. :whistle: :whistle: :whistle:

 • No zakon v povodnom zneni s touto moznostou pocita, odist na vlastnu ziadost ak ma vojak narok na dochodok, tu je problem niekde inde, tyka sa to najme voj,slob a por, ktory nemozu ist do stalej SS, teda nemaju ani teoreticku sancu poberat VD, cely leg.proces je v duchu stabilizacie os.uctu, a teda ty co narok na VD maju ponechat sluzit do 55, a ty co nan narok nemaju ho mat ani nebudu, tym padom os.ucet bude zastabilizovany, problem,ale bude vo vysokej fluktulacii personalu a naslednej problemovejj regrutacii, cize o par rokov nastane nutnost zakon opet menit…… :wacko:

 • “Zámerom súčasného vedenia je tiež stabilizácia personálu, a to tak, aby sa povolanie vojaka stalo celoživotným. Aby sme neprichádzali o skúsených a vycvičených vojakov, čo je aj jedným z hlavných cieľov nového zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov,“ dodala Balleková.”

  ………..Dlhší čas som sa na tento web nedostal, ale myslím si, že som tu nikomu nechýbal… 🙂 🙂
  V úvode som si “požičal” vyjadrenie hovorkyne rezortu a chcem na to krátko naviazať. Nedávno som sa rozprával s jedným kamarátom o situácii, ktorá je momentálne v OS a reči okolo prijatia nového služobného zákona. Čo ma zarazilo a je priamo v rozpore s tvrdením hovorkyne? Údajne na GŠ, ale ani MO si nerobia ťažkú hlavu z toho, že ak bude prijatý nový zákon v tom znení ako je predložený tak cca 3 -- 4 000 súčasných profesionálov požiada o odchod do zálohy. Dôvod žiadosti bude jednoznačný -- neistota v ďalšom služobnom pomere, neistota kde by eventuálne skončil činnosť pri odchode do zálohy -- VD -- v 55 roku života a podobne. Dobre, sú to súkromné dohady, problémy a podobne, ale ak si to profesionálny vojak myslí, tak mu nebol zámysel autorov dostatočne vysvetlený a to teda neprispeje ku “stabilizácii personálu”, skôr ku destabilizácii.. Že prečo si s tým GŠ nerobí ťažkú hlavu? Údajne je taká teória -- nech idú, nie je vojnový konflikt, tých čo zostanú povýšime, za pol roka si vycvičíme nových, ktorí nahradia tých povýšených…..hm, pýtam sa čo ak medzi tým vznikne vojnový konflikt? Noo, povoláme zo zálohy, tých čo odišli…..ak je to pravda, tak je to zaujímavé myslenie velenia týchto OS… a čo keď sa 2/3 alebo viac z “odídených” nedostaví, pretože si nájdu prácu v zahraničí? (je to teoreticky možné? Myslím, že áno…). Kedysi nás učili, že jedným z piatich? atribútov štátu je armáda….o vlastnú menu sme už prišli, prídeme aj o armádu? Toť filozofická otázka, pretože SR už dlho armádu nemá…… koľko atribútov štátu zostáva?? :unsure:

 • http://aktualne.atlas.sk/slovenska-armada-je-prestarnuta-ministerstvo-obrany-si-to-vsak-nemysli/slovensko/politika/
  Dátum: Dnes, Čas: 00:00, Autor: Radovan Krčmárik, Zdroj: //aktualne.atlas.sk/
  Vysvetlenie ministerstva
  Ministerstvo obrany výhrady odmieta. „Z hľadiska veľkosti našich ozbrojených síl nie je možné porovnávať takzvaný optimálny vek s americkou armádou, kde pri ďaleko vyšších personálnych stavoch dochádza k častejšej obmene personálu,“ uviedla pre Aktuálne.sk hovorkyňa rezortu Martina Balleková.
  Do úvahy podľa nej treba zobrať i fakt, že populácia v Európe starne, a to sa odráža na priemernom veku vojakov v jednotlivých štátoch. Terajší stav je navyše daný aj plnou profesionalizáciou slovenskej armády, pre ktorú vojaci slúžia dlhšie, do vyššieho veku.
  Slovensko bude plné zahraničných vojakov. Prídu si zacvičiť
  Zámerom súčasného vedenia je tiež stabilizácia personálu, a to tak, aby sa povolanie vojaka stalo celoživotným. Aby sme neprichádzali o skúsených a vycvičených vojakov, čo je aj jedným z hlavných cieľov nového zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov,“ dodala Balleková.
  Príliš málo regrútov
  To, že sa zvyšuje priemerný vek vojakov, pritom nekritizujú iba ľudia mimo rezortu. Za problém to považovalo aj bývalé vedenie ministerstva obrany.V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov sa totiž už vtedy dialo, že do civilu odchádzalo viac vojakov, ako sa ich podarilo naverbovať.„Veková nevyváženosť predstavuje do budúcna vytváranie generačných vĺn,“ varovalo ministerstvo v materiáli Východiská strategického hodnotenia obrany SR.V rokoch 2010 až 2012, ale aj v roku 2013 opustilo armádu viac profesionálov, ako bol počet prijatých nováčikov. Práve preto rezort obrany už dlhší čas pripravuje kroky, ktorými by zvrátil negatívny trend a zatraktívnil prácu v armáde.
  Pomôcť by mal i spomenutý zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorý čaká na definitívne schválenie v parlamente.
  Ako vysvetlila, vysoké tempo obmeny personálu by viedlo k obrovským nákladom na výcvik a prípravu stále nových vojakov.
  „V žiadnom prípade však nemožno paušálne zhodnotiť Ozbrojené sily SR ako prestarnuté, pretože si plnia zákonom stanovené úlohy, ako aj medzinárodné záväzky,“ zdôraznila hovorkyňa.
  .
  Viac v link-u vyššie.

 • Pre Boha!!! Čo skrývajú v tých 45 pripomienkach, keď to tak taja. Len drístajú kdejaké hovadiny, ktoré nikoho nezaujímajú a nakoniec ich aj tak zmenia tými 45 pripomienkami. :negative: :negative: :negative:

 • Informácia z rokovania NR SR:

  Dnes o 9,00 hod sa začalo rokovanie NR SR k návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov (parlamentná tlač č.1049).
  Minister obrany SR p.M.Glaváč zdôraznil v úvodnom slove, že účelom zákona je, aby najkvalitnejší vojaci vykonávali službu ako celoživotnú profesiu. Odklad v prijímaní nového zákona bol podľa jeho slov spôsobený zmenou na poste náčelníka GŠ a novou situáciou vo svete. MO SR sa rozhodlo ísť cestou zapracovania pripomienok pri druhom čítaní zákona v NR SR.

  Návrh zákona bude prerokovaný vo výboroch do 10.9.2015 a v gestorskom výbore do 11.9.2015 a do tej doby je MO SR a výbory prístupné k zmusluplným doplneniam a vylepšeniam v zákone.

  K zákonu vystúpil len 1 poslanec p.Galko (SAS). Zdôraznil,že zákon obsahuje viacero pozitívnych vecí, viac dobrého ako zlého. Vidí 5 pozitív:

  -- zrušenie konkurenčného výberu
  -- dlhodobé zotrvanie v službe pre niektorých vojakov
  -- úpravy v systéme odmeňovania
  -- zrušenie príplatku za vyvedenie do VVP
  -- racionalizácia v náhradách pri odlúčení od rodiny.
  Podľa názoru poslanca Galka sú v zákone tieto nedostatky:
  -- úprava mimoriadneho povýšenia môže viesť ku korupcii
  -- premenovanie príspevku na bývanie na stabilizačný príspevok nerieši či vojak býva 400 km od posádky alebo v mieste posádky
  -- obligatórne prepustenie po splnení nároku na výsluhový dôchodok
  -- rekvalifikácia na vlastné náklady vojaka
  -- neprimeranosť dĺžky 7 týždňov dovolenky a 2-3 týždne rehabilitácie (po 17 rokoch služby), 2 týždne rehabilitácie je možné aj doma
  -- náhradné voľno až po 5 hodinách nadčasov týždenne

  Podľa vyjadrenia p.poslanca Galka najväčší nedostatok sú “privilégiá” Vojenského spravodajstva

  -- povyšovanie kedykoľvek a kohokoľvek (existujú 36 roční plk. a pplk. vo VSS na rozdiel od ostatných vojakov)
  -- povinná rehabilitácia 2 týždne aj vojakom, ktorí nie sú v stálej službe a ľuďom, ktorí slúžia menej než 5 rokov
  -- zásadný nesúhlas je s až 100% príplatkom k hodnostnému platu (“napľutie do očí iným vojakom”), lekári, výsadkári, policajti majú príplatky max do výšky 30%.
  Podľa jeho slov je to účelové, pretože to bude súčasťou základu pre výpočet odchodného a výsluhového dôchodku. V prípade skončenia ministra, končia aj vysokí funkcionári VSS. Až 100% príplatok nekorešponduje so zrušením Situačného centra z dôvodu “lebo nám nič nehrozí”. Navyše príplatky budú aj v odkrytej časti VSS. Navrhuje to riešiť udeľovaním odmien zo stupňa ministra obrany SR. Vyjadril sa, že v prípade, ak MO SR prehodnotí 100% príplatok VSS bude strana SAS uvažovať o podpore zákona.

  V rozprave nevystúpil žiaden poslanec NR SR.

  Minister obrany SR p.M.Glaváč v reakcii na vystúpenie poslanca p.Galka uviedol, že je pripravených 45 zmien, ktoré budú prejednané na výbore NR SR. K až 100% príplatku VSS reagoval, že aj v zákonoch o službe colníkov, policajtov, ZVJS a SIS existujú až 100% príplatky a kritéria na ich udeľovanie sú v interných predpisoch. Podľa starého systému dosiahli príplatky VSS výšku 162.100 Eur a podľa nového zákona sa táto čiastka nezmení. Pán minister pripomenul poslancovi p.Galkovi, že v dobe keď bol ministrom obrany on, dorovnával plat riaditeľovi VSS čiastkou 1.200 Eur mesačne.

  Vyššie uvedené odzrkadľuje všetko podstatné, čo odznelo na pôde NR SR (ako som to zaznamenal).

  Moja jediná pripomienka k vystúpeniu pána ministra obrany M.Glváča je, že pán minister pri zdôvodňovaní prečo práve len VSS má možnosť priznávať až 100% príplatok nebol presvedčivý (alebo nemal pripravený presvedčivý podklad pre svoje vystúpenie). Pánom ministrom uvádzané zákony č.200/1998 Z.z. a 73/1998 Z.z. (colníci,policajti, ZVJS a SIS) umožňujú priznávanie osobného príplatku príslušníkom v stálej štátnej službe a to mimo výkonu služby do 70% a v priamom výkone služby až do 100% t.j. rozlišujú druh štátnej služby a výkon služby bez ohľadu na zaradenie (policajta,colníka, SIS) v organizačnej štruktúre. Nie teda všetkým a paušálne ako je možnosť definovaná v navrhovanom zákone pre VSS.

  Záver:
  Predkladaný návrh zákona je z väčšej časti akceptovateľný naprieč celého politického spektra až na pár otázok. Zatiaľ veľkou neznámou zostáva 45 zmien avizovaných p.ministrom obrany M.Glváčom.

 • K môjmu predchádzajúcemu príspevku z 26. júna -- 2015 -- dnes o 14:00 --
  .
  -- Už predtým v príspevkoch bolo písané pri Návrhu Zákona o štátnej službe o možnom otváraní Zákona 328/2002 Z.z.(až by sa chcelo pomôcť -- dať do pozmeňujúcich návrhov) -- pre znalých veci a právnikov, či legislatívcov:
  V novelizovanom Zákone 328/2002 Z.z. účinnom od 1. mája 2013 figuruje § 123 ods.2, písm.a. -- bol(je) síce pre príslušníkov Armády, ale podobný problém môže nastať -- nastáva aj u príslušníkov Polície(ostatných silových zložiek).Neviem či by tento § nebolo možné novelizovať/upraviť na podmienky Zákona o štátnej službe VŠETKÝCH príslušníkov spádajúcich pod Zákon 328-ku.Veľmi by to pomohlo hlavne tým, ktorým hraničí -- chýba doba ich výkonu služby k realizácii § 143aa novelizovaného Zákona 328/2002 Z.z.
  .
  Bolo predtým v príspevkoch uvádzané/avízované/, že až bude Zákon o štátnej službe v 2-hom čítaní, prídu na radu pozmeňujúce poslanecké návrhy.Najskôr by to mohlo pomôcť.

 • Pre Buko -1 dňa 26:06.2015 o 13:33 hod.:

  Nie je to celkom tak jak píšete. Ano, boli doby, keď postup v hodnostiach bol automatický po roku, dvoch, troch…od šarže k šarži, u letectva dokonca o rok skrátene. Ale len do plánovanej funkcie, ktorú dôstojník zastával. Potom sa povyšovanie zastavilo, a dotyčný mohol byt povýšený, až keď postupil vo fcii. Keď nepostupil. alebo bol aj vo fci “ponížený” (nie zdegradovaný), hodnosť ktorú dosiahol mu zostala.

  Napr.: Kapitán vrtulníku mohol byť prvým rokom poručíkom, tretím rokom nadporučíkom, piatým rokom kapitánom. A potom, hoc bol kapitánom vrtuľníka aj desať rokov , alebo aj do penzie, na pleciach mal furt len 4 hviezdy. Keď sa takýto kapitán chcel stať majorom, musel makať tak, aby ho ustanovili do majorskej fcie, teda za veliteľa roja vrtulnikovej letky. Naopak, keď bol spokojný, nemal ambície, mohol kľudne sa nechať “ponižiť” na radového pilota, prípadne na staršieho pilota, ale vojenská hodnosť kapitán mu ostala. Nikto ho nezdegradoval na poručíka, alebo nadporučíka.Akurát on umožnil karierný a hodnostný postup mlašiemu a hodnostne nižšiemu kolegovi -nadporučikovi.(rozdiel vo funkčných platoch tam bol nepatrný- malokto si pohoršil, avšak značnejší už bol v tých vyšších veliteľských fciach) Preto sa stávalo, že vekom mladý veliteľ pluku bol major a jeho vekom starší náčelník štábu, alebo zástupcovia boli podplukovníci, prípadne plukovníci. Ale s dobou služby ich čoskoro šaržou aj tak dobehol alebo aj predbehol, a jeho stejne starý kamarát,kapitán vrtulníku, čo nemal veliteľské ambície ostal kapitánom.
  Takže tak to fungovalo,čo ja pamätám a pamätám toho hodne, verte mi: Postupiš vo fcii a následne si povýšený na hodnosti.Nepostupíš, šaržu nedostaneš, leda tak za hrdinský čin-mimoriadne-od prezidenta republiky.A metáľ”za chrabrosť” -k tomu.

 • Vybral som z link-u, Maroš Slovák napísal: 26. júna 2015 o 13:25
  !V porovnaní s doterajšou právnou úpravou sa v zákone zavádzajú napríklad nové druhy štátnej služby. A to stála štátna služba.Pre prijatie do stálej služby je potrebné dosiahnuť 17 rokov služby, potom v nej budú môcť už vojaci zotrvať až do dosiahnutia vekovej hranice 55 rokov. Naopak tým, ktorí sa rozhodnú pre službu na krátku dobu prinesie zákon väčšiu flexibilitu”.
  .
  Čo s tými, ktorí odslúžia iba 16 a menej rokov, či o deň menej ako 17?.Je toto myslené v Dôvodovej správe -- ako úspora na osobitnom účte, keďže nedosiahnutím na stálu štátnu službu nebude tiež splnená požiadavka §143 aa -- ako sme už písali?Predpokladám a asi nie len ja, že civilné miesto rezort MO SR takémuto príslušníkovi neponúkne.Či je to myslené ináč?
  .
  Slovo MôCŤ zotrvať až do dosiahnutia vekovej hranice 55 rokov, znamená aj MEMUSÍ. Potom by mal nastať aktuálnym práve §143aa. SPĹŇA ho, alebo NESPĹŇA.

 • Ja sa iba spýtam na akom základe chcete povyšovať vojakov v zálohe???? Doby, keď vojakovi stačilo odslúžiť určitú dobu v hodnosti a bol automaticky povýšený sú už dávno preč (a vyzeralo to vtedy napr. aj tak, že útvaru velil kapitán, na náčelníkovi štábu sedel plukovník, veliteľ jednej roty bol podporučík a druhej major). Dnes je situácia u aktívnych vojakov taká, že hodnosť je spojená priamo s funkciou…. A hoci má vojak odslúžených aj viac ako 10 rokov v jednej hodnosti, pokiaľ nie je ustanovený na funkciu, kde je plánovaný vyššia hodnosť, tak povýšený byť NEMôŽE.

  Zákon dnes pozná mimoriadne povýšenie, alebo vymenovanie do hodnosti -- v presne stanovených prípadoch.

  Každý vojak v zálohe, ktorý podlieha brannej povinnosti je predurčený na výkon konkrétnej funkcie -- v závislosti na dosiahnutej hodnosti, odbornosti a vycvičenosti…. Pokiaľ niekto skončil napr. ako kapitán, tak má kvalifikáciu na plnenie úloh veliteľa roty, alebo náčelníka skupiny na prápore. Ak by bol v zálohe povýšený na majora, tak nemôže už byť povolaný ako veliteľ roty, ale napr. ako náčelník štábu práporu… Lenže štáb práporu nie je rota… Sú tam úplne iné povinnosti a úplne iné požiadavky, ktoré sa človek nenaučí zo dňa na deň. Preto sú napr. kapitáni pred povýšením na majora vysielaní do niekoľkomesačných kurzov…. Aj v minulosti boli vojaci v zálohe povyšovaní -- ale spravidla až potom, čo boli povolaní na vojenské cvičenie a v rámci neho absolvovali a zvládli požadovaný výcvik.

 • Návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov je výsledkom vzájomnej dohody medzi ministerstvom a ozbrojenými silami. Boli do neho zapracované pripomienky vojakov, veliteľov útvarov, ale aj anonymné podnety, ktoré v doterajšom procese pripomienkovania návrhu zákona neboli. Tento dôležitý zákon pre vojakov malo pripraviť ešte predchádzajúce vedenie rezortu obrany, čo sa nestalo.

  Ešte viac žvástov, ktoré pripravilo PR oddelenie MO SR si prečítajte na :

  http://www.mosr.sk/35290-sk/m-glvac-zakon-o-statnej-sluzbe-profesionalnych-vojakov-je-vysledkom-vzajomnej-dohody-medzi-ministerstvom-a-ozbrojenymi-silami/

 • K Miro Palfi, dďa 26. 06.2014, o 12:15 hod.:

  Bodaj by sa ten záver v druhom bode a tretej vete aj naplnil. Len v tomto prípade by trebalo, aby sme súčasťou tej karavány boli aj my (zatiaľ asi nie sme), a aby jej pohyb mal rytmus aspoň “kvapíku” a nie “ploužaku”.

 • JUDr. Marián ĎURINA napísal: 26. júna 2015 o 9:41
  .
  Môj názor -- ako byť stručný a slušný zároveň.Stručný v zmysle myšlienok Predsedu NR SR pána Pelegriniho.(zmestiť sa do 20-tich minút) -- link v príspevku z 24. júna 2015 o 16:42.
  1/ Ako písomné oslovenie poslancov NR SR považujem za chvályhodný počin -- výsledok zatiaľ nie je známy.Dúfam, že nie je to jediné oslovenie.
  2/ Napíšem od veci, ale k téme:
  Včera opoziční poslanci podali podnet na Ústavný súd SR na preskúmanie opätovne schváleného minimálneho dôchodku.Kto to sledoval vie, že kvôli II.pilieru, ktorý v ňom nie je zohľadnený.Predseda Vlády SR -- Robert Fico sa vyjadril -- citujem: “Psy štekajú, karavána ide ďalej”. -- koniec citátu.
  …K tomu iba toľko.Aj my prispievatelia sme písali k Návrhu zákona o štátnej službe -- príspevky sú popísané dole stránkou.Ja len verím, že budú aj ďalšie oslovenia poslancov NR SR -- najmä z radov slúžiacich, pretože mladí ľudia, ktorí by mali byť prepustení po 17 rokov služby a nedosiahnu na výsluhový dôchodok, im následne pôjde o živobytie v civilnom živote.Rád by som veril, že sa nenaplní bod 2., v tretej vete.

 • Vážení priatelia,

  kvôli zákonu o štátnej službe, sme si dovolili písomne osloviť poslancov NR SR a tiež aj MO SR. Veď nižšie čítajte:

  Titl.

  NÁRODNÁ RADA SR
  Nám. Alexandra Dubčeka č. 1
  812 80 B R A T I S L A V A -- 1

  VEC: Absencia zákona o povyšovaní vojakov z povolania vo výslužbe, vojakov v zálohe, ktorí dosiahli hranicu veku nad 55 rokov.

  Vážení páni poslanci NR SR,

  naposledy sme predchodcu ministra obrany SR písomne oslovili dňa 17.04.2009, potom dňa 16.05.2012, 24.10.2013 a dnes opäť, pretože naše ČASOD, ale aj ostatné občianske združenia vojenských vyslúžilcov sa nedočkali želaného cieľa. Vieme aj to, že aj od ostatných Zväzov vojakov SR, občianskych združení dostal podobné návrhy. Chceme získať aktívnu podporu MO SR pri presadzovaní návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Tento podnet k zmene zákona podávame my, naše občianske združenie a zdvorilo žiadame aj poslancov NR SR o podporu. Ide o to, že:

  -- v SR v súčasnosti neexistuje zákon o možnosti povýšenia do vyššej vojenskej hodnosti vojakov v zálohe, resp. vojakov vo výslužbe (ide zväčša o bývalých vojakov z povolania), ktorí dosiahli vekovú hranicu nad 55 rokov a sú t. č. na starobnom (výsluhovom) dôchodku. To považujeme za chybu, ktorú treba napraviť. Uvedomujeme si, že legislatíva v tomto smere nie je úplná -- skôr deravá a nedokonalá než optimálna, pretože pri jej spracovaní sa na túto kategóriu vojakov z povolania v zálohe, resp. vo výslužbe, nehľadelo a úplne zabudlo. Nie je to dobré, keď vojenskí vyslúžilci, ktorí takmer celý život boli verní svojmu povolaniu, môžu nosiť uniformu OS SR, nosiť medaile a vyznamenania, sú pozývaní na akcie silových rezortov, sú aktívni a činní v prospech MO SR a propagácii OS SR na verejnosti ale napodiv -- nemôžu byť povyšovaní a menovaní do vyšších hodností. Hoci neraz dokázali urobiť viac pre OS SR, ako niektorí jej súčasní príslušníci. Je naozaj neudržateľný stav, aby sa naďalej medzi týmito vojakmi robili až takéto rozdiely, pretože niet na to racionálny dôvod. Napríklad u policajtov, colníkov, hasičov a pod., takéto absurdity vôbec neexistujú a ani ich nepoznajú. Tie nedokonalosti zákona treba odstrániť, pretože sú nedobrou vizitkou toho, ako si autori súčasného zákona uľahčili prácu, keď vôbec nekonzultovali prípravu a obsah zákona s tými, koho sa to naozaj týka. Príkladom sú aj aktuálne sociálne pnutia vojenských vyslúžilých vojakov (dôchodcov), ktoré nastali práve v dôsledku ľahostajnosti a nevšímavosti zodpovedných, ktorí na ich obranu nič podstatné neurobili. V radoch vojenských vyslúžilcov preto panuje nespokojnosť, a požiadavky na zmenu postupne sa stupňujú, silnejú a rastú.
  Treba pripomenúť, že ide o oveľa početnejšiu skupinu osôb, než má počet OS SR. Veď si ešte dobre pamätáme, že v nedávnej minulosti do roku 1989 slúžilo v bývalej ČSĽA vyše 220 000 vojakov, z nich boli aj vojaci z povolania. Dnes ich dobehol vek a stali sa vojenskými vyslúžilcami. Generáli, dôstojníci a práporčíci v zálohe o vo výslužbe, si zasluhujú stálu pozornosť, citlivejšie zaobchádzanie a nie ich odchodom z OS SR na nich iba jednoducho zabudnúť a nestarať sa. Takéto praktiky sú pre niekoho pohodlné, ale určite nie je príkladné.

  Chceme zakľúčiť jednostranné preferovanie profesionálov a veteránov na úkor vojakov, poddôstoj-níkov, práporčíkov, nižších a vyšších dôstojníkov, a generálov z povolania v zálohe a vo výslužbe, na ktorých sa neprávom zabudlo. Takéto umelé delenie nemá opodstatnenie a dôvod. Základy a tradície tejto armády sme vybudovali predovšetkým my a identickú (dnešnú) techniku sme ovládali rovnako dobre, možno ešte lepšie – boli sme totiž vycvičenejší, pripravenejší a mali oveľa rozsiahlejšiu zodpovednosť a rešpekt pred nepriateľom. A velili aj oveľa väčšiemu a početnejšiemu stavu vojska vybaveného väčším počtom rôznorodej bojovej techniky a materiálu. Takže niet racionálneho dôvodu, aby sa jednokoľajne preferovali iba profesionálni vojaci a na vojenských vyslúžilcov sa neprávom zabúdalo. Keďže napriek nášmu úsiliu táto negatívna situácia už dlhšie pretrváva a doposiaľ nikto nenašiel ochotu a odvahu túto skrivodlivosť odstrániť resp. vydať novelu zákona, preto robíme potrebné kroky my – vojenskí vyslúžilci a nabádame Vás k zmenám.
  Takéto zaobchádzanie, ba až diskriminovanie vojakov v zálohe nemá dôvod -- pretože v inej kategórii vojakov veteránov, profesionálov sa povyšuje bežne – a to sa nám už korektne vysvetliť nedá. Nemôžeme sa týmto prekvitajúcim diskriminujúcim zvyklostiam naďalej iba nečinne prizerať a byť spokojní s ojedinelým názorom, že by vraj išlo o nesystémový a nespravodlivý nárok voči iným súčasným profesionálom v činnej službe. Vojenskí vyslúžilci sú z dôvodu dosiahnutia veku, zväčša už natrvalo vyradení z vojenskej evidencie a profesionálni vojaci nemusia mať žiadne obavy, že by ich pripravili o prácu. Vojenskí vyslúžilci nežiadajú o nejaké celoplošné automatické povyšovanie, išlo by skutočne iba o výnimočné povýšenie ministrom obrany SR, resp. prezidentom republiky. A to len u tých jednotlivcov (vojenských vyslúžilcov), ktorí niečo pre armádu a jej propagáciu naozaj niečo urobili, ktorí častokrát dosiahli v civilnom živote oveľa viac, ako samotní profesionálni vojaci. To treba vziať na zreteľ. Týchto prípadov je naozaj dosť a to sa nedá prehliadať. Išlo by predovšetkým o morálne ocenenie jednotlivcov, bez akéhokoľvek finančného pozadia, bez akýchkoľvek benefitov, finančných výdavkov a zaťaží zo štátneho rozpočtu SR. A tým sa zásadne odlišuje náš návrh od iných. Oprávnene sa pýtame, prečo by ich vo výnimočných prípadoch nemali mimoriadne povýšiť…? Novelou zákona získate iba väčšie sympatie a okruh priaznivcov OS SR sa rozšíri. Zomknutosť OS SR s bývalými vyslúžilcami sa utuží a bude mať aj motiváciu, ku ktorej Vás podnecujeme. Títo vojenskí vyslúžilci sú ochotní pre OS SR ešte niečo navyše urobiť a bolo by dobré túto ponuku prijať a využiť k obojstrannej spokojnosti. Spoločnosť sa dynamicky vyvíja a priali by sme si, aby neprirodzená a ustrnulá stagnácia v tejto oblasti sa zásadne zmenila.
  Sme presvedčení, že treba prekonať nedostatky starého zákona o delení svojich vojakov do dvoch kategórií a nerovnosť postavenia vojakov v SR korigovať. Dozrel čas, aby došlo k zásadným zmenám.
  Ďakujeme za Vašu pozornosť a pochopenie situácie, v ktorej sa naši vyslúžili vojaci ocitli.

  S prejavom hlbokej úcty

  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián Ď U R I N A
  generálny sekretár

 • K Miro Palfi, dňa 25.06.2015, o 08:44 hod.:
  :good:
  Presne, tak dajak. Hlavne tá posledná veta sedí…

 • Jaroslav Junek napísal: 24. júna 2015 o 8:48
  …”V Bratislave sme sa dokázali spojiť viaceré združenia reprezentujúce vojenských veteránov a policajtov a v otázke starobných dôchodkoch sme dosiahli pozitívne výsledky. Na škodu veci však jednotný postup vojenských organizácií nebol dosiahnutý v rámci celého Slovenska a viacerí konali samostatne a bohu žiaľ i neúspešne. V súvislosti so zákonom o štátnej službe je to ešte horšie”…
  …”Nepoznám žiadnu iniciatívu v radoch profesionálnych vojakov, ktorá by programovo organizovala diskusiu a vstúpila do legislatívneho procesu:…..
  Ja to s tou diskusiou a spojením združení vidím nasledovne:
  .
  Spolu z približne 38.000 VD je organizovaných(budem uvádzať približné čísla):
  ZV SR -- 3.000 členov -- diskusie zarazené, čo bolo dosiahnuté -- príspevky zmazané,
  APVV -- 5.600 členov -- diskusie zarazené pre nečlenov (sympatizantov), existuje tam kniha návštev -- posledný príspevok bol v januári 2015.
  PVV -- ? -- diskusie bežia
  Web -- Bezpzložky -- tento web prakticky nahrádza a vytvára možnosť diskutovať pre všetkých VD, VD+SD, či aktívnych slúžiacich, aj pre cca. cez 20.000(tis.) nečlenov, je jedno odkiaľ.Veľmi pozitívne vnímam a myslím, že nie len ja, že vznikol.Čo sa týka aktívne slúžiacich, je nám jasné, že je tam určitá prekážka.Nazvem to jednoducho -- NVP.Preto aj kolegovia(väčšina sú opatrní pri vyjadrovaní).
  A teraz ešte porozmýšľajme, aké ďalšie weby silových zložiek poznáme, alebo na ktoré chodíme.Mňa ďalšie nenapadajú.
  .
  …a že sa veci organizujú cez “Bratislavu”.Podľa mňa je chvályhodné, že sa v Bratislave podarilo spojiť viaceré združenia reprezentujúce silové zložky najmä VD vojakov a PZ.No je to zároveň aj logické, pretože v Bratislave sídlia všetke významné inštitúcie a hoci veciam “kráľuje” internet, ktorý prekonáva vzdialenosti, dosť ťažko si predstaviť nejaké osobné rokovania a stretávať sa v rámci Humenného, Sniny, Trebišova, či napr. Kráľovského Chlmca…atď…v Bratislave.Ale to už bolo konštatované v minulej dobe, že Bratislava je “živá”, napr.LM -- menej.
  Ešte k Návrhu Zákona o Štátnej službe vojakov ale aj:
  …….k Návrhu Zákona o Štátnej službe policajtov, o ktorom nepíše zatiaľ nikto na web stránkach, ale práve preto je momentálne predložený zákon o Štátnej službe monitorovaný tiež kolegami nielen od vojakov, aby sa zachytil…..TREND.Preto by bolo dobré, aby nebolo už 5 minút po dvanástej, ale ešte 5 minút pred dvanástou.
  Kto čítal posledné číslo novín OZ PZ,(ešte som ich nepodchytil v elektronickej podobe) ten sa stretol s vyjadrením odborárov, že tiež nie sú spokojní, až sa niektoré Návrhy idú “m-úradníkmi” presadzovať napr. cez Zákon o Spravodajských službách.Potom to vyzerá ako pokračovanie v nastúpenom trende, keď naša nevalorizácia(2012) šla cez zdravotnícky výbor.Veď my máme v parlamente výbor -- Branno-bezpečnostný. Neviem si predstaviť, že by napr. Vatikánsku(KDH) zmluvu riešil Branno-bezpečnostný výbor. Tak potom prečo hra na mačku a myš. Súhlasím s tým, čo napísal Milan Faltin 25. júna 2015 o 7:06. O manažéroch sme písali včera v sekcii Zákon 328. Snáď iba na koniec: Už asi nebude v činnej službe veľa veľmi vysokých funkcionárov, ktorí v službe začínali od “piky”…..

 • K linku od Miro Palfi dňa 24. 06. 2015 o 16:42 hod.:
  No, ale teraz ten Pellegríni trafil fakt ten klinec presne na hlavičku. Stačia ešte také 2-3 rany a prisambohu ho zahlobi bez toho, aby sa skrivil. Veď o týchto veciach sa tu bavíme už cez 3 roky.

 • Aj tu chystajú zmenu, iba nie je jasné, či to môže byť v prospech, alebo neprospech slúžiacich kolegov -- poprípade to už nebude mať zásadný vplyv na tento schvaľovací proces…/26.6.2015/.
  http://aktualne.atlas.sk/prijimanie-zakonov-by-malo-parlamentu-trvat-dlhsie-hovori-pellegrini/slovensko/politika/
  Dátum: Dnes, Čas: 16:11, Zdroj: TASR

 • Niečo presadiť a zmeniť…. Áno, môžeme využiť kontakty na asistentov poslancov a samotných poslancov. Problém ja vidím v tom, že v súčasnom parlamente sú návrhy opozície viac menej odmietané a poslanci Smeru hlasujú zväčša nie podľa svojho vedomia a svedomia, ale podľa toho, ako im prikazuje Strana. Takže ak pozmeňujúci návrh prednesie niekto z opozície, tak na 99% bude odmietnutý a poslanec Smeru prípadný pozmeňujúcu návrh posunie ďalej až potom, čo ho schváli minister, resp. jeho komisia….

 • Ak si niekto mysli ,ze niekto z radovych vojakov moze,mohol nieco v prip.konani zmenit je prosim pekne naivne, ano piloti si mozno mohli zvysit priplatky ,ako hluchonemi…Prosim Vas, cela legislativa je od zaciatku primana v duchu stabilizacie osobneho uctu , a generalite prosim pekne je vsetko jedno, oni o nic neprichadzaju, tak kto sa ma postavit,ked ani strajkovat sa neda….. :scratch:

 • AD: Jozef Kotulič
  mám rovnaký názor. Problém je v tom, že mlčiaca väčšina nie je ochotná vstúpiť do diskusie a legislatívneho procesu a spravidla len kritizuje či už politikov, alebo iniciátorov pripomienok a zmien. V Bratislave sme sa dokázali spojiť viaceré združenie reprezentujúce vojenských veteránov a policajtov a v otázke starobných dôchodkoch sme dosiahli pozitívne výsledky. Na škodu veci však jednotný postup vojenských organizácií nebol dosiahnutý v rámci celého Slovenska a viacerí konali samostatne a bohu žiaľ i neúspešne. V súvislosti so zákonom o štátnej službe je to ešte horšie. Nepoznám žiadnu iniciatívu v radoch profesionálnych vojakov, ktorá by programovo organizovala diskusiu a vstúpila do legislatívneho procesu. Aj na tomto webe prevažne diskutujú vojenskí veteráni a chcú bojovať za zlepšenie podmienok služby profesionálnych vojakov. Nie som si však istý, či každý z nich aj návrh zákona čítal. Aj to čo je uvedené v úvodnom článku, je len esenciou z veľkého množstva pripomienok. Osobne by som odporúčal najmä profesionálnym vojakom, aby využili letné mesiace pred druhým čítaním na komunikáciu s tými, ktorí sú schopní a ochotní na pôde zastupiteľského orgánu niečo presadzovať a zmeniť.

 • Zákon bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní v marci roku 2014, keď sa niektoré pripomienky aj predložili. Nebudem riešiť koordináciu, alebo nekoordináciu, to na čo pán Žarnovičan naráža je skôr to, že zákon, ktorý schválila vláda a v júni 2014 bol posunutý do NR SR celý ROK stál a teraz je opäť posunutý do NR SR. S tým že medzitým sa k VLÁDOU schválenému návrhu nejakou anonymnou komisia skrývajúca sa za nového NGŠ pripravili zmeny. Zmeny, ktoré sú (pre vojakov a verejnosť) UTAJOVANÉ. Zmeny, ku ktorým sa nemohla vyjadriť odborná, ani laická verejnosť a ani iné rezorty (verejne). Zmeny, ku ktorým sa oficiálne (prostredníctvom rokovania vlády) nevyjadrila ani vláda.

  Jedna vec je, ak zmeny do predložených zákonov navrhujú poslanci ako SVOJU iniciatívu, na čo majú právo. druhá vec ale je, ak zmeny do zákona navrhujú poslanci, pretože im to prikáže strana, alebo niekto iný -- a to je presne to, čo deklaroval minister obrany (stránka MOSR -- “Z…. v prvom čítaní bude zákon v podobe akej ho schválila vláda a v druhom čítaní bude už s návrhmi nového náčelníka Generálneho štábu OS SR, ktoré sa uplatnia prostredníctvom poslaneckých pozmeňujúcich návrhov.” -- proste niekto sa rozhodol že je najsammúdrejší a jeho návrhy NIKTO nebude komentovať skôr, ako bude neskoro.

 • Reakcia na príspevok pplk.v.v.Ing.Gabriel Czímer napísal: 23. jún 2015 v 17:14
  Osobne som hlboko presvedčený, že zo strany predsedu ASV ide o reakciu, ktorá prišla, obrazne povedané, až 5 minút po 12. Namiesto toho, aby dobu od prerušenia jednania o tomto zákone v NR SR, využili spolu s ostatnými organizáciami, ktoré zastupujú aktívnych, ale aj bývalých vojakov, na frontálny útok pri presadzovaní svojich požiadaviek, sa teraz ako už nie raz predtým, vyhovárajú na nejaké pseudoperzekúcie. Pritom, podľa mňa, stačilo pri pripomienkovaní zákona postupovať spoločne a jednotne, a určite by zákonnými pripomienkami dosiahli oveľa viac, než dnešnými populistickými článkami.

 • Prečítajte si: http://www.aktuality.sk/clanok/278328/komentar-jozefa-zarnovicana-vojakom-sa-nepacil-novy-zakon-potrestali-ich/#

  Jozef Žarnovičan je predsedom Asociácie slovenských vojakov.
  Z článku:
  -- Tresty pre nespokojných, stále rovnaký zákon
  -- Kam odtiekli peniaze z osobitného účtu?
  -- Komentár predsedu ASV Jozefa Žarnovičana k návrhu zákona o profesionálnej službe vojakov

 • … ktorý bude motivovaný slúžiť čo najdlhšie obdobie. Úmerne s predĺžením priemernej dĺžky služobného pomeru profesionálnych vojakov sa predĺži aj doba ich prispievania do osobitného účtu a na druhej strane sa úmerne zníži počet poberateľov výsluhového dôchodku a skráti sa doba poberania výsluhového dôchodku…

  Toto je hlavný dôvod, prečo sa tento zákon zahaľuje do rúšky tajomstva. A tí čo vedia čítať medzi riadkami a nie sú ovce už pochopili, že tá motivácia v podaní zákona nebude pozitívna. Výsledok? Rýchlo si dali žiadosti a opustili tento doživotný raj pokiaľ mohli.

  Finálny výsledok v podaní tohto zákona bude vyzerať tak, že Tí vyvolení sa zabetónujú ešte viac na svojich stoličkách a hluchonemí sa konečne dočkajú 100% príplatku. :bye:

 • Na doplnenie k Zákonu o štátnej službe si pozrite video na youtube.com:
  https://www.youtube.com/watch?v=OYrnDUkV4eg
  Keby to videl P.O.Hviezdoslav……ťažko by mohol napisat ” Ó mladež naša, tys držiteľkou rána…”
  Myslim si, ze 2 roky prezencnej sluzby by to vyriesili !!!
  Dokážem si ho predstavit jako závozníka, hlavně v dobe, kedy jsme tehly ai. skladali klieštami a všetno ostatné muselo isť doholých, žiadny žeriav, alebo auto s rukou! Hanbou by som sa prepadol ešte dnes i sbolavým chrbátom! Asi im chýba vojna, čo s takým mládencom na stavbe?
  Predtým platilo, že kto neprešiel vojnou, nestal se opravdovým mužom a dievčatá o neho nestály. Dnes nám bohužial mladenci nedokážu zliesť ani z nákladného auta. Ani po názornej instruktáži prevedenej starším kolegom nedokáže pochopit, akým zpôsobom má prehodit nohy cez sajtnu, aby sa bez problémov dostal dolu!
  Video -- pozrite -- dedo mu to musí ukázat a nakoniec priniesť i rebrík!

  https://www.youtube.com/watch?v=OYrnDUkV4eg

 • Mňa skôr zaujímajú tie pripomienky náčelníka GŠ, o ktorých pán minister píše, že budú do návrhu zákona zapracované formou pozmeňovacích návrhov poslancov počas prvého čítania. Len akosi nik nechce prezradiť, aké zmeny to budú. Môžme sa len domnievať, že sú asi zásadné, keď ich tvorili takmer rok. :scratch: :scratch: :scratch:

 • Pre Lukostrelca, dňa 15.06.2015 o 13:24 hod.:
  Nechcem byť nejakým prorokom, ale až teraz ma napadlo, keď som poriadnejšie čítal príspevky spätne, že včera, keď som bol v BA (viezol som na Palisady zatepľovací material), tak som neďaleko budovy parlamentu musel pustiť cez prechod pre chodcov akúsi školskú exkurziu. Keď som sa z dlhej chvíle zahľadel na parlament, na ploche pred budovou som zazrel minimálne dvoch vysokých funkcionarov ZV SR (poznám ich len z fotiek a z TV-nie osobne), tiež v skupinke viacerých starších pánov. Preto ma teraz napadlo, či neboli pripomienkovať tento zákon.
  Pokiaľ ma pamäť neklame, tak posledné pripomienky k tomu zákonu boli dávané niekedy v r. 2013, bývalým prezidentom pánom Bohunickým. Na starom webe vtedy o tom informoval ešte pán Bada a bola k tomu, sa mi vidí dosť obsiahla diskusia v komentároch.Už to tam nemôžem nájsť, asi je to zmazane, no dajak tak si to pamätám.Ale môj záver, alebo myšlienka čo ma napadla:
  Neboli tam včera funkcionári niečo pripomienkovať? Možno po tom 26-tom júni sa dozvieme, či sa blyslo na lepšie časy, alebo či len zahrmelo.

 • Veľmi pochybujem , že niekto za takých “skvelých ” výhodných podmienok pôjde do uniformy ,aby potom robil niekomu pajaca ,pardon nazvali to aktívne zálohy.Do 25 odslúžených rokov je ešte veľmi ďaleko.Ako ich budú potom triediť?

 • Návrh Zákona o štátnej službe podľa mňa: Obsahuje prvky DISKRIMINÁCIE pre väčšinu slúžiacich vojakov a to z dôvodu.Podľa novelizácie Zákona 328/2002 Z.z. účinnej od 1. mája 2013 a následne § 143aa je umožnené KAŽDÉMU vojakovi/policajtovi dosiahnuť na NÁROK na výsluhový dôchodok a to postupným predlžovaním služby až na 25 rokov, čo je rozpätie od 1. mája 2013 približne 18 -- tich rokov až do roku 2031 -- 2032.
  .
  Podľa “Dôvodovej správy” Návrhu Zákona o štátnej službe, pri nepísanej forme “karierného postupu” -- viď. -- dočasná štátna služba, v ktorej môžu zotrvať profesionálni vojaci najdlhšie 17 rokov. Ide predovšetkým o profesionálnych vojakov, ktorí po skončení dočasnej štátnej služby budú vytvárať zálohy ozbrojených síl;…..
  …..ide o ZAMEDZENIE zotrvania VäČŠINY profesionálnych vojakov naďalej v služobnom pomere, čím sa vytvára ROZPOR medzi Návrhom zákona o štátne službe a novelizovaným Zákonom 328/2002 Z.z. -- konkrétne § 143aa.V dôvodovej správe sa tiež píše, že za týmto účelom bude (parafrázujem) otvorený tiež Zákon 328/2002.
  Alebo sa mýlim?Možno niekto podrobnejšie rozlúskol Dôvodovú správu k Návrhu o štátnej službe…..

 • Mňa zaujalo z “Dôvodovej správy”:
  -- dočasná štátna služba, v ktorej môžu zotrvať profesionálni vojaci najdlhšie 17 rokov. Ide predovšetkým o profesionálnych vojakov, ktorí po skončení dočasnej štátnej služby budú vytvárať zálohy ozbrojených síl;
  .
  -- stála štátna služba, do ktorej budú profesionálni vojaci vymenovaní z dočasnej štátnej služby. Do stálej štátnej služby nebudú môcť byť vymenovaní vojaci vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, slobodník a poručík. V stálej štátnej službe budú profesionálni vojaci, ktorým charakter ich funkcií bude umožňovať vykonávať štátnu službu až do dosiahnutia vekovej hranice 55 rokov fyzického veku. Do stálej štátnej služby sa dostane menšie množstvo personálu, ktorý bude motivovaný slúžiť čo najdlhšie obdobie. Úmerne s predĺžením priemernej dĺžky služobného pomeru profesionálnych vojakov sa predĺži aj doba ich prispievania do osobitného účtu a na druhej strane sa úmerne zníži počet poberateľov výsluhového dôchodku a skráti sa doba poberania výsluhového dôchodku;
  -- krátkodobá štátna služba, ktorá ako novo koncipovaný a osobitný druh štátnej služby s dĺžkou trvania 1 až 3 roky plní zámer vykryť dočasnú potrebu personálu v nedostatkových odbornostiach.
  .
  Teda vyšlo mi z toho, hoci som v Dôvodovej správe nenašiel slovné spojenie “kariérny postup”(možno som prehliadol) -- kto odslúži iba -17,- rokov v Dočasnej štátnej službe, ten teda kariéru neurobí -- a to je tá väčšina, o ktorej sme niekoľko-krát písali.Nikde som sa ale nedočítal, že mu MO SR zabezpečí civilné pracovné miesto.Neviem, ale ako: dajme tomu vo fyzickom veku -36,- rokov, kde začne odznova bývalý vojak(policajt) civilnú kariéru a :rodina, hypotéka…atď…..Je to domyslené, ale iba vzhľadom na šetrenie osobitného účtu, či menšieho počtu poberateľov výsluhového dôchodku, ale ČLOVEK ostal na kanci reťazca, hoci najlepšie roky života stratil pre službu štátu…

 • Prvé čítanie má byť podľa schváleného programu rokovania NR SR 26.6.2015 o 09,00. Zákon by mal osobne prezentovať minister obrany.

 • Sme už múdrejší o niečo v tejto oblasti? Alebo sa stále ešte rokuje?

 • Ono je to akési plné tajomstva už od vtedy, ako ho minister vyňal 24.6.2014 z programu schôdze nrsr. Ale pravdivý dôvod sa čoskoro dozvieme. :wacko:

 • Pozrite, tento zákon sa už rieši dlhé roky (pamätám si ešte ako mi bývalý MO p. Galko odpísal, že novelizácia 346 riešiaca nevyhovujúce konkurenčné výbery sa zrušila kvôli tomu, že idú spraviť pre vojakov nový zákon) a začať ďalšie pripomienkové konanie by viedlo k tomu, že by tento zákon zase do konca volebného obdobia nestihli schváliť. No a problémy vyplývajúce z 346 by sa nám ďalej hromadili. Ja očakávam že na GŠ pripravili zmeny, ktoré budú pre nás vojakov prínosom a som rád, že so to posúva ďalej.

 • Prečo, sa to robí znovu takýmto pokútnym spôsobom? Kde je možnosť pripomienkovať návrhy NGŠ-a? Nikde. Spravíme si to podľa seba cez poslanecké pozmeňujúce návrhy. Návrh zákona sa minulý rok stiahol iba z dôvodu, že určitá skupina vojakov vyjadrila nespokojnosť s pripomienkovým konaním k zákonu napísaním listov ministrovi obrany a predsedovi výboru pre bezpečnosť a vyjadrila neochotu za daných podmienok ďalej slúžiť a medializovať celú kauzu. Následne bol návrh zákona stiahnutý z rokovania a určitá skupina vojakov bola na pokyn z najvyšších miest potrestaná.
  Opäť tu na tom niečo riadne zapácha…

 • Takže je to oficiálne -- zákon v prvom čítaní bude tak, ako ho minulý rok schválila vláda. Do druhého (a ďalšieho) čítania pôjde návrh zákona už zmenený, zmeny sa do návrhu zákona zapracujú formou poslaneckých návrhov.

  http://www.mosr.sk/35187-sk/zakon-o-statnej-sluzbe-profesionalnych-vojakov-pojde-do-prveho-citania/

  Prečo mi to pripomína rok 2012 a zrušenie valorizácie VD? Tam sa tiež zmeny riešili bez toho, aby sa k nim vykonalo štandartné pripomienkové konanie…. Nechajme sa prekvapiť, dúfajme že prekvapenie bude pozitívne.

 • Ivan

  V tomto s tebou úplne súhlasím. Ale prečo by sa niečo malo robiť jednoducho, keď sa to dá zložito a smerné čísla sú nielen na regrutáciu, ale aj na prepúšťanie?

  Skús sa vrátiť naspäť a prečítaj si čo som pôvodne napísal -- “Ale súčasne umožní tým, čo už slúžiť nechcú a majú nárok na VD jednoduchší odchod”…. Ja som nikde netvrdil že odísť sa NEDÁ. Myslel som tým len to, že dnes (a aj v minulosti), pokiaľ nie je vôľa, tak odchod PrV je často zbytočne zložitý. A nie každý je natoľko otrlý, aby sa púšťal do boja s mašinériou v prípade, že PÚ žiadosť s odvolaním sa na potreby ozbrojených síl zamietne…. Poznám vojakov, čo boli prepustení hneď po podaní žiadosti bez problémov, ale aj vojakov, čo sa kvôli prepusteniu niekoľko rokov súdili. Poznám aj takých, ktorým žiadosť najskôr zamietli (aj napriek tomu, že výkon služby znemožňoval plnohodnotné plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o rodine), tak využili napr. § 13 ods. 1) písm m). Ale pokiaľ sleduješ médiá, tak si si možno všimol kauzu istej poručíčky, pôvodne slúžiacej na VS, ktorej ani odvolanie sa na uvedený paragraf najskôr na prepustenie nestačilo….

 • buko1
  Stále si mimo.
  §13 odst.1 pís.o (súhlasiť so službou podľa potrieb služobného úradu), odst.2 túto podmienku musí spĺňať počas celej doby služby. Takže ak počas služby s čímkoľvek písomne nesúhlasí (personálny zámer, atď.) má biť prepustený a nie premiestnený proti svojej vôli. A žiadosť o skončenie služobného pomeru je predsa absolútny nesúhlas so službou podľa potrieb služobného úradu. Trestný čin nepácha vojak, ale personálny úrad (respektíve jeho riaditeľ), lebo podľa trestného zákona §128 je príslušník ozbrojených síl verejným činiteľom a keď verejný činiteľ vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, dopúšťa sa trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa §326 trestného zákona. A o zamedzení prístupu k základným právam a slobodám podľa čl.35 ústavy SR ani nebudem hovoriť.

 • A čo myslíš že som robil? § 13 ods. 1) je o podmienkach, ktoré musí vojak spĺňať pri nástupe do OS SR…. Odsek 2 definuje ČO z toho musí spĺňať po celú dobu služby… § 12 zakazuje PODNIKAŤ a pod.

  Len taká maličkosť -- je to pár rokov, čo vojaci vstúpili do strany a tým pádom prestali spĺňať § 13 ods. 2. Aké bolo riešenie? Spočiatku, pokiaľ sa to nerozmohlo, tak boli vojaci prepúšťaní. Neskôr to ale začali riešiť orgány činné v trestnom konaní ako úmyselný trestný čin vyhýbanie sa výkonu vojenskej služby (ak si správne pamätám) -- čo v prípade dokázania znamená, že vojak je prepustený podľa §70 ods. 1 písm f) -- a teda podľa zákona 328/2002 nemá nárok na ODCHODNÉ a výsluhový dôchodok dostane až po dosiahnutí dôchodkového veku….

  Napr. porušenie § 12 môže (netvrdím že musí) viesť k prepusteniu podľa § 70 ods 1 písm. d) (porušenie zákazu ustanoveného zákonom) -- opäť bez nároku na odchodné a VD neskôr…. Podobne spomínaný § 13 ods. 1 písm o) môže opäť viesť k prepusteniu podľa § 70 ods. 1 písm d), pretože § 119 ods. 1 písm. c) hovorí jasne…. A nesplnenie rozkazu je naviac aj trestným činom.

 • buko1
  Stále si mimo. Pozri tie paragrafy čo som tam napísal a potom sa hádam dostaneš do obrazu.

 • @Ivan: to poznám… Ale nie každý má chuť dať personálny rozkaz preskúmať súdom a tento proces je troška zdĺhavý…. Uvidíme aký bude postup Personálneho úradu, ak sa predložený návrh radikálne zmení v neprospech vojakov a v septembri si dá žiadosti niekoľko stoviek PrV….

 • Ja kašlem na nejaké preteky len ma mrzí, keď tu dávate falošné nádeje.

 • AD: Ivan. Vidím že sedíte prilepený na internete, oficiálne to bolo zverejnené len pred chvíľou. To nie je o súťaži, zvlášť keď nepoznáte súvislosti. Tak nakoniec to ale po dlhých peripetiách v programe 53 schôdze bude. Či to splní očakávania PrV, alebo to bude „ pyrrhovo víťazstvo“ sa uvidí. Nádej tu je. Inšpiráciu možno nájsť v článkoch M. Kolena o presadzovaní práv VD v NR SR. Je to však o aktivite dotknutej skupiny. Aj v tejto diskusii sa k návrhu zákona len ojedinele vyjadrujú PrV. Ako keby čakali, že sa to samo, alebo to niekto iný vyrieši. Na oživenie „barlička“ citát ministra obrany z Bielej knihy o obrane Slovenskej republiky „Nejde len o vojenský hardvér. Bez vojakov a vojačiek by aj najsofistikovanejšie zbrane boli bezcennými kusmi materiálu. Je povinnosťou zabezpečiť im plnú podporu vrátane modernej legislatívnej úpravy štátnej služby profesionálnych vojakov a stabilizácie ich sociálneho zabezpečenia“.

 • No čo chlapci? Kto mal pravdu? 53. schôdza nrsr 16.6.2015 69. bod.

 • Miro, prvé štyri odrážky sú splniteľné bezproblemovo, pri troške porozumenia a úcty navzájom. Posledná piata nikdy, pretože spomenuté inštitúcie toto zabezpečia len pre svoju vrchnosť- niekedy sa tomu hovorilo “špičkových pracovníkov” :wacko:

 • Milan, plne podporujem a súhlasím s takýmto pohľadom na vec.Ale nesmeli by tu byť predsudky typu:
  -- priamy výkon služby robí pre kancelárie a naopak…..
  -- kancelárie sú nenahraditeľné pre priamy výkon služby…..
  -- priznať si, že jední bez druhých nemôžu fungovať…..
  -- pri schvaľovaní zákonov v legislatívnom procese nepozerať na mladších kolegov v priamom výkone služby ako na “kusy” v zmysle: straty sú povolené…..
  -- zabezpečí/nezabezpečí MV SR, MO SR pracovné miesto (civilné) pre príslušníkov silových rezortov, ktorí v rámci uvoľnenia/prepustenia zo služobného pomeru NEDOSIAHLI na NÁROK na PRIZNANIE výsluhového dôchodku z dôvodu neodslúženia potrebného počtu rokov v trvaní 15 až 25 podľa novelizovaného zákona 328/2002…..atď.
  …..atď.

 • Pre Buko-1 dňa 09.06.2015 o 06:48 hod.:
  V poriadku. Verím tomu, že to tak je. Osobne by mi nevadilo, ani keby tie počty boli x-násobne vyššie. Pretože tí chlapi, čo nadsluhujú, nadsluhujú len z toho dôvodu, aby si udržali akú-takú životnú úroveň a štandard, na ktoré sú dlhodobo zvyknutí a o ktoré by určite prišli, keby možnosť tých výnimiek nevyužili. Naviac, svojej robote asi rozumejú a vedia ju robiť- čo sa niekomu ale páčiť nemusi.
  Ale jedna sa tu tiež možno o to, či každý ma tie možnosti, chuť a príležitosť. Asi ťažko. Pochybujem, že niekde na Kolýňanskom kopci sa bude vo všetkých našich desiatich tankoch denne preháňať 40 päťdesiatnikov v rámci výcviku( osádka T -55 sú štyria muži, T-72, o jedného menej). Jeden, dvaja sa tam určite uživia na riadiacej veži .To len tak na okraj, ako príklad. Mohol som prirovnať tiež, že na cestách “pirátov” neprenasledujú postarší policajti, ale vymakaní mladíci, u hasičov na “mokrých funkciach” sú mladí fíci, obstarožní strýkovia sú zpravidla na”suchom” okresom, krajskom riaditeľtve v kanceláriach…Takže asi tak by to malo byť zavedené (či už v kapitalizme, alebo aj predtým za socializmu) a nikto by tu nestriehol, či mu každé dva roky zvýšia-znížia-zachovajú-priznajú-zvalorizujú-nezvalorizuju a o koľko penziu, či dostane baliček, alebo nie,či môže ísť na vlaku,autobuse,lodi,lietadle zadarmo, za polovičný poplatok, prípadne za palivový príplatok, alebo predražene.

 • pre buko1
  Odporúčam si pozrieť aj §13 zákona č.346/2005 presnejšie odst.1 pís.o a odst.2 a aj §12 odst.1 a v súvislostí s ním tiež bi nebolo od veci pozrieť si aj ústavu SR čl.35 a trestný zákon §128 a §326.

 • @Milan Faltin: troška som pátral vo verejne dostupných materiáloch na internete a na stránke http://www.personal.mil.sk/ v časti Dokumenty a materiály sú ročenky, ktoré vydáva Personálny úrad za jednotlivé roky. Okrem iného sú tam aj tabuľky koľko vojakov v jednotlivých hodnostných zboroch “presluhuje” (režim udržiavania a pod.). Z ročenky za rok 2014 vyplýva, že 179 vojakov už prekročilo maximálnu dobu služby na hodnosť, ale ešte nedosiahli vek 55 rokov, 5 vojakov má výnimku z veku 55 rokov (z toho 2 dôstojníci -- min. jeden z nich je v hodnosti major -- a jeden poddôstojník). Takže je ich menej ako som predpokladal.

 • @Ivan: vy asi NIE ste vojak…. Alebo ak ste, tak máte riadne medzery v znalostiach zákona, podľa ktorého slúžite…

  Viete aký je rozdiel medzi slovným spojením … sa skončí prepustením… a … možno skončiť prepustením…. (§ 70 dnes platného zákona 346/2005, ods. (1) a (2))??

  Pozrite sa do zákona KEDY služobný úrad vojaka AUTOMATICKY prepúšťa (či sa to vojakovi páči, alebo nie) -- § 70 ods. (1) a potom sa pozrite do ods. (2) písm a) -- to je bod, podľa ktorého vojak odchádza na VLASTNÚ ŽIADOSŤ (pri odchode podľa odseku ods. (1) si žiadnu žiadosť dávať nemusí). Podľa ods. (2) písm (a) na vlastnú žiadosť vojak MôŽE byť prepustený, ale aj NEMUSÍ. A to je dnes MIEROVÝ STAV… A verte tomu, že nie každý, kto si dá žiadosť pred uplynutím výsluhy v hodnosti, dohodnutej doby služby, alebo skončením režimu udržiavania je skutočne prepustený….

  Nový návrh zákona prepustenie profesionálneho vojaka v stálej štátnej službe, (nie dočasnej) ktorý splnil podmienky na priznanie výsluhového dôchodku zjednodušuje -- po podaní žiadosti o skončenie služobného pomeru MUSÍ byť prepustený najneskôr do 8 mesiacov (2 mesiace vydanie personálneho rozkazu, 6 mesiacov “výpovedná doba”), ak sa nedohodne na skoršom dátume. Všetci vojaci podľa navrhovaného zákona, ktorí slúžia dnes viac ako 16 rokov sú účinnosťou zákona v stálej štátnej službe (aj keď je pravdepodobné, že kvôli ročnému odkladu sa hranica posunie na 17 rokov, aby sa do stálej štátnej služby automaticky dostali len PrV ktorí už majú nárok na VD podľa novelizovanej 328/2002).

 • Jedna spomienka na podporu J. Fuseka o 21:05 hod.:

  Súhlasím. Pretože napríklad ja, keď som v 1995-tom roku po odslúžení cca 25 rokov odišiel do civiľu, vyfasoval som 4,5tis Sk VD, V civiľu som zarobil čistého okolo 5,5 tis Sk. Keďže som k tomu mohol beztrestne pripočítať, tak baj-oko aj 1,0 tis Sk aj diety z CP (bol som furt na cestách-robil som “drivera”) , vychádzal mi v minulom storočí prakticky ministerský plat -- z ktorého sa dalo vyžiť- hoci už aj Marsky zdraželi dvojnásobne. Dneska mám súčet VD a SD v prepočte na € trochu vyšší. Ale druhu škatuľku Marsiek si môžem dovoliť kúpiť až o 24 hod, nie v okamihu, keď vyhulím poslednú. Alebo keď nechcem byť pesimista je to tým, že je ich v krabičke len 19 a nie 20? Či optimisticky- štát sa takto nepriamo stara o moje zdravie, keď som taký nedisciplinovaný, že na staré kolena hulím jak Turek? 🙂 …???…

 • buko1 napísal: 8. júna 2015 o 20:48
  “To čo tvrdíte sú hypotézy o ktorých sa hovorí už pekných pár rokov, aj keď netvrdím že takáto situácia nemôže niekedy v budúcnosti nastať”.
  O to mi išlo -- poukázať na “hypotézy” -- aby k nim nikdy v budúcnosti nedošlo, ani aby v budúcnosti takáto situácia nenastala.Myslím, že v tomto je nie len medzi nami zhoda.

 • Ako je napísané v príspevku 7. júna 2015 o 19:42
  Uvidíme. Čas ukáže.
  Ale od nevalorizácie v roku 2012, či od novelizácie 328-ky účinnej k 1. máju 2013 sa situácia iba zhoršuje či v neprospech slúžiacich, či výsluhových dôchodcov.Niekedy to nepripadá ani na “Bulharske konštanty”, ale na situáciu do budúcnosti, kedy výsluhové dôchodky budú existovať de jure, ale de facto sa k nim bude problém dopracovať.Až vylúčime retroaktivitu pre tých, ktorí už majú VD priznané, tak novopriznané VD podľa všetkého budú ubúdať, čím sa naplní cieľ -- ušetriť čo najviac na osobitnom účte a byť dobrí v očiach verejnosti.Čo už s tým, až niektorí príslušník silového rezortu kvôli chýbajúcemu roku-dvom nedosiahne na VD a vzhľadom na fyzický vek cca. štyridsiatnika ho už nikto v civile nezamestná.Kariéra je u konca, začať odznova nie je kde, ostanú mu “oči pre plač”, ale štát je bez viny -- pretože všetko je v rámci/zmysle zákona.
  Uvidíme, čas ukáže.

 • pre buko1
  Jediné miesto, kde môžu niekoho držať proti jeho vôli je v čase mieru väzenie. a pokiaľ mi nič neušlo, tak v slovenskej republike nebol v poslednej dobe vyhlásený ani núdzový, ani výnimočný, ani vojnový stav “CHVÁLA BOHU”. Takže o akom jednoduchšom odchode to tu hovoríte Pán buko1? Pre každého platia zákony rovnako ale na každom záleží ako pozná svoje práva a ako si ich je ochotný brániť. Máme tu predsa aj orgány činné v trestnom konaní.

 • To že sme museli slúžiť čo najdlhšie je jasné , ale slúžiť 25 rokov iba za 37.7 percenta je choré.A tí čo nevydržia,dôchodok zo SP.Zo spomienok nevyžije nikto.

 • Čistá pravda,teraz som dočítal aj zákon o SP.Mladík ktorý nastúpi v 18 -tke,po odslúžení 25 služby nejakých smiešnych 37,5 percenta. Mládi v prdeli , do dúchodu daleko.Bude nútený ísť niečo robiť.na minimálny dôchodok ďalších 15 rokov.Budúcnosť na zaplakanie.Bulharské konštanty ako vyšité zlatou niťou , z medu.

 • Milan Faltin: 55 roční (a starší) majori nie sú až také biele vrany ako si myslíte…. O kapitánovi neviem, ale nepoznám všetkých kapitánov osobne, takže to nevylučujem.

  Miro Palfi: zákon 328/2002 dnes NEPOZNÁ ODKLAD vyplácania VD…. VD je priznaný pri skončení služobného pomeru ak je odslúžený potrebný počet rokov BEZ ohľadu na fyzický vek. To čo tvrdíte sú hypotézy o ktorých sa hovorí už pekných pár rokov, aj keď netvrdím že takáto situácia nemôže niekedy v budúcnosti nastať.

  Juraj Fusek: keď to beriete takto, tak aj dnes (a v minulosti tiež) sme nútení slúžiť čo najdlhšie…. Napr. -- 15 rokov 30%, 25 rokov 55%, 30 rokov 60% a teraz 40 rokov 70%…. Ale väčšina dnešných príslušníkov OS SR sa pri súčasnom zákone nedostane ani k tým 55 rokom -- buď skončia výsluhou v hodnoti, pretože neprejdú konkurenčným výberom, max. dobou služby na hodnosti (ak sa dostanú do režimu udržiavania). Takže nový zákon paradoxne umožní dotiahnuť tie maximá väčšiemu počtu vojakov ako teraz. Ale súčasne umožní tým, čo už slúžiť nechcú a majú nárok na VD jednoduchší odchod (teda ak sa daný paragraf nezmení).

 • Len taká mnemotechnická pomôcka k J. Fusekovi a M.Palfimu o 17:08 a 13:07 hod.:

  Keď sa hovorí a píše o percentách v závislosti od rokov, tak podľa dlhodobých skúsenosti to zvyčajne vždy smrdí rôznymi “smiešnymi bulharskými konštantami”. Alebo sa mýlim? Myslím že nie!

 • § 39 zák. 328 po prerobení hovorí že nárok na výsluhu je po 25 rokoch služby s 37.5 percentami,po odslúžení 35 bude mať nárok na 62 percent. Žiadna výsluha po 15 ale až po 25. Všetci dobre vieme o čom sa bavíme.Takže ak terajší dvadsiatnik sa rozhodne pre službu vlasti si to musí poriadne zvážiť.Tak budú nútiť človeka slúžiť alebo nie ? Po 25 rokoch iba 37 percent je bieda.Vieme aká je služba u hasičov,vojska i polície.
  Pre niektorých diskutujúcich ,328 máme k dispozícii na tomto fóre.nikdy som netvrdil že niekde je písaný vek. Ale matematika nepustí.Skúste počítať.

 • Pre Buko-1:
  V plnom rozsahu súhlasím s obidvoma príspevkami Mira Palfiho a mohol by so ešte aj dodať…ale nechcem znervozňovať ľudi.
  Taktiež súhlasím s príspevkom Juraja Fuseka. A k tomu nariadeniu NGŠ- tak to sú také zadné vratka pre vojenských, resp. uniformovaných pánov. Už by som chcel vidieť, toho kpt. alebo mjr. ktorý by bol vo výkone v tak vysokom veku. Na prelome socializmu-kapitalizmu, som jedného poznal, a vzhľadom na to, že bol kamarát, som mu to aj prial. Ale už to bolo také-nijaké… Spusta ďalších mu nepriala…

 • buko1 napísal: 8. júna 2015 o 11:49
  “Ak niekto začne dnes slúžiť ako 18 ročný, tak môže odísť do VD už ako 43 ročný”….Súhlasím, ale aby nedošlo napríklad k:
  1/ výsluhový dôchodok priznaný …… už ako 43 ročný
  2/ výsluhový dôchodok priznaný a VYPLÁCANÝ -- v ktorom roku fyzického veku?
  Bod 1 a 2 sú dva rozdielne veci a v Rozhodnutiach o výsluhových dôchodkoch je uvádzané VD priznaný a vyplácaný.Ide o to, aby zákonodarca nemal v úmysle do zákona zakomponovať iba bod 1 a bod 2 upraviť nejako ináč.Dajme tomu aj v novelizácii Zákona o štátnej službe, či otvorením Zákona 328-ky.Tých otáznikov je viacero…Prekvapenie už jedno bolo v roku 2012 pri (ne)valorizácii výsluhových dôchodkov.

 • Možno kolegom Jurajom Fusekom bola myslená kombinácia dvoch zákonov, ako pred časom písal aj Ivan a to :
  1/ — Zákon 328, § 143 aa Z.z. (postupné predĺženie veku do odchodu na výsluhový dôchodok až na 25 rokov služby.
  2/ -- Návrh Zákona o štátnej službe (možná budúca novelizácia)
  Bolo to v zmysle /už to neviem spätne nájsť/ -- jeden zákon síce umožňuje dosiahnuť získanie výsluhového dôchodku, druhý zákon má v sebe prvky -- §§-fy proti, ako sú: ne/predĺžovanie výkonu služby po určitom počte odslúžených rokoch, možno kariérny postup, či fyzický vek…atď.
  Podľa mňa išlo o to, aby oba zákony neboli proti sebe, v protiklade, či rozpore a aby nediskriminovali určitú skupinu vojakov, policajtov…..a pod.
  Takto mi to vyšlo z predchádzajúcich príspevkov v minulosti…

 • Juraj Fusek napísal: …..Tým pádom sa musí prerábať a prispôsobovať 328,ktorá núti slúžiť do 62 roku života….

  Zákon o sociálnom zabezpečení nikoho nenúti slúžiť do 62 rokov života. Zákon 328/2002 NEOBSAHUJE nikde vo svojich paragrafoch fyzický vek. Všetko je definované na základe odslúžených rokov…. Ak niekto začne dnes slúžiť ako 18 ročný, tak môže odísť do VD už ako 43 ročný….
  Naviac keby ste čítali súčasne platný zákon 346/2005 (platný už DESAŤ rokov), tak by ste vedeli, že § 21 ods. 3 písm. c) vekovú hranicu 55 rokov definuje ako konečnú pre výkon dočasnej štátnej služby PrV. Výnimku má zo zákona NGŠ, ostatným vojakom môže službu po dosiahnutí veku 55 rokov povoliť minister obrany (v odôvodnených prípadoch).

 • No uvidíme. Čas ukáže.

 • Pre Ivan:

  Pán Junek má oveľa viac skúseností a je bližšie k Vami spomínanej realite procesu prijímania zákonov v NR SR a tak si myslím,že jeho príspevok je relevantný. Naopak čitatelia tohto webu by mali oceniť aj takéto informácie priamo z miesta deja.

 • Lebo zo septembrovej schôdze pôjde už len k Pánovi prezidentovi!!!

 • Rád by som vedel dôvod, prečo by na programe 52. schôdze návrh zákona nemal byť. Čím sa to tu zase utešujete. Veď žite už prosím Vás v realite. Predkladatelia predsa mali dôvod na zastavenie zákona až po teraz a takisto majú dôvod aj na to prečo ho práve teraz pustili ďalej. Aký je to dôvod? To vedia len oni. V rozhodnutí z 28.5.2015 sa píše, že lehota na prerokovanie v druhom čítaní je pre výbory 10 a 11.9.2015 a septembrová schôdza začína 16.9.2015. Takže podľa môjho názoru po skončení septembrovej schôdze bude jasné aký zákon nakoniec bude.

 • AD: buko2
  sledujte na webe NR SR program rokovania, ktoré bude od 16.6. Je však pravdepodobné, že tam uvedený bod nebude zaradený. K pôvodnému návrhu predloženému do NR SR bolo veľmi veľa výhrad aj medzi poslancami. Preto predpokladám, že to tak skoro nebude. Viac ma však udivuje, že sa niektorí dostali až teraz k textu návrhu zákona. Pokúsime sa v dohľadnej dobe pripraviť návod ako môžu všetci profesionáli sledovať legislatívny proces. Myslím si, že tak zásadné veci by mali byť aj predmetom širokej diskusie medzi profesionálnymi vojakmi. Osobne som bol v rámci PK na rokovaní k návrhom, ktoré predložili vyslúžilci. Niektoré zmeny v prospech profesionálnych vojakov sa nám podarilo presadiť. Nemôžeme však ako vojenskí veteráni úplne nahradiť aktívnu účasť profesionálnych vojakov na legislatívnom procese, alebo pri tvorbe vykonávacích predpisov v rezorte a OS SR. Určite sa však budeme snažiť na tomto webe zverejňovať aj legislatívne návrhy, ktoré sa dotýkajú profesionálnych vojakov. Predpokladám, že ste profesionálny vojak. Chcel by som preto oceniť, že ste sa zapojili do diskusie na tomto webe. Budeme radi ak sa článkami alebo komentármi zapojíte aj do iných sekcii v ponuke webu a tak prejavíte nielen dôveru k Fóru BZ ale pomôžete aj ďalším kolegom v šírení informácií potrebných pre ďalšiu kariéru a osobný život.

 • Keď trošku porozmýšľate, tak prídete na to, že návrhu zákona, ktorý je v národnej rade, sa nedá veľmi držať. Lebo tam takýto leží už rok. 5.6.2014 bol doručený do národnej rady. Pán minister Glváč v januári tohto roku povedal, že dôvod prečo požiadal o vyradenie zákona z programu schôdze ktorá sa začala 24.6.2014, bol ten, že sa menil náčelník generálneho štábu a, že nový NGŠ po preštudovaní návrhu zákona chcel do neho zapracovať nejaké zmeny. A tak zákon rok stál v národnej rade a neviem si ani predstaviť aké to môžu biť zmeny, keď ich do návrhu zapracovávali rok a držali ich v takej tajnosti že sa o nich nikde nedá nič zistiť. Toto je holá pravda a teraz keď sa zo zákonom začalo niečo robiť sa hádam dozvieme akú hru to tu s nami naši politici a najvyššie velenie hrá. Myslím, že to bude asi pecka. A som veľmi zvedavý koľko tých fám ktoré okolo zákona vznikli sa stane pravdami. Veď sa predsa hovory, že bez vetra sa ani lístok na strome nepohne. :wacko: :wacko: :wacko:

 • hmmmm takze praporcici vyhynu….. v novom zakone ich uz nevidim….. z nasho letiska odide kopec ludi. vacsie ponizenie vojaka nemoze byt, ako “vyfasovanie ” nizsej hodnosti s akychkolvek dovodov. kto nezazil, naozaj tazko pochopi.

 • Informácia je vierohodná,pred chvíľou som čítal návrh zákona.Najviac ma na tom všetkom zaujalo že sa navrhuje slúžiť do fyz. veku 55 rokov.Tým pádom sa musí prerábať a prispôsobovať 328,ktorá núti slúžiť do 62 roku života.

 • Je informaci buka 1 o tom ze zakon o statnej sluzbe je opat v parlamente vierohodna? Na strankach NRSR nie je ani zmienka.

 • No a keď vylezie z národnej rady, tak mnoho slúžiacich vojakov určite zažije prekvapenie, lebo zmeny v návrhu boli dôvodom prečo zákon rok stál. Povedal pán minister. Už len čakať, či tie prekvapenia budú príjemné, alebo nepríjemné.

 • Zákon je opäť v parlamente, druhé čítanie by malo byť dop 11.9.2015, platnosť k 1.1.2016.

  http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=6&CPT=1049

 • Ľudkovia. Jún sa blíži a Pán minister sa nechal počuť, že v Júny má na zákon black-out, tak uvidíme.

 • Nuz pripustam, ze na INTERNOM fore MO SR -- na rezortnom intranete to urcite JE, ale kedze pracujem na odlucenom pracovisku v lese, ver mi, ze v mojej unimobunke ziadne pripojenie nie je. mam dokonca este stary vytacaci telefon. preto som vdacny aspon za tento zdroj informacii. za pochopenie dakujem.

 • No vidíte a je koniec apríla. Už pomaly rok visí návrh zákona v NRSR. Trochu zvláštna hra. Nemyslíte? Buď sú jeho tvorcovia úplne neschopný, alebo jednoducho nevedia čo chcú.

 • ahoj, je nieco nove v pripravovanom navrhu?

 • No už bi bolo načase, aby sa nejako vyjadrili.

 • Podla kuloarnych informacii, su pripravene 3 verzie zmeny 346. 1.mala novela 346 2.velka novela 346 3.uplne novy zakon ( asi ten ktory bol stiahnuty). do koca marca ma byt rozhodnute ,ktora verzia bude vybrana.

 • Aktívnym vojakom odporúčam sledovať INTERNÉ fórum MO SR na rezortnom intranete -- forum.mil.sk . Občas sa tam niekto z kompetentných ozve, naposledy 4.12.2014. Prístup k webu je na všetkých útvaroch OS SR, stačí chcieť.

 • Pre Ivana -- 30. decembra 2014 o 22:48

  Či už to nazveme nezáujmom, alebo rezignáciou slúžiacich vojakov, alebo policajtov(aj tí majú predložiť nový zákon -- tí majú aspoň odbory, aké také, ale majú), podľa mňa sú dôležité aj tieto pohľady, ktoré situáciu pre radových slúžiacich výrazne komplikujú:
  1/ -- kariérny postup
  2/ -- Zákon 328, § 143 aa Z.z. (postupné predĺženie veku do odchodu na výsluhový dôchodok až na 25 rokov služby.

  • Miro Palfi:
  3.10.2014 o 8:32
  Pre Milana Faltina a Ing.Eduarda Keresztešiho.
  “Mechanizmus by sa aj našiel”.Ona tá spravodlivosť nebude nikdy.Predsa najviac odslúžených rokov(30-40)majú kolegovia v administratíve – dajme tomu, aby som bol slušný a spravodlivý, ich priamy výkon služby vyústil kariérnym postupom.Čo je cieľom väčšiny slúžiacich. ALE Až si zoberieme priamy výkon služby(bez kariérneho postupu), väčšina výsluhových dôchodcov má odslúžených 15-30 rokov.A v budúcnosti to bude ešte horšie.Kariérny postup urobí menšina schopných, ctižiadostivých alebo aj(vyvolených…?…) a tá väčšina slúžiacich na výsluhový dôchodok ani nedosiahne, pretože v dnešnej dobe sa už neslúži DOŽIVOTNE. Civili menia zamestnania každých 4-5 rokov, napr. v silových zložkách je najdlhšia doba služby u colníkov 9,1 roka…atď(a potom do civilu).Takže v budúcnosti na výsluhový dôchodok pri trvaní 25 rokov služby dosiahne málokto zo slúžiacich.A je VYBAVENÉ. Takže aká, alebo lepšie povedané čo to je spravodlivosť.Široký to pojem.:

  Ja som svojho času písal aj tento príspevok v sekcii Zákon 328 plné znenie -- možno niečo pravdy na tom bude.

 • Ja som vojak a práve preto sa pýtam na dôvod zastavenia schvaľovania zákona. Teraz platný zákon a jeho konkurenčný výber je na ho… . Všetci vrátane ministra sa bili do pŕs ako idú všetko meniť a zrazu ticho. Ani len nemajú toľko charakteru, že bi povedali prečo. Potom nezostáva nič iné len špekulovať o tom, či nechystajú niečo, čo vytlačí do zálohy vojakov ktorých sa aspoň nejako dotýka sociálny zákon ešte pred novelizáciou v máji 2013. Veď čím dlhšie ostanú v armáde tým vyššie budú mať dôchodky aj odstupné. A tiež ich bude čoraz viac ktorý sa k nemu dostanú. Z tohto pohľadu je pre nich ” ministerstvo” finančné výhodnejšie vytlačiť ich do zálohy čo najskôr a miesto nich nabrať nových, mladých ktorý nemajú takmer žiadnu šancu získať odstupné a nie ešte dôchodok. Preto si myslím, že ich ani nezaujíma názor vojakov. A oni na to už prišli tak preto ten nezáujem podľa Vás. Podľa mňa je to skôr rezignácia. Čau.

 • Ešte jeden z prvých príspevkov, ktorý má podľa mňa veľkú výpovednú hodnotu.

  • Jaroslav Junek:
  19.12.2013 o 18:07
  Chcem touto cestou oceniť prácu P. Badu, ktorý venoval tomuto návrhu zákona veľmi veľkú pozornosť a organizoval pripomienkové konanie v klube Bratislava. Sám predložil väčšinu pripomienok. Je skutočne zarážajuca malá zapojenosť vojakov profesionálov do pripomienkovanie k návrhu zákona i keď je to zákon, ktorý upravuje podmienky ich služby. Bolo by užitočné, aby sa vyjadrili v diskusii k tomuto článku prečo sú pasívnou a mlčiacou skupinou vojakov. Alebo sa čaká, že podmienky služby budú skôr odrádzať ako motivovať mladých mužov a ženy pre službu v OS ?

 • .
  Miro Palfi on 29. december 2014 at 21:44

  Pre Ivan o 21.36

  Čo sa týka mňa, od septembra 2014 som prešiel všetky mne dostupné informácie, žiaľ nikto nič iné nezverejnil…Možno ešte niekto iný lepšie informovaný.
  .

  Ivan on 29. december 2014 at 21:53

  Uvidíme. Ďakujem.
  .

  Miro Palfi on 29. december 2014 at 21:38

  Ešte nešlo dať príspevok do sekcie “Návrh Zákona o št.službe”
  .

  Ivan on 29. december 2014 at 21:36

  Toto všetko vieme, ale nechce sa mi veriť, že odvtedy sa nikto z Vás nedozvedel čo zapríčinilo zastavenie jeho schvaľovania.
  .

  Miro Palfi on 29. december 2014 at 21:15

  Pre Ivan o 20.33 mjr. Ing. Štefan Bukovan: 12.9.2014 o 13:40
  Zákon bude na rokovanie zaradený až potom, keď o to ZNOVU požiada minister obrany…. Presne toto je totiž uvedené v jeho žiadosti o presunutie prerokovania návrhu na z júnovej na niektorú ďalšiu schôdzu NR SR (citujem: O opätovné zaradenie do programu rokovania NR SR Vás požiadam listom).
  …..Toto bola posledná známa zverejnená informácia…..odvtedy nič.
  .
  Ivan on 29. december 2014 at 20:33

  A čo Návrh zákona o štátnej službe vojakov, ktorý je od júna v národnej rade. O tom neviete nikto nič? Je okolo neho akosi podozrivo ticho. Nezdá sa Vám? Ak niekto niečo viete tak sa ozvite.Ďakujem.
  .

 • • Filip:
  21.11.2014 o 17:57
  Dobrý deň, prečo je také ticho ohľadom tohto zákona?
  .
  • Milan Faltin:
  16.10.2014 o 23:25
  To je tak, keď pustíme baby ku kormidlu. Ja som to kritizoval, už asi ped rokom, že púšťame k tomu kormidlu modroknížkarov, ale ste ma nejen tu zhvízdali, že nie som moderný ( slušne povedané). Tak to tu máme teraz natvrdo, budeme počúvať baby…
  .
  • Pavol Bada BA:
  16.10.2014 o 17:41
  K návrhu zákona o štátnej službe
  Nórky budú musieť narukovať.
  Tak znie názov článku od novinárky Zsilleovej.
  OSLO, BRATISLAVA.
  Ženy sú v nórskej armáde od roku 1976. Doteraz mohli slúžiť dobrovoľne, od leta 2016 už bude pre nich vojenská služba povinná.
  Zákon schválil v utorok nórsky parlamenta škandinávska krajina je tak prvou v Európe s povinnou vojenskou službou pre ženy.
  “Je to historický deň,” povedala podľa DPA ministerka obrany Ine Eriksenová-Soreideová.
  Kým väčšina krajín buduje profesionálne armády, Nórsko sa snaží hlavne o rovnoprávnosť.
  “Náš cieľ je, aby podiel žien v armáde stúpol,” povedala ministerka.
  Momentálne je na povinnej vojenskej službe sedemtisíc mužov a tisíc žien, ktoré nastúpili dobrovoľne. Do roku 2020 sa má podiel žien podľa ministerstva obrany zvýšiť na dvadsať percent. Povinná vojenská služba sa pritom v Nórsku uplatňuje veľmi mierne aj pri mužoch. Zo 60-tisíc mužov, ktorí majú ísť na základe veku na odvod, ich nakoniec do armády ročne vyberú len osem až desťtisíc.
  “V skutočnosti nepotrebujeme vyšší počet brancov, ale rozšírenie vojenskej služby na všetky vekové kategórie s cieľom pritiahnuť tých najsilnejších a najkompetentnejších” povedala ministerka.
  Nórsko je prvá európska krajina, kde bude povinná vojenská služba pre ženy. Pridá sa tak k takým štátom sveta ako Izrael, Čína, Kuba, Malajzia, Bolívia či Severná Kórea.
  .
  • mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  12.9.2014 o 13:40
  Zákon bude na rokovanie zaradený až potom, keď o to ZNOVU požiada minister obrany…. Presne toto je totiž uvedené v jeho žiadosti o presunutie prerokovania návrhu na z júnovej na niektorú ďalšiu schôdzu NR SR (citujem: O opätovné zaradenie do programu rokovania NR SR Vás požiadam listom).
  .
  • jozef -to:
  30.6.2014 o 11:52
  Pre Milan Faltin 29. 6., 19,52
  Ten akýsi poslanec je Daniel Duchoň, bývalý riaditeľ Nemocnice MO SR v Bratislave a tiež určitú dobu vedúci služobného úradu MO SR. Teda človek, ktorý nemal ďaleko k vojakom. Asi mu v minulosti ublížili, keď sa im prostredníctvom poslaneckej funkcie takto odvďačil.
  .
  • Milan Faltin:
  29.6.2014 o 19:52
  Pre Eduarda Keresztešiho:
  Ja to vidím tak, že generálna riaditeľka ani inak odpovedať nemohla.Každou inou formuláciou odpovede,by totiž porušila minimálne zákon. Proste nemôže nám dať za pravdu, ani keby chcela.Toto všetko má začiatok v lete, takto presne pred dvoma rokami, keď akýsi poslanec /neviem mu prísť na meno ani od zlosti, ani v skutočnosti, pretože odvtedy o ňom nepočuť/, presadil nevalorizáciu na poslednú chvíľu. Potom, vzápäti zavedenie mnou už v minulosti spomínaných tzv. “bulharských konštant”, do výpočtových valorizačných vzorcov. A teraz, následne výsledok-smiešna valorizácia. Myslím,že tu vidíme typický príklad niečoho, čomu sa hovori- arogancia moci.
  .
  • Ing.Eduard Kereszteši:
  29.6.2014 o 10:20
  Pre Miroslava Pršalu:
  Úplne súhlasím s vašim príspevkom ,že práve teraz je vhodná doba a ZV SR by sa mal intenzívnejšie zaoberať diskriminačným valorizačným mechanizmom. Je to zvlášť nespravodlivé voči tým ,ktorý museli s OS SR odísť pre zdravotnú nespôsobilosť a teraz musia znášať smiešnu valorizáciu. O nelogickom výpočte valorizácie ani nehovorím. Po 30 rokoch 9,10€ po 15 rokoch 0,30€. Ja som sa obrátil s toto problematikou na generálnu riaditeľku SĽZ MO SR.
  A tu je jej odpoveď:
  .
  Vážený pán inžinier,
  obrátili ste sa na mňa s otázkou, či sa nebude prehodnocovať mechanizmus zvyšovania výsluhových dôchodkov podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“). Zastávate názor, že tento valorizačný mechanizmus je diskriminačný, a to predovšetkým voči tým profesionálnym vojakom, ktorí museli skončiť služobný pomer zo zdravotných dôvodov.
  K problematike uvádzam:
  S účinnosťou od 1. mája 2013 sa výsluhové dôchodky v súlade s § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. zvyšujú v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a podľa postupu uvedeného v § 68 ods. 3. Na základe týchto ustanovení sa výsluhové dôchodky zvýšia o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30, a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru sa ustanovuje číslom 1 a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2.
  Uvedený valorizačný mechanizmus vyjadruje predovšetkým mieru zásluhovosti v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, kedy dlhšia doba služby má priamy vplyv na výšku výsluhového dôchodku. Poberateľ výsluhového dôchodku, ktorému bola na priznanie nároku na výsluhový dôchodok zhodnotená doba služby 25 rokov, resp. viac, má po skončení služobného pomeru podstatne nižšiu možnosť zamestnať sa a získať tak aj nárok na starobný dôchodok, ako poberateľ výsluhového dôchodku, ktorému bola zhodnotená doba služby napríklad 15 rokov (do 1. mája 2013).
  Vo svojom maili tiež uvádzate, že v zákone sa vôbec nerátalo s vojakmi, ktorí museli odísť zo služobného pomeru nie vlastnou vinou, ale zo zdravotných dôvodov, pričom Vy sám patríte do tejto skupiny poberateľov výsluhových dôchodkov.
  Skutočnosť, že bývalý profesionálny vojak, ktorého služobný pomer skončil zo zdravotných dôvodov, je poberateľom výsluhového dôchodku, a nie invalidného výsluhového dôchodku, znamená, že k poškodeniu jeho zdravia nedošlo v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nemôže v takom prípade zohľadniť skutočnosti nesúvisiace s výkonom služby. Ak by však v dôsledku poškodenia zdravia v súvislosti s výkonom služby bol dosiahnutý stav invalidity, vzniká bývalému profesionálnemu vojakovi nárok na invalidný výsluhový dôchodok ako keby vykonával službu po dobu 30 rokov. V takom prípade by miera valorizácie invalidného výsluhového dôchodku bola rovnaká ako miera valorizácie starobného dôchodku zo všeobecného systému sociálneho poistenia.
  Na základe vyššie uvedeného Ministerstvo obrany SR nepovažuje platný valorizačný mechanizmus výsluhových dôchodkov profesionálnych vojakov za diskriminačný, a preto ani neuvažuje o jeho zmene.
  S pozdravom
  JUDr. Eleonóra KIŠOVÁ
  generálna riaditeľka sekcie ľudských zdrojov
  .
  • Milan Faltin:
  27.6.2014 o 11:13
  Pre Štefana Bukovana:
  Myslím si, že sa nič tak strašného nestalo. To stiahnutie zákona- z akýchkoľvek príčin, môže hrať aj v náš prospech.Lepšie povedané v prospech našich mladších kolegov. Je však treba využiť ten čas, do konca prázdnin, kým znovu príde na pretras, tlačením na zákonodárcov tými, čo túto možnosť ešte majú,aby sa tam dostali veci, o ktoré sa tu snažíme /napr. návrh pána Paľa Badu, z 17. 6. 2014, pripomienky Jozefa Kotuliča, Jozefa Šamaja, Andeja Toposaja, Vaše, moje a samozrejme aj mnohých ďalších kamarátov – i mladších, čo sa tu doteraz vyjadrili/.Či nie? -:)
  .
  • mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  27.6.2014 o 6:20
  Ospravedlňujem sa za mystifikáciu, ktorú som uviedol 25.6.2014 o 6:32 v súvislosti s prvým čítaním a prerokovaním návrhu zákona vo výboroch. V skutočnosti predseda parlamentu navrhuje termín a výbory, ale poslanci NR SR tento termín a výbory na prvom čítaní potvrdzujú. Teda stiahnutie návrhu z tejto schôdze nemá nič spoločné s neprerokovaním vo výboroch, ale je tam iný, zatiaľ zo strany rezortu neodhalený dôvod, čo umožňuje šírenie rôznych špekulácií.
  .
  • mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  26.6.2014 o 6:30
  Nie je to žiadna dezinformácia. Žiadosť o stiahnutie materiálu z aktuálneho rokovania (čo akosi novinári zabudli dať do tituliek – asi preto, pretože potom by to nemalo tú správnu bulvárnu šťavu) je dostupná na stránkach Národnej rady spolu s kompletným návrhom zákona a príslušnými stanoviskami a rozhodnutiami – http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=1049
  Je škoda, že hovorca MO SR podobné kroky akosi zabúda komentovať a vysvetľovať – čím vytvára pôdu pre šírenie poloprávd a fám. Ale na pštrosiu taktiku MO sme si už mohli zvyknúť….
  .
  • Milan Faltin:
  25.6.2014 o 12:32
  My starší dobre vieme z doterajších skutočností, že v dnešnej dobe je možné všetko. Keď im to pasuje, schvália aj nemožné. A preto si myslím, že práve teraz nastala vhodná doba, aby sa konečne ozvali hlavne tí mladší, čo ich k tomu nabádame už vyše pol roka, keď nie viac. Ozvali sa tu inkognito dvaja-traja, aj to s vecami nepodstatnými. Dokonca aj urážky tu už odzneli na adresu matadorov.
  Tak neviem, keď sme pri tých porekadlách, poznám tiež jedno: “Železo sa kuje za horúca”.Teraz nejde ani tak o nás vyslúžilcov, ako skôr o vás aktívnych mladých profesionálov. Alebo čakáte kým to železo vychladne? To sa ale potom nadriete viac jak baníci.
  .
  • mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  25.6.2014 o 6:32
  V rozhodnutí predsedu NR SR z 5.6. je uvedené, že zákon má byť prerokovaný vo výboroch do 4.9. a stanovisko gestorského výboru má byť do 8.9.2014. Preto sa mi zdá veľmi nelogické, aby išiel zákon do prvého čítania ešte predtým, ako jednotlivé výbory zaujmú k tomuto zákonu stanovisko….
  Pravdepodobne niektorý z úradníkov, ktorí dávali dokopy návrh schôdze (viď http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=401573 bod 6) tam zaradil návrh zákona obdržaný 5.6. bez toho, aby si prečítal priložené rozhodnutie predsedu NR SR. To je jedna možnosť. Ale všetci si ešte pamätáme rok 2012, keď bol zákon 328/2002 zmenený práve návrhom gestorského výboru a expresne schválený, čoho dôsledkom bola nevalorizácia VD. Takže zostáva len dúfať, že nemienia robiť podobnú zmenu aj dnes – pretože v OS SR už dlhšie obiehajú fámy o tom, ako sa bude vojakom v stálej službe (podľa návrhu uvedeného zákona), ktorí sa neskôr rozhodnú skončiť služobný pomer skôr, ako dosiahnu vek 55 rokov, krátiť odchodné (a údajne aj VD až do veku 55 rokov). Tieto fámy zatiaľ nemajú žiadnu oporu v zákonoch (ani v navrhovanom zákone a ani v súčasnej 32/2002) a nie je zverejnená ani plánovaná novelizácia 328 v tomto smere.
  .
  • Pavol Bada BA:
  17.6.2014 o 10:46
  Pozrel som si materiál z vlády ktorý už je v NR SR.
  Návrh Zákona o štátnej službe už je (17.6.2014)v parlamente a vedenie ZVSR spí spánkom ako by sa nič nedialo!
  V znení §120 ods. 6 a 7. Znenie schváleného textu v odseku 6 umožňuje akémukoľvek občianskemu združeniu predkladať návrhy len preto, že má profesijný vzťah k OS. Neviem aké aktivity doteraz robil klub generálov a ďalší asi 20 o.z. aj vo vzťahu k tomuto zákonu. Zase sme im vydláždili nie cestičku ale diaľnicu, čo by mi až tak nevadilo, ale že prezident Zväzu nepresadzuje dobrý návrh a myšlienku, to mi vadí!
  Opätovne za Klub Bratislava navrhujeme znenie, ktoré je korekciou vládou schváleného textu a malo by sa presadiť napr. cez klub SMERu – SD resp. predsedu BBV – skôr ako to príde do rokovania v NR SR.
  PIATA HLAVA
  STAROSTLIVOSŤ O PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV

  Znenie schválené na 110. rokovaní vládou SR, 4.6. 2014
  (1) Veliteľ
  g) zabezpečuje spoluprácu s rodinami profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.
  Navrhované znenie:
  (1)Veliteľ
  g) zabezpečuje spoluprácu s rodinami profesionálnych vojakov a osobitnú starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.
  Znenie (6) schválené na 110. rokovaní vlády SR 4.6. 2014
  (6) Občianske združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám môžu vedúcim služobných úradov podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), e) a f) predkladať návrhy súvisiace s odmeňovaním a ďalšími peňažnými náležitosťami, sociálnym a zdravotným zabezpečením profesionálnych vojakov.
  Navrhované znenie (6):
  (6) Občianske združenie zastupujúce podľa stanov a programového zamerania záujmy profesionálnych vojakov v oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravotníckej starostlivosti, rodinnej politiky a voľnočasových aktivít, môže vedúcemu služobného úradu podľa § 7 ods. 2, písm. a) až c), e) a f) predkladať návrhy súvisiace s odmeňovaním a ďalšími peňažnými náležitosťami, sociálnym a zdravotným zabezpečením profesionálnych vojakov.
  Za minimum a zásadnú požiadavku pokladám zmenu v ods.6. Týmto sa zmenia prvé dve vety odseku (6), ktoré nám zabezpečia status organizácie zastupujúcej záujmy vojakov profesionálov, problém taký problematický v mnohých štátoch EU. Je to vlastne suplovanie odborovej organizácie, ktorá nemá podporu v politických stranách.
  Pôvodný text zaväzoval veliteľa len k spolupráci s rodinami VPr vysielaným do misií. Rodiny ostatných VPr nikoho nezaujímajú ? Veď už aj príspevok na bývanie, využívanie športových zariadení, klubov a pomoc pri organizácii a materiálnom zabezpečení kultúrno-spoločenských a športovo-rekreačných podujatí, rodinnej rekreácie patrí do oblasti spolupráce s rodinami VPr. Takto to zabezpečujú aj iné štátne inštitúcie napr. ku Dňu detí, na Mikuláša, MDŽ ( Dňu matiek) a pod.
  Návrh bol konzultovaný s renomovanými právnikmi, nikomu neublíži len navedie poriadok do výkonu služby vojakov pre občanov SR.
  .
  • mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  21.5.2014 o 9:01
  Aktuálne znenie návrhu (podľa dátumu zavesené na portál 19.5.2014): https://lt.justice.gov.sk/Attachment/vlastn%C3%BD%20materi%C3%A1l.doc?instEID=191&attEID=65752&docEID=353725&matEID=7070&langEID=1&tStamp=20140519131349890
  .
  • mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  21.5.2014 o 7:12
  Návrh zákona postúpil do ďalšieho kola – rokovanie poradných orgánov vlády.
  Bolo spracované vyhodnotenie MPK, pripomienky verejnosti boli zamietnuté.
  https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetailsReviewEvaluation.aspx?instEID=191&matEID=7070&drCommentDocFREID=-1&langEID=1&tStamp=20140519131349890
  .
  • Peter:
  4.5.2014 o 22:24
  Ďakujem za rýchlu odpoveď.Ešte mám jednu doplňujúcu otázku.
  Desiatnik má max. dobu služby 17 rokou po tých 17 tych rokoch si dá žiadosť na stálu službu? a ak teda áno podľa akého kľúča sa bude vyberať kto do stálej služby prejde?
  .
  • Ja:
  3.5.2014 o 17:19
  Peter to akú vysokú a akú dlhú rentu a aj výšku odstupného rieši sociálny zákon (328/2002), ktorý bol novelizovaný k 1.5.2013. Zákon 346/2005 a aj navrhovaná nová verzia zákona o štátnej službe vojakov rieši to, ako dlho a za akých podmienok budeš slúžiť. Nemá nič so sociálnym zabezpečením vojakov, to je v už spomínanom zákone 328/2002.
  .
  • Peter:
  2.5.2014 o 21:41
  Zdravím vojaci.
  Chcem sa opýtať či budem mať nárok na rentu a odchodné podľa novej 346ky keď pôjdem do civilu ako slobodník po odslúžených 14 rokoch.Viem že nárok na doživotnú rentu nemám,ale teraz sú tam nejaké 2-3 roky renty po odslúžených 14 r. ako to bude teda potom? Ďakujem
  .
  • mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  9.4.2014 o 21:28
  Jediný kto má dôvod sa sťažovať sú slobodníci (a vojaci 2. stupňa), na ktorých sa vzťahuje § 222 navrhovaného zákona…. Všetci títo vojaci začali slúžiť PRED rokom 2005 a teda už v roku 2005 vedeli, že bez povýšenia na čatára (alebo výnimky od ministra) nemajú možnosť získať VD (max. doba služby v.2.st., slob., des. bola 12 rokov). Prečo sa nikto z nich NEOZVAL pred pol rokom, keď bol zákon pripomienkovaný v rámci rezortu? Prečo nikto z nich nepripomienkoval zákon v rámci medzirezortného pripomienkového konania? Času bolo dosť, naviac info o tom, čo je v § 222 sa objavilo aj na rezortnom fóre forum.mil.sk – ale reakcie a aktivita žiadna. Teraz, keď je už takmer neskoro, tak niektorí potrebujú nájsť vinníkov.
  .
  Andrej Toposaj:
  6.4.2014 o 9:55
  RE: aktivny vojak: Ja: 5.4.2014 o 21:07 a 6.4.2014 o 8:20
  Vážení vojaci v aktívnej službe ,je naozaj smutné čo píšete a ako vnímate Vaše súčasné postavenie ,pričom ho porovnávate s tými čo slúžlili pred Vami a sú už v dôchodkovom veku. Mnohí z nás vrátane mňa museli odísť do civilu z reorganizačných dôvodov . Keď by som chcel rozoberať príčinu tak to je na viac ako jednu stranu. Podstata bola a je taká ,ža zmenou politickej moci a vstupom do NATO bolo potrebné zbaviť sa ľudí ktorí boli cvičení a pripravovaní brániť socializmus a nie ako Vy teraz sa pripravujete brániť demokraciu s ľudskou tvárou ????.K tomu politické špičky hlavne aj pod vedením NATO pripravili scenár ako to urobiť aby títo ľudia najlepšie odišli aj sami ale súčasne boli aj motivovaní noví mladí ako Vy teraz vstúpiť do profesionálnej armády.
  Tato výmena bola teda politické rozhodnutie a z praktického hľadicka má dopad taký že OSSR sú len torzom toho čo boli a to nehovorím o ich spôsobilosti v jednotlivých druhov vojsk,špatným stavom a kvalitou výzbroje ,zastarenej techniky bez ďalšej praktickej vízie a perspektívy ich moderniozácie s udržovaním len súčasného ľudského potenciálu. Hladať príčinu a vinu zvaľovať na tých čo sú pobearateľmi VD je nespravodlivé pretože znovu pripomínam išlo o politické rozhodnutie ktoré muusí znášať celá spoločnosť bez rozdielu . Ak súčasní politici zabúdajú na túto skutočnosť je tu ešte ZVSR ktorý ako jediný z mála bol ochotný pripomienkovať zákon a verte že bola snaha aby v OSSR vznikli odbory ktoré by riešili i tento stav na ktorý poukazujete.Bohužiaľ nie je politická vôlľa ale ani názor velenia podporiť tútu myšlienku a preto Vám neostáva len združovať sa v občianskych združeniach ako je aj ZVSR a tu vyjadriť svoje postoje ako Ste urobili.
  Ak má nastať zmena musí sa týkať len tých ktorí budú podpisovať kontratky už podľa platnosti nového zákona a teda nevidím Vaše postavenie tak tragické. Treba si aj úvážiť že v prípade odchodu do civilu po 15 rokoch s vidinou mať VD má pre mnohých motivujúci efekt ale až potom nastáva sklamanie keď zistíte že dostanete len cca 200€. !!! Ak máte rodinu a záväzky v podobe pôžičiek tak Ste na mizine a musíte si hľadať zamestnanie. V súčasnej dobe je to hra o život ……..Preto si myslím že lepšie je slúžiť a to v novom zákone zrušením podmieky konkurečného výberu a takto si zaistiť príjem do príslušnej vekovej hranice.
  Viem Vás pochopiť a neberte moje slová ako obranu toho čo odslúžil desiatky rokov v armáde .Za svoje práva je potrené bojovať a ozvať sa tak ako Ste sa vyjadrili tu ,ale pýtam nie je to málo ?? Myslíte že tento problém vyriešite len dvaja? Ak sa ozvete oficiálne tak Vaššu žiadosť postúpia služobným postupom a v lepšom prípade sa k nej niekto nekompetente vyjadrí s tým že Vás už budú mať na “muške” ako sťažovateľa. Tam cesta nevedie.Založte si napr. klub ZVSR (to ani nový zákon tomu nebráni) a verte budete mať mať viac možností dostatať odvode na riešenia aj takýcto otázok o ktorých píšete.

  .
  • aktivny vojak:
  6.4.2014 o 8:20
  Dobry den vsetkym. No ako sa vyjadrit k novemu zakonu a situacii v armade? Nie som ziadny politolog, ani byvaly plk v zalohe. Som profesionalny vojak, ktory ma odsluzene 13 rokov a viem, ze podmienky, ktore mi slubili na zaciatku kariery uplne zmenili. Prvotna motivacia pre mna bola služba ossr a mat zamestnanie, ktore ma čest a oddanost. Druha čast motivacie, boli samozrejme socialne zabezpecenie, istoty a dochodok. Po 13 rokoch nespocetnych vycvikoch a dvoch misiach som sa dockal vdaky od ” vedenia” ossr takej, ze socialne vyhody nie su, o istotach sa neda vobec hovorit a do dochodku sa z nas, aktivnych, ktory este nemaju 15 rokov odsluzene, nikto nedostane. Kazdy rok nam “zmluvy” predlzuju o jeden rok a ked sa priblizime k dochodkovemu veku, tak predlzenie nepride. Ja by som mal LEN dve otazky. KTO je zodpovedny za tento stav? KTO za to ponesie zodpovednost? Nas vsetkych, ktori sme nastupili k ossr v rokoch 2002-2005 umyselne klamali a zavadzali slubmi o socialnom zabezpeceni. Profesionálna armáda, bol len projekt ako vytunelovat ossr a zabezpečiť starých dôstojníkov kvalitnými dochodkami, na ktoré sa teraz musia všetci aktivni vojaci skladať z každej vyplaty. Nechcem sa tým dotknut nikoho, kto si svoju doživotnú rentu zasluzi. Na záver chcem len dodať, že mi je luto vidieť tento úpadok ossr az na samé dno a to, ze pri celom tomto úpadku som bol 13 rokov. Každým rokom sa to zhoršuje a čakám, čo este moji kolegovia dokážu prehltnúť. No a este jedno príslovie: Na každú svinu, sa uz voda varí… Práci česť súdruhovia…
  .
  • Ja:
  5.4.2014 o 21:07
  Pozerám,čítam a nestačím sa čudovať…Nikto tu nemyslí na súčastných vojakov ktorí majú odslúžené menej ako 15 rokov.Nehnevajte sa ale stále Vám je málo?Dostávali ste byty,príspevky na úpravu týchto bytov,perfektné sociálne zabezpečenie a plno iných výhod čo dnes môžme o nich iba snívať….nastupovali sme za podobných podmienok ktoré sa ale počas našej služby zmenili a stále menia samozrejme k horšiemu a veľmi horšiemu…ešte aj tí čo dostali “zadarmo” byty sa búria že majú iba polovičný príspevok na bývanie.Viete čo? Dajte mi trojizbový byt zadarmo a môžte si zobrať môj celý príspevok a budem spokojný a nebudem vyskakovať…mení sa odchodné….mení sa vypočítavanie dôchodkov ale Vám všetko zostáva….kde je tá spravodlivosť?
  .
  • Maroš Slovák NM:
  24.3.2014 o 9:03
  Som veľmi rád, že sa tu otvorila aj otázka vojenských hodností.Do ASR som nastúpil v roku 1994 v hodnosti rotmajster,v roku 1997 povýšený do hodnosti nadrotmajster. V roku 2003 z dôvodu reorganizácie som “dobrovoľne” a s veľkými rozpakmi prijal nižšiu hodnosť desiatnik. Nakoľko sa mi podarilo po 3 mesiacoch nájsť miesto,kde som mohol byť povýšený na čatára,tak so neváhal a na toto miesto som nastúpil.Po roku som zasa poskočil o jednu hodnosť vyššie a bol som povýšený na rotného. V tejto hodnosti som aj odišiel do zálohy koncom roka 2009 podľa § 70 ods.2 písmena a). Teraz som samozrejme rotný v.v. a bol by som celkom rád nadrotmajster v.v., nakoľko som túto hodnosť už dosiahol a prišiel som o ňu nie vlastnou chybou ani pričinením. Myslí sa aj na takéto prípady? Určite ich bolo niekoľko desiatok a myslím si,že sú hodné zvláštneho zreteľa. Ďakujem
  .
  • Pavol Bada BA:
  23.3.2014 o 17:34
  Pripomienkovanie Zákona o štátnej službe sa schyľuje ku koncu – do 28.3.
  https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialReview.aspx?instEID=191&matEID=7070&drCommentDocFREID=-1&rOverviewAction=PreviewAll&langEID=1
  Medzi pripomienkami nie je nič veľkého, svetoborného skôr symbolické, ide skôr o to ako trochu pomôcť “reaktivovať” profesionálov a vojakov v zálohe v ešte nejakom relevantnom veku vo vzťahu k záujmu o aktuálne a budúce dianie v ozbrojených silách a snáď aj vo Zväze vojakov. Aby aj MO SR videlo že nám novelizácie nie sú “šum a fuk”.
  Zmysluplná a aktívna účasť Zväzu na tvorbe vojenskej legislatívy, by bola najpozitivnejšia “public relations” čo môže Legislatívna komisia urobiť pri tejto novelizácii.
  Za fyzické osoby – našich členov – sú tam pripomienky, legislatívna komisia sa zatiaľ nepridala.
  Je aktuálne využiť šancu a dať do novely aj opatrenia ktoré navrhuje pod článkom: “Rezort obrany spolupracuje s mimovládkami”, JUDr. ĎURINA, 23.3.2014 o 11:53.
  Vie len PánBoh kedy sa bude znovu novelizovať Zákon o štátnej službe, pritom povyšenie vojaka v zálohe by štátnu kasu nič nestalo a cena medajlí je taktiež zanedbateľná.
  .
  • Imrich:
  21.3.2014 o 6:43
  Je pravda, že najlepšie sa naše záležitosti komentujú “zväzovoodborne”, nie svetonázorovo, prípadne inak nevhodne. Ničoho zlého, nemorálneho sa ale nedopustíme, keď sa budeme vyjadrovať aj k veciam, ktoré sú “prísne a dôsledne verejné”. V tomto zmysle sme každý homo politicus a zároveň verejný činiteľ. Niekedy je ťažko nájsť ostrú hranicu medzi: toto áno, toto už nie. Z príspevkov Laca Ridzoňa “sála” tendencia: ísť voliť v každom prípade. To je ale názor, s ktorým sa dá len súhlasiť. Príjemný deň všetkým.
  .
  • Milan Faltin:
  20.3.2014 o 21:20
  Pre Laca Ridzoňa.
  Pekne si to povedal Laco. Presne tak isto zmýšľam aj ja. Tu nejde o nás. My to nejak prežijeme.Prežili sme dobré, aj horšie. Tu ide o naše deti, vnukov vnučky,… aby nezažili to horšie a nedajbože to najhoršie, ktoré by mohlo nastať, pri súčasnom vývoji vo svete/nemyslím teraz samozrejme to najhoršie -vojnu, ktorá za posledných skoro 70 rokov tu nevznikla aj kvoli nám,a našej službe v nedávnej minulosti/. Myslím teraz na obyčajný život, bez zbytočných starostí o budúcnosť, ktorá by mala byť logicky len lepšia a lepšia-pre každého jedného.
  Zdravím Ťa Laco a ďakujem. Milan
  .
  • Ladislav Ridzoň, LM:
  20.3.2014 o 20:55
  Ospravedlňujem sa pán Bada, veď my nepolitizujeme, my len čo sa nám nepáči, aj to len tak jemne. Veď to nie je politika, keď poviem, že voliť treba. A ešte dodatok – nie je politizovanie, keď sa tu napíše kto NÁS má “rád” a kto nie.
  Pre Milan Faltin:
  Máš pravdu tie debaty do konca mesiaca budú stáť za h……teda za nič (ako všade na svete). No nie je “dôležité” vyhrať, ale zúčastniť sa (aby nás hralo čo najviac). Voliť treba i keby hrdzavé trakáre padali.
  Prečo to píšem? Od malička som svojim deťom (mám tri) vysvetľoval, že voliť či zúčastniť sa referenda je česť pre všetkých občanov no zároveň i povinnosť, aby sme si “zajtra” mohli (alebo museli) povedať, že i my sme prispeli ku tomu ????????????, či !!!!!!!!!!! zajtrajšku. Na záver – byť členom mlčiacej väčšiny, nie je vždy to ideálne “palebné postavenie”.
  .
  • Pavol Bada BA:
  20.3.2014 o 19:53
  Priatelia, brzdite s politikou, neprirábajte mi prácu s odstraňovaním príspevkov.
  Ďakujem za pochopenie.
  .
  webmajster
  • Milan Faltin:
  20.3.2014 o 13:28
  Pre Ladislav Ridzoň LM
  20.3. o 12:54 hod.
  Laco, po zhliadnutí dnešných tlačových besied dopoludnia na TA-3, môžem konštatovať, že ono horkne už minimálne 10 /možno aj viac /rokov a horknúť bude aj naďalej. Je jen otázka, že za ktorého kandidáta, bude tento proces rýchlejší a za ktorého pomalší.
  .
  • Ladislav Ridzoň, LM:
  20.3.2014 o 12:54
  Milan Faltin:
  20.3.2014 o 9:12
  Nesúhlasím s Tebou Milan. Nie je to žiadna dilema. Chce to len sa zamyslieť a zanalyzovať, čo sa doteraz povedalo. U mňa je voľba jasná, radšej zvolím “neznámeho” človeka. Prečo? Lebo časom pri zvolení jedného by Ti tro pivo mohlo časom zhorknúť tak, že by Ti prestalo chutiť, mne teda určite. Rada od kolegu ” Ešte zváž to pivo”.
  To je odkaz i pre tých ostatných “nerozhodnutých”. Želám pekný deň.
  .
  • Milan Faltin:
  20.3.2014 o 10:08
  Ešte oprava v mojom včerajšom príspevku:
  Splietol som tam dva rieky medzi sebou. Má byť správne …/nad Uhlavou. Ako bývalému letcovi sa mi to pomiešalo s letiskom Náměšť/ nad Oslavou. A tá je na Južnej Morave. Janovice sú na Šumave . Ospravedlňujem sa teda za zemepisné nesprávnosti, ktoré som včera uviedol.
  .
  • Milan Faltin:
  20.3.2014 o 9:12
  Pre mjr. Ing. Štefan Bukovan, 20. 3. o 08:06 hod.
  Zase ste nečítal pozorne. Ja som odpovedal kamarátovi na jeho poslednú otázku, prvými dvoma vetami. Vy ste mu odpovedali celkom dobre, len na predposlednú otázku.Posledná zatiaľ visi vo vzduchu.
  No a to o tých kandidátoch,to je fakt dilema – aspoň moja. Možno ju vyriešim tak, že pôjdem na pivo. Jeden z nich to stejne vyhraje.Nech je taký, či onaký.
  Pekný deň prajem -všetkým.
  .
  • Imrich:
  20.3.2014 o 8:29
  Prezident môže byť -podľa mňa- držiteľom knížky trebárs aj tej povestnej modrej. V niektorých štátoch je to trebárs žena. Vrchnými veliteľmi OS (z titulu funkcie), alebo ministrami obrany často bývajú aj ženy, bývalí nevojaci a -div sa svete- sociálne záležitosti v tomto rezorte fungujú dobre a vzťah verejnosti k OS je pozitívny. Niekde je taká prax, že napr. bývalí VZP v pozícií MO servisujú veľa vecí okolo soc. zabezpečenia na základe tlakov najbližších generačných súputníkov. Potom to je celé “ušité” nie univerzálne, ale na len určitú veľkosť. Často bývajú priepastné rozdiely medzi staro a novodôchodcami.
  Civilné osoby by v obdobných funkciách takýmto tendenciám nemali nepodliehať.
  .
  • pplk..v. Ing. Jozef Šamaj PB:
  20.3.2014 o 8:06
  AD mjr. Ing. Štefan Bukovan: 20.3.2014 o 7:27
  – za tento príspevok palec hore, presná analýza v krátkej podobe! Takých viac!! . Nech sa na to pozerám s ktorejkoľvek strany, po 1992 ani minister, ani prezident, ktorý by sa OS zastal tak, ako by sa patrilo…a to pochodovanie 2008 p. Ficovi nezabúdam!!
  .
  • mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  20.3.2014 o 7:27
  petrik.v:
  19.3.2014 o 15:12
  Mnohí z tých vojakov na Kryme už prisahali najskôr vernosť ZSSR a potom vernosť Ukrajine…. Niektorí (ako napr. bývalý veliteľ Ukrajinskej flotily) už stihli odprisahať aj vernosť Krymu a ak to takto pôjde ďalej, tak budú prisahať aj vernosť Rusku….
  .
  Milan Faltin:
  19.3.2014 o 20:07
  Kandidát č.1 je AVKVŠ. Slúžil v Janoviciach /nad Oslavou a určite je v súčasnosti dôstojník v zálohe. Takže to je teraz diléma – koho voliť za 2 týždne?
  To vážne myslíte že má rozhodovať to, či niekto je dôstojník v zálohe, desiatnik v zálohe, alebo je držiteľ modrej knižky???? Vykonávanie funkcie veliteľa čaty počas ZVS nikomu nedáva patent na rozum…. Naviac kandidát č. 1 svoj postoj k OS SR už mnohokrát deklaroval – od kauzy “pochodovanie” až po posledný výkrik, že Slovensko má určite iné priority ako obranu (cca 2 týždne dozadu, ako reakciu na kritiku že neplníme záväzky voči NATO).
  .
  • Milan Faltin:
  19.3.2014 o 20:07
  Pre V. Petrik
  19.3, o 15:12 hod.
  Dobrá otázka Vlado.Mohol by nás informovať hovorca ZVSR /vraví sa že ho máme/. Ale zatiaľ hádam ešte netreba ísť až tak ďaleko na východ. Skôr by ma momentálne zaujímalo, či kandidát č. 2 na veliteľa OS SR náhodou nie je držiteľom modrej knižky.Kandidát č.1 je AVKVŠ. Slúžil v Janoviciach /nad Oslavou a určite je v súčasnosti dôstojník v zálohe. Takže to je teraz diléma – koho voliť za 2 týždne?
  .
  • petrik.v:
  19.3.2014 o 15:12
  Či pre strom vidíme les.
  Naše slovenské sociálne istoty, dôchodky, príspevky, rekreácie … dôležitá vec. Strom.
  Ale či vidíme les ?
  Analógia ukrajinského profesionála OZ dnes , s profesionálom silových , záchranárskych…. atc… zložiek pri dianí až po rozdelenie ČS republiky .
  / 1989 – 1995 /
  Na Kryme sú vojaci, policajti, hasiči, zachranári ….. budú prisahať ako mi
  päťkrát ?
  Zväz má nejaký postoj ?
  .
  • mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  18.3.2014 o 12:06
  Príspevok na bývanie zatiaľ nikto nevzal… V zákone došlo len k jeho premenovaniu na stabilizačný príspevok, ale podmienky jeho vyplácania sú nastavené rovnako ako dnešný príspevok na bývanie. Pravdepodobne názov príspevku klal niekomu oči, tak došlo k jeho kozmetickej úprave.
  .
  • pplk..v. Ing. Jozef Šamaj PB:
  16.3.2014 o 0:01
  AD Jozef Kotulič: 15.3.2014 o 13:59
  – vedeli sme dávnejšie, že na vytvorenie odborovej organizácie profvoj nie je politická vôľa, dalo sa čakať že to neprejde;
  – že nechcú zaplatiť vyvedenie a vrátiť príspevok na bývanie nasvedčuje iba tomu, že vláda SR nepristúpi k plneniu záväzku (a nebude brať ohľad na výzvu k jeho plneniu) voči NATO ohľadne pridelenia rozpočtu vo výške 2% HDP, ale naďalej bude rozpočet OS znižovať;
  – zvyšovať si odborné vedomosti a zručnosti? Čím “nevedomejší” tým poslušnejší… že by sa vracali časy keď pre CaK a cirkev boli najlepší nevedomí poddaní?
  – ZVSR bude musieť zastupovať profvoj bez štatútu odborovej organizácie, aj preto treba urýchlene dokončiť premenu základných dokumentov zväzu do podoby použiteľnej na súčasný, ale hlavne očakávaný vývoj situácie okolo OS a aj preto netreba váhať so zvolaním mimoriadneho snemu… nebite ma, je to môj názor…
  .
  • Pavol Bada BA:
  15.3.2014 o 14:35
  Presne tak ako píše p.Jozef Kotulič, žiadne odbory, nie je zakázané v mimoslužobnej činnosti PrV združovanie v nepolitických Občianskych združeniach akým sú napr. Zväz vojakov SR. Týmto zákonom sa stávame jediným združením na ochranu občianskych práv emeritných aj profesionálnych vojakov (PrV na základe Dohody s MOSR).
  O b m e d z e n i e n i e k t o r ý c h ú s t a v n ý c h p r á v p r o f e s i o n á l n y c h v o j a k o v § 12
  (1) Petičné právo profesionálnych vojakov vo veciach súvisiacich s výkonom štátnej služby sa obmedzuje na individuálne žiadosti, návrhy a sťažnosti profesionálneho vojaka.
  (2) Profesionálny vojak nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia.
  (3) Profesionálny vojak sa nesmie aktívne zúčastňovať na zhromaždeniach organizovaných politickými stranami alebo politickými hnutiami.
  (4) Profesionálny vojak sa nesmie združovať v odborových organizáciách, ktoré pôsobia v ozbrojených silách a na pracoviskách, kde vykonáva štátnu službu.
  (5) Profesionálnemu vojakovi možno z dôvodu prípravy na plnenie úloh ozbrojených síl alebo na plnenie úloh podľa osobitných predpisov ) s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom obmedziť osobnú slobodu pri výcviku, ktorým sa má prehĺbiť alebo preveriť jeho psychická odolnosť a fyzická odolnosť čo najvernejším priblížením k skutočným podmienkam plnenia úloh; súhlas môže profesionálny vojak vziať späť aj počas výcviku.
  .
  • Jozef Kotulič:
  15.3.2014 o 13:59
  Kolegovia, ak som si porovnal vyššie zverejnený dokument, ktorý 19.12.2013 podpísal prezident ZV SR a nesie názov: “Pripomienky ZVSR- zakon o stat.sluzbe”, s predkladaným návrhom nového zákona, potom môžem len skonštatovať, že okrem 2 technických pripomienok ostatné návrhy, predkladané prezidentom zväzu, neboli do zákona doplnené.
  To znamená, že neprešiel návrh na možnosť vytvorenia odborov pre profesionálnych vojakov; medzi platové náležitosti nebol zaradený príplatok za vyvedenie do výcvikových priestorov, ani príplatok na bývanie; do základných povinností profesionálnych vojakov nebola doplnená povinnosť – zvyšovať si odborné vedomosti a zručnosti, schopnosti a návyky na výkon štátnej služby.
  Píšem o tom najmä preto, že medzi komentármi na webe ZV SR sa niekoľkokrát objavili návrhy, že ZV SR by sa mal pretransformovať na odborovú organizáciu. Za tejto situácie, ak profesionálni vojaci nebudú môcť byť členmi týchto odborov, sú podľa mňa snahy o založenie samostatných vojenských odborov úplne zbytočné!

  .
  • Jozef Kotulič:
  15.3.2014 o 5:39
  Kolegovia, nerád vstupujem do víkendovej siesty, o to viac, že mnohí sa chystáme na voľby prezidenta, ale myslím si, že zrušenie zákona a prijatie nového zákona o štátnej službe, je dosť dôležitá udalosť nato, aby sme jej venovali svoju pozornosť.
  Totiž na web stránke ministerstva spravodlivosti je zverejnený materiál, podľa ktorého bol daný do medzirezortného pripomienkového konania (MPK), nový zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov, s účinnosťou od 1.1.2015. To znamená, že terajší zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky bude k 31.12.2014 zrušený. MPK má byť ukončené 28. 3. 2014. Zo zmien, ktoré sa majú dotknúť nielen profesionálnych vojakov, ale aj vojakov v zálohe, stojí za zmienku napr. skutočnosť, že budú zrušené práporčícke hodnosti. Tie sa majú pretransformovať takto:
  „Vojakovi v zálohe vo vojenskej hodnosti podpráporčík patrí od 1. januára 2015 vojenská hodnosť rotný. Vojakovi v zálohe vo vojenskej hodnosti práporčík patrí od 1. januára 2015 vojenská hodnosť rotmajster. Vojakovi v zálohe vo vojenskej hodnosti nadpráporčík patrí od 1. januára 2015 vojenská hodnosť nadrotmajster.“
  Všetky sprievodné materiály k MPK nájdete na
  https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=-1&matEID=7070&langEID=1&tStamp=20140310154717753

  .
  • mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  15.1.2014 o 6:26
  Materiál bol zverejnený na oficiálnej intranetovej stránke MO SR prístupnej každému, kto sa dostane k počítaču zapojenom do rezortnej dátovej siete…. Takže bol k dispozícii na každom útvare a zariadení a kto chcel, mal možnosť si návrh zohnať (lenže to predpokladá, že PrV sa aj zaujímajú čo sa okolo nich deje – čo bohužiaľ nie je až tak pravda a existuje veľa takých, ktorí sa správajú ako ovce – čo neprekvapuje, rpetože rovnako sa správa aj veľká časť občanov tohto štátu).
  .
  • Peter:
  14.1.2014 o 10:38
  Príjemný deň, prekvapuje ma, že sa k tomuto nevyjadruje žiadny slúžiaci vojak. Asi je to pre nich dobré, alebo im je to jedno, alebo, aha nie je členom ZVSR. Prečo???
  .
  • Jaroslav Bednařík, KE:
  28.12.2013 o 12:32
  Připojuji se ke komentáři p.Ernesta Tichého k článku „Vyhlásenie EUROMILu o dôchodkoch“
  26.12 15:15. Slovenský jazyk si zaslouží naši pozornost, jak po stránce stylistické, tak formální (gramatické).
  Přečetl jsem si „02 Pripomienky ZVSR – zákon o štát.službe“ a rovněž „01 Návrh zákona ….“ a v „Pripomienkach“ mně vadí formální, stylistické i gramatické chybičky (např. v souvětích nejsou na patřičných místech „čárky“,a.j.).
  Zde jsou:
  4. Vložiť § 161 činnosť odborových orgánov
  Proč do „Siedmej hlavy Vojenské vyznamenania a mimoriadne ocenenia“ a ne jako §160 až 164 před tuto hlavu.
  …pre výkon V odborovom…
  …a SÚ(!) vojaci týchto krajín sa zároveň podieľajú na..
  …vo výcvikom priestorE.
  …zmene miesta štátnej SLUŽBY, je povinnÝ mu uhradiť
  § 164 doplniť v odseku (3) písmeno d) pri vyvedení do výcvikového prostoru
  Který §: starý nebo navrhovaný nový?
  6. Zmeniť číslovanie paragrafov od paragrafu MIESTO §161 NAPÍSAŤ §165 AŽ DO KONCA NÁVRHU zákona
  Odôvodnenie: vložením §161 o činnosti odborovej organizácie je potrebné prečíslovanie jednotlivých paragrafov.
  Úplně nesrozumitelné.
  Je to škoda, že oficiální dokument, zaslaný Ministerstvu obrany, před odesláním nikdo nepřečetl.
  Já jenom tolik.
  Přeji všem kolegům VD (i těm, kteří už dostali SD) v novém roce hodně spokojenosti a hlavně
  dobré zdravíčko.
  Pplk.v.v. RND.Ing.Jaroslav Bednařík, Košice
  .
  • Ludovít L. JUDr.,plk.v.v.:
  19.12.2013 o 23:51
  Ako píše p. Bada, nie všetky naše P R I P O M I E N K Y k návrhu zákona o štátnej službe sa tam dostali. Pre legislatívcov stojí za zamyslenie nasledujúca úvaha:
  V súčasnej dobe platí zák. č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od nadobudnutia jeho účinnosti až do dnešnej doby pri jeho využívaní v praxi vyskytli sa viaceré nedostatky, ktoré v súčasnej dobe stali sa dôvodom na vypracovanie a prijatie nového zákona o štátnej službe. Nový zákon by mal nielen uľahčiť riešenie právnych vzťahov vyskytujúcich sa v praxi ale aj eliminovať vznikajúce spory a pri ich vzniku rýchlo ich vyriešiť a tým posilniť právne záruky u sporných strán.
  Návrh zákona o štátnej službe má v právnej úprave právnych vzťahov viaceré nielen formálne ale aj vecné nedostatky. Právna úprava mnohých právnych vzťahov je formálna a nedokonalá. Nerešpektuje praktické skúsenosti zo súčasne platného zák. č. Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších právnych úprav, ako aj nevytvára predpoklady na rýchle a ekonomické riešenie sporov vyplývajúcich z právnych vzťahov.
  Návrh zákona má nízku právnu úpravu právnych vzťahov. Ako príklad uvádzam § 1 Predmet zákona. V jeho ods. 1 je uvedený druh právnej úpravy – štátna služba profesionálnych, ale v ods. 2 je uvedené že upravuje aj právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenou a skončením služobného pomeru profesionálnych vojakov, ako by štátna služba nebola právnym vzťahom. Navrhovateľ zabudol, že navrhovaný zákon bude upravovať nielen vznik, zánik a skončenie služobného pomeru, ale aj právne vzťahy trvajúce počas trvania služobného pomeru, tj. pri vykonávaní štátnej služby tak ako je to uvedené v terajšom platnom zákone.
  V ods. 3 je uvedené: „Na právne vzťahy profesionálnych vojakov pri výkone štátnej služby sa vzťahuje Zákonník práce, ak to ustanovuje tento zákon“. Takúto právnu úpravu prevzal navrhovateľ zákona z doterajšej právnej úpravy bez toho, aby ju zdokonalil. Tvorca návrhu zákona v citovanom ustanovení nezobral v úvahu, že okrem Zákonníka práce právne vzťahy pri výkone štátnej služby upravujú aj ďalšie právne normy napríklad Občiansky zákonník (§ 3 ods. b). V znení návrhu zákona nie je však odôvodnené prečo dostal prioritu uverejnenia v uvedenom ustanovení len Zákonník práce spomedzi viacerých právnych noriem, na ktoré sa návrh zákona odvoláva.
  Osobitne upozorňujem na nedokonalú právnu úpravu v teraz platnom zákone ako aj v jeho návrhu , vychádzajúc zo skúseností v praxi, a to na úseku rýchleho a ekonomického riešenia sporov medzi jeho subjektmi (profesionálny vojak – Slovenská republika), kde ich riešenie bolo zdĺhavé a často končilo súdnym rozhodnutím. V návrhu zákona absentuje nezávislý orgán s právomocou riešenia sporov (v prvom stupni), ktorý by bol schopný rýchlo a ekonomicky spor vyriešiť , čím by sa eliminoval počet vecí, ktoré by sa museli riešiť súdmi.

  Navrhujem:
  1. Vykonať dôkladnú revíziu návrhu zákona a na základe nej odstrániť formálne nedostatky, duplicitu a nedokonalú úpravu právnych vzťahov v tejto oblasti, ktorá môže v praxi pri aplikácii zákona spôsobovať problémy.
  2. Zaviesť do návrhu zákona inštitút nezávislého orgánu s právomocou riešenia sporov medzi jeho stranami tak, aby boli rýchlo a ekonomicky vyriešené a tým eliminovať počet sporov riešených súdmi.

  .
  • pplk v.v. Ing. Jozef Šamaj PB:
  19.12.2013 o 22:26
  Budem sa musieť opýtať svojho predsedu, prečo som o tomto pripomienkovaní nevedel.
  Pochopil som správne, že služobný úrad, alebo teda služobné úrady vlastne nahradia personálne služby?
  Aj tak nechápem, prečo má byť hlavný sl. úrad pod MO…
  Čo sa týka toho, že profesionáli nedali žiadnu pripomienku – dostalo sa to nejakým spôsobom medzi nich? Na druhej strane, ak by pripomienkovali od základného útvaru a služobným postupom, tak možno pripomienkujú ešte teraz…
  .
  • Ján Michrina KE/BA:
  19.12.2013 o 21:31
  Tiež by som rád reagoval na príspek p.Juneka ,ale hlavne na p.Pavla Badu.Pán Bada nebuďte príliš skromným čo sa týka práce,a to nielen k návrhu zákona o štátnej službe. Aj keď to nie je zanedbateľná práca,ktorú pre ZV-SR ste urobili a aj robíte. Stačí sa len pozrieť spätne dozadu 1,5 roka keď sa začali hromadiť sociálne problémy. Kto to ,všetko rozprúdil – no predsa náš webmajster. Zhromažďoval údaje,šudoval,udával ten správny tón,získaval skvelých spolupracovníkov,aby boli dosiahnuté čím najlepšie výsledky aké sa dali v danej dobe a situácií dosiahnuť.Viac písať nebudem,každý súdny človek predsa vie čo p.Bada pre ZV-SR robil a robí.Bodaj by nové predsedníctvo ZV SR bolo aspoň na 50 % tak usilovné.Z toho
  vynímam p.Juneka.Ten za svoje krátke pôsobenie v predsedníctve udal tón pre ostatných členov predsedníctva,vrátane nového prezidenta zväzu.”Veď som len manažoval”-to presne vystihuje podstatu veci,pretože okrem Vás to nemanažoval nikto.Aspoň ja o tom neviem.
  .
  • Pavol Bada BA:
  19.12.2013 o 20:57
  Chcem reagovať na príspevok kolegu Jara Juneka, preháňa to s tým oceňovaním, to ostatné kvitujem ako fakt. Ja som to rovnako ako v iných prípadoch iba „manažoval“. Naopak ja chcem poďakovať všetkým ktorých som v takej krátkej dobe (5 dní) stihol osloviť a ktorí rovnako ako v iných prípadoch operatívne zareagovali. Okrem členov klubu BA to kolega Robo Karpecki z Martina, ktorý ako jeden z „mladších“ ale ostrieľaných, prispel zo svojich bohatých veliteľských skuseností. Chcem poďakovať Michalovi Bohunickému, že aj cez povinnosti v súvislosti s 8. snemom dotiahol vec do konca a odoslal podklady na MO SR.
  Nie všetko sa dostalo do pripomienok k Návrhu ale podstata tam je.
  V uplynulom roku rovnako ako ja boli oslovení všetci členovia ÚR a predsedovia klubov o pripomienkovanie. Ja som „manažoval“ spracovanie pripomienok tak, že vždy som okrem členov klubu BA zapojil aj ďalších kolegov z rôznych kútov Slovenska, o ktorých kvalitách viem z web stránok.
  Na požiadavku ÚR ZVSR sme reagovali vyhotovením pripomienok s návrhom na zlepšenie predkladaného návrhu „Smernice o poskytovaní rekreačnej starostlivosti v pôsobnosti MO SR“.
  Navrhli sme doplniť:
  1. Zriadiť komisiu v ktorej by mali zastúpenie subjekty uvedené v čl. 3 majúci právo požiadať o udelenie rekreačného pobytu. Tejto komisii udeliť právo na vypracovanie návrhu na udelenie rekreačných pobytov pre žiadateľov podľa ktorého bude rozhodovať kompetentný orgán MO SR. /Uvedeným návrhom sme sledovali čo najspravodlivejšie prideľovanie rekreačných pobytov pre žiadateľov, umožniť využitie takmer všetkych skutočnosti podstatných pre vydanie rozhodnutia o udelení rekreačného pobytu/.
  2. Upraviť v Smernici INŠTITÚT ODVOLANIA. /Možnosť podania opravného prostriedku proti rozhodnutiu štátneho orgánu je základným právom občana uvedeného v Ústave SR/.
  3. Nazdávame sa, že v smernici zabudli na pozostalých.
  Obdržali sme od ÚR na pripomienkovanie „Smernicu o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti“ ktorá upravuje podrobnosti pri poskytovaní kúpeľnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach určených VÚSZ okrem kúpeľnej starostlivosti poskytovanej a plne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu. Smernica je vlastne text zákona 328/2002, novelizovaného v marci t.r. Pripomienkovanie malo prebehnúť pred schválením zákona 328 a nie až teraz!.
  Podali sme na ÚR pripomienky k „DOHODE ZVSR s MOSR“, kde ako najdôležitejšie sme považovali zakotviť povinnosť jej vyhodnocovania min. 1x za rok / to čo nie je vykonávané/.
  Že ako tieto pripomienky/návrhy boli využité, nie je zatial známe. Počkáme.
  Takto si predstavujem TRANSPARENTNOSŤ činnosti ZVSR, nemáme čo skrývať ak niečo skutočne robíme!
  .
  • Jaroslav Junek:
  19.12.2013 o 18:07
  Chcem touto cestou oceniť prácu P. Badu, ktorý venoval tomuto návrhu zákona veľmi veľkú pozornosť a organizoval pripomienkové konanie v klube Bratislava. Sám predložil väčšinu pripomienok. Je skutočne zarážajuca malá zapojenosť vojakov profesionálov do pripomienkovanie k návrhu zákona i keď je to zákon, ktorý upravuje podmienky ich služby. Bolo by užitočné, aby sa vyjadrili v diskusii k tomuto článku prečo sú pasívnou a mlčiacou skupinou vojakov. Alebo sa čaká, že podmienky služby budú skôr odrádzať ako motivovať mladých mužov a ženy pre službu v OS ?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.