Vyberte stranu

Návrh Zákona o št.službe
19. december 2013                   | Autor: Michal Bohunicky – exprezident ZV SR

Dobrý deň kolegovia,
Úrad legislatívy a práva v súlade s čl. 5 ods. 1 smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 52/2009 o príprave podkladov do plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, príprave a posudzovaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len “smernice”) predložil na vnútrorezortné pripomienkové konanie návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vypracovala stála pracovná skupina zriadená ministrom obrany Slovenskej republiky.
ÚR ZVSR bola 10.novembra 2013 požiadaná o posúdenie uvedeného návrhu a o spracovanie pripomienok k nemu v termíne do 29. novembra 2013. Stanovisko za ZV SR bolo zaslané v súlade s čl. 5 ods. 5 smerníc v písomnej podobe na odbor legislatívy Úradu legislatívy a práva, Kutuzovova 8, 831 47 Bratislava (je uvedené nižšie).
Stanovisko ZVSR bolo spracované, aj keď od profesionálnych vojakov oficiálne neboli podané žiadne návrhy na doplnenie zákona (profesionáli u útvarov a zariadení sa k tomu asi ani nedostali). Pripomienky od klubov ktoré reagovali (BA, TN) a niektorých členov ZVSR sú zapracované do návrhu.
Za dôležité sa považuje a je v záujme ZVSR aby bola zo zákona vytvorená organizácia zastupujúca záujmy profesionálnych vojakov, aby bolo naplnené presvedčenie prezidenta EUROMILu, že aj slovenskí vojaci sú občanmi EU.
Rovnako, aby v zákone boli zachované niektoré opatrenia pre profesionálnych vojakov o cestovných výdavkoch a náhrade za bývanie.

Pripomienkovanie bude pokračovať ešte aj na medzirezortnej úrovni. Ak MOSR neprijme zásadné pripomienky, je možné ich zopakovať znova. Zákon by mal prísť do platnosti od 1.1.2015, takže sa môže zapojiť vojenskú verejnosť do diskusie po odmietnutí Ministerstvom obrany.
Pripomienky, ktoré sme za ZVSR spracovali uvádzame v plnom znení nižšie, taktiež pre možnosť porovnania v plnom znení Návrh Zákona o štátnej službe.

Podľa pokynov exprezidenta ZVSR Ing. Bohunického spracoval Ing. Bada
Príloha:

Kliknuť tu:  Návrh zákona o štátnej službe
—————————————————————————————————————————

Doplňok – predseda soc-zdrav. komisie ZV SR (Jaroslav Junek) požadoval doplniť návrh zákon  v piatej hlave o nižšie uvedené znenie :

PIATA HLAVA
STAROSTLIVOSŤ O PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV

Znenie schválené na 110. rokovaní vládou SR, 4.6. 2014
(1) Veliteľ
g) zabezpečuje spoluprácu s rodinami profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.
Nami navrhované znenie:
(1)Veliteľ
g) zabezpečuje spoluprácu s rodinami profesionálnych vojakov a osobitnú starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.
Znenie (6) schválené na 110. rokovaní vlády SR 4.6. 2014
(6) Občianske združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám môžu vedúcim služobných úradov podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), e) a f) predkladať návrhy súvisiace s odmeňovaním a ďalšími peňažnými náležitosťami, sociálnym a zdravotným zabezpečením profesionálnych vojakov.
Naše navrhované znenie (6):
(6) Občianske združenie zastupujúce podľa stanov a programového zamerania záujmy profesionálnych vojakov v oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravotníckej starostlivosti, rodinnej politiky a voľnočasových aktivít, môže vedúcemu služobného úradu podľa § 7 ods. 2, písm. a) až c), e) a f) predkladať návrhy súvisiace s odmeňovaním a ďalšími peňažnými náležitosťami, sociálnym a zdravotným zabezpečením profesionálnych vojakov.
Za minimum a zásadnú požiadavku pokladám zmenu v ods.6. Týmto sa zmenia prvé dve vety odseku (6), ktoré nám zabezpečia status organizácie zastupujúcej záujmy vojakov profesionálov, problém taký problematický v mnohých štátoch EU. Je to vlastne suplovanie odborovej organizácie, ktorá nemá podporu v politických stranách.
Pôvodný text zaväzoval veliteľa len k spolupráci s rodinami VPr vysielaným do misií. Rodiny ostatných VPr nikoho nezaujímajú ? Veď už aj príspevok na bývanie, využívanie športových zariadení, klubov a pomoc pri organizácii a materiálnom zabezpečení kultúrno-spoločenských a športovo-rekreačných podujatí, rodinnej rekreácie patrí do oblasti spolupráce s rodinami VPr. Takto to zabezpečujú aj iné štátne inštitúcie napr. ku Dňu detí, na Mikuláša, MDŽ ( Dňu matiek) a pod.
Návrh bol konzultovaný s renomovanými právnikmi, nikomu neublíži len navedie poriadok do výkonu služby vojakov pre občanov SR.

 

—————————————————————————————————

Dňa 25. septembra 2015 bol v NR SR schválený:

Vládny návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1049 5. 6. 2014 25. 9. 2015

Poznámka:

Naše, vyššie uvedené návrhy neprešli, znenie zostalo podľa pôvodného návrhu. ZV SR vytvára iba “křoví” pri takýchto novelizáciach. To je to čo máme v programe zmeniť.

——————————————————————–