Vyberte stranu

Vážení kolegovia, priatelia a priaznivci,

Web Zväzu vojakov SR fungoval pod mojim riadením 5 rokov, je to web občianskeho združenia, ktoré má úzku špecifikáciu a špecifické zameranie k OS SR v ktorom sa združujú kluby ZV SR. Postupom času web preberal na seba širšiu oblasť záujmov než má ZV SR vo svojom programovom zameraní a stal sa komunikačným prostriedkom pre diskusiu širokého okruhu poberateľov VD, SD a vyslúžilcov takmer zo všetkých rezortov štátnej služby.
Pozitívnym výsledkom webu ZV SR bolo to, že široká vojenská aj policajná dôchodcovská verejnosť pochopila, že ak sa má zabrániť diskriminácii určitej skupiny ľudí, tak napadnutá skupina sa musí vedieť účinne brániť. V tomto smere web ZV SR svoju úlohu splnil. Vedenie združenia –ÚR ZVSR- z rôznych dôvodov bránilo aby sa web ďalej využíval širokou vojenskou verejnosťou, čo som rešpektoval.
To je jeden z hlavných dôvodov prečo som sa rozhodol vytvoriť tento nový web: http//www.bezpzlozky.eu/ so širšou obsahovou platformou.
Nie je našim cieľom zmeniť svet, skúsenosti z ostatných rokov nám však jasne hovoria že brániť sa dokážeme jedine ak spojíme sily a ak máme k tomu potrebný komunikačný prostriedok.
Všetko, čo sme robili doteraz, môžeme robiť lepšie a kvalitnejšie. Dá sa to riešiť len širšou spoluprácou s väčším množstvom ľudí než doteraz keď výzva znela iba pre vojenských výsluhových a starobných dôchodcov.
Nový web by mal byť názorovou platformou pre široký okruh prispievateľov slúžiacich vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov, poberateľov výsluhových dôchodkov, starobných dôchodkov, sympatizantov, bezpečnostných analytikov, vojenských historikov, sociológov, manažérov a ďalších odborností z uvedených oblastí.
Nové a interaktivnejšie webové stránky sú predovšetkým pre záujmové skupiny osobitného sociálneho systému policajtov a vojakov podľa zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a starobných dôchodkov podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

 

Ústredným cieľom je:
„Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach bezpečnosti, vojenstva, legislatíve a sociálno-právnych otázkach v uvedených oblastiach“.

Ponúkam niekoľko oblastí, ktorým by sme sa mohli viac venovať:

1.Služobná rubrika /O službe
profesionálni vojaci, príslušníci bezpečnostných zborov /polícia, hraničná polícia, colníci, HZaBZ, ZJS …/

2. Ombudsman
poradenstvo od renomovaných právnikov / ako nato? /,

3. Výsluhové dôchodky
zákon 328, diskriminácie,

4. Monitor
čo povedali, napísali, linky na web s videozáznamom a pod.

6. História vojenstva a bezpečnosti
významné výročia, osobnosti, vývoj zložiek

7. Zahraničné skúsenosti OS a BZ
rubrika o zahraničných skúsenostiach a legislatíve v oblasti OS, bezpečnostných zborov …

8. Bezpečnostné analýzy
v oblasti vnútornej a medzinárodnej bezpečnosti – analýzy, koncepcie a stratégie v oblasti OS, bezpečnostných zborov

9. Sociálna oblasť
sociálne zabezpečenie, zdravotné zabezpečenie / právo a realita, zákaz práce, penzióny, rekreácie, kúpele, liečenie …/

10. Spoločenská rubrika
narodeniny, jubileá, úmrtia kolegov OS a BZ

11. Z činnosti organizácií
občianske združenia a kluby s právnou aj bez právnej subjektivity / aktivity, úspechy, pozvánky,

12. Súčasná právna úprava
FAQ, aktualizácia zákonov, nariadení, predpisov v oblasti OS a BZ SR

Web sa bude obsahovo formovať ako demokratický nástroj, ktorého základom sú prispievatelia web stránok, ktorý akceptuje názory a pripomienky prispievateľov na jeho zameranie. Jediným regulátorom je dodržiavanie princípov slušnosti, rovnosti, požiadaviek antidiskriminačného zákona, kampaní zameraných na vyvolanie psychického nátlaku na konkrétnu osobu, jeho kompromitáciu a útoky na neho a jeho blízkych. Za udržanie uvedených zásad zodpovedá pisateľ príspevku, pri nedodržaní bude text upravený, alebo odstránený stanovenými moderátormi, alebo priamo administrátorom. Do diskusného fóra sa bude prihlasovať a prispievať podľa všeobecných zásad.
Rád by som, aby sa z webu bezpzlozky.eu stal priestor pre kolektívnu tvorbu väčšieho množstva ľudí zo záujmových skupín. Na uverejnenie základného článku, budú už osvedčeným prispievateľom – jednotlivcom (z webov ZVSR, ČASOD, APVV, Doko.blog), ďalej klubom, združeniam, komisiám – zriadené autorské účty z ich zaregistrovaných odberateľských účtov (nemali by sme poznať ich heslá, je to obrana pre prípad napadnutia u súdu za obsah napísaného).
Ak bude text v diskusii príliš dlhý (viac ako 1 list), ale konštruktívny, môže prispievateľ požiadať o jeho uverejnenie cez kontakt na redakciu, uverejním s odkazom na vaše meno ako autora.
To najdôležitejšie prečo tento web, je zabezpečiť väčšiu spoluúčasť na premene spoločenského názoru na výkon zamestnania v štátnej službe. Z princípu nie je možné a správne, aby zmeny, ktoré sa týkajú veľkého množstva ľudí, plánovalo a uskutočňovalo len niekoľko málo jedincov /napr. v parlamente, kde ostatní poslušne hlasujú ani nevedie o čom/. Rovnako tak, ani my nemôžeme sami príliš podnikať akcie, ktoré by mali výrazný efekt na spoločnosť, bez podpory záujmových skupín ak o to nestoja.
Samozrejmým riešením je spolupráca medzi združeniami a klubmi miesto konkurencie a súperenia o vplyv. Mohol by perspektívne vyústiť v asociačnú dohodu širšieho spektra klubov a združení ak bude záujem.
Web bude spájať k presadzovaniu spoločných záujmov, bude prostriedkom mobilizácie pri ochrane ľudských, občianskych a sociálnych práv príslušníkov bezpečnostných a ozbrojených zložiek.
Web bude umožňovať prepojenie na sociálne siete, iné web stránky, postupne si vytvorí klub blogerov.
Pravidla financovania : V prvý rok činnosti bude web financovaný z účtu zriaďovateľa – fyzická osoba – bez finančnej podpory. V ďalších rokoch sa bude financovanie riadiť rastom popularity a podpora bude závisieť na dobrovoľných prispievateľoch bez právneho nároku na riadenie webu, web zostane súkromným-nezávislým bez vplyvu ostatných subjektov. Pre rok 2015 je založenie domény a poskytnutie služby uhradené.
Bratislava 28.12.2014       Ing. Pavol Bada, plk. v.v.
PS:  Predpokladám, že po čase rôzni kriváci sa budú snažiť umlčať aj tento občiansky web. Aby sme nedali zámienku,  vyhradzujem si právo webmajstra zasahovať do príspevkov v ktorých by sa diskutujúci zameral na politické témy v ktorých by figurovali názvy politických strán, aby sme životnosť webu udržali čo najdlhšie. Preto žiadam aby ste sa vnútropolitickým témam vyhli, konštruktívna kritika do oblastí ktoré nás trápia týmto nebude postihnutá.