Vyberte stranu

6. august 2014 | Autor: JUDr. Marián ĎURINA

 

Vážení priatelia,
mnohí z Vás sa pred Krajskými súdmi a pred Sociálnou poisťovňou, často stretávate s ich argumentom, že Váš služobný pomer podľa § 174 ods. 2 zák. č. 100/1988 Zb., netrval k 31.12.1999.
Aby Ste nezostávali bezradní pri Vašej obrane zásadne používajte argumenty, v ktorých Krajské súdy, ani Sociálna poisťovňa nie sú „doma“. Hovorí sa že „nemému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie“. Tieto inštitúcie nepoznajú Váš osud, Vašu službu, Váš život. Preto ich treba na to sústavne upozorňovať a poukazovať, pretože sa im musia vštepiť do povedomia a tak ovplyvniť ich rozhodovaciu činnosť vo Váš prospech.
Ak by úvahy Sociálnej poisťovne a príslušných súdov boli determinované detailnou skúsenosťou a znalosťou o problematike vývoja ozbrojených síl a najmä o ich drastickom znižovaní až o 75% (!!!), tak ich rozhodnutia o tom, že trvanie služobného pomeru malo trvať k 31.12.1999 sa ukazuje ako účelová zbraň a hrubá nespravodlivosť namierená voči práve vojenským vyslúžilcom. Tieto ich rozhodnutia nepoznajú pozadie toho, čo sa vlastne skutočne odohrávalo v ozbrojených silách, ako boli vojaci z povolania bezohľadne vyháňaní zo služobného pomeru rovno na ulicu. Pýtame sa orgánov štátnej moci – súdov, ako sa mal vojak z povolania zariadiť (ktorý sa ocitol na „nesprávnej strane“, v tých 75%-tách), keď tá istá štátna moc vykonávala radikálne reštrikcie s cieľom decimovať armádu a na druhej strane mu odkazuje, prečo jeho služobný pomer netrval k 31.12.1999…? To nie sú ojedinelé, ale zjavne kontraproduktívne, protichodné požiadavky štátu a príkladom zneužívania štátnej moci na úkor svojho občana. Občan nie vlastnou vinou sa ocitol v konflikte mocenských záujmov štátu. Toto je príkladom pretrvávajúcej absurdnej anomálie. Či ide o prejav štátnej šikany podľa § 3 ods.1 Občianskeho zákonníka, by mali posúdiť súdy. Je ďalej neudržateľné nad týmto zatvárať oči, keď z pôvodnej armády zostalo len torzo, iba 25% vojakov, čo je aktuálnou hrozbou kolapsu aj dnes! Takéto znižovanie počtu vojakov nemalo nikdy obdoby. Musí mať však svoju bezprostrednú reflexiu vo všetkých súvislostiach, najmä v sociálnej oblasti a nie vojenským vyslúžilcom dávať za vinu, že ich výkon vojenskej služby netrval k 31.12.1999, kvôli čomu nenávratne strácajú sociálne výhody a pod.
Preto Vám poskytujem túto „pomôcku“, ktorú je potrebne pri jednaniach nekompromisne používať tak, aby si ich súdy a SP postupne osvojili.

.
S pozdravom
JUDr. Marián Ď U R I N A

Klikni tu:  Argumenty pre sudy a SP

.