Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

6. august 2014 | Autor: JUDr. Marián ĎURINA

 

Vážení priatelia,
mnohí z Vás sa pred Krajskými súdmi a pred Sociálnou poisťovňou, často stretávate s ich argumentom, že Váš služobný pomer podľa § 174 ods. 2 zák. č. 100/1988 Zb., netrval k 31.12.1999.
Aby Ste nezostávali bezradní pri Vašej obrane zásadne používajte argumenty, v ktorých Krajské súdy, ani Sociálna poisťovňa nie sú „doma“. Hovorí sa že „nemému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie“. Tieto inštitúcie nepoznajú Váš osud, Vašu službu, Váš život. Preto ich treba na to sústavne upozorňovať a poukazovať, pretože sa im musia vštepiť do povedomia a tak ovplyvniť ich rozhodovaciu činnosť vo Váš prospech.
Ak by úvahy Sociálnej poisťovne a príslušných súdov boli determinované detailnou skúsenosťou a znalosťou o problematike vývoja ozbrojených síl a najmä o ich drastickom znižovaní až o 75% (!!!), tak ich rozhodnutia o tom, že trvanie služobného pomeru malo trvať k 31.12.1999 sa ukazuje ako účelová zbraň a hrubá nespravodlivosť namierená voči práve vojenským vyslúžilcom. Tieto ich rozhodnutia nepoznajú pozadie toho, čo sa vlastne skutočne odohrávalo v ozbrojených silách, ako boli vojaci z povolania bezohľadne vyháňaní zo služobného pomeru rovno na ulicu. Pýtame sa orgánov štátnej moci – súdov, ako sa mal vojak z povolania zariadiť (ktorý sa ocitol na „nesprávnej strane“, v tých 75%-tách), keď tá istá štátna moc vykonávala radikálne reštrikcie s cieľom decimovať armádu a na druhej strane mu odkazuje, prečo jeho služobný pomer netrval k 31.12.1999…? To nie sú ojedinelé, ale zjavne kontraproduktívne, protichodné požiadavky štátu a príkladom zneužívania štátnej moci na úkor svojho občana. Občan nie vlastnou vinou sa ocitol v konflikte mocenských záujmov štátu. Toto je príkladom pretrvávajúcej absurdnej anomálie. Či ide o prejav štátnej šikany podľa § 3 ods.1 Občianskeho zákonníka, by mali posúdiť súdy. Je ďalej neudržateľné nad týmto zatvárať oči, keď z pôvodnej armády zostalo len torzo, iba 25% vojakov, čo je aktuálnou hrozbou kolapsu aj dnes! Takéto znižovanie počtu vojakov nemalo nikdy obdoby. Musí mať však svoju bezprostrednú reflexiu vo všetkých súvislostiach, najmä v sociálnej oblasti a nie vojenským vyslúžilcom dávať za vinu, že ich výkon vojenskej služby netrval k 31.12.1999, kvôli čomu nenávratne strácajú sociálne výhody a pod.
Preto Vám poskytujem túto „pomôcku“, ktorú je potrebne pri jednaniach nekompromisne používať tak, aby si ich súdy a SP postupne osvojili.

.
S pozdravom
JUDr. Marián Ď U R I N A

Klikni tu:  Argumenty pre sudy a SP

.

27 Komentárov na Radíme: Pomoc pred súdom:

 • Pre baraka: 27. novembra 2015 o 23:30 -- pozrel som sa spred roka, až ste to Vy, vtedy sme písali, že ste dal dosť málo informácii.
  Barak: 24.12.2014 o 16:26
  “Bol som rehabilitovaný zákonom 81/1991 Zb podle ktorého mam 16 rokov 8m 3d odslúžené v I kategórii. Vzťahuje sa na mna prvsí odchod”
  Ja som Vám mimo iného, vtedy odpovedal takto:
  “Napísal Ste dosť málo informácií.Napr., či Vaša služba trvala k 31.12.1999 — až áno, potom podľa §174 odst.1, písm.c
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií
  Až služba netrvala k 31.12.1999, tak potom §21, ale tam je potom potrebných 20 rokov služby.15 rokov služby iba pri uvoľnení zo zdravotných, alebo organizačných, reo-redi dôvodov a tam aj podľa organizačných dôvodoch sú rozdiely.Najnovšie Sociálna poisťovňa berie v úvahu odslúžené roky v reo -- redi iba v I. kategórií funkcií.
  Tu až nie je odslúžených 20 rokov a služba netrvala k 31.12.1999 už nastávajú problémy a Sociálna poisťovňa odmieta priznávať starobné dôchodky podľa kategórií funkcií.Celková doba dôchodkového poistenia vždy musí byť minimálne 25 rokov — spolu roky za služobný pomer + civilné odpracované roky.(aj náhradné doby poistenia, napr. škola).Nakoniec ešte kontakt na advokátov, v dolnej časti link-u”.
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia5.pdf
  Z Vášho terajšieho komentára mi nie je jasné, či sa pýtate aj naďalej.Až máte právo na predčasný dôchodok a sa Vám to podarilo mám úprimnú radosť, až nie, z toho dôvodu som preniesol príspevok spred roka, aby sa poprípade na neho dalo nadviazať.

 • Od Baraka

  Bol som rehabilitovaný a môj pomer podla rehab. zákona skončil v roku 1991. Pri tejto okolnosti mam pravo na predcasny dôchodok.
  Dakujem

 • Poznámka k §174 ods.2 zákon č.100/1988 Zb. (trvanie zamestnania k 31.12.1999)

  K zmierneniu dopadu uvedeného odseku podľa vládneho návrhu (M.Dzurinda) bol prijatý pozmeňujúci návrh poslanca Š.Rusnáka a skupiny poslancov na 25.schôdzi NS SR dňa 7.12.1999 a to vo forme §175g ods.2 zákona č.355/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.

  Uvedená možnosť bola už aplikovaná aj v rozhodnutiach KS Bratislava č.10 Sd 76/2013 a KS Trenčín č.12 Sd 151/2014 (t.z. služba netrvala k 31.12.1999).Odporúčam sa oboznámiť s uvedenými rozhodnutiami súdov.

 • Pre JUDr. Marián ĎURINA

  Vážená pán advokát,
  dňa 12.3.2015 bola na tejto web-stránke uverejnená Vaša odpoveď za dňa 11.3.2015 na otázku pána Juraja zo dňa 9.3.2015 ohľadom výsluhových hasičov vo vzťahu k súbehu VD a SD. V úvode Vašej odpovedi ste napísal „t. č. právne zastupujem niekoľkých príslušníkov HaZZ. Štyri súdne sporu skončili pred NS SR a na rozsudku trpezlivo čakáme. Akonáhle budú k dispozícii, určite ich zverejníme. ” Aké výsledky ste doposiaľ dosiahol pri právnom zastupovaní bývalých hasičov v súdnych sporoch so Sociálnou poisťovňou na pojednávaniach na Krajskom súde a či už bol ukončený niektorý z právnych sporov uskutočnených na Najvyššom súde SR, a ak áno, tak s akým rozsudkom

  Ďakujem veľmi pekne

  Šešejko

 • Jozef,na stránkach Zväzu vojakov,na ľavej strane pod heslom Právnik,tretie od spodu by malo byť heslo Ešte k SD. Tam JUDr. Cigánek popisuje ako by mala postupovať SP

 • Jozef, pravdepodobne SP postupovala správne. Podrobný spôsob výpočtu zverejnila SP v metodickom pokyne v roku 2013. V skratke to bolo osobný dôchodkový bod (pomer mzdy k priemernému platu v NH za roky 1984 až súčasnosť) x počet odrobených rokov(sociálneho poistenia) x dôchodkový koeficient (určuje vláda každoročne). Z tohto vzorca Vám vyšiel výpočet 497 €. Potom urobili prepočet ODB x počet rokov v ASR za ktoré poberáte výsluhový dôchodok x dôchodkový koeficient. Výslednú sumu odpočítali od vypočítaného dôchodku a rozdiel Vám priznali ako starobný dôchodok. Tým odpočítali dobu v armáde a neplatia Vám dva x za odpracované roky. Ak sedí výpočet v rozhodnutí SP tak je to asi správne, nakoľko som sa nedočítal, že by sa dôchodcovia odvolávali na tento spôsob výpočtu starobného dôchodku. Viac je na stránke Zväzu vojakov v poradenstve, len je potrebné sa preklikať k roku 2012 až 2013.

 • Ešte raz pre ozrejmenie :
  Pracoval som celú dobu po odchode z ozbroejných zborov v civile teda som odvádzal odvody do soc. poisť aj po dobe ukončenia sl. pomeru tieto roky mi aj zarátali do obdobia platenia odvodov ,ale súhrn odvodov z civilu a služby v ozbrojených zboroch tvoril nárokovú časť starobného dôchodku na sumu 497€ ale túto mi následne krátili o 50% na sumu 246 € čo je dnes aktuálny stav a to ktorú mi priznáva soc.poisťovňa ako starobný dôchodok teda ponížili ju o sumu nadobudacieho výsluhového príspevku na ktorý mi vznikol nárok v roku 1999 pri odchode do civilu. Je to logické ? Ale najmä právne podložené zákonmi prijatými a platnými až po roku 1999 teda roku kedy mi vznikol nárok na výsluhový príspevok ktorý nebol v tej dobe ničím obmedzený vo vzťahu k starobnému dôchodku retroaktívne zmeniť výklad zákona aj pre tých čo odišli pred nadobnutím platnosti zákona a tým siahnuť na výšku starobného dôchodku.

 • Každému kto odpracoval viac ako 20 rokov v I alebo II kategórii funkcií ,SP by mala započítavať zvýhodnenú dobu t.j.39,4414 rokov.Niekde sa vloudila chybička.

 • Až som správne pochopil -- možno sa mýlim, že by Sociálna poisťovňa zabudla (ne)úmyselne až na cca. -18,- rokov odrobených v civilnom zamestnaní.No, neviem…..

 • Ide o to, že ešte niekedy ku koncu 90-tých rokov minulého storočia, sa výsluhový príspevok začal považovať za výsluhový dôchodok. Asi pred dvoma rokami sme na túto tému viedli dosť obsiahlu diskusiu. Tuším v “poradenstve”.

 • Ak ste nepracoval,malo by to byť OK. Ak ste pracoval tak Vám asi nezapočítali roky odrobené v civilnom zamestnaní.

 • Pre Jozef:

  Čl.33 ods.2 Dohovoru č.128 umožňuje krátenie dávok, ak sú priznané za rovnakú sociálnu udalosť. Dohovor bol ratifikovaný ešte ČSSR.

 • Zdravím Vás
  Vie mi niekto poradiť : od roku 1999 do Decembra 2014 som bol poberateľom výsluhového príspevku / podľa zákona z.r.2002 výsluhového dôchodku / či je v poriadku ak mi síce bol priznaný starobný dôchodok aj za roky odpracované v I aII pracovnej kategoriíí ale mi ho krátili o dobu v ozbrojených zboroch ,Z môjho pohľadu by to mala byť hlúposť nakoľko výsluhový príspevok podľa vtedajšieho zákona nemal žiadny súvis so starobným dôchodkom a slúžil najmä na to aby sa príslušník ozbrojených síl dokázala ľahšie začleniť do pracovného procesu a bol to príspevok čo aj niesol názov za službu v ozbrojených zboroch takže to nemalo žiadny vplyv na odvádzanie odvodov do sociálnej poisťovne a následne po zaradení sa do civilného pracovného procesu som nadalej odvádzal odvody do socialnej posiťovni až po deň nároku odchodu do starobného dôchodku.
  Je síce pravda že do výpočtu výšky dôchodku mi započítali aj daňový základ z ozbrojených síl a následne mi ponížili výšku vypočítaného starobného dôchodku o celú dobu služby v ozbrojených silách čo mi predstavuje zníženie starobného dôchodku o celých 50% z celkovej odpracovanej doby 39 rokov a 119 dní mi tak odrátali 21 rokov a pár dní čo som bol v uniforme.Odvolávajú sa pri tmo na článok 33 ods 2 Dohovoru soc. dávkach č.128 , čo ja považujem za hlúposť nakoľko odchádzal som podľa vtedy platných zákonov ktoré v žiadnom z nich nespomínali že ak budem poberať výsluhový príspevok bude mi o to krátený starobný dôchodok , čo by možno v tej dobe ovplyvnilo či ostať alebo odísť z ozbrojených síl. Mám za to že retroaktívne by tento novo prijatý zákon a aj Dohovory nemali ovplyvniť vtedy platný zákon o výsluhových príspevkov a ich poberateľov- Vie mi niekto poradiť ak sa dá tak čím skôr lebo mi beží lehota na odvolanie sa.

  Dakujem

 • Budem držať palce.Mne to iba vyšlo takto, ako píšete:
  -- §21 -- so súdom
  -- §174 -- bez súdu …..Ešte raz Vám pán Ernest držím palce, aby ste sa správne rozhodol.

 • Pán Pálfi ďakujem za odpoveď nielen Vám ,ale všetkým ktorí sa mi snažili pomôcť. K tomu len toľko tento paragraf nie je omylom a podľa 174 ky mám nárok v 56 rokoch,ale mám baraniu povahu takže skúsim zo súdom.
  § 21
  Podmienky nároku na starobný dôchodok
  (1) Občan má nárok na starobný dôchodok, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a
  dosiahol vek aspoň
  b) 55 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.
  2 písm. b), ak bol z tohto zamestnania prevedený alebo uvoľnený z dôvodov uvedených
  v § 12 ods. 3 písm. d) a e),
  Ak si dobre prečítate tento paragraf si uvedomíte ,že čiarky oddeľujú jednotlivé podmienky :1/ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň 55 rokov 2/ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm. b) 3/ak bol z tohto zamestnania prevedený alebo uvoľnený z dôvodov uvedených v § 12 ods. 3 písm. d) a e),
  Posledná tretia podmienka hovorí o zamestnaní teda rovnakom zamestnaní ako sa vykonávalo doteraz nehovorí ,že musí spĺňať podmienku kategórie. A taktiež nehovorí ,že musia byť splnené v rovnakom čase všetky 4 podmienky naraz ,T.j. Aby sa dostal dôchodok musia byť splnené všetky ,ale nie súčasne v rovnakom čase. Veď si uvedomte vykonávali ste rovnakú fciu 31.12.1999 ,Ako 1.1.2000 rovnako náročnú zmenilo sa len to ,že od toho dátumu Vás neviedli v I. ,ale v 3.ktg. a dôvody § 12 ods. 3 písm. d) a e), sú reo redy ,alebo zdravotné

 • …..”A na ktorý § by sa mal odvolať”?…..
  Pán Ernest dal menej informácií, ale podľa toho čo píše, mala použiť SP pri výpočte SD podľa ktg.fkc. §174 -- ten je pre neho, keďže išiel do civilu až v 2003 roku….a nemal v ktg.fkc. odslúžených 20 rokov.Organizačné(zdravotné) dôvody možno podľa môjho názoru vylúčiť, pretože §174 ich nepozná.Nie je to potrebné, keďže 15 rokov služby v ktg.fkc. rieši bod:d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie funkcií. (§174).Spĺňa aj odstavec 2 tohoto §, pretože slúžil cez dátum 31.12.1999.
  Aj na starom webe píše(okrem iného): “V mojom prípade SP mi zamietla žiadosť o dôchodok s tým, že kategórie trvali k 31.12.199 ,ale že ja som bol prepustený z reorganizačných dôvodov až k 1.2.2003 čiže už som nebol zaradený v pôsobnosti zak.100 par.21 písmeno b…..”
  Aspoň mne z toho vyplynulo, že žiadal v SP o priznanie SD podľa ktg.kfc. na základe §21 -- čím došlo k “omylu”.
  Aspoň ja to vidím takto…..

 • Pokiaľ nenadobudlo rozhodnutie SP právnu moc (30 dní po doručení) môže menovaný podať opravný prostriedok buď cez SP alebo priamo na príslušný Krajský súd. Po nadobudnutí právnej moci je možné podať žalobu voči právoplatnému rozhodnutiu. Takisto je možné len požiadať SP o nové priznanie starobného dôchodku.
  Bez potrebných informácií sa však ťažko dá jednoznačne poradiť.

 • No hej Ľubo, tak alebo tak. Ale Ernest žiada o radu-čo mu poradiť? Asi aby sa odvolal, buď priamo na SP, alebo na súd /zrejme KS/ ? A na ktorý § by sa mal ovolať?

 • Miro, máš pravdu. Nárok na SD môže vzniknúť podľa §21 alebo podľa §174.

 • Vážení priatelia,

  opäť som sa na súde stretol s prípadom keď pri spisovaní žiadosti o priznanie starobného dôchodku na Okresnej pobočke Sociálnej poisťovne, podľa § 184 zák. č. 461/2003 Z.z., kde Váš kolega nebol dostatočne dôrazný a pozabudol tam napísať dátum 3 ROKY SPäTNE . Situáciu navyše poriadne skomplikovala aj okolnosť, že výsluhový dôchodca (bývalý vojak z povolania) si nevyžiadal kópiu tej žiadosti. Na tú chybu by totiž určite došiel aj sám a vyhol by sa nepríjemným komplikáciám, ktoré onedlho nastali.

  Sú to zjavne nekalé praktiky Sociálnej poisťovne, keď Vám pri spisovaní Vašej žiadosti nedajú do rúk kópiu, nič, fakticky žiadny doklad. Takže nemáte prehľad o obsahu práve uplatnenej žiadosti.
  Vyvarujte sa prosím týmto praktikám a buďte dôslední a nekompromisní -- žiadajte od Sociálnej poisťovne kópiu spísanej žiadosti. Bez nej odtiaľ ani neodchádzajte.

  Kvôli takejto drobnej chybičke sme nečakane prehrali Krajský súd, kde sudkyňa nám nakoniec vyčítala, že vraj či nevieme čítať. A čo nás táto chyba stála? Vedzte, že teraz ide o 36 mesačných dôchodkov, o ktoré teraz musíme usilovať oveľa náročnejším a zložitejším spôsobom. To je dosť vysoká suma, ktorá Vás nenechá ľahostajnými. Aké z toho plynie ponaučenie?
  Vždy trvajte na tom, aby Vám na pobočke Sociálnej poisťovne -- do tej žiadosti vždy uviedli podmienku, že starobný dôchodok požadujete 3 roky spätne a zároveň všímajte si pozorne aj obsah tej žiadosti -- čo tam referentka skutočne napísala. Každú chybu ihneď reklamujte, inak sa Vám to vypomstí a dopadnete na súde ako my. Opakujem, už je to druhý prípad, nepodceňujte spisovanie žiadostí a nespoliehajte na to, že referentka zo Sociálnej poisťovne to napíše perfektne.

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Preniesol som to zo starého webu aj tu -- takýto príklad sa bude týkať aj tých kolegov, ktorí budú dobiehať vo svojich nárokoch do 31.12.2023, poprípade ďalej a ich služba prekročila dátum 31.12.1999.(aj kvôli rôznosti názorov):
  Ernest:
  30.3.2015 o 20:15
  V mojom prípade SP mi zamietla žiadosť o dôchodok s tým,že kategórie trvali k 31.12.199 ,ale že ja som bol prepustený z reorganizačných dôvodov až k 1.2.2003 čiže už som nebol zaradený v pôsobnosti zak.100 par.21 písmeno b.Podotýkam ,že moja služba trvala v I.kat.19 rokov a 157dní +6 rokov.Takže na to neviem až tak odborne posúdiť ,ale zákon nehovorí o tom kedy má byť prepustený-nestanovuje dátumovo pôsobnosť ,že to musí byť presne vtedy.Prosím o radu.Ďakujem
  Miro Palfi:
  31.3.2015 o 8:06
  “Jedna sa o to, či vaša služba služba trvala tých 19 rokov a 157 dní do 31. 12. 1999, alebo až do 1.2. 2003?”
  Až by to tak bolo, tak potom 19 mínus 3 rovná sa 16 rokov v I. kategórií funkcií, t.j. podľa §174 odst.1 c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo
  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie
  funkcií.
  V tomto prípade sme ale všetko rozvádzali podľa §174 a NIE podľa §21.

  Milan Faltin:
  31.3.2015 o 7:49
  Pre Ernesta:
  30.03.2015 o 20:15 hod.:

  Jedna sa o to, či vaša služba služba trvala tých 19 rokov a 157 dní do 31. 12. 1999,alebo až do 1.2. 2003?
  -V prvom prípade by ste mál mať nárok na penziu v tých 56 rokoch, podľa I. II. MIX,ktg.
  -V druhom prípade by ste pravdepodobne mal nárok na 62 rokov-teda normálny dôchodkový vek, pretože od 1.1.2000, boli I. II. ktg. zrušené, čiže v ních máte o cca 3 roky menej odslúžene. Tie cca 3 roky sa Vám potom započítajú do tých Vámi uvádzaných + 6 v III. ktg. resp. bez ktg.
  – Ináč dosť presne a zrozumiteľne to /tie nároky od 55…62 rokov/ na týchto stránkach vysvetľuje pplk. Dr. Milan Kolen, v laickej právnej analýze,uverejnenej asi pred dvoma rokami. Stálo by za to preklikať spätne poradenstvo, alebo archív.

  Miro Palfi:
  30.3.2015 o 21:33
  Pre Ernest:
  30.3.2015 o 20:15

  Odo mňa iba nezásadné vyjadrenie – skôr orientačné, ktoré predpokladám, niekto doplní vyvráti…
  Zatiaľ Sociálna poisťovňa postupuje aj podľa tohoto:
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia1.pdf
  Či tam pri spisovaní žiadosti o starobný dôchodok na základe kategórií funkcií nedošlo k omylu a to použitím §21 namiesto vo Vašom prípade aktuálneho §174 – pozrite link.
  ” moja služba trvala v I.kat.19 rokov a 157dní +6 rokov.”Tých 6 rokov mi nie je jasných, ale podľa §174 by sa Vás mal týkať:§174, odst.1 písm.a -(1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie,
  prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný
  dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň:
  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  O organizačných dôvodoch hovorí §21, ale vo Vašom prípade, keďže služba pokračovala cez dátum 31.12.1999, tak by mal pre Vás platiť §174.
  Tak hovorí “zatiaľ” platná legislatíva.
  Pri žiadosti podľa §174, by som reorganizačné dôvody nespomínal, pretože podľa mňa podmienky spĺňate aj bez nich.Možno ma niekto opraví – doplní, aby som Vás nezavádzal.

 • S dovolením som preniesol z webu ZV SR(starého webu):
  Juraj:
  9.3.2015 o 7:40
  Prosím má niekto nejaké nove informácie ohľadom priznávania SD pre výsluhových HASIČOV ???Ďakujem.
  JUDr. Marián ĎURINA:
  11.3.2015 o 21:04
  Vážený pán Juraj,

  t.č. právne zastupujem niekoľkých príslušníkov HaZZ. Štyri súdne sporu skončili pred NS SR a na rozsudku trpezlivo čakáme. Akonáhle budú k dispozícii, určite ich zverejníme. Možne, že vy Vás zaujímalo toto:

  Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb., o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov ako zamestnanie zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie sa za dobu pred 01.01.2000 hodnotí služba vojakov z povolania zaradená do I. (II.) kategórie funkcií, ak nevznikol nárok na dôchodok podľa piatej časti tohto zákona. Služba zaradená do I. kategórie funkcií sa v týchto prípadoch hodnotí ako zamestnanie I. pracovnej kategórie uvedené v § 14 ods. 2 písm. b) až h). Som hlboko presvedčený, že činnosť príslušníkov HaZZ je v prvom rade SLUŽBOU a nie prácou. Používajú aj rovnaké vojenské hodnosti. Keď je potrebné určiť vzťah nadradenosti-podradenosti medzi dvoma vojakmi rovnakej hodnosti, je vo väčšine armád považovaný za nadriadeného ten, ktorý je služobne starší. V niektorých ohľadoch môže byť nadradenosť určená hodnosťami potlačená rozdelením právomoci plynúcimi z funkcie dotyčných (oblastný vrchný veliteľ bude nadradený všetkým jednotkám a ich veliteľom prideleným do jeho oblasti, aj keby mali niektorí vyššiu hodnosť ako on). Táto služba je svojim obsahom a náplňou rovnaká, ako je služba vojakov, policajtov a ostatných príslušníkov silových rezortov. Z tohto dôvodu aj zákonodarca NR SR vydaným zák. č 328/2002 Z. z., chcel cielene dosiahnuť to, aby sociálne a dôchodkové náležitosti vyslúžilcov pochádzajúcich zo všetkých silových rezortov, riešil rovnako jeden jediný zákon. Dovolíme si preto tvrdiť, že ak výsluhové dôchodky, ktoré nám právom náležia, sú nám priznávané podľa rovnakých kritérií, zásad a rovnakých podmienok ako policajtom, vojakom, príslušníkom ZVJS, SIS, NBÚ, colníkom a pod., tak tento nivelizovaný fakt musí zákonite prinášať aj zmenu činností posudzovaných ako I. a II. pracovná kategória, resp. I. a II. kategória funkcií. Keďže došlo v roku 2003 k tejto významnej legislatívnej zmene a od 01.01.2008 aj vstup príslušníkov HaZZ do osobitného dôchodkové systému, je to skutočne silný signál na to, že aj zmenená činnosť HaZZ musí byť rovnako klasifikovaná ako služba ostatných príslušníkov silových rezortov.
  Odporkyni Sociálnej poisťovni a Krajskému súdu zo zretele ušla jedna zásadná vec. Činnosť hasiča už neznamená iba klasické hasenie požiarov, akú všetci poznáme z minulosti. Ich služba sa obsahovo veľmi výrazne zmenila, ich poslanie je už iné a vykonávajú dnes aj také činnosti, s ktorými kedysi nepočítali a vôbec s tými zmenami nepočítala ani zaostalá a stagnujúca legislatíva. A tento nevyhovujúci stav treba akútne zmeniť a vyslúžilým hasičom poskytnúť ochranu aká im právom patrí! Súdy by mali nabrať odvahu a prevziať zodpovednosť za odstránenie tohto nevyhovujúceho stavu. Pozrime si denno-denné šoty z RTVS na zásahy príslušníkov HaZZ, ktoré sú naozaj veľavravné. Tie zásahy sú skutočne rôznorodé, vykonávané vo veľkých výškach, v teréne, dokonca na vode, ma ľade, či pod vodou a pod. O kvalitatívnej zmene ich poslania a zvýšenia rozsahu zákrokov, vystupňovanie a akumulovanie zodpovednosti dnes nikto z kompetentných nechce ani počuť, nikto o tom nerozpráva a všetci svorne mlčia. Nie je ďalej možné, aby sa takto hrubo zanedbávala starostlivosť spoločnosti a pozornosť voči príslušníkom HaZZ a takýto nepriaznivý stav sa mlčky toleroval. Pýtame sa, čo robia kompetentní na dosiahnutí nápravy? Krajské súdy v Trenčíne a Žiline, a Sociálna poisťovňa zotrvávajú na starých archaických predstavách o ich činnosti; realita, vývoj a život sa však medzitým dynamicky posunul už niekde inde – príslušníci HaZZ sa právom dnes sťažujú a dožadujú sa spravodlivejšieho ohodnotenia svojej služby. Táto spoločnosť im musí poskytnúť primerané ohodnotenie a nie svojimi neadekvátnymi rozhodnutiami stupňovať napätie a nespokojnosť v radoch hasičov. Rozkaz FMV ČSSR č. 12 zo dňa 22.02.1968, Nariadenie MV SR č. 28 zo dňa 29.09.1978, Vestník MVaŽP SSR č. 9 zo dňa 07.07.1989 sú naozaj poriadne zastarané právne predpisy ešte z čias totalitného režimu, ktoré vôbec neodzrkadľujú aktuálnu činnosť príslušníkov HaZZ. Nie sme presvedčení, aby to takto malo fungovať v neprospech hasičov aj naďalej.

  Nie je ďalej udržateľné, aby vo vnútri segmentu silových rezortov sústavne pretrvávali tak očividné rozdiely, ktoré nemajú dôvod, ani racionálny základ. Používať dvojaké metre nie je opodstatnené a udržateľné. Je to nesprávne. Ak je sekundárnym výsledkom činnosti príslušníkov všetkých silových rezortov (bez výnimky) je výsluhový dôchodok, tak ich primárnou príčinou je rovnako náročný výkon aktívnej služby (bez výnimky). Naozaj niet racionálneho dôvodu, aby činnosť príslušníkov HaZZ nebola posudzovaná ako I. resp. II. kategória funkcií naďalej sa umelo udržiavali rozdiely v posudzovaní ich služby. Takúto pretrvávajúcu zotrvačnosť treba odstrániť. To je môj názor.

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • tak neviem ako to v dnešných časoch funguje, ale -- je personálny zámer totožný s personálnym rozkazom? Ten personálny zámer ste odmietol písomne? Na návrh na prepustenie predpokladám odpoveď ešte neprišla, je tak?

 • Pomoc a radu právnu proti personálnym opatreniam:
  V skratke minulý rok som prešiel konkurenčným výberom, ale k 14.7.2015 mi končí maximálna doba výsluhy (22 rokov) a nepožiadal som o predĺženie štátnej služby na základe toho 19.2.2015 so mnou veliteľ spravil personálny pohovor s tým že teda som nepožiadal v stanovej dobe o predĺženie tak na základe § 70, odt.1 písm. i) dáva návrh na prepustenie zo štátnej služby dňom 31.7.2015 s čím som súhlasil a podpísal. Papiere odišli služobným postupom a dva týždne nato faxom som dostal oboznámenie vojaka s personálnym zámerom že ma povýšia a tým aj prevelia s čím som výslovne nesúhlasil. Aká je možnosť aby som bol prepustený lebo to je jediná vec čo chcem.

 • Pre Barak -- 24.12.2014 o 16:26 -- pár podnetov, z čoho by sa mohlo vychádzať.

  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia1.pdf
  Napísal Ste dosť málo informácií.Napr., či Vaša služba trvala k 31.12.1999 -- až áno, potom podľa Link-u:§174 odst.1, písm.c
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií
  Až služba netrvala k 31.12.1999, tak potom §21, ale tam je potom potrebných 20 rokov služby.15 rokov služby iba pri uvoľnení zo zdravotných, alebo organizačných dôvodov a tam aj podľa organizačných dôvodoch sú rozdiely.

  Tu až nie je odslúžených 20 rokov a služba netrvala k 31.12.1999 už nastávajú problémy a Sociálna poisťovňa odmieta priznávať starobné dôchodky podľa kategórií funkcií.Celková doba dôchodkového poistenia vždy musí byť minimálne 25 rokov -- spolu roky za služobný pomer + civilné odpracované roky.(aj náhradné doby poistenia, napr. škola).Nakoniec ešte kontakt na advokátov.

  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia5.pdf
  Advokáti sú v dolnej časti Linku.(V prípade potreby).

 • Pomôže niekto fundovane odpovedať na dopyt p. Baraka z Liptovského Mikuláša ?: Barak: 24.12.2014 o 16:26
  Žiadosť poslal na Štedrý deň, pod stromček odpoveď nedostal napriek tomu si podal prihlášku za člena ZVSR do klubu LM.

 • • Barak:
  24.12.2014 o 16:26 (Upraviť)
  Bol som rehabilitovaný zákonom 81/1991 Zb podle ktorého mam 16 rokov 8m 3d odslúžené v I kategórii. Vzťahuje sa na mna prvsí odchod do dôchodku.
  Dakujem za podnety.

  • Milan Faltin:
  15.10.2014 o 7:16 (Upraviť)
  Súhlasím Tibor. A taktiež tomu rozumiem. Ja som síce strednú školu – SVŠ, robil v civile, praktický cez školský dvor. Ale na Akadémii, som mal štvrtinu spolužiakov čo adekvátnu strednú školu- VSOŠ robili na vojne a teda nebojím sa povedať cez celú republiku. A potom za 20 rokov, som mal možnosť aj šťastie takýchto chlapcov učiť, prakticky 4 roky v kuse byť s nimi, alebo v ich blízkosti, starať sa o ních (ako triedný), nie len pri vyučovaní, komunikovať s ich rodičmi a tak podobne, veď určite vieš o čom píšem…A poviem Ti, že žiadný mi dodnes nevynadal, alebo sa krivo na mňa nepozrel, hoci keď sa ku mne hlásili, mnohých som už ani nespoznal( pomohli rôzné historky-viac menej srandovného rázu). Ale to som trochu odbočil.
  Takže ja si myslím, že právom Vám, bývalým žiakom vojenských stredných škôl toto zvýhodnenie patri, od prvého, do posledného dňa, keď ste do takejto školy nastúpili.Toto by mali pochopiť, tí, čo zákony, predpisy a nariadenia vyrábajú a schváľuju.

  • Ing.Tibor FÜLÖP:
  14.10.2014 o 20:26 (Upraviť)
  keby som ja mal napísať, že cez čo všetko som musel “preskákať” v 1. a V 2. ročníku VSOŠ ako ženista, by určite viacerí žasli. Nebavme sa však o tom. Každý druh vojska má svoje…no majme na pamäti nariadenie vlády ČSSR č.117/1988 ako aj BZ ČSLR č.92/1949…Mnohý z nás si ani neuvedomujú, že sa ich tento problém tiež týka a prichádzajú či už vedome alebo nevedome o nemalé “prostriedky”. Ja o svoje zákonité práva budem “bojovať” trebárs aj na súde pre ľudské práva. Som hádam človek a mám nejaké povinnosti ale aj práva!!! Aj touto cestou ďakujem JUDr. Ďurinovi za jeho angažovanosť a pomoc.

  • Milan Faltin:
  13.10.2014 o 12:33 (Upraviť)
  Pre JUDr. Mariana Ďurinu:
  Ja si myslím, že by sa tie dva prve ročníky mali započítať ako príprava na zamestnanie v I. II. kategorii. Tiež som nejaký čas učil na VLU,aj VSOŠL- károv. Jednú triedu som priviedol aj k maturitám, ako triedný učiteľ. Keď sa dobré pamätám, tak v učebných osnovách, dokonca aj v učebných plánoch boli aj rôzné jedňo- dvojdňové exkurzie na letiska, do leteckých opravárenských závodov,potom vo vyšších ročníkoch (prevažne v štvrtom)aj stáže-niekoľkotýždňové.A vykonávali sa vždy(žiaci sa na to najviac tešili). Ale hlavne, odborné predmety a predmety strojárske,motorarina,draky, elektro, rádio, výzbroj, sa učili na odborných pracoviskách, a učebniach k tomu určených a vybavených, pravidelne po celé 4 roky. A ukážky skutočnej techniky sa vykonávali priamo na letisku. Takže ja osobne, tu vidím ekvivalent s banickými učňami.

  • JUDr. Marian Ďurina:
  12.10.2014 o 23:55 (Upraviť)
  Vážení priatelia,
  sústavne sa zaoberám s myšlienkou o uznanie 1.a 2. ročníka VSOŠ a VŠJŽ za I. alebo II. kategóriu funkcií.
  Napísal som listy na kompetentné inštitúcie:
  MO SR
  MO ČR
  MPSVaR SR
  MPSV ČR
  Zatiaľ sa ozval minister práce sociálnych veci a rodiny SR pán JUDr. Ján RICHTER.
  Preskúmal som všetky ním uvádzané zákony, ale tam sa nenachádza žiadna zmienka o tom, ako riešiť problematiku žiakov prvých ročníkov vojenských škôl. Na záver odkazuje na MO SR….. Tie rezortné zoznamy zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie, ktoré malo (Vtedajšie FMO ČSSR) povinne vydať, s najväčšou pravdepodobnosťou vôbec nevydalo !! Hoci im to ako povinnosť postupne ukladali sociálne zákony č. 76/1959 Zb., 101/1969 Zb. 121/1975 Zb., a č. 100/1988 Zb.
  Akurátne v § 3 Nariadenia vlády ČSSR č. 117/1988 Zb., o zaraďovaní pracovníkov do I. a II. pracovnej kategórie som priamo v ustanovení v ods. 1) je uvedené toto:
  “Doba štúdia žiaka stredného odborného učilišťa (pozn.: …môžeme to byť aj my???) pripravovaného pre zamestnanie I. (II.) pracovnej kategórie sa započítava ako doba zamestnania tejto pracovnej kategórie, ak sa praktické vyučovanie uskutočňuje pravidelne na pracoviskách alebo v prevádzkach (pozn….sú to aj naše kasárne???), kde sa vykonávajú zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie. Ak ide o zamestnanie I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, započítava sa takto doba štúdia od začiatku školského roka, v ktorom sa žiak podľa učebného plánu pravidelne pripravuje na budúce povolanie na pracoviskách v podzemí”.
  Čakám ešte 3 odpovede. Myslím si, že najviac by malo tento problém rozlúsknuť vyjadrenie MO ČR, kde pravdepodobne zostalo najviac podkladov k tejto problematike. Všetkým z nich som poslal aj to Nařízení náčelníka GŠ ČSĽA č. 11/1985 zo dňa 02.08.1985, kde sa jednoznačne uvádza, že, cit.: „ostatní vojenská služba: v dílčích rubrikách součtu dob (roky, mesiace, dni) se uvede veškerá doba strávená ve vojenských školách při přípravě na službu vojáka z povolání před přijetím do služebního poměru vojáka z povolání nebo před přijetím do další služby. Veškerá služba ve vojenských školách před přijetím do služebního poměru (další služby) se vykáže v celkovým součtu (roky, mesiace, dni).“
  Dodnes sa nikde nenašiel vierohodný právny dokument, ktorý by jednoznačne a nepochybne riešil vzniknutú situáciu (okrem vyššie uvedeného Nařízení…).
  Pokiaľ však máte možnosti sa aktívne angažovať a mnohým našim kolegom pomôcť, tak to urobme. Na Slovensku si môžeme legislatívu prispôsobiť našim podmienkam.
  Píšem Vám to preto, lebo prví absolventi VSOŠ nastupovali do týchto vojenských škôl už v roku 1967. Medzi tým ich dobehol fyzický vek a práve teraz, v tomto období môžu mať problém s neuznávaním 1. a 2. ročníka VSOŠ a VŠJŽ ako I. kategóriu funkcií.

  S pozdravom
  JUDr. Marián Ď U R I N A, advokát
  ul. Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA – 3
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  .
  • Miroslav Pršala:
  13.8.2014 o 7:20 (Upraviť)
  Tak mám pocit, že tu “chcípl pes”, možno to je len letným obdobím, ale celkom sa nám tu vytratili diskúsie k zväzu ako takému, k nevalorizácii 2012, vytvorenie spolupráce s ostatnými dôchodcovskými organizáciami (a verte, že to bude potrebné vzhľadom k mechanizmu valorizácií, ak s tým budeme chcieť niečo urobiť). Práve teraz je najvhodnejší čas – v novembri obecné voľby a v budúcom roku parlamentné. Po nich na nás bude každý zvysoka kašlať a nedosiahneme vôbec nič. Určite som nespomenul všetky problémy, ktoré by bolo treba riešiť, tak sa prebuďme a začnime vyvíjať tlak.
  .
  • Ľubomír Dubeň:
  8.8.2014 o 11:08 (Upraviť)
  Uvedený problém by sa dal chápať aj ako možná diskriminácia vojakov (policajtov), ktorým nebolo umožnené slúžiť k 31.12.1999.
  Pôvodné znenie zákona č.100/1988 Zb. (platné k 31.12.1992)požadovalo službu k 31.12.1992. V Českej republike toto zostalo lebo kategórie už nepokračovali. V Slovenskej republike sa znenie zákona vždy upravovalo: služba k 31.12.1993,1994,1995…1999. Ak niekto odchádzal do civilu a v tej dobe spĺňal podmienku služby k 31.12. tak by sa dalo uvažovať či doterajší postup nie je diskriminačný a retroaktívny.
  Samozrejme je to otázka výkladu práva a vec advokátov a súdov. Existuje aj ojedinelý judikát NS SR (rieši I.AA kategóriu baníka), ktorý sa aplikuje v rozhodovacej činnosti súdov, kde je striktne požiadavka práce k 31.12.1999.Na túto problematiku existuje aj judikát Nejvyššího správního soudu v ČR, ale tam bol vývoj v kategóriach iný.
  Otázka stojí tak, či sa určitá skupina ľudí pokúsi riešiť tento stav a investuje svoj čas a nejaké finančné prostriedky na advokáta alebo sa bude každý spoliehať na toho druhého.Kategórie skončili k 31.12.1999 a teraz je august 2014.
  .
  • Ivan Záborský:
  7.8.2014 o 23:13 (Upraviť)
  Pán Miro Pálfi o 20,37
  Som rád, že ste sa ozvali, tou skupinkou som nemyslel tých, ktorí pokračovali v zamestnaní v I. kategórii aj po 31.decembri 1999 a nepoznám ich zaradenie po tomto dátume. Ja sa obraciam na vojakov, ktorí pracovali pred týmto dátumom napríklad od roku 1970 po rok 1989 alebo podobne, ktorí splňajú podmienku zákona 100/1988 § 174 odsek 1 ale nesplňajú § 174 odsek 2, že nepracovali až do 31.decembra 1999.t.j. odpracovali len 19 rokov a podobne. Ja som tiež mal pracovnú zmluvu na 20 rokov, ale z rodinných dôvodov som musel skončiť skôr, požiadať o ukončenie pracovného pomeru a tým pádom som bol potrestaný tým, že som nemal nárok na výsluhový dôchodok, ktorý mi prináležal po odpracovaní 20 rokov v armáde, keďže som odpracoval len 17 rokov a 8 mesiacov. Ja si myslím, že treba bojovať za svoje práva a keď budete mať problémy napríklad aj Vy rád Vás podporím a poprípade ak sa bude dať tiež pomôžem.
  .
  • Miro Palfi:
  7.8.2014 o 20:44 (Upraviť)
  Miro Palfi:
  7.8.2014 o 20:37
  Pre Ivan Záborský 7.8.2014 o 16.40 (tuším to má byť tiež pod týmto článkom)
  …..až som si prečítal váš príspevok a našiel sa (podotýkam, nemôžem za svoj rok narodenia, ani kedy som vstúpil k silovým zložkám) v “skupinke”, ktorú uvádzate 3-4 riadky na konci príspevku, nedá mi, aby som nenapísal pár riadkov…..
  Písal som pri riešení podobných situácií na týchto stránkach ako je táto(aj vaša), ktorú uvádzate.Riešili ju tiež mnohí ďalší kolegovia.Prevažoval vtedy názor a myslím stále je to tak, že ide v tejto veci o vašu DISKRIMINÁCIU.
  -Len takto: Aj ja patrím k tým kolegom VD, čo ich služba presiahla dátum 31.12.1999, slúžili ďalej, poprípade ešte aj slúžia a svoje nároky na dosiahnutie SD budú dobiehať do 31.12.2023, resp.2025 – až sa to podarí.Neurazilo ma, že som v “skupinke”, beriem to športovo, ibaže vy okrem iných skutočností píšete…”ako skupinka ľudí, ktorí pracovali možno menej rokov”…atď.Sám za seba som už písal – slúžil som 24 rokov a 5 mesiacov do septembra 2004.Až máte záujem o podrobnosti k mojej osobe, ako kolegovi – výsluhovému dôchodcovi, nájdete ich na týchto stránkach – až sa pozriete spätne.
  -A čo sa týka “skupinky”…..bolo v minulosti odhadnuté, že SD sa majú celkovo týkať približne 17000(tis.) VD.Keďže doteraz bolo či už kladne, alebo záporne vybavených 10 -12 (tis.) SD, tak tá “skupinka”, ktorá bude dobiehať do r.2023, resp.2025 je v počte cca. 5 -7 (tis.)kolegov.Mám vo svojom okolí dostatok takých kolegov, ktorý odslúžili 32, či 34 rokov a keďže slúžili cez dátum 31.12.1999 – tiež sú v “skupinke”…Ale o to nejde.
  Záverom môj názor: Myslím si, že vy a ostatní kolegovia VD sú v tomto prípade DISKRIMINOVANÍ.Presne to popísal pán JUDr.Ďurina a je to aj v Lin-ku Jána Slušného.
  Ešte prajem pekný neskorý večer.
  .
  • Pavol Bada BA:
  7.8.2014 o 20:21 (Upraviť)
  Kolega Ivan Záborský, Váš príspevok patrí pod tento článok (tak ako Vás nasmeroval Ján Slušný), inak v tom nebude prehľad.
  Ivan Záborský:
  7.8.2014 o 16:40
  Vážení kolegovia, ktorí sledujete tento portál a máte problém s priznaním starobného dôchodku podľa zákona 100/1988 § 174 ods. 1 a nepoberali ste výsluhový dôchodok s tým, že máte odpracované roky v I. kategórii ale s nejakých objektívnych dôvodov ste skončili zamestnanie pred 31.decembrom 1999 a nemáte odpracovaných 20 rokov ozvite sa mi na môj e-mail: zaborsky3@gmail.com. Jedná sa o to, že po znovupreskúmaní súdom mojej žiadosti i keď som pracoval od 1.10.1974 do 31.5.1992 t.j. 17 rokov aj 8 mesiacov spĺňam § 174 odsek 1 ale nespĺňam § 174 odsek 2 ,ktorý v zákone 100/1988 hovorí:Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba v I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31.decembru 1999, za zamestnanie sa na tieto účely ….. atď. Kým je v zákone toto znenie, musí sa Sociálna poisťovňa a aj súdy riadiť týmto paragrafom.Chcem upriamiť pozornosť na slová “trvali k 31.decembru 1999″. Prečo my, ktorí sme skončili skôr na toto nemáme nárok ale len skupina ľudí, ktorí pracovali až do konca roka 1999 ? Chcel by som podľa doporučenia sudkyne požiadať tých, ktorých sa tento problém dotýka,alebo niekoho vo svojom okolí poznajú, aby sa mi ozvali na danú adresu z dôvodu podania hromadnej žiadosti na vládu, ministerstvo a generálnu prokuratúru o novelizáciu znenia § 174 odsek 2 aby namiesto slov ” trvali k 31.decembru 1999 ” bolo napísané ” ktorí pracovali v období pred 31.decembrom 1999 a spĺňajú § 174 odsek 1″. Čím skôr toto urobíme, myslím tým podpisovú akciu za túto zmenu, tým skôr sa dopracujeme k svojim dôchodkom. Nie sme predsa druhoradý občania, že my za našu prácu v prvej kategórii nárok na skorší odchod do dôchodku nemáme ako skupinka ľudí, ktorí pracovali možno menej rokov ale majú tam ten správny dátum 31.december 1999 a nárok majú. Píšte a v rámci možností odpoviem každému a napíšte mi aký problém s odpracovanými rokmi máte vy. S pozdravom Ivan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.