Vyberte stranu

27. november 2014 | Autor: Dr. Milan Kolen, pplk.v.v.

Už niekoľko rokov sú snahy politikov o zákaz práce starobných dôchodcov. Pre Hospodárske noviny dňa 18.8.2014 exminister Jozef Mihál povedal. Citujem: „V minulosti sa o to pokúšali pravicové vlády, ktoré však nakoniec podobné návrhy stiahli práve preto, že môžu byť diskriminačné a protiústavné“.

O zákaz práce dôchodcov v štátnej a verejnej službe sa v roku 2012 a 2013 snažili aj poslanci KDH. Všetky tieto tri navrhované legislatívne zmeny v zákonoch z dôvodu diskriminácie poslanci NR SR neschválili už v prvom čítaní. Predkladateľom obdobného vládneho návrhu bol aj minister Ján Richter, čo vláda v septembri 2014 neschválila.
Parlament na 44. schôdzi por. čís. 50 číslo tlače 1207 v bude prejednávať predloženú novelizácia zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe podľa ktorej môžu pracovať dôchodcovia v štátnej a vo verejnej službe citujem: „najviac však do dosiahnutia 63. roku veku, pokiaľ štátny zamestnanec spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok v sume aspoň do 1,5 násobku životného minima…“, to je suma 297,14 eur mesačne.
Predložené zmeny ukladajú zamestnávateľom bez účasti zamestnanca povinnosť striktne ukončiť so zamestnancom nad 63 rokov so sumou dôchodku nad 297.14 eur mesačne v štátnej a verejnej službe pracovný pomer. Na tieto zmeny sú dva protichodné názory.

Jeden názor hovorí, že novela je protizákonná a diskriminačná z dôvodu, že vylučuje dôchodcov pracujúcich v štátnej a vo verejnej službe z trhu práce na základe veku 63 rokov s dôchodkom nad 297.14 eur, ale pritom v súkromnom sektore môžu naďalej pracovať.

Druhý názor hovorí, že novela nie je protizákonná a diskriminačná, že dôchodcovia zaberajú pracovné miesta mladým ľuďom. Novela mladým v štátnej a verejnej službe dáva prácu a starým ju berie. Zásadnou otázkou je, že pokiaľ by na trhu práce bol dostatok práce, tak tento problém by vôbec nebolo potrebné riešiť!

Snahy o vyradenie penzistov z trhu práce sú protiústavné. Zásadnou otázkou bude diskriminácia pracujúcich dôchodcov v štátnej a verejnej službe z dôvodu dosiahnutia veku 63 rokov a poberania dôchodku nad sumu 297,14 eur . Za súčasného právneho stavu nie je možné len dôchodcom pacujúcim v štátnej a vo verejnej službe zakázať pracovať. Bude to diskriminácia pracujúcich starobných dôchodcov v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov s dôchodkom nad sumu 297,14 eur oproti pracujúcim dôchodcom v súkromnom sektore bez akých koľ vek obmedzení. Tieto legislatívne zmeny sú proti ústavné a diskriminačné.
Pracujúci dôchodcovia spravidla pracujú na pozíciách za veľmi nízku mzdu, za ktorú mladí ľudia bez odborného vzdelania, alebo s minimálnou praxou, s minimálnym počtom odpracovaných rokov, bez praktických skúseností za takíto nízky plat nie sú ochotní do takéhoto zamestnania ani len nastúpiť. Radšej sa prihlásia na úrad práce, prípadne poberajú dávky v hmotnej núdzi, alebo radšej odídu pracovať za ďaleko vyššiu mzdu do zahraničia, prípadne ak sa im chce pracujú na čierno.

Ak pracujúci dôchodcovia nebudú pracovať, potom nebudú platiť odvody na Zdravotné poistenie, Nemocenské poistenie a Starobné poistenie (ostatné odvody neplatia). Pracujúci dôchodcovia nemajú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, odpočítateľnú položku ktorá v roku 2014 je vo výške 3 803,33 Eur ročne. Štát na daniach od jedného pracujúceho dôchodcu ktorý pracuje celý rok v roku 2014 navyše získa 760,66 Eura. Zároveň štát za každého poistenca štátu (aj nepracujúceho dôchodcu) v roku 2014 na preddavkoch do sociálnej poisťovne mesačne odvádza 32,20 Eur, čo ročne činí 386,40 Eur. V roku 2015 táto suma má byť oveľa vyššia. Týmto štát na jednom pracujúcom dôchodcovi na odvodoch za poistenca štátu ktoré nemusí za neho odvádzať ušetril 386,40 Eur. Keby dôchodca v roku 2014 nepracoval, štát by bol prišiel o 760,40 + 386,40 = 1 146,80 Eur. Z tejto získanej, ušetrenej sumy na jednom pracujúcom dôchodcovi štát môže po 61,60 Euro vyplatiť 18,61 poberateľom dávok v hmotnej núdzi, alebo množstvo iných dávok.

Napríklad priemerný rakúsky dôchodok je vyšší ako platy väčšiny občanov SR a je 1 022 eur mesačne. V Rakúsku je minimálna penzia 853 eur, ktorú poberajú 14 x ročne, dôchodcovia môžu pracovať. Priemerný starobný dôchodok v SR je 399,50 eur mesačne. Priemerný starobný dôchodok v štátoch Európskej únie je 3-5 krát vyšší. V priemere Rakúsky dohodca dostane ( 1 022×14) je 14 308 eur ročne, kým Slovenský (399.5×12) je 4 740 eur čo je o 3,3 krát menej. Pritom ceny v Rakúsku sú spravidla nižšie ako v SR. Najnižšie dôchodky v SR sú len niekoľko desiatok eur, čím dôchodcovia majú nárok na pomoc v hmotnej núdzi a môžu dostať peniaze do výšky životného minima 198,09 eur mesačne. Viac ako 300 tisíc starobných dôchodcov žije pod hranicou chudoby ,čo je 337 eur mesačne. Aj preto z u vedených dôvodov v SR pracuje asi 122 000 starobných dôchodcov, čo predstavuje 12,31% a v Rakúsku len 2 %, čo je o 10,31 % viac.
Položme si otázku. Majú, alebo nemajú právo dôchodcovia pracovať Na základe súčasne platnej legislatívy jednoznačne dôchodcovia majú právo pracovať. Prijatím novely by pracujúci dôchodcovia v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov s dôchodkom nad sumu 297,14 eur stratili v ústave zakotvené právo na prácu, čo by bola ich diskriminácia voči pracujúcim dôchodcom nad 63 rokov bez hranice výšky poberaného dôchodku v súkromnom sektore.
Pripravované legislatívne zmeny v zákone o štátnej službe sú v rozpore zo zákonom č. 460/1992 Z. z. Ústava SR a diskriminujú dôchodcov z týchto dôvodov:

 

„čl.12 ods. 1 „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, neodcudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné“.

„ods. 2 „Základné práva a slobody sa zaručujú na celom území SR všetkým občanom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok rod alebo postavenie“. Na základe týchto článkov ústavy nie je možné diskriminovať dôchodcov len z dôvodu veku 63 rokov, s dôchodkom nad sumu 297,14 eur a že pracujú v štátnej a vo verejnej službe rokov. Nie je možné z tohto dôvodu ich poškodzovať, znevýhodňovať, diskriminovať. Týmto dôjde k porušeniu základných ľudských práv a slobôd dôchodcov.

„čl. 13 ods. 3 „Základné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ústavné podmienky“. Zákaz pracovať dôchodcom s vekom 63 rokov, s dôchodkom nad sumu 297,14 eur v štátnej a vo verejnej službe je ich preukázateľná diskriminácia oproti pracujúcim dôchodcom zamestnaným v súkromnom sektore, ktorí môžu zarobiť akúkoľvek sumu, čo je nerovnaké zaobchádzanie s nim, je to ich diskriminácia.

„čl. 35 ods. 1 “Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť“. Podľa tohto článku ústavy pracujúci dôchodcovia nad 63 rokov, s dôchodkom nad sumu 397,14 eur v štátnej a vo verejnej službe nebudú mať rovnaké právo na slobodnú voľbu povolania, na rovnaké právo pracovať, mať zárobkovú činnosť. Bude to preukázateľné nerovnaké zaobchádzanie s nimi a ich diskriminácia.

„ods. 3 „Občania majú právo na prácu“. Aj pracujúci dôchodcovia nad 63 rokov sú občania SR. Na základe tohto článku ústavy aj pracujúci dôchodcovia v štátnej a verejnej službe s vekom nad 63 rokov, s dôchodkom nad sumu 297,14 eur majú rovnaké právo na prácu ako v všetci občania. Nie je možné pripravovanou legislatívnou v zákone o štátnej službe len pracujúcim dôchodcom v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov s dôchodkom nad sumu 297,14 eur zakázať pracovať z dôvodu dosiahnutého veku, výšky dôchodku a že pracujú v štátnej alebo verejnej službe len im odobrať toto ich ústavné právo. Je to preukázateľná diskriminácia. Štát a zamestnávatelia by mali zabezpečiť dostatok práce pre všetkých čo chcú pracovať. Potom by nebol žiadny problém, že dôchodcovia nad 63 rokov s dôchodkom nad 297,14 eur pracujú v štátnej alebo vo verejnej službe. Protiprávnou legislatívnou zmenou v zákone o štátnej službe sa v skutočnosti snažia riešiť nezamestnanosť.
„čl. 46 „Právo na súdnu a inú právnu ochranu“. Ak dôjde k porušeniu ústavných a zákonných práv v súlade s článkom ústavy čl. 2 ods.2, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 3, čl. 35 ods. 1, 2, ďalej v súlade s § 3 ods. 1, § 6 ods. 2, § 9 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon) pracujúci dôchodcovia v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov s dôchodkom nad 297,14 eur majú právo domáhať sa svojich práv pred súdom, čo mnohí aj využijú.
Pokiaľ by pripravovanou legislatívnou zmenou v zákone o štátnej službe došlo k zmene právnej úpravy v tom, že vek nad 63 rokov s dôchodkom nad sumu 297,14 eur a práca v štátnej a verejnej službe bude dôvodom na prepustenie pracujúceho dôchodcu zo zamestnania došlo by aj k porušeniu čl. 2 ods.2, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 3, čl. 35 ods. 1, 2 ústavy.
Súčasne by došlo aj k porušeniu zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní:

 

§ 3 ods. 1. „Každý je povinný dodržovať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a v obdobných vzťahoch…„ V tomto prípade by pripravované zmeny v zákone o štátnej službe z dôvodu nerovnakého zaobchádzanie pre pracujúcich dôchodcov nad 63 rokov s dôchodkom nad sumu 297,14 eur v štátnej a vo verejnej službe oproti pacujúcim dôchodcom nad 63 rokov bez akej koľ vek hranice výšky dôchodku v súkromnom sektore, bolo by pre nich jednoznačne, preukázateľne diskriminačné.

 

§ 6 „Zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a v obdobných vzťahoch“ ods. 2 písm. a) „…prístupu k zamestnaniu, povolaniu, inej zárobkovej činnosti…“. Došlo by k preukázateľnej diskriminácii z dôvodu, že pracujúcich dôchodcovia nad 63 rokov s a dôchodkom nad sumu 297,14 eur nebudú môcť pracovať v štátnej a vo verejnej službe oproti pracujúcim dôchodcom nad 63 ktorí môžu pracovať v súkromnom sektore bez hranici výšky dôchodku. Týmto by preukázateľne došlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a k diskriminácii.

 

§ 9 „Právna ochrana a konanie vo veciach súvisiacich s porušovaním zásady rovnakého zaobchádzania ods. 1 Každý má podľa tohto zákona právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou, ods. 2. Každý sa môže domáhať svojich práv na súde…“. Ak dôjde k porušeniu ústavných a zákonných práv a slobôd pracujúci dôchodcovia v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov s dôchodkom nad sumu 297,14 eur budú sa svojich práv domáhať pred súdom.
Podľa pripravovanej legislatívnej zmeny v zákone o štátnej službe dôvodom na prepustenie, vyhodenie, rozviazanie pracovného pomeru s pracujúcim dôchodcom v štátnej a vo verejnej službe s vekom 63 rokov s dôchodkom nad sumu 297,14 eur bude v príkrom rozpore s Ústavou SR a zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní.
Asi od 1.1.2018 sa predpokladá v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení novelizovať § 65 Podmienky nároku na starobný dôchodok ods. 1, kde z doterajších 15 rokov dôchodkového poistenia sa má zvýšiť v rozsahu uvažovaných zmien na 20-30-37 rokov dôchodkového poistenia (odpracovaných rokov). Obdobne v ods. 2, dôchodkový vek zo súčasných 62 rokov sa uvažuje, že od roku narodenia 1956 postupne za každý rok sa má zvýšiť o 50 dní, na uvažovaných 65 až 70 rokov. Potom by sa podľa tejto navrhovanej úpravy jednalo o vek 66 – 71 rokov. V takomto veku, by pravdepodobne už žiadny dôchodca nebude mať záujem pracovať, čím sa stane táto legislatívna zmena bezpredmetná.

Je na mieste otázka, či sa za porušenia ústavy, zákonov oplatí alebo neoplatí tento sporný, diskriminačný dôvod pre danie výpovede zamestnancom v štátnej a vo verejnej službe doplniť do zákona o predloženú novelizácia zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe.

 

Spracoval: pplk. v. v. Dr. Milan Kolen, vedúci analytickej skupiny Sociálno-právnej komisie