Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

27. november 2014 | Autor: Dr. Milan Kolen, pplk.v.v.

Už niekoľko rokov sú snahy politikov o zákaz práce starobných dôchodcov. Pre Hospodárske noviny dňa 18.8.2014 exminister Jozef Mihál povedal. Citujem: „V minulosti sa o to pokúšali pravicové vlády, ktoré však nakoniec podobné návrhy stiahli práve preto, že môžu byť diskriminačné a protiústavné“.

O zákaz práce dôchodcov v štátnej a verejnej službe sa v roku 2012 a 2013 snažili aj poslanci KDH. Všetky tieto tri navrhované legislatívne zmeny v zákonoch z dôvodu diskriminácie poslanci NR SR neschválili už v prvom čítaní. Predkladateľom obdobného vládneho návrhu bol aj minister Ján Richter, čo vláda v septembri 2014 neschválila.
Parlament na 44. schôdzi por. čís. 50 číslo tlače 1207 v bude prejednávať predloženú novelizácia zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe podľa ktorej môžu pracovať dôchodcovia v štátnej a vo verejnej službe citujem: „najviac však do dosiahnutia 63. roku veku, pokiaľ štátny zamestnanec spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok v sume aspoň do 1,5 násobku životného minima…“, to je suma 297,14 eur mesačne.
Predložené zmeny ukladajú zamestnávateľom bez účasti zamestnanca povinnosť striktne ukončiť so zamestnancom nad 63 rokov so sumou dôchodku nad 297.14 eur mesačne v štátnej a verejnej službe pracovný pomer. Na tieto zmeny sú dva protichodné názory.

Jeden názor hovorí, že novela je protizákonná a diskriminačná z dôvodu, že vylučuje dôchodcov pracujúcich v štátnej a vo verejnej službe z trhu práce na základe veku 63 rokov s dôchodkom nad 297.14 eur, ale pritom v súkromnom sektore môžu naďalej pracovať.

Druhý názor hovorí, že novela nie je protizákonná a diskriminačná, že dôchodcovia zaberajú pracovné miesta mladým ľuďom. Novela mladým v štátnej a verejnej službe dáva prácu a starým ju berie. Zásadnou otázkou je, že pokiaľ by na trhu práce bol dostatok práce, tak tento problém by vôbec nebolo potrebné riešiť!

Snahy o vyradenie penzistov z trhu práce sú protiústavné. Zásadnou otázkou bude diskriminácia pracujúcich dôchodcov v štátnej a verejnej službe z dôvodu dosiahnutia veku 63 rokov a poberania dôchodku nad sumu 297,14 eur . Za súčasného právneho stavu nie je možné len dôchodcom pacujúcim v štátnej a vo verejnej službe zakázať pracovať. Bude to diskriminácia pracujúcich starobných dôchodcov v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov s dôchodkom nad sumu 297,14 eur oproti pracujúcim dôchodcom v súkromnom sektore bez akých koľ vek obmedzení. Tieto legislatívne zmeny sú proti ústavné a diskriminačné.
Pracujúci dôchodcovia spravidla pracujú na pozíciách za veľmi nízku mzdu, za ktorú mladí ľudia bez odborného vzdelania, alebo s minimálnou praxou, s minimálnym počtom odpracovaných rokov, bez praktických skúseností za takíto nízky plat nie sú ochotní do takéhoto zamestnania ani len nastúpiť. Radšej sa prihlásia na úrad práce, prípadne poberajú dávky v hmotnej núdzi, alebo radšej odídu pracovať za ďaleko vyššiu mzdu do zahraničia, prípadne ak sa im chce pracujú na čierno.

Ak pracujúci dôchodcovia nebudú pracovať, potom nebudú platiť odvody na Zdravotné poistenie, Nemocenské poistenie a Starobné poistenie (ostatné odvody neplatia). Pracujúci dôchodcovia nemajú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, odpočítateľnú položku ktorá v roku 2014 je vo výške 3 803,33 Eur ročne. Štát na daniach od jedného pracujúceho dôchodcu ktorý pracuje celý rok v roku 2014 navyše získa 760,66 Eura. Zároveň štát za každého poistenca štátu (aj nepracujúceho dôchodcu) v roku 2014 na preddavkoch do sociálnej poisťovne mesačne odvádza 32,20 Eur, čo ročne činí 386,40 Eur. V roku 2015 táto suma má byť oveľa vyššia. Týmto štát na jednom pracujúcom dôchodcovi na odvodoch za poistenca štátu ktoré nemusí za neho odvádzať ušetril 386,40 Eur. Keby dôchodca v roku 2014 nepracoval, štát by bol prišiel o 760,40 + 386,40 = 1 146,80 Eur. Z tejto získanej, ušetrenej sumy na jednom pracujúcom dôchodcovi štát môže po 61,60 Euro vyplatiť 18,61 poberateľom dávok v hmotnej núdzi, alebo množstvo iných dávok.

Napríklad priemerný rakúsky dôchodok je vyšší ako platy väčšiny občanov SR a je 1 022 eur mesačne. V Rakúsku je minimálna penzia 853 eur, ktorú poberajú 14 x ročne, dôchodcovia môžu pracovať. Priemerný starobný dôchodok v SR je 399,50 eur mesačne. Priemerný starobný dôchodok v štátoch Európskej únie je 3-5 krát vyšší. V priemere Rakúsky dohodca dostane ( 1 022×14) je 14 308 eur ročne, kým Slovenský (399.5×12) je 4 740 eur čo je o 3,3 krát menej. Pritom ceny v Rakúsku sú spravidla nižšie ako v SR. Najnižšie dôchodky v SR sú len niekoľko desiatok eur, čím dôchodcovia majú nárok na pomoc v hmotnej núdzi a môžu dostať peniaze do výšky životného minima 198,09 eur mesačne. Viac ako 300 tisíc starobných dôchodcov žije pod hranicou chudoby ,čo je 337 eur mesačne. Aj preto z u vedených dôvodov v SR pracuje asi 122 000 starobných dôchodcov, čo predstavuje 12,31% a v Rakúsku len 2 %, čo je o 10,31 % viac.
Položme si otázku. Majú, alebo nemajú právo dôchodcovia pracovať Na základe súčasne platnej legislatívy jednoznačne dôchodcovia majú právo pracovať. Prijatím novely by pracujúci dôchodcovia v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov s dôchodkom nad sumu 297,14 eur stratili v ústave zakotvené právo na prácu, čo by bola ich diskriminácia voči pracujúcim dôchodcom nad 63 rokov bez hranice výšky poberaného dôchodku v súkromnom sektore.
Pripravované legislatívne zmeny v zákone o štátnej službe sú v rozpore zo zákonom č. 460/1992 Z. z. Ústava SR a diskriminujú dôchodcov z týchto dôvodov:

 

„čl.12 ods. 1 „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, neodcudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné“.

„ods. 2 „Základné práva a slobody sa zaručujú na celom území SR všetkým občanom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok rod alebo postavenie“. Na základe týchto článkov ústavy nie je možné diskriminovať dôchodcov len z dôvodu veku 63 rokov, s dôchodkom nad sumu 297,14 eur a že pracujú v štátnej a vo verejnej službe rokov. Nie je možné z tohto dôvodu ich poškodzovať, znevýhodňovať, diskriminovať. Týmto dôjde k porušeniu základných ľudských práv a slobôd dôchodcov.

„čl. 13 ods. 3 „Základné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ústavné podmienky“. Zákaz pracovať dôchodcom s vekom 63 rokov, s dôchodkom nad sumu 297,14 eur v štátnej a vo verejnej službe je ich preukázateľná diskriminácia oproti pracujúcim dôchodcom zamestnaným v súkromnom sektore, ktorí môžu zarobiť akúkoľvek sumu, čo je nerovnaké zaobchádzanie s nim, je to ich diskriminácia.

„čl. 35 ods. 1 “Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť“. Podľa tohto článku ústavy pracujúci dôchodcovia nad 63 rokov, s dôchodkom nad sumu 397,14 eur v štátnej a vo verejnej službe nebudú mať rovnaké právo na slobodnú voľbu povolania, na rovnaké právo pracovať, mať zárobkovú činnosť. Bude to preukázateľné nerovnaké zaobchádzanie s nimi a ich diskriminácia.

„ods. 3 „Občania majú právo na prácu“. Aj pracujúci dôchodcovia nad 63 rokov sú občania SR. Na základe tohto článku ústavy aj pracujúci dôchodcovia v štátnej a verejnej službe s vekom nad 63 rokov, s dôchodkom nad sumu 297,14 eur majú rovnaké právo na prácu ako v všetci občania. Nie je možné pripravovanou legislatívnou v zákone o štátnej službe len pracujúcim dôchodcom v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov s dôchodkom nad sumu 297,14 eur zakázať pracovať z dôvodu dosiahnutého veku, výšky dôchodku a že pracujú v štátnej alebo verejnej službe len im odobrať toto ich ústavné právo. Je to preukázateľná diskriminácia. Štát a zamestnávatelia by mali zabezpečiť dostatok práce pre všetkých čo chcú pracovať. Potom by nebol žiadny problém, že dôchodcovia nad 63 rokov s dôchodkom nad 297,14 eur pracujú v štátnej alebo vo verejnej službe. Protiprávnou legislatívnou zmenou v zákone o štátnej službe sa v skutočnosti snažia riešiť nezamestnanosť.
„čl. 46 „Právo na súdnu a inú právnu ochranu“. Ak dôjde k porušeniu ústavných a zákonných práv v súlade s článkom ústavy čl. 2 ods.2, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 3, čl. 35 ods. 1, 2, ďalej v súlade s § 3 ods. 1, § 6 ods. 2, § 9 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon) pracujúci dôchodcovia v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov s dôchodkom nad 297,14 eur majú právo domáhať sa svojich práv pred súdom, čo mnohí aj využijú.
Pokiaľ by pripravovanou legislatívnou zmenou v zákone o štátnej službe došlo k zmene právnej úpravy v tom, že vek nad 63 rokov s dôchodkom nad sumu 297,14 eur a práca v štátnej a verejnej službe bude dôvodom na prepustenie pracujúceho dôchodcu zo zamestnania došlo by aj k porušeniu čl. 2 ods.2, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 3, čl. 35 ods. 1, 2 ústavy.
Súčasne by došlo aj k porušeniu zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní:

 

§ 3 ods. 1. „Každý je povinný dodržovať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a v obdobných vzťahoch…„ V tomto prípade by pripravované zmeny v zákone o štátnej službe z dôvodu nerovnakého zaobchádzanie pre pracujúcich dôchodcov nad 63 rokov s dôchodkom nad sumu 297,14 eur v štátnej a vo verejnej službe oproti pacujúcim dôchodcom nad 63 rokov bez akej koľ vek hranice výšky dôchodku v súkromnom sektore, bolo by pre nich jednoznačne, preukázateľne diskriminačné.

 

§ 6 „Zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a v obdobných vzťahoch“ ods. 2 písm. a) „…prístupu k zamestnaniu, povolaniu, inej zárobkovej činnosti…“. Došlo by k preukázateľnej diskriminácii z dôvodu, že pracujúcich dôchodcovia nad 63 rokov s a dôchodkom nad sumu 297,14 eur nebudú môcť pracovať v štátnej a vo verejnej službe oproti pracujúcim dôchodcom nad 63 ktorí môžu pracovať v súkromnom sektore bez hranici výšky dôchodku. Týmto by preukázateľne došlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a k diskriminácii.

 

§ 9 „Právna ochrana a konanie vo veciach súvisiacich s porušovaním zásady rovnakého zaobchádzania ods. 1 Každý má podľa tohto zákona právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou, ods. 2. Každý sa môže domáhať svojich práv na súde…“. Ak dôjde k porušeniu ústavných a zákonných práv a slobôd pracujúci dôchodcovia v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov s dôchodkom nad sumu 297,14 eur budú sa svojich práv domáhať pred súdom.
Podľa pripravovanej legislatívnej zmeny v zákone o štátnej službe dôvodom na prepustenie, vyhodenie, rozviazanie pracovného pomeru s pracujúcim dôchodcom v štátnej a vo verejnej službe s vekom 63 rokov s dôchodkom nad sumu 297,14 eur bude v príkrom rozpore s Ústavou SR a zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní.
Asi od 1.1.2018 sa predpokladá v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení novelizovať § 65 Podmienky nároku na starobný dôchodok ods. 1, kde z doterajších 15 rokov dôchodkového poistenia sa má zvýšiť v rozsahu uvažovaných zmien na 20-30-37 rokov dôchodkového poistenia (odpracovaných rokov). Obdobne v ods. 2, dôchodkový vek zo súčasných 62 rokov sa uvažuje, že od roku narodenia 1956 postupne za každý rok sa má zvýšiť o 50 dní, na uvažovaných 65 až 70 rokov. Potom by sa podľa tejto navrhovanej úpravy jednalo o vek 66 – 71 rokov. V takomto veku, by pravdepodobne už žiadny dôchodca nebude mať záujem pracovať, čím sa stane táto legislatívna zmena bezpredmetná.

Je na mieste otázka, či sa za porušenia ústavy, zákonov oplatí alebo neoplatí tento sporný, diskriminačný dôvod pre danie výpovede zamestnancom v štátnej a vo verejnej službe doplniť do zákona o predloženú novelizácia zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe.

 

Spracoval: pplk. v. v. Dr. Milan Kolen, vedúci analytickej skupiny Sociálno-právnej komisie

51 Komentárov na Zákaz práce dôchodcom nad 63 rokov:

 • Tvrdenie: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny versus Tvrdenie: odborníci (“anylitici”)

  “Zároveň ministerstvo práce tvrdí, že v súčasnosti je systém prvého piliera nastavený dobre a demografický problém začne Slovensko ohrozovať až okolo roku 2035”.
  “Odborníci to vidia inak a tvrdia, že dôchodkový systém má problémy už dnes a časom sa len budú zhoršovať”.
  Viac v linku, keďže v ČR už je stanovený dôchodkový strop 65 r. fyzického veku, na Slovensku dôchodkový strop vo fyzickom veku nie je (zatiaľ), ale dôchodkový vek sa od 1. januára 2017 postupne predĺžuje do budúcnosti od závislosti priemerného veku dožitia obyvateľstva.
  Zároveň sa bráni-bránilo občanom vo vyššom fyzickom veku pracovať.(kocúrkovo).

 • Pozrel som ešte raz na tie výnimky zo dňa 5.12.2014 o 7:25 -- no, niečo na tom bude pravdy, až ani Slovenská abeceda na ne nestačila a použili tiež za/, zb/, zc/, zd/…možno ešte pridajú:-)
  Až by bolo potvrdené -- že ide doopravdy o výnimky k “Zákazu práce dôchodcom nad 63 rokov” -- aspoň tomu takto rozumiem.Tak je to pekne “zabetónované” a “ošetrené” pre výnimkárov…

 • K Maťovi Bzduchovi:
  No a sme doma. Pri minimálnej mzde robia burku v pohare vody kvôli 1,00€ (či až 400€, alebo len 399€). Pri učiteľoch, či zvýšiť o 5% alebo až 7¨%, lebo by to mohlo zruinovať štát (jedná sa asi o 2-3€ na osobu a nie sú tam započítaní školníci…). U sestričiek, stanovia jednotný základný plat, ktorý ma byť nižší ako v súčasnosti nejaký akože priemerný (ten priemer sa ani vypočítať nedá, lebo neštátne zdravotnícke zariadenia platia -neplatia sestričky hala-bala, aby nebodaj nepokrachovali…). O nás penzistov sa ani zmieňovať nebudem so smiešnou, halierovou valorizáciou-veď všetci vieme. A tak by sme mohli isť ďalej a ďalej (potravinárstvo, pribrzdáná úprava cien PHM v porovnaní s okolím, kváziznižovanie cien rohlíkov… snáď aj o zdražovaní piva sa už hovorí -Švejk mal na to svojský názor- asi nečítali Švejka).
  Hlavne že rôzní nefachčenkovie sa tu majú len lepšie a lepšie… Dokedy ???

 • Pre Mira Pálfiho, Milana Faltina, Joža…aj ostatných kolegov, pozrel som na tie výnimky, je ich naozaj nejako veľa.Ako napríklad bod 1/ písmeno o) starostov obcí,
  Cigáňom patrí svet a sprostým robota.
  9 rokov ZŠ a 1 800 eur v čistom: Naozaj chcete vedieť plat spišských starostov a ich názor na
  vzdelanie?
  Starosta: Vladimír Pokuta (47)
  • 4 roky starosta Richnavy (2 500 obyvateľov)
  Vzdelanie: 3 roky učilišťa bez maturity
  Čistý plat: 1 200 €
  Starosta: František Žiga (54)
  • 12 rokov starosta Bystrian (3 250 obyvateľov)
  Vzdelanie: 9 rokov ZŠ
  Čistý plat: 1 540 €
  Starosta: Ivan Mižigár (48)
  • 6 rokov starosta Žehry (2 600 obyvateľov)
  Vzdelanie: 9 rokov ZŠ
  Čistý plat: 1 800 €
  Starosta Žehry v Spišskonovoveskom okrese Ivan Mižigár
  novinku o minimálnom vzdelaní okomentoval jasne: „Je to debilina! Mali to
  prijať už vlani a nie na poslednú chvíľu. To teraz cez prázdniny si mám
  zvyšovať vzdelanie?“
  To je obraz zvrátenosti slovenskej „demokratickej“ spoločnosti. Vzdelaní a
  šikovní majú plat 500 € -700 €, a nevzdelaný idiot zarába 1 800 €…

 • Pre Jozefa:
  Určite niekde chyba je. Ja viem o opačnom probléme. Sestričky majú v štátných nemocniciach priemerný vek okolo 50 rokov, alebo tak nejak. Mladú nedostanú. Mladá pôjde radšej po skončení školy do zahraničia, hoc aj len do CZ, keď už nie do A, D, CH…. lebo je tam lepšie zaplatená,hlavne keď ovláda ten ktorý jazyk, a v profesii je len začiatočnička. No a tým starším idú teraz dokonca šahať na platy. Tiež im vymysleli rôzné zaradzovacie koeficienty /bulharské konštanty v zaradení /, ako sestra, sanitárka, laborantka,asistentka, zubárka…./, pri konštantných platoch. To znamená, že začinajúca bude mať stejnú výplatu, ako tá pred penziou, alebo naopak. Keď to samozrejme prejde.Je to normálne? Asi nie. A ten kto toto vymyslel je aspoň podľa môjho odhadu zrelý tak na psychiatriu.

 • pre Milana Faltina.V podstate mas pravdu,ale “mladych” som nemyslel len dvadsiatnikov,ale aj v tom najlepsom veku- tridsiatnici-styridsiatnici.preto som to aj napisal.tyka sa to ucitelskych povolani.mam kolegov,ktori su 65-67 rocni,nie je to privela? tak niekde musi byt chyba,nie?

 • Ak sa nemýlim, stránka na ktorej diskutujeme má názov “Zákaz práce dôchodcom nad 63 rokov” preto akosi nechápem, čo s tým majú spoločného aktívni príslušníci silových rezortov ? Veď z nich nikto, počas ich aktívnej služby, nesmie poberať žiadny dôchodok.

 • miro napísal: 24. augusta 2015 o 11:22 -- posledná veta:”Čo je dôležitejšie, diskriminácia alebo dlhodobo funkčný systém?”
  Až by sme brali diskrimináciu ako druhoradú a na prvé miesto položili dlhodobo funčkný systém -- niečo mi tu nesedí.A to sú VÝNIMKY -- spomínané vo viacerých príspevkoch.
  Tak napr.: Výnimky podla zákona čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. sa týka:Čl. 2 Pôsobnosť ústavného zákona. -- uvedené výnimky sú nižšie na stránke.Tie podľa mňa môže odstrániť -- prehlasovať iba nový ústavný zákon./90 poslancov NR SR a viac/Či sa mýlim?Bola by na takúto zmenu politická vôľa?Až nie, tak takýto dlhodobo funkčný systém by mal trhliny.A čo by to bolo za systémové riešenie s VÝNIMKAMI. Aspoň podľa mňa…

 • Len pre zaujímavosť -- zhruba tretina štátov EÚ má ZÁKONMI OBMEDZENÝ VEK zamestnancov štátu -- teda POVINNÝ odchod do starobného dôchodku. V roku 2012 publikovala EK správu, ktorá sa tomu venovala. Z tej správy vyplýva že vek bol obmedzený v jednotlivých štátoch nasledovne:

  Veľká Británia: 75 rokov
  Španielsko, Maďarsko, Holandsko: 70 rokov
  Fínsko, Luxembursko: 68 rokov
  Inštitúcie EÚ, Grécko, Švédsko: 67 rokov
  Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Malta, Rumunsko (muži): 65 rokov
  Cyprus: 63 rokov
  Rumunsko (ženy): 60 rokov

  Môžem diskutovať o hranici (či je 63 skoro, alebo nie), ale nie o tom, či ide o diskrimináciu, alebo nie. Jediný štát, ktorý zatiaľ narazil na Európsky súd bolo Maďarsko, ale nie kvôli zavedeniu vekovej hranice, ale kvôli tomu, že mali v rámci štátnych zamestnancov definované ešte podkategórie, ktoré mali vek iný, ako tí ostatní.

  zdroj: najmä COM-2012-0037-FIN-SK-TXT.pdf

 • A ešte som zabudol -- vekové obmedzenia na výkon povolania majú napr. aj sudcovia. Podobne pred pár rokmi platilo vekové obmedzenie (63, alebo 65 rokov?) aj na garantov jednotlivých odborností na vysokých školách.

 • @Jozef Kotulič napísal: 24. august 2015 v 17:10 ….lebo nezakazuje pracovať všetkým ľuďom nad 63 rokov, ktorí poberajú SD, ale iba určitej úzkej skupine. Preto si myslím, že by nemala byť v takejto podobe NR SR schválená….
  .
  .
  SR je demokratický právny štát, ktorý má relatívne novú Ústavu, vytváranú aj podľa ústav jednotlivých západných demokratických štátov. Z tohto hľadiska je zvláštne že sa bavíme o možnej diskriminácii určitej skupiny osôb podľa veku, keď existujú minimálne DVE skupiny občanov SR, ktorí majú možnosť zamestnania podľa veku OBMEDZENÚ -- vojaci a policajti potrebujú na výkon svojho povolania po 55 rokoch fyzického veku VÝNIMKU (obdobnú tým, ktoré sú navrhované v predmetnom zákone). Rovnako minimálne vojaci majú v zákone obmedzený aj maximálny vek, ktorý môžu mať, aby boli do činnej služby vôbec prijatí (opäť sú v zákone definované výnimky). V neposlednom rade sú tu príklady iných demokratických štátov EÚ -- pokiaľ viem, tak obdobný model aký je navrhovaný počas minimálne posledných 5 rokov u nás, platí v Nemecku. Tam nie sú dôchodcovia diskriminovaní?

 • pre p. Dubeňa
  Ja som nikde nespomínal VD, ale, že dôchodca sedí na funkcií 40 rokov atd. Nikde som ani nepísal príjem zamestnanca -- starobný dôchodok, výsluhový dôchodok a plat zo zamestnania ale len SD + príjem.
  Áno v prevažnej väčšine sa jedná o ľudí ktorí pracovali len v civilnom sektore a na funkciách chcú sedieť až do xxx. Zákon o štátnej (verejnej) službe (civilnej) neumožňuje prepustiť zamestnanca po dosiahnutí dôchodkového veku, aj keď požiada o starobný dôchodok, ale len na žiadosť zamestnanca z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku.
  Na záver zákon 400/2009 o štátnej službe nerieši osobitne služobný pomer výsluhového dôchodcu ale len služobný pomer, bez ohľadu či sa jedná o VD alebo občana ktorý pracoval len v civilnom sektore.
  Záverom ako som to pochopil ja, jedná sa o to, že ako v OZ dôvod na ukončenie služobného pomeru je dosiahnutie veku 55 rokov, u osôb na ktoré sa vzťahuje zákon 400/2009 bude dôvodom na ukončenie služobného pomeru vek 63 rokov a tieto osoby môžu pracovať aj do 100 rokov fyzického veku v zamestnaniach na ktoré sa vzťahuje zákonník práce, mandátna zmluva atd.

 • Pre Miro:

  Počty pracujúcich dôchodcov k 31.12.2012.

  -- celkovo bol zamestnaných 134.588 poberateľov starobných dôchodcov

  -- v rezorte MF SR bolo zamestnaných 209 poberateľov výsluhových dôchodkov
  -- v rezorte MV SR bolo zamestnaných 485 poberateľov výsluhových dôchodkov
  -- v rezorte MS SR bolo zamestnaných 92 výsluhových dôchodcov

  Z uvedeného vyplýva,že problém nie je v zamestnávaní výsluhových dôchodcov, ale v zamestnávaní starobných dôchodcov (civilistov).

 • Pre Mira:
  Mne to pripada tak, že tých 55 rokov, to je taká dajaká zotrvačnosť z kategorii I. Ale už absentuje ktg. II a mix čo do veku odchodu… No a tých 63 rokov? Kto má tú možnosť, chce, vládze, alebo ešte musi,prípadne je nenahraditeľný…, nech pracuje aj do 100 rokov. Veď názor si každý urobí sám- netreba na to ani zákon a nebude ani diskriminácia….

 • Nie je to tak dávno keď vojaci ,policajti išli do dôchodku v 55 . Koľkí z nás sa tešili keď dosiahli 55 a mierili do SP,požiadať o SD. A teraz sa ideme biť aby sa mohlo robiť aj po 63 .Uvedomme si , pre koľkých ? Dvoch , desiatich ? Stovky to nebudú , a pre pár ľudí sa neoplatí meniť zákony.Nedávno som čítal ,že samotní vojaci dudrú že máme starých vojakov.Ak chce niekto robiť aj potom, nech ide robiť vartáša, kosiť trávniky. Musíme si uvedomiť že nik nieje nenahraditeľný. Ak to niekomu páli, toho zaplatia aj keď bude externista.
  Neviem si predstaviť policajné komando ,niekde na futbale alebo v osade ,kde vekový priemer bude 62.5 roka.
  Vy hej ?
  Človek po 60 nech sa raduje z dobrého zdravia ,užíva si vnúčence , nech ich berie na výlety , však vlaky sú k dispozícii.

 • Niečo zo zákona, ktorému rozumejú prispievatelia na tejto stránke.

  (1) Služobný pomer profesionálneho vojaka sa skončí prepustením, ak
  l) dosiahol 55 rokov veku alebo vek podľa § 21 ods. 12, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, 15)

  Toto ustanovenie nie je diskriminácia na základe veku? Koľko súdnych konaní je vedených proti tejto diskriminácií na základe veku v ozbrojených zložkách, alebo ústava neplatí pre OZ? Kde zakázali pracovať všetkým občanom po 55 roku veku? V čom sa líši tento paragraf od navrhovaného § pre zamestnancov v štátnej alebo verejnej službe, ktorý obmedzí (zakáže) výkon štátnej (verejnej) služby po 63 roku veku?
  Otázok kopu a u seba nenájdem žiadnu rozumnú odpoveď.

 • K zákazu práce dôchodcom nad 63 rokov, môžeme mať rôzne názory, čo je prirodzené. Aj ja mám na túto problematiku názor, ale najprv by som rád rozšíril ustanovenia z Ústavy SR uvedené v základnom príspevku o tieto ďalšie:
  „Čl.1
  (1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.
  (2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
  Čl.55
  (1) Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.“
  Čiže inak povedané, akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú akýchkoľvek zákonov, by mali vychádzať z našej ústavy, teda mali by ctiť fakt, že SR je právny štát a že tvorba zákonov je úzko spätá aj s výkonnosťou našej ekonomiky.
  1. Preto si myslím, že tak ako inštitút predčasného dôchodku, ale aj súbeh poberania SD a výkonu práce, boli v zákonoch jednoznačne prijaté preto, že slovenská ekonomika si to zrejme mohla dovoliť. Inak by to bolo nelogické.
  2. Ak je hospodárstvo SR postavené na princípoch sociálnej a trhovej ekonomiky, potom k tomu patrí aj konkurenčný boj, ktorý či sa nám to páči alebo nie, prebieha aj na trhu práce. A tu je bez akýchkoľvek pochybností vidieť, že zamestnávatelia majú o zamestnávanie poberateľov SD väčší záujem, než o tých, čo SD nepoberajú.
  3. Čl.35 ods. Ústavy SR síce dáva možnosť, že zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností, ale musia byť pritom dodržané aj všetky ostatné právne princípy.
  Ak teda chcú poslanci prijať zákon, v ktorom by zakázali, z titulu určitého veku, na území SR ľuďom pracovať, majú právo to urobiť, ale pritom nesmú porušiť iné zákony a právny charakter tohto štátu. Podľa môjho skromného názoru, predložená novela toto nespĺňa lebo nezakazuje pracovať všetkým ľuďom nad 63 rokov, ktorí poberajú SD, ale iba určitej úzkej skupine. Preto si myslím, že by nemala byť v takejto podobe NR SR schválená.

 • Pre mira: 24. augusta 2015 o 14:44
  Vďaka, nie som urazený.Ani som na to nepomyslel.To len prsty automaticky postláčali klávesnicu…:-)
  Naopak, ja som rád až je rôznosť, pluralita názorov, či reálnych skúsenosti.Oživuje to diskusiu, pričom si vážim, čo bolo kolegami aj na predošlej web -- stránke doteraz pre VD/SD vybojované.Hoci sú tiež veci, ktoré nie sú zatiaľ doriešené.

 • Pre Mira Pálfi
  Ja som svojím názorom Vás nechcel uraziť alebo znevážiť Vaše názory.
  Chodím na túto stránku pravidelne a viem, že prispievatelia na tejto stránke sa dajú zaradiť do kategórií bezduchých papagájov, informátorov a aktívnych prispievateľov s prehľadom o problematike.
  Ja som len zareagoval na „diskrimináciu“ a len pochybnosti a otázky prispievajú k riešeniu problémov. Bezduché súhlasenie s vysloveným názorom a následné opakovanie tohto názoru ako jedinej pravdy spôsobuje nenávratné materiálne škody a potláčanie myslenia, ale je to pohodlné pre papagáje populárnych myšlienok. Vás sa papagájovanie netýka.
  Každý zákon „má víťazov a porazených“, len záleží, či je viac víťazov ako porazených.
  Aj ja Vám prajem pekný deň a otázkou diskriminácie sa už nebudem zaoberať, nakoľko po 20 rokoch v štátnej správe poznám asi lepšie systém ktorý tam vládne a poznám systém vyhorenia nepostrádatelných úradníkov po 40 rokoch práce na jednej funkcií a ich rutinný prístup k práci podľa zákonov spred 10 rokov, nakoľko ich rutinnosť v práci im už nedovoľuje ani registrovať zmeny zákonov, nie to zmeniť systém myslenia alebo práce.

 • Pre mira 24. augusta 2015 o 13:26
  Môj uzol som mohol pomenovať tiež jednou vetou. Je to komplikované.Až by som rozmenil napr. na drobné predčasný dôchodok, tak ako to s ním bolo?/nechcem nejako o politike/.Ale aj na základe toho vidieť, aké je nestabilné politické prostredie.Súhlasím aj s Vašou poslednou vetou. Tieto podklady nakoniec tak, či tak vyústia do schvaľovacieho procesu v parlamente…a ako to dopadne, to poznáme.Palec hore, či palec dole…Ešte k predčasnému dôchodku:Keď bol pán Kaník MPSVaR -- predčasný dôchodok nebol ohraničený fyzickým vekom.Úplne stačilo mať odpracovaných 10 rokov, resp. mať 10 rokov dôchodkového poistenia.Fyzický vek 60 rokov na predčasný dôchodok bol schválený, až keď bola MPSVaR -- pani Tomanová.Až ma neklame pamäť.
  Miro, nemajte mi to za zlé.Ale keď sme písali k 3. výročiu Nevalorizácie, boli príspevky, resp. príspevok obsahovo v takomto duchu:My, čo píšeme, sme leniví, či neschopní.V zmysle: nechce sa nám pracovať.Pritom pochybujem, že niekto, kto číta tieto príspevky, vie tiež bližšie podrobnosti o osobách, o nás, dajme tomu aj zo súkromného života.Niekto z nás mohol ostať urazený.Nevadí, nikto neostal urazený…..
  Môj názor -- kto chce pracovať, nech pracuje hoci aj …slušne povedané, dokedy vládze.A nie len v štátnej a verejnej službe.
  -- kto nechce pracovať nech nepracuje.Až si svoje odpracoval a zo zákona má dostatok na živobytie.Je to každého vec.
  Ale až toto určí zákon, určite budú víťazi aj porazení.Zase možno podľa porekadla/aby to nebol politický komentár/ -- každý chvíľku ťahá pílku.:-)Pekný deň prajem.

 • Otázka na Váš uzol?
  Bolo diskriminačné prijatie zákazu súbehu predčasného dôchodku a výkonu práce?
  Čo by sa stalo keby prijali zákon o zákaze súbehu dôchodku a výkonu práce? Buď bude občan po 62 roku života pracovať alebo požiada o starobný dôchodok. Bude to diskriminácia alebo slobodná voľba občana? Možno 50% dôchodcov by ukončilo zamestnanecký pomer a užívalo si zaslúženého odpočinku. Pri tomto by mohli zaviesť možnosť, pre poberateľov starobného dôchodku zamestnať sa na dohodu alebo inú formu, čo by súkromné firmy mohli využiť na udržanie si nepostrádateľných alebo dôchodcovia s nízkym dôchodkom na prilepšenie si v zamestnaniach o ktoré nie je veľký záujem.
  Riešenie tohto uzlu by existovalo, len ochota chýba, lebo podklady pripravujú a prezentujú osoby ktorých by sa to bytostne dotklo.

 • No, keď som poprezeral príspevky, je to poriadne zapletený a zatiahnutý uzol.Len aby nebolo realizované porekadlo keď sa les rúbe, triesky lietajú.Aby trieskami znova /ako to býva/ neboli tí všetci ostatní, na ktorých sa dajme tomu výnimky nevzťahujú.Výnimky sú uvedené nižšie v príspevku • Stanislav Milan: 5.12.2014 o 7:25 Výnimka podla zákona čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. sa týka:Čl. 2 Pôsobnosť ústavného zákona.

 • Diskriminácia?
  Máte pravdu. Ale každá palica má dva konce a ak poznáte situáciu v štátnej správe, školstve a v iných štátnych organizáciách tak viete, že tabuľkové počty neumožňujú vychovávať si nástupcov a vekové zloženie v lukratívnych odboroch sa od revolúcie menilo minimálne. Dnes sú tieto funkcie obsadené dôchodcami alebo ľuďmi tesne pred dôchodkom. Nových ľudí do systému nepustia a starí sa stávajú nenahraditeľnými, lebo ak odídu, tak systém skolabuje.
  Čo sa týka finančného ohodnotenia, tak platy majú zvýšené za odpracované roky v maximálnej výške a dôchodky na úrovni 400-600 €. Tak za mesačný príjem (plat a dôchodok) 1000-1500 € ich musia z kancelárie len vyniesť, lebo dobrovoľne výpoveď nedajú. To mi verte, lebo 90% úradníkov je za zmeny, len sa nesmú dotýkať jeho istôt.
  Čo je dôležitejšie, diskriminácia alebo dlhodobo funkčný systém?

 • Nenahraditeľných sú plné cintoríny -- je to pravda.Ale až by prešiel návrh OĽaNO -- poslanca Miroslava Kadúca, http://www.sme.sk/c/7906971/obycajni-navrhuju-obmedzit-vek-zamestnancov-statu-na-63-rokov.html?ref=trz,… a najvyšší možný fyzický vek pracovať by bol definovaný zákonom, pričom by VÝNIMKY nižšie v príspevkoch popísané /aj možné iné/ ostali v platnosti, to by bola opätovne do oči bijúca diskriminácia proti ostatným , na ktorých by sa výnimky nevzťahovali.Paradoxne by to negatívne postihlo najviac ľudí -- ktorí si chcú prácou, privyrobiť k nízkym dôchodkom.Pravdepodobne ten Návrh zákona asi nedomysleli a jeho prípadné schválenie môže priniesť viac škody ako osohu.A či ostane iba pri štátnej a verejnej službe -- je hudbou budúcnosti.Fyzický vek pre odchod do starobného dôchodku /klasický dôchodok/ sa postupne predlžuje/zatiaľ/ do výšky 63 rokov.Zase je rozdiel, či zamestnanec MôŽE pracovať ďalej, alebo MUSÍ pracovať ďalej.Je plno profesií, kde sú zamestnanci radi, až do takéhoto fyzického veku vôbec pracovať vydržia.V dnešnej dobe poväčšine na pracoviskách ruže nekvitnú, aj vzhľadom na veľmi nízke finančné ohodnotenie najmä radových zamestnancov /mnohokrát kvalifikovane zdanejších, ako ich “dosadení šéfovia” -- výnimky potvrdzujú pravidlo/ -- a ako píše Buko 1, sú za možnosť pracovať vďační.Je to jedno či mladí, alebo aj starší -- ktorí si chcú privyrobiť k nízkemu dôchodku.

 • Milan Faltin napísal: Pre Joyefa:
  Neviem- neviem, ktorý mladý by zobral flek tomu 63-ročnému. Asi žiadný. . Ahoj Jožo 🙂

  To by ste sa divili…. Mám vyše STO žiadostí o zamestnanie z civilného sektora a súčasne niekoľko pracujúcich starobných dôchodcov (či už poberateľov starobného dôchodku, alebo nie). Skutočne nie je problém miesto nich zamestnať mladších -- záujem stále je. Je síce pravda, že časť žiadateľov cúvne, keď zistí platové podmienky vo verejnej službe (najmä po zohľadnení zápočtov rokov), stále sa ale nájdu ľudia, čo sú za možnosť PRACOVAŤ VĎAČNÍ. A čo sa týka prípadnej straty skúseností a pod. -- hovorí sa, že nenahraditeľných sú plné cintoríny…

 • Trochu čísiel z novín, aj príspevkami pod nimi:
  http://aktualne.atlas.sk/ako-vyzera-bezny-nezamestnany-slovak-nadbytocny-a-po-tridsiatke/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/
  Deň: 23.8.2015, Čas: 17:15, Autor: Radovan Kopečný, Zdroj: //aktualne.atlas.sk/
  Bolo konštatované aj v médiách/v minulosti/ -- je to dlhodobá “vojna” medzi mladšou a staršou generáciou.
  Plne súhlasím aj s týmto príspevkom Dr. Milana Kolena, ako aj ďalšími príspevkami /o výnimkách…atď./ -- nižšie na stránke.
  • pplk. v.v. Dr. Milan Kolen PP:
  4.12.2014 o 20:10
  Pýtam sa, ako to napríklad bude so zamestnancami v štátnej a verenej službe nad 63 rokov s dôchodkom nad 297,14 eur mesačne ako sú profesie a vysoko špecializovaní odborníci ako sú vedeckí a výskumní pracovníci Slovenskej akadémie vied, štátnych vedeckých, výskumných ústavov, profesori, docenti, PhD, vedeckí pracovníci, výskumníci štátnych vysokých škôl a univerzít, špecialisti, odborníci lekári v štátnych nemocniciach a v liečebných ústavoch, špičkoví manažéri štátnych podnikov, štátnych zariadení a ministerstiev. Podľa navrhovanej právnej úpravy aj oni musia opustiť takéto zamestnania. Ako to bude s volenými funkciami napríklad na 4-5 ročné volebné obdobie sudcov Ústavného a Najvyššieho súdu SR, prokurátorov,poslancov NR SR, starostov obcí a primátorov miest atď.. Pýtam sa, títo dostanú alebo nedostanú nejaké výnimky? Alebo ich už majú? Pýtam sa, v čom je rozdiel medzi obyčajnými ľuďmi ktorí takéto výnimky nemajú? Prosím, aj o týchto veciach píšte poslancom NR SR pri žiadosti, aby nehlasovali za prijatie zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe…..atď…
  …atď…

 • Pre Joyefa:
  Neviem- neviem, ktorý mladý by zobral flek tomu 63-ročnému. Asi žiadný. . Ahoj Jožo 🙂

 • O tom obmedzeni veku dochodcov pracujucich vo verejnej sprave sa stale len a len hovori a pise a nerobi sa nic!!! poznam x ludi,ktori by radi nastupili na miesto mojich pracujucich kolegov- dochodcov,ktorych vykon samozrejme a bohuzial uz nestoji za nic,kedze maju uz viac ako 65 rokov a jednoducho uz nevladzu,ale idu aj peniazky aj dochodok,,,zamestnavatel ich prepustit nemoze,lebo to nedovoli zakon!!! radsej su prepusteni ti mladi ludia,ktori maju pracovnu zmluvu len na dobu urcitu/o tom ze maju deti,rodiny nehovoriac/ som moc zvedavy,co sa v tomto smere urobi a hlavne kedy???…este podotykam,ze je to uz az trapne /ale tym dochodcom samozrejme nie/ ked pride na prepustanie a my mladi sa bojime o pracu a dochodca si je stale isty,lebo ho chrani zakon….

 • Dôchodky sa práve zvýšili najmenej v histórii samostatného Slovenska -- o 1,3 percenta. To, čo si všimol aj poslanec za stranu Sieť Miroslav Beblavý, na vlastnej koži pocítil každý dôchodca pri januárovej výplate.

  Vytlač článok
  Vytlačiť

  Napriek tomu opoziční politici i niektoré médiá masírujú verejnú mienku nepodloženými útokmi na vládu Roberta Fica, že si na úkor pravicových voličov kupuje tých najdisciplino­vanejších – dôchodcov.

  Ešte nedávno Ivan Mikloš vyčítal prvej Ficovej vláde, že rast dôchodkov zaostáva za rastom miezd. Bolo to logické, mzdy sa výrazne zvyšovali, ale podľa vzorca, ktorý pripravil ešte Dzurindov kabinet. Ich rast sa podieľal na raste dôchodkov iba 50 percentami. Dnes sa však zaostávanie za mzdami znásobilo a mladí pravičiari stále kričia o kupovaní si dôchodcov dôchodkami, aké si vraj nemôžeme dovoliť.

  Keby súčasná vláda zostala aspoň pri tej valorizácii zaostávajúcej za rastom miezd ako za prvej Ficovej a predchádzajúcej Dzurindovej vlády, tak by sa vlani zvýšili všetky penzie o 3,05 a tohto roku aspoň o 2,2 percenta. Vytiahla však zo zásuvky návrhy Radičovej vlády, ktoré cez premiérku z obavy z Fica v opozícii neprešli, a valorizovala dôchodky o pevnú sumu. Pritom znížila vplyv rastu miezd, čím výrazne ukrátila všetkých, ktorí mali čo len o cent vyššie ako priemerné dôchodky.

  Súčasnému premiérovi stále viacerí pravicoví publicisti otrepávajú o hlavu, že ukrátil úspešných, keď za časť mzdy platia vyššie dane. No zatiaľ čo úspešný zamestnanec so základom dane 3 500 eur prispel za posledné dva roky mesačne na konsolidáciu verejných financií po 4,89 eura, dôchodca s dôchodkom 600 eur prišiel opustením pôvodnej valorizácie vlani každý mesiac o 7,10 a tohto roku až o 8 eur. Pri valorizácii o 2,2 percenta by sa mu totiž zvýšila penzia nie o 5,20, ale o 13,20 eura. Takto si vláda kupuje dôchodcov, keď tohto roku napríklad učiteľom mesačne prilepší o 42 a úradníkom o 20, ale penzistom prihodí iba 5,2 eura?

  Absurdné je, že títo ukrátení dôchodcovia majú byť solidárni s dôchodcami, ktorým z rôznych dôvodov vychádzajú nízke dôchodky. Aj dôchodca s 300-eurovým dôchodkom teda dostane o 5,20 viac, po starom by však dostal viac o 6,60 eura. Penzista s 200-eurovým dôchodkom by pri valorizácii z prvej Ficovej vlády dostal viac o 4,40 eura, solidarita bohatších dôchodcov mu teda prilepšila o 80 centov mesačne. Navyše dôchodca, ktorý poctivo odvádzal dane i poistné, je nasilu solidárny so svojím kolegom, ktorý sa mu ako fiktívny živnostník smial, lebo odvádzal sumy iba z minimálneho, a nie zo skutočného základu dane, a teraz by mal dostávať len minimálny dôchodok.

  Solidarita by však mala byť medzigeneračná, teda s dôchodcami by mali byť solidárni tí, čo pracujú, tak ako boli solidárni dnešní penzisti. Najmä preto, že súčasní dôchodcovia si starobu poistili odvádzaním značne vyššieho poistného ako do prvého piliera odvádza dnešná pracujúca generácia. Nehovoriac o daniach z príjmu, ktoré obetovali dnešní dôchodcovia na ekonomické reformy 25-, 35– až 44-percentnými daňami, ale pri plodoch reformy už nie sú. Tak už odviedli do poistného systému viac, ako z neho dostanú naspäť, aj keby mali poberať penziu tridsať rokov.

  Dôchodcov teda neživia súčasní mladí pracujúci, lebo si na svoje dôchodky už poistné zaplatili v plnej výške. Smer ponecháva medzigeneračnú solidaritu v troskách a nahrádza ju zvrátenou solidaritou dôchodcov s dôchodcami. Dôchodcov, ktorí boli ukrivdení reformou z roku 2004, by nemali odškodňovať dôchodcovia, ale štát. Zdroje by mohol nájsť napríklad v zdaňovaní dividend. Nulová daň na dividendy u nás je darom z nebies, o ktorom sa podnikateľom v zahraničí ani nesníva. Dividendy sa okrem Slovenska v Európe riadne zdaňujú. Aj veľkí zahraniční akcionári, ktorých zisky sa odlievajú do zahraničia, si musia to, čo im vyplatí firma na Slovensku ako dividendy, zdaniť doma, kde nie sú dividendy od daní oslobodené. Čiže to, čo mohlo ísť do nášho štátneho rozpočtu, nám z neho odíde preč. Nehovoriac o tom, koľko odišlo privatizáciou štátneho majetku, ktorý sa vytvoril aj na to, aby boli zdroje na dôchodky. Privatizátori však už túto ťarchu neprevzali a ani štát zo ziskov privatizácie na dôchodcov nemyslel.

  Aj keď ide nepochybne o obrovské sumy, nášho dôchodcu ani tak netrápi, za koľko si nejaká nemocnica kúpila CT prístroj alebo či mizernú stravu nahradí drahšou. Skôr ho škrie to, že ak mu vláda prilepší mesačne iba o 5,20 eura, čo mu z nich zostane po tom, ako vyrovná absurdný poplatok do depozitára cenných papierov alebo bude platiť stále vyššie poplatky za návštevu lekára či za lieky. Tieto zvýšené náklady mu nevykompenzujú ani vlaky zadarmo.

 • Ešte mu Vlado poraď, nech si prečíta dnešnú Pravdu, v súvislosti s poslednou Tvojou otázkou. Hneď na titulke je nadpis “Druhy pilier je fiasko”. Ľudia v ňom prichádzajú o cca 25€ mesačne, teda ročne okolo 300€. Tiež tam píšu, že v iných krajinách ho už promptne rušia. Treba to poriadne prečítať…Sú tam určite súvislosti.

 • Pan Majernik, dakujem velmi pekne za odbornu pomoc, pre moju zivotnu partnerku. S podakovanim a uctou Laci PECH.

 • máš pravdu a pri tom sa nebijeme ani v posúdení situácie… 🙂

 • ďakujem Jozef

 • ďakujem Milan

 • Jožo, oni nie že chcú spočítavať. Oni to spočítajú. Veď tak to urobili aj pri Vianočných dôchodkoch. Tým nenápadne ušetria aj fin. prostriedky na tento účel plánované. Na prvý pohľad to vyzerá pekne, ako keby to bolo ktovieaké socialne opatrenie pre najchudobnejších (aha jak im pomáhame,veď 30 rokov pracovali za malý plat). V skutočnosti však tým najchudobnejším prilepšia tak cca o pár €, jak to tu niekde vypočítal minulý mesiac Milan Kolen (keď vôbec prilepšia, lebo oni majú nárok ešte aj na dávky v hmotnej núdzi ).
  Nízkopríjmoví dôchodci akurát od leta dostanú automaticky v jednej dávke -v magickom minimálnom dôchodku to isté, čo dostávali do leta v dvoch dávkach (SD + dávka v hmotnej núdzi). Akurát tú dávku už nebudú musieť pravidelne žiadať, dokladovať a podobne…Takže nie len štát, ale aj dôchodci ušetria cestovných výdavkoch na úrad a späť:-)

 • Vlado, predpokladám, že píšeš o tom, že nepožiadal o dôchodok z II. piliera…chýba mi tam čiarka , tak prepáč.. 🙂 Budú, respektíve chcú spočítať všetky dôchodky, takže ak prekročí “celkový” dôchodok tú “magickú” hranicu, SD nebudú zvyšovať na minimum, lebo súčet je viac… no a keďže poberá SD a je v II. pilieri, znamená to, že SD dostáva polovičný, je tak? Nechápem iba jedno -- prečo ešte nepožiadal o SD aj z II. piliera(ako poberateľ SD nemusí čakať 10 rokov, či koľko to má byť, sporenia)? Keďže je nezamestnaný, nič do toho neprispieva…necháva síce “točiť” to, čo tam doteraz prišlo, ale skúsenosti sú také, že akcie klesajú a tým aj výnos pre výplatu z II. piliera…

 • Keď súčet všetkých dôchodkov čo poberá, prekročí tých 269,50 €, tak sa ho ten “baliček opatrení”, od 01.07.2015 tykať nebude, hoci aj spĺňa tu druhu podmienku 30 odpracovaných rokov.
  V novinách som ešte vyčítal, že tie ďalšie dôchodky, mimo SD sú hlavne VD, IVD, zahraničné D a taktiež tie z iných pilierov. Baliček je skôr solidárny, menej už socialny a vonkoncom nie zásluhový.

 • Viete poradiť poberateľovi SD, ktorého starobný dôchodok nedosahuje ” plánovaný minimálny dôchodok 269,50 EUR od 1.7.2015 ” ?
  Nepracujúci SD, poberateľ VD a SD , / SD nedosahuje hranicu 269,50 EUR/ ,spĺňa podmienku odpracovaných 30 rokov / 20 armáda, 15 civilný sektor / . Je poistený v DSS II. pilieri o dôchodok zatiaľ nepožiadal.
  Aký má vplyv na minimálny dôchodok poberanie VD a poistenie v II. pilieri ? Zvýšenie SD na minimálnu hranicu sa ho bude týkať ?

 • pre robertladislav
  ženy dôchodkový vek,2deti klikni na link dole par.65 bod 6h
  http://www.socpoist.sk/index/open_file.php?ext_dok=59502

 • Mile damy a pani,
  nechcel som miesat jablka so zemiakmi. K otazke minimalneho dochodku, ktory ma byt stanoveny tohto roku okolo juna2,1,2015 v Pravde, okrem ineho bolo, novo stanoveny minimalny dochodok bude 270€ (nie 350€) a odpracovane 30 rokov. Pravda a SME su myslim jedine periodika co najmenej mlzia, takze by to mohla byt solidna informacia. Mozno vznikne este jedno pasmo min. Dochodku, trebars po odpracovani 45 rokov, ale to je len cista hypoteza. Takze vysluhovym dochodcom zostanu starobne take , ake maju, lebo im nevyjdu odpracovane roky. Prajem vsetkym, aby tento rok zacal byt rokom permanentneho zlepsovania tohto specialneho priestoru, kde sa skusa z ak malych vyplat a dochodkov vyziju ludia v realnom kapitalisme noveho typu. Numerologovia sice vyskaju, ze je to rok 8, ale viete, ze 8 je sestra tej opitej 8 a to je nekonecno :-)) Tak dufam v tu prvu variantu. S uctou Laci Pech

 • Dobry den mile damy a pani,
  pri citani jednotlivych odbornych stanovisiek som narazil i na tema dochodky zien podla poctu deti. Za sociku to bolo normalne, ze si stat uctil zeny nie len MDZ, ale aj skorsim odchodom do penzie podla poctu vychovanych deti. Preto by ma zaujimalo do, ktoreho rocniku narodenia tento zakon plati. Konkretne moja Zdenicka je rok narodenia 1956 na SNP, vychovala dvoch vysokoskolakov a nastup na penziu jej bol stanoveny na vek 61 rokov a 3 mesiace. Takze velmi blizko 62 roku. Dakujem pekne za odborne stanovisko, mozna to bude zaujimat aj viacero ludi, ako povedal p.Bada. S pozdravom vsetkyn Laci Pech.

 • V dnešnel prílohe Pravdy je čo-to o SD. Je to zamerané hlavne na pracujúcich SD.
  Taktiež je tam -- na druhej stránke Pravdy, čosi o tom minimálnom SD, ktorý má platiť od leta, a predstavené to má byť vládou na jar.

 • Ja tiež disponujem len tou informáciou, ktorú oznámil Štefan Bukovan a včera ju na Váš dotaz znovu zverejnil Miro Pálfi. Snáď ešte len toľko k tomu, že tým, že bola z rokovania ministrom stiahnutá, nehrozilo jej prípadné neprijatie (pre nejaké možné nedostatky) a teda vyhol sa takto možnému minimalnému pol ročnému odkladu. Ale toto sme prebrali len na úrovni JPP. Treba veriť, že je tu snaha o jej vylepšenie. Možno aj na základe diskusii, ktoré vedieme aj my.

 • Uvidíme. Ďakujem.

 • Pre Ivan o 21.36

  Čo sa týka mňa, od septembra 2014 som prešiel všetky mne dostupné informácie, žiaľ nikto nič iné nezverejnil…Možno ešte niekto iný lepšie informovaný.

 • Ešte nešlo dať príspevok do sekcie “Návrh Zákona o št.službe”

 • Toto všetko vieme, ale nechce sa mi veriť, že odvtedy sa nikto z Vás nedozvedel čo zapríčinilo zastavenie jeho schvaľovania.

 • Pre Ivan o 20.33
  mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  12.9.2014 o 13:40
  Zákon bude na rokovanie zaradený až potom, keď o to ZNOVU požiada minister obrany…. Presne toto je totiž uvedené v jeho žiadosti o presunutie prerokovania návrhu na z júnovej na niektorú ďalšiu schôdzu NR SR (citujem: O opätovné zaradenie do programu rokovania NR SR Vás požiadam listom).

  …..Toto bola posledná známa zverejnená informácia…..odvtedy nič.

 • A čo Návrh zákona o štátnej službe vojakov, ktorý je od júna v národnej rade. O tom neviete nikto nič? Je okolo neho akosi podozrivo ticho. Nezdá sa Vám? Ak niekto niečo viete tak sa ozvite.Ďakujem.

 • • pplk. v.v. Dr. Milan Kolen PP:
  9.12.2014 o 18:27
  Cieľom legislatívnej zmeny v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe “zákaz práce dôchodcom nad 63 rokov” s dôchodkom vyšším ako 297,14 eur mesačne bolo zákonom zakázať, obmedziť súbeh práce poberania dôchodku SD,VD v štátnej a verejnej službe. Bol to už 6 legislatívny pokus zakaždým iba v inom prevedení.
  Na 44. schôdzi NR SR dňa 4.12.2014 poslanci ho neprijali a neposunuli do druhého čítania. Ďalší možný pokus bude môcť byť najskôr až po 6 mesiacoch ale určite v zmenenej forme, tak ako to bolo pri predkladaní predchádzajúcich návrhov.

  Žiaľ mnohí čitatelia webu tento cieľ nepochopili a brali ho a berú ho na ľahkú váhu. Ani si vôbec neuvedomili základný cieľ noviel čo je zakázať súbeh práce a poberania dôchodkov SD,VD. Prvý krát o tejto skutočnosti som sa na tomto webe zmienil už v roku 2012 a priebežne o pri každej z navrhovaných 6 legislatívnych zmien.
  Bez dôsledného preštudovania celého návrhu, ale hlavne § 47 písmeno j) odvolávka podľa osobitného predpisu 35) na zákon č. 328, § 128 a ods. 1 písmeno a), b) odvolávka podľa osobitného predpisu 69a) zák. 328, § 5a ods. 3 písmeno b) dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu 10e) odvolávka na zák. 328, prípadne ďalšie odvolávky na osobitný predpis nikto nepochopí tento cieľ. Až po dôslednom preštudovaní môžete pochopiť čo bolo cieľom návrhu zmeny poslanca Kadúca a o čo mu v skutočnosti išlo.
  • Miro Palfi:
  5.12.2014 o 18:22
  Pre info.-úplnosť k “Zákazu práce dôchodcom nad 63 rokov” Výsledok hlasovania – prevzaté zo stránky APVV:
  Výsledok hlasovania 40 za, 10 proti, 82 sa zdržali a 2 nehlasovali.
  • pplk. v.v. Dr. Milan Kolen PP:
  5.12.2014 o 13:46
  Týmto veľmi pekne ďakujem všetkým čo podľa môjho doporučenia napísali listy poslancom NR SR, aby nehlasovali za diskriminačnú novelu zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe o zákaze práce dôchodcov nad 63 rokov s dôchodkom nad 297.14 eur mesačne. Aj Vašim pričinením táto novela nebola poslancami NR SR schválená. Znovu musím konštatovať, že prezident a ÚR ZV SR nemali záujem riešiť tento diskriminačný problém. Týmto ďakujem prezidentovi APVV za prácu spojenú s obhajobou diskriminácie SD s vekom nad 63 rokov a SD vyšším ako 297,14 eur. mesačne.
  Dnes som obdržal odpoveď na moje dva podnety generálnemu prokurátorovi ohľadom diskriminácie poberateľov VD,IVD, vdovských a vdoveckých VD a sirotských VD kde píše, citujem: “Podľa ods.2 citovaného ustanovenia orgánmi verejnej správy sa na účely tohto zákona rozumejú a) orgány štátnej správy, b) orgány územnej správy, c)štátne orgány a iné právnické osoby ktoré osobitný zákon splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, d) právnické osoby,ktorým osobitný zákon zveril rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, dozor nad činnosťou orgánov záujmovej samosprávy prokurátor nevykonáva, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Vláda SR v zmysle zákona o prokuratúre teda nie je orgánom štátnej správy ani orgánom verejnej samosprávy, a rovnako nie je právnickou osobou s prenesenou štátnou správou. Pri štátnom orgáne je rozsah pôsobnosti prokuratúra vymedzený len pre oblasť vydania všeobecne záväzného právneho predpisu na základe splnomocnenie v zákone.”
  ” Z uvedeného vyplýva, že zákonom vymedzená pôsobnosť prokuratúry neumožňuje preskúmať zákonnosť Vami namietaného uznesenia Vlády SR, pretože § 20 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúra sa nejedná o postup ani o rozhodnutie orgánu verejnej správy”. Je to vysoko účelová odpoveď. Ani len slovkom sa nepíše o otázkach diskriminácii VD,IVD, vdovských a vdoveckých VD a sirotských VD, o otázkach porušenia Ústavy SR ako aj zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon). Nerozumiem takejto šalamúnskej odpovedi. Pýtam sa, Vláda SR nie je štátny orgán? Potom vlastne aký je to orgán. Podľa mňa je to výkonný orgán štátnej moci, alebo sa mýlim?
  • Milan Faltin:
  5.12.2014 o 13:44
  No a sme dama. Výnimky!!!Ja si myslím, že roboty čo som robil ja asi 45 rokov, by niekto iný, robil možno lepšie a zodpovednejšie ako ja,keby bol na mojom mieste v daný čas a v danej situácii. Hoci sa za to, čo som urobil nehambím, ani nikomu nezodpovedám.
  Ale v návrhu demokratického zákona, že predsedu , prezidenta, (rezidenta ???), tajomníka, farára a kostolníka , “opakujem v návrhu”, sa to netýka, lebo je nepostradateľný,najdôležitejší,niet lepšieho… tak halt!!! Kde sme.?
  A na narážku Stana Milana, či sme čítali celý ten návrh zákona, sa musím priznať, že ja určite nie, pretože mám aj iné dôležité veci na starosti (aby som jak tak vyžil), ako, čítať siahodlhé hlúposti.Ale veci do súvislosti pri svojích skúsenostiach,veku a vzdelani, si určite do súvislosti viem dať. Zdravím Ťa Stano. Milan
  • mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  5.12.2014 o 12:08
  Návrh novely parlament neschválil, do ďalšieho čítania nepostupuje.
  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/338566-vek-statnych-zamestnancov-sa-neobmedzi-na-63-rokov/
  • Stanislav Milan:
  5.12.2014 o 7:25
  Vynimka podla zákona čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. sa tyka:
  Čl. 2
  Pôsobnosť ústavného zákona
  (1) Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie
  a) prezidenta Slovenskej republiky,
  b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
  c) členov vlády Slovenskej republiky,
  d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky,
  e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,
  f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
  g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky,
  h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky,
  i) verejného ochrancu práv,
  j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
  k) štátnych tajomníkov,
  l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
  m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby,
  n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
  o) starostov obcí,
  p) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach,
  q) predsedov vyšších územných celkov,
  r) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov,
  s) rektorov verejných vysokých škôl,
  t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov,
  u) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu,
  v) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
  w) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky,
  x) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie,
  y) členov regulačnej rady,
  z) predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky,
  za) predsedu Poštového úradu,
  zb) zástupcov štátu v štatutárnych orgánoch obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,
  zc) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a
  zd) členov Rady Slovenskej televízie a členov Rady Slovenského rozhlasu.
  • Stanislav Milan:
  5.12.2014 o 7:15
  pplk. v.v. Dr. Milan Kolen PP: 4.12.2014 o 20:10
  Právna úprava nového výpovedného modelu myslí aj na častú pripomienku odbornej verejnosti a to, že na miesta dôchodcov, ktorí poberajú starobný dôchodok, častokrát nemajú žiadnu kvalifikovanú náhradu. Aj z tohto dôvodu na výpovedný dôvod musia byť splnené dve kumulatívne podmienky, a to poberanie starobného dôchodku v minimálnej výške a súčasne musí byť v riadnom výberovom konaní vybraný uchádzať, ktorý bude spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady na výkon tohto štátnozamestnaneckého miesta.
  Rovnako ako v zákone o štátnej službe, tak aj v zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“) sa navrhuje vykonávanie zamestnania pri výkone práce vo verejnom záujme najviac do dosiahnutia 63. roku veku a opätovne za splnenia podmienky poberania starobného dôchodku na úrovni aspoň 1,5 násobku sumy životného minima. Výnimku z toho pravidla budú mať v zmysle ústavnej dikcie verejné funkcie upravené čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a v prípade, ak iný právny predpis neurčuje na výkon určitého povolania iný maximálny vek; napríklad u vysokoškolských profesorov, prípadne u sudcov.
  Vzhľadom na to, že vekový cenzus na vykonávanie činností v zmysle zákona o výkone práce vo verejnom záujme sa bude vzťahovať len na pracovnoprávne vzťahy, činnosti členov volebných komisií budú môcť aj naďalej vykonávať osoby poberajúce starobný dôchodok bez obmedzenia veku.
  Vzhľadom na účinnosť zákona sa zavádza prechodné ustanovenie, podľa ktorého bude služobný úrad povinný najneskôr do 31. decembra 2015, teda v dostatočnej dlhej legisvakačnej lehote jedného roka od účinnosti zákona vykonať právne relevantný úkon na zosúladenie súčasných štátnozamestnaneckých vzťahov uzavretých podľa doterajších právnych predpisov s ustanovenia návrhu zákona. Služobný úrad ako vecne príslušný bude povinný vykonať potrebný právny úkon spočívajúci napríklad vo vyhlásení výberového konania, v zistení počtu zamestnancov vo veku 63 rokov tak, aby boli dodržané lehoty v návrhu zákona a teda všetky štátnozamestnanecké vzťahy, ktoré by neboli v súlade s ustanovenia návrhu zákona sa mohli k 31. decembru 2015 ukončiť.
  A este jedna vec… Neviem kolki diskutujuci si precitali cely zakon ako aj dovodnu spravu, nakolko aj mladsi dochodcovia ako 63 po splneni podmienky, budu prepusteni…
  Zavádza sa nový výpovedný dôvod pre štátneho zamestnanca, a to v prípade, ak bude spĺňať podmienky nároku na starobný dôchodok v sume aspoň 1,5 násobku životného minima a súčasne bude na jeho štátnozamestnanecké miesto vybraný uchádzač, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie na toto štátnozamestnanecké miesto.
  Takouto právnou úpravou sa rieši právny stav, podľa ktorého máme v súčasnosti osoby mladšie ako 62 rokov, ktoré sú v riadnom dôchodkovom veku a súčasne poberajú starobný dôchodok, keďže trvá skorší odchod do dôchodku ako je 62 rokov veku pre osoby pracujúce v I. kategórií a pre ženy podľa počtu vykovaných detí.
  Navrhovaná právna úprava sa však dotkne len tých dôchodcov mladších ako 63 rokov, ktorí popri plate súčasne poberajú aj starobný dôchodok, o čom je informovaný aj služobný úrad, keďže Sociálna poisťovňa vie vydať potvrdenie o nároku na starobný dôchodok až v momente, keď o to konkrétne osoba požiada a súčasne služobný úrad sa o tom dozvie až v situácií, keď ho začne štátny zamestnanec poberať.
  Je potrebné tiež uviesť, že návrhom zákona sa nezakazuje vykonávanie zamestnaní, ani iných činností pre starobných dôchodcov v súkromnej sfére. Vylučuje sa len štátnozamestnanecký pomer v štátnej správe.
  • Miro Palfi:
  4.12.2014 o 21:28
  Ten návrh zákona poslanca NR SR Miroslava Kadúca nemá ani hlavu ani pätu(nie je domyslený do všetkých dôsledkov), je potrebné, aby poslanci NR SR nehlasovali za jeho prijatie, t.j. za prijatie zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe.
  Zatiaľ platí(dúfam, že sa nemýlim -je potrebné, aby to tak zostalo):
  Dňa 24.9.2014 vláda na svojom rokovaní neschválila návrh legislatívnej zmeny ministra Jána Richtera ktorý mal umožniť, vytvoriť možnosť, nie povinnosť dať zamestnávateľom výpoveď pracujúcemu dôchodcovi nad 65 rokov veku.
  • Milan Faltin:
  4.12.2014 o 21:01
  Na tieto veci som narážal. Keď už chcú mermomoci nejaky zákon (asi sa chcú len zviditeľniť v zmysle “kuknite,čo a jak dobre sme to vymysleli…”), tak nech má ten návrh zákona aj hlavu, aj pätu.Nie takto: “hup na kozu…” Už som to spomínal.
  • pplk. v.v. Dr. Milan Kolen PP:
  4.12.2014 o 20:10
  Pýtam sa, ako to napríklad bude so zamestnancami v štátnej a verenej službe nad 63 rokov s dôchodkom nad 297,14 eur mesačne ako sú profesie a vysoko špecializovaní odborníci ako sú vedeckí a výskumní pracovníci Slovenskej akadémie vied, štátnych vedeckých, výskumných ústavov, profesori, docenti, PhD, vedeckí pracovníci, výskumníci štátnych vysokých škôl a univerzít, špecialisti, odborníci lekári v štátnych nemocniciach a v liečebných ústavoch, špičkoví manažéri štátnych podnikov, štátnych zariadení a ministerstiev. Podľa navrhovanej právnej úpravy aj oni musia opustiť takéto zamestnania. Ako to bude s volenými funkciami napríklad na 4-5 ročné volebné obdobie sudcov Ústavného a Najvyššieho súdu SR, prokurátorov,poslancov NR SR, starostov obcí a primátorov miest atď.. Pýtam sa, títo dostanú alebo nedostanú nejaké výnimky? Alebo ich už majú? Pýtam sa, v čom je rozdiel medzi obyčajnými ľuďmi ktorí takéto výnimky nemajú? Prosím, aj o týchto veciach píšte poslancom NR SR pri žiadosti, aby nehlasovali za prijatie zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe. Prosím, nečakajte a okamžite konajte.
  • pplk. v.v. Dr. Milan Kolen PP:
  4.12.2014 o 18:45
  Vážený čitatelia webu budem reagovať na niektoré názory vyjadrené v diskusiu k zákazu práce nad 63 rokov s SD, VD vyšším ako 297,14 eur mesačne. Tí ktorí ste dôsledne čítali môj základný článok k zákazu práce dôchodcom zo 17.8.2014 ako aj môj úvodný článok k zákazu práce dôchodcom nad 63 rokov ste jednoznačne museli pochopiť, že nepíšem do vetra ako agentúra JPP. Moje vyjadrenia vždy vychádzajú z dikcii zákona zákonov, t. j. z Ústavy SR, príslušných zákonov, ako aj zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon), ktoré presne citujem a na konkrétny prípad aj objasním v čom je diskriminácia. Preto z týchto dôvodov spravidla po právnej stránke vždy aj uspejem. Žiaľ okrem práva existujú aj politické názory ktoré mnohokrát nestačia na náš právny systém. Preto v konečnom prejednávaní spravidla uspejem. Predpokladám, že túto moju filozófiu ste už za 5 rokov mojej aktívnej obhajoby diskriminácie VD už mohli pochopiť. Žiaľ máme aj takých, čo moje názory bez relevantných právnych zdôvodnení len na základe svojich subjektívnych názorov kritizujú. Týmto robia medvediu službu našim odporcom,ktorí dôsledne monitorujú tento web.. Štátne orgány mi píšu, že sme nejednotní v názoroch, tak ako to napríklad bolo v prípade diskriminácie po železnici. Cez skutočnosť, že moje právne názory na vec sú preukázateľne nevyvrátiteľné z dôvodu, že sa opierajú o ústavu a zákony.
  Napríklad Magdaléna 3.12.2014 píše neplačte, že nemôžete pracovať nad 63, s manželom sme doma, oddychujeme a užívame si dôchodok. Áno, je to Váš názor ktorý sa opiera o subjektívne pocity. Mne na rozdiel od Vás ide o právnu podstatu veci, čo opieram o citáciu ústavy a zákona 365. V tomto je medzi nami rozdiel.
  Niektorí píšete, že poslanec Miroslav Kadúc dňa 10.9.2014 stiahol zákon z 37. schôdze NR SR. Áno je to tak. Zákon dopracoval, doplnil ho o nové skutočnosti a znovu ho s predložil na rokovanie 44.schôdzi NR SR. V návrhu je napísaná účinnosť od 1.1.2015. Prechodné opatrenia, tí čo majú viac ako 63 rokov a SD viac ako 297,14 eur môžu pracovať najdlhšie do 31.12.2015. Praktické veci. Teoreticky na decembrovej schôdzi je prvé čítanie. Ak neprejde nepokračuje sa ďalej, najskôr znovu až za 6 mesiacov. Ak prejde v januári 2015 druhé čítanie. Ak neprejde nepokračuje sa ďalej. Ak prejde pokračuje sa ďalej na februárovej schôdzi, tretie čítanie. Ak bude schválený, tak najbližšia možná účinnosť zákona je asi od 1.4.2015. Potom sa pravde podobne posunie aj doba najdlhšieho zotrvania v zamestnaní , ale môže zostať aj do 31.12.2015. V skrátenom legislatívnom konaní zákon nie je prejednávaný, kde sú lehoty kratšie.
  • Miro Palfi:
  3.12.2014 o 19:13
  • Miro Palfi:
  3.12.2014 o 13:32
  použime trocha matematiky – logiky(hoci nie som ani jedno, ani druhé)
  Dňa 24.9.2014 vláda na svojom rokovaní neschválila návrh legislatívnej zmeny ministra Jána Richtera ktorý mal umožniť, vytvoriť možnosť, nie povinnosť dať zamestnávateľom výpoveď pracujúcemu dôchodcovi nad 65 rokov veku.
  Fyzický vek 63 rokov o ktorý tu teraz ide, je menej ako fyzický vek 65 rokov.Medzi týmito číslami je rozdiel dvoch rokov.Podľa vlády SR, kto má fyzický vek viac ako 65 rokov, pracovať môže.Ale podľa poslaneckého návrhu(až by bol schválený), kto má fyzický vek viac ako 63 rokov, teda menej ako 65 pracovať nemôže.
  Výsledok: Poslanecký návrh by prehlasoval Rozhodnutie vlády SR z 24.9.2014 – v obsahovo rovnakom, alebo podobnom znení.Položme si otázku – čo by to bolo…?…Parlament by v tejto veci vyslovil nedôveru vláde…?…Je to pritiahnuté za vlasy.Ale asi takto…):-)
  • Milan Faltin:
  3.12.2014 o 12:29
  …400-600 tisíc nebude až tak veľa. To je len tak naoko- aby zavreli ľuďom oči,zapchali uši, a hlavne umlčali. Stačí k tým skutočným verejným a štátnym pripočitať v poslednej dobe skupinu tzv. verejnoprospešných pracovníkov (už v názve sa verejná slúžba objavuje),ďalej rôzných domovníkov-presnejšie povedané vchodových dôverníkov, spravcov bytov a nebytových priestorov …(tu názov evokuje síce niečo iné:-), ale či už almužnu, alebo pekný plat dostavajú od mesta, samosprávy, verejnej, či štátnej správy), tak sa čudujem, že len tak málo…
  • Miro Palfi:
  3.12.2014 o 11:56
  …..akurát tých -400 až 600,-(tis.) zamestnancov štátnej a verejnej správy sa mi videlo trochu veľa, ale keď také Nórsko o ktorom nikto nepochybuje, že je to demokratická krajina – má vo verejnej a štátnej správe -600,-(tis.) zamestnancov(niekde som vyčítal) – predpokladám, že takto podobne je to aj v ostatný štátoch.Možno má niekto presnejšie čísla.Iba pre zaujímavosť…..
  • Milan Faltin:
  3.12.2014 o 11:11
  Presne tak.Veď tých štátnych tajomníkov, predsedov, prezidentov, rádcov, sekčných šéfov (jak sa teraz hovorí managérov )… a im na roveň postavených, až tak veľa nie je (hoci niekde by sa nimi dalo dláždiť), myslím v penzijnom veku. Ale tých upratovačiek, vrátnikov (teraz sa im hovorí SBS-kári),agronómov, mechanizatorov, garažmajstrov,postarších úradníčiek za minimálnu mzdu, sestričiek s priemerným vekom 45 rokov a podpriemerným platom, starších učiteliek so sotva priemerným platom … je plná republika ( a pritom je ich ako šafránu v priamom výkone). Pretože mladší, tiež im na roveň postavení ( skúsenosťami síce nie, ale vzdelaním určite), vidia, že tu “skapal pes”, tak pokiaľ majú jakú -takú šancu idú radšej do zahraničia, aj do podradnejšej, ale finančne atraktivnejšej roboty.A do kvalifikovanej sa tam rýchlo vypracujú, aj bez dajakých diskriminačných zákonov.
  Dúfam, že som to veľmi neskomplikoval a neprekombinoval, takto v rýchlosti 🙂
  • Miro Palfi:
  3.12.2014 o 10:17
  V štátnej a verejnej správe v rámci Slovenska pracuje spolu(myslím všetkých) odhadnem 400(tis.) až 600(tis.) ľudí…?…Až by boli na miestach starších mladší – (nepodceňujeme mladých) – zvládli by to…?…Každý máme vo svojom okolí mladých.(vieme o čom hovorím)Česť výnimkám.A zase sme pritom.Je to o roky trvajúcej vojne medzi mladými a staršími a naopak.O boji o prácu.A v takomto zmysle som to podchytil aj v článkoch v médiách.Za socializmu vysoké školstvo vyprodukovalo 200(tis.) vysokoškolákov.V dnešnej dobe 600(tis.)Kde všetkých tých mladých dnes umiestniť, keď je viac vysokoškolákov(so zameraním, ktoré nemá uplatnenie na trhu práce – mnohokrát ani vo verejnej a štátnej službe) ako pracovných ponúk a to nehovorím o nástupných platoch 300-400 Eúr.Ktorý mladý, ktorý živý rodinu, má hypotéku…atď. pôjde za to pracovať…?…Nehovorím o skúsenostiach a spoľahlivosti starších…a pod:-)
  • Milan Faltin:
  3.12.2014 o 9:22
  Ešte k tomu zákonu, čo ma platiť k 1. 1. 2015, len toľko, že ak tak má byť, tak nech má klavu aj pätu. Skúsim vysvetliť na pár príkladoch:
  -je štátny tajomník na nejakom ministerstve (alebo riadideľ nejakej sekcie ministerstva) štátny zamestnanec? Myslím že je. Tak nech ním nie je žiadný penzista, ale odborník-v strednom, prípadne aj mladšom veku.
  -je na tom istom ministerstve vrátnik, upratovačka,radový referent- čo štempľuje papiere za okienkom, garažmajster- čo pulíruje limuzíny v podzemných garážoch štátny zamestnanec? Nie je, ale spravidla je vo verejnej službe, tak nech tam je aj po 63 rokoch, keď ho to baví.
  -v jakej službe je poslanec NR – SR ? Neviem, v jednej, alebo druhej, aj keď bol zvolený. Tak tam mi tiež nepasuje už nejak extra prestárly kaviarenský hejsek.
  -v jakej službe je starosta na dedine, o 40-50 číslach? Asi v podobnej. Ale tam mi pasuje, postarší strýko, pokiaľ možno bývalý predseda JRD, pretože ten sa o tu dedinu postará. Hlavne keď bude na penzii a iné starosti mať nebude.
  A tak by sa dalo ísť aj na ďalšie nižšie úrady, zariadenia,školy, nemocnice…s výnimkou a.s., resp. s.r.o.-čiek, pretože tie sú štátmi v štáte, a s nimi si neporadí asi nikto, len ich majitelia – samozrejme, kým neskrachujú.
  • Miro Palfi:
  3.12.2014 o 9:05
  Z Programu 37. schôdze NR SR – zobral späť svoj návrh…..
  Na 44. schôdzi NR SR – idú znova o tom rokovať.Mne to tiež pripadá ako v kocúrkove.Tí poslanci sami nevedia čo chcú.Ešte len v septembri zobral návrh späť a je december a idú o tom istom rokovať znovu.
  Dňa 24.9.2014 vláda na svojom rokovaní neschválila návrh legislatívnej zmeny ministra Jána Richtera ktorý mal umožniť, vytvoriť možnosť, nie povinnosť dať zamestnávateľom výpoveď pracujúcemu dôchodcovi nad 65 rokov veku.
  Je možné, že poslanci vôbec o tomto nevedia.Až by vedeli, tak ani návrh zákazu práce nad 63 rokov v parlamente neprejde.Asi by sa mal minister pán Ján Richter postaviť v parlamente za rečnícky pult a tieto skutočnosti poslancom NR SR vysvetliť.Je proti logike -mať snahy: na jednej strane predlžovať vek odchodu do dôchodku postupne až na 65…,67…,70…,či neviem koľko rokov a na druhej strane zakazovať pracovať(hoci by to malo byť iba v štátnej a verejnej správe).
  Tiež som nepodchytil(čo sa týka 44. schôdze NR SR) angažovanosť občianskeho združenia Jednoty dôchodcov Slovenska…..
  • Milan Faltin:
  3.12.2014 o 8:25
  Hej, veď na to som narážal v svojom príspevku. Ale na druhej strane súhlasím aj s Magdalenou. Súkromník sa nebude vzdávať penzistu, ak podáva aký taký výkon, pretože mu tento šetri výdavky (hlavne na odvodoch). Lebo je ochotný robiť za minimálny plat,hlavne ak mu ešte čo to dohodí bokom (ale to aj mladí a v súčasnosti prevažne oni, a potom keď zostarnú tak bedákajú, že majú malé penzie, a v krčmách a médiach sa do nás obúvajú, že sme “darmožrači”, čo si môžu dovoliť chodiť k moru za ich ťažko vydreté peniaze…a že práve preto nie je poriadnej roboty, lebo my ich o ňu pripravujeme…) Takže Stano, nepomôžeš si ani tak, ani naopak. To tu bude asi furt, kým si budeme navzájom závidieť…
  • Magdaléna:
  3.12.2014 o 7:40
  Prosím ,neplačte že nemôžete pracovať nad 63.Sme s manželom doma, oddychujeme, on od 50 a ja od 52.Už 15 rokov. Nemáme Švajčiarsky dôchodok, ale sme spokojní.Venujeme sa vnúčencom, zahrádke a sebe. Vôbec sa nenudíme.Chodíme na dovolenky a užívame si ŽIVOT.Nie všetko sú peniaze.Len toľko.
  • Stanislav Milan:
  3.12.2014 o 6:55
  Ale tento zakon o ktorom sa bavime bude platit od 1.1.2015 a zakazuje pracovat ludom, ktori poberaju starobny alebo vysluhovy dochodok v danej vyske a viac a maju min 63 rokov. A netyka sa to len VD, nakolko je jasne, ze by to bola diskriminacia ale tyka sa to vsetkych dochodcov pracujucich v statnej alebo verejnej sprave. A vlada pocita s tym, ze kedze sa to dotyka strasne vela VD a ti maju vyssie VD ako plat, tak budu odchadzat a nenechaju si namiesto toho pozastavit vyplacanie VD.
  • Milan Faltin:
  2.12.2014 o 21:41
  Skúšajú všeličo. Hlavne však strašia a zasievajú v ľuďoch (ne)istotu. Aj napríklad, v roku 2007. Síce nie len oni, ale aj iná, v súčasnosti rozpadajúca sa, (alebo už rozpadnuta?), garnitúra, roztrúbovala po republike, že kto poberá VD nemôže robiť v štátnej službe,(napr. u hasičov, u ktorých mam tiež osobnú skúsenosť), ledaže by sa VD vzdal v prospech štátu.Samozrejme, že pre istotu sme sa všetci tejto roboty vzdali (týkalo sa to odhadujem 99% výsluhových dôchodcov v prevažne strednom veku,na záchranných brigádach HZ-Zb, pretože tie vznikli zo zrušených záchranných plukov CO), na vlastnú žiadosť. A vlastne ako to dnes vidíme, jednalo sa vtedy o fámu. Asi ťažko by sme vtedy odchádzali, keby sme boli vedeli to ,čo vieme dnes – hlavne vďaka tomúto webu.Veď žiadný taký zákon zatiaľ prijatý nebol. Ale druhá vec je, že vzhľadom na to, že posledných 25-rokov nie je možné veriť nikomu, čo neni, môže byť. Aj to Kocúrkovo.
  • Stanislav Milan:
  2.12.2014 o 20:00
  Pracovat ale mozu vsetci, aj dochodcovia, len podla tohto zakona nie v statnej a verejnej sprave… Namierene je to podla mna hlavne proti VD, ale tyka sa to aj starobnych dochodcov zo SP, cize kvoli tomu nevidim v tomto sancu na uspech… To by sa museli burit nielen VD ale aj dochodcovia zo SP…
  • pplk. v.v. Ing. Jozef Šamaj PB:
  2.12.2014 o 19:56
  Neviem, nezdá sa mi to – sú to úvahy ktoré asi nemajú reálnu podstatu. Prečo by niekto prijímal takýto zákon, keď sa uvažuje o navŕšení veku odchodu do SD na 65 a snáď aj viac rokov?? Dajme tomu, že v 2016 bude stanovený vek 63 rokov, v 2017 dajme tomu 65 rokov – to budú rušiť zákon, alebo to už fakt má byť Kocúrkovo? Nepočul som, že by niekde vo svete platila veková hranica nad ktorú ťa už nepustia do práce….nuž, na druhej strane – keď máš Švajčiarsky dôchodok, tak nepracuješ aj sám od seba, nie??
  • Stanislav Milan:
  2.12.2014 o 19:08
  Ak som to spravne pochopil, tak vsetci, ktori maju k 31.12.2014 63 rokov a poberaju ci uz starobny dochodok alebo vysluhovy dochodok nad 297.135€, tak budu k 31.12.2014 prepusteni…?
  Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015
  Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. januárom 2015. Ak je na skončenie pracovného pomeru potrebný úkon zamestnávateľa, príslušný zamestnávateľ ho vykoná tak, aby boli dodržané lehoty podľa tohto zákona a aby sa pracovný pomer zamestnanca, ktorý k 1. januáru 2015 spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok v sume aspoň 1,5 násobku životného minima podľa osobitného predpisu10a) skončil najneskôr 31. decembra 2015.“.
  Rovnako sa návrhom zákona stanovuje povinnosť pre zamestnávateľa a pre služobný úrad v oblasti verejnej správy vyhlásiť výberové konanie na zamestnanecké miesto starobného dôchodcu, ktorý súčasne s platom poberá aj starobný dôchodok. Následne, ak by vzišiel z toho výberového konania úspešný uchádzač, bol by to nový výpovedný dôvod zo zamestnania pre daného starobného dôchodcu.
  Súčasne, aby sa po prijatí návrhu zákona nevytvorila skupina osôb, ktorá síce nebude môcť ďalej pokračovať v zamestnaní vo verejnej správe a bude mať veľmi nízky dôchodok, v návrhu zákona sa zavádza kumulatívna podmienka na ukončenie zamestnaneckého pomeru a to v poberaní dôchodku aspoň na úrovni 1,5 násobku sumy životného minima. Do tejto sumy sa však bude zarátavať nielen starobný dôchodok z I. piliera, ale aj výsluhový dôchodok, dôchodok zo zahraničia a od 1. januára 2015 aj dôchodok z II. piliera.
  Cize, pracujuci dochodcovia nad 63 rokov a s dochodkom nad 297.135€ mozu teoreticky pracovat do 31.12.2015, POKIAL sa na ich miesto nevyberie vhodny uchadzac, v tom pripade by slo hned o vypoved daneho dochodcu… Zamestnavatel ma podla tohto zakona povinnost, vyhlasit vyberove konanie na dane zamestnanecke miesto starobneho dochodcu…
  • pplk. v.v. Dr. Milan Kolen PP:
  29.11.2014 o 15:32
  Dnes som odoslal žiadosť predsedovi vlády SR a predsedovi strany SMER-SD, všetkým poslancom NR SR strany Smer, SDKÚ, MOST-HÍD a všetkým nezávislým poslancom, aby pri prejednávaní novelizácii zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe hlasovali proti jej prijatiu. Z dôvodu plných schránok moje žiadosti neprijali asi 7 poslanci. Žiadosti som neposlal poslancom KDH ako aj poslancom OĽANO. Očakávam, že rovnako budú konať aj ďalší za čo im ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: