Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Verejný priestor pre diskusiu www.bezpzlozky.eu

Pavol Bada administrátor www.bezpzlozky.eu zrozumiteľne vyjadril svoj zámer vytvoriť verejný priestor pre diskusiu a prezentáciu odborných stanovísk k oblastiam záujmov cieľovej skupiny, ktorá svoj kariérny život alebo záľubu spojila so sférou vojenstva, bezpečnosti, ochrany života a majetku.
Ako sa ďalej sám vyjadril,  určite sa časom objavia neprajníci tohto webu, ktorí budú spochybňovať jeho existenciu a obsah. Som však presvedčený, že to, čím sa od iných profesijne a odborne zameraných stránok odlišuje, je okrem zaujímavého obsahu predovšetkým uplatnenie práva na priestor verejne sa vyjadriť, ako základného práva občana demokratickej spoločnosti a teda aj občana-vojaka, občana-policajta a ďalších občanov v služobnom pomere vykonávajúcich náročnú a obetavú službu v prospech celej spoločnosti.
Vytvára priestor na právo kriticky sa vyjadriť k tomu, čo je pre iných „tabu“ a neprijateľné z hľadiska ohrozenia osobných ambícií a pozícií, čo zakrývajú rúškom uzavretosti systému, či riešenia problémov výhradne služobnými postupmi pod hrozbou postihov nositeľov kritických názorov dožadujúcich sa nápravy krívd a omylov.
Preto by mal web www.bezpzlozky.eu dôsledne napĺňať obsah výroku Voltaira : „Nesúhlasím s tým čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť tvoje právo povedať to“. Právo vyjadriť sa musí mať, tak ako uvádza Pavol Bada určité osobné regulatívy, ktoré nepoškodzujú ľudské a občianske práva iných občanov garantované Ústavou Slovenskej republiky. Podľa J.J. Rousseau: „Moja sloboda ( v našom prípade vyjadrenia sa) končí tam, kde začína sloboda druhého“.
Obmedzenia vo vyjadreniach môžu byť dané len zo zákona, ale nie subjektívnym rozhodnutím jednotlivca. Ak má byť náš postoj kritický, mal by mať podľa I. Kanta dve roviny. Prvá rovina je mať odvahu kriticky myslieť a druhá ak chcem kritizovať , tak kritizovať na pevných rozumových základoch.
Nechcime za každú cenu odhaľovať pravdy, lebo ako to v živote často chodí žiadna pravda nie je absolútna a každý sa snaží prezentovať svoju pravdu.

Jaroslav Junek

 • – – – – –

Avízo pre diskutujúcich

Web bezpzlozky.eu je nestranný, nepodporuje žiadnu politickú stranu.
Jedným zo základných princípov jeho fungovania je, že odmietame aktívne spájanie sa s politikmi a politickými stranami.

Mali by sme sa snažiť odhaľovať najmä predsudky, omyly, pochybenia, porušenia práva a etických noriem ku ktorým sa zaväzoval vstupom do služobného pomeru každý vojak ozbrojených síl a príslušník bezpečnostných a záchranárskych zložiek.

Webmajster

 • –  – – – – –

Odpoveď MO SR na otázky kolegu Vratislava Mojša tu:

Download (DOCX, 23.8MB)

Odbory ministrovi

odpoved odborom v Poprade

825 Komentárov na Verejný priestor pre diskusiu:

 • Splnená je podmienka na ukončenie fungovanie tohto portálu, to znamená ako som to nie raz avizoval pri predlžovaní jeho fungovania, “do doby než začne pracovať web Zväzu vojakov”. Ten je funkčný, rovnako ako weby: Vojenský veterán BA, TN, LM, ako aj portál http://doko.blog.sk/. U všetkých uvedených je zabezpečená možnosť prispievať do diskusie za nimi stanovených podmienok.
  Ďakujem prispievateľom do diskusie.

  Webmajster
  Pokial ide o hodnotné samostatné články, eseje a pod., tieto uverejním ak autor u to požiada a pošle na e-mail ako je uvedené v kontaktoch.
  Materiál, ktorý som v ostatných dňoch nepustil na web, bude diskutujúcim emajlom vrátený.

 • Tak Vojcechovsky, ale si to dostal od J.Simon, dalo by sa povedať poriadne, stručne a jasne a priamo jazykom po riti…, tak nediskutuj, drž hubu a čakaj, o 50 rokov sa otvára sejf. :unsure:

 • Poberateľ VD nad 62 rokov veku má štatút starobného dôchodcu. Platí to aj pre poberateľov VD, bývalých príslušníkov ŠtB. V právnom poriadku Slovenskej republiky všeobecný systém sociálneho poistenia, upravený zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v koexistencii so zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v spojení s osobitným systémom sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s čl. 51 Ústavy Slovenskej republiky vykonáva čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého :”Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa”. Právo na primerané hmotné zabezpečenie garantované Ústavou Slovenskej republiky je zabezpečené a naplnené u VD priznanou dôchodkovou dávkou z odvedeného postenia do všeobecného systému sociálneho poistenia až do roku 2002 kedy bol kreovaný osobitný systém sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov zákonom č. 328/2002 Z. z. Aj napriek uvedenému sú verejnosti často prezentované informácie o nadštandardných VD bývalých príslušníkov ŠtB čo nemá právne opodstatnenie. VD sú úmerne odvedenému poistnému. Taktiež sa verejnosti prezentuje poberanie dvoch dôchodkových dávok VD a SD bez konštatovania, že SD sa poberateľom VD pri splnení určených podmienok kráti podľa čl.33 ods. 2 medzinárodného Dohovoru o invalidných starobných a pozostalostných dávkach publikovaného v Zbierke zákonov. Takto si naši oponenti získavajú čiastočnú podporu verejnosti čo do zdanenia VD. V prípade už priznaného VD sa jedná o majetkové právo, o ochranu už nadobudnutého a existujúceho majetku. Jedná sa o majetkové právo v zmysle článku 1 Protokolu č. 1 Európskej zmluvy o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ochranu majetku garantuje aj Ústava Slovenskej republiky. Zdanením už priznaného VD by došlo k zásahu k už nadobudnutému právu na výplatu VD v priznanej výške, t. j. prípadný návrh na zdanenie VD by pôsobil spätne, odnímal by, príp. obmedzoval riadne nadobudnuté právo, ktoré by neskoršia právna úprava nemala rušiť, príp. zhoršovať. Zdanením VD by bol narušený princíp právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok, súčasťou čoho je i zákaz retroaktívneho pôsobenia ustanovení právnych predpisov, pričom zákaz retroaktivity právnych predpisov patrí k definujúcim znakom právneho štátu, ktorým je Slovenská republika podľa Čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky. VD vyplácané podľa zákona č. 328/2002 Z. z. sú dávkou sociálneho zabezpečenia a ich zdanenie by predstavovalo znevýhodnenie voči poberateľom dávok sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. Prípadné zdanenie VD bude mať voči poberateľom VD diskriminačný charakter, pretože nerešpektuje Čl.12 Ústavy Slovenskej republiky a ani zákon č. 365/2004 Z. z.
  o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je každý povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania i v oblasti sociálneho zabezpečenia. Obhajoba záujmov členov a zastupovanie členov vo vzťahoch k štátnym orgánom SR je jedným z cieľov činnosti Asociácie policajtov vo Výslužbe ako nezávislého občianskeho združenia, založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

 • Mojmír Vojtechovsky napísal: 8. júna 2020 v 10:40,
  Vážený pane, Vašim individuálnym, primitívnym výlevom Vašich emócii na tejto stránke vôbec nerozumiem, ako to čítam v obidvoch Vašich príspevkov sprava-doľava a zhora dole a opačne a neviem pochopiť čo to vlastne chcete Vašimi výplodmi mysle ale aj duše povedať. o tej výpovedi postihnutých či to myslite na domovy dôchodcov počas vírusu covid 19, ale aj v normálných prestárlych dôchodcov vo vlastných bytoch “na samotkách”, alebo hovoríte o gulagoch v Guantaneme na Kube a v Poľsku, alebo v iných štátoch stredného a blízkeho výhodu. predpokladám že na tejto stránke svoje príspevky do všeobecne prijateľnej formy tu formulujú ľudia , ktorí aspoň rámcovo a detailnejšie a v širších súvislostiach aj s ohľadom na službu v bezpečnostných zboroch, sú kompetentní a schopní obohacovať k jednotlivým problematikám príslušné svoje náhľady a stanoviska, čo určite diskusom na tejto stránke pomáha najme v orientácii otázok tykajúcich sa otázok výsluhových dôchodcov /k tomu si pozrite § 125 z. 328/2002/. V tomto zmysle Vaše cielené útoky na Vami vybraných aktérov príspevkov na tejto stránke /ako napr. p. Pálfy a ďalší/ sú okaté a priam provokatívne, čo svedči o tom, že o spravodajských službách jednotlivých štátov aj v súčasnosti i v minulosti nemáte ani šajnu a žiaľ pokiaľ máte nejaké vzdelanie v bezpečnostných otázkach, tak ste svojimi príspevkami, buď narušený provokatér, alebo vírusom covid 19 postihnuitý jedinec vo Vašich zmysloch pre realitu. Klikol som si mimochodom aj na stránku UPN ktorú ste tu uviedli NAšIEL som napr. Sala joz. nar. 1916,zarad. pasy a víza KN, Vaculk nar. 1913 zar. KSZNB Bratislava a skuste si to preklikať ďalej nájdete tam možno už po smrti mnochých, písarky, vodičov,garažmajstrov, telefonistov aj ochrankárov, pasovákov, aj množstvo podľa Vás ďalších nepriateľov demokracie, ktorých jedinou povinnosťou bolo, aj podľa prísahy slúžiť vlasti. Preto sa pýtam Vás pán Vojtechovský pokiaľ ste boli v OZ komu ste slúžili Vy, a komu slúžite teraz Vašimi provokatívnými príspevkami na tejto stránke. Ak budete mať daľšie príspevky ako ich sľubujete od “postihnutých” tak ich píšte konkrétne a adresne s uvedením mien jednotlivcov z radov príslušníkov bývalej štb, ZNB, MO VKR, MV, SIS, PS, OcHr. Úč. a tak ďalej. Iba Vás prosím neprovokujte tu na tejto stránke svojimi výplodmi chorej duše, ešte racionálne diskutujúcich a v širších súvislostiach posudzujucich objektívnu realitu zmien po roku 1989 v celom svete, ale aj v našej drahej vlasti a otčine v Slovenskej republike!!! Ďakujem za pochopenie napísaného. J.S.

 • Ktorého jednotlivca, bývalého príslušníka štb by si chcel stíhať?
  Za páchanie skrivodlivosti vždy nasledovala ďalšia skrivodlivosť, tak to odjakživa vo svete chodí (alebo myslíš že odsun nemcov, maďarov bol spravodlivý?, tak ich pozvi späť. Potrestať Alojza Lorenca ako symbol zla je trochu málo,či nie? aj fašistický systém bolo zlo a odniesli to nemci- ľudia, podľa zásady “..dobrý nemec, dva metre pod zemou nemec…” ako hlásali príslušníci 1.as).
  Treba urobiť hrubú čiaru za tým všetkým, otázka znie: AKO?
  Tiež som proti primitívnemu “celoplošnému” postihu, mali by to však byť príslušníci MV po určitú úroveň riadenia? A čo tí, ktorí boli iniciatívnejší než im predpis kázal, so sadistickými sklonmi? A čo s kádrovákmi ktorí poznajúc ich charakteristiku ich na takúto “prácu” vyberali? Atď.
  A ešte nezabúdajme, čím vyššia funkcia, tým vyšší plat a teda aj odvody do SP a ZP (to k tým dôchodkom) a tam ich dôchodkové zmeny v 90. rokoch a neskôr ako “starodôchodcov” postihli. Takže o čom by mala byť hrubá čiara.
  Z výpovedí postihnutých:
  “Ale obávam sa, že ľudia podceňujú tú druhú časť toho duševného utrpenia, a to duševné utrpenie nie nadarmo bolo rozpoznané vedeckými skupinami, že je to veľmi rafinované. Rukavičkové metódy, kde na vás ani ruku nepoložia, ale dajú do izolácie alebo do iných takých duchovných mučení, to je omnoho horšie ako vlastné mučenie. Ja vám môžem povedať, že niekedy v tých najhorších väzeniach, to boli väčšinou väzenia priamo riadené Ministerstvom vnútra, tak my sme sa niekedy potešili, keď nás bili alebo mučili nejakým fyzickým spôsobom, lebo aj to bola zmena. Inakšie, keď človek bol daný na samotku, to bolo horšie mučenie a stačilo, že človek bol na mesiac alebo dva mesiace vystavený takou kombinovanou duševne telesnou donucovacou metódou nejakou, ktorú nakoniec oni sa nehanbili uverejniť aj v tej knihe napríklad Člověk na pokraji svých sil od skupiny autorov: Schulz, Dvořák, Morávek. To sú lekári, a dokonca vojenskí lekári, a tam priznávajú o metódach, ktoré pri zrovnávaní so všetkými prichádzajú najvíťaznejšie. To je vymývanie mozgu, čiže nie metódy krutého fyzického mučenia stredovekého, lebo väčšinou tvrdia to, keď niekde začínajú týmito metódami, a aj tak musia potom prejsť k brainwashingu (k vymývaniu mozgu), týmto psychologickým a iným metódam.“

 • Najviac ma na tom návrhu 50 perc. zdanovania vytáča nenápadné tunelovanie nášho fondu v prospech pozostalých po obetiach a soc. poisťovne. Alebo sa mýlim?

 • iba pridám na upresnenie -- — Ústav pamäti národa zverejnil na svojej webovej stránke personálnu rekonštrukciu operatívnych útvarov ŠtB na Slovensku v rokoch 1966 — 1989.”Ide o 4 621 príslušníkov”.Upresňuje riaditeľ sekcie dokumentácie Michal Miklovič. Obdobie do roku 1966 sa im nedarí zmapovať aj preto, že Ministerstvo vnútra im neodovzdalo všetky dokumenty po bývalej štátnej bezpečnosti, hoci to mali urobiť do r. 2003. (Život č. 23/4.6.2020 zo štvrtka v článku pod názvom — Z eštebákov sú podnikatelia)…..a jedna citácia z toho článku: “Paradoxom je, že krivdy 50. rokov majú sanovať dôchodky tých, ktorí vtedy ani neboli na svete”…. prosto -- spravodlivosť bude viac vládnuť na Slovensku…..

 • len tak pre upresnenie -- Mojmír Vojtechovsky napísal: 6. júna 2020 v 8:35 -- na rozdiel od teba priateľu viem o čom Pálfi píše…nenašiel som jediný príspevok, kde by sa príslušníkov štb zastával, takže si najskôr treba rozmyslieť čo napíšem, než napísať hlúposť. Písal skôr o tom, žr koho vlastne ten zákon má postihovať…ak som dobre zachytil, tak nemajú zoznam príslušníkov z 1950 -- 1960, neviem teraz presne po ktorý rok im ten zoznam chýba, nie je podstatné -- ale teda práve z rokov, keď činnosť štb bola nalhoršia. Takže tí postihnutí nebudú, naviac, jednalo by sa o 80 ročných a starších dedkov….od 89 je 30 rokov, tí čo boli v štb po tomto roku od polície odišli, alebo sa včlenili do polície….koľkých ľudí sa ten zákon dotkne? Koľko ľudí bolo u polície začlenených pod štátnu bezpečnosť a nemali s vyšetrovaním, alebo prenasledovaním nič spoločné, budú trpieť napríklad preto, že ochrana štátnych činiteľov bola začlenená pod správu štb? A takých je viac…ale dobre, nech sú potrestaní tí čo robili to čo v článku popisuješ, ale nech ich usvedčia, inak je to plošné a nie práve najspravodlivejšie…no a čo ak za 10,15 rokov sa zmení s štáte situácia a začne stíhanie terajších príslušníkov SIS, NAKA…prečo? No, dôvod sa nájde keď politici budú chcieť…

 • Ku komentáru 6. júna 2020 o 8:35
  Nepísal som iba k tejto problematike stačí pozrieť aj ďalšie rubriky tohoto webu a nepísal som sám o množstve problémov ktoré trápia výsl. dôchodcov.Písalo nás priebežne desiatky kolegov aj k tejto téme zdaňovania VD.Myslím si, že je prirodzené, ak sa človeku nepáči akékoľvek celoplošné zdaňovanie VD, ani kolektívna vina v dnešnej demokratickej spoločnosti.Veď prečo jednotliví postihnutí minulým režimom nepodajú trestné oznámenia na konkrétne osoby -- ak sú ešte žijúce a známe a súdy nech jednotlivo spravodlivo rozhodnú.Takto to bude rozhodnutie parlamentu bez rozhodnutia súdov a jednu skrivodlivosť z minulosti nahradí ďalšia, ešte markantnejšia skrivodlivosť.

 • Možno by spravovanie tohoto webu mohol prevziať niektorý mladší VD ktorý je zručnejší v týchto IT technologiach.
  Nenájde sa tu taký šikovný?

 • Ono ide možno aj o to pán Jaroslav Bednařík, že už nie sme najmladší-my častejší prispievatelia, včítane aj pána Paľa Badu-webmajstra, že dakedy musí mať už plné zuby našich v poslednej dobe zbytočných hádok, občasných invektív a podobne. Takže sa mu nečudujem, že to asi zruši. Je tu ešte síce tzv. “starý web” (ZVSR), ale tam sa diskusia nejak extra nepripúšťa, takže máte pravdu, asi nebude kde už takto otvorene diskutovať. No dúfajme, že Paľo možno pozmení svoje rozhodnutie, keď nebudeme my vyslužilci na seba ako psi, a prestaneme hľadať si navzájom blchy v kožuchu. Tak to vidím ja, ale keď sa mýlim, tak sa ospravedlňujem-keď sa tento môj komentár niekoho dotkol.

 • Očekával jsem na moji připomínku “…ukončení tohoto webu do konce tohoto roku…” trochu větší ohlas než jen příspěvek

  Jozef Šamaj napísal: 5. júna 2020 v 21:08
  No taktiež :wacko: :wacko: nad rozhodnutím ukončiť činnosť tohto portálu…aj keď trocha admina chápem…
  No do konca roka ešte času dosť, tak sa sem sem tam ešte pozriem…

  hlavně od častých přispěvatelů pánů Palfiho, Faltina, Dubeňa …..a dalších.

  I když je do konce roku dost času, měli bychom popřemýšlet o tom, jak dál. 🙁

 • Pro vytrvalého obhajcu štb.
  Domáce správy24.4.2014 14:35akt. 24.04.2014 16:29
  ÚPN zverejnil takmer 500 mien eštebákov
  Ústav pamäti národa zverejnil ďalšie mená príslušníkov komunistickej ŠtB. Na internetovej stránke ÚPN si tak ľudia môžu najnovšie pozrieť 473 mien ľudí, ktorí pôsobili v banskobystrickej správe ŠtB medzi rokmi 1975 až 1989.
  „Je zrelosťou každého národa vedieť si nastaviť pravdivé zrkadlo, preto ÚPN chce prispieť na ceste vyrovnávania sa s obdobím neslobody,“ uviedol Krajňák.

  V období normalizácie začali v ŠtB presúvať dôraz od trestných stíhaní do prevencie. Okrem boja proti Charte 77 venovali vysokú pozornosť rímskokatolíckej cirkvi a tiež sektám, najmä jehovistom. Koncom osemdesiatych rokov sa tajní zaujímali hlavne o mládež a jej aktivity, sledovali napríklad punkovú kultúru a rockové koncerty.

  „Ľudia bývali zastrašovaní, začali sa obávať o svoje rodiny, deti o štúdium,“ hovoril poverený riaditeľ sekcie dokumentácie ÚPN Marián Gula. Spomenul aj viaceré akcie, ktoré eštebáci viedli voči konkrétnym ľuďom. Nabudúce začnem v príspevkoch podávať konkretne udalosti a výpovede postihnutých aby sme uspokojili enormný záujem p. Palfiho o túto problematiku.

  Zoznam eštebákov, ktorí pôsobili v správe ŠtB medzi rokmi 1975 až 1989 nájdete tu >>
  https://www.upn.gov.sk/projekty/utvary-stb-a-ps-na-slovensku/zoznam-prislusnikov/?pismeno=L

 • V časopise Život č. 23/4.6.2020 zo štvrtka v článku pod názvom -- Z eštebákov sú podnikatelia : Vláda vo svojom programovom vyhlásení uvádza, že siahne bývalým príslušníkom ŠtB na ich výsluhové dôchodky vo výške 50 percent… okrem iného ma upútalo
  -- Ústav pamäti národa zverejnil na svojej webovej stránke personálnu rekonštrukciu operatívnych útvarov ŠtB na Slovensku v rokoch 1966 -- 1989.”Ide o 4 621 príslušníkov”.Upresňuje riaditeľ sekcie dokumentácie Michal Miklovič.
  -- Obdobie do roku 1966 sa im nedarí zmapovať aj preto, že Ministerstvo vnútra im neodovzdalo všetky dokumenty po bývalej štátnej bezpečnosti, hoci to mali urobiť do r. 2003.
  -- A teraz sa pozrime na tú spravodlivosť.(6 krát po sebe predkladaného návrhu zákona do parlamentu r. 2014-2020 -- je aj na tomto webe /.
  -- Ako sa píše ďalej v článku: citujem “Paradoxom je, že krivdy 50. rokov majú sanovať dôchodky tých, ktorí vtedy ani neboli na svete”.Atď…
  (No, to mi už len bude spravodlivosť -- Nie je dokumentácia do r. 1966 za najkontroverznejšie 50 roky -- tak ako mohol byť v minulosti a môže byť vôbec v budúcnosti opätovne predkladaný nejaký takýto návrh zákona do parlamentu… Či, cieľ je politické gesto a zároveň niekoho revanš, ktorým sa zničia životy, zníži sa ešte viac primerané hmotné zabezpečenie v chudobe mnohotisíckam bývalých príslušníkov, ktorí v 50. rokoch minulého storočia ešte ani neboli na svete/…

 • ..tu človek ozaj môže iba :wacko: :wacko:
  -- nad všetkým…aj nad tým, ako sa zverejňuje príjem, aj ako sa nezverejní výška dôchodku….ale aj nad tým príjmom samozrejme..no ja by som ho bral tiež, prečo nie, keď dávajú ber, keď bijú utekaj..
  No taktiež :wacko: :wacko: nad rozhodnutím ukončiť činnosť tohto portálu…aj keď trocha admina chápem…
  No do konca roka ešte času dosť, tak sa sem sem tam ešte pozriem…

 • Ak je to pravda, tak mu ” niekto ” tie abnormálne vysoké finančné mesačné čiastky priebežne schvaľoval./a to na základe čoho?…).Potom je ťažko a aj celkom zbytočne občanom, aj civilným pomimo silové rezorty neustále a dlhodobo vysvetľovať /aj v časovom postupnom vývoji desaťročí našich VD…), že nie je výsl. dôchodca -- ako výsl. dôchodca…
  :wacko:
  napr. -- https://www.bezpzlozky.eu/2020/05/pohraniciari-sr-zasahovali/

 • Z preventívnych dôvodov som práve prehltol jednu tabletku, proti vysokému tlaku.V spoločenskom periodiku , týždenníku “Plus 7 dní”, je uverejnený rozhovor s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Na otázku novinárky, že koľko vlastne zarábal šéf tajných J.Balciar odpovedal: Za január, február a marec 2020, 12-17-43 tisíc €.
  Na ďalšiu otázku, že aký bude mať teda VD bola odpoveď: nemôžem prezradiť, ale oči by sa vám trikrát prekrútili, nad tou mimoriadne nadštandardnou sumou. :wacko:
  Ináč- veľmi zaujímavé čítanie na 4-och stranach, o pomeroch na MO-SR. Aj o degradáciach kapitánov a plukovníkov, aj o vymenovaváni nových kádrov, atď.

 • Pavol Bada napísal: 1. mája 2020 v 10:31
  Vážení prispievatelia na tento WEB,
  vzhľadom k tomu že k 31.12.2020 končí tento portál svoju činnosť, prosím aby ste ďalšie finančné príspevky neposielali.
  Ďakujem za pochopenie.
  Pavol Bada — webmajster
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/10/ako-podporit-tento-web-www-bezpzlozky-eu/

  Je-li to pravda, kde se budeme setkávat a diskutovat o problémech a věcech, “které nás zajímají” ? 🙁

 • Pre J.Dodo Horvath:

  Vojenská správa bola štedrejšia, pokiaľ boli priznávané výsluhové dôchodky podľa zákona č.114/1998 Z.z. Maximálne Sme mohli dosiahnúť 75% základu a už za 20 rokov sme dostávali 40%. Podľa zákona č.328/2002 Z.z. to je maximálne 65% a za prých 25 rokov dostaneme len 37,5% a potom musíme mať celú kopu kalendárov, aby sme to dosiahli na maximum. Komu sa to podarí? Určite nie slúžiacim u vojsk , skôr na štáboch a veliteľstvách a to väčšinou “chovným” a nie ťažným”. Česť výnimkám.
  Čo sa týka “mlčiacej väčšiny” netýka sa to viacero desiatok kolegov, stačí sa pozrieť do minulosti našich webov. Samozrejme viacej a viacerí píšu ak je niečo aktuálne , čo nás trápi a čo nám hrozí.
  Čo sa týky citovanej štatistiky, vďaka vedeniu VÚSZ mala ju k dispozícii bývalá Sociálna komisia Zväzu vojakov SR. Ináč existuje tu aj infozákon takže takéto všeobecné údaje určite Vám budú poskytnuté, ak je o to záujem.

 • K tej mlčiacej väčšine:
  No, bolo to vtedy aktuálne, mimochodom aj pre mňa, tak sme sa zaujímali. Ozvali sme sa, podarilo sa vybaviť. Ale odvtedy doposiaľ už skoro nič. Ba práve naopak. Niže spomínaná decembrová valorizácia, ktorá mala zotrieť rozdiely medzi príspevkarmi a vyslužilcami(VD), sa nenápadne vytratila do neznáma-nevedno prečo. Podobne nevalorizácia 2012. A v poslednej dobe aj znížovanie VD o jedno-dva-tri € v súčasnosti. Ale aj nepriznanie rokov služby trebárs v HZZ, len na základe konštatovania, že služobný pomer skončil na Silvestra o polnoci roku 2007, hoci v skutočnosti skončil až ráno na Nový rok 2008. Proste samé dogmatické dôvody a nepodložené špekulácie a závery.
  No k tým mlčanlivým. Ono to vyzerá že sa mlčí. Nemlčí sa, aspoň ja nie. Už rok si dopisujem s vojenskými pánmi ohľadne niektorých vyše spomenutých tém. Prisambohu ani frajerke za mlada som nenapísal toľko dopisov ako za posledný rok kompetentným inštanciam. Mám už založený aj šanon s odpoveďami-zatiaľ negativnými. Len som sa prestal tuna tým chváliť, aby sa to nestalo kontraproduktivným. Keď dospejem k nejakému kladnému vysledku, tak samozrejme tiež poradím podobne postihnutým.

 • Pre p. Vladimir Duben
  Pekný deň prajem,
  ďakujem za serióznu odpoveď, nemal som v úmysle spochybniť uvedené štatistické údaje. Moja reakcia bola spontánna s náznakom subjektivity. Až po napísaní môjho príspevku som si uvedomil, že výsluhové dôchodky podľa zákona č.114/1998 boli vypočítané podľa nových platových taríf, ktoré boli prijaté zákonom č.380/1997, kde došlo k zvýšenou platov profesionálnych vojakov. Vlastne toto obdobie trvalo len do prijatia zákona č.328/2002 a výsluhové dôchodky v tomto období boli počítané zo zvýšených taríf. / Zhruba 4 roky /.
  Predpokladal som, že ma určite opraví človek znalý problematiky. Som rád, že sa ozval odborník za ktorého Vás považujem.
  Napriek tomu by mňa zaujímal zdroj z ktorého Ste čerpal. Ako som písal vo výročnej správe VUSZ tento podrobný rozpis vyplácaných VD podľa jednotlivých zákonov som nenašiel. /Pokiaľ to nie je TAJNÉ /.
  PS.
  K tej mlčiacej väčšine len toľko, že veľmi aktívni boli v rokoch 2011-2013, keď potrebovali poradiť ako si vybaviť SD v Sociálnej poisťovni za znížený dôchodkový vek za roky I. a II. kategórie. Bez urážky, nemám im to za zlé a rád som pomohol. Len konštatujem.
  Zdravím Vás p. Duben
  J.Dodo Horvath

 • Pre J.Dodo Horvath:

  Pán kolega, čo Vás vedie k domienke, že priemer výsluhových dôchodkov priznaných podľa zákona č.114/1998 Z.z. k 31.12.1995 by nemal byť vyšší než priemer výsluhových dôchodkov priznaných podľa zákona č.328/2002 Z.z. ? Je to subjektívny pocit alebo niečím podložený? K diskusiii sú potrebné aj argumenty aby sme ich mohli posúdiť a reagovať.
  Ale patrí Vám poďakovanie , že máte vlastný názor a diskutujete na rozdiel od mlčiacej väčšiny.

 • Vážení kolegovia, upriamujem pozornosť , že na stránke APVV https://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php/9-uvod/319-13-dochodok Prezidium APVV uverejnilo kto z poberateľov VD má nárok na 13. SD v akej výške…. vrátane vzorca na výpočet výšky 13 dôchodku.
  Tí VD, ktorým bol dôchodok priznaný podľa „nového zákona“ (328/2002 Z. z.) majú nárok na 13. dôchodok:
  a) Ak majú priznaný aj starobný dôchodok a ten nemôže byť vyšší ako 13. dôchodok vo všeobecnom systéme a bude sa krátiť primerane k počtu rokom poistenia vo všeobecnom systéme (t.j. počtu odpracovaných rokov v civile).Zase do vzorca je vsunutý koeficient na krátenie 13 dôchodku, ktorý už bol krátený na základe spomínaného sporného Dohovoru č.128…….
  Spôsob výpočtu: 460 x koeficient = suma 13. dôchodku VD

  počet rokov v civile (ak nebol 15) bez zohľadnenia odslúžených rokov v PZ ……
  koeficient = ————————————————————————————-
  počet rokov v civile spolu so zohľadnením odslúžených rokov v PZ …..
  My sa tých koeficientov na krátenie sociálnych dávok asi nikdy nezbavíme…..

 • Pre p. Vladimir Duben
  Pekný večer prajem,
  prešiel som ročné správy VUSZ, priemery jednotlivých druhov dôchodkov som nenašiel.
  Prosím Vás o odpoveď, kde Ste sa dopátral k priemerom jednotlivých druhov dôchodkov?
  Mám pochybnosti o výške priemerných dôchodkov priznaných podľa zákona 114/1998.
  Žeby bolo vyššie ako dôchodky priznané podľa zákona č. 328/2002???????. To sa mi nezdá!
  Ďakujem.
  S pozdravom J. Dodo Horváth

 • Vážení kolegovia, štatistiky nie je nikdy dosť a preto pridávam pár čísiel k 31.12 2015 v pôsobnosti poberateľov výsluhových dávok VÚSZ:

  Starobný dôchodok ….. počet …1.411…… priemerná výška ….. 809,62 €
  Výsluhový príspevok …. počet …2.067 ….. priemerná výška …. 727,29 €
  VD .. 114/1998 ………. počet …2.292 ….. priemerná výška …. 827,73 €
  VD .. 328/2002 ……….. počet …8.976 ….. priemerná výška …. 817,27 €

  Čo sa týka najvyššej hodnoty poberanej dávky (ale ojedinelej) tak dosahuje cca 2.700 € a najnižšia tesne nad 200 €.
  Z prehľadu je vidieť, že najnižšia priemerná výška poberaného VD je u pôvodných výsluhových príspevkov (kde bola potrebná doba služby min. 20 rokov a strop max výška starobného dôchodku). U klasických výsluhových dôchodkov bola v minulosti dlho doba minimálne 15 rokov služby (v súčastnosti 25 rokov). Slušne sú na tom starobní dôchodcovia, ktorým sa neskôr robili ešte prepočty hľadom k maximám zárobkov a max limitom.
  Samozrejme vývoj sa nedá zastaviť a nožnice medzi pôvodnými poberateľmi výsluhových príspevkov a poberateľmi výsluhových dôchodkov sa otvárajú a rozdiel sa zväčšuje. Pôvodne bola kvôli tomu robená aj druhá decembrová valorizácia, ktorá mala fungovať do doby vyrovnania priemerných dávok, ale bola neskôr zrušená.

  VÚSZ vypláca 18.059 poberateľov dávok z toho 14.620 poberateľov výsluhových dôchodkov a myslím si, že napriek tomu počet jeho zamestnancov stagnuje, nehovoriac hlavne o potrebách IT zabezpečenia. Namiesto podľa mňa “nezaujímavej” hodnote potrieb VÚSZ boli stá násobne vyššie hodnoty finančných prostriedkov smerované na smetisko dejín ako MOKOS a podobne. Ale koho by už zaujímali dôchodcovia, keď sa dá tak dobre ryžovať.

 • Dovolím si upozorniť že otázky ohľadne valorizácie VD od 1.7.2020 sú hodnotne vyjadrené v názore na webe doko.blog.portal.sk:
  http://doko.blog.portal.sk/detail-vysluzilcom-od-1.-jula-2020-valorizuju-d%F4chodky.html?a=c96a4ed5b87bf1f558283bea2e1f45c5
  cit. záver:
  …..Dnes je garde opačné. Pri moci je vláda na čele s OĽANO a SMER-SD je v opozícii. A tak bude zaujímavé sledovať, či si na túto nespravodlivosť, aj napriek starostiam s COVID-19, ešte spomenie aj pán Matovič, pán Mikulec a pán Naď. Nezaškodilo by vyhovieť uvedeným argumentom ich bývalej poslankyne a to tak, že urobia nápravu tejto nepodarenej novely zákona 328/2002 Z. z.
  Podobnú tému rozoberá aj na http://doko.blog.portal.sk/detail-realna-hodnota-vysluhovych-d%F4chodkov-%84vdaka%93-ich-valorizacii-kazdy-rok-klesa.html?a=014d08418f4b365b12c4874105db1c6a

 • Vyplývajúc z príspevkov o 13. dôchodku, ja o tom už vôbec ani nesnívam, budem rád, ked mi vyplatia riadne VD, dokonca zázrakom bude asi blížiaca sa valorizácia. Nikto nevie aký je taktiež stav JUDr. Foldosa s bývalým kolegom vo veci ne/valorizácie, Kaliňákom, pred Ústavným súdom, po prípade pred ESĽP?

 • Ako sa píše v komentoch nižšie … je záväzok tejto vlády zobrať agentom štátnej bezpečnosti a ďalším eštébakom ich výsluhové dôchodky… Nesmrdí toto trestom a kolektívnou vinou? k spravodlivosti to má veľmi ďaleko.
  Ale nie o tom som chcel.
  Pre koho majú isť takto pochybne získané eurá od dôchodcov? Posúďte sami kto živí tento abnormálne hlúpi nápad.

  Zväz protikomunistického odboja
  Hoci sa tak deje už roky, občianske združenie Politickí väzni -- Zväz protikomunistického odboja dostáva od štátu každoročne státisíce eur. V spolku -- oficiálne združujúcom politických väzňov a veteránov protikomunistického odboja -- však našli útočisko aj také postavičky ako poslankyňa Mečiarovho HZDS Eva Zelenayová či niekdajší Slotov poskok Rafael Rafaj, ktorého otca režim odsúdil za rozvracanie republiky. Zväz sa uchádza aj o dve percentá z daní či podporu cez mobil.
  Ministerstvo vnútra, cez ktoré zväz dostáva financie, je s využívaním peňazí daňových poplatníkov spokojné. Ani nové vedenie úradu pod vedením Romana Mikulca (OĽaNO) zatiaľ nevidí problém v kontroverzných aktivitách združenia. Neeviduje ani žiadne podnety na obsah periodika združenia Svedectvo, ktoré je financované zo štátnych peňazí.
  Za vyjadrenia adorujúce slovenský vojnový štát v marcovom čísle mesačníka Svedectvo z roku 2017 si pritom zavolalo predstaviteľov združenia na koberček ešte Kaliňákove ministerstvo vnútra. „Zástupcovia občianskeho združenia boli zo strany ministerstva dôrazne upozornení, aby pri vydávaní časopisu dbali na objektívnosť a rešpektovanie demokratických princípov Slovenskej republiky,“ uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Silvia Keratová.
  Realita však ukazuje, že zdvihnutý ukazovák zo strany štátu nepomohol. Sympatie ku kontroverznej epoche našej histórie nepriamo vyjadril predseda Ján Litecký Šveda aj v úvodníku tohtoročného marcového Svedectva s podtitulkom „(Úvaha k 14. marcu)“. Predsedníctvo zároveň kritizuje verejnoprávnu RTVS za inklináciu k „liberálnej demokracii“.
  Šéfredaktorka Eva Zelenayová, ktorej príspevky možno nájsť aj na konšpiračnom webe hlavnespravy.sk, už tradične kriticky hodnotí slovenskú politickú scénu.
  V rámci predložených žiadostí občianske združenia oznámili počet členov:
  • Politickí väzni, Zväz protikomunistického odboja, III. odboj -- 932 členov
  • Konfederácia politických väzňov -- 1 793 členov.
  Kedysi sme mali na Slovensku združenie jedno -- nazývalo sa Konfederácia politických väzňov Slovenska. V roku 1994 došlo pre rozdielne názory k vzniku Klubu kresťanskodemokratických politických väzňov.
  Členovia klubu nesúhlasili napríklad s tým, že predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska vystúpil na sneme HZDS a vyjadril strane podporu. V roku 1999 sa združenie premenovalo na Zväz protikomunistického odboja, názov zmenili ešte dvakrát. Dnes vystupujú ako Politickí väzni-Zväz protikomunistického odboja. Niektorým členom zväzu sa to nepozdávalo, a tak v roku 1999 založili organizáciu s pôvodným názvom Konfederácia politických väzňov Slovenska. Popri dvoch vznikla aj tretia organizácia -- Svetové združenie bývalých politických väzňov. To vzniklo v roku 2001. Sídli v Poprade a v jeho čele stojí František Bednár -- bývalý politický väzeň, ktorý za totality založil ozbrojenú skupinu. Tá poslala vtedajšiemu vedúcemu tajomníkovi Komunistickej strany v Poprade balík s elektronickým nástražným zariadením, ktoré fungovalo na princípe falošnej bomby (terorista? Koľko by dostál dnes?).
  V mene politických väzňov vystupujú tri združenia, v roku 2020 prikleplo ministerstvo vnútra združeniu Politickí väzni:
  1.Zväz protikomunistického odboja dotáciu vo výške 81-tisíc,
  2. Konfederácia politických väzňov dostala 74-tisíc eur
  3.Svetové združenie bývalých politických väzňov 8-tisíc eur.
  Viac ako polovica na platy a poistenie, Občianske združenie Politickí väzni -- Zväz protikomunistického odboja dostal z dotácií ministerstva vnútra na tento rok 81-tisíc eur -- rovnakú sumu ako vlani. Pôvodne žiadal 136 500 eur. Desaťtisíce eur stihla odklepnúť ešte vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD).
  „Myslíte si, že 81-tisíc eur na činnosť na rok 2019 pre organizáciu, ktorá má viac ako tisíc členov, udržiava pobočky po celom Slovensku, vydala za ten rok dve knihy, vydáva pravidelný mesačník, osadila dve pamätné tabule, organizovala celoštátny snem a množstvo pietnych spomienok, je veľa?“ reagoval predseda zväzu Ján Litecký Šveda na otázku, kde vlani smerovali financie od štátu.
  Peniaze by mali ísť na hospodárenie, zabezpečenie materiálno-technických podmienok pri organizování pietnych spomienkových akcií či publikačnú, edičnú, dokumentačnú a archivačnú činnosť.

  Členovia na seba znova upriamili pozornosť vo februári tohto roka, keď poslali otvorený list ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer-SD), v ktorom vyjadrili znepokojene nad zadržaním Rudolfa Vaského a Martina Daňa. Obaja čelili obvineniu z výtržníctva za publikovanie nenávistných videí na internete.
  Vedenie písalo v mene politických väzňov. Na konci listu sa nachádzali štyri mená -- Ján Litecký Šveda, Rafael Rafaj, Ján Košiar a Eva Zelenayová. Čo sú zač títo bojovníci?
  Predseda Ján Litecký Šveda je známy najmä v hudobných kruhoch ako jeden z priekopníkov blues na Slovensku, vo viacerých rozhovoroch spomína napojenie na bratislavských disidentov aj to, ako koncom 80. rokov vozil ako kuriér samizdatové Lidové noviny z Prahy a zháňal do nich príspevky.
  Kňaz Ján Košiar emigroval za komunizmu do Talianska, a tak ho odsúdili za nedovolené opustenie republiky. Za podporu Kotlebu ho ešte v roku 2017 preložili mimo aktívnu pastoráciu. Spolu so zvolenským kňazom Václavom Kocianom zasvätil Kotlebovu ĽSNS Bohu a Panne Márii. Dnes je aktívnym prispievateľom pre konšpiračný web Hlavné správy.
  Svoje príspevky na tom webe uverejňuje aj syn politického väzňa Emila Rafaja -- Rafael Rafaj, známy najmä ako hovorca Slotovej SNS, za ktorú sa neskôr dostal aj do parlamentu. V posledných voľbách do NR SR sa neúspešne uchádzal o poslanecký post z 50. miesta na kandidátke Dankovej SNS. Vo svojich príspevkoch kritizuje prezidentku Zuzanu Čaputovú, píše o diktáte z EÚ či prirovnáva stranu PS-SPOLU k boľševikom. V roku 2014 zasa pobavil internet fotkami v uniforme generála Milana Rastislava Štefánika.
  Šéfredaktorka časopisu Svedectvo Eva Zelenayová je neterou politického väzňa. V politike hájila farby viacerých politických strán. Sedela v parlamente za HZDS -- objavila sa aj v predvolebnom klipe Mečiarovho hnutia Vivat Slovakia o Slovensku bez sváru. Hoci na nahrávaní údajne chýbala. V roku 2016 kandidovala za Kotlebovu ĽSNS a v posledných voľbách zakotvila na kandidátke strany Slovenská liga. Jej publicistické príspevky možno nájsť okrem Svedectva v časopise Matice Slovenskej či Extra plus, blogovala aj na konšpiračnom webe hlavnespravy.sk.

  Použil som citáty z článku v Aktuality.sk

 • Ak nedôjde k zmene zákona, VD by od 1. júla 2020 mali byť valorizované takto -- z komentárov z mája 2019
  toto hovorí zákon č. 328/2002 Z.z. … https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/153/vyhlasene_znenie.html
  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1338) — druhé a tretie čítanie.
  Dátum: 16. 5. 2019
  Číslo schôdze: 45, Bod programu: 42, Číslo tlače: 1338
  Uviedol: Denisa Saková (ministerka vnútra SR)
  Výsledok hlasovania o návrhu zákona ako o celku: NR SR schválila návrh zákona.
  Prítomní: 130, Za: 115, Proti: 0, Zdržali sa: 14(OĽANO), Nehlasovali: 1(SaS)
  .
  V praxi to znamená, že od roku 2022 (ak sa opäť nezmení zákon) bude platiť to, že dávky výsluhového zabezpečenia sa budú zvyšovať „iba” podľa inflácie t.j. o percento zvýšenia dôchodkových dávok (rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov) ale už bez garancie minimálnej sumy valorizácie.
  Z rubriky tohoto webu: VALORIZÁCIA VD V ROKOCH 2019 až 2021

 • Keď tu vypukla opäť debata o zdaňovaní alebo odoberaní výsluhových dôchodkov, chcem sa opýtať na inú vec. Vieme ako budú naše dôchodky valorizované v tomto roku? Nepokúsia sa nás opäť okradnúť pod pláštikom pandémie?
  (Záverečné hrubé vyjadrenie odstránil Web) .

 • Vážení kolegovia,

  dňa 22.4.2020 v NR SR v čase 16:34:38 až 16:46:35 odznel vo vystúpení v rozprave tento text podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu:
  … Som veľmi rád,že v Programovom vyhlásení vlády SR je záväzok tejto vlády zobrať agentom štátnej bezpečnosti a ďalším eštébakom ich výsluhové dôchodky…

  Je vidieť, že mladý človek nevie o čom hovorí, nepozná kategórie a pojmy. Navyše ani nevie čo bolo v programovom vyhlásení vlády SR, kedže tam je zmienka len o zdanení a nie odoberaní a neobsahuje vôbec kategóriu agenta štb. Vidieť, že si pozrel len volebný program Za ľudí, kde majú uvedené, že odoberú výsluhové dôchodky bývalým príslušníkom štb.
  A takáto rýchlokvaška je podpredseda strany Za ľudí a podpredsedom parlamentu a keď bude spolurozhodovať o smerovaní Slovenska tak len pán boh s nami a zlé preč.

 • Ak chcú byť takí spravodlivý, nech urobia celkové finančné zúčtovanie.Prinajmenšom od ukončenia dorovnávania VD po dátume 31. decembra 2007 a následne nevalorizácie výsl. dôchodkov od r. 2012, kde došlo ku škode na nás jednotlivých VD v tisíckach eur.Koho z VD na základe budúcich zoznamov podľa schváleného Prog. vyhlásenia vlády v parlamente tam uvedú, tieto finančné prostriedky nech presunú pre vyplácanie
  osobitných príplatkov k dôchodkom pre politických väzňov, resp. ich manželky a manželov.Pozitívneho ukončenia súdov v náš prospech po nevalorizácii VD z r. 2012 sa najskôr väčšina výsl. dôchodcov ani nedožije.

 • K Ľubomírovi Dubeňovi. (23.04.2020)
  V poriadku. Ale keď sa nad tým zamyslíme, nie sú naše pravidelné valorizácie s nepravidelne sa meniacimi výpočtovými koeficientami,(bulharské konštanty raz za výsluhu, inokedy za zásluhu, dakedy žiadné atď.)v konečnom dôsledku tiež skrytým zdaňovaním? Názov je síce valorizácia, ale výsledok je vlastne daň, v určitých percentách. Niekedy u niekoho vyššia,u iného nižšia a aj opačne. A to nielen v uvedených rokoch, ale odjakživa- včítane roku Duchoňovej nevalorizácie. Alebo sa mýlim?

 • Bol som vyzvaný prehovoriť, tak to činím. (re 23.4.2020):

  -- nemenovaný autor tvrdí, že okolité štáty prijímali reštrikcie určite krátko po revolúcii. Pojem krátko je veľmi relatívny, ale ja to nepovažujem za vzdialené obdobie a teda konkrétne:

  1. Poľsko -- prvá veľká zmena k 1.1.2010 a obrovská zmena k 1.10.2017
  2. ČR -- zdanenie výsluhových príspevkov v období 2011-2016
  3. Maďarsko -- zrušenie nových výsluhových dôchodkov a zdaňovanie už poberaných VD 1.1.2012
  4. SR -- Návrhy zákona na zdaňovanie VD najmä príslušníkov ŠTB predložené do NR SR december 2014,
  december 2015, december 2016, december 2017, december 2018 a december 2019 a v apríli 2020
  programové vyhlásenie vlády SR odsúhlasené NR SR
  december 2017, december 2018 a december 2019
  je to tak dávno?

  -- názor že nezáleží na postup v okolitých krajinách je kontraproduktívny (pripomína mi to strkanie hlavy do
  piesku)

  -- keď budeme o probléme mlčať sám nezmizne, je potrebné vopred analyzovať rôzne postupy v rôznych
  krajinách, poučiť sa ako prebiehali konania na jednotlivých Ústavných súdoch a na ESĽP a s týmito znalosťami
  po prijatí príslušnej právnej normy postupovať tak ako nám naše zákony a ústava a právny systém EÚ
  umožňuje

  -- skúste si prečítať môj príspevok zo dňa 15.3.2020

  Myslím si, že súčasná vláda SR určité opatrenia v tejto oblasti presadí a nie je problém pre žiadneho ministra splniť túto úlohu z programového vyhlásenia vlády. Nie je to o polemike, čo bolo, či sa dodržiavali zákony, či nám to niekto prikazoval, či sme sa na tom viac alebo menej podieľali, budeme to musieť zobrať ako fakt, ale aj sa na to pripraviť. Určite tých zopár príspevkov na tomto webe neovplyvní to čo bude nasledovať a ani nič neprezradí, čo by už autori zmien nevedeli.
  Takže ak to zhrniem, je možné sa tváriť, že nič nevidím a nepočujem a potom to ani nebude alebo sa na zmenu pripravovať.

 • Re: Dodo J. Horvath,
  pripájam sa, presne tak to vyznieva a pán Lubomír Duben k svomu nižšie uvednému príspevku by mal udať terminy a čas v ktorých tieto opatrenia susedné štáty prijímali, určite to bolo krátko po “revolúciach” keď postihnutí boli oveľa mladší a mali možnosti si nájsť svoje uplatnenie v pracovnom živote a nie ako u nás až po skoro viac ako 30-tich rokoch, keď takto postihnutí a poškodení sú vo väčšine už na sklonku svojho života s vážnými diagnozami a niektorí už možno aj nad hrobom, a je priamo vylúčené aby sa mohli zamestnať, resp. nájsť si inú obživu hoci ako starodohodcovia s VD boli aj ďaleko pod priemerným ohlasovaným VD. Toto je neprehliadnutelné p. Duben a podľa vašho komentára sa to akosi ma dá pochopiť k vôli okolitým štátom, tak to je sila. Veď títo ľudia slúžili štátu na zaklade zloženej prísahy a ukladaných rozkazov, pričom o kladných výsledkoch napr. na úseku hospodárskej a inej kriminality sa písať nemohlo a nedalo, rovnako ako teraz o práci SIS… V dôsledku masírovania mediami a “lepšoľudmi”, bola už v minulosti je aj teraz verejná mienka úplne a jedoznačne nastavená proti príslušníkom týchto zákonných bývalych útvarov ochrany štátu, hraníc a majetku a vo verejnosti k týmto otázkám diskutujú “progresívní” jednotlivci, ktorí špiona, diverzanta, záškodníka a agentov cudzich špionážných centier u nás ani nevideli a keď tak iba na strane u ktorej im to ideologický vyhovuje…

 • Páni,
  prosím Vás, však Vy v priamom prenose im ponúkate, aby Vám zdanili, znížili a vôbec, aby jednoducho zrušili výsluhové dôchodky. Prestaňte s prepáčením “blbnúť”. Bez urážky!
  S pozdravom Dodo J. Horváth

 • No krásne. Takže nám postarším, hrozí podľa Poľského vzoru, skôr ten “Palfiho scenár”- (do pieruna), a potom osud, ktorý som naznačil v komentári nad Mirom, začinajúci slovami: “Skoro pravda…”
  A naše stavovské organizácie čo?Nemienia nikomu dačo dať vedieť? Alebo snáď nevedia o nejakých možných plánoch nič? Zvláštne!

 • Vážení kolegovia,
  kedže všetkých 6 návrhov na zdanenie bolo v NR SR rovnakých a odvolávali sa na poľskú úpravu, tak by som uviedol zopár faktov zo zákona o osobitnom sociálnom zabezpečení policajtov, … v Poľsku .
  Úprava z roku 2017 bola v Poľsku už druhá a značne reštriktívna. Zasiahla aj pozostalostné dôchodky a týka sa aj rezortných škôl, historického ústavu, športovcov a podobne. Ale vôbec nejde cestou zdanenia. Jednoducho vymazali roky odslúžené pred zmenou spoločenského systému. Navyše prijali zásadu, že porovnávajú dôchodok (VD,IVD,pozostalostné po príslušníkoch) s priemernou civilnou dávkou podľa jednotlivých kategórií dávok.
  Takže teraz neviem čím sa inšpirovali autori-amatéri návrhov na zdanenie u nás. Podľa mňa asi prevzali niečo z úpravy v ČR, keď v rámci úsporných opatrení roky sa zdaňovali všetky výsluhové príspevky 15% a navyše vybraným funkciám vo vybraných útvaroch spätne zrušili odslúžené roky.

 • K Mirovi Palfimu, z 22.04.2020 o 07:14 hod.:
  Skoro pravda. Na živobytie síce bude,snáď nikto nezahynie od hladu, ale v tom prípade spravia z priemerného VD obyčajného žobraka. Lebo funguje tu zatiaľ nejaký inštitut minimalného dôchodku, ktorý musí človek dostať, po splnení určitých podmienok a títo ľudia ich určite splňajú (myslím na odpracované desiatky rokov, odvody do SP, resp. do osobitných fondov v tisícoch, desaťtisícoch €-vtedy KČS, poťažmo SK , atď). Ale penzia bude minimálna. Lebo nenaháňali vagabundov ale špionov.(len tak mimo tému-dnes náčelník špionov bude mať lepší VD ako premier plat- a kto ho vie či chytil v minulosti aspoň jedného chartistu. Vagabunda asi tiež žiadného, lebo tých chytali obyčajní esembáci).Teda polovičná, čiže fakt 50%-tná, ako ten spomínaný priemer VD. Čiže konečný výsledok bude horší, ako u kadejakých nefachčenkov, špekulantov a vydriduchov-ktorí sa chytali roboty za tenší koniec. Pritom ten min. dôchodok bol aspoň, si myslím ustanovený pre zlepšenie životných podmienok obyčajných chudákov, ktorí spadli do spárov spomínaných vyžírkov . Čo za nich neodvádzali posledných 30 rokov ani minimálne odvody, či už zdravotné, úrazove, penzijné a podobne. Leda tak v nezamestnanosti-lebo tie neišlo obísť…

 • Na stránke policajt vo výslužbe v časti http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html?&list=10#vzkaz
  mnohých zaujme príspevok človeka čo to možno osobne všetko prežil…..:

  • Josi | 28.03.2020 14:34:50 |
  Poznámky k príprav. dohode o prog. vyhl. vlády k 50 % dani z VD.
  Všetci aj príslušníci OZ, ktorí odchádzali zo služieb MV, MO, rovnako ako tak zamestnanci -- pracujúci v civile, odchádzali podľa Zákona číslo 100/1988 Z.z. po splnení nároku fyzického veku do „starobného dôchodku“ tzn. že rovnako ako naši predchodcovia a civili sme sa po prijímaní tzv. nových zákonov po roku 1989 – 2002 -- /Z.328/2002, -- Z.461/2003/ atď. sme sa nepozorovane stali tzv. “starodôchodcami” s podstatne nižšimi SD /samozrejme aj z dôvodu rastu miezd a platov/.
  Okrem toho zákonom č. 328/2002, podľa § 125 boli starobné dôchodky z MV, MO, ZJVS atď… ktoré boli priznané za dobu a to až 15 rokov spätne /retroaktívne teda tie priznané cca od roku 1988/ podľa z. 100/88/,… boli premenované na “VÝSLUHOVÉ” dôchodky.
  Ostatne predtým priznané starobné dôchodky podľa vtedy platnej legislatívy príslušníkom OZ /teda cca od r. 1948-50,52…tzv. monster procesy atď, , až cez r. 1968 až r. 1988/ zostali naďalej ako STAROBNÉ dôchodky, tých sa § 125 zákona 328/1988 netýka , „pretože na takéto neboli premenované“ a teda ani tak niektorými poslancami halásne ohlasované 50% zdanenie VD by sa týchto dôchodkov už nijako nedotklo. Z toho je zrejme, že by sa to dotýkalo iba príslušníkov ktorých “SD sa premenovali na VD” a teda tých čo v týchto zložkách MV, MO. ZNB SIS, atď. zostali slúžiť ešte po roku 1988 až do rozpustenia a zrušenia týchto zložiek FMV Sacherom v roku 1990. Pritom na 50% zdanenie ich VD, stačí že v takejto zložke ZNB slúžili možno týždeň, mesiac, polroka, rok alebo aj jeden deň a nemohli ani neurobili ani nič protištátne urobiť. Naviac treba uviesť, že títo príslušníci ktorých sa § 125 z.č. 328/2002 dotýka prešli riadne aj cez previerky občianských komisii na týchto útvaroch, ktoré boli zriadené Rozkazom FMV a nemôže ich činnosť posudzovať a hodnotiť od zeleného stola v rozpore aj so svojím zákonným zameraním kompetencií nejaký /Ústav pamäti národa /UPN/ -- viď. napr. prípad Babiš/, toto môže a je oprávnený vykonávať vo vzťahu k svojím príslušníkom iba príslušný Ústredný štátný orgán a tým sú MV, MO, MS SR aj podľa Ústavy SR, ako základného zákona štátu. Preto je tu namieste otázka, aké monster procesy a závažné nezákonnosti v našej republike už aj po Konferencii OBSE v Helsinkách v roku 1970 tu boli vykonávané, /vrátane dobrovoľného agenta kotolník/ ktoré by nedozorovala Prokuratúra a nerozhodovali o nich príslušné Sudy podľa vtedy platného TZ a TP. na tých si autori asi netrúfli/, veď predsa nie príslušníci zložiek bezpečnosti štátu, ale priamo sudcovia /možno aj ešte žijúci a v talároch/ odsudzovali ľudí pri dokázaní viny podľa platných zákonov, v I. hlave TZ, resp. tisíce ľudí podľa § 109 za emigráciu prípravy a pokusy/, ale aj za iné konkrétne TČ proti štátu, čo je uplatňované všade na svete v každej krajine aj v EU, Izraeli i v USA a anglicku -viď publikované vyhosťovanie agentov cudzich rozviedok a takýmto postupom sa každy štát aj býv. ČSSR bránila.

 • Ak sa to skonči tak -- či onak, ľudí ktorí sú -- budú na uvedených zoznamoch súdy prežijú.Po toľkých rokoch už nie sú najmladší…
  Štefan Bukovan napísal: 21. apríla 2020 o 19:48 … tie príklady môžu byť aj opačné -- viac rokov zo služobného pomeru príslušníka odslúžených pred r. 1989 a menej po ňom aj z iných súm VD.Potom niekomu nemusí ostať ani na živobytie.

 • Súhlasím so Štefanom Bukovanom. No ale keby sa takýto paškvil mal predsa len prijať, tak prezidentka republiky by to nemala podpísať.A prípadne po následnom prevalcovaní jej veta exotami,naznačenými v závere komentára dať vec na ústavný súd. To by bola frajerka. Či?

 • …-- Presadí plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej
  bezpečnosti sadzbou 50 % na roky odpracované v ŠtB a zo získaných zdrojov navrhne vyplácanie
  osobitných príplatkov k dôchodkom pre politických väzňov, resp. ich manželky a manželov…
  .
  Ak to bude len za roky odpracované v príslušnej zložke ŠTB zameranej na vnútorného nepriateľa, tak to budú docela zaujímavé výpočty. Príklad: výsluhový dôchodca, 30 rokov služby, z toho 6 rokov odslúžil v ŠTB a naháňal chartistov, dnes po valorizáciách poberá VD 620€. 6 rokov služby z 30 rokov je 1/5, teda 50% by mu zdanili z 1/5 poberaného VD -- čo je 120€, čo predstavuje daň 60€. Po zdanení teda dostane 560€.

  ALE -- tým zdanením zavedú precedens. Radoví členovia ozbrojených zložiek sú povinní vykonávať vôľu politikov a nie o ich vôli diskutovať a už vôbec nie pochybovať o platných zákonoch. Ak bolo plnenie zákonov Federálneho zhromaždenia zločinecké, kde je istota, že sa raz zločinom nestane aj realizovanie zákonov prijatých NR SR? Všetci vieme že v parlamente už máme extrémnych ľavičiarov, aj extrémnych pravičiarov, extrémnych liberálov, aj extrémnych konzervatívcov či fanatických veriacich.

 • To je teda doba a za systém,veď sme v tom čase platili tiež dane a pracovali bez nároku na nič pri tzv.nadčasoch, teraz nás označujú za zločincov.Veď v tom čase si myslím, bol poriadok a nič sa nemohlo robiť na čierno -- teraz hovorím o technike,všetko muselo byť podpísané ministrom a podľa v tom čase platnej legislatívy. To nie ako dnes počujeme ,sledovanie,odposluch a iné konšpiračné akcie -- to v tom čase nebolo možné.

 • Pre Karol Závodný:
  Tretiu možnosť úplne vypúšťam. Podĺa evidencie ÚPN prešlo zložkami Štátnej bezpečnosti okolo 4.950 príslušníkov. Samozrejme príroda sa nedá zastaviť takže podĺa mňa cca 1/2 z nich už nie je medzi nami. V roku 1989 mali všetky 3 Krajské správy a Okresné správy ŠTB okolo 1.354 príslušníkov. XII.správa ŠTB mala cca 322 príslušníkov. Súčasti III.správy ŠTB na Slovensku mali cca 148 príslušníkov. Keď k nim pripočítame ešte odlúčené zložky niektorých federálnych správ (napr. časť V.správy a ďalšie) tak by počet slúžiacich príslušníkov v roku 1989 dosiahol cca 2.000. Ešte by sa k nim dopočítali časť príslušníkov ZNV a časť PS (max. 100 príslušníkov).
  Takže nie je to až tak malé číslo.

 • Lubomir Duben napísal: 20. apríla 2020 o 16:59
  Skôr si myslím, že sa málo ľudí aspoň v počiatkoch od r. 2014 oboznámilo s predkladaným návrhom zákona a dočítalo ho do konca, kde sú uvedené spomínané útvary.Predpokladám, že tých útvarov, ktoré neboli v ŠtB, alebo tam boli iba administratívne zaradené bude ešte viac.Mohli tam byť zaradené napr. iba kvôli lepším platovým podmienkam a pod., ale s ŠtB prakticky nemali nič spoločné.Mnohí ľudia tam v tom čase na uvedených útvaroch slúžiaci ani nevedeli, že sú k ŠtB pričlenení… (pričlenený nejakým omylom).
  https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473739 … nie každý si tento návrh zákona prečítal do konca, pretože môže byť mylne presvedčený o tom, že keď nebol v ŠtB -- tak nie je určite uvedený ani v zoznamoch.(ináč medzi ľudmi to už dávno koluje internetom, len aj dnes vysloviť slovo ŠtB nie je vôbec populárne… to sa ani dnes nenosí).

 • No, jak teraz v poslednej dobe sledujem správy, tak neregistrujem nejaku veľku averziu aktuálnych mocipánov voči nám VD a už vôbec nie proti SD. Kategoria dôchodcov- teda aj my- sme snáď aj Matovičová srdcovka-veď sa nas snaži chrániť jak môže, kadejakými opatreniami. Kolár, tiež trvá na tom, že na doterajšie socialne istoty, hlavne na penzie, sa siahať nebude. Sulík,hoci mu moc neverím, lebo je to už pomerne starý prefíkaný politický matador, tiež kdesi už vyhlásil, že dôchodky budú minimálne zachované tak jak doteraz. No a Remišova- neviem-ta sa zatiaľ dajak extra nevyjadrila. Ale som v jej prípade pomerne skeptický, lebo je len podpredsednička. Predsedu jej furt robí Kiska, síce len tak spoza bučka, a hádam všetci vieme čo to je za vtáka.

 • RE: Ľ.Dubeň: alebo je tu druhá možnosť, že nie je v ich záujme sa vôbec ozývať nakoľko majú tak vysoký dôchodok, že im zásah o 50% nezníži pod životné minimum. Tretia možnosť je že ich je iba zopár.

 • Jedna poznámka ku snahám zdaniť výsluhové dôchodky niektorým bývalým príslušníkom vymenovaných zložiek (nielen zložiek štátnej bezpečnosti).
  -- návrh podaný predsedom ÚPN vládnej strane Smer v roku 2013 sa nerealizoval s tým, že SMER má pripravený lepší návrh
  -- návrh OĽANO 2014 v NR SR proti nemu hlasovali len 2 poslanci
  -- návrh OĽANO 2015 v NR SR proti nemu hlasovali len 2 poslanci
  -- návrh OĽANO 2016 v NR SR proti nemu hlasovalo 28 poslancov
  -- návrh OĽANO 2017 v NR SR proti nemu hlasovali 7 poslanci
  -- návrh OĽANO 2018 v NR SR proti nemu hlasovalo 23 poslancov
  Z uvedeného vidieť, že len málo poslancov si v minulosti neosvojilo tento návrh , aj keď mnohí sa zdržovali hlasovania alebo neprišli na hlasovanie.
  Vo všetkých návrhoch išlo o plošné 50% zdanenie u všetkých vymenovaných poberateľov výsluhových dôchodkov dôchodkov (a nielen u zložiek štátnej bezpečnosti ale i zložiek Zboru nápravnej výchovy , časti GŠ FMNO a časti Hlavnej správy PSaOŠH) bez ohľadu na dĺžku pôsobenia vo vymenovaných zložkách.
  Podľa minimálnej odozvy k tejto problematike na niektorých webových stránkach si myslím, že “postihnutí” sa asi zmierili s neodvratným faktom, ktorý ich čaká v tomto roku. Alebo sa mýlim?

 • Vláda uvažuje aj o zavedení trestného činu tzv. prikrmovania podľa vzoru rakúskej úpravy.
  Cieľom je potrestať aj také prípady, kde sa nedá preukázať jednoznačná súvislosť medzi prijatím úplatku a konaním v rozpore s povinnosťami. Vláda v tejto súvislosti zváži aj zavedenie trestného činu ohýbania práva.
  No, to by bol nie krok ale skok ako brno. Držím palce.

 • Ako uvádza nižšie p. Murcko aj p. Dubeň, je tam viacej velmi pozitívnych bodov v programe. Mne sa pozdáva ton že sa rozbehne boj proti korupcii vo všetkych oblastiach života a odzvoniť by sa malo aj Bajciarom v našich radoch (https://www.bezpzlozky.eu/2020/03/rady-ozbrojenych-sil-sr-opustili/).
  …Vláda chce zaviesť pre verejných funkcionárov povinnosť deklarovať zmeny v majetku a uvedenie jeho prírastku v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Má ambíciu zaviesť register verejných funkcionárov a ich majetkových priznaní. Okrem toho mieni založiť nezávislú inštitúciu, ktorá bude sledovať etiku verejných funkcionárov a kontrolovať majetkové priznania. Zmenou by mal prejsť aj prístup k informáciám, pričom “všetko, čo nie je tajné, je verejné“. Majetkovú kontrolu chce zaviesť aj pre starostov, primátorov a županov.

 • Z prvého odstavca PVV za odrážkou Lubomir Duben napísal: 19. apríla 2020 o 13:45 jasne nevyplýva akou formou a či chcú autori návrhu zákona (PVV) rozdeliť odslúžené roky (prípadne je tým myslené iné…): “Presadí plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej bezpečnosti sadzbou 50 % na roky odpracované v ŠtB…)” … na roky odslúžené pred 17. novembrom 1989 a po ňom.Snáď nechcú opakovane po x-krát predkladať do parlamentu ten istý a pritom toľko kritizovaný návrh zákona z prílohami na základe plošného zdaňovania VD s dôrazom predkladateľov uvedeného návrhu na kolektívnu vinu -- čo je v demokratickej spoločnosti neprípustné:
  https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473739

 • Návrh Progr. vyhlásenia vlády SR, ďalej len (NPVVSR) :
  Kto má čas a chuť prečítať 121 strán, nájde to stránkach
  https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24756/1?fbclid=IwAR2nNC_JrWIc3-80DFle13vma5lHNkqyO5G6MhPD5VqTq5VcY07n-OtBZro

  GARANCIA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA :
  “Vláda SR bude garantovať rozsah, kvalitu, efektívnosť a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti
  a špecifickej zdravotnej starostlivosti policajtom, príslušníkom HaZZ a príslušníkom HZS a stabilizáciu
  existujúceho osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov, profesionálnych vojakov a príslušníkov
  ostatných ozbrojených a bezpečnostných zložiek tak, aby bol dlhodobo pevnou oporou, s cieľom posilniť
  spoločenskú prestíž tohto povolania.
  Vláda SR bude presadzovať zefektívnenie systému podávania majetkových priznaní policajtov, príslušníkov
  HaZZ a príslušníkov HZS, vrátane účinnej kontroly prírastkov majetku a príjmov.”(str.25 NPVVSR)

  V časti OBRANNÁ POLITIKA A OZBR. SILY ohľadom spolupráce s OZ bývalých vojakov je uvedené :

  “Vláda SR bude viesť aktívny dialóg s Národnou radou SR o cieľoch, rozvojových zámeroch, stave a potrebách zabezpečenia obrany štátu. Vyvinie úsilie na dosiahnutie dohody politických strán o smerovaní obrany štátu a jej financovaní. Zvýši otvorenosť komunikácie voči verejnosti a zameria sa na aktívny prístup k spolupráci s mimovládnym sektorom, akademickou obcou a médiami. Prehĺbi spoluprácu so záujmovými organizáciami bývalých vojakov.” (str.30,NPVVSR)

 • Zopár výňatkov z Programového vyhlásenia novej vlády SR (121 strán):

  -- Presadí plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej
  bezpečnosti sadzbou 50 % na roky odpracované v ŠtB a zo získaných zdrojov navrhne vyplácanie
  osobitných príplatkov k dôchodkom pre politických väzňov, resp. ich manželky a manželov

  -- Zváži spravodlivú valorizáciu minimálnych dôchodkov a starobných dôchodkov a presadenie
  spravodlivejšieho výpočtu starobných dôchodkov pre invalidných občanov a opätovné zavedenie
  nezdaniteľnej časti základu dane na dobrovoľné príspevky do II. piliera

  -- V štruktúre zabezpečenia verejného poriadku vláda SR prehodnotí postavenie, kompetencie, sociálne
  zabezpečenie a finančné ohodnotenie obecných a mestských polícií na skvalitnenie ich práce

  -- Zachovaná bude stabilizácia sociálneho systému policajtov, ako aj zvyšovanie atraktivity a spoločenskej
  prestíže policajného povolania.

  -- Vláda SR bude garantovať rozsah, kvalitu, efektívnosť a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti
  a špecifickej zdravotnej starostlivosti policajtom, príslušníkom HaZZ a príslušníkom HZS a stabilizáciu
  existujúceho osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov, profesionálnych vojakov a príslušníkov
  ostatných ozbrojených a bezpečnostných zložiek tak, aby bol dlhodobo pevnou oporou, s cieľom posilniť
  spoločenskú prestíž tohto povolania

  -- V záujme lepšej ochrany profesionálnych vojakov vytvorí inštitút vojenského ombudsmana

  -- reformou všetkých pilierov dôchodkového systému zlepší finančnú udržateľnosť dôchodkového
  systému a zvýši dôchodky pre občanov

  -- v prvom pilieri zvýši dlhodobú udržateľnosť vzhľadom na demografický vývoj a posilnenie
  spravodlivosti a transparentnosti systému, udržateľnosť posilní väzbou dôchodkových výdavkov na
  demografický vývoj

  Každý sa bude môcť v budúcnosti presvedčiť ako vážne boli myslené tieto ciele. Niečomu však nerozumiem ako napr. “zvýši dôchodky občanov” a na druhej strane v prvom pilieri ” posilní väzbu dôchodkov na demografický vývoj”. Všetci vieme kam smeruje demografický vývoj, takže by som skôr predpokladal znižovanie výdavkov na dôchodkové zabezpečenie. Čo bude znamenať prehodnotenie sociálneho zabezpečenia príslušníkov obecných a mestských polícií? Dúfam, že to nebude administratívne začlenenie do “osobitného systému policajtov a vojakov”. K plošnému zdaneniu dávok bývalých príslušníkov ŠTB tu už odznelo viacero komentárov. Keď autori chceli byť dôslední tak sa mali prikloniť k verii ČR a postihnúť napr. aj príslušníkov politického aparátu v ozbrojených silách, bezpečnostných a ozbrojených zborov a ďaľších. A keď chcú byť “padni komu padni” tak sa mali pozrieť na platený aparát KSČ (KSS) a keď popustím fantáziu tak aj na Ľudové milície.

 • V Oktobri sme tlieskali mestským a obecným policajtom , keď im schválili príspevky pred dôchodkom.
  Teraz sa ukázalo ako perfektne mali pod palcom ,neviem čo , ale mali pod palcom nezmysly.Na PZ aj armádu sa vybodli.
  To že v trinástom pokazili výsluhu , môžu teraz naprávať aby boli spravodlivý k všetkým,

 • Aj takto sme porovnávali pred cca 2 rokmi výsluhové zabezpečenie medzi ČR a SR
  .
  Miro Palfi napísal: 21. júla 2018 v 7:57
  Ku príspevku Lubomir Duben napísal: 19. júla 2018 o 13:50, k Výsluhovému zabezpečeniu v Českej republike.
  Výsluhové zabezpečenie v Českej republike sa odvíja od 15 rokov služobného pomeru tak, ako to bolo v Slovenskom výsluhovom sociálnom zabezpečení pred novelizáciou zákona č. 328/2002 Z.z. pred 1. májom 2013.Slovenské výsluhové zabezpečenie pred 1. májom 2013 malo lepšie stanovené navŕšovanie percent výsluhy.
  Hlavný rozdiel medzi výsluhovým zabezpečením v Českej republike a na Slovensku je viditeľný na prvý pohľad.Na Slovensku:
  Zákon č. 328/2002 Z.z.
  § 38
  (1) Policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, má nárok na výsluhový dôchodok, ak služobný pomer trval najmenej 25 rokov
  § 39
  Výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka je za 25 rokov trvania služobného pomeru 37,5 % základu zisteného podľa § 60… percentá výšky výsluhového dôchodku sa navyšujú postupne až za ďalšie roky služby.
  To isté pri § 143aa písm. k)
  Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. Apríli 2013, má nárok na výsluhový dôchodok, ak jeho služobný pomer trval:
  § 143 aa písm. k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 6 rokov.
  Tu sa § 38 prelína-stotožňuje s § 143 aa písm. k) v počte potrebných odslúžených rokov služobného pomeru pre nárok na priznanie a výplatu výsluhového dôchodku.
  Jeden modelový príklad z mnohých príkladov z praxe, ktorý reálne môže nastať a aj v budúcnosti nastane.
  Ak niekto odslúži v služobnom pomere silových zložiek a záchranných zborov napr. 24 rokov, prípadne aj menej — podľa § 38 a 143aa písm. k), v takomto a podobných prípadoch nedosiahne na priznanie a výplatu výsluhového dôchodku, čiže po ukončení služobného pomeru ostane bez finančných prostriedkov, bez výsluhového sociálneho zabezpečenia.Vo fyzickom veku napr. 45-50-55 rokov, ako minimálne cca. päťdesiatnik sa iba veľmi ťažko uplatní na trhu práce.Snáď u min. vnútra, obrany, prípadne SBS (za minimálnu mzdu)… ale vzhľadom na pokročilý fyzický vek, iba ťažko môže začať novú civilnú pracovnú kariéru.Do fyzického veku a výpočtu starobného dôchodku v 62 rokoch a 202 dní (momentálne-a ten sa bude zvyšovať), keďže tejto generácie službukonajúcich príslušníkov silových zložiek a záchranných zborov sa už pracovné kategórie a kategórie funkcií nebudú dotýkať.V podstate takýto bývalý príslušník, ktorý si svoje záväzky (prísahu voči SR /voči vlasti/) splnil, ostane až do starobného dôchodku 10-15 (a viac) rokov bez finančných prostriedkov a odkázaný na milosť-nemilosť svojej životnej situácii-resp. takéto poďakovanie za svoju odvedenú službu vlasti…
  V tomto je z môjho pohľadu vidieť hlavné rozdiely v spravodlivejší systém vo výsluhovom zabezpečení v pomere dnes v SR vo vzťahu k ČR, prípadne vo vzťahu v SR pred novelizáciou zákona č. 328/2002 Z.z a to pred 1. májom 2013, ako som opísal vyššie.

  Lubomir Duben napísal: 19. júla 2018 v 13:50
  Výsluhové zabezpečenie v Českej republike.

  V určitých obdobiach sa objavujú názory na správnosť koncepcie výsluhového zabezpečenia v SR, sú rôzne pohľady na jeho výšku a spôsob výpočtu. Preto je užitočné sa pozrieť aj do zahraničia napr. do ČR.
  Niekoľko faktov z výsluhového zabezpečenia v ČR:

  Bezpečnostné zložky (napr.colníci, hasiči,policajti,ÚZSI a BIS)
  15 r služby 20% služobného príjmu
  16-20 r služby nad 16 r za každý rok 3% max 50% služobného príjmu
  21-25 r služby nad 21 r za každý rok 2% max 50% služobného príjmu
  26 a viac nad 26 r za každý rok 1% max 50% služobného príjmu

  Armáda ČR
  15 r služby 5% služobného príjmu
  16-20 r služby nad 16 r za každý rok 6,2% max 55% (letci 60%) služ. príjmu
  21-26 r služby nad 21 r za každý rok 2,5% max 55% (letci 60%) služ. príjmu
  27 a viac nad 27 r za každý rok 1% max 55% (letci 60%) služ. príjmu
  Zvýhodnená doba služby sa počíta len pre výšku výsluhového príspevku nie pre nárok.
  Priemerná výška výsl. príspevku je 12.500 CZK a poberá ho cca 16 tis. bývalých vojakov.
  Pozn. Od 1.1.2017 sa prestal zdaňovať výsluhový príspevok.

  Skúste si porovnať svoju pozíciu (výsluhový dôchodok) keby Ste slúžili v Českej republike a dá Vám to určitý argument na hodnotenie výsluhového zabezpečenia v SR.

 • .
  Pokiaľ sa nemýlim, výsluhové zabezpečenie v ČR začína naďalej už od 15 r. služobného pomeru.V tom je slovenský zákon č. 328/2002 Z.z. prísnejší./minimálne rozpätie 15-25 r. sl. pomeru/.Čo by dali mnohí z VD za to, aby mali výsl. dôchodok vo výške až 880 eur ako je strop pomoci štátu pre APZ -- no, v čase pandémie koronakrízy covid-19 sa mnohým civilným profesiám strop pomoci do výšky 880 eur od štátu máli… pritom sa očakáva, že pribudne nezamestnanosť vo výške cca 88 tisíc ľudí.Cca 8-9 %.
  Do výpočtu výšky priemerného VD by sa nemali započítavať ani výsl. dôchodky generality silových zložiek vypočítané podľa zák. č. 328/2002 Z.z. -- podľa najnovších platoviek.To skreslenie priemerného VD je potom obrovské.Dorovnávanie VD bolo ukončené 31. decembra 2007 /je to bližšie v zákone/ -- potom nastúpili novšie, ešte novšie a najnovšie platovky a tak výpočet priemerných výsl. dôchodkov je aký je a veľmi mýli.Nožnice sú roztvorené najviac v doterajšej histórii samostatnej SR.

 • K Ľubo Dubeň, z 11. 04.2020, o 18: 23 hod.
  Súhlas! Naviac dodavam a pýtam sa: Čo to sú špičky? Za Mečiara, bola oficialná kategoria špičkových pracovníkov…ale vieme jak to dopadlo…špičkoví zlodeji z toho vznikli. Tak a to čo, máme teraz? Keď sme sa ako tak po 20 rokoch zmátožili. Zaradili sme zpiatočku-v “najlepšej” liberálnej demokracii? Dokonca aj dnes- v dobe pandémie? Špičky sú špičky a my oufcideri, ostaneme oufciderami furt?

 • Práve preto je dôležité namiesto pojmu priemerný VD, uvádzať medián VD. Statistický priemer je veličina , ktorá do značnej miery skresľuje reálnu výšku VD vatsiny poberateľov VD…. a vôbec pritom neodzrkadľuje realitu.

 • Pre Filip 7.4.2020

  Pán kolega,

  uvediem čísla v českých korunách 10 rokov staré (2010) a z rezortu Ministerstva vnútra Českej republiky (kurz cca 25 CZK/€):

  viac ako 50000 0,02% poberateľov
  45001- 50000 0,01%
  40001- 45000 0,04%
  35001- 40000 0,05%
  25001- 30000 0,8%
  20001- 25000 3,95%
  15001- 20000 8,95%
  10001- 15000 25,53%
  5001 -- 10000 57,43%
  1000- 5000 4,02%
  do 1000 1,35%

  Na prvý pohľad vidieť , že sa pohybujeme v iných pomeroch. A navyše aj v Slovenskej republike je podľa mňa prehnaná zásluhovosť. V dobe keď boli dôchodky ozbrojených a bezpečnostných zborov a ozbrojených síl priznávané podľa zákona č.100/1989 Zb. boli aj najviac zarábajúci vrcholní predstavitelia limitovaný stropom dôchodkov. Teraz výsluhoví dôchodcovia s nízkymi dávkami robia krovie pre špičku ináč by to kričalo. To sa ale skrýva za pojem zásluhovosť (ako keby špičky neboli odmeňované počas služby podľa zásluhovosti). Ale rozhodujú špičky a nie väčšina -- radoví príslušníci.

 • Možno v ČR, nemajú toľko exkluzívnych generálov na VD jak my v SR. A preto asi majú aj ten priemer nižší 🙂

 • V ČR majú obidve zložky svoj vlastný systém, takisto aj metodiku výpočtu vysluhy, u MO CR priemerny VD je okolo 500 e, počet VD MO ČR je okolo 13.000+- tis, počet aktívnych vojakov cez 20.000 +- tis,

  V SR priemer.vysluh dôchodku MO 840 e, počet VD MO 13.000 +-, počet aktívnych.vojakov 13.000+-

 • Na záhrade kvitne hruška, naše ksichty zdobí rúška, vrabec pristál na anténe, všetci sme hneď v karanténe. Vajcia, hrudka syra, šunka, v pohárikoch vínko žblnká. Pečené kura a v ňom plnka, záhrada je plná slnka. Sviatky jari jak z hororu, nedá sa lyžovať, ani ísť k moru. Nedajú sa šibať dievčence v dedine. Corona z Číny, je všetkému na vine.
  Kolegovia na dôchodku, Vám, Vašim manželkám a rodinám prajem krásne veľkonočné sviatky, bez rúšok a karantény.

 • Miro Palfi napísal: 10. apríla 2020 v 8:16
  Som rád, že zákon 328/2002 Z.z. patrí do gescie MV SR, ale my vojaci nemáme stabilizovaný náš fond, takže u nás to môže byť iné. Ja týmto našim neverím ani to, že ich vidím, doteraz nás nikdy “nepodržali”. V roku 2003 svojimi reorganizačnými opatreniami vytvorili z večera do rána niekoľko tisíc výsluhových dôchodcov a bolo každému, kto ovláda základné matematické úkony jasné, že tento systém vzhľadom výšky odvodov nemôže byť udržateľný a teda bude ho potrebné dotovať zo štátneho rozpočtu. To isté platí v súčasnosti aj o Sociálnej poisťovni. Sociálne odvody pri súčasne nastavenom systéme nemôžu pokrývať oprávnené výdavky a dlhodobo to je neudržateľné.

 • Dodatok ku komentárom Lubomir Duben napísal: 29. marca 2020 o 19:53 a Jaroslav Bednařík napísal: 3. apríla 2020 o 16:16
  Roman Mikulec Minister vnútra Slovenskej republiky a Pavol Paračka Predseda Odborového zväzu Polície v SR, dňa 9. apríla 2020 ubezpečili listom všetkých policajtov.Citujem:
  Vážené kolegyne, kolegovia,
  vzhľadom k tomu, že v poslednom období sa v Policajnom zbore začali šíriť v spojitosti s výmenou vo vedení MV SR, ako aj vývojom ekonomických prognóz spôsobených celosvetovou pandémiou COVID-19, rôzne nepodložené informácie o novelizácii zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodli sme sa zaslať všetkým policajtom tento spoločný otvorený list.
  Chceme ubezpečiť všetkých policajtov, že tieto informácie sa nezakladajú na pravde.Nie je v štádiu prípravy ani realizácii žiadna novela zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, ktorej cieľom by bolo akýmkoľvek spôsobom zhoršiť Vaše sociálne zabezpečenie.Osobitný účet, z ktorého sú vyplácané dávky nášho sociálneho zabezpečenia je v súčasnosti plne stabilizovaný.Preto nie je dôvod na prijímanie akýchkoľvek úprav, ktoré by zhoršovali sociálne zabezpečenie policajtov.Preto vyzývame policajtov aby nepodliehali zbytočnej panike, vyvolanej informáciami bez racionálneho základu.Nie je dôvod na znepokojenie.Prehlasujeme, že v prípade, ak by sa niekedy v budúcnosti prijímala akákoľvek zásadná zmena zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, budete s ňou včas oboznámení a jej obsah bude predmetom širokej diskusie.
  Dúfame, že touto cestou dôjde k ukľudneniu situácie a budeme sa môcť spoločne venovať plneniu svojich náročných úloh, sťažených aj v súvislosti s pandémiou.S úctou … podpisy
  Je to síce list pre policajtov, ale zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov je spoločný pre nás všetkých.

 • Tu už dnes zrejme žiadne priemerovanie VD, mediány, či štatistické priemery výsl. dôchodkov nepomôžu.Nie je VD, ako VD.Jedine, ako je písané v komentároch tejto rubriky od 29. marca 2020 o 18:53 nižšie: napr. zdaniť výsl. dôchodky nad priemer platov v NH, (nad 1000€)… Je prirodzené a logické, že dnes pri takýchto vysokých platoch funkcionárov silových rezortov a následne výpočte VD podľa zák. č. 328/2002 Z.z, to nemôžu osobitné systémy sociálneho zabezpečenia min. obrany a vnútra vydržať a je potrebné ich dotovať zo št. rozpočtu…
  “Ján Balciar po zmene vlád ohlásil odchod z vysokého vojenského postu a 31. marca ukončil kariéru šéfa vojenskej tajnej služby. Ministerstvo obrany teraz na základe infozákona sprístupnilo redakcii Aktuality.sk informáciu o Balciarovom príjme.Iba vo februári to bolo takmer 12-tisíc eur, takže Balciar patril k najlepšie plateným šéfom štátnej inštitúcie… viac v linku
  https://www.aktuality.sk/clanok/780110/prijem-byvaleho-sefa-vojenskych-tajnych-odhaleny-balciar-vo-februari-zarobil-12-tisic-eur/

 • Pre Filip 7.4.2020

  Pán kolega, podľa môjho odhadu by sa zohľadnením počtov výsluhových dôchodcov v jednotlivých pásmach upravila priemerná výška o cca 100-120 € (odhad mediána). Ale to nie je vypovedacia hodnota nakoľko výška priznanej dávky sa hlavne odvíja od doby služby priemerovať dôchodcu s 15 rokmi s dôchodcom so 40 rokmi služby bude skresľujúce.
  Ďalej to závisí aj od dátumu priznania dávky napr. v jednej analýze z roku 2010 je rozdiel v pásme služby 20 rokov medzi starými dôchodkami policajtov a dôchodkami policajtov priznanými v roku 2010 až cca 100 €. Je to dané nárastom platov za obdobie.
  Ďalej je rozdiel medzi priemerom výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov cca 100 €. Pôvodne mali rezorty záujem v priebehu rokov dorovnať rozdiel medzi výsluhovými príspevkami a výsluhovými dôchodkami, ale neskôr to vzdali a rozdiel sa prehlbuje.
  Myslím si, že podrobnejšie údaje majú reprezentatívne občianske združenia poberateľov výsluhových dávok alebo sú to schopné získat od rezortov.

 • Filip, žiaľ nemám prehľad o veciach, na ktoré sa pýtaš, ale hádam Ti dakto odpovie. Ale k tomu záveru Tvojho komentára: Nečuduj sa obyčajným civilistom. Tí nevedia o tých fintách s VD a ani neuveria, nech by si ich hocjak presvedčoval. Povedia, že ich balamutiš. Mňa skôr zaráža, že aj niektorí z nás maju podobný názor o tej nenažranosti. Aj mňa tu, na tomto webe nejaký podržtaška-podajfľaška vo výslužbe nazval nenažrancom,čo berie robotu mladým za to, že som sa priznal, že z nudy robim rozvozcu pizze, tu v mieste bydliska, v kamaratovej pizerii. Proste v zmysle, že sa na penzii nudím a preto sa radšej vozím po meste a okolí. Nebyť webmajstra, že tu jeho a moju korenšpondenciu promptne vymazal, tak sa tu vadíme dodnes-taký bol chytry

 • Dobrý deň, vedel by tu niekto z diskutujúcich údaj, aký je medián výsluhového dôchodku, respektíve statisticky údaj o tom aká veľká skupina berie príslušné veľký vysluhovy dôchodok, na stránke VUSZ- som to nenasiel,….koľko je VD s vysh.doch do 300,400.500,600e….. Priemerný vys.doch je číslo, ktoré je značne skresleny údaj, následne nás tak VD verejnosť všetkých vnima . Ja osobne poznám veľa chlapcov s VD okolo 300+-, dokonca viem o takej pikoške zo života, keď bývalý kolega s 200 e výš.dochodkom robil vo firme bagristu, zhodou okolností bola v televíznych novinách reportáž že výsledky.dochodok vojakov je 700 e, na druhý deň sa chudak nestačil čudovať, keď všetci jeho spolupracovníci sa boli u vedenia sťažovať,že berie ludom robotu.

 • Áno, Milan.A dokiaľ si prečítame aj takýto článok (už uvádzaný) … http://doko.blog.portal.sk/detail-general--by-mohol-mat-penziu-vyssiu-ako-je-cisty-plat-predsedu-vlady.html?a=8c8067630386dcca2002a82eb0c101be … tak to nenechá človeka -- bývalého rádového príslušníka, dnes klasického VD /nehovoriac o civiloch/ chladným.Takéto a im podobné cifry výšiek platov a následne VD (naj)vyšších funkcionárov silových rezortov musia mať zásadný vplyv aj na rapídne podvihnutie výšky priemerných výsl. dôchodkov -- ako je opísané v príspevku 4. apríla 2020 o 6:15.Človek neznalý veci má potom mylný dojem akí sme potom všetci nena*ratí VD.

 • K Mirovi Palfimu:
  Súhlasím. A dodávam, že zobrali a brali aj v minulosti jak straky. Keď tu ešte ani vírus nebol. Po zpätnej časovej osi, napríklad aj mne minulý rok v máji, iným kolegom (tiež to tu zverejnňovali),ešte skôr. Takže nie som sám, a keď to takto pôjde ďalej tak asi ani nebudem. A dôvody?Nuž kadejake, ale hlavne smiešné. Raz nesprávny výpočet pred štvrť storočím , inokedy sa haliere zaokruhlili na na celu korunu a dnes je výsledok o 3.04€ znížený VD. Dokonca Ti ani neuznajú odslúžené roky, aby nemuseli zvýšiť ten podpriemervý VD, lebo si udajne odišiel do civiľu o hodinu skôr, jak si mal odísť , a podobne. Dokedy? Až pominie vírus? Alebo až sa niekto naserie a spraví im z ich úradu dreváreň? Na to sa čaka? Neviem, ale asi.

 • Aj tento príspevok som napísal v linku nižšie…
  Miro Palfi napísal: 27. apríla 2019 v 9:11
  Už iba môj súkromný názor-pohľad, ktorý má viac sociálny rozmer-pohľad-aspekt.Som si vedomý toho, že väčšina kolegov najmä s tými najvyššími výsl. dôchodkami s ním nemusí (a ani nebude) súhlasiť.
  Čo sa týka sociálneho rozmeru a kvality života VD je rozdiel, či sa niekomu pridá-nepridá, prípadne zoberie z výsl. dôchodku napr. z výšky 1200-1500 eur, ako napr. tomu, komu sa nepridá, resp. menej pridá, prípadne zoberie z VD z výšky priznaných a vyplácaných napr. 400-600-800 eur.Je to obrátený pohľad na vec, ale podstata je v tom, že na svojej životnej úrovni a úrovni kvality života svojich rodín to pocítili a pocítia vždy tí výsl. dôchodcovia (najmä starší ľudia), ktorí majú svoje VD v nižšej výške.Čiže nie komu sa o koľko navýšia VD, ale koľko komu z VD ostane na žitie.Preto vždy som bol a aj som zástancom sociálnejšieho prístupu k riešeniu týchto problémov.A to skupiny cca 9000 výsl. dôchodcov, invalidných výsl. dôchodocov, aj vdovských a vdoveckých výsl. dôchodcov.Iba toľko.Ďakujem.

 • Jaroslav Bednařík napísal: 3. apríla 2020 o 16:16
  “… ktorý môže mať dočasný dopad aj na sociálne zabezpečenia ako profesionálnych vojakov tak aj výsluhových dôchodcov v tomto kalendárnom roku…”
  Pán minister obrany najskôr nebude oboznámený s tabuľkou č. 3, prípadne textom a komentármi článku p. Dr. Milana Kolena, kde jednotlivé VD, či v súbehu dôchodkov so starobnými dôchodkami začínajú od výšky cca 400 eur (+-) a pokračujú v individuálnych výškach 500, 750, 900, 1000, 1250, a 1750 eur.Podotýkam, nie sú to priemerné VD, ktoré sú u armády odhadom (+-) cca 800 eur a u polície cca 650 eur. … bližšie link: https://www.bezpzlozky.eu/2019/04/valorizacia-vd-v-rokoch-2019-az-2021/ … Upútalo ma tiež z príspevku tejto rubriky pani Janka Gocalova napísala: 29. marca 2020 o 18:53 -- “Uvidíme čo bude, predpokladám, že ak zdaniť, tak VD nad priemer platov v NH, (nad 1000€)”.

 • Dovolím si přidat část článku z webu ZVSR o přijetí zástupců ZVSR u nového MO (doporučuji přečíst)
  Pro nás asi nejzajímavější částí je:
  “…..Minister obrany poukázal aj na dopad prebiehajúcej krízy na ekonomiku MO SR, ktorý môže mať dočasný dopad aj na sociálne zabezpečenia ako profesionálnych vojakov tak aj výsluhových dôchodcov v tomto kalendárnom roku…..”
  Zdá se, že debaty o 13. důchodu budou bezpředmětné. Či?

 • …čo hovorím nižšie, už sa skladajú aby sa nemuselo siahať na 13.dochodok:
  Firma blízka Kaliňákovi a Počiatkovi si prilepšila predajom budovy za tri milióny eur.
  Nehnuteľnosť skončila v rukách bývalého sudcu, ktorý dal 40-percentnú zľavu na byt Štefanovi Harabinovi.
  Spoločnosť Bratislava Trade Center, ktorú zakladali bývalí ministri Robert Kaliňák a Ján Počiatek, už nevlastní budovu na Jarabinkovej 4 v bratislavskom Ružinove.
  Pri svojej likvidácii ju predala za tri milióny eur firme Komorebi. Tú vlastní spoločnosť Iuris group, ktorej akcionármi sú Pavel Bagin, Ľubica Benčurová a Adriana Benková.
  Bagin je bývalý sudca.

 • Neviem či modlenie pomôže, hoci je birmovaný. Totiž ono ani nebude možné navštívit svätostánok. Tie sú viacmenej tiež zavreté.
  A u tych kramo-platcov? Neviem, ale kým krámoplatcami neboli, boli zamestnancami. Potom sa rozhodli, lebo mali asi malé platy a veľké oči zarábať sami na seba.Stali sa skoro finančnými žralokmi. Pre nejedného bol aj taký Rotchild, Ford, či Rockefeller hudra. No a priša epidemia, teda škrt cez rozpočet, ktorý určite aj tak nemali. Takže teraz štát pomahaj, lebo poprepušťam aj tých 5 a 1/2 pracovníkoch, čo tu na mňa dru od rána do večera aj 7 dní v týždni, za päť prstov a šiestu dlaň, keď tak neurobiš.
  Nevravím nič, ale sú časy, keď je hojno a sú tiež časy, keď je hovno. Momentalne asi nastáva ta druha fáza. Ale prečo by na ňu mali doplacať práve dôchodci. Tí to striedanie lepších a horších časov zažili nejeden krát, keď dôchodcami nebolo. Či?

 • Vláda na dôchodky t.č. nebude siahať. Ak bude situácia trvať viac ako 3 mesiace, musia sa prijať opatrenia.
  Dnes je znovu jasné, že dobré časy sme nevyužili na zbieranie rezerv, hoci poslanec Fico pri 13. dôchodkoch machroval: „Máme na to s prstom v nose.“ Je čas si palec z nosa vytiahnuť (je to aj nehygienické) a pochopiť novú situáciu, nejaká drobná miliardička by mohla prísť a helfnúť. Keby v záujme spoločnosti sa tak úctivo pomodlil ku sv. Počiatkovi, sv. Kaliňákovi, Širokému Váhostavovi, panne Pente a spol.,k trikrát vykradnutému druhému dôchodkovému pilieru, možno by nám zo schránok a natieklo i viac, . ..
  Dôchodcovia budú pred Vianocami nakoniec tou menej ohrozenou skupinou, lebo dôchodky (na rozdiel od zamestnancov malých firiem a majiteľov krámov-platcov dane) budú chodiť pravidelne a pravdepodobne v plnej výške.
  Podľa všetkého nastáva čas s rozumom a bez ohľadu na besnenie smeráckych poslancov zredukovať 13. dôchodky len pre tých, ktorí ich naozaj potrebujú. Rok sa totiž o jeden mesiac nepredĺžil, ale o niekoľko chudobných mesiacov skrátil.

 • Aj takto to bolo v minulosti na našich weboch uvádzané -- ťažko už dnes určiť, nakoľko je to presné
  .
  Veľká Británia: – odchod do dôchodku je v 55 rokoch veku, nárok na dôchodok získava po 15 rokoch služby, delí sa na predčasný (po odslúžení najmenej 13 rokov, vo výške 40% z posledného príjmu, po 10 rokov je to 45% ) a riadny (minimálne 25 rokov služby), bez vekového obmedzenia.
  Belgicko – dôchodok sa delí na predčasný (po odslúžení najmenej 10 rokov) a riadny (minimálne 35 rokov v službe, u veľmi rizikovej službe minimálne 25 rokov služby), pričom riadny dôchodok pri odchode vo veku 55 rokov , predstavuje sumu vo výške 77% z posledného platu pred skončením služobného pomeru. Civilní štátni zamestnanci majú odchod do dôchodku až vo veku 67 rokov.
  Francúzsko – dôchodok u poddôstojníkov najmenej po 15 rokov činnej služby, dôstojníci najmenej po odslúžení 25 rokov činnej služby Vek odchodu do dôchodku je od 52 do 59 rokov, ale je možné odísť aj na predčasný, podľa limitov rezortu na príslušný rok. Valorizácia dôchodkov je rovnaká ako u civilných dôchodcov. Civilní štátni zamestnanci majú odchod do dôchodku až vo veku 70 rokov.
  Taliansko — dôchodok sa delí na predčasný (po odslúžení najmenej 13 rokov, vo výške 40% z posledného príjmu, po 10 rokov je to 45% ) a riadny (minimálne 25 rokov služby), bez vekového obmedzenia.
  Maďarsko – dôchodok po odslúžení najmenej 20 rokov, vo výške 65% z posledného čistého príjmu, po 30 rokoch je to 80% ) a riadny (minimálne 25 rokov služby), bez vekového obmedzenia. Valorizácia je rovnaká ako u civilných dôchodcov.
  Nemecko – dôchodok -po odslúžení najmenej 10 rokov, je možný odchod vo veku od 48 rokov veku, resp. 50 rokov podľa odbornosti (do 75% z platu po 30 rokoch služby). V civilnom sektore štátni zamestnanci odchádzajú na dôchodok ako 65 roční. Valorizácia ako u ostatných civilných dôchodkov.
  Rakúsko – dôchodok po odslúžení najmenej 10 rokov, vo výške 50% z platu, následne podľa odslúžených rokov sa to stupňuje až do 80% z posledného platu, bez vekového obmedzenia. Valorizácia je rovnaká ako u civilných dôchodcov.
  USA – dôchodok po odslúžení 20 rokov (50% z platu, potom sa navŕšuje za každý odslúžený rok až do 75% z platu). Pri predčasnom (odchode skôr ako 20 rokov ) sa znižuje podľa rokov, ktoré odslúžil menej”.

 • Trošku nepresné -Rakúsky Bundesheer výsluhový systém má, dokonca už po 12 rokoch služby, Poliaci ho majú tuším ,že podmienkou je vek 55 rokov, neviem odkiaľ čerpali, u nás je paradoxné priemerný VD cez 800 eur v ČR cca 500 eur, osobne mám taký pocit,že inštitút VD bude aj u nás v najbližšej dobe naviazaný na fyzický vek, ale rád by som sa mýlil.

 • Vážení kolegovia,

  dovoľujem si Vás informovať, že o problematiku výsluhových dôchodkov sa zaujímalo aj bývalé vedenie Národnej rady SR. V máji 2017 zverejnila NR SR materiál o tejto problematike, keď najskôr oslovila viacero krajín EÚ s otázkou, ako je táto oblasť riešená v ich krajine. 18 krajín Európskej únie poskytlo údaje pričom 1 krajina Belgicko odmietla.

  Zo spracovaného výstupu vyberám najpodstatnejšie veci:

  -- v roku 2017 nemali zavedené výsluhové dôchodky 10 krajín z oslovených (Chorvátsko, Fínsko, Holandsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko a Švédsko).
  -- len 8 štátov z oslovených (ČR, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Veľká Británia) používa určitú formu osobitného systému výsluhového zabezpečenia, čo podľa môjho názoru u Francúzska a Veľkej Británii vyplýva z ich geopolitického postavenia a záujmov, Grécko má tradične výraznú úlohu armády a pre pobaltské krajiny a Poľsko to má historické paralely a vyplýva to z ich postoja k východnému susedovi.
  -- nikde nie je súčasťou osobitného systému horská záchranná služba okrem Slovenskej republiky
  -- len v niektorých krajinách je súčasťou osobitného systému colná správa
  -- vzhľadom k HDP je priemerná výška výsluhových dôchodkov najvyššia na Slovensku spolu s Poľskom

  Môžeme si klásť otázku pre aký účel vypracovala NR SR uvedený materiál v roku 2017 a neviem či o jeho existencii vedeli najväčšie občianske združenia ako APVV a ZV SR.

 • Nemožno Janka nesúhlasiť. Veď kliknite na Doko-Blog… Je tam zaujímavý výpočet VD pre 4-hviezdičkového generála. Skoro mi zabehlo, keď som to čítal. A to nie som vôbec zavistlivý. Doprajem každému. Ale žeby armadný káder, viac menej perohrýz bez vojenského vzdelania mal taký plat, že mu z neho vyjde VD výšší ako mesačný plat premiera, tak neviem kde to žijeme. V ríši divov? :wacko:

 • S odobranim hodnosti * kapitana* súhlasím. A malo by to prebehnúť exemplárne, aby už žiadneho politika, žiadnej politickej strany už ani len vo sne nenapadlo niečo také drzé a neuctive voči slúžiacim ci vyslúžilym vojakom.
  Uvidíme co bude, predpokladám, že ak zdaniť tak VD nad priemer platov v NH, (nad 1000€)

 • Takže Jozef, zdá sa že to tak aj spravia. Kapitana tým pádom nepovolajú- jak sa vyjadril NGŠ-ASR medzi tými cca 200 špecialistami, ktorí by mohli byť povolaní, aby si nevytvorili právnu prekážku na degradáciu. A ostatní-zväčša plukovníci, to sú už pomaly postarší dedovia, tak tých určite nepovolajú. Možno, že keď budú obzvlášť ohľadupní k ním, tak ich pošľu na tzv. ” dovolenku s čekanou”, jak svojho času, podľa dobovej literatúry a podľa predpisu A-1-1 tuším, posielalí fronťákov- čo bojovali síce proti fašistom, ale na západnej fronte. A tiež ich predtým minimálne zdegradovali na “vojakov-údernikov”. Niektorých poslali na nútene práce do Jáchymova, iných do basy a podaktorí dostali aj trest hrdelný-ktorý teraz už samozrejme nehrozí. Ba nehrozi ani ten Jáchymov (smolinec je už vyťažený), ba ani ta basa (budú zrejme preplnené, kadejakými Bašterňakmi, Kočnerami, možno Bľancarami, poťažmo Pičinami…) Nie som škodoradostný, ale na tie degradácie sa tešim. Na tie predĺžené ksichty dotyčných. Len hlavne aby to neprebehlo v režime utajenia- jak to povyšovanie.

 • Pre Milan Faltin napísal: 27. marca 2020 v 14:44
  Na začiatku roka 2017 som na túto tému napísal asi 4 blogy. V každom som upozorňoval na nezákonné povýšenie politikov. Preto si myslím, že povýšení prominenti, môžu prísť podľa mňa, o nezákonne získané hodnosti veľmi jednoduchým spôsobom. Stačí, ak inšpekcia MO SR preverí zákonnosť vydaných personálnych rozkazov o povýšení takýchto politikov. Jednoznačne musí skonštatovať, že ani jeden z nich nebol v čase povýšenia povolaný do mimoriadnej služby. Lebo vojakom mimoriadnej služby je vojak v zálohe povolaný na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl, ktorému bol v období krízovej situácie nariadený výkon mimoriadnej služby. Len týchto vojakov v zálohe môže podľa ust. § 15a a §15b zákona veliteľ povýšiť (menovať) do vyšších hodností. Inú kategóriu vojakov v zálohe zákon neumožňuje vôbec povýšiť (menovať). Podľa mňa, ak by išlo o obyčajných záložníkov, určite by MO SR nemal žiadny problém takýto nezákonný personálny rozkaz zrušiť. Potom by nemal byť žiadny problém, zbaviť neoprávnene získanej hodnosti aj politických prominentov.

 • Po tlačovke prezidentky republiky, ktorá ako vrchná veliteľka OS kladne zhodnotila pripravenosť armády na možné následujúce udalosti ,ale aj jej momentálnu sučinnosť s MZ, ostal medzi novinármi MO- SR, a NGŠ-ASR. Na poslednú otázku nejakého novinára, že či v prípade čiastočnej mobilizácie záloh (cca 200 záložákov) by bol povolaný aj kpt. Danko, NGŠ oddpovedal, že asi ťažko, lebo nie je si istý, či jeho zručnosti a vojenské zdatnosti, by boli čo k čomu platné v terajšej situácii. To samozrejme parafrázujem náčelníka. A MO- SR pridal-tiež budem parafrázovať, že pracuje na návrhu jak podľa platných zákonov kpt. Danka zdegradovať, asi na desiatníka .A nie len jeho, ale aj spústu plukovníkov (politikov), ktorí boli do tejto výberovej hodnosti vyzdvihnutí za minulých vlád. Takže asi bude v dohľadnej dobe zdegradovaný nejeden kváziplukovník na vojaka-úderníka 🙂

 • TASR 26.03. 21:15 Minister obrany SR Jaroslav Naď nedovolí predaj budovy Vojenských lesov a majetkov SR v Malackách. Pôvodný zámer štátneho podniku považuje za nehospodárny. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia Ministerstva obrany (MO) SR.

  Štátny podnik chcel podľa rezortu obrany predať súčasnú administratívnu budovu s úmyslom si ju potom od nového majiteľa prenajať. Minister obrany podľa vlastných slov rozhodol budovu nepredať, a to aj vzhľadom na nehospodárnosť takejto transakcie.

  Podľa rezortu obrany je prioritou súčasného vedenia zaviesť v oblasti obstarávania transparentný proces. “Aj týmto spôsobom chceme dosiahnuť, aby tieto procesy boli realizované hospodárne, účelne a transparentne,” dodal minister obrany Jaroslav Naď.
  No patrilo by sa povedať aj B pan minister. Vyvodiť zodpovednosť voči tým čo to pripravovali. Konečne im treba začať dávať ak nie po hube aspoň po prstoch. Čo Matliare, Šírava atď…. po 15 E za m2 ?

 • Len na okraj,keď sme pri tých armádných fciách: Milan a ja ešte viem, že kpt.Danko, robil dôstojnikovi Gajdošovi ešte pred tými rošádami s poradcami, podržtaškami a podajfľaškami pisára. No iba v hodnosti des. abs. 🙂

 • No, Milan Sloboda,tak fakt žasnem že sa do vysokoodbornej leteckej tématiky zapojila aj tak erudovaná šedá eminencia.Proste vedomosti z oblasti letectva sú u toho polopolitruka úžasne. Veď hádom ani nevie,a hentí okolo neho tiež, že ten jeho záver o letisku Tri Duby (kto vie či vôbec pozná historický názov letiska Sliač- čo by ako IKVČ aspoň z titulu fcie vedieť mal), je genialny. On vlastne spreferoval stáre dobré MiG-29 (dvojmotorové), pred skoro tiež tak starými F-16( jednomotorové). Pridávam alternatívu: Mig-29 môže nasať dva vtáky, aby spadlo, F-16 jedného a zhuči. Keď je tu niekto kompetentný- nech tento záver zakomponuje do skúšobných testov pre výcvik pilotov.
  A za druhe dávam návrh: F-16 nekupovať, MiG-29 nanajvýš zgeneralkovať!!!
  Alebo, a to je už len konšpirácia: Neni on náhodou ochranar vtáctva a toto vyššie napisané navrhol len z obavy, že 29-ky vykynožia o polovicu viac holubov a vrán ako 16-ky? 🙂

 • Slováci, dôchodcovia poberajúci dôchodkové dávky z Česka žijúci na Slovensku už následky opatrení Corona víru pocítili. Dôchodca vo februári bral 358,11E v marci už 322,69E, rozdiel 35,42 E a to bol iba pokles českej koruny voči euru a jeden mesačný dôchodok je v čudu, to asi nikto vyrovnávať nebude ani sa stým zaoberať. Žejo.

 • Pri odhadovaným prepade ekonomiky o 9 percent, následná kríza výroby a spotreby,hypotekárna kríza, pôjdu ministerstva po podstatných veciach a bonusy ako výsluhové dôchodky sa bude pre slúžiacich striktne pritvrdzovat,len aby nemuseli sanovať dôchodcovský ucet, odborníci ako Mihál a Sulík to prekopať za noc pri káve a sluziacimbostanu oči pre plač, žiaľ bohu tak to bude lebo Lowe nejsou

 • Milan Faltin, ako píšeš,
  aj na tomto webe sme o činnosti IKVČ viac kráť čítali, očakávalo sa že ako VD bude trochu nápomocný, kdepak, vlastné vrecko je bližšie ako sociálne spolucítenie.
  Novým generálnym tajomníkom na obrane bude od štvrtka 26.marca 2020 Peter Kozák. Na návrh ministra obrany Jaroslava Naďa ho dnes do funkcie vymenovala vláda.
  Sivá eminencia rezortu obrany prišla o funkciu, vláda na rokovaní 25.3.2020 odvolala generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva obrany SR Jána Hoľka. Nenápadný muž získal za predchádzajúcej vlády významný vplyv v rezorte obrany, ktorý viedol nominant SNS a bývalý vojenský dôstojník Peter Gajdoš, tiež VD. Hoľko mu spočiatku robil poradcu, neskôr sa stal šéfom služobného úradu. Podľa informácií zvnútra rezortu však ministerstvo prakticky viedol.
  Ako ministerský úradník sa Hoľko vyjadroval k stíhačkám aj k nákupom terénnych vozidiel. „Jednomotorové stroje sú zlé kvôli letisku Sliač, ktoré je obklopené bohatou faunou. Je tam veľa vtákov, ktoré ten jeden motor môže nasať,“ vysvetľoval napríklad Hoľko. Napokon sa Slovensko rozhodlo kúpiť americké stíhačky F-16 za 1,6 miliardy eur. Obstarávať sa bude spolu 14 strojov, letecká výzbroj, logistická podpora, munícia a výcvik leteckého aj pozemného personálu. Štyri stíhačky by sme mali dostať do roku 2022, zvyšné o rok neskôr. V cene je zahrnutý aj servis, avšak len na prvé dva roky.
  Aj pri podpise zmluvy vznikol chaos. Nominanti SNS totiž podpísali zmluvu bez požehnania rezortu financií. Vtedajší premiér Peter Pellegrini im preto odkázal, že zmluvy sú neplatné. Situácia sa riešila dodatočne.
  Pokiaľ ide o nákup osemkolesových a štvorkolesových transportérov za ďalšiu miliardu eur, ten sa ministerstvu obrany nepodarilo dotiahnuť. Pellegrini ho ešte ako predseda vlády stopol, keď tendre začal preverovať Úrad pre verejné obstarávanie. Nákupy kritizoval práve súčasný minister obrany Jaroslav Naď.
  Pozn.: (pre mladšie ročníky) IKVČ = inštruktor pre kultúrnovýchovnú činnosť = propagandista a pravá ruka ZVP, predovšetkým mal na starosti materiál a jeho požičiavanie jednotkám -rádio, televízor, premietanie kina, spravidla to bol menej hodnotný politruk.

 • Filip, tak to je, vláda v dobrých časoch myslela na svoje vrecká nie na možné krízové doby. Nie iba VD sú ohrození, ktovie ako dlho tento stav potrvá.

 • K USA som to našiel presnejšie
  Americký Senát schválil rekordný balík na podporu ekonomiky USA zasiahnutej pandémiou choroby COVID-19. Hodnota stimulačných opatrení je 2,2 biliardy dolárov. Snemovňa reprezentantov o nich bude hlasovať v piatok a prezident Donald Trump povedal, že opatrenia podpíše, akonáhle ich dostane na stôl. Zákon, ktorý má 880 strán, je najrozsiahlejším súborom stimulačných opatrení v americkej histórii a podľa vodcu opozičných demokratov v Senáte Chucka Schumera je bezprecedentný, pretože musí odpovedať na nebývalú krízu.
  Ku Slovensku -- Slovensko zháňa na finančných trhoch miliardy eur. Potrebuje ich ako soľ na boj s ekonomickou krízou spôsobenou koronavírusom. Požičať si síce nie je až taký problém, ale získať veľké objemy takých lacných úverov, na aké sme si zvykli, už áno. Ide o veľa. Dôsledky zlého úverovania môžu pocítiť budúce generácie.
  použil som výsek-monitoring zo slovenskej internetovej tlače -- masmédií

 • Filip, na prvom mieste pri Covid -- 19 je a mali by byť životy a zdravie občanov.Ale, pokiaľ NATO požaduje 2 % HDP SR na zbrojenie aj v tejto celosvetovej pandémii, či máme 1,6-2 miliardy na F-16…, potom by malo byť aj na výsl. dôchodky.A čo sa týka peňazí, na zvládnutie Coronavírusu schválil-napumpoval napr. Americký kongres do ich ekonomiky 2 bilióny dolárov.Podľa masmédií Nemecký parlament schválil na prekonanie pandémie cca 750 miliárd až 1,1 bilióna eur.Teda akú adekvátnu časť finančnej podpory by malo dnes do našej ekonomiky, na podporu zamestnanosti-prekonaniu krízy naliať Slovensko ?…
  Nemci majú minimálnu mzdu cca 1 500 eur, Slováci iba cca 600 eur a pritom poniektorí politici-expolitici, či iní experti vo svojich vyjadreniach prízvukujú vysoké príjmy našich zamestnancov vo firmách, vo výrobných podnikov.Skutočne ?Slovenský štátny dlh je pritom najnižší spomedzi štátov ako Rakúsko, Nemecko, nehovoriac o toľko dnes skúšaných Talianov, Španielov, Portugalcov, Grékov… a pod.Už včera prijímal náš parlament sociálne balíčky ku tejto pandémii.Človek nemá do budúcnosti veľké oči, ale v tejto celosvetovej kríze-pandémii si držme všetci občania palce.Svet sa podľa všetkého aj pre Covid-19 do budúcnosti zmení a bude iný.

 • Mám vážne obavy ,že dnešná koronaviruse kríza a nasledujúca hospodárska recesia , budú posledným klincom do truhly výsluhových dôchodkov. Jednoducho nebude peňazí.

 • Práve hlásia na TA-3 v spravách, že na MO-SR bol odvolaný nejaký Hoľko, na návrh vlády. Nie je to čiste náhodou jeden z tých dvoch vysokopostavených VD-cov, čo za posledné 4 roky ani prstom nepohli v prospech naších VD, hoci mohli?

 • Ervin, len tak mimochodom, Miro je členom VVB, má preukazku tuším o číslo vyššie ako ja. Takže bol tam prijimaný, pravdepodobne so mnou súčasne.

 • Veď v poriadku, v komentári Miro Palfi napísal: 16. marca 2020 v 8:16 som uviedol, na koho som reagoval.Necitoval som všetko, písal som, že som citoval z posledného odstavca a rozšíril (to som síce nenapísal -- ale preto viac príspevkov) o ďalšie fakty, ktoré možno nie každému sú známe.A k tomu poučovaniu.Nemal som to určite v úmysle.Ak to takto vyznelo, tak sa ospravedlňujem.Ale ako ináč diskutovať, vytvoriť si kontext keď naše poznatky nik nebral v úvahu a napriek dlhodobej diskusii 6 rokov postupne do r. 2020 boli predkladané recyklované návrhy týchto zákonov do parlamentu.Ten dátum 17. januára 2020 som tam dal, pretože nie každý sa s touto problematikou stretol v ucelenej forme, pričom tam v tomto období písalo množstvo našich kolegov v snahe aspoň skúsiť riešiť či objektívne poukázať na tento problém.S nádejou, že nás snáď kompetentní (resp. v tom čase aj opoziční politici) v dobrej viere vypočujú.Snáď.Predtým, než sa niečo nedobre aj diskriminačné schváli v parlamente.

 • Ja o koze vy o voze, diskutovať a poučovať čo si kto má naštudovať je rozdiel, ak to nevnímate, tak neni o čom.
  Usmerujte sa medzi sebou.
  PS- pokiaľ niekoho citujete, tak neprekrúcajte a neschovávajte sa niekoho, pán Dubeň na rozdiel od vás píše k veci, nie o tom čo si máme v osobnom volne naštudovať:
  “Súhlasia občianske združenia zahrňujúce obranu a bezpečnosť s týmto návrhom? Vieme o koľko kolegov sa jedná, aký majú priemerný výsluhový dôchodok? Vieme posúdiť o ktoré útvary FMV ČSSR, MV SR, MV ČR, ZNV, ZS GŠ sa jedná? Dá si niekto (niektorí) námahu a analyzuje obdobné riešenia z Maďarskej republiky, Poľskej republiky, Nemecka a Českej republiky? Alebo sa väčšina uspokojí s tým, mňa sa to netýka? Podľa mňa by sa mali dotknutí kolegovia už vopred pripraviť a stanoviť si postupnosť krokov a nie reagovať až sa niečo prijme .”
  O tom sa dá diskutovať aj podporiť -- chápete ten obrovský rozdiel?

 • Z úvodného slova pána Juneka k tejto stránke:
  ….Preto by mal web https://www.bezpzlozky.eu dôsledne napĺňať obsah výroku Voltaira : „Nesúhlasím s tým čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť tvoje právo povedať to“,

  …kde sa vzal tu sa vzal na stránku sa Ervín… ozval… ,alebo stará ľudová múdrosť : “Komu niet rady tomu niet ani pomoci… “. a naviac dodávam, že aj ak si to osobne aj neželá

  Pán M. Pálfy a ďalši k predmetu diskutujúci, veľmi rád som si už dlho rád prečítal na tejto stránke Vaše názory a stanoviska k plošnému zdaneniu VD u niektorých príslušníkov v ozbrojených zložkách štátu a preto s Vami súhlasím, treba k tomu diskutovať aj na tejto stránke, pretože sa jedna aj o našich v tom čase slúžiacích kolegoch v jednotnom ZNB a to pri stanovovaní kolektívnej viny a v rozpore s vtedy i teraz platnou ústavou.

 • Nuž, k tým združeniam, citoval som z posledného odstavca komentára Lubomir Duben napísal: 15. marca 2020 v 15:20 -- môžete sa presvedčiť
  K tomu záveru -- žiaľ už nemám rodičov, ani starých rodičov… Napriek tomu prajem aj Vám p. Ervín -- pevné zdravie.

 • Ja nekritizujem správnosť resp.nesprávnosť názoru, mne sa nepáči že nás v združeniach považuje za takmer nevzdelancov, cit.:Občianske združenia zahrňujúce obranu a bezpečnosť aj slovenské politické strany by si mali naštudovať komentáre tejto rubriky od 17. januára 2020.
  Záver: raď si svojej starej materi a nie nám! My vieme čo a ako máme konať, nehovorím že to je v rozpore s tým o čom píšete tu, avšak máme svoj program.

 • Ervín napísal: 16. marca 2020 v 9:09
  Chce to kľud a pevné nervy, Pálfi nič zlé neurobil a takáto reakcia hovorí o nervozite z nejakého zlého rozhodnutia v minulosti, možno nedávnej…netreba zbytočne búriť hladinu, ale rozumne uvažovať a prijať aj názor iných…ak je rozumný, tak aj od takých čo nie sú členmi ZV SR či inej stavovskej organizácie…aj radový VD môže mať rozumný návrh, či??

 • Reagoval som na kolegu p. Ľubomíra Dubeňa, z dôvodu svojej príslušnosti k VD a zároveň SD, podľa dnes platných a účinných zákonov SR o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov tak podľa zák. č. 328/2002 Z.z., ako aj v súbehu dôchodkov podľa zák. č. 100/1988 Zb.Snažil som sa rešpektovať obsah úvodného článku tejto rubriky -- aj zvýraznené červeným písmom.Je len na webmajstrovi, či budú moje príspevky ponechané, prípadne vymazané.(ak porušili etiku, prípadne dobré mravy, čoho nie som si vedomí).
  Prajem Vám všetkým pevné zdravie a pekný deň.

 • RE Miro Palfi napísal: 16. marca 2020 v 8:16:
  Prosím neraďte nám, členom ZVSR, VVB alebo PV čo máme alebo nemáme si naštudovať. Staňte sa členmi a potom môžete ovplyvňovať dôchodcovskú politiku vyslúžilcov tak ako my.
  PS my máme svoje kluby a web stránky, tam diskutujeme.

 • Poniektoré politické strany a ich nominantov zjavne doteraz od r. 2014 nezaujímalo, že tisícky bývalých príslušníkov uvedených v spomínaných Prílohách majú čisté lustráky, majú tiež listinné dôkazy a to Osvedčenia o bezúhonnosti (nikdy neboli v štb) od bývalého FMV dnes už nebohého Jána Langoša, tiež zároveň aj zakladateľa ÚPN, či prešli previerkami civilných občianskymi komisiami a iba tak mohli pokračovať naďalej v služobnom pomere príslušníkov po 17. novembri 1989 a napriek tomu sú v uvedených zoznamoch uvedení… Pekne si to všetko protirečí.Hovorí sa tomu nekompetentnosť kompetentných politikov ?

 • Lubomir Duben napísal: 15. marca 2020 o 15:20
  Občianske združenia zahrňujúce obranu a bezpečnosť aj slovenské politické strany by si mali naštudovať komentáre tejto rubriky od 17. januára 2020 o 9:18 vyššie a tiež na webe Policajt vo výslužbe od 16. januára 2020.Linky sú nižšie v príspevkoch.Tam by sa dozvedeli (až doteraz tak neurobili… ), že sa jedná o cca 180 uvedených útvarov? z už uvedeného a predtým v parlamente 6 krát schvaľovaného Návrhu zákona a jeho Dôvodovej správy aj Príloh k nemu celoplošne tzv. kolektívnou vinou , v počte mnoho mnoho tisícok bývalých najmä svojho času radových príslušníkov s výsl. dôchodkami jednotlivcov od výšky cca 300 (+-) eur vyššie a už teraz atakujúcimi inštitút hmotnej núdze.Všetko je to nami mnohými opísané v predošlých komentároch… V uvedenom Návrhu zákona je presne špecifikovaný počet útvarov.Je možnosť sa v ňom zorientovať.

 • A aj dnes v relácii “V politike” na TA-3 (večer okolo 20:00 hod.má byť reprizovana) , dezignovaný minister hospodárstva a ešte nejakého prílepku, ktorý si vytrucoval predvčerom k tejto fcii- Sulík) ,na otázku moderatora či budú zachované doterajšie socialné balíčky, sa ako to má vo zvyku premúdro zadumal, a povedal, že ich teda asi zachovajú,a na podotázku, či teda 13.penzia bude odpovedal, že to záleži od toho ako rozhodne US. Tak sa veľmi nie je na čo tešiť, aj keď táto odpoveď pozdvihla zo stoličky vedľa sediaceho budúceho predsedu parlamentu Kolára, ktorý zamrmlal čosi v zmysle, že nech také reči vedie u seba na ustredni SaS a nie pred ním.

 • Volebný program OĽANO časť B.13 Dôchodkový systém:

  8. Navrhneme plošne zdaniť výsluhové
  dôchodky bývalým príslušníkom
  komunistickej Štátnej bezpečnosti
  (ŠtB) sadzbou 50 percent. Hlavným
  účelom návrhu zákona je ukončiť
  nespravodlivý a neúctivý stav
  v demokratickej spoločnosti, kde tí,
  čo boli roky v komunistickom režime
  utláčateľmi a prenasledovali ľudí,
  mučili ich a popierali základné ľudské
  práva, hlavne slobodu slova, poberajú
  dnes vysoké výsluhové dôchodky. A tí,
  čo rukami týchto osôb trpeli, majú
  starobné dôchodky nízke.

  Súhlasia občianske združenia zahrňujúce obranu a bezpečnosť s týmto návrhom? Vieme o koľko kolegov sa jedná, aký majú priemerný výsluhový dôchodok? Vieme posúdiť o ktoré útvary FMV ČSSR, MV SR, MV ČR, ZNV, ZS GŠ sa jedná? Dá si niekto (niektorí) námahu a analyzuje obdobné riešenia z Maďarskej republiky, Poľskej republiky, Nemecka a Českej republiky? Alebo sa väčšina uspokojí s tým, mňa sa to netýka? Podľa mňa by sa mali dotknutí kolegovia už vopred pripraviť a stanoviť si postupnosť krokov a nie reagovať až sa niečo prijme .
  Nemám žiadny problém poskytnúť nezištnú pomoc možno “postihnutým” kolegom už v tomto štádiu. Istotne sa nájdu aj ďalší, ktorí sa zapoja.

 • Vážení priatelia,

  chcem iba na okraj pripomenúť, že vojaci z povolania nežili v nejakom celibáte, ale mali svoje manželky, matky ich detí a tie ich vždy otrocky nasledovali do všetkých kútov ČSSR (kde ich „vlasť potrebovala“) a tie manželky nemali vhodnú príležitosť sa nikde poriadne zamestnať. Vždy a všade museli vo vojenských posádkach začínať od „nuly“, kam práve prevelili ich manželov. Sú prípady, že sa aj 11x sťahovali s celou rodinou s posádky do posádky. V miestach, kde nasledovali svojich manželov vykonávali zväčša iba podradné a menej významné práce, málo zarábali a tak vypadajú aj ich dnešné starobné dôchodky: od 180.-€ do 250.-€ mesačne. Toto je proklamovaná slovenská spravodlivosť, za nutnosť výkonu vojenskej služby k 31.12.1999 má byť obetavá a nezištná rodina vojakov z povolania takto „sociálne odmenená“, takto nehorázne potrestaná…? Myslíte si, že sa nad tým kompetentní niekedy zamysleli, ako sa voči Vám Sociálna poisťovňa a všeobecné súdy dnes správajú?
  Pri každej príležitosti im toto treba dôrazne pripomenúť, pretože sociálne zákony sú poriadne deravé a s týmito sprievodnými javmi vôbec nepočítali. Majte to na zreteli a keď bude treba -- bráňte sa. To nebude len boj o Vaše výsluhové dôchodky, ale o boj celkových príjmov do Vašej rodiny.
  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián ĎURINA, advokát

 • Názor predsedu SAS R.Sulíka na výsluhové dôchodky (online beseda 3.2.2020)

  Vo volebnom programe máte zrušenie výsluhových dôchodkov pre policajtov. Ste si vedomí toho, čo to bude mať za následok? Už teraz je v PZ podstav, a veľká časť tých, čo zostáva, chce odísť, drží ich tu len to, že musia odslúžiť 25 rokov, inak nebudú mať žiaden dôchodok a môžu ísť spať pod most. Ak zrušíte výsluhové dôchodky, tak už ich tu nič nebude držať a podstavy v PZ budú raz také ako sú teraz.

  V žiadnom prípade nebudeme rušiť raz priznané výsluhové dôchodky a nebudeme ani rušiť nároky ešte pracujúcich policajtov ani vojakov. Vojakov a policajtov, ktorí ešte len nastúpia do služby, chceme zaradiť do soc.systému, kde sú všetci ostatní zamestnanci a ako kompenzáciu citeľne zvýšiť nástupné platy.

 • Chlapi, ešte jednu vec mám na srdci a chcem vás poprosiť, aby sme ju všetci rešpektovali, aspoň tu v tomto “Verejnom priestore pre diskusiu”. Lebo tu sa dozvieme , počas diskusie dovolím si tvrdiť veľa veci, o ktorých nemáme hocikedy ani šajnu. A môžeme pri riešení svojich osobných problémov, podľa toho aj postupovať:
  Neutočme pokiaľ možno tuna na seba navzájom, rôznymi ironickými poznámkami, lebo to zbytočne odrádza iných, čo by sa tiež radi vyjadrili. Povedia si, čo tam budem vypisovať svoj názor, keď ma daktorý z tých matadorov aj tak obryzga, zosmiešni alebo spravi zo mňa hlupáka. Tak radšej budem ticho, nech sa vadia medzi sebou. A mám aspoň estrádu.
  Čiže len toľko, keď sa da.:-)

 • Maroš, k tej generalite snáď len to, že to ani nesmie pochopiť, aj keby chcela. Nemohli by si potom určovať kadejaké “Bulharské konštanty” k valorizáciam… rôzne zrážky -nezrážky z VD kdekomu z nás…dátumy- nedatumy odslužených rokov a tak podobne.

 • Ako píšete Štefan, ani ja nechápem čo tým komentárom 14. februára 2020 v 10:19 kolega Marián sledoval, nemusí mať obavy práce bude mať ako JUDr. určite dosť.
  Ja iba dodám, pokiaľ budú v spoločnosti rozdeľovať dôchodcov na normálnych (SD, to sú všetci ktorí neboli v armáde a polícii) a výsluhových (VD to sú tí “zvýhodnení”), tak nebude poriadok a spravodlivosť, bude iba nepodložená závisť.
  Dôchodky by sa mali stanovovať podľa odpracovaných rokov a veľkosti odvodov do SP, bez ohľadu nato v akom rezorte kto pracoval, bolo by po “diskrimináciách”. Taký bol aj odkaz Milana Kolena, ibaže naša generalita to nechce pochopiť, verím že mnohí z nich už teraz sa tešia na 460 eurá na konci roka 2020 ešte viac ako dôchodcovia poberajúci 500-700 eur mesačne. Ale nech, tak to žiaľ chodí, kto má veľa chce ešte viac.

 • JUDr. Marián ĎURINA napísal: 14. februára 2020 v 10:19
  Milí priatelia,

  dnešná koalícia Vám ani raz nesiahla a nezdaňovala Vaše výsluhové dôchodky, ani neuvažovali o tom.
  .
  .
  .
  Doteraz som si myslel že netrpíte sklerózou! Mýlil som sa. Nielen ja, ale množstvo prispievateľov na tento web v roku 2012 pripomienkovalo návrh zákona z dielne ministerstva vnútra, ktorým sa navrhoval zaviesť 10% odvod z výsluhových dôchodkov. Ako sorry, ale ten návrh zákona BOL PREDLOŽENÝ do medzirezortného pripomienkového konania, čo je ak sa nemýlil predposledný krok k tomu, aby bol predložený do NR SR (posledný krok je schgválenei vládou). Alternatíva k tomuto návrhu bolo plné zdanenie výsluhových dôchodkov. Ak o niečom neuvažujem, tak snáď nepredkladám ZÁKON DO PRIPOMIENKOvĚHO KONANIA!

 • Štefan, s tou diferenciaciou 13-tých dôchodkov minulý tyždeň na obrazovkách TV špekuloval jak zlatnický učeň hlavne Sulík.Ešte, že nedostal MPSVaR-podľa tej prezentácie, dneska u pani prezidentky, medzi 12:00 hod až 14:00 hod.

 • A naviac, k tomu dotazu a vysvetleniu možného výpočtu podľa Ľuba vyvstáva ešte jedna otázka:
  VD, ktorý je súčasne aj SD a ešte pracuje v civilnom sektore, tak ako by sa mu to počítalo? Myslím na tie odpracované roky v civile. Lebo tu sa potom ponúka viacero riešení ako napríklad,:
  -do penzijného veku 55-57,MIX rokov?
  -do penzijného veku 60 rokov?
  -do penzijného roku 62-64 rokov?
  -do niektorého z týchto kombinácii, plus čo ešte odpracoval ako pracujúci VD, resp.SD,po dobe priznania VD/SD napríklad dodnes, lepšie povedané do 31.12.2020?
  Takže tiež mám dojem, že všetko to je dajaké nedorobené…

 • Milan Faltin napísal: 12. marca 2020 v 11:31
  Michal, ono to je s tým 13.dôchodkom pre všetkých slovenských dôchodcov. T.j. pre starobných, invalidných, vdovských, vdoveckých, sirotských, a prezidentka v svojom prejave spomenula aj akýchsi sociálnych dôchodcov- ktorých kategoria mi akosi unika- ale možno existuju. Asi dajaký civilný poradca jej to tam pripísal.
  .
  .
  .

  To jej tam nikto nepripísal. Ona citovala presné znenie zákona: Nárok na 13. dôchodok a nárok na jeho výplatu má poistenec, ktorý má v decembri kalendárneho roka nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku.

  Aspoň vidno čo si navrhovatelia zákona a poslanci myslia o príslušníkoch ozbrojených zložiek…. A nastupujúca vláda nei je o nič lepšia, Kollárov návrh o ktorm sa rokovalo 2.4.2019 a ktorý schválený nebol tiež nerátal s výsluhovými dôchodcami. Dokonca ichnávrh nepriznával 13 dôchodok ani všetkým starobným dôchodcom, mali nastavený strop, kto mal dôchodok vyšší ako 60% priemernej mzdy (myslím) by nedostal nič.

 • Juraj Fusek napísal: 12. marca 2020 v 17:52
  Prešiel som materiál NR SR ,mienkotvornú tlač a ….. ,.
  13 dôchodok pre všetkých poberateľov dôchodku , takže žiadne prílepky starobný ,výsluhový ,sociálny.Ak sa nemýlim bude sa jednať o priemerný dôchodok daného typu a tu nasleduje prílepok starobný , socialny ,výsluhový.
  Pre všetkých ,ak to neurobia potom budeme môcť breptať
  .
  .
  .

  Kašlite na mienkotvornú tlač a nejaké návrhy. Treba čítať to čo schválili poslanci --
  § 77a
  Podmienky nároku na 13. dôchodok
  Nárok na 13. dôchodok a nárok na jeho výplatu má poistenec, ktorý má v decembri kalendárneho roka nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku.

  Nárok na 13. dôchodky majú z poberateľov výsluhových dôchodkov len osoby, ktoré mali tieto dôchodky priznané do 01.05.1998 (do platnosti osobitného zákona o sociálnom zabezpečení vojakov), resp. do 30.06.2002 (platný aktuálny zákon o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov) (viď čl. Ii schváleného zákona -- https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=476008

 • Ešte raz z webovej stránky Asociácie policajtov SR tentokrát k 13-tym dôchodkom citujem (ctrlc+ctrlv):

  6, Tí VD, ktorým bol dôchodok priznaný podľa „nového zákona“ (328/2002 Z. z.) majú nárok na 13. dôchodok:
  a) Ak majú priznaný aj starobný dôchodok a ten nemôže byť vyšší ako 13. dôchodok vo všeobecnom systéme a bude sa krátiť primerane k počtu rokom poistenia vo všeobecnom systéme (t.j. počtu odpracovaných rokov v civile).
  Spôsob výpočtu: 460 x koeficient = suma 13. dôchodku VD

  počet rokov v civile (ak nebol 15) bez zohľadnenia odslúžených rokov v PZ
  koeficient = ————————————————————————————-
  počet rokov v civile spolu so zohľadnením odslúžených rokov v PZ (15)

  Priznám sa po prečítaní tohto odstavca a porovnaním so schváleným textom zákona som na pochybách, pretože v zákone som nenašiel text citovaný AP SR:

  … a ten nemôže byť vyšší ako 13. dôchodok vo všeobecnom systéme …

  Možno tým autor myslel prípad napr. u mňa mám 17 rokov civilných tak podľa výpočtu 460x17:15 by som dostal 13.dôchodok vyšší ako 460€, v súlade s §77b ods.2 písm.b) zákona, čo je teoreticky ale v rozpore s §77b ods.1.
  Podľa môjho názoru §77b ods.1 sa týka všetkých starobných dôchodcov okrem tých, ktorí poberajú SD aj zo zahraničia alebo aj z osobitného systému §77b ods.2 zákona. V týchto prípadoch je tu stanovený výpočet pre 13.SD a je len chybou predkladateľov zákona, že to nedomysleli.
  Samozrejme je to len môj názor, sú to minimálne rozdiely, ale aj tento nový zákon potvrdzuje,že sociálne zákony týkajúce sa výsluhových dôchodcov a zároveň aj poberateľov dávok zo Sociálnej poisťovni majú slabú legislatívnu úroveň,

 • Pre kolegov členov Asociácie policajtov:

  Predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne zaslal dňa 18.decembra 2019 odpoveď na list prezidenta Asociácie policajtov SR, ktorý obsahoval niektoré problémy pri priznávaní SD sociálnou poisťovňou. Má niekto z Vás k dispozícii nejaké poznatky čo obsahovala odpoveď alebo doatali Ste ako členovia AP SR o tom nejakú infomáciu?

 • Za štvrť hodiny, t.j. o 12:00 hodi. bude prezidentka republiky dávať akreditáciu novej vláde. Práve to hlásia na TA-3.

 • Nechcem Juro robiť za seba Sibilu, ale ver tomu, že ten material NR SR a mienkotvorných medii, tak za 2-3 týždne- teda dakedy v apríli, možno máji bude tak okresaný, že tam ostanú len také prílepky, až sa nám z toho zakrúti hlava možno viac jak teraz zz koronavírusu. Bude to “korunavírus”-odhadujem.

 • Prešiel som materiál NR SR ,mienkotvornú tlač a ….. ,.
  13 dôchodok pre všetkých poberateľov dôchodku , takže žiadne prílepky starobný ,výsluhový ,sociálny.Ak sa nemýlim bude sa jednať o priemerný dôchodok daného typu a tu nasleduje prílepok starobný , socialny ,výsluhový.
  Pre všetkých ,ak to neurobia potom budeme môcť breptať

 • Michal, ono to je s tým 13.dôchodkom pre všetkých slovenských dôchodcov. T.j. pre starobných, invalidných, vdovských, vdoveckých, sirotských, a prezidentka v svojom prejave spomenula aj akýchsi sociálnych dôchodcov- ktorých kategoria mi akosi unika- ale možno existuju. Asi dajaký civilný poradca jej to tam pripísal. No je smutné, že sa nenašiel žiadny generál, čo by jej tam bol pripísal výsluhových dôchodcov. Čiže je to platné pre všetkých, s výnimkou VD. Takže asi nás majú na háku tí generáli a celé MO aj z tými dvoma výslužilcami ešte furt v čele -- ako vždy doteras.

 • Celé to je paskvil s tým 13.dôchodkom ktorý má byť iba pre časť dôchodcov, šité ako všetko doteraz (min 12 r.) horúcou ihlou, prezidentka schválila čo “väčšina” v parlamente schválila tesne pred voľbami lebo to je v prospech dôchodcov, a zároveň sa správne obrátila na ÚS, nakoľko dochádza k diskriminácii časti dôchodcov (konkrétne VD). Dúfajme že už zrusia to delenie dôchodcov na VD a SD a aj valorizovať sa konečne bude podľa rovnakého metra. Však to delenie na VD a SD už nema úroveň, koľkí že doslúžia v polícii, armáde a službáchdo rokov odchodu do riadneho dôchodku (55,26,57 r.). Po odslúžení 15, 20, 25 rokov odchádzajú do civilu, zamestnajú sa a začne súboj so SP o to ktoré roky kam zarátať. Neverme generálom že tak ako to je je pre VD výhodné, neni už dávno, neviem, možno pre nich pretože oni už po odchode nie sú odkázaní na zamestnanie.

 • Ďakujem Štefan, už sa stalo. A prebereme v tej Katke v tých Ťahanovciach aj tieto veci, o ktorých sa tu a teraz bavíme. Aspoň budeme mudrejší. Zatiaľ ahoj. Falťas

 • Jozef Šamaj napísal: 11. marca 2020 o 23:15
  Porovnal som laicky včerajšie komentáre s komentármi aj Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Zb. (uvedený od p. Michala Bartka).Sú to komentáre od 12. februára 2020 o 11.13 -- po komentáre 12. februára 2020 o 20.41.Aj podľa mňa sa 13. dôchodok samostatných VD zatiaľ netýka, týka sa len súbehu výsl. dôchodkov so starobnými dôchodkami zo SP, či už podľa prac. kategórií a kat. funkcií, prípadne súbehov VD s riadnymi SD.Milan, tak ako spomínaš, o tom koeficiente je tiež písané v uvedenom Návrhu zákona, prípadne ďalšie vysvetlenia na neho sú v nadväzujúcich komentároch kolegov.Ináč súhlasím aj s názorom Joža -- na celkový výsledok si musíme ešte počkať.

 • Pre Milana Faltina -- odkaz: Milan prosím Ťa , kontaktuj Paľa Rusnáka na : pavol.rusnak7495@gmail.com
  Vec: stretnutie bývalých kolegov ….. :good:

 • Lubomir Duben napísal: 9. marca 2020 v 18:01
  Ľubo, majú to pekne spočítané….zabudli tam ešte na položku VD -- čím viac budú znižovať stav v ozbrojených zložkách, tým viac sa otvoria nožnice v odvodoch do zvláštneho účtu na dôchodky -- menej vyberú, viac budú musieť dotovať..a vieme ku čomu to bude spieť….počkáme si…..

 • Juraj napísal: 11. marca 2020 v 17:29
  -- nie, vianočný 13. dôchodok sa netýka VD, iba SD, sirotských, vdovských……
  Lenže čo sa stalo tým, že prezidentka podpísala? Nič….podpísala, ako sama vysvetlila, lebo si to dôchodcovia zaslúžia…a dala na ÚS…má na to právo, keby jeden nevedel čo za tým je, tak by ju pochválil ako rozumno uvažuje. Môj pohľad na to je asi taký -- možno nemám pravdu, možno to zle vidím, ale to čas ukáže -- ÚS skonštatuje, že je to v poriadku, nejaký čas to potrvá, ale do tých čias si nastupujúca vláda pripraví novelizáciu zákona (ak ju už nerobia), kde síce zostane 13ty dôchodok, ale nebude jednotný, bude členený podľa výšky poberaného dôchodku, možno nebude základom ani priemerný SD, ale nejaká iná suma, bude sa samozrejme brať do úvahy súčet poberaných dôchodkov a bude vymaľované….nedajú odsúhlasené, ale budú aj “sociálny”, lebo dajú a budú aj “hospodární”, lebo ušetria…..ale to je iba môj pohľad, môj názor….

 • Juro,malo by to byť 460 €, pokiaľ sa nemýlim (boli reči aj o 480 €), čo má každý /každá, SD v decembri,tohoto roku, pri prevzatí SD na pošte, na učte, alebo neviem akej ešte možnej príležitosti, ku dňu vyplateniu SD dostať. A má to byť nie v priemeroch SD,či VD, ale v akomsi priemere percentualného násobku(či delenca???), priemernej mzdy v národnom hospodárstve. A to má byť tých 460 či ?480? € v decembri, roku 2020.

  A len tak mimochodom, nie len pre Juraja ale pre všetkých dôchodcov: Tých 460 (480???) € tiež nie je boh vie čo. Keď to prepočítate na celý rok, tak je to ako keby Vám pridali každý mesiac dajakých 5,50€ k SD. Takže nech idu niekam, nechcem povedať kam kadejakí ekonomickí analytici “odborníci”, ktorí na TV-obrazovkách strašia, čo tu bude v roku 2050. V tej dobe už tu nebudeme my určite a oni pravdepodobne taktiež nie (nebude mať tu už kto konečne sypať perly sviniam- čo bude nie dobré, ale výborne vči naším deťom a vnukov/čkám). Takže asi tak dajak ja rozmýšľam- aspoň do doby, kym neotrčím kopyta.

 • Juro,malo by to byť 460 €, pokiaľ sa nemýlim (boli reči aj o 480 €), čo má každý /každá, SD v decembri,tohoto roku, pri prevzatí SD na pošte, na učte, alebo neviem akej ešte možnej príležitosti, ku dňu vyplateniu SD dostať. A má to byť nie v priemeroch SD,či VD, ale v akomsi priemere percentualného násobku(či delenca???), priemernej mzdy v národnom hospodárstve. A to má byť tých 460 či ?480? € v decembri, roku 2020.

 • Tiež si to myslím, ale budú mať 13. dôchodok vyplatený vo výške priemerných starobných dôchodkov, nie priemerných VD.

 • Čisto výsluhovych asi nie (síce neviem prečo, ale tuším, že asi silové zložky na nás šetria jak môžu), ale vysluhových a súčasne starobných VD-SD by sa týkať mali.

 • 13. dôchodky sa ale nedotýkajú výsluhových dôchodkov, alebo sa mýlim?

 • Rozumiem Fero. Aj som to tušil, len nechcel som ich priamo navádzať . Preto som zvolil taký neutrálny tón, aby som im dal najčerstvejšie tromfy do rúk- keď sa na tých súdoch budú brániť. Nie som právne nejak extra zbehly, preto neradím. Len som dal na papier svoju myšlienku s pocitom, že im- teda nám môže pomôcť.

 • Milan ten rok 2012 ešte stále nie je doriešený. Veď sa súdia p. Dubeň a p. Kin. Dúfajme, že to možno po prevetraní sudcov sa trošku pohne možno aj v náš prospech.

 • Zdá sa, že pre dôchodcov sa na Slovensku dnes o 13:00 hodine blyslo konečne na lepšie časy. Prezidentka republiky podpísala novelizáciu 461-ky, ohľadne 13-tých dôchodkov. Síce vec dáva súčasne na US, ale penzie, tak jak boli navrhnuté,v decembri budu.
  Ponúka sa mi zrovnanie s našími VD. Nevalorizaciou 2012. Nebolo by vhodné, v súčasnosti toto dať na US? Aby bolo konečne odzvonené kadejakým Duchoňom a im podobným chudákom a priškripkárom . Veď aj vtedy dal menovaný návrh na nevalorizáciu, vo forme prílepku k akemusi , s vecou vôbec nesuvisiacemu zákonu na poslednú chvíľu, aby sme my VD dostali guľove s prehadzovačkou a aby sme ani nestačili niečo k veci ani ceknuť. Nie je to typický precedens konečne v náš prospech, zo strany našej pani prezidentky? Myslím si že je. A myslím si, že treba v tejto veci chytiť príležitosť za pačesy- ľudovo povedané. Aby už nikoho ani nenapadlo v buducnosti ísť proti nám, keď máme byť právny štát.

 • No veď práve Ľubo. Keby dali sestričkám tie percenta, ako aspoň tým radovým vojakom, tak by ich nebol všeobecný nedostatok- to za prve. Za druhe- keby znížili tým papalášom vo veliacích štruktúrach tie percenta, aspoň na priemer v EU ( ale aj nižšie by stálo za úvahu),tak by bolo z čoho napraviť aj krivdy vo VD. Lenže to sa stane tak odhadom “na svatého Dindi”, a to nie je nikdy. Či???

 • Ministerstvo financií SR Útvar hodnoty za peniaze zverejnil 6.3.2020 revíziu týkajúcu sa zamestnanosti a miezd vo verejnej správe.
  Z materiálu som vybral niektoré fakty týkajúce sa najmä MV SR a MO SR:

  -- dlhodobá neobsadenosť rozpočtovaných miest je u MV SR 1,8 tisíca miest t.j. 4% plánovaných miest a u MO SR je 1,4 tis. miest t.j. 7% plánovaných miest, z týchto plánovaných a neobsadených miest sa potom “ušetrené peniaze” použijú na odmeňovanie zamestnancov
  -- kľúčové opatrenie bude 10% zníženie miest v ústrednej štátnej správe
  -- ďalej to bude zeefektívnenie podporných a prierezových činností ministerstiev a ich podriadených organizácií
  -- zníženie počtu policajtov na priemer Európskej únie do roku 2027, čím sa znížia mzdové nároky o 96 mil Euro
  a navyše tu bude úspora na výzbroji a výstroji, dosiahne sa to neobsadzovaním voľných miest a scivilnením
  funkcií. V súčastnosti je v SR o 20% viac policajtov ako priemer EÚ, znižovanie začne v roku 2021.
  -- úsporou prijatím IT projektov sa zníži počet zamestnancov na úseku registra zbraní a streliva o 50 ľudí r.2023
  a na úseku riadenia procesov a dát pre Okresné úrady, Policajný zbor a HaZZ o 52 ľudí r.2024
  -- rast osobných výdavkov (medziročný nárast miezd) bude pre policajtov 5,3% v r.2021 a 4,5 % v r.2022, pre hasičov 5,3% r.2021 a 4,5% r.2022, pre colníkov 5,3% r.2021 a 4,5% r.2022.
  -- zrušiť špecifické platové koeficienty (zvýhodnenia) štátnym zamestnancom Kancelárii NR SR, Kancelárii Prezidenta SR, NKÚ SR, Kancelárii VOP, Kancelárii ÚS SR a vybraným zamestnancom Úradu vlády SR.
  -- medzinárodné porovnanie miezd príslušníkov Ozbrojených síl SR
  radoví vojaci SR majú 127% priemer. mzdy v národnom hospodárstve, pričom priemer radových vojakov v EÚ
  je 111%
  veliace štruktúry SR majú 470% priemer. mzdy v NH, pričom priemer veliacich štruktúr v EÚ je 250%
  priemer. mzdy v národnom hospodárstve
  Všeobecne je okrem prebytku policajtov aj prebytok VŠ učiteľov a nedostatok sestier v zdravotníctve.

 • Kľud jak kľud Jozef. Skôr akesi napätie visi vo vzduchu. Sledujem to hlavne v TV. Do krčmy radšej nechodím,už ani na výzvedy. Lebo tam je každý chytrý jak rádio.

 • Igor Včellár napísal: 14. februára 2020 v 13:33
  -- nesúhlasím s takýmto textom ako je napísané….ja som nespomenul koho budem voliť, ani som z týchto nikoho nevolil, i keď som strane Smer želal dobrý výsledok…. Myslím, že o EÚ sa dá svoj názor napísať aj slušne, tiež na jej fungovanie mám iný názor, ale to nikomu nepomôže, aby sme ho posielali tam kdesi…ohradzujem sa voči spájaniu môjho mena s takýmito prejavmi….

 • Vidím že po voľbách ste všetci spokojní, nikto žiadny komentár, takže je to úplne v poriadku.
  Nech nám ten kľud vydrží čo najdlhšie, no bolo by dobre aby Palo dobre archivoval argumenty na obranu nás VD. Bola by strata času získavať ich znova ak budú potrebné….
  Počkáme si, uvidíme výsledky rokovaní…..

 • Písali sme… aj od 14. februára 2020 o 7:49
  “pozrite kontext všetkých komentárov mnohých našich kolegov (polícia, armáda) od 17. januára 2020 o 9:18 /táto rubrika/.
  Iba tak si môže každý z nás čitateľov vytvoriť čo najobjektívnejší záver”.
  Je len potrebné dúfať, že budúci noví kompetentní silových rezortov, vytvárajúcej sa novej vlády SR po PV 2020 -- 29.2.2020 sa dôsledne a podrobne oboznámia s problematikou výsl. dôchodcov ako aj problematikou v súbehu starobno-výsluhových dôchodcov, ktorá je obšírne a výstižne mnohými VD rozobratá v množstve rubrík tohoto webu.(… aj webu PVV).Verme, že nami počas dlhých predošlých rokov priebežne opisované fakty a argumenty v prospech VD aj SD nezapadnú prachom…

 • Jedným zo základných pilierov zodpovedného sociálneho štátu musí byť rodina. S tým by azda mohli súhlasiť socialisti, liberáli, konzervatívci aj pravičiari. Mala by to byť snaha posilniť postavenie rodín, vytvorenie predpokladov na ich vytváranie a podporu. Táto definícia nefunguje, kým matky musia odchádzať od svojich detí, aby opatrovali iných ľudí v zahraničí, keď otcovia musia zarábať peniaze na týždňovkách stovky kilometrov od svojich rodín, keď deti opúšťajú svojich rodičov, aby mali šancu žiť lepšie, a pokiaľ starí ľudia vidia svoje vnúčatá roztratené po svete raz ročne. Vtedy je cynické hovoriť, že žijeme v sociálnom štáte.
  A ešte ťažšie je to prijať, keď volebný líder strany, ktorá u nás vládne takmer polovicu existencie samostatného Slovenska, osočuje tých, ktorí z mnohých pochopiteľných dôvodov museli opustiť Slovensko, že sú menejcennými voličmi.
  Pritom väčšina z nich, ak nie všetci, by najradšej žili doma na Slovensku, študovali na dobrých školách, boli v opatere kvalitného zdravotníctva. Nemuseli by odísť, keby strany, akou je Smer-SD, urobili počas rokov pri moci aspoň elementárne opatrenia smerom k ľuďom, ktorí tu poctivo platia dane. Nie, nepatrím k “je nás víac” ako píšu dvaja -- traja jednotlivci, za úplatky dôchodcom som nikdy nebol a smrdia aj teraz.

 • Niekto si pomýlil webovú stránku ,ak niekomu chýba tvrdá ruka ,nech sa páči ….,je z čoho vyberať.

 • Prikláňam sa k pánu Františkovi, prosím, niekoľkí možno máte svojho voccu -- ochrancu práv ľudu, ale nevnucujte nám vulgárny slovník, i keď podľa Vás sme v menšine chceme zostať slušní. Píšem to za normálnych ľudí ktorí neznášajú neslušnosť. Už jej bolo dosť.

 • Myslím, že p. Včelár nemal tam spomenúť ten pohlavný orgán, lebo je hulvátske. Nemusíme mať na všetko rovnaký názor ale by sme sa mali slušne vyjadrovať,

 • ako píše Jozef Šamaj, nás je viac ako vás to si uvedomte, ak aj budeme v opozícii aj tak budeme sila a my vám ukážeme také, že vám v parlamente proti ľudom nič neprejde lebo my sme ľudia, nie vy. Neprejde!. My sme tu! Nedáme sa a nevzdáme sa! Bude tak ako doteraz, po našom. Za pätnásť rokov sme sa naučili ako vyhrávať voľby a vieme ako a čo na ľudí platí. Tak nezavadzajte a choďte do eurúpskej piči. My si vystačíme sami. Nekazte vzduch lebo vás zmetieme ako prašivých psov aj s vašimi lídrami.
  Volíme našich osvedčených: Robko Fico, Pellegrini, Blanár, Baška, Ľubko Blaha, Richter, Saloň, Petrák, Vážny, Jariabek, Valocký, Kvorka, Ľubka Laššáková, Erik Tomáš -- toto je naša záruka istôt

 • Pripájam sa ku JUDr. Marián ĎURINA 14. februára 2020 v 10:19 -- nedajte sa ovplyvniť tými, čo majú iba čierne okuliare…ružové nemáme nikto, ale hlava je na nosenie mozgu a ten je na rozmýšľanie….ak si niekto myslí, že po voľbách a víťazstve “tích druhých” bude lepšie, dobre, máte na to právo -- ale neskúšajte do toho zatiahnuť aj nás, čo si myslíme, že to bude iba horšie, myslím si že nás je viac…. takže za 15 dní šťastnú ruku…..

 • Neverím,že dôchodky boli ako v rakúsku,lebo najskôr musia byť platy ako v rakúsku a potom sa môže rozdeľovať do odvetví … A pri moci boli hádam všetci ako SDKU-KDH-SaS-HzDS-Smer a iní ..- výsledok poznáme

 • Pravda je tiež taká, že sme mohli mať dôchodky podobné ako majú rakušáci keby štátostrana nepodporovala mafiu, nepomáhala rozkradačom DPH, korupcii a bola spravodlivosť voči zlodejom. Aj takáto je pravda. Preto rozum zostáva stáť že sa najdú medzi nami ich voliči kvôli tridsiatim strieborným.
  PS: áno, naší rodičia si zaslúžia viac ako 450 E za svoj hlas, o tom niet pochýb, prečo nie. Keď Pelegrini hovorí že peňazí je dosť a minister financií a riaditeľ NBS hovorí že to naruší systém a štátny rozpočet, tak ako?.
  Iba zaslepený nevidí. A prečo potom bola účelová kombinácia zverejnenia priemeru SD 449,9720304 EUR vo vzťahu ku našej valorizácii výsl. dôchodkov to sa snáď ani slušne okomentovať nedá.

 • Milí priatelia,

  dnešná koalícia Vám ani raz nesiahla a nezdaňovala Vaše výsluhové dôchodky, ani neuvažovali o tom. Prosím nezabudnite na to.
  Mám však silnú predtuchu, že tak spravia dnešní sľubovači o daňových bonusoch… a pod., teda najmä strany opozície. Voľte teda s rozumom, pretože bezprostredne sa Vás to týka ako voľby dopadnú.
  Držím Vám palce pre Vaše správne rozhodnutie.
  S priateľským pozdravom

  JUDr. M. Ďurina, Česká a Slovenská obec delostrelecká.

 • Majú pravdu, ako Faltin-Palfi- Sloboda atď.ale aj tak si myslím,že je bližšia košeľa ako kabát -- lebo aj jedna, tak aj druhá strana náš ošklbe nejakou formou a kto bude menšie zlo alebo katastrofa. / sľuby alebo -50% /

 • Milan Sloboda mjr.v.v. napísal: 13. februára 2020 o 20:41
  Súhlasím s poslednou vetou -- cit: “Nezaraďme sa medzi bezcharakterných, roky sme vychovávali našich podriadených k zodpovednosti”.koniec citátu.
  Len, nezáviďme aj ťažký život našim rodičom, starým rodičom, dnes civilným starobným dôchodcom, ktorí si tiež 13. dôchodok určite zaslúžia…
  Pre objektívnosť doplním z komentára kolegu Michala Savolta napísal: 12. februára 2020 o 10:19
  cit: “V dobe keď sme výsluháči (VD) nemali valorizované dôchodky (rep. valorizácia bola nula), od Kaliňáka a Glváča hrozilo zdanenie našich dôchodkov o 10% resp. 19%, náš boj s týmito prebiehal celú jeseň 2012. Vtedy vládla strana postavená na našich istotách — SMER SD -, ktorý vo voľbách 2012 získal neuveriteľných 83 poslaneckých kresiel. Opozícia bola takto vygumovaná.
  Teraz pred voľbami tá istá strana sľubuje všetko možné a najmä nemožné, aj každému dôchodcovi (mimo VD) ešte 450 euro na konci roka, iba ich treba voliť
  Ale aj:
  OĽaNO, Za Ľudí, PS-Spolu, /SaS — (zrušenie VD ?)/ a pod… — bolo podľa uvedených návrhov zákonov (je to vo viacerých komentároch nižšie) predpokladané zdanenie VD o 50 % tzv. celoplošne /kolektívnou vinou/ — u 160 až 180 ? útvarov silových zložiek (FMV, FMO, MV SR, MO SR), po boji výsl. dôchodcov, resp. odmietnutím recyklovaných návrhov zákonov terajšou vládnou koalíciou od r. 2014 po 6-tý krát — zdaňovanie VD neprešlo… (zatiaľ…).
  pozrite kontext všetkých komentárov mnohých našich kolegov (polícia, armáda) od 17. januára 2020 o 9:18 /táto rubrika/.
  Iba tak si môže každý z nás čitateľov vytvoriť čo najobjektívnejší záver.

 • Presne, jak píše Milan Sloboda- k zodpovednosti.Len ta taký malý pre mňa nepodstatný príklad, z mojej nie možno k sučasnej situácii, ale veľmi podobnej skusenost:
  Pri kaviarenských( v našom stredoslovenskom regione krčmových), rečiach, došlo i na penzie lampasákov a policajtov. ( bolo nás tám aj pár lampasákov a policajtov v.v. a aj ja a samozrejme mnoho premudrelých demokratov, liberalov- ale fašista žiadný- tým sa vyhýbame, jak môžeme a neodvážia sa medzi nás) . Avšak akýsi sopľoš- syn, možno vnuk. akehosi kvázipodnikateľa- šuflikanta,si tam vzual hlavné slovo, a obuval sa do nas. Do policajných a vojenských vyslužilcov. Snažil som sa ho uzemniť. Výsledok bol však ten, že som dostal ránu päsťou do ksichtu, so slovami “tu máš na ty lampasák….”.nebudem ďalej citovať…. To ma ale tak nahnevalo (ani nie tá rána, ale tie slova)že som sa ja starý somár a dedo do sopľoša pustil tak, že z neho nelietalo len perie, ale tiekla z neho aj krv. Síce len z nosa, ale aj to stačilo. Nastal kľud. Bolo okolo 20:00 hod. Neboli privolaní ani len mestskí policajti k bitke, nehovoriac už o štátnych, a krčma fungovala do záverečnej bez závad. Avšak bez kvazipodnikateľovho syna a jeho partie odkundesov, ktorých vzápäti vyhnala krčmarka mokrou metlou z krčmy von. Akurát tí mladíci- odkundesi sa akosi akoby vyparili. Dodnes ich nedokažem medzi ľudom identifikovať. A ani krčmárka ich už dlho nevidela. Asi zmenili lokál, kym nedostanú po papuli aj tam- jak dodala…
  Ale je to vec stará tak zo začiatku tohoto roku, nie z tohoto týždňa, aby si niekto nemyslel, alebo nedával podobnosti do súvislosti… Ja nekonšpirujem, len konštatujem.

 • Po trápnych videách, ktoré Smeru nepomohli, tak teraz Fico použil „najpopulistickejšiu politickú zbraň“ peniaze. Má to svoju logiku, lebo ako sa hovorí, peniaze často lámu charaktery aj voličov, a prieskumy stále ukazujú, že takých voličov je na Slovensku dosť. V panike nad klesajúcimi preferenciami Smer a SNS v bratskej spolupráci s fašistami odhlasujú všetko, čo svojim voličom na očiach vidia. Ešte pár takýchto víťazstiev vôle nezodpovednej časti ľudu a o pár rokov nemáme všetci čo žrať. Nezaraďme sa medzi bezcharakterných, roky sme vychovávali našich podriadených k zodpovednosti.

 • Program 58. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 18.2.2020 o 13:00:

  https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/schodza&ID=393#current

  Pre Jozefa: pozrite si nižšie komentár Michal Bartko z 12.02.2020 o 19:20 a 20:59

 • Ak tomu, čo sa tu píše dobre rozumiem, tak 13. dôchodok by mal patriť všetkým poberateľom VD v sume priemerného SD (cca 460 eur), bez ohľadu na tzv “súbeh”. Som zneistení z niektorých faktov uvádzaných v komentároch. Moja otázka teda znie.
  1. Či 13 dôchodok budú poberať všetci VD vo výške priemerného SD podľa doterajšej štatistiky cca 460 eur ?
  2 13. dôchodok budú poberať iba osoby, ktorým vznikol nárok podľa starého zákona v roku 1998 a osobám,
  ktorým vznikol nárok na VD do 30.6.2002 ? Teda len tým, čo mali nárok na tzv. vianočný príspevok a nebral sa
  do úvahy tzv. “súbeh”, pretože všetci, čo poberali dôchodok aj so SP si svoje zákonné povinnosti voči SP splnili.

 • Ja nemyslím teraz na politikov, či koaličných, alebo opozičných. Ti nám vyslužilcom aní jední, ani druhí nedoprajú nič dobré, už len zo zásady. Veď to všetci dobre vieme. Ja myslím, na systém starostlivosti aj o nás vyslúžilcov v naších rezortoch. Proste asi tak, že keď aj politici vypotia občas viac -- menej dačo k svetu, mal by na rezorte (armáda a policia sú myslím apolitické-aspoň funkcionari sa tým furt oháňajú) fungovať orgán, ktorý by tie výplody automatický aplikoval do zákonov, predpisov, nariadení a vyhlášok platných pre nás. A nečakať na pripomienky rôzných združení, spolkov, zväzov. No ale to som asi idealista…

 • Aj podľa mňa je ten návrh zákona p. Michalom Bartkom pekne vysvetlený.Ak som to správne pochopil, tak 13 dôchodok by sa týkal nás všetkých, čo máme tiež SD v súbehu dôchodkov VD (zákon č. 328/2002 Z.z.) + SD na základe prac. kat. a kat. funkcií, či už podľa §21, či §174 zákon č. 100/1988 Zb.Tam sú výšky SD v rozmedzí cca od 50 do 300 eur…
  Tam čo píšeš Ty Milan to sa najskôr týka samostatných výsl. dôchodkov podľa zák. č. 328/2002 Z.z. aj tam sú VD po r. 2002 atakujúce hranicu vo výške cca 400 eur (+-).Tam doteraz nebol ani Vianočný príspevok.Tých príkladov by asi bolo viac…

 • To, že ide iba o propagandu a nie o seriózny úmysel terajšej vlády, ukážem na príklade časti našich vojenských dôchodcov, ktorých by sa navrhovaná zmena mohla dotknúť.
  1. páni politici dobre vedia, že táto skupina VD jednoznačne potrebuje zvýšiť VD, lebo ich má oproti ostatným poberateľom VD nižšie. Inak by im 13. dôchodok nesľubovali. No namiesto toho aby túto nerovnosť odstránili raz a navždy (stačilo im terajšie VD zvýšiť mesačne napr. o 40 euro, čo je ročne 480 euro) tak ich chcú akože upokojiť tzv. 13. dôchodkom. Asi podľa toho hesla, že ak nás teraz zvolíte, nabudúce bude 13. dôchodok tiež, ak nás nezvolíte tak nebude. Inak sa tomu hovorí vydieranie alebo kupovanie hlasov.
  2. vláda tým, že túto novelu ušila horúcou ihlou a obišla v jej príprave vojenské organizácie (ZVSR, policajné odbory a podob.) iba potvrdila fakt, že vyslúžilci sú jej dobrí iba vtedy, ak im pri voľbách dajú svoje hlasy. Inak sú im ukradnutí.
  3.týmito odrobinkami neodstránia škody, ktoré na nás poslanci napáchali, keď nám v roku 2012, pár hodín pred účinnosťou zákona, zrušili valorizáciu.
  4. podobne ako pán Duben verím, že ak sa náhodou tieto zmeny zákona dostanú, až k pani prezidentke, tak ich nepodpíše a vráti ich na prepracovanie.

 • K Michalovi Bartkovi:
  Možno sa to aj stane, jak v závere píšete. Ale bude to zas len beh na dlhé trate. A Milan Kolen už žiaľ nie je medzi nami-čo je veľká škoda. Nemalo by to byť skôr tak, že keď sa predseda vlády dokáže popri všetkých svojích povinnostiach postarať ešte aj o všetkých civilných dôchodcov, tak MO, resp. MV, alebo nimi poverený funkcionár, by sa mal minimálne zmieniť ohľadne vyslužilcov, v našom prípade. Lebo vieme, a hlavne máme už dlhodobé skúsenosti jak to s tými natlakovými, pripomienkovými a čo ja viem ešte jakými akciami občianských združení zvyčajne dopada. Viac-menej do stratena.

 • Kazdopadne SNS a Smeru utekajú preferencie a poriadne keď sa odhodlali k takémuto zúfalému činu. Keď nato máme, doprajem dôchodcom a rodinám s deťmi, nech je 14., 15., aj 25. dochodok a rodinam s detmi aspon 1000 eur na pridavkoch. A ked to Pellegrini s Dankom a Ficom neodsuhlasia, potom nech su to socialne monstra a škodcovia tomuto ľudu.
  Pellegriniho/Danka sa treba opytat v predvolebnej diskusii, preco vlastne zaplatili SkyTollu ten 1 milion € na zavedenie 365-dnovej znamky, ked tymto ich krokom ju uz nikto nebude kupovat -- teda ak to naozaj prejde.
  Vráti SkyToll ten milión aby sa rozpočet na 2020 vyrovnal?
  Nesystémová úbohosť za úbohosťou. Potkan je v rohu, namiesto aby sme ho dorazili sa tešíme (VD) že aj nám niečo kvapne, holub na streche?

 • Pre Lubomir Duben:
  Pán kolega, myslím si, že návrh zákona je napísaný dobre, a zdá sa mi aj spravodlivé, že pri výsluhových dôchodcoch, ktorí poberajú dávky aj zo všeobecného systému, sa výška budúceho 13. dôchodku bude odvíjať od získanej doby poistenia vo všeobecnom systéme (samozrejme okrem vojakov a policajtov, ktorí poberajú dávky uvedené v navrhovanom § 143al zákona 328/2002 Z.z.).
  Návrh zákona sa netýka vojakov a policajtov, ktorí nepoberajú dávky podľa navrhovaného § 143al v zákone 328/2002 Z.z. Na to, aby aj výsluhoví dôchodcovia poberali trinásty výsluhový dôchodok a ďalšie trináste dávky zo sociálneho zabezpečenia, teda z osobitného systému, je potrebná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Do decembra 2020 je ešte ďaleko. Ak bude schválený 13 dôchodok vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia, bude potrebné, aby občianske združenia zastupujúce výsluhových dôchodcov vyvinuli tlak na správcov osobitných účtov, aby odstránili diskrimináciu výsluhových dôchodcov a prijali aj pre výsluhových dôchodcov 13. výsluhový dôchodok a ďalšie dávky zo sociálneho zabezpečenia vyplácaných z osobitných účtov.

 • Pre Michal Bartko:
  Pán kolega, až keď som si prečítal Váš ostatný príspevok a zároveň aj návrh zákona pochopil som, že text zákona je u výsluhových dôchodcov tak sformulovaný, že mu nerozumiem. Ale načo si trápiť šedé bunky mozgové. Veď návrh zákona ešte nebol schválený v NR SR a ak by aj náhodou prešiel nepodpíše ho p.prezidentka a vráti sa do NR SR. A to už bude len pár dní do volieb.
  Myslím si, že tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok za celoživotnú namáhavú prácu by si 13-ty dôchodok zaslúžili, ale vravím, kto rýchlo dáva dva krát dáva. Súčasná vládna koalícia na to mala dostatok času a konkrétne strana Smer v predchádzajúcej vláde bola štátostrana, ale zmohla sa len na zákerným spôsobom anuláciu v posledný deň už hroziacej valorizácii v roku 2012 s vysvetlením, že by ináč nastala katastrofa štátu.

 • Pre vojaka a policajta, ktorým neboli vo výsluhovom dôchodku zhodnotené všetky doby poistenia v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia, a teda poberajú aj starobný dôchodok za obdobie nezhodnotené v tomto osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia, sa navrhuje podľa navrhovaného § 77b ods. 2 písm. b) trinásty dôchodok v plnej výške len ak dôchodkový vek dosiahol v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 a získal aspoň 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Po tomto tomto dátume na plnú výšku trinásteho dôchodku bude mať nárok len vojak alebo policajt, ktorý má 15 rokov získaného obdobia dôchodkového poistenia. Ak má mennej alebo viac, tak sa jeho výška určí podľa vzorca uvedeného v ostatne citovanom navrhovanom ustanovení.

 • V krátkosti sa dá povedat, že 13.dôchodok obdržia poberatelia dávok,ktoré im boli priznané podľa 5.časti zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení (aj keď sú teraz považované za výsluhové dávky). Poberatelia výsluhových dávok (ako i výsluhových príspevkov a príspevkov za službu považovaných za výsluhový dôchodok) na to nemajú nárok. Pozitívny je fakt, že aspoň pri 13.dôchodku dostanú naši vojenskí (policajní…) dôchodcovia plnú sumu tak ako “civilní” poberatelia dávok a nie ako u valorizácii, keď sa im rátajú len odslúžené roky napriek tomu, že pre nárok a výšku priznanej dávky sa im rátali všetky roky poistenia (civilné aj vojenské) čo zaváňa diskrimináciou.

 • Návrhy zákonov:
  -- zákon o 13. dôchodku,
  -- zákon o sume prídavku na dieťa vo výške 50 eur a aj
  -- zákon o zrušení zákona o diaľničnej známke
  boli dnešného dňa, t. j. 12.02.2020 doručené do parlamentu v znení uvedenom na stránke NR SR:

  https://www.nrsr.sk/web/?sid=zakony/prehlad/predlozene

 • B. Osobitná časť
  K článku I (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)
  K bodom 1 a 2 [§ 13 ods. 2 písm. a) a písm. b)]
  Navrhuje sa rozšíriť okruh dôchodkových dávok, ktoré sa poskytujú z dôchodkového poistenia o novú dôchodkovú dávku – 13. dôchodok.
  K bodom 3 a 5 (§ 77a, § 77b a § 109 ods. 2)
  Navrhujú sa podmienky nároku na 13. dôchodok a jeho výplatu. 13. dôchodok bude ex offo vyplatený poistencom, ktorí majú v decembri kalendárneho roka nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku, alebo sociálneho dôchodku.
  Sumy 13. dôchodku sa navrhujú určiť v závislosti od priemerných mesačných súm príslušných dôchodkových dávok vykázaných Sociálnou poisťovňou k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa určuje suma 13. dôchodku. Poberateľovi starobného dôchodku sa teda napríklad navrhuje vyplatiť 13. dôchodok v priemernej sume starobného dôchodku vykázanej k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka a poberateľovi sirotského v priemernej sume sirotského dôchodku. Na účely určenia sumy 13. dôchodku poberateľov invalidných dôchodkov sa navrhuje rozlišovať medzi priemernou sumou invalidného dôchodku poistenca, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 % a priemernou sumou invalidného dôchodku poistenca, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je najviac 70 %. Priemerná suma sociálneho dôchodku sa navrhuje ustanoviť rovnako ako priemerná suma invalidného dôchodku poistenca, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %.
  Navrhuje sa úmerné krátenie sumy 13. dôchodku poistenca, ktorého suma dôchodkovej dávky bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získane v cudzine podľa Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, alebo medzinárodnej zmluvy alebo s prihliadnutím na obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ktoré zakladá nároku na výsluhový dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Účelom tohto úmerného krátenia je, aby sumy 13. dôchodku dotknutých poistencov zodpovedala dĺžke obdobia dôchodkového poistenia získaného podľa zákona o sociálnom poistení.
  Navrhuje sa, aby v prípade súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky sa vyplácal len ten, ktorého suma je najvyššia. Tým sa navrhuje predísť kumulácii vyplácania 13. dôchodkov.
  Navrhuje sa, aby sa 13. dôchodok vyplácal v deň splatnosti dôchodkovej dávky v decembri kalendárneho roka.
  K bodom 4 a 13 (§ 82 ods. 10 a § 293eq)
  Navrhuje sa, aby 13. dôchodok na rozdiel od ostatných dôchodkových dávok nepodliehal valorizácii podľa § 82 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Suma 13. dôchodku sa bude zvyšovať rastom priemernej sumy sólo dôchodku príslušného druhu.
  K bodom 6, 7 a 8 (§ 162 ods. 1, § 163 ods. 1, 168a ods. 1)
  Navrhuje sa ustanoviť, ktorý zo základných fondov Sociálnej poisťovne je určený na výplatu 13. dôchodku. V prípade, ak nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu vzniká na základe vyplácania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku, ktorého nárok je odvodený od starobného alebo predčasného starobného dôchodku, je príslušný základný fond starobného poistenia. V prípade, ak nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu vzniká na základe vyplácania invalidného dôchodku a pozostalostného dôchodku, ktorého nárok je odvodený od invalidného dôchodku, je príslušný základný fond invalidného poistenia. Zároveň sa navrhuje,
  2
  aby 13. dôchodok vyplácaný na základe vyplácania sociálneho dôchodku a invalidného dôchodku z mladosti bol hradený z finančných prostriedkov, ktoré štát poskytuje na osobitný účet Sociálnej poisťovne.
  K bodom 9, 10 a 11 (§ 226 ods. 1 písm. o), p) a q) -- šiesty bod)
  V súvislosti so spôsobom určovania sumy 13. dôchodku sa navrhuje rozšírenie povinnosti Sociálnej poisťovne o povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle do 31. augusta príslušného kalendárneho roka sumy priemerných mesačných súm dôchodkových dávok platných k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Zmeny označenia písmen § 226 ods. 1 súvisia s novelami zákona o sociálnom poistení, ktoré ešte nadobudnú účinnosť (napr. novela zavádzajúca ročné zúčtovanie v sociálnom poistení).
  K bodu 12 (§ 233 ods. 10 a 11)
  V súvislosti s návrhom na zrušenie zákona o poskytovaní vianočného príspevku sa navrhujú príslušné legislatívno-technické úpravy.
  K bodu 14 (§ 294aa)
  V súlade so zámerom transformácie vianočného príspevku na 13. dôchodok v nadväznosti na návrh zavedenia 13. dôchodku sa navrhuje zrušiť zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku v znení neskorších predpisov.
  K článku II (zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmen a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
  Navrhuje sa upraviť nárok na výplatu a výplata 13. dôchodku poberateľom výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, ktorým bol na tento dôchodok prekvalifikovaný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok priznaný podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení (5. časť zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení), na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov z dôvodu vzniku osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov. V zmysle uvedeného sa navrhuje, aby 13. dôchodok patril tým výsluhovým dôchodcom, ktorí mali nárok na vianočný príspevok podľa zákona o poskytovaní vianočného príspevku, avšak bez ohľadu na výšku dôchodku.
  Zároveň sa navrhuje, aby poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, vyplácal 13. dôchodok útvar príslušného silového rezortu. Obdobne sa postupovalo aj pri vyplácaní vianočného príspevku uvedených poberateľov dôchodkových dávok.
  Navrhuje sa, aby 13. dôchodok vyplácaný útvarom príslušného silového rezortu bol výdavkom osobitného účtu.
  3
  K článku III (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
  V súvislosti s návrhom na zavedenie 13. dôchodku sa navrhuje ustanoviť, že 13. dôchodok sa nepovažuje za príjem na účely určenia súm životného minima. Rovnako to bolo v prípade vianočného príspevku.
  K článku IV (účinnosť)
  Navrhuje sa, aby čl. I, okrem bodu 10 a 11, čl. II a III nadobudli účinnosť 1. apríla 2020. Navrhuje sa, aby čl. I bod 10 nadobudol účinnosť 1. januára 2021 a článok I bod 11 1. januára 2023

 • Návrh
  ZÁKON
  z …………….. 2020,
  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
  Čl. I
  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z. a zákona č. 467/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
  1. V § 13 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
  „5. 13. dôchodok,“.
  2
  2. V § 13 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
  „4. 13. dôchodok,“.
  3. V prvej časti tretej hlave sa za šiesty diel vkladá siedmy diel, ktorý znie:
  „Siedmy diel
  13. dôchodok
  § 77a
  Podmienky nároku na 13. dôchodok
  Nárok na 13. dôchodok a nárok na jeho výplatu má poistenec, ktorý má v decembri kalendárneho roka nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku.
  § 77b
  Určenie sumy 13. dôchodku
  (1) Suma 13. dôchodku je vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma 13. dôchodku. Príslušnou dôchodkovou dávkou podľa prvej vety pre
  a) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  b) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %.
  (2) Suma 13. dôchodku poistenca, ktorého suma dôchodkovej dávky bola určená s prihliadnutím na obdobie
  a) poistenia získané v cudzine podľa osobitného predpisu4) alebo podľa medzinárodnej zmluvy, je pomerná časť priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky podľa odseku 1, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa predpisov Slovenskej republiky,
  b) výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ktoré zakladá nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2) sa určí ako podiel súčinu priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky podľa odseku 1 a počtu rokov získaného obdobia dôchodkového poistenia, a počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok.
  (3) Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia.
  (4) 13. dôchodok sa vyplatí v deň splatnosti dôchodkovej dávky v decembri kalendárneho roka, ak § 116 ods. 3 neustanovuje inak.“.
  Doterajší siedmy diel sa označuje ako ôsmy diel.
  3
  4. § 82 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
  „(10) Na 13. dôchodok sa odseky 1 až 9 nevzťahujú.“.
  5. V § 109 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak § 77a neustanovuje inak“.
  6. V § 162 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
  „d) 13. dôchodku.“.
  7. V § 163 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
  „c) 13. dôchodku.“.
  8. V § 168a ods. 1 sa za slová „dôchodku podľa § 70 ods. 2“ vkladá čiarka a slová „13. dôchodok pre poberateľa sociálneho dôchodku a poberateľa invalidného dôchodku podľa § 70 ods. 2“.
  9. V § 226 ods. 1 sa písmeno o) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
  „6. priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok platné k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,“.
  10. V § 226 ods. 1 sa písmeno p) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
  „6. priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok platné k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,“.
  11. V § 226 ods. 1 sa písmeno q) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
  „6. priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok platné k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,“.
  12. V § 233 ods. 10 a 11 sa vypúšťajú slová „a na účely poskytovania vianočného príspevku“.
  13. Za § 293ep sa vkladá § 293eq, ktorý vrátane nadpisu znie:
  㤠293eq
  Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2020
  Na 13. dôchodok sa § 293dx nevzťahuje.“.
  14. Za § 294 sa vkladá § 294aa, ktorý znie:
  㤠294aa
  Zrušuje sa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 463/2008 Z. z., zákona č. 242/2011 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 242/2015 Z. z., zákona č. 287/2016 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z. a zákona č. 222/2019 Z. z.“.
  4
  Čl. II
  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 153/2019 Z. z. a zákona č. 466/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
  Za § 143ak sa vkladá § 143al, ktorý vrátane nadpisu znie:
  㤠143al
  Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2020
  (1) Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, poberateľovi výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, ktorému bol na tento dôchodok prekvalifikovaný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok priznaný podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa tohto zákona, a poberateľovi vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku po poberateľovi prekvalifikovaného starobného dôchodku, prekvalifikovaného invalidného dôchodku, prekvalifikovaného čiastočného invalidného dôchodku alebo prekvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov, ktorí majú nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka vyplatí útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia v decembri spolu s príslušnou dôchodkovou dávkou 13. dôchodok vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma 13. dôchodku. Príslušnou dôchodkovou dávkou podľa prvej vety pre
  a) výsluhový dôchodok je starobný dôchodok,
  b) invalidný výsluhový dôchodok je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  c) vdovský výsluhový dôchodok je vdovský dôchodok,
  d) vdovecký výsluhový dôchodok je vdovecký dôchodok
  e) sirotský výsluhový dôchodok je sirotský dôchodok.
  (2) Výdavky na 13. dôchodok sú výdavkami osobitného účtu.“.
  5
  Čl. III
  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 226/2019 Z. z. sa mení takto:
  V § 4 ods. 3 písmeno i) znie:
  „i) 13. dôchodok,15)“.
  Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
  „15) § 143al zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. …/2020 Z. z.
  § 77a a 77b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. …/2020 Z. z.“.
  Čl. IV
  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2020 okrem čl. I desiateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021, a čl. I jedenásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

 • Nič v zlom, myslel som to dobre.Čím viac informácii občan má, tým je širšia vzorka prieskumov pre jeho rozhodnutie sa vo voľbách.Mimo týchto uvedených prieskumov som si iné zverejnené mas-mediálne (iných denníkov) prieskumy agentúr niečo nad 1000 respondentov, resp. virtuálne voľby nevšimol.Tie uvedené vzorky “virtuálnych voličov” by mali byť jedny z najširších.V mnoho tisíckach občanov.Cca. pol milióna -- milión dôchodcov SR, starších občanov ani nemá internet, prípadne na ňom nevedia pracovať -- ale, zaslúžené volebné právo takisto majú.Dokonca ešte poberajú z rôznych dôvodov dôchodky poštou a pod.Sú aj iné individuálne situácie.Nato poniektorí politici akoby zabúdali.Ak nemyslíme oficiálne prieskumné agentúry, v šírke vzorky prieskumov cca 1000 (+) ľudí, ktoré sú tak často mnohými, aj politikmi rôznych politických strán spochybňované.Na základe údajov z minulosti na to bolo už viac krát poukazované. (mediálne).Prajem všetkým pekný a slnečný deň.

 • V dobe keď sme výsluháči (VD) nemali valorizované dôchodky (rep. valorizácia bola nula), od Kaliňáka a Glvača hrozilo zdanenie našich dôchodkov o 10% resp. 19%, náš boj s týmito prebiehal celú jeseň 2012. Vtedy vládla strana postavená na našich istotách -- SMER SD -, ktorý vo voľbách 2012 získal neuveriteľných 83 poslaneckých kresiel. Opozícia bola takto vygumovaná.
  Teraz pred voľbami tá istá strana sľubuje všetko možné a najmä nemožné, aj každému dôchodcovi (mimo VD) ešte 450 euro na konci roka, iba ich treba voliť.

 • Apolitičnosť zabezpečuje médium? v tomto prípade “nezávislý” denník PRAVDA?
  A čo čitatelia iných “nezávislých” denníkov, ktorí za pravdou nechodia do PRAVDY ale do svojich?
  Je to rovnaké ako toľko kritizovaný “OĽANO kvíz”: https://rozhodni.obycajniludia.sk/

 • Urobme si aj my generálku parlamentných volieb 2020.Denník Pravda spustil virtuálnu anonymnú anketu na dnes od 07.00 -- 22.00 hod.
  Výsledky ankety budú známe dnes večer po 22.00 hod.Anketa je dostatočne anonymná a spĺňa tiež apolitičnosť tejto rubriky ako aj webu.
  Ak to bude webmajstrom p. Badom povolené. … https://volby.pravda.sk/virtualne-volby/
  /pre informáciu/.

 • Sme tu v tejto diskusii, samí vyskužili (možno aj aktívni) príslušníci silových rezortov. A dúfam, že nenapíšem nezmysel,keď skonštatujem, že sme zvyknutí na tvrdšie slova, vety a myšlienky, možno viac, ako kadejakí kaviarenskí alebo krčmoví štamgasti, nehovoriac o bežných ľuďoch. A hlavne otrlejší. Preto si dovolím napísať, že:”všetko sa dá, len treba chcieť”. Ale keď čítame medzi riadkami, tak mi to vychádza opak, ž.Že by sa aj chcelo, len sa žiaľ už nedá. Resp. nestíha. To čo odznelo včera na TV staniciach, sa trošku opozdilo. Malo to odznieť tak pred pol rokom, lepšie ešte skôr.Dokonca to môže byť aj kontraproduktívne. Stačí, keď zajtra, za dva dni, za týždeň, vystúpi na obrazovke dajaké gorilie mláďa, cvičený šimpanz, narkoman, ci podobný úchyl a skonštatuje:”ja vám ľudia síce nesľubujem, že do konca februara toto prejednáme, ale garantujem, že po voľbách , keď ma zvolíte, to bude prvá vec, čo do parlamentu predložím. A keď to nedodržím, dávam verejný prísľub, že v ten deň podám demisiu”. No a verte, že v ten okamih, naberie podpäťpercentná strana možno násobne hlasov viac. Či?

 • To, čo dnes splodili hlavy troch koaličných politikov, je ukážka straty nielen obyčajného sedliackeho rozumu, ale aj dôkaz o tom, že koalícia si sama priznáva beznádejnosť situácie v akej sa, 18 dní pred voľbami, ocitla. Ono to síce začalo už vystúpením predsedu vlády SR, ktorý pred celou slovenskou verejnosťou na plné ústa povedal, že … „ život v Bratislave je úplne iný ako na zbytku Slovenska. Bratislava je jedna bublina a mnohí, ktorí tu žijú ani netušia, ako sa reálne žije za priemerný plat alebo minimálnu mzdu v niektorej z fabrík a ako sa dá alebo nedá vyžiť“ … Človek nemusí vedieť čítať s porozumením na 100 %, a aj tak mu tieto slová jednoznačne hovoria, že ten čo ich povedal, priamo priznal, že Slovensko, okrem Bratislavy, je krajinou chudoby a biedy. A tak si úplne normálne, každý trocha uvažujúci človek, dá ozaj jednoduchú otázku. A kto zato môže ? No predsa vláda, ktorá tu posledných 12 rokov vládla. Čiže terajšia koalícia. Toto samo o sebe stačí nato, aby si každý volič veľmi, ale veľmi jasne uvedomil, ako sa bude mať ďalšie 4 roky, ak ich opäť zvolia do čela štátu.

  To, že koalícia je skutočne v koncoch, potvrdzujú aj jej skutky, ktoré dnes napadli triumvirát pánov: Fico, Pellegrini a Danko. Chcú totiž zvolať zasadanie národnej rady, ktoré ale nemá oporu v žiadnej logike. Ani politickej, ani sedliackej ale ani v jednoduchých počtoch. Chcú totiž rozhodnúť o niečom, čo aj keby sa im to podarilo presadiť, nijako nedokážu voličom garantovať. Totiž …
  dokončenie tu: http://doko.blog.portal.sk/detail-panicky-strach-opantal-koaliciu-.html?a=90848197c0e614a9de66888e63d837a6

 • Chlapi, reči sa hovoria a chlieb sa je. Či tak, alebo onák, politici sa vždy vadili, vadia a vadiť sa budu. Ale podivajte sa dnes na TV. Ide sa zvolavať mimoriadná schôdza NR kvoli 13-tému SD. A či v BA sa vedu kaviarenské reči, V Terchovej krčmove a na východe vychodniarske? To je hádam jedno. Keca sa všade, lebo ústava to dovoľuje… Hlavne aby všetko viedlo k tomu, aby platila predchadzajúca veta.

 • Ja len na margo volieb zo zahraničia “Zahraničný Slováci”. Neprichádza mi to kóšer, veď v drvivej väčšine “zahraničných Slovákov”, ktorý nemajú na území SR trvalý pobyt ide o osoby, ktoré tu neboli niekoľko rokov a hlavne tu nežijú: Pýtam sa aké majú asi informácie, ako sa na Slovensku žije a od koho ich majú ? A ten enormný záujem o parlamentné voľby v tomto roku (údaje hovoria o cca 50-60 tisíc občanoch), v minulosti bol záujem cca 6 tis. osôb. Nezdá sa mi to náhoda. A fakt, že zo zahraničia nám “pomôžu” zvoliť tú správnu vládu sa mi nezdá kóšer.

 • “A potom si dovolí Peter Pellegrini povedať, že „v Bratislave sa nežije skutočný život, tak ako sa nežije skutočný slovenský život u ľudí v zahraničí”… viac: https://www.aktuality.sk/clanok/763172/komentar-petra-bardyho-ficov-a-pellegriniho-antisocialny-stat/?AT=wgt.hp_hp-najcitanejsie-3hod.c.x…A.
  Ja snáď len toľko -- väčšina z nás žije skutočný život, taký život, ako je od r. 2012 opísané aj na tomto webe.Nie všetci z BA sme bratislavská kaviareň, či horných 10 tisíc…

 • Malá sonda do duše národa
  Sme znudená krajina väčšinovo pasívnych občanov, z genetikou kradnutia, podvádzania, rodinkárstva, závisti, občianskeho zápecníctva, bojazlivosti prezentovanej ako opatrnosť, anonymného virtuálneho hrdinstva a večnej ublíženosti, v ktorej lone sa rodia politici sľubov a konfliktov. Aj preto káričku nemá kto ťahať.
  Ale tí doterajší už svoj čas dostali, nevyužili ho pre nás iba pre seba, tak nech idú a dajú priestor iným, horšie nemôže byť ak, tak iba dočasne.

 • Ako píšete p. kolega nižšie,cit: “Samozrejme, že neverím že by kadejaké gorilie mláďata, cvičení šimpanzi,pozemkoví podvodníci, exsupermani, či drogoví díleri, a podobné individua čo sa pretrčajú momentálne na obrazovkách vôbec si ich prečítalí, počas ďalších 4-roch rokov. Nie to ešte riešili”.
  Ja iba dodám, tak mne to je už jedno, max. do roka končím vďaka stavu nášho zdravotníctva…, preto vás p. kolega a všetkých podporím, voľte rokmi osvedčené strany, však oni už vedia ako na nás, na ovečky. Neverte že to dokáže zmeniť iný slovák, potrebujeme vodcu, pevnú ruku a tú máme rokmi overenú a osvedčenú u pp. Fica, Danku a Harabína.
  Pekne slnečný deň prajem.

 • K M.Pálfimu a Š Murckovi:
  Kamaráti (obidvaja ste), je to tak dajak, ako píšete. Len treba zvážiť, setsakramentsky zvážiť, koho pripustime ku kormidlu po tom prestupnom februári. Či osvedčenu klasiku, aj s jej občasnými výstrelkami(veď kto nič nerobí nič nepokazi), alebo šuflikantov, proti ktorým je aj chrobák Truhlík “hadra”, pretože všetko vedia, všade boli a tam kde neboli sa chystajú zajtra.
  Ja osobne napríklad, aj keď v poslednom skoro roku mám nejaké zbytočné starosti,ktoré nemuseli nastať a ktoré by sa dali vyriešiť fakt možno lusknutím prsta tak do týždňa-dvoch, keby sme všetci vo veci zainteresovaní boli čo k čomu-jak sa vraví.Samozrejme, že neverím že by kadejaké gorilie mláďata, cvičení šimpanzi,pozemkoví podvodníci, exsupermani, či drogoví díleri, a podobné individua čo sa pretrčajú momentálne na obrazovkách vôbec si ich prečítalí, počas ďalších 4-roch rokov. Nie to ešte riešili. Takže pomaly ale isto rieším, vysvetľujem a domáham sa, keď mi to čas dovoľuje. No a ako SD-VD mám času habadej, tak pomaly ale isto(aspoň dúfam)sa snažím aj ten čas dajak zabíjať -:)

 • Doplnenie komentára 6. februára 2020 o 8:12
  Po zbabranom (aj pre nás vd-sd) samostatnom vládnutí smeru-sd v r. 2012-2016, veľa z nás vd aj sd dôchodcov volila v r. 2016 do terajšej vládnej koalície sns, krúžkovali sme našich kolegov.Je to v komentári z 22. marca 2016 o 8:32 … https://www.bezpzlozky.eu/2015/10/ako-podporit-tento-web-www-bezpzlozky-eu/ … kto chce, si pozrie…
  Je pravdou, že situácia sa v prieskumoch agentúr celého spektra všetkých politických strán zase dynamicky menila a neustále mení a to najmä po r. 2018, vražde novinára a jeho snúbenice.Ľudia sú naštvaní snáď na všetko, čo bolo pred tým pod pokrievkou 30 r., a teraz sa akoby čarovným prútikom vyplavilo všetko na povrch.(odtrhol sa ventil).Akoby nám mnohým Slovákom chýbal pud sebazáchovy.(aj pri voľbách?)A vsádzali ako v lotérii (krúžkovali-aj pri par. voľbách sami proti sebe samým, proti vd a sd) sme na rýchle a lacné riešenia.Čo sa nevyriešilo za 30 r., nie je predsa možné vyriešiť lusknutím prsta hneď a zaraz za -- 1 rok… naviac aj nakoniec od r. 2018 už predsa neplatí “skutok sa nestal”.Doba sa zmenila -- všetko je iné.

 • No to viete chlapi, je to už raz tak. To sa to gazduje kadejakým “šedým eminenciam” , keď nenápadne zoberu tu euro, tam dva, onám tri a viac, aj nám vyslužilcom. S oddôvodnením, že pred 20-30 rokami sa stala chyba vo výpočtoch v halieroch a dneska po “hlbkových kontrolách” sa to prejavuje už v eurách.Alebo, že nemaš nárok na započítanie napríklad 5 rokov do VD, lebo si skončil štatnu službu deň pred platnosťou zákona…písal som už tu niekde o tom a korenšpondenciu s uradmi na túto tému už vediem skoro rok. No tak potom sa nečudujme, že osobný šofér “šedej eminencie” vysokého úradu má plat jak minister. Len tak mimochodom na porovnanie: šoferi kamionov(44-tonové jazdné súpravy), berú poväčšinou minimálne platy, či v ČESMADe, alebo v UNASe .A u prepravcov jak ja ich nazývam “šuflikantov” ani toľko a žijú z diet obdoba cestovných príkazov, jak sme ich poznali my dakedy),na ktoré narok majú a sú v každom štáte rôzne(u nás najnižšie) Viem o čom píšem- bol som kamionista, celých 10 rokov, po odchode zo št. služby. 🙂

 • a este toto nie blud, toto pravda (krute aj pre vojnovych veteranov nie iba pre profesionalov) cit.:
  Priemerný mesačný plat osobného šoféra generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva obrany SR RSDr. Jána Hoľka bol za minulý rok 4498 eur. Upozornili na to predstavitelia hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), podľa ktorých ide o výsmech do tváre všetkých vojakov a zamestnancov rezortu obrany.
  suhlasim s olano
  potom sa dobre predavaju pozemky v tatranskych matliaroch, zruboch, sirave a inde po 15 euro.
  volme s rozumom (dankovym a holkovym

 • po dlhodobejšom prezeraní ficovych videí k volbam som takisto ako p. palfi prišiel k zaveru ze najlepsie zlo je volit novy smer, sns a hid., dokonca maju celkom zrusit vlaky aj cesty autom po nasich dalniciach cez tunel visnove !
  ludia dochodcovia nedajme sa a volme najlepsie zlo a este vam zostane i na nevalorizaciu a istoty.
  kotleba: ZOSTATNIME STRATEGICKE PODNIKY , lacnejsia elektrina, teplo aj voda.
  priatelia , vyhlasujem sutaz o najvacsi blud a podvod prihlaste sa, to je nas program.

 • Reakcia na komentár Š.Murcko napísal: 4. februára 2020 o 10:47
  Voľby do parlamentu 2020 … voliť “menšie zlo” ? … súhrn komentárov tejto rubriky od 17. januára 2020 o 9:18 veľa toho pre každého z nás napovie.
  OĽaNO, Za Ľudí, PS-Spolu, /SaS -- (zrušenie VD ?)/… -- bolo (je) podľa uvedených návrhov zákonov (v komentároch) predpokladané zdanenie VD o 50 % tzv. celoplošne /kolektívnou vinou/ -- u 160 až 180 ? útvarov silových zložiek (FMV, FMO, MV SR, MO SR), po boji výsl. dôchodcov, resp. odmietnutím recyklovaných návrhov zákonov terajšou vládnou koalíciou od r. 2014 po 6-tý krát -- zdaňovanie VD neprešlo… (zatiaľ…).
  Smer-om SD predpokladané zdanenie z r. 2012 bolo navrhované o 19 % resp. stabilizačný odvod bol plánovaný vo výške 10 % -- po boji výsl. dôchodcov zdaňovanie nebolo realizované.
  Každý sa tam v uvedených komentároch od 17.1.2020 nájdeme… hrá sa vo voľbách 2020 o veľa (pre nás VD o všetko) ?… nezabudnime.

 • Najnovšie informácie z prostredia rezortu MO SR z dennej tlače:
  Horezza a.s. (100% akcionár MO SR) odpredala pozemky v Tatranských Matliaroch a Tatranských Zruboch v intraviláne mesta Vysoké Tatry za cenu 15 € za m/2. K predaju pozemkov sa vyjadril aj poslanec mesta V.Tatry s tým, že mesto tam mohlo vybudovať parkovisko alebo nájomné byty. Zaujímavé je zdôvodnenie hovorkyne MO SR, ktorá sa oháňa skutočnosťou ,že väčšiu časť areálu v Tatranských Matliaroch odpredalo “bývalé vedenie” Horezzy a.s. (akokeby MO SR aj predtým nebolo akcionárom a ako keby nevymenovalo toto “bývalé” vedenie) a vrchol drzosti je tvrdiť, že okrem iného sa museli odpredať pozemky pre “vysoké náklady na údržbu”. Pozrel som sa na účtovné výkazy Horezza a.s. ako si vedie už “nové” vedenie spoločnosti a našiel som údaj, že v roku 2017 spoločnosť vykázala zisk (fakticky stratu) -- 600.985 € a v roku 2018 už síce kladné číslo zisk 316.181 €, ale len za cenu predaja vlastného majetku a nie z vlastných výkonov.
  Nech si každý spraví z týchto maličkostí svoj názor a nepátra po veľkých veciach na MO SR lebo mu nebude chutiť jesť a zdvihne sa mu tlak čo v našich rokoch môže zle skončiť.

  Ďalšou perličkou je údaj, že osobný šofér vedúceho služobného úradu Jána Hoľka (šedá eminencia ministerstva má priemerný mesačný plat za rok 4.498 € a to je bez VŠ a maturity.
  e.

 • Vážení kolegovia,
  na stránke Asociácie policajtov vo výslužbe https://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php/9-uvod/295-oznam-volby 2020 bolo 1.2.2020 k Voľbám 2020 Prezídiom APVV uverejnených 6 otázok aj s odpoveďami ako sa politické strany zachovajú k osobitnému systému soc.zabezpečenia bezp. a ozbrojených zložiek, systému valorizácie,aké zmeny navrhujú…….Je to celkom zaujímavé čítanie.
  Mrzí ma, že Ústredná rada ZV SR v danej oblasti nespolupracuje s APVV a sú to otázky len za APVV.
  Myslím si , že UR ZV SR musí spolupracovať aj teraz pred voľbami a chrániť záujmy svojich členov i nečlenov , aby bolo jasné aké stanoviska k osobitnému systému soc. zabezppečenia zaujímajú politické strany v prípade vládnutia po voľbách 2020. Na stránkach https://zvazvojakov.sk/ k tomu nieje nič.

 • Zaujímavá informácia zo Švédska (zdroj nyheteridag.se):
  Iracký minister obrany aj s manželkou poberá sociálne dávky vo Švédsku.
  Prebieha vyšetrovanie zneužívania švédskeho sociáneho systému. Iracký minister obrany má od roku 2015 švédske občianstvo a stále poberá sociálnu odporu. Má falošnú registráciu miesta trvalého pobytu. V žiadosti o sociálnu dávku uviedol, že nemá žiadne príjmy a ni jeho manželka, ale patra medzi najbohatšie rodiny v Iraku. Jedenkrát ročne navštívia Švédsko na 1 týždeň, aby vyplnili doklady umožňujúce ďalšie poberanie dávok a byt , kde vykazujú trvalý pobyt prenajali inej osobe.
  Toto je len vrchol ľadovca, ktorý svedčí o rozsiahlom probléme zneužívania švédskeho sociálneho systému zo strany cudzincov a kedže ich tvoria najmä emigranti platí trend nevidieť, nepočuť a nehovoriť.

 • Tu je ten spomínaný bod 7. :
  7. Informácia o výpočte priemerných mesačných súm dôchodkových dávok podľa § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 266/2017 Z. z. (Podnet Asociácie Policajtov vo výslužbe)
  Informáciu o výpočte priemerných mesačných súm dôchodkových dávok podľa § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 266/2017 Z. z. (Podnet Asociácie Policajtov vo výslužbe) predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplňujúce informácie k predmetnému materiálu poskytla p. Vörösová.
  Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala
  uznesenie č. 76/06/19
  Dozorná rada Sociálnej poisťovne
  a) berie na vedomie

  informáciu o výpočte priemerných mesačných súm dôchodkových dávok podľa § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 266/2017 Z. z.
  b) ukladá

  pripraviť odpoveď na podnet Asociácie Policajtov vo výslužbe listom predsedu Dozornej rady Sociálnej poisťovne
  Z: tajomníčka Dozornej rady Sociálnej poisťovne

  !!! ˃˃˃˃˃T: 20. decembra 2019˂˂˂˂˂ !!!

 • Zápisnica zo zasadnutia DZ SP dňa 10.12.2019 . Odporúčam preštudovať bod č. 7

  Prepáčte pripájam link: file:///C:/Users/tono/Downloads/Zapisnica+DR+SP+%C4%8D.++06_19+z+10_12_2019.pdf

 • Lubomir Duben napísal: 27. januára 2020 v 15:19
  …DR SP uložila tajomníčke DR SR pripraviť odpoveď do 20.2.2019….
  .
  .
  Z takto formulovaného záveru vyplýva len jedno -- na sume 449,xxx € sa nič meniť nebude, nakoľko by to spätne ovplyvnilo aj už valorizované dôchodky k 1.1.2020 pre starobných dôchodcov. Iniciátíva APVVV je síce chvályhodná, ale prišla troška neskoro, keďže 2 mesiace pred účinnosťou zmeny už nikto nebude prepočítavať či vzorce použité 4 mesiace dozadu neobsahujú nejaké nezrovnalosti a rozpočet na 2020 je už na ich výsledok naviazaný (naviac Sociálna poisťovňa mala dosť problémov s prepočítavaním minimálneho dôchodku).

 • Je na tomto webe zatiaľ veľa popísaného… a aj dobre popísaného.
  Pre vytvorenie si celkového pohľadu a obrázku je prínosom prečítať si do kontextu komentáre od p. J. Simon napísal: 17. januára 2020 o 9:18
  a
  http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html … komentáre minimálne od 16.01.2020 20:49:56
  aj pre náhodných čitateľov (občanov), VD, priaznivcov a sympatizantov tohoto webu.

 • Pre Maroš:
  Dňa 10.decembra 2019 prerokovala Dozorná rada Sociálnej poisťovne list Asociácie policajtov vo výslužbe k spôsobu stanovenia výšky priemerných mesačných súm dôchodkových dávok pre výpočet valorizácie. DR SP uložila tajomníčke DR SR pripraviť odpoveď do 20.2.2019.

 • Už jeto tak, dnes mi oficiálne potvrdikl onkológ, mám ju! a teda koniec sa rýchle približuje. Aj mňa nedávno šokovala ale akosi nevzrušila informácia, že Slovensko hradí z verejného zdravotného poistenia len 24 percent inovatívnych liekov na liečenie najrozšírenejších druhov rakoviny, kým v ČR je to 90 percent, Maďarsku 79 percent, Chorvátsku a Bulharsku 72 percent, Poľsku a Rumunsku 52 percent.
  Na základe dát OECD, sa vyvíjali výdavky do zdravotníctva a predčasné úmrtia na rakovinu nasledovne:
  Kým výdavky do zdravotníctva stúpli medzi rokmi 2006 až 2014 na Slovensku o 70 percent a v ČR o 56 percent, predčasné úmrtia na rakovinu klesli na Slovensku o 10,3 percenta, kým v Českej republike o 26 percent.
  Novšie čísla pri predčasných úmrtiach žiaľ za SR nie sú k dispozícii, kým za ČR sú až do roku 2017, čo tiež o niečom svedčí. Teraz sa to dotýka žiaľ aj mňa osobne. Takže tak, občania, politici na nás dlhodobo kašlú, iba pekné reči a oblbovačky.

 • Je skutočne zaujímavé najmä pre VD to “štatistické číslo” 449,9720304 EURO z ktorého sa má vychádzať (a bude sa vychádzať ) pri valorizácii k 30.6. v roku 2020. Štatistika sa bohužiaľ nedá ovplyvniť, že áno. Veríme…!?
  Priemerné výšky dôchodkov pre výpočty valorizácie v rokoch 2018, 2019, 2020 tu:
  https://www.socpoist.sk/priemerne-vysky-dochodkovych-davok-pre-potreby-valorizacie—k-306-/56026s

  Priemerné výšky dôchodkov pre výpočty valorizácie v roku 2021 tu:
  https://www.socpoist.sk/646/1614s

  K podnetu APVV sa samozrejme žiadne združenie nepridá.

 • Vážení kolegovia,
  oznamujem Vám, že dňa 17.1.2020 zomrel vo veku nedožitých 78 r. plk.gšt.v.v. Ing. Juraj Roman.
  Posledná rozlúčka bude 24.1.2020 o 11:45 hod. v bratislavskom krematóriu. Kto ste ho poznali , venujte mu tichú spomienku.

 • Jozef, ako píšeš stále je čo riešiť, treba aj rozumne voliť.

  Jeden podnet za nás VD je tu už rok, nikto sa ním nezaoberá diskusia takmer žiadna, náš hnací motor Milan Kolen je preč a ďalší sa akosi menej zaujímame o problematiku napr. aj valorizácie VD.
  Tak ešte si pripomeňme pred voľbami, Milan Kolen by bol rád že sme na jeho upozornenie nezabudli:
  --
  Pri rokovaniach na MV SR začiatkom roka 2019 (https://www.bezpzlozky.eu/2019/02/rozporove-konanie-na-mvsr/) sme boli informovaní aj o tom, že pri navrhovanom spôsobe zvyšovania výsluhových dôchodkov je zaručené, že už v roku 2020 (od 1. 7.) bude pevná sumu na zvyšovanie týchto dôchodkov nie 0,60 EURO ale 0,70 EURO. Dôvodom bolo to, že hodnota priemerného starobného dôchodku bude v roku 2019 vyššia ako 450,00 EURO. Toto potvrdzuje aj to, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií Slovenskej republiky uplatnilo 22. 02. 2019 zásadnú pripomienku, kde je uvedené aj: „Na základe valorizácie starobných dôchodkov sa očakáva, že v roku 2019 dosiahne priemerný starobný dôchodok hodnotu vyššiu než 450 eur.“
  .
  Sociálna poisťovňa koncom júla 2019 zverejnila na svojej web stránke výšky priemerných dôchodkov k 30. 6. 2019 kde suma priemernej výšky vyplácaného starobného dôchodku pre potreby valorizácie je 449,9720304 EURO. Podľa právnej úpravy už pri sume 450,0000001 EURO by bola pevná suma pre zvyšovanie výsluhového dôchodku nie 0,60 EURO za rok služobného pomeru ale 0,70 EURO, pevná suma zvyšovania invalidného, vdovského, vdoveckého a sirotského výsluhového dôchodku a valorizácie starobných dôchodkov valorizovaných pevnou sumou nie 9,00 EURO ale 9,10 EURO. Rozdiel sumy, ktorý rozhoduje o tom či bude pevná suma valorizácie dôchodkov 0,60 alebo 0,70 EURO vyvoláva dôvodnú obavu, že tieto výpočty nezodpovedajú skutočnosti, nespĺňajú podmienku hodnovernosti a môžu byť aj účelové s cieľom „ušetriť“ finančné prostriedky na úkor poberateľov tých dôchodkových dávok, ktoré sa zvyšujú najmenej o pevnú sumu, t. j. nielen dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ale napr. aj starobných dôchodkov valorizovaných pevnou sumou.
  .
  Vzhľadom na uvedené prezídium APVV v spolupráci s advokátskou kanceláriou pripravilo a dňa 31. 10. 2019 zaslalo podnet ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý je aj predsedom Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
  .
  A my nič. Tak voľte rozumne kolegovia. Aj v roku 2012 nám sľubovali ISTOTY, potom nasledovala nevalorizácia a náš boj proti zdaňovaniu našich VD(19%, 10%)…
  Všetko to je na tomto webe, nezabúdajme.

 • no, akosi mimo nás sa situácia okolo VD utíšila a upadla hneď diskusia aj tu…..už som to kdesi napísal -- môj názor je ten, že ak načnú zdaňovanie u nejakej zložky v silových rezortoch, ľudia ako Budaj a spol sa nezastavia, nájdu si štrbinu a ak nebudeme voliť -- vojaci, policajti -- s rozumom, raz im prejde celoplošné zadaňovanie VD…myslíte že nie? Pokusov bolo už dosť a myslím, že budú pokračovať…..

 • Doplnenie informácie
  Aktuálna schôdza Národnej rady SR bude rokovať len o prezidentkou vrátenej novele zákona pozemkových úpravách. Návrh koalície podporili 73 zo 139 poslancov. Žiaden z opozičných návrhov k doplneniu, či zmene programu schôdze, neprešiel.

  tasr -- viac tlač a masmédia
  Kolegovia VD,
  pozrite si aj komentáre a názory výsl. dôchodcov silových zložiek (našich kolegov) k nižšie opisovanej problematike na web stránke Policajt vo výslužbe.
  .
  “Pretože, v programe 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 21.1.2020 o 13:00 … opätovne zaradené body č. 30 (OĽaNO) a č. 45 (p. Remišová — Za ľudí) budú mať (po podrobnejšom preštudovaní návrhu predkladaných zákonov, ich ” plošných ” príloh a dôvodových správ) omnoho väčší dosah na množstvo bývalých príslušníkov rôznych útvarov ako sa na prvý pohľad zdá…..nikde som nečítal odborné stanovisko Asociácie policajtov vo výslužbe a ani Odborového zväzu polície k represiám, ktoré sa majú spustiť. Aký je ich postoj k tomu čo predkladá Remišová s Budajom? To bývalí a súčasní policajti dovolia aby ÚRADNÍCI Z ÚPN rozhodovali o tom komu siahnuť na vyplácanú sociálnu dávku? A KEĎ UŽ, ROZHODOVAŤ MAJÚ ODBORNÉ ORGÁNY MV SR A NIE ÚSTAV PAMATI NÁRODA A JEHO ÚRADNICI NA HISTORICKÚ DOKUMENTÁCIU ZLOČINOV ….. NECH SA TRESTAJÚ TÍ ČO PORUŠILI ZÁKON A NIE ZATO, ŽE BOLI ROZKAZOM ZARADENÍ NAPR. DO SLUŽIEB KONTRAROZVIEDKY.VEĎ SÚ TO POLITICKÉ PERZEKÚCIE….. TO AKOŽE SA DOVOLÍ SIAHNUŤ NA VD DôSTOJNIKOVI V.V. , KTORÝ V ŠTRUKTÚRE ŠTB BOL ROZKAZOM NA FUNKCII REFERENTA NAPR. JEDEN ROK 1988 A INÁČ SI CELÝ ŽIVOT VZORNE PLNIL POVINNOSTI V ZNB A NESKôR V PZ SR …..ŠAK JE TO NAHLAVU!!!ZASE JE TO NAHRÁVKA NA SMEČ STRANE KOTLEBA ĽSNS, ABY IM PERCENTA PRIBUDLI AJ Z RADU PRÍPADNÝCH ZÚFALCOV A POŠKODENCOV….”
  .
  http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html

 • písali sme viacerí viac k tejto téme… do kontextu.
  https://www.bezpzlozky.eu/2019/11/rekreacie-vusz-na-2020/

 • Prajem všetkým pokojný a príjemný deň. Všetkým, teda aj tým , ktorí by mali byť dotknutí touto navrhovanou právnou normou /niže diskutujúci a obsah ich diskusií/, ale aj tým, čo v snahe ,,vysporiadať neprávo do novembra 1989,, pokračujú v trieštení slovenskej spoločnosti. Aby to riadne pochopili všetci, teda aj tí , ktorí boli ,,na zlej strane ,, do roku 1989, ale aj tí, čo v snahe nápravy krívd idú štvrtiť príslušníkov bezpečnostných zložiek . Za moju osobu plne súhlasím , aby tí, ktorí porušili a porušovali vtedy platné právne normy, či iné , ľudské ,, normy,,, mali , ak sa im to preukázalo braní na zodpovednosť. Tu sa jasne odvolávam na právo USA, kedy si chránia svoje záujmy a teda aj príslušníkov armády oveľa viac ako tu na Slovensku. Je smutné, že príslušníci vtedy slúžiaci v bezpečnostných zložkách sú neustále rukojemníkmi dnešných politikov. Téma akého si potrestania tých , ktorí slúžili vlasti i v tej dobe sa neustále otvára ako zbraň proti nim a zároveň ako nejaký prísľub pre ,,poškodených,, vtedajším režimom,, .
  Spomeniem svoj názor na vyťahovanie týchto tém , hovorím samozrejme o akejsi kolektívnej vine ,,dnes ohrozených bývalých príslušníkov, ktorí sú zobrazení v predmetných návrhoch zákonov,, politikmi ,ktorýchkoľvek politických strán, či hnutí,,.
  Dávam do popredia skutočnosť, že v ľudskom živote je 30 rokov niekedy aj polovicou z aktívnej rozumom pripravenej osobnosti, presadzovať svoje názory s potrebou spoločnosti. Ak by nebodaj boli zákonodarcom prijaté časti , v ktorých majú byť sankcionovaní všetci vymenovaní príslušníci bezpečnostných zložiek , som naozaj veľmi zvedaví, kam to povedie. Však triezvo mysliaci ľudia jasne chápu priame súvislosti. Teda ak ,,ohrození ,, z návrhov zákonov, si vtedy plnili svoje povinnosti voči ,,zriaďovateľovi, teda štátu, prečo s posunom spoločenského systému ich idú hodnotiť tí, ktorí asi nechcú doštudovať všetky faktory fungovania štátu.
  Veľmi som zvedaví, ako by boli hodnotení v ďalšej dobe /ak by k nej došlo/ napríklad dnešní príslušníci armády, polície, SIS, či ďalších ozbrojených , či bezpečnostných zložiek? Tiež ich budú nové politické tváre zbavovať výhod, ktoré si jednoznačne zaslúžia. História takmer vždy ukázala, že to práve politici boli tí, ktorí zradili svoj národ. Áno, kto chce poznať pravdu, tak si ju aj vyhľadá v archívoch, či slov našich otcov či starších kolegov, priateľov, či nepriateľov. Dávam do pozornosti, že stále hovorím o navrhovanom ,,potrestaní,, tých, ktorí neporušili vtedy právne či aj nepísané ľudské normy.
  Áno boli, sú a budú zlí ľudia, a to v každom spoločenskom zriadení. A to či už majú také, alebo onaké politické tričko, či nemajú žiadne.
  Páni politici dnešní, ale aj tí včerajší, mali predsa dosť času na to, aby potrestali tých , ktorí porušovali zákon do roku 1989. Ak tak neurobili, je to len ich svedomie a možno teda aj múdrosť. Veď po zásadných spoločenských premenách nie je možné vyhladiť časť národa, či označiť v našom prípade príslušníkov bezpečnostných aparátov za zlosinov. Veď podstatná časť verne slúžila svojej vlasti aj vtedy. A prosím, ani ja nemôžem za to, že som sa vôbec narodil, že som sa narodil v etape socializmu. To , že som si vybral kariéru vojaka bolo aj mojim rozhodnutím, aj keď som bol ešte hlúpe decko. Takže odporúčam všetkým politikom, ktorí chcú robiť nové obete kolektívnej viny, nech si najskôr riadne naštudujú ako sa riadia krajiny, občania, ale v tomto prípade, ako sa má spoločnosť vysporiadať s tými, ktorí jej /spoločnosti -- štátu/ slúžili, teda hovorím o právne bezúhonných príslušníkoch bezpečnostných zložiek. Nuž ,ak máte páni politici toľko energie, pozrite sa napríklad na problémy plnenia si záväzkov pri priznávaní výsluhových a starobných dôchodkov. Či v mojom prípade odpredaja ,,služobných bytov,,. Tú máte tiež priestor realizovať sa v odpratávaní dnes už nie historických krívd.
  Ivan Čaniga

 • Ku včerajším komentárom,
  v návrhu zákona -- v linku v jeho dolnej časti (František napísal: 17. januára 2020 o 12:55) je uvedených celoplošne viac ako 160 -- 180 ?útvarov, tak podľa predkladateľa návrhu zákona celkový počet osôb, ktorých sa návrh zákona bude týkať nie je v súčasnosti definitívne známy , no podľa odhadov by sa mal dotknúť približne 4 000 osôb -- bývalých príslušníkov.Neviem kto a ako robili “experti” z radov poslancov, prípadne nimi poverenými odhady, ale mne vychádza v počte tisícok ďaleko vyššie číslo príslušníkov nad 4000.
  V dôvodovej správe sa poslanci parlamentu opierajú o : “Návrhom zákona sa súčasne zavádza dodatočné zdaňovanie výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorí podľa odhadov môžu poberať výsluhové dôchodky na úrovni 600 až 700 eur mesačne”.
  Podľa tabuľky zosnulého kolegu p. Dr. Milana Kolena sa výška výsl. dôchodkov začína niekde od cca 300 -- 400 eur, čo by v prípade 50 % zdanenia VD by sa najmä staršie ročníky narodenia bývalých príslušníkov ocitli v stave hmotnej núdze, ako popisuje vo svojom komentári p. J. Simon -- 17. januára 2020 o 9:18 .Výšky VD rozdielov súm znázorňuje tabuľka č. 3 v linku.Odhady p. poslancov parlamentu a ich “expertov” budú najskôr iba nepresnými a zavádzajúcimi odhadmi -- JPP…
  https://www.bezpzlozky.eu/2019/04/valorizacia-vd-v-rokoch-2019-az-2021/

 • Lubomir Duben napísal: 17. januára 2020 v 13:18
  -- napísal si to presne…ešte kto to tým zanietencom z OĽANO vysvetlí….skúsime nakopnúť Blahu, nie?? :wacko: :wacko:

 • Krátka poznámka navrhovanej zmene zdaňovania dôchodkov bývalých príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov z dieľne OĽANO:
  V Českej republike na to išli inou cestou tak, že vylúčili zo započítateľnej doby službu vo vymenovaných útvarov a aj to len pre nárok na výsluhový príspevok. Siahnúť na starobné dôchodky sa neodvážili.
  V Slovenskej republike to navrhujú rafinovanejšie. V právomoci štátu je plne zdaňovanie a teda štát môže určiť čo bude a čo nebude zdaňovať a akou sadzbou.
  Môj názor je taký, že keď postihovať, tak všetkých obyvateľov, ktorý sa podieľali na budovaní socializmu (veď aj v rámci disidentov bolo 40% bývalých členov strany). Alebo nechať veci tak ako sú už 30 rokov a spoľahnúť sa na prírodu, ktorá tento “problém” vyrieši.

 • Pre úpnosť k príspevku p.Simona
  Parlamentná tlač 1771Vytlačiť stránku / Print page
  Číslo
  1771
  Typ
  Návrh zákona
  Dátum doručenia
  7.11.2019
  Názov
  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Návrh zákona tu: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473739
  Dôvodová správa a doložka zlučiteľnosti tu: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473740
  .
  Poznámka zo záveru návrhu:
  Návrhom zákona sa priznáva jednorazový finančný príspevok vo výške 1 000 eur, ktorý by si mohlo podľa dostupných informácií nárokovať približne 1 100 až 1 200 žijúcich politických väzňov (väzenkýň). Okrem tejto skupiny si môžu o príspevok žiadať aj ich manželky (manželia), ktorých môže byť odhadom 800. Súčasne si môžu o príspevok požiadať aj vdovy a vdovci po politických väzňoch, ktorým bol udelený status veterána protikomunistického odboja in memoriam, pričom sa dá predpokladať, že by šlo o 2 000 osôb. Celkovo by mohlo byť návrhom zákona odškodnených 4 000 osôb, čo by si malo vyžiadať približne 4 mil. eur zo štátneho rozpočtu.
  Návrhom zákona sa súčasne zavádza dodatočné zdaňovanie výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorí podľa odhadov môžu poberať výsluhové dôchodky na úrovni 600 až 700 eur mesačne. Celkový počet osôb, ktorých sa návrh zákona bude týkať nie je v súčasnosti definitívne známy, no podľa odhadov by sa mal dotknúť približne 4 000 osôb. Celkovo by dodatočné zdanenie malo priniesť do štátneho rozpočtu 15,6 mil. eur ročne. Celkový dopad na štátny rozpočet bude teda mať pozitívny vplyv.
  Návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy pre okruh politických väzňov a ich manželky a manželov, prípadne vdovy a vdovcov, ktorí získajú jednorazový finančný príspevok. Na druhej strane
  návrh zákona bude mať negatívny dopad na bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek, keďže ich výsluhové dôchodky sa znížia o polovicu, čo môže mať negatívny dopad na ich hospodárenie.

 • Re: František,
  Moje poznamky k programu rokovania NR SR 21.1.2020, sa dotýkali programu uvedeného v bode č. 30, a to
  jest k zákonu č. 219/… jeho novele.
  Vaša reakcia na moje poznámky sa tohoto bodu rokovania nedotýka,--
  Váš komentár aj odkazom na písomné materialy, ako ich uvádzate sa týkajú bodu č. 45 programu tohoto rokovania NR SR. /viď program rokovania NR SR 21.1.2020/. Ďakujem za pochopenie a porozumenie.

 • Reálny stav je možné si overiť na stránkach ktoré uvádzam nižšie a je pred rokovaním v NR SR nasledovný:

  Návrh zákona https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473766
  6. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
  㤠6a
  V záujme spravodlivého vysporiadania sa s krivdami spôsobenými obetiam komunistického režimu vtedajšími príslušníkmi Štátnej bezpečnosti, spravodlivé obmedzenie výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov Štátnej bezpečnosti, ako aj zabezpečenie jednorazového odškodnenia bývalých politických väzňov a ich manželov alebo manželiek upravia osobitné zákony

  Dôvodová správa https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473767

  K bodu 6
  Navrhuje sa doplniť do zákona nové ustanovenie, ktoré v záujme spravodlivosti a zmiernenia niektorých krívd spáchaných príslušníkmi komunistickej Štátnej bezpečnosti deklaruje obmedzenia výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti a zabezpečenie jednorazového odškodnenia bývalých politických väzňov a ich manželských partnerov prostredníctvom osobitných zákonov

  Doložka zlučiteľnosti

  2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a o doplnení niektorých zákonov

  Pokým sa v NR SR neschváli, tak prepočty sú fiktívne a zmätočné (modernejšie -- hoax).

 • Poznámky k programu rok. NR SR
  V programe 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 21.1.2020 o 13:00 … opätovne zaradené poslanecké recyklované návrhy k zdaneniu VD, body č. 30 a č. 45 budú mať (po podrobnejšom preštudovaní návrhu predkladaných zákonov, ich ” plošných ” príloh a dôvodových správ) omnoho väčší dosah na množstvo bývalých príslušníkov -VD rôznych útvarov bývalých bezpečnostných zložiek MV a MO ako sa na prvý pohľad zdá. Tak napr.
  K bodom 2 až 5 sa v Dôvod. správe o.i. uvádza: Na účely dodatočného zdaňovania výsluhových dôchodkov je potrebné medzi príjmy, ktoré budú podliehať samostatnej dani, zaradiť aj výsluhové dôchodky daňovníkov, ktorí boli príslušníkmi bezpečnostných zložiek, pričom táto skupina je potom konkrétne špecifikovaná v § 2 písm. aj). Následne sa tieto príjmy zahrnú do základu dane, pričom sa navrhuje, aby sa táto daň strhávala zrážkou podľa § 43. Na účely zdaňovania výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek nebude smerodajné, ako dlho pôsobili v danej zložke, ale samotná príslušnosť k bezpečnostnej zložke, keďže jednotlivé osoby prechádzali v rámci rôznych zložiek a súčasne stanovenie rôznych kritérií podľa počtu odpracovaných rokov v jednotlivých zložkách by mohlo spôsobiť opačný efekt, a to neustále žaloby ohľadom dĺžky výkonu alebo pôsobenia v určitej bezpečnostnej zložke, čím by sa návrh zákona minul účinku.
  K bodu 6
  Navrhuje sa nová daň vyberaná zrážkou pre bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek z ich výsluhového dôchodku vo výške 50 %, t. j. príslušné orgány im budú vyplácať výsluhové dôchodky krátené o 50 %.
  Týmto sa tak asi väčšina z dotknutých /cca 4000 VD – tento počet je uvedený v DS/ sa tak ocitne v stave hmotnej núdze a to i napriek tomu, že v takýchto zložkách odslúžili aj kratšiu dobu a ďalšie roky z ktorých im bol vypočítaný /SD/ VD odpracovali pred nástupom do služobného pomeru /tu mali započítanú aj napr. ZVS a dobu pred ňou/ a taktiež aj príslušnu dobu po ukončení služobného pomeru v civilnom zamestnaní až do výšky požadovaného dôchodkového veku. Pritom po 30 rokoch od novembra 1989 ide už prevážne o starcov s podlomeným zdravím, ktorí nemajú žiadnú šancu si niekde privyrobiť a to je skutočne na zamyslenie sa aj nás.
  Mimochodom sú to od r. 2014 už po 6-tý krát recyklované návrhy zákonov s prílohami, ktoré doteraz zakaždým parlament (vládna koalícia) odmietol. Doteraz…

 • Kolegovia obdobný prípad máme aj v Komárne, lenže tu je to o to smutnejšie, že starý most do Maďarska, stačil na súčasnú kapacitu, lenže povyšše cca 1-1,5 km postavili v rekorne krátkom čase nový, bolo by to všetko pekné, keby sa projekt dotiahol do konca a teda bol by vyriešený obchvat Komárna od N. Zámkov, lenže pánboh mieni a papaláši menia, v lokalite kade mal prechádzať obchvat bývajú, alebo vlastnia chatky papaláši, a tí vydobili, aby obchvat nebol. A teraz čo je tu problém.
  Od N. Zámkov je cesta do Komárna a nad riekou Váh je most, praktický v meste. Údajne zo 7 stupňovej stupnice nebezpečnosti, most je už v 6,5 st. Ani to by nebol problém pre osobnú dopravu do 15t. A tu je problém na most nesmie ísť žažšia technika ako 15 t, pri moste sústavne stoja policajti a inkasujú. Výnimku nedali ani požiarnikom. Na tento most sa už peniaze v nedohľadne. Ako som videl, tak pod mostom sa už oceľové profily, v ktorých sa odčerpáva voda, aby sa mohol postaviť pilier. Uvedený most je jedinečný tým, že doposiaľ nemal pilier, architekt ho riešil oblúkom bez piliera Teraz na povrchu odfrézovali vrstvu asfaltu, aby bol odľahčený.

 • Pripojme sa k petícii.
  Z dôvodu národného diletanstva pri monitoringu a oprave ciest a mostov, v mnohých prípadoch postavených po II. svetovej vojne, skolabovaný most v Kežmarku a sekundárne odklonenie dopravy na cestu II/543 a II/537 t. j. Cestu Slobody v úseku Tatranská Kotlina – Tatranská Lomnica – Starý Smokovec – Poprad. Správa TANAPu sa o tomto geniálnom počine, podľa slov jej riaditeľa, dozvedá z médií.

  Eurofondy aktuálne čerpáme, v poslednom roku riadneho programového obdobia, cca na 29% a prírodu na percent sto. V štáte – viac zameranom na havarijne saturovanie dôsledkov, nie pragmatické a programovo nastavené riešenie príčin – už akoby o nič nešlo. Iba bezcitne rozhodovať od stola, bez ľudí a mnohokrát proti ním, a pravdu o stave životného prostredia utopiť v PR vyhláseniach a nadbytku farebných brožúr so starostlivo vyselektovaným vizuálnym obsahom.

  Tatranci spustili petíciu, ale nedá mi nepoložiť verejnú otázku, dokedy budú musieť – v tomto štáte – petície riešiť nedostatok rozumu, citlivosti a vzťahu ku krajine.

  Výzvu primátora Vys. Tatier Ing. Jána Mokoša najdete tu:
  https://pado.blog.sme.sk/c/524739/ochrana-prirody-na-slovensku-kamiony-cez-tatry.html

  Kolegovia, pomôžme našim horám a pridajme sa k petícii:
  https://www.peticie.com/p_eticia_za_zmenu_obchadzkovej_trasy_veducej_cez_mesto_vysoke_tatry_a_za_zruenie_doasneho_dopravneho_znaenia?

  Moj podpis už odišiel…;

 • Dovoľujem si Vám poskytnúť informáciu o zámeroch na riešenie dôchodkov pracovníkov v obťiažnych podmienkach v Českej republike.
  Na 8.zasadaní Komisie pre spravodlivé dôchodky MPaSV ČR dňa 15.11.2019 sa rozoberala otázka “Náročných profesií” a to návrh na riešenie skoršieho odchodu do dôchodku u osôb v náročných profesiách v rámci I.priebežného piliera. Navrhuje sa za každých 10 rokov náročnej profesie znížiť individuálny dôchodkový vek o 1 rok a zvýšenie priznaného starobného dôchodku o cca 1.000,- Kč.
  Osoby v náročných profesiách budú mať právo, nie povinnosť znížený dôchodkový vek využiť. Odchod do dôchodku teda bude až 5 rokov pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku najskôr však 60 rokov veku.
  Náročné profesie sa týkajú osôb vykonávajúcich práce v kategóriach 4 (povinne) a podľa dohody v kolektívnom vyjednávaní aj osoby zaradené do kategórie 3 a 2R. Celkovo je v Českej republike v kategórii 4 zaradených 13.304 zamestnancov, v kategórii 2R zamestanacov 46.813 a v kategórii 3 až 416.000 zamestnancov.
  Pre ilustráciu kategória 4 obsahuje zváračov, zlievárov, všeobecné sestry, montážnikov, baníkov, brusičov, a kmenárov atď.
  Dovolím si poznamenať, že podľa môjho názoru v Českej republike v dôchodkovom zabezpečení sa viac venuje pozornosti názorom verejnosti, odborov, dôchodcov. Myslím si, že legislatíva v ČR má aj jednu vymoženosť (zachovanú z čias socializmu) a to odstraňovanie tvrdostí zo zákona , čo naši sociálni inžinieri nezaviedli do systému sociálneho poistenia v zákone č.461/2003 Z.z.

 • Pre Tibor:
  Pán kolega vzhľadom k tomu, že rozhodnutia súdov sú anonymizované dovoľujem si Vás požiadať o informáciu akú spisovú značku malo rozhodnutie NS SR vo Vašom prípade. Napriek mojej snahe v mne dostupnej judikatúre (niekoľko desiatok prípadov) k problematike VSOŠ som nenašiel prípad, kde by žalobca v spore so SP poukazoval na závery z rozhodnutia NSS ČR z roku 2018.
  Ďakujem

  lubomir.duben@zoznam.sk

 • Lubomír.
  Všetky uvedené zákony, vyhlášky, smernice, nariadenia vlády atd. som do podania ako aj odvolania uviedol…no výsledok nulový…sociálna poisťovňa a ani KS, NS to nebrali do úvahy…termín podania na ÚS bol “prešvihnutý”…neviem či aj niekto iný bojuje za nápravu tejto skrivodlivosti a diskriminácie…

 • Poznámka k možnosti zápočtu 1.a2.ročníka VSOŠ pre I.(II.) kategóriu:
  Aj keď sa tejto problematike nevenujem, mal som už k nej niekoľko príspevkov na tomto webe. Doposiaľ som nezaznamenal, že by niekto z našich kolegov použil poznatok z judikatúry Nejvyššího správniho soudu ČR z roku 2018. NSS ČR rozoberal v prípade nepriznania SD aj vykonávaciu vyhlášku č.128/1975 Zb. a 102/1964 Zb. k zákonu o sociálnom zabezpečení.
  Vyjadril sa, že si je vedomý faktu, že vykonávacia vyhláška č.102/1964 Zb. obsahuje širší odkaz na obecné ustanovenia k pracovným kategóriam než vyhl. č.128/1975, konkrétne sa má na vojakov z povolania aplikovať i ustanovenia vykonávacej vyhl. č.102/1964 Zb. a to konkrétne- doba učebného pomeru učňa vychovávaného pre zamestnania I(II) pracovnej kategórie sa posudzuje ako doba zamestnania tejto pracovnej kategórie, ak sa v rámci učebného plánu pravidelne vykonáva odborný výcvik učňa na pracoviskách, kde sa vykonávajú zamestnania I(II) pracovnej kategórie.
  V uvedenom prípade súd konštatoval, že aj keď by bývalému vzp túto dobu priznal v zmysle vyhl. č.102/1964 Zb., nedosiahol by však celkom 20 rokov služby s nárokom na dôchodkový vek 55 rokov.
  Tento prípad som už v minulosti zverejnil, ale zatiaľ podľa rozsudkov súdov nebol ako argument nikým použitý. Je však potrebné upozorniť, že citovaná vykonávacia vyhláška stratila platnosť 31.12.1975 a teda v rámci zachovania získaných nárokov by sa mohla týkať žiakov VSOŠ do tohto termínu.

  Autor príspevku pôsobí ako konzultant pre advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Privilegovaná vrstva??

  Európsky súdny dvor v Luxemburgu už v roku 2006 rozhodol v spore s pôvodne mužom preoperovaným na ženu (transsexuál) proti orgánu sociálneho zabezpečenia Veľkej Británie o dôchodok. 60 ročná Sarah Richards bola pôvodne mužom a úrady V.Británie rozhodli, že pre ňu bude platiť dôchodkový vek 65 rokov (pre mužov) a nie 60 rokov platných pre ženy. ESD sa vtedy vyjadril:
  “Ak je získaným pohlavím mužské pohlavie, osoba sa v právnom zmysle stáva mužom, ak ženské, osoba je právne žena”.
  Dnes je medicína vyspelá a stále sa vyvíja, netrúfam si predpovedať rozhodnutia ESD, ak sa niekto rozhodne preoperovať na niečo iné zatiaľ neobvyklé… (fantázii sa medze nekladú).
  Takže takýto “obrovský problém” z oblasti sociálneho zabezpečenia sa vyriešil už pre 16 rokmi a naše minimálne problémy pri priznávaní dôchodkových dávok ako 3.-4.ročník VSOŠ, dátum 31.12.1999, 2x zápočet služby, kompetenčné spory atď. nie sú hodné záujmu. Asi preto, že sa dnes preferujú iné dôležitejšie veci, postoje a “problémy”. Práva výsluhových dôchodcov boli a sú po roku 1989 na konci spoločenskej hierarchie a extrémna pozornosť sa venuje podľa mňa takým ako je Sarah Richards (ová?).

 • Pripájam sa s pár poznámkami k problematike prých ročníkov vojenských stredných škôl:

  Uvedenú problematiku sledujem len okrajovo, nakoľko mám na vec iný názor, ktorý som v minulosti niekoľkokrát prezentoval. Tento spočíva v tom, že nie je potrebné presadzovať štúdium na VSOŠ ako vojenskú službu, ale “len” ako prípravu na budúce povolanie v II. (I.) pracovnej kategórii, čo ale v konečnom dôsledku sa počíta ako služba (napr. pre 20 rokov a zníženie veku). Samozrejme, je potrebné zmapovať otázky práci v noci mladistvých, nútená práca, vojaci-deti, obmedzovanie osobnej slobody, šikana zo strany štátu atď.
  Myslím si, že keď spoločnosť sa vyrovnala s problematikou PTP a určitou formou ich odškodnila z hľadiska dôchodkového zabezpečenia mohla by sa pozornosť zamerať aj týmto smerom.
  Základná otázka je ale na rozhodnutí Ústavného súdu SR.

 • JUDr. Marián Ďurina.
  Ďakujem za info…Ten kto stál pred bránou ÚS som bol ja.

 • ad Tibor:

  áno, naďalej bojujeme. Jeden z Vašich kolegov, vojenských vyslúžilcov, už stál tesne pred bránou Ústavného súdu SR, lenže zmeškal lehotu na podanie ústavnej sťažnosti. Dnes je taká situácia, že bude po ňom nasledovať iný absolvent VSOŠ, kde si však dáme pozor na plynutie lehoty a včas podáme ústavnú sťažnosť.
  Je to neobyčajne zložitý problém, pretože v správnom konaní na Krajských súdoch SR sa totiž už nič podstatné nedokazuje a máme pocit, že sa presadzuje len právo mocnejšieho a silnejšieho. Predvolalo si niekedy a niekoho z Vás MO SR, VÚSZ, alebo Sociálna poisťovňa, aby Ste im osobne vysvetlili dôvody a predložili listinné dôkazy, o čo Vám vo Vašich žiadostiach o starobný, alebo výsluhový dôchodok ide…? Nikdy to neurobili.
  Sociálna poisťovňa a MO SR majú tak široký priestor, aby spoločne balamutili hlavy neznalej verejnosti tým, že žiaci VSOŠ, VŠJŽ a VG SNP vraj nechodili do 24-hodinových dozorných služieb na rote, nemali žiadnu zodpovednosť cca za 100 ľudí na rote, nemali za povinnosť vyhlasovať požiarny, bojový, letecký, radiačný poplach a pod., výkon týchto služieb nebol vynucovaný, túto službu nevykonávali podľa denných rozkazov svojich veliteľov a jednotných základných právnych predpisov ČSĽA, žiaci vraj bývali iba v internátoch (ako naši civilní rovesníci), neboli ozbrojovaní chladnými a strelnými zbraňami, nestrieľali z ničoho, nevykonávali rajóny pod hrozbou sankcií a trestov, neboli veliteľmi družstiev, ZVČ a vojenských štruktúr (prápor, pluk), chodili na vychádzky kedy len chceli (iba to oznamovali svojim veliteľom), nedržali stálu bojovú pohotovosť, nechodili do služby spojok, boli ako iní študenti civilných stredných škôl a preto im náleží iba málo bonitná III. pracovná kategória a nie I. a II. kategória funkcií ako baníckym učňom a fúkačom skla od 15. rokov veku.
  Historik PhDr. Prokop TOMEK PhD., z Vojenského historického ústavu v Prahe sa dlhodobo venuje fungovaniu armády v ére totality. Pri svojom výskume zistil, že Československá ľudová armáda (ČSĽA), ktorá nebola nikdy bojovo nasadená, mala však prekvapujúco veľké množstvo strát. Od polovice 60. rokov v nej zahynulo takmer štyritisíc vojakov (!!), z čoho väčšinu tvorili muži povolaní na vojenskú základnú službu. V tejto armáde slúžili aj žiaci VSOŠ, VG SNP, VGJŽ a preto ich zodpovednosť v dozornej službe na rote sa preto vždy rázne vyžadovala, aby sa eliminoval vznik mimoriadnych udalostí. Z tohto dôvodu pokrytecké tóny Sociálnej poisťovne, MO SR, VÚSZ vyznievajú naozaj falošne a nepresvedčivo. Myslíte si, že toľko zahynulo baníkov, alebo fúkačov skla, ktorým bola priznaná I. resp. II. pracovná kategória už od ich 15-tich rokov veku? Alebo v nejakom inom rezorte ČSSR…? Ani vo všetkých rezortoch ČSSR od roku 1948 do roku 1989 ich toľko nezahynulo!!! Prosím, nepovažujte ma za cynika, straty všetkých životov je mi ľúto. Preto odmietame dnešné dehonestujúce názory Sociálnej poisťovne, MO SR, VÚSZ, že vraj nešlo o službu. Vraj sme boli len chovanci (t. j. nejakí “delikventi” v nápravných ústavoch). Veľakrát som žiadal MO SR, aby sa touto otázkou vážne zaoberalo a problém vykonávanej služby na rote detí a maloletých žiakov na vojenských stredných školách do roku 1991 zásadne korigovalo a dalo do súladu a predstáv bývalých absolventov vojenských stredných škôl.
  To, že na tomto type vojenských stredných škôl príliš veľa vecí právne “škrípalo” svedčí aj fakt, že už ani jedna škola tohto typu už neexistuje, všetky boli zrušené. Z dôvodu prijatia medzinárodných práv a Dohovorov na ochranu detí a maloletých, o zákaze výchovy detských vojakov a pod.
  Podľa ustanovenia § 166 bývalého Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. bol zákaz práce nadčas a práce v noci a podľa ods. 1., organizácia nesmela mladistvých zamestnávať prácou nadčas a prácou v noci. Výnimočne mohli mladiství starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu jednu hodinu (!!!), ak je to potrebné pre ich výchovu na povolanie. Mladiství na VSOŠ, VGJŽ a VG SNP musel byť v službe až 24 hodín! Nočná práca mladistvého musela bezprostredne nadväzovať na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na denný čas. Toto sa na vojenských stredných odborných školách sústavne a bezohľadne porušovalo a nikto za to dnes nemá niesť zodpovednosť? Toto zneužívanie detí sa má dnes prekrývať? Toto si máme nevšímať a mávnuť nad tým rukou, zmieriť sa s tým?

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A,
  absolvent VSOŠ RVD Martin 1968-1972

 • Pekný deň prajem.
  “Bojuje” tu niekto za uznanie prvých dvoch ročníkov VSOŠ a VG v i. prac kategórii, alebo mojim “bojom” to skončilo? Poprosil by som informácie, Ďakujem. Iste to zaujíma aj ostatných absolventov VSOŠ a VG, ktorým do I. prac kat. chýba pár mesiacov.

 • Niektoré zmeny v dôchodkovom zabezpečení od 1.1.2020:

  Od 1.1.2020 Sociálna poisťovňa nebude priznávať vyrovnávací príspevok a bude robiť nový prepočet dávky. . Týka sa to poistencov, ktorí majú československé obdobie dôchodkového poistenia a poberajú aj dávku z Českej republiky. Bude potrebné podať neformálnu žiadosť o prepočet dávky.
  viď link: https://www.socpoist.sk/aktuality-vyrovnavaci-prispevok-zanikne--tzv-ceskoslovenske-dochodky-sa-urcia-po-novom/48411s68099c

  Ďalšou zmenou bude prepočet predčasných dôchodkov priznaných ženám narodeným v rokoch 1958 a 1959, ktoré mali 1-2 deti. Prepočet bude automatický.

 • Dnes 04.12.2019 má meniny BARBORA.

  Vážení priatelia, vybral som pre Vás LEGENDU – skrátenú a upravenú variantu sv. Barbory, patrónky delostrelcov.

  Barbora byla původem Řekyně, i když se toto jméno vyskytuje v Řecku velmi vzácně. Světlo světa spatřila v městě Nikomedii. Její rodiče, bohatí občané nikomédští, byli pohany a chtěli, aby se jejich dcera Barbora stala kněžkou pohanského božstva. Leč toto jejich přání nebylo splněno. Barbora, ačkoliv byla pečlivě střežena a odloučená od světa, stala se potají křesťankou.
  V té době vtrhl do země nepřítel a zle tady řádil. Již se zdálo, že osud země je zpečetěn. Tu vznítila se v Barboře touha zachrániti ohroženou vlast. Postavila se hrdinně v čelo vojsk svého otce. Obětovným příkladem vnutila svému okolí odvahu a sílu, která nakonec zvítězila nad početnou převahou nepřítele. Země byla zachráněna, a Barbora oslavována jako zachránkyně vlasti. Avšak Barbořin otec Dioskur se dozvěděl, že dcera se stala tajnou křesťankou. Když se k tomu otevřeně doznala, popudila jeho hněv proti sobě tak, že ji počal smrtelně nenávidět. Musila před jeho pomstou prchnout do hor.
  Byla však prozrazena pastevci, dopadena a dopravena zpět do města. Otec ji týral a když ani to nepomohlo, odevzdal ji soudu. Ten se pokoušel mírně ji přinutit k tomu, aby zanechala novotářství a obětovala pohanským bohům. Leč všecka výmluvnost soudců ztroskotala na víře Barbořině. Byla proto zmučena a uvězněna. Druhého dne, když byla znovu předvedena před soudce, byly její rány zahojeny .Tento zázrak nepomohl jí však k záchraně a Barbora byla odsouzena na nové mučení a posléze na smrt.
  I stal se nový zázrak. Na popravišti bylo vše připraveno k provedení rozsudku. Vlastní otec měl být katem své dcery. Stál u popravčího špalku a čekal na okamžik, kdy ostří jeho meče ukončí život nezdárnice. Náhle sjel z jasné oblohy blesk a otec Barbořin klesl mrtev k zemi. Ona pak, zahalená do černého mraku a za strašlivého hřmění a blýskání, zmizela zrakům překvapených a k smrti polekaných diváků.
  Od těch dob začala být Barbora uctívána jako svatá. Později stala se patronkou všech, kdo pracovali s výbušinami, zejména dělostřelců (ale i horníků a dalších).
  Již francouzští a španělští mořeplavci také dávali její obraz na dveře komor, v nichž byl na lodích uskladněn střelný prach. Těmto komorám se pak říkalo “Barbora”.
  Její podobu odlívali také na zvony, vyzvánějící proti mračnům.

  Jedna legenda také praví, že svatá Barbora zjevila se jednou šlechtici, který ji vzýval o pomoc. Při tomto zjevení držela prý v rukou dvě hlavně, za kterých hřímaly blesky do řad nepřátel. Od té doby je svatá Barbora patronkou dělostřelců.

  S priateľským pozdravom

  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián Ď U R I N A, generálny sekretár

 • Veď to je absurdita jaku som za posledných 67 rokov nezažil, za žiadneho režimu. Tak ten kto pracoval v prospech štátu aspoň 30 rokov, každý deň na pol alebo štvrť uväzku, a pol, alebo trištvrť úväzku v svoj prospech (boli aj za socializmu živnostníci a iní kadejakí špekulanti), dostane takú istú penziu, ako ten čo tých 30 rokov drel od nevidím do nevidím na poli, alebo vo fabrike na celý úvazok ? Tak kam sme to dopracovali ? Alebo to sme už v komunizme? Vsjo rovno? Zatiaľ nie som až tak dezorientovaný, aby som nevedel, že momentálne sme v divokom kapitalizme. Hoci v poslednej dobe(cca oných spomínaných 30 rokov) mi fakt občas ostáva rozum stáť nad kadejakými oficialnými i neoficialnými , ale hlavne racionalnými rozhodnutiami vrchných 10-tisíc.

 • Koalícia teraz pred voľbami výrazne zasiahla do slovenského dôchodkového systému, prečo si to napriek prázdnej verejnej pokladnici môžu dovoliť?
  Odpovede treba hľadať v zadlžovaní a príklad v Grécku, kde penzisti zažili prepad dôchodkov o 40 percent, a predsa (niektorí) prežili (cynický populizmus).
  Konstantinos Simitis a Kostas Karamanlis. Simitis vládol v Grécku dve volebné obdobia a vytvoril tak grécky rekord v dĺžke pôsobenia v premiérskom kresle. Karamanlis bol premiérom v čase gréckej olympiády 2004, keď sa síce už spomínali ekonomické problémy, no Grékom sa ešte žilo dobre. Minimálne v porovnaní s tým, čo prišlo. Grécku ekonomickú siestu hnanú dlhmi ukončila kríza z roku 2008. Priemerné dôchodky sa prepadli do roku 2015 z 1350 eur na približne 830 eur. Medzičasom síce vzrástli k 900 eurám a na slovenské pomery ide stále o nevídané sumy (priemerný dôchodok u nás bol ku koncu októbra 2019 približne 460 eur), ale pre mnohých Grékov to bol skok do chudoby. Počet ľudí ohrozených chudobou sa rozšíril oproti roku 2008 z 28 percent na takmer 35 percent.
  U nás aj bez rozširovania minimálnych dôchodkov hrozilo, že verejný rozpočet skončí v budúcom roku so sekerou okolo 500 miliónov eur, podľa hodnotenia zo zahraničia schodok dokonca presiahne miliardu eur.
  Ostatné naše vlády nielenže nenavrhli dostatočné opatrenia, ako si poradiť s rastúcimi nákladmi na penzie, ale navyše neustrážili rozpočet ani v časoch rekordného hospodárskeho rastu od roku 2013-14.
  Šafárenie od buka do buka…

 • Pre Maroš napísal: 2. decembra 2019 v 10:44
  Ten, kto novelu navrhol na svojom dôchodku nebude závislý, má o seba určite dobre postarané, rovnako ako ďalší podporovatelia, “po nás potopa”, hlavne že oblbne ďalších voličov, taká je realita.

 • Aj keď konateľ eseročky fakticky neplatí odvody, koalícia prijíma novelu zákona ktorý mu garantuje dôchodok 334 eur. Nehľadiac nato, koľkí konatelia neodvádzali ani za svojich zamestnancov, ktorým pri odchode do penzie zostali iba oči pre plač.
  Je správne, aby konateľ eseročky platil odvody pár eur a mal potom penziu ako človek, čo platil riadne z 800 eur mesačne? Koalícia práve v zrýchlenom čítaní schvaľuje zmenu, ktorá takúto nespravodlivosť dostane do zákona.
  Ako je už u nás zvykom, hoci technicky ide len o vyhodenie jedného slova, hrozí rozvrat dôchodkového systému.

 • Seniori bezp.zložiek majú možnosť vzdelávania.
  Záujem seniorov o štúdium Univerzity tretieho veku na Akadémii Policajného zboru v Bratislaveje je vysoký. Svedčí o tom aj počet prihlásených účastníkov, pričom zabúdať netreba ani na takmer stovku absolventov Univerzity tretieho veku, ktorí na pôde akadémie slávnostne promovali v júni tohto roku. Väčšina seniorov po absolvovaní trojročného štúdia by chcela pokračovať vo výučbe. Akadémia Policajného zboru v Bratislave vypočula ich požiadavky a po prvý raz vo svojej histórii vytvorila voľné pokračovanie študijného kriminalisticko-forenzného bloku v rámci Univerzity tretieho veku.
  Aké sú podmienky na prijatie?
  Na štúdium na UTV môžu byť prijatí uchádzači na základe písomnej prihlášky s uvedením najvyššieho získaného vzdelania. Podmienkou prijatia je ukončené aspoň úplné stredné vzdelanie, vek nad 50 rokov, úhrada zápisného a každoročného študijného poplatku. Štúdium na UTV spravidla trvá tri roky a je rozdelené na semestre. Jeden semester jedného študijného programu tvorí spolu sedem sústredení v rozsahu dvoch vyučovacích hodín (formou prednášok, seminárov, konzultácií ako aj praktických cvičení a exkurzií).
  Na vyučovacích hodinách sú prednášané témy a príklady z praktického života z oblasti právnych disciplín, či už z oblasti trestného práva, občianskeho práva, správneho práva ale tiež prednášky z vedných disciplín ako je kriminalistika, kriminológia.
  Cieľom vytvorenia Univerzity tretieho veku je poskytovať záujmové vzdelávanie pre starších občanov Slovenskej republiky, realizovať svoj program v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike, ako aj s celoeurópskou stratégiou celoživotného vzdelávania. Jej poslaním je poskytovanie priestoru pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných vedomostiach pre ľudí v seniorskom veku.

 • Presne tak, odslúžili ste roky v armáde, už vás nepotrebujeme. Odovzdajte byt a choďte si bývať, kde chcete. Vy ste si neušetrili 100 000 eur na kúpu bytu? Z vášho vysokého platu, ktorý ste dostávali cez 20 a viac rokov, keď ste aj nasadzovali svoj život tak, ako ste prisahali? Vy si nemôžete odkúpiť byt, ako väčšina obyvateľov v 90 rokoch, aj keď ste odovzdali byty v predchádzajúcich posádkach, ke´d ste sa museli viackrát sťahovať podľa potreby štátu… Už vás nepotrebujeme…Do videnia, radšej zbohom…

 • Prajem príjemný podvečer.
  Nechcel som tu, v tejto dobe otvárať tému ,,služobných bytov,, ale myslím, že vzhľadom na komentár pána Ľubomíra Dubena, ktorý obecne povedal, že je nejaký problém s touto témou , chcem po 26.11.2019 /rokovanie parlamentu/ objasniť celú problematiku tak , ako je hodná pozornosti občanov Slovenska a predovšetkým bývalých , ale i súčasných príslušníkov armády .V minulých dňoch bol slušne vyzvaný pán minister obrany SR k stretnutiu na doriešenie odpredaja ,,služobných,, bytov v Trenčíne na Armádnej ulici a doteraz sa z jeho strany nič neudialo a ani nereagoval. Včera bol poslaný návrh na legislatívnu zmenu týkajúcu sa ,,služobných bytov,, aj predsedovi NR SR pánovi Dankovi a dnes aj poslancovi p. Hrnkovi. Dúfam, že vzhľadom na obsah témy povolí neskôr admin širokú diskusiu. Možno iba na koniec konštatovanie -kto a prečo spustil túto ,,hru,, práve teraz?

 • Nezákonné šafárenie so služobnými bytmi v rezortoch Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany SR.

  Najvyšší kontrolný úrad SR pri kontrole zákonnosti predaja služobných bytov zistil, že MV SR predalo 217 bytov a BARMO 212 bytov v rokoch 2015-2018. Všetky predaje boli podľa NKÚ nezákonné. Nehospodárny bol aj samotný predaj bytov. MO SR priamo vlastnilo ďalších 6 bytov avšak 5 z nich nevyužívalo napr. 5 izbový byt v hodnote takmer pol milióna eur nebol vôbec využívaný od roku 2014 a navyše bol vytopený.
  NKÚ oznámil orgánom činným v trestnom konaní podozrenie z trestného činu porušenia povinností pri správe cudzieho majetku.

  Podľa môjho názoru sa jedná len o vŕšok ľadovca a nedá mi spomenúť ako sú úradníci týchto ministerstiev dôslední a šporovliví, keď ide o valorizáciu našich dôchodkov. Takisto nevalorizácia je zdôvodňovaná na súdoch SR ako posledný prostriedok na záchranu rozpočtov týchto ministestiev a predídenie ich kolapsu. Nad takouto argumentáciou sa môžme len pousmiať. Veď koľko káuz a zbytočných vyhodených peňazí na projekty bolo doteraz a ničím neohrozili rezorty a tieto prostriedky nikomu nechýbali. Akonáhle ide o sociálne záležitosti, tak s výnimkou predvolebných období, asertivita mizne.

 • Pre Jozef
  Je to zhrnuté v predposlednom komentári linku z 18. októbra 2019 o 12:46
  https://www.bezpzlozky.eu/2019/05/nevalorizacia-2012-pokracuje-pred-sudom/

 • Ako dopadlo posledné pojednávanie na OS Bratislava 1 dňa 21.10.2019 ohľadne nevalorizácie VD v roku 2012 ?

 • Prečo 50 dní? Lebo prieskumné agentúry za peniaze objednávateľov (prevažne po moci bažiacich opozičných strán a pochybných mimovládok) nehanebne manipulujú s našim slovenským stádom rožného dobytka, ktoré si hovorí slobodní, nezávislí voliči. Volič by si mal aj bez prieskumov zvážiť koho bude voliť a kto preň znamená prínos do budúcnosti.
  To je asi jediný dôvod prečo bol tento zákona navrhnutý a schválený. A vidím, že sa už i tu uchytili prispievatelia papagájajúci argumenty týchto mimovládnych organizácií a strán, ktorým to mimoriadne vyhovuje.

 • Milan, môj učiteľ zo ZDŠ Gelnica- -už vtedy starý chlap pred penziou v 6o-tých rokoch minulého storočia, hovorieval takým individuam, rovno do očí citujem: “Ty si chlapče taký hlúpy, že si až si hlúpy…” Takže, pravdivo píšeš, je to tak. Hlupáci nám vládnu…resp. snažia sa nás dirigovať…

 • Čo ešte tento chorý parlament vymyslý? Kam to dospejeme pod taktovkou uzurpátorov moci?
  …28. október 2019 bol význačný nielen tým, že uplynulo 101 rokov od vzniku demokratického a samostatného Československa, ale aj tým, že slovenský parlament prijal zákon, ktorý nás nahnal do pralesa. Áno, ide o zákon, ktorým papagajúca časť poslancov, schválila 50 dňové moratórium na zverejňovanie prognóz výsledkov volieb. Prečo 50 dní, to nevedel v diskusnej relácii na TA3 vysvetliť, šikovnej redaktorke Džurnej, ani samotný predkladateľ zákona, poslanec Smeru-SD Kéry…
  Viac sa dočítate v článku http://doko.blog.portal.sk/detail-papagaje-v-parlamente.html?a=b7df72090146c33d4aa9497fa4e1c2f4
  Aj táto novela je poslanecký návrh, rovnako ako v prípade nevalorizácie VD v r.2012= mocenská degradácia vlády. Nie žeby som bol závislý na ich moratóriu a prognózach, ale ignorovanie práva na informácie ako jedného zo základných ústavných princípov je výsmech do očí nám všetkým. Považuju nás,ľudí, za hlupákov?

 • Tak dajak kolega, trafil si klinec po hlavičke 🙂

 • Už vidím kde je problém s tými sumami -- na mesačnej báze sú zverejňované priemery SAMOSTATNE vyplácaných dôchodkov (bez súbehu s iným dôchodkom). Ale pre účely valorizácie sú do priemeru započítané aj dôchodky vyplácané v polovičnej výške (krátené dôchodky z dôvodu súbehu), bez ohľadu na to, či je dôchodok vyplácaný samostatne alebo v súbehu s iným dôchodkom. Pekne sa hrajú s číselkami!

 • Do 2020-tého je ešte skoro pol roka. Naviac sú prázdniny. Kto ho vie, jakých “bulharských konštánt” sa ešte ku koncu roka dožijeme. Keď sa po kanikulách znovu rozbehnú. Zatiaľ je to len na voľnobeh,veď čo je to pre nich dajaka jedna desatina. Ale čo, keď dupnú na plyn a pôjdu na plný céres? 🙂

 • Dobrý deň,musím reagovať na príspevky p. Štefana Bukovana a p. Palfiho. Vo svojich príspevkoch zverejnili tabuľky SP o priemerných SD k 30.6.2019. Ak v tabuľke p. Palfiho SP konkrétne uvádza k 30.6.2019 priemerný SD 449.9720304 eur a túto sumu prezentuje pre účely valorizácie dôchodkov, tak je jasné, že VD sa budú valorizovať koeficientom 0.6. V zverejnenej tabuľke SP v príspevku p. Bukovana SP ale uvádza priemerný SD k 30.6.2019 sumu 459.20 eur, čo by potom menilo situáciu a VD by mali byť prepočítané koeficientom 0.7, kde je teda pravda ? SP si z nás robí blbcov? Je na škodu, že sa nám nepodarilo vybojovať, aby sa valorizácia riešila z priemeru VD, ale to predsa pánom hore nevoňalo, no a tak tento vopred pripravený scénar musel byť nastavený tak, ako chceli oni a nie my VD.

 • Porovnal som obidva linky SP … https://www.socpoist.sk/priemerne-vysky-dochodkovych-davok-pre-potreby-valorizacie—k-306-/56026s
  Priemerné výšky dôchodkových dávok pre potreby valorizácie (k 30.6.) 449,9720304 EUR
  Priemerná výška vyplácaných dôchodkov (k 30.6.) 459,20 EUR
  SP pre potreby valorizácie uvádza nižšiu sumu eur… iba som sa tiež nad tým zamýšľal… prečo?

 • …G.F. napísal: 30. júla 2019 v 16:15
  Zdravím všetkých, nechcem sa hrať za múdreho, to mi ani neprináleží, iba mi vŕta hlavou ak porovnám z príspevku p. Šefana Bukovana z 2. apríla 2019, kde je uvedené, že priemerný SD už k 31.1.2019 prekročil hranicu 450 eur, dokonca k 28.2.2019 dosiahol výšku 456,79 eur, je zaujímavé, že SP to nejako nechce nad tých 450 eur výjsť…
  ..

  Prečo myslíte že SP priemerný dôchodok nad 450€ nechce vyjsť? Sociálna poisťovňa (SP) na svojej stránke
  https://www.socpoist.sk/priemerna-vyska-vyplacanych-dochodkov--v-mesiacoch-/1600s každý mesiac zverejňuje výšku priemerného starobného a iných ňou vyplácaných dôchodkov a k 30.06. bol tento priemer u starobného dôchodku 459,2€. Už z tejto sumy vyplýva, že budúcoročná valorizácia VD bude riešená koeficientom 0,7€ za každý odslúžený rok.

  Bohužiaľ pre väčšinu výsluhových dôchodcov je valorizácia podľa schváleného vzorca nižšia, ako keby sa VD valorizovali o infláciu rovnako ako starobné dôchodky, nakoľko tá je pre budúci rok už známa -- 2,9%, čo predstavuje pre priemerný SD 13,3€ a pre pre priemerný VD (cca 800€) 23,2€. Takže poberateľ priemerného starobného dôchodku (cca 800€), ktorý odslúžil aj 30 rokov stráca na tomto zákone budúci rok viac ako 2€ mesačne (tí čo odslúžili menej strácajú ešte viac). Dokonca aj tí čo poberajú VD menší ako priemer (napr na úrovni 500€) a slúžili 15 -19 rokov sú už stratoví (percentuálna valorizácia pre 500€ -- 14,5€, koeficient * roky 10,5€ pre 15 rokov). Dúfam že som to dobre spočítal…

 • Chlapi. kliknite si na sekciu “PORADENSTVO”, komentár:” Petr z dňa 31. 07. 2019, o 11:19 hod”.:
  Dáva zaujímavú otázku, a dobru otázku na správnom mieste a v správnej dobe. Ja ju teraz rozšírim: “Prečo nás mocní, dúfam že len dočasne momentálne mocní, tlačia do súdnych sporov proti ním?”
  Zároveň sa pokúsim odpovedať, neviem či správne, ale skúsim”: Asi preto, lebo sú tak arogantní, drzí a sebavedomí, že si myslia, že im sa už nemôže nič stať “.
  A dodávam( s dovolením použijem parafrázu môjho starého učiteľa zo ZDŠ Gelnica- pedagóga už dávno zosnulého pána učiteľa Šaligu)” :Mýlia sa, lebo sú hlúpi, tak hlúpi, že sú až hlúpi”. Božie mlyny melu pomaly ale isto- dodávam ja a to som ateista…
  Pekný večer prajem kolegovia.

 • Pozrel som v poradenstve aj v iných rubrikách zopár komentárov.Máte pravdu.Je smutné až zarážajúce, ako nespolupracujú, resp. viazne spolupráca medzi štátnymi inštitúciami a to v tejto dobe informačných technológii určite neteší.Anarchia by byť ale ešte nemala.Predsa len máme fungujúcu vládu, parlament… aspoň zatiaľ.Snažím sa tiež v živote využívať aj zdravý sedliacky rozum.Ten zákon som trikrát uviedol iba ilustračne.Nik ho nevyvrátil -- možno preto.A možno to bola odo mňa aj zbytočnosť.Stáva sa.Pekný večer prajem.

 • RE: M.Palfi 3. augusta 2019 v 5:37
  A nie je anarchia? Odpovedzte ešte že zákony dodržiavajú všetci rovnako, aj tí dočasne mocní, aj Soc.poisťovňa a daniari a ..! A že neplatí pre “našich ľudí” iné dodržiavanie zákonov ako pre nás obyčajných. Pozrite si PORADENSTVO a iné. Asi nemá cenu ďalej, život ukazuje úplne inú realitu ako vy žiadate. Držím Vám palec v dodržiavaní všetkých zákonov, ja sa budem aj naďalej držať zdravého sedliackeho rozumu.

 • Milan Škuci napísal: 1. augusta 2019 o 10:15
  Súhlasím.Len, platné a účinné zákony SR je potrebné dodržiavať zo všetkých strán a všetkými účastníkmi.Ináč by tu namiesto právneho štátu nastala anarchia.A to nechceme myslím nikto.https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-84

 • Ďakujem Miro za povzbudenie, Na 99,99% spravím tak ako píšeš, lebo je to tiež moje presvedčenie. Nie len názor.Počkám však dajaký deň -dva, možno týždeň. Napísal som totiž náčelníkovi VUSZ osobný dopis, aj s tými výhradami, čo spomínaš, takže som zvedavý, čo odpovie a ako sa zachova. Prajem všetkým príjemný a pekný deň. Ing. M. Faltin.

 • Milan máš pravdu.Ak na to laický pozerám, neviem aký máš VD, ani ma to nezaujíma, ale čisto hypoteticky keby si mal VD aj mierne podpriemerný, dajme tomu 500 E za tých približne 25 rokov odslúžených u armády, tak to vychádza na cca 100 eur (+-) za každých 5 rokov
  No a keď si potom po odchode z armády, v tých rokoch 2002 až 2007 slúžil u HaZZ ( hasičov-záchranárov ), čo je v gescii MV, tak ti mali tých 5 rokov pripočítať ku vojenskému výsl.dôchodku.Nehovoriac o tom, že podľa percentuálnej valorizácie VD, tieto stúpali geometrickým radom.Aspoň teda podľa už aj vtedy platného a účinného zákona č. 328/2002 Z.z.A aj Tvoj VD prepočítavali teraz podľa ( v čase ) už novelizovanej a účinnej 328-ky po 1. máji 2013.Civilným starobným dôchodcom prepočítavali minulý rok SD do plusu.A VD do mínusu ?Práve že, mne Milan u Teba a Tvojich kolegov vyšlo, že Ti mali ešte pridať na VD a nie ubrať. Veď týmto prepočtom už aspoň 10 rokov prichádzaš minimálne o 100 eur mesačne. Zákon č. 328/2002 Z.z. bol predsa v tej dobe účinný a v platnosti a takto je to dodnes.Neviem Milan, či by si sa nemal poradiť a dať to jednoducho na súd, nech si v rozhodnutiach píšu čo chcú a sudkyňa, či sudca rozhodne.Podľa mňa v Tvoj prospech.

 • Ak chceme patriť k ľuďom, ktorí chcú žiť v spravodlivej spoločnosti a v právnom štáte, nemôžeme zároveň uznávať a podporovať symbol systému „našich ľudí”.
  Jediné, čoho sa obávajú mocní, dočasne mocní, je vnútorná sloboda každého z nás. Sloboda je ich nočnou morou. Slobodné myslenie, slobodné vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľná pre mnohých našich samozvaných „prvých medzi prvými“ je predstava, že by ľudia aj slobodne konali.
  Toľko ešte na margo stožiara a hnoja, aby sme si boli načistom.

 • No, Miro, lebo nič súce sa vygugliť ani neda. Ja som presvedčený, že je to odveta kadejakých uradníckych odkundesov- presnejšie slniečkarov, proti nám starým pakam, čo máme odvahu ich sem tam skritizovať, za hovadiny, ktoré krvopotne vypotia,snahu veci dať na správnu mieru a podobne. Veď sa tu už ozvali chlapi, ktorým vyviedli dačo podobné jak mne, vlastne to isté. Tak čo si tí hlupačikovia myslia, že sú múdrejší ako my? Asi ťažko. Nanajvýš tak môžu byť chytrejší jak 100 šalených-jak sa vravi na východe. Lenže to nie je žiadna výhra…

 • Milan Sloboda napísal: 30. júla 2019 o 15:08 … trochu pre nás pamätníkov ” (647) ” … v tom čase aj niektoré názory nás podporovateľov HP na valorizáciu VD … https://www.bezpzlozky.eu/2019/01/rokovanie-na-mv-o-valorizaciach/
  Milan Faltin napísal: 31. júla 2019 o 6:15 … ” Zaráža ma však iná vec. A to posledná veta, ktorá znie: “… toto rozhodnutie nie je preskumateľné súdom…” Tak to čo, máme tu demokraciu v našom štáte, alebo zase nejakú diktatúru (snáď úradnícku), či čo ??? ” …
  Milan, trochu som googlil po internete, ale nič súce som nevygooglil …

 • Ja k tejto diskusii snáď ešte toľko:
  Nie som nejaký zástanca ani SP a VUSZ, hlavne po obdržaní jej posledného rozhodnutia po 25 rokoch, na štyroch ľajstrách, kde mi zdôvodňujú, že aký som pomaly vydriduch, keď som tých 25 rokov bral VD o asi 3,00€ vyšši, ako som mal brať. Aspoň že uznali v závere tých štyroch ľastier, že nie z mojej viny a že tým pádom nič vracať nemusím. Zaráža ma však iná vec. A to posledná veta, ktorá znie: “…toto rozhodnutie nie je preskumateľné súdom…” Tak to čo, máme tu demokraciu v našom štáte, alebo zase nejakú diktatúru (snáď úradnícku), či čo???
  K SP len toľko, tam nech počítajú priemery jak počítajú, jedno sa im musi uznať. Keď ako starobný dôchodce pracujete a zamestnavateľ za vás odvádza odvody aspoň do SP -- inám nemusí- tak vám ozaj pošľu v tom januári rozhodnutie, ktorým vám SD zvýšia -- ako to níže spomína Miro Palfi. A oznámia to taktiež rozhodnutim na minimálne 4-5 listoch. Hoci sa jedna aj o najmenšiu sumu 0,10€ (slovom desať centov), lebo sa ten odvod zaokruhľuje nahor, na desatinné miesto. Mne to ku dnešnému dňu pravidelne a automaticky spravili už 3 krát,v uvedených termínoch aj sumách. Takže nie je ľajstro, ako ľajstro. Či s pečiatkou, alebo bez nej. A pripadá mi to, že fakt, aby mali na to moje zvyšovanie SD tých 10 centov, tak mi museli znížiť VD o oných 3 €, žeby mali dajaku rezervu do ďalších rokov. Lebo nik z nich nevie, ani v SP, ani na VUSZ, ba dokonca ani ja, kedy otrčím kopyta. Ale istota je guľomet…byrokrati.

 • Zdravím všetkých, nechcem sa hrať za múdreho, to mi ani neprináleží, iba mi vŕta hlavou ak porovnám z príspevku p. Šefana Bukovana z 2. apríla 2019, kde je uvedené, že priemerný SD už k 31.1.2019 prekročil hranicu 450 eur, dokonca k 28.2.2019 dosiahol výšku 456,79 eur, je zaujímavé, že SP to nejako nechce nad tých 450 eur výjsť. Tu musí byť zakopaný pes a zrejme aj keď SD budú naďalej rásť, tak tej SP to nie a nie výjsť, musí to predsa zostať až do roku 2021, pretože inak by naši páni museli zmeniť koeficient z 0,60 na 0,70 a tak nám aj niečo pridať, či nie? No neviem, ale s určitosťou viem, že i ja som bol proti tomu, aby sa naše VD valorizovali z priemeru SD a s určitosťou som bol zato, aby sa tento priemer vypočítal z našich VD, iba to nestačilo a páni na čele s p. ministerkou vnútra rozhodli tak, ako bol scenár už dávno pripravený a napísaný a ako vidieť sa podľa neho aj hrá. My sa tu zbytočne obviňujeme, nechcem byť vulgárny, ale všetci vieme, že ako to je s tým psom. Prajem pekný deň. 🙂

 • Najskôr je to tak, ako ste napísal a upresnil.

 • Mýlite sa p. Palfi keď píšete ” — tá momentálna účelová kombinácia zverejnenia priemeru SD 449,9720304 EUR vo vzťahu ku našej valorizácii výsl. dôchodkov sa snáď ani slušne okomentovať nedá — náhoda, ktorá vyráža dych …je to trápnosť kompetentných úradníkov na n-tú.A je to ich vizitka”.
  Kompetentní úradníci dostali v prípade našich výsluhových dôchodkov, spôsobu ich valorizácie, plnú podporu odborov MV, podporu vedenia Asociácie policajtov v.v.SR, podporu vedenia Zväzu vojakov SR vo februári až marci 2019, je to vizitka uvedených zástupcov “ľudu” ktorí si odslúžil svoje.
  Iba niekoľko stoviek (647) predvídavých v čele s nebohým Milanom Kolenom si dovolilo nesúhlasiť s návrhom a pripomienkovať návrh v skrátenom konaní ( https://www.bezpzlozky.eu/2019/02/rozporove-konanie-na-mvsr/
  Prečo by si úrady nemohli dovoliť aj niečo naviac, keď sa im ustúpilo?

 • Vieme si reálne predstaviť, že by SP neodoslala v niektorom kalendárnom roku rozhodnutia o priznaných a vyplácaných SD cca 1 miliónu 700 tisíc starobným dôchodcom každého druhu starobných dôchodkov ?, prípadne ich ( SD ) kúpnu silu spotrebného koša dôchodcov ešte viac ako doteraz znížila -- nevalorizovala ( upravovala smerom nadol, resp. prehodnocovala priznané a vyplácané SD v konkrétnom minulom časovom období podľa v tom čase platných a účinných zákonov ) priamou retroaktivitou spätne?… No, ja si to reálne neviem predstaviť čo by potom v spoločnosti nastalo.Št. orgány MPSVaR -- SP v kombinácii silových rezortov ( ” kto má väčšie zásluhy ” ? ) si podobné lapsusy dovoľujú -- tá momentálna účelová kombinácia zverejnenia priemeru SD 449,9720304 EUR vo vzťahu ku našej valorizácii výsl. dôchodkov sa snáď ani slušne okomentovať nedá -- náhoda, ktorá vyráža dych … je to trápnosť kompetentných úradníkov na n-tú.A je to ich vizitka.

 • Máte pravdu, až by sme boli právny štát, ( čo silne pochybujem -- napr. chýbajú nám tiež rozhodnutia o nevalorizácii VD z r. 2012 ) nebolo by čo riešiť, nezaťažovali by nás aj také a im podobné veci, ako rieši Milan, prípadne ďalší kolegovia, opísané aj v komentári 26. júla 2019 o 23:32.Tiež prajem pekný deň.

 • Dobrý deň, moja reakcia, p. Pálfi, čo komu pomôže dajaký postup, razítka a pod., ako to uvádzate. Akˇraz zadubenci hore nastavili parametre a JD to podporila, tak nepomôžu žiadne štemple. Skôr sa treba zamyslieť, prečo to v takých Čechách ide a zvýšia SD o 30 eur? U nás to funguje roky rokúce, že z ľavej ruky dajú groš a z pravej následne zoberú 10 grošov, asi tak. Neviem, či sa hodí v takejto eufórii poželať príjemný deň, ale aj tak.

 • Milan Faltin napísal: 26. júla 2019 o 23:32 … iba pre porovnanie so SP -- mne z toho vyplýva
  Aký je postup pri zvyšovaní penzií
  -- o zvýšenie nie je potrebné požiadať – dôchodky sa zvýšia priamo zo zákona – automaticky,
  -- rozhodnutia o zvýšení poberateľom dôchodkov zašle Sociálna poisťovňa v priebehu mesiaca január 2020,
  -- zvýšené dôchodky vyplatí vo výplatnom termíne dôchodku v januári 2020,
  -- súčasne Sociálna poisťovňa vyplatí aj doplatok za obdobie od 1. 1. 2020 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2020
  https://www.bezpzlozky.eu/2019/04/valorizacia-vd-v-rokoch-2019-az-2021/#comment-20558
  .
  Teda Rozhodnutia o zvýšení ( valorizácii VD, SD ) poberateľom dôchodkov nie sú -- nemali by byť podľa môjho úsudku iba zdrapom papiera, ale mali by byť považované za riadny úradný dokument štátnych inštitúcii -- listinný dôkaz opatrený okrúhlou pečiatkou VÚSZ, OSZ … aj za účelom možnosti odvolania sa, súdnych konaní a pod.

 • Ďakujem Miro za upresnenie a usmernenie a tým pádom idem pracovať na štylizácii onoho avizovaného osobného dopisu náčelníkovi VUSZ. Mám teraz sobotu a nedeľu voľno v robote, takže hádam dačo súce za dva dni -po lopate dám dohromady, aby tomu rozumeli aj JUDr-ovia okolo neho. Samozrejme, budem vás kolegovia určite tak do mesiaca (poťažmo aj skôr) zase rámcovo informovať. 🙂

 • Milan, toto čo píšeš podporuje aj zákon č. 328/2002 Z.z. -- Základné ustanovenia § 1 a § 2 -- pozri, zákon je aj na web stránke.Je tam v paragrafoch aj HaZZ ( hasiči ).Veď ak by sa nesčítavali odslúžené roky / služobný pomer / v rôznych súčastiach -- rezortoch, niekomu by nemusel vyjsť potrebný počet rokov na výpočet výsl. dôchodku.Ľudia predsa počas kariéry aj pendlujú medzi zamestnaniami.Málo kto má v živote iba jedno zamestnanie a jedno pracovisko.Čo by ostal bez peňazí, bez VD ?Je pravda, že niekedy v minulosti hasiči nepatrili pod náš zákon, ale aj tak, už to mali mať dávno ošetrené… a nie teraz sa šprtať v minulých odslúžených rokoch ľudí -- dôchodcov.To potom akoby neplatili rozhodnutia o priznaných a vyplácaných výsl. dôchodkoch z minulého roku či iných predošlých rokoch.Tie by mali predsa nad seba nadväzovať aj ich valorizáciami.

 • Chlapi, hádam už dosť o tých stožiaroch a hnoji. Svojho času, hádam mesiac nazad, som tu na tejto stránke sľúbil, že vás poinformujem o tom znižovaní VD, čo nam niektorým momentálne sporadicky dochádza do poštových schránok, skoro v režime utajenia PTZD ( do vlastných rúk), od VUSZ.
  Včera mi poštárka doručila odpoveď na moju žiadosť , o anulovanie rozhodnutia VUSZ, o znížení môjho VD o cca 3E, a prepočítanie minimálne na pôvodnu hodnotu. Samozrejme, odpoveď ako ináč, bola negatívna. Akýsi JUDr podporený podpisom a pečiatkou riaditeľa (náčelníka) VUSZ, argumentujúc rôznymi zákonmi, paragrafmi a vyhlaškami, zo mňa spravil vola.
  Len ako príklad: vôbec nemám v odslužených rokoch započítane , pre potreby valorizácie VD 5 celých rokov, u hasičov (po reorganizácii vojenských plukov CO na hasičský záchranný zbor), ale aj ďalšie veci-menej podstatné, ale zásadne.
  Takže, zajtra, pozajtra napíšem riaditeľovi VUSZ ( náčelníkovi) osobný list, vo forme, že čo za somárov to má okolo seba, ktorí nás likviduju či nuž úmysele, alebo z vlastnej blbosti, či inej pohnúty. VEĎ POKIAĽ VšETCI VIEME, šTATNA SLUŽBA SA ZAPOČÍTAVA PRE ÚČELY VD AKO SÚČET ODSLUŽENÝCH ROKOV V REZORTOCH ARMÁDY, POLICIE, FINANČNEJ,VäZENSKEJ A JUSTIčNEJ STRÁžE, COLNÍKOV, HASIčOV A TUŠÍM AJ HORSKÝCH VODCOV. Aspoň tak o tom písal svojho času- nie tak dávno aj náš zosnulý kamarát doktor Milan KOLEN. A nikto sa mu neopovažil oponovať. Ale teraz, česť jeho pamiatke, keď chudák zomrel, tak kadejakí slniečkari začinajú vystrkovať rožky ??? To hádam nedopustíme!!!. Či kolegovia?

 • Vážení páni, tak sledujem ako sa tu niektorí doslova “vysemeňujú” nad hnojom, stožiarom….je zaujímavé že väčšinu z vás som tu nepoznal keď sa riešili civilné dôchodky, valorizácia-nevalorizácia, zápočet rokov a podobne….. teraz tu ide niekto vypisovať o hnoji a SNS, stožiaroch …netrápi ma SNS, o ich bytí či nebytí rozhodnú voľby, skúste sa zamyslieť nad aktom vztýčenia zástavy, skúste sa zamyslieť nad tým, čo zástava znamená pre občana (aby ste si zasa nenahovárali že hovorím o Rusku -- pozrite sa do USA ako si dávajú zástavy pred domy), že každý národ si dokáže ctiť svoju zástavu ako symbol štátnosti -ale my Slováci sme hrdý národ, my potrebujeme ukázať že sme svetoví, máme na vyjadrenie úcty k vlasti a národu dosť hnoja aby sme znehodnotili dobrý úmysel…samozrejme, napíšte mi že národnosť a láska k vlasti sa dá vyjadriť aj lepšie, hoci účasťou na pochode LGBTI…nie, pôvodne som nemal v úmysle sa do týchto jalových rečí zapojiť, ale toto som si neodpustil.

 • Medzitým ako sa tu bavíme o fúre hnoja nám možno unikly veľmi zajímavé príspevky v rubrike Poradenstvo od JUDr.Ďurinu a Odložené prípady od Ing. Dubeňa.
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/02/poradenstvo/#comment-20397
  https://www.bezpzlozky.eu/2018/04/odlozene-pripady/#comment-20409
  Inak nechápem čo proti hnoju má niekto, aspoň ten kolík (kôl) na námestí lepšie porastie, bože, čo by som ja dal za fúru hnoja…

 • To nie pán Vegh, vlastne už teraz viac-menej ľutujem, že som prejavil na web stránke svoje názory.Aj ja sa môžem mýliť, jednoducho mi z cca 20 príspevkov k tejto téme vyšli rôzne názory prispievateľov a jednalo sa o stožiar na štátny symbol ( vlajku ) pri parlamente, možno preto tie moje závery -- samozrejme môžu byť aj mylné.Veď pozrite komentáre a porovnajte.Až by sa písalo o inej štátnej inštitúcii, najskôr by ” vyskočila ” iná politická strana.( neviem).
  ” A ešte pripisujete niekomu (asi SNS) zásluhy “…za hladký priebeh valorizácie ” … Napísal som doterajšie bezproblémové poberanie výsl. dôchodkov a nie za hladký priebeh valorizácie.To nie je predsa iba o valorizácii VD.Každý z nás výsl. dôchodky poberáme od: v rôznom časom období, poniektorí už aj desiatky rokov spätne.Myslel som skôr na našich kolegov ( mnohokrát uvedených a píšucich aj na týchto stránkach ), ktorí za nás už dlhé roky bojovali aj bojujú tiež v rámci štátnych inštitúcii tak pri VD ako aj SD či iných problémoch VD/SD -- a to je jedno v ktorých volebných obdobiach spätne.Nakoniec sú tieto veci aj v ďalších rubrikách tohoto webu.Ale jedno je fakt a to že VD, aj SD sú zatiaľ vyplácané na účty ( poštu ) bezproblémovo.
  Je mi ľúto, až sme sa nepochopili, prípadne si neporozumeli.Ja som svojho času v minulosti už uviedol, že niektoré veci sa nedajú opísať dvomi-tromi vetami.Žiaľ.Pekný deň prajem.

 • PáN pALFI, zľahčujete čo ste uviedol vo svojom komentári -- “”Ale, podľa spätne prečítaných komentárov je aspoň pekne vidieť, ako sme sa aj my výsl. dôchodcovia rozdelili do dvoch skupín — na podporovateľov vládnej koalície a druhá skupina na podporovateľov terajšej opozície”.
  To mám brať akože niekto si robí zoznam VD kto je za Danka a kto je v opozícii?
  To hádam nemyslíte vážne. A ešte pripisujete niekomu (asi SNS) zásluhy “…za hladký priebeh valorizácie” ( pritom SNS má ŠT na MVSR!, a v čom konkrétne nám pomohol?

 • Ja som iba operoval v príspevku z 23. júla 2019 o 8:37 zákonom č. 84/1990 Zb. proti kope hnoja.Aspoň ja tento zákon neviem a ani nechcem vyvrátiť.Snažil som sa iba poukázať na zákon a na fakty a argumenty.Až sa mýlim, snáď mi to moje okolie a aj okolie tu na webe prepáči.:-)

 • Ešte k Mirovi Palfimu z včera rána:
  Mirku, si kamarát, ale musim s tebou tiež trochu zapolemizovať:Vieš, kpt. Danko dal na ten stožiar dajake financie, a jeho nohsledi tiež.Veď ako by to bolo, keby nedali. Každý podľa svojích možnosti a možno i mentalnych schopnosti. Kapitanovi sa páči stožiar v Budapešti, tak chce podobný aj Bratislave, ale o 3 metre vyšší.
  Major Faltin, keby na to zo svojho VD ušetril, by dal postaviť v Žiline na kopci Stránik možno vyhliadkovu vežu v tvare televiznej veže v Moskve-Ostankino.Ale tak o pol metra nižžšiu- pretože si vysoko váži Ruský národ, a nechce sa nad neho ani len simbolicky vyvyšovať.
  Možno plukovník Hlinkovej gardy-Kotleba by chcel niekde v Banskobystrickom kraji tiež postaviť nejaku stavbu v tvare “hakenkrajca”- ale národ okolo Hrona mu asi už nedovoli.
  Jeden zvárač v Smrčinovci (hraničný prechod z SR do ČR), ma raz tak zmiatol, že som nevedel kde som. Bol som začinajúci kamionista na medzinárodnej nákladnej doprave a vracal som sa z Paríža na Slovensko.No a asi 30 km pred garážou- práve v tom Smrčinovci som v žiari reflektorov zbadal Eifelovu vežu. Síce siahala tak do výšky komínov okolitých chalúp, ale Eifelovka jak vyšitá. To ten zvárač si ju pozváral zo starého železa v predzahradke svojho domu. Kto neveri nech tam beží.Stojí tam dodneska. Keď treba dodám aj GPS súradnice.:-)

 • No, tá naša diskusia sa tu odvíja od príspevku, ktorý som uverejnil asi pred mesiacom, keď som napísal, že mi VUSZ znížil VD cca o 3 E, s oddôvodnením, že ničo podľa najnovšej novelizácie zákona prepočítavali a zistili, že ktosi, kedysi, v minulom storoči spravil chybu a oni to musia dať na poriadok …a bla…bla …bla…,A že mne je to šumi-fuk, tak isto ako niekoľkým ďalším kolegom, ktorí naň reagovali. Proste, že papier je momentálne dôležitejší, než človek. Spomenul som tam retroaktivitu, tendenčnosť, dobré mravy atď. No a na ten stožiar sa to potom zvrtlo, akosi automaticky. Čiže, žiadná koalícia, žiadna opozícia, či Kotlebovci, Kolarovci, Sulikovci, Matovičovci, Iba dogmatické vyjadrenia všetkých menovaných i nemenovaných a skutek utek. Miesto, aby sa riešili k lepšiemu veci v zdravotníctve, školstve, penzijnom zabezpečení a inde, vybíjajú sa všetci menovaní aj nemenovaní na veciach podružných, nepotrebných , až zbytočných… a karavána ide ďalej… Asi tak, či?

 • Mám vážne obavy aby sa naše pripomienky / komentáre nedostali do úrovne kádrovania nejakým personalistom, kto má iný názor ako ja, bude zaradený s opozíciou alebo koalíciou. Je to v rozpore s úvodným článkom.
  Vystrájanie niektorého politika, ak je v akomsi rozpore so všeobecne uznávanými ľudskými danosťami je potrebné kritizovať, i keď som dajmetomu tohoto volil, so zaradením ku koalícii/opozícii to absolútne nemusí a nemalo by mať nič spoločné.
  Zdá sa že nevieme zabudnuť na VÚS (vedúca úloha strany) a strach odklonu od jednotného názoru vládnúcej strany je asi ešte veľmi silný. To je snami také zlé ešte aj po 30 rokoch ?

 • Hovorí sa tak -- ” chceš poznať pravdu -- vyvolaj vojnu “.
  ale ukázalo sa, že téma z 20. júla 2019 o 18:55 -- nazvime to tak: nebola šťastná.

 • Nič v zlom.Niekedy akoby sme podaktorí zabudli, kto má snahu ( aspoň prezentovanú ) siahnuť na naše výsluhové dôchodky a komu vďačíme za ich doterajšie bezproblémové poberanie.Keď aj pripúšťam, že niekedy to bolo aj s odretými kolenami.Bol a je to iba môj názor.

 • Tak a ihneď je v tom politika (Miroslav Palfi -“sme sa rozdelili na podporovateľov vládnej koalície a druhá skupina na podporovateľov terajšej opozície”). Akoby niektorí z nás, ktorí sme komentovali, písal v prospech opozície alebo koalície. Však nebuďte už aj Vy pán Palfi smiešny ako ten nevydarený predseda Danko. Vy ste schopný schváliť hádam aj väčšiu tuposť aku ten stožiar (jeden) a ospravedlniť to a následne odporcov hodiť do jedného vreca s opozíciou, kotlebom či koalíciou ktorá sa to dozvie až z tlače. Ja osobne vám na koalíciu či opozíciu z vysoka kašlem (ako oni na nás), ale ľudská hlúposť mi bude vadiť vždy.

 • Milan Faltin napísal: 23. júla 2019 o 21:45
  Milan, tam podľa TV -- reportáže pre stožiar na štátny symbol ( vlajku SR ) prispel z celkovej potrebnej predpokladanej sumy cca 40-50 tisíc eur osobne predseda parlamentu a jeho kancelár po 9 tisíc eur.Podľa jeho vyjadrenia sa možno pridajú tiež aj iní poslanci.Bola tiež anketa u slovenských dôchodcov -- návštevníkov pred NR SR a tí dávali vyjadrenia, že by menšími finančnými čiastkami nemali tiež problém na stožiar pre štátny symbol prispieť.Takže o finančných prostriedkoch to v tomto prípade určite nebude…
  Ale, podľa spätne prečítaných komentárov je aspoň pekne vidieť, ako sme sa aj my výsl. dôchodcovia rozdelili do dvoch skupín -- na podporovateľov vládnej koalície a druhá skupina na podporovateľov terajšej opozície.V nedávnej minulosti bola pred parlamentom mini-demonštrácia s transparentom ” Sloboda je viac ako národ “… je pekné, že si každý aj pri voľbách do parlamentu môžeme a máme z čoho vybrať…

 • Erik, tak dajak, alebo aspoň podobne. Veď nikto z nás nie je “momentálne retardovaný” keď mám parafrázovať dojičku, na adresu Otika z filmu “Vesnička má stredisková”. Ale oni, v svojej nafukanosti a odutosti si to myslia. Chuj s nimi!!! Aj na našej ulici bude sviatok, jak povedal J.V.Stalin v rozhlasovom prejave v roku 1941, v tejto ročnej dobe.
  :good: :good: :good: :good:

 • Táto “akcia STOŽIAR” je ukázkový výplod chorej mysle človeka arogantného voči spoločnosti. Je to vrchol arogancie. Ako inak môže niekto, jeden človek alebo jedna strana, takto rozhodnuť bez ohľadu na názor občanov. Podľa zásady: Mám moc, tak si budem robiť čo ja chcem!? Trapnosť a úbohosť. Ten človek už dávno patril preč z parlamentu.
  Velmi nerád sa miešam do rozhodovacích kompetencií, je to môj skromný názor, ale toto ma už doslova dožralo!.

  --
  Na druhej strane peniaze v rozpočte chýbajú:
  Dobré časy so sebou prinášajú aj paradoxy. Štát má síce vďaka rekordnému rastu platov väčšie príjmy. Rastú však aj výdavky. Dávky v nezamestnanosti, materské či nemocenské príspevky sa totiž počítajú ako percento zo mzdy. Čím je plat pracovníka vyšší, tým väčšie dávky Sociálna poisťovňa vypláca. Práve to viedlo k výraznému nárastu jej nákladov. Upozornila na to aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá hospodárenie inštitúcie považuje za jedno z najväčších rizík na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu verejnej správy v tomto roku.

  Analytici poukázali na to, že sociálne dávky by mali tento rok zhltnúť o takmer 200 miliónov viac, ako ministerstvo financií naplánovalo v rozpočte na tento rok. Jedným faktorom je zvýšenie vianočného príspevku. Ďalším zas viac ako 15-percentný nárast výdavkov na nemocenské poistenie.

 • No, ja si myslím, a dúfam že nie len ja, že tie prostriedky na stožiar, resp. stožiare dva (ten druhý pre vlajku EU, prípadne USA, poťažmo RF-eventuelne Severnej Korey, Číny, či dajakej Ugandy u Kundy),podľa okolností, ktoré v buducnosti nastanú, by bolo omnoho-omnoho užitočnejšie, vynaložiť napríklad na zdravotníctvo, školstvo, poľnohospodárstvo…Nechcem napísať na dôchodky, aby som náhodou nebol označený za nenažranca…
  Aj keď je to, určite len kvapka v mori, trvale platne porekadlo, že “babka k babce, budu kapce”, je trvale platné. Veď zástav, vlajok a stávajúcich stožiarov na Hradnom kopci je aj dnes habadej. Alebo už zhrdzaveli, že sa musia vymeniť? Neviem, nejakú dobu som tam už nebol, takže všetko je možné Či???

 • Už iba v krátkosti -- napísal som, že zákon popisuje bližšie: napr. § 1 ods. 5 … atď.
  (1) Občania majú právo pokojne sa zhromažďovať.
  (2) Výkon tohto práva slúži občanom na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk.
  (3) Za zhromaždenie sa podľa tohto zákona považujú aj pouličné sprievody a manifestácie.
  (4) Na zhromaždenie nie je potrebné predchádzajúce povolenie štátneho orgánu.
  (5) Sú zakázané zhromaždenia v okruhu 50 m od budov zákonodarného zboru alebo od miest, kde tento zbor rokuje
  Ibaže sme si občania vo svojich právach a povinnostiach vo vzťahu k platným a účinným zákonom SR rovní a rovnejší.Asi tak.

 • Pre obhajcov zákona:
  Farmári do Bratislavy priviezli 31 kubických metrov hnoja, lebo Danko chce pred parlamentom vztýčiť stožiar na vlajku vysoký 30 metrov. Poukázať chceli na to, že Danko by mal radšej ako stožiar riešiť neoprávnené dotácie na poľnohospodársku pôdu. Gabriela Matečná, ktorá rezort pôdohospodárstva vedie, je podpredsedníčkou SNS.

  “„Vedeli sme, že nesmieme vysypať maštaľný hnoj na stavenisko, ale iba po jeho hranicu.“„
  FRANTIŠEK ORAVEC, FARMÁR

  Farmári podľa zverejnených záberov neohrozili robotníkov, hovorí Martin Bakoš, riaditeľ spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, ktorá vykonáva dozor aj na veľkých diaľničných stavbách. „Myslím si, že to bolo dostatočne ďaleko, aby to neohrozilo stavenisko a statiku jamy.“
  Teda nedali ho pred Dubčekov pomník ale Dankov.

 • na Slovensku platí aj niečo také
  https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-84 … Zákon č. 84/1990 Zb. -- Zákon o zhromažďovacom práve ( demonštráciách, protestoch … )
  Okrem iného v bezprostrednej blízkosti inkriminovaného miesta NR SR je tiež Námestie ( pomník ) A. Dubčeka … zákon popisuje bližšie podrobnosti.
  Podľa môjho názoru, aj tento zákon, resp. jeho prípadné novelizácie zo strany týchto ” aktivistov ” rešpektovaný nebol.

 • RE: Vysvetlite mi prečo neprotestujú farmári zo stredného a južného Slovenská, … (p.Prschala 22.7.).
  Ja mám od riaditeľa veľkého poľnohospodárskeho podniku(ktorý je spokojný v Novozámockom okrese) takú odpoveď: na juh a stred Slovenska šli za Jahnátka väčšie dotácie (z EU) a pokračujú aj teraz, ako sa dali na východ. Tu na juhu a strede si to podniky väčmi strážili cez vládnucu stranu na rozdiel od východu, kde “řádila” (a podvádzala) mocná pani grófka Rošková a boss Vadala. Nie je to doriešené ani po zmenách na ministerstve, nakoľko čo sa raz pokurvazí, ťažko sa legálne, podľa zákonov napráva, obzvášť ak nie je politická vôľa zainteresovaných z ministerstva.
  Asi tak. Ale prečo to riešime tu? Pointa stožiara je tiež o hnoji a keď už tak hneď dva stožiare, vždy sme pod niekoho silnejšieho patrili a budeme.

 • Miroslav, jasné, že nemajú nič spoločné. Jedine ak, tak len to, že hnoj smrdí, podobne ako rôzni dlhodobí obcmrndači , spomínanej ustanovizne(a je jedno, či opoziční, alebo koaliční, či kadejajakí “bezpartajní”odkundesi).

 • Výzva !
  Bývalí elitní aj iní kolegovia, policajti a vojaci na dôchodku, pomôžte pri CELONÁRODNOM pátraní po zločincoch, ktoré bolo vyhlásené 21.07.2019 za kopu hnoja pred (pozor nie vnútri) NRSR. Bola to Tatra a dvaja nebezpeční občania, ktorí podľa odborného posudku p. judr. Danka ohrozili statiku Národnej rady SR.
  Svoje si nedajme, na novú NR SR sa možno vyhlási Celonárodná zbierka typu ALWEG.

 • Páni nehnevajte sa. ale niekedy ma dostane Vaša naivita.Vy si myslíte, že tieto hromady hnoja majú niečo spoločné s našim poľnohospodárstvom. Vysvetlite mi prečo neprotestujú farmári zo stredného a južného Slovenská, ale len akási pochybná východniarska skupina, ktorá má na krku súdne konania a za svoju činnosť má od niekoho dobre zaplatené.

 • Keď som chodil na ZDŠ-baj oko pred 60-rokami, tak sme mali pred dvojposchodovou školou dva vcelku pekné vysoké stožiare, siahajúce tak do výšky prvého poschodie (aby zástavy neclonili výhľadu na mesto z riaditeľne). Asi tak dvakrát do roka , teda pred prvým májom a siedmym novembrom , tam školník, za pomoci starších žiakov vztyčoval dva zástavy. Československu a Sovietsku. Radi sme školníkovi pomáhali, lebo sme tým pádom mali voľnu hodinu a nemusel sme umývať okná v triede, na ktoré zase dievčatá nalepovali papierové vlaječky, pantličky a stužky.
  Takže ma napadá: Nie je ta jedna jama málo ? Netreba vykopať ešte jednú pre zástavu EU? Aby náhodou “soudruzi neudělali ňákou chybu”.

 • Nemyslím si ale, že štátne symboly SR môžu za problémy nášho poľnohospodárstva, ( NH ) ktoré sa nahromadili počas dlhých desaťročí.Asi tak.

 • Podporujem Mir.Palfiho, kravín by bol užitočnejší ako JUDRho pamätník so zástavou.
  Vysipávačom hnoja držím palce, sú potrebnejší pre štát ako rýchlozbohatlíci.

 • To najskôr neboli družstevníci, pretože družstevníci si hnoj vážia a 31 kubíkov hnoja by zaorali do poľnohospodárskej pôdy…
  Ako by postupovali v Amerike keď by niekto protestoval proti výstavbe stožiaru pre národnú vlajku ?

 • Hej, kristušát!!! Dívam sa na televízor a zisťujem, že družstevníci im tam vykydali za vetriesku hnoja, do tej jamy 🙂

 • Milan, nie len Mikitu Chruščeva- ten by tam v dobrej vôli prikázal trebárs pestovať kukuricu. Ale Jozefa V. Stalina. Ten by im prikázal postaviť stožiar vo Vorkute na Sibirii. Pokiaľ možno pomocou krompáčov, lopát a dreveného šalungu. A samozrejme ešte vyšší ako Mamájevov kurgan v Stalingrade. 🙂

 • Milan Škúci napísal: 17. júla 2019 v 9:12 -- :good: “ku předu levá” …… :good:

 • Páni kolegovia Pálfi, Šamaj, Faltin, … súhlasím s vami : …”Oslavovať budú tí, ktorí získali — akýmkoľvek spôsobom…” .
  Nesúhlasím s tým že neprosperujeme, alebo že si nevážime vlasť, v Bratislave pribudne nový Slavím, a väčší ako majú v Pešti -- aspoň niekto sa snaží ukázať vlastenectvo citujem:
  “Pred budovu Národnej rady SR pribudne 30-metrový stožiar. Dnes o tom informoval denník Sme. S odvolaním sa na hovorcu NR SR Tomáša Kostelníka uvádza, že požiadavkou predsedu parlamentu Andreja Danka bolo, aby bol nový stožiar vyšší, ako je v Budapešti, kde meria 27 metrov.
  Pre osadenie stožiara rozkopali chodník a vyhĺbili jamu. Stavebné práce pútajú pozornosť domácich i turistov. Slovenská vlajka by mala viať na novom stožiari 1. septembra – počas výročia prijatia Ústavy SR”.

  Tak čo pesimisti? Nie sme žiadne holé ri.. . Do budúcnosti hľaďte a nie späť, čo bolo-bolo, terazky….
  (PS: Chruščova na nich, ten by im dal Slavín)

 • Je to tak, Jožo -- ako píšeš.Slovenská republika, Česká republika ( ČSSR, neskôr ČSFR ) pred r. 1989 ( r. 1993 ) nebola iba jedna čierna diera, ako to dnes mnohí demagógovia prezentujú … aj dovtedy tu žili ľudia a mnohí žijú dodnes a pamätajú.( pamäť neoklameme ).

 • Milan Faltin napísal: 14. júla 2019 v 6:15 -- Milan, čo od nich očakávam? NIČ… tým myslím nič dobré….
  Miro Palfi napísal: 16. júla 2019 v 7:19 -- Miro, čo oslavovať? Stratu samostatného štátu? Rozkrádanie majetku, ktorý od 1949 sa nepresťahoval ani do ZSSR, ani do iných štátov a k rukám iných vlastníkov? Že to čo sa ti 40 rokov -- aj keď znárodnené -- zveľaďovalo išlo “zadarmo” do rúk cudzích vlastníkov? Otvorenie hraníc? Aby ku nám mohol prísť kto chcel a robiť tu bordel? Stratu sebestačnosti vo výrobe všetkého, Stratu výroby všetkého od ihly až po lietadlá? Vymývanie mozgov, psychologické pôsobenie na mládež, za ktoré by sa Goebels a všetci komunisti hanbili? Oslavovať budú tí, ktorí získali -- akýmkoľvek spôsobom -- bohata krajinastvo, ktoré by v normálnej kapitalistickej spoločnosti nezískali…bite ma, nadávajte mi -- ale to je môj názor, pretože ja som bol a som presvedčený, že tak ako som sa vtedy hrdo staval ku tomu, že som Slovák -- a slúžil som na Morave -- tak dnes ani bývalý prezident a ani dnešná prezidentka nevedia o Slovensku povedať že je to ich vlasť…čo mám teda po 30 rokoch oslavovať?

 • Tohoto roku prišla s iniciatívou osláv 30 výročia Nežnej revolúcie vláda SR ( diskutabilné je, či je čo a ak áno, či až tak pompézne oslavovať )… človek si povie dobre, veď r. 1989 bol tiež historický medzník.Následne bolo v médiách uvedené ( TA3 ), že tieto oslavy organizované štátom v SND-BA majú vyjsť občanov až na 1,8 miióna eur… no, neviem či sa tam budú za tie milióny podávať na recepciách zlaté prasiatka a padať pečené holuby z neba, ale trochu pokory a skromnosti by nezaškodilo, najmä ak sa naša spoločnosť celých predošlých 30 r. neustále zmietala a zmieta v turbulentných obdobiach ( škandáloch, korupcii, klientelizme… a pod. ) a tie peniaze mohli dať skôr na naše zdevastované zdravotníctvo, starších ľudí, či využiť ináč a efektívnejšie …

 • Ku komentárom Mira a Joža, ale aj k iným:
  Chlapi, a čo od nich čakáte, resp. čakáme. Ja nič, pretože sú to chudáci- buď ešte sopľoši, ktorí vedia veľké H, malé O, rímsku päťku- V , en-N, a O. Alebo obstarožné vykopávky, čo pred tými tridsiatimi rokmi šľapli do uvedeného extrementu a doteraz si nevyčistili baganče… teda smrdia nám tu furt.

 • No a keďže som už narátal do klasických a povestných 100, tak ešte môj laický pohľad:
  V týchto prílohách k návrhu zákona boli uvedené zložky FMV, MV SR, FMO, MO SR, ktoré neboli súčasťou ŠtB, pričom mnohí ľudia tam uvedení, nepriateľov štátu nevideli ani tak z lietadla…
  Množstvo ľudí z týchto útvarov nemohli byť objektívne zločincami, keď aj slúžili za bývalého režimu podľa vtedy platných zákonov prijatých FZ ČSSR, ČNR, SNR a pod. a tiež mnohí z nich pokračovali v službe naďalej aj po 17. novembri 1989.Teda podľa výkladu predkladateľa zákona OĽaNO do 17. 11. 1989 do polnoci boli tisíce príslušníkov zločincami a pri pokračovaní služobného pomeru po polnoci 17. 11. 1989 ( mnohí až donedávna ) už boli demokratmi, mnohokrát odmeňovaní a oceňovaní MV SR, MO SR, NATO a pod.Tiež po r. 1989 prešli previerkou platných a účinných lustračných zákonov a iba pod touto podmienkou mohli naďalej pokračovať v služobnom pomere príslušníkov.Žiaľ, drvivá väčšina opozičných politikov tento návrh podporila -- nakoniec návrh zákona v parlamente neprešiel ani po piaty krát, čo je podľa mňa spravodlivé.
  Ešte jedna zaujímavosť, týkajúca sa tzv. kolektívneho celoplošného 50 % zdaňovania VD.Ide totiž aj o prezumpciu neviny.Ak sa má týkať príslušníkov -- VD tak neplatí ?, ale až ide o politikov, tak sa ňou ( prezumpciou neviny ) často oháňajú a platí.

 • Jožo, je to presne tak, ako si napísal -- ako dôchodcovia si veľmi veľa pamätáme a pamätáme si toho veľa v kontexte prežitého, aj tu už napísaného.Celá terajšia opozícia má dôchodcov na h*ku.Ešte viac ako terajšia koalícia.Nič nás nepresvedčilo o opaku.Mýlim sa?… Do konca nečítajú predkladané návrhy zákonov do parlamentu, nečítajú PRÍLOHY k týmto návrhom zákonov.Ináč by sa nemohli stávať také lapsusy, ( stalo sa päťkrát po sebe / r. 2014-2018/) ako návrhy zákonov na schvaľovanie kolektívnej viny ( v 21. storočí ?), nazývaním bývalého režimu ” zločinným režimom ” -- ako celku, pritom preberajú z pred r. 1989 napr. mladomanželské pôžičky a mnoho iných dobrých vecí -- akurát to všetko nazývajú RETRO … aby sa asi pre sebou sami nemuseli hanbiť.Jeden príklad za všetky, z januára tohoto roku, kde si poslanci parlamentu ( predkladateľ návrhu zákona OĽaNO -- aj ostatní opoziční poslanci ) NEBOLI schopní prečítať ani už po piatykrát po sebe od r. 2014 predkladaný návrh zákona do parlamentu a najmä PRÍLOHY k nemu, kde by boli poškodení kolektívnou vinou 50 % zrážkou dane aj z veľmi nízkych dôchodkov stovky až tisícky dnes už VD, ale súčasne aj starobných dôchodcov, pritom mnohí z nich by spadli pod inštitút hmotnej núdze.Pričom stačí tak málo.Pozrieť si všetkými poslancami -- politikmi -- novinármi a pod. napr. nižšie už uvedenú televíznu reláciu ( z archívu -- zo záznamu ) a rozjasní sa aj im -- podľa vyjadrení niektorých poslancov parlamentu v TV relácii ani nevedeli, čo presne v PRÍLOHÁCH k návrhu zákona schvaľovali, keď hlasovali za tento návrh … ináč škoda ďalej pokračovať a škoda k tomu ďalších slov.( ešte príspevok tejto rubriky od kolegu p. Ľ. Dubeňa z cca z pred pol roka -- / do kontextu pre pamätníkov / ).
  Lubomir Duben napísal: 21. januára 2019 o 22:57
  Výsluhové dôchodky — príslušníci štátnej bezpečnosti.
  Práve som dopozeral program Reportéri na RTVS1 týkajúci sa výsluhových dôchodkov príslušníkov štátnej bezpečnosti. Nóvum boli vystúpenia koaličných politikov k danej veci kedy napr. bývalý minister vnútra SR a bývalý poslanec NR SR Kaliňák uviedol, že strana Smer mala pripravený postup ako znížiť VD príslušníkom ŠTB vnútorného spravodajstva za každý rok služby v tejto zložke 1% zníženie. Boli oslovení predstavitelia SNS, Most-Hídu ale aj opozície. Vystupoval aj predstaviteľ Ústava pre štúdium totalitných režimov z Prahy a Pamäti národa. Vyznelo to tak, že ak niekto z koalície otvorí túto tému nemá nikto problém o tomto diskutovať, najmä keď je tu 30 rokov od zmeny režimu. Najzmierlivejší vo vystupovaní boli tí, ktorí boli postihnutí priamo alebo ich potomkovia na rozdiel od politikov.
  Takže ľady sa pohli? Odporúčam si program STV pozrieť zo záznamu.

 • Lubomir Duben napísal: 12. júla 2019 v 8:49 -- štátne dávky v %HDP,
  Lubomir Duben napísal: 9. júla 2019 v 20:48 -- priemerný starobný dôchodok v Európe,

  Ľubo, vieš komu treba tieto porovnania poslať….ale vieš aj to, čo ti dotyční odpíšu….všetci majú silné reči, liberáli by boli najradšej, keby dôchodcovia neexistovali vôbec, lebo nevedia správne hlasovať (asi si veľa pamätajú), SaS by najradšej zrušila všetky sociálne opatrenia, lebo zaťažujú rozpočet (a ak sa dostanú do vlády, zostalo by im menej, takže šupšup so sociálnymi opatreniami preč)……ale načo to budem písať, veď drvivá väčšina z vás to vie možno lepšie ako ja…

 • Vážení kolegovia,
  pre Vašu informáciu uvediem aj ďalšie čísla týkajúce sa výdavkov na dôchodky. Okrem priemernej výšky má veľkú vypovedaciu hodnotu aj údaj koĺko percent z hrubého domáceho produktu (HDP) vynakladá štát na tieto štátne dávky. Uvediem čísla z roku 2015:
  1. Grécko 17,8% HDP
  2.Taliansko 16% HDP
  3.Francúzsko nad 10%
  4. Maďarsko 10,3 % HDP
  5.Nemecko 10,1 % HDP
  pod8% HDP
  Lotyšsko, Malta, Litva a Turecko
  Slovenská republika 7,2 % HDP
  priemer OECD 8,2% HDP
  priemer EÚ 12,8 %

  Takže nechápem nariekanie “analytikov” a rôznych “expertov” platených zo zahraničných zdrojov, akú záťaž pre Slovenskú republiku predstavujú výdavky na dôchodcov, ako je potrebné nie do budúcnosti ale už teraz ,okresávať sociálny pilier. Podľa týchto novodobých demagógov by si mali uvedomelí dôchodcovia ich strašenie vziať k srdcu a snažiť sa o urýchlený odchod z tohto sveta aby neboli balvanom na krku tejto spoločnosti. V predstavách týchto expertov by mal byť každý mladý zdravý a bohatý (to sa týka ich) a nemajú predstavu ako sa žije iným, ktorí nespĺňajú uvedené atribúty.

 • Vladimír Hús st. napísal: 10. júla 2019 o 14:58 -- jedna perlička znova pre porovnanie.
  V nedávnej minulosti vláda SR schválila RENTU tiež športovcom už od fyzického veku 35 r., mnohí z nich pritom zarábajú počas aktívnej činnosti ” ťažké ” milióny eur.( podotýkam, nie každému z nich / športovcov / sa podarí finančne zabezpečiť počas kariéry do budúcnosti).Výsl. dôchodky, resp. rentu majú tiež baletní umelci, operní speváci… a pod.Nezávidíme -- porovnajme,
  či je to rovnocenné s VD príslušníkov, ktorí spadajú pod § 1 a § 2 zákona č. 328/2002 Z.z a po novelizácii zákona od 1. mája 2013 podľa § 38 ihneď a § 143 aa postupne budú potrebovať aj v priamom výkone služby odslúžiť až 25 r. v služobnom pomere na priznanie a vyplácanie výsl. dôchodku.No, je to nebe a dudy -- viď. medializovaná včerajšia rozbitá Bratislava -- Staré mesto od zahraničných tzv. športových fanúšikov.( správne chuligans -- po našom chuligáni ).

 • Ku komentáru Mira Palfiho z 30.05.2019 a naň naväzujúcich:
  Dotyčný št.tajomník si rád zakope aj do nás VD, nielen do Putina.Svojho času , pár rokov dozadu sa ozval aj na tomto webe, pár pajednými komentármi proti nám. Sklapol, až keď som na jeho pamflety zareagoval v štýle, nech netrepe hovadiny, lebo je ešte veľmi mladý na to, aby bol taký múdry, jak sa robí. Sklapol 🙂 . Ale ako vidieť má asi kamarátov, kadejakých Marošov, čo sa nevedia ani podpísať a ktovie koho ešte, ktorí síce nekopú ale aspoň štípu-jak komári.

 • U našich susedov ,pridali dôchodcom 9 stovák,našej ekonomike sa neskutočne darí, našim dôchodcom dali ekvivalent 8 éčok.Možno v prepočte kurzu niekde súdruhovia urobili chybu.

 • J. Fusek -- veru darí sa, kto maturoval na srojarine v r. 1974 v 4. ročníku nebola matematika, tak asi aj našim predstaviteľom chýbala a mali by si ju doplniť, lebo ja chápem vyrovnaný št. rozpočet, tak, že pravá strana sa rovná ľavej, možno sem tam nejaká odchýlka, pri väčších číslach, ale k 9.7.2019 je príjem ŠR je na úrovni 7.249.463,- a výdaj 8.855.679,-euro. teda okolo 1.600.000,-euro.

  p. Pálfi a nielen výsluhové dôchodky, aj náležitosti pri odchode,možno aj somálski VD sú na tom lepšie.

 • Zaujímavé by bolo ešte porovnanie priemernej ročnej výšky dôchodkov silových zložiek v Európe ( EÚ ), s uvedenou množinou štátov.Myslím si, že čísla by boli v porovnaní so SR ešte prekvapujúcejšie v neprospech priemernej ročnej výšky našich VD.

 • Hlavná vec , že ekonomike SR sa neskutočne darí .

 • Vážení kolegovia,
  prispejem do diskusie údajmi (rok 2015) o priemernej ročnej výške starobných dôchodkov v Európe:
  EÚ 14.853 €
  Nórsko 28.053 €
  Luxembursko 26.555 €
  Švajčiarsko 23.751 €
  Island 21.404 €
  Rakúsko 21.213 €
  Holandsko 20.324 €
  Taliansko 16.413 €
  Švédsko 15.689 €
  Španielsko 14.755 €
  Cyprus 14.578 €
  Nemecko 14.287 €
  Grécko 11.344 €
  Portugalsko 9.136 €
  Poľsko 5.360 €
  Turecko 4.992 €
  Česko 4.910 €
  Slovensko 4.778 €
  Rumunsko 2.718 €
  Srbsko 2.522 €
  Bulharsko 1.800 €

  Takže máme na Slovensku čo doháňať alebo to pôjde z kopca?

 • Michal Savolt napísal: 7. júna 2019 o 11:20
  príspevok z 30. mája 2019 o 19:14 -- ( medializované ) -- z cca 20 cestujúcich v spomínanej MHD sa našťastie prihlásili 2 svedkovia a aj mravenčiou prácou štátnej polície ( PZ ) sa podarilo zadržať dvoch páchateľov uvedeného útoku na starší manželský pár.
  .
  ináč, -- úplný súhlas.

 • V reakcii na komentár Miro Palfi napísal: 30. mája 2019 v 19:14, mi nedá nepripomenuť, že polícia a primátor toho mnoho nedokážu ak súdy a prokuratúra nebudú nápomocné.
  Príklad za všetko: Rok trvalo súdu než vyhlásil rozsudok z celkom jasného prípadu.
  Henry Acorda umrel vlani v máji po tom, ako sa zastal dvoch žien, ktoré obťažoval 28-ročný Juraj Hossú (110kg čistá váha) . Ten Acordu napadol, kopol ho do hlavy, videli sme video záznam…Podľa obžalobykopnutie na zemi ležiacehoHenryho spôsobilo krvácanie do mozgu, a následne smrť.
  Bratislavský okresný súd sa v máji t.r. stotožnil so znaleckým posudkom, podľa ktoréhoHossú spáchal skutok v stave zníženej príčetnosti. Ten bol podľa psychiatrického posudku spôsobený kombináciou alkoholu a liekov na liečenie úskostnej poruchy (!). Hossú by si mal 6-ročný trest odpykať vo vezení s najnižším stupňom stráženia(!).
  Súd rozhodoval podľa zavedenej politickej praxe: “vyhraj voľby a môžeš všetko”, teda v praxi -- “ožer sa a môžeš všetko”. Zamiešate sa, ako občan do konfliktu aj po takomto rozsudku?
  Otvorený výsmech občanom. Ešte že bratislavská prokurátorka “chce” prísnejší trest “za zabitie”.

 • Najmä pre sporadických -- nepravidelných čitateľov a návštevníkov tohoto webu:
  Tento web je svojím obsahom apolitický, prispievateľmi na ňom riešil a rieši najmä problematiku výsl. dôchodcov aj VD/SD.Napriek apolitičnosti tohoto webu v parlamentných voľbách do NR SR v r. 2016, množstvo z nás výsluhových dôchodcov volilo takto:
  Napr. príspevok z 22. marca 2016 o 8:32 ( SNS ).Tieto a podobné fakty z minulosti sú uvedené aj v iných rubrikách tohoto webu.
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/10/ako-podporit-tento-web-www-bezpzlozky-eu/
  Keďže život každého človeka je zároveň aj jeho neustály vývoj tak, ako je aj neustály vývoj politickej situácie na Slovensku, v budúcich voľbách do NR SR bude opätovne na každom jednotlivcovi -- občanovi, ako si vyhodnotí aktuálnu situáciu a pristúpi -- resp. nepristúpi k nasledujúcim veľkým voľbám do parlamentu.

 • Nemyslím si, že tento web je platený na propagáciu niekoho, alebo niečoho a určite nie je platený na šírenie nenávisti./Rubrika -- ” Ako podporiť tento web? “/ Preto som aj napísal, či to nie je ” cez čiaru ” ? … to už nech posudzujú iní, ale nech si každý vytvorí svoj úsudok -- názor.
  https://domov.sme.sk/c/22133212/vsetci-sa-boja-nikto-nezasiahne-ako-vyzeraju-utoky-v-hromadnej-doprave.html
  Vybral som z linku / obsahovo podobne to bolo interpretované aj v tele-médiách / -- Ako prebehol útok:
  ” Štyria hluční cestujúci v bratislavskom autobuse rozhadzovali rôzne veci. Keď ich manželský pár v strednom veku slušne napomenul, oboch zbili tak, že im spôsobili zlomeniny na tvári “.
  ” Bratislavský primátor Matúš Vallo (s podporou PS-Spolu) oznámil, že v budúcnosti budú nakupovať vozidlá už len s kamerami.
  Zatiaľ sa mesto a dopravný podnik budú snažiť, aby mali kamery aspoň všetky nočné spoje.Prehodnotia predpísaný postup vodičov v takýchto situáciách.Mestská polícia buduje špeciálnu zásahovú jednotku.Hľadajú aj spôsob, ako verejnosť môže privolať hliadku bez toho, aby sa priamo vystavila ohrozeniu “. … len toľko dodatok.

 • Až si každý budeme zakrývať tvár pred pravdou, potom sa nečudujme, že napr. podľa medializovaných informácii, taký magistrát BA rieši problémy s nápadom staršieho manželského páru v MHD mladými ľuďmi. a pod., … ale je to vec názoru, len sa potom nečudujme, kam sme sa všetci až doteraz v spoločnosti dostali…

 • TTento web je platený za propagaciu “zomri” a podobnych plátkov?Kde je kdostaniu, nech to záujemci nemaju z druhej ruky.Navazujem na predchádzajúci príspevok, ktorý neviem o čom a kčomu okrem nenávisti mal pomoct.

 • Správanie: ” Cez čiaru ” ?
  Štátny tajomník Robert Ondrejcsák propaguje extrémistickú a nenávistnú stránku Zomri
  Liberálom rastie hrebienok a dovoľujú si čoraz viac. Premiér Pellegrini totiž spravil precedens, keď pochválil stránku Zomri. Najnovšie spropagoval túto liberálno-extrémistickú a nenávistnú stránku aj štátny tajomník na ministerstve obrany Robert Ondrejcsák, ktorého do funkcie nominovala strana Most – Híd
  Už len zo samotného názvu facebookovej stránky Zomri je zrejmé, že tu niečo nie je v poriadku. Táto nenávistná stránka je však veľmi populárna medzi mladými ľuďmi. Zomri okrem toho, že zvyšuje neznášanlivosť a agresivitu mladej generácie, podprahovo svojimi pár slovnými, primitívnymi “memečkami” formuje aj politické názory mladých smerom k ultraliberalizmu.
  Vo svojich pár slovných mémoch určených jednoduchším konzumentom neustále démonizujú a urážajú svojich politických oponentov. Ich terčom sa stávajú hlavne vládni a pronárodní politici, ale aj bežní národne cítiaci ľudia
  Vo svojich dielach napríklad oponentov nazývajú retardmi, vysmievajú sa z ich čŕt tváre, z račkovania, či z ľudí, ktorí majú nejaké tie kilá navyše. Teda úplne primitívne hejtujú. Okrem toho, národne cítiacích ľudí hanlivo nazývajú “prakok*tmi.” Vulgarizmy sú, samozrejme, na dennom poriadku.Fanúšikovia Zomri sa stávajú čoraz viac agresívni a dospelo to až k tomu,že jeden z nich dokonca vyzýval na vystrieľanie všetkých národne cítiacich ľudí.A túto extrémistickú a nenávistnú stránku, ktorá podporuje agresivitu u mladých spropagoval aj štátny tajomník na ministerstve obrany Robert Ondrejcsák, ktorého nominovala strana Most-Híd.
  Na svojom facebookovom profile zverejnil svoju fotografiu v popredí s hamburgerom a hranolkami na ktorej mal oblečené tričko Zomri. K fotografii napísal :
  “Na poctivej diéte… Keep calm and eat veeeľké hamburgery…”
  Ondrejcsák je okrem iného aj známy fanatický amerikanofil, ktorý neustále kope do Ruska, na základe čoho sa aj dostal do konfliktu s predsedom parlamentu Andrejom Dankom.
  Viac na:
  https://www.hlavnespravy.sk/statny-tajomnik-robert-ondrejcsak-propaguje-extremisticku-nenavistnu-stranku-zomri/1772760
  .
  otázka na zamyslenie: takíto a im podobní ľudia sú ešte vo vysokých štátnych funciách SR a … takto: ” idú tak príkladom aj mladým ” ľuďom ?

 • Diskriminácia pracujúcich otcov starajúcich sa o maloleté deti.

  https://komentare.hnonline.sk/komentare/1936784-pridu-pracujuci-dochodcovia-o-penzie

  Môj názor je taký, že ak by sa jednalo o ženy tak by zasiahla aj EÚ. Takýchto otcov by mali ocenit, že sú zodpovednými rodičmi, ktorí prevzali starostlivosť o maloleté deti.

 • Po precitani spominaneho blogu som nadobudol dojem, ze pan autor spadol z inej planety, ide porovnavat neporovnatelne….. jedna vec bola kocepcia manazmentu vojenskeho personalu ,kde sa pocitalo s kratkodobymi kontraktmi, bez naroku na socialne zabezpecenie, tomu bola prisposobena aj legislativa a druha vec je realny zivot tj. demograficky vyvoj,otvoreny trh prace atd., ako inac chu OSSR konkurovat na trhu prace ak nie zvysovanim mzdy! tie reci o vlastenectve su na smiech…. no s tym dvihanim platov je to trochu komplikovanejsie,Mio uz len hasi poziar, platy sa mali dvihat uz 2017 len Mio stiahol novelu 281 z rokovania vlady, tu vobec nejde, ze by slovenskych politikov a verejnost trapil stav OSSR, pes je zakopany niekde inde a to v hodnotiacich sparvach NATO, tie uz nikto neokeca,cisla jednoducho nepustia…. Kedze volby sa blizia tak Mio zabije dve muchy jednou ranou, zdvihne si preferemcie a zaroven zvisi atraktivitu sluzby, a aby to bolo este kompolikovanejsie uz sa ozyvaju policajti….co pravdepodobne povedie k zmrazeniu spominaneho navrhu zvysovania platov a k dalsiemu stavu marazmu naplnenosti OSSR.

 • Neviem kto ako a to nie len pri tomto blogu,
  ale ja som vycítil zmenu prístupu a myslenia autorít-kapacít (generality-” hláv “- bezp. analytikov, …), ale aj mladých ľudí.Došlo k zmene.Už sa nedáva do popredia sociálne zabezpečenie a to najmä u mladších príslušníkov, ale gro všetkého sú peniaze-výplaty.Odslúž si 3-5-8 rokov a odíď do civilu bez výsl. dôchodku, bez náležitosti.Preto, ” žoldnieri a žoldnierstvo “.A možno aj preto ten menší záujem o službu vlasti.Veď tak je to predsa aj v USA… Je to pochopiteľné, že mladý človek nepotrebuje právne vedomie, (aspoň momentálne) ako to bude s jeho sociálnym zabezpečením na starobu, až ho dobehne dôchodkový vek.A ten vek každého raz dobehne.On -- mladý človek hlavne potrebuje žiť a to žiť hneď a teraz, uživiť rodinu, splácať hypotéku -- je to pochopiteľné…
  Až odmyslíme pravý význam slova žoldnier, tak žold -- ” žoldnier ” znamená → slangový výraz pre plat, mzdu, najmä v armáde.
  Za našich čias sa vravelo.Kto nepozná svoju výplatnú pásku, nezaslúži si výplatu… ale, doba je iná.

 • Najsmutnejšie je, že sa do Bednárovho blogu navážajú aktívne slúžiaci príslušníci OS SR, často desiatnici, ktorí vôbec nechápu rozdiel medzi hrubou mzdou (ktorú používa Bednár) a ich čistou mzdou, ktorá im ide na účet. Od 1.1. 2019 okrem valorizácie platov rástol aj stabilizačný príspevok -- opäť si to niektorí príslušníci OS SR nevšimli. Vadí im príklad dva roky slúžiaceho desiatnika -- pričom argumentujú tým, že oni čakali na povýšenie roky. Štandartne je minimálna doba na povýšenia do hodnosti slobodník rok, zo slobodníka na desiatnika 2 roky. Ale pri mimoriadnom povýšení stačí POLOVICA -- takže rok na hodnosti vojak, rok na hodnosti slobodník -- máme tu 2 roky slúžiaceho desiatnika. Reakcie na ten blog ma opäť utvrdili v tom, že právne povedomie príslušníkov OS SR je mizerné a tak to potom aj vyzerá pri ich plnení povinností.

 • v tom Bednárovom článku je kus pravdy….ale -- ryba smrdí od hlavy….

 • … do ossr treba Srbov a Ukrajincov , po priklade Bundesweru.

 • Niekto ” domrvil ” a neuveriteľne aj neodôvoditeľne (ľudskou logikou) sprísnil v r. 2013 novelizáciou zákon o sociálnom zabezpečení, zákon č. 328/2002 Z.z., či zákony o štátnej službe silových zložiek (armáda) a teraz ” plačú ” nad rozliatym mliekom.Viď príklad protizákonného odobratia výsl. dôchodkov hasičom.Po ” kriku ” , medializovaní a petícii dotknutých VD HaZZ parlament SR musel zjednať nápravu a odobraté-pozastavené VD (MV SR) opätovne začať znovu vyplácať.Ale čo už, až namiesto vojakov vlastencov potrebuje armáda najskôr dobre platených žoldnierov.(vlastenectvo sa dnes už nejako nenosí). Potom nech sa nečudujú, že je o službu v OS SR tak nízky záujem, s krátkou dobou trvania služobného pomeru bez možnosti prirodzeného kariérneho rastu… Platy príslušníkov samé o sebe bez kvalitného sociálneho zabezpečenia problémy nevyriešia.

 • Osobná ident. karta vysl. dôchodcu

  Oznámenie VUSZ :
  Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len „VÚSZ“) vzhľadom na rozvoj informačných a komunikačných technológií mení vzhľad preukazu výsluhového dôchodcu a začína od septembra 2018 vydávať osobnú identifikačnú kartu výsluhového dôchodcu pre poberateľov výsluhových dôchodkov a invalidných výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov (ďalej len „poberateľ“), ktoré vypláca VÚSZ.
  Osobnú identifikačnú kartu výsluhového dôchodcu vydáva VÚSZ po doručení písomnej žiadosti o jej vydanie……

  Poznámka : k žiadosti treba priložiť fotografiu 2,5 X 3cm.
  Na jej zaslanie sa čaká niekoľko mesiacov….mne prišla asi po 5 mesiacoch

  Viac na : http://www.vusz.mil.sk/16468/ v častí Dôležité informácie

 • Ďakujem. Ja som zatiaľ z VÚSZ nič neobdržal. S menom si nerob problémy. Aj ja som spravil preklep (preč a nie pre). Píše sa to alt 129 a alt 148. Skúsim osloviť VÚSZ.

 • Pre Ing.Tibor Fulop (prepáč za skomolenie mena ale neviem nájsť písmená):

  Tibor,

  VÚSZ pred pár mesiacmi rozosielal list,kde ponúkal túto možnosť a stačilo na ňu reagovať. Myslím si, že stačí osloviť príslušného pracovníka VÚSZ a informovať sa o možnosti vystavenia tejto identifikačnej karty.

 • Preč Lubomír Duben
  Luboš a treba o ňu žiadať…či…???

 • Poďakovanie VÚSZ.
  Ako mnohí iní aj ja som teraz obdržal od VÚSZ Osobnú idetifikačnú kartu výsluhového dôchodcu.Má veľkosť unifikovaného dokumentu (občiansky a vodičský preukaz) a obsahuje podstatné údaje hodnosť, meno a priezvisko, rodné číslo a foto. Na opačnej strane je čip a údaje na elektronické načítavanie.
  Viem si predstaviť, že by sa tam dali nahrať údaje potrebné napr. pre zdravotnú poisťovňu, nemocnicu MV a podobne.
  Po dlhej dobe moderný, dobre vyzerajúci doklad s perspektívnym využitím. Oceňujem snahu a výsledok roboty VÚSZ.

 • Olymp je len predsa Olymp.? Keď sa raz narodíš ako otrok tak zomrieš ako otrok ? Ja osobne som v živote nezažil aby božsky syn pobozkal ruku otrokovi. Dokedy budeme držať chrbty aby nás ťutmáci bili ? Máme predsa mysliace hlavy, či nie ? Sračky v hlavách majú predsa oní ?

 • Keď budeme mať rozpočet s prebytkom 20% HDP, tak by mi bolo jedno na čo všetko sa míňajú peniaze z rozpočtu. Ale keď všade chýbajú peniaze a ministerstvo obrany našlo 820000€ a nevie na čo ich minúť, tak nech ich dá napríklad ministerstvu zdravotníctva, alebo nech za ne kúpi nejaký potrebný prístroj do niektorej nemocnice, hospicu alebo domova dôchodcov. Tam by boli určite oveľa potrebnejšie ako na nejaký pomník na ktorý budú srať holuby a nebude ho mať ani kto očistiť, ako to mnohokrát môžme vidieť. Tak ja len toľko, že s takýmto myslením len zbytočne serú ľudí.

 • Pre Rado Tovarpik ( 4. apríla 2019 v 17:59 )

  Každý národ si chráni svoje dejiny a prejavuje úctu svojim predkom. O to viac tým , ktorí boli statočnejší než iní. Každý národ, okrem nášho …
  Bratislava je jediné hlavné mesto, ktoré nemá Hrob neznámeho vojaka.
  Hrob Neznámeho vojaka nie je len vec Bratislavčanov.
  Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v § 1 ods. 2 hovorí: „ Prezident Slovenskej republiky, národná rada, vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) pomáhajú Bratislave plniť funkciu hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska.“
  Tak čo vyčítate MO SR?
  Nie som členom žiadnej politickej strany, ani občianskeho združenia, ani nie som advokátom ministra obrany, ale pre objektívnosť pripomínam, že rezort MO SR pod vedením pána ministra Petra Gajdoša, v súčinnosti s mestom Liptovský Mikuláš, už zrealizovali podobný projekt. Pomník novodobým vojnovým veteránom na Háji Nicovô, vedľa hrobov vojakov 1. Č-s armádneho zboru v ZSSR, ktorí položili životy za našu slobodu, je umeleckým dielom hodným nasledovania. O to viac dnes, keď v rezortoch chýba viac ako 4 000 vojakov, 3 000 policajtov a niekoľko stoviek hasičov, záchranárov a príslušníkov justičnej stráže.
  Ale to už je o inom …
  V prílohe prikladám 3 aktuálne fotografie z Háj Nicovô (z 3. apríla 2019), deň pred 74. výročím oslobodenia Liptovského Mikuláša. Je na adminovi, či ich priloží.
  -- -- --
  ADMIN vysvetľuje, dodáva: Jozef, NEPRILOŽÍ.
  Zdôvodnenie: ku komentárom/príspevkom sa fotky nedajú prilepiť. Pravidelní čitatelia webu MOSR si tom našli, bolo to tam. Upútavka na WEB MOSR je aj na tomto našom webe na rozdiel od WEBU MOSR, kde upútavka na náš web bezpzlozky.eu nie je (neviem prečo).

 • Vallo urazil poslancov, nepozval ich na spomienku oslobodenia Bratislavy.
  Roztržky a sklamanie môžu byť súčasťou aj takých akcií ako pietne spomienky. Stalo sa tak v Bratislave. Časť poslancov parlamentu sa urazila, že ich primátor Matúš Vallo nepozval na oslavy 74. výročia oslobodenia hlavného mesta pri Pomníku víťazstva. Podľa Vallovho úradu dostali v zozname hostí prednosť predstavitelia samosprávy. Zastupitelia preto uprednostnili pietnu akciu na Slavíne, ktorú organizovala ruská ambasáda.
  Viacerí poslanci parlamentu sa posťažovali, že na mestskom podujatí, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, nie sú vítaní. Spor naznačil ešte v stredu večer v pléne Národnej rady poslanec Smeru Ľubomír Petrák. „Vzhľadom na to, že poslanci nedostali pozvánku na zajtrajšie kladenie vencov od primátora Bratislavy, podľa môjho názoru prvýkrát v histórii Slovenskej republiky, všetkých v mene Skupiny priateľstva s Ruskou federáciou pozývam na kladenie vencov vo štvrtok o dvanástej na Slavín,“ oznámil Petrák. Ten v parlamente predsedá Skupine priateľstva s Ruskou federáciou, ktorej členov tvorí viac ako tretina poslancov.Nespokojnosť vyjadril aj podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer). „Priatelia, prvýkrát v histórii poslanci Národnej rady nedostali od primátora Bratislavy pozvánku na kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia Bratislavy pri pamätníku víťazov. Nedostal ju ani predseda Skupiny priateľstva s Ruskou federáciou. Toto je slušnosť? Odbornosť? Alebo len blbosť?“ nekládol si servítku Glváč v statuse na sociálnej sieti.Poslanci sa napokon zúčastnili len pietnej udalosti na Slavíne, ktorú organizovalo ruské veľvyslanectvo. Za škandalózne označil nepozvanie Vallom poslanec Smeru Ľuboš Blaha, sklamanie neskrývali ani Juraj Blanár a Dušan Jarjabek.

  Aj podľa médií-televízie boli oslavy Oslobodenia Bratislavy 4.4.2019 rozporuplné… najskôr to bude jeden z dôvodov, že každý v dnešnej pohnutej dobe potrebuje v rámci Slovenska aj (BA) ten ” svoj ” pamätník.

 • A čo čakáš od SNS. Však oni prichádzajú po celý čas ako sú vo vláde len s hovädinami. Pre mňa nič prekvapujúce. Len to svedčí o ich “vysokej inteligencii”, ako všetko s čím doteraz prišli. :wacko: :wacko: :wacko:

 • Kamaráti,čo poviete na nový pamätník z dielne SNS ? Áno, poriadne im šibe v tých hlavách. Na Slavíne sa môžu prechádzať aj 28 hodín denne, keďže je im málo 24 hodín. Pri pamätníkoch, ktoré sú postavené po I. a II. svetovej vojne je bordel ako pri osadách … Tie peniaze treba použiť na vylepšenie nemocníc, personálu a diaľnic a nie takto nimi mrhať.
  Myslieť na platy pracujúceho obyvateľstva, nie na seba Vy chr.púni bez srdca, cti a hanby . My , ľud sa pýtame, dali ste si vyliečiť hlavy ? “Páni”, toto oslovenie Vám nepatrí, nezaslúžite si ho. Pre ľud ste spravili veľmi málo, hanba Vám. Pľuť Vám do tváre je veľmi málo .

 • Ľudia nad 55 rokov v Trenčianskom a Žilinskom kraji môžu získať špeciálne zľavy.
  Ojedinelý projekt zvaný Karta seniora prináša seniorom v Trenčianskom a Žilinskom kraji výhodné ponuky a zľavy na Slovensku aj v zahraničí.
  Slováci starší ako 55 rokov môžu žiadať v Trenčianskom a Žilinskom kraji Kartu seniora. Ide o ojedinelý projekt na Slovensku, ktorý prináša seniorom výhodné ponuky a zľavy u stoviek partnerov nielen doma, ale aj v Českej republike. Tento rok je v pláne rozšíriť Kartu seniora aj do ostatných krajov na Slovensku. Kartu seniora získajú záujemcovia prostredníctvom okresných organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorá projekt podporuje. Karta seniora súčasne slúži ako karta členov tejto organizácie. Karta je vydávaná na meno a obsahuje fotografiu, meno, priezvisko, rok narodenia, miesto bydliska a číslo karty.
  Viac na :
  https://www.aktuality.sk/clanok/677198/ludia-nad-55-rokov-v-trencianskom-a-zilinskom-kraji-mozu-ziskat-specialne-zlavy/

 • Posledné sovietske vedenie pod vplyvom výpadku vlastných spravodajských služieb a disidentov pracujúcich vo vlastných ústredných straníckych, štátnych i vojenských orgánov pre USA,NATO a jeho západných satelitov. Sankciami a nečinnosťou sovietskych spravodajských služieb došlo k ekonomickému, politickému a spoločenskému oslabeniu ZSSR a jeho satelitov. Sovietske vedenie svojou naivitou a neschopnosťou vytváralo podmienky, aby USA a jeho spojenci sovietsky systém dorazili. Vlastizradným konaním Jelcina a ďalších jeho súputníkov došlo k rozpadu nielen ZSSR, celého sovietskeho systému i Varšavskej zmluvy a to na tzv. dobré slovo vtedajších predstaviteľov USA, Európskeho spoločenstva a NATO. Osobtne obdobie letargie do ktorej sa dostala Ruská federácia (RF) počas jelcínovskej administratívy bol ďalší vlastizradný čin. Nechýbalo veľa a mohlo dôjsť aj k rozpadu RF. V politike totálneho oslabovania RF naďalej USA so spojencami v NATO pokračovali. Predelom sa stal nástup novej putinovskej administratívy RF, ktorej sa podarilo zastaviť tieto tendencie. Odpoveďou USA, EU a NATO bolo okrem sankcii i dobudovávanie vojenských základni na post sovietskom priestranstve, teda okolo súčasných hraníc RF. V takejto atmosfére oživovania ducha studenej vojny RF musela prijať adekvátne opatrenia. Vyhlásenie (6.3.19) náčelníka generálneho štábu ukrajinskej armády Viktora Muženka, že Rusko sa pripravuje napadnúť Ukrajinu zo severu, východu a juhu je možné zaradiť medzi množstvo aktivít súčasnej ukrajinskej administratívy, ktorá sa chce dostať do pozornosti USA, NATO. O akom potenciálnom agresorovi sa dá hovoriť?

 • Finančná odysea seniorov po roku 1989
  Je objektívnou skutočnosťou, že veľká časť seniorov na zmeny po roku 1989 objektívne doplatila. S týmto konštatovaním kandidáta na prezidenta SR (p. Maroša Šefčoviča v článku „Nemôžeme čakať, musíme splatiť historický dlh voči seniorom v Trende.sk z 25.2.2019) sa nedá nesúhlasiť. Pritom, sú to občania SR, ktorí roky vytvárali hodnoty, no zrazu sa rapídne znehodnotili ich celoživotné úspory, ale aj životné istoty. Prišli o pracovné miesta vo fabrikách a inde, kde pracovali celé roky a nikto sa o nich po tzv. nežnej nezaujímal, nikto ich nerekvalifikoval. Neraz naleteli rôznym finančným podvodníkom, pretože nemali dostatok informácií a nevedeli sa zorientovať v rýchlo sa meniacej spoločnosti, kde často víťazil ten, kto mal ostrejšie lakte a drsnejšiu kožu. Tisíce seniorov a iných v SR stali sa obeťami, dôsledkom genézy počnúc od rabovania za R-U, finančného ozbíjania zo strany F a bratov Čechov. Ríšski Nemci tiež si dali zaplatiť za vznik Slovák štátu. Za oslobodenie po 2. SV a víťazný 25 február sme tiež zaplatili nemalé hodnoty . Nezištne to nebolo od Západu ani za ponovembrové udalosti 1989. Nedá sa nespomenúť smutne známe kupónky a mnohé nebankové subjekty i pohrobkov MS, ktoré aj za asistencie exekutívy a SNR sa podieľali na vytváraní oligarchickej elity. Práve seniori sú stále obeťou týchto praktik. Ich predlženým korbáčom je aj tzv. Centrálny depozitár cenných papierov SR (CD CP), ktorý dozerá a vyberá úhrady za evidenciu imaginárnych akcií už skrachovaných firiem, ktorých sme sa bezplatne mali zbaviť Dokedy pani zo Smeru SD a ďalších politických subjektov!? Vážení, nikto z nás seniorov sme osobne nepoverili CD CP SR, aby za úhradu evidovali už skrachované a rozkradnuté firmy z kupónovej privatizácie (KP). CD CP SR tieto úhrady vymáhajú pod hrozbou šikanovania a exekúcii.

 • …len tak ma napadlo…Vo vojenskej knižke na strane 8 (13. Priebeh vojenskej činnej služby) mám okrem iného zaznamenané aj celé štúdium na VSOŠ, teda aj prvé dva ročníky. Prvé dva ročníky VSOŠ Sociálna poisťovňa na podnet VÚSZ pre výpočet SD zaraďuje do III. prac kategórie, ktorú vojaci do 31.12.1999 24:00 hod. nepoznali. Vie mi niekto povedať o čo sa tu jedná? Ide tu o nerešpektovanie úradného dokladu alebo o jeho falšovanie? Pohrávam sa s myšlienkou podať trestné oznámenie. Rád si prečítam názor hlavne odborníkov.

 • Stretnutie spolužiakov VVVTŠ Martin a VSOŠ Holešov čaty 341 rok ukončenia 1975 sa uskutoční v dňoch 25.-26. mája v Holešove.

 • Peter Horvát
  Ešte nie. Urobím tak v pondelok. Len v sobotu ma napadla myšlienka predložiť na súd aj sľub žiaka VSOŠ ako listinný dôkaz.

 • p. Fülöp, neskúšal ste napísť do Vojenského historického ústavu v Bratislave alebo Vojenského archívu v Trnave?
  :scratch:

 • Pekný večer prajem.
  Má niekto text sľubu žiaka VSOŠ, ktorý sme skladali po ukončení základného výcviku v 1. ročníku?

 • Podľa zverejnených informácií OS SR chýba asi 4 500 osôb. V PZ najme v priamom výkone služby chýba asi 2 200 osôb. Rezort obrany tento stav rieši zavedením 13 a 14 platu, zvýšením príplatku za ohrozenie života a zdravia, bezpečnosti v závislosti od o náročnosti vykonávanej funkcie od 1,5 -- 10 %, ako aj v pripravovaných legislatívnych zmenách v zákone o štátnej služba profesionálnych vojakov.
  Myslím si, že aj rezort vnútra by mal rozmýšľať o prijatí obdobných opatrení ako prijal a plánuje prijať rezort obrany.

 • Poznáte to slovenské prostonárodné- ke´d vtáčka lapali pekne mu spievali. To čo mi ti móžeme slúbi´t to ti nik nemóže splnit. Ve´d takýto cipi nás ´tahajú za nos už stáročia .

 • Že niekoho z politikov hanba nefackuje.Päťkrát po sebe sa pokúšali podľa Príloh k návrhu zákona zdaňovať tzv. celoplošne množstvo VD bez preukázania viny a teraz robia nábor aj príslušníkov k nasadeniu pri ochrane štátnej hranice.Čo si má o tom všetkom myslieť súdny človek.Niekde sa stala chyba.

 • Podarí sa nábor?
  Slovenská polícia dnes zverejnila nové video, ktoré má prilákať ďalších záujemcov o prácu v službách orgánu ministerstva vnútra, ktorý dohliada na dodržiavanie zákonov.

  Na záberoch sú forenzní experti skúmajúci dôkazy z miest trestných činov, príslušníci elitnej policajnej jednotky NAKA, „nehodári“ či príslušníci nasadení pri ochrane štátnej hranice.
  Prijímajú na základné útvary
  Polícia aktuálne prijíma uchádzačov na základné útvary. Na krajských riaditeľstvách chýbajú príslušníci poriadkovej, dopravnej i železničnej polície.

  Podmienkou pre uchádzačov je, aby mali občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na Slovensku. Musia byť bezúhonní, spoľahliví a starší ako 21 rokov. Ďalšou podmienkou je ukončené stredné vzdelanie s maturitou.
  Keďže súčasťou policajnej služby sú aj previerky, potrebné sú aj telesná, duševná a zdravotná spôsobilosť. Nevyhnutné je tiež ovládanie štátneho jazyka.

  Uchádzačom, ktorí ešte nemajú 21 rokov, polícia odporúča, aby sa informovali o možnosti pomaturitného štúdia na stredných školách v Pezinku či v Košiciach.

 • Výsluhové dôchodky -- príslušníci štátnej bezpečnosti.
  Práve som dopozeral program Reportéri na STV1 týkajúci sa výsluhových dôchodkov príslušníkov štátnej bezpečnosti. Nóvum boli vystúpenia koaličných politikov k danej veci kedy napr. bývalý minister vnútra SR a bývalý poslanec NR SR Kaliňák uviedol, že strana Smer mala pripravený postup ako znížiť VD príslušníkom ŠTB vnútorného spravodajstva za každý rok služby v tejto zložke 1% zníženie. Boli oslovení predstavitelia SNS, Most-Hídu ale aj opozície. Vystupoval aj predstaviteľ Ústava pre štúdium totalitných režimov z Prahy a Pamäti národa. Vyznelo to tak, že ak niekto z koalície otvorí túto tému nemá nikto problém o tomto diskutovať,najmä keď je tu 30 rokov od zmeny režimu. Najzmierlivejší vo vystupovaní boli tí, ktorí boli postihnutí priamo alebo ich potomkovia na rozdiel od politikov.
  Takže ľady sa pohli? Odporúčam si program STV pozrieť zo záznamu.

 • Príjemný pekný deň prajem. Hlavne, keď sme v najbližších dňoch teraz počuli v masmédiách, že odchádzajúci sudca -Bratislava okrem starobného dôchodku každý mesiac bude poberať /má nárok / na sudcovský príplatok 800.- € mesačne k svojmu vypočítanému dôchodku. My, čo sme celý život nasadzovali svoj život a zdravie k zabezpečeniu mieru v našej spoločnosti a vo svete, môžme iba slintať. Slintám ja, slintáš Ty -- slintáme všetci. Tá svetská spravodlivosť je ale dobrá ?

 • Nový mechanizmus zvyšovania výsluhových dávok.

  Tak je to tu.
  Vláda SR schválila dňa 19.decembra 2018 nový Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019. Do pôvodného znenia na základe pripomienky Ministerstva vnútra bola doplnená nová úloha týkajúca sa novely zákona č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. V schválenom Pláne je táto úloha plánovaná na mesiac február 2019 pod bodom č.5. Dôvod doplnenia je podľa MV SR: Zmena mechanizmu zvyšovania a valorizácie dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia, ktoré sú uhrádzané z osobitných účtov.

 • Ďalšie obštrukcie Sociálnej poisťovne vo vzťahu k poberateľom výsluhových dôchodkov:

  V rámci metódy pokus -- omyl najnovšie SP zaujala zvláštny postoj pri hodnotení doby služby pripočítanej k reálnej službe z dôvodu reo-redi. Takúto pripočítanú službu SP neberie do úvahy pri posudzovaní celkovej doby poistenia (doba služby spolu s civilnými dobami poistenia), ale pri výpočte krátenia podľa čl.33 Dohovoru MOP č.128 zrazu takúto dobu uznáva. Pravdaže takto určí nižšiu výšku priznanej dávky čo je jej zámerom. Samozrejme SP postupuje v zmysle čo sa babe zachcelo to sa jej prisnilo. Odporúčam sa zoznámiť s rozsudkom NS SR sp.zn. 9 So/144/2016 zo dňa 25.4.2018 , ktorým bolo potvrdený rozsudok KS B.Bystrica č.k.20 Sd/233/20155-30 zo dňa 16.3.2016.
  Dovoľujem si poznamenať, že náš kolega nemal zastúpenie advokáta ani pred Najvyšším súdom SR a namietal aj krátenie ako také, hoci jeho oprávnenosť zdôvodnil aj Ústavný súd SR.
  Postup SP by mohol byť precedensom aj v ostatných prípadoch výpočtu krátenia a poškodí budúcich žiadateľov o dôchodkové dávky poskytované Sociálnou poisťovňou.

  Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Dňa 17.12.2018 sa na TA3 bola odvysielaná tlačová beseda ministra obrany k úpravám platov profesionálnych vojakov od 1.1.2019 v súlade zo zákonom 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov. Ďalej na základe pripravovaných legislatívnych v tomto zákone pravdepodobne od 1.7.2019 má dôjsť k zmene ohodnotenia profesionálnych vojakov na základe funkčných platov. Celú besedu je možné si pozrieť takto: cez GOOGLE napíšte Tlačová beseda ministra obrany na ta3 dňa 17.12.2018, po otvorení kliknite na besedy.

 • Veterán bezpečnostných zborov.

  Česká republika plánuje zaviesť štatút veterána bezpečnostných zborov obdobný ako majú vojnoví veteráni. Bude sa vyžadovať 25 rokov služby, poberanie výsluhového príspevku a bezúhonnosť.
  Link: http://www.ceska-justice.cz/2018/08/stat-chce-statut-veterana-pro-policisty-nebo-dozorce-veznu/

 • prepáčte bol som upozornený po odoslaní , že toto je už predmetom diskusie a komentárov.

 • Doposiaľ som sa zdržiaval akýchkoľvek politických diskusií na tejto strane, ale tento krát je v tom menej politiky ako nebezpečenstva zo strany OĽaNO. Jedná sa o to, že Matovič a Remišová /nemôžem im napísať titul alebo oslovenie z istých dôvodov/ začínajú zase s populistickou témou a síce výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB. Kto ma pozná, vie, že som tam nebol, vypadá to síce alibistický. No a keď by sa im podaril tento krok, nebolo by to ďaleko od siahnutia na naše výsluhové dôchodky. Veď koľko je ešte výsluhových dôchodcov z radov ŠtB. No a retroaktivita im nehovorí nič. Preto vyzývam kolegov na výsluhovom dochodku aby nezaspali na vavrínoch, že sú mimo obliga, treba sledovať kroky tejto skupiny a ak niekto zistí nejaký náznak bolo by vhodné signalizovať.

  V dalšej časti príspevku by som sa dotazoval, že ako stojí prípad nevalorizovania dochodkov pred úst. súdom

 • Chystajú sa zmeny v odmeňovaní profesionálnych vojakov:

  Do vlády SR bude v decembri 2018 predložená Koncepcia personálneho manažmentu a v januári 2019 návrh legislatívnych zmien. Minimálny plat vojaka sa bude rovnať priemernému platu v národnom hospodárstve. Plat bude odvodený od vykonávanej funkcie a nie od dosiahnutej hodnosti.
  Myslím si, že tieto zmeny boli iniciované priamo ministrom obrany SR nakoľko zažil počas svojej služby aj iný spravodlivejší pohľad na odmeňovanie vojakov v minulosti a neverím,že prvotný impulz prišiel od civilistov na MO SR(aj keď ovládajú cudzie jazyky,študovali v zahraničí v rámci Erazmusu a majú “správny” pohľad na svet a slušné Slovensko). Odmeňovanie podľa zastávanej funkcie sme tu už mali a bolo objektívne (poznáme to najmä zo služby v ČSĽA).Vieme prečo sa prešlo na plat závislý od hodnosti, preto mala Armáda SR infláciu plukovníkov a bola možno prvá na svete. Bolo to šité horúcou ihlou a robili to plukovníci sami pre seba. Preferencie platov vojakov v ČSĽA sa odvíjali od platov THP v strojárstve s 10% bonusom. Poznali sme aj požiadavku na celoživotné povolanie vojaka v ČSĽA, potom reformátori so slamou v čižmách prišli s geniálnou myšlienkou služby na kontrakt na dobu určitú a dnes možno tí istí blúznia zase o celoživotnom povolaní.
  Myslím si, že je to krok správnym smerom a verím, že budú nasledovať aj ďalšie najmä o priebehu služby .

 • Návrh na zdanenie výsluhových dôchodkov niektorým kategóriám “bývalých” .

  Dňa 9.11.2018 bol predložený do Národnej rady SR návrh zákona, ktorý novelizuje niektoré zákony (daň z príjmu, zákon o Pamäti národa, zákon č.328/2002 Z.z.). Návrh opäť predložila skupina poslancov. Jeho podstatou je poskytnutie symbolického odškodnenia obetiam bývalého režimu a 50% zdanenie výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov ŠTB a ostatných represívnych zložiek a Spravodajskej správy GŠ.

 • Máte pravdu p. Fusek aj Pršala, už štyri roky je v platnosti protikorupčný zákon. Kto niečo nahlásil, ten dostal világoš z práce. Dnes nás všetkych vyzval aj predseda vlády aby sme sa nebáli (nebáť sa a nekradnuť?), alebo že to prehrmí a pokračuje sa ďalej aj s vratkami DPH.

 • Však práve preto aby si strany a straničky nemohli robiť svoje kšefty, je tu polícia v ktorej je prevážna časť občanov policajtov, ktorí si chcú riadne plniť svoje povinnosti a nie je im dovolené napríklad do-vyšetriť také niečo ako sú vratky DPH. Preto to píšem a nie kvôli nadŕžaniu radičovej vláde ktorá môže za všetko.
  Okresný súd Bratislava II v stredu odsúdil Bašternáka za to, že v roku 2012 žiadal cez svoju firmu BL 202 vratky DPH za prevody bytov v známej Five Star Residence. Od štátu tak získal neoprávnene dva milióny eur.
  Prípad však musela polícia vyšetrovať na dvakrát, kto zasiahol?
  Prvé vyšetrovanie totiž napriek podozreniam kriminálneho úradu finančnej správy policajná vyšetrovateľka Ujváryová zastavila a jej rozhodnutie potvrdil prokurátor Kováčik. Až po medializácii a znovuotvorení prípadu noví vyšetrovatelia aj prokurátor priviedli Bašternáka pred súd, kde sa v stredu priznal (sám sa priznal!).
  Obvinený obral štát (teda aj nás) o značné peniaze -- “čestne?”.

 • Osobne som presvedčený že dôvera občanov v políciu sa postupne napraví. Vražda dvoch mladých ľudí znamenala prelomenie psychologickej bariéry. Keby ju polícia neobjasnila, zabíjanie by sa stalo štandardným nástrojom riešenia problémov s ľuďmi, ktorí kazia zločincom kšefty. Nielen s novinármi, ale aj s policajtmi, prokurátormi a sudcami. Otázkou by nebolo či ešte niekoho zavraždia, ale že kedy a koho. Nebolo by to napokon nič nevídané, v takom Taliansku to kedysi bývala norma.
  Kľúčová otázka znie, že ako sa mohlo Slovensko prepracovať bezmála na úroveň Sicílie sedemdesiatych rokov minulého storočia? Aj keď sa Robert Fico tvári ukrivdene, bol najdlhšie vládnucim premiérom a za súčasný stav spoločnosti nesie plnú zodpovednosť. Nie je náhoda, že už aj šéf európskych ľudovcov vyzval na prešetrenie vzťahov medzi špičkami Smeru a Mariánom Kočnerom, o ktorom sa v tomto okamihu hovorí ako o hlavnom podozrivom, je, samozrejme, z pohľadu zákona stále bezúhonný občan. No má nejakú povesť a existuje mnoho ľudí, ktorí si odsedeli dlhoročné tresty a majú ju významne lepšiu. Ak si s ním stranícke špičky a členovia vlád tykali, verejne podávali ruky a skryte s ním uzatvárali dohody či obchody, dialo sa to len preto, lebo jeho povesť im neprekážala. Bolo im jedno, akým spôsobom nadobudol svoj majetok a vplyv, zaujímalo ich len to, či zo vzťahu s ním môžu mať nejaký prospech.
  Bola to obľúbená formulka: “Zákon porušený nebol.” Ak niekto dokázal klamať, podvádzať a kradnúť tak, že sme to síce všetci vedeli, ale nikto to nevedel (nesmel)dokázať pred súdom, bolo to v poriadku. Ak vás za to nemôžu potrestať, nie je to zločin, “prípad sa nestal?”. Fico sa stal živým symbolom tohto postoja už len tým, že sa dodnes nevysťahoval z bytu v Bonaparte. Nemorálne konanie sa stalo spoločenskou normou. Vznikla vrstva, ktorá sa skutočne stala nedotknuteľnou. Ľudia, ktorí mali beztrestnosť zaručenú, mohli urobiť čokoľvek. Takmer čokoľvek.
  A polícia v očiach verejnosti strácala pretože „nekonala“. Dobrou správou je, že vražda dvoch mladých ľudí už neprešla. Ako spoločnosť sme ešte nepadli na úplné dno. Tlak verejnosti napokon nahlodal systém, v ktorom sa politická moc a zločin navzájom kryli. V okamihu, keď si niekto objednal vraždu prokurátora, nevyhnutne prebudil aj imunitný systém spravodlivosti. S trochou šťastia sa dočkáme, že vrahovia budú mať za mrežami veľkú a prominentnú spoločnosť.

 • Som z toho na rozpakoch a akosi aj smutný. Nevymotáme sa z toho svrabu čo sa na nás nalepil? Zaujal ma článok pod názvom:Polícia si nevie poradiť s únikmi informácií z vyšetrovania vraždy Kuciaka v ktorom pani ministerka Saková hovorí že vyšetrovanie mnohokrát im komplikuje únik informácii priamo z polície(!?). Som z tohto vyjadrenia dosť šokovaný, lebo tak ako väčšina ludí na Slovensku ,aj policajti sú slušní ľudia ale vždy sa nájde dostatok ľudí ktorí aj z ich radov sa nechovajú v súlade so zákonom. Ale žeby sa vynášač nedal odhaliť? Asi aj preto nás verejnosť neberie!

 • Schválený rozpočet verejnej správy kapitoly MO SR na rok 2019.

  Zaujalo ma v ňom nasledovné konštatovanie:

  Systém sociálneho zabezpečenia definovaný v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom
  zabezpečení policajtov a vojakov je pri súčasných existujúcich parametroch vysoko deficitný.
  Vzhľadom na úroveň sociálnych benefitov a vývoja počtu prispievateľov a prijímateľov
  v rámci systému sociálneho zabezpečenia sa tak každoročne odčerpáva zo štátneho rozpočtu
  významná suma zdrojov, ktorá tak znižuje disponibilné zdroje rezortu. Prostriedky určené na
  osobitný účet v roku 2019 sú rozpočtované v sume 93,1 mil. eur.

  Premýšľal som čo sa za týmto skrýva a má nasledovať. Asi zmena “súčasných existujúcich parametrov”, zmena “úrovne sociálnych benefitov” pretože počet prispievateľov a prijímateľov sa len ťažko zmení.

  Poznámka: V rozpočte na rok 2018 bolo takmer totožné konštatovanie:

  Systém sociálneho zabezpečenia definovaný v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom
  zabezpečení policajtov a vojakov je pri súčasných existujúcich parametroch vysoko deficitný.
  Vzhľadom na úroveň sociálnych benefitov a vývoja počtu prispievateľov a prijímateľov
  v rámci systému sociálneho zabezpečenia sa tak každoročne odčerpáva zo štátneho rozpočtu
  významná suma zdrojov, ktorá tak znižuje disponibilné zdroje rezortu. Prostriedky určené na
  osobitný účet v roku 2018 sú rozpočtované v sume 94,7 mil. eur.

  Teoreticky ak by rezort prestal vyplácať výsluhové dávky, tak by bolo MF SR spokojné lebo by sa neodčerpávala zo ŠR významná suma zdrojov a tak by sa neznižovali disponibilné zdroje rezortu.

 • Základný trend postsocialistických krajín.

  -- úbytok obyvateľstva od roku 1990
  Estónsko -- 15%
  Lotyšsko -- 25%
  Litva -- 30%
  Úbytok ruskohovoriacich obyvateľov však dosahuje minimálne hodnoty. Dôsledkom emigrácie je však odstránenie problémov s nezamestnanosťou.

  Za posledných 10 rokov odišlo z Rumunska (pôvodne 20 mil. obyvateľov) až 20% ľudí v produktívnom veku t.j. 3,4 mil. obyvateľov.

  A dalo by sa pokračovať bývalá Juhoslávia, Albánsko, bývalá NDR,bývalý ZSSR. Tieto krajiny prichádzajú o genetický fond, zostávajú starí ľudia,chorí a neprispôsobiví. Čoraz viac študentov končiacich vysoké školy v SR odchádza do zahraničia. Slovenskí študenti študujúci v zahraničí sa často už nevrátia domov. Pred týmito trendmi naši vládcovia zatvárajú oči, tretí sektor rieši neprispôsobivých občanov, sexuálne menšiny, práva zvierat a iné životne dôležité oblasti. Čo nás čaká na konci tunela?

 • Faktická poznámka k sudcom a prokurátorom.
  Z prieskumov verejnej mienky v súčastnosti nevychádzajú sudcovia a prokurátori najlepšie. Existuje tam veľa problémov (korupcia, rodinkárstvo,alkohol,falošné kamarátstvo a veľa ďalších). Napriek tomu sa oveľa viac negatívnych komentárov a zjednodušených pohľadov zameriava na príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov hlavne na ich platové a sociálne pomery. Pritom uvediem niekoľko čísiel o zabezpečení sudcov a prokurátorov:
  2015
  priemerný dôchodok sudcov a prokurátorov 1.736 € + príplatok
  priemerná mzda sudcov a prokurátorov 3.400 € + 13.a14.plat + rehabilitácia
  Verím, že väčšina sudcov a prokurátorov si to zaslúži, ale ich zabezpečenie nekole oči širokej verejnosti, to len vojaci a policajti sú často obetní baránkovia pre vybitie vášní pospolitého ľudu.

 • Výsluhoví dôchodcovia z radov colníkov:

  Na týchto stránkach sa už objavilo viacero príspevkov pojednávajúcich o neochote Sociálnej poisťovni zahrnúť bývalým colníkom do doby poistenia rozhodnej pre nárok a výšku starobného dôchodku aj dobu služby.Viaceré rozsudky krajských súdov SR ako i NR SR potvrdili nárok týchto kolegov na započítanie aj doby služby. Sociálna poisťovňa dobrovoľne nepoužije tento postup a ženie to do súdneho sporu. Našťastie sudcovia na krajských sudoch pojednávajúci správne veci detailne ovládajú ustálený právny názor súdov SR vo veci priznávania starobných dôchodkov poberateľom výsluhových dôchodkov bývalým colníkom a zrušujú takéto nezákonné rozhodnutia Sociálnej poisťovne. V poslednom období som zaznamenal viacero takýchto rozsudkov hlavne v pôsobnosti Krajského súdu Nitra a Košice.
  Tí naši kolegovia z radov bývalých colníkov, ktorí sa dozvedeli o možnosti prepočtu ich poberaných SD a dali sa do boja so Sociálnou poisťovňou boli úspešní. Ale čo ostatní, ktorí o tom nevedia alebo si netrúfajú ozvať sa?
  Najideálnejší stav by bol, ak by sociálny orgán MF SR (Colná správa) upozornil na túto možnosť všetkých poberateľov výsluhových dôchodkov z radov bývalých colníkov (veď má ich zoznam). Asi som idealista a myslím si, že rezortom záleží na ich bývalých príslušníkom? Alebo túto úlohu si osvoja napr.odbory alebo o.z.?
  Väčšinou ide o nie zložité prípady, ktoré si môžu jednotlivci zmanežovať sami vrátane súdneho sporu na krajskom súde. Ten kto si netrúfa postupovať samostatne má na výber viacero advokátskych kancelárií, ktoré už boli úspešné v obdobných sporoch.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre AK JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Nezávidím, len som reagoval na príklad pyrotechnika. Zároveň, uniformu PZ som neobliekal a ani nepracoval v MP. Naopak som vďačný za informácie p. Dubeňa, Kolena a aj Pálfiho čo mi pomohlo zorientovať sa v problematike a dobiť sa možnosti ktoré mi zákon umožňoval. Po 20 rokoch v silových zložkách a 25 rokoch v štátnej správe, nakoľko som nerobil s lopatou, tak som si vytvoril svoj názor na pracujúcich SD, VD v štátnej správe a to bez závisti k ním.
  Mne súčasný stav vyhovuje a neútočne za názor, ktorý bol učený inému diskutujúcemu.
  Nie je dôležitá výška výhod, SD, VD ale doba po ktorú ju budem poberať.

 • Ako sa hovorí každý je strojcom svojho šťastíčka ,už dávno som opisoval svoj rozhovor s kamarátom ,kde sám priznal že v mladosti som závidel jemu ,teraz závidí on mne.Ak by pracovníci SBS a iní manuálne pracujúci boli lepšie ohodnotení , neodchádzali by.
  Ako by to vyzeralo ak by mestská polícia mala 25 náčelníkov a jedného pochôdzkára,ani v PZ to tak nieje. Trebalo prísť trocha skôr a náčelnícke miesto obsadiť.Nik vám predsa nedržal nôž pri krku , keď ste si vyberali ďalšie pôsobenie.Teraz to vyzerá ako obyčajná závisť , s ktorou ste mali možnosť sa vysporiadať.

 • Diskriminácia pri spätnom priznávaní starobných dôchodkov?!?
  V rámci Správy o činnosti verejnej ochrankyne práv za rok 2017 prednesenej v NR SR sa v jednej časti (str.28) uvádza, že:
  Nesprávny výpočet dôchodku môže byť porušením základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe.
  … Dôchodkovú dávku je v týchto prípadoch potrebné priznať v takej sume, aká by patrila, ak by sa vyplácala nepretržite od vzniku nároku, vrátane všetkých prislúchajúcich valorizácií…

  V prípadoch, ak vznikol nárok na starobný dôchodok viac než 3 roky pred podaním žiadosti o výplatu dávky Sociálna poisťovňa pri výpočte nepriznáva všetky valorizácie (len 3 roky spätne). Podľa záveru VOP v oznámení o výsledkoch vybavenia podnetu sa konštatuje:
  …Sociálna poisťovňa pri výpočte starobného dôchodku podávateľa postupovala v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu, ktorých súčasťou je aj zásada rovnosti a zásada nepremlčateľnosti základných práv, v dôsledku čoho došlo k porušeniu jeho základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe podľa čl.39 ods.1 Ústavy SR…

  Napriek tomu, SP trvá na svojom názore a takisto aj odvolací orgán MPSVaR SR. Podľa mňa jedna vec je výplata dávky maximálne 3 roky spätne a iná vec je výpočet dávky vrátane valorizácií od vzniku nároku a potom výplata takto vypočítanej dávky 3 roky spätne.
  Pre porovnanie napr. v Českej republike sa dávka vypláca 5 rokov spätne a v prípade ak je to zavinením SP tak od vzniku nároku.To značí, že v tomto prípade a aj ďalších (napr.zohľadnenie tvrdosti zákona v ČR) navrhujú ministerstvá antisociálne znenia zákonov a naši ctení poslanci ich bez začervenania aj schvaľujú.

  Takto postihnutých máme viac kolegov členov aj nečlenov občianskych združení so zameraním na obranu a bezpečnosť. (Len za obdobie 1.3.2014-30.4.2015 bolo vyplatených 3.392 starobných dôchodkov 3 roky spätne).
  Rovnako ako SP postupuje aj odbor sociálneho zabezpečenia MV SR a VÚSZ, ktorí mi to potvrdili v rámci infozákona (aj keď z praxe poznám prípady, kde to nedodržal).

  Našiel som v judikatúre rozsudok NS SR, ktorý taktiež konštatuje, že daná prax Sociálnej poisťovni nie je v súlade s ústavným právom na primerané hmotné zabezpečenie.

  Otázka znie, ako ďalej postupovať? Osloviť členov o.z. aby individuálne postupovali prostredníctvom VOP alebo o.z. oslovia priamo VOP alebo len podporne. Dalo by sa ísť aj cestou oslovenia poslanca NR SR a riešiť to prostredníctvom hodiny otázok na členov vlády SR.
  Je potrebné vziať do úvahy, že najväčšie dopady nevalorizácie SD sú u vekovo najstarších bývalých kolegov, takže je nutné zohľadniť aj časové hľadisko.
  Túto informáciu som zaslal 7.augusta 2018 prezidentom (predsedom) väčších občianskych združení reprezentujúcich výsluhových dôchodcov.Odpoveď som obdržal od prezidenta jedného o.z. Preto si dovoľujem informovať všetkých výsluhových dôchodcov prostredníctvom tejto webovej stránky.

 • Som z prostredia ktorého sa táto problematika dotýka. U Vás si myslím, že Vám niečo hovorí Karlovy Vary, ulica U Koupalište.
  Nebudem rozoberať špecifické profesie tak ako Vy (pyrotechnik a pod.). V praxi sa skôr stretneme s prípadmi policajt 20 rokov v zbore sa zamestná ako náčelník Mestskej polície kde pracuje cca 17 rokov a od 55 rokov poberá súbeh dôchodkov a zároveň pracuje za plný plat na funkcií náčelníka aj po dosiahnutí 63 rokov fyzického veku, nakoľko je nepostrádateľný. Takýchto prípadov dôchodkárov na vedúcich funkciách v štátnej alebo verejnej správe sú tisíce.
  Prečo aj naša kategória dôchodcov po dosiahnutí veku na SD, pri súbehu VD a SD, odchádza z vysoko sofistikovanej práce ako SBS, manuálnych prác a začína si užívať plody svojej práce a odmieta ťahať 12 – 24 hodinové šichty a zabúda na uvedomelosť ako aj výzvy, že jeho výsledky práce sú nenahraditeľné pre budovanie kapitalizmu.
  Čím vyššiu funkciu dosiahne úradník, tým viac presviedča okolie o svojej nenahraditeľnosti a zabúda, že „cintoríny sú plné nenahraditeľných“ a ich odchod nema žiaden vplyv na život väčšiny občanov.

 • Doplnenie pre Miro napísal: 7. septembra 2018 o 21:06
  K súbehom dôchodkov je to tak široká téma, že sa nedá napísať dvomi riadkami.Ale jeden príklad z nie administratívneho-kancelárskeho prostredia, ale príklad (z nespočetne mnohých príkladov) z priameho výkonu služby.Už sa nebudem odvolávať na zákony, pretože až ste kolega, tak im rozumiete, až ste civilná osoba, tak je to vysvetlenie o to zložitejšie.
  Príklad:
  Do 35 r. fyzického veku pracuje občan v civilnom zamestnaní napr. ako pyrotechnik-strelmajster v bani, kameňolome, ako razič tunelov a podobne.Tu naplní minimálne 15 r. dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z.(môže aj pracovné kategórie).Čiže po dosiahnutí dôchodkového veku mu prináleží civilný starobný dôchodok.Keďže má dostatočnú prax, po naplnení kvalifikačných predpokladov sa vo veku cca 35 r. (+-) zamestná (zmení zamestnanie) napr. ako príslušník polície, armády, (ako pyrotechnik), kde už jeho kariérny postup pôjde podľa zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.Dokonca môže byť využitý ako odmínovač v zahraničných misiách.Až odpracuje do fyzického veku cca 64 r. (čo má byť zastropovaný vek odchodu na dôchodok), potrebný počet rokov u silových zložiek, vznikne mu tiež nárok na výsluhový dôchodok, ale už podľa iného-ďalšieho zákona.Teba bude mať nárok na súbeh dôchodkov z dvoch systémov sociálneho zabezpečenia…
  Ale, tieto súbehy dôchodkov sú reálne aj v kombinácii civilných zamestnaní.Tak isto ten, murár, pokrývač, atď., môže mať odpracovaných minimálne 15 r. dôchodkového poistenia v Slovenskej republike a následne môže mať odpracované ďalšie roky-dôchodkového poistenia v zahraničí (Anglicko, Nemecko, Francúzsko a pod.), kde Slovenská Sociálna poisťovňa je prepojená so sociálnymi systémami v zahraničí-Európskej únii.Tu tiež do fyzického veku 64 r. vzniknú súbehy civilných dôchodkov…
  Tých príkladov-variánt-možností z prostredia profesií silových zložiek, či naopak civilných profesií by bolo ohromne veľa.Bežného človeka ani všetke možné varianty nedokážu napadnúť.Ale od toho sú, aspoň by mali byť platné, účinné a pre občanov právne vymožiteľné zákony -- a najmä v prospech občanov fungujúce štátne inštitúcie.

 • pre Mira Palfy
  Použijem Vašu vetu „neviem, neviem, či by tým neutrpela celková kvalita práce v rámci štátnej a verejnej správy (až by museli byť všetci nahradení neskúsenými pracovníkmi z civilu bez primeraných pracovných skúseností…“
  Pravdepodobne nemáte prehľad o skutočnom stave a preto tento Váš názor o kvalite atd.
  Zoberte si stav, že dosiahnete dôchodkový vek ako úradník, sudca, prokurátor, učiteľ. Požiadate o dôchodok čo činí od 40 do 55% Vášho hrubého zárobku a pokračujete pracovať veškerými výhodami (zápočet rokov, zvýšenia platu atd.). Váš plat je cca po zdanení cca o 10% vyšší ako dôchodok. Pri tomto stave máte za rovnakú prácu 2 násobný príjem a pokiaľ Vás nevynesú z kancelárie tak tam budete sedieť do 75 rokov za týchto finančných podmienok. Žiadne uvoľnenie miesta pre mladých alebo zaúčanie nástupcu. Tvrdý boj o status nenahraditeľnosti a nie kolegialita alebo uvedomenie. A to za každý odpracovaný rok sa SD zvyšuje o ½ dôchodkového bodu a valorizáciu.
  Záver si urobte sám, prečo v dôchodkovom veku pracujú len niektoré profesie a trvajú na tom, že akýkoľvek zásah do obmedzenia veku práce v súbehu s poberaním SD je zásah do demokracie a túto požiadavku nemajú také profesie ako pokrývač, murár atd.

 • Prečítal som si rozsudok NS v súvislosti s krátením SD SP .
  Bolo to také šalamúnske rozhodnutie. Na jednej strane NS kritizuje SP , že nemá judikatúru na vykonávanie krátenia SD ,priznáva dieru v zákone ,na druhej strane považuje za zlé a nehumánne aby ostali SD nekrátené. Bez akejkoľvek podpory nejakého zákona dali do jednej roviny VD po dosiahnutí penzijného veku spolu so starobným dôchodkom , ktorý je odlišný inou sociálnou záležitosťou.
  Ak by sa niektorý z kolegov , čo len raz oprel na níčím nepodloženú skutočnosť ,neviem si predstaviť ako by dopadol
  Asi väčší pes môže všetko….

 • Doplnenie prvého odstavca… “pri § 174 zákona č. 100/1988 Zb. Sociálna poisťovňa problémy nerobí”… pri priznávaní a vyplácaní problémy SP nerobí, ale aj tieto starobné dôchodky priznané a vyplácané SP na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií sú krátené podľa Dohovoru č. 128.Takmer o cca 100 %…

 • Sociálna poisťovňa dlhodobo hrá mŕtveho chrobáka a má zastrčenú hlavu v piesku.(mimo súdnych sporov).
  “Priemerná výška ich dôchodku k 30.6.2018 dosiahla sumu 232,05 € a dávky boli vyplácané 12.591 osobám”… Počet starobných dôchodcov, z radov výsluhových dôchodcov bude naďalej rásť tak pri súbehoch VD a SD (klasických), ako aj pri súbehoch VD a SD na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií, kde nároky z nich vyplývajúce naďalej pretrvávajú aj po r. 31.12. 2023 (nároky sa naďalej zachovávajú), až do posledného žiadateľa z radov VD o tento druh dôchodkovej dávky.Kým pri valorizácii v súbehu VD a týchto SD dôchodkov problémy nie sú a SD sú riadne valorizované, iné je to s ich krátením podľa Dohoru č. 128 (môžu byť krátené-teda nemusia), kde by priemerná suma ich priemernej výšky 232, 05 eúr bola určite vyššia.Pri súbehu VD dôchodkov z osobitného systému sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z.z a SD podľa zákona č. 100/1988 Zb., pri § 174 Sociálna poisťovňa problémy nerobí, iné je to pri § 21 a § 175, prípadne § 175 g ods. 2… kde sú kolegovia nútení sa za svoje oprávnené nároky so Sociálnou poisťovňou súdiť…
  Bod č. 24 linku:
  24. Na základe splnenia zákonných podmienok, ako aj podmienok nároku poistencov z dôvodu služby v I., II. kategórii funkcií pre priznanie SD v Rozhodnutiach Sociálnej poisťovni nie sú uvedené žiadne zákonné, právne dôvody (právny predpis) na základe ktorého Sociálna poisťovňa kráti už priznaný SD, čo je protiprávne, protiústavné a “skrivodlivodlivé”. Vo veci prebiehajú súdne spory.
  https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/… prevzaté z rubriky tohoto webu.

 • Najnovšie údaje Sociálnej poisťovne:
  Sociálna poisťovňa za obdobie 1.1.-30.6.2018 vyplatila bývalým príslušníkom ozbrojených síl a bezpečnostných zborov poberateľom výsluhových dávok celkom 18.706.000 €.Priemerná výška ich dôchodku k 30.6.2018 dosiahla sumu 232,05 € a dávky boli vyplácané 12.591 osobám.

 • Aké zľavy môžu využiť seniori.

  Dovolenky s dotáciou
  už niekoľko rokov môžu penzisti využiť na svoju dovolenku štátnu účelovú dotáciu v sume 50 eur. Pobyty organizuje Jednota dôchodcov na Slovensku, Sorea a aj Zväz potravinárov. Pobytu s dotáciou sa môže zúčastniť občan SR, poberateľ starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku, ktorý nepracuje, má trvalý pobyt na Slovensku a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie na podporu rekondičných aktivít. Dotované pobyty môžu využiť aj starobní dôchodcovia, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí a odkázaní na cudziu pomoc. Musia však prísť s vlastným sprievodcom, a ten si musí zakúpiť pobyt v plnej výške bez dotácie. Plnú výšku pobytu uhradí z manželského páru aj ten, kto ešte nie je poberateľom dôchodku. Žiadosť o rekreáciu možno poslať aj do viacerých zariadení. V prípade, že niekto dostane pozitívnu odpoveď z viacerých ubytovacích zariadení, musí si vybrať len jedno z nich.

  Dane
  ich výšku a zľavu, ale aj to, čo na jej uplatnenie potrebujete, nájdete vo všeobecne záväznom nariadení každej obce či mesta. Seniori zvyčajne dostávajú zľavu na daň z nehnuteľností, na poplatok za komunálny odpad a na daň za psa. Informácie bývajú vyvesené aj na obecných či mestských tabuliach pri úradoch.

  Koncesionárske poplatky
  polovicu, teda 2,32 eura zaplatia dôchodcovia, ktorí nemajú príjem zo zárobkovej činnosti, pričom penzia sa za príjem nepovažuje, nežijú s inou pracujúcou osobou, ak preukážu nárok kópiou rozhodnutia o poberaní dôchodku a čestným vyhlásením, že nemajú príjem a nežijú s osobou s príjmom (doklady netreba overiť na matrike). Penzista, ktorý pracuje, nárok na zľavu nemá.
  doklady: kópia rozhodnutia o poberaní dôchodku a čestné vyhlásenie, že nemáte príjem zo zárobkovej činnosti a nežijete s osobou s príjmom zo zárobkovej činnosti (dôchodok nie je príjem). Človeku, ktorému vznikne nárok na platenie polovičnej sadzby úhrady, musí túto skutočnosť oznámiť a dokladmi preukázať vyberateľovi úhrady, teda RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska, Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava. V prípade zaslania listu uveďte vaše evidenčné číslo SIPO (začína sa 0 alebo 8 alebo 9) alebo variabilný symbol (začína sa 77). List píšte čitateľne a prehľadne).

  Kultúra a šport
  penzisti, ktorí majú radi výstavy či divadelné predstavenia, môžu požiadať o zľavu, ktorá je zvyčajne vo výške 50 %
  Vlaky

  dôchodcovia vo veku menej ako 62 rokov: nutná bezplatná registrácia. Na registráciu a získanie preukazu je okrem preukazu totožnosti potrebné aj potvrdenie o výplate dôchodkových dávok nie staršie ako 30 dní a fotografia (2 × 3 cm, nepoškodená farebná alebo čiernobiela). V pokladnici ZSSK zákazník získa Preukaz pre poberateľa dôchodku do 62 rokov. Platnosť preukazu je obmedzená na 12 mesiacov alebo menej podľa platnosti ohraničenej Sociálnou poisťovňou. Vo vlaku sa cestujúci preukazuje preukazom s fotografiou vydaným pri registrácii. Okrem toho je potrebné zabezpečiť si cestovný lístok na bezplatnú prepravu do cieľovej stanice.
  seniori vo veku 62 a viac rokov: nutná bezplatná registrácia. Cestujúcim vo veku od 62 rokov na registráciu a získanie Preukazu pre zákazníka stačí, ak v pokladnici predložia občiansky preukaz a fotografiu (2 × 3 cm, nepoškodenú farebnú alebo čiernobielu). Pri kontrole sa preukazujú Preukazom pre zákazníka a cestovným lístkom na bezplatnú prepravu.

  Lieky
  limit spoluúčasti je suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku hradeného z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky prekročí v štvrťroku limit spoluúčasti 25 eur, zdravotná poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený. Zákon presne definuje podmienky, za akých zdravotná poisťovňa uhradí doplatky za lieky. Do celkovej výšky úhrad sa započítavajú doplatky poistenca za lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, pričom ide o liek s najnižším doplatkom za štandardnú dávku liečiva s obsahom rovnakého liečiva, s rovnakou cestou podania a s rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme ako liek predpísaný na lekárskom predpise. V prípade, že v danom štvrťroku je výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 eurá, poisťovňa za daný štvrťrok nebude túto sumu uhrádzať. Poistenec však o ňu nepríde, poisťovňa túto sumu pripočíta k úhrnnej výške úhrad za ďalší štvrťrok.

  Účet v banke zadarmo
  banky musia ľuďom, ktorých mesačný príjem neprekračuje 400 eur, ponúkať bezplatný účet. A kto dostáva viac, má ho za tri eurá. Ten, kto oň žiada, však nesmie mať v žiadnej banke na Slovensku vrátane banky, v ktorej podáva žiadosť, vedený iný bežný účet, môže však mať iné depozitné produkty napr. vkladový účet (termínovaný účet), vkladnú knižku alebo sporenie a podobne. Zároveň platí, že klient s účtom zadarmo si nesmie počas jeho využívania zriadiť iný bežný účet v banke na Slovensku. Navyše, celková suma platobných operácií pripísaných na účet klienta v priebehu kalendárneho roka presiahne 5 600 eur. V cene základného bankového produktu za 0 eur je: zriadenie, vedenie a zrušenie účtu, vydanie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti, neobmedzený počet vkladov a výberov v hotovosti na pobočke, neobmedzený počet výberov z bankomatov vlastnej banky, neobmedzený počet prevodov z účtu alebo na platobný účet, úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso a to na pobočke i prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k účtu.
  Zdroj: denník PRAVDA

 • Nová štatistika ukázala, ako sa zvýšili ceny od roku 2000.
  Väčšinu tovarov a služieb Slováci pred 18 rokmi kupovali lacnejšie. Výnimkou je nábytok, ktorý bol v porovnaní s dnešnými cenami na Slovensku drahší.
  Ceny v Európskej únii sa zvýšili v priemere od roku 2000 do 2017 o 36,5 percenta. Zdražovanie najviac pocítili Rumuni a najmenej Nemci. Na Slovensku rástli ceny oveľa rýchlejšie ako priemer, a to o 64,1 percenta. Vyplýva to z najnovšej štatistiky, ktorú dnes zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.
  :scratch:

  Viac na : https://www.aktuality.sk/clanok/619999/nova-statistika-ukazala-ako-sa-zvysili-ceny-od-roku-2000/

 • Monitor napísal: 23. augusta 2018 v 11:51 …”Okrem toho, že majú progresívny systém zdaňovania príjmov z práce, tak majú zavedený aj progresívny systém majetkových daní a práve z týchto príjmov štát financuje sociálny systém vrátane dôchodkov.”…

  Páči sa mi ako odborár argumentuje majetkovými daňami -- ale akosi zabúda že obyvatelia práve nášho štátu (spolu s obyvateľmi ČR) patria z hľadiska MAJETKU medzi najbohatších v Európe -- drvivá väčšina ľudí vlastní buď byt, rodinný dom, alebo inú nehnuteľnosť, pričom cena bytov a domov sa pohybuje medzi 50000-10000 €, v prípade väčšieho pozemku (čo najmä na dedinách nie je nič výnimočné) aj viac. Plus autá a ďalšie veci… Takže už sa teším na to progresívne zdaňovanie -- myslím že najmä dôchodcovia budú nadšení, ak sa im zvýšia dane, aby dostali vyšší dôchodok. A to nehovorím o bežných pracujúcich, ktorí platia 100 000 hypotéku, aby si kúpili vlastný byt/dom a nejaký expert im nastaví progresívnu daň z nehnuteľnosti (samozrejme sa môže nastaviť, že progresívna začne byť až niekde od milióna eur vyššie, ale potom bude jej efekt minimálny).

 • Komentár: Ján Košč -- autor je odborársky funkcionár.

  To, že sa na Slovensku o dôchodkoch a rôznych dôchodkových reformách seriózne nediskutuje, je už časom overený fakt.

  Všetky reformy dôchodkového systému prebehli viac-menej nátlakovým spôsobom a aj napriek tomu, že dôchodkový systém je záležitosť, ktorá dlhodobo ovplyvňuje a bude ovplyvňovať celú spoločnosť, jednotliví reformátori sa nikdy ani len nepokúsili nájsť celospoločenskú zhodu alebo robiť reformy tak, aby ich ďalšia vláda nemusela, alebo nechcela meniť.

  Namiesto celospoločenskej diskusie sme sa vždy dočkali len politických rozhodnutí od stola.

  Aj súčasný stav, keď sa diskutuje o zastropovaní dôchodkového veku, pripomína skôr zákopovú vojnu, ako serióznu diskusiu. Často sa v tejto súvislosti hovorí o populizme a o tom, ako sa odbory dostali do vleku poslanca Fica, pričom vraj v roku 2012 odbory odsúhlasili v súčasnosti platný zákon. Ako to tak už u nás býva, aj v tomto prípade ide o prekrúcanie faktov.

  Automat nedostal korekcie
  Keď sa schvaľoval v súčasnosti platný zákon, ktorý pripravovala Radičovej vláda a nakoniec ho schválil parlament, ktorý sa kreoval po predčasných voľbách, tak odbory boli proti jeho zavedeniu, ak sa súčasne nezavedú korekčné opatrenia, ktoré by vyrovnávali nedostatky automatického zvyšovania veku odchodu do dôchodku, vyplývajúce zo slovenskej reality.

  Kto z politikov sa zaoberal tým, že zdravotný stav našich občanov je zlý a v dobrom zdraví sa dôchodku dožije len menšina zamestnancov? Kto kedy riešil, že tento stav je okrem iného spôsobený aj tým, že Slováci pracujú v noci a na zmeny najviac v Európe, pričom nepriaznivý vplyv práce na zmeny dokázali už mnohé vedecké tímy, naposledy to boli minuloroční laureáti Nobelovej ceny za medicínu.

  Namiesto riešenia problémov sa prijali opatrenia, ktoré situáciu ešte zhoršili, ako skrátenie rekondičných pobytov z dvoch týždňov na jeden týždeň každé tri roky, ktorých úlohou je zdravotný stav pracujúcich aspoň trochu zlepšovať.

  Kto kedy riešil, že priemerný slovenský zamestnanec odpracuje ročne približne o 300 hodín viac ako priemerný nemecký zamestnanec? Nehovoriac o tom, že za omnoho viac hodín dostane slovenský zamestnanec len rovnaký počet miezd (samozrejme, podstatne nižších) ako ten nemecký, tak ak tento rozdiel zhruba prepočítame, zistíme, že slovenskí zamestnanci aj napriek odchodu Slovákov v nižšom veku do dôchodku, akoby odpracovali o 7 -- 8 rokov viac.

  Ako to zaplatiť
  O tom, že zavedenie stropu na dôchodkový vek bude mať nepriaznivé dôsledky na verejne financie, sme v posledných mesiacoch počuli veľa, no problémom je, že aj v tomto prípade sa argumentuje tak akosi polovičato.

  “Nie je to tak, že odbory sú vo vleku politikov, ale skôr naopak. Politici splácajú svoj dlh, ktorý si svojou nečinnosťou u zamestnancov spôsobili.„
  Áno, ak pri zachovaní súčasného nastavenia len zastavíme momentálne platný automat, tak by to zvýšilo nároky na financovanie dôchodkov. Prečo sa však nehľadajú cesty ako z toho von? Vraj by sme len museli zvyšovať odvodové zaťaženie. Tento argument je zavádzajúci.

  Existuje niekoľko alternatív, ako problém vyriešiť. Ak by sme sa pozreli výhradne na odvody, pri zvýšení odvodov do dôchodkového fondu, môžeme zároveň znížiť iné odvody a celkové odvodové zaťaženie nestúpne. Tento problém sa dá vyriešiť aj inými opatreniami.

  V Dánsku sa platia najnižšie odvody v EÚ a aj napriek tomu dokážu Dáni financovať svoj štedrý sociálny systém. Ako to robia? Okrem toho, že majú progresívny systém zdaňovania príjmov z práce, tak majú zavedený aj progresívny systém majetkových daní a práve z týchto príjmov štát financuje sociálny systém vrátane dôchodkov.

  Zdaniť roboty, vyššie mzdy ľuďom
  Podobne sa už dlhšie diskutuje o tom, ako sa postaviť čelom výzvam budúcich zmien s prichádzajúcim priemyslom 4.0, pričom jedným z odporúčaní je zaviesť odvodové povinnosti alebo dane aj pre roboty.

  Problémom sú aj mzdy. Aj napriek faktu, že za posledné obdobie rastú nadpriemerne, sú slovenské mzdy stále nízke a z nízkych miezd sa platia aj nízke odvody do dôchodkových fondov. Paradoxne, ak by sa zvýšili mzdy tak, aby boli v súlade s výkonnosťou ekonomiky a produktivity, tak v dôchodkových fondoch by sa nazbieralo viac peňazí aj v prípade, že by sa odvody o niečo znížili.

  Nehovoriac o tom, že vyššie mzdy by prilákali späť domov časť Slovákov pracujúcich v zahraničí a tí by platili odvody a dane doma.

  Málo na výskum
  Na druhej strane poniektorí analytici a zamestnávatelia vyplakávajú, že máme nižšiu produktivitu ako krajiny na západe Európy. Ak sa pozrieme na dlhodobý rast produktivity práce, tak Slovensko patrí ku krajinám východnej Európy, kde produktivita rástla najrýchlejšie. Posledné dva-tri roky však naša produktivita práce stagnuje niekde na úrovni 82 percent priemeru EÚ.

  Táto stagnácia je však z veľkej časti spôsobená aj slovenskými zamestnávateľmi, ktorí dávajú na výskum a vývoj nielen jeden z najnižších podielov HDP v EÚ, ale sme v tomto ukazovateli slabší v porovnaní s V4 alebo so Slovinskom. Bez firemných investícií do výskumu a vývoja naša produktivita neporastie tak, aby sme sa dotiahli aspoň na priemer EÚ.

  Ako pracovať popri dôchodku
  Ďalším spôsobom, ako v našom súčasnom dôchodkovom systéme nájsť rezervy, by bola možnosť zrušiť možnosť poberania dôchodku a zároveň normálne na plný úväzok pracovať. Tento nesystémový prvok nám odoberá značné prostriedky a zároveň takúto možnosť okrem ešte jednej krajiny EÚ neposkytuje žiadna iná.

  Áno, na Slovensku máme nízke dôchodky, tak chápem snahu dôchodcov si privyrobiť, ak vládzu a chcú, nech pracujú, ale určite nie na plný pracovný úväzok.

  Strop na dôchodkový vek býva interpretovaný ako zákaz pracovať vo vyššom veku, čo je, samozrejme, nezmysel, ak niekto chce a dokáže pracovať dlhšie, tak mu v tom nikto nebude brániť a štát ho v tom dokonca môže rôznymi nástrojmi podporovať (napr. zníženie alebo odpustenie odvodov), len nebude zároveň popri príjme z práce poberať dôchodok.

  Rezignovali sme na lepší život
  Autori v súčasnosti platného vekového automatu obhajujú postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku tým, že vďaka postupnému zvyšovaniu veku dožitia si budú dôchodcovia užívať dôchodok rovnako dlho ako dnes.

  Tento argument však naráža na limity zdravotného stavu spomínaného vyššie, a teda aj kvality života budúcich dôchodcov a zároveň ide o rezignáciu na celkové zlepšovanie kvality života.

  Ak dôchodcovia strávili v 19. storočí v krajinách, kde mali dôchodkový systém, v dôchodku v priemere približne päť rokov, tak dodnes sa uskutočnil celkom slušný progres. Aký progres nás čaká pri v súčasnosti zavedenom systéme?

  Nemalo by byť cieľom fungovania našej civilizácie celkové zlepšovanie života spoločnosti? Prečo sa zaseklo skracovanie týždenného pracovného času a teraz chystáme aj zastavenie predlžovania času stráveného na dôchodku?

  Politici len splácajú dlh
  Opatrenia ako možnosť skoršieho odchodu do dôchodku bez krátenia penzie pre tých, ktorí pracujú na zmeny a v riziku, alebo možnosť odísť skôr do dôchodku a na financovanie tohto preddôchodku využiť našetrené prostriedky v treťom dôchodkovom pilieri sa aj napriek prísľubom politikov neprijali ani za šesť rokov, a tak odborový zväz KOVO v odpovedi na tlak svojich členov, obyčajných zamestnancov, začiatkom roka zorganizoval petíciu, pod ktorú sa podpísalo okolo 120 000 ľudí.

  Nie je to tak, že odbory sú vo vleku politikov, ale skôr naopak. Politici splácajú svoj dlh, ktorý si svojou nečinnosťou u zamestnancov spôsobili.

  Aj napriek veľkej búrke, ktorú táto petícia vyvolala, na politickej scéne sa znova nič reálne v tomto smere nedialo, a tak sa OZ KOVO aj s podporou ďalších zväzov a Konfederácie odborových zväzov rozhodli zorganizovať petíciu žiadajúcu vypísanie referenda o tomto probléme.

  Ak politici namiesto seriózneho riešenia problému sa len vybíjajú v parciálnych sporoch, demagogických kváziargumentoch a predháňajú sa, kto dá viac, tak sa nemôžu čudovať, že občania sa rozhodnú zobrať do vlastných rúk demokratické právo na vypísanie referenda.

 • Nazdar kamaráti dôstojníci a generáli.
  Dlhšie som sa neozval. Nie preto, že by som zanevrel na dôstojnícku česť, ale len a len preto, aby som ponechal priestor ďalším kolegom-kamarátom, aby sa na týchto stránkach tiež vyjadrili. Proste, aby som nebol, múdry medzi najmudrejšími 🙂
  V podstate, ma k tomuto článku , táto idea- ” najmudrejši z múdrych” -vyprovokovala diskusia pár kamarátov, ktorí sme sa pred pár hodinami stretli v tzv. štvorchlapovej krčmičke “U Danky”- cca 20-30 m od bydliska každého z nás.Jednalo sa o prácu na dohodu-brigadníci- veď čo už my penzisti môžeme???
  No, popíšem len moju diskusiu- oponentov síce bolo habadej, alre mlčiacích, čiže ticho suhlasiacích, tak asi polovica. V podstate išlo o to:
  Keď som vyhlasil osobný štrajk v podniku, kde som pracoval v kuse asi 2 roky a dačo, ani nie tak kvôli mzde, ( 2E/hod.-viac menej na čierno), ale z dôvodu medziľudských vzťahov ( v takých firmičkách je každý vedúci a hlavne majiteľ vždy múdrejší, jak sto šalených).
  Takže, keď som zaštrajkoval, do dvoch dní bol pri mne konkurenčný kvázipodnikateľ(tiež chyrý jak rádio), ktorý mi ponukol minimálnu mzdu ( 2,80 E / hod), za stejnu robotu jak ten predchadzajúci, u ktorého som zaštrajkoval… No , zobral som to, ale výplaty za mesiac roboty u neho, som sa dodnes nedočkal. Vlastne pardon, dneska- po troch mesiacoch, keď som aj u neho zaštrajkoval(po mesiaci, jak som sa na neho taktiež neho vysral, a vrátil som sa k pôvodnému kvazipodnikateľovi- ktorý za mnou chodil denne- teda asi 30 dní-, ktorý mi síce plat nezvýšil, ale aspoň zmenil svoje povyšenecké úprávanie, voči zamestnancom a mne- takže, keď mi v pravidelných 10- eurových pravidelných denných splátkach, konečne vyplatil cca 200 eur, za máj tohoto roku -trvalo mu to cca 3 mesice) :good:
  Takže aj malé víťazstvo poteší- aspoň mňa hej.. Len sa ich previtov, kvazipodnikateľov netreba báť.Mimochodom, na tie “desaťkorunové “pravidelné splátky asi zapôsobila moja replika kvazipodnikateľivi (ortodoxný žid), či nemám zájsť na inšpektorát práce, dačo povedať ( v tu ránu ma pozýval na ich pravidelnu nedeľnu seansu do židárni- kde som v živote nebol nevkročil a ani nevkročím- i keby to bola, narodná, kultúrna pamiatka- ktoré si samozrejme vysoko cením. 🙂 ???
  Takže to len tak, na okraj. Kto chce nech si to prečíta, kto chce, nech si vyvodí závery a kto nechce, nech zívne, prehodí stránku a číta, iné dôležite state.

  Nazdar kamaráti.. Mjr. v.v. Ing. Milan Faltin, Žilina
  A už len fakt na okraj: Odchádzam na dovolenku, na iný svetadiel (Azia). Kvázipodnikateľ, u ktorého brigadujem, už tretí rok je z toho chuj- lebo potrebuje za mňa náhradu, A žid- u ktoréhoho som s kvartáným spozdením, zarobil asi 200E/mesiac, s pravidelnými 10 eurovými splátkami- tak toho ani o tom neinformujem, aby ho nertrafil šľak..
  Prajem všetkým príjemný zbytok leta.

 • Článok napísal plk. v.v. Prof. Doc. PhDr. Peter Barták DrSc
  Memorandum Vojenskej politickej akadémie KG (1)
  Politicko-vojenské obzretie za česko-slovenským osmičkovým rokom 1968
  PETER BARTÁK
  --
  Pred päťdesiatimi rokmi – v máji 1968 – na Vojenskej politickej akadémii Klementa Gottwalda v Prahe (ďalej VPA) sa intenzívne dohotovoval text dokumentu, ktorý dostal názov Memorandum FORMULOVAT A KONSTITUOVAT ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ ZÁJMY V OBLASTI VOJENSTVÍ (1). Začiatok jeho vypracovania spadá do polovice šesťdesiatych rokov a na jeho tvorbe sa podieľalo niekoľko desiatok vedecko-pedagogických pracovníkov z oblasti spoločenských a vojenských vied v Československej armáde (ďalej ČSĽA), zväčša z VPA. Významným popudom na rýchlejšie dokončenie Memoranda bolo rokovanie ÚV KSČ januári 1968, o výsledkoch ktorého vedecko-pedagogický zbor i časť poslucháčov podrobne informoval plk. prof. V. Mencl, DrSc., ktorý bol o niekoľko týždňov neskôr zvolený (!) za rektora VPA a z titulu tejto funkcie sa stal aj členom Kolégia ministra obrany.
  Ako jadro spracovateľského kolektívu Memoranda sa najčastejšie uvádzajú traja jeho členovia: doc. Ing. V. Řehák, CSc., PhDr. B. Švarc, CSc. a Ing. M. Ždímal (už nežijú). Dohotovený 15-stránkový text Memoranda bol v máji 1968 predložený na rokovanie Vedeckej rady VPA, ktorá ho schválila a jej členovia sú uvádzaní ako jeho signatári. Nový rektor VPA prof. Mencl vzápätí zaslal text Memoranda všetkým čelným predstaviteľom štátu a KSČ: L. Svobodovi, A. Dubčekovi, O. Černíkovi, J. Smrkovskému, L. Štrougalovi, ministrom M. Dzúrovi, J. Hájkovi, J. Pavlovi a ďalším, napr. gen. V. Prchlíkovi, ktorý bol od februára 1968 vedúcim 8. (štátno-administratívneho) oddelenia ÚV KSČ.

  Memorandum VPA 1968 sa v neodborných kruhoch i médiách označuje ako nová Obranná (či Vojenská) doktrína ČSSR. Nie je to však presné. Po prvé preto, lebo ČSSR dovtedy nemala žiadnu obrannú doktrínu. A po druhé preto, lebo Memorandum VPA nebolo ešte Obrannou doktrínou, lež vyhlásením o nutnosti jej vypracovania. Tvorcovia Memoranda sami už v úvode uvádzajú, že je naliehavé vytvoriť štátnu vojenskú doktrínu ČSSR,… ktorá musí vychádzať zo štátnych záujmov… Signatári Memoranda chcú prispieť ku skúmaniu a vymedzeniu štátnych záujmov a súčasne zasielajú svoje stanovisko k výmene názorov a k tvorbe samotnej doktríny. (1, úvod)
  Ibaže v tej dobe nielen Československo, ale žiadny členský štát Varšavskej zmluvy (ďalej len VZ) nemal svoju štátnu obrannú (vojenskú) doktrínu. Dokonca nejestvovala ani spoločná vojenská doktrína VZ. Vedelo sa len o sovietskej vojenskej doktríne, z ktorej vychádzali a viac-menej „zhora“ ju zohľadňovali všetky členské štáty VZ. Avšak ani táto jediná doktrína nebola zverejnená a celú ju len málokto čítal. Neskôr (v rokoch 1990 –2005) to v rámci veľkého medzinárodného výskumu histórie studenej vojny (v skratke PHP) potvrdili aj naši generáli. Gen. Vitanovský uviedol: Nikdy som nepočul, a chodil som na rokovania VZ často, že by niekto sformuloval doktrínu Varšavskej zmluvy. Z praxe však viem, že sa uplatňovala Brežnevova doktrína obmedzenej suverenity a v oblasti vojenstva mala ofenzívny charakter. Okrem toho, maršal Malinovský svojho času vypracoval taký krátky dokument nazvaný „Vojenská doktrína Sovietskeho zväzu“. My sme teda nemali žiadnu svoju vojenskú doktrínu … Preto sme iniciovali prácu na vlastnej doktríne … pričom gen. Janko mi vtedy povedal, . Ja som mu povedal: . Nie, to samozrejme nevedel. A gen. Mencl hneď dodal: (2).
  Memorandum VPA tvorí päť častí: 1. Politická a vojenská doktrína; 2. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť vojenskej politiky ČSSR; 3. Situácia vojny – mieru v súčasnosti; 4. Možná formulácia vojenských záujmov a potrieb ČSSR vzhľadom na situáciu vojny – mieru v súčasnej Európe; 5. Systémový prístup a využitie moderných výskumných metód.

  Už z názvu základných častí Memoranda možno usúdiť, že po prečítaní celého textu si Memorandum našlo tak vášnivých stúpencov, ako aj urputných odporcov. Jeho stúpenci doma boli tak medzi generálmi a dôstojníkmi, vrátane ministerstva obrany a generálneho štábu, ako aj medzi politikmi. Napr. ministri J. Hájek a gen. M. Dzúr poslali rektorovi VPA ďakovné listy. Gen. Prchlík, ktorý sa aktívne podieľal na tvorbe Memoranda, zohľadnil jeho obsah na tlačovej konferencii 15. júla 1968, na ktorej kritizoval odkladanie odchodu vojsk Sovietskej armády, ktoré sa zúčastnili cvičenia Šumava, či niektoré praktiky v činnosti Varšavskej zmluvy. Pravda to, čo bolo a je v Memorande o VZ stručne načrtnuté, ako aj o potrebe mať aj svoju vlastnú štátnu doktrínu, to gen. Prchlík povedal naplno. Po tejto tlačovke sa začalo, osobitne v Moskve a v Štábe ozbrojených síl Varšavskej zmluvy (ŠOS VZ) pátrať, odkiaľ to všetko gen. Prchlík zobral. A tak sa došlo k VPA a Memorandu. Osobitne v politických a vojenských kruhoch ZSSR vyvolalo Memorandum neobyčajne silný odpor, ktorý sa prejavil tak vo forme protestného listu maršala Grečka, potom počas letného cvičenia ŠUMAVA, no najmä po vpáde vojsk VZ v auguste 1968 do Československa.
  Z množstva nových, zväčša prevratných ideí a odporúčaní obsiahnutých v Memorande, chcem osobitne upozorniť na pasáž o reálnejšom ponímaní revolúcie vo vojenstve, osobitne v podobe jadrových zbraní a možnej jadrovej vojny z hľadiska malého štátu a národa. Ide o nesmierne dôležitú, ale aj zahmlenú oblasť. Práve v nej boli veľké odlišnosti medzi ponímaním vojny s použitím jadrových zbraní u hegemónov obidvoch protivníkov v studenej vojne, svetových veľmocí, USA a ZSSR na jednej strane a mnohými malými členskými štátmi VZ a NATO na strane druhej.
  Jedným z príkladov riešenia naznačenej dilemy je prístup plk. R. Kuklińskeho (alias Jacka Stronga). Jeho riešenie vyvolalo tak v rodnom Poľsku, ale aj za jeho hranicami neobyčajný rozruch. Potvrdzujú to desiatky filmov, článkov a iných dokumentov, najmä však jeho príbeh samotný. Veľmi stručne: plukovník R. Kukliński pracoval viac rokov vo vysokej funkcii v Generálnom štábe Poľskej armády a v Štábe ozbrojených síl VZ. V dôsledku toho mal prístup k mnohým dokumentom VZ, vrátane najprísnejšie strážených. V období r. 1971 – 1981 iniciatívne sám odovzdal americkej CIA na 40 tisíc (!) prísne tajných dokumentov VZ. Keď mu hrozilo prezradenie, CIA ho dostala do USA, kde aj s rodinou žil v utajení. V USA ho označili za najvýznamnejšieho špióna počas studenej vojny v celej VZ. Roku 1984 bol v Poľsku v neprítomnosti odsúdený na trest smrti. Po spoločenskom prevrate a rozpade VZ bol v roku 1997 zbavený obvinení a tak v roku 1998 navštívil Poľsko. Mnohí ho vítali ako hrdinu, dostal vysoké štátne vyznamenanie, no iní ho ďalej považovali za zradcu. Gen. W. Jaruzelski sa v súvislosti s jeho činnosťou vyjadril známou otázkou, ktorú nejde tak ľahko obísť: „Pokiaľ on bol hrdinom, potom kým sme boli my?“ (3)

  Čo viedlo plk. Kuklińskeho k jeho zradcovsko-hrdinskej činnosti? Na to nejde odpovedať jednou vetou. Plk. Kuklińského nezískala CIA a ani od nej nedostával žiadne úlohy. Sám a na základe vlastného uváženia vyberal a odovzdával CIA dôležité dokumenty. Nebol klasickým špiónom, odmietol zobrať za svoje informácie peniaze. Nazdávam sa, že pre svoje konanie našiel popud vo svojej práci vysokého štábneho dôstojníka. Napríklad, niekoľko mesiacov pracoval na operačnom pláne vojsk VZ v možnej vojne medzi NATO a VZ, ktorá po začatí mala prejsť do vojny s použitím jadrových zbraní. V tomto pláne bolo – zo známych geografických, geopolitických i historických dôvodov – hlavné centrum boja Poľsko. Cez územia dnešného Poľska sa oddávna viedli presuny vojsk a boje medzi „východom“ a „západom“, vrátane 2. svetovej vojny. Nasadenie hlavných síl druhého sledu vojsk VZ, ktorú tvorili divízie Sovietskej armády, sa zo strany NATO aj VZ plánovalo viesť cez rovinaté Poľsko (lebo zväčša hornaté Československo sa na to nehodí). Avšak aj v Poľsku jestvujú pre masové rozvinutie a rýchly pohyb tankových a obrnených vojsk nemalé prekážky. Sú to rieky, osobitne Visla a Odra. Tie spomaľujú rýchlosť presunov pásových a kolesových vozidiel a zhusťujú ich do istých priestorov. Je preto logické, že na tieto rieky, osobitne na ich prirodzené (mosty) a umelé (pontóny a i.) prechody sa plánovali masové jadrové údery. Toto všetko Kukliński svedomito zohľadnil a zaniesol do veľkej mapy (dnes je táto mapa odtajnená a prístupná vo Vojenskej akadémii v Rembertowe). Tento plán, na vypracovaní ktorého sa plk. Kukliński významne podieľal, bol v štábe VZ schválený. Plk. Kukliński si však – na základe tabuliek, pomocou ktorých sa dosť presne dajú vyhodnotiť účinky jadrových zbraní – uvedomil, že v prípade uskutočnenia viac ako sto plánovaných jadrových úderov NATO i VZ na poľskom území zahynie približne 10 miliónov Poliakov! Osobitne tomu chcel plk. Kukliński zabrániť. Zrádzal, aby pomáhal zachrániť…?! Bol presvedčený, že včasnou a vhodnou informovanosťou nezíska žiadna strana strategickú výhodu, spolu s nutkaním ju využiť.
  V šesťdesiatych rokoch sme aj my dosť vedeli o jadrových zbraniach, o ich účinnosti a možnom použití. Aj na Československo boli zo strany NATO (osobitne USA) plánované takéto údery. Tieto plány USA z roku 1956 boli po rokoch (v roku 2016) odtajnené a uverejnené. Na Československo boli plánované stovky jadrových úderov, z toho na Slovensko vyše 170; napr. na Prahu 56 úderov, na Brno 28, na Bratislavu 24,… na Banskú Štiavnicu 2 jadrové údery. (4) Aj laici dokážu pripustiť, že aj menej ako polovica plánovaných úderov na Bratislavu by všetko živé i neživé vymazalo z povrchu zemského.
  Tento obšírnejší úvod umožní lepšie pochopiť myšlienky k možnej jadrovej vojne obsiahnuté v Memorande VPA 1968: Otvorene je potrebné povedať, že vznik a vedenie globálnej raketo-jadrovej vojny na európskom bojisku by znamenal národnú likvidáciu a zánik štátnej suverenity, predovšetkým bojujúcich štátov v dotyku, vrátane ČSSR… Vzhľadom na túto situáciu považujeme za vhodné formulovať vojenské záujmy a potreby ČSSR ako záujmy a potreby primárnej, existencionálnej dôležitosti. (2, časť 4/1)

  Foto: Archív autora a dokumenty

  (Pokračovanie)

  Poznámky:

  1. Memorandum text: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB154/50%20full.pdf
  2. PHP -- Projekt paralelnej histórie o NATO a Varšavskej zmluve. http://www.php.isn.ethz.ch/lory1.ethz.ch/collections/colltopicdb84.html?lng=en& id=15706
  Podrobnejšie v časti: V. Mastný a K. Sieber Rozhovory s československými generálmi.
  3. Pozri napr.: Vojnové hry a muž, ktorý ich zastavil. TV film 2008.
  Špion předal CIA sovětske plány, pro řadu Poláků je však stále zrádcem. iDnes.cz. 18.2.1014.
  Jack Strong. Film: http://stream-a-ams1xx2sfcdnvideo5269.cz/okno.php?movie=NjU1Nw==&new_way
  4. https://nsarchive2.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/#update
  Osobitne časť: 5. Part I Complex list with weapons [complete list, updated April 4, 2016]
  Tiež: Ondriaš, K.: Odtajnené dokumenty: Na Bratislavu plánovali Američania v prípade nukleárnej vojny zhodiť 24 atómových bômb. DAV DVA, 11. 9. 2017.
  Ak chcete reagovať na článok,
  píšte na slovo@noveslovo.sk
  Ďalšie články:
  PETER BARTÁK

 • Rozhovor k správe NATO:
  Hodnotiaca správa NATO vyznieva znepokojujúco, ale jej obsah neprekvapuje, pretože nepriaznivý vývoj v slovenskej armáde je dlhší trend. Upozornil na to bývalý náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ľubomír Bulík. Túto funkciu vykonával od konca roku 2004 do decembra 2011, keď na vlastnú žiadosť odišiel z armády do civilu.
  NATO nabáda Slovensko, aby zvýšilo záujem o vstup do profesionálnej armády, ktorá nemá potrebný počet síl. Čo treba konkrétne urobiť v domácej úlohe?
  Je to širší problém, pretože aj napríklad polícii chýba približne 3-tisíc príslušníkov. Dnes služba vlasti, tak ako ju vnímala naša generácia, už nefunguje. Mladí ľudia, ktorí by mohli prísť slúžiť do armády, využívajú otvorené zdroje a majú možnosť porovnávať. Ak zistia, že sa im požadované neposkytne, obzerajú sa po inej práci. Ozbrojené sily ich môžu prilákať, keď ponúknu zaujímavý plat, benefity v podobe zdravotníckeho a sociálneho zabezpečenia a v neposlednom rade systémom celoživotného vzdelávania. Zvažovať sa dá aj úprava pravidiel výsluhového dôchodku.
  Ten môže po novom vojak získať až po 25 odslúžených rokoch.
  Súčasná armáda by mala byť postavená na tom, aby bola „mladá a zdravá“ a k tomu by mali byť nastavené záväzky vojakov tak, aby sa dosiahla potrebná vyváženosť medzi potrebami armády a finančnými možnosťami tieto požiadavky zabezpečovať. Dôležitou súčasťou takto nastaveného systému musia byť financie aj na rekvalifikáciu, aby ľudia, relatívne ešte mladí, boli po odchode do civilu uplatniteľní. Preto výsluhový dôchodok sa musí nastaviť tak, aby človek po vyzlečení uniformy nestratil doterajší životný štandard, ak v civile nenájde uplatnenie, čo je časté. Štát si nemôže dovoliť z viacerých dôvodov, aby sa bývalý vojak ocitol niekde na úrovni životného minima.
  .
  Osobne vidím ešte jeden zásadný problém.
  Aký?
  Slabú strategickú komunikáciu ministerstva obrany. Mohlo by si zobrať príklad nielen z Holandska, ktoré je v tomto smere špičkové, ale aj zo susedného Česka, ktoré tiež veľmi dobre komunikuje s verejnosťou. Nečudujme sa potom, že okrem iného je medzi občanmi chabý záujem o službu v armáde a otázky obrany a bezpečnosti takpovediac po svojom riešia aj iné štruktúry. Verím však, že v tomto ohľade nie je neskoro zmeniť prístup. Prevencia, ako vieme, je vždy účinnejšia ako perzekúcia.
  celý článok je uvedený v linku… https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/479101-general-bulik-v-mieri-sa-pripravuj-na-vojnu-stale-nam-chyba-gen-statnosti/

 • Od náčelníka Strediska kultúrno-osvetových činností posádky Zvolen mjr. Zdenka Baranca sme e-mailom dostali zaujímavú informáciu ohľadom voľného vstupu na Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2018, ktoré sa uskutočnia 1. a 2. septembra 2018 na leteckej základni Vzdušných síl OS SR, letisko Sliač. Informáciu vám poskytujeme v plnom znení:

  „Podľa článku III. bod 5 Zmluvy o spolupráci č. 2018/816 pri zorganizovaní a zabezpečení verejného leteckého podujatia Slovak International Air Fest 2018 organizátor zabezpečí voľný vstup na celé podujatie SIAF 2018 do verejnej zóny pre:

  – profesionálnych vojakov OS SR po predložení ich služobného preukazu,

  – civilných zamestnancov OS SR po predložení identifikačnej karty oprávňujúcej k vstupu do objektov OS SR,

  – vojenských dôchodcov a vojnových veteránov po predložení ich preukazu.“

  Hlavným organizátorom najväčšej leteckej udalosti roka je Slovenská letecká agentúra (SLLA) z Banskej Bystrice, ktorá ju organizuje v spolupráci s hlavným programovým partnerom, Ministerstvom obrany SR. Pre vašu informovanosť vám ponúkame ceny vstupeniek pre iných účastníkov a niektoré informácie uvádzané na webovej stránke: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/medzinarodne-letecke-dni-siaf-2018-sobota/

 • Pri prechádzaní údajov zo sociálneho zabezpečenia sa dajú nájsť zaujímavé súvislosti. Napríklad zo štatistiky nemeckých údajov sa dá odvodiť zákonitosť priamej úmery pravdepodobnosti dožitia dôchodkového veku a výšky mesačného príjmu a takisto dĺžky doby poberania starobného dôchodku od výšky mesačného príjmu.
  Myslím si, že obdobná závislosť dožitia platí všeobecne aj pre SR.

  Praavdepodobnosť dožitia dôchodkového veku/mesačný príjem
  78%, menej ako 1500 €
  84%, 1500-2500 €
  86%, 2500-3500 €
  88%, 3500-4500 €
  91%, viac ako 4500 €

  roky na dôchodku/mesačný príjem
  10, menej ako 1500 €
  13, 1500-2500 €
  14, 2500-3500 €
  16, 3500-4500 €
  18, viac ako 4500 €

  Zdroj: Sulík R.: Odvodový bonus

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Lubomir Duben napísal: 22. júla 2018 o 12:27… pridám aj ja k uhorkovej sezóne.
  Nemyslím, že ste laik.Považujem Vás za odborníka v sociálnej oblasti.To ja som ešte slabší laik, akurát, že mám čo-to prečítané.Ako aj mnoho ďalších.Ale, čo si máme myslieť o niečom takom, ako je v Rozsudku Najvyššieho súdu SR vo veci Nevalorizácie Štefan Kina.V senáte zloženom z predsedníčky (JUDr.) a členov senátu (JUDr… + Mgr.) je zastúpený aj člen senátu s titulom Mgr.Aby nedošlo k nedorozumeniu, veľmi si vážim všetkých vysokoškolsky vzdelaných ľudí s titulmi bez rozdielu.Ale.Ako je možno potom dôverovať senátu NS SR v takomto zložení?To na Najvyššom súde SR v tomto prípade nemali, či nemajú celkovo dostatok právnikov?Najskôr tomu nerozumiem (prečo bol tento senát NS SR v takomto zložení) -- až na to pozerám, ťahá mi to nejako oči a pripadá mi to, ako keď pri riešení problému s CT-čkom v Piešťanoch prišli po funuse na to, že nie je dobré, keď v Dozornej rade nemocnice Piešťany nie je odborník od fachu-zdravotníctva, ale svojim pracovným povolaním bol v tomto prípade pracovník od “umenia” hudobný RAPER…
  https://www.bezpzlozky.eu/2018/05/nevalorizacia-2012-pred-branou-us/

 • Konkrétne údaje o kvalite života v Slovenskej republike.

  Kvalita života viazaná na zdravie je kategória, ktorá lepšie odráža zdravotnú situáciu a ekonomický rozmer zdravia, než len priemerná dĺžka dožitia. Štruktúrny indikátor Healthy Life Years (HLY) udáva očakávanú doba dožitia bez zdravotného obmedzenia. Priemerná dĺžka života v Európskej únii je u žien 83,6 roka a u mužov 78,1 roka. Podľa indexu HLY sa v krajinách Európskej únie ženy dožívajú v plnom zdraví 61,8 roka a muži 61,4 roka.
  Na Slovensku je priemerná dĺžka života podľa aktuálnych dát Eurostatu u žien 80,5 roka a u mužov 73,3 roka. V indexe HLY sme však na predposlednom mieste v EÚ u mužov 55,5 roka (horšie je Lotyšsko) a poslednom mieste u žien s 54,6 roka v plnom zdraví.
  Dĺžka života v dobrom zdraví je dôležitejšia ako celková dĺžka života. Cieľom zdravotnej politiky v Európskej únii je zvýšiť v najbližších rokoch práve dĺžku dožitia v dobrom zdraví o dva roky a zaviazala sa k tomu aj naša krajina ako jedna z členských krajín EÚ.
  Pritom predlžovanie dĺžky života bez primeranej kvality života je kontraproduktívne zo zdravotného aj z ekonomického hľadiska. Pacienti, ktorí sú chorí, nie sú iba záťažou pre zdravotnícky systém, ale sú menej produktívni, častejšie prechádzajú na čiastočný alebo úplný invalidný dôchodok a prestávajú byť ekonomicky produktívny.
  O týchto údajoch naši sociálni inžinieri a “analytici” mlčia a upozorňujú len na riziká zvyšujúcej sa dĺžky dožitia obyvateľov. Čo z toho, že občania žijú dlhšie ak majú závažné zdravotné problémy a množstvo civilizačných chorôb? Ak má byť výsledkom nášho zdravotníckeho systému zdravotný stav obyvateľstva nad 50 rokov tak potom aj tie prostriedky ktoré sú smerované do zdravotníckeho systému nekončia efektívne t.j. neodrážajú sa v zdravotnom stave obyvateľov ale podľa môjho názoru sú využívané neefektívne aj v prospech pijavíc prisatých na naše zdravotníctvo. Aký je rozdiel medzi človekom, ktorý pripraví o život alebo zdravie jednotlivca a organizovanou mafiou, ktorá beztrestne pripraví o život alebo zdravie desaťtisíce obyvateľov SR? Nech si každý dá svoju odpoveď. Ja si myslím ako laik, že to hraničí s genocídou nášho obyvateľstva. Ale “lepších” a “slušnejších” ľudí trápi LGBT,fiktívna ruská hrozba a možno ešte kto s kým a kedy.

 • Ku príspevku Lubomir Duben napísal: 19. júla 2018 o 13:50, k Výsluhovému zabezpečeniu v Českej republike.
  Výsluhové zabezpečenie v Českej republike sa odvíja od 15 rokov služobného pomeru tak, ako to bolo v Slovenskom výsluhovom sociálnom zabezpečení pred novelizáciou zákona č. 328/2002 Z.z. pred 1. májom 2013.Slovenské výsluhové zabezpečenie pred 1. májom 2013 malo lepšie stanovené navŕšovanie percent výsluhy.
  Hlavný rozdiel medzi výsluhovým zabezpečením v Českej republike a na Slovensku je viditeľný na prvý pohľad.Na Slovensku:
  Zákon č. 328/2002 Z.z.
  § 38
  (1) Policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, má nárok na výsluhový dôchodok, ak služobný pomer trval najmenej 25 rokov
  § 39
  Výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka je za 25 rokov trvania služobného pomeru 37,5 % základu zisteného podľa § 60… percentá výšky výsluhového dôchodku sa navyšujú postupne až za ďalšie roky služby.
  To isté pri § 143 aa písm. k)
  Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. Apríli 2013, má nárok na výsluhový dôchodok, ak jeho služobný pomer trval:
  § 143 aa písm. k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 6 rokov.
  Tu sa § 38 prelína-stotožňuje s § 143 aa písm. k) v počte potrebných odslúžených rokov služobného pomeru pre nárok na priznanie a výplatu výsluhového dôchodku.
  Jeden modelový príklad z mnohých príkladov z praxe, ktorý reálne môže nastať a aj v budúcnosti nastane.
  Ak niekto odslúži v služobnom pomere silových zložiek a záchranných zborov napr. 24 rokov, prípadne aj menej -- podľa § 38 a 143 aa písm. k), v takomto a podobných prípadoch nedosiahne na priznanie a výplatu výsluhového dôchodku, čiže po ukončení služobného pomeru ostane bez finančných prostriedkov, bez výsluhového sociálneho zabezpečenia.Vo fyzickom veku napr. 45-50-55 rokov, ako minimálne cca. päťdesiatnik sa iba veľmi ťažko uplatní na trhu práce.Snáď u MiV, MiO, prípadne SBS (za minimálnu mzdu)… ale vzhľadom na pokročilý fyzický vek, iba ťažko môže začať novú civilnú pracovnú kariéru.Do fyzického veku a výpočtu starobného dôchodku v 62 rokoch a 202 dní (momentálne-a ten sa bude zvyšovať), keďže tejto generácie službukonajúcich príslušníkov silových zložiek a záchranných zborov sa už pracovné kategórie a kategórie funkcií nebudú dotýkať.V podstate takýto bývalý príslušník, ktorý si svoje záväzky (prísahu voči SR /voči vlasti/) splnil, ostane až do starobného dôchodku 10-15 (a viac) rokov bez finančných prostriedkov a odkázaný na milosť-nemilosť svojej životnej situácii-resp. takéto poďakovanie za svoju odvedenú službu vlasti…
  V tomto je z môjho pohľadu vidieť hlavné rozdiely a spravodlivejší systém vo výsluhovom zabezpečení v pomere dnes v SR vo vzťahu k ČR, prípadne vo vzťahu v SR pred novelizáciou zákona č. 328/2002 Z.z a to pred 1. májom 2013, ako som opísal vyššie.

 • Výsluhové zabezpečenie v Českej republike.

  V určitých obdobiach sa objavujú názory na správnosť koncepcie výsluhového zabezpečenia v SR, sú rôzne pohľady na jeho výšku a spôsob výpočtu. Preto je užitočné sa pozrieť aj do zahraničia napr. do ČR.
  Niekoľko faktov z výsluhového zabezpečenia v ČR:

  Bezpečnostné zložky (napr.colníci, hasiči,policajti,ÚZSI a BIS)
  15 r služby 20% služobného príjmu
  16-20 r služby nad 16 r za každý rok 3% max 50% služobného príjmu
  21-25 r služby nad 21 r za každý rok 2% max 50% služobného príjmu
  26 a viac nad 26 r za každý rok 1% max 50% služobného príjmu

  Armáda ČR
  15 r služby 5% služobného príjmu
  16-20 r služby nad 16 r za každý rok 6,2% max 55% (letci 60%) služ. príjmu
  21-26 r služby nad 21 r za každý rok 2,5% max 55% (letci 60%) služ. príjmu
  27 a viac nad 27 r za každý rok 1% max 55% (letci 60%) služ. príjmu
  Zvýhodnená doba služby sa počíta len pre výšku výsluhového príspevku nie pre nárok.
  Priemerná výška výsl. príspevku je 12.500 CZK a poberá ho cca 16 tis. bývalých vojakov.
  Pozn. Od 1.1.2017 sa prestal zdaňovať výsluhový príspevok.

  Skúste si porovnať svoju pozíciu (výsluhový dôchodok) keby Ste slúžili v Českej republike a dá Vám to určitý argument na hodnotenie výsluhového zabezpečenia v SR.

 • Kauza hasiči.

  Má niekto aktuálne informácie ako sa vyvíja kauza odobratia výsluhových dôchodkov bývalých hasičov? Zatiaľ som natrafil len na článok z marca 2018 viď:
  https://domov.sme.sk/c/20792152/ministerstvo-vnutra-obnovi-vyplacanie-vysluhovych-dochodkov-hasicom.html

 • RE: vova 29.05.2018 09.18
  -súhlasím s Vami a ešte sa vyjadrím a citujem poslednú vetu: “Rok 2018 — “pevnosť” ZV SR, pevne držiac opraty.”
  Nemyslím, že prezident a prezídium držia pevne opraty, naopak, prezidium sa snaží odstaviť členov tak, aby si verchuška žila spokojne a nemala čo riešiť. Typické, diskusia by im v tom bránila. Nielen v štáte, ale aj v dobrovoľných o.z. by moc mala pochádzať od ľudí -- od členov. Tam kde tomu tak je, prináša diskúsiu, témy, postrehy, námety a bezprostredne reflektujú spoločenskú potrebu. Nedajú sa nahradiť sebaneomylnejším názorom prezidenta či členov prezídia, ktorým z neznalosti “riadiť” (pevne držať opraty) sa rozpadá pod rukami “pevnosť”. Nepoučili sa ani po páde neomylného prezidenta že záruku rastu maju v umne vedenej diskusii s členskou základňou. Takto to vedie iba k odchodu členov a klubov a ani dotácie ich nezachránia.

 • ad. Miro Palfi napísal: 29. mája 2018 v 9:10
  Cez aktuálny problém sa ukáže podstata.
  Neodškriepiteľné je, že ZV SR nás / príslušníkov ČSĽA / úspešne previedol cez pohnuté roky a zmenu politického systému a vedúcej úlohy strany. Všetka česť .
  Je rok 2018 a zo ZV SR sa stala “pevnosť” nového poriadku, často pripomínajúcu formy a metódy totalít z pred roka 1989, či rokov Slovenského štátu.
  Uzavretý WEB ZV SR a postup pre vyjadrenie názoru cez predsedu je signifikantný príklad .

  Rok 2018 -- “pevnosť” ZV SR, pevne držiac opraty.

 • https://www.bezpzlozky.eu/2018/05/nevalorizacia-2012-pred-branou-us/#comment-15101
  Jaroslav Bednařík napísal: 27. mája 2018 o 16:05 /v linku vyššie/.
  Pán Štefan Javorík napísal: “ale zriaďovateľ (vydavateľ) webovej stránky je povinný dodržiavať pri uverejňovaní článkov Tlačový zákon, Autorský zákon, Zákon o reklame a pod. Taktiež zodpovedá, aby sa v článkoch nevyskytovali vulgarizmy, ohováranie, nepodložené argumenty atď. Práve preto, že nie sme “Jsme snad ještě občanské sdružení nebo jen přívěsek MO ?” a na základe minulých skúsenosti, kedy boli zo strany autorov porušované uvedené zákony a zásady, umožňujeme našim členom vkladať na webovú stránku ZV SR svoje príspevky prostredníctvom predsedov jednotlivých klubov. Ak Váš príspevok je v súlade s uvedenými zákonmi a zásadami, nevidím dôvod, prečo by Vám ho Váš predseda neuverejnil na webovej stránke ZV SR. Dúfam, že moje vysvetlenie je pre Vás postačujúce. Želám Vám príjemný deň”.
  .
  Buďme teda pragmatickí.Prečo teda zo starého webu ZV SR bolo vymazaných napr. cez 2500 komentárov ku starobným dôchodkom priznávaným na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií.Boli vymazané aj iné témy-články v prospech VD a SD.Kolegovia, ktorí tam poradili svojimi myšlienkami, autorskými článkami a názormi približne 10-12 tisíc kolegom pri žiadaní o tieto starobné dôchodky a ich kladnom vybavení tam nemali svoje autorské práva?Mnohí kolegovia následne aj tu pišúci autorské články a svoje komentáre /po “vyhnaní” z webu ZV SR/ tieto autorské práva aj na predošlom webe ZV SR mali a s nimi aj svoje skúsenosti preniesli na tento web.Nepoznám tlačový zákon, ale web bol konštruovaný tak, že sa mohol dať, resp. web vzal jeden link (napr. článok z novín) do príspevku-komentára.Tiež to neboli linky vulgárne, ale mnoho krát k problematike pomáhajúcej všetkým dôchodcom z bývalých silových aj ďalších zložiek, ktorá sa riešila.Kde bolo pri každom zverejnenom článku uvedené: zdieľaj článok na internete… tak isto, ako to realizujú slovenské televízie, či ostatné média, pričom uvedú: kto prvý priniesol informáciu, prípadne uvedú zdroj, resp. autora… podotýkam v už zverejnených-publikovaných článkoch, či ďalších informáciách.
  Ešte k téme nevalorizácie r. 2012.Občianske združenie ZV SR úlohu riešenia tejto problematiky malo v bode 4.2. svojho Programového zamerania.Zverejneného-publikovaného na svojom webe.Do nového programového zamerania si občianske združenie ZV SR už túto úlohu nedalo.Prečo?…
  Preto je legitímne očakávať, že na základe žiadosti kolegu Štefana Kina / príspevok 25. mája 2018 o 12:10/ mu bude v zastúpení s jeho advokátom z účelového účtu Advokát v správe občianskeho združenia ZV SR uvoľnený potrebný finančný obnos za účelom pokračujúcich súdnych sporov na Ústavnom súde SR a Európskom súde pre ľudské práva.

 • Ospravedlňujem sa za skomoleninu priezviska p. J. Naďa.Až som pozrel spätne príspevok tejto rubriky, od Ing. Ľubomíra Dubeňa zo dňa 24. apríla 2017 o 17:18 -- tak správne pracovné zaradenie, meno, priezvisko je: Riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Jaroslav Naď tvrdí, že vojaci, policajti a výsluhoví dôchodcovia podporujú extrémistické organizácie a združenia.
  https://domov.sme.sk/c/20513323/armada-po-kradezi-zratala-vsetok-arzenal-zlodeja-stale-hlada.html , redaktor rozoberá stratu granátov z muničného skladu. Dal slovo aj “analytikovi” J. Naďovi, ktorý sa vyjadril… atď. Dnešný príspevok je iba na dotvorenie si celkového obrazu o p. “analytikovi”.

 • Pridám ešte jeden príspevok.Netýka sa priamo valorizácie VD, ale je to k VD a analytikom.Pred niekoľkými dňami v jednej z komerčných televízii (JOJ), vo večerných správach bola medializovaná reportáž k OS SR.Okrem iného, od začiatku roka 2018 doteraz, zatiaľ opustilo Armádu SR do civilu 222 vojakov, vrátane dôstojníkov.Boli tam viaceré komentáre-reportáže k tejto problematike.Od kompetentných p. MO SR… až po bezpečnostného analytika p. Nagya.A znova, čo “vyrušilo”, bol záver výstupu p. Nagya v TV v zmysle -- výsluhové dôchodky by bolo najlepšie zrušiť.Padli vyjadrenia p. Ministra obrany SR vzhľadom na slabý záujem o službu v Armáde SR, napr. ohľadom úvahy možného znovuzavedenia povinnej základnej služby, nik sa ale nezamyslel nad tým, že celková nestabilizácia MO SR, prípadne MV SR môže byť zlým nastavením zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení a na dosiahnutie VD potrebným postupným predĺžovaním služobného pomeru na dĺžku služobného pomeru až 25 rokov.Viac krát sa o tom písalo-poukazovalo sa na to.Že občas poniektorí analytici pri svojich vystúpeniach v tlači, masmédiách občanov (VD) “vyrušia”, to je nám už dávno známe.Ale nastoľuje sa mi jedna otázka.A to.Koho vlastne poniektorí bezpečnostní analytici (napr. p. Nagy) reprezentujú.Až už p. Nagy nehovorí o VD v minulosti ako o extrémistoch (bolo už od neho medializované v tlači pri stratách vojenskej munície), tak má k výsluhovým dôchodcom nový prístup.A to, že najlepšie by bolo výsluhové dôchodky zrušiť.Neprekvapilo by ma to od civilných analytikov, ale od bezpečnostného analytika, to je teda veľké prekvapenie.To sa snáď nedá ani slušne okomentovať.Veď výsluhové dôchodky poberá “len” 46 tisíc ľudí-bývalých príslušníkov silových zložiek, HaZZ, SIS, NBU, Colníkov a pod., ale o tom, ako aj o celkovej problematike VD by bezpečnostný analytik pán Nagy najskôr musel niečo vedieť.Z jeho mediálnych výstupov a negatívneho masírovania verejnej mienky občanov proti VD v médiách, či v minulosti v tlači -- aspoň mne to tak nepripadá.

 • Diskriminácia bývalých colníkov- výsluhových dôchodcov zo strany Sociálnej poisťovni:
  Ako už bolo viackrát na tejto webovej stránke spomínané, Sociálna poisťovňa odmieta dobrovoľne započítať ako obdobie dôchodkového poistenia dobu pracovnej činnosti colníka (hodnotenú v III.pracovnej kategórii pre výsluhový dôchodok) pre nárok a výšku starobného dôchodku. SP dospela k názoru, že ak doba pracovnej činnosti colníka nebola zaradená do I. (II.) kategórie funkcií, tak nie je možné aplikovať §274 zákona o sociálnom poistení a ani §33 ods.2 Dohovoru č.128. SP odmieta akceptovať skutočnosť, že je nepodstatné či poistenec z osobitného systému má I. (II.) kategóriu funkcií alebo len III.pracovnú kategóriu. Podstatné je, že celková doba poistenia je súčtom poistenia vo všetkých systémoch (osobitný aj všeobecný) za použitia krátenia podľa §33 ods.2 Dohovoru č.128.
  V súčasnosti je už viac desiatok rozhodnutí krajských súdov a aj Najvyššieho súdu SR, ktoré zrušili pôvodné nesprávne rozhodnutia SP. SP v sporoch argumentuje, že rozhodnutia súdov SR sú len právne názory, ktoré neboli zovšeobecnené, pritom jej postup je v rozpore s uvedeným Dohovorom č.128 v spojení s čl.154c) Ústavy SR. SP každý takýto prípad kladne dorieši až po rozhodnutí príslušného súdu čím núti bývalých colníkov ísť do súdneho sporu. Pripomína mi to obdobie do mája 2013, kedy takisto SP akceptovala výhody z I. (II.) kategórií funkcií pre priznanie starobného dôchodku len na základe rozhodnutia súdu.

  Záver:
  Naši kolegovia výsluhoví dôchodcovia -- bývalí colníci, ktorí žiadali priznanie (alebo prepočet starobného dôchodku) obdržali zamietavé stanovisko Sociálnej poisťovne a len tí, ktorí sa obrátili na súd uspeli vo veci.
  Počítam s tým, že až bude mať SP stovky prehratých súdnych sporov s bývalými colníkmi tak sa zamyslí nad zbytočnými výdavkami na súdne trovy a právne zastupovanie a pristúpi na riešenie ako to bolo v roku 2013.

  Autor komentára je konzultantom v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • 305 rokov ako nám popravili Jura Jánošíka, ktorý nebral iba bohatým. Zbojníkom bol len pár mesiacov a zapísal sa do histórie, ako sa zapíšu súčasní zbojníci?
  Jánošík sa považuje za najväčšieho slovenského zbojníka, počas jeho života ním nebol a celkom iste nebojoval za sociálnu spravodlivosť.
  Je tak trochu záhadou, prečo sa práve major Juraj Jánošík stal národným hrdinom a symbolom slovenského zbojníka. Nezabúdajme, že minister obrany František Kašický v roku 2008 pri odchode z funkcie oznámil, že zbojníckeho kapitána a idol premiéra Roberta Fica povýšil do hodnosti majora in memoriam.
  Jánošíkova legenda mnohonásobne prerástla historickú realitu a v slovenskom, ale aj v poľskom povedomí ju úplne zatlačila do pozadia. Jánošík vlastne zbíjal veľmi krátko v porovnaní s dnešnými vyvolenými poskytujúcimi blahobyt a istoty. Od jesene 1711 do marca 1713, nás zbíjajú dnešní zbojníci už 25 rokov, a furt sme tu.
  PS:
  Pre komentáre nižšie. Neverte všetkému čo dostanete cez mail a ešte s poznámkou: POSLI TO DALEJ. Ak by na Odvodovom bónuse bolo všetko špatné, tak by Richter za pomoci Mihala tento postupne nezavádzal. Asi tak. Nešírme pamäti akejsi pracovníčky ministerstva kultúry ktorá je zato platená aby tak balamutila ako píše. Všetko sa utrasie bez zavádzania. Každý má trochu pravdy.
  Už píšem svoj názor, nakoľko som prispel na web.
  Štefan Chovanec

 • Pamflet k Odvodovému bonusu
  08. 06. 2016 | Archív článkov, Iné texty, Vybrané správy
  Bývalá štátna tajomníčka Emília Kršíková napísala strašidelnú zmesku nezmyslov k Odvodovému bonusu. Môj prvotný plán bol nereagovať, no dostal som už niekoľko mailov, či o tom viem a čo na to hovorím. Hovorím, že ešte nikdy som nevidel toľko poprekrúcaných …
  alebo z kontextu vytrhnutých faktov. Neviem posúdiť, či to pani Kršíková spravila naschvál alebo len nepochopila koncept Odvodového bonusu, to však ani nie je podstatné. Moje pripomienky som zapracoval priamo do jej pamfletu, ktorý nájdete buď na stiahnutie tu: Emília Kršíková napísala strašidelnú zmesku nezmyslov k Odvodovému bonusu alebo jednoducho čítajte ďalej.
  JUDr. Emília Kršíková: Ako možno držať ľudí na uzde alebo Sulíkové (Miklošove a niektorých iných) snahy o zavedenie amerických modelov manipulovania s ľudmi.
  Pozorne prečítaj a pošli to ďalej – aj s prílohami článkov z novín. Je dôležité, aby sa o tomto superpodvode a superožobračení na národe dozvedelo čo najviac ľudí. Superhrubá mzda je len prvý krok Sulíkovho „scenára“.
  Ďalšími krokmi majú byť:
   platenie odvodov samotnými zamestnancami (teda už nie cez mzdovú učtáreň zamestnávateľa.
  Richard Sulík: Odvody bude naďalej odvádzať zamestnávateľ, ale v mene zamestnanca (tak, ako dnes odvádza zamestnávateľ odvody zamestnanca). Rozdiel je v tom, že mzda zamestnanca sa zvýši o dnešné odvody zamestnávateľa (na takzvanú superhrubú mzdu) a všetky odvody budú už len ako odvody zamestnanca.
  Druhé vydanie knihy „Odvodový bonus“ je vypredané. Knihu si však môžete stiahnuť bezplatne vo formáte PDF. Pre stiahnutie kliknite na ikonku PDF.

  Pre informácie o výhodách Odvodového bonusu pokračujte v čítaní >>
   zdobrovoľnenie platenia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie,
  Richard Sulík: Práve, že sociálne a zdravotné poistenie ostane aj v systéme Odvodového bonusu. Zdobrovoľní sa len poistenie proti nezamestnanosti a pre prípad práceneschopnosti (PN).
  ktorého dôsledkom (a to je viac ako isté) bude:
   neplatenie odvodov väčšiny aktívneho obyvateľstva;
   následkom toho sa absolútne zrúti systém sociálneho poistenia, pretože do Sociálnej poisťovne nebude plynúť dostatok peňazí potrebných na každomesačné vyplácanie dôchodkov.
  Štát ale garantuje solventnosť Sociálnej poisťovne, takže by to mal dorovnať. Pri tak vysokom výpadku odvodov však štátna kasa by na to nemala – ak by dorovnala takýto vysoký deficit, zrútili by sa absolútne štátne financie, čo by viedlo k štátnemu bankrotu; preto má Sulík vymyslený ďalší krok:
   Zrušenie sociálneho poistenia ako štátom garantovaného systému sociálneho zabezpečenia. Keďže Ústava SR garantuje občanom sociálne zabezpečenie v chorobe a starobe, vymysleli Sulíkovci ďalší „geniálny“ krok:
  Namiesto dôchodku bude dostávať každý občan SR – bez ohľadu na výšku príjmov- tzv. „odvodový bonus“ , čo je v podstate štátna sociálna dávka v sume 113 eur!
  Richard Sulík: Hrubé zavádzanie. Odvodový bonus garantuje síce každému životné minimum, no práve v prípade dôchodcov ráta aj s takzvanou vyrovnávacou dávkou, aby žiaden dôchodca nemal po zavedení Odvodového bonusu nižší dôchodok.
  Spolu so zavedením odvodového bonusu však zruší všetky štátne sociálne dávky (napr. prídavky na deti, materské dávky,
  Richard Sulík: Opäť hrubé zavádzanie. Odvodový bonus pozná základnú štátnu dávku (životné minimum pre každého) a tiež mimoriadne štátne dávky pre prípad materskej, osamelej matky, invalidity a pod. Práve rodiča s malými deťmi a matka na materskej si výrazne prilepšia.
  sirotské dôchodky, príspevky na bývanie, podporu v hmotnej núdzi, ) ale aj všetky druhy plnení , ktoré teraz vypláca sociálna poisťovňa (starobné, invalidné, sirotské a vdovské dôchodky, podporu v nezamestnanosti, úrazovú rentu a pod.).
  Richard Sulík: Ani toto tvrdenie nie je pravdivé. Odvodový bonus ráta s posilnením druhého piliera a najmä s výrazným poklesom odvodov, čo vytvorí priestor na individuálne dôchodkové zabezpečenie. Úrazové poistenie ostane ako povinnosť zamestnávateľa.
  Ak sa utešujete, že vy už dostávate starobný dôchodok a vás sa to netýka, ste na omyle: ak nebude každý mesiac plynúť dostatok finančných prostriedkov do Sociálnej poisťovne (odvody), nebude z čoho dôchodky vyplácať.
  Richard Sulík: Niekoľko krát sme robili podrobné prepočty k Odvodovému bonusu. Práve, že po zavedení Odvodového bonusu bude vyplácanie dôchodkov lepšie zabezpečené ako dnes.
  (Keď s týmito nápadmi prišiel Sulík v roku 2006 na MPSVR, kde som vtedy bola štátnou tajomníčkou, pýtala som sa ho, ako chce riešiť sociálne zabezpečenie ľudí, ktorí nemôžu pracovať (starí, invalidi, chorí, nezamestnaní, deti). arogantne odvetil, že to už nie je jeho problém, že si mali šetriť po celý život).
  Richard Sulík: Tu, žiaľ, pani Kršíková vyslovene klame, toto som nepovedal. Invalidi budú maž na nárok na mimoriadnu štátnu dávku vo výške až štvornásobku životného minima v závislosti od miery postihnutia.
  Druhé vydanie knihy „Odvodový bonus“ je vypredané. Knihu si však môžete stiahnuť bezplatne vo formáte PDF. Pre stiahnutie kliknite na ikonku PDF.

  Pre informácie o výhodách Odvodového bonusu pokračujte v čítaní >>
  Následne budú finanční žraloci (súkromné komerčné poisťovne) lákať ľudí, aby sa komerčne poistili- budú im spievať ľúbivé šlágre o švajčiarskych dôchodkoch a podobné nezmysly. V skutočnosti pôjde len o dobre premyslený obchod finančníkov založený na pyramídovej hre. No „blbý a dôverčivý“ národ im na to zaiste naletí.
  V zdravotníctve bude zrušenie povinného zdravotného poistenia
  Richard Sulík: Odvodový bonus neruší zdravotné poistenie, naopak základnú zdravotnú starostlivosť garantuje každému občanovi. Ruší sa len minimálny zdravotný odvod.
  znamenať zastavenie financovania nemocníc, polikliník a iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti terajšími zdravotnými poisťovňami (tieto okamžite zmenia svoje produkty a budú ponúkať komerčné zdravotné poistenia v skutočnosti už aj sú komerčnými poisťovňami, aj keď prevažne hospodária s verejnými zdrojmi, t. j. s tým, čo im každý mesiac odvádzame).
  Následnú neschopnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prežiť enormné zadlženie znamená ich okamžitú exekúciu a predaj do súkromných rúk opäť finančných žralokov typu Penta (preto sa ja pripravuje premena verejných nemocníc na obchodné spoločnosti, aby sa otvorila cesta k exekúciám už aj dnes zadlžených nemocníc).
  Všetky tieto kroky znamenajú absolútny krach verejného zdravotníctva hneď na začiatku, čo povedie k urýchleniu privatizácie zvyšku zdravotníckych zariadení a k zavedeniu úplného hradenia celej zdravotnej starostlivosti. Následne začnú tí istí finanční žraloci lákať ľudí na súkromné komerčné zdravotné poistenie – ale POZOR: poistia výlučne mladých a zdravých ľudí – ľudí 50+ a tých, ktorí už majú nejakú chorobu vôbec nepoistia. No aj tí šťastlivci, ktorých poistili, sa nevyhnú sklamaniu, ak ochorejú chorobou, ktorá vyžaduje nákladnú liečbu, pretože ani komerčná poisťovňa im celú liečbu neuhradí – bude mať svoje vnútorné dokumenty o limitoch úhrad.
  POZNÁMKA: už dnes sa finanční žraloci prostredníctvom nastrčených ľudí v zdravotných poisťovniach a na Ministerstve zdravotníctva, ale aj u niektorých zriaďovateľov (najmä VÚC) usilujú dostať nemocnice do krachu tým, že im nedávajú dosť financií; je to preto, aby tieto po transformácii na akciové (čiže obchodné ) spoločnosti išli urýchlene do krachu a aby ich potom PENTA a podobní žraloci čo najlacnejšie skúpili. Následne zrušia „nelukratívne“ oddelenia a zavedú vysoké platby za liečbu (pozor: nielen za lieky, ale aj za vyšetrenie a ošetrenie) bez toho, aby riešili problém, kde a hlavne za čo sa budú bežní ľudia liečiť!
  Suma sumárum: len naozaj bohatí – miliardári (zlodeji, ktorí rozkradli tento štát a špekulanti) budú mať na platenie liečby. Avšak tí nebudú potrebovať naše kliniky – pôjdu za svoje peniaze do Švajčiarska.
  Kto neverí, nech si preštuduje Sulíkove knihy o odvodovom bonuse; pozor: treba ich však čítať v kontexte na súčasný systém sociálneho zabezpečenia a systém zdravotnej starostlivosti.
  Priatelia, skúste si položiť otázky:
   Máte toľko peňazí, by ste si z nich dokázali zabezpečiť prostriedky na dožitie v starobe, chorobe a v prípadnej strate zamestnania? A ak máte dosť našetrené, ste si istí, akú skutočnú hodnotu budú mať tieto úspory o 5-15-20 rokov pri súčasných turbulenciách na svetových finančných trhoch, ktoré ako predpovedajú odborníci budú najmenej 20 rokov permanentné?
   Máte toľko peňazí, aby ste si v prípade vážnej choroby alebo operácie mohli zaplatiť finančne náročné liečby či medicínske zákroky? Viete vôbec, koľko taká liečba stojí, že to môže byť rádovo niekoľko miliónov korún?
   Nemá tento scenár nezodpovedného šialenca znaky genocídy tentokrát už nielen najslabších sociálnych vrstiev, ale aj strednej vrstvy??
  S pozdravom 
JUDr. Emília Kršíková
  Nezabudni pozrieť video na tejto stránke >>
  Druhé vydanie knihy „Odvodový bonus“ je vypredané. Knihu si však môžete stiahnuť bezplatne vo formáte PDF. Pre stiahnutie kliknite na ikonku PDF.

  Pre informácie o výhodách Odvodového bonusu pokračujte v čítaní >>

 • Vážení, naše hviezdne sociálne perspektívy, ktoré si môžete prečítať v prílohe.
  Postsulikovské sociálne perspektívy
  Napísala JUDr. Emília Kršíková Ako možno držať ľudí na uzde alebo Sulíkové (Miklošove a niektorých iných) snahy o zavedenie amerických modelov manipulovania s ľudmi. Je dôležité, aby sa o tomto superpodvode a superožobračení na národe dozvedelo čo najviac ľudí. Superhrubá mzda je len prvý krok Sulíkovho „scenára“. Ďalšími krokmi majú byť: – platenie odvodov samotnými zamestnancami (teda už nie cez mzdovú učtáreň zamestnávateľa. – zdobrovoľnenie platenia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, ktorého dôsledkom (a to je viac ako isté) bude: > neplatenie odvodov väčšiny aktívneho obyvateľstva; > následkom toho sa absolútne zrúti systém sociálneho poistenia, pretože do Sociálnej poisťovne nebude plynúť dostatok peňazí potrebných na každomesačné vyplácanie dôchodkov. > Štát ale garantuje solventnosť Sociálnej poisťovne, takže by to mal dorovnať. Pri tak vysokom výpadku odvodov však štátna kasa by na to nemala – ak by dorovnala takýto vysoký deficit, zrútili by sa absolútne štátne financie, čo by viedlo k štátnemu bankrotu; preto má Sulík vymyslený ďalší krok: > Zrušenie sociálneho poistenia ako štátom garantovaného systému sociálneho zabezpečenia. Keďže Ústava SR garantuje občanom sociálne zabezpečenie v chorobe a starobe, vymysleli Sulíkovci ďalší „geniálny“ krok: Namiesto dôchodku bude dostávať každý občan SR – bez ohľadu na výšku príjmov- tzv. „odvodový bonus“ , čo je v podstate štátna sociálna dávka v sume 113 eur! Spolu so zavedením odvodového bonusu však zruší všetky štátne sociálne dávky (napr. prídavky na deti, materské dávky, sirotské dôchodky, príspevky na bývanie, podporu v hmotnej núdzi, ) ale aj všetky druhy plnení , ktoré teraz vypláca sociálna poisťovňa (starobné, výsluhové, invalidné, sirotské a vdovské dôchodky, podporu v nezamestnanosti, úrazovú rentu a pod.). Ak sa utešujete, že vy už dostávate starobný, výsluhový dôchodok a vás sa to netýka, ste na omyle: ak nebude každý mesiac plynúť dostatok finančných prostriedkov do Sociálnej poisťovne (odvody), nebude z čoho dôchodky vyplácať. (Keď s týmito nápadmi prišiel Sulík v roku 2006 na MPSVR, kde som vtedy bola štátnou tajomníčkou, pýtala som sa ho, ako chce riešiť sociálne zabezpečenie ľudí, ktorí nemôžu pracovať (starí, invalidi, chorí, nezamestnaní, deti). arogantne odvetil, že to už nie je jeho problém, že si mali šetriť po celý život). Následne budú finanční žraloci (súkromné komerčné poisťovne) lákať ľudí, aby sa komerčne poistili budú im spievať ľúbivé šlágre o švajčiarskych dôchodkoch a podobné nezmysly. V skutočnosti pôjde len o dobre premyslený obchod finančníkov založený na pyramídovej hre. No „blbý a dôverčivý“ národ im na to zaiste naletí. V zdravotníctve bude zrušenie povinného zdravotného poistenia znamenať zastavenie financovania nemocníc, polikliník a iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti terajšími zdravotnými poisťovňami (tieto okamžite zmenia svoje produkty a budú ponúkať komerčné zdravotné poistenia v skutočnosti už aj sú komerčnými poisťovňami, aj keď prevažne hospodária s verejnými zdrojmi, t. j. s tým, čo im každý mesiac odvádzame). Následnú neschopnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prežiť enormné zadlženie znamená ich okamžitú exekúciu a predaj do súkromných rúk opäť finančných žralokov typu Penta (preto sa aj pripravuje premena verejných nemocníc na obchodné spoločnosti, aby sa otvorila cesta k exekúciám už aj dnes zadlžených nemocníc). Všetky tieto kroky znamenajú absolútny krach verejného zdravotníctva hneď na začiatku, čo povedie k urýchleniu privatizácie zvyšku zdravotníckych zariadení a k zavedeniu úplného hradenia celej zdravotnej starostlivosti. Následne začnú tí istí finanční žraloci lákať ľudí na súkromné komerčné zdravotné poistenie – ale POZOR: poistia výlučne mladých a zdravých ľudí – ľudí 50+ a tých, ktorí už majú nejakú chorobu vôbec nepoistia. no aj tí šťastlivci, ktorých poistili, sa nevyhnú sklamaniu, ak ochorejú chorobou, ktorá vyžaduje nákladnú liečbu, pretože ani komerčná poisťovňa im celú liečbu neuhradí – bude mať svoje vnútorné dokumenty o limitoch úhrad. POZNÁMKA: už dnes sa finanční žraloci prostredníctvom nastrčených ľudí v zdravotných poisťovniach a na Ministerstve zdravotníctva, ale aj u niektorých zriaďovateľov (najmä VÚC) usilujú dostať nemocnice do krachu tým, že im nedávajú dosť financií ; je to preto, aby tieto po transformácii na akciové (čiže obchodné ) spoločnosti išli urýchlene do krachu a aby ich potom PENTA a podobní žraloci čo najlacnejšie skúpili. Následne zrušia „nelukratívne“ oddelenia a zavedú vysoké platby za liečbu (pozor: nielen za lieky, ale aj za vyšetrenie a ošetrenie) bez toho, aby riešili problém, kde a hlavne za čo sa budú bežn&iacut e; ľudia liečiť! > Suma sumárum: len naozaj bohatí – miliardári (zlodeji, ktorí rozkradli tento štát a špekulanti) budú mať na platenie liečby. Avšak tí nebudú potrebovať naše kliniky – pôjdu za svoje peniaze do Švajčiarska. > Kto neverí, nech si preštuduje Sulíko
  Kto je Richard Sulík?
  Ďalšie hriechy Richarda Sulíka
  Richard Sulík o sebe rád hovorí, že síce nie je fešák, ale hrá fér. Nie je to pravda. Práve naopak, celá jeho politická kariéra je posiata škvrnami káuz, podozrení a nefér ťahov. Uvádzame stručný prehľad hriechov predsedu SaS Richarda Sulíka.

  Lúpež za 3 milióny eur
  Richard Sulík pomohol svojej firme FaxCopy získať za babku lukratívne pozemky v Bratislave, na ktorých neskôr zarobil 86,6 miliónov korún, čo je 2,74 milióna eur. V roku 2005 bol Sulík riaditeľom bratislavskej mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Zároveň bol hlavným akcionárom FaxCopy. OLO zorganizovala predaj svojich pozemkov v mestskej časti Vajnory s rozlohou 17 tisíc m2. Tieto pozemky kúpila Sulíkova firma od OLO za 44,2 milióna korún. Lepšie povedané, riaditeľ OLO Sulík ich predal akcionárovi FaxCopy Sulíkovi, ktorý ich obratom predal s takmer 100-percentným ziskom. Čo iné, ako takéto konanie, je zneužitím právomocí verejného činiteľa, klientelizmus a korupcia? Z moci úradnej predávať sebe samému pozemky vo verejnom vlastníctve nie je ani liberálne, ani fér. Richard Sulík okradol Bratislavčanov o takmer 3 milióny eur!
  Kauza OLO pokračuje: 500 tisíc do vrecka
  Keď Richard Sulík končil vo funkcii riaditeľa mestského podniku Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), sám sebe priklepol odmenu vo výške pol milióna korún. V roku 2006 napísal riaditeľ OLO Sulík List vedúcej personálneho a mzdového oddelenia firmy, aby mu vyplatila ako odmenu päťnásobok jeho mesačnej mzdy. Keďže Sulík zarábal kráľovských 100 tisíc korún, jeho odmena činila rovných 500 tisíc korún, teda 16 597 eur. Liberál, ktorý hlása zásadu slobodného trhu, si z verejných zdrojov uchmatol nielen 3 milióny eur za pozemky z mestského podniku, ešte si k tomu nadelil kráľovský zlatý padák. Keď sa takto doja mestské podniky, je ľahké byť liberálom a poúčať ľudí o sile neviditeľnej ruky trhu. Najmä ak tá Sulíkova ruka vie, ako vytiahnuť peniaze z našej spoločnej kasy.
  Ďalšia dojná krava: Košická tepláreň
  Z nemorálneho konania predsedu SaS Richarda Sulíka si zobral príklad jeho nominant na funkciu riaditeľa Košickej teplárne Ivan Zich. Jeho zlatý padák činil 90 tisíc eur. SaS bola vo vláde Ivety Radičovej a, samozrejme, posúvala svojim kádrom trafiky v štátnych podnikoch. V roku 2011 vyšlo najavo, že Sulíkov nominant Ivan Zich pôsobil v Košickej teplárni len štyri mesiace, avšak keď sa z funkcie porúčal, lebo sa vracal do svojej súkromnej firmy, zobral si od štátu spomínaných 90 tisíc eur, pričom jeho mesačný plat dosahoval 13 tisíc eur. Ako sa ukazuje, liberalizmus Richarda Sulíka a jeho priateľov sa zakladá na slobode bezohľadne dojiť verejné zdroje.
  Do tretice dojná krava: Zvolenská teplárenská
  Juraj Králik bol šéfom Žilinskej teplárenskej, pretože si ho do tejto funkcie počas prvej Ficovej vlády presadil predseda SNS Ján Slota, ktorého Richard Sulík pre jeho korupčné správanie volal Johny Cash. Keď sa SaS po nástupe Radičovej vlády zmocnila vplyvu nad energetikou, presunula Juraja Králika o dve doliny južnejšie a spravila z neho riaditeľa Zvolenskej teplárenskej. Richardovi Sulíkovi evidentne prekážalo iba to, že kradol Ján Slota a jeho nominanti, nie samotný fakt, že dochádzalo k lúpežiam na štátnom majetku. Inak by nemohol Slotovho nominanta urobiť šéfom teplárne vo Zvolene. Juraj Králik mal pritom poriadne za ušami. V roku 2008 predal emisné povolenky na 60-tisíc ton „teplého vzduchu“ o takmer 800 tisíc eur menej, ako boli v tom čase trhové ceny. Sulíkov nominant nám opäť predviedol, ako vyzerá liberalizmus, sloboda a solidarity SaS v praxi.
  Richard Sulík a česká mafia
  Marián Kočner nebol prvý mafián, s ktorým sa predseda SaS zbratal. Prvé skúsenosti získal v Českej republike, kde pôsobil v rokoch 2006 – 2007 ako poradca ministra financií Vlastimila Tlustého. Vlastimil Tlustý bol členom Komunistickej strany Československa, čo liberálovi Sulíkovi zjavne neprekážalo. To by nebolo najhoršie. Z policajného odpočúvania totiž vyplynulo, že Vlastimil Tlustý posluhoval českému kmotrovi, mafiánskemu bossovi Františkovi Mrázkovi. Minister financií Tlustý poskytoval Mrázkovi strategické utajované informácie cez bieleho koňa Igora Šafranka. Richard Sulík túto metódu zdokonalil. Žiadneho sprostredkovateľa nepotreboval. Mafiánovi Kočnerovi chodil donášať do jeho honosnej vily na bratislavskej Kolibe osobne.
  Lietadlom na večeru s oligarchom
  Ján Sabol bol mecenášom Sulíkovej SaS. Pred voľbami v roku 2010 do nej vrazil niekoľko miliónov eur a nerobil to preto, lebo bol presvedčený liberál. Sabol je oligarcha, ktorý bohatol na privatizácii už počas Mečiarovo bezuzdného rabovania v 90. rokoch minulého storočia. Ján Sabol nebol jediný mecenáš SaS. Bol medzi nimi aj zakladateľ a partner investičnej skupiny Penta Jozef Špirko, od ktorého Richard Sulík prevzal v igelitke 5 miliónov v hotovosti. Bez zmluvy a vystavenia príjmového účtovného dokladu. Keď sa stal Richard Sulík predsedom parlamentu, jeho hlavný mecenáš Ján Sabol ho pozval do Salzburgu na jahňacinu. Dňa 28. júla 2010 leteli na túto rozšafnú párty súkromným lietadlom iného oligarchu – mečiarovského privatizéra a akcionára Smeru Vladimíra Poóra. Keď celá kauza praskla, Sulík až dodatočne predložil antedatovanú potvrdenku, že si let na večeru zaplatil sám. V skutočnosti celé lietadlo, ako aj konzumáciu jahňaciny a vyberaných vín v Salzburgu platil oligarcha a mecenáš SaS Ján Sabol.
  Pokus o podvod: Liberálny dom
  Poslanci dostávajú zo štátneho rozpočtu na prenájom kancelárií v regiónoch okolo 900 eur mesačne. Richard Sulík a ďalších 15 členov liberálneho výkvetu SaS sa rozhodlo, že bude na peniazoch z našich daní zarábať. Presne 3. augusta 2010 si 16 členovia SaS na čele s Richardom Sulíkom založili firmu Liberálny dom, s. r. o., s cieľom prenajímať nehnuteľnosti. Najväčší podiel vo firme má predseda Sulík. Strana oznámila, že táto spoločnosť kúpi dom na Priemyselnej ulici v Bratislave a bude v nej prenajímať kancelárie poslancom NR SR za SaS. Richard Sulík a jeho partia teda plánovali splatiť kúpu domu za štátne peniaze a potom z našich daní vytvárať aj zisk. Naozaj, veľmi liberálny prístup k podnikaniu a tvorbe zisku. Sulíkov plán nevyšiel len preto, lebo do celého procesu vstúpila premiéra Iveta Radičová, ktorá autoritatívne vyhlásila: „Ide o úplný nonsens, aby zákonodarcovia používali peniaze daňových poplatníkov na financovanie kancelárií v dome, ktorý im patrí.“ Sulík napokon síce ustúpil, poslanci si uňho kancelárie neprenajali. SaS dom za 1,25 milióna eur napokon aj tak kúpila, pričom na zaplatenie časti ceny použila aj príspevok zo štátneho rozpočtu za voľby. Tieto peniaze, na ktoré sa Sulíkovi zložili občania svojimi daňami, mali byť použité na činnosť strany, nie na nákup nehnuteľnosti, ktorej majiteľom je súkromný firma 16 členov SaS.
  Jozef Mihál uprednostnil milenku pred rodinou
  Jozef Mihál opustil manželku a tri deti, lebo si na ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny našiel milenku. Priviedol ju do druhého stavu a za odmenu ju povýšil na riaditeľku odboru. Takto si liberáli Richarda Sulíka predstavujú kariérny rast v štátnej správe.

  Sanela Poturáková nastúpila na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2009, keď na ňom kraľovala Viera Tomanová zo Smeru. V roku 2010, keď nastúpila vláda Ivety Radičovej, pani Tomanovú na ministerstve vystriedal popredný člen SaS, Sulíkov odborný poradca pre veci daňovej optimalizácie, Jozef Mihál.
  Príchod na ministerstvo znamenal zásadnú zmenu v jeho živote. Mihál sa zamiloval do 30-ročnej Sanely, ona jeho city opätovala. Rozvinul sa medzi nimi búrlivý ľúbostný vzťah, plodom ktorého bol nový život pod srdcom mladej úradníčky ministerstva práce, sociálnych vecí. A rodiny.
  Mihálova rodina sa v dôsledku týchto udalostí rozpadla. Opustil manželku a tri deti. Rodinu v kampani 2010 používal ako predvolebný transparent. Voľby roku 2012 už trávil po boku Sanely Poturákovej. Tá mu v septembri 2012 povila synčeka.
  Pán Mihál sa pred vstupom do politiky živil tým, že radil podnikateľom a fyzickým osobám, ako sa vyhnúť plateniu daní. Ako politik zase volal po platobnej disciplíne v oblasti daní a spolu s predsedom SaS Richardom Sulíkom hlásal novú politickú kultúru. Akiste tým mal na mysli skoncovanie s protekciami pri kariérnom postupe v štátnej správe. V tej mala podľa SaS dominovať odbornosť a kompetentnosť.
  Ktovie, akú mimoriadnu odbornosť mala Mihálova milenka a neskôr matka jeho dieťaťa, keď z radovej úradníčky Sanely Poturákovej urobil 1. mája 2011 riaditeľku odboru zahraničných vzťahov a protokolu. V auguste toho istého roku dokonca rozhodol o tom, že odbor jeho milenky bude v priamej riadiacej pôsobnosti ministra. Samozrejme, menovaniu Poturákovej nepredchádzalo žiadne výberové konanie.
  Ak teda medzi previerky odpornej spôsobilosti nepočítame chvíle strávené pri plodení štvrtého potomka Jozefa Mihála.

  ĎALŠIE KAUZY PÁNA SULÍKA

  SULÍK VYDLÁŽDIL CESTU K MOCI FICOVI

  SULÍK SI CHODIL PO RADY K MAFIÁNOVI KOČNEROVI

  SULÍK PODPORUJE DROGOVÚ ZÁVISLOSŤ NAŠICH DETÍ

  Ale je aj hrdina:
  Vplyvný britský denník The Telegraph prirovnal zablokovanie rozšírenia eurovalu Slovenskom k boji Dávida s Goliášom. Podľa komentátorky Louisy Armitstead sa európski lídri neobávajú len rozdielu vo veľkosti, ale najmä toho, že na strane slovenského rebela je pravda. Noviny čitateľom vysvetľujú, že Richard Sulík nie je nacionalista, ale hrdina všetkých nespokojných Európanov. Ak tomu pripájajú časť Sulíkových argumentov, ktoré prezentoval v nedávnom on-line rozhovore pre nemecký denník Spiegel.
  november 2011
  Pozn: za toto hrdinstvo (ktoré neprinieslo nič) sme zaplatili veľkú cenu….

 • Návrhy Strany slobody a solidarity:

  Koncom januára 2018 predstavila SAS materiál Bezpečnejšie a spravodlivejšie Slovensko. Dá sa nájsť jednoducho na internete. Rieši najmä bezpečnosť, obranu a súdnictvo.
  Z hľadiska mojej problematiky sociálne zabezpečenie odporúčam sa zoznámiť s nasledovnými časťami:

  1.4.8
  Zrušiť osobitný systém a presunúť príslušníkov PZ do normálneho systému platenia odvodov. Ušetrené prostriedky pokryjú 25-28% nárast miezd slúžiacich policajtov. Zmeny sa budú týkať len nových príslušníkov.
  2.4.4
  Zvýšiť mzdy mužstva a zaviesť osobné platy. Zrušiť príplatky a príspevky a zahrnúť ich do platu.
  Zrušiť osobitný systém a presunúť vojakov do normálneho systému platenia odvodov. Ušetrené prostriedky zabezpečia 25-28 % nárast platov. Zmeny by sa týkali len novoprijatých vojakov.
  Zaviesť predčasné dôchodky -- 1-4 roky vopred pre pilotov,chemikov, špeciálne operácie a odmínovači.

  Nech si každý urobí úsudok o navrhovaných opatreniach prípadne aj v kontexte celého materiálu.

 • Predbežná informácia k návrhu novely zákona č.328/2002 Z.z.

  Na slov-lex.sk je od 15.2.2018 zverejnená predbežná informácia k pripravovanej zmene valorizácie výsluhových dôchodkov. Je možné zaslať pripomienky k danej veci.
  Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/37

  Autor komentára je konzultant Advokátskej kancelárie JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Drahomír je to v jednej veci ako som písal, neuznanie prvých dvoch ročníkov VSOŠ…Jedná sa o tú samú vec pod jednou spisovou značkou na KS Nitra. Tie dátumy nie sú doplňujúce ale dátumy odvolania sa voči rozhodnutiu KS.

 • Prieťahy??
  Nerozumiem presne kolega, odvolal si sa 4x, teda SP vydala 4 vždy iné rozhodnutia, alebo to bolo jedno konanie, ktoré malo 4 pojednávania, prípadne si len dával doplňujúce stanoviská k jednému konaniu.Taktiež ktorý KS to bol, jednoznačne najdlhšie to trvá na KS BA, ja tam mám svoju vec od 19.2.2016 a do dnešného dňa nebolo vytýčené ani jedno pojednávanie.
  Na iných KS to trvá od polroka asi tak do roka ( aspoň čo mám skúsenosť od kolegov)
  Samotný KS BA patrí k najviac pokutovaným súdom za prieťahy v konaní.

 • Prieťahy…???
  SD som žiadal 07. 03. 2013. Sociál. poisťovňa po obštrukciách ho priznala 28. 01. 2014. Voči jej rozhodnutiu som sa odvolal na KS 1. 19. 02. 2014
  2. 11. 06. 2014
  3. 10. 09. 2014
  4. 21. 03. 2017
  Do dnešného dňa nebolo vytýčené nové pojednávanie ohľadom uznania prvých dvoch ročníkov VSOŠ do I. ( II. ) prac. kategórie.
  Aj toto je vizitka našich úradov a súdnictva.

 • Zmena zákona o služobnom pomere príslušníkov bezpečnostných zborov v Českej republike (policajti, hasiči, colníci a väzenská služba):
  Od 1.1.2018 sa ruší 150 hodín povinných nadčasov bez nároku na odmenu alebo náhradné voľno. Zadarmo budú príslušníci slúžiť nadčasy len v prípade vyhlásenia krízových stavov.
  Zavádza sa aj 6 mesačná skúšobná doba, kedy sa môže obojstranne zrušiť služobný pomer bez udania dôvodu. Po uplynutí skúšobnej doby bude mať príslušník nárok na náborový príspevok vo výške 30-150 tisíc korún (1100-5500E). Súčasťou novely je aj zvýšenie úmrtného z 3 násobku mesačného platu na 12 násobok.

  Od Nového roka sa sprísni kontrola nad tajnými službami, zavádza sa dvojstupňová kontrola.

 • Prevzaté zo stránky http://www.asociaciapolicajtov.sk:
  JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001 14 december 2017 02:11
  Na rokovaní NR SR 13. 12. 2017 bol opätovne, od roku 2014 už po štvrtýkrát, predložený skupinou opozičných poslancov návrh na tzv. plošné zdanenie VD bývalým príslušníkov ŠtB a ich zložiek o 50 %. Išlo o návrh na novelu zákona o protikomunistickom odboji, ktorého súčasťou je aj návrh na novelu nášho zákona o sociálnom zabezpečení, kde bolo navrhované jedno rázové ocenenie týmto občanom tak, že finančné prostriedky budú použité získaním 50 % zdanením výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB a ich zložiek od 1. 4. 2018. Tento návrh bol predložený oveľa precíznejšie ako predošlé a tiež rozšíril okruh osôb týchto bývalých príslušníkov bez ohľadu na dĺžku ich služby v tejto zložke a zaradenej funkcii (napr. aj na pracoviskách pasov a víz) s odôvodnením, že poberajú vysoké dôchodky (600 -700 €) a po zdanení budú mať tieto dávky na úrovni priemerného starobného dôchodku. Aj v tomto, prípade, v tzv. 1. čítaní poslanci tento návrh nepodporili. Hlasovanie: 105 prítomných, za 46, proti 7, zdržalo sa 52 (SMER SD za 1, proti 6, zdržalo sa 30, SNS za 1, proti 1, zdržalo sa 10, MOST – HÍD za 3, proti 0, zdržalo sa 10, SaS za 15, OĽANO za 15, ĽS Naše Slovensko za 1, Sme rodina za 7, poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov za 3, zdržalo sa 3) a táto skutočnosť mala za následok to, že návrh zákona neprešiel do II. čítania a ďalej sa o ňom nebude rokovať.

 • Na pol roka pokoj?
  Aktuálne.sk dnes (13.12.2017) 19.01
  Návrh opozície neprešiel. Bývalým príslušníkom štátnej bezpečnosti sa výsluhový dôchodok plošne nezdaní. Politickí väzni, ich manželky, manželia alebo vdovy a vdovci nedostanú jednorazový finančný príspevok vo výške tisíc eur. Plénum NR SR totiž nepodporilo novelu zákona o protikomunistickom odboji z dielne opozície.
  Návrh bol podľa predkladateľov koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou by bolo bývalým “eštébákom” dodatočne strhávaných 50 percent z ich výsluhových dôchodkov.
  “Keďže sa predpokladá, že vysokopostavení príslušníci ŠTB majú dnes priemerné výsluhové dôchodky na úrovni 600 až 700 eur, ich zdanením by sa tak dostali približne na priemernú úroveň starobných dôchodkov v SR,” vysvetlili poslanci.

 • Z rubriky viete, že? som sa dozvedel:
  Od 1.12.2017 si môžu vodiči cestujúci do Rakúska zakúpiť elektronickú diaľničnú známku, digitálna diaľničná známka nemôže byť použitá ihneď po jej zakúpení, ale najskôr po 18 dňoch odo dňa zakúpenia z dôvodu 18 dňovej ochrany spotrebiteľa a možnosti odstúpiť od zmluvy.
  Tak to nám ktorí sa rozhodneme ísť v sobotu na nákupy nie veľmi pomôže, musíme plánovať všetko s takmer mesačným predstihom. Kto by odstupoval od takejto „zmluvy“?
  Čo už, rakúska byrokracia.

 • Ohlasy politikov na návrh OĽaNO na zdanenie niektorých výsluhových dôchodkov:

  (odpovede vďaka iniciatíve kolegu Ing.Eda Kerestesiho).

  Béla Bugár -- Signifikantné je to, že to navrhuje bývalý ŠTBák. Nepodporíme to.
  Martin Glváč -- OĽaNO a Budaj už toho natárali, nepodporíme nezmysly.
  Gábor Gál -- Nebudeme o tom rokovať ani podporovať.
  Béla Bugár -- Po tlačovej besede OĽaNO rokoval poslanecký klub Most-Híd a rokovali aj o tom návrhu a nepodporia ho.

 • Nerozumiem tvorcom novely. Uvedomili si vôbec , ŽE JE 28 ROKOV ” PO “.
  Že sa idú vršiť na starcoch a starenách ?
  Tí čo boli mladší , sa zamestnali a majú nárok na dôchodok zo SP,tým je jedno či im zoberú polovicu alebo nie.
  Prečo som sa nedočítal , že tak urobia aj sudcom a prokurátorom z tej doby ? Bez nich by ŠtB -áci neurobili predsa nič.
  Však je to jedno, je 28 rokov PO.

 • Zmena -- nový návrh novely zákona zákon č. 219/2006Z.z. o protikomunistickom odboji v dopade na ďalšie zákony:
  .

  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 341/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
  1. § 2 sa dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:

  „ac) daňovníkom, ktorý bol príslušníkom bezpečnostných zložiek podľa osobitného predpisu2b) alebo osobou zodpovednou za činnosť niektorej z týchto zložiek na úrovni Federálneho ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky alebo Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky,“.
  Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

  „2b) § 2 písm. g) a h) a príloha k zákonu č. 553/2002 Z. z o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. …/2018 Z. z. a príloha č. 1 k zákonu č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
  2. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
  „s) výsluhové dôchodky poskytované podľa osobitného predpisu37afc) daňovníkovi podľa § 2 písm. ac).“.
  Poznámka pod čiarou k odkazu 37afc znie:
  „37afc) § 38 až 43 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
  3. V § 8 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa čiarka a na konci sa pripájajú tieto slová: „vrátane výsluhového dôchodku daňovníka podľa odseku 1 písm. s),“.
  4. V § 8 ods. 10 prvej vete sa slová „odseku 1 písm. m) a o)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. m), o) a s)“.
  5. V § 9 ods. 2 písm. f) sa za slovo „príspevku“ vkladajú čiarka a slová „výsluhového dôchodku podľa § 8 ods. 1 písm. s)“.
  6. V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
  „d) 50 % z príjmov podľa odseku 3 písm. s).“.
  7. V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
  „s) výsluhový dôchodok podľa § 8 ods. 1 písm. s).“.
  ———

  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. zákona č. 281/2015 Z. z. a zákona č. 125/016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
  --
  1. V § 100 ods. 2 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Opakujúce sa dávky výsluhového zabezpečenia, ktorých sa týka potvrdenie vydané podľa osobitného predpisu43a), sa vyplácajú zdanené podľa osobitného predpisu43b) v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni doručenia takéhoto potvrdenia orgánu vyplácajúcemu tieto dávky.“.
  Poznámky pod čiarou k odkazom 43a a 43b znejú:
  „43a) § 8 ods. 1 písm. l) zákona č. 553/2002 Z. z o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. …/2018 Z. z.
  43b) § 8 ods. 1 písm. s), § 43 ods. 1 písm. d) a ods. 3 písm. s) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. …/2018 Z. z.“.
  2. § 114 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
  „(9) Služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia spracovávajú a zasielajú Ústavu pamäti národa údaje o poberateľoch dávok zo systému sociálneho zabezpečenia v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu49a) každoročne do 31. decembra príslušného kalendárneho roka; ustanovenie odseku 8 sa nepoužije.“.
  Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
  „49a) § 19a ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. v znení zákona č. …/2018 Z. z.“.
  3. Za § 143ag sa vkladá § 143ah, ktorý vrátane nadpisu znie:

  㤠143ah
  Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2018

  Príslušné orgány na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia podľa § 114 ods. 9 spracujú a zašlú údaje o poberateľoch dávok zo systému sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu49a) Ústavu pamäti národa po prvýkrát do 31. mája 2018.“.

  Čl. IV
  Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z., zákona č. 610/2004 Z. z., zákona č. 309/2005 Z. z., zákona č. 219/2006 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 376/2013 Z. z. a zákona č. 260/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
  „l) vydávať a zasielať orgánom príslušným na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia2aaa) potvrdenie o tom, že ústav disponuje informáciami alebo dokumentmi podľa § 6, v ktorých bola fyzická osoba evidovaná ako príslušník bezpečnostnej zložky uvedenej v § 2 písm. g) a h), prílohe alebo osobitnom predpise2aab) alebo osoba zodpovedná za činnosť niektorej z týchto zložiek na úrovni Federálneho ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky alebo Ministerstva vnútra českej socialistickej republiky.“.
  㤠19a
  Zasielanie zoznamov príslušníkov bezpečnostných zložiek na účely výsluhového zabezpečenia
  (1) Príslušné orgány na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia8) vypracovávajú a zasielajú ústavu údaje o poberateľoch dávok zo systému sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu8a) v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a doba trvania služobného zaradenia.
  (2) Ústav na základe údajov podľa odseku 1 a dokumentov, ktoré má vo vlastníctve, držbe alebo správe podľa tohto zákona, v rozsahu a na účely podľa § 8 ods. 1 písm. l) vytvára zoznam fyzických osôb, ktoré boli príslušníkmi bezpečnostných zložiek podľa § 2 písm. g) a h), prílohy alebo podľa osobitného predpisu2aab), alebo osobami zodpovednými za činnosť niektorej z týchto zložiek na úrovni Federálneho ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky alebo Ministerstva vnútra českej socialistickej republiky, o ktorých má informácie alebo dokumenty podľa § 6 alebo personálny (kádrový) spis príslušníka bezpečnostnej zložky alebo osobnú evidenčnú kartu príslušníka bezpečnostnej zložky. Ústav priebežne zasiela potvrdenie podľa § 8 ods. 1 písm. l) príslušným orgánom na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu2aaa) v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a doba trvania služobného zaradenia.“.
  (3) V § 27 ods. 1 sa za slovo „služba“ vkladá slovo „bezodkladne“ a za slovom „správe“ sa vypúšťajú čiarka a slová „do ôsmich mesiacov od účinnosti tohto zákona.“.
  (4) V § 28 ods. 1 sa slová „podľa § 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „podľa § 1 písm. b)“.
  (5) Za § 29 sa vkladá nový § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
  㤠29a
  Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2018
  (1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Slovenská informačná služba zabezpečia splnenie povinností podľa § 27 ods. 1 vo vzťahu k osobám, ktorým sa vyplácajú dávky zo systému výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu8b) do 31. marca 2018.
  (2) Vláda Slovenskej republiky zabezpečí splnenie povinností podľa § 28 ods. 1 vo vzťahu k vláde Českej republiky do 31. marca 2019.“.
  (6) Do zákona sa vkladá príloha, ktorá vrátane nadpisu znie:

  „Príloha k zákonu č. 553/2002 Z. z.

  ZLOŽKY ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI
  V RÁMCI ZBORU NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI A FEDERÁLNEHO MINISTERSTVA VNÚTRA A ICH PREDCHODCOV všetky útvary a zložky od roku 1947 – 1989 vto (cca 7 listov).
  Výška zdanenia (plus-mínus) je uvedená v príspevku nižšie.

 • Nový návrh novely zákona o protikomunistickom odboji:

  Dňa 10.11.2017 predložila skupina poslancov návrh novely zákona o protikomunistickom odboji. Jeho súčasťou je aj novela zákona č.328/2002 Z.z. ako i zákona o daniach z príjmov. Navrhuje 50% plošné zdanenie výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠTB (časti ZNV, PS, SS/GŠ) bez rozdielu dĺžky služby v týchto zložkách. Skupina poslancov argumentuje: … poberajú vysoké dôchodky (600-700 €) a po zdanení budú mať dávky okolo priemerného dôchodku.

 • Re na “kinderekonoma”:
  Keby bol VD, resp. SD súci a nie viac menej smiešny aj v súčte, tak určite by som nechodil do roboty už aspoň 3 roky- možno aj viac…ale po výletoch, jak zapadniarskí dedkovia a babky.

 • Ekonóm Michal Páleník: „Máme dôchodcov, ktorí natvrdo zneužívajú sociálny systém“

  V rozhovore pre týždenník PLUS 7 DNÍ s VERONIKOU COSCULLUELA Páleník vysvetľuje, akým smerom by sa mala sociálna politika uberať a kde by mohli vládne strany, ktoré sa v sociálnej rétorike pretekajú, pridať plyn.

  Je nový sociálny balíček vlády dobrá správa pre ľudí? Komu pomôže? Ekonóm z Inštitútu zamestnanosti -- MICHAL PÁLENÍK (38) hovorí, že štát v balíčkoch napráva veci, ktoré nefungujú a mali by dávno fungovať. Navyše, mnohé opatrenia sú nesystémové.

  “Čo sa týka poberania dôchodkov, myslím, že aj v tomto sme jedna z mála krajín, kde je to bezbreho dovolené. Máme asi 50-tisíc starobných dôchodcov, ktorí majú dôchodok ako drobné prilepšenie k platu, a teda natvrdo zneužívajú sociálny systém. O počte výsluhových dôchodcov, ktorí takto zneužívajú sociálny systém, neviem vôbec nič. Každý dôchodca by mal mať šancu privyrobiť si, ale určite by nemal mať šancu poberať plný plat za zamestnanie a súčasne poberať plný starobný dôchodok”.
  V tomto príspevku som len citoval “ekonóma”

 • Valorizácia dôchodkov -- chudoba moci parlamentných zástupcov a ich štruktúr .
  Ťahanie za nos a masírovanie verejnej mienky, vždy ako treba, aby sa uplatnil princíp ” najmenšieho zvýšenia” .
  Upozorňujem valorizácie u všetkých dôchodkov. Za všetkých vlád. Pragmaticky by mala valorizácia +- kopírovať dôchodok ” súčastníka “v priamej úmere. Ak murár , či učiteľ, či veliteľ čaty odrobil x rokov a šiel do dôchodku pred x rokmi, jeho dôchodok by mal byť valorizovaný tak, aby kopíroval dôchodok terajšieho murára, učiteľa, veliteľa čaty…..
  Kritéria ” dôchodcovskej inflácie, rastu HDP, inflácie, zásluhovosti a solidarity ” sú len fajky. Najmä, ak sa uplatňujú naopak. A demagógia a zvrátenosť , že nebude na dôchodky, že starneme, že mladí pôjdu do dôchodku v 75 rokoch, že dôchodcovia sú hrobom pre mladých….. Nuž …… skúsenosť zo zločinného komunizmu mám . Ohavný socializmus mi dal prácu, byt, škôlku a vychoval som 3 synov.
  Je ohavné, až zločinecke z Ústavy 1,2,3, skôr 88, ak politickí trpaslíci , ktorí sa menia aj s koncepciami a reformami ako špinavé prádlo vyvolávajú atmosféru, že dôchodcovia sú vinní, paraziti ekonomickej prosperity a prekážkou blahobytu ich detí, ktorí majú neistú prácu , 30-ročné hypotéky. Do tohto sveta nechcú potomstvo, veď musia ” pracovať na dôchodcov” a udržať systém.

 • Súbeh dôchodku a práce z pohľadu Súdneho dvora EÚ
  Súdny dvor posudzoval rumunskú legislatívu,ktorá obmedzuje poberanie dôchodku a zamestnania vo verejnom sektore tak, že poberatelia dôchodkov vo výške presahujúcej výšku priemerného platu, ktorí sú súčasne zamestnaní vo verejnej správe, sú povinní do 15 dní od vzniku tohto súbehu oznámiť svoju voľbu medzi ďalším poberaním dôchodku alebo pokračovaním v pracovnom (služobnom) pomere. Súdny dvor dospel k záveru, že táto úprava nepredstavuje žiadnu diskrimináciu, osobitne nejde ani o podmienku prístupu k zamestnaniu, kritéria výberu alebo podmienky prepúšťania v zmysle Smernice 2000/78/ES. Rumunská úprava teda neodporuje právu EÚ.

  V minulosti sa viedla diskusia (aj na tomto webe) k možnému obmedzeniu súbehu poberania dôchodku a práce vo verejnom sektore. Niektorí z nás zastávali názor o nemožnosti takéhoto riešenia z pohľadu možnej diskriminácie iní zas nie. Vyššie uvedené rozhodnutie Súdneho dvora vyriešilo rôzne pohľady na túto vec. Prípadné obdobné riešenie súbehu dôchodku a práce vo verejnom sektore na Slovensku je teda možné a v súlade s názorom Súdneho dvora EÚ.

 • Ing. Eduard Kereszteši napísal: 4. júla 2017 o 19:01 .. nuž, loptička je teraz na druhej strane hracieho stola a verme, že s ňou budú rozumne nakladať. ..

 • .Som veľmi rád, že predsedom výboru pre obranu a bezpečnosť je poslanec Anton Hrnko, ktorý ma už v júli 2015 mailom ubezpečil, že pokiaľ bude v parlamente tak:

  ODPOVEĎ p. POSLANCA
  Pán Inžinier,
  ďakujem za Váš podnetný list. Môžete sa spoľahnúť, že SNS bude robiť politiku, ktorá znemožní akékoľvek manipulatívne opatrenia vo vzťahu k občanom SR. Ctili sme si budeme si ctiť príslušníkov ozbrojených zložiek a naša politika bude smerovať k posilneniu ich postavenia, nie k oslabeniu.
  S pozdravom
  A. Hrnko

  A preto s mojej vlastnej iniciatívy som pána Antona Hrnku, teraz už ako poslanca a predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť mailom upozornil na diskriminačný valorizačný mechanizmus ku ktorému pri schvaľovaní mala pripomienky aj GP SR.
  Generálna prokuratúra SR k návrhu zákona č. 328/2002 Z. z uviedla:
  — § 68 valorizácia VD.
  „ Bod 61 je potrebné zmeniť tak, aby poberatelia VD neboli diskriminovaní ani uprednostňovaní v porovnaní s poberateľmi ostatných dôchodkov, teda, aby sa valorizácia ich dôchodkov odvíjala od rovnakého objektívneho kritéria, ako u ostatných dôchodcov, napríklad v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR, ako je to v súčasnosti. Niet rozumného dôvodu, založeného na princípoch zásluhovosti a solidarity, na ktorých je založený dôchodkový systém, pre ktorý ba sa mali VD bývalých príslušníkov jednotlivých ozbrojených zložiek odvíjať od vývoja platov v jednotlivých zložkách. Takýto postup je čisto účtovníckou kalkuláciou, vychádzajúcou zo súvahy príjmov a výdavkov na osobitných účtoch rezortov a služby, ktoré vyplácajú dávky sociálneho zabezpečenia policajtom a vojakom“.

 • Už by som nepísal, ale vybral som z článku, prečo ako laikovi sa mi javilo, že v ňom reagujú odborníci: /link je jednoduchší -- ale je to iba možno môj nesprávny názor/.
  “Projekty a detailné spracovanie modernizácie majú byť hotové koncom leta. Šéf rezortu Peter Gajdoš (nom. SNS) chce predstaviť návrh v čo najkratšom možnom čase. „Finalizujeme najdôležitejší dokument, v ktorom sú hlavnými bodmi rozvoj a výstavba Ozbrojených síl,“ vyhlásil. „Predpokladám, že v septembri by som predložil na vládu na schválenie ten najlepší a najefektívnejší variant,“ zdôraznil Gajdoš”.
  Bezpečnostný analytik Jaroslav Naď je pri hodnotení plánov ministerstva obrany zdržanlivý. Kritizuje komunikáciu rezortu smerom k verejnosti a nákupy vojenskej techniky sú podľa neho natoľko drahé, že je potrebné súťaže a obstarávanie detailne zverejňovať. „Občania majú právo vedieť, čo sa s ich peniazmi deje. Zmluvy sa finalizujú potichu a von preniknú iba všeobecné informácie,“ zhodnotil Naď.
  Nadšenie krotí aj Pavol Kárász zo Slovenskej akadémie vied. Peniaze obetované pre armádu totiž môžu chýbať inde. „Treba situáciu zvážiť komplexne, armáda síce vyžaduje modernizáciu, ale verejné zdroje sú obmedzené a je po nich dopyt aj inde, v iných rezortoch. Treba nájsť čo najvhodnejšie riešenie,“ uzavrel”.
  ešte vlastnými slovami:
  p.s. Som asi staromódny:-) ja ani Facebook dokonca nemám.Nejako ho nepotrebujem.Pekný deň prajem.

 • Ku príspevku Pavol Bada napísal: 1. júla 2017 o 9:19 -- Trocha som sa zamyslel nad príspevkom./nemusím mať pravdu/.Rozmýšľal som nad “reklama iným médiám sa nepodporuje”.Prípadne nad autorskými právami a pod.Ono je to všetko dosť zložité, diskutabilné a je to pre odborníkov.Najmä až pri všetkých, prípadne takmer všetkých internetových denníkoch sa píše konkrétny článok zdieľať, zdieľať na Facebook a pod.Neviem podrobnosti o zdieľaní, nakoľko nie som až natoľko odborník -- aj IT.Kto si počas viacerých rokov prečítal pár mojich príspevkov možno si všimol, možno nie, ale snažil som sa linky k internetovým denníkom obmienať, ku ktorým som mal možnosť prístupu, boli publikované -- zverejnené /teda pre verejnosť -- občanov/, bol pri nich uvedený autor, resp. zdroj -- /aby boli pravdivé, prípadne to nebol hoax/ -- tak potom mohlo ísť -- nemuselo ísť o reklamu, podotýkam eventuálnu reklamu, ale určite neplatenú, predpokladám tiež aj linky všetkých rôznych mas-médií z ktorých sa čerpali články aj ďalšími kolegami v minulosti.Najskôr došlo k postupnej zmene v prístupe a komentáre budú musieť byť vlastnými slovami, ako aj Paľo v príspevku píšete.Linky boli k aktuálnym témam /aj tohoto webu (silových-bezpečnostných zložiek)/ -- na poslednom som si dokonca všimol zdroj: MO SR.Ibaže by to bola reklama aj oficiálnym štátnym inštitúciám v konkrétnom prípade Ministersvu obrany SR./to iba ako postreh -- tiež nemusí byť správny/.Ešte by som chcel uviesť dve praktické veci.Prvá.Link je -- bol praktickou vecou, v názve linku je upútavka -- názov článku, čitateľ sa rozhodol či link otvorí a článok v ňom si prečíta, prípadne neprečíta.Podľa prieskumov veľa čitateľov odradí od čítania práve siahodlhý obsah článku, okrem toho dlhý -- obsiahlý článok zaberá veľa miesta na webstránke a článok môže -- nemusí zaujať pozornosť čitateľa.Druhá praktická vec.V PVV je v oblasti sociálna politika proklamovaný zámer vlády SR viac informovať dôchodcov o zmenách v sociálnej oblasti a pod.Vo veľa linkoch internetových denníkov je odkaz na zdroje.Napr. na zdroj MPSVaR, prípadne iné štátne inštitúcie.Tu si nemyslím, že by išlo o reklamu .. to skôr o napĺňanie Programového vyhlásenia Vlády SR.PVV je vo viacerých rubrikách aj na tomto webe /pre informáciu/ -- napr. rubrika Zákon 328/2002 Z.z. /PVV je medzi príspevkami/.
  Ale ako som písal, je to iba môj názor -- zamyslenie sa a pokúsim sa prispôsobiť.Nakoniec, akú formu napĺnania PVV v informovaní občanov -- dôchodcov o prípadných zmenách zvolí vláda SR, resp. oficiálne štátne inštitúcie SR nie je ani tak veľmi náš problém.Ako dôchodcovia by sme mali byť /aspoň podľa mňa/ iba konzumentmi informácií od kompetentných orgánov SR.A je to len ich záležitosť akú formu vyrozumenia občanov -- dôchodcov -- výsluhových dôchodcov zvolia.Programové vyhlásenie vlády SR ich však /štátne orgány SR v povinnosti informovania/ nepustí.:-)

 • pre Milana -- všimol som si, že linky sa v poslednej dobe už viac -- menej nedávajú, ale tento článok v linku je dosť odborný po bezpečnostnej stránke./MO SR/.Tu vydrží dlhšie v dohľade ako na internetovom portály:

 • Miro, daj link na ten popol. Ja mimochodom vyvážam raz týždenne z našej pizzerie ( kde som zamestnaný) do kontajnéra tiež popol z bukového dreva. Tak aspoň sa niečomu na staré kolena hádam ešte priučím. 🙂

 • Až má niekto záujem prečítať si článok /prípadne nemá čas surfovať na weboch -- internetových portáloch a ich diskusných fórach pod článkami/, ktorý dnes pribudol v internetovom denníku Pravda -- pre rýchlejšie a jednoduchšie vyhľadanie -- Pod názvom “Slovenská armáda má vstať z popola”.Autor: Jakub Sudek, Pravda 30.06.2017 07:00./pre záujemcov, čitateľov webu/.Zaujímavé čítanie najmä pre vojskových odborníkov .. ale aj laikov /neodborníkov/, vo vzťahu k obrane /MO SR/ ako takej.

 • pre info. /kto má záujem/ .. čo píšu kolegovia na svojich weboch .. http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html ..

 • .. 17.06.2017, 00:00 /Autor: Marcela Šimková/ .. “Na Slovensku sa dlho nerozprávalo o korupcii,” hovorí Kovařík s tým, že s vývojom demokracie u nás je menej drobnej korupcie a máme omnoho viac snahy bojovať s korupciou vo sfére verejných financií.Viac o výzvach riaditeľa Odboru prevencie korupcie Úradu vlády sa dozviete v rozhovore /zaujímavom vídeu v linku/ šéfredaktorky HN Marcely Šimkovej”.

 • Zaujala ma úvaha na http://doko.blog.sk v článku: Odstránenie súčasného demokratického systému na Slovensku.
  Logická úvaha, bez nadržiavania jednej či druhej strane, ozrejmuje prečo Kotleba získava podporu.

  Cit. z článku: “…. Mňa osobne by veľmi zaujímalo, ktorú z možných obmien demokracie, mal generálny prokurátor na mysli?

  Takže, aký záver sám pre seba urobím ?

  Po prvé, že žiadna strana sama o sebe, nemôže porušovať ústavu. Tú môžu porušovať iba ľudia. A ak ju porušujú, treba ich v súlade s platnými zákonmi aj potrestať. To tiež patrí k demokracii. Po druhé: Ak máme v ústave napísané, že demokratickú formu vlády máme mať v duchu odkazu cyrilo-metodského duchovného dedičstva, potom naša demokracia musí vychádzať z kresťanských zásad, lebo Cyril a Metod doniesli našim predkom predovšetkým Desať Božích prikázaní. Ak sa teda máme držať ústavy doslova, potom treba tiež dodržiavať aj tieto prikázania. Lebo aj to je demokracia. A to kresťanská. …”
  Viac v článku.

 • https://www.bezpzlozky.eu/2017/05/spomienka-na-98-vyrocie-smrti-m-r-s/#comment-10407
  Súhlasím s predchádzajúcimi komentármi v linku.Vyjadrím ešte svoj názor k úvodnému článku v linku, z ktorého som vybral: “VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA celou činnosťou a programom podporuje tie myšlienky a osobnosti, ktoré bojujú za bezpečnejší svet a spoločnosť bez nebezpečných extrémizmov”. -- plne sa s touto konštatáciou stotožňujem.
  Záverom k nebezpečným extrémizmom: Tiež súhlasím s vyslovenou úvahou v príspevku Tibor Fülöp napísal: 25. apríla 2017 o 18:15, ktorá končí vetami: “Prepáčte za moju úvahu ale tak to cítim ja a uráža ma to keď ma nazývajú extrémistom…Je toho o veľa viac len nechcem to veľmi rozmazávať lebo to sem veľmi nepatrí. Naštval ma ten znalec armády čo ani nevie čo je alebo kto je extrémista”. .. koniec citátu.
  Ale čo si myslím ja, čo sme my všetci, ktorí tiež prispievame aj na túto web stránku: sme všetci humánny, teda máme tiež koncovku /istí/, t.j. sme humanitárni -- humanisti.
  A ešte význam slova humánny -- humanitárny
  1. ľudomilný, ľudský, filantropický: h-e snahy, skutky, úsilia;
  humanisatio → humanizácia, humanizovanie, poľuďšťovanie
  humanita → ľudskosť
  humanitárny → ľudomilný, ľudský, humánny, pomáhajúci ľuďom v núdzi
  humanitas → humanita, ľudskosť
  humaniter → ľudský, z ľudského hľadiska
  humanitný → vzťahujúci sa k literatúre, jazykom a iným vedám, týkajúci sa spoločnosti a človeka, dobročinný, ľudomilný
  humanizmus → ľudskosť; starostlivosť o blaho človeka; európsky umelecko-vedecký smer v 15. a 16. storočí, opierajúci sa o antickú kultúru
  humanus → ľudský
  .
  Takže VD, VD/SD, SD sme podľa môjho názoru takíto -- vyššie uvedení .. (isti) ..

 • https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/428319-za-ukradnute-granaty-budu-padat-hlavy/ .. internetový denník Pravda informoval: /Autor Dominik Hutko, Pravda 02.05.2017 18:28/.
  “O prácu môžu prísť až desiatky ľudí. Prvých už z funkcií zosadili. Za krádež granátov a protiraketových striel z muničného skladu avizuje minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS) personálne postihy.Minister na včerajšom zasadnutí parlamentného výboru pre ochranu a bezpečnosť informoval poslancov o nových skutočnostiach v prípade krádeže munície z vojenského skladu v Trenčíne – Kubrej. Výbor zasadal za zatvorenými dverami. Ministerstvo podľa Gajdoša ukončilo kontrolu skladu. „Uvedený materiál a všetky podklady som odovzdal orgánom činným v trestnom konaní,“ povedal rezortný šéf. Ďalšie informácie pre pokračujúce vyšetrovanie poskytnúť odmietol. Na výbore sa hovorilo, že rezort plánuje vyvodiť zodpovednosť voči desiatkam ľudí a niektorí funkcionári už nesedia na svojich stoličkách. Ministerstvo obrany pre denník Pravda to nepotvrdilo, ale ani nevyvrátilo. .. “Podľa bývalého náčelníka generálneho štábu Ľubomíra Bulíka avizované postihy môžu zasiahnuť aj vyššie stupne riadenia a velenia”… .. viac v linku.
  .
  K prvému komentáru tejto problematiky /tejto rubriky/ Ing. Ľubomíra Dubeňa zo dňa 24. apríla 2017 o 17:18 .. a konštatácii -- tvrdeniu “analitika” .. “Analytik” riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Jaroslav Naď tvrdí, že vojaci, policajti a výsluhoví dôchodcovia podporujú extrémistické organizácie a združenia”.“Miera podporovania extrémistických organizácií a združení medzi vojakmi a policajtami v nižších hodnostiach je relatívne vysoká”, podľa neho by mohlo ísť až o vyše 10 % vojakov. (nevyjadril sa koľko % je to policajtov)”.
  .
  Podľa článku, ktorý zverejnil denník Pravda sa javí, že pán “analitik” Jaroslav Naď sa v tomto konkrétnom prípade hlboko mýli a minimálne nejde “iba” o NIŽŠIE hodnosti.Zo zverejneného článku vychádza iný záver. “O prácu môžu prísť až desiatky ľudí. Prvých už z funkcií zosadili”.”Podľa bývalého náčelníka generálneho štábu Ľubomíra Bulíka avizované postihy môžu zasiahnuť aj vyššie stupne riadenia a velenia”… .. Takže ako? .. pán “analitik” Naď. …/na riešenie týchto a podobných problémov predsa neexistuje žiadna šablóna/.

 • https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/427952-smisko-pri-trestnom-cine-extremizmu-sa-musi-dokazat-umysel/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box , Autor: Dominik Hutko, Pravda 28.04.2017 11:00
  “Smiško: Pri trestnom čine extrémizmu sa musí dokázať úmysel” .. čo píšu k extrémizmu dnešní kompetentní.
  Zaujalo ma v článku-rozhovore: “Pri trestných činoch extrémizmu sa vyžaduje úmyselné zavinenie, ktoré sa musí páchateľovi dokázať.Viac v linku článku.

 • BEZPEČNOSTNÝM RIZIKOM PRE ŠTÁT JE POLITIK A NIE VOJAK!!! VOJNA JE POKRAČOVANÍM POLITIKY NÁSILNÝMI PROSTRIEDKAMI. POLITIKU NEROBÍ VOJAK ALE POLITIK!!!
  Pán Bránik asi pričasto sleduje televíziu v ktorej okrem reklám je prezentované len násilie, vojny, agresia, faloš, intrigy, podvody, vraždy, hádky atd. atd. Proste nič pozitívne.

 • Netoporme sa priveľmi reakciami na názor bezpečnostného „analytika“ p. Naďa v článku:
  https://domov.sme.sk/c/20513323/armada-po-kradezi-zratala-vsetok-arzenal-zlodeja-stale-hlada.html
  dovolím si uviesť vysvetlenie s použitím komentára z TVNOVINY.SK ešte zo 16.2.2017.
  Radovan Bránik: Skutočnou hrozbou pre Slovensko sú frustrovaní bývalí vojaci, hrozia vojenským pučom
  Odborník na extrémizmus tvrdí, že členovia Asociácie slovenských vojakov nielenže vedia používať zbrane, ale aj majú kontakty na armádu a disponujú množstvom informácií, ktoré podliehajú štátnemu tajomstvu.
  Radovan Bránik pri popise extrémistickej scény za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu označil Asociáciu slovenských vojakov. Predseda tohto spolku Jozef Žarnovičan hovorí, že demokracia je mŕtva ideológia a na verejnosti hlása aj možnosť vojenského puču.
  Problematike extrémizmu sa venujete už niekoľko rokov. Koľko organizovaných skupín momentálne evidujete na Slovensku?
  Evidencia je primárne vecou štátnych orgánov, ktoré sa tomu venujú. Úplne definovať počet týchto subjektov je skoro nemožné, keďže mnohé z nich nemajú formálnu štruktúru a nie sú registrované.
  Koľko ľudí sa v nich združuje?
  Ak hovoríme o tvrdom jadre, tak môžeme hovoriť o tisíckach osôb a k tomu sa nabaľujú ešte rôzni sympatizanti.
  Hovoríte, že sa Slovenskí branci umiernili. Kto je teda v súčasnosti najväčším bezpečnostným rizikom?
  Je tam určitá škála. V strede bezpečnostného rizika je napríklad Vzdor Kysuce, ktorý má ambíciu ovplyvňovať moc a dostávať sa do policajných zložiek, alebo do zložiek ozbrojených síl. Ide však o relatívnu malú skupinu ľudí, až na výnimky zvonka bezpečnostného systému.
  V roku 2015 sa však reaktivovala dlhodobo nefunkčná Asociácia slovenských vojakov (ASV). Nebezpečnou ju robí to, že jej jadro z veľkej časti tvorí množstvo profesionálnych vojakov v zálohe. Teda štát ich vzdelal, dal im vojenskú prípravu a dodnes ich platí cez výsluhové dôchodky.
  Na rozdiel od väčšieho apolitického združenia, ktoré rieši hlavne praktické otázky týkajúce sa života vyslúžilcov majú príslušníci ASV vyslovene politické ambície, časť z nich pritom predstavuje skutočný extrém.
  Navyše aj nemalá časť slovenských veteránov sa prikláňa k ruským záujmom a prejavuje obrovský odpor voči NATO a prozápadnej orientácii Slovenska. ASV teda aktuálne patrí na spomínanej škále bezpečnostného rizika na najvyššie priečky
  Zvlášť, keď sa im darí získavať na svoju stranu stále viac nielen vyslúžilcov, ale aj aktívnych príslušníkov Ozbrojených síl SR, pretože vo svojej komunikácii umne miešajú oprávnenú kritiku mnohých nedostatkov a prehmatov súvisiacich s politickými nomináciami počas viacerých vlád s útokmi na samotnú podstatu štátneho zriadenia.

 • Pekný večer prajem,
  pre p. Faltina :
  S tým analytikom / p.Jaroslav Naď/ na začiatku deväťdesiatich rokov Ste slúžiť nemohli, menovaný analytik vtedy mohol mať tak maximálne 15 rokov a pravdepodobne sa vtedy pripravoval na budúce povolanie, usudzujem, že na “analytika” .
  O vojne asi počul len z vyprávania svojho otca alebo deda, ale asi zle počúval, lebo oni o extrémistoch mu určite v súvislosti s vojenčinou nehovorili.
  S pozdravom J.Dodo Horváth

 • K žiadosti Ľuba Dubeňa, z 24.04.2017 o 17:18 hod.:

  “Bolo by dobré aby naši kolegovia (bývalí prislušníci, vojaci)…aby sme vedeli s kým máme tu česť”
  Ja toho Jaroslava tak trochu poznám, skôr z videnia, ako osobne. Slúžili sme totiž začiatkom 90-tých rokov minulého storočia v jednom pluku.Lenže iba krátko. V dobe, keď som ja nastúpil k onomu-dnes už zrušenému útvaru- on odchádzal do misie. Potom som ho už nestretol, len v poslednej dobe ho občas vidávam na TV-obrazovke vyjadrovať sa k podobným veciam, o ktorých tu aktuálne hovoríme. Čiže predpokladám, že je v súčasnosti tiež VD, tak ako aj my a že sa dal na “analýzy”. Asi to lepšie sype ako nám ostatným, čo robíme SBS-károv, domovníkov, rozvozcov, ba aj kamionistov…na staré kolena.
  No, ale vzhľadom k dobe, ktorá odvtedy ubehla -cca 20 rokov snáď aj viac-sa možno aj mýlim a nie je to on, ale len dajaký strýko, kmotor, synovec, alebo dačo podobné, pretože na obrazovke pôsobí dosť zachovalo, ba až mladicky.

 • Tibor Fülöp napísal: 25. apríla 2017 o 18:15 -- súhlas s takou úvahou .. :good:

 • Chlapi, ten “analytik”, je asi taký analytik, jak ja kozmonaut. V mladosti som mal tú česť, stretnuť pár sovietských kozmonautov, aj porozprávať sa s nimi. Ba dokonca, v 70- tých rokoch minulého storočia a na základe ich vplyvu, rád a všeobecného nadšenia tej doby, som si podal príhlášku do konkurzu na akciu “Interkozmos”. Bolo nás asi 200. Vyhráli nakoniec Láďo Remekk a Olda Pelčák. Z nich letel akurát Láďo. Ale veď to vieme. Takže asi tak…s tými analytikmi.

 • Čo vlastne naši mecenáši pokladajú za extrémne…??? Kto je vlastne extrémista…???
  Len taká moja malá úvaha. K tomu akože znalcovi, ktorý tvrdí o ozbrojených silách to čo tvrdí sa račej vyjadrovať nebudem. Dnes je extrémista asi ten čo miluje svoju vlasť za ktorú je ochotný položiť aj svoj život tak ako prisahal. Ja som prisahal vernosť svojej vlasti ale nie inému… Váži si aj iné národnosti v nej žijúce, ktoré Slovensko považujú za svoju vlasť, dodržujú jej zákony a majú v úcte našich velikánov, uznávajú našu kultúru, zvyky, tradície… Dnes je extrémista ten čo nekradne, neohovára, dodržiava zákony…atd.
  Teda aj ja som extrémista. Som veriaci no k svojej viere žiadnu cirkev nepotrebujem. Ja boha nosím v srdci a nie v peňaženke. Som extrémista nakoľko pomáham slabším, nekradne a nebažím po mamone a moci…
  Dnes je normálne a nie extrémne kradnúť, podvádzať, bažiť po moci, ohovárať…ale aj vraždiť a zabíjať. Je normálne diskriminovať určitú skupinu ľudí. Je normálne aby človek musel bojovať za svoje zákonité práva…Je normálne zvýhodňovať príživníkov a asociálov… Je normálne aby v televízii išla reklama za reklamou…Je normálne aby jeden obyčajný film trval aj 200 minút. Je normálne nedodržiavať zákony a normy spolužitia. Dnes je normálne nepoznať a prekrucovať históriu podľa toho aký režim je pri moci a čomu vyhovuje. Je normálne symboly a zvyky starých Slovanov ale aj iných označovať za extrémne ba dokonca fašistické nakoľko ich nejaký režim či ľudia (skutočný extrémisti) prevzali a prisvojili. Čo na tom, že tie symboly ale aj zvyky majú aj tisíce rokov….atd.
  Prepáčte za moju úvahu ale tak to cítim ja a uráža ma to keď ma nazývajú extrémistom…Je toho o veľa viac len nechcem to veľmi rozmazávať lebo to sem veľmi nepatrí. Naštval ma ten znalec armády čo ani nevie čo je alebo kto je extrémista.

 • Až je pravda, čo je napísané v článku zo Sme -- v príspevku Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 24. apríla 2017 o 17:18 a to analytika a navyše riaditeľa inštitúcie pre bezpečnostnú politiku s výstupmi na “zahraničné organizácie” (ktoré aj finančne podporujú túto inštitúciu), že sa jedná v číslach o 10 percent nižších hodností, tak je to o to viac zarážajúcejšie, aj urážajúce, /nižšie hodnosti a ich držiteľov/ že silové zložky + VD majú spolu okolo 80 tisíc ľudí a s rodinami spolu o to viac.MV SR cca. 23 tisíc + MO SR cca. 17 tisíc + VD cca. 40 tisíc a z toho cca. 10% by bolo pár tisíc extrémistov?, resp. podporovateľov extrémizmu?Potom ale neviem, či stačí varovný prst pre silové zložky, že to došlo až do tohoto stavu.Len, skôr bude pravda to, že vždy pri všetkom čo sa nepodari-nepodarilo, tak najväčšiu vinu niesli obyčajní ľudia, teda aj “extrémistami” sú v tomto prípade už “anylytikom” uvedené nižšie hodnosti.A to je “analytik”, ktorého občasné výstupy sú prezentované aj v televízii.Až sa nemýlim v osobe a obsadení.

 • Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 24. apríla 2017 o 17:18 -- “Miera podporovania extrémistických organizácií a združení medzi vojakmi a policajtami v nižších hodnostiach je relatívne vysoká”, podľa neho by mohlo ísť až o vyše 10 % vojakov. (nevyjadril sa koľko % je to policajtov).
  Iba by som chcel dať čitateľom do pozornosti porovnania .. nižšie hodnosti versus vyššie hodnosti ..
  Do pozornosti /z linku/ tohoto webu body /6/, /7/, /9/ a pod.: https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/
  6. V lete v roku 2012 do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bola snaha o zavedenie protiprávnej, protiústavnej diskriminačnej 19 % dane vyberanej zrážkou len pre VD, čo nebolo realizované, “skrivodlivosť” nebola spôsobená.
  7. V lete v roku 2012 do zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov bola snaha zaviesť protiprávnu, protiústavnú legislatívnu diskriminačnú zmenu, 10 % stabilizačný odvod z výsluhových dôchodkov, čo nakoniec z dôvodu silného odporu SD nebolo realizované, “skrivodlivosť” nebola spôsobená .
  9. Do 1.8.2008 prebytkové peniaze ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov z ich osobitných účtov boli odvádzané do štátneho rozpočtu. Napríklad z osobitného účtu MV SR bolo odvedených 137,912 mil. Eur, čo by postačovalo na vyplácanie všetkých druhov VD a nebolo by ich potrebné dotovať.
  Stále zostáva nedoriešená otázka NEVALORIZÁCIE a tiež: Kde sú peniaze VD? .. /rubrika Výročia nevalorizácie/. Majú aj toto všetko vyššie napísané na svedomí nižšie hodnosti?Vynára sa tiež otázka: Nie je podhubím pre vznik extrémizmu v spoločnosti, mierou podporovania extrémistických organizácií a združení /určite nielen/ medzi vojakmi a policajtmi prípadne medzi VD prijímanie zákonov a prijímanie /ne/správnej legislatívy v minulosti /?Až je teda pán “analytik” taký chytrý.Od niečoho sa predsa ten “extrémizmus” v spoločnosti odvíja ..

 • No veď práve Ľubo. Tam je ten pes zakopaný. Keby tí dôchodci-SBS-kári z muničného skladu mali aké také VD(aspoň na dolnej hranici naších “spojencov”), tak by neboli odkázaní robiť tých SBS-károv, a počet podozrivých by sa tým pádom zmenšil na tie nižšie šarže… Na to nemusíme byť ani analytici, aby sme sa k tomu “doglupali” 🙂

 • “Analytik” riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Jaroslav Naď tvrdí, že vojaci, policajti a výsluhoví dôchodcovia podporujú extrémistické organizácie a združenia.
  V dnešnej tlači https://domov.sme.sk/c/20513323/armada-po-kradezi-zratala-vsetok-arzenal-zlodeja-stale-hlada.html ,redaktor rozoberá stratu granátov z muničného skladu. Dal slovo aj “analytikovi” J. Naďovi, ktorý sa vyjadril:
  “Miera podporovania extrémistických organizácií a združení medzi vojakmi a policajtami v nižších hodnostiach je relatívne vysoká”, podľa neho by mohlo ísť až o vyše 10 % vojakov. (nevyjadril sa koľko % je to policajtov).
  “Podobne sú na tom výsluhoví vojaci a policajti, čo je druhá skupina, ktorá bežne stráži muničné sklady a taktiež často symaptizuje s extrémistami”.
  Zaráža ma názor tohto “analytika” navyše riaditeľa inštitúcie pre bezpečnostnú politiku s výstupmi na “zahraničné organizácie” (ktoré aj finančne podporujú túto inštitúciu). Ak by to bola pravda, tak ako mohla vláda a parlament SR vyslať vojenský kontigent do pobaltia (prevažne nižšie hodnosti),prečo armáda a polícia cvičia a pripravujú civilistov na funkcie (s nižšími hodnosťami)?
  Prečo sa na stráženie využívajú SBS (výsluhoví dôchodcovia), keď “často” sympatizujú s extrémistami.
  Z článku som nadobudol dojem, že granáty určite ukradli výsluhoví dôchodcovia (alebo vojaci s nižšími hodnosťami), lebo “extrémisti.
  Pán “analytik” nenapísal, čo považuje za extrémistov , neuviedol ako došiel k počtu podporovateľov extrémizmu. Nenapísal čo značí , že výsluhoví dôchodcovia “často” podporujú extrémistov. Je to denne, týždenne alebo mesačne či raz ročne?
  Bolo by dobré, aby naši kolegovia (bývalí príslušníci a vojaci) ,ktorí majú vedomosti o tomto “analytikovi” a jeho “inštitúcii” zverejnili o koho ide,kde pracoval, kto ho platí a niečo o jeho minulosti. Aby sme vedeli s kým máme tú česť.
  Navyše by tento “analytik” mal poskytnúť svoje vedomosti o podporovateľoch z radov armády a polície príslušným zložkám. Takisto aj o sympatizantoch extrémizmu, čo strážia muničné sklady (možnom to oni ukradli granáty a chcú ich použiť na nekalé ciele). Tu by pán “analytik” pretromfol vojenské obranné spravodajstvo a SIS a ukázal na vinníkov.

 • Dňa 1. apríla 2017 navždy opustil tento svet plk. gšt. v. v. doc. Ing. Štefan Jagerčík, CSc., bývalý rektor Vojenskej akadémie v r. 1997 – 1999 (predchodkyne dnešnej AOS). Odišiel vo veku 69 rokov a jeho život sa zmenil zrazu na spomienku. Neľútostná smrť zasiahla do cesty jeho života a náhle ju ukončila. Táto životná cesta sa začala v r. 1948 v Polomke.

  Po základnej škole a učilišti v roku 1967 nastúpil do Vyššieho delostreleckého učilišťa v Martine. Po jeho ukončení pôsobil vo viacerých technických pozíciách v posádkach a útvaroch v západných Čechách. Od augusta 1973 nastúpil do Liptovského Mikuláša, do vtedy založenej Vysokej vojenskej technickej školy, do jej výcvikového a zabezpečovacieho pluku. Absolvoval vojensko-inžinierske štúdium na VA Antonína Zápotockého v Brne, tam ukončil aj externú vedeckú ašpirantúru a následne sa dlhé roky vo vysokom vojenskom školstve v Liptovskom Mikuláši venoval pedagogickej práci. V r. 1987 mu bola udelená vedecká hodnosť kandidáta vojenských vied. Až do odchodu do dôchodku (r. 1999) zastával nielen pedagogické a veliteľské funkcie, ale aj akademické.

  V roku 1993 sa stal vedúcim Katedry systémov technického zabezpečenia, od r. 1995 dekanom Fakulty protivzdušnej obrany novozriadenej Vojenskej akadémie. V r. 1997 úspešne ukončil Vyšší akademický kurz GŠ a stal sa rektorom vtedajšej Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Funkciu rektora vykonával v zložitom transformačnom období nielen samotnej školy, ale aj Armády SR.

  S plk. g