Vyberte stranu

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bolo územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou na druhej strane. Tragickým výsledkom týchto bojov boli tisícky padlých vojakov zúčastnených armád. Úporné boje však prebiehali aj na iných bojiskách. Tak ako u nás zomierali tisíce vojakov z cudziny, vojaci z nášho územia bojovali, krvácali a zomierali na iných bojiskách. Z územia dnešného Slovenska bolo v rokoch 1914-1918 zmobilizovaných viac ako 400 tisíc vojakov, z nich viac ako 60 000 padlo na bojiskách prvej svetovej vojny. Boli to obyčajní ľudia, ktorí poslúchli mobilizačný rozkaz a odišli do nezmyselnej vojny. Mnohí z nich sa nikdy nevrátili. Po týchto ľuďoch sa vytrácajú aj posledné stopy ich existencie. Sú to vojnové cintoríny, na ktorých sú pochovaní.

Príslušníci Zväzu vojakov SR- klub Humenné Marian Kušnír, Marian Lisakovský, Fero Kušnír, Maroš Kušnír a najmladší člen Adrian Kušnír, Marián Lisakovský, Janka Tolínová, Daniel Tolín, spoločne s členmi Klubu Vojenskej histórie Beskydy Humenné sa už roky pravidelne zúčastňujú na dobrovoľníckych akciách pri rekonštrukcii vojnových cintorínov. Takouto cestou sa nám dostávajú postupne do povedomia cintoríny a hroby padlých vo vojnách a pochovaných v obciach Becherov, Hostovice, Veľkrop, Popoľa, Zbojné, Zborov, Kaštielik a ďalšie vo Východoslovenskom kraji.

Vojnový cintorín v Hostoviciach už mal aj svoju vysviacku – vyzdvihnúť treba prínos dobrovoľníkov z KVH Beskydy a ZVSR Klub Humenné, ktorí na cintoríne vykonali veľký kus práce.  Vladimír Cibuláš, predseda klubu ZV SR Humenné a podpredseda klubu – Marián Kušnír sú hlavnými podporovateľmi týchto aktivít.
Ak  prejavíte záujem zapojiť sa ako jednotlivci, alebo kluby do tejto činnosti, predkladá KVH Beskydy a ZVSR Klub Humenné PLÁN činnosti pre rok 2015.

Do pozornosti dávame hlavné akcie:

Účasť širšej verejnosti je doporučená na brigády vo forme CAMP
11.06. – 13.06.2015 CAMP1 Veľkrop a Zbojné
09.07. – 11.07.2015 CAMP2 – „ –
20.08. – 22.08.2015 CAMP3 – „ – Topoľa

Kontakty:
Maros Kusnir <gracac3@gmail.com>
Martin Drobňák <drobnak.mato@gmail.com

Príloha:
PLÁN podujatí na rok 2015

Vďaka aktivitám p. JUDr. Ďurinu pridávam prísľub p. ministra zahraničných vecí a Európskej komisie k obnove hrobov

MZV-obnova-vojnových-hrobov-z-1.-a-2.-SV

Európska-komisia-Brusel