Vyberte stranu

Zbierka zákonov:
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Zakony/Zbierka-zakonov.aspx

Z “Plánu legislatívnych úloh vlády SR v oblasti obrany a bezpečnosti a legislatívnej činnosti MO SR na rok 2015

Do „Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015“, ktorý bol schválený vládou SR 10.12.2014, bol zaradený za MO SR v mesiaci december návrh zákona, ktorým sa mení a doplna zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Dôvodom vypracovania predmetného návrhu zákona je realizácia úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR a Bielej knihy o obrane, ktorými sa ukladá skvalitniť a zefektívniť fungovanie systému obrany štátu s dôrazom na riadenie obrany. Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa v návrhu zákona komplexne upraví riadenie obrany štátu vrátane procesu plánovania obrany štátu a spresní sa terminológia v oblasti obrany štátu.
Ďalej v príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z., ktorý má byť predložený na rokovanie vlády SR v mesiaci máj 2015, sa navrhuje zriadiť Výbor Bezpečnostnej rady SR pre energetickú bezpečnosť a Výbor Bezpečnostnej rady SR pre kybernetickú bezpečnosť, nakoľko súčasná štruktúra pracovných orgánov Bezpečnostnej rady SR plne nereflektuje vývoj globálnej ale aj regionálnej bezpečnostnej situácie a neumožňuje dostatočne flexibilnú a plne efektívnu reakciu zodpovedajúcich orgánov. Nie je dostatočne pokrytá každá významná oblasť bezpečnosti svojim pracovným orgánom.
Taktiež sa navrhuje posunutie termínu na predkladanie návrhu plánu práce Bezpečnostnej rady SR na príslušný rok vláde SR na schválenie do 31. januára príslušného kalendárneho roka a posunutie termínu na predkladanie návrhov plánov práce výborov Bezpečnostnej rady SR na príslušný rok Bezpečnostnej rade SR na schválenie do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
V súvislosti so splnením úlohy z Programového vyhlásenia vlády SR, podľa ktorého vláda SR upraví možnosti prípravy a použitia aktívnych záloh pri plnení úloh ozbrojených síl v stave bezpečnosti sa predpokladá vypracovanie legislatívnych návrhov, ktoré budú predložené do legislatívneho procesu na základe rozhodnutia ministra obrany SR.
Podľa nám dostupných informácií je snahou MO SR v roku 2015 opätovne zaradiť do programu rokovania NR SR návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( pôvodne zaradený do programu 36. schôdze NR SR v rámci prvého čítania pod por. č. 4 ako tlač. 1049. O presunutie návrhu zákona požiadal listom zo dňa 24. 6. 2014 minister obrany SR M. Glváč z dôvodu riešenia niektorých otázok súvisiacich s predloženým návrhom zákona ).