Vyberte stranu

Kto a komu sa má verejne ospravedlniť ?

Ako vedúci SZK ZVSR som na web ZVSR v súlade  so  Zásadami vedenia komunikácie na webovej stránke ZVSR, pre informovanie členskej základni  zavesil pravdivú , objektívnu, nezavádzajúcu  informáciu o odvolaní predsedu SZK ZVSR plk. v.v. Dr. Jaroslava Juneka. Nie o odvolaní viceprezidenta a člena ÚR Juneka na vlastnú žiadosť, v čom je podstatný a zásadný rozdiel!! Z dôvodu vymazania informácie z webu ZVSR, som ju dňa  24.1.2015 zavesil  na web www.bezpzlozky.eu  v článku “Hľadajme spoločný program s JDS”.

Citujem zo Správy o rokovaní VČS ZVSR L. Mikuláši zverejnenej na webe ZVSR :  „V ďalšej časti zoznámil predseda členskú základňu s činnosťou pracovných komisií, ktorých úlohou bolo pripraviť pre Ústrednú radu návrhy na úpravy v základných dokumentoch zväzu. Na konferencii 24.10.2014 v Trenčíne sa ukázalo, že nie sú ujasnené štruktúry riadiacich orgánov zväzu a ich voľba, ako aj snaha niektorých klubov presadiť svoje požiadavky za každú cenu (cit. klub Bratislava, Nitra, B. Bystrica)“.

Moje stanovisko k citovanej veci.
Po sedem mesačnej práci pracovných komisií pre prípravu Stanov ZVSR, Rokovacieho poriadku, Programového zamerania a zohľadnení stoviek pripomienok členskej základni a ich prerokovaní na Konferencii 24.10.2014 po zapracovaní vznesených pripomienok z konferencii jednotlivé komisie odsúhlasené dokumenty konferenciou predložili predsedovia komisií ÚR   k prerokovaniu mimoriadnym snemom. Vôbec nie je pravdou ako sa píše v správe VČS klubu L. Mikuláš citujem „, že nie sú ujasnené štruktúry riadiacich orgánov zväzu a ich voľba ako aj snaha niektorých klubov presadiť svoje požiadavky za každú cenu (klub Bratislava, Nitra, B. Bystrica)“.  Predseda klubu LM na VČS klamal a zavádzal členskú základňu. Pravdou je, že na konferencii boli všetky veci ujasnené ako aj odsúhlasené a odhlasované!!!
Žiaľ, po rokovaní dňa 7.1.2015 ÚR svojvoľne, bez mandátu konferencie niektoré články spracovaných dokumentov zmenili na čo nemala ÚR mandát ani právo, čo je porušením demokracie a kolektívneho rozhodovania konferencie. Dávam  Vám na vedomie, že po odsúhlasení, odhlasovaní dokumentov konferenciou nikto iný než mimoriadny snem nemá právo svojvoľne meniť, upravovať už odsúhlasené dokumenty.

Ďalej citujem z VČS LM:
„ Vo vystúpeniach diskutujúcich zazneli aj otázky na objasnenie diskusie, ktorá prebieha na webovej stránke zväzu, kde je niektorými autormi znevažovaná práca Ústrednej rady, jej prezidenta, ako je to s odvolaním člena ÚR p. Juneka, ktoré sa zverejňujú opakovane od autora p. Dr. Milana Kolenu”. Predseda klubu všetkým členom oznámil, že p. Kolen zavádza a škodí dobrému menu celému ZV SR tým, že klame a uvádza nepravdivé informácie.
Moja odpoveď konkrétne: p. Dr. Jaroslav JUNEK nebol odvolaný, ale sám sa písomne vzdal funkcie v ÚR a jej predsedníctve (nie však funkcie predsedu SZK) – potvrdením je jeho list z 19.8.2014 – z ktorým boli zoznámení členovia ÚR na jej zasadaní 18.11. a predsedovia klubov na zasadaní Zväzovej rady 20.11.2014 , toto p. Kolen ignoruje a naďalej klame a zavádza členskú základňu. To isté je aj so zrušením webovej stránky, kde sa do diskusie zapájajú aj p. Šamaj, Faltin, Pálfi a Bada. V súčasnej dobe je už zmluva riadne uzatvorená, webová stránka funguje a ÚR spracovala návrh „Zásad vedenia a komunikácie na webovej stránke Zväzu vojakov SR“. Členovia klubu preto žiadajú, aby sa p. Kolen verejne ospravedlnil za uvádzanie nepravdivých informácií a klamstiev, čím výrazne spôsobil zníženie nášho kreditu v očiach verejnosti a v radoch profesionálnych vojakov“.

Moje stanovisko k citovanej veci.  Cez skutočnosť, že ani ja ani ostatní diskutujúci neporušili  Zásady vedenia a komunikácie na webovej stránke ZV SR, naše príspevky sú na webe ZVSR novým webmastrom  permanentne vymazávané a k zverejneným článkom je zrušená akákoľvek diskusia , komentáre sú uzatvorené,  čo je prejavom porušenia zásad demokracie, porušovania našich ústavných práv! Nepripúšťa sa diskusia ani pluralita názorov!

ÚR porušuje stanovy ZVSR.  Preukázateľne predseda klubu LM p. Peter Kramarčík  vedome klame!  Pre urobenie si správneho názoru kto klame, zavádza, zverejňuje nepravdivé informácie a škodí celému ZVSR  zverejňujem môj príspevok z webu bezpzlozky.eu v článku „HĽADAJME SPOLOČNÝ PROGRAM S JDS“ zo dňa 21.1.2015 nakoľko tento príspevok bol z webu ZVSR  ako aj mnohé ďalšie vymazaný.!!!

pplk.v.v. Dr. Milan Kolen napísal: 24. január 2015 v 21:44:

„Na jar v roku 2014 predseda Sociálno-zdravotnej komisie plk. v.v. Dr. Jaroslav Junek a prezident ZV SR plk. v. v. Ing. Tomáš Švec rokovali o vzájomnej spolupráci medzi JDS a ZV SR. JDS prejavila záujem o vzájomnú spoluprácu na základe písomnej zmluvy. Žiaľ, prezident ZV SR bez udania dôvodu nemal záujem uzatvoriť takúto zmluvu a na 6. zasadnutí ÚR ZV SR dňa 17.12.2014 bez vedomia predsedu Juneka, bez vedomia SZK a bez udania dôvodu bol p. Juneka zbavil funkcie predsedu. Takýto je prístup prezidenta ÚR ZVSR k rokovaniam s JDS, napriek tomu že na úrovni klubov spolupráca funguje!

Obdobne na základe vzájomnej dobrej spolupráci medzi SZK ZV SR a VÚSZ sa dňa 13.1.2015 malo uskutočniť ďalšie spoločné rokovanie SZK a riaditeľa VÚSZ k otázkam kúpeľnej starostlivosti výsluhových dôchodcov cestou VÚSZ. Taktiež v tento deň sa malo uskutočniť aj ďalšie zasadanie celej SZK v Bratislave.   Z dôvodu odvolania predsedu SZK sa obidve rokovania neuskutočnili! Prezident vymenoval do funkcie predsedu SZK p. Krištofíka, neznalého soc-zdrav. otázok, plánov SZK a tak začala stagnovať práca SZK, čo je na škodu pre členov ZV SR, ako aj pre všetkých poberateľov VD.  Verejne sa preto pýtam prezidenta a ÚR ZV SR z akých dôvodov odvolali najaktívnejšieho predsedu zo všetkých poradných komisií ÚR ZVSR??? Bolo to z dôvodu, že predseda SZK ako aj celá komisia si aktívne plnila svoje povinnosti a aktívne pracovala v prospech VD a preto, že ako jediná v prospech členskej základni ZV SR ako aj ostatných dôchodcov dosahuje kvalitné výsledky? Prečo, z akých dôvodov nebolo možné počkať až na rokovanie mimoriadneho snemu? Zdôrazňujem, že JDS a ZV SR má mnoho spoločného pri presadzovaní a obhajovaní spoločných záujmov ako aj v boji proti diskriminácii dôchodcov“

Ani slovkom som sa nikde na webe nezmienil o odvolaní z funkcie viceprezidenta, člena ÚR plk. v.v Dr. Jaroslava Juneka!!!, ako píšete p.Kramarčík.  Zmienil som sa o jeho odvolaní z funkcie predsedu SZK v čom je ale podstatný rozdiel. Jeho odvolanie totíž škodí celej členskej základni.

Verejne sa pýtam  predsedu klubu LM a účastníkov Vašej VČS, vyjadrite sa:

1. V čom som klamal a nepravdivo informoval členskú základňu?

2. Čím som výrazne  spôsobil zníženie nášho kreditu v očiach verejnosti a v radoch profesionálnych vojakov?

3. Kto klame a zavádza?

4. Kto a komu sa má verejne ospravedlniť!?

 

Spracoval: pplk. v.v. Dr. Milan Kolen vedúci analistickej skupiny SZK ZVSR