Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Kto a komu sa má verejne ospravedlniť ?

Ako vedúci SZK ZVSR som na web ZVSR v súlade  so  Zásadami vedenia komunikácie na webovej stránke ZVSR, pre informovanie členskej základni  zavesil pravdivú , objektívnu, nezavádzajúcu  informáciu o odvolaní predsedu SZK ZVSR plk. v.v. Dr. Jaroslava Juneka. Nie, o odvolaní viceprezidenta, člena ÚR na vlastnú žiadosť, v čom je podstatný a zásadný rozdiel!! Z dôvodu jej vymazania som ju dňa  24.1.2015 zavesil  na web www.bezpzlozky.eu  v článku “Hľadajme spoločný program s JDS”.

Citujem zo Správy o rokovaní VČS ZVSR L. Mikuláši zverejnenej na webe ZVSR :  „V ďalšej časti zoznámil členskú základňu s činnosťou pracovných komisií, ktorých úlohou bolo pripraviť pre Ústrednú radu návrhy na úpravy v základných dokumentoch zväzu. Na konferencii 24.10.2014 v Trenčíne sa ukázalo, že nie sú ujasnené štruktúry riadiacich orgánov zväzu a ich voľba, ako aj snaha niektorých klubov presadiť svoje požiadavky za každú cenu (klub Bratislava, Nitra, B. Bystrica)“.

Moje stanovisko k citovanej veci. Po sedem mesačnej práci pracovných komisií pre prípravu Stanov ZVSR, Rokovacieho poriadku, Programového zamerania, zohľadnení stoviek pripomienok členskej základni, a ich prerokovaní na Konferencii 24.10.2014 po zapracovaní vznesených pripomienok z konferencii jednotlivé komisie odsúhlasené dokumenty konferenciou predložili predsedovia komisií ÚR   k prerokovaniu mimoriadnym snemom. Vôbec nie je pravdou ako sa píše v správe klubu L. Mikuláš citujem „, že nie sú ujasnené štruktúry riadiacich orgánov zväzu a ich voľba ako aj snaha niektorých klubov presadiť svoje požiadavky za každú cenu (klub Bratislava, Nitra, B. Bystrica)“.  Predseda klubu LM na VČS klamal a zavádzal členskú základňu. Pravdou je, že na konferencii boli všetky veci ujasnené ako aj odsúhlasené a odhlasované!!! Žiaľ, po rokovaní dňa 7.1.2015 ÚR svojvoľne, bez mandátu konferencie niektoré články spracovaných dokumentov zmenili na čo nemala ÚR mandát, právo, čo je porušením demokracie a kolektívneho rozhodovania konferencie. Dávam  Vám na vedomie, že po odsúhlasení, odhlasovaní dokumentov konferenciou nikto iný než mimoriadny snem nemá právo svojvoľne meniť, upravovať už odsúhlasené dokumenty.

Ďalej citujem: „ Vo vystúpeniach diskutujúcich zazneli aj otázky na objasnenie diskusie, ktorá prebieha na webovej stránke zväzu, kde je niektorými autormi znevažovaná práca Ústrednej rady, jej prezidenta, ako je to s odvolaním člena ÚR p. Juneka a p. Badu, ktoré sa zverejňujú opakovane od autora p. Dr. Milana Kolenu. Predseda klubu všetkým členom oznámil, že p. Kolen zavádza a škodí dobrému menu celému ZV SR tým, že klame a uvádza nepravdivé informácie. Konkrétne: p. Dr. Jaroslav JUNEK nebol odvolaný, ale sám sa písomne vzdal funkcie v ÚR a jej predsedníctve – potvrdením je jeho list z 19.8.2014 z ktorým boli zoznámení členovia ÚR na jej zasadaní 18.11. a predsedovia klubov na zasadaní Zväzovej rady 20.11.2014 , toto p. Kolen ignoruje a naďalej klame a zavádza členskú základňu. To isté je aj so zrušením webovej stránky, kde sa do diskusie zapájajú aj p. Šamaj, Faltin, Pálfi a Bada. V súčasnej dobe je už zmluva riadne uzatvorená, webová stránka funguje a ÚR spracovala návrh „Zásad vedenia a komunikácie na webovej stránke Zväzu vojakov SR“. Členovia klubu preto žiadajú, aby sa p. Kolen verejne ospravedlnil za uvádzanie nepravdivých informácií a klamstiev, čím výrazne spôsobil zníženie nášho kreditu v očiach verejnosti a v radoch profesionálnych vojakov“.

Moje stanovisko k citovanej veci.  Cez skutočnosť, že ani ja ani ostatní diskutujúci neporušili  Zásady vedenia a komunikácie na webovej stránke ZV SR, naše príspevky sú na webe ZVSR novým webmastrom  permanentne vymazávané a k zverejneným článkom je zrušená akákoľvek diskusia , komentáre sú uzatvorené,  čo je prejavom porušenia zásad demokracie, porušovania našich ústavných práv! Nepripúšťa sa diskusia ani pluralita názorov!

ÚR porušuje stanovy ZVSR.  Preukázateľne predseda klubu LM p. Peter Kramarčík  vedome klame!  Pre urobenie si správneho názoru kto klame, zavádza, zverejňuje nepravdivé informácie a škodí celému ZVSR  zverejňujem môj príspevok z webu bezpzlozky.eu v článku „HĽADAJME SPOLOČNÝ PROGRAM S JDS“ zo dňa 21.1.2015 nakoľko tento príspevok bol z webu ZVSR  ako aj mnohé ďalšie vymazaný.!!!

pplk.v.v. Dr. Milan Kolen napísal: 24. január 2015 v 21:44:

„Na jar v roku 2014 predseda Sociálno-zdravotnej komisie plk. v.v. Dr. Jaroslav Junek a prezident ZV SR plk. v. v. Ing. Tomáš Švec rokovali o vzájomnej spolupráci medzi JDS a ZV SR. JDS prejavila záujem o vzájomnú spoluprácu na základe písomnej zmluvy. Žiaľ, prezident ZV SR bez udania dôvodu nemal záujem uzatvoriť takúto zmluvu a na 6. zasadnutí ÚR ZV SR dňa 17.12.2014 bez vedomia predsedu Juneka, bez vedomia SZK a bez udania dôvodu bol p. Juneka zbavil funkcie predsedu. Takýto je prístup prezidenta ÚR ZVSR k rokovaniam s JDS, napriek tomu že na úrovni klubov spolupráca funguje!

Obdobne na základe vzájomnej dobrej spolupráci medzi SZK ZV SR a VÚSZ sa dňa 13.1.2015 malo uskutočniť ďalšie spoločné rokovanie SZK a riaditeľa VÚSZ k otázkam kúpeľnej starostlivosti výsluhových dôchodcov cestou VÚSZ. Taktiež v tento deň sa malo uskutočniť aj ďalšie zasadanie celej SZK Bratislave.   Z dôvodu odvolania predsedu SZK sa obidve rokovania neuskutočnili! Prezident vymenoval do funkcie predsedu SZK p. Krištofíka, neznalého soc-zdrav. otázok, plánov SZK a tak začala stagnovať práca SZK, čo je na škodu pre členov ZV SR, ako aj pre všetkých poberateľov VD.  Verejne sa preto pýtam prezidenta a ÚR ZV SR z akých dôvodov odvolali najaktívnejšieho predsedu zo všetkých poradných komisií ÚR ZVSR??? Bolo to z dôvodu, že predseda SZK ako aj celá komisia si aktívne plnila svoje povinnosti a aktívne pracovala v prospech VD a preto, že ako jediná v prospech členskej základni ZV SR ako aj ostatných dôchodcov dosahuje kvalitné výsledky? Prečo, z akých dôvodov nebolo možné počkať až na rokovanie mimoriadneho snemu? Zdôrazňujem, že JDS a ZV SR má mnoho spoločného pri presadzovaní a obhajovaní spoločných záujmov ako aj v boji proti diskriminácii dôchodcov“

Ani slovkom som sa nikde na webe nezmienil o odvolaní z funkcie viceprezidenta, člena ÚR plk. v.v Dr. Jaroslava Junek!!!, ako píšete p.Klamarčík.  Zmienil som sa o jeho odvolaní z funkcie predsedu SZK v čom je ale podstatný rozdiel. Jeho odvolanie škodí celej členskej základni.

Verejne sa pýtam  predsedu klubu LM a účastníkov Vašej VČS, vyjadrite sa:

1. V čom som klamal a nepravdivo informoval členskú základňu?

2. Čím som výrazne  spôsobil zníženie nášho kreditu v očiach verejnosti a v radoch profesionálnych vojakov?

3. Kto klame a zavádza?

4. Kto a komu sa má verejne ospravedlniť!?

 

Spracoval: pplk. v.v. Dr. Milan Kolen vedúci analistickej skupiny SZK ZVSR

 

 

 

7 Komentárov na Kto sa má verejne ospravedlniť:

 • Zobecňujem :
  — preberať na kluboch “nepriateľov” typu Kolen, … a kluby je “boj za vec, ako boj s nepriateľom”, je chabé, ak sa na VČS preberá “odsúdenie a lojalita” , málo je oslavovať minulosť a nemať víziu budúcnosti.
  — rozdiel medzi klubmi je aj to, že niektoré diskutujú a hľadajú cesty, iné spokojne zachovávajú “kostlivca”.
  Osobný odkaz pre Ing.Jozef Žáčik KK: ad. 14.2.2015 o 16:33
  — Mali tam byť zástupcovia Rusov, armády ktorá Kežmarok oslobodila.
  — telesná mobilita je pochopiteľná, menej už mobilita Vášho myslenia.
  — vravíte, “nás to uráža”, to vystupujete za klub KK, v duchu “JA SOM KLUB”?
  — “Nehanbíte sa” za svoje meno: vystrelil “slepo”, nehanbíte sa ani následne mlčať?
  A obecne : pocitovo… akoby v duchu internej inštrukcie UR ZV — diskreditovať “neposlušných” , manifestačne podporiť UR ZV.
  Dnes je významný deň: ” Február 1948 “. Tak ako november 1989, a možno 2028. Čas sa nezastaví.

 • Všetko je o mimoriadnom sneme ZVSR. O tom, ako bude vyzerať UR ZV, kluby, členovia. Čo bude zväz, ako a v prospech koho bude napĺňať ciele. Činnosť členov zväzu, klubov je nespochybniteľná, aj UR ZV.
  Za dobu, čo sa aktívne zapájam do diania, ocenenia sa strácajú okamžite po prejavenom “vlastnom názore”.
  Tu je konkrétny príklad, už priam obecná platnosť “Ja som predseda klubu, ja som zväz ” :
  ad: 8 komentárov k “70.výročie oslobodenia mesta Kežmarok” na webe ZVSR
  komentáre:
  petrik.v: 9.2.2015 o 18:03
  Tak sa tvoria dejiny
  .
  Za 20 rokov sa možno dozvieme, že ČA v roku 1945 obsadila Slovenský štát. A okupácia skončila až po roku 1989. Rusi nie sú žiadaní.
  Jozef: 8.2.2015 o 11:46
  Na to asi súčasná “reprezentácia” nedošla.
  Jaro: 8.2.2015 o 11:23
  Dobrý deň, na fotkách nikde nevidieť reprezentantov tých, ktorí sa o oslobodenie najviac zaslúžili. Dá sa to vysvetliť?
  Ing.Jozef Žáčik KK: 14.2.2015 o 16:33
  AD Jaro:8.2.2015 o 11:23; Jozef:8.2.2015 o 11:46; petrik.v:9.2.2015 o 18:03…
  Som prekvapený vašimi pripomienkami. Klub vojakov Kežmarok sa každoročne 3x do roka zúčastňuje pietnych aktov ako sú Oslobodenie mesta Kežmarok, Výročie ukončenia 2.svetovej vojny a Výročie vyhlásenia SNP. Uráža nás keď používate zvraty ako “súčastná reprezentácia”, “rusi nie sú žiadaní”. “nikde nie je vidieť reprezentantov, ktorí sa o oslobodenie najviac zaslúžili”.
  Kritici našich akcií si asi neuvedomili, že od pamätných dní uplynulo viac ako 70 rokov a pri normálnych prepočtoch vám musí dôjsť, že tých reprezentantov, ktorí majú dnes viac ako 90 rokov už nie je tak veľa a ak sú tak sú imobilní, čo je i prípad Kežmarku. Zaujímalo by ma, či naši kritici na verejnosti vo svojich mestách alebo obciach aktívne pripomínajú mladej generácii skutočnosti, ktoré sa už v školách neučia. Na akciách sa zúčastňujeme dobrovoľne a suplujeme tak aj Ozbrojené sily v našom regióne.A ešte jedna poznámka , ak chcete byť kritický, tak sa neskrývajte za meno Jaro, Jozef, petrík.v. Ja sa za svoj postoj nehanbím – som pplk.v.v.Ing. Jozef Žáčik predseda klubu vojakov Kežmarok.
  Milan Faltin: 14.2.2015 o 18:26
  Vážený pán predseda klubu KK.
  Som presvedčený, že prispievatelia nemali v úmysle urážať, alebo inák dehonestovať členskú základňu v KK. Skôr len poukázali na to, že na priložených fotkách nie je vidieť napr.: Sovietsku uniformu /Rusku, Ukrajinsku, Československu…/. Poliaci tam sú- logicky, veď ste pár km od ich hraníc. To je môj názor.
  S úctou: Ing. Milan Faltin/ZA.
  petrik.v: 15.2.2015 o 19:20
  Verejne sa ospravedlňujem Klubu vojakov Kežmarok. Oceňujem činnosť klubu v aktívnom pripomínaní si histórie. Plne si vážim a ctím každú akciu, ktorá pripomína tradície a významné výročia našich vojenských dejín. V žiadnom prípade som sa nechcel dotknúť zúčastnených reprezentantov.
  Chcel som poukázať na fakt, že tam neboli zástupcovia ČA /z Ruska/, už som uviedol v iných príspevkoch:” dejiny sa deformujú za 20 rokov môže nastať situácia, keď sa bude hovoriť , že v roku 1945 Slovenský štát “Rusi obsadili a okupovali až do roku 1992.
  Každý čin pripomínajú mladej generácii skutočnosti, ktoré sa už v školách neučia, dobrovoľné suplovanie OS SR, je hodný ocenenia organizátorov i účastníkov.
  ” Rusi sa nenosia ” , vzhľadom k “miešaniu” dejín, keď bašta demokracie je na západe a sankcionovaný agresor na východe ” – ale to je “veľká” politika. Reálny pohľad vyjadruje činnosť vášho klubu.
  Ešte raz sa ospravedlňujem, aj keď som neurazil ani slovom, ani presvedčením Klub KK, pamätníkov,či pokračovateľov tradícii.
  s úctou :
  príslušník VÚ 1038 Kežmarok 1979 – 1982 funkcie : VČ 1.tč, 5. tr. veliteľ / por. Ján Spišák / , 2. tpr. veľ. kpt. Alexander Sziller, P PV SZM / politruk / veľ. útvaru mjr. Mejzlík
  s pozdravom a úctou:
  pplk. v.v. Ing. Mgr. Vladimír Petrík
  p.s. Všetkých menovaných si ctím, keď som videl na fotografii videl Vlada Janečeka, pookriala moja vojenská duša.
  petrik.v: 15.2.2015 o 20:46
  ad: Ing.Jozef Žáčik KK:14.2.2015 o 16:33
  ” husté “
  petrik.v: 15.2.2015 o 20:44
  Oceňujem činnosť klubu v aktívnom pripomínaní si histórie.

  .

 • Vážení čitatelia webu bezpzlozky z dôvodu, že diskusia k vyjadreniam predsedu Klubu L. Mikuláš na ich VČS bola na webe ZVSR ako aj k článkom „Realita je taká, že z medajlí sa nenasýtime“, „ZVSR Klub NR-Zobor o dôsledkoch zmien stanov“, „Kto a komu sa má ospravedlniť„ cez skutočnosť, že v ničom nebol porušený ani jeden z deviatych bodov Zásad vedenia a komunikácie ne webovej stránke ZVSR webmajster webu ZVSR v rozpore s vydanými zásadami ÚR bezdôvodne vymazáva všetku diskusiu a zastavil aj komentáre k uvedeným štyrom článkom, ako aj ku všetkým ďalším článkom. Uvedená skutočnosť je v príkrom rozpore so zásadami komunikácie na webe z dôvodu, že ani jeden diskutujúci neporušil žiadny bod citovaných zásad.
  Pre názornosť citujem z uvedených zásad: „Pravidlá diskusie na webovej stránke Zväzu vojakov SR kontroluje trojčlenná komisia schválená Ústrednou radou Zväzu vojakov SR na čele, ktorej je člen ÚR“.
  Uvedená zásada je hrubo porušovaná dôkazom čoho je, že do hodiny bol môj príspevok na webe ZVSR vymazaný. Pýtam sa, akou kozmickou rýchlosťou pracuje trojčlenná komisia keď môj príspevok alebo aj príspevky ďalších diskutujúcich sú do hodiny vymazané?? Dôkazom čoho je, že táto komisia nemala čas ani možnosť medzi sebou komunikovať a takou rýchlosťou vymazať jednotlivé príspevky a promptne uzavrieť komentáre. Všetky príspevky boli amblok vymazané bez rozdielu či boli alebo neboli porušená citované zásady komunikácie. Odpoveď je jednoznačná. Komisia všetky príspevky bez rozdielu či boli alebo neboli zásady komunikácie porušené a všetky príspevky vymazala a komentáre uzavrela. Podľa môjho osobného názoru to komisia nemohla stihnúť a robí to jeden človek. Toto sú preukázateľné dôkazy porušenia uvedených zásad, porušenia ústavných práv na spravodlivé informácie, porušenia plurality názorov, pošliapavania demokracie čo je preukázateľne trestné.
  Týmto upozorňujem uvedenú komisiu, pokiaľ neupustí od preukázaného trestného konania v dohľadnej dobe na túto komisiu, prípadne na štatutára z uvedených dôvodov podám trestné oznámenie na preverenie uvedených skutočností. Uvedené skutočnosti nech webmaster a komisia nech považuje ako NÁVRH NA MIMOSÚDNE VYROVNANIE. Listinné dôkazy už má, sú uverejnené na obidvoch weboch. Zároveň ako svedkov mám pisateľov jednotlivých príspevkov ktoré boli vymazané z webu ZVSR. Pritom je zaujímavé, že ani jeden príspevok komisiou neprešiel? Všetky boli v rozpore s uvedenými zásadami, to je absurdné. Diskusia k téme VČS Klubu LM prebiehala aj v článku „Spojíme sa za spoločnú vec“ zverejnený na webe bezpzlozky. Z dôvodu, aby bola diskusia na jednom mieste som si dovolil uvedené články premiestniť na jedno miesto.

  Prekopírované z cenzurovaného webu http://www.zvazvojakov.sk/

  pplk. v.v. Ing. Ján Michrina: 13.2.2015 o 19:48</strong>

  Pre RSDr.Petra Kramarčíka z L.Mikuláša
  Peter – tykám Ti lebo sa poznáme. Uznávam Ťa ako skvelého fotografa a spolulezca z našich veľhôr – Vysokých Tatier počas voj. rehabilitácií vo VZ T. Zruby – už to je dávno akoby to už ani nebola pravda. Ak aj tak si nevieš spomenuť kto som (lebo funkciou rastie strata pamäti), tak pripomeniem – som Košičan jeden z dvojice vysoký a nízky. Ak netrpíš totálnou stratou pamäti tak si asi spomenieš. A nakoniec, sedel si za mnou pri príležitostí 20.výr. založenia ZV-SR a fotil ma.
  Je mi ľúto, ale ja nemôžem inak ako kriticky zaujať osobné stanovisko k tomu, akým spôsobom si referoval o výsledkoch VČS L. Mikuláš. Tvoje pôsobenie vo zväze pozorne sledujem – ver mi. A moj názor nie je veľmi lichotivý.
  Aj keď ZV-SR „vznikol“ v L.Mikuláši a Ty sa tým zrejme hrdíš – Ty si pri tom nebol. ZV-SR nevznikol, ako sa to verejne prezentuje iba v L.Mikuláši. Tam boli na Konferencii potvrdené iba orgány vedenia, dohodnuté pri rozdelení republiky vo Vyškove na Morave. Tam sme to delili. Bol si pri tom? Ja áno. Je to neodškriepiteľné. No Teba som nikdy nikde nevidel ani v evidencii nenašiel a to som bol člen ÚR.
  V L. Mikuláši zmenilo sa iba logo a pečiatky už zabehnutých klubov ZV – z povolania SR. Nemáš pravdu keď vo svojej správe, prerokovanej na VČS L.Mikuláš vo februári 2015 tvrdíš,že kluby Bratislavský/som jeho členom/, Nitra-Zobor, Banská Bystrica, Levice a ďalšie do počtu 18 sa neprávom dožadovali mimoriadneho snemu – nedošlo k tomu na „zásah“ prezidenta ZV-SR a Ty sa opovažuješ tvrdiť na VČS „svoje“ členstvo, že kluby zavádzajú na verejnosti? Zaspávaš kľukne po takýchto svojich tvrdeniach? To Ty svojimi nepodloženými argumentmi zavádzaš „svoj“ klub – členov klubu. No zamyslel si sa nad tým, že to môže byť obrátené garde?
  Čo ste Vy ako klub a Ty osobne urobili v tzv. horúcich dňoch, keď sa lámal chlieb o zásahoch do valorizácie? No absolútne nič. No nikto v tejto hektickej dobe o klub ZV-SR L.Mikuláš, o mená Kramarčík, Vatral, Czocher, Procházka ani okom nezavadil, totiž nikto z Vás na ničom sa v týchto otázkach nepodieľal. Hovoria Ti niečo zákony 595 a 328 – a čím ste prispeli aby nás neošklbali? No, iba ak tou pasivitou a pravdepodobne preto sa k Vám od prezidenta ÚR tie medaile v poslednom roku iba sypali. Kde ste boli keď prezident ÚR na rokovaniach ÚR útočil do tých, ktorí niečo robili, robia a chcú robiť pre ZV-SR? Kde ste boli, keď sa do nás navážala poslankyňa NR-SR Juriniová?!!!
  Ako člen KK ZVSR si nezaujal stanovisko a neoponoval klamstvám prezidenta predkladaným ako závery na rokovaniach ÚR, tak sa deformoval demokratický princíp združenia ZVSR.
  Ja nie som Ty, a preto ani nejdem tvrdiť že za nečinnosť by si mal byť vylúčený zo ZVSR, pretože si bol vo funkcii kontrolóra a mlčky si prizeral a nekonal, kto mlčí, ten svedčí!
  Veď nič z uznesení 8.snemu nebolo splnené, resp. nebolo splnené v stanovenom termíne. Dúfam, že je Ti jasné, že čítať vieme všetci a aj akosi sme gramotní. Všetko sa po 8.sneme robilo, menilo, vykonávalo podľa ľubovôle prezidenta ZV SR a jeho najbližších a tam patríš aj Ty a právom. Ako člen Kontr. komisie -nezávislý od ÚR si mal zasiahnuť proti nesplneniu uznesení 8.snemu. Kam si sa to schoval?!!!
  A teraz mravouka – Tvoja a od Teba. Žiješ si asi veselo ale poriadne odtrhnutý od reality. Napádaš na vašej VČS členov iných klubov ako p.Badu, p.Šamaja, p.Kolena, ktorému dokonca navrhuješ aby sa ospravedlnil!
  No, Tvoje nezmysly sa ďalej komentovať ani nedajú.
  Ale mal by si vedieť to čo bolo zrejmé už pri zakladaní ZV SR, že nie je zväzom iba pre tých, ktorí majú najviac členov a menia kľúč delegátov na snem podľa ľubovôle. ZV SR je občianske združenia, spoločenská organizácia, ktorá musí spĺňať podmienky byť podľa zákona spoločenskou organizáciou, no musí podľa zákonov prislúchajúcich k tomu schváliť na sneme základný Zákon – a to Stanovy ZV SR v súlade so zákonmi. Ale to je už na na dlhšiu diskusiu, ktorá začala prebiehať v marci minulého roka. Zúčastnili sa jej odborníci a ďalší tzv. odborníci to zahodili do koša. Nuž čo na to Ty p. predseda Klubu LM? Máš chuť sa so mnou o niečo sporiť? Tak mi povedz, ako kontrolór, prečo začali miznúť z web stránky zväzu komentáre, ktoré neboli ničím dehostenujúce? O tom že neboli som pripravený kedykoľvek dokázať, mám ich všetky v archíve, na rozdiel od Teba ako Kontrolóra ÚR, ja som sa archivácii venoval posledné 4 roky 24 hod. denne!).
  Prekvapuje ma aj to, že z funkcie Kontrolóra pred 2 rokmi odstúpil Váš nominant, dlhoročný predseda KRK ZVSR, ktorý sa pri slávnostnom obede pri 20. výročí za mojej prítomnosti vyjadril, citujem: „ … ale webmajster by nemal na webe toľko tých komentárov mazať…“. To bolo v dobe keď sa lámal chlieb ku zmenám zákona 328 a v komentároch, často nervóznych, sa objavovali aj vulgárne slová. Vtedy hovoril tak, a teraz podporuje on, člen Vášho klubu umlčanie diskutérov – inkvizíciu? Hon na členov aby nevyjadrovali svoje názory?
  Teraz miznú nie len komentáre ale aj celé články klubov. Toto, takýto zásah do demokratických práv členov – všetci máme právo slobody prejavu – je mimo pôsobnosť KRK ZVSR???! A ty ako člen KK mlčíš!
  O tom ste sa mali „pobaviť“ na Vašej VČS za prítomnosti hlavného ideológa ÚR ZVSR.
  pplk.v.v.Ing.Ján Michrina /KE/BA/

  petrik.v napísal: 13. február 2015 v 16:16
  na webe normalizátorov už komentáre uzavreli, ale názor nezadusíš.
  Prečítal som si materiály z VČS klubu LM. Chápem loajálnosť, veď LM je bašta vojenského školstva, výkladná skriňa vojenskej disciplíny a ASR.
  ad : VČS klubu LM
  Pocitovo: ” členovia klubu ZV v LM buď nevedia a nevidia, alebo sú v područí bašty vzdelávania “. Človek vzdelaný a rozhľadený by neodsúdil novodobých ” 2000 slov ” , ” disidentov z BA a iných nepriateľov “, nepodporoval by zákaz webu, cenzúru, diskutoval by, nie “normalizoval”.
  ad: Kolen Milan
  Kolen nemá obité kolena na rozdiel od “urazených”. Len si dovolil povedať svoj názor a ísť si za ním, nie pre osobný prospech, ale v prospech všetkých bývalých a súčasných príslušníkov ozbrojených zložiek.
  /také klasické : urob krave dobre, okadí ti ruku /

  Milan Faltin napísal: 13. február 2015 v 16:08
  Zariekol si to Jozef, gumy fungujú. Ale je piatok-trinastého… Už je všetko preč, nie iba komentáre jednotlivcov ale aj komentár klubu Nitra-Zobor:

  Tu je: • Klub Zobor Nitra: 13.2.2015 o 12:16
  Stále platí, že niektorí ľudia si myslia, že majú čisté svedomie, ale to čisté je iba pre ich “krátku” pamäť. Na Konferencii k návrhom nových základných dokumentov dňa 24.10.2014 sa z vystúpení delegátov robil zvukový zápis. Doporučujem pánovi RSDr. Petrovi Kramarčíkovi, aby si nechal tieto záznamy vystupujúcich “prehrať” a porovnať ich s tvrdením v Správe o rokovaní VČS ZVSR, klub Liptovský Mikuláš – časť, kde kluby Bratislava, Nitra a Banská Bystrica sa podľa neho snažili presadiť svoje požiadavky za každú cenu. Mimochodom povrchnosť autora textu uvedenej Správy p. Kramarčíka sa prejavila aj v tom, že ani nepozná oficiálny názov klubu t.j. Nitra – Zobor.
  Na Konferencii 24.10.2014 sa vo svojom vystúpení p. Kramarčík pýtal, prečo sa vlastne majú meniť súčasné hlavné dokumenty? Uvediem mu preto aspoň tie hlavné dôvody:
  1. Pretože si vedenie ZVSR vykladá Stanovy a ďalšie tri hlavné dokumenty prijaté na 8. sneme Zväzu v duchu individuálnych záujmov. Konkrétne zmenilo Uznesenie a zo Sociálne právnej komisie vytvorilo Sociálne – zdravotnú komisiu, že nerešpektovalo Uznesenie z 5. zasadania predsedov klubov, že Zväzová rada zložená s predsedov klubov sa bude podielať na troch rozhodujúcich oblastiach činnosti ZVSR t.j. plánovaní, rozpočte a vzájomnej informovanosti. Zväzová rada bola prezidentom zvolaná 7 (slovom sedem) mesiacov po 8. sneme Zväzu a svojim charakterom mohla už iba konštatovať situáciu v uvedených troch základných oblastiach. V ničom sa na I. ani na II. zasadaní Zväzovej rady v porovnaní s poradami prezidenta a členov ÚR s predsedami klubov, nič nezmenilo.Pretože prezident a ÚR zmenila retroaktívne a svojvoľne aj časť textu Rokovacieho poriadku ZVSR a na základe aj toho, zamietla žiadosť 18 klubov o zvolanie Mimoriadneho snemu.
  2. Preto, aby Kontrolná komisia, ktorej členom je aj p.RSDr. Peter Kramarčík pracovala nezávisle od vedenia ZVSR a plnila úlohy vyplývajúce jej zo Stanov aj v kontrole dodržiavania Stanov a ostatných vnútro zväzových noriem. Porušenie Uznesenia z 8. snemu v časti uvedenej v bode 1. mala kontrolovať. O povrchnosti Kontrolnej komisie svedčí aj skutočnosť,že z kontroly člena tejto komisie v našom klube Nitra-Zobor ohlásenej 14.11.2014 a uskutočnenej 15.11.2014, nemáme doteraz t.j. štyri mesiace po jej vykonaní, žiadnu oficiálnu písomnú Správu. Rovnako v Správe jej predsedu na II. zasadaní Zväzovej rady 20.11.2014 o tejto kontrole nebola zmienka a ak boli niektoré informácie o našom klube napr. neodvedenie časti z členských príspevkov, boli uvedené klamlivo. Povrchnosť, povrchnosť a v tejto komisii pracuje aj predseda klubu L. Mikuláš RSDr. Peter Kramarčík.
  Záver: Aj my si vyhradzujeme právo a po schválení na VČS Klubu, poveríme nášho delegáta vystúpiť s argumentami na Mimoriadnom sneme ako a kto porušil Stanovy a základné dokumenty prijaté na 8. sneme ZVSR, kto mal konať a nekonal, kto sa svojou konkrétnou činnosťou zaslúžil o skutočné zájmy sociálnej, právnej a zdravotnej starostlivosti pre členov ZVSR, lebo z tých, ktorých navrhuje klub Liptovský Mikuláš do vedenia ZVSR, ako kandidátov na Mimoriadny snem , to nikto nebol. Ak sa mýlim, prosím informáciu a ja sa ospravedlním. Takéto ospravedlnenie však by mal od RSDr. Petra Kramarčíka dostať v súčasnej dobe Dr. Milan Kolen, ktorý je okrem iných našim kandidátom, navrhovaným do Prezídia ZVSR.
  Do vedenia ZVSR chceme osobnosti, ktoré preukazujú skutočnú odbornosť a zanietenosť pre záujmy väčšiny členov v kluboch Zväzu. Ktorí naše záujmy prakticky riešili ako členovia klubov a nie ľudí, ktorí si iba nájdu “čas” a stanú sa členmi delegácii reprezentujúcich ZVSR v zahraničí, lebo aj takých máme v súčasnosti vo vedení ZVSR. Na našu VČS “nemôže” vraj prísť z vedenia Zväzu nikto. Nechcú poznať, čo členov klubu Nitra – Zobor skutočne trápi a čo od vedenia žiadame ? Stačí im, že sme za dobu našej 6 ročnej existencie odviedli celkom 957,20 € z členských príspevkov a celkom 1.165,55 € od darcov 2% daní, s ktorými v zmysle smerníc disponovalo iba vedenie ZVSR.
  F.Chuda, ZVSR, klub Nitra – Zobor.

  pplk.v.v. Ing. Jozef Šamaj: 13.2.2015 o 14:48 “To isté je aj so zrušením webovej stránky, kde sa do diskusie zapájajú aj p. Šamaj, Faltin, Pálfi a Bada.” – nemám námietku, pokiaľ sa týka toho, že sa zapájam do diskusie….mal by som námietku ak slová “to isté je…” by malo znamenať, že klamem a zavádzam! Nie som si vedomý jediného klamstva, ktoré by som mal uverejniť. To by som si nedovolil.
  Čo sa týka Milana Kolena – on sa nepotrebuje dať obhajovať inými, vie aj sám, ako na to. Ale – ak si odpustím vymenovanie jeho zásluh – verím, že ani členovia Klubu LM mu ich nechcú brať (keby aj chceli, tak to proste nejde, fakty nepustia) – tak obviniť ho z klamstva a zavádzania, to je trocha siná káva pre každého kto Milana pozná. Ak som si dobre prečítal čo p. Kramarčík napísal, tak je tam spomenuté ako klamstvo iba odvolanie p. Juneka s odvolaním sa na jeho list…aké ešte klamstvo? Čo sa týka “klamstva” o odvolaní p. Juneka – ako to naozaj bolo – to vie najlepšie sám p. Junek a samotná Zväzová rada. Ja som pri tom nebol, ale ak by to, čo Kolen napísal bolo klamstvo, tak som presvedčený, že p. Junek by to sám od seba dal “na pravú mieru”..pretože sa však p. Junek postavil na stranu Milana Kolena, verím že ani v tomto Kolen neklamal….takže páni z LM – trocha vážte slová, neurážajte bez dôkazu, bez dôvodu, pretože potom to vyzerá ako zle splnená objednávka…. Vás je v klube viac ako 300, chce mi niekto tvrdiť, že ste všetci jedného názoru? Každý má na všetko rovnaký náhľad? Asi nie, takže ak je medzi vami niekto čo nesúhlasí s názorom druhého – urážate ho? Nadávate mu? Obviňujete ho z klamstva?? Ak nie, tak tak prosím nerobte ani voči iným členom Zväzu. Ak to tak robíte aj v rámci vášho klubu, potom ľutujem vašich členov…. Všetko sa dá riešiť v kľude, bez urážania a obviňovania.
  Napriek tomu si dovolím pozdraviť celú členskú základňu Klubu LM, najmä p. Haira, ktorého som zažil ako študent…Liptov je krásny kraj, nekazte mi nepremyslenými slovami spomienku naň a na jeho obyvateľov. Ďakujem.

  • Miroslav Pršala: 13.2.2015 o 11:23
  Nepochopím, že môže ešte dnes niekto uvažovať tak, ako kolegovia v Liptovskom Mikuláši. Buď je za tým absolútna neznalosť problematiky, prípadne kamarádšofty so súčasným vedením zväzu alebo strach, že prídu o teplé miestočká na akadémii, kde si väčšina z nich určite privyrába k svojim plukovníckym dôchodkom a starobným dôchodkom, ktoré pre nich vydupal Dr. Kolen, keď by im na zdieľanie nespokojných postojov v zväze prišlo vedenie MO, kde má súčasný predseda určite veľa kontaktov.

  Miro Palfi napísal: 13. február 2015 v 11:15
  Ešte pre záujemcov, aby sme si v rámci plurality názorov mohli každý pre seba vytvoriť svoj vlastný názor.Prevzaté zo stránky ZV SR. http://www.zvazvojakov.sk/2015/02/sprava-o-rokovani-vcs-zvazu-vojakov-sr-klub-liptovsky-mikulas/

  • Milan Faltin: 13.2.2015 o 10:57
  Jak sa tak dívam a čítam, tak nebyť Kolena, Badu, Šamaja, Palfiho a mňa, tak v tom LM, po rozdaní metáľov asi nebolo sa o čom baviť. Všetko BZ ???

  Miro Palfi napísal: 13. február 2015 v 10:49
  Prenesené zo stránky ZV SR Realita je taká, že z metálov sa nenasýtime!
  13. február 2015 | Autor: Klub Bratislava
  Klub Bratislava sa ohradzuje proti vyhláseniu z VČS Klub Liptovský Mikuláš keď sa v Správe a diskusii zaoberajú hľadaním „triedneho nepriateľa“ iba preto aby „konzervu“ nedajboh niekto už viac neotváral.
  Nenašli sme v histórii viac arogancie voči členom ZVSR ako v Správe z VČS LM, v ktorej si predstavitelia klubu osobujú právo a doporučujú kto má alebo nemá Občianske združenie – Zväz vojakov SR opustiť. Nikde v stanovách sa nenachádza článok o starších („zakladajúcich“) a novších („rozbíjačských“) kluboch ani o väčšom či menšom práve na zotrvanie v ZVSR.
  Dvadsaťtri rokov od vzniku ZVSR, to je celá jedna ľudská generácia, o celú ľudskú generáciu sa svet pohol, iba generácia z LM to nechce pochopiť? Nechce pochopiť že v posledných rokoch vzrástla autorita klubov vo Zväze, že sa početne rozrástla členská základňa, že sme dokázali pre starnúcich vydupať aké-také valorizácie napriek snahám o zdanenie dôchodkov? Akoby vedenie klubu LM malo pred očami vlčiu hmlu, ktorá sa mieša z nenávisťou proti všetkému novšiemu. Netreba isť ďaleko do histórie a vidíte celé desaťročie stagnácie ZVSR, odchody klubov zo ZVSR (Senica), dokonca aj rozpad klubov ktoré nemali silu bojovať so zväzovou mašinériou a nevideli východisko (Trnava, Rožňava, Lučenec..).
  Nenapádajte nás, členovia klubu Bratislava, ani klubov Nitra-Zobor, Banská Bystrica, Sereď, Považská Bystrica, Levice, Brezno a ďalších 18 až 20 klubov, nemajú a nemali mocenské ambície. Rovnako ich nemá ani Dr. Milan Kolen, do ktorého sa obúvate, tento človek urobil v posledných štyroch rokoch viac ako hociktorá dobre financovaná inštitúcia a potvrdiť to môžu tisíce spokojných dôchodcov. Naopak, je ťažké získať schopného človeka do zodpovednej funkcie, je potrebné každého presviedčať, pretože zodpovedný výkon to je obeť a služba nám všetkým (reprezentáciu by sme najradšej prenechali už „zabehnutým“ ale ani to nejde).
  V reforme sa nedá ustúpiť, činnosť prezidenta a prezídia musí byť pod kontrolou a nie ako bolo doteraz Snemom raz za 4 roky. Činnosť vedenia musí byť kontrolovaná demokratický – to zn. ľuďmi ktorý zodpovedajú za kluby, štatutármi a nie ad hoc zvoleným členom, ktorý na rokovaní Zväzovej rady sa bude na niekoho odvolávať že sa musí opýtať atď. Slovo predsedu klubu musí mať svoju váhu.
  Uctievajme sa ďalej, udeľujme si metále aj naďalej, ale nechajme pracovať vo vedení Zväzu tých, ktorí nám starnúcim, zabezpečia aj niečo viac a pre nastupujúcu generáciu dôchodcov dokážu zabojovať o dôstojnú starobu cestou sociálneho a zdravotníckeho zabezpečenia.
  Realita je taká, že z metálov sa nenasýtime.

  Jaroslav Junek: 13.2.2015 o 10:16
  Málo kedy reagujem a zapájam sa do diskusie spôsobom vnútorného psychického rozpoloženia. Pokiaľ chceme problémy riešiť, tak je nutné viesť kompetentnú a vecnú diskusiu bez osobných útokov a osočovania. Kolegovia z Liptovského Mikuláša žiadajú Milana Kolena aby sa ospravedlnil. Nie Milan Kolen, ale Milanovi Kolenovi by malo byť adresované ospravedlnenie Je zaujímavé, že pre kolegov z Liptovského Mikuláša sa stáva objektom útokov človek, ktorý urobil pre VD spolu s aktivistami bratislavských občianskych združení s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám a bezpečnostným zborom tak významnú prácu, ktorá priniesla pre VD spravodlivé vyplácanie starobných dôchodkov. Teda aj tých starobných dôchodkov, ktoré poberajú VD v Liptovskom Mikuláši. Alebo si mám myslieť, že sa v povedomí a postojoch niektorých členov klubu v L. Mikuláši za posledných dvadsať rokov nič nezmenilo ? Správne je konštatované P. Badom, že realita sa zmenila. Hovorím o realite spoločenskej a realite v samotnom ZV SR. Preto je potrebné reagovať na nové výzvy predovšetkým zmenou myslenia a zmenami v spôsobe našej práce.

  Miro Palfi: 13.2.2015 o 10:09
  Som prekvapený, že sa ešte nájde výsluhový dôchodca, ktorý nevie, čo urobil Dr. Milan Kolen pre VŠETKÝCH a je jedno z ktorého silového rezortu.O to zvlášť prekvapuje, že to nevedia poniektorí výsluhoví dôchodcovia u vojakov. Pre tých, ktorí to nevedia, DOPORUČUJEM SAMOŠTÚDIUM tém, uvedených na úvodnej stránke.Aby boli v obraze, ktorý im zjavne chýba.Bez urážky.

  Koniec monitoru z cenzúrovaného webu prezidenta šveca.

 • Základný rozdiel vidím v účinnosti pomoci výsluhovým dôchodcom, členom i nečlenom ZVSR, ktorú nezištne poskytuje pán Dr. Milan KOLEN a niektorým, čo túto pomoc spochybňujú. Pýtam sa prečo pán RSDr. Peter Kramarčík ?
  Fero Chuda.

 • “Keď sa to tak zoberie, webmajster tam odoprel predsedovi Klubu LM reagovať na Milanovu obhajobu….”Ale čo som si všimol, na tomto webe môže reagovať ktokoľvek, teda aj predseda Klubu LM .Chcel som tam napísať príspevok, ale môžem potvrdiť …/komentáre sú uzavreté/. :good:

 • Neviem, kto má záujem na tom,aby tento článok nebol na starom webe zviditeľnený diskusiou. Keď sa to tak zoberie, webmajster tam odoprel predsedovi Klubu LM reagovať na Milanovu obhajobu….
  Je veľmi dobré porovnať si čo hovoril p. Kramarčík a o čom píše Kolen -- potvrdzuje to starú pravdu, “keď dvaja hovoria o tom istom, nemusí to byť to isté” ……. :good:

 • Spôsobili všeobecný zmätok a snažia sa uplatniť princíp :- odmeniť vinníkov a potrestať nevinných a nezúčastnených.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: