Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Analýza stavu po vykonaných VČS klubov I. časť.

Tento článok som 13.3.2015 zavesil na web www.zvazvojakov.sk , bez náležitého vysvetlenia zo strany ÚR bol článok vrátane príspevkov  z webu VYMAZANÝ. Považujem to za ďalšie pošliapanie práv člena ZV SR, keď mi nebol doručený žiadny záver – zápis –  z rokovania ÚR alebo redakčnej rady v čom som porušil “Zásady vedenia komunikácie …”. Z uvedeného dôvodu dávam tento článok na vedomie širšej verejnosti na tomto webe bezpzlozky, čo som pôvodne nemal v úmysle. Boli však hrubo pošliapané moje práva ako i právo kritizovaných vyjadriť sa ku mnou predloženej analýze.

15.3.2015    M. Kolen

 

OBSAH ČLÁNKU a KOMENTÁRE K NEMU:
Ako vedúci analytickej skupiny SZK ZVSR na základe mojej účasti na niektorých VČS klubov, správ klubov z VČS zverejnených na webe, diskusie na webe ZVSR, názorov členov, ako aj listinných dôkazov som spracoval túto analýzu ktorú predkladám členskej základni na vedomie a k posúdeniu.
Pri analýze som vychádzal zo zmenenej situácie v spoločnosti od vzniku ZVSR, z aktuálnej situácii v ZVSR, ako aj z nutnosti obhajovania sociálnych práv členov ZVSR a boja proti diskriminácii ako napríklad sú:
– Z vekového priemeru asi 70 rokov, so sociálneho zloženia, z aktuálnych potrieb členskej základni, z avizovaného úbytku členov, z preukázateľného nezáujmu profesionálnych vojakov a VD mladších ročníkov o vstup do Zväzu. Vychádzam tiež z faktu, že asi 70% našich členov nemá a neovláda internet, z tohto dôvodu nemá aktuálne informácie o dianí a potrebách ZVSR. Pritom otázne je ako často, dôsledne a do akej hĺbky tí čo majú internet sledujú informácie na webe. Mnohí majú iba minimálne informácie, prípadne majú čiastkové, informácie od autorít ktorými pre nich sú predsedovia klubov a len od nich záleží ako reálne ich informujú. Niektoré informácie sú neúplné, polopravdivé, zavádzajúce, dezinformujúce od rôznych šíriteľov pričom mnohé sú aj z úst najpovolanejších to zn. členov ÚR.
– Z dôvodu nerešpektovania, neriešenia aktuálnych problémov členskej základni, bráneniu sa progresívnym zmenám, reforme, zvolaniu MS sa členovia ako aj niektoré kluby po 8. sneme, ale aj na niektorých VČS kriticky vyjadrujú ku konzervatívnej práci prezidenta a ÚR, čo smeruje k možnému ukončeniu členstva vo Zväze niektorými členmi, ale aj klubmi, o čom sa vyjadrili na webe ZVSR. Profesionálny vojaci ale hlavne mladší VD z dôvodov, že činnosť ZVSR ich neoslovila, nemajú záujem o vstup do ZVSR. Z dôvodov starnutia členskej základni, prirodzeného úbytku, malého prírastku členov hrozí postupný zánik ZVSR. Aké bude ďalšie smerovanie Zväzu je závislé od záverov MS, či činnosť Zväzu sa bude uberať konzervatívnym alebo progresívnym smerom , je v rozhodujúcej miere priamo závislé od voľby osobnosti prezidenta ZVSR.
– O objektívnej nutnosti vykonania zmien v dokumentoch pred 8. snemom ZVSR prebehla vnútro zväzová diskusia z ktorej návrhy neboli v podmienkach ZVSR analyzované. Od 8. snemu prezident a ÚR prijímali závery v rozpore s požiadavkami väčšiny klubov. Z dôvodu ignorovania záverov 8. snemu (napr. do 1.12.2013 mala byť vytvorená sociálno-právna komisia ZVSR -nesplnené, v Pláne činnosti ÚR na rok 2014 z 9.1.2014 sa objavila úloha v rozpore z Programovým zameraním, sedem mesiacov bola ignorovaná úloha o vytvorení Zväzovej rady a nič nenasvedčovalo tomu žeby vytvorenie ZR a príprava pre konanie MS bolo zo strany prezidenta brané vážne, čo sa neskôr plne potvrdilo na 1. rokovaní „predsedov klubov“ a tak sa stalo že z obavy o ďalší vývoj v ZVSR rástla nedôvera v nové vedenie, v prezidenta a ÚR.
– Na členskej schôdzi klubu Levice vznikla „Levická výzva“ za zvolanie MS, ktorá podľa niektorých názorov vznikla predčasne, ale ku ktorej sa postupne v júni 2014 už hlásilo 18 klubov. Ani kluby nemali v úmysle prípravu reforiem „uponáhľať“, konanie prezidenta a ÚR ich k tomu doslova popoháňalo. Žiadosť klubov o konanie MS bola prezidentom zamietnutá, k čomu použil nezmyselné argumenty, ktoré si nechal udobriť legislatívnou komisiou a následne aj ÚR ZVSR. Boli pošliapané demokratické práva žiadateľov o zvolanie MS nech ich prezident zdôvodňuje akokoľvek. Citujem zo Stanov ZVSR článok 7. písmeno f) „MS zvoláva ÚR na základe vlastného rozhodnutia, alebo žiadosti aspoň 1/3 klubov“. Z dôvodu, že o zvolanie MS podalo žiadosť ďaleko viac ako 1/3 klubov t.j. 18 klubov, ÚR nemal inú možnosť než zvolať MS!!! Viedlo to k ešte väčšej nedôvere členskej základne voči vedeniu ZVSR.
– Ďalším príkladom ako postaviť členskú základňu proti reformám vo zväze boli aktivity prezidenta a ÚR, ale aj niektorých predsedov klubov na jar 2014 na členských schôdzach, ktoré boli smerované proti zvolaniu MS, ako aj proti zmenám Programového zamerania a Stanov ZVSR, čo je nevyvrátiteľným faktom, na čo si všetci dobre pamätáme. ÚR na to úmyselne zabudla! Kluby sa však nenechali a k reformám sa pridávali stále ďalšie kluby až doslova dohnali prezidenta a ÚR, aby vytvorili komisie pre zmeny základných dokumentov. Komisie si vytvorili Plány činnosti tak, aby stihli vypracovať dokumenty do júna 2014 – čo aj splnili. Evidentne bol prejavovaný nezáujem prezidenta ale aj niektorých klubov (LM, ZV) o pomoc pri tvorbe Stanov, neunúvali sa ani poskytnúť členov do komisie. To nie sú „konšpiračné“ úvahy ale fakty. Opýtajte sa členov komisie.
– Na 5.zasadaní ÚR boli vydané Pokyny k Výročným členským schôdzam a organizačnému zabezpečeniu MS. Cynizmom sú prezidentom vydané „Tézy“ pre delegátov na VČS klubov keď si prezident a ÚR pripisujú zásluhy ku ktorým boli prezident a ÚR doslova donútený klubmi tieto realizovať, napr.:
– ustanovenie komisií k príprave základných dokumentov;
– zvolanie konferencie k zmenám dokumentov;
-ako aj zvolanie MS.
Je si treba uvedomiť, že prezident a ÚR podľa Stanov čl. 7. písm. f) NEMALI INÚ MOŽNOSŤ, NEŽ ZVOLAŤ MIMORIADNY SNEM, BOLA TO ICH POVINNOSŤ!
Analyzujme ďalej kvalitu práce prezidenta a ÚR, pretože neverím že niekto z ÚR túto analýzu a poučenie z nej urobí:
– ÚR na 6. zasadnutí 17.12.2014 po predložení predsedom komisie p. Krištofíkom a p.Palaiom, komisiami spracovaných dokumentov z konferencie, na jedinom zasadaní na ktorom bola desiatka iných bodov rokovania, prejednala zmeny v Programovom zameraní a Stanovách ZVSR, na ktorých komisia pracovala iks hodín než dospela ku konsenzu, tak toto budí vážne podozrenie a nenapovedá to o vysokej kvalite rokovania ÚR ZVSR. Pre zaujímavosť uvádzam o čom všetkom sa na zasadaní „rokovalo“.
1.) Zahájenie
2.) Správa o činnosti predsedníctva ÚR ZVSR
3.) Vyhodnotenie Uznesenia zo 5. zasadania ÚR ZVSR
4.) Správa o výsledkoch rokovania so Zväzovou radou ZVSR dňa 20.11.2014
5.) Správa o využívaní webovej stránky ZVSR v prospech ZVSR
6.) Správy pracovných komisií k základným dokumentom, ich schválenie ÚR
7.) Správy poradných komisii o svojej činnosti k 30.11.2015.
8.) Zámer 17. rokovania predsedov vojenských Zväzov krajín V4
9.) Informácia mjr. Baranca o záveroch školenia Euromilu v Bruseli
10.) Prerokovanie návrhov na udelenie medaile ocenenia „Hviezda ZVSR“
11.) Rôzne
12.) Prijatie uznesenia
– Úprava Programového zamerania a Stanov je prvý krát uvedená Správe o činnosti Predsedníctva ÚR z 8.1.2015. Zaujímavá je skutočnosť, že s vykonanými úpravami v Stanovách nesúhlasia ani niektorí členovia ÚR a kluby ktoré v ÚR alebo KK majú svojho člena, ako napríklad sú Zvolen (Baran), Prešov(Palai), ako aj L. Mikuláš (Kramarčík)- pozrite si výsledky schôdzí na webe ZVSR. Majú na to plné právo. Na základe štúdia uvedených dokumentov konštatujem, že prezident a ÚR preukázateľne zavádza členskú základňu keď tvrdí že sa dokumentmi ÚR vážne zaoberala. Kto?, p. Drotár, p. Švec, p. Baran? a kedy? vo vyčlenených cca 30 minútach?. Má snáď niekto z členov ÚR patent na rozum alebo kybernetický rozum a dokáže v priebehu jedného rokovania zmeniť a rozhodnúť o niečom čo 8 členná komisia tvorila pol roka?
– V rámci pokynov predsedom klubov k príprave VČS boli dňa 7.1.2015 zaslané ÚR upravené dokumenty, avšak bez dokumentov prerokovaných, odsúhlasených konferenciou, ktoré klubom (chvalabohu) zaslal predseda Zväzovej rady pplk. v.v Ing. Mojmír Hloch.
Pýtam sa:
1. Stanovy boli údajne upravené na 6. zasadnutí ÚR 17.12.2014, alebo, predsedníctvom ÚR dňa 8.1.2015, kde táto skutočnosť je napísaná v Správe o činnosti zo zasadnutia predsedníctva 8.1.2015? Tak kedy?
2. Je správne keď prezident nerešpektoval demokraticky spracované návrhy stanov a dokumentov komisiami a prerokované konferenciou a tieto vo veľkom rozsahu zmenil?
3. Je správne že prezident dokumenty spracované komisiami nezaslal predsedom klubov k prerokovaniu na VČS, len dokumenty upravené Predsedníctvom ÚR?!
4. Má prezident právo nerešpektovať kolektívne názory komisií, výstupy z konferencie, ako aj nezaujať stanoviská k vzneseným pripomienkam členov a predsedov klubov, čo sa stalo bežnou praxou?
5 . Prečo prezident a ÚR neboli rovnako iniciatívni a nevykonal žiadne opatrenia proti diskriminácii členov nášho Zväzu v roku 2014 (zákaz práce dôchodcom nad 65 rokov, k bezplatnej preprave vlakom invalidných VD, vdovských vdoveckých VD, sirotských VD, 50 % zľavy pre pracujúcich atď., zákaz práce dôchodcom nad 63 rokov)?
Názory kde je pravda si prosím urobte sami. Ďakujem.
Pokračovanie zavesím na web o dva dni.
pplk. v.v. Dr. Milan Kolen, člen ZVSR, vedúci analytickej skupiny SZK ZVSR

 

—————————————————-

Analýza stavu po vykonaných VČS klubov II. časť

17. marec 2015 | Autor: Milan Kolen, člen ZVSR,klub Poprad
Poznámka na úvod: Tento článok nebolo možné zavesiť na www.zvazvojakov.sk pod autorstvom Klubu Poprad, nakoľko prístup Klubu Poprad bol na tento web znemožnený. Z uvedeného dôvodu sme požiadali Klub Bratislava o jeho uverejnenie na tomto webe.

Autor: M. Kolen
Vážená členská základňa ZVSR pravdepodobne z dôvodu nepochopenia, alebo až prílišného pochopenia cieľa , miesta, úlohy a významu mojej I. časti analýzy pre zhodnotenie stavu v ZVSR došlo dňa 14.2.2015 o 20.55 hod. k jej vymazaniu z www.zvazvojakov.sk spolu so 6 príspevkami. (Analýza bola na webe zverejnená 13.2.2015 asi o 18,00 hod:). Z uvedených dôvodov objasním cieľ a dôvody spracovania analýzy, jej zmysel a význam pre členskú základňu Zväzu.
Ako uvádzam už v I. časti analýzy, od vzniku ZVSR do súčasnosti došlo k podstatným zmenám v spoločnosti na čo objektívne musí reagovať aj ZVSR. Z dôvodu, že takúto analýzu pravdepodobne nevykonala ÚR (nezverejnila ju) ako člen ZVSR, vedúci analytickej skupiny som si pokladal za svoju povinnosť analýzu vykonať a predložiť ju členskej základni k posúdeniu.
Ďalej, za posledné roky došlo k podstatným zmenám a snahám niektorých štátnych orgánov obmedziť naše zákonné práva čo sa prejavilo vo 24 diskrimináciách slúžiacich profesionálov a VD vojakov, PZ, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov a pritom v roku 2014 ÚR v boji proti trom novým diskrimináciám ÚR neurobila vôbec nič. Všetky právne kroky vykonali jednotliví členovia ZVSR bez podpory prezidenta.
Ďalším cieľom bolo, aby sa členská základňa, predsedovia klubov, prezident a ÚR vážne zamysleli nad stavom v ZVSR a vyvodili si konkrétne závery pre ďalšie smerovanie a činnosť Zväzu. Ako sa po zverejnenej analýze znovu ukazuje, tieto ciele pravdepodobne vôbec nepochopila, alebo z dôvodu nedostatku informácií nechce pochopiť malá skupina členskej základne, niektorí predsedovia klubov, niektorí členovia ÚR ale čo je najdôležitejšie, najmä prezident ZVSR. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že sa vôbec nesnažili nad analýzou ani zamyslieť, zobrať si z nej možné poučenia pre ďalšie smerovanie ZVSR, pre prácu ale hlavne vyvodiť konkrétne, reálne závery pre ďalšie skvalitnenie svojej práce v prospech Zväzu. Stal úplný opak! Dôkazom toho je v komentári reakcia člena ÚR Ing. Mariána Palaia, ktorý ukazuje, že absolútne nechápe cieľ, miesto a úlohu analýzy. Podotýkam, že na svoj názor má plné právo, ako aj na jeho zverejnenie na webe. Dňa 14.3.2015 o 14,01 hod. som na webe ku kritike svojej osoby zverejnil moje stanovisko ktoré asi po 2 hodinách bolo vymazané. O 18,58 som príspevok znovu zverejnil. Vrcholom nepochopenia cieľa, miesta a úlohy analýzy je reakcia prezidenta ZVSR a webmajstra www.zvazvojakov.sk, v jednej osobe, že najskôr dňa 14.3.2015 asi po 2 hodinách vymazal môj príspevok. Po opätovnom zavesení môjho príspevku o 18,58 hod. o 20,55 hod. vymazal celú analýzu aj so 6 príspevkami od klubov a členov ZVSR, vrátane Palaiovho príspevku. Toto všetko je zverejnené tu na www.bezpzlozky.eu: „Analýza stavu po vykonaných VČS klubov I. časť“.
Pýtam sa členov ÚR ZVSR:
1. Ako člen ZVSR, mám právo na webe ZVSR vyjadriť sa ku kritike svojej osoby?
2. Zároveň ako vedúci analytickej skupiny SZK ZVSR mám právo spracovať takúto analýzu a zverejniť ju našim členom, prezidentovi a ÚR k zamysleniu sa, prípadne k urobeniu si svojich záverov pre skvalitnenie práce?

.

Uverejňujem II. časť analýzy
Kolegovia, členovia ZVSR dovolím si pokračovať v avizovanej II. časti analýzy stavu ku ktorej som dospel na základe faktov ako som uviedol v I. časti. Dávam na vedomie, že v prípade jej vymazania na www.zvazvojakov.sk ju bez úprav zavesím na webe www.bezpzlozky.eu.

Venujem sa v nej aj otázkam či prezident a ÚR rešpektujú názory členskej základni a bojujú proti diskriminácii VD a majú o nich aspoň vedomosti:

– Prezident a ÚR sa nevyjadrili k desiatkam vznesených pripomienok, návrhov členov a prispievateľov na tomto webe. Čo je však ďaleko závažnejšie, dlhodobo ignorovali aj pripomienky predkladané klubmi, ako napríklad predloženie 6-tich písomných pripomienok, návrhov a podnetov z klubu Nitra-Zobor v období od decembra 2013 do septembra 2014. Ich obsahom bolo upozornenie na konkrétne porušovanie a neplnenie článkov Uznesenia 8. snemu ZVSR. Odpoveď podpísaná prezidentom z 18.11.2014 je len na jednu z kontextu vytrhnutú otázku Rada klubu a členovia klubu neprijali takúto odpoveď za dostačujúcu na všetkých 6 predchádzajúcich podnetov a klub stratil vo vedenie Zväzu dôveru a úctu.
– Proti útokom na VD od podpredsedníčky NRSR Eriky Júrínovej v NRSR a v médiách Ondrejcsáka, a ďalších redaktorov sa s celou radou žiadostí ústavným činiteľom, poslancom NRSR, Generálnemu prokurátorovi SR, 4 televíziám, 3 denníkom (bolo uverejné na tomto webe) ohradili najmä p .Kolen, Šamaj, Bada, Junek a mnohí VD, o čom niekoľkokrát informovali televízie a denníky.
– Do súčasnosti VD vojaci, PZ, colníci, ZVJS, SIS, NBÚ, hasiči, horskí záchranári boli spolu v 24 oblastiach diskriminovaní. Na riešení diskriminácie sa aktívne podieľali najmä pplk. Milan Kolen, plk, Junek, pplk. Dubeň, pplk. Šamaj, pplk. Kotulič a ďalší. Doposiaľ nebolo ešte vyriešených, odstránených 9 protizákonných diskriminácií VD. Z toho 3 diskriminácie vznikli v roku 2014 za pôsobnosti súčasného prezidenta a ÚR. Tieto 3 diskriminácie -zákaz práce dôchodcom nad 65 rokov, -bezplatnej preprave vlakom invalidných VD, vdovských vdoveckých VD, sirotských VD, – 50 % zľavy pre pracujúcich, boli aj zásluhou tohto webu na ktorom bola rozhýbaná diskusia pplk. v.v Dr. Milanom Kolenom a ďalšími, za aktívnej pomoci mnohých VD a JDS boli tieto diskriminácie odstránené. Na škodu Zväzu je, že na odstránení diskriminácie sa nepodieľal prezident Ing. Tomáš Švec a ÚR. Ešte zostáva nevyriešená diskriminácia asi 200 pracúcich invalidných VD, ktorí nemajú priznanú odpočítateľnú položku na daniach, čo civilní ID majú. Zaujímavý je postreh Prezidenta SR, hlavného veliteľa OS SR Andreja Kisku, keď okrem iného napísal názor (čo som zverejnil aj na tomto webe), prečo vo veci diskriminácii VD nekoná prezident ZVSR, ale množstvo jednotlivcov VD? O týchto skutočnostiach som priebežne informoval v článkoch na tomto webe. Hovorca ZVSR sa v médiách nevyjadril ani raz. Odpoveď si prosím dajte sami.
– Niektoré VČS prebiehali v rovine s reálnym, objektívnym hodnotením v súlade s podloženými faktami. Na druhej strane niektoré VČS „veľkých klubov“ prebiehali v rovine zveličovania nepodložených zásluh prezidenta, ÚR v neoprávnenej a ničím nepodloženej kritike menších klubov, ako aj konkrétnych členov plk. Pavla Badu, pplk. Milana Kolena, plk, Jaroslava Juneka, pplk. Jozefa Šamaja atď. Podľa môjho názoru s nepravdivým, ničím nepodloženým tvrdením, že údajne títo jednotlivci a malé kluby rozbíjajú jednotu združenia, čím údajne škodia celému združeniu. Na takéto klamlivé obvinenia neexistujú žiadne konkrétne relevantné dôkazy! OPAK JE PRAVDOU, čo dokazuje  niekoľkoročná nezištná, práca vyššie menovaných  v prospech tisícov vďačných VD, na čo prezident, ÚR a niektorí predsedovia klubov pravdepodobne zo závisti úspešnosti zabúdajú a svojich členov mylne informujú.
Uvedené klamlivé tvrdenia sú bohapustým ohováraním a šírením dezinformácii a demagógie s cieľom zavádzať, dezinformovať menej informovaných členov v kluboch, ktorí nemajú prístup k internetu, alebo sa zaujímajú o činnosť Zväzu 1 x za rok na schôdzi. To, čo neprávom kritizovaní vykonali pre všetkých VD sú jasným dôkazom, kto roky nezištne koná v prospech VD a kto úmyselne rozbíja a škodí členom.
Ďalšie fakty:

– Faktom je, že „malé kluby“ a aktívni členovia boli na VČS „veľkých klubov“ podrobovaní neoprávnenej kritike. Hlavným dôvodom je, že požadujú vykonať reformu v riadení Zväzu a zmeny už časom prežitých, prekonaných, na dnešnú dobu a situáciu zastaraných dokumentoch – Programovom zameraní a Stanovách ZVSR, čo je nevyvrátiteľným faktom. Zato, že chcú dosiahnuť väčšie právo klubov, aby tieto mohli do činnosti ZVSR hovoriť.  Za túto činnosť by mali byť ocenení a nie kritizovaní, že z dôvodu objektívnych zmien v spoločnosti, zmenených podmienok pri obhajobe diskriminácie VD, ako aj zmeneným podmienok riešenia, obhajovania základných sociálnych, kultúrnych a spoločenských potrieb členskej základni, obhajobe stále sa stupňujúcej diskriminácii VD, objektívnej potreby bojovať za naše zákonmi stanovené práva, sociálne istoty (starobné dôchodky, 24 diskriminácii VD, nevalorizácia VD v roku 2005 a 2012, zavedenie 19 % diskriminačnej dane s VD, 10 % diskriminačného odvodu z VD, novelizácie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov, ako aj nevyhnutnosti boja proti diskriminácii VD ktoré ešte prinesie budúcnosť).

Jeden príklad za všetky:
Sociálno-právna komisia svoju činnosť začala v roku 2012 pri klube Bratislava a vznikala aj s veľkou podporou vtedajšieho prezidenta p. Bohunického. Jej predsedom bol plk. v.v Dr. Jaroslav Junek, člen klubu Bratislava. Mal rozhodujúci podiel na kvalitnej práci SPK, na dosiahnutí SD pre VD. Po 8. sneme, nový prezident dokázal iba jedno, zmeniť názov SPK na SZK, čo je v priamom rozpore s uznesením 8. snemu pretože nemal na zmenu názvu právo. SPK spracovala projekt pomoci pre osamelých, zdravotne odkázaných VD. Predseda SPK/SZK a celá komisia mali reálny zámysel a konali, aby za všetkých osem skupín VD sme do sociálnych komisií pri MPSVaR SR, do Sociálnej poisťovni a jej dozornej rady, JDS, MO SR a MV SR postupne doplnili našich zástupcov. V prospech členov ZVSR sa vykonal kus poctivej, zodpovednej práce. Predseda SZK, napriek nepodpore prezidenta, v januári 2014 vykonal množstvo aktivít s JDS a položil sa základ pre zmeny zákona 461/2003 v prospech starodôchodcov. Na rozdiel od zámyslu a dlhodobej koncepcie SZK, prezident ZVSR prejavoval v r.2014 pasívny prístup k uzatvoreniu Zmluvy/Dohody o spolupráci s vedením JDS, kde máme množstvo spoločných problémov k riešeniu. Na 6. zasadaní ÚR dňa 17.12.2014 do poradného orgánu SZK ZVSR za predsedu bol vymenovaný plk. v.v Kamil Krištofík. Pýtam sa, z akých dôvodov nemohol p. Junek ďalej vykonávať funkciu predsedu SZK? Vzdal sa členstva v predsedníctve a ÚR ale nie v SZK. V žiadnom dokumente ZVSR nie je stanovené, že predsedom poradného orgánu musí byť člen ÚR. Od tejto doby SZK neuskutočnila a ani už neuskutoční celú radu z už pripravovaných a plánovaných rokovaní, čo je na škodu nám všetkým. Mohla sa rozhýbať otázka okolo „starodôchodcov“,“ trinásteho SD“ „ zjednotenie termínu valorizácie VD s valorizáciou SD“ ako aj valorizácia „bulharskou konštantou“. Práca SZK t.č. stojí, stagnuje, nekoná sa nič.
– Po 5 aj pol ročnej záslužnej práce v zlepšení transparentnosti komunikácie a informovanosti, zvýrazneniu spolupatričnosti profesionálnych vojakov, VD vojakov, PZ colníkov, ZVJS, SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov, bol webmajster Ing. Pavol Bada Ústrednou radou ZV SR vymenený vo funkcii aj napriek tomu, že mal širokú podporu členov (o tom sú záznamy-faktá). Od 17.12.2014 osobne túto funkciu vykonáva prezident ZVSR plk. v.v. Ing. Tomáš Švec, ktorý dokázal živý, aktívny web dehonestovať na úroveň takmer mŕtvej webovej schránky a nie len že vymazal množstvo trvale platných, poučných a aktuálnych článkov o priznávaní SD, diskriminácii VD, novelizácii zákona č. 461/2002 Z. z. o sociálnom poistení, sociálnych istotách, príspevky členov, ale naďalej maže články klubov a komentáre diskutujúcich bez toho aby boli pisatelia porušovali „Zásady komunikácie“ na webe, čím otvorene vykonáva cenzúru, porušuje ústavné právo na informácie, čo škodí členskej základni. Diskutujúcim, aj klubom, bráni vyjadriť svoj názor, získať z nich informácie, bráni slobodne sa vyjadrovať k nim, čo je porušením ústavných práv na slobodu informácií , ako aj základných princípov demokracie. Týmto konaním defacto škodí členskej základni, ako aj VD bezpečnostných a záchranných zborov, čím porušuje dobré meno ZVSR v očiach VD všetkých bezpečnostných zložiek. Dobre nastúpená cesta za predchádzajúceho prezidenta p. Bohunického: cez komunikačný zdroj smerovať ku zjednocovaniu záujmových združení a klubov bezpečnostných a záchranných zborov je takto odsunutá na vedľajšiu koľaj. Túto skutočnosť nezachráni ani násilne prezidentom organizovaný „fossbalový“ turnaj 20-tich profesionálov v Žiline, bez účasti členov zväzu, nech by bol sebelepšie dotovaný pohármi. .
Po dôslednom preštudovaní všetkých uvádzaných informácií, skutočností v I. a II. časti analýzy si ich prosím sami vyhodnoťte a urobte si na ne svoj vlastný názor.
Vážení predsedovia klubov a zvolení delegáti MS, prosím aby ste s vysokou vážnosťou a zodpovednosťou pristúpili k voľbe prezidenta ZVSR. Od Vášho uváženého rozhodnutia a správnej voľby prezidenta ZVSR je závislý ďalší osud, budúcnosť a smerovanie ZVSR. Či budúcnosť bude smerovať k rozvoju, alebo k postupnému zániku ZVSR. Som presvedčený, že zvíťazí zdravý rozum a demokracia.
Ďakujem
pplk. v.v. Dr. Milan Kolen vedúci analytickej skupiny SZK ZVSR

Jeden komentár k “Analýza stavu po vykonaných VČS klubov II. časť”
• Milan Faltin:
18.3.2015 o 7:31
Odpoveď na jednu otázku z “Analýzy…”, ktorá aj tak bude za chvíľu na www.zvazvojakov.sk vygumovaná:
Pán Junek musel byť odvolaný z fcie predsedu SZK asi hlavne a len preto, že sa mohla rozhýbať otázka okolo “starodôchodcov”, trinásteho SD, “zjednotenia termínu valorizácie VD s termínom SD,”ako aj valorizácia “bulharskou konštantou”, keby tam bol ostal. Proste pánom v UR tieto otázky buď nevoňajú, alebo im nič nehovoria.

—————————————–

Počet komentárov: 6 k “Analýza stavu po vykonaných VČS klubov I. časť.”  Ďalšie komentáre k II. časti boli na základe rozhodnutia prezidenta ZVSR na webe www.zvazvojakov.sk odstránené.

Tieto sa “zachránili” a boli prenesené pred zmazaním sem:

.
pplk. v.v. Ing. Jozef Šamaj PB: 14.3.2015 o 20:00
RE: pplk. v.v. Dr. Milan Kolen PP: 14.3.2015 o 18:58
– neviem či som zle videl, alebo neviem čítať…táto reakcia tu bola už okolo 14,00 – 14,05…zrazu tam je čas 18,58… mám to chápať tak, že pôvodná Kolenova reakcia “dostala nohy z gumy” a bola vložená opätovne? Nechápem, ak zostala “analýza”, komentáre iných. tak prečo by mala “miznúť” reakcia napadnutého? Veď iba vysvetľuje…. niekto to vysvetlí??

 

• pplk. v.v. Dr. Milan Kolen PP: 14.3.2015 o 18:58 (predtým o 14:05)

Pre Ing. Mariám Palai.
Nechápem Tvoju reakciu na zverejnenú analýzu. S tvojim vedomím som sa zúčastnil jednania VČS klubu Prešov. Nemal som zámysel vystúpiť v diskusii cez skutočnosť, že ma o to niektorí členovia žiadali. Myslím si, že VČS nebolo tajné stretnutie nejakej tajnej, konšpiratívnej organizácie, ale občianskeho združenia ktorým je ZVSR. Alebo sa mýlim? Ako píšeš citujem: „..potom si kydal nezmysly…“ Nedalo sa nereagovať na niektoré tendenčné, zavádzajúce informácie. Riadne som sa prihlásil do diskusii, čo mi riadiaci VČS v súlade s demokraciou aj umožnil. Poďakoval som prezidentovi, ÚR aj tebe ako predsedovi komisie pre prípravu stanov za prácu. V rámci plurality názorov som chcel zaujať svoj názor na niektoré nepresne predložené informácie. Cez skutočnosť, že si neriadil VČS osobne si mi asi trikrát snažil zabrániť vysloviť svoj názor. Spýtal som sa členskej schôdzi, či môžem povedať svoj názor a súhlas som dostal. Po asi 3 minútach som radšej ukončil svoje vystúpenie. Aj takáto je demokracia, kde sa bráni vysloviť svoj názor.
Myslím si, že v slušnej demokratickej spoločnosti by mala platiť pluralita názorov a nemalo by sa brániť zverejneniu svojho názoru. Alebo sa mýlim? Dňa 4.3.2015 som emailom zaslal svoj článok predsedovi klubu Poprad. Dňa 11.3.2015 o 12 hod. som sa na túto tému osobne rozprával s predsedom nášho klubu. Zverejnený bol 13.2.2015, po 9 dňoch. Ja nemám heslo na zavesenie článku na web.
Na tvojom príspevku je zaujímavá skutočnosť, že hľadáš rôzne dôvody ako mňa a analýzu dehonestovať, zdiskreditovať. Členovia ZVSR si majú možnosť sami pre seba na veci urobiť svoj názor. Pýtam sa, prečo ti vadí analýza? Pritom si neuviedol ani jeden konkrétny, reálny argument proti analýze. Pokiaľ si si nestačil všimnúť od roku 2012 pracujem v SPK/SZK čo bolo priebežne zverejňované na webe. Ďalej už asi rok pracujem a zverejňujem články ako vedúci analytickej skupiny SZK ZVSR (doposiaľ som nebol z tejto funkcie ako je už v ZVSR zvykom za kvalitnú prácu odvolaný). Podal som množstvo podnetov štátnym orgánom k odstráneniu diskriminácii VD v roku 2014 ako napríklad boli zákaz práce dôchodcov nad 65 rokov, k preprave po železnici, zákaz práce dôchodcov nad 63 rokov ktoré aj mojou zásluhou boli už odstránené. Potom sa mi už objasňuje prečo vo veci troch diskriminícií nekonal prezident ani ÚR ktorej si členom (zrejme si ich nečítal, alebo máš na to iné dôvody???). Vážená členská základňa závery kto zavádza, dezinformuje a konfabuluje si prosím urobte sami pre seba. Ďakujem.

 

• palai marián: 14.3.2015 o 10:44
Pán RSDr. Kolen !
Kto ťa poveril tým, aby si niečo také, ako analýzu VČS robil?? Je to vec klubov a nie tvoja. Kluby si analýzu robia podľa svojich potrieb. K tomu samozvaných ” politrúkov – analitikou ” nepotrebujú.
Svoju právu tvár si ukázal aj keď si sa nasomroval k nám na VČS, tvrdil si, že budeš iba ticho sedieť v kútiku a potom si kydal nezmysly…
Mal by si sa nad sebou a vašimi analytikmi ( … nechcem tu ešte jedného odborníka ” analitika ” menovať ) zamyslieť.
Predvčerom som sa rozprával s predsedom klubu z Popradu. Nedali ti mandát, aby si svoje analýzy zverejňoval na webe pod hlavičkou klub Poprad. Určite to Rada klubu nečítala…

 

• Klub Nitra – Zobor: 14.3.2015 o 6:46
Ďakujem pán Dr.Milan Kolen za publikovanú analýzu. Jej prínosom sú informácie pre širokú verejnosť členov, ale aj nečlenov ZV SR, ktorí by sa už nemali pýtať, čo sa to v tom Zväze deje, ale ako sa ZJEDNOTIŤ v záujme väčšiny klubov? Odpoveď vidím najmä v tom, aby vedenie ZV SR chránilo predovšetkým sociálne, právne a zdravotné záujmy členov a tým aj všetkých výsluhových dôchodcov ozbrojených zložiek SR. Položených 5 otázok na záver analýzy Dr. Milana Kolena, ale predovšetkým racionálne odpovede na ne, by prispelo k nášmu ZJEDNOTENIU.
F.Chuda, ZVSR, klub Nitra-Zobor.

 

• pplk.v.v Ing. Jozef Šamaj klub PB: 13.3.2015 o 22:46
Milan, analýza dobrá, vidieť, že si si popracoval, v podstate tu niet ku čomu diskutovať, všetko sú to otázky na ÚR a prezidenta….myslím, že iba oni môžu tvoje otázky relevantne zodpovedať….

 

• Klub Bratislava: 13.3.2015 o 20:30
Tam kde chýba analýza od zodpovedného orgánu, v tomto konkrétnom prípade od ÚR, je vítaným príspevkom aj analýza od člena ZV SR i keď nie je členom ÚR. Považujeme túto analýzu za dobrý pokus o vysvetlenie pomerov vo Zväze.
Všeličomu sa mohlo predísť, zabrániť aby sa Zväz dostal do kritického stavu, mohlo sa tomu zabrániť ak by si prezident a členovia ÚR plnili svoje povinnosti zodpovedne a v súlade s ORGANIZAČNÝM PORIADKOM, schváleným Ústrednou radou na svojom 7. rokovaní 7. apríla 2011
Týka sa to napríklad plnenia povinností Viceprezidenta Zväzu vojakov SR kde je stanovené:
Zodpovedá za:
– Analýzu a vyhodnotenie príspevkov, návrhov a podnetov z rokovania Snemu, zasadaní Ústrednej rady ZVSR a porady predsedov klubov a prípravu opatrení na ich realizáciu.
– Viceprezident (pozn: Dr. Drotár) je predsedom redakčnej rady. Redakčná rada Ústrednej rady ZVSR zodpovedá za formu a obsah dokumentov publikovaných Ústrednou radou ZVSR v informačných médiách ako sú časopis, denník, webová stránka, informátor, brožúra a podobne.
– Sleduje publikované články, príspevky o ZVSR v jednotlivých médiách a navrhuje Predsedníctvu Ústrednej rady ZVSR reakciu hlavne na kritické články týkajúce sa činnosti ZVSR.
– Podieľa sa na príprave a obsahovej tvorbe INFORMÁTORA Ústrednej rady VSR. Sporný obsah dokumentu rieši s autorom dokumentu.
– Využíva webovú stránku ZVSR na informovanie členov o činnosti Ústrednej rady ZVSR o aktuálnych úlohách ZVSR a využíva webovú stránku ako elektronický informačný archív o činnosti ZVSR a klubov. – koniec citátu z OP ÚR ZVSR 2011.

Dodávame:
Správne rozloženie síl na členov ÚR a menej autokratizmu vo vystupovaní a konaní prezidenta mohlo Zväz udržať na vyššej úrovni. Toto vedenie Zväzu od 8. snemu nebolo dobré a k tomu ešte pasívna ÚR, to nás doviedlo takmer do slepej uličky.
Veríme že Správa o činnosti od 8. snemu po MS, ktorú predloží prezident na MS bude obsahovať prvky analýzy ako aj výstupy z nej, ako prvky „poučenia“ pre budúcnosť.

10 Komentárov na ZVSR-Analýza stavu I.aII.časť:

 • Vážený kolega Milan,
  u nás v klube už prebehla VČS pred konanim 9.snemu ZV SR, zmenilo sa toho dosť. Predovšetkým je nás iba hŕstka oproti r. 2013. Prezident Švec opakovall staré frázy a mlel pantami o tom ako je unavený a že chce (iba on “chce”?- stále to isté, ja,ja, ja) aby 9.snem bol už v máji 2017. Pokazil všetko načo siahol a teraz rýchlo preč.
  Tvoja analyza je stale aktualna.

 • Čas beží, inak nič . Odpoveďou na názory postavené na argumentoch je mlčanie, ignorancia, resp. trápne invektívy. Príklad: príspevok palai marián: 14.3.2015 o 10:44
  cit: “……. samozvaných ” politrúkov – analitikou ” nepotrebujú. Svoju právu tvár si ukázal aj keď si sa nasomroval k nám na VČS, tvrdil si, že budeš iba ticho sedieť v kútiku a potom si kydal nezmysly…
  Mal by si sa nad sebou a vašimi analytikmi ( … nechcem tu ešte jedného odborníka ” analitika ” menovať ) zamyslieť.” koniec citátu.
  Anál -- i -- tik určite nie je Kolen. Iní áno, ale to je vnútorná záležitosť ZV SR.

 • Osobne si myslím, že pomaličky dozrieva čas na trestné oznámenia na prezidenta a členov prezídia. Dôvod prečo si to myslím? Absolútna neinformovanosť členov o využití finančných prostriedkov zväzu vyzbieraných na konkrétne účely a našli by sa aj ďalšie dôvody. Zlikvidovanie stránky zväzu, absolútne mlčanie a nekonanie smeruje zrejme k likvidácii organizácie, ktorou bol za Judášsky groš zrejme poverený pán predseda. Kým asi je možné so domyslieť ak si spomeniete čo robil pred odchodom do zálohy.
  Nehnevajte sa na mňa, opäť som vystúpil tzv. kontroverzne, ale nie som nikomu za nič zaviazaný (okrem Dr. Kolena a Dr. Ďurinu vo vzťahu k starobnému dôchodku) a tak si môžem otvorene hovoriť čo si myslím.

 • Pán Tichý, v čom a komu ubížil pán Kolen? Spomínate prezidenta zväzu, ja sa ale opýtam, čo tento pán urobil pozitívne pre zväz? web stránka nefunguje, počet členov klesá, mladšie ročníky nemajú za tohoto stavu záujem, informácie zo strany prezidenta a zväzu nulové. Vyhrali sme mimoriadny snem a v kľude budeme zase čakať. Nie je vidieť čo v oblasti právnej pomoci zväz robí, zdravotnej, sociálnej, v akom stave je riešenie nevalorizácie, kde sú vyzbierané peniaze, koľko ich zostalo, na čo boli použité. Aké závery a smerovanie je alebo bude po sneme? Členovia, nevieme nič, tak koho podporovať, alebočakať. ZAMYSLIME SA NAD TÝMTO STAVOM VŠETCI!!!

 • Pre Ernesta Tichého, 10. júna 2015 o 9:20
  Naposledy som ku pánovi Dr. Milanovi Kolenovi dával túto informáciu -- nekopíroval som príspevky z dôvodov nižšie popísaných a kto chodí na stránky o nich veľmi dobre vie:
  Miro Palfi napísal: 28. máj 2015 v 8:49
  Pre informáciu — (aby to nevyznelo ako (ne)platená reklama,či propagácia) :-))) zo starého webu (webu ZV SR) k NEVALORIZÁCII za rok 2012 týkajúca sa všetkých cca. -38 000,-(tis.) výsluhových dôchodcov.
  Informácia je od kolegu Milana Kolena v sekcii PORADENSTVO na starom webe.Dnes, t.j. 28.5.2015 o 7.54 a o 8.08 hod.
  Pre tých kolegov, ktorí to ešte nečítali: Nález — Rozhodnutie Ústavného súdu SR k VALORIZÁCII civilných dôchodkov z roku 2008 je:
  — v tejto sekcii
  — v sekcii Zákon 328 Z.z. plné znenie
  — v sekcii Novelizácia zákona č.461………………….kvôli oživovaniu témy NEVALORIZÁCIA.
  Nechcem vymenúvať zásluhy Milana Kolena.Opätovne.Kto chodíme na web stránky, veľmi dobre o nich vieme a vie o nich veľmi dobre najmä okolo -10.000,- výsluhových dôchodcov, ktorým boli doteraz priznané Starobné dôchodky na základe kategórii funkcii.Kto to nechce vidieť, nevidí, s tým sa asi nebude dať nič urobiť…..
  1/ Podľa môjho názoru za šírenie /pozitívne/ jeho myšlienok má najväčšiu zásluhu práve internet…..
  2/ Až následne je to informovanie cez spoločenské podujatia organizovaných klubov, krčiem, či guľašpárty.Nepopieram -- aj to je potrebné, nevyhnutné, ale nie je to jediný zdroj informácii, najmä v tejto “pre-technizovanej” dobe…..
  3/ Je každému jasné, že najmä /naj/starší kolegovia majú prístup k internetu sťažený, keď priam nemožný…..
  4/ V kluboch podľa môjho názoru je podľa mňa organizovaných viac /naj/starších, ako mladších výsluhových dôchodcov -- boli uvádzané v minulosti čísla ktoré to potvrdzujú.Naskytá sa otázka prečo nemajú najmä mladšie ročníky výsluhových dôchodcov záujem o vstup do týchto klubov…..
  5/ Citujem z príspevku:
  “v ktorej som ocenil Vaše iniciatívy, ale zdá sa mi, že tých Vašich iniciatív je nadbytok a že sú útočné, znevažujúce, priamo napádajúce prácu prezidenta ZV SR i viacerých členov ZV SR”…..atď……
  Ja sa pýtam.To sú aké útoky, aké znevažovanie, aké napádanie, ak v tomto prípade pán Dr. Milan Kolen obhajuje záujmy -38.000,- výsluhových dôchodcov pri NEVALORIZÁCII z roku 2012…..
  6/ Vážený pán Ernest Tichý -- za Vás a Vašu NEVALORIZÁCIU z roku 2012 pán Milan Kolen nebojuje?Tak potom asi nebudete výsluhový dôchodca.Alebo ako to teda s Vami je……
  7/ V sekcie Starobné dôchodky na starom webe ZV SR bola zmazaná celá sekcia aj s cca. -2000,- príspevkami od množstva našich kolegov, ktoré boli v mnohom poučné a informatívne ako ďalej postupovať v tejto problematike. Aj toto nazývate útokmi, znevažovaním, či napádaním?…..niekoho, či niečoho v zmysle “babe sa prisnilo”…..
  8/ …..”vychádzajúc zo svojho vzťahu ku gramatickým chybám v ňom obsiahnutým by som umožnil uverejniť až po jeho jazykovej úprave.”….
  Teda pán Ernest Tichý -- aj ku mne, poprípade iným budete mať najskôr nejaké jazykovedné výhrady, keďže som si nevšimol, že by to bola stránka, teda ani predošlá -- momentálne nefungujúca web stránka ZV SR -- stránkou nejakého jazykovedného ústavu, poprípade SAV.Podľa mňa má na web stránkach ísť o slušnú formu prejavu, ale najmä o OBSAH príspevkov.A čo sa týka OBSAHU, tak ten spomínané web stránky podľa mňa spĺňajú/li/…..
  9/…..Preto som napísal web stránky spĺňali /OBSAH/ pretože jedna -- tá predošlá web stránka ZV SR nefunguje -- potvrdzujú to informácie aj z predošlých príspevkov.Znova sa otvára otázka.Komu to prospeje?Aj za to môže Milan Kollen?…..atď.
  10/…atď. -- nie je toľko papiera, koľko by sa dalo popísať v prospech pána Dr. Milana Kolena.
  11 Vážený pán Ernest Tichý -- ospravedlňujem sa dopredu za gramatické chyby, keďže príspevok som písal bez konceptu, bez prípravy, iba tak narýchlo -- naostro, ako prišli myšlienky.Rovno na papier.

 • Tak som sa práve dočítal v príspevku p. Kolena, že cca 70 % členov ZV SR nemá internet. Som presvedčený o tom, že tých, čo internet majú je ešte menej, ale --
  a to hlavne: využívajú ho na veci múdrejšie, vtipnejšie, na veci, ktoré by nám v našom veku a postavení mali prinášať radosť, pokoj, pohodu a nie iba neustály “boj
  proti” …, no, p. Kolen si už dôvod na “boj za práva a proti komusi, či čomusi” nájde… Pán Kolen, osobne Vás síce nepoznám, ale raz som už napísal krátku poznám-
  ku, v ktorej som ocenil Vaše iniciatívy, ale zdá sa mi, že tých Vašich iniciatív je nadbytok a že sú útočné, znevažujúce, priamo napádajúce prácu prezidenta ZV SR i
  viacerých členov ZV SR. Ani by som sa veľmi nepozastavoval nad tým, že Váš článok z 15. 3. bol odstránený… a osobne, vychádzajúc zo svojho vzťahu ku grama-
  tickým chybám v ňom obsiahnutým by som umožnil uverejniť až po jeho jazykovej úprave. Na záver: ani v najmenšom nechcem spochybniť Vaše zásluhy na riešení
  potrieb členov ZV SR, ale spôsob, akým to robíte sa mi nepozdáva (mám na mysli napr. Vašu kounikáciu s p. Palaiom -- 14. 3. 2015).

 • ad: článok na webe 19. marec 2015 | Autor: Klub Zvolen
  “Zjednotenie – naivná myšlienka alebo realita po mimoriadnom sneme?”
  / komentáre na webe ZVSR boli uzavreté, tak som dal komentár k článku :
  ” Sprava z kladenia vencov a spomienkového pochodu 18. marec 2015 | Autor: Klub Humenné
  ad. článok
  “Zjednotenie – naivná myšlienka alebo realita po mimoriadnom sneme?”
  / ešte raz opakujem, pre web ZVSR, lebo nepochopil , že komentár vyjadruje názor, nič viac. Kto bráni pridať komentár k článku na webe zväz vojakov má určite svoj “dôvod”/ . To je vizitka WEB ZVSR .
  a konečne k článku :
  “Zjednotenie – naivná myšlienka alebo realita po mimoriadnom sneme?”
  Určite to nie je naivná myšlienka, ale ani realita .Stret minulosti a budúcnosti.
  Správanie UR ZV a konzervatívnych klubov je cesta blokujúca symbiózu./spomienok s víziou/ Ovládanie naivných pre osobné ciele sa reálne nedá spojiť s cieľom hájiť záujmy bývalých, súčasných a budúcich VD, SD.
  V.Petrík
  p.s. Staré pušky leštia metále , svoje ego a status , ešte nevymenili poľný telefón za internet, ani neprijali,
  že ich názor nie je názor ” nedeliteľný a veliteľský ” a neplatí tu ” nerozumiem vykonám ” , skôr “nerozumiem, nevykonám “.

 • Tiež som si všimol, že pánovia prešli na sofistikovanejší spôsob marenia našej činnosti. Už nemažú príspevky a komentáre, ale bránia nám vyjadrovať sa tak, že zablokujú prístup ku komentárom. 🙂 Ej bisťu- beťári, kto by to do nich povedal?

 • Chcel som na starom webe(ZVSR) pridať príspevok s dvomi-tromi vetami k: “Analýza stavu po vykonaných VČS klubov II. časť” --
  -- a takto podporiť/súhlasiť s pp. Dr. Milanom Kolenom, tiež príspevkom Milana Faltina.Žiaľ, komentáre sú už uzavreté.Tak aspoň týmto spôsobom.

 • Aj môj komentár(ako aj ďalšie dva), ale k inej problematike (radil som spoločne s Ľubomírom Dubeňom, pravdepodobne nejakému nečlenovi ZVSR, ktorý sa uviedol iba krstným menom), na bežnú otázku, ohľadne vybavovania SD ,včera podvečer vymazali. Síce nevidím dôvod prečo, lebo pán Dubeň je člen ZVSR- keď sa nemýlim, ja som člen-nečlen, a dotazujúci sa pán bol pravdepodobne nečlen. Asi jak boli vo švungu. Ale zaujímave je, že nejaký spamový text v AJ , ktorý tam svieti už týždeň, svieti tam aj po tom včerajšom gumovaní :unsure:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: