Vyberte stranu

Analýza stavu po vykonaných VČS klubov I. časť.

Tento článok som 13.3.2015 zavesil na web www.zvazvojakov.sk , bez náležitého vysvetlenia zo strany ÚR bol článok vrátane príspevkov  z webu VYMAZANÝ. Považujem to za ďalšie pošliapanie práv člena ZV SR, keď mi nebol doručený žiadny záver – zápis –  z rokovania ÚR alebo redakčnej rady v čom som porušil “Zásady vedenia komunikácie …”. Z uvedeného dôvodu dávam tento článok na vedomie širšej verejnosti na tomto webe bezpzlozky, čo som pôvodne nemal v úmysle. Boli však hrubo pošliapané moje práva ako i právo kritizovaných vyjadriť sa ku mnou predloženej analýze.

15.3.2015    M. Kolen

 

OBSAH ČLÁNKU a KOMENTÁRE K NEMU:
Ako vedúci analytickej skupiny Sociálno-zdravotnej komisie (SZK) ZVSR na základe mojej účasti na niektorých VČS klubov, správ klubov z VČS zverejnených na webe, diskusie na webe ZVSR, názorov členov, ako aj listinných dôkazov som spracoval túto analýzu ktorú predkladám členskej základni na vedomie a k posúdeniu.
Pri analýze som vychádzal zo zmenenej situácie v spoločnosti od vzniku ZVSR, z aktuálnej situácii v ZVSR, ako aj z nutnosti obhajovania sociálnych práv členov ZVSR a boja proti diskriminácii ako napríklad sú:
– Z vekového priemeru asi 70 rokov, so sociálneho zloženia, z aktuálnych potrieb členskej základni, z avizovaného úbytku členov, z preukázateľného nezáujmu profesionálnych vojakov a VD mladších ročníkov o vstup do Zväzu. Vychádzam tiež z faktu, že asi 70% našich členov nemá a neovláda internet, z tohto dôvodu nemá aktuálne informácie o dianí a potrebách ZVSR. Pritom otázne je ako často, dôsledne a do akej hĺbky tí čo majú internet sledujú informácie na webe. Mnohí majú iba minimálne informácie, prípadne majú čiastkové, informácie od autorít ktorými pre nich sú predsedovia klubov a len od nich záleží ako reálne ich informujú. Niektoré informácie sú neúplné, polopravdivé, zavádzajúce, dezinformujúce od rôznych šíriteľov pričom mnohé sú aj z úst najpovolanejších to zn. členov Ústrednej rady (ÚR).
– Z dôvodu nerešpektovania, neriešenia aktuálnych problémov členskej základni, bráneniu sa progresívnym zmenám, reforme, zvolaniu MS sa členovia ako aj niektoré kluby po 8. sneme, ale aj na niektorých VČS kriticky vyjadrujú ku konzervatívnej práci prezidenta a ÚR, čo smeruje k možnému ukončeniu členstva vo Zväze niektorými členmi, ale aj klubmi, o čom sa vyjadrili na webe ZVSR. Profesionálny vojaci ale hlavne mladší VD z dôvodov, že činnosť ZVSR ich neoslovila, nemajú záujem o vstup do ZVSR. Z dôvodov starnutia členskej základni, prirodzeného úbytku, malého prírastku členov hrozí postupný zánik ZVSR. Aké bude ďalšie smerovanie Zväzu je závislé od záverov MS, či činnosť Zväzu sa bude uberať konzervatívnym alebo progresívnym smerom , je v rozhodujúcej miere priamo závislé od voľby osobnosti prezidenta ZVSR.
– O objektívnej nutnosti vykonania zmien v dokumentoch pred 8. snemom ZVSR prebehla vnútro zväzová diskusia z ktorej návrhy neboli v podmienkach ZVSR analyzované. Od 8. snemu prezident a ÚR prijímali závery v rozpore s požiadavkami väčšiny klubov. Z dôvodu ignorovania záverov 8. snemu (napr. do 1.12.2013 mala byť vytvorená sociálno-právna komisia ZVSR -bojkotované prezidentom a nesplnené, v Pláne činnosti ÚR na rok 2014 z 9.1.2014 sa objavila úloha v rozpore z Programovým zameraním, sedem mesiacov bola ignorovaná úloha o vytvorení Zväzovej rady (ZR) a nič nenasvedčovalo tomu žeby vytvorenie ZR a príprava pre konanie Mimoriadneho snemu (MS) bolo zo strany prezidenta brané vážne, čo sa neskôr plne potvrdilo na 1. rokovaní „predsedov klubov“ a tak sa stalo že z obavy o ďalší vývoj v ZVSR rástla nedôvera v nové vedenie, v prezidenta a ÚR.
– Na členskej schôdzi klubu Levice vznikla „Levická výzva“ za zvolanie Mimoriadneho snemu (MS), ktorá podľa niektorých názorov vznikla predčasne, ale ku ktorej sa postupne v júni 2014 už hlásilo 18 klubov. Ani kluby nemali v úmysle prípravu reforiem „uponáhľať“, konanie prezidenta a ÚR ich k tomu doslova popoháňalo. Žiadosť klubov o konanie MS bola prezidentom zamietnutá, k čomu použil nezmyselné argumenty, ktoré si nechal udobriť Legislatívnou komisiou a následne aj ÚR ZVSR. Boli pošliapané demokratické práva žiadateľov o zvolanie MS nech ich prezident zdôvodňuje akokoľvek. Citujem zo Stanov ZVSR článok 7. písmeno f) „MS zvoláva ÚR na základe vlastného rozhodnutia, alebo žiadosti aspoň 1/3 klubov“. Z dôvodu, že o zvolanie MS podalo žiadosť ďaleko viac ako 1/3 klubov t.j. až 18 klubov z 29, ÚR nemal inú možnosť než zvolať MS!!! Viedlo to k ešte väčšej nedôvere členskej základne voči vedeniu ZVSR najmä prezidentovi a ÚR.
– Ďalším príkladom ako postaviť členskú základňu proti reformám vo zväze boli aktivity prezidenta a ÚR, ale aj niektorých predsedov klubov na jar 2014 na členských schôdzach, ktoré boli smerované proti zvolaniu MS, ako aj proti zmenám Programového zamerania a Stanov ZVSR, čo je nevyvrátiteľným faktom, na čo si všetci dobre pamätáme. ÚR na zmeny úmyselne zabudla! Kluby sa však nenechali a k reformám sa pridávali stále ďalšie kluby až doslova dohnali prezidenta a ÚR, aby vytvorili komisie pre zmeny základných dokumentov. Komisie si vytvorili Plány činnosti tak, aby stihli vypracovať dokumenty do júna 2014 – čo aj splnili. Evidentne bol prejavovaný nezáujem prezidenta ale aj niektorých klubov (LM, ZV) o pomoc pri tvorbe Stanov, neunúvali sa ani poskytnúť členov do komisie. To nie sú „konšpiračné“ úvahy ale fakty. Opýtajte sa členov komisie alebo pozrite zápisy uznesení a komisií.
– Na 5.zasadaní ÚR boli vydané Pokyny k Výročným členským schôdzam a organizačnému zabezpečeniu MS. Cynizmom sú prezidentom vydané „Tézy“ pre delegátov na VČS klubov keď si prezident a ÚR pripisujú zásluhy ku ktorým boli prezident a ÚR doslova donútený klubmi tieto realizovať, napr.:
– ustanovenie komisií k príprave základných dokumentov;
– zvolanie konferencie k zmenám dokumentov;
-ako aj zvolanie MS.
Je si treba uvedomiť, že prezident a ÚR podľa Stanov čl. 7. písm. f) NEMALI INÚ MOŽNOSŤ, NEŽ ZVOLAŤ MIMORIADNY SNEM, BOLA TO ICH POVINNOSŤ!
Analyzujme ďalej kvalitu práce prezidenta a ÚR, pretože neverím že niekto z ÚR túto analýzu a poučenie z nej urobí:
– ÚR na 6. zasadnutí 17.12.2014 po predložení predsedom komisie p. Krištofíkom a p.Palaiom, komisiami spracovaných dokumentov z konferencie, na jedinom zasadaní na ktorom bola desiatka iných bodov rokovania, prejednala zmeny v Programovom zameraní a Stanovách ZVSR, na ktorých komisia pracovala iks hodín než dospela ku konsenzu, tak toto budí vážne podozrenie a nenapovedá to o vysokej kvalite rokovania ÚR ZVSR. Pre zaujímavosť uvádzam o čom všetkom sa na zasadaní „rokovalo“.
1.) Zahájenie
2.) Správa o činnosti predsedníctva ÚR ZVSR
3.) Vyhodnotenie Uznesenia z 5. zasadania ÚR ZVSR
4.) Správa o výsledkoch rokovania so Zväzovou radou ZVSR dňa 20.11.2014
5.) Správa o využívaní webovej stránky ZVSR v prospech ZVSR
6.) Správy pracovných komisií k základným dokumentom, ich schválenie ÚR
7.) Správy poradných komisii o svojej činnosti k 30.11.2015.
8.) Zámer 17. rokovania predsedov vojenských Zväzov krajín V4
9.) Informácia mjr. Baranca o záveroch školenia Euromilu v Bruseli
10.) Prerokovanie návrhov na udelenie medaile ocenenia „Hviezda ZVSR“
11.) Rôzne
12.) Prijatie uznesenia
– Úprava Programového zamerania a Stanov je prvý krát uvedená Správe o činnosti Predsedníctva ÚR z 8.1.2015. Zaujímavá je skutočnosť, že s vykonanými úpravami v Stanovách nesúhlasia ani niektorí členovia ÚR a kluby ktoré v ÚR alebo KK majú svojho člena, ako napríklad sú Zvolen (Baran), Prešov(Palai), ako aj L. Mikuláš (Kramarčík)- pozrite si výsledky schôdzí na webe ZVSR. Majú na to plné právo. Na základe štúdia uvedených dokumentov konštatujem, že prezident a ÚR preukázateľne zavádza členskú základňu keď tvrdí že sa dokumentmi ÚR vážne zaoberala. Kto?, p. Drotár, p. Švec, p. Baran? a kedy? vo vyčlenených cca 30 minútach?. Má snáď niekto z členov ÚR patent na rozum alebo kybernetický rozum a dokáže v priebehu jedného rokovania zmeniť a rozhodnúť o niečom čo 8 členná komisia tvorila pol roka?
– V rámci pokynov predsedom klubov k príprave VČS boli dňa 7.1.2015 zaslané ÚR upravené dokumenty, avšak bez dokumentov prerokovaných, odsúhlasených konferenciou, ktoré klubom (chvalabohu) zaslal predseda Zväzovej rady pplk. v.v Ing. Mojmír Hloch.
Pýtam sa:
1. Stanovy boli údajne upravené na 6. zasadnutí ÚR 17.12.2014, alebo, predsedníctvom ÚR dňa 8.1.2015, kde táto skutočnosť je zapísaná v Správe o činnosti zo zasadnutia predsedníctva 8.1.2015? Tak kedy?
2. Je správne keď prezident nerešpektoval demokraticky spracované návrhy stanov a dokumentov komisiami a prerokované konferenciou a tieto vo veľkom rozsahu zmenil?
3. Je správne že prezident dokumenty spracované komisiami nezaslal predsedom klubov k prerokovaniu na VČS, len dokumenty upravené Predsedníctvom ÚR?!
4. Má prezident právo nerešpektovať kolektívne názory komisií, výstupy z konferencie, ako aj nezaujať stanoviská k vzneseným pripomienkam členov a predsedov klubov, čo sa stalo bežnou praxou?
5 . Prečo prezident a ÚR neboli rovnako iniciatívni a nevykonal žiadne opatrenia proti diskriminácii členov nášho Zväzu v roku 2014 (zákaz práce dôchodcom nad 65 rokov, k bezplatnej preprave vlakom invalidných VD, vdovských vdoveckých VD, sirotských VD, 50 % zľavy pre pracujúcich atď., zákaz práce dôchodcom nad 63 rokov)?
Názory kde je pravda si prosím urobte sami. Ďakujem.
Pokračovanie zavesím na web o dva dni.
pplk. v.v. Dr. Milan Kolen, člen ZVSR, vedúci analytickej skupiny SZK ZVSR

 

—————————————————-

Analýza stavu po vykonaných VČS klubov II. časť

17. marec 2015 | Autor: Milan Kolen, člen ZVSR,klub Poprad
Poznámka na úvod: Tento článok nebolo možné zavesiť na www.zvazvojakov.sk pod autorstvom Klubu Poprad, nakoľko prístup Klubu Poprad bol na tento web znemožnený. Z uvedeného dôvodu sme požiadali Klub Bratislava o jeho uverejnenie na tomto webe.

Autor: M. Kolen
Vážená členská základňa ZVSR pravdepodobne z dôvodu nepochopenia, alebo až prílišného pochopenia cieľa , miesta, úlohy a významu mojej I. časti analýzy pre zhodnotenie stavu v ZVSR došlo dňa 14.2.2015 o 20.55 hod. k jej vymazaniu z www.zvazvojakov.sk spolu so 6 príspevkami. (Analýza bola na webe zverejnená 13.2.2015 asi o 18,00 hod:). Z uvedených dôvodov objasním cieľ a dôvody spracovania analýzy, jej zmysel a význam pre členskú základňu Zväzu.
Ako uvádzam už v I. časti analýzy, od vzniku ZVSR do súčasnosti došlo k podstatným zmenám v spoločnosti na čo objektívne musí reagovať aj ZVSR. Z dôvodu, že takúto analýzu pravdepodobne nevykonala ÚR (nezverejnila ju) ako člen ZVSR, vedúci analytickej skupiny som si pokladal za svoju povinnosť analýzu vykonať a predložiť ju členskej základni k posúdeniu.
Ďalej, za posledné roky došlo k podstatným zmenám a snahám niektorých štátnych orgánov obmedziť naše zákonné práva čo sa prejavilo vo 24 diskrimináciách slúžiacich profesionálov a VD vojakov, PZ, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov a pritom v roku 2014 ÚR v boji proti trom novým diskrimináciám ÚR neurobila vôbec nič. Všetky právne kroky vykonali jednotliví členovia ZVSR bez podpory prezidenta.
Ďalším cieľom bolo, aby sa členská základňa, predsedovia klubov, prezident a ÚR vážne zamysleli nad stavom v ZVSR a vyvodili si konkrétne závery pre ďalšie smerovanie a činnosť Zväzu. Ako sa po zverejnenej analýze znovu ukazuje, tieto ciele pravdepodobne vôbec nepochopila, alebo z dôvodu nedostatku informácií nechce pochopiť malá skupina členskej základne, niektorí predsedovia klubov, niektorí členovia ÚR ale čo je najdôležitejšie, najmä prezident ZVSR. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že sa vôbec nesnažili nad analýzou ani zamyslieť, zobrať si z nej možné poučenia pre ďalšie smerovanie ZVSR, pre prácu ale hlavne vyvodiť konkrétne, reálne závery pre ďalšie skvalitnenie svojej práce v prospech Zväzu. Stal ale úplný opak! Dôkazom toho je v komentári reakcia člena ÚR Ing. Mariána Palaia, ktorý ukazuje, že absolútne nechápe cieľ, miesto a úlohu analýzy. Podotýkam, že na svoj názor má plné právo, ako aj na jeho zverejnenie na webe ZVSR. Dňa 14.3.2015 o 14,01 hod. som na webe ku kritike svojej osoby zverejnil moje stanovisko ktoré asi po 2 hodinách bolo vymazané. O 18,58 som príspevok znovu zverejnil. Vrcholom nepochopenia cieľa, miesta a úlohy analýzy je reakcia prezidenta ZVSR Šveca a webmajstra www.zvazvojakov.sk, v jednej osobe, že najskôr dňa 14.3.2015 asi po 2 hodinách vymazal môj opakovaný príspevok. Po opätovnom zavesení môjho príspevku o 18,58 hod. o 20,55 hod. vymazal celú analýzu aj so 6 príspevkami od klubov a členov ZVSR, vrátane Palaiovho príspevku. Toto všetko je zverejnené tu na www.bezpzlozky.eu: „Analýza stavu po vykonaných VČS klubov I. časť“.
Pýtam sa členov ÚR ZVSR:
1. Ako člen ZVSR, mám právo na webe ZVSR vyjadriť sa ku kritike svojej osoby?
2. Zároveň ako vedúci analytickej skupiny SZK ZVSR mám právo spracovať takúto analýzu a zverejniť ju našim členom, prezidentovi a ÚR k zamysleniu sa, prípadne k urobeniu si svojich záverov pre skvalitnenie práce?

.

Uverejňujem II. časť analýzy
Kolegovia, členovia ZVSR dovolím si pokračovať v avizovanej II. časti analýzy stavu ku ktorej som dospel na základe faktov ako som uviedol v I. časti. Dávam na vedomie, že v prípade jej vymazania na www.zvazvojakov.sk ju bez úprav zavesím na webe www.bezpzlozky.eu.

Venujem sa v nej aj otázkam či prezident a ÚR rešpektujú názory členskej základni a bojujú proti diskriminácii VD a majú o nich aspoň vedomosti:

– Prezident a ÚR sa nevyjadrili k desiatkam vznesených pripomienok, návrhov členov a prispievateľov na tomto webe. Čo je však ďaleko závažnejšie, dlhodobo ignorovali aj pripomienky predkladané klubmi, ako napríklad predloženie 6-tich písomných pripomienok, návrhov a podnetov z klubu Nitra-Zobor v období od decembra 2013 do septembra 2014. Ich obsahom bolo upozornenie na konkrétne porušovanie a neplnenie článkov Uznesenia 8. snemu ZVSR. Odpoveď podpísaná prezidentom z 18.11.2014 je len na jednu z kontextu vytrhnutú otázku Rada klubu a členovia klubu neprijali takúto odpoveď za dostačujúcu na všetkých 6 predchádzajúcich podnetov a klub stratil vo vedenie Zväzu dôveru a úctu.
– Proti útokom na VD od podpredsedníčky NRSR Eriky Júrínovej v NRSR a v médiách Ondrejcsáka, a ďalších redaktorov sa s celou radou žiadostí ústavným činiteľom, poslancom NRSR, Generálnemu prokurátorovi SR, 4 televíziám, 3 denníkom (bolo uverejné na tomto webe) ohradili najmä p .Kolen, Šamaj, Bada, Junek a mnohí VD, o čom niekoľkokrát informovali televízie a denníky.
– Do súčasnosti VD vojaci, PZ, colníci, ZVJS, SIS, NBÚ, hasiči, horskí záchranári boli spolu v 24 oblastiach diskriminovaní. Na uverejnení obsahu diskriminácií dôchodcov sa aktívne podieľali najmä pplk. Milan Kolen, plk, Junek, pplk. Dubeň, pplk. Šamaj, pplk. Kotulič, JUDr. Ďurina a ďalší. Doposiaľ nebolo ešte vyriešených, odstránených 9 protizákonných diskriminácií VD. Z toho 3 diskriminácie vznikli teraz v roku 2014, za pôsobnosti súčasného prezidenta a ÚR. Tieto 3 diskriminácie -zákaz práce dôchodcom nad 65 rokov, -bezplatnej preprave vlakom invalidných VD, vdovských vdoveckých VD, sirotských VD, – 50 % zľavy pre pracujúcich, boli aj zásluhou tohto webu na ktorom bola rozhýbaná diskusia pplk. v.v Dr. Milanom Kolenom a ďalšími, za aktívnej pomoci mnohých VD a JDS boli tieto diskriminácie odstránené. Na škodu Zväzu je, že na odstránení diskriminácie sa nepodieľal prezident Ing. Tomáš Švec a ÚR z pohľadu funkcie. Ešte zostáva nevyriešená diskriminácia asi 200 pracujúcich invalidných VD, ktorí nemajú priznanú odpočítateľnú položku na daniach, čo civilní ID majú. Zaujímavý je postreh Prezidenta SR, hlavného veliteľa OS SR Andreja Kisku, keď okrem iného napísal názor (čo som zverejnil aj na tomto webe), prečo vo veci diskriminácii VD nekoná prezident ZVSR, ale množstvo jednotlivcov VD? O týchto skutočnostiach som priebežne informoval v článkoch na tomto webe. Hovorca ZVSR sa v médiách nevyjadril ani raz. Hodotenie a odpoveď si prosím dajte sami.
– Niektoré VČS prebiehali v rovine s reálnym, objektívnym hodnotením v súlade s podloženými faktami. Na druhej strane niektoré VČS „veľkých klubov“ prebiehali v rovine zveličovania nepodložených zásluh prezidenta, ÚR v neoprávnenej a ničím nepodloženej kritike menších klubov, ako aj konkrétnych členov plk. Pavla Badu, pplk. Milana Kolena, plk, Jaroslava Juneka, pplk. Jozefa Šamaja atď. Podľa môjho názoru s nepravdivým, ničím nepodloženým tvrdením, že údajne títo jednotlivci a malé kluby rozbíjajú jednotu združenia, čím údajne škodia celému združeniu. Na takéto klamlivé obvinenia neexistujú žiadne konkrétne relevantné dôkazy! OPAK JE PRAVDOU, čo dokazuje  niekoľkoročná nezištná, práca vyššie menovaných  v prospech tisícov vďačných VD, na čo prezident, ÚR a niektorí predsedovia klubov pravdepodobne zo závisti úspešnosti zabúdajú a svojich členov mylne informujú.
Uvedené klamlivé tvrdenia sú bohapustým ohováraním a šírením dezinformácii a demagógie s cieľom zastaviť reformu Zväzu, zavádzať, dezinformovať menej informovaných členov v kluboch tých, ktorí nemajú prístup k internetu, alebo sa zaujímajú o činnosť Zväzu 1 x za rok na schôdzi. To, čo neprávom kritizovaní vykonali pre všetkých VD sú jasným dôkazom, kto roky nezištne koná v prospech VD a kto úmyselne rozbíja a škodí členom.
Ďalšie fakty:

– Faktom je, že „malé kluby“ a aktívni členovia ZVSR boli na VČS „veľkých klubov“ podrobovaní neoprávnenej kritike. Hlavným dôvodom je, že požadujú vykonať reformu v riadení Zväzu a zmeny už časom prežitých, prekonaných, na dnešnú dobu a situáciu zastaraných dokumentoch – Programovom zameraní a Stanovách ZVSR, čo je nevyvrátiteľným faktom. Zato, že chcú dosiahnuť väčšie právo klubov, aby tieto mohli do činnosti ZVSR hovoriť.  Za túto činnosť by mali byť ocenení a nie kritizovaní, že z dôvodu objektívnych zmien v spoločnosti, zmenených podmienok pri obhajobe diskriminácie VD, ako aj zmeneným podmienok riešenia, obhajovania základných sociálnych, kultúrnych a spoločenských potrieb členskej základni, obhajobe stále sa stupňujúcej diskriminácii VD, objektívnej potreby bojovať za naše zákonmi stanovené práva, sociálne istoty (starobné dôchodky, 24 diskriminácii VD, nevalorizácia VD v roku 2005 a 2012, zavedenie 19 % diskriminačnej dane s VD, 10 % diskriminačného odvodu z VD, novelizácie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov, ako aj nevyhnutnosti boja proti diskriminácii VD ktoré ešte prinesie budúcnosť).

Jeden príklad za všetky:
Sociálno-právna komisia (SPK) svoju činnosť začala v roku 2012 pri klube Bratislava a vznikala aj s veľkou podporou vtedajšieho prezidenta p. Bohunického. Jej predsedom bol plk. v.v Dr. Jaroslav Junek, člen klubu Bratislava. Mal rozhodujúci podiel na kvalitnej práci SPK, na dosiahnutí SD pre VD. Po 8. sneme, nový prezident dokázal iba jedno, zmeniť názov SPK na Sociálno-zdravotnú komisiu (SZK), čo je v priamom rozpore s uznesením 8. snemu pretože nemal na zmenu názvu právo.
SPK mala ÚR ZVSR a prezidentom schválený Štatút SPK, spracovala projekt pomoci pre osamelých, zdravotne odkázaných VD a začala tento realizovať. Predseda SPK/SZK a celá komisia sa schádzala mesačne a mali reálny zámysel a konali, aby za všetkých osem skupín VD sme do sociálnych komisií pri MPSVaR SR, do Sociálnej poisťovni a jej dozornej rady, JDS, MO SR a MV SR postupne doplnili našich zástupcov. V prospech členov ZVSR sa vykonal kus poctivej, zodpovednej práce. Predseda SZK, napriek nepodpore prezidenta ZVSR, v januári 2014 vykonal množstvo aktivít s JDS a položil sa základ pre zmeny zákona 461/2003 v prospech starodôchodcov. Na rozdiel od zámyslu a dlhodobej koncepcie SZK, prezident ZVSR prejavoval v r.2014 pasívny prístup k uzatvoreniu Zmluvy/Dohody o spolupráci s vedením JDS, kde máme množstvo spoločných problémov k riešeniu. Na 6. zasadaní ÚR dňa 17.12.2014 do poradného orgánu SZK ZVSR za predsedu bol vymenovaný plk. v.v Kamil Krištofík. Pýtam sa, z akých dôvodov nemohol p. Junek ďalej vykonávať funkciu predsedu SZK (lebo Glvač?)? Vzdal sa členstva v predsedníctve a ÚR ale nie v SZK. V žiadnom dokumente ZVSR nie je stanovené, že predsedom poradného orgánu musí byť člen ÚR. Od februára 2015 SZK neuskutočnila a ani už neuskutoční celú radu z už pripravovaných a plánovaných rokovaní, čo je na škodu nám všetkým. Mohla sa rozhýbať otázka okolo „starodôchodcov“,“ trinásteho SD“ „ zjednotenie termínu valorizácie VD s valorizáciou SD“ ako aj valorizácia „bulharskou konštantou“. Práca SZK t.č. stojí, stagnuje, nekoná sa nič.
– Po 5 aj pol ročnej záslužnej práce v zlepšení transparentnosti komunikácie a informovanosti, zvýrazneniu spolupatričnosti profesionálnych vojakov, VD vojakov, PZ colníkov, ZVJS, SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov, bol webmajster Ing. Pavol Bada Ústrednou radou ZV SR vymenený vo funkcii aj napriek tomu, že mal širokú podporu členov (o tom sú záznamy-faktá). Od 17.12.2014 osobne túto funkciu vykonáva prezident ZVSR plk. v.v. Ing. Tomáš Švec, ktorý dokázal živý, aktívny web dehonestovať na úroveň takmer mŕtvej webovej schránky a nie len že vymazal množstvo trvale platných, poučných a aktuálnych článkov o priznávaní SD, diskriminácii VD, novelizácii zákona č. 461/2002 Z. z. o sociálnom poistení, sociálnych istotách, príspevky členov, ale naďalej maže články klubov a komentáre diskutujúcich bez toho aby boli pisatelia porušovali „Zásady komunikácie“ na webe, čím otvorene vykonáva cenzúru, porušuje ústavné právo na informácie, čo škodí členskej základni. Diskutujúcim, aj klubom, bráni vyjadriť svoj názor, získať z nich informácie, bráni slobodne sa vyjadrovať k nim, čo je porušením ústavných práv na slobodu informácií , ako aj základných princípov demokracie. Týmto konaním defacto škodí členskej základni, ako aj VD bezpečnostných a záchranných zborov, čím porušuje dobré meno ZVSR v očiach VD všetkých bezpečnostných zložiek. Dobre nastúpená cesta za predchádzajúceho prezidenta p. Bohunického: cez komunikačný zdroj smerovať ku zjednocovaniu záujmových združení a klubov bezpečnostných a záchranných zborov je takto odsunutá na vedľajšiu koľaj. Túto skutočnosť nezachráni ani násilne prezidentom organizovaný „fossbalový“ turnaj 20-tich profesionálov v Žiline, bez účasti členov zväzu, nech by bol sebelepšie dotovaný pohármi. .
Po dôslednom preštudovaní všetkých uvádzaných informácií, skutočností v I. a II. časti analýzy si ich prosím sami vyhodnoťte a urobte si na ne svoj vlastný názor.
Vážení predsedovia klubov a zvolení delegáti MS, prosím aby ste s vysokou vážnosťou a zodpovednosťou pristúpili k voľbe prezidenta ZVSR. Od Vášho uváženého rozhodnutia a správnej voľby prezidenta ZVSR je závislý ďalší osud, budúcnosť a smerovanie ZVSR. Či budúcnosť bude smerovať k rozvoju, alebo k postupnému zániku ZVSR. Som presvedčený, že zvíťazí zdravý rozum a demokracia.
Ďakujem
pplk. v.v. Dr. Milan Kolen vedúci analytickej skupiny SZK ZVSR

Jeden komentár k “Analýza stavu po vykonaných VČS klubov II. časť”
• Milan Faltin:
18.3.2015 o 7:31
Odpoveď na jednu otázku z “Analýzy…”, ktorá aj tak bude za chvíľu na www.zvazvojakov.sk vygumovaná:
Pán Junek musel byť odvolaný z fcie predsedu SZK asi hlavne a len preto, že sa mohla rozhýbať otázka okolo “starodôchodcov”, trinásteho SD, “zjednotenia termínu valorizácie VD s termínom SD,”ako aj valorizácia “bulharskou konštantou”, keby tam bol ostal. Proste pánom v UR tieto otázky buď nevoňajú, alebo im nič nehovoria.

—————————————–

Počet komentárov:  k “Analýza stavu po vykonaných VČS klubov I. časť.”  Ďalšie komentáre k II. časti boli na základe rozhodnutia prezidenta ZVSR na webe www.zvazvojakov.sk odstránené.

Tieto sa “zachránili” a boli prenesené pred zmazaním sem:

.
pplk. v.v. Ing. Jozef Šamaj PB: 14.3.2015 o 20:00
RE: pplk. v.v. Dr. Milan Kolen PP: 14.3.2015 o 18:58
– neviem či som zle videl, alebo neviem čítať…táto reakcia tu bola už okolo 14,00 – 14,05…zrazu tam je čas 18,58… mám to chápať tak, že pôvodná Kolenova reakcia “dostala nohy z gumy” a bola vložená opätovne? Nechápem, ak zostala “analýza”, komentáre iných. tak prečo by mala “miznúť” reakcia napadnutého? Veď iba vysvetľuje…. niekto to vysvetlí??

 

• pplk. v.v. Dr. Milan Kolen PP: 14.3.2015 o 18:58 (predtým o 14:05)

Pre Ing. Mariám Palai.
Nechápem Tvoju reakciu na zverejnenú analýzu. S tvojim vedomím som sa zúčastnil jednania VČS klubu Prešov, kde si predsedom. Nemal som zámysel vystúpiť v diskusii cez skutočnosť, že ma o to niektorí členovia žiadali. Myslím si, že VČS nebolo tajné stretnutie nejakej tajnej, konšpiratívnej organizácie, ale občianskeho združenia ktorým je ZVSR. Alebo sa mýlim? Ako píšeš citujem: „..potom si kydal nezmysly…“ Nedalo sa nereagovať na niektoré tendenčné, zavádzajúce informácie. Riadne som sa prihlásil do diskusii, čo mi riadiaci VČS v súlade s demokraciou aj umožnil. Poďakoval som prezidentovi, ÚR aj tebe ako predsedovi komisie pre prípravu stanov za prácu. V rámci plurality názorov som chcel zaujať svoj názor na niektoré nepresne predložené informácie. Cez skutočnosť, že si neriadil VČS osobne si mi asi trikrát snažil zabrániť vysloviť svoj názor. Spýtal som sa členskej schôdzi, či môžem povedať svoj názor a súhlas som dostal. Po asi 3 minútach som radšej ukončil svoje vystúpenie. Aj takáto je demokracia, kde sa bráni vysloviť svoj názor. To som členom Klubu nehovoril o tom, ako si zmenil svoj názor na závery Komisie pre tvorbu stanov ZVSR, na zmeny, ktoré si vlastnoručne podpísal, Komisie ktorej si bol predsedom. (Žeby sľúbená vidina členstva v ÚR ZVSR, ktorú Švec prezentoval?)
Myslím si, že v slušnej demokratickej spoločnosti by mala platiť pluralita názorov a nemalo by sa brániť zverejneniu svojho názoru. Alebo sa mýlim? Dňa 4.3.2015 som emailom zaslal svoj článok predsedovi klubu Poprad. Dňa 11.3.2015 o 12 hod. som sa na túto tému osobne rozprával s predsedom nášho klubu. Zverejnený bol 13.3.2015,  Ja nevlastním heslo na zavesenie článku na web Zväzu, to majú predsedovia.
Na tvojom príspevku je zaujímavá skutočnosť, že hľadáš rôzne dôvody ako mňa diskreditovať a analýzu dehonestovať. Členovia ZVSR si majú možnosť sami pre seba na veci urobiť svoj názor. Pýtam sa, prečo ti vadí analýza? Pritom si neuviedol ani jeden konkrétny, reálny argument proti analýze. Pokiaľ si si nestačil všimnúť od roku 2012 pracujem v SPK/SZK čo bolo priebežne zverejňované na webe. Ďalej už asi rok pracujem a zverejňujem články ako vedúci analytickej skupiny SZK ZVSR (doposiaľ som nebol z tejto funkcie ako je už v ZVSR zvykom za kvalitnú prácu odvolaný). Podal som množstvo podnetov štátnym orgánom k odstráneniu diskriminácii VD v roku 2014 ako napríklad boli zákaz práce dôchodcov nad 65 rokov, k preprave po železnici, zákaz práce dôchodcov nad 63 rokov ktoré aj mojou zásluhou boli už odstránené. Potom sa mi už objasňuje prečo vo veci troch diskriminícií nekonal prezident ani ÚR ktorej si členom (zrejme si ich nečítal, alebo máš na to iné dôvody???). Vážená členská základňa závery kto zavádza, dezinformuje a konfabuluje si prosím urobte sami pre seba. Ďakujem.

 

• palai marián: 14.3.2015 o 10:44
Pán RSDr. Kolen !
Kto ťa poveril tým, aby si niečo také, ako analýzu VČS robil?? Je to vec klubov a nie tvoja. Kluby si analýzu robia podľa svojich potrieb. K tomu samozvaných ” politrúkov – analitikou ” nepotrebujú.
Svoju právu tvár si ukázal aj keď si sa nasomroval k nám na VČS, tvrdil si, že budeš iba ticho sedieť v kútiku a potom si kydal nezmysly…
Mal by si sa nad sebou a vašimi analytikmi ( … nechcem tu ešte jedného odborníka ” analitika ” menovať ) zamyslieť.
Predvčerom som sa rozprával s predsedom klubu z Popradu. Nedali ti mandát, aby si svoje analýzy zverejňoval na webe pod hlavičkou klub Poprad. Určite to Rada klubu nečítala…

 

• Klub Nitra – Zobor: 14.3.2015 o 6:46
Ďakujem pán Dr.Milan Kolen za publikovanú analýzu. Jej prínosom sú informácie pre širokú verejnosť členov, ale aj nečlenov ZV SR, ktorí by sa už nemali pýtať, čo sa to v tom Zväze deje, ale ako sa ZJEDNOTIŤ v záujme väčšiny klubov. Odpoveď vidím najmä v tom, aby vedenie ZV SR chránilo predovšetkým sociálne, právne a zdravotné záujmy členov a tým aj všetkých výsluhových dôchodcov ozbrojených zložiek SR. Položených 5 otázok na záver analýzy Dr. Milana Kolena, ale predovšetkým racionálne odpovede na ne, by prispelo k nášmu ZJEDNOTENIU.
F.Chuda, ZVSR, klub Nitra-Zobor.

 

• pplk.v.v Ing. Jozef Šamaj klub PB: 13.3.2015 o 22:46
Milan, analýza dobrá, vidieť, že si si popracoval, v podstate tu niet ku čomu diskutovať, všetko sú to otázky na ÚR a prezidenta….myslím, že iba oni môžu tvoje otázky relevantne zodpovedať….

 

• Klub Bratislava: 13.3.2015 o 20:30
Tam kde chýba analýza od zodpovedného orgánu, v tomto konkrétnom prípade od ÚR, je vítaným príspevkom aj analýza od člena ZV SR i keď nie je členom ÚR. Považujeme túto analýzu za dobrý pokus o vysvetlenie pomerov vo Zväze.
Všeličomu sa mohlo predísť, zabrániť aby sa Zväz dostal do kritického stavu, mohlo sa tomu zabrániť ak by si prezident a členovia ÚR plnili svoje povinnosti zodpovedne a v súlade s ORGANIZAČNÝM PORIADKOM, schváleným Ústrednou radou na svojom 7. rokovaní 7. apríla 2011
Týka sa to napríklad plnenia povinností Viceprezidenta Zväzu vojakov SR kde je stanovené:
Zodpovedá za:
– Analýzu a vyhodnotenie príspevkov, návrhov a podnetov z rokovania Snemu, zasadaní Ústrednej rady ZVSR a porady predsedov klubov a prípravu opatrení na ich realizáciu.
– Viceprezident (pozn: Dr. Drotár) je predsedom redakčnej rady. Redakčná rada Ústrednej rady ZVSR zodpovedá za formu a obsah dokumentov publikovaných Ústrednou radou ZVSR v informačných médiách ako sú časopis, denník, webová stránka, informátor, brožúra a podobne.
– Sleduje publikované články, príspevky o ZVSR v jednotlivých médiách a navrhuje Predsedníctvu Ústrednej rady ZVSR reakciu hlavne na kritické články týkajúce sa činnosti ZVSR.
– Podieľa sa na príprave a obsahovej tvorbe INFORMÁTORA Ústrednej rady VSR. Sporný obsah dokumentu rieši s autorom dokumentu.
– Využíva webovú stránku ZVSR na informovanie členov o činnosti Ústrednej rady ZVSR o aktuálnych úlohách ZVSR a využíva webovú stránku ako elektronický informačný archív o činnosti ZVSR a klubov. – koniec citátu z OP ÚR ZVSR 2011.

Dodávame:
Správne rozloženie síl na členov ÚR a menej autokratizmu vo vystupovaní a konaní prezidenta mohlo Zväz udržať na vyššej úrovni. Toto vedenie Zväzu od 8. snemu nebolo dobré a k tomu ešte pasívna ÚR, to nás doviedlo takmer do slepej uličky.
Veríme že Správa o činnosti od 8. snemu po MS, ktorú predloží prezident na MS bude obsahovať prvky analýzy ako aj výstupy z nej, ako prvky „poučenia“ pre budúcnosť.
predseda Klubu ZVSR Bratislava Ing. Bada