Vyberte stranu

Prevzali sme z webu ZV SR
20. apríl 2015 | Autor: Klub Banská Bystrica

 

Prvé zasadanie Zväzovej rady

V súlade s uznesením mimoriadneho snemu ZV SR bude dňa 29. apríla 2015 v Ružomberku rokovať Zväzová rada. Na svojom prvom zasadaní sa členovia Zväzovej rady – predsedovia klubov poriadne zapotia.
V programe tohto dôležitého zasadania sú pre Zväz rozhodujúce témy a oblasti. Predovšetkým si musí Zväzová rada, ako nový orgán zväzu, prerokovať a schváliť vlastný Organizačný poriadok.
Hlavným bodom programu bude schvaľovanie členov prezídia ZV SR. Kandidátov na svojich spolupracovníkov prednesie prezident Zväzu a som presvedčený, že Zväzová rada pri ich schvaľovaní bude brať do úvahy znenie Programového zamerania ZV SR v článku 4.1., kde je stanovené: „Skvalitniť a zefektívniť činnosť ZV SR zvolením výkonného orgánu – Prezídia ZV SR s kvalifikovanými odborníkmi, zodpovednými za jednotlivé oblasti činnosti ZV SR.“
Zväzová rada prediskutuje a prijme závery k ďalším horúcim témam vo vnútri Zväzu v duchu Programového zamerania, pri dodržaní ustanovení novoprijatých Stanov ZV SR. V neposlednom rade Zväzová rada zvolí svojho predsedu a 2 podpredsedov – členov predsedníctva.
Veľmi dôležité pre ďalšiu činnosť ZV SR bude prijaté Uznesenie, ktoré bude podľa Stanov záväzné pre všetky orgány Zväzu, okrem Snemu. Predpokladám, že sa nám podarí „oživiť“ aj túto webovú stránku (www.zvazvojakov.sk) tým, že na nej uverejníme nielen prijaté závery z 1. zasadania Zväzovej rady, ale pravidelne budeme zverejňovať všetky kroky ostatných orgánov Zväzu, ktoré budú smerovať k zlepšeniu zväzového života, podmienok členstva a informovanosti členskej základne.

 pplk. v.v. Ing. Mojmír HLOCH
predseda dočasného výboru zväzovej rady

 

Konalo sa 1. rokovanie Zväzovej rady ZV SR
30. apríl 2015 | Autor: Klub Banská Bystrica

Závery z rokovania Zväzovej rady
Dňa 29. apríla sa konalo prvé rokovanie Zväzovej rady v priestoroch kongresovej sály Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.
Rokovania Zväzovej rady sa zúčastnilo 28 predsedov z 30 klubov ZV SR, prezident zväzu – Tomáš Švec a čestný prezident – Michal Bohunický.
Program rokovania bol vo všetkých bodoch splnený a prijaté uznesenie zabezpečuje splnenie úlohy Uznesenia mimoriadneho snemu uložené Zväzovej rade.
Zväzová rada zvolila svojho predsedu a dvoch podpredsedov, sedem členov prezídia a tajomníka ZV SR.
Schválila zloženie pracovnej komisie pre vypracovanie Organizačného a rokovacieho poriadku ZV SR a predsedov poradných orgánov zväzu.

predseda Zväzovej rady ZV SR Ing. Mojmír Hloch

Prílohy:
1. Uznesenie Zväzovej rady ZV SR
2. Memorandum Zväzovej rady ZV SR

U Z N E S E N I E
z 1. zasadania zväzovej rady
Zväzová rada na svojom 1. rokovaní dňa 29. apríla 2015 v Ružomberku
I. Zvolila:
1) predsedu zväzovej rady pplk. v.v. Ing. Mojmíra HLOCHA.
2) podpredsedov zväzovej rady pplk. v.v. RSDr. Jána POLIAČIKA a pplk. v.v. MUDr. Jána DOBROVOLSKÉHO.
3) členov prezídia ZV SR kpt. JUDr. Štefana ANDRAŠA, mjr. Mgr. Zdenka BARANCA, pplk. v.v. Ing. Ľubomíra DUBEŇA, plk. v.v. Ing. Jána PAULECHA, pplk. v.v. PaedDr. Jána ŠKOVRÁNKA, mjr. Ing. Igora ŠTEFKU, genpor. v.v. Ing. Petra VOJTEKA a tajomníka ZV SR pplk. v.v. RSDr. Petra ZELIZŇÁKA.

II. Schválila:
1) Dočasný organizačný poriadok zväzovej rady so zmenami a doplnkami.
2) Podklady zväzovej rady do plánu a rozpočtu ZV SR do konca roka 2015.
3) Pracovnú komisiu pre spracovanie organizačného a rokovacieho poriadku ZV SR v zložení: plk. v.v. Ing. Pavol BADA, pplk. v.v. Ing. Mojmír HLOCH, pplk. v.v. Ing. Ján CHYLA, pplk. v.v. František CHUDA, pplk. v.v. Ing. Marián PALAI, pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK a pplk. v.v. RSDr. Ján SPORKA.
4) Predsedu legislatívne – právnej poradnej komisie ZV SR kpt. JUDr. Štefana ANDRÁŠA.
5) Predsedu poradnej komisie ZV SR pre zahraničné vzťahy plk. v.v. Ing. Jána PAULECHA.
6) Predsedu poradnej komisie ZV SR pre sociálne zabezpečenie pplk. v.v. Ing. Ľubomíra DUBEŇA.
7) Predsedu poradnej komisie ZV SR pre sociálnu prácu, tvorbu ľudských zdrojov a spolupráce s profesionálnymi vojakmi mjr. Mgr. Zdenka BARANCA.
8) Predsedu zdravotnej poradnej komisie ZV SR pplk. v.v. Ing. Jána ŠKOVRANKO.
9) Memorandum zväzovej rady členom ZV SR „Práca v orgánoch ZV SR – služba pre všetkých členov“

 

Memorandum Zväzovej rady ZV SR
„Práca v orgánoch ZV SR – služba pre všetkých členov“

Vážení členovia ZV SR,
na mimoriadnom sneme ZV SR 26.marca 2015 sa prevažná časť delegátov prihlásila k obsahovej a organizačnej reforme nášho zväzu. Cieľom reformy je prehĺbiť demokratický charakter zväzu, posilniť organizačné, právne a finančné postavenie klubov a poskytovať priestor pre účasť každého člena na riadiacich procesoch v jednotlivých orgánoch zväzu. Zaviesť efektívny systém internej a externej komunikácie tak, aby členovia boli priebežne informovaní o rozhodnutiach orgánov zväzu a mohli sa vyjadrovať k všetkým zásadným otázkam života zväzu, ako aj k plneniu svojich práv a povinností. Jednou z najdôležitejších úloh orgánov zväzu je zintenzívniť činnosť v oblastiach, ktoré nie je možné realizovať v pôsobnosti klubov a majú dosah na členov zväzu. Medzi také oblasti primárne patrí ochrana sociálnych práv profesionálnych voja-kov, vojenských a vojnových veteránov, vojakov vo výslužbe a v zálohe.
Predpokladom úspešného plnenia tejto úlohy je aktívna práca a účasť členov prezídia zväzu na legislatívnych procesoch spojená s prípravou kvalifikovaných odborných výstupov, efektívne zladenie právnych, sociálnych a psychologických služieb, intenzívna spolupráca so štátnymi organizáciami a neziskovými organizáciami zameranými na sociálno-právnu ochranu občanov Slovenskej republiky, za plnej podpory a pomoci nielen zväzovej rady, ale aj odborne fundovaných členov ZV SR.
Pre ďalší vývoj zväzu je nevyhnutné vytvárať priestor a podmienky pre kultivovaný spôsob internej komunikácie tak, aby každý člen zväzu mohol slobodne a vecne diskutovať o problémoch a témach, ktoré sa dotýkajú klubové-ho, zväzového a spoločenského života členov ZV SR.
Splniť vaše očakávania si vyžaduje, aby vás v orgánoch zväzu zastupovali kompetentní a obetaví členovia, ktorí budú chápať svoje funkcie ako poslanie, službu pre členov a nie ako priestor na plnenie svojich ambícií. Záleží preto aj na vás, ako budete podporovať, osobne sa angažovať a dôsledne vyžadovať od svojich zástupcov v orgánoch zväzu, aby plnili to, k čomu ich zaväzuje poslanie a základné ciele činnosti zväzu.
V Ružomberku dňa 29. apríla 2015

UPOZORNENIE
V súlade s prijatým MEMORANDOM plní Zväzová rada cieľ: zaviesť efektívny systém internej a externej komunikácie tak, aby členovia boli priebežne informovaní o rozhodnutiach orgánov zväzu a mohli sa vyjadrovať k všetkým zásadným otázkam života zväzu, ako aj k plneniu svojich práv a povinností.
Predsedníctvo Zväzovej rady žiada členov, aby pri prihlasovaní pri svojich príspevkoch uvádzali MENO, PRIEZVISKO a KLUB (skratku) ktorého sú príslušníkom. Predsedovia klubov sú zodpovední za kontrolu správnosti údajov. Príspevky – komentáre bez uvedenia údajov budú odstránené.
Ďakujeme – predsedníctvo ZR ZV SR

 

Počet komentárov: 3 k “Konalo sa 1. rokovanie Zväzovej rady ZV SR”

• Mojmír Hloch: 14.5.2015 o 8:58
Plne chápem p. Michrinu a jeho pocity. Na druhej strane ma mrzí jeho postoj k Zväzovej rade, ktorý zverejnil bez toho, aby sa zoznámil s podrobnosťami rokovania. Podobné pocity trpkosti a nespravodlivosti mám aj ja. Dva roky sa intenzívne a dosť aktívne podieľam na zdemokratizovaní ZV SR. Od začiatku s hlavnou myšlienkou: posilniť postavenie klubov, celej členskej základne a zotrieť rozdiel medzi členom z „veľkého“ klubu a členom z „malého“ klubu. Keď sa naskytla príležitosť, stal som sa členom komisie pre spracovanie Stanov zväzu spolu s rokovacím poriadkom. Viac ako polročná práca v tejto komisii bola tvorivá, zmyslu plná a plná kompromisov. Mimoriadny snem nám ukázal, že keď chceme a môžeme diskutovať a hlasovať o sporných problémoch alebo odlišných názoroch, dokážeme prijať racionálne riešenia. Ale ukázal nám aj to, že súčasné Stanovy ešte stále nie sú dokonalé a pripravené na rôzne situácie, ktoré nám život vo Zväze prináša. Nepočítali sme s tým, že môže najvyšší orgán – snem zväzu pri svojom rokovaní a prijatí uznesenia môže pochybiť. A asi preto nemáme v stanovách rozpracované ustanovenia, ktoré by mali a mohli tieto pochybenia delegátov napraviť. Zväzová rada je nový orgán zväzu. Nie všetci predsedovia klubov sú na novú úlohu vo Zväzovej rade pripravení. Ale sú to tiež len ľudia a ľudia robia chyby. Plne si uvedomujem, že zväzová rada nie je „božou rukou“ a nemôžeme sa na ňu obracať, ako na posledného riešiteľa problémov. Na to máme vytvorenú rozhodcovskú komisiu, ktorá musí voľbu p. Surmana za člena kontrolnej komisie na mimoriadnom sneme analyzovať a prijať záver. Na tomto prípade musí podať záväzný výklad prijatých stanov zväzu a navrhnúť prípadné upresňujúce články do Organizačného a rokovacieho poriadku.
Osobne si myslím, že Zväzová rada na svojom prvom zasadaní neporušila súčasné stanovy a nenecháva sa vťahovať do machinácií so stanovami. Celý tento zbytočný problém spôsobili konkrétny ľudia, či už zámerne alebo nevedomky a predovšetkým od nich všetci očakávame jasný postoj. Pokiaľ Zväzová rada v niektorých formuláciách svojho uznesenia nebola presná, určite to napraví. Som presvedčený, že sa zväzová rada k porušeniu stanov mimoriadnym snemom znova vráti a kolektívne prijme také opatrenia, ktoré vylúčia podobné prešľapy.
Rešpektujem každý názor, keď vie pomenovať problém, keď vie definovať príčiny a podmienky vzniku problému. Malo by byť i prirodzené podať aj návrh, ktorým je možné pomôcť problém vyriešiť.
Tento komentár je môj osobný názor, nie je názorom Zväzovej rady ani jej predsedníctva.
Mojmír Hloch
• pplk.v.v.Ing. Jozef Šamaj: 5.5.2015 o 22:17
“Odvolávam čo som odvolal a potvrdzujem, čo som nepotvrdil” – situácia, ktorá vládne v ZV SR už dlho. Súhlasím s p. Michrinom – ak sú platné stanovy, treba sa nimi riadiť. Je chybou, že na porušenie čerstvo prijatých Stanov sme neprišli hneď na MS, ale to ešte neznamená, že chyba sa nedá napraviť. Napravovať ju však tým, že ju potvrdíme pochybným spôsobom – najskôr najvyšší predstaviteľ Zväzu potvrdí, že došlo ku porušeniu Stanov, potom porušenie vyhlási za čo? Vzdanie sa predsedníctva Klubu p. Surmanom vyznieva rozpačito najmä z toho dôvodu, že už aj “vtáci v tŕni” si čvirikajú o fúzii dvoch Martinských Klubov do jedného…. Zrejme je predurčené, že p. Surman sa nestane predsedom zlúčeného Klubu, alebo je to inak? Ak to tak je, tak potvrdenie členov kontrolnej komisie ZR je čím?
Už na sneme bol p. Surman obvinený z nesprávnych záverov kontroly v Nitre… predseda Klubu p. Chuda ho vyzval priamo na MS k ospravedlneniu, svoju žiadosť podložil faktami, ospravedlnenia sa nedočkal. Bude KK aj naďalej fungovať v tom duchu ako do MS? To je zrejme otázka do budúcnosti… Myslím, že nielen mňa, ale aj iných členov ZV SR bude zaujímať vysvetlenie, prečo ZR potvrdila vlastne neprávoplatné (nesúladné so Stanovami) zvolenie p. Surmana do KK. Alebo zostanú Stanovy iba zdrapom papiera?
• pplk. v.v. Ing. Ján Michrina: 4.5.2015 o 6:15
Mám dve – tri pripomienky k 1.rokovaniu ZR.
1. Vítam aktivitu Zväzovej rady v tom že prijala memorandum a v ňom zdôraznila takú samozrejmosť, ktorá už bola rozbehnutá a fungovala v ZV SR : „…zaviesť efektívny systém internej a externej komunikácie tak, aby členovia boli priebežne informovaní o rozhodnutiach orgánov zväzu a mohli sa vyjadrovať ku všetkým zásadným otázkam života zväzu, ako aj k plneniu svojich práv a povinností“.
Môj názor sa nemení, ak boli na systéme komunikácie nedostatky, tak jedine v tom že kompetentní vedúci ZVSR ignorovali názory a požiadavky podriadených členov ako aj pripomienky nečlenov ktorí mali záujem sa dostať do podriadenosti ZV SR, nedostalo sa im však náležitých istôt a ubezpečení pri (ne)komunikácii v tom, že zväzu skutočne ide o zmeny. Čiže zlyhala vrchnosť a nie web na ktorom ste zastavili tak zvanú kritiku.
2. Veril som že po prijatí stanov 26.3.2015 začne ZR pracovať tak aby dodržovala stanovy. Som však veľmi, viac ako veľmi, sklamaný že už na Mimoriadnom sneme boli porušené prijaté stanovy a následne na 1. rokovaní sa ZR nechala zatiahnuť do porušovania stanov, tým že pripustila rôzne vysvetľovanie jasného ustanovenia stanov o nezlučiteľnosti funkcie predseda klubu a člena Kontrolnej komisie.
O tom že na mimoriadnom sneme došlo k jednoznačnému podvodu pri voľbe za členov KK je nad slnko jasnejšie. Teraz ZR pripustila vo svojom uznesení legalizovanie tohto podvodu. (Nehovorím tu o prezidentovi, toho „zásady“ sú po jedenapolročnom účinkovaní všeobecne známe).
Takto si ZR už na svojom prvom rokovaní dala vlastný gól a naviac faul za ktorý si vyslúžila prvú žltú kartu. ZR má ešte šancu na dve žlté a potom by mala nasledovať červená. Zväzová rada si pravdepodobne hneď na tom prvom sneme neuvedomila že takéto nedostatky v jej činnosti sú neprípustné. Po jej rozhodnutí už nie je nikto vyšší, žiadna ÚR alebo prezident, iba snem!
Možno si to chybné uznesenie ZR vo veci machinácií so stanovami (lebo to sú jasné machinácie) prehodnotí a uvedie veci na správnu mieru. Nie všetci členovia sme hlúpi aby sa snami mohlo manipulovať!
3. Osobne, ako člen ZV SR a Klubom Nitra-Zobor navrhnutý kandidát do KK a na mimoriadnom sneme volený člen do KK s počtom hlasov ktorý by postačoval na člena KK ak by zo strany volebnej komisie neboli pripustené vyššie uvedené machinácie sa cítim byť dotknutý. Došlo k nepravosti spáchanej na mojej osobe, čo uznal aj sám prezident ZVSR, keď ma informoval že sa stávam členom KK nakoľko p. Surman je predsedom klubu Martin-Podháj. Následne aj zmenil zoznam členov KK na webe. Teraz mi volal že odvoláva čo mi oznámil, nakoľko p. Surman chce byť radšej členom KK a nie predsedom klubu. (Deti na pieskovisku sú zásadovejšie ako náš pán prezident). Počkám do ďalšieho rokovania ZR – údajne bude v júli – , ak nedojde k rešpektovaniu stanov, musím a budem podľa toho reagovať. Verím že ČS klubu Bratislava sa bude takisto touto otázkou porušenia stanov vážne zaoberať a vyvodí z toho závery.
Prečo to píšem sem na web? Pretože moja nedôvera voči orgánom, po telefonáte s p. prezidentom Švecom je taká, “ako by som hrach o stenu hádzal” a rokovanie ZR potvrdzuje túto skúsenosť.
Ján Michrina