Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Prevzali sme z webu ZV SR
20. apríl 2015 | Autor: Klub Banská Bystrica

 

Prvé zasadanie Zväzovej rady

V súlade s uznesením mimoriadneho snemu ZV SR bude dňa 29. apríla 2015 v Ružomberku rokovať Zväzová rada. Na svojom prvom zasadaní sa členovia Zväzovej rady – predsedovia klubov poriadne zapotia.
V programe tohto dôležitého zasadania sú pre Zväz rozhodujúce témy a oblasti. Predovšetkým si musí Zväzová rada, ako nový orgán zväzu, prerokovať a schváliť vlastný Organizačný poriadok.
Hlavným bodom programu bude schvaľovanie členov prezídia ZV SR. Kandidátov na svojich spolupracovníkov prednesie prezident Zväzu a som presvedčený, že Zväzová rada pri ich schvaľovaní bude brať do úvahy znenie Programového zamerania ZV SR v článku 4.1., kde je stanovené: „Skvalitniť a zefektívniť činnosť ZV SR zvolením výkonného orgánu – Prezídia ZV SR s kvalifikovanými odborníkmi, zodpovednými za jednotlivé oblasti činnosti ZV SR.“
Zväzová rada prediskutuje a prijme závery k ďalším horúcim témam vo vnútri Zväzu v duchu Programového zamerania, pri dodržaní ustanovení novoprijatých Stanov ZV SR. V neposlednom rade Zväzová rada zvolí svojho predsedu a 2 podpredsedov – členov predsedníctva.
Veľmi dôležité pre ďalšiu činnosť ZV SR bude prijaté Uznesenie, ktoré bude podľa Stanov záväzné pre všetky orgány Zväzu, okrem Snemu. Predpokladám, že sa nám podarí „oživiť“ aj túto webovú stránku (www.zvazvojakov.sk) tým, že na nej uverejníme nielen prijaté závery z 1. zasadania Zväzovej rady, ale pravidelne budeme zverejňovať všetky kroky ostatných orgánov Zväzu, ktoré budú smerovať k zlepšeniu zväzového života, podmienok členstva a informovanosti členskej základne.

 pplk. v.v. Ing. Mojmír HLOCH
predseda dočasného výboru zväzovej rady

 

Konalo sa 1. rokovanie Zväzovej rady ZV SR
30. apríl 2015 | Autor: Klub Banská Bystrica

Závery z rokovania Zväzovej rady
Dňa 29. apríla sa konalo prvé rokovanie Zväzovej rady v priestoroch kongresovej sály Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.
Rokovania Zväzovej rady sa zúčastnilo 28 predsedov z 30 klubov ZV SR, prezident zväzu – Tomáš Švec a čestný prezident – Michal Bohunický.
Program rokovania bol vo všetkých bodoch splnený a prijaté uznesenie zabezpečuje splnenie úlohy Uznesenia mimoriadneho snemu uložené Zväzovej rade.
Zväzová rada zvolila svojho predsedu a dvoch podpredsedov, sedem členov prezídia a tajomníka ZV SR.
Schválila zloženie pracovnej komisie pre vypracovanie Organizačného a rokovacieho poriadku ZV SR a predsedov poradných orgánov zväzu.

predseda Zväzovej rady ZV SR Ing. Mojmír Hloch

Prílohy:
1. Uznesenie Zväzovej rady ZV SR
2. Memorandum Zväzovej rady ZV SR

U Z N E S E N I E
z 1. zasadania zväzovej rady
Zväzová rada na svojom 1. rokovaní dňa 29. apríla 2015 v Ružomberku
I. Zvolila:
1) predsedu zväzovej rady pplk. v.v. Ing. Mojmíra HLOCHA.
2) podpredsedov zväzovej rady pplk. v.v. RSDr. Jána POLIAČIKA a pplk. v.v. MUDr. Jána DOBROVOLSKÉHO.
3) členov prezídia ZV SR kpt. JUDr. Štefana ANDRAŠA, mjr. Mgr. Zdenka BARANCA, pplk. v.v. Ing. Ľubomíra DUBEŇA, plk. v.v. Ing. Jána PAULECHA, pplk. v.v. PaedDr. Jána ŠKOVRÁNKA, mjr. Ing. Igora ŠTEFKU, genpor. v.v. Ing. Petra VOJTEKA a tajomníka ZV SR pplk. v.v. RSDr. Petra ZELIZŇÁKA.

II. Schválila:
1) Dočasný organizačný poriadok zväzovej rady so zmenami a doplnkami.
2) Podklady zväzovej rady do plánu a rozpočtu ZV SR do konca roka 2015.
3) Pracovnú komisiu pre spracovanie organizačného a rokovacieho poriadku ZV SR v zložení: plk. v.v. Ing. Pavol BADA, pplk. v.v. Ing. Mojmír HLOCH, pplk. v.v. Ing. Ján CHYLA, pplk. v.v. František CHUDA, pplk. v.v. Ing. Marián PALAI, pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK a pplk. v.v. RSDr. Ján SPORKA.
4) Predsedu legislatívne – právnej poradnej komisie ZV SR kpt. JUDr. Štefana ANDRÁŠA.
5) Predsedu poradnej komisie ZV SR pre zahraničné vzťahy plk. v.v. Ing. Jána PAULECHA.
6) Predsedu poradnej komisie ZV SR pre sociálne zabezpečenie pplk. v.v. Ing. Ľubomíra DUBEŇA.
7) Predsedu poradnej komisie ZV SR pre sociálnu prácu, tvorbu ľudských zdrojov a spolupráce s profesionálnymi vojakmi mjr. Mgr. Zdenka BARANCA.
8) Predsedu zdravotnej poradnej komisie ZV SR pplk. v.v. Ing. Jána ŠKOVRANKO.
9) Memorandum zväzovej rady členom ZV SR „Práca v orgánoch ZV SR – služba pre všetkých členov“

 

Memorandum Zväzovej rady ZV SR
„Práca v orgánoch ZV SR – služba pre všetkých členov“

Vážení členovia ZV SR,
na mimoriadnom sneme ZV SR 26.marca 2015 sa prevažná časť delegátov prihlásila k obsahovej a organizačnej reforme nášho zväzu. Cieľom reformy je prehĺbiť demokratický charakter zväzu, posilniť organizačné, právne a finančné postavenie klubov a poskytovať priestor pre účasť každého člena na riadiacich procesoch v jednotlivých orgánoch zväzu. Zaviesť efektívny systém internej a externej komunikácie tak, aby členovia boli priebežne informovaní o rozhodnutiach orgánov zväzu a mohli sa vyjadrovať k všetkým zásadným otázkam života zväzu, ako aj k plneniu svojich práv a povinností. Jednou z najdôležitejších úloh orgánov zväzu je zintenzívniť činnosť v oblastiach, ktoré nie je možné realizovať v pôsobnosti klubov a majú dosah na členov zväzu. Medzi také oblasti primárne patrí ochrana sociálnych práv profesionálnych voja-kov, vojenských a vojnových veteránov, vojakov vo výslužbe a v zálohe.
Predpokladom úspešného plnenia tejto úlohy je aktívna práca a účasť členov prezídia zväzu na legislatívnych procesoch spojená s prípravou kvalifikovaných odborných výstupov, efektívne zladenie právnych, sociálnych a psychologických služieb, intenzívna spolupráca so štátnymi organizáciami a neziskovými organizáciami zameranými na sociálno-právnu ochranu občanov Slovenskej republiky, za plnej podpory a pomoci nielen zväzovej rady, ale aj odborne fundovaných členov ZV SR.
Pre ďalší vývoj zväzu je nevyhnutné vytvárať priestor a podmienky pre kultivovaný spôsob internej komunikácie tak, aby každý člen zväzu mohol slobodne a vecne diskutovať o problémoch a témach, ktoré sa dotýkajú klubové-ho, zväzového a spoločenského života členov ZV SR.
Splniť vaše očakávania si vyžaduje, aby vás v orgánoch zväzu zastupovali kompetentní a obetaví členovia, ktorí budú chápať svoje funkcie ako poslanie, službu pre členov a nie ako priestor na plnenie svojich ambícií. Záleží preto aj na vás, ako budete podporovať, osobne sa angažovať a dôsledne vyžadovať od svojich zástupcov v orgánoch zväzu, aby plnili to, k čomu ich zaväzuje poslanie a základné ciele činnosti zväzu.
V Ružomberku dňa 29. apríla 2015

UPOZORNENIE
V súlade s prijatým MEMORANDOM plní Zväzová rada cieľ: zaviesť efektívny systém internej a externej komunikácie tak, aby členovia boli priebežne informovaní o rozhodnutiach orgánov zväzu a mohli sa vyjadrovať k všetkým zásadným otázkam života zväzu, ako aj k plneniu svojich práv a povinností.
Predsedníctvo Zväzovej rady žiada členov, aby pri prihlasovaní pri svojich príspevkoch uvádzali MENO, PRIEZVISKO a KLUB (skratku) ktorého sú príslušníkom. Predsedovia klubov sú zodpovední za kontrolu správnosti údajov. Príspevky – komentáre bez uvedenia údajov budú odstránené.
Ďakujeme – predsedníctvo ZR ZV SR

 

Počet komentárov: 3 k “Konalo sa 1. rokovanie Zväzovej rady ZV SR”

• Mojmír Hloch: 14.5.2015 o 8:58
Plne chápem p. Michrinu a jeho pocity. Na druhej strane ma mrzí jeho postoj k Zväzovej rade, ktorý zverejnil bez toho, aby sa zoznámil s podrobnosťami rokovania. Podobné pocity trpkosti a nespravodlivosti mám aj ja. Dva roky sa intenzívne a dosť aktívne podieľam na zdemokratizovaní ZV SR. Od začiatku s hlavnou myšlienkou: posilniť postavenie klubov, celej členskej základne a zotrieť rozdiel medzi členom z „veľkého“ klubu a členom z „malého“ klubu. Keď sa naskytla príležitosť, stal som sa členom komisie pre spracovanie Stanov zväzu spolu s rokovacím poriadkom. Viac ako polročná práca v tejto komisii bola tvorivá, zmyslu plná a plná kompromisov. Mimoriadny snem nám ukázal, že keď chceme a môžeme diskutovať a hlasovať o sporných problémoch alebo odlišných názoroch, dokážeme prijať racionálne riešenia. Ale ukázal nám aj to, že súčasné Stanovy ešte stále nie sú dokonalé a pripravené na rôzne situácie, ktoré nám život vo Zväze prináša. Nepočítali sme s tým, že môže najvyšší orgán – snem zväzu pri svojom rokovaní a prijatí uznesenia môže pochybiť. A asi preto nemáme v stanovách rozpracované ustanovenia, ktoré by mali a mohli tieto pochybenia delegátov napraviť. Zväzová rada je nový orgán zväzu. Nie všetci predsedovia klubov sú na novú úlohu vo Zväzovej rade pripravení. Ale sú to tiež len ľudia a ľudia robia chyby. Plne si uvedomujem, že zväzová rada nie je „božou rukou“ a nemôžeme sa na ňu obracať, ako na posledného riešiteľa problémov. Na to máme vytvorenú rozhodcovskú komisiu, ktorá musí voľbu p. Surmana za člena kontrolnej komisie na mimoriadnom sneme analyzovať a prijať záver. Na tomto prípade musí podať záväzný výklad prijatých stanov zväzu a navrhnúť prípadné upresňujúce články do Organizačného a rokovacieho poriadku.
Osobne si myslím, že Zväzová rada na svojom prvom zasadaní neporušila súčasné stanovy a nenecháva sa vťahovať do machinácií so stanovami. Celý tento zbytočný problém spôsobili konkrétny ľudia, či už zámerne alebo nevedomky a predovšetkým od nich všetci očakávame jasný postoj. Pokiaľ Zväzová rada v niektorých formuláciách svojho uznesenia nebola presná, určite to napraví. Som presvedčený, že sa zväzová rada k porušeniu stanov mimoriadnym snemom znova vráti a kolektívne prijme také opatrenia, ktoré vylúčia podobné prešľapy.
Rešpektujem každý názor, keď vie pomenovať problém, keď vie definovať príčiny a podmienky vzniku problému. Malo by byť i prirodzené podať aj návrh, ktorým je možné pomôcť problém vyriešiť.
Tento komentár je môj osobný názor, nie je názorom Zväzovej rady ani jej predsedníctva.
Mojmír Hloch
• pplk.v.v.Ing. Jozef Šamaj: 5.5.2015 o 22:17
“Odvolávam čo som odvolal a potvrdzujem, čo som nepotvrdil” – situácia, ktorá vládne v ZV SR už dlho. Súhlasím s p. Michrinom – ak sú platné stanovy, treba sa nimi riadiť. Je chybou, že na porušenie čerstvo prijatých Stanov sme neprišli hneď na MS, ale to ešte neznamená, že chyba sa nedá napraviť. Napravovať ju však tým, že ju potvrdíme pochybným spôsobom – najskôr najvyšší predstaviteľ Zväzu potvrdí, že došlo ku porušeniu Stanov, potom porušenie vyhlási za čo? Vzdanie sa predsedníctva Klubu p. Surmanom vyznieva rozpačito najmä z toho dôvodu, že už aj “vtáci v tŕni” si čvirikajú o fúzii dvoch Martinských Klubov do jedného…. Zrejme je predurčené, že p. Surman sa nestane predsedom zlúčeného Klubu, alebo je to inak? Ak to tak je, tak potvrdenie členov kontrolnej komisie ZR je čím?
Už na sneme bol p. Surman obvinený z nesprávnych záverov kontroly v Nitre… predseda Klubu p. Chuda ho vyzval priamo na MS k ospravedlneniu, svoju žiadosť podložil faktami, ospravedlnenia sa nedočkal. Bude KK aj naďalej fungovať v tom duchu ako do MS? To je zrejme otázka do budúcnosti… Myslím, že nielen mňa, ale aj iných členov ZV SR bude zaujímať vysvetlenie, prečo ZR potvrdila vlastne neprávoplatné (nesúladné so Stanovami) zvolenie p. Surmana do KK. Alebo zostanú Stanovy iba zdrapom papiera?
• pplk. v.v. Ing. Ján Michrina: 4.5.2015 o 6:15
Mám dve – tri pripomienky k 1.rokovaniu ZR.
1. Vítam aktivitu Zväzovej rady v tom že prijala memorandum a v ňom zdôraznila takú samozrejmosť, ktorá už bola rozbehnutá a fungovala v ZV SR : „…zaviesť efektívny systém internej a externej komunikácie tak, aby členovia boli priebežne informovaní o rozhodnutiach orgánov zväzu a mohli sa vyjadrovať ku všetkým zásadným otázkam života zväzu, ako aj k plneniu svojich práv a povinností“.
Môj názor sa nemení, ak boli na systéme komunikácie nedostatky, tak jedine v tom že kompetentní vedúci ZVSR ignorovali názory a požiadavky podriadených členov ako aj pripomienky nečlenov ktorí mali záujem sa dostať do podriadenosti ZV SR, nedostalo sa im však náležitých istôt a ubezpečení pri (ne)komunikácii v tom, že zväzu skutočne ide o zmeny. Čiže zlyhala vrchnosť a nie web na ktorom ste zastavili tak zvanú kritiku.
2. Veril som že po prijatí stanov 26.3.2015 začne ZR pracovať tak aby dodržovala stanovy. Som však veľmi, viac ako veľmi, sklamaný že už na Mimoriadnom sneme boli porušené prijaté stanovy a následne na 1. rokovaní sa ZR nechala zatiahnuť do porušovania stanov, tým že pripustila rôzne vysvetľovanie jasného ustanovenia stanov o nezlučiteľnosti funkcie predseda klubu a člena Kontrolnej komisie.
O tom že na mimoriadnom sneme došlo k jednoznačnému podvodu pri voľbe za členov KK je nad slnko jasnejšie. Teraz ZR pripustila vo svojom uznesení legalizovanie tohto podvodu. (Nehovorím tu o prezidentovi, toho „zásady“ sú po jedenapolročnom účinkovaní všeobecne známe).
Takto si ZR už na svojom prvom rokovaní dala vlastný gól a naviac faul za ktorý si vyslúžila prvú žltú kartu. ZR má ešte šancu na dve žlté a potom by mala nasledovať červená. Zväzová rada si pravdepodobne hneď na tom prvom sneme neuvedomila že takéto nedostatky v jej činnosti sú neprípustné. Po jej rozhodnutí už nie je nikto vyšší, žiadna ÚR alebo prezident, iba snem!
Možno si to chybné uznesenie ZR vo veci machinácií so stanovami (lebo to sú jasné machinácie) prehodnotí a uvedie veci na správnu mieru. Nie všetci členovia sme hlúpi aby sa snami mohlo manipulovať!
3. Osobne, ako člen ZV SR a Klubom Nitra-Zobor navrhnutý kandidát do KK a na mimoriadnom sneme volený člen do KK s počtom hlasov ktorý by postačoval na člena KK ak by zo strany volebnej komisie neboli pripustené vyššie uvedené machinácie sa cítim byť dotknutý. Došlo k nepravosti spáchanej na mojej osobe, čo uznal aj sám prezident ZVSR, keď ma informoval že sa stávam členom KK nakoľko p. Surman je predsedom klubu Martin-Podháj. Následne aj zmenil zoznam členov KK na webe. Teraz mi volal že odvoláva čo mi oznámil, nakoľko p. Surman chce byť radšej členom KK a nie predsedom klubu. (Deti na pieskovisku sú zásadovejšie ako náš pán prezident). Počkám do ďalšieho rokovania ZR – údajne bude v júli – , ak nedojde k rešpektovaniu stanov, musím a budem podľa toho reagovať. Verím že ČS klubu Bratislava sa bude takisto touto otázkou porušenia stanov vážne zaoberať a vyvodí z toho závery.
Prečo to píšem sem na web? Pretože moja nedôvera voči orgánom, po telefonáte s p. prezidentom Švecom je taká, “ako by som hrach o stenu hádzal” a rokovanie ZR potvrdzuje túto skúsenosť.
Ján Michrina

19 Komentárov na Monitor: 1.zasadanie ZR ZVSR:

 • Pre informáciu. -- K téme aj 3.výročia nevalorizácie -- po 2. zasadaní zväzovej rady.Čo zaujíma aj členov ZV SR.
  Jeden komentár k “Oznam pre členov klubu Prešov”
  Greššo František, v.v.:
  20.7.2015 o 21:31
  som členom ZV SR, predseda klubu nám po 2. ZR nevedel zodpovedať jednu z otázok, ktorá pravdepodobne budú zaujímať aj niekoľkých ďalších členov. Predseda klubu nám nevedel podať postačujúce vysvetlenie.Zaujímali sme sa ako je pripravovaná realizácia programového zamerania kde v bode 4.2 sa okrem iného píše:
  ….zasadzovať sa o stabilitu a dodržiavanie systému sociálneho zabezpečenia vyplývajúceho z novelizovaného zákona č. 328/2002 Z. z. Predložiť MO SR návrh na úpravu dôchodkov priznaných podľa zákona č. 114/1999.
  Právne doriešiť nevalorizáciu výsluhových dôchodkov z roku 2012, valorizáciu v rokoch 2013 až 2017 (Zákon 328/2002 Z. z., §68, odsek 3) tak, ako sú zvyšované starobné dôchodky v Sociálnej poisťovni. Priznanie nároku pracovných kategórií pre tých, ktorí nesplnia podmienku podľa § 274 ods.1 zákona č.461/2003 Z. z., t.j. nedosiahnu dôchodkový vek do konca roku 2023…Je schopný podať niekto z prezídia odpoveď alebo je to tajné a informáciu dostane iba úzky okruh vyvolených??? Postačujúca bude aj odpoveď „do toho vás nič nieje”.
  Prenesené z web stránky ZV SR.

 • ad. Klub Martin-Podháj:
  19.5.2015 o 17:39
  Martin Podháj Josef Surman, viete čítať , ” niektorí vidia a neveria vlastným očiam, že stačí kliknúť : Ospravedlnenie 2x. pplk.v.v. Ing. et Ing. Josef Surman, predseda Kontrolnej komisie ZV SR.
  Martin Podháj Josef Surman, stačí klikať ? , či kľakať ?

  petrik.v: 20.5.2015 o 20:02
  Mohol by webmaster ZV SR doplniť svoje meno ?
  sympatizant

  • petrik.v: 20.5.2015 o 19:21
  ad. Klub Martin-Podháj:
  19.5.2015 o 17:39
  Vážený pán, Klub Martin – Podháj,ak to nie je Vaše meno a nie je pretože Ste
  pplk.v.v. Ing. et Ing. Josef Surman, predseda Kontrolnej komisie ZV SR.
  osobné stanoviska skryť pod Klub Martin – Zobor.
  Vaše provokácie ” osobné napr. na p.Michrinu a očné atc… atc… je Vaša chudoba ducha.
  Za zneužitie mena Klubu Martin – Podháj, by Vás mali vyhnať z klubu, poškodzujete mu.
  pplk.v.v. Ing. et Ing. Josef Surman, predseda Kontrolnej komisie ZV SR – vytvárate obraz , vlastne len dopĺňate….. obraz ÚR ZV SR.
  p. Surman: doporučujem oddeliť – osobné – Surman
  – klubové- Surman radový člen Klubu Martin – Podháj
  – zväzové – Surman predseda Kontrolnej komisie ZV SR
  ak Vás to prekročilo , ospravedlňte sa tretíkrát a začnite sa správať ako chlap.
  Nerobte kokteil osobného, klubového , zväzového. Vnímam osobne Ste zlyhal, klubovo a zväzovo škodíte. Stačí sa ospravedlniť ? Pošpiniť Klub a hotovo ?
  Máte plán kontrol na kluby, ktoré treba ” skontrolovať ! a skonktolovať ?

  • petrik.v: 20.5.2015 o 18:29
  ad. Jozef Kotulič:
  20.5.2015 o 12:53
  ” V evidencii ÚR ZV SR, niečo skutočne nie je v poriadku ?” .
  Pripomína to satirický román Nikolaja Vasilieviča Gogoľa z roku 1842. Statkár “Čičikov” skupuje mŕtve duše ruských nevoľníkov, ktoré využíva popri podnikaní./ tu ide o príspevky na člena pre klub od UR a štátu ?., , či len Potemkinovská reklamná plocha miesto aktívnych vojenských profesionálov v klube ? /

  • Jozef Kotulič: 20.5.2015 o 12:53
  Nedalo mi a tabuľku, ktorá nesie pomenovanie:
  Prehľad o členských príspevkoch 2014 k 31.5.2014
  som si pozorne prečítal a myslím si, že je tam aj ďalšia hrubá chyba. Pravda za predpokladu, že stĺpec č.4, ktorý má v hlavičke názov: z toho profes. má na myslí počet profesionálnych vojakov.
  Totiž, táto tabuľka v riadku 22 klub Prešov, má uvedený počet 55 profes. Čo je absolútna nepravda. To preto, lebo Klub Prešov v Spravodaji č.26/2015 na strane 16 uvádza celkový počet členov 223, z toho: vojenských dôchodcov 203, občianskych zamestnancov, manželky a sympatizanti 20. Takže, potom počet profesionálnych vojakov je zákonite 0.
  Mne to teda vychádza tak, že v evidencii ÚR ZV SR, niečo skutočne nie je v poriadku.

  • Milan Faltin: 20.5.2015 o 11:34
  Dve vysoké hovoria o niečom. Samá veda, ale prax žiadna.

  • Erik Skokan, LM: 20.5.2015 o 10:44
  RE: Klub -Martin Podhaj
  Dve vysoké ešte nehovoria nič o vašom charaktere pán Klub Martin -Podhaj.
  Ani tu ste sa nepodpísal. Pozrite sa pod príspevok klub Nitra- Zobor, tam sa pisateľ za svoje meno nehanbí.

  • Klub Martin-Podháj: 19.5.2015 o 17:44
  Vážený “pán” Michrina. Mali by ste navštíviť očného lekára. V príspevku je zverejnená aj tabuľka s počtami platiacich, oslobodených a celkový odvod. Ráčte si prosím nasadiť okuliare. Rovnako je tak pod príspevkom zverejnené aj moje plné meno a priezvisko, čo ste rovnako nezaregistrovali. Za výkonného tajomníka a ekonómku som sa preto ospravedlnil, lebo uvedenú chybu vo výkaze odvodov isto neurobili náročky a ani ma náročky mylne neinformovali.A o moju kvalifikáciu si nerobte zbytočné starosti. Mám vysokú školu ekonomickú, takže kontrolu hospodárenia viem isto urobiť. Ostatne robil som ju po väčšinu svojej služby v armáde na rôznych stupňoch. Prajem Vám pekný deň a menej žlči vo svojich vyjadreniach.

  • Klub Martin-Podháj: 19.5.2015 o 17:39
  Keď viem čítať, a to viem, tak pod príspevkom je moje plné meno aj priezvisko. len niektorí asi pre oči nevidia. Stačí si iba kliknúť na Ospravedlnenie 2x. pplk.v.v. Ing. et Ing. Josef Surman, predseda Kontrolnej komisie ZV SR.

 • Obracajú sa na mňa, ako predsedu klubu BA, členovia klubu s otázkou o čo sa opiera kritika nášho člena Janka Michrinu, nakoľko v uznesení z 1. zasadania nenachádzajú dôvod. Kedže schôdza klubu BA je plánovaná až na september 2015, odpovedám s využitím tohto webu, na ktorý chodí prevážna časť členov klubu.
  Uznesenie z 1. zasadania Zväzovej rady uverejnené na webe http://www.zvazvojakov.sk nie je kompletné. Chýba časť III., ktorá znie:
  III. Uložila:
  1) Predsedovi zväzovej rady:
  a) Zvolať zväzovú radu, na ktorej schváliť plán činnosti a rozpočet zväzu do konca roka 2015, Organizačný poriadok prezídia ZV SR a Smernicu pre hospodárenie ZV SR.

  Zodpovedá: predseda ZR v súčinnosti s prezídiom; Termín: do 10. júla 2015

  2) Predsedníctvu zväzovej rady:
  a) Pripraviť zasadanie zväzovej rady, na ktorom schváliť Plán činnosti a rozpočet ZV SR pre rok 2016.

  Zodpovedá: predsedníctvo ZR v spolupráci s členmi prezídia; Termín: 25. a 26. novembra 2015

  3) Klubu Martin – Podháj:
  a) Zvolať členskú schôdzu, na ktorej zvoliť nového predsedu klubu a uznesenie z členskej schôdze zaslať predsedovi zväzovej rady.

  Zodpovedá: Rada klubu Martin-Podháj Termín: do 30. mája 2015

  Práve v časti III. bod 3) je uvedená tá nepravosť o ktorej sa sa zmieňuje p. Michrina a p. Šamaj, a na ktorú reaguje p. Hloch.

  Dovolím si podať aj ja svoj názor na tento problém.
  Stotožňujem sa s názorom niektorých kolegov – predsedov klubov – a vyhlasujem verejne, že uvedená časť uznesenia je v rozpore s mojim presvedčením a škodí Zväzu. V rozpore so Stanovami ZV SR sa na zvolení pplk. v.v. Ing. Josefa SURMANA podieľali konkrétne osoby, ktoré porušili Stanovy Zväzu, Rokovací a volebný poriadok prijatý na Mimoriadnom sneme ZV SR. Tieto osoby, členovia volebnej a mandátovej komisie, mali zabezpečiť voľby v súlade so Stanovami a neurobili tak. Príčina je v úmysle, alebo ich povrchnosti, problém pretrváva doteraz. Formálnosť v činnosti ZVSR pokračuje, dôkazom čoho je napr. aj ospravedlnenie pána Josefa Surmana na webe ZV SR bez uvedenia funkcie a plného mena toho, kto sa klubu Nitra -- Zobor za ohováranie ospravedlňuje.
  Je tomu tak aj po dvoch výzvach na webe ZV SR, aby boli tieto údaje doplnené. Ak osoba, ktorá jednala nečestne pri voľbe do Kontrolnej komisie na MS Zväzu bude kontrolovať vo ZV SR okrem iného aj dodržiavanie Stanov Zväzu, a tieto pár minút po ich prijatí sám porušoval, nemôže mať medzi našimi členmi dôveru. Rovnako pochybujem o správnom rozhodnutí, že pán Dušan Baran ako predseda mandátovej komisie ktorý porušil na MS prijatý Rokovací a Volebný poriadok, má rozhodovať v Rozhodcovskej komisii Zväzu vojakov SR. Veď je to postavené všetko na “hlavu”. Nema nám byť priatelia všetkým z toho smutno? Spravodlivosť si vždy najde svoje cesty k pravde. Predsa nie je možné, aby viacerí predsedovia klubov boli “slepí” a “hluchí”, aj keď niektorí tieto skutočnosti bagatelizujú s odôvoldnením, len aby Zväz na verejnosti sa nemusel hanbiť. Hanbiť by sa mali konkrétne osoby, ktoré to spôsobili, či už v minulosti, alebo v súčasnosti. Ak ich budeme chrániť, dostaneme sa na ich úroveň nečestného charakteru. Ja takéto jednania odmietam! Nie verejnosť, sami takto zametaním “pod koberec” budeme svojimi hrobármi.

 • Viem kto bol Tomáš Švec, neviem kto je teraz Tomáš Švec, verím, to je zhoda mien .
  Za posledné obdobie som zachytil, že T. Švec zorganizoval mini turnaj v minifutbale o putovný pohár ZV SR
  a že je prezidentom ZV SR a zároveň webmastrom webu zväzu vojakov, ale nemám skúsenosť, žeby to bolo tak nie de jure, de fakto. Neviem koľko Klubov ZV SR navštívil za funkčné obdobie, koľkokrát oslovil cestou webu členskú základňu.
  cit z odkazov: ” (otvorte: http://www.svecphoto.sk) pozrite sa lepsie komu patri web:
  Ing. Tomáš Švec
  Photographer
  SVECPHOTO
  Oslobodenia 844
  913 21 Trenčianska Turná
  Slovenská republika
  http://www.svecphoto.sk
  Tel.: +421 904 178 987+421 904 178 987
  E-mail: tomas@svecphoto.sk

 • Vítam a oceňujem zavedenie ZÁVERY ZVAZOVEJ RADY, MEMORANDUM ,ako aj cieľ zaviesť efektívny systém komunikácie z 29.4.2015.
  Jasne vnímam , že sa urobili kroky, ktoré posunú ZV SR a zabránia ” skostnateniu “.
  Viditeľné je pracovné úsilie funkcionárov zväzu.
  Verím, že som prispel svojimi príspevkami, aj keď priznávam a ospravedlňujem sa,
  že boli často na hrane, za cieľ mali ” prebrať k životu “.
  s pozdravom
  Vladimír Petrík -- sympatizant
  p.s. Všetky moje príspevky považujem už za bezpredmetné : ŽIADAM ICH VYMAZAŤ !

 • pripájam sa , blahoželám, držím palce 🙂

 • Blahoželám zvoleným kandidátom a držím všetke prsty pri napĺňaní vytýčených cieľov -- hlavne trpezlivosť.Potešilo ma, že sú tam zástupcovia tiež menších klubov, ako Bratislava, Nitra,…atď.

 • opravujem: Zavesil som včera haluz. Nepovedal to starý Winston, ale Voltaire a už to tu na webe aj je zverejnené, v úvodnom slove k verejnému priestore pre diskusiu 😉

 • Tak by to malo byť. Veď niekto múdry a uznávaný / zdá sa mi že W.Churchil?/, niekedy povedal niečo v tom zmysle, že hoci s tebou zásadne nesúhlasím, spravím všetko pre to, aby si mohol beztrestne vyjadriť svoj názor.

 • Aby neušla pointa. Mňa neoslovil ZV SR , ale web ZV .
  Ochota a schopnosť ľudí hájiť svoje záujmy a ponúkať pomoc a rady pre všetkých.
  Jedinci na webe, nie organizácia ZV !
  Tak ” dokráčal ” web ? . Ako bude kráčať ZV SR ? : predpokladám, určite aspoň tak , ako doteraz.
  To je dobré, chvályhodné.
  Prial by som si len, aby ZV robil svoju prácu, a nechal web, aby kráčal, ako kráčal. Ako nezávislú , otvorenú
  súčasť, ktorá bude prezentovať a reprezentovať ZV a ” nechá priestor pre prezentáciu názorov, s tým,
  že sa nemusí stotožňovať s názormi na webe ” .

 • copy z web: ZVSR
  petrik.v:
  26.4.2015 o 13:31
  ad. 20. apríl 2015 | Autor: Klub Banská Bystrica
  pplk. v.v. Ing. Mojmír HLOCH predseda dočasného výboru zväzovej rady.
  ZROZUMITEĽNÉ, ROZUMIEM, OCEŇUJEM ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  ad. 21.4.2015 o 16:42 plk.v.v. Pavol Bada:
  cit. “predsedovia klubov, ktorí najlepšie poznajú názory svojich členov a iste presadia pre členov Zväzu to najrozumnejšie riešenie.”
  SÚHLASÍM URČITE POZNAJÚ A VEDIA, ……..
  OTÁZKOU JE , AK VEDIA, ČI MOŽU A CHCÚ.
  V našej spoločnosti je také “krycie” klišé . ” oni najlepšie vedia” , “taký je zákon”, “nie je právny titul”, “rozhodli voliči voľbou zástupcov” .
  20 rokov sa deformuje právo zákonmi v prospech jedincov, skupín zo špičky pyramídy,
  fejkovo na chrbtoch ” oviec ” .
  A potom príde ” skupinka ľudí a bojuje za práva VD/ SD ozbrojených zložiek a úspešne.
  A potom príde ” človek NIKTO ” z Dolného Kubína, či z Prešova a dokáže , že vie, chce a môže.
  A potom: KAM SMERUJE ZV SR ?

 • Vedia-nevedia, (tie tisícky kolegov) to je dna vec.Minimálne tie tisícky kolegov s nepriznanými starobnými dôchodkami to vedia (mohli by to vedieť) a tí (naj) plus starší kolegovia s priznanými starobnými dôchodkami pri prepočítaní spätne možno tiež zistia, že ten spätný prepočet až po -- doživotne nie je až taký zlý a na zahodenie.Súhlasím -- uvidíme. “Šak uvidzime-povedal šlepy”. -- Nevieme, my sme to ešte neprepočítavali.Na to sú iní….. :negative:

 • Šak to je to Vlado. A pritom tie spomínané tisícky možno ani nemaju šajnu, že na čo ešte majú nárok, ale sú o neho ogabavaní kto vie v číj prospech…A ľudia, ktorých spomínaš to vedia, preto do spomínanej partie dakému nepasujú. :negative: Šak uvidzime-povedal šlepy.

 • web Zväz vojakov má ” radarovú chybu ” -- neprijíma prihlásenie .
  ” Zväzová rada zvolí svojho predsedu a 2 podpredsedov – členov predsedníctva.”
  Aj tu je cesta p. Dubeň, p. Bada , p. Kolen atd. -- ľudia, ktorým nie je cudzí ” aj verejný záujem vojakov”
  Aký bude predseda, taký bude zväz, aj web.
  Tisíckam vyslúžilých vojakov, policajtov…. s priznanými starobnými dôchodkami sú po splnení ich osobného
  záujmu ukradnuté veci verejné. Kariérni funkcionári ZV na ” pasivite členov ” stavajú.
  :negative:

 • ” oživiť webovú stránku ZVAZ VOJAKOV” .
  Nie je nič ľahšie. Vrátiť stav webu s pred ….. ” hier “.
  Schváliť webmajstra p. Badu, dať mu kompetenciu vrátiť web, kde bol.
  :good:

 • :good: :good:

 • Potvrdzujem, je tu dajaka zrada. Čo chcú uverejnia, čo nechcú neuverejnia. Majú asi momentálne BoPo. Aj dnes, som tam napísal tri komentáre pod seba počas piatich minút. Síce , pravdupovediac, len jeden, pretože v ostatných dvoch som sa ospravedlnil za náhodnú gramatickú chybu v texte a vysvetlil , na čo reagujem. Prvý komentár následne zmizol, druhý ostal a vysvetlenie tiež zmizlo. Samozrejme, nesťažujem sa, tak by to malo fungovať. T.j. ked webmajster objaví chybičku, ktorá sa vlúdi maximálne jeden-dva razy za uhorský rok, mal by ju promptne opraviť :good:

 • Keďže neviem objektívne posúdiť, z akých dôvodov(najskôr technických) som mal problémy(ťažkosti) umiestniť príspevok na starom webe ZV SR, preniesol som ho aj na túto stránku:
  Miro Palfi:
  21.4.2015 o 9:23
  Niečo/niekto mi ruší príspevky pred dopísaním-odoslatím(najskôr “haprujúca” technika”), ako aj kolegovi, ktorému iný príspevok čaká na schválenie a nikto ho nevidí…..Takže skúšam náhradný príspevok.
  ….. “Predpokladám, že sa nám podarí „oživiť“ aj túto webovú stránku”….nepíše sa ale o cieli oživiť pôvodné diskusie…..
  – „Skvalitniť a zefektívniť činnosť ZV SR zvolením výkonného orgánu – Prezídia ZV SR s kvalifikovanými odborníkmi, zodpovednými za jednotlivé oblasti činnosti ZV SR.“
  – znova chcem týmto podporiť kandidátov – kvalifikovaných odborníkov z menších Klubov ZV SR ako napr.: Bratislava, Považská Bystrica, Poprad, Nitra…atď.
  – V nich vidím záruku, že aj BOD /4.2./ Programového zamerania ZV SR neostane iba na papieri….Ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.