Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

http://www.health.gov.sk/?poplatky-v-zdravotnictve

Lekári nemôžu požadovať úhradu za:

 • objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas,
 • vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu,
 • vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
 • potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka,
 • výmenný lístok k špecialistovi,
 • prednostné ošetrenie.

Pacienti neplatia ani za klimatizáciu v čakárni, či za hygienické návleky.

Lekári môžu požadovať úhradu za:

výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, napr. za potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, či na zbrojný pas.

Cenník poplatkov:

 • kontrolujú VÚC,
 • výnosy z pokút budú príjmom príslušného samosprávneho kraja,
 • výšku poplatkov stanovuje lekár, pričom cenník musí umiestniť na viditeľnom mieste v čakárni,
 • na doklade o zaplatení poplatku musí byť presná špecifikácia poplatku z cenníka.

Čo zaujíma pacientov?

 • Môže alergológ pýtať 5 Eur za výdaj karty inému lekárovi – alergológovi? Zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže za takýto úkon požadovať úhradu, keďže nejde o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ani službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže takouto úhradou podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poznamenávame, že špecialista spravidla nevydáva svoju zdravotnú dokumentáciu, ale pacientovi vypracuje lekársku správu.
 • Viete mi vysvetliť, čo znamená pojem „ročný registračný poplatok“, konkrétne vo výške 20 eur? Ročný registračný poplatok nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ani službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže požadovať úhradu takéhoto poplatku. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže takouto úhradou ani podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 • U môjho endokrinológa ma zaujal poplatok „Elektronické spracovanie dát vyšetrenia“. Ako zistím, či je vôbec tento poplatok vo výške 1 euro schválený alebo ho lekár vyberá od každého pacienta pri odchode z ordinácie neoprávnene? V nadväznosti na novelu zákona č. 577/2004 Z. z. v súvislosti s elektronickým zdravotníctvom s účinnosťou od 1. mája 2015 má byť úhrada za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme pri každej návšteve vo výške 0 €. V súčasnosti je jeho výška za túto službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti najviac 0,64% zo sumy životného minima. Každý zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí mať zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu umiestnený na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne.
 • Keď sme prišli na kontrolu neobjednaní, lekárka nás poslala domov, že ona ledva stíha pacientov objednaných – platiacich (za manažment pacienta), ktorých má objednaných na každý deň už 5-6 týždňov dopredu. Zmenilo sa iba to, že už nepíše na doklad o zaplatení „za prednostné objednanie“ ale „za profesionálny manažment pacienta“, čo nikto nevie vysvetliť, za čo že to vlastne je… Vysvetlí mi to MZ SR? „Profesionálny manažment pacienta“ nie je zdravotným výkonom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ani službou súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Za takýto úkon by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemal vyberať úhradu. Za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rámci vyznačených ordinačných hodín určených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požadovať úhradu najneskôr do 30. júna 2015.
 • Zaplatila som poplatok 3 eurá za CD nosič, keď som bola na CT vyšetrení. Informovala som sa vo svojej zdravotnej poisťovni, vraj to pracovisko majú zazmluvnené. Keď som si pýtala príjmový doklad – za čo vlastne platím, odpoveď znela, že za technológiu. Dostala som iba potvrdený blok s registračnej pokladne, kde nie je napísané nič konkrétne. Je to v poriadku? Z diagnostického vyšetrenia pacienta poskytovateľ vypracuje výsledok vyšetrenia (popis). Ak poskytovateľ, ktorý žiadal o vyšetrenie, k popisu vyžaduje aj CD nosič, poskytovateľ, ktorý vyšetrenie vykonal, nesmie požadovať za vyhotovenie CD nosiča úhradu. (Ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti zo zdravotnej indikácie.)
 • Musím platiť poplatok za odber krvi u svojho praktického lekára, keď ide o predoperačné vyšetrenie? Ak je odber krvi indikovaný zo zdravotných dôvodov, zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie za takýto výkon od poistenca požadovať úhradu.
 • Platila som za rtg. zubov na CD poplatok 7,50 eur. Nikde v ambulancii som nevidela cenník, kde by bolo napísané, za čo vyberajú poplatky. Je takýto poplatok v poriadku? Zubár môže od pacienta prijať úhradu za rtg zubov na CD nosiči iba v prípade, ak nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou na takéto výkony. Cenu takéhoto výkonu musí mať uvedenú v cenníku, ktorý musí byť umiestnený na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia. Pokiaľ ide o nezazmluvnené výkony, je plné právo pacienta rozhodnúť sa, či pôjde k inému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorému takýto výkon zdravotná poisťovňa uhradí, alebo dobrovoľne využije možnosť ponúkanú poskytovateľom mimo systému zdravotného poistenia (dohodne sa s ním na vykonaní určitého vyšetrenia a uhradí mu za to cenu v zmysle cenníka poskytovateľa). V tomto prípade však nejde o požadovanie úhrady, ale o dobrovoľnú úhradu na základe dohody medzi lekárom a pacientom. Musí to byť ale vždy voľba pacienta, ktorú možnosť si vyberie a lekár nesmie podmieňovať ďalšie poskytnutie zdravotnej starostlivosti vykonaním takéhoto uhrádzaného výkonu u neho. Poistenec však mus í mať dostatok informácií o tom, že môže dostať túto zdravotnú starostlivosť z prostriedkov zdravotného poistenia. Osoby povinne zúčastnené na verejnom zdravotnom poistení musia platiť zdravotné poistenie a majú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom zákonom, čo je plne v súlade s článkom 40 Ústavy Slovenskej republiky.
 • Prečo budú môcť lekári aj naďalej vyberať poplatky napr. za potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti? Keďže v tomto prípade nejde o zdravotnú starostlivosť poskytnutú zo zdravotnej indikácie, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú môcť za takého úkony požadovať úhradu. Vydaniu potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti predchádzajú určité zdravotné výkony, nejde o taký druh potvrdenia, ktorý je súčasťou zdravotného výkonu, ako napríklad potvrdenie o návšteve lekára.
 • Ako to je s možnosťou dobrovoľnej platby pri vyšetrení CRP? Podľa zákona to vraj nie je možné a lekári sa obávajú, že to bude voči nim zneužívané. Ak je vyšetrenie CRP naordinované lekárom, je hradené z verejného zdravotného poistenia na základe zmluvy medzi zdravotnou poisťovňou a lekárom – poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak je to na vlastnú žiadosť pacienta, ak nie je indikované lekárom, pacient sa dohodne na vykonaní vyšetrenia a prípadná platba v zmysle cenníka je považovaná za dobrovoľnú úhradu na základe dohody, napríklad písomného súhlasu pacienta.
 • Ak bolo cieľom zákona upratať v poplatkoch, nezabudlo MZ v zákone na lekárov, ktorí nemajú zmluvy, teda na súkromníkov? Nebude pacient čakať ešte dlhšie, keďže väčšina z nich vlastne skončí technicky? Pokiaľ ide o poskytovateľov, kritériom nie je to, či sú „súkromníci“, alebo nie, ale či majú uzatvorenú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca. Zákon č. 577/2004 Z. z. sa vzťahuje predovšetkým na poskytovateľov, s ktorými má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu. Takýto poskytovateľ nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona a nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca. U poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia, úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť sa uskutočňuje mimo systému zdravotného poistenia. Takýto poskytovateľ má svoj cenník a pacient musí byť informovaný o tom, že ide o nezmluvného poskytovateľa.
 • Nenašiel som v zákone jednoznačnú odpoveď. Môže si lekár na základe tohto nového zákona objednať službu „manažment pacienta“ u externej firmy? V takom prípade by poplatok nevyberal lekár, ale účtovala by si ho firma. Bola by to súčasť jej ekonomického výsledku. 1,     Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. apríla 2015 ruší pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti možnosť požadovať úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v rámci na to vyhradených ordinačných hodín, ktoré schválil samosprávny kraj. Teda od nadobudnutia účinnosti tohto zákona samosprávny kraj už nebude môcť poskytovateľovi ambulantnej starostlivosti schváliť ordinačné hodiny na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia, ktorí už mali schválené a osobitne vyznačené ordinačné hodiny na prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sú povinní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona požiadať samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín bez osobitných ordinačných hodín na prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to najneskôr do 30. apríla 2015. Takýto poskytovateľ bude oprávnený prednostne poskytovať zdravotnú starostlivosť, a teda aj vyberať úhradu za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, najneskôr do 30. júna 2015. 2.     Objednanie poistenca na vyšetrenie (vrátane objednania na konkrétny čas) zákon č. 577/2004 Z. z. ustanovil za súčasť zdravotného výkonu. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti. Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci. Zdravotníckym pracovníkom podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie. Podmienky výkonu zdravotníckeho povolania ustanovuje zákon č. 578/2004 Z. z. 3.    Na základe uvedeného vyplýva, že zabezpečenie objednávania poistenca nemôže byť uskutočňované „externou firmou“, ale samotným zdravotníckym pracovníkom. Za takýto úkon nemožno vyberať osobitnú úhradu. 4.    Na záver dávame do pozornosti ustanovenie § 44 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. 4. 2015, v zmysle ktorého poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením. Teda poskytnutie zdravotnej starostlivosti nemôže byť podmienené ani úhradou externej firme (napr. za iné úkony než objednanie pacienta).
 • Chápem to správne, že od júla budú cenníky všetkých lekárov, vrátane stomatológov, schvaľovať samosprávne kraje? Pokiaľ viem, doteraz rozhodovali iba o poplatku za prednostné vyšetrenie. Dočítal som sa, že kraje od vás žiadajú, aby ste spresnili, ako majú vyzerať tieto nové pravidlá… Poskytovatelia sú povinní najneskôr do 31. mája 2015 preukázateľne zaslať príslušnému samosprávnemu kraju, podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, cenník všetkých zdravotných výkonov a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu. Samosprávne kraje ich nebudú schvaľovať, budú však kontrolovať v rámci výkonu dozoru u poskytovateľov.
 • Nechápem, v čom ste urobili poriadok. Veď poplatkov si lekári budú naďalej stanovovať ako chcú, a tým pádom zostanú nejednotné. Mali ste poplatkom stanoviť horné hranice, aby ich kraje vedeli porovnávať. Napr. zubné ambulancie ani nemusia uvádzať, ako dospeli k stanovenej sume. Ako to chcete riešiť? Zdravotné výkony poskytované pri chorobe uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje, a pri ktorých môže požadovať úhradu, kontroluje vyšší územný celok príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia výkonom dozoru podľa osobitného predpisu. Čo sa týka stanovenia maximálnej ceny tzv. „cenového stropu“, musíme skonštatovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR neurčuje výšku poplatkov vzhľadom na zákon o cenách.
 • Prosím o odpoveď na moju otázku: Lekár pneumológ mi na pľúcnej klinike vypíše návrh na kúpeľnú liečbu – platím poplatok za jeho vypísanie, ktoré v minulosti činilo 15,00 EUR? Alebo je to na rozhodnutí vedenia nemocnice? Vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu je súčasťou zdravotného výkonu, to znamená, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zaň nemôže požadovať úhradu.
 • V mesiaci apríl som objednaná na sonografiu a mamografiu. Objednávka tam funguje tak, že si pacient zatelefonuje na recepciu a pracovníčka pri telefóne určí termín vyšetrenia. Potom dotyčná pani poznamenala, že si mám okrem odporúčania lekára nachystať aj 7 eur. Má právo pýtať odo mňa tento poplatok? V prípade objednania pacienta ide o súčasť zdravotného výkonu, to znamená, že poskytovateľ od 1. 4. 2015 nesmie za takýto výkon požadovať od pacienta úhradu. Ak ide o prednostné vyšetrenie, poskytovateľ môže požadovať úhradu v rámci vyznačených ordinačných hodín, toto prechodné ustanovenie platí do 30. 6. 2015.
 • Dnes som bol na vyšetrení u spádového ortopéda, ktorý odo mňa na záver vyšetrenia pýtal za PRVOVYŠETRENIE sumu 5 €. Podotýkam, že v čakárni ani na dverách ambulancie žiadne takéto upozornenie nie je! Je možné, aby takúto sumu požadoval za PRVOVYŠETRENIE? Ak ide o zmluvného lekára, vyšetrenie je hradené z verejného zdravotného poistenia, to znamená, že poskytovateľ nemôže takouto úhradou ani podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 • Ako je to s poplatkami za PN alebo OČR? Za vystavenie PN ani OČR pacient v ambulancii neplatí. Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia (v zmysle § 156 zákona o sociálnom poistení) uhrádza Sociálna poisťovňa priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Z uvedeného vyplýva, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá dôvod žiadať úhradu za predmetné zdravotné výkony od poistenca, ale priamo od Sociálnej poisťovne.

Čo zaujíma poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekárov a nemocnice)?

 • Aký bude postup v prípade žiadosti o uprednostnenia nie zo zdravotného, ale napr. zo sociálneho či pracovného dôvodu, tak aby to nebolo diskriminačné voči ostatným pacientom? Právne predpisy nestanovujú, akým spôsobom si má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti manažovať objednávanie pacienta na vyšetrenie. Zákon č. 577/2004 Z. z. stanovuje, že súčasťou zdravotného výkonu je aj objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas.
 • Novela je aplikovateľná iba vo väčších mestách, ale nie v ambulanciách, ktoré zbierajú pacientov z okolitých obcí, ktorí sú viazaní na dopravu a príchody autobusov, potom počas 10-15 minút príde naraz 10 pacientov. Ako máme postupovať, keď sa budú dožadovať prednostného ošetrenia? Právne predpisy s účinnosťou od 1. mája 2015 už možnosť vyberania úhrad za prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebudú upravovať. Výnimkou je iba prechodné obdobie do 30. júna 2015, počas ktorého budú poskytovatelia oprávnení prednostne poskytovať zdravotnú starostlivosť, a teda aj vyberať úhradu za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, avšak len tí poskytovatelia, ktorí mali schválené a osobitne vyznačené ordinačné hodiny na prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Spôsob manažovania si podľa aktuálnych potrieb volí samotný poskytovateľ. Od 1. júla 2015 bude možné objednať pacienta aj na konkrétny čas, avšak pacienti sa prednostného ošetrenia podľa doterajších predpisov dožadovať nemôžu.
 • Ako je to s cenníkom, resp. zoznamom výkonov, za ktoré poskytovateľ smie požadovať úhradu? Cenník všetkých zdravotných výkonov a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu sú 2 rozdielne veci, ktoré nemožno zamieňať. Zoznam je nóvum, cenník je v tejto podobe skoro 2 roky, doplnila sa len výslovná povinnosť dodržiavať ho a zasielať ho (vrátane zmien) VÚC: § 102r ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z.: Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015 (1) Poskytovateľ je povinný najneskôr do 31. mája 2015 preukázateľne zaslať samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia cenník všetkých zdravotných výkonov podľa § 79 ods. 1 písm. g) a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu podľa § 79 ods. 1 písm. zv). (účinné od 1. apríla 2015) § 79 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z.: (1) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, g) umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ; za prístupné a viditeľné miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má zriadené (účinné od 1. októbra 2013) zu) dodržiavať cenník všetkých zdravotných výkonov, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia (účinné od 1. apríla 2015) zv) umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov55jah) (ďalej len “zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu“), ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu (účinnosť od 1. júna 2015). zw) dodržiavať zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu, (účinnosť od 1. júna 2015)
 • Moja otázka sa týka dvoch poplatkov: vyšetrenie CRP síce čiastočne platia poisťovne, každá inou sumou, ale skutočná suma za vyšetrenie, materiál, kúpu a amortizáciu prístroja, chemikálie a príslušenstvo potrebné na vyšetrenie a pravidelnú kontrolu a kalibráciu prístroja, je vyššia. Je možné vyberať príslušný doplatok, podľa jednotlivých poisťovní vzhľadom na ich úhradu, aj naďalej? Samozrejme za podmienok zásad prehľadného účtovníctva a evidencie platieb. Podobný problém je vyšetrenie Strep A testu, pri ktorom ide o stanovenie prítomnosti baktérie streptococcu s pyogenes v bránke hltanovej, čo zásadným spôsobom rozhoduje o zvolenej terapii.      V zmysle výnosu MZ SR č. 44/2008 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení je prístroj na vyšetrenie CRP ďalším materiálno technickým vybavením všeobecnej ambulancie pre dospelých a všeobecnej ambulancie pre deti a dorast. Vzhľadom na túto skutočnosť predpokladáme existujúcu zmluvu medzi poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou.      Ak je vyšetrenie CRP ordinované lekárom, náklady na toto vyšetrenie prepláca zdravotná poisťovňa pacienta. Je na zváženie prepočítať náklady na vyšetrenie u poskytovateľa a porovnať ich s platbami zdravotnej poisťovne a v prípade diskrepancie osloviť zdravotné poisťovne. Pokiaľ je vyšetrenie CRP realizované na vlastnú žiadosť pacienta, teda ak nie je indikované lekárom, pacient sa dohodne na vykonaní vyšetrenia a prípadná platba v zmysle cenníka je považovaná za dobrovoľnú úhradu na základe dohody, napríklad písomného súhlasu pacienta zaznamenaného v zdravotnej dokumentácii.      Naopak, prístroj Strep A test nepatrí medzi ďalšie materiálno technické vybavenie ambulancie všeobecného lekára v zmysle vyššie citovaného výnosu. Odporúčame preto obrátiť sa na zdravotné poisťovne a požiadať o zmluvu na takéto vyšetrenie. Pokiaľ zdravotné poisťovne zmluvu neuzavrú a teda vyšetrenie nebude hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, možno poplatok za toto vyšetrenie požadovať. Lekár by mal však vopred poučiť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu a o tom, že pacient vyšetrenie požaduje, vykonať záznam do zdravotnej dokumentácie. Výška poplatku musí byť súčasťou cenníka zverejneného na dostupnom mieste.

Čo zaujíma samosprávne kraje?

 • Pri vysokom počte poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v každom samosprávnom kraji je potrebné určiť lehotu na schválenie zoznamu zdravotných výkonov poskytovaných pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a výkonov, ktoré nie sú zdravotným výkonom ani službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu. Aká bude lehota na schválenie daného zoznamu? Samosprávne kraje nebudú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti schvaľovať zoznamy zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, ani cenníky všetkých zdravotných výkonov. Poskytovatelia majú voči samosprávnym krajom len povinnosť zaslať zoznam a cenník, ako aj ich zmeny. Prvýkrát tak musia urobiť najneskôr do 31. mája 2015.
 • Agenda schvaľovania cenníkov je časovo náročná, navyše nie sú stanovené maximálne ceny, ani výkony, za ktoré poskytovateľ požadovať od pacienta poplatok. Napr. poplatok za manažment pacienta nie je definovaný, napriek tomu ho poskytovatelia často vo svojich cenníkoch uvádzajú. Ako majú samosprávne kraje postupovať? Právne predpisy neustanovujú, akým spôsobom si má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti manažovať objednávanie pacienta na vyšetrenie. Zákon č. 577/2004 Z. z. ustanovuje, že súčasťou zdravotného výkonu je aj objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže takouto úhradou podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 • Doteraz vyberali poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poplatky okrem tzv. manažérskeho napr. aj poplatok pacienta za klimatizovanú čakáreň, vzhľadom na to, že žiaden právny predpis nevylučoval vyberanie týchto poplatkov. Čo bude predmetom schváleného cenníka teraz? Zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže požadovať úhrady za zdravotnú starostlivosť poskytnutú pri chorobe uvedenej v zozname chorôb najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa zákona č. 577/2004 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z. Službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti môže byť iba to, čo ustanovil § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti za ne môže požadovať úhradu najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa zákona č. 577/2004 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 722/2004 Z. z. Úhradu od pacienta za „klimatizovanú čakáreň“ a podobné „poplatky“ nemožno požadovať

15 Komentárov na Poplatky v zdravotníctve:

 • Ešte pridám k tejto téme.Súhlasím s príspevkom pána Vladimíra Petríka napísal: 18. decembra 2015 v 15:57.Tiež s ostatnými príspevkami k NOÚ.K poslednému príspevku nemám čo dodať.Skutočne k tým Názorom našich čelných predstaviteľov k EÚ som to tak isto podchytil v našich médiách.

 • Preniesol som z rubriky “Aktuálne bezpečnostné hrozby” -- je to vysoko aktuálna téma.
  Z príspevku 2. októbra 2015 o 8:04 — Písal som predtým, čo mňa (okrem iného) zaujalo.Vyhlásenie/vyjadrenie premiéra SR Róberta Fica a ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka ohľadom migrantov — utečencov: citujem: “Snáď nás nechce /rozumej/ Slovákov Európska únia trestať za názory.Snáď to nemyslia vážne!” -- koniec citátu.Mne vyšiel v rámci vlastného štátu taký istý záver.Iba preto, že občan má vlastný názor na veci, dianie okolo seba, neznamená to, že sme na Slovensku väčšina ľudí xenofóbovia a rasisti.Tie vyhlásenia boli tiež medializované v našich médiach./kto si ich ešte pamätá/…..či už žiaľ, či chvalabohu, splnilo sa, čo sme všetci prispievatelia v predchádzajúcich príspevkoch uviedli..viď.schvaľovaný protiteroristický zákon.
  ..”neznamená to, že sme na Slovensku väčšina ľudí xenofóbovia a rasisti”..a najnovšie tiež “politický extrémisti.””..len tej špiny, ktorá sa vyliala z národného onkologického ústavu, nie je jedno vedro, ale je to xy -- bazénov špiny…

 • K príspevku nižšie, som vybral z príspevkov pod článkom v Pravde.
  “Najprv by súdruhovia zo Smeru museli definovať v zákone pojem “politický extrémizmus”, keď už ho uviedli v tzv. protiteroristickom balíčku. Inak je zákon nanič, nevykonateľný. (okrem iných vecí v balíčku).”
  Myslím, že nie len diskutér v Pravde je zvedavý, ako je potrebné rozumieť pojmu “politický extrémizmus” -- tiež si to neviem vysvetliť v dnešnom pluralitnom -- demokratickom politickom systéme, v demokracii.Aby sme sa vedeli poprípade vyvarovať takéhoto extrému…

 • http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/377545-kiska-vratil-protiteroristicke-zakony-schodza-bude-v-pondelok/
  Zdroj: SITA | 18.12.2015 20:02
  “Súd na podnet SIS zakáže prevádzku webového portálu, na ktorom dochádza k šíreniu myšlienok podporujúcich alebo propagujúcich terorizmus, politický alebo náboženský extrémizmus či extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom alebo škodlivé sektárske zoskupenia”.
  .
  To podľa mňa ale neznamená, že za protiteroristické zákony sa skryje špina, ktorá sa tentokrát vyliala z národného onkologického ústavu.A kvôli SIS, VOS, CIA, FBI..atď., sa všetci my, aj ostatní občania budeme báť vysloviť svoj názor?.Len preto sa teraz každý bude báť aj svojho tieňa?Veď názor sme si každý povedali aj pred 1989 rokom a nič sa nedialo.Snáď “demokracia”, ktorá je aj o slobode prejavu nie je horšia ako “totalita.”Spred roku 1989…a všetko sa skryje pod pojem, .. lebo terorizmus .. a ty občan mlč, lebo budeš mať problém.

 • Ja to poviem tak po vojenský. “Chuj s veľkým bratom”, šak sme tu všetci vojaci -veterani.

 • Dobre.Už sa nebudem vyjadrovať tak, aby to vyznievalo, že je to proti niekomu a niečomu s politickými prvkami.Len, ja si podľa prečítaných článkov ku nižšie písanému škandálu nemyslím, že..”to je skrytá propaganda v prospech niekoho”..z článku/link-u:
  “Verejnosť je pobúrená škandálom, ktorý otriasa Národným onkologickým ústavom. Pre ľudí, ktorí kradli lieky určené pacientom s rakovinou, žiada prísne tresty. Polícia zatiaľ deviatich páchateľov obvinila z krádeže, pre ktorú môžu skončiť vo väzení aj na desať rokov”.
  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/377457-lieky-sa-maju-preverit-vo-vsetkych-nemocniciach/
  Sabína Nagyová, Vanda Vavrová, Pravda | 18.12.2015 13:00
  …..a že veľký brat sa pozerá.Možno že by sme mali byť radi až sa náhodou pozerá, čo píšeme.Preto tiež občas uvádzame aj link-y.To nie je o politike, že verejnosť je pobúrená škandálom.Všetko má svoje pozadie..potom prečo NKÚ ide vykonať kontroly v 43 nemocniciach.
  …..a nakoniec veľký brat by už nás všetkých mal mať dávno podrobne zmapovaných, pretože ináč by som mal pochybnosti o jeho kvalitách a to si nemyslím.:-)
  Ale vážne.Skúsim sa vyhnúť príspevkom, ktoré by nám VD a VD/SD mohli uškodiť.Len niekedy je ťažko nepovedať si svoj názor, v tejto hektickej -- zbabranej dobe.

 • ad. Miroslav Pršala napísal: 18. decembra 2015 v 15:30
  Miroslav, nemyslím si, že sú to príspevky proti niekomu a niečomu. Skôr za niekoho a niečo. Zdravotníctvo sa týka nás všetkých. / uznanie našich nárokov je z tohto pohľadu marginárne /. Zdravotníctvo nie je politika, ale systém cieľov a opatrení atd…. atd/
  Ak Veľký brat sa pozerá, aspoň vidí .

 • Páni, myslím, že by ste mohli zastaviť svoje príspevky proti niekomu a niečomu, nakoľko to je skrytá propaganda v prospech niekoho a to sem nepatrí. Každý nám totiž môže byť partnerom v našom snažení o uznanie našich nárokov a nie je vhodné zabŕdať príliš do politiky. Pamätajte, že veľký brat sa pozerá.

 • Budú kontrolovať, či neriedia infuzie slanou vodou, lebo kradnuť už prisambohu nie je čo. Mám taký dojem, že už aj Čisľák každu chvíľu dočisľa, Bubla dobubla , Smer dosmeruje, bez smerovky vpravo.Hlavne teraz, po tom incidente v Národnom onkologickom ústave-cez ulicu proti Ministerstvu zdravotníctva.

 • Pripomeňme si:/ešte to nebolo vymazané na starom webe/.
  http://www.cas.sk/clanok/298499/exministerka-zdravotnictva-zuzana-zvolenska-po-odvolani-zur-do-druhej-rano.html
  K predchádzajúcemu príspevku:
  “Táto kontrola pritom nemá byť prelomovou len vďaka svojej dĺžke, ale predovšetkým tým, na čo sa chcú kontrolóri v 43 nemocniciach zamerať. Ako totiž Mitrík hovorí, cieľom nebude len to, či sa všetko deje v súlade so zákonom, resp. či je pečiatka na svojom mieste, ale bližšie sa pozrú aj na efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť vynaložených finančných prostriedkov”., atď.,
  Iba ako “impulz” pre pána Mitríka z Najvyššieho kontrolného úradu.43 nemocníc nie je najvyšší “schod” v hierarchii Ministerstva zdravotníctva SR.Viď. napr. link vyššie…nech si aspoň z ľudí -- mnohokrát vážne chorých pacientov nerobia srandu.Človek by povedal -- hanba je slabé slovo.

 • http://www.aktuality.sk/clanok/310318/kontrola-slovenskeho-zdravotnictva-aka-tu-este-nebola-kontrolori-idu-do-nemocnic/
  dnes, 00:00 Správy, /aktuality.sk/
  Teraz idú kontrolovať, keď už je takmer všetko rozkradnuté?Kde boli doteraz?..či sa zvolebnieva..Či si to zase odnesú, ako píšeš Milan tí, čo si môžu “beztrestne šĺohnuť z nemocnice tak akurát špuľku leukoplastu, prípadne baliček obväzu alebo pár tabletiek aspirínu”..A “veľké ryby” si pekne ostanú plávať naďalej.No, držme im palce -- len vynechali najvyšší článok.Schody sa vždy zametajú od vrchu.

 • Tak dajak Laco. Len s tým rozdielom, že v minulom storočí si si mohol beztrestne šĺohnuť z nemocnice tak akurát špuľku leukoplastu, prípadne baliček obväzu alebo pár tabletiek aspirínu. Dneska môžeš ukradnuť aj kompletný CT-prístroj a nič sa nedeje. A zalepia Ti oči a uši tými štupľami do uší, klapkami na oči a hajzelpapierom-aj to len v najmodernejšej nemocnici v hlavnom meste- kam sa ani v živote nedostaneš, keď nie si prominent. Ináč aj smetné koše tak majú najlacnejšie za 100€, jak som sa kdesi dočítal. Asi sú pozlátene, či čo…?

 • Že vraj dajú “BALÍČKY S HYGIENICKÝmi POTREBAMI”, ja sa z nich už pos.r.m!
  Vláda by sa mala v prvom rade sústrediť na komplexné riešenie korupcie a tunelovania miesto toho, aby VšZP dávala pokyn zadarmo rozdávať ľuďom balíčky s hygienickými potrebami na spôsob vlakov zadarmo. Pacienti si zaslúžia viac ako zubnú kefku a štuple do uší. Ďalšia hlúposť z dielne ministra a VšZP.
  Toaletný papier v nemocniciach by mal byť samozrejmosťou, rovnako ako teplá voda a prijateľná strava. Nemocničné priestory by mali byť čisté, personál riadne zaplatení, potom by bol voči pacientom vľúdny a výkony lekárov na úrovni štátu, ktorý je členom OECD. Z verejného zdravotníctva by malo byť vytlačené rozkrádanie, korupcia a neefektívnosť. Dnešná situácia hovorí skôr o tom, že nemocnice sa ešte nevymotali z minulého storočia.
  V situácii, keď z nemocníc utekajú sestry pre nízke platy a nemocnice ťažia obrovské dlhy, je ekonomicky neobhájiteľné, aby VšZP poskytovala svojim klientom benefity. Prezident vrátil zákon o platových pomeroch zdravotných sestier so zdôvodnením, že zvýšenie ich platov nemá dostatočné finančné krytie v štátnom rozpočte na 2016. Všetko majú zachrániť šťuple do uší pacientov, a mali by pridať klapky na oči voličom a iba jedna kandidátska listina.

 • Zlodeji, len kradnuť, hrabať a šklbať-za každu cenu, vždy a všade. A súčasne ukážkoví neschopáci-čo nie sú štont ani len opísať, nie to napísať poriadny zákon o odmeňovaní sestričiek, ktorý zpracoval ešte pred dvoma rokami “Pentliarik” a na US bol pozastavený na návrh “dr.Drakulu”, a zoslintali dajaký svoj “pašgvil”, na povel vztýčeného palca akejsi obstarožnej kontesy (pasoval by tam možno lepšie prostredník), čím donútili 1 000 sestričiek k podaniu výpovedí. Hanba…

 • http://www.cas.sk/clanok/339412/megaskandal-narodneho-onkologickeho-ustavu-tu-su-tvare-ludi-ktorych-obvinili-z-kradeze-liekov-na-rakovinu.html
  Zdroj/Autor: pk, ep, nh, lš, Nový Čas
  .
  Realita nášho “bezplatného zdravotníctva” -- za ktoré sme si mimochodom všetci počas služobno/pracovnej kariéry odvádzali zdravotné odvody.Tu už iné, ako verejný pranier na tom našom Slovensku nepomôže.A nielen v zdravotníctve.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: