Vyberte stranu

Odbor pro válečné veterány má ve své gesci také péči o důchodce, kteří sloužili u armády nebo byli občanskými zaměstnanci Ministerstva obrany, bez ohledu na skutečnost, zda mají či nemají status válečného veterána.

Vojenskými důchodci jsou :

– důchodci, kteří při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně vykonávali službu vojáka z povolání (vojáka v další službě) v ozbrojených silách České republiky nebo na Ministerstvu obrany, nebo skončil-li jejich služební poměr u Ministerstva obrany v době, kdy splňovali podmínky nároku na důchod (dále jen “vojenský veterán”);

– důchodci, kteří při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně pracovali v ozbrojených silách České republiky nebo na Ministerstvu obrany (dále jen “důchodce rezortu”);

– důchodci, kterým lze poskytovat příspěvek z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (dále jen “rehabilitovaný důchodce”);

– bývalí vojáci, kteří jsou poživateli dávek důchodového pojištění, jež vyplácí Ministerstvo obrany), nejsou-li vojenskými veterány ani důchodci rezortu nebo rehabilitovanými důchodci (dále jen “důchodce-bývalý voják”).

Toto rozdělení osob má význam pro stanovení rozsahu jejich oprávnění. Dále uvedené benefity nejsou nárokové, přičemž jejich rozsah je ovlivněn dostupnými finančními prostředky.

Vojenští veteráni a důchodci rezortu obrany

Tyto osoby mohou požídu kuvat výhody z Fonlturních a sociálních potřeb MO, které jsou blíže vymezené v Kolektivní smlouvě 2012.

Jedná se o :

– příspěvky na závodní stravování (v rezortních stravovacích zařízeních)

– příspěvky na domácí a zahraniční rekreace (každý druhý rok)

– příspěvky na kulturu, tělovýchovu a sport

– dary při životních výročích

– sociální výpomoc

Konkrétní výši prostředků na jednotlivé položky stanovuje ředitel odboru péče o válečné veterány MO na základě vyčleněných prostředků na kalendářní rok.

Rehabilitovaní důchodci

Benefity se těmto důchodců poskytují v obdobném rozsahu jako důchodcům rezortu obrany; příspěvky se však financují ze samostatné položky státního rozpočtu – kapitoly MO. Nevyčerpané finanční prostředky za daný kalendářní rok se vrací do státního rozpočtu.

Důchodci – bývalí vojáci

Ministerstvo obrany může této skupině osob :

– poskytnout prostřednictvím Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení Praha poukaz na rekreaci ve svých zařízeních za zvýhodněných podmínek

– poskytnout ubytování za zvýhodněných cenových podmínek na vojenských ubytovnách ve správě Armádní servisní příspěvkové organizace Praha

Ve smylu RMO č. 60/2010 Věstníku, Péče o důchodce v působnosti MO Péče o důchodce v působnosti Ministerstva obrany, je výkonným prvkem oddělení péče o vojenské důchodce odboru pro válečné veterány MO.

Plní především tyto úkoly:

– vedou jmenné přehledy důchodců

– řeší žádosti důchodců o výše uvedené benefity a poskytují jim další informace

– nejméně jednou v roce svolávají radu vojenských důchodců

– vytvářejí vhodné podmínky pro činnost klubů vojenských důchodců (např. prostory pro schůzovou činnost atd.)

– podílejí se na organizaci pohřebních obřadů s vojenskými poctami prokazovanými zemřelým důchodcům, kterým bylo povoleno nosit vojenský stejnokroj

-Některé úkoly ukládá rozkaz rovněž velitelům posádek, samostatných dislokačních míst a vedoucím organizačních celků.