Vyberte stranu

V období československej brannej moci 1919 – 1939 boli v Bratislave dislokované a pôsobili :

 1. Zemské vojenské veliteľstvo v Bratislave
 2. Posádkové veliteľstvo v Bratislave
 3. Zemský delostrelecký inšpektorát pre Slovensko v Bratislave
 4. Veliteľstvo VII. zboru v Bratislave
 5. Veliteľstvo 9. pešej divízie v Bratislave
 6. Veliteľstvo 17. pešej brigády v Bratislave
 7. Veliteľstvo 3. jazdeckej brigády v Bratislave
 8. Veliteľstvo 3. motomechanizovanej brigády v Bratislave
 9. Veliteľstvo pešieho pluku 39 „Výzvedný gen. Grazianiho“ v Bratislave
 10. Veliteľstvo delostreleckého pluku 153 v Bratislave
 11. Veliteľstvo ženijného pluku 4 v Bratislave
 12. Veliteľstvo samostatného vodného práporu v Bratislave
 13. Oddiel československého vojnového ľoďstva pre Dunaj v Bratislave
 14. Železničné traťové veliteľstvo v Bratislave
 15. Veliteľstvo vozatajského práporu 4 v Bratislave
 16. Zborová zbrojnica 7 v Bratislave
 17. Zemské stavebné riaditeľstvo v Bratislave
 18. Vojenská stavebná správa v Bratislave
 19. Zborový proviantný sklad 9 v Bratislave
 20. Veliteľstvo evidencie konstva 9 v Bratislave
 21. Divízna nemocnica 9 v Bratislave
 22. Divízny súd v Bratislave
 23. Brigádny súd v Bratislave
 24. Kárny výbor Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave
 25. Kárny výbor 9. divízie v Bratislave
 26. Škola dôstojníkov ľahkého delostrelectva v zálohe v Bratislave
 27. Škola dôstojníkov hrubého delostrelectva v zálohe v Bratislave

Velitelia Zemského vojenského veliteľstva Bratislava

div. gen. fr. arm. Eugene MITTELHAUSSER 1919 – 1920

brig. gen. fr. arm. Pierre FOURNIER 1920 – 1921

brig. gen. fr. arm. Claude SPIRÉ 1921 – 1925

arm. gen. Ing. František ŠKVOR 1925 – 1932

arm. gen. Josef ŠNEJDÁREK 1932 – 1935

arm. gen. Josef VOTRUBA 1935 – 1938

arm. gen. Lev PRCHALA 1938 – 1939

div. gen. Hugo VOJTA (v zastúpení) 1939