Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 

V súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pracujúcim invalidným dôchodcom zamestnávatelia priznávajú nezdaniteľnú časť základu dane, odpočítateľnú položku, ktorá pre rok 2014 bola 3 803,33 Eur ročne. Z tejto sumy sa neodvádza, neplatí daň z príjmu. Na druhej strane pracujúcim invalidným VD v rozpore s uvedeným paragrafom zákona o dani z príjmu ju niektorí zamestnávatelia celé roky nepriznávajú, čím ich diskriminujú.
Podľa vyjadrenia Finančného riaditeľstva SR Odbor podpory a služieb pre verejnosť B. Bystrica zo dňa 17.02.2015 z ktorého citujem: „…, že ani celoročná výška nezdaniteľnej časti základu (3 803,33 Eur za r. 2014) – poberateľa invalidného VD sa nebude znižovať.“ V súlade s týmto vyjadrením na základe § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pracujúcim IVD sú zamestnávatelia povinní priznať celú nezdaniteľnú časť základu dane. Pri vysporiadaní daňovej povinnosti daňovníka poberateľa IVD sa mu nezdaniteľná časť základu dane nebude znižovať v daňovom priznaní ani v ročnom zúčtovaní. Zamestnávateľ za rok 2014 mal právo pracujúcemu IVD strhnúť len daň zo sumy prevyšujúcej 3 803,33 Eur ročného hrubého príjmu, nezdaniteľná časť základu dane. Do tejto sumy takéto právo nemal a konal protiprávne.
O protiprávnom nepriznávaní odpočítateľnej položky zamestnávateľmi pracujúcim IVD sme niekoľko krát v minulom roku písali na webe ZV SR. Pracujúcich IVD v rozpore s § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov ak mali v roku 2014 ročný hrubý príjem 3 803,33 Eur a vyšší čo je suma nezdaniteľnej časti základu dane (odpočítateľná položka), potom im zamestnávateľ protiprávne na daniach ročne odviedol o 760,66 Eur viac, ako bol povinný odviesť. Bolo to z dôvodu, že IVD zamestnávatelia protiprávne nepriznali odpočítateľnú položku na ktorú zo zákona o dani z príjmov mali právo, dôsledkom čoho platili dane z celého hrubého príjmu teda aj do sumy 3 803,33 Eur ročne cez skutočnosť, že do tejto sumy neboli povinní odvádzať daň z príjmu . Pri menšom ročnom hrubom príjme ako 3 803,33 Eur za nich zamestnávateľ na daniach protiprávne odviedol 20 % daň z ich hrubého príjmu. V takomto prípade nebol povinní odviesť ani cent, čím pracujúceho IVD diskriminoval. Pracujúcemu IVD v súlade so zákonom o dani z príjmov jeho zamestnávateľ na dani z príjmu mal odviesť len daň zo sumy ktorá v roku 2014 v hrubom príjme presiahla, prevyšovala sumu 3 803,33 Eur ročne. Tento diskriminačný problém v záujme pracujúcich IVD v roku 2014, 2015 mohlo riešiť predsedníctvo ZV SR čo ale žiaľ neriešilo. Okrem mňa a ďalších, ho intenzívne riešil najmä pán Stano Milan.
Pre lepšie pochopenie neoprávneného nepriznávania nezdaniteľnej časti základu dane niektorými zamestnávateľmi zverejňujem celú odpoveď Finančného riaditeľstva SR. Túto odpoveď k žiadosti odporúčam pracujúcim IVD využiť v prípade, ak im zamestnávateľ nepriznáva nezdaniteľnú časť základu dane a protiprávne IVD strhával dane zo sumy 3803,33 Eur ročného hrubého príjmu a nižšej . Využite ju aj v prípade, ak pracujúcemu IVD zamestnávateľ 3 roky dozadu neoprávnene strhol daň do sumy 3803,33 Eur ročného hrubého príjmu. Podľa môjho názoru neoprávnené odvedenie daní z ročného hrubého príjmu do 3 803,33 Eur bez uznania odpočítateľnej položky na ktorú pracujúci IVD majú podľa zákona o dani z príjmov právo, môžu do 3 rokov dozadu písomnou žiadosťou od daňového úradu požadovať vrátiť.
Pre využitie pripájam odpoveď Finančného riaditeľstva SR :

document2015-08-04-160725

 

 

10 Komentárov na Platenie daní pracujúcimi IVD:

 • VD-ca podľa mojich skúsenosti má nárok na odpočítateľnú položku aj keď 90% VD-ov má vyšší VD ako je odpočítateľná položka.
  Pre zamestnanca v zamestnaneckom pomere spracováva ročné zúčtovanie zamestnávateľ. Zamestnanec raz ročne potvrdzuje skutočnosti pre odpočítateľné položky a ak výška VD neprevyšuje sumu odpočítateľnej položky, tak sa o rozdiel VD a odpočítateľnej položky znižuje daňový základ pre FR. Ak VD prevyšuje odpočítateľnú položku, tak sa výška odpočítateľnej položky rovná 0.
  Paradoxom je, že ak máte priznaný už aj starobný dôchodok, tak FR už neprihliada na výšku VD a daňový základ znižuje o celú výšku odpočítateľnej položky.

 • Pre Ľuba Dubeňa:
  Súhlasím. Len ten test, by mal skúsiť niektorý ešte aktuálne zamestnaný poberateľ príspevku za službu, ktorý sa za VD považuje . Totiž, tým pádom si budeme načistom, či funguje systém v režime “DU-zamestnanec” alebo v režime “DU-zamestnávateľ-zamestnanec”. Pretože, keby to malo fungovať tým druhým spôsobom, ako spomínal “známy daňovák”, fin. prostriedky by sa nemuseli dostať k žiadateľovi, ktorý už zamestnaný nie je. Na 99% by zamrzli u nepoctivých, prípadne skrachovaných, eventuélne do konkurzu daných zamestnávateľov, aj keby FR a DU si za svojími vyjadreniami stálo. Kdežto u ešte zamestnaného poberateľa, toto riziko je minimálne-hoc zamestnávateľ je aj špekulant. No a na záver, nás ostatných poinformovať, ako veci dopadli. -Môj názor.

 • Pre Milan Faltin:
  Či je niektorý zamestnanec FR (DÚ) skeptický alebo nie voči nároku poberateľov výsluhových príspevkov nie je rozhodujúce. Podstatné je, či FR bude stáť za svojím vyjadrením v odpovedi,ktorá je na tejto strane tj. nárok na odpočítateľnú položku nemajú poberatelia výsluhových dôchodkov priznaných podľa §38 zákona č.328/2002 Z.z., čiže ostatní, ktorí poberajú dávky podľa iných §§ tohto zákona nárok na odpočítanie majú. Hovorí sa: “co je psáno to je dáno”.
  Stačí uplatniť si nárok s priložením uvedeného stanoviska FR a otestovať, či to bude fungovať. Prinajhoršom FR zmení svoje stanovisko a veci budú tak ako doteraz.

 • Pre Ľuba Dubeňa, 17.08.2015 o 20:42 hod.:
  Z neformalého vyjadrenia známeho “daňováka”, ktorý sa však zaobera inými daňami na DU, som sa dozvedel, že ten “medzičlánok” -- “zamestnavateľ”,vo vzťahu “daňový úrad -- zamestnanec “predsa len existuje, a využíva sa. Po vzore ktorý som uviedol u “SP”, dňa 17. 08.2015 o 20:20 hod.
  A voči teorii nárokov poberateľov príspevkov za službu, ktoré sa považujú za VD, bol tiež skeptický. Ale hovorím, zaobera sa inými daňami, takže 100 %- tný prehľad o tejto problematike nemal.

 • Pre Ľuba Dubeňa:
  Keď je tak, za pokus to stoji. Trebalo by však zistiť, že od ktorého dátumu tá možnosť trojročného spätného nároku funguje. Či tri roky naspäť od dňa keď bol skončený posledný pracovný pomer-v civiľu, alebo od dňa podania žiadosti- teda dnešné dni ? Aby sa dalo na DU o niećo oprieť, keď tam pôjdeme. Aby sa nestalo, že nás odpalkujú ešte na vrátnici, že sme mali prísť pred troma rokami, že už je neskoro…lebo 3 roky sme už na SD a nepracujeme 🙂
  A k tej SP, ohľadne IP a PvN- to som si zažil sám. Jednanie na SP, z mojej iniciatívy,pre nezáujem zamestnavateľov, seriozne-slušné-bez prieťahov. Následné plnenie zo strany SP k zamestnavateľom taktiež okamžité a bez zbytočných prieťahov. A vzápätí zo strany zamestnavateľov ku mne žiadné- a ak nejaké, tak len keď som sa pripomenul,neseriozné,neslušné, arogantné, alebo “mrtvý chrobák”. Veď asi aj vieš. Pár rád si mi vtedy dal…Dodatočne ďakujem.

 • Pre Milan Faltín:

  Tentoraz ide o daň z príjmu a nie poistné. Tu je vzťah zamestnanec a “daňový úrad”.

 • Pre Ľuba Dubeňa,17.08.2015 o 18:58 hod.:
  Som skeptiky. Nie voči FR-SR, pretože oni možno toto stanovisko akceptovať budu.Tak ako akceptovala SP, zásady o vrátení príspevkov na PvN, IP neoprávnene vyplatených u pracujúcich VD. Lenže oni z FR,resp. DU, to podobne ako SP nevrátia priamo zamestnancovi, ale zamestnavateľovi. A od toho zamestnanec spravidla nevymámi nič. Obdobne jak z jalovej kravy teľa.Hlavne ak u neho už prestal medzičasom pracovať. Preto neverím tomu, že to dostaneme aj spätne . Možno len súdnou cestou, aj to hádam len za obligátne 3 roky nazad. A jak dlho bude súd trvať, to neodhadne ani svätý Peter. Takže len toľko k tomu, čo môžeme čakať…

 • Vyhodnotenie vyjadrenia FR SR:

  Podľa vyššie uvedeného vyjadrenia Finančného riaditeľstva SR, nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na zníženie základu dane nemajú aj poberatelia výsluhového dôchodku. FR SR vysvetlilo, že ide o dôchodok priznaný podľa §38 zákona č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.
  Z uvedeného teda vyplýva, že nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na zníženie základu dane by mali mať nielen poberatelia invalidného výsluhového dôchodku, ale aj poberatelia príspevku za službu a výsluhového príspevku považovaných za výsluhové dôchodky (neboli taktiež priznané podľa §38 citovaného zákona).
  Pracujúci vyslúžili dôchodcovia by si mali uplatňovať svoje nároky (aj spätne) v zmysle zverejneného vyjadrenia FR SR. Predpokladám,že pracovníci ústredia FR SR sú na rozdiel od nás dôchodcov ozbrojených a bezpečnostných zložiek, kompetentní v daňovej oblasti a budú trvať na svojom vyjadrení a podriadené zložky FR SR budú akceptovať ich stanovisko, keď sa začneme hlásiť o svoje nároky.
  Prosím o spätnú väzbu Vás kolegov vyslúžilcov aká bude reakcia kompetentných orgánov na uplatennie si nezdaniteľnej položky.

 • S článkom p. Dr. Kolena plne súhlasím.
  Ešte pre upresnenie doplním, že nárok pracujúcich invalidných výsluhových dôchodcov na odpočitateľnú položku dane-nezdaniteľnú časť základu dane, pracujúci invalidní výsluhoví dôchodcovia mali vždy ako aj pracujúci ID ( ID, ktorí poberajú dôchodok zo SP ) ale nakoľko mám osobné skúsenosti s tým, že v “civile” zamestnávatelia nechcú uplatňovať odpočitateľnú položku dane-nezdaniteľnú časť základu dane pracujúcim invalidným výsluhovým dôchodcom, nakoľko invalidných výsluhových dôchodcov pokladajú za poberateľov výsluhového dôchodku, rozhodol som sa o získanie potvrdenia z kompetentných úradov ( aj keď pravdu povedať, ani na DÚ mi presne nevedeli povedať a preto som kontaktoval okrem iných aj finančné riaditeľstvo SR ).
  Zverejnené tlačivo z finančného riaditeľstva SR je možné použiť ako dôkaz o možnosti si uplatnenia odpočitateľnej položky dane-nezdaniteľnej časti základu dane pre pracujúcich invalidných výsluhových dôchodcov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.