Vyberte stranu

 

Príspevok ako voľné pokračovanie  Vojenské tradície „ Žižkovákov” s pozdravom
Vlado Petrík

Vojenské tradície „Vyškováci „

Vyškov bol centrom vojenského vzdelávania a tvoril dejiny školstva v spoločnom štáte Čechov a Slovákov. Vznikom Slovenskej republiky bola príprava Slovákov na škole utlmená a následne ukončená.

Vojenská škola vo Vyškove vychovala veliteľské kádre a vojenské odbornosti, ktoré tvorili a tvoria chrbticu ASR. Počiatky siahajú až do medzivojnového obdobia do roku 1937. Dôležitú úlohu v procese prípravy vojenských profesionálov mal Vyškov v povojnovom období . Vyškov stal jedným z najväčších centier vzdelávania. So začiatkom školského roka 1958/59 vznikla “Vojenská škola kapitána Otakara Jaroša”.  V roku 1960, bola škola začlenená do VAAZ Brno.

28. 6. 1972 bola Rozkazom prezidenta ČSSR 1.F VAAZ reorganizovaná a bola zriadená „Vysoká vojenská škola pozemného vojska hrdinu ZSSR kpt. Otakara Jaroša vo Vyškove“, ktorá bola členená na vysokú školu, DDŠ, RDŠ a vojenskou strednú školu.

2.6. 1975 – bol škole prepožičaný čestný názov „Vysoká vojenská škola pozemného vojska trojnásobného hrdinu ČSSR a hrdinu SSSR armádneho generála Ludvíka Svobody“.

1.9.1983 – po reorganizacii bolo členenie fakúlt :

1. Fakulta motostreleckého vojska, študijný obor Veliteľsko inžiniersky motostrelecký,
2. Fakulta tankového vojska, studijný obor Veliteľsko inžiniersky tankový,
3. Fakulta druhov vojsk, studijné obory Veliteľsko inžinierske raketového vojska a delostrelectva, ženijného vojska a vojenskej chémie,
4. Fakulta technického a týlového zabezpečenia, študijný obor Ekonomika armády so špecializáciami vševojskový týl, proviantné, výstrojné zabezpečenie, zabezpečenie PHM a financii,

V októbri 1990 – vznikol akademický senát a v roku 1991 volil rektora školy.

1.9.1993 – dochádza k premenovaniu študijných odborov takto :

Fakulta riadenia vojenských systémov,
Fakulta ekonomiky obrany štátu,
Fakulta druhov vojsk,

1995 – je zlúčená Fakulta druhov vojsk a Fakulta riadenia vojenských systémov na Fakultu riadenia vojenských systémov.,

2004 – VVŠ PV vo Vyškove končí svoju činnosť. Fakulta riadenia vojenských systémov je začlenená do Univerzity obrany v Brne

Vysoká vojenská škola pozemného vojska Ludvíka Svobodu vo Vyškove , popri vysokých vojenských školách v Košiciach, Žiline, Liptovskom Mikuláši a Bratislave zohrala významnú úlohu pri výchove a vzdelávaní vojenských profesionálov v spoločnom i rozdelenom štáte.  Bola alma mater pre tisícky vševojskových veliteľov.

Ako absolvent školy / v rokoch 1975- 1979 / rád spomínam na roky štúdia, na kamarátov, veliteľov i pedagógov.

Nedal som si za cieľ podať odborný historický exkurz, ani napísať odborný článok, len pripomenúť tým, ktorých osloví spomienka na roky štúdia.

pplk. Ing. Mgr. Vladimír Petrík
Zdroj: Internet

na výlete
Na výlete

Tankisti zľava Vlado Petrík, Paľko Dudzik, Jožo Goga

Tankisti zľava: Vlado Petrík,Paľko Dudzik, Jožo Goga