Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Občianske združenie  V O J E N S K Ý  V E T E R Á N   B R A T I S L A V A zaslalo predsedovi NR SR, predsedovi výboru NR SR pre sociálne veci a predsedovi výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť dopis nasledujúceho znenia:

Bratislava, 11. septembra 2015
Číslo : VVB – 02/2015/BK

Vážený pán predseda,
na 54. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky je pod ČPT 1639 predložený do prvého čítania návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.400/2009 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Navrhovaný zákon zavádza nový výpovedný dôvod zo zamestnania vo verejnej správe z dôvodu veku. Maximálny vek do ktorého môžu zamestnanci pracovať vo verejnej správe stanovuje na 63. rok života zamestnanca. Autor zákona spája príjem zo zamestnania vo verejnej správe s poberaním starobného dôchodku a nezamestnanosťou ľudí v produktívnom veku s cieľom „uvoľniť“ pracovné miesta pre nezamestnaných, najmä mladých ľudí.
Poslanec Kadúc sa tak aktívne pripojil k iniciatíve poslancov Brocku a Gibalovej z ostatných rokov k zákazu práce starobných dôchodcov v štátnej a verejnej službe. Nerešpektuje ústavný zákon č. 460/1992 Z. z. Ústava Slovenskej republiky najmä čl. 12 ods. 1 „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a právach“ a čl. 35 ods.3 „Občania majú právo na prácu“. Nie je preto možné im odobrať ústavné právo na prácu i keď to pán poslanec zužuje na verejnú službu s odvôvodnením, že môžu pracovať v súkromnej sfére. Uvedený návrh je tiež v rozpore so zákonom č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní. Podľa uvedeného zákona má každý právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. Z uvedeného hľadiska preto pokladáme navrhovanú právnu normu za diskriminačnú. Pri extenzívnom výklade a historických paralelách to pripomína zákony, ktoré boli uplatňované pred viac ako sedemdesiatimi rokmi, keď sa jednej skupine obyvateľstva na Slovensku zakazovalo vykonávať zamestnanie v štátnej službe. Vtedy z rasových dôvodov a teraz z dôvodu veku.

Chceme ďalej upozorniť na Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, ktorý medzi základné princípy verejných politík podpory aktívneho starnutia zaraďuje aj princíp rovnakého zaobchádzania – ustanovuje zákaz diskriminácie na základe veku, osobitne v oblastiach zamestnanosti a odmeny za prácu. V časti 6.2.1 Vekový manažment si stanovuje cieľ 3 : Motivovať zamestnávateľov ( v súkromnej i verejnej správe ) k aplikácii vekového manažmentu, podporiť zamestnávanie starších zamestnancov a motivovať zamestnancov zotrvať na trhu práce. Vychádza sa pri tom s demografického vývoja, keď na Slovensku bude do roku 2050 chýbať až 21% pracovnej sily. Apeluje sa na nutnosť zvyšovania povedomia o prínosoch vekovej rôznorodosti na pracovisku a špecificky starších zamestnancov. Veď výhody zamestnávania starších ľudí už dnes využívajú vo viacerých krajinách EÚ.

Sme zásadne proti tomu aby sa najmä s mladou verejnosťou manipulovalo a vytváral sa vedome obraz starších ľudí ako jednej z hlavných príčin nezamestnanosti. Odmietame umelé vytváranie medzigeneračných antagonizmov. Sme za prehlbovanie medzigeneračnej solidarity a vyrovnanej medzigeneračnej výmeny, udržateľnosť spoločensko-ekonomického statusu osôb rozličného veku.

Veríme, vážený pán predseda NR SR, že aj naše pripomienky a náš názor na návrh zákona poslanca Kadúca pomôžu k tomu, že návrh nebude akceptovaný a zabráni tak vedomej diskriminácii občanov SR po 63 roku veku pracovať vo verejnej správe. K nim patria i mnohí členovia o. z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA, ktorí sú ešte pracovne aktívni a ich zamestnávateľmi plne akceptovaní vzhľadom na skúsenosti, pracovnú disciplínu a schopnosť odovzdať plynule svoje skúsenosti nastupujúcej generácii.

S pozdravom

predseda o.z. Vojenský veterán Bratislava
plk. v. v. Ing. Pavol B A D A

. . .

11 Komentárov na Dopis NR SR k zákazu práce:

 • Pán Jožo,
  hanbite za svoje priezvisko ? Pokiaľ chcete kvalifikovane diskutovať skúste si niečo naštudovať aj s využitím internetu, lebo pochybujem, že pôjdete do archívov. VHÚ vydáva časopis s názvom Vojenská história. V čísle 2/2013 je článok renomovaného historika Vojtecha Dangla, kde sa dočítate že Spolok veteránov ( vojenských vyslúžilcov ) bol založený v Bratislave už pred 140 rokmi. Na webe mesta Svätý Jur sa dozviete, že vo Svätom Jure vznikol v roku 1876 ihneď po vzniku Spolku vojenských veteránov v Bratislave, 1. bratislavský spolok vojenských veteránov v Bratislave -- filiálka Svätý Jur. Aby sme boli aktuálny, tak v článku Starostlivosť o dôchodcov v rezorte MO ČR (na tomto webe), sa jasne definuje kto je vojenský veterán resp. vojenští veteráni. Že naša legislatíva nepoužíva tento pojem neznamená, že neexistuje ( pamätáte si na výrok Bolka Polívku v známej českej komédii ? ) Nie je to teda typicky slovenské. Trochu surfujte po internete a možno sa dozviete viac. Zákony niesu navždy dané. Nikde nie je napísané, že nemôžu sa meniť. Pokiaľ sedíte len pri PC a píšete svoje subjektívne pocity, tak sa nič nezmení, alebo sa zmení vo váš neprospech. Čo ste doteraz urobil, aby sa začali vyplácať starobné dôchodky, aby sa vyriešil problém valorizácie výsluhovych dôchodkov, aby sa nepristúpilo k podobnému modelu sociálneho zabezpečenia vojenských vyslúžilcov ako je to v ČR. No a nakoniec keby všetci, ako vy hovoríte nekompetentní, sedeli so založenými rukami a čakali, že sa to urobí samo, tak by ste nemohli vyjadriť svoj názor ani na tomto webe. Skúste sa k ľuďom správať slušne a s úctou. Keď má niekto 63 rokov tak to neznamená, že je neproduktívny a neschopný. Viete koľko rokov má administrátor tohto webu, alebo jeden z tých, ktorí nám na súdoch vybojovali starobné dôchodky ? Myslím, že si od vás zaslúžia ospravedlnenie. Rovnako si to zaslúžia aj špičkoví vedci, lekári, učitelia a poznám aj zdravotnú sestru, ktorá je aj vo veku 65 rokov vyhľadávanou odborníčkou a už viac ako päť rokov bojuje so zákernou chorobou. Rovnako by ste sa mali ospravedlniť aj mojej kolegyni, ktorá po takmer 40 rokoch práce vo verejnej službe má dôchodok 500, -- EUR a chcela ďalej pracovať, aby si ako vdova dokázala v bratislavskej realite pokryť základné životné náklady a lieky. Podľa vás je nenažraná.

 • Reagujem na: Jožo napísal: 11. september 2015 v 19:57.
  Pán Jožo, s úctou k Vám a Vašim názorom, by som si dovolil trocha zapolemizovat s Vašimi tvrdeniami. Veď o tom je aj osožnost tejto www stránky. Zákonom určenie, že niekto bude plošne vylúčený z možnosti pracovat len preto, že sa dožil 63 rokov, to je prejav diktatúry, s ktorou by sme nemali súhlasit. Veď zamestnávateľ, v tomto prípade štát, má všetky možnosti zhodnotiť či ten-ktorý človek je schopný a kompetentný robiť aj v dôchodkovom veku. Pokiaľ potrebnú výkonnosť nemá, zcela normálne sa s ním s úctou môže rozísť z dôvodu naplnenia podmienok na starobný dôchodok, tu mi asi nebudete odporovať. Ak sa chceme zaraďovať medzi moderných ľudí, demokratického a socialného štátu, tak by sme mali proti takejto tendencii ísť.
  Ďalej osobne navštevujem aj archívy MV SR aj inam a vôbec nevidím 60% dôchodcov. Naopak vidím stále prijímanie mladých ľudí a aktivný odchod do dôchodkov po dožití veku na dôchodok. Ak niečo tvrdíte, prosím, tak si to overte.
  Tvrdíte: ???? Za dnešnej situácie mi pripadá ako nenažranosť trvať na tom aby mohli pracovať vo verejnej správe.???? Nehnevajte sa, ale závisť nie je vôbec dobrý radca. Viete vôbec, že Tí co majú V.D. (koľko raz okolo 300€ ) a ešte starobný dôchodok (viete, že je taký dôchodok znižovaný o 50% ????, z dôvodu, že je poberatelom zaslúženého V.D. za roky v tažkej službe??). Ďalej ak niekto po celoživotnom pôsobení v inštitúcii MV SR dostane dôchodok okolo 350€ a len byt stoji 330€, ak má potenciu ďalej prinášať, aj za cenu zvýšených daní, ďalej spoločnosti úžitok, tak preč mu brániť zákonom??
  Ďalej tvrdíte: ??? Ak niekto vo veku 63 vládze pracovať, tak do teraz nepracoval, len chodil do práce. ???
  Prosím Vás pán Jožo bez znalosti schopností týchto ludí ich takto onálepkovať je velmi nespravodlivé. Ak bohužiaľ Vy ste za roky práce opotrebovaný a máte vysoký zaslúžený dôchodok a malé životné náklady, pak Vám blahoželám a prajem, ale aj Vy prajte ostatným a naša spoločnosť pokročí bližšie k pokroku a spokojnosti ľudí. Nevidím nič v “nenažranosti” ak niekto vidí svoj dôchodkový vek ako aktívny a dokáže vytvárať hodnoty pre všetkých aj naďalej. Tým luďí, ktorí si s radosťou užívá svoj dôchodkový vek na prácu v záhrade, na dome, cestuje, či sa venuje iným osožným sukromným aktivitám. Aj to je dôležité a je treba aj za to uznanie.
  Osobne som bol na dôchodku do marca t.r., ale pak došli za mnou, že mám vzdelanie, ktoré je nutne pre túto robotu, ludí na robotu nemajú, či by som nedošiel pomôcť. Tak pracujem aj po skončení zmluvy na dobu určitú, lebo s mladými si rozumiem a zdá sa že aj oni radi spolupracujú so mnou. A financie, ktoré si zarobím užívám na svoje dalšie vzdelávanie a rôznu podpornú činnosť. Teraz sa k nám nasťahovala rakovina a môžem poskytnúť aj to co nemôže ZP preplatit. Bez roboty by som to nemal z čoho. Záver z tohoto, ak niekto aj po 63 roku je schopný ďalej pracovať a prinášat hodnoty mal by mať podporu a nie hadzanie polien pod nohy, či dokonca zákaz štatom.
  Píšete: ???? Vojenský veterán je čo? Nezmysel, asi ako drevené železo. ???? Neviem akú máte definíciu na vojenského či iného veterána. Ale napríklad človek po 7 ročnej vojne bol veteránom a aj sa k nemu tak pristupovalo od štátu či obce.
  Píšete: ???? Len sa bojím, že to je opäť typicky slovenské …???? Neviem p. Jožo, verte čím viacej budeme typicky slovenský, tím rychlejsie tu bude to čo tu má byť už roky. Veď je 25 rokov po zmene. Dobré finančné zaistenie jednotlivých členov spoločností je dôležité aj pre štát, ekonomiku aj pre aktívneho a schopného jedinca. Napr. vo V.B. je dochodkový vek 67 rokov a nik nehádže 63 ročných do starého železa.
  Aj toto je len môj osobný názor a nik nemusí s ním súhlasit. Ale treba viacej empatie a porozumenia k osudom a životu aj iných ľudí.
  Ďakujem tvorcom tejto stránky, že si môžeme vymieňať názory a sa aj sjednocovať a pomáhať dobrým veciam.
  Rád si podiskutujem aj cez e-mail ladislavpech@gmail.com
  S pozdravom všetkým Ladislav PECH, pplk v.z.

 • Ešte stále je niekto z vojenských veteránov/vyslúžilcov toho názoru že nemá cenu apelovať na poslancov NR SR?
  Odpoveď p. predsedu NR SR hovorí o opaku:
  .

  Vážený pán inžinier,

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa veľmi podrobne oboznámil s obsahom Vašej správy, ktorú obdŕžal z webového formulára. V nej prezentujete ako predseda občianskeho združenia Vojenský veterán Bratislava stanovisko k návrhu poslanca Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Z poverenia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky si Vám dovoľujem oznámiť, že predmetný návrh zákona bol prerokovaný ako bod 133 na 54. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1639) v prvom čítaní. Hlasovaním č. 334, návrh, aby bol prerokovaný v druhom čítaní, neprešiel, a to pri účasti 131 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Napriek tejto legislatívnej skutočnosti predseda Národnej rady Slovenskej republiky využije vecne a právne akceptovateľné časti Vášho podania využije pri výkone poslaneckého mandátu a pri riadení zákonodarného orgánu Slovenskej republiky.

  Dovoľte mi vysloviť vďaku za aktivitu a pochopenie obsahu tejto správy.

  S pozdravom

  Mgr. Eva Baranová

  štátny radca

  Kancelária predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

  KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1

 • Reagujem ešte na: Jožo napísal: 11. september 2015 v 19:57 ” Neviem či je rozumné v tejto situácii upozorňovať na seba”.
  Keď nie teraz, b tejto situácii, tak kedy? Až bude Kadúcov návrh prijatý? Alebo si tým, Jožko, myslel že vhodnejšie je používať “čalfovu prehadzovačku” a potichu pracovať akože sa na vrátnici nejako pretlčiem. Ale minca má aj druhú stranu, kdejaký novinár, poslanec sa môže do nás kedykoľvek obúvať a zneužívať ako lacný politický ťah. A potom príde vetrík a nadvihne “prehadzovačku” a pod ňou sa objaví plieseň ktorá sa ťažko lieči.
  Prepáč že ti tykám, ale predpokladám že si ten Jožo s ktorým som chodil do školy a hrali sme sa spolu, dokonca “husy pásli”.

  Aby si si rozšíril obzor, doporučujem ti rečítať si pozorne článok:
  http://aktualne.atlas.sk/dochodcovia-mozu-byt-v-praci-lepsi-nez-mladi-s-vekom-sa-mozog-meni/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/?utm_source=hp-centrum&utm_medium=box-spravodajstvo-aktualne&utm_campaign=hp

 • Vysoko oceňujem a ďakujem za zaslanie dopisu Občianskym združením V O J E N S K Ý V E T E R Á N B R A T I S L A V A predsedovi NR SR, predsedovi výboru NR SR pre sociálne veci a predsedovi výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Zároveň odporúčam, je nanajvýš veľmi vhodné tento istý dopis zaslať aj predsedovi vlády SR, všetkým členom Výboru NR SR pre sociálne veci ktorý je gestorským výborom v danej veci, všetkým členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, ale hlavne predsedovi a všetkým členom Ústavnoprávnemu výboru NR SR. Samozrejme, ako vždy vo veci pravdepodobne nekoná prezident ZV SR. Nechápem, na čo ešte čaká aj celé prezídium ZV SR keď vo veci nekoná? Mohli by si zobrať príklad z Prezídia APVV a OZ Vojenský veterán Bratislava, ktorí už vo veci adekvátnym spôsobom konali z dôvodu, že majú záujem zapojiť sa do veci odstránenie diskriminácie svojich členov. Prezídium ZV SR zrejme nekoná z dôvodu, že nemá záujem zapojiť sa do veci odstránenia diskriminácie svojich členov.

 • Pre Jožo 11.9.2015 v 19:57. Každý má právo na svoj svoj názor. Má právo ho aj verejne vyjadriť bez trestnoprávnych dôsledkov. Pritom ale nesmie porušiť náš právny systém. Ak sa dopustí jeho porušenia, v takomto prípade bude znášať aj trestnoprávne dôsledky svojho konania, čo ale nie je Váš prípad. Dávam Vám na vedomie, že Váš názor je v rozpore s ustanoveniami zákona č. 460/1992 Z. z Ústava SR v znení neskorších predpisov a s ustanoveniami zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov ktoré citujem a doporučujem Vám si ich dôsledne preštudovať a zamyslieť sa nad ich zneniami:
  – čl. 2 ods. 2, „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom ktorí ustanoví zákon“
  – čl. 2 ods. 3. „Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť aby konal niečo, čo zákon neukladá“.
  – čl.12 ods. 1 „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, neodcudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné“.
  – ods. 2 „Základné práva a slobody sa zaručujú na celom území SR všetkým občanom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok rod alebo postavenie“.
  – čl. 13 ods. 3 „Základné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ústavné podmienky“.
  – čl. 35 ods. 1 “Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť“.
  – ods. 3 „Občania majú právo na prácu“.
  Súčasne by došlo prijatím návrhu aj k porušeniu zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon):
  – § 3 ods. 1. „Každý je povinný dodržovať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a v obdobných vzťahoch…„
  – § 6 „Zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a v obdobných vzťahoch“ ods. 2 písm. a) „…prístupu k zamestnaniu, povolaniu, inej zárobkovej činnosti…“.
  Sám posúďte, že by došlo k preukázateľnej diskriminácii z dôvodu, že pracujúcich starobní dôchodcovia s vekom nad 63 rokov nebudú môcť pracovať v štátnej a vo verejnej službe oproti pracujúcim starobným dôchodcom s vekom nad 63r. ktorí môžu bez obmedzení pracovať v súkromnom sektore. Na základe citovaných článkov Ústavy SR a zákona č. 365 by preukázateľne došlo k diskriminácii pracujúcich dôchodcov s vekom nad 63 rokov v štátnej, verejnej službe, ako aj k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch.

 • Odkaz pre Jozefa,

  či je podanie návrhu zákona poslanca NR SR za OĽaNO pána JUDr. Ing. Miroslava KADÚCA podľa našich predstáv, nemusia posudzovať len “kompetentní”. To sa očakáva aj od Vás a smelo mu napíšte, čo si o tom návrhu myslíte, na jeho slabiny, vylepšenia, postrehy a podnety. Nespoliehajte sa na to, že to niekto urobí za Vás. Ak to bude zmysluplné, uvíta to. Tak neváhajte a urobte to -- inak budete šomrať.
  Napíšte mu priamo na:

  miroslav_kaduc@nrsr.sk

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Pre “Jožo” bez priezviska,
  Veterán (z latinského vetus alebo starý) je vyslúžilec, môže byť aj človek, aj vec napr. automobil atď. osobitne vyslúžilý účastník nejakej vojny, veteránom sa obvykle prejavuje úcta. Aký “starý” (vojnový veterán) môže byť účastník misie na Cypre? Môžeme ho nazvať “vojnovým veteránom” ak tam bol 6 mesiacov a je mu 36 rokov?
  “Jozef” bez priezviska, prečo si myslíte že človek, občan, ktorý si odslúžil 30 rokov a najkrajšie roky venoval službe pre spoločnosť nemôže byť vojenským veteránom?
  V 90 rokoch začali vznikať veteránske organizácie v Slovenskej republike, najmä v súvislosti s pôsobením vojakov ASR a SR v zahraničných misiách. V Trenčíne dnes pôsobí aj Klub vojenských veteránov, ktorý združuje vyslúžilcov, bývalých vojakov z povolania a profesionálnych vojakov.
  Tak o čo Vám Jožko ide? Opäť o typicky slovenské … závisť? Alebo o to že to vyšlo z Bratislavy a nie z LM?
  Ani v LM nie sme všetci nahlavu.
  Mojmír Raboň ml.

 • Pre Jožo 11.11. 19:57

  K Vašemu príspevku …viac ako 60% zamestnancov silových rezortov sú poberatelia výsluhových dôchodkov…
  len jeden fakt, ktorý svedčí o “pravdivosti” Vami uvádzaných faktov.

  V rezorte MV SR bolo k 31.12.2012 46.568 zamestnancov z toho 485 poberateľov výsluhového dôchodku.
  Každý si môže spraviť svoj úsudok, či je to 60%.

 • Neviem či je rozumné v tejto situácii upozorňovať na seba.

  1. Faktická pripomienka -- viac ako 60 % zamestnancov silových rezortov (v rezorte obrany dokonca ešte viac) sú poberatelia výsluhových dôchodkov, polovica z nich ešte aj starobných dôchodkov. Za dnešnej situácie mi pripadá ako nenažranosť trvať na tom aby mohli pracovať vo verejnej správe. Ak niekto vo veku 63 vládze pracovať, tak do teraz nepracoval, len chodil do práce.
  Ale je to len môj názor …

  2. Formálna pripomienka -- zákon 328/2002 hovorí o poberateľoch dávky výsluhového zabezpečenia -vojenských dôchodcoch. Zákon 263/2004 o vojnových veteránoch.
  Vojenský veterán je čo? Nezmysel, asi ako drevené železo.
  Vy si nazvite svoje občianske združenie ako chcete. Len sa bojím, že to je opäť typicky slovenské …

  Či je návrh poslanca Kadúca protiústavný, to posúdia kompetentní.

 • Plno podporujem postup p. Milana Kolena, dopis APVV predsedovi NR SR, ako aj dopis o.z. Vojensky veterán Bratislava pred prerokovávaním návrhu novely zákona o śtátnej službe. O týžden môžu zostať iba oči pre plač.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.