Vyberte stranu

Občianske združenie  V O J E N S K Ý  V E T E R Á N   B R A T I S L A V A zaslalo predsedovi NR SR, predsedovi výboru NR SR pre sociálne veci a predsedovi výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť dopis nasledujúceho znenia:

Bratislava, 11. septembra 2015
Číslo : VVB – 02/2015/BK

Vážený pán predseda,
na 54. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky je pod ČPT 1639 predložený do prvého čítania návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.400/2009 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Navrhovaný zákon zavádza nový výpovedný dôvod zo zamestnania vo verejnej správe z dôvodu veku. Maximálny vek do ktorého môžu zamestnanci pracovať vo verejnej správe stanovuje na 63. rok života zamestnanca. Autor zákona spája príjem zo zamestnania vo verejnej správe s poberaním starobného dôchodku a nezamestnanosťou ľudí v produktívnom veku s cieľom „uvoľniť“ pracovné miesta pre nezamestnaných, najmä mladých ľudí.
Poslanec Kadúc sa tak aktívne pripojil k iniciatíve poslancov Brocku a Gibalovej z ostatných rokov k zákazu práce starobných dôchodcov v štátnej a verejnej službe. Nerešpektuje ústavný zákon č. 460/1992 Z. z. Ústava Slovenskej republiky najmä čl. 12 ods. 1 „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a právach“ a čl. 35 ods.3 „Občania majú právo na prácu“. Nie je preto možné im odobrať ústavné právo na prácu i keď to pán poslanec zužuje na verejnú službu s odvôvodnením, že môžu pracovať v súkromnej sfére. Uvedený návrh je tiež v rozpore so zákonom č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní. Podľa uvedeného zákona má každý právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. Z uvedeného hľadiska preto pokladáme navrhovanú právnu normu za diskriminačnú. Pri extenzívnom výklade a historických paralelách to pripomína zákony, ktoré boli uplatňované pred viac ako sedemdesiatimi rokmi, keď sa jednej skupine obyvateľstva na Slovensku zakazovalo vykonávať zamestnanie v štátnej službe. Vtedy z rasových dôvodov a teraz z dôvodu veku.

Chceme ďalej upozorniť na Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, ktorý medzi základné princípy verejných politík podpory aktívneho starnutia zaraďuje aj princíp rovnakého zaobchádzania – ustanovuje zákaz diskriminácie na základe veku, osobitne v oblastiach zamestnanosti a odmeny za prácu. V časti 6.2.1 Vekový manažment si stanovuje cieľ 3 : Motivovať zamestnávateľov ( v súkromnej i verejnej správe ) k aplikácii vekového manažmentu, podporiť zamestnávanie starších zamestnancov a motivovať zamestnancov zotrvať na trhu práce. Vychádza sa pri tom s demografického vývoja, keď na Slovensku bude do roku 2050 chýbať až 21% pracovnej sily. Apeluje sa na nutnosť zvyšovania povedomia o prínosoch vekovej rôznorodosti na pracovisku a špecificky starších zamestnancov. Veď výhody zamestnávania starších ľudí už dnes využívajú vo viacerých krajinách EÚ.

Sme zásadne proti tomu aby sa najmä s mladou verejnosťou manipulovalo a vytváral sa vedome obraz starších ľudí ako jednej z hlavných príčin nezamestnanosti. Odmietame umelé vytváranie medzigeneračných antagonizmov. Sme za prehlbovanie medzigeneračnej solidarity a vyrovnanej medzigeneračnej výmeny, udržateľnosť spoločensko-ekonomického statusu osôb rozličného veku.

Veríme, vážený pán predseda NR SR, že aj naše pripomienky a náš názor na návrh zákona poslanca Kadúca pomôžu k tomu, že návrh nebude akceptovaný a zabráni tak vedomej diskriminácii občanov SR po 63 roku veku pracovať vo verejnej správe. K nim patria i mnohí členovia o. z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA, ktorí sú ešte pracovne aktívni a ich zamestnávateľmi plne akceptovaní vzhľadom na skúsenosti, pracovnú disciplínu a schopnosť odovzdať plynule svoje skúsenosti nastupujúcej generácii.

S pozdravom

predseda o.z. Vojenský veterán Bratislava
plk. v. v. Ing. Pavol B A D A

. . .