Vyberte stranu

LOGO VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

RADA občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA
od zakladajúceho valného zhromaždenia konaného 08.06.2015:

plk.v.v. Ing. BADA Pavol (predseda, štatutár,administrátor),

plk.v.v. Dr. JUNEK Jaroslav  (podpredseda),

plk.v.v. SOBEK Milan (podpredseda),

plk.v.v. Ing. HALAPIN Jozef (člen),

plk.v.v. Ing. DOROCIAK Štefan (člen-hospodár),

plk. v.v. Ing. KAYSER Juraj (revízor)

I.

Informácia o založení občianského združenia
8. júna 2015

……..Veterán (z latinského vetus alebo starý) je starý, vojenský vyslúžilec teda vojenský veterán. V starovekom Ríme boli veteráni – vojenskí vyslúžilci, ktorí boli prepustení z armády po 20 rokoch aktívnej služby. Tvorili zálohu, ktorá bola v prípade vojny opäť povolaná do vojska. Za napoleonských vojen tvorili veteráni Napoleonovu slávnu starú gardu, ktorá sa preslávila najmä hrdinským odporom v bitke u Waterloo. V Armáde ČR sú pojmom vojenský veterán označovaní tiež vojenskí dôchodcovia. Účastníci vojny pôsobiaci vo vojenských a partizánskych jednotkách sú označovaní pojmom vojnový veterán. Pre svoj prínos pre vlasť a boj za slobodu je veteránom obvykle prejavovaná úcta. V SR sa za vojnových veteránov pokladajú aj profesionálni vojaci vysielaní do zahraničných misií.

……..Bratislava a jej okolie boli vo svojej histórií dejiskom významným vojenských aktivít , ktoré ovplyvnili bezpečnostnú a politickú situáciu nielen v meste, regióne, ale aj v celej strednej Európe. K najvýznamnejším patria boje s vojskami osmanskej ríše, francúzskymi vojskami N.B., pruskými vojskami a jednotkami nemeckého wehrmachtu. Bratislava patrila k najväčším posádkovým mestám rakúsko-uhorskej monarchie a neskôr aj Československa, s pomerne veľkou koncentráciou vojenských jednotiek, veliteľstiev, vojenských vzdelávacích inštitúcií a zabezpečovacích útvarov. Tomu zodpovedala aj spolková činnosť vojakov a ich zapojenie sa do kultúrneho života, osvetovej ( vzdelávacej ) činnosti, podpory a starostlivosti o vdovy a ženy nemocných (invalidných) vojenských vyslúžilcov.

……..V druhej polovici 70-tych rokov 19. storočia vznikli v Bratislave dva spolky vojenských vyslúžilcov. Bezprostredne po založení Spolku vojenských veteránov v Bratislave (historické pramene uvádzajú tiež názov „1.bratislavský spolok vojenských veteránov„) sa uskutočnilo v roku 1876 zakladajúce zhromaždenie spolku vojenských veteránov vo Svätom Jure pod názvom 1.bratislavský spolok vojenských veteránov – filiálka Svätý Jur. Spolok vojenských veteránov organizoval spomienkové oslavy na počesť padlých v bitke pri Lamači medzi rakúsko-uhorskými a pruskými vojskami v roku 1866 na Kamzíku.
Začiatkom 80-tych rokov 19. storočia vznikol „Spolok na podporu žien vojenských vyslúžilcov v chorobe“. Spolková činnosť vojenských veteránov sa výrazne aktivizovala aj v 30-tych rokov 20. storočia po vzniku Československej republiky. V roku 1934 vzniká „Spolok vyslúžilých vojakov M. R. Štefánika v Rači a v roku 1936 bol bývalými legionármi založený „Spolok vyslúžilých vojakov č.18 gen. M. R. Štefánika v Lamači”. Pôvodne vznikol na podporu pozostalých po padlých legionároch. Ich domy boli označené tabuľkou s názvom „Legionár“ a spolok ich finančne podporoval.

………V Bratislave sme sa preto rozhodli nadviazať na činnosť spolkov vojenských veteránov z druhej polovice 70-tych rokov 19. storočia.  Zakladajúce Valné zhromaždenie občianskeho združenia Vojenský veterán Bratislava  sa uskutočnilo 8. júna 2015. Vojenský veterán Bratislava chce nadviazať na také hodnoty ako je solidarita, podpora a pomoc vojenským vyslúžilcom a ich rodinám, udržiavať pamiatku a úctu vojakom za ich prínos pre vlasť a obetu vo vojnových konfliktoch. Preto budeme pokračovať v našej činnosti pri ochrane sociálnych práv vojenských vyslúžilcov tak, ako sme sa tomu venovali v predchádzajúcich rokoch pod názvom ZV SR–Klub Bratislava, pokračovať v tradícií organizovania spomienkového podujatia ku Dňu vojnových veteránov na vojenskom cintoríne v Petržalke–Kopčanoch v spolupráci s MO SR, hlavným mestom SR Bratislavou a ďalšími neziskovými organizáciami. Sme presvedčení, že sa nám v duchu hodnotového smerovania a cieľov podarí spájať v otázkach profesijného záujmu všetky organizácie, ktoré združujú vojenských vyslúžilcov.

……..Členom združenia VOJENSKÝ VETERÁN Bratislava sa môže stať fyzická osoba, bývalý vojak z povolania (dôstojník, práporčík), profesionálny vojak , ak má odslúžené minimálne 10 rokov v OS, ako aj jeho najbližší rodinný príbuzný alebo sympatizant, ktorý súhlasí so stanovami združenia a rozhodne sa aktívne podporovať združenie pri naplňovaní jeho poslania a cieľov.
Členstvo v občianskom združení má charakter individuálneho členstva, je dobrovoľné, vzniká podaním, registráciou a schválením písomnej prihlášky, zaniká na základe dobrovoľného rozhodnutia o vystúpení zo združenia, zrušením, vylúčením alebo pozastavením členstva rozhodnutím Rady veteránov. Člen je povinný dodržiavať stanovy združenia, podieľať sa na plnení cieľov a úloh združenia, platiť členské príspevky vo výške schválenej Valným zhromaždením (pre rok  je stanovené 15 €),  má právo voliť a byť volený do orgánov združenia, zúčastňovať sa Valného zhromaždenia aj rokovania Rady veteránov, navrhovať kandidátov do volených orgánov združenia, dostávať informácie o činnosti združenia, žiadať združenie o pomoc pri organizovaní, zverejňovaní a propagácii vlastnej činnosti.

II.

Kontakty:.

Adresa : VOJENSKÝ VETERÁN, Dulovo nám. 6
Poštová adresa :   CHŇAPEK Štefan,  Jirásková 4, 851 01 Bratislava
IČO : 42448093
Banka: 2700860529 / 8330
Tel.: +421905 963 399;    0905 963 399
E-mail: stefanchnapek@gmail.com ,   s.chnapek@upcmail.sk
Internet: https://www.bezpzlozky.eu/category/vvb/

Z praktických dôvodov používame skratku VVB – Vojenský Veterán Bratislava.

Prihláška do VVB BA

Poznámka : Vyplnenú prihlášku odovzdať a členské uhradiť je možné na schôdzi Rady veteránov v Posádkovom klube (Dulovo nám.) v dňoch rokovania Rady združenia –  podľa Plánu činnosti na daný rok (druhý pondelok v mesiaci) v dobe od 15.00 do 17.00 hod.

Pri prevode členského cez banku na účet združenia uvádzajte:

Suma: 15 Euro
Číslo účtu príjemcu: 2700860529
Kód banky: 8330
IBAN: SK4383300000002700860529
Variabilný symbol: 012017
Špecifický symbol: rok podania
Konštantný symbol: 0558
Informácia pre príjemcu: Členské 201(x)., meno a priezvisko odosielateľa

III.

01 Program zdruzenia

02-Stanovy zdruzenia

IV.

Naša internetová stránka /WEB stránky/:

https://www.bezpzlozky.eu/category/vvb/

———