Vyberte stranu

Zákaz práce dôchodcom nad 63 rokov v pripravovanej novele zákona č. 400/2009Z.z.  o štátnej službe

 

 

Už niekoľko rokov sú snahy politikov o zákaz práce starobných dôchodcov. Naposledy dňa 3.7.2015 poslanec Miroslav Kadúc OĽANO opakovane po siedmych mesiacoch šiesty krát v poradí predložil NR SR obdobný návrh novely zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe § 16 ods. 1 číslo tlače 1639 podľa ktorej môžu starobní dôchodcovia pracovať v štátnej a vo verejnej službe citujem: „najviac však do dosiahnutia 63. roku veku, pokiaľ štátnemu zamestnancovi vznikol nárok na starobný dôchodok“. Pre Hospodárske noviny dňa 18.8.2014 exminister Jozef Mihál povedal. Citujem: „V minulosti sa o to pokúšali pravicové vlády, ktoré však nakoniec podobné návrhy stiahli práve preto, že môžu byť diskriminačné a protiústavné“.
O zákaz práce dôchodcov sa v roku 2012 a dva krát v 2013 snažili aj poslanci KDH. Všetky tieto tri navrhované legislatívne zmeny v zákonoch z dôvodu diskriminácie poslanci NR SR neschválili už v prvom čítaní. Predkladateľom návrhu o zákaze práce starobných dôchodcov s vekom nad 65 rokov bol aj minister Ján Richter, čo vláda v septembri 2014 neschválila.
Obdobný mäkší návrh poslanca Miroslava Kadúca na novelizáciu zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe číslo tlače 1207 prerokovala NR SR dňa 5.12.2014 kde podľa navrhovanej novely v § 16 ods. 1 starobní dôchodcovia mohli v štátnej službe pracovať citujem: „najviac však do dosiahnutia 63. roku veku, pokiaľ štátny zamestnanec spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok v sume aspoň do 1,5 násobku životného minima…“, to je suma 297,14 eur mesačne. Tento ďaleko mäkší protiústavný diskriminačný návrh nebol posunutý do druhého čítania. Päť predchádzajúcich návrhov na zákaz práce starobných dôchodcov poslanci NR SR neposunuli do druhého čítania.
Predložené návrhy ukladajú zamestnávateľom bez účasti zamestnanca povinnosť striktne ukončiť so zamestnancom nad 63 rokov v štátnej a verejnej službe pracovný pomer. Na tieto zmeny sú dva protichodné názory. Jeden hovorí, že novela je protiústavná, protizákonná, diskriminačná z dôvodu, že vylučuje starobných dôchodcov pracujúcich v štátnej a vo verejnej službe z trhu práce na základe veku 63 rokov , ale pritom v súkromnom sektore môžu naďalej pracovať. Druhý hovorí, že novela nie je protiústavná, protizákonná, diskriminačná z dôvodu, že starobní dôchodcovia zaberajú pracovné miesta mladým ľuďom. Novela mladým v štátnej a verejnej službe dáva prácu a starým ju berie. Zásadnou otázkou je, že pokiaľ by na trhu práce bol dostatok práce, tak tento problém by vôbec nebolo potrebné riešiť!
Snahy o vyradenie penzistov z trhu práce sú protiústavné. Zásadnou otázkou bude diskriminácia pracujúcich starobných dôchodcov v štátnej a verejnej službe z dôvodu dosiahnutia veku 63 rokov a poberania starobného dôchodku. Za súčasného právneho stavu nie je možné len starobným dôchodcom pacujúcim v štátnej a vo verejnej službe zakázať pracovať. Bude to diskriminácia pracujúcich starobných dôchodcov v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov oproti pracujúcim dôchodcom v súkromnom sektore bez akých koľ vek obmedzení. Tieto legislatívne zmeny sú proti ústavné a diskriminačné.

Pracujúci starobní dôchodcovia spravidla pracujú na pozíciách za veľmi nízku mzdu, za ktorú mladí ľudia bez odborného vzdelania, alebo s minimálnou praxou, s minimálnym počtom odpracovaných rokov, bez praktických skúseností za takýto nízky tarifný plat nie sú ochotní do takéhoto zamestnania ani len nastúpiť. Radšej sa prihlásia na úrad práce, prípadne poberajú dávky v hmotnej núdzi, alebo radšej odídu pracovať za ďaleko vyššiu mzdu do zahraničia, prípadne ak sa im chce pracujú na čierno.
Ak starobní dôchodcovia nebudú pracovať potom oni, ako aj ich zamestnávatelia nebudú platiť odvody na Zdravotné poistenie, Nemocenské poistenie a Starobné poistenie (ostatné odvody neplatia), čím Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne ročne prídu o niekoľko desiatok miliónov Eur. Pracujúci starobní, výsluhoví dôchodcovia nemajú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, odpočítateľnú položku ktorá v roku 2015 je vo výške 3 803,33 Eur ročne. Štát na daniach od jedného pracujúceho starobného, výsluhového dôchodcu s priemernou hrubou mzdou ktorý pracuje celý rok v roku 2015 na daniach navyše získa 760,66 Eura. (Ak pracuje za vyššiu ako priemernú mzdu odvedie viac, ak pracuje za nižšiu priemernú mzda odvedie menej). Zároveň štát za každého poistenca štátu (aj nepracujúceho dôchodcu) v roku 2015 na preddavkoch do sociálnej poisťovne mesačne odvádza 34,30 Eur, čo ročne činí 411,60 Eur. Týmto štát na jednom pracujúcom starobnom, výsluhovom dôchodcovi za rok 2015 na odvodoch za poistenca štátu ktoré nemusí za neho odvádzať ušetril 411,6 Eur. Keby jeden starobní dôchodca v roku 2015 nepracoval, štát by bol prišiel o 760,66 + 411,60 = 1 172,26 Eur. Z tejto získanej, ušetrenej sumy na jednom pracujúcom starobnom dôchodcovi štát môže po 61,60 Euro vyplatiť 19,03 poberateľov dávok v hmotnej núdzi, alebo množstvo iných dávok.
Napríklad priemerný rakúsky dôchodok (2014) je vyšší ako platy väčšiny občanov SR a bol 1 022 Eur mesačne. V Rakúsku je minimálna penzia 853 eur, ktorú poberajú 14 x ročne, dôchodcovia môžu pracovať. Priemerný starobný dôchodok v SR v kroku 2014 bol menej ako 400 Eur mesačne. Starobný dôchodok v niektorých štátoch Európskej únie je 3-5 krát vyšší. Napríklad v roku 2014 30 zamestnancov Európskeho parlamentu dostalo dôchodok 9 000 Eur mesačne. V priemere Rakúsky dohodca dostane ( 1 022×14) je 14 308 Eur ročne, kým Slovenský (400×12) je 4 800 Eur, čo je ročne o 9 508 Eur menej. Pritom ceny v Rakúsku sú spravidla nižšie ako v SR. Z dôvodu nízkych dôchodkov mnohí starobní dôchodcovia majú nárok na pomoc (dávky) v hmotnej núdzi ktoré môžu dostať do výšky životného minima 198,09 Eur mesačne. Od 1.7.2015 ak starobní dôchodcovia majú odpracovaných najmenej 30 rokov majú nárok na minimálny starobný dôchodok vo výške 269,50 Eura mesačne, čo je menej ako hranica chudoby. Viac ako 300 tisíc starobných dôchodcov žije pod hranicou chudoby ,čo v roku 2015 je 341 Eur mesačne. Z uvedených dôvodov v SR pracuje asi 12 % starobných dôchodcov. V Rakúsku pracuje len 2 % starobných dôchodcov.
Položme si pragmatickú otázku. Majú, alebo nemajú právo starobní dôchodcovia pracovať? Na základe dikcii ústavy a zákona o rovnakom zaobchádzaní posúďte prosím sami. Podľa súčasne platnej legislatívy jednoznačne starobní dôchodcovia majú právo pracovať! Prijatím tejto protiústavnej diskriminačnej novely by pracujúci starobní dôchodcovia v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov stratili v ústave zakotvené právo na prácu, čo by bola ich diskriminácia voči pracujúcim dôchodcom nad 63 rokov ktorí sú zamestnaní v súkromnom sektore.

.
Pripravované legislatívne zmeny v zákone o štátnej službe sú v rozpore zo zákonom č. 460/1992 Z. z. Ústava SR, zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní a diskriminujú starobných dôchodcov s vekom nad 63 rokov z týchto dôvodov:
– čl. 2 ods. 2, „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom ktorí ustanoví zákon“. Na základe čl. 35 ods. 3 ústavy občania majú právo na prácu. Aj občania s vekom nad 63 rokov majú rovnaké ústavné právo na prácu aj v štátnej a verejnej službe, nie len v súkromnom sektore ktoré im z dôvodu porušenia ústavy a diskriminácie nie je možné odobrať. Prijatím novely zákona o štátnej službe bude NR SR konať v rozpore s čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1. 2, čl. 13 ods.3, čl. 35 ods. 1, 3 ústavy, teda protiústavne.
– čl. 2 ods. 3. „Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť aby konal niečo, čo zákon neukladá“. Z dôvodu diskriminácie bez porušenia ústavy novelou zákona o štátnej službe nie je možné, prípustné len občanom z dôvodu veku 63 rokov zakázať im pracovať v štátnej a vo verejnej službe a toto ústavné právo im odobrať.
– čl.12 ods. 1 „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, neodcudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné“. Občanom s vekom nad 63 rokov nie je možné odňať im ich nezrušiteľné ústavné právo na prácu len v štátnej a vo verejnej službe.
– ods. 2 „Základné práva a slobody sa zaručujú na celom území SR všetkým občanom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok rod alebo postavenie“. Na základe týchto článkov ústavy nie je možné diskriminovať starobných dôchodcov len z dôvodu veku 63 rokov, že pracujú v štátnej a vo verejnej službe. Nie je možné z tohto dôvodu ich poškodzovať, znevýhodňovať, diskriminovať. Týmto dôjde aj k porušeniu základných ľudských práv a slobôd starobných dôchodcov s vekom nad 63 rokov.
– čl. 13 ods. 3 „Základné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ústavné podmienky“. Zákaz pracovať starobným dôchodcom s vekom 63 rokov v štátnej a vo verejnej službe je ich preukázateľná diskriminácia oproti pracujúcim starobným dôchodcom zamestnaným v súkromnom sektore, čo je nerovnaké zaobchádzanie s nim, je to ich diskriminácia.
– čl. 35 ods. 1 “Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť“. Podľa tohto článku ústavy pracujúci starobní dôchodcovia nad 63 rokov v štátnej a vo verejnej službe nebudú mať rovnaké právo na slobodnú voľbu povolania, na rovnaké právo pracovať, mať zárobkovú činnosť. Bude to preukázateľné nerovnaké zaobchádzanie s nimi a ich diskriminácia.
– ods. 3 „Občania majú právo na prácu“. Aj pracujúci starobní dôchodcovia nad 63 rokov sú občania SR. Na základe tohto článku ústavy aj pracujúci starobní dôchodcovia v štátnej a verejnej službe s vekom nad 63 rokov majú rovnaké právo na prácu ako v všetci občania. Nie je možné pripravovanou legislatívnou zmenou v zákone o štátnej službe len pracujúcim starobným dôchodcom v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov zakázať pracovať z dôvodu dosiahnutého veku, že pracujú v štátnej alebo verejnej službe a len im odobrať toto ich ústavné právo. Je to preukázateľná diskriminácia. Štát a zamestnávatelia by mali zabezpečiť dostatok práce pre všetkých čo chcú pracovať. Potom by nebol žiadny problém, že starobní dôchodcovia nad 63 rokov pracujú v štátnej alebo vo verejnej službe. Protiprávnou legislatívnou zmenou v zákone o štátnej, verejnej službe sa v skutočnosti snažia riešiť nezamestnanosť.
– čl. 46 „Právo na súdnu a inú právnu ochranu“. Ak dôjde k porušeniu ústavných a zákonných práv v súlade s článkom ústavy čl. 2 ods.2, 3, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 3, čl. 35 ods. 1, 3, ďalej v súlade s § 3 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. a), § 9 ods. 1, 2, zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon) pracujúci starobní dôchodcovia v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov majú právo domáhať sa svojich práv pred súdom, čo mnohí aj využijú.
Pokiaľ by pripravovanou legislatívnou zmenou v zákone o štátnej službe došlo k zmene právnej úpravy v tom, že vek nad 63 rokov, práca v štátnej a verejnej službe bude dôvodom na prepustenie pracujúceho starobného dôchodcu zo zamestnania došlo by aj k porušeniu čl. 2 ods.2, 3, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 3, čl. 35 ods. 1, 3 ústavy. Súčasne by došlo aj k porušeniu zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon):
– § 3 ods. 1. „Každý je povinný dodržovať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a v obdobných vzťahoch…„ V tomto prípade by pripravované zmeny v zákone o štátnej službe z dôvodu nerovnakého zaobchádzania s pracujúcimi starobnými dôchodcami nad 63 rokov v štátnej a vo verejnej službe oproti pacujúcim starobným dôchodcom nad 63 rokov bez akej koľ vek vekovej hranice v súkromnom sektore, bolo by pre nich jednoznačne, preukázateľne diskriminačné.
– § 6 „Zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a v obdobných vzťahoch“ ods. 2 písm. a) „…prístupu k zamestnaniu, povolaniu, inej zárobkovej činnosti…“. Došlo by k preukázateľnej diskriminácii z dôvodu, že pracujúcich starobní dôchodcovia nad 63 rokov nebudú môcť pracovať v štátnej a vo verejnej službe oproti pracujúcim starobným dôchodcom nad 63 ktorí môžu pracovať v súkromnom sektore bez hranici výšky ich veku. Týmto by preukázateľne došlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a k diskriminácii.
§ 9 „Právna ochrana a konanie vo veciach súvisiacich s porušovaním zásady rovnakého zaobchádzania ods. 1 Každý má podľa tohto zákona právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou, ods. 2. Každý sa môže domáhať svojich práv na súde…“. Ak dôjde k porušeniu ústavných, zákonných a základných ľudských práv a slobôd, pracujúci starobní dôchodcovia v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov budú sa svojich práv domáhať pred súdom.
Podľa pripravovanej legislatívnej zmeny v zákone o štátnej službe dôvodom na prepustenie, vyhodenie, rozviazanie pracovného pomeru s pracujúcim starobným dôchodcom v štátnej a vo verejnej službe bude vek nad 63 rokov, čo bude v príkrom rozpore s Ústavou SR a zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v znení neskorších predpisov.
Asi od 1.1.2018 sa predpokladá v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení novelizovať § 65 Podmienky nároku na starobný dôchodok ods. 1, kde z doterajších 15 rokov dôchodkového poistenia sa má zvýšiť v rozsahu uvažovaných, pripravovaných zmien asi na 20-30-37 rokov dôchodkového poistenia (odpracovaných rokov). Obdobne v ods. 2, dôchodkový vek zo súčasných 62 rokov sa uvažuje, pripravuje, že od roku narodenia 1955 postupne za každý rok sa má zvýšiť o 50 dní, na uvažovaných 65 až 70 rokov. Potom by sa podľa tejto navrhovanej, pripravovanej legislatívnej zmeny jednalo o vek 66 – 71 rokov. V takomto veku, pravdepodobne už žiadny starobní dôchodca nebude mať záujem pracovať, čím sa stane táto legislatívna zmena bezpredmetná.
Je na mieste otázka, či sa za porušenia ústavy, právnych predpisov oplatí alebo neoplatí tento sporný, protiústavný diskriminačný dôvod pre danie výpovede zamestnancom v štátnej a vo verejnej službe doplniť do zákona o štátnej službe?! Jednoznačne neoplatí! Odpovede si ale musí dať predkladateľ noviel a poslanci NR SR, ktorí hlasovaním rozhodnú o prijatí, alebo neprijatí tejto proti ústavnej diskriminačnej novely.

.
Novelizácia zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe je v príkrom rozpore s ustanoveniami v čl. 2 ods. 2, 3, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 3, čl. 35 ods. 1, 3 Ústavy SR, ako aj s § 3 ods. 1 , § 6 ods. 2 písm. a), § 9 ods. 1,2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní, ako aj s Listinou základných ľudských práv a slobôd, jednoznačne je diskriminačná a protiústavná.
Ak dôjde k prijatiu navrhovaných legislatívnych zmien v zákone o štátnej službe poslancami NR SR, k ochrane svojich ústavných, zákonných práv, základných ľudských práv a slobôd starobní dôchodcovia využijú ustanovenia Ústavy SR čl. 127, čl. 130 o čom potom v konečnom dôsledku rozhodne Ústavný súd SR.
Na 44. schôdzi NR SR dňa 5.12.2014 poslanci neposunuli obdobný mäkší návrh do druhého čítania. Očakávam, že poslanci NR SR dôsledne posúdia všetky mnou uvádzané právne dôvody v čom sú navrhované legislatívne zmeny protiústavné, diskriminačné a tento v poradí už šiesty legislatívny návrh neposunú do druhého čítania. Som presvedčený, že poslanci NR SR budú hlasovať proti prijatiu navrhovaných protiústavných diskriminačných legislatívnych zmien v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe.
Spracoval: pplk. v .v. Dr. Milan Kolen

 

Pozri aj súvisiací článok + komentáre k nemu:   https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/zakaz-prace-dochodcom-nad-63-rokov/