Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Zákaz práce dôchodcom nad 63 rokov v pripravovanej novele zákona č. 400/2009Z.z.  o štátnej službe

 

 

Už niekoľko rokov sú snahy politikov o zákaz práce starobných dôchodcov. Naposledy dňa 3.7.2015 poslanec Miroslav Kadúc OĽANO opakovane po siedmych mesiacoch šiesty krát v poradí predložil NR SR obdobný návrh novely zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe § 16 ods. 1 číslo tlače 1639 podľa ktorej môžu starobní dôchodcovia pracovať v štátnej a vo verejnej službe citujem: „najviac však do dosiahnutia 63. roku veku, pokiaľ štátnemu zamestnancovi vznikol nárok na starobný dôchodok“. Pre Hospodárske noviny dňa 18.8.2014 exminister Jozef Mihál povedal. Citujem: „V minulosti sa o to pokúšali pravicové vlády, ktoré však nakoniec podobné návrhy stiahli práve preto, že môžu byť diskriminačné a protiústavné“.
O zákaz práce dôchodcov sa v roku 2012 a dva krát v 2013 snažili aj poslanci KDH. Všetky tieto tri navrhované legislatívne zmeny v zákonoch z dôvodu diskriminácie poslanci NR SR neschválili už v prvom čítaní. Predkladateľom návrhu o zákaze práce starobných dôchodcov s vekom nad 65 rokov bol aj minister Ján Richter, čo vláda v septembri 2014 neschválila.
Obdobný mäkší návrh poslanca Miroslava Kadúca na novelizáciu zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe číslo tlače 1207 prerokovala NR SR dňa 5.12.2014 kde podľa navrhovanej novely v § 16 ods. 1 starobní dôchodcovia mohli v štátnej službe pracovať citujem: „najviac však do dosiahnutia 63. roku veku, pokiaľ štátny zamestnanec spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok v sume aspoň do 1,5 násobku životného minima…“, to je suma 297,14 eur mesačne. Tento ďaleko mäkší protiústavný diskriminačný návrh nebol posunutý do druhého čítania. Päť predchádzajúcich návrhov na zákaz práce starobných dôchodcov poslanci NR SR neposunuli do druhého čítania.
Predložené návrhy ukladajú zamestnávateľom bez účasti zamestnanca povinnosť striktne ukončiť so zamestnancom nad 63 rokov v štátnej a verejnej službe pracovný pomer. Na tieto zmeny sú dva protichodné názory. Jeden hovorí, že novela je protiústavná, protizákonná, diskriminačná z dôvodu, že vylučuje starobných dôchodcov pracujúcich v štátnej a vo verejnej službe z trhu práce na základe veku 63 rokov , ale pritom v súkromnom sektore môžu naďalej pracovať. Druhý hovorí, že novela nie je protiústavná, protizákonná, diskriminačná z dôvodu, že starobní dôchodcovia zaberajú pracovné miesta mladým ľuďom. Novela mladým v štátnej a verejnej službe dáva prácu a starým ju berie. Zásadnou otázkou je, že pokiaľ by na trhu práce bol dostatok práce, tak tento problém by vôbec nebolo potrebné riešiť!
Snahy o vyradenie penzistov z trhu práce sú protiústavné. Zásadnou otázkou bude diskriminácia pracujúcich starobných dôchodcov v štátnej a verejnej službe z dôvodu dosiahnutia veku 63 rokov a poberania starobného dôchodku. Za súčasného právneho stavu nie je možné len starobným dôchodcom pacujúcim v štátnej a vo verejnej službe zakázať pracovať. Bude to diskriminácia pracujúcich starobných dôchodcov v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov oproti pracujúcim dôchodcom v súkromnom sektore bez akých koľ vek obmedzení. Tieto legislatívne zmeny sú proti ústavné a diskriminačné.

Pracujúci starobní dôchodcovia spravidla pracujú na pozíciách za veľmi nízku mzdu, za ktorú mladí ľudia bez odborného vzdelania, alebo s minimálnou praxou, s minimálnym počtom odpracovaných rokov, bez praktických skúseností za takýto nízky tarifný plat nie sú ochotní do takéhoto zamestnania ani len nastúpiť. Radšej sa prihlásia na úrad práce, prípadne poberajú dávky v hmotnej núdzi, alebo radšej odídu pracovať za ďaleko vyššiu mzdu do zahraničia, prípadne ak sa im chce pracujú na čierno.
Ak starobní dôchodcovia nebudú pracovať potom oni, ako aj ich zamestnávatelia nebudú platiť odvody na Zdravotné poistenie, Nemocenské poistenie a Starobné poistenie (ostatné odvody neplatia), čím Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne ročne prídu o niekoľko desiatok miliónov Eur. Pracujúci starobní, výsluhoví dôchodcovia nemajú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, odpočítateľnú položku ktorá v roku 2015 je vo výške 3 803,33 Eur ročne. Štát na daniach od jedného pracujúceho starobného, výsluhového dôchodcu s priemernou hrubou mzdou ktorý pracuje celý rok v roku 2015 na daniach navyše získa 760,66 Eura. (Ak pracuje za vyššiu ako priemernú mzdu odvedie viac, ak pracuje za nižšiu priemernú mzda odvedie menej). Zároveň štát za každého poistenca štátu (aj nepracujúceho dôchodcu) v roku 2015 na preddavkoch do sociálnej poisťovne mesačne odvádza 34,30 Eur, čo ročne činí 411,60 Eur. Týmto štát na jednom pracujúcom starobnom, výsluhovom dôchodcovi za rok 2015 na odvodoch za poistenca štátu ktoré nemusí za neho odvádzať ušetril 411,6 Eur. Keby jeden starobní dôchodca v roku 2015 nepracoval, štát by bol prišiel o 760,66 + 411,60 = 1 172,26 Eur. Z tejto získanej, ušetrenej sumy na jednom pracujúcom starobnom dôchodcovi štát môže po 61,60 Euro vyplatiť 19,03 poberateľov dávok v hmotnej núdzi, alebo množstvo iných dávok.
Napríklad priemerný rakúsky dôchodok (2014) je vyšší ako platy väčšiny občanov SR a bol 1 022 Eur mesačne. V Rakúsku je minimálna penzia 853 eur, ktorú poberajú 14 x ročne, dôchodcovia môžu pracovať. Priemerný starobný dôchodok v SR v kroku 2014 bol menej ako 400 Eur mesačne. Starobný dôchodok v niektorých štátoch Európskej únie je 3-5 krát vyšší. Napríklad v roku 2014 30 zamestnancov Európskeho parlamentu dostalo dôchodok 9 000 Eur mesačne. V priemere Rakúsky dohodca dostane ( 1 022×14) je 14 308 Eur ročne, kým Slovenský (400×12) je 4 800 Eur, čo je ročne o 9 508 Eur menej. Pritom ceny v Rakúsku sú spravidla nižšie ako v SR. Z dôvodu nízkych dôchodkov mnohí starobní dôchodcovia majú nárok na pomoc (dávky) v hmotnej núdzi ktoré môžu dostať do výšky životného minima 198,09 Eur mesačne. Od 1.7.2015 ak starobní dôchodcovia majú odpracovaných najmenej 30 rokov majú nárok na minimálny starobný dôchodok vo výške 269,50 Eura mesačne, čo je menej ako hranica chudoby. Viac ako 300 tisíc starobných dôchodcov žije pod hranicou chudoby ,čo v roku 2015 je 341 Eur mesačne. Z uvedených dôvodov v SR pracuje asi 12 % starobných dôchodcov. V Rakúsku pracuje len 2 % starobných dôchodcov.
Položme si pragmatickú otázku. Majú, alebo nemajú právo starobní dôchodcovia pracovať? Na základe dikcii ústavy a zákona o rovnakom zaobchádzaní posúďte prosím sami. Podľa súčasne platnej legislatívy jednoznačne starobní dôchodcovia majú právo pracovať! Prijatím tejto protiústavnej diskriminačnej novely by pracujúci starobní dôchodcovia v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov stratili v ústave zakotvené právo na prácu, čo by bola ich diskriminácia voči pracujúcim dôchodcom nad 63 rokov ktorí sú zamestnaní v súkromnom sektore.

.
Pripravované legislatívne zmeny v zákone o štátnej službe sú v rozpore zo zákonom č. 460/1992 Z. z. Ústava SR, zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní a diskriminujú starobných dôchodcov s vekom nad 63 rokov z týchto dôvodov:
– čl. 2 ods. 2, „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom ktorí ustanoví zákon“. Na základe čl. 35 ods. 3 ústavy občania majú právo na prácu. Aj občania s vekom nad 63 rokov majú rovnaké ústavné právo na prácu aj v štátnej a verejnej službe, nie len v súkromnom sektore ktoré im z dôvodu porušenia ústavy a diskriminácie nie je možné odobrať. Prijatím novely zákona o štátnej službe bude NR SR konať v rozpore s čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1. 2, čl. 13 ods.3, čl. 35 ods. 1, 3 ústavy, teda protiústavne.
– čl. 2 ods. 3. „Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť aby konal niečo, čo zákon neukladá“. Z dôvodu diskriminácie bez porušenia ústavy novelou zákona o štátnej službe nie je možné, prípustné len občanom z dôvodu veku 63 rokov zakázať im pracovať v štátnej a vo verejnej službe a toto ústavné právo im odobrať.
– čl.12 ods. 1 „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, neodcudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné“. Občanom s vekom nad 63 rokov nie je možné odňať im ich nezrušiteľné ústavné právo na prácu len v štátnej a vo verejnej službe.
– ods. 2 „Základné práva a slobody sa zaručujú na celom území SR všetkým občanom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok rod alebo postavenie“. Na základe týchto článkov ústavy nie je možné diskriminovať starobných dôchodcov len z dôvodu veku 63 rokov, že pracujú v štátnej a vo verejnej službe. Nie je možné z tohto dôvodu ich poškodzovať, znevýhodňovať, diskriminovať. Týmto dôjde aj k porušeniu základných ľudských práv a slobôd starobných dôchodcov s vekom nad 63 rokov.
– čl. 13 ods. 3 „Základné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ústavné podmienky“. Zákaz pracovať starobným dôchodcom s vekom 63 rokov v štátnej a vo verejnej službe je ich preukázateľná diskriminácia oproti pracujúcim starobným dôchodcom zamestnaným v súkromnom sektore, čo je nerovnaké zaobchádzanie s nim, je to ich diskriminácia.
– čl. 35 ods. 1 “Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť“. Podľa tohto článku ústavy pracujúci starobní dôchodcovia nad 63 rokov v štátnej a vo verejnej službe nebudú mať rovnaké právo na slobodnú voľbu povolania, na rovnaké právo pracovať, mať zárobkovú činnosť. Bude to preukázateľné nerovnaké zaobchádzanie s nimi a ich diskriminácia.
– ods. 3 „Občania majú právo na prácu“. Aj pracujúci starobní dôchodcovia nad 63 rokov sú občania SR. Na základe tohto článku ústavy aj pracujúci starobní dôchodcovia v štátnej a verejnej službe s vekom nad 63 rokov majú rovnaké právo na prácu ako v všetci občania. Nie je možné pripravovanou legislatívnou zmenou v zákone o štátnej službe len pracujúcim starobným dôchodcom v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov zakázať pracovať z dôvodu dosiahnutého veku, že pracujú v štátnej alebo verejnej službe a len im odobrať toto ich ústavné právo. Je to preukázateľná diskriminácia. Štát a zamestnávatelia by mali zabezpečiť dostatok práce pre všetkých čo chcú pracovať. Potom by nebol žiadny problém, že starobní dôchodcovia nad 63 rokov pracujú v štátnej alebo vo verejnej službe. Protiprávnou legislatívnou zmenou v zákone o štátnej, verejnej službe sa v skutočnosti snažia riešiť nezamestnanosť.
– čl. 46 „Právo na súdnu a inú právnu ochranu“. Ak dôjde k porušeniu ústavných a zákonných práv v súlade s článkom ústavy čl. 2 ods.2, 3, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 3, čl. 35 ods. 1, 3, ďalej v súlade s § 3 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. a), § 9 ods. 1, 2, zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon) pracujúci starobní dôchodcovia v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov majú právo domáhať sa svojich práv pred súdom, čo mnohí aj využijú.
Pokiaľ by pripravovanou legislatívnou zmenou v zákone o štátnej službe došlo k zmene právnej úpravy v tom, že vek nad 63 rokov, práca v štátnej a verejnej službe bude dôvodom na prepustenie pracujúceho starobného dôchodcu zo zamestnania došlo by aj k porušeniu čl. 2 ods.2, 3, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 3, čl. 35 ods. 1, 3 ústavy. Súčasne by došlo aj k porušeniu zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon):
– § 3 ods. 1. „Každý je povinný dodržovať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a v obdobných vzťahoch…„ V tomto prípade by pripravované zmeny v zákone o štátnej službe z dôvodu nerovnakého zaobchádzania s pracujúcimi starobnými dôchodcami nad 63 rokov v štátnej a vo verejnej službe oproti pacujúcim starobným dôchodcom nad 63 rokov bez akej koľ vek vekovej hranice v súkromnom sektore, bolo by pre nich jednoznačne, preukázateľne diskriminačné.
– § 6 „Zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a v obdobných vzťahoch“ ods. 2 písm. a) „…prístupu k zamestnaniu, povolaniu, inej zárobkovej činnosti…“. Došlo by k preukázateľnej diskriminácii z dôvodu, že pracujúcich starobní dôchodcovia nad 63 rokov nebudú môcť pracovať v štátnej a vo verejnej službe oproti pracujúcim starobným dôchodcom nad 63 ktorí môžu pracovať v súkromnom sektore bez hranici výšky ich veku. Týmto by preukázateľne došlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a k diskriminácii.
§ 9 „Právna ochrana a konanie vo veciach súvisiacich s porušovaním zásady rovnakého zaobchádzania ods. 1 Každý má podľa tohto zákona právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou, ods. 2. Každý sa môže domáhať svojich práv na súde…“. Ak dôjde k porušeniu ústavných, zákonných a základných ľudských práv a slobôd, pracujúci starobní dôchodcovia v štátnej a vo verejnej službe nad 63 rokov budú sa svojich práv domáhať pred súdom.
Podľa pripravovanej legislatívnej zmeny v zákone o štátnej službe dôvodom na prepustenie, vyhodenie, rozviazanie pracovného pomeru s pracujúcim starobným dôchodcom v štátnej a vo verejnej službe bude vek nad 63 rokov, čo bude v príkrom rozpore s Ústavou SR a zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v znení neskorších predpisov.
Asi od 1.1.2018 sa predpokladá v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení novelizovať § 65 Podmienky nároku na starobný dôchodok ods. 1, kde z doterajších 15 rokov dôchodkového poistenia sa má zvýšiť v rozsahu uvažovaných, pripravovaných zmien asi na 20-30-37 rokov dôchodkového poistenia (odpracovaných rokov). Obdobne v ods. 2, dôchodkový vek zo súčasných 62 rokov sa uvažuje, pripravuje, že od roku narodenia 1955 postupne za každý rok sa má zvýšiť o 50 dní, na uvažovaných 65 až 70 rokov. Potom by sa podľa tejto navrhovanej, pripravovanej legislatívnej zmeny jednalo o vek 66 – 71 rokov. V takomto veku, pravdepodobne už žiadny starobní dôchodca nebude mať záujem pracovať, čím sa stane táto legislatívna zmena bezpredmetná.
Je na mieste otázka, či sa za porušenia ústavy, právnych predpisov oplatí alebo neoplatí tento sporný, protiústavný diskriminačný dôvod pre danie výpovede zamestnancom v štátnej a vo verejnej službe doplniť do zákona o štátnej službe?! Jednoznačne neoplatí! Odpovede si ale musí dať predkladateľ noviel a poslanci NR SR, ktorí hlasovaním rozhodnú o prijatí, alebo neprijatí tejto proti ústavnej diskriminačnej novely.

.
Novelizácia zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe je v príkrom rozpore s ustanoveniami v čl. 2 ods. 2, 3, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 3, čl. 35 ods. 1, 3 Ústavy SR, ako aj s § 3 ods. 1 , § 6 ods. 2 písm. a), § 9 ods. 1,2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní, ako aj s Listinou základných ľudských práv a slobôd, jednoznačne je diskriminačná a protiústavná.
Ak dôjde k prijatiu navrhovaných legislatívnych zmien v zákone o štátnej službe poslancami NR SR, k ochrane svojich ústavných, zákonných práv, základných ľudských práv a slobôd starobní dôchodcovia využijú ustanovenia Ústavy SR čl. 127, čl. 130 o čom potom v konečnom dôsledku rozhodne Ústavný súd SR.
Na 44. schôdzi NR SR dňa 5.12.2014 poslanci neposunuli obdobný mäkší návrh do druhého čítania. Očakávam, že poslanci NR SR dôsledne posúdia všetky mnou uvádzané právne dôvody v čom sú navrhované legislatívne zmeny protiústavné, diskriminačné a tento v poradí už šiesty legislatívny návrh neposunú do druhého čítania. Som presvedčený, že poslanci NR SR budú hlasovať proti prijatiu navrhovaných protiústavných diskriminačných legislatívnych zmien v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe.
Spracoval: pplk. v .v. Dr. Milan Kolen

 

Pozri aj súvisiací článok + komentáre k nemu:   https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/zakaz-prace-dochodcom-nad-63-rokov/

 

17 Komentárov na Zmeny zákona o ŠS – zákaz práce?:

 • VÝSLEDKY dnešného HLASOVANIA o protiústavnom, protizákonnom diskriminačnom legislatívnom návrhu zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe o zákaze práce SD(VD) s vekom 63 rokov v štátnej a verejnej službe. Počet prítomných 131, Hlasovalo 131, Hlasovalo za 23 čo bolo o 17 menej ako pri hlasovaní o tom istom zákone 5.12.2014, Hlasovalo proti 28 čo bolo o 18 viac ako pri hlasovaní o tom istom zákone 5.12.2014, Zdržalo sa 80. Výsledok zákon nebol posunutý do druhého čítania.
  Rekapitulácia:
  Právnu analýzu stavu som koncom augusta zaslal predsedovi vlády SR, predsedovi NR SR, predsedovi Jednoty dôchodcov Slovenska. Začiatkom septembra všetkým poslancom NR SR, bez poslancov predkladateľa OĽANO. Cestou tohto webu som v samostatnom článku zverejnil moju právnu analýzu. Predseda klubu ZV SR Poprad žiadal prezidenta ZV SR tento môj článok, právnu analýzu zverejniť na webe ZV SR, čo sa žiaľ nestalo. Ďalej som ju zaslal médiám RTVS, TV Markíza, TV JOJ, TV TA3,denníkom Pravda, Sme, Hospodárske noviny. Dňa 15.9.2015 v médiách bola zverejnená správa ktorá vychádzala z troch výskumov USA univerzít kde je záver, že “Dôchodcovia môžu byť v práci lepší ako mladí”. Cestou tohto webu som v samostatnom článku zverejnil moju právnu analýzu. V samostatnom príspevku som požiadal SD,VD a občanov o zasielanie listu poslancom NR SR s emailovými adresami, čo mnohí splnili. Vysoko hodnotím, že k tejto iniciatíve sa pripojilo prezídium APVV, ako aj o.z. Vojenský veterán Bratislava za čo im ďakujem. Je hanbou prezidenta a prezídia ZV SR, že nemali záujem sa pripojiť k tejto iniciatíve a nemali záujem bojovať za ústavné a zákonné práva svojich členov SD, VD.

  Vysoko hodnotím emailovú korešpodenciu medzi mnou a poslankyňou OĽANO Mgr. Helenou Mezenskou ako aj medzi predkladateľom novely poslancom OĽANO JUDr. Ing. Miroslavom Kadúcom. Týmto úprimne ďakujem všetkým čo poslali emaily poslancom NR SR. Pestrosť foriem, metód a ich efektívnosť, správne načasovanie sa prejavili na výsledku nášho spoločného úsilia v tom, že poslanci tento protiústavný, protizákonný diskriminačný návrh o zákaze práce poberateľov dôchodkov s vekom nad 63 rokov nebol posunutý do druhého čítania. Ďalej sa to prejavilo aj na rozdieloch pri hlasovaní pri predkladaní tohto návrhu dňa 5.12.2014 pri piatom hlasovaní za túto istú novelu voči dnešnému šiestemu hlasovaniu. Posúďte sami a porovnajte si výsledky dnešného hlasovania a hlasovania 5.12.20104, počet prítomných 134, Hlasovalo 132, Hlasovalo za 40 čo bolo o 17 menej, Proti 10 čo bolo o 18 viac, Zdržalo sa 82. Z uvedenej štatistiky je jasne vedieť podstatný posun v hlasovaní v počte 35 hlasov v neprospech prijatia tejto novely.
  Blahoželám! Zdravý rozum víťazí.

 • Na 54. schôdzi NR SR zo 173 bodov programu bolo už prerokovaných 94 bodov, k niektorým bodom bolo prerušené rokovanie. Protiústavný, protizákonný, diskriminačný návrh v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe o zákaze práce poberateľov dôchodkov nad 63 rokov v štátnej a verejnej službe sa na druhý týždeň dostane na prejednávanie v NR SR. Z tohto dôvodu som dnes o tejto skutočnosti emailom informoval médiá ako sú RTVS, TV Markíza, TV JOJ, TV TA3, denníky Pravda, SME, Hospodárske noviny. Zaslal som im potrebné informácie, aby včas, objektívne ale hlavne pravdivo mohli informovať verejnosť.
  Z tohto dôvodu som im zaslal aj link najnovšie dňa 15.9.2015 zverejnené informácie o práci starobných dôchodcov
  http://aktualne.atlas.sk/dochodcovia-mozu-byt-v-praci-lepsi-nez-mladi-s-vekom-sa-mozog-meni/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/?utm_source=hp-centrum&utm_medium=box-spravodajstvo-aktualne&utm_campaign=hp.
  Uvidíme, aká bude reakcia médií na mnou zaslané informácie ale hlavne na šiesty pokus zakázať prácu SD(VD). Predpokladám, že mnohí z Vás podľa môjho doporučenia zaslali maili poslancom NR SR za čo im ďakujem. Kto ich ešte nezaslal môže tak čím skôr urobiť. Text dopisu poslancom NR SR ako aj emailové adresy sú u vedené v mojom príspevku zo dňa 14.9.2015 k tomuto článku.
  Zároveň uvidíme aký vplyv na rozhodovanie poslancov NR SR bude mať moja právna analýza tohto protiústavného, protizákonného diskriminačného legislatívneho návrhu na direktívny zákaz práce dôchodcov nad 63 rokov v štátnej a vo verejnej službe ktorú som im zaslal, ako aj zaslané emaily občanov poslancom čo sa prejaví v ich hlasovaní o ktorom sa čoskoro dozvieme

 • Vážení vojenský profesionáli,
  vzhľadom k šumom vám chcem potvrdiť, že zákon o štátnej službe profesionálov (my sme boli “len” z povolania) bude prerokovaný, máte možnosť pozerania z balkónu NR SR. Škoda, že prezídium ZV SR nedokázalo informovať na svojom webe aké návrhy presadilo do druhého čítania a ako (ne)prebehla diskusia k tomu čo zverejnilo (opísalo zo zápisnice z výboru pre obranu a bezpečnosť).
  S pozdravom Vojenský veterán Bratislava.

 • Vážení čitatelia, uvedený text dopisu je najlepšie odosielať viacerým poslancom naraz (nie po jednom). Najlepšie po blokoch ako sú uvedení v mojom príspevku. Žiaľ mnohí poslanci majú plné emailové schránky. Týmto po čase je vhodné email zaslať znovu. Prosím, informujte čo najviac SD, VD ako aj známych bez rozdielu či sú alebo nie sú dôchodcovia, aby odosielali emaily na uvedené emailové adresy. Som presvedčený, že aj Vašim pričinením nebude návrh zákona o zákaze práce nad 63 rokov posunutý do druhého čítania. Ďakujem.

 • Od rána odosielam p. poslancom, niektoré sa mi vrátili (napr.od p. poslanca Podmanického a ďalších) že má preplnenú schránku. Nemali sme p. poslancov najprv upozorniť aby si pripravili schránku? Oni doteraz dovolenkovali a poštu nemal kto vyberať.
  Posielajme ďalej, niečo sa uchytí.

 • Pripojím sa k odoslaniu textu na nižšie uvedené e-mailové adresy.Tiež sa vynasnažím presvedčiť čo najviac SD, VD, príbuzných a známych k odoslaniu nižšie uvedeného textu.Dúfam, že to úspešne vyvrcholí a SD/VD budú pri odosielaní zastúpení v čo najväčšej miere.

 • OPATRENIA PROTI PRIJATIU ZÁKAZU PRÁCE VZÁKONE O ŠTÁTNEJ SLUŽBE

  Práve dnes je zrelá doba, aby čo najviac ľudí čo majú emailové adresy zasielalo listy poslancom. Som presvedčený, že spolu vytvoríme dostatočný tlak, aby návrh nebol posunutý do druhého čítania. Týmto žiadam SD, VD Vašich príbuzných a známych bez rozdielu či sú, alebo nie sú poberateľmi dôchodkov o odoslanie tohto textu na nižšie uvedené emailové adresy.
  Podľa toho komu píšete napíšte jeho oslovenie, ako aj jeho emailovú adresu .

  Návrh dopisu „Zákaz práce dôchodcom nad 63 rokov“.
  .
  Vážený pán .…… (Vážený pán predseda Vlády SR, Vážený pán predseda NR SR, Vážená pani poslankyňa, poslanec NR SR)

  Na 54. schôdzi NR SR sa bude prerokovávať protiústavný, diskriminačný legislatívny návrh v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov o zákaze práce starobných dôchodcov s vekom 63 rokov v štátnej, verejnej službe ktorí poberajú starobný dôchodok. Žiadam Vás, aby ste hlasovali proti jeho prijatiu, prípadne sa zdržali hlasovania z týchto dôvodov:
  V Dôvodovej správe o zákaze práce dôchodcov s vekom nad 63 rokov je uvedené citujem: „ … rovnako ako je tomu v tretine členských štátov Európskej únie“. Pritom sa ale neuvádza, že tieto štáty nemajú právo na prácu zakotvené vo svojej ústave.
  V Dôvodovej správe je uvedené citujem: „Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je SR viazaná a s právom EÚ“. Jednoznačne je v rozpore s ustanoveniami zákona č. 460/1992 Z. z Ústava SR v znení neskorších predpisov čl. 2 ods. 2, čl. 2, 3, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 3, čl. 35 ods. 1, 3. Súčasne by prijatím návrhu došlo aj k porušeniu zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní § 3 ods. 1, 2 písm. a), § 6 ods. 2 písm. a). Návrh je zároveň aj v rozpore so smernicou Rady 200/78/ES z 27. 11.2000 ktorá stanovuje všeobecné zásady pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a v povolaní.
  Prijatím tejto novely by jednoznačne došlo k porušeniu uvedených článkov Ústavy SR, zákona č. 365/2004 Z. z., smernice Rady 200/78/ES k preukázateľnej diskriminácii z dôvodu, že pracujúci starobní dôchodcovia s vekom nad 63 rokov nebudú mať rovnaké právo pracovať v štátnej, verejnej službe oproti pracujúcim starobným dôchodcom s vekom nad 63 rokov ktorí môžu bez obmedzení pracovať v súkromnom sektore, čím preukázateľne dôjde k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch.

  meno priezvisko odosielateľa

  .

  Emailové adresy:
  premier@vlada.gov.sk,
  peter_pellegrini@nrsr.sk,
  Poslanci strany Smer:
  ladislav_andreansky@nrsr.sk, jan_babic@nrsr.sk, mmichal_bagacka@nrsr.sk, jaroslav_baska@nrsr.sk, lubos_blaha@nrsr.sk, vladimir_balaz@nrsr.sk, lubos_blaha@nrsr.sk, juraj_blanar@nrsr.sk, otto_brixi@nrsr.sk, dusan_bublavy@nrsr.sk, dušan_caplovic@nrsr.sk, rastislav_cepak@nrsr.sk, miroslav_ciz@nrsr.sk, zoltan_danis@nrsr.sk, jaroslav_demian@nrsr.sk, daniel_duchon@nrsr.sk, vladimir_faic@nrsr.sk, peter_fitz@nrsr.sk, darina_galaniova@nrsr.sk, dusan_galis@nrsr.sk, stefan-gasparovic@nrsr.sk, peter_gazi@nrsr.sk, milan_geci@nrsr.sk, tibor_glenda@nrsr.sk, pavol_goga@nrsr.sk, lea_greckova@nrsr.sk, milan_haluz@nrsr.sk, augustin_hambalek@nrsr.sk, viliam_holeva@nrsr.sk, stefan_hreha@nrsr.sk, eva_hufkova@nrsr.sk,
  igor_choma@nrsr.sk, maria_janikova@nrsr.sk, dusan_jarjabek@nrsr.sk, viliam_jasan@nrsr.sk, jozef_jezik@nrsr.sk, ladislav_kamenicky@nrsr.sk, marian_kery@nrsr.sk, andrej_kolesik@nrsr.sk, mikulas_krajkovic@nrsr.sk, stanislav_kubanek@nrsr.sk, viera_kucerova@nrsr.sk,
  jana_lassakova@nrsr.sk, tibor_lehocky@nrsr.sk, iveta_liskova@nrsr.sk, michal_luksa@nrsr.sk, robert_madej@nrsr.sk, mojmir_mamojka@nrsr.sk, lubos_martinak@nrsr.sk, anton_martvon@nrsr.sk, vladimir_matejicka@nrsr.sk, viera_matzurova@nrsr.sk, milan_mojs@nrsr.sk, emilia_mullerova@nrsr.sk, dusan_munko@nrsr.sk, peter_nahlik@nrsr.sk,
  olga_nachtmannova@nrsr.sk, milan_panacek@nrsr.sk, pavol_pavlis@nrsr.sk, svetlana_pavlovicova@nrsr.sk, peter_pellegrini@nrsr.sk, lubomir_petrak@nrsr.sk, vladislav_petras@nrsr.sk, frantisek_petro@nrsr.sk, jan_podmanicky@nrsr.sk, robert_puci@nrsr.sk, richard_rasi@nrsr.sk, bibiana_riaposova@nrsr.sk, lubica_roskova@nrsr.sk, jan_senko@nrsr.sk, boris_susko@nrsr.sk, viera_sedivcova@nrsr.sk, peter_suca@nrsr.sk, viera_tomanova@nrsr.sk, jozef_valocky@nrsr.sk, jana_valova@nrsr.sk, ivan_varga@nrsr.sk, anna_vittekova@nrsr.sk, marian_zahumensky@nrsr.sk, renata_zmajkovicova@nrsr.sk, lubomir_zeliezka@nrsr.sk,

  Poslanci strany KDH:
  pavol_abrham@nrsr.sk, jozef_bobik@nrsr.sk, julius_brocka@nrsr.sk, jan_figel@nrsr.sk, martin_fronc@nrsr.sk, monika_gibalova@nrsr.sk, alojz_hlina@nrsr.sk, pavol_hrusovsky@nrsr.sk, jan_hudacky@nrsr.sk, jozef_miklosko@nrsr.sk, jozef_mikus@nrsr.sk, peter_muransky@nrsr.sk, alojz_pridal@nrsr.sk, marian_radosovsky@nrsr.sk, ivan_uhliarik@nrsr.sk, pavol_zajac@nrsr.sk,

  Poslanci strany MOST-HÍD:
  tibor_bastrnak@nrsr.sk, bela_bugar@nrsr.sk, gabriel_csicsai@nrsr.sk, arpad_ersek@nrsr.sk, gabor_gal@nrsr.sk, rudolf_chmel@nrsr.sk, elemer_jakab@nrsr.sk, edita_pfudtner@nrsr.sk, szolt_simon@nrsr.sk, laszlo_solymos@nrsr.sk, frantisek_sebej@nrsr.sk, ivan_svejna@nrsr.sk, peter_voros@nrsr.sk, lucia_zitnanska@nrsr.sk,

  Poslanci ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov :
  miroslav_beblavy@nrsr.sk, juraj_droba@nrsr.sk, mikmulas_dzurinda@nrsr.sk, martin_fedor@nrsr.sk, pavol_freso@nrsr.sk, lubomir_galko@nrsr.sk, mijulas_huba@nrsr.sk, martin_chren@nrsr.sk, eugen_jurzyca@nrsr.sk, ludovit_kaník@nrsr.sk, jana_kissova@nrsr.sk, jozef_kollar@nrsr.sk, daniel_krajcer@nrsr.sk, marian_kvacnicka@nrsr.sk, , daniel_lipsic@nrsr.sk, Jozef_mihal@nrsr.sk, ivan_miklos@nrsr.sk, juraj_miskov@nrsr.sk, lucia_nicholsonova@nrsr.sk, viliam_novotny@nrsr.sk, peter_osusky@nrsr.sk, masrtin_poliacik@nrsr.sk, maria_ritomska@nrsr.sk, magdalena_vasaryová@nrsr.sk,

  Na každom z nás záleží, či spolu na poslancov NR SR vytvoríme dostatočný tlak, aby návrh zákona na zákaz práce SD(VD) s vekom 63 rokov v štát nej, verejnej službe nebol posunutý do druhého čítania.

  Dr. Milan Kolen

 • K Milan Kolen, 10.09.2015 0 20:30 hod.:
  Presne, U sukromníka môže pracovať aj 100-ročný penzista. Paradx? Mýslím že ani nie, skôr špekulácia! Mladík mu tam nebude robiť za 5 prstov a šiestu dlaň ale väčšina dôchodcov hej .Naviac mu nič neskazia- lebo vedia-ovládajú svoj obor. Dokonca ten súkromník na ňom ešte aj ušetrí vo forme rôzných povinných odvodov, kde niektoré ani odvádzať nemusí a ostatné len v minimálných výškach.

 • Pokiaľ máte záujem zoznámiť sa s úplným znením návrhu legislatívnej zmeny v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe do vyhľadávača Google napíšte schôdze nr sr. Po otvorení sa kliknite na Schôdze-Národná rada SR. Po otvorení sa kliknite na 54. schôdza (16.9-). Po otvorení sa posuňte na číslo 133, ČPT 1639 a kliknite na 1639. Objavia sa všetky dokumenty. Postupne na ne kliknite a preštudujte si ich prosím.

  Citujem z posledného odseku Dôvodovej správy. “Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie”. Sú tu napísané samé klamstvá a nepravdy. Stačí si v mojom úvodnom článku prečítať čo citujem , z ústavy, napríklad čl. 35 ods. 3 “Občan má právo na prácu” ako aj všetky mnou citované články ústavy s mojimi komentármi. Pisateľ dôvodovej správy nepozná mnou citované ustanovenia s ústavy s komentármi k zákonu č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (anti diskriminačný zákon). Asi mal vlčiu tmu keď tieto mnou uvádzané články z ústav& a z anti diskriminačného zákona nevidel žiaľ asi ich ani nepozná. Sami posúďte aký panflet, nepravdy píše v poslednom odseku Dôvodovej správy predkladateľ tejto novely. Niet sa čomu diviť, keď niektorí tí istí pisatelia v minulosti, ale aj v súčastnosti na tomto webe nepochopili protiústavnosť a diskriminačnosť tohto návrhu na zákaz práce starobných dôchodcov(VD) s vekom nad 63 rokov v štátnej, verejnej službe. Paradoxom je , že v súkromnom sektore môžu SD(VD) pracovať. Predkladateľ tiež zavádza, keď v dôvodovej správe píše, že v tretine štátoch EU SD nemôžu pracovať. Znovu upozorňujem, že v týchto štátoch v ich ústave nemajú zakotvené, že “Občan má právo na prácu”. My takéto ustanovenie máme zakotvené v ústave. Na základe ústavy je zákaz akejkoľvek práce SD protiústavné. Predkladateľ Dôvodovej správy ale na túto skutočnosť vo svojej dôvodovej správe zabudol! A píše právne nezmysly, že návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami ako aj s právom EÚ. Aj takéto nepravdy, klamstvá, dezinformácie sú napísané v dôvodovej správe. Prosím dôsledne si preštudujte celý článok a sami posúďte, že tento návrh je protiústavný a diskriminačný.

 • Jasne Miro, že by mala. Len by “niekto” z nenahraditeľných vrchných 10-tisíc (je jasne, že ich až toľko nie je, možno sotva do jedného %-ta uvedenej číslovky- ale vraví sa tak v slangu plebsu) musel chcieť. A taký tam asi nieje, skôr samý “nikto”.

 • Pribudlo na stránke APVV -- Zdroj APVV:
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=147&Itemid=1
  …neviem, nemám informácie, iba či by nemala vyššiu silu koordinácia postupu medzi občianskymi združeniami…ZV SR je nejako ticho, tam sa neorganizuje ohľadom tohoto problému asi nič…

 • Súhlasím s argumentami Milana Kolena, aj keď ja osobne sa už nechystám ísť niekde pracovať. Hlavne nie k súkromníkovi-vydriduchovi.Už som neraz na túto temu písal…
  Čo má čo dajaký štátný úradník zakazovať človeku, ktorý chce a vládze ešte robiť, že robiť už nemôže. Že nestíha, nezvláda? Ale to nie je pravda. A keby aj bola, tak nech mu ten úradník zabezpečí a navrhne takú poziciu, kde stíhať a vládať bude, a neposiela ho k súkromníkovi-ten nech si hľadá pracovné síly sám osobne, keď sa dal na súkromničinu.. Lebo on zpravidla stíha a zvláda,ba dokonca lepšie, zodpovednejšie,a v konečnom dôsledku aj rýchlejšie, ako mladší okolo neho, ba aj nad ním. Len keď vidí jak to práve oni- poväčšine protekční protežanti smolia, nevedia a hlavne si nedajú poradiť, tak čo sa má pretrhnúť? To je potom nie neschopnosť a pomalosť starých , ale nezvládanie tzv. ROP managementu, toho ktorého úradu…obsadeného poväčšine mladými protekcionármi bývalých starých štruktúr…A potom to ide, jak sa vraví od desiatich k piatim a sú snahy 5 a viac krát pokriviť už tak zohýbané zákony ešte viac, až “ad absurdum”…Ale to väčšina z nás dávno vie, len sa tvárime, že tomu tak nie je.

 • Pre buko1 9. 9. 2015 v 19:40. Štefan citujem ťa: “To že bol doteraz 5x v NR SR neschválený nemá nič s jeho ústavnosťou, alebo protiústavnosťou”. Hlboko sa mýliš. Citujem z našej ústavy kde je napísané v čl. 35 ods. 3 „Občania majú právo na prácu“. Toto ich ústavné právo sa nedá nijako obísť pokiaľ bude v našej ústave. Takéto ustanovenia, že občania majú právo na prácu naprostá väčšina štátov EU nemá zakotvené v ich ústave. A v tomto je práv e rozdiel medzi SR a niektorými štátmi EU. Pokiaľ právo na prácu bude v našej ústave, tak bez porušenia ústavy nie je možné právo na prácu odobrať nikomu a vonkoncom nie z dôvodu veku!!!. Alebo je možné legislatívnou zmenou hlasovaním právo na prácu z ústavy vypustiť. Potom zákaz práce dôchodcov s vekom nad 63 rokov nebude protiústavný a ani diskriminačný. Alke právo na prácu je zakotvená v našej ústave, z tohto dôvodu bolo predchádzajúcich 5 návrhov ako aj posledný návrh je protiústavný a diskriminačný. Prosím, preštuduj si dôsledne celý môj článok a pochopíš prečo tento zákaz je protiústavný.

  V predchádzajúcich obdobiach pri prerokovávaní noviel na na zákaz práce dôchodcov v štátnej, verejnej službe, u súkromníka môžu pracovať, práve táto skutočnosť je protiústavná a diskriminačná. Po dôkladnom preštudovaní mojich argumentov ktoré jednoznačne sú opreté o ustanovenia ústavy ako o tom píšem v mojom článku. Ďalej sú v rozpore s ustanoveniami § 3, 6 zákona č. 365 anti diskriminačný zákon. Po dôslednom preštudovaní ako aj diskusii mnohí poslanci pochopili a uznali, že tento návrh je proti ústavný a diskriminačný. Z uvedených dôvodov nebol 5 krát posunutý do druhého čítania.

 • Pokiaľ bude politická vôľa, tak zákon prejde. To že bol doteraz 5x v NR SR neschválený nemá nič s jeho ústavnosťou, alebo protiústavnosťou. Politici aj z tohto zákona vytĺkajú politický kapitál -- a dôchodcovia sú veľmi vďačný objekt. Ako som už písal inde -- takmer polovica štátov EÚ má podobné zákony v praxi zavedené. Naša ústava nie je v oblasti ľudských práv až taká odlišná od ústav zvyšku európy….

 • Pre buko1 7. 9. 2015 v 13:57. Štefan NESÚHLASÍM s tvojim názorom citujem: “Zaujímavé…. Navrhovaný zákon je protiústavný. ZRAZU….” Štefan tento zákon nie je ZRAZU protiústavný. Ako som napísal v tomto článku predchádzalo mu už päť podobných protiústavných diskriminačných návrhov na zákaz práce SD v štátnej, verejnej službe. Proti ich prijatiu som v súlade s právnymi predpismi päť krát za podpory občanov (väčšinou VD) vykonal opatrenia a poslanci NR SR obdobné protiústavné, diskriminačné návrhy zákona neposunuli do druhého čítania. Na odstránenie diskriminácie zákazu práce SD s vekom 63. rokov som už vykonal, alebo plánujem za podpory občanov ešte vykonať ďalšie opatrenia. Štefan, lopaticky som v článku objasnil z akých právnych dôvodov je tento návrh protiústavný, v čom odporuje ústave, zákonu č. 365/2004 Z. z. . Ubezpečujem ťa, že návrh nie je “zrazu” protiústavný. Vždy bol protiústavný!!! Cez skutočnosť že päť krát nebol schválený, náš právny systém umožňuje po uplynutí 6 mesiacov ho znovu predložiť na rokovanie NR SR, čo je aj tento prípad.

  Plne SÚHLASÍM s tvojimi názormi ako píšeš, že § 192 ods. 2 zákona č. 73/1988 Zb. ak aj § 70 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. sú protiústavné a diskriminačné. Pýtaš sa ako je to možné? Odpovedám ti, je to možné. Vrámci medzirezortného pripomienkového konania pred prijatím týchto diskriminačných paragrafov asi neboli vznesené pripomienky, poslanci tieto návrhy odsúhlasili v 1, 2, 3 čítaní a boli prijaté. Po ich prijatí nikto v súlade s ústavov do 60 dní nedal podnet na Ústavný súd SR. Aj v súčasnosti k odstráneniu tejto diskriminácie je možné dať návrhy na ich odstránenie ministerstvu obrany, ministerstvu vnútra. Ja sa pýtam troch profesionálnych vojakov ktorí sú v Prezídiu ZV SR čo s touto diskrimináciou profesionálnych vojakov, policajtov mienia robiť???!!! Štefan, ako aj ostatní profesionálny vojaci načo čakáte? Prečo nepožiadate svojich troch kolegov v Prezídiu ZV SR aby vo veci odstránenia tebou uvádzanej diskriminácie začali konať??? Ako vieš, ja už asi 5 rokov veľmi úspešne bojujem hlavne proti diskriminácii VD čoho jasným dôrazom je aj tento článok ako aj moja snaha za odstránenie diskriminácie SD(VD) o zákaze práce s vekom 63 rokov v štátnej a verejnej službe.

  Obidva tebou uvádzané paragrafy sú protiústavné a diskriminačné ako píšeš na citujem: “Tak sa pýtam ako je možné, že od roku 1998 platí zákon 73/1998, kde sa v § 192 ods. (2) píše: “Policajt môže byť prepustený zo služobného pomeru, ak spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu a dovŕšil vek 55 rokov alebo spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu”. Alebo od roku 2005 platí zákon 346/2005, kde sa v § 70 ods. (1) jasne píše: “Služobný pomer profesionálneho vojaka sa skončí prepustením, ak dosiahol 55 rokov veku alebo vek podľa § 21 ods. 12, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak”.
  Ďalej sa pýtaš citujem: “Aký je rozdiel medzi úradníkom pracujúcim podľa zákona 400/2009, resp. 552/2003 a príslušníkom PZ SR, vojakom OS SR, ak prepustenie jednoho vo veku 63 rokov je diskriminačné a prepustenie druhého vo veku 55 (62) diskriminačné nie je?” Jednoznačne ti odpovedám, nie je medzi nimi žiadny rozdiel. Obidva návrhy sú protiústavné, diskriminačné.
  Avšak je tu jeden podstatný rozdiel! Pred šiestym prerokovaním diskriminačného návrhu na zákaz práce SD(VD) v NR SR som už osobne upozornil predsedu vlády SR, predsedu NR SR, predsedu Jednoty dôchodcov Slovenska. Ďalej vykonám ešte ďalšie kroky. V dohľadnej dobe na tomto webe vyzvem všetkých SD, VD a občanov SR aby vykonali opatrenia proti prijatiu tejto novely zákona o štátnej službe.

 • Zaujímavé…. Navrhovaný zákon je protiústavný. ZRAZU…. Tak sa pýtam ako je možné, že od roku 1998 platí zákon 73/1998, kde sa v § 192 ods. (2) píše: “Policajt môže byť prepustený zo služobného pomeru, ak spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu a dovŕšil vek 55 rokov alebo spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu”. Alebo od roku 2005 platí zákon 346/2005, kde sa v § 70 ods. (1) jasne píše: “Služobný pomer profesionálneho vojaka sa skončí prepustením, ak dosiahol 55 rokov veku alebo vek podľa § 21 ods. 12, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak”.

  Aký je rozdiel medzi úradníkom pracujúcim podľa zákona 400/2009, resp. 552/2003 a príslušníkom PZ SR, vojakom OS SR, ak prepustenie jednoho vo veku 63 rokov je diskriminačné a prepustenie druhého vo veku 55 (62) diskriminačné nie je?

 • Pre lepšiu prehľadnosť -- informatívnosť /mi vyšlo/, že hlavný titul článku má súvis s rubrikou “50 Komentárov na Zákaz práce dôchodcom nad 63 rokov”…
  …iba aby sme nezopakovali tie isté komentáre a zároveň pre vytiahnutie “titulu” medzi najnovšie komentáre “navrch”.:-)

  https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/zakaz-prace-dochodcom-nad-63-rokov/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: