Vyberte stranu

 

Vážení priatelia,

……v nedávnych predchádzajúcich komentároch a článkoch som Vám sľúbil, že sa pokúsim zabojovať na Krajských a vyšších súdoch o uznanie štúdia 1. a 2. ročníka VSOŠ, VŠJŽ, VG SNP, VG v České Třebové, VG v Opave, VŠKD a ďalších typoch vojenských stredných odborných škôl tak, aby sa toto obdobie posudzovalo ako I. resp. II. kategória funkcií.

Niektorým z Vás toto obdobie zostalo nezapočítaným a chýba pre výhodnejšie priznanie VD, resp. starobného dôchodku.
Chýbajú mi však niektoré podrobnosti.
……. Ako som už naznačil, ide o tzv. vek mladistvých, navyše, platil branný zákon č. 92/1949 Zb. (v SR do 1.1.1998, v ČR do 30.11.1999), kde v ustanovení § 5 ods. 2 je uvedený osobný rozsah “Branná povinnosť vzniká 1. januárom roku, v ktorom občan dovŕši 17. rok, ak však bola prevzatá dobrovoľne (§ 6 ods. 1), dňom prevzatia”. To znamená, že vznikla už v čase, keď mal občan v danom roku iba 16 rokov a 1 deň! Na existenciu tohto zákona všetci kompetentní radi zabúdajú a neochotne uvádzajú do Vašich dokumentov.
……..Pre niektorých z Vás to bude mať kľúčový význam a môže priniesť oveľa väčší osoh v podobe priznania VD, vyššieho VD, skoršieho odchodu do starobného dôchodku a prípadne aj iné benefity.
……..Podotýkam, že neoblomné MO SR, MO ČR a VÚSZ ani jednému z nás takéto “potvrdenie” už nemôže vydať, pretože im to zákon neumožňuje. Prvá masívna generácia absolventov VSOŠ, VG a VŠJŽ práve dovŕšila dôchodkový vek a dnes sa vehementne dožaduje priznania svojho dôchodkového nároku. Zadarmo sa ho nechce vzdať.
…….Ministerstvá to dobrovoľne neurobia, pretože majú zviazané ruky. Kto však môže zmeniť doterajšiu stagnujúcu a nevyhovujúcu situáciu, je jedine nezávislý a nestranný Krajský súd a vôbec nie ministerstvo. Iba súdy sú kompetentné a iba tie totiž môžu podľa výsledkov starostlivo vykonaného dokazovania vysloviť, že splňujete podmienky pre zaradenie do I. či II. kategórie funkcií v prípade, že služba Vami vykonávaná zodpovedala niektorému zamestnaniu zaradenému do I. alebo II. pracovnej kategórie, pričom však musia posudzovať všetky podmienky, za ktorých mohla byť služba zaradená do rezortného zoznamu (pozri stanovisko NS ČSSR zo dňa 10.10.1977 sp. zn. Cpjf 46/77, publikované v č. 1/1978 Zbierky rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu ČSSR).
.
…….Nedávno som Vám v prílohe poslal prelomový rozsudok Krajského súdu v Bratislave čís. k.: 10Sd/216/2013, ktorý začína opatrne otvárať polemiku o uznaní I. a II. kategórie funkcií vo vojenských stredných odborných školách, na ktorých Ste v mladosti slúžili a študovali od 15. roku do 18. roku fyzického života, ktorý prikázal Sociálnej poisťovni, aby zisťovala o akú ostatnú službu išlo, a či je súladná s “Nařízením“ NGŠ ČSĽA genplk. Ing. M. Blahníka č. 11 zo dňa 02.08.1985. Alebo s úradným a oficiálnym zápisom vo vojenskej knižke.
……Dodnes to totiž nie sú definitívne, jasne a spoľahlivo tieto rozdiely zistené, ba ani rozlíšené. Naozaj ľutujem všetky pani sudkyne, či majú skutočne jasno, čo je to vojenská činná služba, či detailne poznajú jej obsah, pretože zatiaľ ich máme podľa odborných termínov asi 20 druhov, napr. :

— ostatná vojenská služba;– prezenčná služba;– iná služba;
— poľná služba;– ďalšia služba;– osobitná služba;
— služba na vojenskej škole;– mimoriadna služba;– zdokonaľovacia služba
— prípravná služba;– vojenská základná služba;– vojenská náhradná služba
— vojenská prípravná služba;– vojenská činná služba;– zvláštna služba;
— vojenské cvičenie;– služba vojaka z povolania;– profesionálna služba
— dobrovoľná vojenská služba;– služba vojakov v zálohe ….atď
(možno reálne existujú aj ďalšie druhy služieb ktoré som nespomenul a je naozaj problematické sa v nich vyznať). A usudzujem, že to určite nie sú všetky, môžete ich doplniť.

…….Poukazujem na fakt, že naši rovesníci banícki učni mali I. pracovnú kategóriu priznanú už od svojich 15. rokov, teda ihneď pri nástupe do baníckeho učilišťa. A nikto sa nepozastavuje nad tým, že vtedy platný zákonník práce č. 65/1965 Zb. a Medzinárodná organizácia práce zriadená pri OSN, zakazovala detské práce, najmä v bani… Napriek tomu mali priznanú I. pracovnú kategóriu, hoci fárali iba 8 hodín za mesiac, nikdy nie viac. Čo je naozaj takmer bezvýznamné, oproti našim nepretržitým 33 hodinovým službám (výuka 8 hodín, 1 hodina príprava a 24 hodín dozorná služba) a to aj niekoľkokrát do mesiaca).

Pozrite a porovnajte (klik. na):

mladistvi1;      mladistvi2

…….Sociálna poisťovňa a ČSSZ nám toto mladícke obdobie síce svorne posudzujú a aj započítajú len ako III. pracovnú kategóriu, ale iba s oveľa nižším benefitom, pretože sme ako mladiství neboli pod kuratelou armády – ale vraj sme mali status chovancov (???). Všetci vieme, že sme neboli zaradení ako chovanci v nejakých reedukačných ústavoch, výchovných, diagnostických, nápravnovýchovných ústavoch, či liečebniach a pod., ale vyrastali sme na oficiálnych vojenských stredných školách. A je teraz iba na nás, aby sme voči tomu dôrazne ohradili a tento mýtus od základu zvrátili, pretože je to pre mnohých z nás podstatné a kľúčové.
…….Nuž nedá mi sa neopýtať, pod akou priaznivou kuratelou boli banícki učni, keď mali oveľa výhodnejší status?
Dovolím si upozorniť na fakt, že vojaci nemali nikdy priznanú III. kategóriu funkcií, ale len výlučne I. a II. kategóriu funkcií. Zákon takúto inú možnosť kategórie ani nepripúšťal. Ak to niekto v rozhodnom čase prekvalifikoval na III. pracovnú kategóriu, išlo azda len o ľubovôľu a svojvôľu. Za vykonanú službu sa III. pracovná kategória nepriznávala NIKDE, zákon to nepoznal.
…….O tento pálčivý problém by Ste sa mali vytrvalo a húževnato zaujímať aj Vy a nedať pokoja kompetentným.
.
…….Som zajedno s Dr. Milanom Kolenom aj v tom, že pravdepodobne v dôsledku dlhodobého mlčania a nezáujmu, došlo k fatálnemu poškodzovaniu a diskriminácii absolventov vojenských stredných škôl, pretože oni naozaj slúžili v dozorných službách na rotách, batériách a pod. Dnes, keď prvých absolventov VSOŠ, VG a VŠJŽ dobehol dôchodkový vek, vehementne sa domáhajú svojich oprávnených dôchodkových nárokov. Toto vylúčenie obdobia ich služby od 15. až 18. rokov veku, môže však priamy dopad aj na priznanie VD, vyšších starobných dôchodkov VD, SD, resp. skorší odchod do starobného dôchodku a pod.

Niektorým táto doba chýba.
…….Každý z Vás (kto by mal o to záujem), v súlade s obsahom svedeckých výpovedí, musí sám pred príslušným Krajským súdom (podľa miesta svojho bydliska) individuálne preukázať, že údaje vojenskej orgánov zapísané v evidenčných listoch, alebo vojenských knižkách a pod., o zaradení do kategórií funkcií v období od Vášho nástupu do vojenskej strednej školy až do 31.12.1999 (vtedy boli na Slovensku zrušené kategórie), v ČR ku dňu 31.12.1992 (pozri zák. č. 235/1992 Zb.), sú pravdivé.
…….Vami navrhnutí svedkovia na súde Vám musia jednoznačne potvrdiť, že Ste v spornej dobe služby a vojenského štúdia zároveň vykonávali aj službu v I., resp. II. kategórii funkcií tak, ako to vyžaduje § 14 ods. 2 písm. b) až h) zák. č. 100/1988 Zb.
…….Žiaľ, situácia je právne zložitá a niekedy až neprehľadná, preto nejakým jednoduchým “paušálnym” spôsobom sa tento problém pre všetkých vojenských vyslúžilcov vyriešiť nedá, ale len podaním individuálnej žaloby každého poistenca na Krajskom súde. Automaticky to nejde urobiť (obdobne ako valorizácia dôchodkov za rok 2012). Kto nebude mať o to záujem, u neho nastane status quo natrvalo.
.
…….Nuž tak ako pred tým, sa práve kvôli tomuto problému dnes znovu obraciam s veľkou prosbou na Vás, či by Ste opäť neboli ochotní svojou aktivitou prispieť na vytvorenie spoločnej a jednotnej platformy, ktorou by sme sa zhodne a účinne (ako jednotlivci) mohli brániť pred rôznymi neprajníkmi z orgánov štátnej správy, t.j. ministerstiev a pod., a zároveň sa naučili spoločne používať hodnoverné a jednotné argumenty pred Krajským súdom. O každom skutkovom stave, totiž musí vždy predchádzať nevyhnutné dokazovanie, resp. kde toto dokazovanie bolo iba fragmentárne a evidentne nepostačujúce a málo presvedčivé.

…….Ak nastane práve takáto situácia, kedy skutkové zistenia správneho orgánu (napr. MO SR, MO ČR) sú celkom nedostatočné, protichodné (je jedno či v dôsledku nedbalého vedenia správneho konania či v dôsledku nesprávneho výkladu procesných predpisov upravujúcich dokazovanie), významnú a nezastupiteľnú úlohu tu budú zohrávať najmä Vaši spoľahliví svedkovia, teda Vaši spolužiaci z vojenskej strednej školy, ktorí si ešte pamätajú na skutočnosti, ako to vlastne bolo. Či sme vykonávali dozornú službu v rovnakom rozsahu ako VZS (ktorí na rozdelení celodennej zmeny v dozornej službe stáli vedľa nás bok po boku) a pod. Ak sa nebudeme vôbec brániť, tak tieto mladícke roky služby sú navždy stratené a vlastne darovali Ste ich zadarmo.

…….Z vyššie uvedeného dôvodu by som Vás láskavo prosil prečítať si prílohu, ktorú som spracoval podľa Vášho predchádzajúceho návodu a tí, čo budú mať chuť pomôcť, môžu prispieť k finálnemu dotvoreniu platformy. Teda pravdivo popísať, ako to vlastne bolo s tým našim štúdiom na vojenských stredných školách v 15 až 18-tich rokoch života.
.
Za Vašu aktivitu a úsilie Vám dopredu úctivo ďakujeme. Ďakujeme aj všetkým tým kolegom, ktorí sa svojou iniciatívou významne podieľali na vytvorení prílohy.
Smelo vpisujte svoje poznatky a dotvorme ju!

S priateľským pozdravom
JUDr. Marián Ď U R I N A, generálny sekretár

Pozri k tomu:
Nařízení č. 11 zo dňa 2.8.1985 NGŠ ČSĽA
Súvisiace články na tomto webe

.

Vážení priatelia,

……..     všetci absolventi vojenských stredných škôl vieme, že kompetentné orgány MO SR a MO ČR nie sú veľmi naklonené tomu, aby Vám zarátali 4 roky služby štúdia na VŠJŽ, VŠKD, VG v Moravské Třebové, Opave a VG SNP, a tiež aj 1. a 2. ročník štúdia na VSOŠ ako I. resp. II. kategóriu funkcií.
     ……..Štúdium na týchto vojenských stredných školách Vám totiž posudzujú iba ako málo bonitnú III. pracovnú kategóriu (pozn.: hoci tú ČSĽA vôbec nepoznala) a nie ako oveľa výhodnejšiu I. resp. II. kategóriu funkcií, pretože Ste jednoznačne počas celého štúdia vykonávali SLUŽBU. Pojem “služba” nemusí byť totiž výlučne iba pojem vojenský, ale aj policajný, bezpečnostný, “bachársky”, colnícky, a kadejaký iný. Služba je len všeobecný a široký pojem. Nedajte sa preto prosím odradiť, zmiasť a znechutiť až k rezignácii. 
     ……..Skúste napísať obyčajnú žiadosť na MO SR podľa INFOZÁKONA (pre tých, čo očakávajú dôchodkovú dávku na Slovensku) a tiež podľa INFOZÁKONA platného v ČR na MO ČR a pýtajte sa ich na otázky, ktoré sú v prílohe. V zákonnej lehote 8 dní by Vám mali odpovedať na Vaše všetky otázky.
     ……..Tá príloha je len vzorom a návodom, ktorí si môžete doplniť a prispôsobiť na vlastné pomery, na vlastnú životnú situáciu v ktorej Ste sa ocitli – a zdvorilo a trpezlivo sa pýtajte kompetentných, ako to vlastne v skutočnosti na tých vojenských stredných školách naozaj bolo, ako to fungovalo.
     ……..Či tie vojenské stredné školy neboli azda nejakým mega-podvodom, alebo slúžili k sústavnej príprave na budúce vojenské povolanie? 
     ……..Keďže banícki učni v býv. ČSSR majú priznanú I. pracovnú kategóriu od svojich 15-tich rokov a sklárski učni (fúkači skla) z Lednických Rovní majú priznanú II. pracovnú kategóriu tiež od svojich 15-tich rokov, prečo by nemali mať aj vojenskí stredoškoláci priznanú I. resp. II. kategóriu funkcií tiež od svojich 15-tich rokov…? Je to výrazný a nie zanedbateľný rozdiel.
     ……..Skúste i Vy svojou aktivitou nám pomôcť rozhýbať stojaté vody. Stojí to za to, určite Vám to bude na osoh, ak sa táto aktivita vydarí. Prajeme veľa zdaru všetkým Vám ochotným.
S ​priateľským ​pozdravom
JUDr. Marián  Ď U R I N A,
e-mail:   durinaadvokat@gmail.com

MOBIL: ++421 905 405 381
Tel.č.: ++421 2 4425 4200
.
Príloha:
.
.