Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

—–Vytvorenie Sociálno-právnej komisie(SPK), bola reakcia na zásahy do sociálnych práv vyslúžilcov v roku 2012/2013 a vznikla z podnetu členov ZVSR v roku 2013 na septembrovej členskej schôdzi Klubu Bratislava. Do štruktúry ZVSR bola zahrnutá Uznesením 8. snemu ZVSR v novembri 2013. Jej činnosť bola po nástupe novozvoleného prezidenta, za podpory časti ÚR ZVSR, pacifikovaná a v rozpore z Uznesením 8.snemu premenovaná na Sociálno-zdravotnú komisiu (SZK). Napriek tomu SPK (SZK) aj po 2. zasadaní ÚR ZVSR pokračovala v intenciách cieľov prednesených predsedom SPK na 8. sneme.
—–Počas celého obdobia existencie SPK (SZK) sa jej činnosť rozvíjala prevažne na základe vlastnej iniciatívy bez systematickej podpory a spolupráce medzi ÚR ZVSR a SZK pri riešení aktuálnych problémov a hľadaní spoločných postupov, až nakoniec  vymenovaním nového, odborne nepripraveného predsedu SZK, na jeseň 2014 jej činnosť úplne prestala.

—–SPK niečo stihla v prospech vyslúžilcov ozbrojených zložiek urobiť, väčšiu časť cieľov však nestihla splniť. Predovšetkým sa zatiaľ nepodarilo presadiť nášho zástupcu do poradných orgánov vlády a rezortov, čo nám obmedzuje prístup k informáciám súvisiacich s analýzami a legislatívnymi zámermi najmä v sociálnej oblasti, ďalej ani zastupovanie bývalým členom ÚR ZVSR v sociálnej komisii JDS neprinášalo očakávané efekty. Preto SZK poverila svojho vtedajšieho predsedu Dr. Juneka, aby na rokovaní s JDS presadil priame zastúpenie člena SZK v sociálnej komisii JDS, čo sa stretlo s okamžitým odporom prezidenta a viceprezidenta  ZVSR a nedošlo ani k podpisu dohody. V súčasnosti neexistuje žiadna forma komunikácie prezídia ZVSR a SZK.
—–Nestihli sme riešiť problém starodôchodcov, bulharské konštanty, ale aj ďalšie diskriminačné opatrenia uvedené na webe www.zvazvojakov.sk ako aj na tomto www.bezpzlozky.eu     pozri: https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/).

 

Ako ďalej?
—–Nájsť východisko nie je až také ťažké ako by sa na prvý pohľad zdalo. Už prvá SPK bola koncipovaná svojim zložením z vojakov a policajtov v.v., i keď to bolo  pod hlavičkou Klub Bratislava, ale zložená bola z odborníkov celého Slovenska.
Zloženie pôvodnej SPK:

Dr. Jaroslav JUNEK, (vojak v.v.)
Ing. Ľubomír DUBEŇ, (vojak v.v.);
Ing. Jozef KARNAS, (policajt v.v.)
JUDr. Marián ĎURINA, (vojak);
JUDr. František CIGÁNEK, (vojak);
RSDr. Milan KOLEN, (vojak);
Doc.PhDr. Emil JURKOVIČ, CSc (vojak)
Ing.Mgr. Julius KOVÁČ, (vojak)
Ing.Ján Michrina, (vojak)

Komisii pomáhalo radami mnoho dobrovoľných odborníkov z oblasti sociálneho práva – JUDr. Jozef Kotulič, Ing. Kereszteši, Milan Stanislav, … a ďalší vyslúžilci ozbrojených zložiek.
Nie je mojim cieľom analyzovať alebo hodnotiť, chcem iba poukázať nato, že o svoje práva v demokratickej spoločnosti sa musí každý občan starať a bojovať o ne.

Ako nato?
—–Hovorí sa že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš, u našich vyššie uvedených kolegov to pravdepodobne neplatí, sú to naslovovzatí bojovníci, ktorí sa len tak ľahko nevzdávajú.
V činnosti by mala SPK pokračovať, či už pod rovnakým názvom alebo iným, to nerozhoduje. Musí však mať podporu vyslúžilcov ozbrojených zložiek – vojakov, policajtov, zboru väzenskej justičnej stráže, colníkov, SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov – združených, alebo aj individuálnych.

Ak ste viacerí prispievatelia rovnakého názoru, podporte tento návrh a napíšte v komentároch svoj názor.
Naši kolegovia Ľubo Dubeň a Milan Kolen toho času ozdravujú svoje starecké kĺby v Tatranských Zruboch, vyzvime ich aby nezaháľali a pripravili projekt, dali do činnosti SPK v najkratšom možnom čase.

Aby sme im uľahčili rozhodovanie, dávam im na vedomie že o.z. Vojenský veterán Bratislava ich bude podporovať, poskytne všestrannú pomoc a ako aj komunikačný priestor na tomto webe.
Postupne, za podpory členov/nečlenov,  doriešime aj finančné zabezpečenie výdajov SPK.

 

o.z. Vojenský veterán Bratislava
predseda Ing. Pavol Bada

PS:  aby sa kolegom ľahšie tvorilo, prikladám návrh mandátu SPK :   Mandát SPK

—————

Dôležitý VÝSTUP Z DISKUSIE:

Podľa môjho názoru účet Advokát je vytvorený na základe dobrovoľnej verejnej zbierky vyslúžilcov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov ako i sympatizantov a na presne určený účel t.j. náklady spojené so súdnym sporom vo veci nevalorizácie.
Žiadna iná zmena ani nie je možná z právneho hľadiska. Súdny spor Dubeň (oficálne poverený ZV SR) verzus VÚZS (MO SR), NR SR a MV SR prebieha . V auguste 2015 Krajský súd Bratislava vyhovel odvolaniu menovaného voči zamietavému rozsudku Okresného súdu Bratislava I a vrátil vec opäť OS BA I na nové rozhodnutie.
Takže keď to zosumarizujem:
Súdny spor vo veci nevalorizácie prebieha, je financovaný z vyzbieraných peňazí na účte Advokát a žiadna oficiálna zmena v použití týchto prostriedkov nie je a ani nemôže byť z právneho hľadiska.

.

55 Komentárov na Podporme Sociálno-právnu komisiu:

 • Oprava -- v štvrtom riadku od konca “ináč, ako cez Výbor NR SR pre Sociálne veci a Rodiny”.Správne má byť ináč ako cez Branno-bezpečnostný výbor.Prílepkom by Návrh bol až by šiel cez (MPSVaR) Výbor NR SR pre Sociálne veci a Rodiny.Ospravedlňujem sa, písal som bez konceptu-prípravy.Ďakujem.

 • S dovolením ešte môj názor k dátumu 19.8.2016 a “Návrhu doplnenia zákona č.461/2003 Z.z”., dokedy musí byť tento návrh predložený do NR SR.Až už teda nebude predložený návrh Zákona 328/2002 Z.z. do parlamentu na Branno-bezpečnostný výbor NR SR a otvorenie zákona 328-ky, najskôr pôjde o valorizáciu starobných dôchodkov, od ktorých sa odvíjajú výsluhové dôchodky a tým pádom ostane nezmenený § 68 ods.3 a tiež ods.16 — ináč povedané, valorizácia výsluhových dôchodkov sa nepresunie k 1. januáru príslušného roka (r. 2017).Ods. 16 je o zjednotení s civilnou valorizáciou, ale nie je s civilnou valorizáciou zjednotený v dátumoch — 1. júl príslušného roka 2017, 2018…..takto to ostáva naďalej, kdež to prechodné ustanovenie paragrafu §-fu 143 ah rieši aj tieto dátumy.
  Neviem, či niekto vie ešte o inej možnosti, (asi to záleží aj na “politickej vôli”) zapracovania prechodného ustanovenia paragrafu §-fu 143 ah tak, aby bol účinný ako sa v ňom píše, ináč, ako cez Výbor NR SR pre Sociálne veci a Rodiny.Bol by to prílepok, ako bol prílepkom aj diskriminačný valorizačný mechanizmus v roku 2012 ods. 3 §-fu 68, len teraz by išlo prílepkom v podstate o nápravu terajšieho stavu valorizácie.Možno by to bolo porušenie Rokovacieho poriadku NR SR -- možno nebolo.Neviem.Je to iba môj názor, k možnej náprave diskriminačného valorizačného mechanizmu.Určite sú aj iné názory, resp.možnosti nápravy.

 • “Návrh doplnenia zákona č.461/2003 Z.z. musí byť predložený do NR SR najneskôr do 19. 8. 2016″…..z príspevku JUDr. Hristo Gluškova k valorizácií VD/SD.Ešte raz prajem všetkým pekný deň.

 • Oprava: 0, 2733333 eura, t.j. približne 27 centov.Ďakujem, až neskôr som zbadal omyl.

 • Až sa nebude otvárať 328-ka cez Branno-Bezpečnostný výbor NR SR..tak ostáva už len tá časť z vyjadrenia JUDr. Hristo Gluškova:
  JUDr. Hristo Gluškov, predseda SZK APVV, 04001 03 august 2016 04:53…..vybral som z príspevku.
  “Ostáva nám teda ešte možnosť pred rokovaním NR SR (september) osloviť poslancov a najmä Výbor NR SR pre sociálne veci s návrhmi napr. na určenie vyššej minimálnej hranice valorizácie ako 2 % (navrhovali sme 11,2 euro čo je v prepočte asi 2,7 % a na úrovní roku 2013), ale napr. aj predĺženie platnosti navrhnutého mechanizmu valorizácie, pre zvyšovanie dôchodkov na rok 2017 na dlhšie časové obdobie resp. aj bez časového obmedzenia a aj s tým, aby obsahoval aj mechanizmus, ktorým by sa za priaznivej ekonomickej situácie, zvyšovala aj hranica minimálnej valorizácie dôchodkov.
  Z medzirezortného pripomienkového konania zverejneného na web http: — http://www.slov-lex.sk/domov — (iba 31 subjektov a z toho polovica bez pripomienok) a najmä zo zásadnej pripomienky Ministerstva financií SR na základe ktorej „ nie je možné zo strany Ministerstva financií SR v súčasnosti súhlasiť s takto predloženou novelou zákona“ (z návrhu vyplýva výrazný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy) sa dá predpokladať, že budú „snahy“ navrhovanú minimálnu hranicu (2 %) ešte znížiť a určite riešiť valorizáciu iba pre rok 2017 nakoľko v prípade rozšírenia by sa to legislatívne nestihlo. Návrh doplnenia zákona č.461/2003 Z.z. musí byť predložený do NR SR najneskôr do 19. 8. 2016″.
  Ostáva už najskôr iba možnosť oslovenia poslancov NR SR…..len, dokiaľ by sa nejednalo o “prílepok”, tak už asi nepôjde o §143 ah, ale pôjde o valorizáciu starobných dôchodkov, od ktorých sa odvíjajú výsluhové dôchodky a tým pádom §68 ods.3 ostane nezmenený a tiež ods.16 -- ináč povedané, valorizácia výsluhových dôchodkov sa nepresunie k 1. januáru príslušného roka (2017).Ods. 16 je o zjednotení s civilnou valorizáciou, ale nie v dátumoch -- 1. júl príslušného roka 2017, 2018…..takto ostáva naďalej, kdež to prechodné ustanovenie §-fu 143 ah riešilo aj tieto dátumy..len, tohtoročná najnižšia valorizácia výsluhových dôchodkov bola 6 centov, budúcoročná (2017) ..8,20 deleno 30 krát 1 rovná sa 0, 2733333 centov = žiadna výhra..

 • 328 sa nebude otvárať.

 • :scratch:
  Až už kompetentných úradníkov, kompetentných politikov a iných “kompetentných” .. “neobmäkčili” .. vdovy, vdovci, invalidi, siroty, .. uvedení v paragrafe §-fe 143ah, ani reorganizačné zmeny po 15 rokoch služobného pomeru, či zdravotné dôvody .. tak neviem, či to má ešte niečo spoločné s etikou a morálkou “kompetentných” ….. nie je všetko iba o peniazoch..(z príspevku nižšie).
  :scratch:

 • K predchádzajúcemu linku:
  Za § 143ag sa vkladá §143ah, ktorý vrátane nadpisu znie:
  § 143ah
  Prechodné ustanovenie
  účinné od 30. októbra 2016
  „(1) Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky,
  vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky sa zvyšujú od. 1. januára
  kalendárneho roka o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných
  predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky
  z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.
  Čl. II
  Tento zákon nadobúda účinnosť 30. októbra 2016.
  .
  Až už kompetentných úradníkov, kompetentných politikov a iných “kompetentných” .. “neobmäkčili” .. vdovy, vdovci, invalidi, siroty, .. uvedení v paragrafe §-fe 143ah, ani reorganizačné zmeny po 15 rokoch služobného pomeru, či zdravotné dôvody .. tak neviem, či to má ešte niečo spoločné s etikou a morálkou “kompetentných” ….. nie je všetko iba o peniazoch..

 • Pre informáciu k príspevku 3. augusta 2016 o 7:37 ….. v linku.
  https://www.bezpzlozky.eu/2016/06/diskusia-k-navrhom-valorizacie/#comment-6073

 • Informácia k predošlému príspevku -- ZNENIE LISTU -- v linku
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/list_valorizacia_2.pdf

 • Informácia -- prenesené z webu APVV, Zdroj: APVV, Správa prezidenta APVV, Štvrtok, 16 jún 2016
  Asociácia policajtov vo výslužbe, na základe podkladov odborných komisií: Sociálno zdravotnej komisie APVV a Sociálnej komisie ZV SR spracovala a zaslala písomné stanovisko k problematike valorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2017 a návrh na riešenie valorizácie výsluhových dôchodkov od roku 2018. Písomné stanovisko bolo zaslané ministrom: MPSVaR SR, MO SR, MV SR, Generálnemu riaditeľovi ZVJS, riaditeľovi Odboru sociálneho zabezpečenia MV SR a riaditeľovi Odboru sociálneho zabezpečenia ZVJS. Znenie listu je tu. Ďakujem touto cestou p. Dr. Milanovi Kolenovi zo ZV SR za jeho prácu na precíznej analýze problematiky valorizácie výsluhových dôchodkov.
  Ing. Eduard Pokorný
  prezident APVV

 • Záznam z rokovania Sociálnej komisie ZV SR a Sociálno-zdravotnej komisie APVV:

  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/soczdrav/rokovanie_zapis_web1.pdf

 • Pre informáciu prenesené z rubriky Sociálno-zdravotná komisia z web stránky APVV, Zdroj: APVV, k Valorizácii a Starobným dôchodkom
  POKRAČOVANIE v príspevku vyššie:
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/soczdrav/informacia_rokovanie_SZK_2.pdf

 • Zdravím všetkých, čo sem ešte chodia -- dasl som článok na web ZV SR, ale keďže poznám vaše názory, pre istotu ho zverejním aj tu:
  V krátkosti, kým sa doriešia problémy s webom:
  – 10.02.2016 bolo vykonané doplnenie Rozhodcovskej komisie(ďalej iba RK), ktorá bola schválená na Mimoriadnom sneme. K doplneniu došlo z toho dôvodu, že sa členstva a zároveň predsedníctva vzdal p. Mjartan. Štvrtý v poradí hlasovania – teda ja – bol prizvaný na doplnenie RK. Zasadanie RK malo viac bodov, prvý z nich bola voľba predsedu komisie. Členovia RK p. Baran a p. Chrapčiak sa rozhodli položiť bremená tohto úradu na moje plecia, ja som to prijal.
  Takže záverom tohto bodu – dňom 10.2.2016 RK opäť pracuje v plnom počte 1+2. V prípade problémov, sporov a nejasností ktoré máte v kluboch a riešenie ktorých (v zmysle Stanov ZVSR) spadá do pôsobnosti RK, môžete zasielať písomne a neanonymne (zasa v zmysle Stanov ZVSR) na adresu:

  Zväz vojakov SR
  Rozhodcovská komisia
  Hviezdoslavova 16
  911 27 Trenčín

  V ďalšom bode sme navrhli a zároveň schválili štatút RK. Keď tajomník prezídia splní moju prosbu o zriadenie “chlievika RK” v menu webu ZVSR, zverejním tam Štatút RK a zároveň telefonický či mailový kontakt na všetkých členov RK.

  Tretím a posledným bodom jednania RK bolo prejednanie a prijatie rozhodnutia k dokumentu „Organizačný a rokovací poriadok ZVSR“. Toto rozhodnutie bude zaslané cestou tajomníka prezídia ZVSR na adresu predsedu Zväzovej rady a prezidentovi ZVSR, ostatní budú o výsledku informovaní, zrejme cestou svojich predsedov klubov – záleží na predsedovi ZR.

  Zatiaľ všetko. 🙂

 • Tak a je to vonku, tí kujoni (Dubeň a Kolen to dokázali utajovať až skoro 3 mesiace), tak predsa Vám Vaší dali súhlas? Obdivuhodné, prajem veľa zdaru, takto už vieme na koho sa máme obrátiť.

  Sociálna komisia
  25. január 2016 | Autor: Ľubomír Dubeň
  V rámci Zväzu vojakov SR bola vytvorená aj Sociálna komisia v zložení:
  pplk.v.v. Ing.Ľubomír Dubeň – predseda (lubomir.duben@zoznam.sk)
  pplk. v.v. RSDr.Peter Kramarčík (kramarcikpeter@gmail.com)
  pplk. v.v.Štefan Kozák
  pplk. v.v. RSDr. Milan Kolen (milan.kolen50@gmail.com)
  mjr. v.v. Ing.Alexander Vrbenský (alexander.vrbensky@gmail.com)
  pplk. v.v. Ing.Marián Pikalík (pikalik.m@gmail.com)
  Komisia absolvovala svoje prvé zasadnutie v Starom Smokovci dňa 10.11.2015, spracovala Plán činnosti na rok 2016, ktorý bol schválený Prezídiom ZV SR. Komisia sa v roku 2016 stretne so Sociálno-zdravotnou komisiou APVV SR a s predstaviteľmi VÚSZ.
  Komisia predpokladá súčinnosť s členmi ZV SR ako i sympatizantmi hlavne cez mailové adresy uvedené vyššie hlavne pre svoju analytickú činnosť. Hlavným cieľom pre rok 2016 bude oblasť vdovských, sirotských a invalidných dôchodkov , kde vidí sociálne najodkázanejšie prípady.
  Ľubomír Dubeň
  predseda Sociálnej komisie

 • Pre Dr. Milana Kolena PP -- 24. novembra 2015 o 18:23
  Plne podporujem Váš názor vyslovený v príspevku, tým aj ostatných diskutujúcich, ktorí taktiež vyslovili podporu činnosti sociálno-právnej-komisie.Pri všeobecnej zhode by tak ostala iba otázka realizácie s Vami uvedenými odborníkmi v príspevku a doterajším predsedom plk. v. v. Dr. Jaroslavom Junekom…a dotiahnuť do konca detaily…čo niekedy býva náročnejšie ako samotný prvotný návrh a jeho všeobecná podpora SPK.
  Držím palce k úspešnej realizácii.

 • Plne sa stotožňuje s diskutujúcimi ktorí podporujú SPK. Komisia sa v minulosti aktívne podieľala najmä na priznaní SD pre VD. Som toho názoru, že komisia by mala naďalej pracovať pod vedením jej osvedčeného, zodpovedného, iniciatívneho, seriózneho, ale hlavne pracovitého predsedu plk. v. v. Dr. Jaroslava Juneka, ktorý má z tejto práce seriózne vedomosti, ale hlavne bohaté praktické skúsenosti. Komisia by mohla pracovať v pôvodnom zložení. V prípade riešenia právne zložitejších problémov by si mala, mohla prizývať odborníkov zo všetkých ozbrojených bezpečnostných a záchranných zložiek ktorí budú mať záujem podieľať sa na riešení spoločných ešte doteraz nevyriešených šiestych diskriminácií VD, ako aj problémov ktoré určite prinesie blízka budúcnosť. Bolo by vhodné keby so SPK spolupracovali aj VD vojenskí sudcovia a prokurátori (žiaľ, roky snami nemajú záujem spolupracovať a do tejto prác sa nezapájajú). Ďalej by bolo vhodné, aby v komisii bol aj VD plk. JUDr. Bartko predchádzajúci riaditeľ úradu sociálneho zabezpečenia PZ, ako aj VD JUDr. Mgr. Páchnik policajt , ktorý sa iniciatívne angažuje v súdnych sporoch ohľadom žiadnym právnym predpisom nepodloženého krátenia SD poberateľmi VD. Prípadne Róbert Krmášek colník, ako aj JUDr. Jozef Kotulič atď.

 • ad. Ladislav Žídek napísal: 18. november 2015 v 23:46
  Plne súhlasím p. Židek s Vašim príspevkom.
  Vlastne možno súhlasiť s väčšinou tu uverejnených príspevkov, ktoré vyjadrujú základný obsah : “hájiť záujmy členov ” . Obsah je jasný. Organizácia obsahu je však roztrieštená do desiatok separátnych, aparátnych, loajálnych, lokálnych, územných, profesijných, nomenklatúrnych, zištných i nezištných a neviem akých záujmov. Patriotov i lokajov. Všetci napĺňajú obsah spôsobom sebe vlastným s rozdielnym zameraním, rôznymi formami. Ocenenia hodné je zachovanie ” koreňov” a tradícii ozbrojených zložiek / tankistov, delostrelcov, ženistov, letcov, prieskumákov, chemikov. policajtov, hasičov, zachranárov.. /
  SPK nezištne hájila, obhájila a háji sociálne právne postavenie bývalých a súčasných členov bezpečnostných zložiek. De facto -- skutočne. Preto podporujem činnosť SPK.

 • Ladislav Žídek napísal: 18. novembra 2015 o 23:46
  V diskusii sme sa dostali nad rámec základného článku -- “Podporme Sociálno-právnu komisiu”…čo vyplýva z komentárov, že jednoznačne ÁNO.
  …až po “Ako ďalej”?…a…”Ako na to”?
  Súhlasím s komentárom Ladislava Žídeka, Milana Faltina, aj niektorých ďalších kolegov: “Základ by mohli tvoriť doterajší skúsení členovia SPK”. -- minimálne k doterajším výsledkom svojej práce, skúsenostiam a zanieteniu v prospech všetkých VD.Vymenovaním ostatných Spolkov, združení, klubov je dobré, aby sa na nikoho nezabudlo, resp. sa nikto z uvedených spolkov, združení a klubov necítil diskriminovaný.Nižšie v základnom úvodnom článku sú zdôraznené tiež dve otázky:
  “Ako ďalej”…vyvstáva otázka, či až taký široký záber chcelo vo svojej aktivite -- iniciatíve obsiahnuť občianske združenie “Vojenský veterán Bratislava”…a
  …”Ako na to”…docieliť spoluprácu vymenovaných občianskych združení v komentári nižšie.Realizovaním aktivít nad rámec základného článku, by sa aspoň podľa mňa či už Sociálno-právna-komisia aj tento web stali NOSNÝMI v rámci aktivít výsluhových dôchodcov z celého Slovenska.
  No, toto všetko je možno na zamyslenie odborníkov z radov VD a VD/SD, či by to takto bolo, alebo nebolo realizovateľné…

 • Podporujem návrh na vytvorenie Soc-právnej komisie (fórumu, ochrany, platformy, aktívu) pre vyslúžilcov (veteránov) ozbrojených zložiek. Preštudoval som si spätne od roku 2012 zoznam klubov a o.z. ktoré aktívne pracujú a mohli by sa zapojiť do vytvorenia spoločnej komisie (fórumu, ochrany, platformy, aktívu) vyslúžilcov ozbrojených zložiek za predpokladu že sa toho niektorý spolok ujme. Základ by mohli tvoriť doterajší skúsení členovia SPK.
  Spolky, združenia, kluby
  Vojenský vyslužilci:
  Vojenská podporná nadácia
  Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov MO SR
  Česká a slovenská obec delostrelecká
  Vojenský veterán Bratislava
  Únia vojnových veteránov Trnava
  ÚN VETERÁN Sereď
  Klub Vojenských výsadkárov SR
  Kluby ZV SR
  Klub generálov SR
  Klub delostrelcov Senica
  Klub vojakov Malacky
  Združenie žien v Armáde SR,

  Policajní vyslúžilci:
  Asociácia policajtov vo výslužbe APVV
  Policajt vo výslužbe
  Zväz policajtov vo výslužbe

  Colníci:
  Spolok colníkov ? /JUDr. Róbert Pietrik/.

  Hasičský a záchranný zbor a príslušníci Horskej záchrannej služby:
  Nenašiel som spolok, jednotlivci sa zapájali (niekoľko desiatok jednotlivcov sa v 2012/2013 zapojilo do podpory proti zdaňovaniu).

 • Pre Mira Palfiho:
  Súhlasím. Môže byť aj tak. Ja som nedal dogmatický návrh. Kľudne sa môže stať, že trebárs horskí vodcovia (tých nie je veľa), nenominujú takého odborníka, lebo ho nemusia mať. Alebo hasiči (ktorých je podstatne viac) tiež nemusia byť najzbehlejší v týchto veciach,lebo sú praktiky nováčikovia, zahrnutí v 328-ke. Taktiež možno colníci a podobne, sa dosť málo vyjadrujú k týmto záležitostiam. No šancu im treba asi dať. No a keď sa u nich taký odborník nenájde, potom samozrejme, nech tam je v novej SPK aj viac vojakov, viac policajtov a podobne- hoci aj všetci.
  No a druhá vec je aj počet členov komisie. Asi by tiež nebolo najlepšie, keby to bolo viac než číslo jednociferné. Takže asi tak som to myslel. Samozrejme, že týmto nemienim nikoho zo spomínaných i nespominaných zložiek urážať, len vyjadrujem svoj nahľad na vec, do budúcnosti a možné úskalia.

 • K Milanovi Faltinovi 18. novembra 2015 o 16:22
  Iba som vychádzal z úvodného základného článku a počtu 9 členov Sociálno-právnej-komisie.Preto som spomenul v predošlom príspevku možné rozšírenie? resp. navýšenie napr. na 11? členov SPK -- pridať z každého silového rezortu.V zmysle ako aj Ty uvádzaš.Na doplnenie:je potrebné aspoň podľa mňa brať do úvahy, že SPK v pôvodnom zložení (ako je vyššie na stránke) už svojho času dosiahla pozitívne výsledky pre VD/SD ako už v tomto duchu informácie prebehli.Tiež jednotliví jej členovia sú neustále naďalej aktívni v prospech všetkých VD.

 • K Michalovi:
  Možno by pasovalo, keby predsedom novej SPK bol Milan Kolen . Ostatní členovia- hádam po jednom z každej silovej, či záchrannej zložky -- samozrejme aby boli členmi VVB a pokiaľ možno, už s určitými skúsenosťami v podobných inštituciach (aspoň trošku podkutí v socialnych a právnych záležitostiach VD, VD- SD, a ostatných D).

 • Michal napísal: 18. novembra 2015 o 10:51
  “Avšak odporúčam pokúsiť sa o proporciálnejšie zastúpenie, vzhľadom na jednotlivé bezpečnostné a záchranné zložky, ktoré sú zahrnuté v zákone č. 328/2002 Z. z.”
  Na tom, že Sociálno-právna komisia až bude fungovať je potrebná, bude prospešná a že má podporu, bolo zatiaľ konštatované vo všetkých doterajších príspevkoch.Len podľa mňa ide aj o to: Či iniciatíva pri návrhu mien odborníkov ktoré sú v úvodnom článku uvedené, resp. ich počet sa dá ešte prípadne rozšíriť?, pričom impulz vychádza od o.z. Vojenského veterána Bratislava -- VVB. (aspoň predpokladám, že iniciatíva vyšla z VVB).Zákon č.328/2002 Z.z. reprezentuje jednotlivé bezpečnostné a záchranné zložky, ktoré sú zahrnuté v tomto zákone, ako aj píšete, LEN ČI JE AJ ZÁUJEM takúto prácu v SPK vykonávať z radov odborníkov.Tiež na akej úrovni je spolupráca v rámci jednotlivých občianskych združení silových zložiek.Znova si pomôžem a súhlasím s vetami príspevku:Pavol Bada napísal: 16. novembra 2015 o 16:29:”Dúfal som v akýsi “výstup” zo spoločného pobytu Ľuba Dubeňa a Milana Kolena v Tatr. Zruboch, inak to nemá kto dávať dohromady, oni sú najpoverenejší a najzdatnejší”.Ja len -- možno by sa mohol niekto napr. aj z Rady Veteránov, či vedenia iných občianskych združení silových zložiek vyjadriť aj na web stránke k možnej -- nemožnej proporcionalite v SPK.Až je to na diskusiu, resp. pre informáciu -- aký je zámysel.

 • Pozdravujem všetkých a prinášam zaujímavú informáciu o možnom zavedení trinásteho dôchodku:
  Podľa informácie zo stránky Asociácie policajtov vo výslužbe “http://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=207” v časti “zvyšovanie dôchodkov”: …Zavedenie trinásteho dôchodku (ako systémové riešenie) by sa mohlo uplatniť najskôr koncom roka 2016, ale keďže tretí sociálny balík bude „predstavený“ pravdepodobne 5.12.2015…

  A teraz k Sociálno-právnej komisii:

  Plne podporujem jej vznik, pretože jej činnosť bude prospešná. Avšak odporúčam pokúsiť sa o proporciálnejšie zastúpenie, vzhľadom na jednotlivé bezpečnostné a záchranné zložky, ktoré sú zahrnuté v zákone č. 328/2002 Z. z.

 • Plne podporujem SPK a rád som prispel na jej prácu a na náklady, ktoré majú jej členovia pri svojich aktivitách.

 • Súhlasím s SPK a návrh podporujem.

 • Súhlasim a podporujem činnosť SPK. Som rád ,že sa nájdu ľudia, ktorí skutočne majú záujem o riešenie problemov VD a na nič sa nehrajú ,neignorujú.

 • Pre Milana Faltina 16. novembra 2015 o 17:38 tak trocha k danej problematike som písal aj ja -- plne súhlasím s Tvojím príspevkom.
  .
  Matej Bzduch napísal: 16. novembra 2015 o 20:32 Nedá sa ináč ako súhlasiť.Tiež som si všimol, čo príspevok to pozitívna reakcia na podporu činnosti SPK.Do budúcnosti sa to pre všetkých výsluhových dôchodcov určite vyplatí.

 • Súhlasím so všetkými predošlými pozitívnymi príspevkami.Tiež plne podporujem prácu Sociálno-právnej komisie.Pripájam sa k myšlienke: podporujme a šírme ďalej aktivity, ktoré sa konajú v prospech všetkých výsluhových dôchodcov.

 • Tiež si myslím, že v diskusii k SPK je treba pokračovať. A pokiaľ ide o môj príspevok z včera o 20:10 hod, ktorým som reagoval na príspevky mu predchadzajúce, tak predsa píšem, že keď je to zlý nápad, netreba sa o ňom ďalej baviť. Jednalo sa mi hlavne o to, že bez vánku sa ani lístok nepohne. A keď kuloárne intrigy niekde prebiehajú, treba sa asi mať na pozore…

 • Kolegovia,
  cieľom môjho úvodného článku nebolo riešiť využitie účtu advokát, i keď sa nás aj ten účet dotýka a nieje zanedbateľný, mojim cieľom bolo rozhýbanie diskusie okolo vytvorenia prípadne nadviazanie na rozbehnutú činnosť SPK ako nášho (myslím tým vyslúžilcov všetkých kategórií a veku) zastupujúceho orgánu.
  Aby sme zistili a overili si reakciu vyslúžilcov, či vôbec má cenu niečo v sociálno-právnej oblasti robiť.
  Nerád by som bol aby sa v diskusii pokračovalo tak, že sa to zvrhne na účet advokát.
  Diskusia by mala pokračovať, ak nebude záujem, tak to zavrhnime a budeme chodiť iba na kladenie vencov (ale bezomňa).
  Dúfal som v akýsi “výstup” zo spoločného pobytu Ľuba Dubeňa a Milana Kolena v Tatr. Zruboch, inak to nemá kto dávať dohromady, oni sú najpoverenejší a najzdatnejší. Čakať že to za nás urobí Duch Svätý nám nepomôže. Preto ich podporme a podporujme (zatiaľ bez financií), dobrým slovom.

 • Podľa môjho názoru účet Advokát je vytvorený na základe dobrovoľnej verejnej zbierky vyslúžilcov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov ako i sympatizantov a na presne určený účel t.j. náklady spojené so súdnym sporom vo veci nevalorizácie.
  Žiadna iná zmena nebola oficiálne prezentovaná a ani nie je možná z právneho hľadiska. Súdny spor Dubeň (oficálne poverený ZV SR) verzus VÚZS (MO SR), NR SR a MV SR prebieha . V auguste 2015 Krajský súd Bratislava vyhovel odvolaniu menovaného voči zamietavému rozsudku Okresného súdu Bratislava I a vrátil vec opäť OS BA I na nové rozhodnutie.
  Takže keď to zosumarizujem:
  Súdny spor vo veci nevalorizácie prebieha, je financovaný z vyzbieraných peňazí na účte Advokát a žiadna oficiálna zmena v použití týchto prostriedkov nie je a ani nemôže byť z právneho hľadiska.
  Prosím opäť všetkých kolegov vyslúžilcov aby túto skutočnosť vzali na vedomie a kuloárne reči a dohady si nevšímali. Každý máme dosť iných starostí a neriešme veci už dávno vyriešené.

 • Rozumiem a chápem. Len pokiaľ viem, tých klubov bolo sotva 24, tak to už je 170 x 4. Čiže pre začiatok aspoň dačo. A tiež si nemyslím, že že do svojích klubov v buducnosti (hlavne nových) prestaneme zrazu investovať. Keď budem mať možnosť a príležitosť, furt čo- to pošlem,hoc na milionára som to nedopracoval-jak píšem dneska v inej sekcii…

 • Milan Faltin napísal: 15. novembra 2015 o 20:10
  Súhlasím s obsahom príspevkov k spomínanej čiastke -17 000,-(tis.) eúr na účte Advokát (tejto rubriky) prenesené od pánov Milana Kolena z webu ZV SR, ako aj slovným spojením “nepredvídateľné náklady” v príspevkoch (2 príspevky nižšie) Paľa Badu zo dňa 15. novembra 2015 o 17:47, Vladimíra Húsa, ale aj ďalších…
  Môj názor.Nakoniec rozhodne ZV SR určite aj rokovaniami s o.z. Vojenský veterán Bratislava, aj inými.Ale až by sa 17 000,- eúr rozdelilo dajme tomu medzi 100 klubov, na jeden klub by vyšlo v priemere -170,- eúr (+-).Podľa mňa by takáto výška sumy -- jeden diel v každom klube nemal v podstate žiadnu finančnú silu pri nepredvídateľných nákladoch v prospech všetkých výsluhových dôchodcov.Ja si myslím, že by bolo škoda “rozpustiť” takúto sumu -- ktorá ešte môže byť osožná pre všetkých.Aj takýto pohľad na vec…

 • Neviem či teraz napíšem dobrý, alebo zlý návrh, ale pokúsim sa, hoc na ňom netrvám, keď je zlý. Prípadne nech ho niekto ako-tak vylepší, keď nie je najhorší:
  Rezident ZV-SR, podľa kuloárnych reči navrhuje doteraz vyzbierané fin. prostriedky prerozdeliť medzi kluby ZV-SR. S tým by sa dalo súhlasiť, keby od toho roku 2012, sa nebol menil počet klubov ZV.Tuším do mínusu a vznikli na ich základe iné kluby (medziiným aj náš veteránsky), ktoré so ZV-SR už majú spoločný len prívlastok “vojenský”, a v jeho kase nejakú adekvátnu čásť inkriminovaných príspevkov. Takže tento nápad je pre nás neakceptovateľný.
  Taktiež je treba si uvedomiť, že tie tri roky neprispievali len vojaci organizovaní z ZV-SR, ale aj nečlenovia jak z armády, tak aj od policie, colníkov, hasičov…. ba aj naších kamarátov a známých z civiľu, ktorých sme verbovali na 2-3 % každoročne.Preto bude asi ťažko zistiť, ktorý klub koľko prispel.
  Takže navrhujem, že by bolo asi treba trvať na tom, aby vyzbierané fin. prostriedky, keby sa už mermomoci mali prerozdeľovať, sa rozdelili medzi všetky, aj bývale kluby, ktoré fungovali v minulých troch rokoch pod gesciou ZV-SR. Ale buď to rovným dielom, alebo aj hoci aj s použitím nejakej slušnej “bulharskej konštanty” (veď s nimi máme dlhodobé skúsenosti), zohľadňujúcej veľkosť členskej základe klubov a bývalých klubov ZV-SR. Možno v pomere 2/3 rovným dielom a 1/3 s použitím nejakej “bulharskej konštanty”.
  Neviem, či je to dobrý, alebo zlý nápad. Posuďte-hlavne starší skúsenejší “matadori”.

 • Kolegovia,
  vychádzame v ústrety tým ktorí sa majú záujem sa spolupodielať na udržovaní a chode tohoto webu a uverejňujeme prístup na účet v banke.
  Aby ste účet nemuseli zdĺhavo vyhľadávať, je uvedený v hornej časti webu nad článkami. Účet spravuje o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA, ktoré poskytlo variabilný symbol (022016).
  Váš dar na podporu webu ide na transparentný účet združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA. Na uvedený účet sa nevzťahuje bankové tajomstvo a informácie o platbách sú verejne dostupné prostredníctvom webových stránok Fiobanka a.s.
  Za kľúčové pre plánovanie prevádzky webu považujeme platobný príkaz raz za rok, pretože s touto čiastkou môžeme počítať vopred na rok nasledujúci. Ak nesplníme Vaše očakávania, už nás nepodporte ale kritizujte, budeme transparentní. Veríme že sa postupne vytvoria určité financie na zálohu pre nepredvídateľné náklady, o stave budeme podávať informácie.

  Podporte tento náš web cez Vašu eBanku:
  *Suma: …….
  *Číslo účtu príjemcu: 2700860529
  *Kód banky: 8330
  *Variabilný symbol: 022016
  Špecifický symbol: 2016
  Konštantný symbol: 0558
  *Informácia pre príjemcu: Web 2016, meno a priezvisko odosielateľa (nepovinné)
  Ak o to osobne požiadate, v súlade so zákonom vás uvedieme v prehľade darcov vo výročnej finančnej správe. O doplňujúce informácie a dotazy týkajúce sa Vašich darov, vrátane žiadosti o potvrdenie daru ku konci roku píšte na email: vojenskyvetba@gmail.com, alebo bada@bezpzlozky.

  Ďakujeme za Vašu podporu!

 • Pre Vlada Húsa:
  “Myslím si, že treba mať určité financie v zálohe na nepredvídateľné náklady a robiť zbierku na poslednú chvíľu by sa mohlo vypomstiť”.
  Mne sa osobne páči, ako to z nadhľadom opísal Dr. Milan Kolen.Preto som to orientačne napísal aj v príspevku dnes o 10:12., aj predtým v príspevku link na účet na web.A čo som si všimol, je aj na hlavnej stránke.Tiež mám názor -- nikto nevieme, čo pre VD/SD prinesie budúcnosť.

 • Svojho času som navrhol prispievať zriaďovateľovi tejto stránky na pokrytie nákladov na jej zriadenie a chod. Vtedy to odmietol, že to nebola veľká čiastka. Myslím si, že už dozrel ten čas, aby p. Bada, dal bud kontaktnú adresu, alebo číslo účtu kam príspevky posielať. Myslím si, že treba mať určité financie v zálohe na nepredvídateľné náklady a robiť zbierku na poslednú chvíľu by sa mohlo vypomstiť. Vidím, že zbierka na advokáta by mala byť zneužitá, p. Bada apelujem na Vás dajte adresu, alebo účet kam fin. prostriedky zaslať, lebo vzhľadom na skutočnosť, že ZV SR prerozdelí zostatok finančných prostriedkov veľa vyslúžilcov stratí dôveru /nie vo Vás, ale v zbierkach/ a peniaze neskôr nepošle.

 • Plne podporujem prácu SPK i v budúcnosti !
  Rád prispejem na jej prácu a náklady, ktore tito ušlechtilí ludia majú. V Marci tohto roku som ziskal, sice naročnú,
  ale spolahlivo platenú prácu a rád prispejem na dobrú veci.
  Nieje mi jedno ako sa ku nám správa ÚR ZVSR správa. Je mi záhadou prečo nevidi svoju úlohu obhajovať VD a nekoná v prospech VD! Že by spolupracovali s tými co nám chcú len uberať z VD a SD. Osobne si myslím, že rozpustit už existujúci fond 17 000€, ktorý dali ľudia v dobej vôli na určitý cieľ, tak by nemali o nom rozhodnuť Ti čo sa oň nepostarali. Mali by byť jej psou povinosťou ho užiť v smysle určenia. Najme ak ten cieľ je pre ľudí a pre peknú a osožnú vec. Držím palce, aby sa dobrá vec podarila. Ďakujem všetkým, kto aj vo výslužbe roky pomáhajú ostatným. Ať im liečba pomôže a ďaujem im a prajem všetko najlepšie do ďalsej doby. S pozdravom Ladislav Pech pplk, v.v. 🙂

 • Jaroslav Junek napísal: 14. novembra 2015 o 18:08
  “Je potrebné sa zaujímať aj o využitie účtu „Advokát“, ktorý vznikol na finančnú podporu aktivít spojených s presadzovaním práv „vyslúžilcov“. V súčasnosti by sa táto čiastka mala pohybovať na úrovni 17,000,- EUR. S účtom hospodári ZV SR. Finančné prostriedky do neho vložili nielen vojaci, ale aj príslušníci bezpečnostných zložiek a sympatizanti. Na poslednom sneme ZV SR sa prejavilo pokušenie rozdeliť túto sumu medzi kluby ZV SR. O využití prostriedkov rozhoduje prezídium ZV SR”.
  .
  Vybral som z príspevkov Dr. Milana Kolena (zatiaľ nie sú vymazané) zo starého webu, webu ZV SR z rubriky Poradenstvo -- hneď zvrchu.Milan Kolen: 28.5.2015 o 8:08 a Milan Kolen: 28.5.2015 o 6:54:
  “2. Aby, vyzbierané financie z účtu advokát zostali na tomto účte pre prípadné ďalšie súdne spory, prípadne ako rezerva pre ZV SR.
  3. Aby, z peňazí z účtu advokát boli refundované preukázateľné náklady na vedenie súdneho sporu o nevalorizácii VD v roku 2012 pre dvoch členov ZV SR, ktorí samostatne za svoje náklady na Krajskom súde v Bratislave vedú súdne spory. Teoreticky ak by uspeli, bude to mať vplyv na valorizáciu všetkých VD za rok 2012″……
  …..”Údajne prebieha z vyzbieraných peňazí asi 6 súdnych sporov z toho údajne je 5 policajtov a 1 vojak. Výsledky nepoznám. Ako sa v kuloároch hovorí, Prezident ZV SR má údajne asi zámysel z vyzbieraných peňazí na účte advokát ktoré ešte zastali asi v sume 17 000 Eur tieto rozdeliť medzi kluby. Myslím si, že toto nie je cesta ako naložiť z financiami”…..
  …..”Týmto verejne vyzývam Prezídium ZV SR, aby sa touto otázkou Prezídium ZV SR zaoberalo na najbližšom zasadnutí a prostredníctvom tohto webu náležite informovalo členskú základňu. V mene celej členskej základni, ako aj v mene asi 38 000 VD, ktorých tento problém zaujíma ďakujem”.
  Neprenášal som celé príspevky, z dôvodu obsiahlosti……pre info.

 • Aj ja, v celom obsahu s článkom Paľka Badu plne súhlasím a budem ho podporovať už v mojom diskusnom vystúpení na 3. zasadaní Zväzovej rady ZV SR dňa 25. a 26.11. t.r. v Martine. Som presvedčený, že v úmysle
  pokračovať v činnosti Sociálne -- právnej komisie v o.z. Vojenský veterán Bratislava dostane komisia širokú podporu aj od členov ZV SR. Nejaký čas som sa odmlčal, ale snažil som sa v konkrétnej činnosti v našom klube Nitra-Zobor, riešiť okrem iného možnosti relaxačných a rekondičných krátkodobých pobytov VD v kúpeľoch Nimnica v cenových reláciách, ako to využívajú členovia JDS ( s 50 € štátnou dotáciou). Vedenie ZV SR sa pre nás VD o túto štátnu dotáciu nezaujímalo pred, ani po Mimoriadnom sneme Zväzu. Aj keď v Prezídiu je jeden z členov za túto oblasť zodpovedný. Možno nesleduje názory členov Zväzu v kluboch a nečítal ani môj článok v mesiaci júl t.r. na webe ZV SR o spolupráci nášho Klubu s JDS v Nimnici. Možno sa na 3. zasadaní Zväzovej rady v Martine, dozvieme oveľa viac, ako já viem doteraz. Členov SPK priateľsky pozdravujem a prajem im veľa vytrvalosti v činnosti pre nás, VD v SR.
  F.Chuda, ZV SR, klub Nitra -- Zobor.

 • Plne podporujem obnovenie komisie a súhlasím s príspevkom kolegu Juneka, ktorý jasne stanovil, čo je potrebné robiť, aby práca komisie mala úspech a bola, tak ako doteraz, výrazným prínosom pre veteránov všetkých ozbrojených a záchranárskych zložiek.

 • Ctení kolegyne, kolegovia a kamaráti,
  veľmi si vážime pozitívne reakcie na činnosť skupiny aktivistov, pozdejšie SPK a SZK pod gesciou ZV SR. Kompetentná a obetavá činnosť aktérov procesov zameraných na sociálno-právnu ochranu „vyslúžilcov“ priniesla zásadný zlom v otázkach starobných dôchodkov a pokračuje do dnes v oblasti riešenia uznania kategórií funkcií a valorizácie výsluhovych dôchodkov. Všetkým aktérom sa však vytvárajú vrásky na čele a možno aj pribudli šediny pri spomienke na problémy inštitucionalizácie činnosti aktivistov a subordinácie v štruktúrach ZV SR. Tu nebola ochota akceptovať uvedených aktérov ako zoskupenie predstavujúce podstatne širšiu platformu ako sú vojaci vo výslužbe resp. členovia ZV SR. To malo za následok popretie princípu vytvárania jednoty a spoločného postupu všetkých zainteresovaných subjektov. Niektorí odborníci sa odmietali podriaďovať príkazom, zákazom, alebo uzneseniam orgánom ZV SR. O dôsledkoch až po rozpustenie tejto komisie ZV SR po jeho poslednom sneme sa veľa napísalo na weboch ZV SR a na https://www.bezpzlozky.eu. Slzy a rozhorčenie však nepomôžu. Je potrebné reštartovať procesy z ostatných rokov. Vrátiť sa k pôvodnej myšlienke a princípu vytvárania jednoty a spolupráce. Začať spolupracovať v pôvodnom formáte skupiny aktivistov a rozširovať ho o kompetentných zástupcov vojakov, policajtov a príslušníkov ďalších bezpečnostných zložiek vo výslužbe. Uvedený formát nemôže mať ambície zasahovať do integrity a kompetencií spolupracujúcich združení, zároveň však musí spájať jednotlivé subjekty k riešeniu spoločných záujmov a problémov sociálno právnej ochrany vojakov a policajtov vo výslužbe. V priebehu prvého polroku 2016 budeme iniciovať stretnutie aktérov súdnych sporov, rokovaní so Sociálnou poisťovňou a politikmi, predstaviteľmi rezortov obrany a vnútra, orgánmi sociálneho zabezpečenia a aktívnymi účastníkmi legislatívnych procesov, spracovateľmi analýz a prognoz. Veď v súčasnosti nezanikli dôvody aktivizácie jednotlivcov i skupín zameraných na ochranu práv „vyslúžilcov“ a riešenie problémov SD a VD. Práve naopak, bude tu stále pokušenie zasahovať do benefitov bývalých vojakov a policajtov.
  Skúsenosti z ostatných rokov priniesli jedno dôležité ponaučenie. Pri obhajobe našich práv a záujmov nesmieme stavať otázku tak, že všetci nám len závidia a chcú ubližovať. Bol som účastníkom viacerých rokovaní, kde partneri zjavne nepoznali reálny stav, legislatívu a vykonávacie predpisy vrátane tých, ktoré vznikli v inom historickom období (iných historických súvislostiach) a majú stále platnosť, základné princípy systému sociálneho zabezpečenia a sociálne súvislosti transformácie armády a bezpečnostných zložiek. Ich myslenie ovplyvňovali média, blogeri a sprostredkované informácie kaviarenského typu. Po vyjasnení si uvedených skutočností menili svoje postoje k riešeniu našich problémov. Politickému zneužívaniu témy sa však zrejme nevyhneme ani v budúcnosti. Preto je veľmi dôležité komunikovať naše problémy so všetkými subjektami sociálneho dialógu.
  Je potrebné sa zaujímať aj o využitie účtu „Advokát“, ktorý vznikol na finančnú podporu aktivít spojených s presadzovaním práv „vyslúžilcov“. V súčasnosti by sa táto čiastka mala pohybovať na úrovni 17,000,- EUR. S účtom hospodári ZV SR. Finančné prostriedky do neho vložili nielen vojaci, ale aj príslušníci bezpečnostných zložiek a sympatizanti. Na poslednom sneme ZV SR sa prejavilo pokušenie rozdeliť túto sumu medzi kluby ZV SR. O využití prostriedkov rozhoduje prezídium ZV SR.

 • Plne podporujem SPK!
  Nemôže nám byť jedno ako sa ku nám správa ÚR ZVSR, ktorá absolútne neobhajuje VD a nekoná v prospech VD!
  V prípade potreby finančne prispieť na chod SPK, rád prispejem.
  Týmto ale chcem požiadať aj ostatných VD aby min podporovali a šírili ďalej aktivity, ktoré sa konajú v prospech VŠETKÝCH VD.

 • Ospravedlňujem sa.Iba doplním…Ktorí máme záujem nejakou formou prispieť na SPK…a samozrejme možnosť.Nie každý musí mať možnosť, až by aj chcel.Pre objektívnosť.

 • Karol Slovík, NO napísal: 13. novembra 2015 o 23:21
  “Bolo by dobré uverejniť k článku aj číslo účtu až sa komisia dá dohromady.”
  Pre informáciu, záujemcov -- kto sa na web dostal neskôr, poprípade o tom článku nevedel -- je to prenesené z hlavnej stránky, hlavných titulov článkov: https://www.bezpzlozky.eu/2015/10/ako-podporit-tento-web-www-bezpzlozky-eu/
  Z príspevku zo včera -- 13. novembra 2015 o 8:41(aby to bolo spolu -- prehľadné) “Buď z členského VVB, buď z previsu (až by sa vyzbieralo viac, ako je potrebné na financovanie webu) vyzbieraných peňazí na web, poprípade dodatočným príspevkom členov a sympatizantov VVB, poprípade z 2 percent dane z príjmu fyzických osôb a právnických firiem -- či inou formou. Najmä až cestovné náklady, ubytovanie a ostatné — iné náklady nie sú zdarma”.Tiež by bolo dobre následne uverejniť, až postupne pribudne od o.z. Vojenský veterán Bratislava informácia o ďalšom postupe, pričom o.z. VVB vyberie tú najlepšiu možnosť z návrhov…aby sme sa, ktorí máme záujem, vedeli zorientovať.

 • Podporujemkolegov ktorí za nás riešia problémy, vytvorenú komisiu podporím aj finančne rovnako ako tento internet. Bolo by dobré uverejniť k článku aj číslo účtu až sa komisia dá dohromady.
  Karol Slovík, Námestovo

 • Patrím k pravidelným čitateľom týchto stránok. Podporujem názor na prácu soc-právnej komisie a jej rozbehnutie ešte toho roku (do volieb). Mám rovnaký názor ako to píšete niektorí (napr. p.Miro Palfi) že po volbách budú tlaky na zdaňovanie dôchodkov. Musíme sa náležite odborne pripraviť.
  Vyššie uverejnení kolegovia maju moju dôveru.

 • Taktiež sa pripájam aj ja, aspoň takouto formou chcem podporiť našich spolubojovníkov za naše požiadavky, aby sa naše vzniknuté problémy dotiahli do zdarného konca. Ďakujem Vám -Pítrs

 • Vážim si prácu všetkých ktorí sa o tento veb starajú a sú v ňom aktívni. Ďakujem im a túto iniciatívu vítam a podporujem. Roman Mandyčevský

 • Touto cestou chcem požiadať p. Lubomíra Dubeňa a p. Milana Kolena, aby neváhali a využili svoj spoločný pobyt na rozhýbanie soc-právnej komisie tak ako začala fungovať v roku 2013. V tomto som zajedno s úvodným článkom ako aj s predchádzajúcimi komentármi.
  Ja by som tento príspevok ukončil prosbou pre oboch -- priatelia nedajte sa prosiť- pripravte plán ako zmeniť nesplnené body diskriminácie väčšej časti vyslúžilcov. Nie všetci poberáme 600/700 euro mesačne!

 • Pripájam sa k Mirovi Palfimu a Ondrejovi Hamplovi. Súhlasím a návrh podporujem!

 • Som policajt v.v., nie som castym prispievatelom nazorov, naposledy ked sa to lamalo v septembri 2012 poslal som aj na advokata, odvtedy som bol ticho a sledoval som vyvoj. Musim podakovat takym ludom ako su p. Bada, Kolen, Durina a dalsi, zato ze sa snazia a nedovolia aby si do nas kdekto kopol ako sa mu zachce!
  Podporujem navrh, hore uvedena SPK je v dobrom zlozeni, iba ju podporujte ale uz viac nikomu nepodriadujte!
  Mate moju podporu kolegovia vojaci.

 • Veľmi oceňujem úvodný článok autora pána Paľa Badu, tiež myšlienky a fakty v ňom, k činnosti a pokračovaniu Sociálno -- právnej komisie.Pripomínam si minulosť, keď minimálne od roku 2012 Sociálno -- právna komisia v zložení uvedom v článku vybojovala pre výsluhovo/starobných dôchodcov napr. Starobné dôchodky na základe kategórii funkcií (10.000 -- žiadostí kladne vybavených), Cestovanie vlakom zadarmo pre Invalidných výsluhových dôchodcov, Vdovských a vdoveckých výsluhových dôchodcov, Sirotských výsluhových dôchodcov…atď…atď…a to všetko NEŽISTNE.
  Z úvodného článku: “Predovšetkým sa zatiaľ nepodarilo presadiť nášho zástupcu do poradných orgánov vlády a rezortov, čo nám obmedzuje prístup k informáciám súvisiacich s analýzami a legislatívnymi zámermi najmä v sociálnej oblasti, ďalej ani zastupovanie bývalým členom ÚR ZVSR v sociálnej komisii JDS neprinášalo očakávané efekty. Preto SZK poverila svojho vtedajšieho predsedu Dr. Juneka, aby na rokovaní s JDS presadil priame zastúpenie člena SZK v sociálnej komisii JDS, čo sa stretlo s okamžitým odporom prezidenta a viceprezidenta ZVSR a nedošlo ani k podpisu dohody. V súčasnosti neexistuje žiadna forma komunikácie prezídia ZVSR a SZK.” -- Som názoru, že takýto zástupca, ako je popísané v citovanom odstavci je potrebný a nevyhnutný.(aj v poradných orgánoch vlády a rezortov aj Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS).
  Osobne vidím možné rizika vo vývoji pre budúcich približne 40.000(tis.) výsluhových dôchodcov a milón 200.000 starobných dôhchodcov najmä pri avizovanom možnom budúcom ZDAŇOVANÍ výsluhových, ale aj ostatných starobných dôchodkov a mnoho nepredvítateľných budúcich úskali.
  Tiež som názoru, až v minulosti SPK -- pracovala nezištne, ale predsa len jej členovia -- odborníci sú z rôznych kútov Slovenska, či by nebolo možné prispievať finančnou čiastkou tejto komisii a jej členom v budúcnosti.Finančné možnosti by sa určite našli. Buď z členského VVB, buď z previsu vyzbieraných peňazí na web, poprípade dodatočným príspevkom členov a sympatizantov VVB, poprípade z 2 percent dane z príjmu fyzických a právnických firiem či inou formou. Najmä až cestovné náklady, ubytovanie a ostatné -- iné náklady nie sú zdarma. Samozrejme aj každého voľný čas pre ostatných výsluhových dôchodcov ten je na nezaplatenie. Bolo by to tiež zadosťučinenie pre odborníkov, zásluhou ktorých až sa podarí vzniknuté problémy vyriešiť -- tak to bude zadosťučinenie pre všetkých vyslúžilcov. Nemôžeme -- VD, byť naivný, že všetko sa podarí.
  .
  Preto tento návrh podporujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: