Vyberte stranu

.
…….Druhá vláda Mikuláša Dzurindu zrušila 13. a 14. platy sudcom a prokurátorom. Vláda Ivety Radičovej v roku 2011 z dôvodu šetrenia zmrazila platy sudcom a prokurátorom. V obidvoch týchto veciach Ústavný súd SR (ďalej len ÚS SR) rozhodol, že to bolo protiústavné a štát bol povinný nahradiť vzniknuté škody. Vláda Róberta Fica pre rok 2015 zmrazila, nevalorizovala platy sudcom a prokurátorom, proti ktorému podala sťažnosť, podnet predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková. V tejto súvislosti poukázala aj na skutočnosť, že zásah do materiálneho zabezpečenia sudcov garantovaného zákonom nesmie byť výrazom svojvôle zákonodarcu, ale musí vychádzať zo zásady proporcionality a musí byť odôvodnený výnimočnými okolnosťami, napríklad zlou finančnou situáciou štátu. Podľa nálezu ÚS SR zo dňa 25.11.2015 zmrazenia platov sudcov pre rok 2015 bolo protiústavné a štát bude povinný vyplatiť, nahradiť vzniknuté škody.
Obdobným spôsobom ako u sudcov a prokurátorov k 1.7.2012 neboli valorizované výsluhové dôchodky podľa § 68 zákona 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Cieľom tejto protiprávnej diskriminačnej novelizácie zákona 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov zákonom 185/2012 Z. z. o zdravotnom poistení bolo len na úkor poberateľov výsluhových dôchodkov získavať finančné prostriedky pre štát. Tie isté, rovnaké, obdobné skutočnosti ako vo svojej sťažnosti, podaní na ÚS SR uviedla predsedníčka Súdnej rady asi v 182 podnetoch generálnemu prokurátorovi SR takisto, uviedli výsluhoví dôchodcovia ako aj Zväz vojakov SR, odvolávali sa rovnaké dôvody, na nálezy ÚS SR, ktoré generálny prokurátor zamietol. Rovnaké podnety výsluhoví dôchodcovia zaslali aj prezidentovi SR a verejnej obhajkyni práv SR, ktoré zamietli.
Napríklad výsluhoví dôchodcovia sa odvolávali na nálezy ÚS SR, PL. ÚS 16/06 3/2008 VALORIZÁCIA DÁVOK SOCIÁLNEHO POISTENIA A ČL. 39 ODS. 1 ÚSTAVY. ÚS SR už taktiež vyslovil (PL.ÚS 12/05), že „v súlade s tendenciami príznačnými pre modernú európsku konštitucionalistiku podlieha z hľadiska princípu právnej istoty ochrane aj tzv. legitímne očakávanie (legitimate expectation, der Vertrauenschutz), ktoré je užšou kategóriou ako právna istota. Štát, aj keď nekoná retroaktívne alebo nezasiahne do nadobudnutých práv, môže vertikálnym mocenským zásahom, napríklad náhlou, resp. neočakávanou zmenou pravidiel, na ktoré sa adresáti právnych noriem spoliehali, porušiť princíp právneho štátu“. „Ide o jeden z množstva konkrétnych výrazov princípu materiálneho právneho štátu, v ktorom sú všetci nositelia verejnej moci vrátane parlamentu podriadení ústave a jej princípom. Ústavný súd ako orgán ochrany ústavnosti je povinný rešpektovať rámec právneho štátu, v ktorom je okrem iného garantovaná právna istota vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, a tiež trvácnosť a stabilita právnych noriem, a je zakázaná svojvôľa v činnosti orgánov verejnej moci, parlament z toho nevynímajúc ”.
Inak povedané, parlament schválením návrhu poslanca NR SR Duchoňa, zrušením valorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2012, porušil Ústavu SR a právny poriadok SR, lebo svojvoľne porušil garantované právne istoty vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, čo konštatuje aj ÚS SR je neprípustná a zakázaná svojvôľa, ktorú si nesmie dovoliť ani parlament.
Obdobne, rovnaké protiústavné, protizákonné bolo aj zrušenie valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2012, ktorým boli na vlas rovnakým spôsobom ako u sudcov a prokurátorov porušené ich rovnaké ústavné práva. Boli porušené ústavné práva výsluhových dôchodcov aj tým, že na základe príslušných právnych predpisov (zákon 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 bol prijatý a zverejnený v zbierke zákonov ešte v roku 2011) boli od 1.1.2012 starobným dôchodcom, invalidným dôchodcom, vdovským, vdoveckým a sirotským dôchodcom valorizované dôchodky. Na druhej strane cez skutočnosť, že dňom 6.3.2012 boli splnené stanovené podmienky v § 68 ods. 1 zákona 328/2003 Z. z. k valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia, očakávaná valorizácia od 1.7.2012, dva dni pred jej vykonaním z dôvodu protiprávne prijatej novelizácii § 68 zákona 328/2002 Z. z. bola zrušená.
V súlade v tomto čase s platným ustanovením § 68 ods.1. zákona 328/2002 Z. z. všetky stanovené podmienky na vykonanie valorizácie výsluhových dôchodkov k 1.7.2012 boli splnené už 6.3.2012, to je 3 mesiace a 25 dní pred nadobudnutím účinnosti protiprávne novelizovaného § 68 zákona 328/2002 Z. z. schváleného v zákone 185/2012 Z. z. o zdravotnom poistení :
1.Vykázať priemerný medziročný rast spotrebiteľských cien v SR za rok 2011. Splnené Štatistickým úradom SR 13.1.2012.
2. Vykázať priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve SR za rok 2011. Splnené Štatistickým úradom SR 6.3.2012.

 

.Inak povedané, už 6.3.2012 jestvovali veci a vzťahy, právne dôvody ( čiže vykázaný priemerný medziročný rast spotrebiteľských cien v SR v roku 2011 a priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2011) na to, aby od 1.7.2012 boli o 3,05% valorizované dávky výsluh. zabezpečenia. Napríklad niektorí colníci pred 1.7.2012 už obdŕžali Rozhodnutie o valorizácii výsluhových dôchodkov o 3,05 %.
Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov Výbor NR SR pre financie a rozpočet 13.6.2012 prvý krát v histórii NR SR v úplnej tichosti, bez medzirezortného pripomienkového konania v rozpore so zákonom 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR, ako aj Legislatívnymi pravidlami vlády SR prepašoval do práve prerokovávanej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (v zákone 185/2012 Z. z.), aj skrytú novelu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorou dva dni pred realizáciou valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia k 1.7.2012 im odobral už do tejto doby zákonom priznanú valorizáciu výsluhových dôchodkov o 3,05 %.
Podľa jeho dôvodovej správy cieľom poslanca Duchoňa (Smer-SD), ktorý tento návrh predložil, bolo dosiahnuť, aby VD ex príslušníci silových rezortov nemali v roku 2012 vôbec valorizované dôchodky. Na jeho snahe by nebolo nič zlé, ak by to bol urobil v zmysle nášho právneho systému, bez porušenia právnych predpisov ( pritom Smer-SD ľuďom verejne sľuboval „sociálne istoty“).
Do očí bije najmä fakt, že zákon 185/2012 Z. z., ktorý v roku 2012 zrušil valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia podľa § 68 zákona 328/2002 Z. z. ktorý bol prijatý rozpore s ustanoveniami čl. 1 ods. 1, 2 a čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1,2, čl. 13 ods. 3, a čl. 39 ods. 1 Ústavy SR, v rozpore s ustanoveniami § 29, § 69 ods. 1, § 72 ods. 1, § 73 ods. 2 zákona 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR, v rozpore s ustanoveniami čl. 13 ods. 2, 6 a 7 Legislatívne pravidlá vlády SR, bez medzirezortného pripomienkového konania v skrátenom legislatívnom konaní až 20. júna 2012, účinnosť nadobudol 30. júna 2012. Týmto parlament svojvoľné porušil garantované právne istoty vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, na čo podľa predmetného nálezu ústavného súdu nemal žiadne zákonné, legitímne právo.

.
V čom sú porušené právne predpisy, platné právo.
1. Bola porušená Ústava SR čl. 1 ods. 1, 2 a čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1,2, čl. 13 ods. 3, a čl. 39 ods. 1, ako aj garantované právne istoty výsluhových dôchodcov, zásahom do ich materiálneho zabezpečenia, vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv ako aj legitímnych očakávaní z dôvodu, že 38 000 občanom SR poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia neboli v roku 2012 valorizované ich výsluhové dôchodky (oproti 1,5 milióna poberateľom dôchodkových dávok ktorí od 1.1.2012 mali valorizované svoje dôchodky), touto protiprávnou novelizáciou ustanovení § 68 zákona 328/2002 Z. z. boli poberatelia dávok výsluhového zabezpečenia poškodení, znevýhodnení, diskriminovaní aj pre svoje sociálne postavenie.

2. Stanovené podmienky na vykonanie valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia k 1.7.2012 v súlade ustanovením § 68 ods.1. zák.č.328/2002 Z. z. boli splnené už 6.3.2012, to je 3 mesiace a 25 dní pred nadobudnutím účinnosti zákona 185/2012 Z. z.

3. Zákon 185/2012 Z. z. dva dni pred vykonaním právoplatnej valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia k 1.7.201 podľa § 68 zákona 328/2002 Z. z. ju zrušil cez skutočnosť, že bol prijatý rozpore s ustanoveniami čl. 1 ods. 1, 2 a čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1,2, čl. 13 ods. 3, a čl. 39 ods. 1 Ústavy SR, v rozpore s ustanoveniami § 29, § 69 ods. 1, § 72 ods. 1, § 73 ods. 2 zákona 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR, v rozpore s ustanoveniami čl. 13 ods. 2, 6 a 7 Legislatívne pravidlá vlády SR bez medzirezortného pripomienkovania v skrátenom legislatívnom konaní, čím sú jednoznačne, nevyvrátiteľné naplnené znaky protiprávneho konania, retroaktivity a diskriminácie poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia.

4. Došlo k porušovaniu všeobecne uznávanej právnej zásady, že zákonne získané nároky sa spätne nemôžu odňať. Nálezy NS SR, PL. 16/06 2008, PL. 12/05, PL. 36/95, PL. 10/04 atď.

5. Kancelária prezidenta SR dňa 16.7.2012, č. 3758-2012-BA uviedla. V záujme ochrany občanov, vzhľadom k časovej tiesni a nevyhnutnosti účinnosti čl. I. až V. zákona 185/2012 Z. z. v súlade s ustanovením čl. 104 ústavy prezident SR podpísal celú novelu. Na druhej strane z dôvodu porušenia ústavy a zákonov v záujme ochrany 38 000 občanov poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia v súlade s čl. 104 ústavy nebol oprávnený podpísať čl. IV. Zákona 185/2012 Z. z. ak chcel splniť, dodržať svoj sľub.

6. Z uvedených dôvodov nevalorizovanie dávok výsluhového zabezpečenia k 1.7.2012 je v rozpore s ustanoveniami § 3 ods.1, § 6 ods. 2, zákona 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní.

.
V zákonom stanovenej dobe v roku 2012 výsluhoví dôchodcovia a Zväz vojakov SR podali asi 182 podnetov generálnemu prokurátorovi SR k protiústavnej nevalorizácii dávok výsluhového zabezpečenia k 1.7.2012 kde rovnako, ako predsedníčka Súdnej rady SR uvádzali, odvolávali sa rovnaké, obdobné dôvody a na nálezy ÚS SR. Ďalej navyše uvádzali aj porušenia ústavy, zákona 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR, Legislatívnych pravidiel vlády SR, , zákona 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní ktoré generálny prokurátor zamietol. Výsluhoví dôchodcovia rovnaké podnety zaslali aj prezidentovi SR a verejnej ochrankyni práv SR, ktoré zamietli.
Novelizovaním § 68 zákona 328/2002 Z. z. ods. 16 „Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú“. Touto novelizáciou NR SR nerovnaké podmienky valorizácie dôchodkových dávok a dávok výsluhového zabaezpečenia od 1. júla 2018 opäť zmenila na rovnaké, tým od 1.7.2018 odstráni túto diskrimináciu. Týmto defacto, nepriamo uznala protiprávne vykonanú legislatívnu zmenu v § 68 ods. 1 -7, ods. 13 v zákona 328/2002 Z. z. v roku 2012 ktorou rovnaké podmienky valorizácie dôchodkových dávok a dávok výsluhového zabezpečenia zmenila na nerovnaké, za účelovú, protiprávnu a diskriminačnú. Vo veci protiprávnej nevalorizácii dávok výsluhového zabezpečenia od roku 2012 Zväz vojakov SR, dvaja výsluhoví dôchodcovia vojaci, traja policajti, colníci, možno aj ďalší, na súdoch vedú súdne spory ktoré do dnešného dňa neboli právoplatne ukončené. Po vyčerpaní právnych možností na súdoch v SR k odstráneniu tejto diskriminácie obrátia sa na Európsky súd pre ľudské práva.
Na základe preukázateľného porušenia ústavy, právnych predpisov, nálezov ÚS SR žiadam vykonať všetky legálne možné, potrebné právne kroky k odstráneniu neoprávneného nevalorizovania dávok výsluhového zabezpečenia k 1.7.2012. Zároveň žiadam rovnako ako sudcom a prokurátorom aj poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia nahradiť vzniknutú finančnú stratu.

Súvisiace články:

https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/nevalorizacia-objasnenie-diskriminacie/

.
Spracoval: pplk. v. v. Dr. Milan Kolen

.

VZOR SŤAŽNOSTI, PODNETU K NEVALORIZÁCII VÝSLUHOVÝCH DOCHODKOV.

.
Prosím čo najviac ľudí ktorí majú svoju emailovú adresu, aby podľa tohto vzoru s možnými úpravami zasielali Sťažnosti, podnety uvedeným osobám ako aj poslancom NR SR. Som presvedčený, že spolu vytvoríme dostatočný tlak, aby aj na základe týchto aktivít postupne došlo k odstráneniu diskriminácie nevolarozovania VD v roku 2012. Je nanajvýš vhodné o týchto skutočnostiach informovať aj médiá. Týmto žiadam VD Vašich príbuzných a známych o odoslanie VZORU SŤAŽNOSTI na všetky uvedené emailové adresy.
Podľa toho komu píšete napíšte prosím, jeho oslovenie, ako aj jeho emailovú adresu. Pri posielaní sťažnosti poslancom NR SR ich posielajte po politických stranách naraz, najviac dvadsiatym. Zároveň vyzývam všetky občianske združenia v OS SR, APVV k napísaniu svojich sťažností podnetov bez poslancov NR SR, ale aj predsedom Výborov NR SR pre obranu a bezpečnosť, pre sociálne veci a predsedovi Ústavnoprávnemu výboru NR SR.

.
V Z O R

Vážený pán prezident SR, Vážený pán predseda vlády SR, Vážený pán predseda NR SR, Vážený pán generálny prokurátor SR, Vážená pani verejná ochrankyňa práv, Vážená páni predsedníčka ÚS SR, Vážený pán predseda NS SR, Vážená pani predsedníčka Súdnej rady SR, Vážený pán minister obrany SR, Vážený pán minister vnútra SR, Vážená pani poslankyňa, poslanec NR SR,

vláda Mikuláša Dzurindu, vláda Ivety Radičovej, vláda Róberta Fica z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov zmrazila platy sudcom a prokurátorom. Ústavný súd SR vo všetkých týchto prípadoch rozhodol, že bola porušená Ústava SR, boli svojvoľne porušené garantované právne istoty vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, čo je neprípustná a zakázaná svojvôľa, ktorú si nesmie dovoliť ani parlament. Štát bol a bude povinný sudcom a prokurátorom nahradiť vzniknuté škody.

Obdobne, rovnaké protiústavné, protizákonné bolo aj zrušenie valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2012, ktorým boli na vlas rovnakým spôsobom ako u sudcov a prokurátorov porušené rovnaké ústavné práva VD aj tým, že na základe príslušných právnych predpisov neboli valorizované dávky výsluhového zabezpečenia. Dňom 6.3.2012, to je 3 mesiace a 25 dní boli splnené stanovené podmienky v § 68 ods. 1 zákona 328/2003 Z. z. k valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia. Očakávaná valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia o 3,05 % od 1.7.2012 dva dni pred jej vykonaním z dôvodu protiprávne prijatej novelizácii § 68 zákona 328/2002 Z. z. bola zrušená.

.
V roku 2012 VD a Zväz vojakov SR podali asi 182 podnetov generálnemu prokurátorovi SR k protiústavnej nevalorizácii VD kde rovnako, ako predsedníčka Súdnej rady SR uvádzali, odvolávali sa rovnaké, obdobné dôvody a na nálezy ÚS SR, uvádzali sa aj porušenia ústavy, zákona 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR, Legislatívnych pravidiel vlády SR, , zákona 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní ktoré generálny prokurátor zamietol. Rovnaké podnety zaslali aj prezidentovi SR a verejnej ochrankyni práv SR, ktoré zamietli.

Novelizovaním § 68 zákona 328/2002 Z. z. ods. 16 NR SR od 1. 7.2018 nerovnaké podmienky valorizácie dôchodkových dávok a dávok výsluhového zabezpečenia znovu opäť zmenila na rovnaké. Týmto defacto, nepriamo uznala protiprávne vykonanú diskriminačnú legislatívnu zmenu v § 68 ods. 1 -7, ods. 13 v zákona 328/2002 Z. z. Vo veci protiprávnej nevalorizácii VD od roku 2012 občania na súdoch vedú súdne spory, ktoré do dnešného dňa neboli právoplatne ukončené.

Na základe preukázateľného porušenia ústavy, právnych predpisov, nálezov ÚS SR žiadam vykonať všetky legálne možné, potrebné právne kroky k odstráneniu neoprávneného nevalorizovania dávok výsluhového zabezpečenia. Rovnako ako sudcom a prokurátorom žiadam aj poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia nahradiť vzniknutú finančnú stratu. Po vyčerpaní právnych možností v SR k odstráneniu tejto diskriminácie obrátime sa na Európsky súd pre ľudské práva.

meno a priezvisko

Spracoval: pplk v.v. Dr. Milan Kolen

.

Tu sú e-mailové adresy poslancov NR SR:

Emailove adresy poslancov

 

 

Ako sme obhajovali naše sociálne práva v minulých rokoch:

2012-snaha o zdanenie VD

2012-snaha o zdanenie VD.pdf

Odpoveď GP SR v marci 2016:

Odpoved GP SR(1Kerestesi)    marec 2016

Odpoved GP na nevalorizaciu VD 2012(Kolen)  marec 2016