Categories
Kolen: Vzor sťažnosti k nevalorizácii VD
10. decembra 2015 Sociálna oblasť

.
…….Druhá vláda Mikuláša Dzurindu zrušila 13. a 14. platy sudcom a prokurátorom. Vláda Ivety Radičovej v roku 2011 z dôvodu šetrenia zmrazila platy sudcom a prokurátorom. V obidvoch týchto veciach Ústavný súd SR (ďalej len ÚS SR) rozhodol, že to bolo protiústavné a štát bol povinný nahradiť vzniknuté škody. Vláda Róberta Fica pre rok 2015 zmrazila, nevalorizovala platy sudcom a prokurátorom, proti ktorému podala sťažnosť, podnet predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková. V tejto súvislosti poukázala aj na skutočnosť, že zásah do materiálneho zabezpečenia sudcov garantovaného zákonom nesmie byť výrazom svojvôle zákonodarcu, ale musí vychádzať zo zásady proporcionality a musí byť odôvodnený výnimočnými okolnosťami, napríklad zlou finančnou situáciou štátu. Podľa nálezu ÚS SR zo dňa 25.11.2015 zmrazenia platov sudcov pre rok 2015 bolo protiústavné a štát bude povinný vyplatiť, nahradiť vzniknuté škody.
Obdobným spôsobom ako u sudcov a prokurátorov k 1.7.2012 neboli valorizované výsluhové dôchodky podľa § 68 zákona 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Cieľom tejto protiprávnej diskriminačnej novelizácie zákona 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov zákonom 185/2012 Z. z. o zdravotnom poistení bolo len na úkor poberateľov výsluhových dôchodkov získavať finančné prostriedky pre štát. Tie isté, rovnaké, obdobné skutočnosti ako vo svojej sťažnosti, podaní na ÚS SR uviedla predsedníčka Súdnej rady asi v 182 podnetoch generálnemu prokurátorovi SR takisto, uviedli výsluhoví dôchodcovia ako aj Zväz vojakov SR, odvolávali sa rovnaké dôvody, na nálezy ÚS SR, ktoré generálny prokurátor zamietol. Rovnaké podnety výsluhoví dôchodcovia zaslali aj prezidentovi SR a verejnej obhajkyni práv SR, ktoré zamietli.
Napríklad výsluhoví dôchodcovia sa odvolávali na nálezy ÚS SR, PL. ÚS 16/06 3/2008 VALORIZÁCIA DÁVOK SOCIÁLNEHO POISTENIA A ČL. 39 ODS. 1 ÚSTAVY. ÚS SR už taktiež vyslovil (PL.ÚS 12/05), že „v súlade s tendenciami príznačnými pre modernú európsku konštitucionalistiku podlieha z hľadiska princípu právnej istoty ochrane aj tzv. legitímne očakávanie (legitimate expectation, der Vertrauenschutz), ktoré je užšou kategóriou ako právna istota. Štát, aj keď nekoná retroaktívne alebo nezasiahne do nadobudnutých práv, môže vertikálnym mocenským zásahom, napríklad náhlou, resp. neočakávanou zmenou pravidiel, na ktoré sa adresáti právnych noriem spoliehali, porušiť princíp právneho štátu“. „Ide o jeden z množstva konkrétnych výrazov princípu materiálneho právneho štátu, v ktorom sú všetci nositelia verejnej moci vrátane parlamentu podriadení ústave a jej princípom. Ústavný súd ako orgán ochrany ústavnosti je povinný rešpektovať rámec právneho štátu, v ktorom je okrem iného garantovaná právna istota vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, a tiež trvácnosť a stabilita právnych noriem, a je zakázaná svojvôľa v činnosti orgánov verejnej moci, parlament z toho nevynímajúc ”.
Inak povedané, parlament schválením návrhu poslanca NR SR Duchoňa, zrušením valorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2012, porušil Ústavu SR a právny poriadok SR, lebo svojvoľne porušil garantované právne istoty vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, čo konštatuje aj ÚS SR je neprípustná a zakázaná svojvôľa, ktorú si nesmie dovoliť ani parlament.
Obdobne, rovnaké protiústavné, protizákonné bolo aj zrušenie valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2012, ktorým boli na vlas rovnakým spôsobom ako u sudcov a prokurátorov porušené ich rovnaké ústavné práva. Boli porušené ústavné práva výsluhových dôchodcov aj tým, že na základe príslušných právnych predpisov (zákon 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 bol prijatý a zverejnený v zbierke zákonov ešte v roku 2011) boli od 1.1.2012 starobným dôchodcom, invalidným dôchodcom, vdovským, vdoveckým a sirotským dôchodcom valorizované dôchodky. Na druhej strane cez skutočnosť, že dňom 6.3.2012 boli splnené stanovené podmienky v § 68 ods. 1 zákona 328/2003 Z. z. k valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia, očakávaná valorizácia od 1.7.2012, dva dni pred jej vykonaním z dôvodu protiprávne prijatej novelizácii § 68 zákona 328/2002 Z. z. bola zrušená.
V súlade v tomto čase s platným ustanovením § 68 ods.1. zákona 328/2002 Z. z. všetky stanovené podmienky na vykonanie valorizácie výsluhových dôchodkov k 1.7.2012 boli splnené už 6.3.2012, to je 3 mesiace a 25 dní pred nadobudnutím účinnosti protiprávne novelizovaného § 68 zákona 328/2002 Z. z. schváleného v zákone 185/2012 Z. z. o zdravotnom poistení :
1.Vykázať priemerný medziročný rast spotrebiteľských cien v SR za rok 2011. Splnené Štatistickým úradom SR 13.1.2012.
2. Vykázať priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve SR za rok 2011. Splnené Štatistickým úradom SR 6.3.2012.

 

.Inak povedané, už 6.3.2012 jestvovali veci a vzťahy, právne dôvody ( čiže vykázaný priemerný medziročný rast spotrebiteľských cien v SR v roku 2011 a priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2011) na to, aby od 1.7.2012 boli o 3,05% valorizované dávky výsluh. zabezpečenia. Napríklad niektorí colníci pred 1.7.2012 už obdŕžali Rozhodnutie o valorizácii výsluhových dôchodkov o 3,05 %.
Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov Výbor NR SR pre financie a rozpočet 13.6.2012 prvý krát v histórii NR SR v úplnej tichosti, bez medzirezortného pripomienkového konania v rozpore so zákonom 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR, ako aj Legislatívnymi pravidlami vlády SR prepašoval do práve prerokovávanej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (v zákone 185/2012 Z. z.), aj skrytú novelu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorou dva dni pred realizáciou valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia k 1.7.2012 im odobral už do tejto doby zákonom priznanú valorizáciu výsluhových dôchodkov o 3,05 %.
Podľa jeho dôvodovej správy cieľom poslanca Duchoňa (Smer-SD), ktorý tento návrh predložil, bolo dosiahnuť, aby VD ex príslušníci silových rezortov nemali v roku 2012 vôbec valorizované dôchodky. Na jeho snahe by nebolo nič zlé, ak by to bol urobil v zmysle nášho právneho systému, bez porušenia právnych predpisov ( pritom Smer-SD ľuďom verejne sľuboval „sociálne istoty“).
Do očí bije najmä fakt, že zákon 185/2012 Z. z., ktorý v roku 2012 zrušil valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia podľa § 68 zákona 328/2002 Z. z. ktorý bol prijatý rozpore s ustanoveniami čl. 1 ods. 1, 2 a čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1,2, čl. 13 ods. 3, a čl. 39 ods. 1 Ústavy SR, v rozpore s ustanoveniami § 29, § 69 ods. 1, § 72 ods. 1, § 73 ods. 2 zákona 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR, v rozpore s ustanoveniami čl. 13 ods. 2, 6 a 7 Legislatívne pravidlá vlády SR, bez medzirezortného pripomienkového konania v skrátenom legislatívnom konaní až 20. júna 2012, účinnosť nadobudol 30. júna 2012. Týmto parlament svojvoľné porušil garantované právne istoty vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, na čo podľa predmetného nálezu ústavného súdu nemal žiadne zákonné, legitímne právo.

.
V čom sú porušené právne predpisy, platné právo.
1. Bola porušená Ústava SR čl. 1 ods. 1, 2 a čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1,2, čl. 13 ods. 3, a čl. 39 ods. 1, ako aj garantované právne istoty výsluhových dôchodcov, zásahom do ich materiálneho zabezpečenia, vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv ako aj legitímnych očakávaní z dôvodu, že 38 000 občanom SR poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia neboli v roku 2012 valorizované ich výsluhové dôchodky (oproti 1,5 milióna poberateľom dôchodkových dávok ktorí od 1.1.2012 mali valorizované svoje dôchodky), touto protiprávnou novelizáciou ustanovení § 68 zákona 328/2002 Z. z. boli poberatelia dávok výsluhového zabezpečenia poškodení, znevýhodnení, diskriminovaní aj pre svoje sociálne postavenie.

2. Stanovené podmienky na vykonanie valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia k 1.7.2012 v súlade ustanovením § 68 ods.1. zák.č.328/2002 Z. z. boli splnené už 6.3.2012, to je 3 mesiace a 25 dní pred nadobudnutím účinnosti zákona 185/2012 Z. z.

3. Zákon 185/2012 Z. z. dva dni pred vykonaním právoplatnej valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia k 1.7.201 podľa § 68 zákona 328/2002 Z. z. ju zrušil cez skutočnosť, že bol prijatý rozpore s ustanoveniami čl. 1 ods. 1, 2 a čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1,2, čl. 13 ods. 3, a čl. 39 ods. 1 Ústavy SR, v rozpore s ustanoveniami § 29, § 69 ods. 1, § 72 ods. 1, § 73 ods. 2 zákona 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR, v rozpore s ustanoveniami čl. 13 ods. 2, 6 a 7 Legislatívne pravidlá vlády SR bez medzirezortného pripomienkovania v skrátenom legislatívnom konaní, čím sú jednoznačne, nevyvrátiteľné naplnené znaky protiprávneho konania, retroaktivity a diskriminácie poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia.

4. Došlo k porušovaniu všeobecne uznávanej právnej zásady, že zákonne získané nároky sa spätne nemôžu odňať. Nálezy NS SR, PL. 16/06 2008, PL. 12/05, PL. 36/95, PL. 10/04 atď.

5. Kancelária prezidenta SR dňa 16.7.2012, č. 3758-2012-BA uviedla. V záujme ochrany občanov, vzhľadom k časovej tiesni a nevyhnutnosti účinnosti čl. I. až V. zákona 185/2012 Z. z. v súlade s ustanovením čl. 104 ústavy prezident SR podpísal celú novelu. Na druhej strane z dôvodu porušenia ústavy a zákonov v záujme ochrany 38 000 občanov poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia v súlade s čl. 104 ústavy nebol oprávnený podpísať čl. IV. Zákona 185/2012 Z. z. ak chcel splniť, dodržať svoj sľub.

6. Z uvedených dôvodov nevalorizovanie dávok výsluhového zabezpečenia k 1.7.2012 je v rozpore s ustanoveniami § 3 ods.1, § 6 ods. 2, zákona 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní.

.
V zákonom stanovenej dobe v roku 2012 výsluhoví dôchodcovia a Zväz vojakov SR podali asi 182 podnetov generálnemu prokurátorovi SR k protiústavnej nevalorizácii dávok výsluhového zabezpečenia k 1.7.2012 kde rovnako, ako predsedníčka Súdnej rady SR uvádzali, odvolávali sa rovnaké, obdobné dôvody a na nálezy ÚS SR. Ďalej navyše uvádzali aj porušenia ústavy, zákona 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR, Legislatívnych pravidiel vlády SR, , zákona 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní ktoré generálny prokurátor zamietol. Výsluhoví dôchodcovia rovnaké podnety zaslali aj prezidentovi SR a verejnej ochrankyni práv SR, ktoré zamietli.
Novelizovaním § 68 zákona 328/2002 Z. z. ods. 16 „Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú“. Touto novelizáciou NR SR nerovnaké podmienky valorizácie dôchodkových dávok a dávok výsluhového zabaezpečenia od 1. júla 2018 opäť zmenila na rovnaké, tým od 1.7.2018 odstráni túto diskrimináciu. Týmto defacto, nepriamo uznala protiprávne vykonanú legislatívnu zmenu v § 68 ods. 1 -7, ods. 13 v zákona 328/2002 Z. z. v roku 2012 ktorou rovnaké podmienky valorizácie dôchodkových dávok a dávok výsluhového zabezpečenia zmenila na nerovnaké, za účelovú, protiprávnu a diskriminačnú. Vo veci protiprávnej nevalorizácii dávok výsluhového zabezpečenia od roku 2012 Zväz vojakov SR, dvaja výsluhoví dôchodcovia vojaci, traja policajti, colníci, možno aj ďalší, na súdoch vedú súdne spory ktoré do dnešného dňa neboli právoplatne ukončené. Po vyčerpaní právnych možností na súdoch v SR k odstráneniu tejto diskriminácie obrátia sa na Európsky súd pre ľudské práva.
Na základe preukázateľného porušenia ústavy, právnych predpisov, nálezov ÚS SR žiadam vykonať všetky legálne možné, potrebné právne kroky k odstráneniu neoprávneného nevalorizovania dávok výsluhového zabezpečenia k 1.7.2012. Zároveň žiadam rovnako ako sudcom a prokurátorom aj poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia nahradiť vzniknutú finančnú stratu.

Súvisiace články:

https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/nevalorizacia-objasnenie-diskriminacie/

.
Spracoval: pplk. v. v. Dr. Milan Kolen

.

VZOR SŤAŽNOSTI, PODNETU K NEVALORIZÁCII VÝSLUHOVÝCH DOCHODKOV.

.
Prosím čo najviac ľudí ktorí majú svoju emailovú adresu, aby podľa tohto vzoru s možnými úpravami zasielali Sťažnosti, podnety uvedeným osobám ako aj poslancom NR SR. Som presvedčený, že spolu vytvoríme dostatočný tlak, aby aj na základe týchto aktivít postupne došlo k odstráneniu diskriminácie nevolarozovania VD v roku 2012. Je nanajvýš vhodné o týchto skutočnostiach informovať aj médiá. Týmto žiadam VD Vašich príbuzných a známych o odoslanie VZORU SŤAŽNOSTI na všetky uvedené emailové adresy.
Podľa toho komu píšete napíšte prosím, jeho oslovenie, ako aj jeho emailovú adresu. Pri posielaní sťažnosti poslancom NR SR ich posielajte po politických stranách naraz, najviac dvadsiatym. Zároveň vyzývam všetky občianske združenia v OS SR, APVV k napísaniu svojich sťažností podnetov bez poslancov NR SR, ale aj predsedom Výborov NR SR pre obranu a bezpečnosť, pre sociálne veci a predsedovi Ústavnoprávnemu výboru NR SR.

.
V Z O R

Vážený pán prezident SR, Vážený pán predseda vlády SR, Vážený pán predseda NR SR, Vážený pán generálny prokurátor SR, Vážená pani verejná ochrankyňa práv, Vážená páni predsedníčka ÚS SR, Vážený pán predseda NS SR, Vážená pani predsedníčka Súdnej rady SR, Vážený pán minister obrany SR, Vážený pán minister vnútra SR, Vážená pani poslankyňa, poslanec NR SR,

vláda Mikuláša Dzurindu, vláda Ivety Radičovej, vláda Róberta Fica z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov zmrazila platy sudcom a prokurátorom. Ústavný súd SR vo všetkých týchto prípadoch rozhodol, že bola porušená Ústava SR, boli svojvoľne porušené garantované právne istoty vrátane ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní, čo je neprípustná a zakázaná svojvôľa, ktorú si nesmie dovoliť ani parlament. Štát bol a bude povinný sudcom a prokurátorom nahradiť vzniknuté škody.

Obdobne, rovnaké protiústavné, protizákonné bolo aj zrušenie valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2012, ktorým boli na vlas rovnakým spôsobom ako u sudcov a prokurátorov porušené rovnaké ústavné práva VD aj tým, že na základe príslušných právnych predpisov neboli valorizované dávky výsluhového zabezpečenia. Dňom 6.3.2012, to je 3 mesiace a 25 dní boli splnené stanovené podmienky v § 68 ods. 1 zákona 328/2003 Z. z. k valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia. Očakávaná valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia o 3,05 % od 1.7.2012 dva dni pred jej vykonaním z dôvodu protiprávne prijatej novelizácii § 68 zákona 328/2002 Z. z. bola zrušená.

.
V roku 2012 VD a Zväz vojakov SR podali asi 182 podnetov generálnemu prokurátorovi SR k protiústavnej nevalorizácii VD kde rovnako, ako predsedníčka Súdnej rady SR uvádzali, odvolávali sa rovnaké, obdobné dôvody a na nálezy ÚS SR, uvádzali sa aj porušenia ústavy, zákona 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR, Legislatívnych pravidiel vlády SR, , zákona 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní ktoré generálny prokurátor zamietol. Rovnaké podnety zaslali aj prezidentovi SR a verejnej ochrankyni práv SR, ktoré zamietli.

Novelizovaním § 68 zákona 328/2002 Z. z. ods. 16 NR SR od 1. 7.2018 nerovnaké podmienky valorizácie dôchodkových dávok a dávok výsluhového zabezpečenia znovu opäť zmenila na rovnaké. Týmto defacto, nepriamo uznala protiprávne vykonanú diskriminačnú legislatívnu zmenu v § 68 ods. 1 -7, ods. 13 v zákona 328/2002 Z. z. Vo veci protiprávnej nevalorizácii VD od roku 2012 občania na súdoch vedú súdne spory, ktoré do dnešného dňa neboli právoplatne ukončené.

Na základe preukázateľného porušenia ústavy, právnych predpisov, nálezov ÚS SR žiadam vykonať všetky legálne možné, potrebné právne kroky k odstráneniu neoprávneného nevalorizovania dávok výsluhového zabezpečenia. Rovnako ako sudcom a prokurátorom žiadam aj poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia nahradiť vzniknutú finančnú stratu. Po vyčerpaní právnych možností v SR k odstráneniu tejto diskriminácie obrátime sa na Európsky súd pre ľudské práva.

meno a priezvisko

Spracoval: pplk v.v. Dr. Milan Kolen

.

Tu sú e-mailové adresy poslancov NR SR:

Emailove adresy poslancov

 

 

Ako sme obhajovali naše sociálne práva v minulých rokoch:

2012-snaha o zdanenie VD

2012-snaha o zdanenie VD.pdf

Odpoveď GP SR v marci 2016:

Odpoved GP SR(1Kerestesi)    marec 2016

Odpoved GP na nevalorizaciu VD 2012(Kolen)  marec 2016

 

80 komentárov
 1. Z NÁLEZ-u Ústavného súdu Slovenskej republiky -- http://merit.slv.cz/PL.US16/06,forced2012535 -- som ešte vybral z bodu III.
  Analýza a závery
  “V dôsledku posunu v nazeraní na ústavné princípy nastal posun aj v smere od formálneho chápania právneho štátu k jeho materiálnemu chápaniu, ku ktorému sa ústavný súd svojou judikatúrou zreteľne prihlásil. Pri formálnom chápaní právneho štátu sa ústavné princípy uplatňujú v limitoch ústavných textov aplikovaných na základe gramatických a formálnologických metód identifikujúcich obsah právnych predpisov. Takýto prístup znamená, že ak ústavný text napr. výslovne neustanovuje, že určité nároky sú neodňateľné, t. j. sú zaručené akoby „len“ zákonnými zárukami, možno potom „legalizovať“ akékoľvek zásahy štátu. Materiálne chápanie právneho štátu takýto prístup vylučuje. Ústavný súd preskúmal napadnuté zákony z hľadiska ich súladu s označenými článkami ústavy v intenciách materiálneho chápania právneho štátu.
  Prísne kritéria pri uplatňovaní princípu právneho štátu musia platiť pre obsah právnych predpisov, t. j. predovšetkým tých, ktoré zasahujú do osobitne citlivých oblastí, akou je aj sociálny status fyzických osôb -- dôchodcov s dopadom na zabezpečenie podmienok na ich dôstojný život. Zabezpečenie dôchodcov sa realizuje predovšetkým prostredníctvom dôchodkových dávok..atď.,…viac v link-u.

 2. Ešte sa ospravedlňujem, pozabudol som k predchádzajúcemu linku -- článku “Základné princípy legislatívy” uviesť autora.Aspoň dodatočne:
  Autor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. právnička, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
  Z príspevku (linku) autorky:
  “Dôležitosť jednotnej legislatívnej techniky a jednotného spôsobu uplatňovania jej pravidiel z hľadiska úrovne právnych predpisov deklaroval aj Ústavný súd SR, ktorý vo svojom náleze PL. ÚS 126/07 uviedol: „Aj keď legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov nemajú všeobecnú záväznosť, t. j. nie sú právnym predpisom, obsahujú relevantné základy legislatívnej a legislatívno-technickej kultúry právotvorby garantujúcej (zabezpečujúcej) určitú systematickú a systémovú formálno-právnu jednotnosť a konzistentnosť nášho právneho poriadku.“
  Možno celý príspevok (link) je dostatočne inšpirujúci pre kompetentných, či poslancov NR SR k ich Rokovaciemu poriadku vzhľadom aj do budúcnosti.Ďakujem.

 3. K príspevkom Milan Kolen PP napísal: 30. marca 2016 o 16:10, Ing.Eduard Kereszteši napísal: 30. marca 2016 o 19:44, Miro Palfi napísal: 30. marca 2016 o 21:19 a NÁLEZ-u Ústavného súdu SR — PL. ÚS 126/07, uvedeného v linku http://www.epi.sk/odborny-clanok/zakladne-principy-legislativy.htm.
  NÁLEZ Ústavného súdu -- PL. ÚS 126/07 síce nemám naštudovaný-ako neodborník (slabší laik), ale až veci vezmeme chronologickou postupnosťou, aj logicky-lopatistický, tak aj keď Generálna Prokuratúra v odpovedi na nevalorizáciu VD 2012 uviedla, že je všetko v “poriadku” až na 3. PRINCÍP ZÁKAZU TZV. „PRÍLEPKOV“ (NOVELIZÁCIÍ NESÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV V RÁMCI ĎALŠÍCH NOVELIZAČNÝCH ČLÁNKOV)..(v linku).., v podstate poslanec NR SR Duchoň (Smer-SD), ktorý tento návrh predložil na Výbor pre financie a rozpočet 13.6.2012 a v úplnej tichosti prepašoval do práve prerokovávanej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (Zdravotnícky výbor NR SR) aj skrytú novelu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov..týmto počinom POTVRDIL, že ide o PRÍLEPOK.
  No a až si vezmeme ČASOVÚ následnosť spomínaných úkonov, tak Nález ÚS SR -- PL. ÚS 126/07 bol v roku 2007?..a Prílepok poslanca NR SR Duchoňa AŽ v roku 2012..Výsledok mi vyšiel, že tým pádom Duchoňov Prílepok je protiústavný a postavený PROTI vyššie uvedenému Nálezu ÚS SR?..Len logický-laický vzaté, celá Duchoňovo-Rašiho novelizácia Zákona 328/2002 Z.z. a § 68 v roku 2012 by bola v rozpore a protiústavná k Nálezu ÚS SR -- PL. ÚS 126/07..keďže ako konštatovala v odpovedi aj GP SR, práve tento Prílepok je NEŽIADÚCI ale “zdá sa”, že dokonca už aj ošetrený Ústavným súdom Slovenskej republiky v roku 2007 v prospech výsluhových dôchodcov..Či sa mýlim?

 4. Kvôli prehľadnosti od príspevku Milan Kolen PP napísal: 26. februára 2016 o 10:14
  “Na moju sťažnosť k nevalorizácii VD v roku 2016 som dostal odpoveď od predsedníčky Ústavného súdu SR, že nespĺňa náležitosti kvalifikovaného návrhu. V prípade, že ústavnému súdu bude doručený kvalifikovaný návrh na začatie konania (sťažnosť), ústavný súd sa predmetom sťažnosti bude zaoberať. To znamená, že ju za mňa musí podať advokát”.
  Z príspevkov 30. marca 2016 o 21:10
  “Dôležitosť jednotnej legislatívnej techniky a jednotného spôsobu uplatňovania jej pravidiel z hľadiska úrovne právnych predpisov deklaroval aj Ústavný súd SR, ktorý vo svojom náleze PL. ÚS 126/07 uviedol: „Aj keď legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov nemajú všeobecnú záväznosť, t. j. nie sú právnym predpisom, obsahujú relevantné základy legislatívnej a legislatívno-technickej kultúry právotvorby garantujúcej (zabezpečujúcej) určitú systematickú a systémovú formálno-právnu jednotnosť a konzistentnosť nášho právneho poriadku.“
  NÁLEZ Ústavného súdu SR -- PL. ÚS 126/07..
  by sa potom (aspoň podľa mňa) mal týkať tiež NIE ŽIADÚCICH PRÍLEPKOV v príspevku 30. marca 2016 o 21:19..3. PRINCÍP ZÁKAZU TZV. „PRÍLEPKOV“ (NOVELIZÁCIÍ NESÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV V RÁMCI ĎALŠÍCH NOVELIZAČNÝCH ČLÁNKOV)..
  ešte opätovne link (kde je spomínaný) Nález -- PL ÚS 126/07, k Nežiadúcim prílepkom a príspevkom Dr. Milana Kolena a Ing.Eduarda Keresztešiho ohľadom odpovedí z Generálnej prokuratúry
  http://www.epi.sk/odborny-clanok/zakladne-principy-legislativy.htm..(vľavo ide rozkliknúť).Myslel som to v zmysle, či by sa Nález -- PL. ÚS 126/07 -- nedal využiť napr. pri súdnych sporoch, ktoré už prebiehajú, poprípade ako spomína aj Dr. Milan Kolen.(v úvode príspevku).Len je to najskôr pre odborníkov-právnikov.

 5. No a keďže je to tak, tak po lopate, rep. na šufli, to v konenečnom dôsledku vychádza tak:
  1. fáza prípravná: Plán je dobrý, všetci vedia všetko- vpred!!!
  2. fáza vykonavácia: Nikto nič nevie, ale ide a na vec- hurá!!!
  3. fáza výledok: Dajak to všetko dopadne, hoci nikto nič nevie- chuj s tým ???
  4. fáza dôledok: Odmena nezučastnených na akcii, pochvala vinníkov aj keď veci nedopadli tak jak mali a potrestanie nevinných, nech robili čo mohli, aby veci dopadli tak jak dopadnť podľa plánu mali, teda opačne.- slúžim repubike!!!

 6. K predošlému príspevku Ing.Eduard Kereszteši napísal: 30. marca 2016 o 19:44 som ešte vybral z predchádzajúceho linku:
  3. PRINCÍP ZÁKAZU TZV. „PRÍLEPKOV“ (NOVELIZÁCIÍ NESÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV V RÁMCI ĎALŠÍCH NOVELIZAČNÝCH ČLÁNKOV)
  S cieľom zabezpečiť transparentný a otvorený legislatívny proces súvisí aj princíp zákazu tzv. prílepkov. V praxi sa často stáva, že návrh zákona je v schvaľovacej etape na úrovni Národnej rady SR pozmeňujúcim návrhom doplnený o ďalší novelizačný článok, obsahom ktorého je novelizácia právneho predpisu, ktorá s právnou úpravou pôvodného návrhu zákona nijako nesúvisí. Ide o cielené urýchlenie legislatívneho procesu spočívajúce v obchádzaní základných princípov legitímneho priebehu tvorby právneho predpisu, bez možnosti verejnosti a nezriedka aj dotknutých rezortov verejnej správy vyjadriť sa k obsahu navrhovanej právnej úpravy.
  Takýto stav je nežiaduci, dalo by sa mu však predísť tak, že sa výslovne ustanovia obmedzenia vo vzťahu k dopĺňaniu novelizácií ďalších zákonov do návrhu zákona prerokúvaného na úrovni Národnej rady SR, a to v tom zmysle, že v priebehu rokovania o návrhu zákona na úrovni Národnej rady SR by bolo možné jeho obsah doplniť novelizáciou iného zákona len pri splnení podmienky, že ide o zmeny a doplnenia, ktoré obsahovo súvisia s prerokovávaným návrhom zákona.

 7. Zaujímavý link..k príspevku Ing.Eduarda Keresztešiho napísal: 30. marca 2016 o 19:44 -- (link je na konci príspevku)
  “Dúfajme, že podobné “prílepky” ktoré ako píše GP SR sú rozhodne nie žiadúce, sa v budúcnosti už nikdy nebudú realizovať !!!”
  .
  “Dôvodom, prečo dochádza k nepriamym novelizáciám, je snaha navrhovateľa upraviť celú problematiku, ktorú zamýšľa právne regulovať, v jednom právnom predpise. Pritom ale nerešpektuje skutočnosť, že predmetná problematika nie je len obsahom jedného zákona, ale dotýka sa viacerých právnych predpisov, ktoré však navrhovateľ v samostatnom článku súčasne nenovelizuje. Tak dochádza k situáciám, že jeden právny predpis nepriamo zmení iný právny predpis, čo v konečnom dôsledku môže vyvolať rozpornosť týchto právnych predpisov a je tak narušená právna istota ich adresátov”.
  “Dôležitosť jednotnej legislatívnej techniky a jednotného spôsobu uplatňovania jej pravidiel z hľadiska úrovne právnych predpisov deklaroval aj Ústavný súd SR, ktorý vo svojom náleze PL. ÚS 126/07 uviedol: „Aj keď legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov nemajú všeobecnú záväznosť, t. j. nie sú právnym predpisom, obsahujú relevantné základy legislatívnej a legislatívno-technickej kultúry právotvorby garantujúcej (zabezpečujúcej) určitú systematickú a systémovú formálno-právnu jednotnosť a konzistentnosť nášho právneho poriadku.“
  .
  Viac v linku..http://www.epi.sk/odborny-clanok/zakladne-principy-legislativy.htm

 8. No, Edo, kiež by to tak bolo. Zatiaľ, …zakapal pes za druhým hangárom…

 9. Ing.Eduard Kereszteši

  Pre upresnenie s odpovede GP SR, kde sa píše o tzv “prílepku”.

  Nepochybne treba akceptovať skutočnosť, že článok IV. zákona č. 185/2012 Z.z., týkajúci sa zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, skutočne spĺňa atribúty tzv “prílepku” zákona, lebo návrhom na doplnenie zákona č. 185/2012 Z.z. bola do poslaneckého návrhu v oblasti zdravotníctva pridružená zmena právnej úpravy v úplne inej oblasti spoločenských vzťahov ( zmena princípu valorizácie výsluhových dávok sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov ). Na druhej strane nemožno prehliadnuť, že takáto legislatívna prax je pomerne bežná, aj keď rozhodne nie žiadúca.

  Dúfajme,že podobné “prílepky” ktoré ako píše GP SR sú rozhodne nie žiadúce,sa v budúcnosti už nikdy nebudú realizovať !!!

 10. Tak už je na svete odoveď GP SR. Na 12 strane je odsek v ktorom nespochybňujú,že aktivita poslanca Duchoňa na zmenu valorizácie bolo síce “prílepkom” ale ináč je všetko v poriadku.

  https://www.bezpzlozky.eu/wp-content/uploads/2015/12/Odpoved-GP-SR1Kerestesi.pdf

 11. Dňa 9.12.2015 som generálnemu prokurátorovi zaslal Podnet, sťažnosť k nevalorizácii VD v roku 2012 ktorý z dôvodu nepotvrdenia prijatia som znovu 14. a 16.12.2015 zaslal na GP. Moja sťažnosť mala niekoľko strán s uvedením množstva podnetov. Na skoro všetky moje podnety som na 13 stranách dostal zamietavé odpovede. Podľa môjho vzoru zverejneného v mojom článku zasielali podnety generálnemu prokurátorovi aj ďalší VD. Cez skutočnosť, že nežiadali odpovede na ďalšie otázky od GP SR obdržali rovnakú, identickú písomnú odpoveď ktorú som dostal ja spolu s uvedením aj dátumov kedy som svoj podnet odoslal na GP (nezmenili ani dátum kedy daný zaslal svoj podnet). Dostali odpovede aj na podnety ktoré nepredložili. Zjednodušene povedané, všetci predkladatelia podnetov dostali od GP SR rovnakú odpoveď ale s rozdielnym číslom s uvedením svojho mena a priezviska. V ničom inom sa odpovede z GP SR nelíšia. Požiadal som webmajstra o zverejnenie odpovede z GP ako link pod základným článkom ktorý odporúčam tým čo vedú súdne spory o nevalorizácii VD v roku 2012 aby ich vhodne využili pri vedení súdnych sporov.
  https://www.bezpzlozky.eu/wp-content/uploads/2015/12/Odpoved-GP-na-nevalorizaciu-VD-2012Kolen.pdf

 12. Ešte jedna technická rada pre Milana Kolena:
  Doporučujem , aby sme nedali šancu zase nejakému úradnému šimľovi, tento dopis napísať trojmo, a kópiu č.2 a č.3 odoslať ministrom obrany a vnútra na vedomie. Neplatí na nás síce už NVP, ale keďže jak sa vraví, že istota je guľomet, tak si týmto krokom zbudujeme kruhovú obranu pred byrokratmi na UV, eventuélne aj na MO a MV.

 13. No, Milan, ale oni nám teraz, ani sami hádam nevedia jak, nahrali na smeč. Treba tú sťažnosť (žiadost) elektronický,alebo aspoň obyčajne podpísať a poslať poštou naspäť, ako prílohu k dopisu, že :”… na radu starého premiera, sme chýbajucí podpis doplnili a žiadame nového premiera o zjednanie nápravy… napriklad len tak, že sa zo zákona 328, v superrychlom konaní vyhodí nezmyselný prílepok exposlanca Duchoňa z roku 2012…” Snáď v tom dopise aj spomenuť, že to žiadame na základe 4-ročnej, intenzívnej, odbornej, aj laickej debaty 38 000 postarších voličov aj nevoličov…VD 🙂

 14. Dňa 9.12.2015 som poslal predsedovi vlády Sťažnosť, podnet k nevalorizácvii VD v roku 2012. Z dôvodu, že v zákonom stanovenej dobe som nedostal žiadnu odpoveď. Dňa 17.2.2016 som svoju žiadosť elektronicky bez elektronického podpisu zaslal ešte raz. Dnes som obdržal odpoveď, že odpovede som nedostal z dôvodu že tam nebol elektronický podpis, alebo som do piatich dní nezaslal podpísanú žiadosť aj poštou. Z tohto dôvodu v obidvoch prípadoch bola moja sťažnosť odložená. Aj takto sa dá vyhnúť odpovedi na sťažnosť. Uviedli, že mám na ministerstve vnútra alebo ministerstve obrany podať návrh na legislatívnu zmenu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

 15. Priatelia , to nie v Kysaku sa podávajú sťažnosti , ale na stanici v Ťahanovciach ,za piatou koľajou je Lampáreň. Na oddelení kde čistia knôty nás všetkých radi privítajú . K ochrankyni práv ,niekto to už tu písal , nemá určené termíny na odpovede. Takže pár mesiacov hore dole.

 16. Pre Mira Pršalu a Milana Kolena:
  Aj mne vtedy-pred časom, Miro, keď som sa Ťa snažil zastať, ohľadne spomínanej sťažnosti, odpovedala v tom samom zmysle, ako Tebe Milan, a taktiež s podobným časovým spozdením… Preto som si vytvoril názor, ktorý zmieňujem o dva komentáre nižšie.
  A k tej myšlienke-podať na ňu sťažnosť? Tam asi by sme ťahali za kratší koniec.Asi by nás odkázali na lampáreň do Kysaku. Ohľadne nevalorizacie 2012 mi vtedy pani vysvetlila, že všetko prebehlo podľa vtedy-a vlastne dodnes-platného zákona. O tom, že ten zákon bol tendenčne upravený zo dňa na deň Duchoňovým prílepkom, nepadlo z jej strany ani slovo-hoci som na to vtedy narážal…Zákon je platný a hotovo.
  V súčasnosti podoba čiste náhodná v inom rezorte: Čisĺákov zákon je platný a basta…čo na tom že len v ZA je na ulici 100 sestričiek . V PO, TT a inde už ani neviem koľko…

 17. Miroslav Pršala

  Podobne som dopadol v tejto veci aj ja, keď som sa jej pred časom sťažoval. Len by ma skutočne zaujímalo prečo ssa rozhodla neintervenovať Ústavný súd. Dr. Kolen by ju ako osoba znalá zákonov a majúca dostatok skúseností mal pritlačiť. Veď aj na ombudsmana sa dá niekde sťažovať, či nie?

 18. Pre Martina: Na nás dajak extra body nenazberá. Na asocialoch, cigánoch,bezdomovcoch, naopak-hej,až jej budú prekypovať… Možno, či jej nezabúdame občas poďakovať, uctiť,popochlebovať, abo dačo podobné….neviem.

 19. Zaujímalo by ma aj zdôvodnenie, prečo sa pani ochrankyňa práv rozhodla nehájiť naše práva (nie len strohé citovanie zákona). Alebo sa ťažko píše, že “dlabem na vás”? :wacko:

 20. Dnes som obdržal odpoveď na moju sťažnosť z 9.12.2016 k nevalorizácii VD v roku 2012 od verejnej ochrankyni práv. Ešte som nedostal odpoveď od predsedu vlády a od generálneho prokurátora. Z odpovedi citujem: “V zmysle ust. § 18 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv som sa rozhodla nevyužiť moje ústavné právo a neobrátiť sa na Ústavný súd s návrhom podľa čl. 125 ods. 1 písm a) ústavy”.

 21. Našiel som ešte ten link s krúžkami, tak spresňujem namiesto 400, je to v jednom prípade okolo 480, .. potom je to už v tisíckach krúžkov.
  Pozrite si neoficiálny prehľad mien 150 poslancov, ktorých si Slovensko zvolilo 5. marca do Národnej rady Slovenskej republiky. V prvom stĺpci je poradie na kandidátke, v druhom meno a v treťom počet preferenčných hlasov (krúžkov) po spočítaní 99,98% okrskov.
  http://spravy.pravda.sk/parlamentne-volby-2016/clanok/385796-pozrite-si-mena-150-poslancov-ktori-budu-sediet-v-parlamente/
  Zdroj: Pravda.sk |Deň: 06.03.2016, Čas: 08:00, aktualizované: 13:25

 22. K Emailovým adresám poslancov vyššie na stránke pribudli tiež po 5. marci 2016 noví poslanci (zatiaľ bez emailov).Niektorí sú naopak neaktuálni.Možno raz bude pre výsluhových dôchodcov nový menný zoznam poslancov pre orientáciu potrebný.(až nebudú z patu po riadnych parlamentných voľbách predčasné voľby -- uvidíme).
  Pre informáciu: ” Zoznam poslancov, ktorí sa v parlamentných voľbách v roku 2016 dostali do parlamentu”. (v linku nižšie.)
  http://www.aktuality.sk/clanok/319354/vysledky-volieb-2016-poslanci-zvoleni-do-parlamentu-podla-jednotlivych-stran/
  včera, 11:08 Domáce správy, zdroj:aktuality.sk
  Bolo uvádzané, že počet VD je približne 38 000 plus rodiny plus známy.Na zakrúžkovanie bolo za poslanca NR SR, za tú-ktorú konkrétnu stranu potrebných -- sme uvádzali približne 6 000 krúžkov podľa skúseností -- z minulých, predminulých parlamentných volieb.Až som po 5. marci 2016 nazrel do údajov-krúžkov po týchto voľbách, dalo mi to následovný zjednodušený obraz.Najmenej krúžkov na prekrúžkovanie tej-ktorej politickej strany stačilo približne v počte 400 -- čo ma prekvapilo, že stačilo tak málo.Až som prezrel krúžkovanie výsluhových dôchodcov, najväčší počet som našiel približne 1 500 krúžkov pri VD, pričom až som prezrel pri zvolených poslancov do NR SR, tak tých 1 500 krúžkov nestačilo..už som nenašiel link zo včera aj s krúžkami, tak som dal náhradný bez nich..ale malo by sa to dať pozrieť pre záujemcov aj na stránke štatistického úradu k voľbám.

 23. Pre upresnenie: pod veľkým množstvom rôznych advokátov som myslel: podporu advokátmi z centra právnej pomoci (tak nejako sa to volá), ale tá je najskôr iba pre prípady ktoré nemajú peniaze, alebo svojho advokáta -- ako BEZ poplatku pre advokáta.Aby nedošlo k nedorozumeniu, že som tým myslel: Dr. Kolen, JUDr. Ďurina, JUDr. Jánošík, Ing. Dubeň, JUDr. Cigánek, JUDr. Kotulič a tak pod.Ďakujem.:-)

 24. Tiež som nedostal odpoveď od Predsedu vlády SR.Vlastne dostal, ale spôsobom, ako keď sa človek poškriabe pravou rukou za ľavým uchom.Od Predsedu vlády SR email bol posunutý na Odbor sociálneho zabezpečenia MV SR, odkiaľ mi došla písomná odpoveď.Na stránku som neuvádzal, pretože obsah odpovede “zodpovedal” približne obsahovo odpovediam, ktoré už boli predtým uvádzané na stránke aj z iných inštitúcii.Je pravda, bol mi pri konci odpovede z Odboru sociálneho zabezpečenia doporučený do pozornosti rok 2018, ods. 16 §-fu 68 zákona 328/2002 Z.z.Len túto skutočnosť my všetci vieme aj bez písomného informovania.
  Pre Milan Kolen PP napísal: 26. februára 2016 o 10:14 -- “To znamená, že ju za mňa musí podať advokát.”..až by ste to realizoval, rád prispejem finančnou čiastkou, až by bolo potrebné.Poprípade preskúmať, aká by bola možnosť cez JUDr. Jánošíka, či podobne.Neviem, či by nebolo kontraproduktívne, až by takýchto podaní/sťažností na ÚS SR bolo od veľkého množstva výsluhových dôchodcov, poprípade veľkého množstva rôznych advokátov.

 25. Najsmutnejšie na tom všetkom je , že človek ktorý má kontrolovať zákonnosť v tejto krajine sa s prepáčením vybodne nato aby odpisoval sťažovateľom.Mal by prepáčené ak by začal vo veci konať.Zrejme nekoná , možno po voľbách alebo prinajlepšom ak so o nevalorizáciu a nezákonné krátenie SD začne zaujímať zahraničie.

 26. Na moju sťažnosť k nevalorizácii VD v roku 2016 som dostal odpoveď od predsedníčky Ústavného súdu SR, že nespĺňa náležitosti kvalifikovaného návrhu. V prípade, že ústavnému súdu bude doručený kvalifikovaný návrh na začatie konania (sťažnosť), ústavný súd sa predmetom sťažnosti bude zaoberať. To znamená, že ju za mňa musí podať advokát.
  Na moju sťažnosť som doposiaľ ešte nedostal odpoveď od predsedu vlády. Znovu som ho požiadal na danie odpovedi s uvedením, že sú porušené zákony. Nedostal som odpoveď do generálneho prokurátora a verejnej ochrankyni práv ktorí nemajú stanovené normy na danie odpovedi.

 27. Na moju Sťažnosť podanie k nevaloritzácii VD v roku 2012 som do 8.2.2016 mal v súlade zo zákonmi dostať odpovede od všetkých ktorým som sťažnosť poslal. Nedostal som odpovede o predsedu vlády SR, ministra vnútra ktorí týmto nedodržali, porušili zákon č. 7/1968 Zb. o správnom konaní § 49 ods.2 lehota na vybavenie sťažnosti je 30 dní v zložitých prípadoch 60 dní. Podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach § 13 ods. 1 príslušný štátny orgán je povinný sťažnosť vybaviť do 60 dní. Toto je dôkazom ako si predseda vlády a minister vnútre ctia občanov SR a dodržujú zákony SR. Písomne ich na nedodržanie zákonov upozorním, aby si nerobili dobrý deň s občanov SR v prospech ktorých majú pracovať.
  Nedostal som odpoveď ani od predsedkyni Ústavného súdu SR, predsedkyni Najvyššieho súdu SR, generálneho prokurátora ako aj od verejnej ochrankyni práv. Žiaľ nemám vedomosť aké normy na danie odpovedí na sťažnosť občana SR im stanovujú zákony podľa ktorých vykonávajú činnosť. Ak má niekto vedomosť,nech to zverejní na tomto webe. Chcem byť presvedčený, že títo funkcionári dodržia zákonmi stanovené normy na danie mi odpovedi na moju sťažnosť, podanie.Už dávno mám spracované moje stanovisko k jednotlivým odpovediam štátnych orgánov ako aj poslancom NR SR. Vzhľadom k voľbám 5.3.2016 som dospel k záveru, že nemá zmysel odpovedať na ich formálne vychovávajúce sa odpovede. Zašlem ho až po voľbách novým funkcionárom.

 28. Vladimír Petrík

  ad. Milan Kolen PP napísal: 1. februára 2016 v 13:11
  presne o tom hovorím. Nie podstata, ale “odpútavacie tančeky “

 29. Vladimír Petrík

  Poslal som sťažnosť k : Nevalorizácii VD / viz 11.12.2015/
  Ne/prichádzajú odpovede:
  -- nie sú kompetentní riešiť
  -- mám doplniť , doložiť došetriť
  Nerezignujem, upozorňujem na fakt , že je dôležité zamerať sa na podstatu:
  Dosiahnuť, aby prezident SR, predseda NR, GP, PZ , MV, MO SR, ZV SR, SP, VUSZ podnet riešili nie formou vysvetľovania prečo neriešiť. Všetkým týmto orgánom som sťažnosť zaslal , aj poslancov.
  A podstata: riešiť formálne riešenia , rozumej neriešenia zákonnej a výkonnej moci.
  Prieťahy ? Jasné prieťahy a neriešenie. Podnet sa nerieši len vytvára dojem.

 30. Dnes som od generálneho riaditeľa sekcie kontroly MO SR Ing. Františka Blanárika obdržal odpoveď na moju Sťažnosť, podanie na nevalorizáciu VD v roku 2012 z ktorého citujem: “Po preskúmaní obsahu Vášho podania si Vám dovoľujem oznámiť, že podanie v žiadnej z vyššie uvedených častí nespĺňa obligatórne náležitosti sťažnosti v zmysle ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z.. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, pretože poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušovanie právnych predpisov, ktorých odstránenie nie je v pôsobnosti MO SR”. Z časti súhlasím a ďalej uvediem s čím nesúhlasím. Citujem: “S prihliadnutím na vyššie uvedené je možné konštatovať, že MO SR nie je oprávnené rozhodovať o možnom porušení Vašich práv garantovaných Ústavov SR. MO SR zároveň nie je kompetentné rozhodovať o súlade zákonov, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR, s Ústavou SR, nakoľko uvedenou kompetenciou disponuje výlučne Ústavný súd SR”. (Nemám vedomosť či Ing. František Blanárik je zhodou okolností tá istá osoba ako predseda klubu generálov genpor. v. v. Ing. František Blanárik).

  S citovanými vecami sa dá súhlasiť. Ale ďalej malo byť uvedené, že k odstráneniu porušenia garantovaných práv Ústavou SR a zákonmi je potrebné, aby MO SR v súčinnosti s gestorom zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov to je s MV SR predložilo legislatívny návrh na zmenu § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. s čo najskoršou možnou účinnosťou aby táto naša diskriminácia bola aspoň čiastočne odstránená. Dodávam, že § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z.328/2002 Z. z. bol od 1.5.2013 novelizovaný, ale z netradičnou účinnosťou od 1.7.20108 čím naša diskriminácia a okrádanie VD bude naďalej pokračovať. Zároveň žiadny ústavný činiteľ sa zatiaľ nevyjadril čo s odstránením spôsobených finančných škôd nevalorizovaním VD v roku 2012 ktorá už u každého VD prerástli do väčšej škody ako je 266 eur čím bol páchaný hromadný trestný čin (bolo okradnutých asi 38 000 VD) neoprávneného sa obohacovania štátu na úkor VD. K spáchaniu tohto trestného činu sa vo svojich vyjadreniach nikto nezaujal stanovisko. Zatiaľ som ešte nedostal odpovede od všetkých štátnych orgánov ktorým som poslal sťažnosť. V súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťaženostiach, zákonom č. 71/1998 Zb. o správnom konaní najdlhšia lehota na vybavenie sťažností je 60 dní čo uplynie 8.2.2016. Uvidím či všetky štátne orgány rešpektujú a dodržujú zákony.

 31. Ešte oprava/doplnenie k predošlému príspevku pán Višváder hovorca Sociálnej poisťovne a pán Stuška Hovorca MPSVaR.A ešte najjednoduchšie vysvetlenie:
  Až chceme niekoho poškodiť spätne……………. tak to nazveme nepravá retroaktivita a to sa dá.
  Až nechceme niekomu pomôcť spätne ………….tak to nazveme ………… retroaktivita a to sa nedá.
  ..čo už..

 32. Dnes odvysielala TA3 cca. o 13.45 v časti Ekonomika príspevok k starobným dôchodcom ktorí odišli do starobného dôchodku pred rokom 2004 a výpočet ich SD bol nevýhodný oproti tým, ktorí odišli do SD neskôr.K problému sa vyjadroval pán Višváder, hovorca MPSVaR.Záverom skonštatoval, že nevýhodné dôchodky spred roku 2004 nemožno napraviť, pretože by sa jednalo doslovne: o RETROAKTIVITU….Kto má tu možnosť, nech vzhliadne v archíve TA3.
  Ja tomu nerozumiem.Tak až sa jednalo o nevalorizáciu 2012 a poškodiť výsluhových dôchodcov, tak to bolo vraj možné, pretože to podľa kompetentných, súdov a neviem ešte koho, išlo o nepravú retroaktivitu.Až je potrebné dôchodcom pomôcť v počte cca 200 000 ľuďom, tak sa to nedalo a nedá, pretože by išlo o retroaktivitu.Až by sa mali aj podľa tohoto linku eventuálne v budúcnosti znížiť všetke dôchodky, tak zase by o retroaktivitu nešlo. http://ekonomika.sme.sk/c/20071479/richter-spochybnil-statne-dochodky-predtym-tvrdil-nieco-ine.html
  No, je toto zdravé právne prostredie?Veď s tou retroaktivitou sa už každý pohráva, ako by to bola ping-pongová loptička.Pinpongova loptička zakaždým na tej strane pingpongového stola, komu ako vyhovuje.

 33. Podľa zákona č. 7/1968 Zb. o správnom konaní § 49 ods.2 lehota na vybavenie sťažnosti je 30 dní v zložitých prípadoch 60 dní. Podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach § 13 ods. 1 príslušný štátny orgán je povinný sťažnosť vybaviť do 60 dní. Z uvedených dôvodov som doposiaľ ešte nedostal od všetkých odpovede na moju sťažnosť k nevalorizácii VD v roku 2012. Na odpovede ktoré som dostal priebežne zasielam svoje stanovisko k veciam s ktorými nesúhlasím. Po doručení všetkých odpovedí na moju sťažnosť majú čas do 9.2.2016 moje stanovisko k týmto odpovediam zverejním na tomto webe.

 34. Doplnenie/oprava -- v poslednom odstavci, v prvom a druhom riadku: “Dnes už nie je plná nezamestnanosť”.Správne má byť: “Dnes už nie je plná zamestnanosť”.
  Na konci príspevku “V neposlednom rade Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky sa pri nevalorizácii vôbec nezamýšľala nad Invalidnými výsluhovými dôchodcami, Vdovskými a vdoveckými výsluhovými, či sirotskými výsluhovými dôchodcami..atď”.Pozabudol som ešte reo -- redi -- organizačné dôvody.
  Na záver: Až VKP uviedla v odpovedi “””§ 68 ods. 3, 5 až 11 zákona č. 328/ 2002 Z. z””..mohla uviesť tiež aj ods. 16, kde je valorizácia od roku 2018 už zjednotená aj s civilnými dôchodcami.(mimo dátumov SD -- 1. január a VD 1. júl).Až uviedla VKP “aliby”, nech by bolo úplné.

 35. Václav Vojáček

  …. a nezanedbateľná je tiež skutočnosť, že je rozdiel mať ročne nezdaniteľnú časť 3 803,33 eur /rok 2015/ a mať zdanené každé euro, ktoré zarobíte ako VD, pokiaľ máte to šťastie ešte “na staré kolená” pracovať. Tiež jedna z foriem trestu za zákonom priznaný VD. Čím ďalším nás budú ešte trestať okrem zastavenia valorizácie, neustálych zmien v náš neprospech, prezentovaním nás ako nejakých čiernych oviec spoločnosti? Predĺžením poistného obdobia v civilnom sektore tak, aby ste už nemali šancu na získanie SD? Prijatím zákona o zákaze súbehu dôchodkov alebo podmienkou výberu “buď to alebo to”, no plné odvody za tie roky vám už nevrátia lebo “solidárnosť”….? Tak, ako musíte z príjmu odvádzať poistné na invaliditu a poistenie v nezamestnanosti, pričom na ani jedno nemáte nárok keď príde k “lámaniu chleba” lebo ste predsa poberateľom VD! Poberateľom v zmysle zákona, ktorý ste si nevymysleli vy ani ja ale politici -- zákonodarcovia, ktorí zrejme tak, ako pri mnohých ďalších zákonoch a ich prijímaní do platnosti, nedotiahnu veci do konca a nedokážu rozoznať dôsledky účinnosti týchto zákonov, ktoré potom následne novelizujú, pozmeňujú, opravujú a zrejme len preto aby bolo vidieť nejakú ich “činnosť”. Síce na nesprávnom poli pôsobnosti ale činnosť…..
  Prekvapení nie je nikdy dosť! :unsure:

 36. K príspevku Viliam Sypták napísal: 7. januára 2016 o 9:24 -- odpoveď z Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.
  Nedali si pri odpovedi veľkú námahu.Buď veci nerozumejú, alebo nechcú rozumieť..z odpovede..
  ..””Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané a vyplácané do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok a podľa postupu uvedeného v § 68 ods. 3, 5 až 11 zákona č. 328/ 2002 Z. z””..atď..Snáď len, že opísať §§-fy zo zákona vieme každý.To nie je veľké umenie.
  ..””Predmetnou novelou zákona bolo teda ustanovené, že vymenované dávky výsluhového zabezpečenia budú zvyšované v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a osobitne ustanovených postupom výpočtu. Valorizačný mechanizmus zohľadňuje možnú uplatniteľnosť výsluhových dôchodcov v civilnom prostredí trhu práce a následnú možnosť splnenia podmienok nároku na starobný dôchodok zo všeobecného systému sociálneho poistenia. Napríklad poberateľ výsluhového dôchodku, ktorému bola na priznanie nároku na výsluhový dôchodok zhodnotená doba služby 30 a viac rokov má teda výrazne nižšiu možnosť na získanie starobného dôchodku z civilného systému ako poberateľ výsluhového dôchodku, ktorému bola na nárok na tento dôchodok zhodnotená kratšia doba služby. Danou novelou schválený mechanizmus zvyšovania dôchodkov túto skutočnosť zohľadňuje,””..atď.,
  .
  “”Danou novelou schválený mechanizmus zvyšovania dôchodkov túto skutočnosť zohľadňuje,””..je to z druhého odstavca vyššie, pričom akoby VKP skonštatovala, že zákonodarca postupoval správne, keď schválil § 68, zákona 328/2002 -- tak, ako ho schválil.Preto si myslím, že VKP nepovyzvŕtala problém zo všetkých strán, iba konštatuje/pritakáva/obhajuje daný stav v prospech nespravodlivého valorizačného mechanizmu a nevalorizácie zroku 2012.Až by povyzvŕtali aj tabuľku valorizácie..
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/..vľavo po rozkliknutí je aj tabuľka valorizácie
  ..a dali do súvislosti tiež veci, ktoré na prvý pohľad nesúvisia, nemohli by napr. tvrdiť, že:”””Napríklad poberateľ výsluhového dôchodku, ktorému bola na priznanie nároku na výsluhový dôchodok zhodnotená doba služby 30 a viac rokov má teda výrazne nižšiu možnosť na získanie starobného dôchodku z civilného systému ako poberateľ výsluhového dôchodku, ktorému bola na nárok na tento dôchodok zhodnotená kratšia doba služby”..
  ..k predchádzajúcemu odstavcu by sme mohli popísať hory papiera, tak je to komplikované.Iba načrtnem.Dnes už nie je plná nezamestnanosť.Na prvý pohľad to s nevalorizáciou nesúvisí.Ale.Tých 30 rokov služby neodzrkadľuje spravodlivú valorizáciu.Odslúžené roky už raz zohľadnené boli a to pri výpočte výsluhového dôchodku.Potom prečo použiť roky dva krát?Prinajmenšom sú skupiny výsluhových dôchodcov, ktorým sa pomohlo pri starobnom dôchodku na základe kategórií funkcií.Podľa najstarších platoviek, kde boli VD veľmi nízke.Približne 2 000 z nich sa sústavne súdi.Pomohlo sa ale starobnými dôchodkami na základe kategórií funkcií taktiež VD, ktorí slúžili cez dátum 31.12.1999 a podľa novších platoviek.Pritom si netreba navrávať, že tam nie sú iné výsluhové dôchodky, ako u najstarších starodôchodcov.Výsledok je, že nožnice sa poriadne roztvorili napriek tým 30 odslúženým rokom, ktoré spomína aj VKP.Nie je totiž odslúžených 30 rokov, ako 30 rokov.Dôležité je v akom období, počas akých platoviek a akú majú výsluhoví dôchodcovia možnosť získať starobný dôchodok či už na základe kategórií funkcií §§ -- 21 a 174, alebo klasický starobný dôchodok.Tam si najskôr VKP myslí, že mladšie ročníky VD majú lepšiu šancu nadobudnúť Starobný dôchodok ako starší kolegovia, ale je to len zdanie.Nárok na civilný dôchodok ostal naďalej 15 rokov dôchodkového poistenia, pričom pre silové zložky sa postupne nárok na VD navyšuje na 25 rokov služby.Kto z mladších ročníkov dnes splní 40 rokov dôchodkového poistenia?Málokto. Už som spomínal, plná zamestnanosť neexistuje, po získaní výsluhového dôchodku v silových zložkách v 40 -- 45 rokokoch začínať civilnú pracovnú kariéru..no, neviem.Najmä až Silové rezorty nezabezpečujú takéto civilné pracovné miesta pre výsluhových dôchodcov.Určite nie všetkých.V neposlednom rade Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky sa pri nevalorizácii vôbec nezamýšľala nad Invalidnými výsluhovými dôchodcami, Vdovskými a vdoveckými výsluhovými, či sirotskými výsluhovými dôchodkami..atď.
  Jednoducho VKP si nedala námahu, prípadne veci nerozumie -- nechce rozumieť.

 37. Vladimír Petrík

  Trpký vtip:
  Pred “tým” sa človek nesťažoval, nežiadal, pretože mohol tak akurát na ” lampárni ” , ak nemal strach.
  Po ” tom” sa človek môže sťažovať , žiadať. V zákonnej lehote 30 dní ho buď odignorujú, alebo odpovedia
  “hatlaninou paragrafov, nekompetenciou riešiť” .
  Nevidím rozdiel vo výsledku. Nie som presvedčený, že pravda zvíťazila nad lžou, láska nad nenávisťou.
  Nie sme ” rovnejší, mravnejší, morálnejší “. ČI ?

 38. Tak teraz neviem, lebo mne to už pripada, ako keby sme sa my VD bavili o voze a vojenská kancelária o koze.
  Predsa, nárok na SD má hádam každý VD, nezávisle na tom, či po vyzlečení uniformy pracoval dakde, alebo nepracoval nikde. Samozrejme po splnení kriterii nutných pre jeho priznanie. Jediný rozdiel tam môže byť v jeho výške-v zavislosti na tom či, a za koľko ešte pracoval, alebo ako dlho bol v civile zamestnaný, do akých škôl chodil od 15 -tích rokov, kým obliekol uniformu a podobne. Takže tomu vysvetľovaniu náčelníka, že…. 30 a viac ročný VD má menšiu šancu na získanie SD ako VD s menej odsluženými rokami ….vonkoncom nerozumiem. Náčelník asi, nemá súcich tajomníkov, poradcov,referentov… alebo veci tieź nerozumie ?

 39. Splnili svoju povinnosť , odpovedali. Pripadá to také až alibistické.Vôbec nevidno žiadnu snahu o nejakú nápravu.Škoda.

 40. Viliam Sypták

  Odpoveď z KP

  Vqjenská kancelán•a prezjdenta S/ovenskr:j republiky

  Bratislava 22. decembra 2015 Číslo:VKP SR -2180-1/2015

  Vážený pán Sypták,

  listom zaslaným 11. decembra 2015 elektronickou formou ste sa obrátili na prezidenta Slovenskej republiky s podnetom, ktorý sa týka údajnej diskriminácie výsluhových dôchodcov vyplývajúcej z novely § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopfňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.”), ktorá bola schválená v roku 2012.
  Prezident Slovenskej republiky sa s obsahom Vášho listu oboznámil a poveril Vojenskú kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky, v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zaslaním písomnej odpovede.
  Po podrobnom preštudovaní obsahu Vášho listu, ako aj v súlade s relevantnou všeobecne záväznou právnou úpravou, Vám Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky zasiela nasledujúcu odpoveď.

  Zákon č. 328/2002 Z. z. je osobitným predpisom upravujúcim sociálne zabezpečenie pre vymedzený okruh občanov, ktorí pôsobili v tzv. silových zložkách. Podmienky pre priznanie dávok výsluhového zabezpečenia sú výrazne odlišné od podmienok ustanovených pre vznik nároku na dávky dôchodkového poistenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení .
  Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané a vyplácané do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok a podľa postupu uvedeného v § 68 ods. 3, 5 až 11 zákona č. 328/ 2002 Z. z.
  Predmetnou novelou zákona bolo teda ustanovené, že vymenované dávky výsluhového zabezpečenia budú zvyšované v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a osobitne ustanovených postupom výpočtu. Valorizačný mechanizmus zohľadňuje možnú uplatniteľnosť výsluhových dôchodcov v civilnom prostredí trhu práce a následnú možnosť splnenia podmienok nároku na starobný dôchodok zo všeobecného systému sociálneho poistenia. Napríklad poberateľ výsluhového dôchodku, ktorému bola na priznanie nároku na výsluhový dôchodok zhodnotená doba služby 30 a viac rokov má teda výrazne nižšiu možnosť na získanie starobného dôchodku z civilného systému ako poberateľ výsluhového dôchodku, ktorému bola na nárok na tento dôchodok zhodnotená kratšia doba služby. Danou novelou schválený mechanizmus zvyšovania dôchodkov túto skutočnosť zohľadňuje, a preto aj zvýšenie výsluhových dôchodkov, na nárok

  ktorých bola zhodnotená napr. doba služby 30 rokov, je približne rovnaké ako zvýšenie starobných dôchodkov vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia.
  Gestorom novely zákona bolo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré v prvom rade zodpovedalo za vyhodnotenie pripomienok uplatnených v medzirezortnom pripomienkovom konaní a predmetnú novelu predkladalo na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Ďalšie dotknuté rezorty akceptovali vyhodnotenie svojich zásadných pripomienok. Ak zastávate stanovisko, Že ste boli postupom dotknutých orgánov ukrátený na svojich právach je Vašim právom domáhať sa ich, a to aj v rámci súdneho konania.

  Na záver je treba zdôrazniť, že prezident Slovenskej republiky obsah Vášho podania veľmi citlivo vníma. Avšak súčasne je nutné uviesť, že prezident Slovenskej republiky môže konať len podľa Ústavy Slovenskej republiky a nadväzujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov, podľa ktorých nie je oprávnený meniť zákony, na ktorých znení bola dosiahnutá celospoločenská zhoda prostredníctvom zákonodarcov.
  Vzhľadom na vyššie uvedené som Vám nemohol podať priaznivejšiu odpoveď, preto verún, že túto odpoveď prijmete s porozumením.

  S pozdravom

  n á č e l n í k
  plk. Ing. Vladimír ŠIMKO

 41. Prenesené z webu “policajt vo výslužbe”-myslím si, že veĺmi výstižné a pravdivé aj v iných ZO, iných silových zložiek 🙂 :
  pepo | 03.01.2016 16:18:27 | IP: 62.197.—.—
  Ďakujeme Ivanovi IP :80.242, že nám priblížil stretnutie papalášov z MV pred Vianociami 2015. Pokiaľ sa však uvedení pracovníci MV dohodli iba na tom, čo je písané v Ivanovom príspevku, tak sa dohodli presne na NIČOM, rovnako ako na schôdzi ZO KSS OS ZNB v decembri 1980, ako by som čítal uznesenie tejto straníckej schôdzi ! Preto sa v tých časoch nesmelo na straníckej schôdzi fajčiť, lebo sa tam mlátila prázdna slama .
  Tento môj príspevok v žiadnom prípade nanapadá exkolegu Ivana, ktorému ako ostatným exkolegom želám veľa zdravia a šťastia v rok 2016.

 42. Tak to sa hrajú na toho Truhlíka už od leta 2012. Jední z nevedomostí, lebo sú veľmi mladí na fcie ktoré zastávajú a veci tým pádom nemôžu rozumieť, druhí z vychcanosti a škodoradosti a tretí z dôvodu, že im to vyhovuje tak, jak to je.Ich sa to netýka, tak čo sa budú pliesť do dačoho, do čoho nemusia… Asi tak dajak…Či?

 43. Chcel by som sa mýliť,ale do volieb neurobia vôbec nič . Budú sa hrať na mŕtvych chrobákov .

 44. Dňa 9.12.2015 som všetkým zákonodarcom na emailové adresy zaslal svoju “Sťažnosť, podanie k nevalorizácii VD” v roku 2012. Doposiaľ som od všetkých ústavných činiteľov ako aj štátnych orgánov ešte nedostal odpovede. Môj návrh “Sťažnosti”, podanie NR SR, MV SR atď. bola zaslaná aj ďalšími postihnutými kolegami. Na základe odpovedí ktoré som už dostal, ako aj odpovedí ktoré zo zákona by som mal v zákonom stanovenej dobe ešte dostať, pripravujem svoje stanovisko ktoré ďalej doplním o nové skutočnosti a znova odošlem všetkým zainteresovaným na emailové adresy uvedené v tomto článku. Predpokladám a očakávam, že niektorí zákonodarcovia na základe uvedených a doplnených argumentov možno pochopia že pochybili a že my bojujeme za naše zákonné práva, za nám spôsobené finančné škody,že sa nevzdávame a za naše práva budeme ďalej bojovať. Možno sa aj takouto cestou podarí odstrániť našu diskrimináciu.
  Veď prijatím protiústavnej novely a postupom už každého VD pripravili o sumu väčšiu ako 266 eur, ktorá sa každým mesiacom zvyšuje a v súčastnosti už podľa môjho názoru bola naplnená skutková podstata trestného činu.

 45. Je to tak, mne neodpovedal nikto z Kancelárie Národnej Rady Slovenskej Republiky, aspoň zatiaľ.Tiež ma zaujalo, že vec odoslali aj príslušnému výboru NR SR:
  “Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme Vaše podanie ďalej postúpili na vedomie poslancom Národnej rady SR – členom výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý býva obvykle pri prerokovávaní návrhov na zmenu a doplnenie zákona č. 328/2002 Z. z. určený ako výbor gestorský”..”V tejto súvislosti je však potrebné mať na pamäti ustanovenie Čl. 73 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého vykonávajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky svoj mandát osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. Je teda na osobnom rozhodnutí poslanca, či si určitý návrh osvojí a predloží na rokovanie Národnej rade Slovenskej republiky alebo či sa rozhodne v danej veci konať podľa svojich možností”..
  ..to iba potvrdzuje, že:
  “Výbor pre financie a rozpočet 13.6.2012 v úplnej tichosti prepašoval do práve prerokovávanej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení aj skrytú novelu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, podľa ktorej nám odobrali už zákonom priznané navýšenie dôchodkov, ktoré malo byť zrealizované od 1.7.2012 o 3,05 % (podľa výpočtu štatistického úradu za rok 2011). Cieľom poslanca Duchoňa (Smer-SD), ktorý tento návrh predložil, bolo podľa jeho dôvodovej správy dosiahnuť, aby ex príslušníci silových rezortov nemali v roku 2012 (do 30.6.2013) vôbec valorizované dôchodky. Na jeho snahe by nebolo nič zaujímavé, ak by to bol urobil v zmysle nášho právneho systému”..
  ..Výbor pre financie a rozpočet, prípadne zdravotnícky výbor .. NEBOL na to kompetentný.Kompetentný JE Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý býva obvykle pri prerokovávaní návrhov na zmenu a doplnenie zákona č. 328/2002 Z. z. určený ako výbor gestorský”..
  Kancelária Národnej Rady Slovenskej Republiky (mimo už spomenutej omáčky v odpovedi) iba potvrdila nami mnohokrát v minulosti uvedené, čo sa týka kompetencií svojich výborov.

 46. Edo, musím tiež zareagovať. Byť na Vámi, tak si tento dokument odložím medzi cenné papiere, na samý vrch. Toľko popísať o ničom by hádam nedokázal ani Anton Pavlovič Čechov z Taganrogu, keď spisoval Revizora.
  Veď Vám sa unúval odpovedať sám hlavý radca. Väčšine z nás doteraz neodpovedal ani žiadny vedľajší radca,ani poradca radcu,ba ani poradca poradcu, či nejaký iný šuflikant. Možno však sa mýlim a na odpovedi pre nás intenzívne pracuje dajaký pohlavný orgán, alebo jeho radca. 🙂

 47. Neskutočné množstvo omáčky , aby človeku oznámili ,že vec oznámili príslušnému výboru.Na druhej strane som prekvapený že veci vôbec nerozumejú a usmerňujú na opačnú stranu .Však minister práce nám môže …. .Každý vie čo som myslel.Aby porozmýšlali prečo sa človek obracia ne GP ,radšej povedia že GP je samostatný orgán , s ktorého kompetenciou neurobia nič.Asi rozmýšľať veľmi bolí. Ale treba kvitovať že aspoň odpovedali z tlačového ,lebo dotknutý výbor to má na …. Asi ako všetko ostatné čo sa týka VD.

 48. Ing.Eduard Kereszteši

  Chcem Vám dať do pozornosti odpoveď s Kancelárie NR SR na moju sťažnosť- podľa vzoru Dr. Kolena. Neviem ako vy, ale ja tej odpovedi vôbec nerozumiem a nerieši podstatu sťažnosti ktorá je jasná a zrozumiteľná.

  Vážený pán Kereszteši,

  dňa 18. decembra 2015 ste sa prostredníctvom elektronickej pošty obrátili na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vo veci zrušenia valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2012 zmenou ustanovenia § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so žiadosťou „…vykonať všetky legálne možné, potrebné právne kroky k odstráneniu neoprávneného nevalorizovania dávok výsluhového zabezpečenia a …zabezpečenia nahradenia vzniknutej finančnej straty“.
  Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 9. decembra 2015 sa na predsedu Národnej rady SR obrátil taktiež prostredníctvom elektronickej pošty pán M. K. v tej istej veci, dovoľujeme si Vám s prihliadnutím k ustanoveniu § 21 ods. 4 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z citovať z odpovede odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR zo dňa 15. decembra 2015 vyššie uvedenému občanovi:

  „…dňa 9. decembra bola prostredníctvom elektronickej pošty Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky – Sekretariátu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky doručené Vaše podanie označené ako „Sťažnosť, podnet na nevalorizáciu výsluhových dôchodkov v roku 2012“, ktorým ste sa obrátili na predsedu Národnej rady SR so žiadosťou o prijatie možných opatrení na odstránenie súčasného, podľa Vášho názoru protiústavného, protizákonného a diskriminačného, stavu v súvislosti so zmenami v ustanoveniach § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijatím zákona č. 185/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky postúpil Vaše podanie po oboznámení sa s jeho obsahom referátu pre petície a sťažnosti pri odbore komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky na posúdenie a prípadné ďalšie vybavenie a touto cestou Vám tiež ďakuje za prejavenú dôveru.

  V súvislosti s označením Vášho podania je našou povinnosťou upozorniť Vás na skutočnosť, že podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. je sťažnosťou podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým:
  a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
  b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

  Zároveň, podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) citovaného zákona, sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha.
  Z Vášho podania nie je zrejmé, akým spôsobom bolo porušené niektoré z Vašich osobných konkrétnych práv, v podaní opisujete skôr spoločný záujem určitej skupiny obyvateľstva, ktorý by v inej súvislosti mohol byť napríklad predmetom petície. Zároveň má Vaše podanie skôr charakter žiadosti a smeruje k návrhu na zmenu zákona.
  Tiež Národná rada Slovenskej republiky, ako jej jediný ústavodarný a zákonodarný orgán, nie je orgánom verejnej správy.
  Z uvedených dôvodov nebude môcť byť Vaše podanie z našej strany, alebo strany iného orgánu štátnej moci, vybavované ako sťažnosť podľa vyššie citovaného zákona o sťažnostiach.

  Nakoľko vo Vašom podaní uvádzate, že k dotknutému problému sa vyjadril aj generálny prokurátor, je našou povinnosťou upozorniť Vás na skutočnosť, že Národná rada Slovenskej republiky nie je v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a platných právnych predpisov (v tomto prípade okrem už vyššie uvedených najmä zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov) oprávnená zasahovať do činnosti prokuratúry, ako aj posudzovať správnosť jej postupu a rozhodnutí v jednotlivých prípadoch.
  Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 153/2001 Z. z. je prokuratúra samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti.

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme Vaše podanie ďalej postúpili na vedomie poslancom Národnej rady SR – členom výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý býva obvykle pri prerokovávaní návrhov na zmenu a doplnenie zákona č. 328/2002 Z. z. určený ako výbor gestorský.
  V tejto súvislosti je však potrebné mať na pamäti ustanovenie Čl. 73 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého vykonávajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky svoj mandát osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. Je teda na osobnom rozhodnutí poslanca, či si určitý návrh osvojí a predloží na rokovanie Národnej rade Slovenskej republiky alebo či sa rozhodne v danej veci konať podľa svojich možností.

  Nakoľko tiež legislatívna iniciatíva prináleží prednostne vláde Slovenskej republiky a príprava návrhov zákonov z oblasti sociálneho poistenia a dôchodkového zabezpečenia v jej rámci patrí, ako iste viete, do pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odporúčame Vám záverom obrátiť sa s Vašim návrhom aj na vyššie uvedené ministerstvo.
  Veríme, že skutočnosti uvedené v našej odpovedi s porozumením vezmete na vedomie, o prípadnom zaradení problematiky dotknutej Vašim podaním do programu niektorej schôdze výboru Vás budeme aktuálne informovať.“

  Záverom dodávame, že do dnešného dňa kancelária národnej rady predbežne nebola informovaná ani zo strany predsedu dotknutého výboru národnej rady, ani zo strany predkladateľa pôvodného podania o jeho prípadných (nami navrhnutých) iných krokoch. V prípade, že takéto informácie obdržíme, budeme pri následnom informovaní pamätať aj na Vás.

  S pozdravom

  Mgr. Martin Mucha
  hlavný radca
  Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou
  Referát pre petície a sťažnosti

  KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1

 49. http://www.aktuality.sk/clanok/309300/stat-je-najhorsi-zamestnavatel-hnevaju-sa-policajti/ -- link sa dá rozkliknúť vľavo, prenesené z rubriky “Monitor: Príjmy u polícii”: “Šéf policajných odborov avizuje, že začínajú mať problém aj s platmi policajtov na tých najnižších úrovniach”.
  “Podľa Novin odborového zväzu polície v SR ročník XXV, číslo 12, December 2015: “Kľúčovou požiadavkou odborov pre rok 2016 bude veľká novela č.73 (zákon o štátnej službe policajtov) — aj s novou “platovkou.” -- z príspevkov nižšie.
  .
  Milan Faltin napísal: 29. decembra 2015 o 14:56..”ale jeden diskutálek trafil myslím si presne klinec po hlavičke. A to ten, čo rozoberá fenomén, že …čím starší dôchodca (vekovo), tým nižší dôchodok”…súhlasím, len nemusí a ani nie je to takto za každých okolností..uvediem kedy.
  Juraj Fusek napísal: 29. decembra 2015 o 21:49..”Odborárskym bossom je to jedno ,tak dole nedovidia.A tie slabé hlásky k nim asi vôbec nedôjdu”..
  ..Práve o to ide, až sa prijímajú “nové platovky.”Až šéf policajných odborov avizuje, že majú problém s platmi policajtov na tých najnižších úrovniach, nikdy sa nestalo a myslím si, že nehrozí ani teraz, aby sa pri novej platovke dvihli platy iba radovým policajtom z priameho výkonu služby.Vždy to bolo o tabuľkových platoch a tak, ako sa zdvíhali najnižšie platy, tak sa zdvíhali platy na vyšších a najvyšších postoch.Určite by sa novou platovkou pomohlo policajtom s najnižšími platmi, ale nenavrávajme si, že tým, ktorí ich v PZ majú vyššie a najvyššie by sa nezdvihli.A tu sme pri tom, čo uviedol Milan.
  Nie vždy platí, čím starší dôchodca, tým nižší dôchodok.Dokiaľ nemáme na mysli skutočne staršie-najstaršie ročníky narodenia.Ešte aj k dnešku slúžia ročníky narodenia a so začatím služobného pomeru pred rokom 1989.Veľa bolo rehabilitovaných, poniektorí sa vrátili opätovne..atď.(v dobrom, nech každý slúži, dokiaľ vládze, pravda, v neskoršom veku najmä vyvrcholením karierného postupu v administratíve, po našom v kanceláriách).A to sú prípady, kde si myslím, že neplatí to, čo si Milan uviedol, či uviedol aj Juraj.”Odborárskych bossov” aj ďalších funkcionárov sa predsa tiež bude týkať ďalšia v poradí avízovaná nová platovka tak, ako sa ich týka aj strop výsluhového dôchodku zvýšený pri poslednej novelizácii na 65 služobného platu.Gro veci: Novými platovkami sa nikdy nepomohlo iba policajtom, aj iným príslušníkom silových zložiek s najnižšími platmi, ale tiež sebe samým na najvyšších miestach.Žeby rok 2016 priniesol v tomto výnimku?Neverím.Až zoberieme do úvahy platy, následne výpočet výsluhových dôchodkov, následne valorizáciu výsluhových dôchodkov.Dostali sme sa pri nevalorizácii a pokrivenej valorizácii, kde sme.Bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú, t.j. druhá strana otvorených nožníc.Nie je výsluhový dôchodca, ako výsluhový dôchodca.Ja si myslím, že aj medzi staršími výsluhovými dôchodcami 60 r. (+-) sú rozdiely a veľké.Nie vždy dôvodom sú iba ročníky narodenia, ale práve tiež nové platovky a k nim “zabudnuté” -- zabrzdené valorizovanie dôchodkov.Výsledok reálne vidíme.Už sme písali -- jedna generácia dôchodcov po roku 1989 už obetovaná v prospech “demokracie” bola..
  Odborárom PZ a Poradcom pána ministra tiež držím palce aj v roku 2016.

 50. Každý rok v januári SP začína používať nový koeficient výpočtu SD.Dôchodky vypočítané v januári budú vyššie asi o 12 E oproti decembrovým.Deje sa to pravidelne každý rok.
  Problém staro dôchodcov je obrazom aj OZP ,ktorý sa vykašlal na dôchodcov.Zvýšenie platov v r.2008 -- dôchodky nič.V januári dostanú všetci po niekoľký krát iba 4 percentá -- dôchodcovia 60 centov a vyššie. To stále pod gesciou OZP .Odborárskym bossom je to jedno ,tak dole nedovidia.A tie slabé hlásky k nim asi vôbec nedôjdu.
  Mladým ľuďom ešte nedochádza že 37,5 percenta o 20 rokov bude nič,ale to zrejme si nik v tejto krajine ani nepredstavuje čo to môže znamenať.Hlavne že chcú prijať ročne o 800 ľudí viac.Ak zoberieme ročnú generačnú výmenu ,tak to môže byť aj 1800 ľudí.Mládi v p….. , dôchodok mizernejší.Poradcom pána ministra držím palce aj v roku 2016.

 51. Plne súhlasím s tým, že nevalorizácia výsluhových dôchodkov nie je v súlade o zákonmi a s ústavou. Podobne ako sudcovia aj poberatelia výsluhových dôchodkov slúžili tomuto štátu a taktiež ako sudcovia aj oni majú len jeden žalúdok a preto aj oni majú nárok na aké-také prilepšenie si k životnej úrovni. Veď aj oni práve pri výkone svojho povolania prišli neraz o zdravie s doživotnými následkami a často aj k trvalej invaliditei

 52. Je pravda, že v diskusii pod uvedeným článkom sú prevažne názory typu “jedna pani povedala”, prípadne zaručene, neodškriepiteľne krčmové závery, ale jeden diskutálek trafil myslím si presne klinec po hlavičke. A to ten, čo rozoberá fenomén, že …čím starší dôchodca (vekovo), tým nižší dôchodok…Ja dodávam už len toto:hlavne že nám životná úroveň z roka na rok stúpa, ekonomike sa darí, zamestnanosť rastie tak, že už tu badať aj prezamestnanosť,naopak nezamestnanosť klesa takou rýchlosťou že sestričky radšej dajú výpovede v nemocnici, aby uvolnili miesto napríklad hasičom ako možnej alternatíve (kto to nevie, tak každý hásič je aj záchranár- majú to napísane v logu firmy, na odznaku a dokonca aj papiere na to si pravidelne obnovujú)…Takže, tak dajak.

 53. Nedalo mi to, tak som vybral jeden z príspevkov pod článkom…aké absurdity, anomálie sú v dôchodkových systémoch, t.j. aj pri valorizácii dôchodkov vo všeobecnosti -- je to snáď nevyčerpateľná téma, kde každý má svoju pravdu.Civili, tí už celkovo majú iba informácie z reštauračno -- krčmového prostredia:
  citujem: “Výmyšlajú všeliaké vzorce na výpočet dôchodku len aby bol čím nižší a je to tak jednoduché.Treba to spraviť podla odpracovaných rokov ,napr,po 10,15,20,25,30,40 atd.na každé odpracované roky dať pevnú sumu a valorizaciu percetualne podla odpracovaných rokov .
  “”Napr.policajt ma odpracovaných 25 rokov a dôchodok 1200e a ešte sa zamestná v štatnej sprave a má dalších 500e, dôchodca ktorý ma odpracovaných 40 rokov ma dôchodok 350e a už nemá šancu sa zamestnať ako ten poliš to je v tejto republike postavené na hlavu a tak je to aj z vyslúžilcami z armády ako to môže tento system utiahnút”””. Koniec citátu.
  .
  Tak sa spýtajme.Ktorý policajt, či príslušník iného silového rezortu má po 25 rokoch služby 1200 eurový dôchodok?Už sme písali a to nespočetne krát.
  Aj výsluhoví dôchodcovia sa delia na starodôchodcov, novodôchodcov a naj.,naj.,.novodôchodcov a to podľa rôznych zákonov, (114, 328) ale tiež podľa rôznych platoviek.Len samotná 328-ka má platovku z rokov 2002 až niekde do roku 2008, aká bola počas starodôchodcov a to pri zákone 114.Medzi rokmi približne 2009 a neskôr bola podľa 328-ky nová lepšia platovka.
  Podľa Novin odborového zväzu polície v SR ročník XXV, číslo 12, December 2015, citujem: “Kľúčovou požiadavkou odborov pre rok 2016 bude veľká novela č.73 (zákon o štátnej službe policajtov) -- aj s novou “platovkou””.Koniec citátu.Tak ako.Kto a podľa akých kritérií je ešte starodôchodca a podľa akých kritérií novodôchodca?
  Z príspevkov aj z iných web stránok (PVV) -- ako odpoveď pre civilov, ktorí čerpajú informácie iba z “JPP”..
  metelescu blescu | 11.11.2015 12:38:31 |
  Prosím vás, veď ľudia sú už dlhodobo naočkovaní proti policajtom ako škodnej, ktorá len berie výsluhové dôchodky v 35 rokoch života cez 1 000 jurášov, takže nikto nás nemá rád a nikto nás v ničom nepodporí! Najradšej by nám to zrušili a verejnosť je proti nám, takže podporia všetko aby sa to pomaly obmedzilo a neskôr zrušilo..
  Nasledujúce…
  Možno výsluhových dôchodcov z civilov nemá nikto “rád”, ibaže čo civili nevedia je, že v 35 rokoch života nie je výsluhový dôchodok 1000 eúr, ale je 30, resp. bude 37,5 percent služobného platu, čo z približne 1000 eurového platu (to som možno prehnal), robí niečo okolo 300 eúr, možno trocha viac.To je dokonca oveľa menej, ako uvádza Sociálna poisťovňa pre starobných dôchodcov -- cca.410 eúr priemer.Nebudem sa rozpisovať o invalidných výsluhových dôchodcov, VaVVD, SiVD…atď.A kto má iba jeden príjem? tento VD?Snáď si niekto aj z civilov nemyslí, že 6 centová valorizácia na rok 2016 vyšla z 1000 eurového dôchodku.Nie je problém to prepočítať.Percentá výpočtu výsluhového dôchodku sú v zákone 328 -….Ibaže to niekto -- najmä z civilov vie ináč.Podľa krčmových rečí…
  Tých 37,5 percenta bude -- po 25 rokoch služby, nakoľko novela 328-ky nárok na výsluhový dôchodok postupne predlžuje.Civilom naďalej ostalo 15 rokov na starobný dôchodok (počet rokov dôchodkového poistenia)…..že toto a milión iných vecí civilov netrápi.
  >><<|<atď.
  Takže ktorý policajt, či niekto iný so silových zložiek má výsluhový dôchodok 1200 eúr po 25 rokoch služby?.Z priameho výkonu služby nepoznáme.Kto urobil kariérny postup podľa najnovších platoviek netvrdím.Výnimky potvrdzujú pravidlo.Netreba ale zabúdať, že aj v civilnom dôchodkovom systéme je približne 100 000 dôchodcov s dôchodkom vyšším ako 800, resp. 1000 eúr -- ako bolo v minulosti uvádzané.To zrejme civilom neprekáža.

 54. K predošlému článku -- prekvapilo ma vyjadrenie pána Lipianskeho predsedu JDS.
  „Po voľbách začneme na novú vládu tlačiť, aby valorizačný mechanizmus zmenila,“ tvrdí predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky”..
  ..no, ale až ma pamäť neklame, tak tento civilný valorizačný mechanizmus schválila terajšia vládnuca garnitúra od r. 2012 tak, ako aj valorizačný mechanizmus výsluhových dôchodcov v zákone 328/2002 Z.z. § 68 ods.3 a zjednocujúci ods. 16 tohoto §-fu s civilnými dôchodcami (JDS) od roku 2018, kde rozdiel ostane iba v dátumoch -- 1. január 2018 (JDS) a pre výsluhových dôchodcov 1. júl 2018.Niekto sa snaží vytvárať dojem, že sa o ničom nevedelo, lebo nebola prekvapivo? inflácia, lebo je deflácia?, lebo veď.. v roku 2018 to už bude v poriadku..no, je to žalostne málo v rámci vyhovoriek, ale aspoň niečo.Pri § 68..je ticho, poprípade odpovede na spôsob rok 2018 to napraví/zachráni..
  23 -- 24 decembra sme napísali zopár prianí, aj do nového roku 2016.Nepotešia ale tak, ako napr. dôchodcov v Čechách, kde im od budúceho roka zvýšia dôchodky približne o 35 eúr (+-).Ako tiež píšu čitatelia v príspevkoch pod článkom, tiež to bolo avizované v médiách.Niekto by mohol namietať, ale to sa nedá porovnávať, pretože v Čechách napr. zdaňujú výsluhové príspevky.Je to pravda, na Slovensku sa zatiaľ ŽIADNE dôchodky nezdaňujú.A dúfajme, že ani nebudú.Ibaže by napr. v Česku bola nižšia životná úroveň ako u nás, ale tomu asi nikto neuverí..Nuž čo, u nás sa zvolebnieva…

 55. Najskôr ide o tento článok.
  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/378253-nove-penzie-rastu-viac-ako-stare-zmeni-sa-valorizacia/
  Autor: Soňa Pacherová, Zdroj: Pravda | 28.12.2015 13:00
  „Minister Ján Richter sa už viackrát vyjadril, že v prijatom modeli valorizácie sa nachádzame v prechodnom období. Od roku 2018 sa začne znovu valorizovať percentuálne, o takzvanú dôchodcovskú infláciu – a všetko môže by inak,“ vysvetľuje jeho hovorca Michal Stuška. Šéf sociálneho rezortu však podľa Stušku nevylučuje ani analýzu súčasného valorizačného systému a prípadnú úpravu, podľa vývoja, ak na ňu po voľbách bude mať dosah..”..viac v link-u vyššie, len o našej nevalorizácii (2012..a pokrivenej valorizácii 2013.,2014.,2015.,2016.,..2017.?..) ani zmienka..

 56. Miroslav Pršala

  Dávam do pozornosti článok vo včerajšej Pravde (28.12.2015) o potrebe zmeny valorizačného mechanizmu vo vzťahu k roztvárajúcim sa nožniciam medzi starými a novými dôchodkami.

 57. Ku: Václav Vojáček napísal: 23. decembra 2015 o 9:56
  .
  Súhlasím s Pavol Bada napísal: 22. decembra 2015 o 19:33 -- “Po sviatkoch ale najmä pred voľbami si pozorne všímajme volebné programy politických strán, nie z dôvodu známeho: sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú, ale či sa náhodou neobjaví u niektorej strany záujem napraviť pravú/nepravú diskrimináciu VD z 22.júna 2012 -// Rašiho novela a Duchoňova “podpásovka dôchodcom”//.”..
  ..”ku sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú”..iba dodám: nikto ti nemôže dať, čo ti ja môžem sľúbiť..preto s rozvahou, ktorým nám to 5. marca 2016 nebude jedno.V rámci plurality.Do volieb 5. marca 2016 je zapísaných 23 kandidatských listín/strán.Je z čoho vyberať pri voľbách, ktorí chceme, aby nám hlas neprepadol.
  .
  Preniesol som ešte z rubriky 3. výročie nevalorizácie tiež ako jednu z odpovedí na emaily/listy -- kolegu.
  Ing.Eduard Kereszteši napísal: 22. júla 2015 v 14:01
  Odpoveď podpredsedu SNS na môj podnet.
  Vážený pán podpredseda SNS, PhDr. Anton Hrnko , CSc.
  Obraciam sa na Vás ako politika a podpredsedu strany ,ktorá bola politickým pilierom pri vzniku Armády SR -dnes OS SR.
  Poznám Vás ako férového politika. Nakoľko ste podpredseda strany SNS a určite budete mať záujem o čo najlepšie jej preferencie, dovoľte mi Vám dať nasledujúci podnet.
  Pred vami je neoslovených desaťisíce voličov a to z radov OS SR, PZSR, JVS, hasičov, colníkov, záchranárov, výsluhových dôchodcov…nakoľko táto nemalá skupina voličov bola pred dvoma rokmi podvedená vládnou stranou a to , že zmenila a doslova vytvorila diskriminačný zákon o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov (zákon 328/2002) .
  V roku 2012 dva dni pred realizáciou protiústavne stopla valorizáciu výsluhových dôchodcov a vytvorila valorizačný mechanizmus , kde po odslúžení 15 r. máte nárok na 0,30€ a po 30r na 9,10€ . Pred voľbami deklarovala , že nič meniť nebude.
  Pán podpredseda, máte tu obrovskú skupinu voličov, ktorá spolu s rodinnými príslušníkmi tvorí neoslovenú skupinu ľudí. Nik s politikov sa tým nezaoberá ani to v médiach nespomína.
  Pred tromi rokmi došlo, nie po prvý krát, k ďalšej účelovej diskriminácii i porušovaniu ústavných práv občanov.
  O čo išlo?
  Výbor pre financie a rozpočet 13.6.2012 v úplnej tichosti prepašoval do práve prerokovávanej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení aj skrytú novelu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, podľa ktorej nám odobrali už zákonom priznané navýšenie dôchodkov, ktoré malo byť zrealizované od 1.7.2012 o 3,05 % (podľa výpočtu štatistického úradu za rok 2011). Cieľom poslanca Duchoňa (Smer-SD), ktorý tento návrh predložil, bolo podľa jeho dôvodovej správy dosiahnuť, aby ex príslušníci silových rezortov nemali v roku 2012 (do 30.6.2013) vôbec valorizované dôchodky. Na jeho snahe by nebolo nič zaujímavé, ak by to bol urobil v zmysle nášho právneho systému.
  A v čom bolo a je porušené platné právo?
  1. Je porušená Ústava SR, lebo skupina občanov SR (poberatelia výsluhových dôchodkov) je poškodzovaná a znevýhodňovaná pre svoje sociálne postavenie.
  2. Retroaktivita je v našej republike neprípustná, ale pri tomto návrhu sa to neberie do úvahy. 3. Dochádza k porušovaniu všeobecne uznávanej právnej zásady, podľa ktorej zákonne získané nároky sa už nemôžu odnímať.
  4. Porušená je aj zásada dobrých mravov, lebo návrh mal za cieľ diskriminačne, len na úkor poberateľov týchto dôchodkov, získavať finančné prostriedky pre štát.
  Verím, že SNS opäť bude na strane OSSR! A bude ju chrániť a obhajovať na rozdiel od súčasnej politickej garnitúry ako aj ostatných politických strán ktoré diskrimináciu dopustili.
  S úctou a pozdravom Ing. Kereszteši, kpt v.v.
  .
  ODPOVEĎ p. POSLANCA
  Pán Inžinier,
  ďakujem za Váš podnetný list. Môžete sa spoľahnúť, že SNS bude robiť politiku, ktorá znemožní akékoľvek manipulatívne opatrenia vo vzťahu k občanom SR. Ctili sme si budeme si ctiť príslušníkov ozbrojených zložiek a naša politika bude smerovať k posilneniu ich postavenia, nie k oslabeniu.
  S pozdravom
  A. Hrnko
  .
  ..Je to iba doplnenie odpovedí, ktoré už figurujú v tejto rubrike.Prajem pokojné sviatky všetkým.

 58. Václav Vojáček

  Pán Bada, bez urážky ale túto tému si žiadna strana a žiaden politik do programu nevezme, to som si viac ako istý!
  Ale máte pravdu, nechajme to tak, ostáva len čakať na výsledok podaní odvolaní proti tejto diskriminácii.
  Pokojné sviatky všetkým /aj tým politikom darebným…/ :unsure:

 59. Priatelia aj kolegovia,
  prosím, dajme si dočasný oddych od tejto rozbehnutej témy. Po sviatkoch ale najmä pred voľbami si pozorne všímajme volebné programy politických strán, nie z dôvodu známeho: sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú, ale či sa náhodou neobjaví u niektorej strany záujem napraviť pravú/nepravú diskrimináciu VD z 22.júna 2012 -// Rašiho novela a Duchoňova “podpásovka dôchodcom”//.
  Pokojné sviatky prajem.

 60. Václav Vojáček

  Tak, priatelia, práve to som mal na mysli keď som sa zmieňoval o tom, že je pravdepodobne neúčinné zaplavovať poslancov sťažnosťami a podnetmi k našej nevalorizácii, že budú presne takto reagovať /ak sa vôbec budú unúvať/ ako to spravil za poslanca Galka jeho asistent:

  Dobrý deň,
  evidujeme viacero takýchto podnetov. Na ich realizáciu však potrebujeme politickú silu, preto sa uvidí ako to dopadne po voľbách.
  S pozdravom / Regards
  Ing. Peter Kolár
  Asistent poslanca

  O toto totiž ide a som úplne presvedčený, že aj keby mal tú politickú silu /ktorú spomína/, tak sme jemu a ostatným ukradnutí, pretože jediným ich cieľom je zabezpečovať seba vysokými platmi a podružnými príjmami a výhodami, ktoré vyplývajú z ich funkcií a zaradení.
  Pretože ak by mal vôľu, tak by s tým vystúpil na pôde parlamentu ale nemá. Sú to len a len poslanecké kydy /prepáčte ten výraz/ a to čo tam predvádzajú s tými “prílepkami” k úplne iným zákonom /ako to bolo aj v prípade VD/, tak to už je guľáš-matiáš!
  Veď nič nerobia len sa sporia kto s kým proti komu, len volič a obyčajný občan niekde z toho vlaku vypadol cestou do parlamentných lavíc keď sa tam všetci drali!
  Asi tak. /iba čo som si zas tlak zdvihol…../ :wacko:

 61. Vladimír Petrík

  ad. Viliam Sypták napísal: 22. decembra 2015 v 12:53
  odpovede / KP, MO, MV, NKU, NS, PP, / , už čítam len zbežne- slušná odpoveď -- prázdne slová /,
  poslanci NR SR neodpovedajú. Mám dojem, že prijímajú len ” podporu ” na podnety nereagujú od Smeru po SaS.
  Snažím sa nerezignovať a odpovedať: ” ak to nie je vo Vašej kompetencii , žiadam posunúť kompetentným”.
  Netýka sa to len tejto oblasti, ale všetkých, kde sa človek dostane do kontaktu s orgánmi a organizáciami, súkromnými i štátnymi.
  Boj s veternými mlynmi je ľahší.

 62. Vladimír Petrík

  Ak je právny spor, stačí jedno podanie. /Aj na nevalorizáciu , pán prezident ZV SR . /
  Sudcovia a prokurátori dosiahli ” svojho práva ” .
  Právny precedens je, že tie isté práva majú všetci, ktorých sa nevalorizácia dotýka.
  Nevalorizácia 2012 bolo na základe politického rozhodnutia, právne ” ne/ošetrená” .
  Petície, lobby o ne/zvýhodnení nastavenia zákona pri dnešnom pohľade na dôchodcov si poslanci, tobôž politické strany do agendy nevezmú.
  Právne dosiahnuteľná je cesta cez precedens, individuálnej, resp. hromadnej žaloby.
  ČI ?

 63. Galko, Ľubomír (asistent)
  14. 12. (pred 8 dňami)

  komu: mne
  Dobrý deň,

  evidujeme viacero takýchto podnetov. Na ich realizáciu však potrebujeme politickú silu, preto sa uvidí ako to dopadne po voľbách.
  S pozdravom / Regards
  Ing. Peter Kolár
  Asistent poslanca

 64. aranová, Eva
  17. 12. (pred 5 dňami)

  komu: mne

  Vážený pán Sypták

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa podrobne oboznámil s obsahom Vášho podania, ktoré ste zaslali v elektronickej podobe viacerým poslancom Národnej rady Slovenskej republik.

  Vecne a právne akceptovateľné časti podania využije predseda Národnej rady Slovenskej republiky pri riadení zákonodarného orgánu SR a pri výkone poslaneckého mandátu.

  S vďakou za dôveru a pochopenie

  JUDr. Štefan Kridla
  poradca predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
  Kancelária predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

  cid:image001.gif@01D076B4.49B405F0
  KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1
  Tel.: + 421 2 59 721 205
  Email: stefan.kridla@nrsr.sk
  Web: http://www.nrsr.sk
  http://www.bratislava-hrad.sk

 65. informacie@prezident.gov.sk
  14. 12. (pred 8 dňami)

  komu: mne
  Vaša žiadosť bola zaevidovaná pod číslom 15462/2015/KPSR.

  S pozdravom

  Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
  Hodžovo nám. 1
  P.O. Box 128
  810 00 Bratislava 1

 66. Miroslav Pršala

  S petíciou by som veľmi súhlasil, napríklad na odvolanie generálneho prokurátora, ktorý má zo zákona konať, keď sa dozvie o jeho porušení. On o tom porušení zákona (myslím nevalorizáciu) informovaný bol a nekoná. Na petíciu by som doporučil použiť oficiálnu stránku http://www.slovensko.sk, kde je myslím možné zakladať petície a je veľmi jednoduché sa k nej pripojiť. Prosím, aby vedenie veteránov pouvažovalo aj o tejto možnosti a naši odborníci takúto, či inú petíciu pripravili. Potom bude už len na nás, aby sme hľadali podporovateľov.

 67. Václav Vojáček

  Dobrý deň pán Kolen.
  V podstate som to nemyslel zle len som sa opieral o to, že ak zákony fungujú mal by sa pravdy dovolať hoci len jeden člen a následne by bolo zo zákona aplikovateľné nárokovanie aj ostatných. Neodhováral som nikoho od písania mailov len ako realista to vidím tak, že dotyční, ktorým tie maily budú hromadne zasielané /najmä poslanci NR SR/ sa nimi zaoberať nebudú, pretože všeobecne nás majú za akýsi nadštandard, žiaľ.
  Skôr mi ide o to, že tieto veci by sa mali v zastúpení riešiť centrálne cez združenia a kluby APVV, Policajt vo výslužbe, Zväz vojakov…… a nie aby členovia neustále individuálne vypisovali sťažnosti, hoci jednotne upravené. Skôr podpismi na povedzme petičných hárkoch cez tieto organizácie zasielať na ústredie jednotlivých organizácii, ktoré by to potom posielali na určené miesta ako hromadnú sťažnosť prípadne podnet.
  Neviem, ako som spomenul, vec názoru a pohľadu na vec ale o tom to je, že každý máme nejaký svoj pohľad a širšou diskusiou sa tie pohľady dajú usmerniť v nejaký zjednotený, ktorý by sa takto zosúladil a ja nemám problém sa prispôsobiť pre dobro veci a správny výsledok. Nebol to z mojej strany protest ale skôr taký názor “hodený” do éteru a čakajúci na reakcie. Našiel som aspoň jednu od Vás, pán Kolen. Ďakujem.
  Vašu prácu si vážim a dlhodobo sledujem aj diskusie na rôznych stránkach výsluhovych dôchodcov. Organizovaní sme hádam preto aby sme postupovali skôr jednotne ako individuálne.
  Prajem všetkým pokojné sviatky a pevné zdravie v roku 2016.
  :bye:

 68. Poučné čítanie z roku 2012, kedy sme uspeli v boji s nezodpovednými politikmi je uvedené vyššie pod e-mailovými adresami poslancov. Stačí si kliknuť. Bohužial technika nedovolí zavesiť nick sem.

  2012-snaha o zdanenie VD

  2012-snaha o zdanenie VD.pdf

 69. K zasielaniu sťažností, podnetov k nevalorizácii VD na webe APVV pán Václav Vojáček, Pov. Bystrica 15.12 2015 napísal citujem:
  “Síce netuším prečo by malo pohľad sudcov na vec zmeniť to, že sťažnosť alebo protest podá čo najviac VD, pretože ak je niečo protiprávne, tak by sa toho mal dovolať hoc i len jeden VD, ale budiž. Ak si myslíte, že ak ich zasypeme sťažnosťami, tak oni povolia a láskavo nám priznajú omyl na nás spáchaný a spätne nám niečo doplatia, tak ja si to nemyslím. Ale je to vec názoru a dúfam, že ma za to neukameňujete verbálne”.

  Plne súhlasím s názorom Václavy Vojáčeka ak protiprávnu sťažnosť podá hoci len jedn VD mala by sa diskriminácia odstrániť. Ako ukazujú moje niekoľkoročné skúsenosti z odstraňovania diskriminácie VD (Pozri môj článok Diskriminácia VD) napríklad ohľadne SD pre VD ktorí vyhrali 40 súdnych sporov až na základe aj mojich a podnetov, tlaku množstva ďalších podnetov, ďalej stoviek podnetov k protizákonnej snahe o zavedenie 18 % dane len pre poberateľov VD, ďalej 10 % stabilizačného odvodu len pre poberateľov VD, 6 násobnej snahe zakázať pracovať ľuďom s veko viac ako 62 v štátnej a verejnej správe, k odstráneniu diskriminácie v preprave po železnici invalidným, vdovským, vdoveckým, sirotským výsluhovým dôchodcom, pracujúci IVD nemali odpočitateľnú položku, pracujúci VD na rozdiel od pracujúcich SD platili invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti cez skutočnosť, ži ID a príspevok v nezamestnanosti nemohli dostať. Na základe tu spomenutých príkladov a neuviedol som všetky práve na základe aj mojich vzorov zasielaných podnetov stovkami občanov napomohli k odstráneniu množstva diskriminácií. Napríklad len za roky 2014 a 2015 boli spoločným úsilím aj na základe mojich vzorov odstránených sedem diskriminácii či sú nevyvrátiteľné fakty. Myslím si práve opak, keď rôzne protizákonné diskriminácie sa nedarilo odstrániť, tak práve tlakom aj na základe hromadných podnetov ktoré príslušné štátne orgány podľa zákonov sú povinné riešiť sa ich podarilo odstrániť. Preto neváhajte a tí čo ste ešte neodoslali sťažnosti, podnety podľa možného vzoru nečakajte a začnite ich odosielať na všetky emailové adresy. Žiaľ k tejto iniciatíva sa a zatiaľ asi nepridalo žiadne občianske združenie v vojakov ani APVV, ak áno tak nemám o tom vedomosť a ospravedlňujem sa. Na príprave širokých informácií, nepriestrelných, nevyvrátiteľný porušení konkrétnych zákonov som pracoval niekoľko dní. Prosím, ak niekto má prístup na web APVV tak nech tam zverejní celý tento môj príspevok. Ďakujem.

 70. Info.Mne sa na môj list -- podnet z Kancelárie Predsedu NR SR -- ani neunúvali doposiaľ odpovedať.
  .
  Odpoveď -- zatiaľ -- z ÚV SR.
  Vážená pani generálna riaditeľka, vážená pani riaditeľka,
  predsedovi vlády SR pánovi Robertovi Ficovi zaslal pán ***** podanie, v ktorom, v reakcii na valorizáciu platov sudcov a prokurátorov, poukazuje na diskrimináciu výsluhových dôchodcov.
  Predmetné podanie si Vám dovoľujem zaslať v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ako ústrednému orgánu štátnej správy pre danú oblasť na priame vybavenie.
  S úctou
  JUDr. Mgr. Kamil Rábara
  Oddelenie styku predsedu vlády s verejnosťou
  Kancelária predsedu vlády SR
  Úrad vlády Slovenskej republiky
  Nám. Slobody 1
  813 70 Bratislava
  Tel.: +421 (2) 572 95 274
  Fax.: +421 (2) 572 95 428
  E-mail: kamil.rabara@vlada.gov.sk
  .
  Odvtedy zo všetkých strán…..Ticho.

 71. Na moju sťažnosť, podnet k nevalorizácii VD v roku 2012 zaslanú predsedovi NR SR som dňa 17.12.2015 z jeho kancelárii dostal nasledujúcu dvojstranovú odpoveď. Predseda NR SR po oboznámení sa s jej obsahom ju postúpil referátu pre petície a sťažnosti na posúdenie a ďalšie vybavenie. Ďalej ju postúpil členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Píše, že legislatívna iniciatíva prináleží prednostne vláde SR a príprava návrhov v oblasti sociálneho zabezpečenia a dôchodkového zabezpečenia patrí do pôsobnosti MPSVaR SR odporúča mi obrátiť sa so sťažnosťou, podnetom na toto ministerstvo.

  Z uvedenej odpovede vyplýva, že riaditeľ odboru Kancelárie NR SR odbor pre komunikáciu s médiami a verejnosťou si do hĺbky nepreštudoval celú moju sťažnosť, podanie, nepochopil ako uvádzam v podaní, nemá vedomosť, že § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. bol už rovnako novelizovaný ako je to v § 82 zákona č. 461/2003 Z. z., ale z rozdielnym dátumom SD od 1.1. daného roku a VD od 1.7.2018. Táto diskriminácia bude týmto dňom čiastočne odstránená. Jednoznačne nepochopil, že novelizovaním § 68 s rovnakými kritériami valorizácie ako je to v § 82 NR SR defacto priznala svoj omyl a nevalorizácia VD do roku 2018 bude opäť podľa rovnakých kritérií, ale s rozdielnym dátumom ako to bolo pred protiústavnou novelizáciou § 68. Ďalej nepochopil, že touto protiústavnou legislatívnou zmenou bol porušený do tej doby platný § 68 zákona 328/2002 Z. z., bol porušený zákon 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte, zákon 350 o rokovacom poriadku, legislatívne pravidlá vlády ako to podrobne zverejňujem v linku vo svojej sťažnosti, podaní. Aj takto nedôsledne pracujú štátny úradníci.

 72. http://ekonomika.sme.sk/c/20066769/kiska-nepodpise-zakaz-splatkoveho-predaja-z-dielne-smeru.html
  Deň: 14. dec 2015 o 16:45 JANA TREBULOVÁ
  Poslanec Smeru Róbert Madej s kolegami do zákona na poslednú chvíľu cez pozmeňovací návrh doplnil vetu, ktorá prakticky zakazovala splátkový predaj a ohrozovala lízing či refinancovanie starých úverov. Podľa viacerých zdrojov SME bol Madej včera v prezidentskej kancelárii, aby si zákon vydiskutoval. Kiska napokon návrh vrátil parlamentu a Smer ho má opraviť, aby bol jednoznačný.
  To je ďalší prílepok k zákonu.Viac v link-u.
  BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska v pondelok nepodpísal a vrátil parlamentu na opätovné prerokovanie novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Ak ju predseda parlamentu nezaradí na aktuálnu schôdzu parlamentu a poslanci za Smer neprelomia veto prezidenta, sestrám a ostatným zdravotníkom sa od nového roku platy nezvýšia.
  .
  Najbližšie rokovanie parlamentu je naplánované až na prelome januára a februára. Práve na ňom by mohli poslanci prerokovávať aj zákony vrátané prezidentom.Zdroj: Sme.
  .
  Témy, ktoré na prvý pohľad nesúvisia s našou nevalorizáciou.Dokazuje to ale, že keď sa chce, tak to ide.V prvom prípade poslanca Smeru-SD Róberta Madeja ide o prílepok k zákonu ako u poslanca Daniela Duchoňa.Rozdiel vidím v jednom.Poslanec Madej robí všetko pre nápravu, svojho paškvilu.Na druhej strane, že by to bolo poslancovi Duchoňovi a ľuďom okolo neho jedno? Tentokrát by sa aj nám zišiel takýto pozitívny prílepok k zákonu a náprave nevalorizácie. Takže, až sa chce, tak to ide. Uvidíme, či nádeje výsluhových dôchodcov ne/zhasnú? 5. marca 2016.

 73. Nadviažem na Pavol Bada napísal: 11. decembra 2015 o 11:00
  “Blížia sa voľby, myslím že si aj najsilnejšia strana pred voľbami uvedomuje, že v niektorých prípadoch v prijímaní zákonov v uplynulom období jej poslanci prestrelili. Hodnotíme pozitívne, že na kandidátke do nových volieb sa napr. meno poslanca Daniela Duchoňa neobjavuj..atď””.,…
  …..Až to poslanci najsilnejšej strany myslia s výsluhovými a výsluhovo/starobnými dôchodcami ÚPRIMNE ešte je vždy čas..napraviť nevalorizáciu a “spackanú” valorizáciu od roku 2012 § 68, ods. 3 zákona 328/2002 Z.z., ako aj § 68 ods. 16 tohoto zákona a ujednotenie, resp. presunutie termínu/dátumu valorizácie výsluhových dôchodkov na 1. január 2018 zo všeobecného termínu valorizácie výsluhových dôchodkov -- presun z 1. júla, ako je to aj u civilných starobných dôchodcov.Tam už je v zákone 328/2002 § 68 ods. 16 valorizácia VD zjednotená s civilnými SD, okrem dátumu.Jedny z mnohých možností a náprava nevalorizačného paškvilu sú napr:
  1/do volieb
  2/do volebného programu najsilnejšej politickej strany a realizácia po voľbách
  3/do programového vyhlásenia vlády..po voľbách.Či už bude vláda jednofarebná, dvoj-viac koaličná..atď.,Aby sa tento príspevok nejavil ako drukovanie najsilnejšej politickej strane, bod 3 platí aj v opačnom garde pre v dnešnom období nevládnuce/opozičné strany.Až by to politici s odstránením tejto diskriminácie VD a VD/SD mysleli VÁŽNE, nemali by s tým mať problém.ˇAle s čím majú politici problém je, že na tom sa voličské hlasy a obyvateľstvo nezískavajú.Dokiaľ to nebudú vedieť verejnosti vysvetliť.Argumentov na vysvetlenie nájdu dosť -- aj na týchto stránkach.

 74. Pri písaní emailových adries ministrovi obrany som spravil preklep, píšte na adresy minister obrany, štátny tajomník , Úrad legislatívy a práva,
  minister@mod.gov.sk, jana.duricova@mod.gov.sk, tana.guzyova@mod.gov.sk, za preklep sa ospravedlňujem. Z dôvodu plných schránok sa mi vrátilo asi 25 emailov od poslancov NR SR. Niektoré po opakovaní boli prijaté. Aby emaily neboli úplne rovnaké je možné využiť aj text ktorý zaslal pplk. v.v. Ing.Vladimír Petrík 11. decembra 2015 o 15,04 alebo o 16:06. Nečakajte prosím a zasielajte emaily. Pokiaľ si samy nepomôžeme nikto nám nepomôž. Možno pomôžu aj iné občianske združenia v OS SR a APVV, čo okrem ČSOD, Klub VV Bratislava a APVV v minulsti ešte nikto nevykonal. Ďakujem.

 75. Vladimír Petrík

  Oslovil som poslankyňu, ktorá má v ” agende VD ”

  Vážená pani poslankyňa Erika Jurinová
  vzhľadom k tomu, že sa venujete problematike výsluhových dôchodkov a valorizácie,
  Žiadam Vás o posúdenie a kroky smerujúce k náprave princípu ” rovnosti pred zákonom ”.

  VEC: Podnet k nevalorizácii VD
  Rovnakým spôsobom ako u sudcov a prokurátorov boli porušené rovnaké ústavné práva VD tým, že na základe príslušných právnych predpisov neboli valorizované dávky výsluhového zabezpečenia. Dňom 6.3.2012, to je 3 mesiace a 25 dní boli splnené stanovené podmienky v § 68 ods. 1 zákona 328/2003 Z. z. k valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia. Očakávaná valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia o 3,05 % od 1.7.2012 dva dni pred jej vykonaním z dôvodu protiprávne prijatej novelizácii § 68 zákona 328/2002 Z. z. bola zrušená.
  Na základe precedensu, rovnosti a reciprocity sa jedná o nerovný a diskriminačný prístup k valorizácii u sudcov a prokurátorov a výsluhových dôchodcov.
  s pozdravom
  Vladimír Petrík

 76. Vladimír Petrík

  Zasielam maily na uvedené adresy p. Kolenom v tejto podobe. / Verím, že pre úspech sa zapojí čo najviac VD.
  Nemáme takú oporu, ako majú sudcovia a prokurátori. ZV SR ” má hlavu v piesku ” . Jedine čo máme je množstvo podnetov zaslaných jednotlivcami.

  Vážený/á………………..
  Rovnakým spôsobom ako u sudcov a prokurátorov boli porušené rovnaké ústavné práva VD tým, že na základe príslušných právnych predpisov neboli valorizované dávky výsluhového zabezpečenia. Dňom 6.3.2012, to je 3 mesiace a 25 dní boli splnené stanovené podmienky v § 68 ods. 1 zákona 328/2003 Z. z. k valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia. Očakávaná valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia o 3,05 % od 1.7.2012 dva dni pred jej vykonaním z dôvodu protiprávne prijatej novelizácii § 68 zákona 328/2002 Z. z. bola zrušená.
  Na základe precedensu, rovnosti a reciprocity sa jedná o nerovný a diskriminačný prístup k valorizácii u sudcov
  a prokurátorov a výsluhových dôchodkov.
  Žiadam Vás o posúdenie a kroky smerujúce k náprave princípu ” rovnosti pred zákonom ”
  s pozdravom
  Vladimír Petrík
  .

 77. U nezainteresovaného čitateľa posledných článkov o nevalorizácii, vrátane navrhovaného „VZORU“ dopisu poslancom, od Dr. Milana Kolena by sa mohla vyskytnúť otázka „ prečo ešte stále vypisuje, keď sa stým nič nedá urobiť?“. Vnímavému čitateľovi zase sa natíska záver „veď nehovorí nič nové“.
  Som iného názoru. Dá sa to napraviť a mala by to urobiť ešte súčasná „parlamentná väčšina“., ktorá v júni 2012 účelovo zmenila ustanovenie o valorizácii VD.
  Verím že naši ľudia -- hlavne diskriminovaní VD -- zrejme ešte celkom nezľahostajneli, napokon, signalizuje to aj dennodenne zvýšený záujem čitateľov na tomto webe.
  Blížia sa voľby, myslím že si aj najsilnejšia strana pred voľbami uvedomuje, že v niektorých prípadoch v prijímaní zákonov v uplynulom období jej poslanci prestrelili. Hodnotíme pozitívne, že na kandidátke do nových volieb sa napr. meno poslanca Daniela Duchoňa neobjavuje.
  Podľa mňa to celý problém nevyriešilo. Poslanci najsilnejšej strany by sa mali postaviť čestne aj k tomu „paškvilu“ ktorý prijali v júni 2012 a odstrániť tento nepodarok zo svojich výrobkov ešte pokiaľ majú k tomu kompetencie, inak sa to za nimi povlečie ako sopeľ, až sa premaže na európsky súd.
  Ak tohto kroku nie sú schopní, a diskriminácia VD bude nedoriešená, nie je veľký predpoklad že sa pri voľbách zaradím(e) k rezignovanej väčšine voličov ktorými v minulosti takto poslanci pohŕdali. Naopak, každý hlas vo voľbách daný tej-ktorej strane bude dôležitý.

 78. Orientačne.Zatiaľ mi prichádzajú odpovede na emaily/listy od adresátov Ďakujem za Váš mail, pán *****.Preštudujem..S úctou..Najskôr mnohí nevedia, čo sa v roku 2012 udialo s nevalorizáciou § 68 zákona 328/2002 Z.z. a prepašovaný návrh — prílepok k zákonu poslanca Duchoňa schvaľovali gestami palca “hore” alebo “dolu”..Aj dnes naďalej by mal pokračovať v rokovaní parlament.Súhlasím s konštatovaním v príspevku Milan Kolen PP napísal: 27. novembra 2015 o 22:29 :”Je potrebné jednoznačne dať na známosť, že nevalorizovaním VD v r. 2012 boli porušené obdobné ústavné, zákonné práva VD, ako boli porušené aj ústavné a zákonné práva v prípade sudcov a prokurátorov…..”
  Zatiaľ som sa nikde nedočítal, že okrem obligatórnych “5 a pol” kolegov, ktorí to priebežne uvádzame na tomto, aj iných dostupných web stránkach, obdobne postupovali pri odosielaní listov/emailov tiež vedenia občianskych združení APVV, či ZV SR..atď.,…
  …podľa informácii by táto riadna schôdza parlamentu mala byť poslednou v tomto volebnom období do parlamentných volieb -- 5. marca 2016.Mimo prípadných mimoriadnych schôdzi NR SR v budúcom roku 2016./do volieb/.

Pridaj komentár
*