Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Valné zhromaždenie o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

 ….V poradí tretie Valné zhromaždenie občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA (ďalej len „združenie“) sa uskutočnilo 17. marca 2016.

……Združenie na svojom rokovaní potvrdilo programové ciele a kontinuitu s takými hodnotami  ako je solidarita, podpora a pomoc vojenským vyslúžilcom a ich rodinám, udržiavať pamiatku a úctu vojakom za ich prínos pre vlasť a obetavosť pri výkone služby. Aj naďalej bude  pokračovať v činnosti pri ochrane sociálnych práv vojenských vyslúžilcov tak, ako sa tomu bolo v predchádzajúcich rokoch pod názvom ZV SR–Klub Bratislava, pokračovať v tradícií organizovania spomienkových podujatí v spolupráci s MO SR, hlavným mestom SR Bratislavou, SZPB a ďalšími partnermi.

…..Združenie je s pôsobnosťou v hlavnom meste Bratislava, bratislavskom regióne a ďalších častiach Slovenska spojených s vojenskými historickými tradíciami. Hoci združenie má názov VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA za členov prijíma vyslúžilcov z celého Slovenska. Toho času má členov mimo Bratislavy z miest a obcí Lipová, Malacky, Košice, Žilina, Dubnica, Veľký Meder, Fiľakovo, Lipníky, Ľubietová, Pezinok, Poprad.

…..Ako symboly si združenie určilo znak, zástavu a rovnošatu,  v rámci zhromaždenia boli prítomnýmčlenom odovzdané členské preukazy a odznak združenia.

…..Pre vyjadrenie vďaky za dosiahnuté výsledky pri plnení cieľov združenia, ako aj potrebe popularizácie na verejnosti obsahujú jeho stanovy udeľovanie ocenenia a vyznamenania: titul „Čestný člen“, Pamätný odznak združenia,  Čestné uznanie „Ochranca práv vojenských  veteránov“ a „Ďakovný list“. Pripravuje vyznamenania, ktoré bude udeľovať združenie:  Medaila „Za zásluhy“ o združenie;  Plaketa „Ochranca práv vojenských  veteránov“;  Medaila  „Kríž vojenského veterána“.

…..Ako bolo konštatované na valnom zhromaždení, splnenie programu a stým súvisiaca úhrada vzniknutých nákladov sa nezaobíde bez ekonomického zabezpečenia, preto okrem členských príspevkov sa združenie bude snažiť zaviesť systém získavania finančných zdrojov z dotácií od rezortov regionálnej a miestnej samosprávy, z nadácií a fondov a vytvorením siete dobrovoľných darcov.

…..Vedenie združenia poďakovalo svojmu partnerovi a prvému z poskytovateľov dotácie v minulom roku riaditeľovi Vojenskej podpornej nadácie pplk.v.v. Ing. Milanovi Gajdošovi, za poskytnutie dotácie na zabezpečenie spomienky na padlých a úctu k starším jubilantom.

…..Pri plánovaní činnosti na najbližšie obdobie hodlá združenie  prioritne zabezpečiť akcie, ktorých by sa mali zúčastniť  všetci členovia sú to slávnostné spomienkové akty oslobodenia plánované v súčinnosti s OblV SZPB, takto sa vytvorí možnosť cestovania naším členom   spoločným armádnym prepravným prostriedkom napr. na ukážky bojov II. svetovej vojny na Hrone, oslavy SNP a pod.

…..Časovo najbližšie sú to oslavy 71. výročia oslobodenia hl.m. Slovenska /v súčinnosti so SZPB/ už 4.apríla o 15.00 hod pri Redute. Za svoju turistickú akciu považuje združenie pochod Slavín-Malý Slavín-Rača, plánovanú na 14. mája 2016. V novembri to bude Pietna spomienka na obete I. a II. svetovej vojny „Červené maky“, na príprave a organizovaní ktorej by sme sa spolu s MOSR chceli naďalej podieľať. V súčinnosti s GŠ chceme vytvoriť aj postup pre priznanie statusu vojenského veterána a z neho vyplývajúce benefity.

……V sociálnej oblasti pre členov budú Rada a členovia vykonávať osobné návštevy ťažko nemocných členov (t.č. má troch), zúčastňovať sa na poslednej rozlúčke so zosnulým  členom, pomáhať pozostalým s obradom, poskytovať nutnú právnu pomoc pri riešení SD a VD svojim členom, pripravovať stretnutia s členmi k životnému jubileu.

……V sociálno-právnej ochrane VD a poberateľov výsluhových dôchodkov sa bude združenie podieľať na činnosti komisií poskytnutím odborníkov v sociálnej oblasti pri rokovaniach so Sociálnou poisťovňou a rezortnými inštitúciami, predovšetkým na odstraňovaní diskriminačných opatrení voči VD vyplývajúcich z rôzneho vysvetľovania ustanovení zákona 461/2003 Z.z., najmä zosúladenie termínu valorizácie výsluhových dôchodkov s termínom starobných dôchodkov.  Tak ako to vyplýva z uznesenia 3. Valného zhromaždenia priebežne bude združenie prijímať jasné stanoviská k prípadným  mimoriadnym situáciám ktoré by mohli mať negatívny dopad na veteránov. Združenie v právnej úprave sociálneho zabezpečenia bude nadväzovať spoluprácu s ostatnými dotknutými subjektmi s cieľom dosiahnutia spravodlivého ocenenia zásluh poberateľov VD.

…..Činnosť združenia v Ďalšom období bude viesť 7 členná Rada združenia v zostave: plk.v.v. Ing. BADA Pavol (predseda), plk.v.v. Juraj Kayser (podpredseda), plk. v.v. Ing. SOBEK Milan (člen), plk.v.v. Ing. HALAPIN Jozef (člen), plk.v.v. Ing. DOROCIAK Štefan (hospodár), plk.v.v. KVAČKAJ Ivan (hovorca), mjr.v.v. Štefan Chňapek (administrátor), plk.v.v. Ing. MEJZLÍK František revízor.

……Združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA z rozhodnutia Rady združenia odovzdali  Čestné uznanie „Ochranca práv vojenských  veteránov   neúnavným bojovníkom:

pplk. v.v. Dr. Milanovi KOLENOVI 

nprap. v.v. JUDr. Mariánovi ĎURINOVI

za významný podiel a zásluhy na riešení právnych, zdravotných a sociálnych problémov a nárokov  výsluhových dôchodcov a ich pozostalých.

Bratislava 17. marca 2016

Viac o nás  najdete na webe https://www.bezpzlozky.eu/category/onas/

Text a foto: plk. v.v. Ivan Kvačkaj

Fotogaleria z 3. VZ .pdf

.

11 Komentárov na VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA rokoval:

 • V poradí 4. Valné zhromaždenie občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA sa uskutoční 16. marca 2017 od 16.00 hod. v PK Bratislava.

  Združenie na svojom rokovaní sa zameria na plnenie programových cieľov a ich kontinuitu s takými hodnotami ako je solidarita, podpora a pomoc vojenským vyslúžilcom a ich rodinám, udržiavanie pamiatky a úcty vyslúžilým vojakom -- veteránom za ich prínos pre vlasť a obetavosť pri výkone služby.
  Aj naďalej chceme pokračovať v činnosti pri ochrane sociálnych práv vojenských vyslúžilcov tak, ako sme to realizovali teraz pri pripomienkovaní novely zákona 461/2003 Z.z., za účasti a podpory širokej verejnosti. Chceme pokračovať aj v tradícií organizovania spomienkových podujatí v spolupráci s MO SR a hlavným mestom SR Bratislavou, SZPB a ďalšími partnermi doma aj v zahraničí, s ktorými sme uzavrely dohody a nadviazali úzku zmluvnú súčinnosť.

 • Týmto srdečne ďakujem predsedovi plk. v. v. Ing. Badovi ako aj Rade združenia VVB za udelenie Čestného uznania „Ochranca práv vojenských veteránov“ čo chápem ako ocenenie mojej najmenej šesť až sedem ročnej práce pri ochrane práv a právnych nárokov všetkých VD ako aj aktívne slúžiacich vojakov, policajtov, colníkov,ZVJS, SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov ako aj boja proti diskriminácii VD. V deň konania Valného zhromaždenia VVB som sa ako člen sociálnej komisie ZV SR zúčastnil spoločného stretnutia so sociálnou komisiou APVV v Trenčíne. Dôvodom mojej neúčasti bolo zlé vlakové spojenie z Bratislavy odchod až 23,45 hod. a s príchodom do Popradu o 04.30 hod. ale hlavne nástup do dennej zmeny (stále pracujem v nepretržitej prevádzke). Členský preukaz ako aj čestné uznanie si veľmi rád prevezmem na ďalšom valnom zhromaždení VVB v Bratislave.

 • Pripájam sa k Mirovi a Martinovi, ale fakt sa nedalo v ten štvrtok. A čo sa týka fotodokumentácie z akcie, tak snáď sa nám ju podarí rozšíriť aj o nás čo sme tam neboli pri dajakej ďalšej príležitosti. Ďakujem za porozumenie.

 • Stotožňujem sa s komentárom Martin napísal: 21. marca 2016 o 10:17.Zároveň sa chcem poďakovať predsedovi VVBA pánovi Paľovi Badovi a Rade Veteránov za ospravedlnenie mojej neúčasti.Žiaľ, ako cezpoľný, síce s teoretickým miestom bydliska v BA sa nachádzam v reálnom mieste bydliska na opačnej strane republiky.Vďaka tiež za mobilnú aplikáciu webu.Vďaka nej a kombináciami PC -- notebooku, tabletu a mobilu v spolupráci s rodinnými príslušníkmi v BA som sa dokázal síce problematicky, ale predsa len spojiť s týmto webom.Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
  Prajem pekný deň všetkým..

 • Osobne mi je ľúto, že som sa nemohol zúčastniť slávnostného odovzdania preukazu, ale som vďačný za fotodokumentáciu z akcie, vďaka čomu si konečne viem spojiť mená s tvárami.
  Prajem sebe aj kolegom neutíchajúce nadšenie, vzájomnú úctu a ochotu pomáhať si navzájom.

 • V prvom rade si treba uvedomiť, že po vlaňajších voľbách ZV SR sa dostali do vedenia konzervatívni ľudia odmietajúci akýkoľvek posun v obhajobe práv VD. Je to stagnácia a tomu zodpovedá aj prístup v činnosti aj webu ZV SR, filtrovanie nekonzervatívnych názorov… až po obmedzovanie aj činností socialno-právnej komisie. Na rozdiel od činnosti VVB, kde je úmerne zastúpené krídlo ako konzervatívnych tak aj liberálnych ľudí so silným sociálnym cítením čo v konečnom dôsledku vyvoláva na rozdiel od ZV erudovanú snahu o pomoc a riešenie problémov VD. Stretávajú sa tu dva rozdielne typy občianskeho združenia. Snahou VVB môže byť spolupráca so ZV, ale práve zložením vedenia ZV bude táto spolupráca negovaná. Je a bude len na nás (VVB), ako budeme naďalej hájiť oprávnené nároky VD v ďalšom období a na základe týchto úspechov presvedčiť ako členov tak aj vedenie ZV o našej dôležitosti v pomoci VD a aj vo vzájomnej výhodnej konštruktívnej spolupráci aj so všetkými vojenskými združeniami. Veľký krok bol aj deklarovaný na valnom zhromaždení VVB.

 • Proti analýze -- úvahe Mira Palfiho 19.3., resp. 20.3.2016 nemôžem namietať, je to tak, môžem iba pridať, nechajme trochu viac času a trpezlivosti vývoju v týchto otázkach.
  Osobne som presvedčený že sme získaním právnej subjektivity a odchodom (dočasným?) zo ZV SR tento neoslabili, naopak zdá sa že sme ho podnietili k vyššej aktivite, napr. v tom že ZV SR zvolal rokovanie občianskych združení a klubu (7) ktoré majú právnu subjektivitu, čo doteraz neurobil a hral sa iba na vlastnom piesočku (alebo táto aktivita bola z dôvodu že sa blížili voľby a p. prezident svoju úlohu zohral a začal obracať?). V každom prípade v januári 2016 to bol konečne od prezídia dobrý počin, rovnako aj rozhýbanie činnosti sociálno-právnej komisie, v ktorej VVBA má svojich členov. Veď po prezidentovom zastavení činnosti SPK sme z Bratislavy ešte ako členský klub ZV SR po tomto obnovení márne volali a bol jedným z príčin odmietnutia členov pokračovať pod ZVSR.
  Je dobre že prezídium ZV SR sa podľa nových stanov dostalo cestou Zväzovej rady pod kontrolu klubov. Aj posilnenie prezídia kolegami veteránmi Vojtekom a Dubeňom je veľkým prínosom pre ZV SR. Verím že sa ZV SR nezpreneverí myšlienkam ktoré má v Programovom zameraní a Stanovách, potom nič nebude brániť veľmi úzkej spolupráci.

 • Jaroslav Jánoško napísal: 19. marca 2016 o 15:56
  Poprezeral som komentáre na PODPORU obsahu tohoto Vášho príspevku.Na tomto webe je rubrika “Spojíme sa za spoločnú vec?” a na webe ZV SR bol predchádzajúci článok pod názvom “Máme spoločné záujmy.”Tu mi vyšlo, že je to harmonizované pri Sociálno-právnej komisii, viď príspevok:
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/11/podporme-socialno-pravnu-komisiu/ -- Králik Jozef napísal: 25. januára 2016 o 15:51 (druhý od vrchu).Poprípade 6 príspevkov od vrchu je príspevok Ladislav Žídek napísal: 18. novembra 2015 o 23:46 a to je harmonizované práve akoby podľa článku “Máme spoločné záujmy” na webe ZV SR.Kto si rozklikneme a poprezeráme rubriku “podporme-sociálno-právnu komisiu” na tomto webe, tak tam tu spoluprácu vidieť, ako je písané v príspevku 19. marca 2016 v 15:56..keď som predtým v príspevku zakončil “alebo je to nejako inak”, tak možno práve na vyššie napísanom je vidieť spomínanú spoluprácu “rozmenenú na drobné”.Ale spolupráca v praxi bude najskôr komplikovanejšia, ako sa na prvý pohľad zdá aj mne, ktorú som popísal v príspevku 19. marca 2016 o 22:30. 🙂 🙂

 • http://www.zvazvojakov.sk/2016/03/mame-spolocne-zaujmy/ -- prenesené z webu ZV SR, Zdroj: web ZV SR, sú tam uzavreté komentáre, tak aspoň takto.Vybral som z článku: “Ocenil Spoločné vyhlásenie občianskych združení, ktoré sa stretli 21. januára v Trenčíne (Zväzu vojakov SR, Klubu generálov SR, Slovenského leteckého zväzu gen. M. R. Štefánika, Klubu vojenských výsadkárov SR, Združenia žien v Armáde SR, Únie vojnových veteránov SR a UN – Veteran Slovakia). Podľa neho vyjadruje ich záujem o dianie v ozbrojených silách.” Párkrát som si prečítal predchádzajúci príspevok (tu) a nie som si istý, či sa nerozporuje z obsahom článku na webe ZV SR.Posledná veta predchádzajúceho príspevku: “Chceme spolupracovať s každým subjektom ktorý má v programe myšlienky ktoré prezentujeme aj na tomto portáli.”
  Aspoň mne to nevyznelo z článku “máme spoločné záujmy” z webu ZV SR, akoby mi tam chýbal zástupca občianskeho združenia Vojenský veterán Bratislava. Akoby VVB chce spolupracovať s každým subjektom, len nie každý subjekt chce spolupracovať s VVB.Možno mi vyšla chybná kombinácia, citujem: ” že vytvorením nášho združenia Vojenský Veterán Bratislava v žiadnom prípade nejde o vytvorenie protiváhy ZV SR, ako sa to niektorí neprajníci snažia medializovať.” Je možné, že som si to nesprávne vysvetlil, len ma zaujalo, akoby sedem (7) uvedených občianskych združení malo záujem o dianie v ozbrojených silách a VVB nie ?, keďže nie je v protiváhe k ZV SR..Akoby sa na VVB pri tom stretnutí občianskych združení ne/úmyselne zabudlo.Tak mi to vyšlo, až som si porovnal príspevok 19. marca 2016 v 15:56 s článkom na ZV SR.Možno sa mýlim, možno som porovnal neporovnateľné..možno je to skrytá medializácia niektorých neprajníkov, poprípade ma to upútalo tým, že pod článkom sú uzavreté komentáre.. 7 (sedem) už uvedených občianskych združení by mohlo mať v programoch myšlienky ktoré prezentujeme aj my na tomto portáli.Teda píšeme o problematike ktorá sa týka tak výsluhových dôchodcov, starobných dôchodcov ako aj silových zložiek činných v službe..alebo je to nejako inak.

 • Na valnom zhromaždení bolo zdôraznené, že vytvorením nášho združenia Vojenský veterán Bratislava v žiadnom prípade nejde o vytvorenie protiváhy ZV SR, ako sa to niektorí neprajníci snažia medializovať. Vytvoril sa svojprávny subjekt, zaregistrovaný na MV SR, schopný zodpovedať za svoje postupy. O to sme my členovia už dlhšie žiadali. Chceme spolupracovať s každým subjektom ktorý má v programe myšlienky ktoré prezentujeme aj na tomto portáli.

 • Na valnom zhromaždení, napriek tomu že sa riešili vážne otázky zmien v pôvodných stanovách ako aj doplňujúce voľby do rady združenia, vládla pohoda a vzájomná úcta. Mám z toho veľmi dobrý pocit. Akoby sa všetci členovia riadili odporúčaním o šťastí v príspevkoch na tomto webe https://www.bezpzlozky.eu/2016/01/chces-byt-stastny/. A to sme ešte nevedeli že za kandidáta na ministra obrany je navrhovaný generálporučík Peter Gajdoš, ktorému držíme palce a ktorý mal pôvodne na zhromaždení sedieť medzi nami.
  Teda pohoda umocnená pocitom spolupatričnosti vládla na tomto zhromaždení, čo je dobrý krok do budúcnosti združenia. Veľa zdravia priatelia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.