Vyberte stranu

Valné zhromaždenie o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

 ….V poradí tretie Valné zhromaždenie občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA (ďalej len „združenie“) sa uskutočnilo 17. marca 2016.

……Združenie na svojom rokovaní potvrdilo programové ciele a kontinuitu s takými hodnotami  ako je solidarita, podpora a pomoc vojenským vyslúžilcom a ich rodinám, udržiavať pamiatku a úctu vojakom za ich prínos pre vlasť a obetavosť pri výkone služby. Aj naďalej bude  pokračovať v činnosti pri ochrane sociálnych práv vojenských vyslúžilcov tak, ako sa tomu bolo v predchádzajúcich rokoch pod názvom ZV SR–Klub Bratislava, pokračovať v tradícií organizovania spomienkových podujatí v spolupráci s MO SR, hlavným mestom SR Bratislavou, SZPB a ďalšími partnermi.

…..Združenie je s pôsobnosťou v hlavnom meste Bratislava, bratislavskom regióne a ďalších častiach Slovenska spojených s vojenskými historickými tradíciami. Hoci združenie má názov VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA za členov prijíma vyslúžilcov z celého Slovenska. Toho času má členov mimo Bratislavy z miest a obcí Lipová, Malacky, Košice, Žilina, Dubnica, Veľký Meder, Fiľakovo, Lipníky, Ľubietová, Pezinok, Poprad.

…..Ako symboly si združenie určilo znak, zástavu a rovnošatu,  v rámci zhromaždenia boli prítomnýmčlenom odovzdané členské preukazy a odznak združenia.

…..Pre vyjadrenie vďaky za dosiahnuté výsledky pri plnení cieľov združenia, ako aj potrebe popularizácie na verejnosti obsahujú jeho stanovy udeľovanie ocenenia a vyznamenania: titul „Čestný člen“, Pamätný odznak združenia,  Čestné uznanie „Ochranca práv vojenských  veteránov“ a „Ďakovný list“. Pripravuje vyznamenania, ktoré bude udeľovať združenie:  Medaila „Za zásluhy“ o združenie;  Plaketa „Ochranca práv vojenských  veteránov“;  Medaila  „Kríž vojenského veterána“.

…..Ako bolo konštatované na valnom zhromaždení, splnenie programu a stým súvisiaca úhrada vzniknutých nákladov sa nezaobíde bez ekonomického zabezpečenia, preto okrem členských príspevkov sa združenie bude snažiť zaviesť systém získavania finančných zdrojov z dotácií od rezortov regionálnej a miestnej samosprávy, z nadácií a fondov a vytvorením siete dobrovoľných darcov.

…..Vedenie združenia poďakovalo svojmu partnerovi a prvému z poskytovateľov dotácie v minulom roku riaditeľovi Vojenskej podpornej nadácie pplk.v.v. Ing. Milanovi Gajdošovi, za poskytnutie dotácie na zabezpečenie spomienky na padlých a úctu k starším jubilantom.

…..Pri plánovaní činnosti na najbližšie obdobie hodlá združenie  prioritne zabezpečiť akcie, ktorých by sa mali zúčastniť  všetci členovia sú to slávnostné spomienkové akty oslobodenia plánované v súčinnosti s OblV SZPB, takto sa vytvorí možnosť cestovania naším členom   spoločným armádnym prepravným prostriedkom napr. na ukážky bojov II. svetovej vojny na Hrone, oslavy SNP a pod.

…..Časovo najbližšie sú to oslavy 71. výročia oslobodenia hl.m. Slovenska /v súčinnosti so SZPB/ už 4.apríla o 15.00 hod pri Redute. Za svoju turistickú akciu považuje združenie pochod Slavín-Malý Slavín-Rača, plánovanú na 14. mája 2016. V novembri to bude Pietna spomienka na obete I. a II. svetovej vojny „Červené maky“, na príprave a organizovaní ktorej by sme sa spolu s MOSR chceli naďalej podieľať. V súčinnosti s GŠ chceme vytvoriť aj postup pre priznanie statusu vojenského veterána a z neho vyplývajúce benefity.

……V sociálnej oblasti pre členov budú Rada a členovia vykonávať osobné návštevy ťažko nemocných členov (t.č. má troch), zúčastňovať sa na poslednej rozlúčke so zosnulým  členom, pomáhať pozostalým s obradom, poskytovať nutnú právnu pomoc pri riešení SD a VD svojim členom, pripravovať stretnutia s členmi k životnému jubileu.

……V sociálno-právnej ochrane VD a poberateľov výsluhových dôchodkov sa bude združenie podieľať na činnosti komisií poskytnutím odborníkov v sociálnej oblasti pri rokovaniach so Sociálnou poisťovňou a rezortnými inštitúciami, predovšetkým na odstraňovaní diskriminačných opatrení voči VD vyplývajúcich z rôzneho vysvetľovania ustanovení zákona 461/2003 Z.z., najmä zosúladenie termínu valorizácie výsluhových dôchodkov s termínom starobných dôchodkov.  Tak ako to vyplýva z uznesenia 3. Valného zhromaždenia priebežne bude združenie prijímať jasné stanoviská k prípadným  mimoriadnym situáciám ktoré by mohli mať negatívny dopad na veteránov. Združenie v právnej úprave sociálneho zabezpečenia bude nadväzovať spoluprácu s ostatnými dotknutými subjektmi s cieľom dosiahnutia spravodlivého ocenenia zásluh poberateľov VD.

…..Činnosť združenia v Ďalšom období bude viesť 7 členná Rada združenia v zostave: plk.v.v. Ing. BADA Pavol (predseda), plk.v.v. Juraj Kayser (podpredseda), plk. v.v. Ing. SOBEK Milan (člen), plk.v.v. Ing. HALAPIN Jozef (člen), plk.v.v. Ing. DOROCIAK Štefan (hospodár), plk.v.v. KVAČKAJ Ivan (hovorca), mjr.v.v. Štefan Chňapek (administrátor), plk.v.v. Ing. MEJZLÍK František revízor.

……Združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA z rozhodnutia Rady združenia odovzdali  Čestné uznanie „Ochranca práv vojenských  veteránov   neúnavným bojovníkom:

pplk. v.v. Dr. Milanovi KOLENOVI 

nprap. v.v. JUDr. Mariánovi ĎURINOVI

za významný podiel a zásluhy na riešení právnych, zdravotných a sociálnych problémov a nárokov  výsluhových dôchodcov a ich pozostalých.

Bratislava 17. marca 2016

Viac o nás  najdete na webe https://www.bezpzlozky.eu/category/onas/

Text a foto: plk. v.v. Ivan Kvačkaj

Fotogaleria z 3. VZ .pdf

.