Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

……..Aby sme netrieštili sily diskúsiou pod rôznymi článkami, uvádzame tento článok k umožneniu zapojenia sa do diskusie aj nečlenom združení, poberateľom VD a SD.

http://www.asociaciapolicajtov.sk/

Prevzaté z : http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/soczdrav/valorizacia_dochodkov.doc

.

Valorizácia dôchodkov

     ………Sociálno-zdravotná komisia Prezídia APVV (ďalej len „SZK“) vzhľadom na potrebu odstrániť súčasný kritický stav valorizácie dôchodkov pripravila pre Prezídium APVV analýzu stavu na tomto úseku s odporúčaním na riešenie.

     ………Z vykonanej analýzy vývoja a súčasného stavu v oblasti dôchodkového  zabezpečenia (všeobecného a osobitného systému), informácii zverejňovaných v médiách pred voľbami a po voľbách v roku 2016 (napr. predseda vlády SR, minister PSVaR a jeho štátny tajomník, minister vnútra, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku), Programového vyhlásenia vlády SR, Koaličnej dohody  politických strán  SMER_SD, SNS, MOST-HÍD a # SIEŤ pre volebné obdobie 2016-2020 a výsledkov rokovaní sociálno-zdravotnej komisie Prezídia APVV na MV SR, GR ZVaJS a so sociálnou komisiou ZV SR, rokovania prezidenta APVV s predsedom JDS vyplýva, že je všeobecná zhoda  na tom, aby sa valorizácia dôchodkov riešila čo najskôr a nie  až od 1.1. 2018 tak ako to upravuje súčasný právny stav.

     Podľa odborníkov je možné nepriaznivý vývoj na úseku dôchodkového systému súvisiaci so starnutím populácie všeobecne riešiť najmä :

 • predlžovaním dôchodkového veku a
 • znižovaním valorizácie dôchodkov.

      ………Do 31.12.2003 bol dôchodkový vek určený 60 rokov veku, v súčasnosti je 62 rokov a od 1.1.2017 sa začne tento vek, podľa súčasnej právnej úpravy predlžovať tak, že každým rokom sa predĺži dôchodkový vek v priemere o 25 až 50 dní. Toto sa  bude vyvíjať od tzv. priemernej strednej dĺžky života, ktorú bude zverejňovať Štatistický úrad SR vždy k 31.10. kalendárneho roka a prvý krát to bude už v tomto roku. Toto predlžovanie dôchodkového veku sa dotkne tých, ktorí sa narodili po 31.12.1954 (muži) a po 31.12.1961 (ženy). Dnešní štyridsiatnici pôjdu do dôchodku 65 roční a tridsiatnici 67 roční.

   ………Valorizácia výsluhových dôchodkov bola  do roku 2009 v priemere 5,8%, od roku 2010 je ale  zaznamenávaný stály pokles (2010=2,30 %, 2011=2,10 %, 2012=3,05% – bola 0%), 2013 =1,76%, 2014=1,37%, 2015=0,80% a 2016=0,29 %. V peňažnom vyjadrení to predstavuje pokles z 10,24 euro na 1,90 euro  v roku 2016. Podľa prepočtov, pri zachovaní súčasného systému zvyšovania dôchodkov, by v roku 2017 vzrástli dôchodky len o 1,3 eura. Hlavnou príčinou je zmena v právnej úprave, ktorá bola vykonaná novelami zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  a zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, kde bol zmenený mechanizmus výpočtu a vývoj inflácie v posledných rokoch. Od roku 2013 bol tzv. švajčiarsky model valorizácie (50 % medziročného  rastu spotrebiteľských cien v domácnostiach dôchodcov a 50 % k rastu nominálnych miezd 50%) nahradený  systémom každoročného 10 % nárastu miery váhy v prospech medziročného rastu spotrebiteľských cien k medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy a to z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku. Tento je v tomto roku  už 80 % k 20 %. Okrem toho valorizácia je od uvedeného roku určovaná  už nie v % ale v pevnej sume.

     ………Pri valorizácii výsluhových dôchodkov sa okrem toho začal od roku 2013 uplatňovať aj prepočet podľa určených koeficientov (podľa trvania služobného pomeru), ktorý sa  podľa súčasného právneho stavu už od  1.1.2018 nebude uplatňovať.

     ………Osobitnú kategóriu tvoria tzv. starodôchodcovia, ktorým na rozdiel od ostatných „novodôchodcov“ neboli k 1.1.2004 dôchodky zvýšené (prepočítané).  Za „starodôchodcov“ je v osobitnom systéme možné považovať tých poberateľov dávok, ktorým bola priznaná dôchodková dávka podľa predchádzajúcich predpisov upravujúcich oblasť sociálneho zabezpečenia pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 Z.  z. napr. podľa ustanovení zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a po nadobudnutí účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. sa prekvalifikovali na dávky výsluhové a v súčasnej dobe sú tieto vyplácané z osobitného systému výsluhového zabezpečenia.

     ………Do 30.11.2008 obsahoval zákon č. 328/2002 Z. z. prechodné ustanovenie (§ 68 ods. 3) podľa  ktorého sa dôchodky valorizovali (dvakrát) t.j. aj s prihliadnutím na rast priemerných služobných príjmov a to až do času keď ich priemerná výška dosiahne priemernú výšku rovnakých dávok priznaných podľa zákona č. 328/2002 Z. z.  Na tieto účely boli postupne prijaté zákony č. 586/2006 Z. z., č. 508/2007 Z. z. a č. 433/2008 Z. z. (0,03% za každý rok trvania služobného pomeru) o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v príslušnom kalendárnom roku. Keďže sa týmto postupom podarilo ako tak znížiť rozdiely, od 1.12.2008  bol uvedený § 68 zmenený tak, že tzv. druhá valorizácia v roku sa vzťahuje „už“ len na dávky výsluhového zabezpečenia, ktoré v príslušnom roku nedosahujú 1,7 násobok životného minima, teda iba na najnižšie výsluhové dôchodky ( § 68 ods. 7 až 11 „Výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 3 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 3 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto výsluhový dôchodok a jeho výšku, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31.decembru 2007“). Suma životného minima je od 1.7.2015 do 30.6.2016 198,09 €. 1,7 násobok je 336,70 € čo je na úrovni minimálneho dôchodku pri „odpracovaných“ 44 rokoch.

 

Vzhľadom na uvedené SZK odporúča :

 

 1. Podporovať riešenie valorizácia čo najskôr.

………Keďže zmena si vyžaduje novelizáciu minimálne zákona č. 461/2003 Z. z. a vzhľadom na postup a lehoty súvisiace s legislatívnym procesom prijímania zákonov najskorší termín je možný k 1.1.2017.

 

 1. Podporovať ustanovenie minimálnej pevnej sumy valorizácie.

………Súčasný právny stav (ale aj stav platný od 1.1.2018) je nastavený nedostatočne nakoľko v prípadoch keď je inflácia nulová alebo aj nízka je aj valorizácia dôchodkov neprimerane nízka. Z toho dôvodu je potrebné ustanoviť aj minimálnu hranicu percenta, ktoré bude slúžiť na výpočet pevnej sumy pravidelnej valorizácie alebo minimálnu hranicu pevnej sumy, ktorou  budú dôchodky  pravidelne valorizované.  Toto je potrebné následne použiť aj od 1.1.2018. SZK zastáva stanovisko, že výška priznaného dôchodku, či už starobného alebo výsluhového je odrazom aktivít, postavenia a odvodov v čase dôchodkového poistenia, preto by valorizácia všetkých dôchodkov mala byť realizovaná pevnou sumou.

 

 1. Využiť riešenie valorizácie v roku 2016 na zmenu zákona č. 328/2002 Z. z.

a)Výsluhové dôchodky sú od roku 2013 valorizované tak ako starobné dôchodky s tým, že pri výsluhových dôchodkoch sa uplatňuje ešte prepočet koeficientmi za roky služobného pomeru (§ 68 ods. 3). Tento stav platí do 1.7.2018 odkedy sa už tento prepočet uplatňovať nebude. Vzhľadom k tomu, že roky služobného pomeru boli pri priznávaní výsluhových dôchodkov a výpočte ich sumy už „zohľadnené“, valorizácia všetkých dôchodkov by mala byť realizovaná rovnako u všetkých poberateľov bez ohľadu na roky služobného pomeru (dvakrát uplatnený princíp zásluhovosti). SZK preto navrhuje toto ustanovenie začať neuplatňovať nie až od 1.7.2018 ale už od účinnosti noviel prijatých k zmene valorizácie.

b)Od roku je mechanizmus valorizácie starobných a výsluhových dôchodkov upravený „jednotne“ (zákon č. 328/2002 Z. z. § 68 ods. 1 sa odvoláva na spôsob ustanovený v zákone č. 461/2003 Z. z.).  Termín valorizácie ale ostal naďalej rozdielny (1.1. starobné dôchodky a 1.7. výsluhové dôchodky). Vzhľadom na jednotný postup valorizácie obidvoch „systémov“ dôchodkového zabezpečenia SZK odporúča navrhovať zjednotenie aj termínu valorizácie t.j. obidva systémy k 1.1. kalendárneho roka.  

.

4.  Podporovať osobitné riešenie dôchodkov „starodôchodcov“.

………Skupinu „starodôchodcov“ – poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia príslušníkov PZ tvorí menej ako 2000 osôb a ani jedna z nich v súčasnosti nespĺňa podmienky na priznanie  minimálneho dôchodku podľa zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a najnižší výsluhový dôchodok u týchto osôb je vyšší ako je v súčasnosti 1,7 násobok životného minima. Keďže sa pri priznávaní výsluhových dôchodkov uplatňuje princíp zásluhovosti  t.j. uplatňuje sa doba služby a výška služobného príjmu, nemožno zabezpečiť (a ani by to nebolo vzhľadom na odvedené sumy poistného spravodlivé), aby výška skôr priznaných dôchodkov dosiahla úroveň súčasne priznávaných dôchodkov, odporúčame podporiť osobitné riešenie „starodôchodcov“ všeobecného systému s tým, aby sa to primerane dotýkalo aj tých „starodôchodcov“ z osobitného systému, ktorým bola priznaná dôchodková dávka podľa predchádzajúcich predpisov upravujúcich oblasť sociálneho zabezpečenia t.j. pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z.

 

 

Bratislava, 26. apríla 2016                           

                                                                               Sociálno-zdravotná komisia Prezídia APVV

.

52 Komentárov na Názory k valorizácii dôchodkov:

 • Nech sa nikto nehnevá , dvaapol roka mlátiť prázdnu slamu .Preveliká hanba.

 • V dnešnej dobe je len veľmi ťažko selektovať-rozlišovať, čo sú pravdivé informácie a čo sú dezinformácie, v ktorých sa predbiehajú rôzne média pri ovplyvňovaní verejnej mienky rôznymi analytikmi aj ” analytikmi ” ovplyvňovanými rôznymi záujmovými skupinami.(lobizmom).My napr. ešte dnes nevieme, ako dopadne rozporové konanie s MV SR v záujme výsl. dôchodcovskej verejnosti za ktorú bojujú Dr. Milan Kolen a JUDr. Marián Ďurina… aké stanovisko následne zaujme Legislatívna rada vlády, potom následne aký návrh valorizácie VD posunie do parlamentu vláda SR, ale rôzni analytici už dnes vedia, čo bude o 30 rokov v r. 2050-2060.Až povedia A, nepovedia B… a to koľko miliárd eur uniká zo štátneho rozpočtu do šedej ekonomiky (trestná činnosť), koľko miliárd eur je vyplatených-presunutých do daňových rajov, že je na Slovensku v rámci EÚ jedno z najnižších zdaňovaní právnických firiem (dcér) a ďalšie miliardy eur sú vyplácané do zahraničia (ich matkám)… a pod.Žiaľ, tieto skutočnosti nikto z tých, ktorí prezentujú opak, nechce vidieť.O týchto a im podobných veciach média bežne neinformujú.Nie je to pre určité záujmové-lobistické skupiny populárne.Niečo na tom pravdy bude, pretože aj Slovenský parlament už riešil zdaňovanie zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku, kde donedávna bola daň z divident 0.Aj tak však táto daň naďalej ostala jedna z najnižších v rámci EÚ.(napr. v porovnaní s Nemeckom, Francúzskom…).Populárnejšie je písať články, vysielať reportáže v médiách a zároveň v dnešnej dobe masírovať verejnú mienku v neprospech dôchodcov.To je dnes také … ” IN ” … to sa dnes … ” NOSÍ “.

 • Už celé desaťročia snívame o „západniarskych“ dôchodkoch, ktoré by nám zaručili komfortné starnutie spojené s oddychom, cestovaním a bez obáv o peniaze. Zdá sa však, že táto predstava sa vzďaľuje čoraz viac. O niekoľko rokov dokonca na tom s dôchodkami môžeme byť horšie ako dnes. Prečo je to tak a na čo sa treba pripraviť?
  Viac na:
  https://www.topky.sk/cl/10/1770309/Kolko-si-toho-budeme-moct-dovolit--Takto-budu-vyzerat-dochodky-o-tridsat-rokov

 • Chcem tu !povedať aká nespravodlivosť vznikla že sme nedostali zvýšený dôchodok všetci ako médiá oboznamoval i a zavádzali mylnou informáciou, takže ja čo som odpracovala 41 rokov a mám 311 euro ,tak ja nemám nárok na to čo dostanú iní ,vy si myslíte že to je suma z ktorej si žijem na úrovni?.Prajem vám aby vo vašich rodinách mali všetci takéto dôchodky ako ja škoda že som robila mohla som byť na úrade práce ako cigáni ktorí z tohoto systému profitujú

 • Vojenskí dôchodcovia boli aj v parlamente na nejakom rokovaní ,ale veľmi o tom nehovorili.Teraz spia a čakajú na rokovanie parlamentu , lebo len tam sa to môže preklopiť v náš prospech.Hoci trocha pochybujem o tom či si dajú siahnuť na svoje drobáky.MO a MV sa na nás vy ….li ,mohli sa prikloniť k zrušeniu bulharských konštánt ,ale to by si naložili do vlastného hniezda, a v preložení dátumu valorizácie by nemal byť veľký problém.Len dobre plateným legislatívcom sa nejako veľmi do toho nechce.Vraj to preukrutne bolí.

 • Juraj Fusek, 18.augusta 2016 o 11.00. No tak ich treba zobudiť, treba použiť prostriedky proti spánku. Veď za socíka si pamätám, že sme OV KSS hovorili budova všetkých svätých a viete prečo? Lebo všetci odpočívali vo svätom pokoji, no a to je chyba. Predseda JDS chodil priamo za najvyššími mocnými v tejto republike, priamo predložil osobne požiadavky a možno aj priamo treskol päsťou po stole a takto presadzoval nároky valorizácie pre všetkých dôchodcov. Iba krčmovými rečami, dopisovaním si ako medzi zaľúbencami, tak toto nemá žiadnu razanciu a ako som predtým uviedol zaspí to na večné časy a už nič nedosiahneme.

 • Tam sa spí .

 • Dobrý deň prajem všetkým. Je nutné, až žiadúce, aby sa k APVV k tomu, čo písal JUDr. Hristo Gluškov, predseda SZK pripojili obdobným spôsobom aj páni zo ZV SR a začali podobne konať kým nebude neskoro.

 • Dobre sa to číta , 2% , ale pre SD iba 8.20 Eura.pre VD troška lepšie ako v tomto roku.

 • Ono je to pekné- tie 2 %, keď to tak bude. Len nezabúdajme, že sa to týka SD- teda od januára buducého roku. Som zvedavý, aký postoj zaujme MO, MV, prípadne iné ministerstva, ktoré by túto novelu(úpravu), mali presadiť a aplikovať aj pri stávajúcich “halierových” úpravách VD-čiže od júla budúceho roka. Alebo zase aj naďalej zostanú v platnosti trvalé platné “bulharské konštanty”? …

 • Prevzaté zo stránky APVV (Kniha návštev)

  JUDr. Hristo Gluškov, predseda SZK 17 august 2016 17:33
  Vzhľadom k tomu, že Vláda SR na svojom rokovaní dňa 17. 8. 2016 schválila návrh doplnenia zákona č. 461/2003 Z. z. tak ako bol predložený MPSVaR (minimálna hranica 2 % a bez zmeny v zákone 328/2002 Z. z.) spracovala sociálno-zdravotná komisia návrh listu, ktorý bolo doručený prezídium APVV s odporúčaním, aby listy boli zaslané priamo nielen predsedovi Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť ale aj predsedníčke Výboru NR SR pre sociálne veci. Text listu bude po zaslaní zverejnený na našej web stránke.

 • Platná “istota” je zatiaľ táto:

  BRATISLAVA 17.08.2016
  – Dôchodky by sa mali v budúcom roku na Slovensku zvýšiť najmenej o 2 percentá z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. Navrhuje to v novele zákona o sociálnom poistení Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR). Právnu normu v stredu 17.08.2016 schválil kabinet Roberta Fica.
  Ako uviedol rezort práce, v roku 2017 sa dôchodkové dávky, okrem vyrovnávacieho príplatku, zvyšujú o pevnú sumu určenú percentom, ktoré sa určí ako súčet 90 percent medziročného rastu spotrebiteľských cien a 10 percent medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom SR za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka.
  Vzhľadom na pokles medziročného rastu spotrebiteľských cien, ktorý sa rozhodujúcou mierou podieľa na určení percenta zvýšenia, by sa však dôchodky v roku 2017 zvýšili len o minimálnu sumu.
  “V záujme toho, aby sa zabezpečilo zvyšovanie dôchodkových dávok v istej primeranej a dôchodcovskou verejnosťou akceptovateľnejšej sume, sa pevná suma zvýšenia v roku 2017 určí najmenej ako 2 percent z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku,” navrhuje ministerstvo práce.
  Novelou zákona sa má upraviť aj percento zvýšenia úrazovej renty v budúcom roku. Tá sa má zvýšiť tiež minimálne o 2 percentá.
  “Pozostalostná úrazová renta, maximálna suma jednorazového odškodnenia, maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením a maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom sa zvyšujú spôsobom ustanoveným pre úrazovú rentu, preto sa tento postup bude aplikovať aj na uvedené úrazové dávky,” dodalo MPSVR SR.
  Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 30. októbra tohto roka.

 • Myslim ze jednu velku sancu ako ovlivnovat veci v nas prospech sme premrhali pri vobach ,ked sme neboli schopni prekruzkovat “nasich” ludi do parlamentu.

 • Pre Tomáša Kríža:
  Presne tak. Aj keď o možnosti korózie zemskej osi vieme svoje, môžeme akurát tak popritakávať dajakému kandidátovi vied čo sa ňou zaoberá, jak je to zaujímavá téma a tešiť sa z toho, že našu chválu aspoň vypočul a potľapkal nás po pleci :good:

 • Hlavná vec, že pred voľbami sa hovorilo bude dobre , dostanú sa tam naši,jednali sme s nimi ,pracuje sa na tom hovorili tí čo sú tam .Písali tu kadejakí bývali vedúci pracovníci , budeme nápomocní .Len zabudli na ktorom webe sľúbili a teraz sa asi hambia.

 • Ján

  Už niekoľko rokov hovorím a píšem na naších WEBoch, že tento problém odstráni len založenie našej strany a ísť s ňou potom do volieb.Je nás dosť a máme aj rodiny, ktoré nás budú voliť,keď tam budeme, tak potom si to aj odhlasujme a aj dorovnajme.Fakt, že sa tu len vybíjať v písaní a donekonečna opakovať to čo nám je už všetkým dobre známe nemá už žiadne opodstatnenie. Ešte v nedávnej dobe som na tomto a predošlom WEBE bol denne, ale teraz som tu tak raz za 14 dní a v podstate ” NIČ ” a to ” NIČ ” tu podľa mňa bez vyriešenia bude dovtedy, kým nás v parlamente nebude zastupovať naša strana. Tak sa už konečne zamyslime a konajme .

 • Pre p. Tomáša Kríža o 12.05. Pán Kríž tiež s Vami súhlasím aj s Vašimi názormi, ktoré ste už k tomuto uvádzal.V jednom Vás ale ubezpečujem, že ja neplačem, ale zúrim a to je podstatný rozdiel. Ja sa Vás tiež spýtam, už ste na tomto webe čítal nejaký príspevok k tomu, o čom sa tu celé roky bavíme od tých pánov, ktorí majú plné gágory ? Ja nie a ani nečakajte, že nám chytia stranu aj keď budeme hovoriť neviem akú pravdu. Budeme až ako som písal v prvom príspevku donekonečna opakovať naše zbožné želania a oni sa na nás bude ďalej zabávať a smiať. Tak sa majte dobre a čakajte, čakajme aj tak sa ničoho nedočkáme.

 • Pre pána Františka.
  Úplne s Vami súhlasím. Ale určite ste mali možnosť zistiť,že “plačete /plačeme” na nesprávnom mieste. Je veľmi pravdepodobné,že niekomu vyhovuje aby vedenie ZV SR…do valorizácie 2012 a valorizačného mechanizmu “nerýpalo” a nechali to zapadnúť prachom. Nie je ani ochota vysvetliť v akom štádiu sú súdne pojednávania…..Jediné o čo sa zaujímajú je sa príložitostne odfotiť na Bradle s ministrom obrany,potľapkať sa po pleci a pohovoriť ako nám je fajn a nič nám nechýba. Ak chceme niečo zmeniť musíme jednotlivo všetci ktorých táto problematika trápi na to osobne,listom,mailom,upozorňovať poslancov aj ministrov. Osobne mám skúsenosť,že novozvolený poslanci NRSR ako aj predstavitelia ministerstva obrany,vnútra ani nevedia ,že APVV alebo ZV SR vôbec niečo rieši.

 • Dobrý deň, nedá mi, aby som akýmsi svojským spôsobom prehodnotil všetko, čo nás trápi, čo sme tu riešili a nič nevyriešili, teda aby som sa niekoho nedotkol podstatné veci, ako valorizácia z r. 2012, nezákonné krátenie SD a vzorec podľa ktorého sa valorizujú naše VD / no a to bol naozaj majster remesla, čo toto čudo vymyslel /. Začnem krátením SD. Každému musí byť jasné, že ak NS SR uverejnil Zbierku zákonov pod č. 416/1991 Zb. /ďalej len Dohovor č 128 / a podľa zovšeobecneného právneho názoru číslo R 55/2011, čiastka 5/2011 a pri príspevkoch tiež podľa právneho názoru NS SR vyjadreného v rozsudku č. 9 So/138/2011 z 22. augusta 2012 je možné naše SD krátiť, tak s tým nik nepohne, sám som to na vlastnej koži zažil, to som postupoval proti SP podľa dávne zverejneného príspevku k tejto téme p. JUDr. Ďurínu. K valorizácii z r. 2012, táto téma sa neustále preberá, APVV a možno aj ZV si to vo svojich programoch na výročných schôdzach pripomenú, presunú ako ďalší bod programu do ďalšej výročnej schôdze samozrejme bez toho, aby konkrétne oboznámili, či sa v tom niečo deje alebo či sa vôbec ešte niečo s tým dá urobiť a čas letí, až ako to na Slovensku býva do stratena -- do zabudnutia. K tomu čudu -- vzorcu valorizácie našich VD radšej ani nebudem rozvádzať nejaký komentár, za toto by si mal spytovať svedomie ten, kto na takúto sprostosť vôbec prišiel. A nakoniec súhlasím s niektorými názormi pisateľov najmä k odslúženým rokom 25, 30 atď začo poberáme tie smiešne príspevky za službu považované za VD, / v čom je problém, aby nám tieto roky páni zohľadnili alebo dorovnali tak, ako boli priznané VD podľa 328 čky, veď sme museli rovnako podľa prísahy, dodržiavania zákonov atď. odvádzať poctivo vykonanú prácu a 25 rokov služby v I. kat. funkcií a viac nie je viac, ako stačilo odslúžiť 15 rokov a dokonca aj po novelizácii 328 čky stačí 25 rokov na VD ? Prečo prokurátori, sudcovia mali svoje dôchodky dorovnané tak, ako si želali a tie nie sú za 25 rokov služby po 20 rokoch valorizácie 500 EUR. Nech sa za toto všetko hanbia aj tí páni, ktorým tento stav vyhovuje a mne je jedno kto a ako ma na tomto webe za tieto moje pravdivé skutočnosti, nie názory bude kritizovať, bude mi tu hovori, ako sa i mne osobne stalo, že mi bolo na podobné vyjadrenie odpovedané a to ešte osobou, ktorá sedí na teplučkej stoličke, ktorá nepozná, čo je to byť priamo vo výkone, viete, každá doba prináša obete a Vy ste jedná z nich. Mám už dosť rokov, aby som si dovolil takto sa k veci vyjadriť a to aj za tých kolegov, ktorí sa spravodlivosti nedožili a neviem, či sa jej dožijem aj sám. Ten, komu sa môj príspevok bude zdať moc emotívny a je v rozpore s jeho názorom, tak nech ho nečíta a nech si svoje pripomienky radšej nechá pre seba . Prajem Vám príjemný deň.

 • Pre Mira Pršalu a Juraja Fuseka:
  Kompetentní vedia o naších veciach (problémoch), asi ako ja o sovietskom vesmírnom výskume( a nechcem sa chváliť, ale viem o ňom dosť). Ta asi tak…. Chuj s tým kamaráti…

 • Chcem sa len opýtať, keďže sa tu hovorí o prejednávaní nových znení zákonov, či sa niečo už oficiálne posielalo poslancom -- členom výborov, MO, prípadne všetkým poslancom, aby sa podporili naše nároky?

 • Pre Miro Palfi:
  Profesionálni vojaci majú zo zákona zakázanú účasť v 3.pilieri. Pred rokmi niekto na MO SR zle prečítal zákon o doplnkovom dôchodkovom poistení a umožnil im to a potom vznikla škoda veľkého rozsahu a neviem či vyšetrovanie je dnes právoplatne končené. Ak teda profesionálny vojaci nemajú možnosť byť v inom pilieri a nesplnia 25 rokov služby budú na rozdiel od civilistov postihnutí. Takýchto “drobností” sa rokmi vyskytlo viacero a väčšinou sa postihnutí profesionálni vojaci neozývajú a neprotestujú. Tu je úloha profesných občianskych združení, ktoré sa môžu ozvať, upozorniť a žiadať nápravu v prospech profesionálnych vojakov alebo ich pozostalých.
  Neviem ako to mohlo MO SR dopustiť, ale vo všeobecnom systéme sociálneho zrovnoprávnili vdovy. ktorým boli priznané dávky pred rokom 2004 podľa zákona č.100/1988 Zb. ale také isté vdovy ktorým takú istú dávku vypláca VÚSZ nie. Pre pomernú časť dávky od Sociálnej poisťovni potrebuje vojenská vdova (sirota) preukázať u zomretého ďalšie roky civilného poistenia a poistenie počas služby sa nepočíta.
  Zmena sa podarila vysúdiť len u starobných dôchodkoch a pochopiteľne hlas vdov a sirôt je slabý veď majú veľa svojich problémov. V dnešnej spoločnosti sú slabí, chudobní, chorí a starí až na poslednom mieste.

 • Iba doplním Juraja Fuseka.Kto aj dosiahne v kalendárnom roku približne 2031-2032.. -- 25 rokov služby podľa novelizovaného Zákona 328/2002 Z.z. účinného od 1. mája 2013 podľa paragrafov § 143 aa … a § 38… ten len výnimočne odpracuje v civilnom zamestnaní ďalších 15 rokov (spolu 40) potrebných na získanie civilného starobného dôchodku.V roku 2031-2032 už najskôr civilné starobné dôchodky na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií pre týchto slúžiacich silových zložiek nebudú a tak výsluhové dôchodky v takomto prípade ostanú na starobu u konkrétneho jednotlivca jediným zdrojom príjmu.Dokiaľ nebude mať civilný dobrovoľný druhý, tretí, prípadne iný dôchodkový pilier, resp. nejaké životné poistenie.Ešte, ako som sa dopracoval ku kalendárnemu roku cca. 2031-2032 (až som sa nezmýlil).Kto mal k 1. máju 2013 odslúžených 6 rokov, do 15 rokov potrebuje v konkrétnom čase odslúžiť ešte 9 rokov krát dva (t.j. ešte raz toľko -- 18 rokov).Spolu 6 + 18 rokov = 24……rok 2013 + 18 = 2031.Čiže 24 rokov do roku 2031 a 25 rokov služobného pomeru cca. do roku 2032, kedy bude §143 aa totožný v dĺžke služby potrebnej na nárok na VD s § -- fom 38.Tí, ktorí mali k 1. máju 2013 odslúžených menej ako 6 rokov, tí musia z “fleku” -- teda naraz odslúžiť 25 rokov.Tak mi to vyšlo.

 • Nebude to žiadna sranda ,po 25 rokoch služby iba 400 ečiek ,zúfalstvo.Aj to len pre vyvolených.Koľko kolegov odišlo ešte pred dvadsiatkou ,Stabilizácia by mala určite vyzerať trocha inak.Ale to je úloha pre kompetentných.

 • Milan Faltin napísal: 12. augusta 2016 o 8:20
  https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/
  Je dosť problematické ešte napísať niečo nové, čo sme ešte (čitatelia-prispievatelia) na weby nenapísali.Po prebehnutí “reformy” výsluhových dôchodkov, presune prebytkov financií z osobitných účtov do štátneho rozpočtu a novelizácii Zákona č. 328/2002 Z.z. zákonov od 1. mája 2013 v prospech osobitných účtov a neprospech slúžiacich kolegov a kolegýň -- budúcich výsluhových dôchodcov, došlo.: V neprospech kolegov napr. pre všetkých, ktorí k 1. máju 2013 nemali odslúžených 15 rokov v služobnom pomere sa už priemerujú kalendárne roky pre výpočet výsluhového dôchodku až postupne do počtu (súčtu a následne priemerovaniu) desiatich kalendárnych rokov.Kým pred novelizáciou 328-ky bolo po 25 rokoch služby 55 percent z výšky služobného platu, pre tých, ktorí nemali k 1. máju 2013 odslúžených 15 rokov je to po 25 rokoch iba 40 percent služobného platu.Po novelizácii “nastúpil” do zákona nový paragraf § 143 aa postupné predĺžovanie služby na nárok na výsluhový dôchodok až na 25 rokov služobného pomeru, ktorý v konečnom dôsledku bude totožný v približne kalendarnom roku 2031 s paragrafom § 38 tohoto zákona a okrem toho je v kolízii so zákonom o štátnej službe vojakov, kde vojak po 17 -- tich rokoch služby nemusí byť prevedený do stálej služby a pokračovať v nej.. a pod.,…..mne to vyšlo, že prioritou kompetentných bolo v roku 2012-2013 “zastabilizovať” osobitné účty po tom, čo boli nerozvážne?Neviem. -- bývalé prebytky týchto účtov presunuté.Možno to bola zámienka na “Vyššie popísanú reformu”…a potrebu reformovať.Len, všetci to vieme a aj sme opakovane o týchto veciach písali.Nikto z kompetentných to nevyvrátil, prípadne sa nevyjadril, že to nie je pravda.Takže terajší slúžiaci, to tiež nebudú mať ustlané na ružiach, až sa budú chcieť dočkať-dožiť výsluhového dôchodku.V mnohých prípadoch to bude pre nich tiež náročné-nedosiahnuteľné.
  Ešte k tej novelizácii Zákona 328/2002 Z.z. účinného od 1. mája 2013.Tam by sa podmienky nemali meniť pre všetkých tých, ktorí ku dňu účinnosti zákona (1. mája 2013) už mali odslúžených v služobnom pomere 15 rokov.Len neviem či pri všetkých paragrafoch, pretože je tam ešte jedna skupina slúžiacich a to tých, ktorí do 1. mája 2013 mali odslúžených menej ako 6 rokov.Tí sú už posudzovaní ako novoprijatí príslušníci.Čím cítia tiež diskrimináciu oproti všetkým ostatným.Bolo to pri novelizácii 328-ky konštatované aj v rozprave v parlamente.Len, je to iba môj pohľad na novelizovanú 328-ku.Asi “hra” paragrafov..každý je posudzovaný individuálne.Nakoniec, o všetkom sme mnohokrát písali.

 • Súhlasím Miro. Veď celé je to o tom, že obidva “finty” na seba nadväzujú a navzájom súvisia, jedná s druhou. Prvá /dorovnávanie decembrovou valorizáciou/,zrejme predchádzala druhej /uprave platoviek/, možno s odstupom len rok dva. Ale pripravované určite boli v stejnom časovom období.
  Vlastne sa niekedy vtedy začalo akože dorovnávať, vzápäti sa pripravila nová platovka, následne podľa nej aj výpočet nových VD, no a po zastavavení dorovnávania stávajúcich VP-VD, tieto samozrejme prestali rásť tak rýchlo, ako by bolo žiaduce. Dostali sa tesne pod vtedajší priemer /tých nadpriemerných sa decembrová valorizácia netýkala/ nehovoriac už o tom, že klasické nové VD, na základe spomínaných výpočtov podskočili rapídne smerom nahor. A to ani nespomínam “bulharské konštanty”, ktoré v celom systéme tiež narobili ako vieme šarapatu…

 • Osobne nepoznám riešenie, okrem možného jednorázového dorovnania VP/VD na spôsob, ako je to myslené MPSVaR pre civilných staro-dôchodcov v príspevku 6. augusta 2016 o 11:21 (4 príspevky nižšie).No, a okrem tejto celej “finty”, je ešte jedna “finta” a to je druhý okruh problému v platovkach do r. 2008 a od r. 2008 neskôr (Polícia).Podľa Zákona 328-ky.Písali sme o tom.Je to písané tiež v rubrike Diskriminácia výsluhových dôchodkov, v linku spomínaného príspevku.Je pravda, najhoršie budú na tom kolegovia staro-dôchodcovia uvedení v príspevku Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 4. augusta 2016 o 18:07…

 • K Mirovi Palfimu: …”a nie je možné decembrovu valorizáciu obnoviť?”…
  Asi nie, lebo bola nastavená vtedy tak, že keď sa priblížila k vtedajšiemu priemeru- ale ho nikdy nedosiahla a už vonkoncom neprekročila- bola automaticky zastavená. A od tohoto okamihu logicky tento výsluhový príspevok-dôchodok síce každoročne rástol pri julovej valorizácii, ale samozrejme pomalšie ako klasický výsluhový dôchodok. V tom je cela tá finta…po desatich rokoch, od automatického zastavenia decembrovej valorizácie sme skoro tam, kde sme boli desať rokov predtým, než ju vymysleli, keď to porovnáš pomerne.

 • Stale plati stare dobre o stekajucich psoch a karavane.

 • Na stránke policajt vo výslužbe :

  • Vladimír Hús | 09.08.2016 22:22:17 | IP: 178.23.—.—
  V APVV to vidím podobne, ako pisateliaa predo mnou, zväz vojakov tiež, lenže sú tam aj dôchodcovia, ktorí majú záujem zvrátiť arogantné konanie ministra vnútra, stačí ísť na stránku bezzlozky.eu a uvidíte, lenže oni sú roztirieštení a zväz vojakov, tiež nehasí, čo ho nepáli.
  • Ivan VK | 09.08.2016 15:50:57 | IP: 81.162.—.—
  Zdravím po dlhšiom čase Vás všetkých VD, a pre mjr.: o tomto sme tu debatovali hneď po uverejnení tabuľky valorizácie podľa odslúžených rokov, že pánom predsedom z APPV i zo Zvazu vojakov toto vyhovuje, nakoľko sú to vačšinou starí funkcionári s odslúženými ročkami nad 30 rokov a to na tých lepších funkciách samozrejme, takže prečo si to meniť. Stačí len sem tam napísať, ako sa veľmi snažia a bojujú, no a takto to pojde až do roku 2018 a následne do stratena. Nie som žiadny veľký pisateľ, všetko radšej riešim férovo po starom, ale dnes už asi nato nie je ta správna doba. Takže zdravím Vás všetkých a prajem pekný deň.

 • Ku predchádzajúcim príspevkom.Mám totožný názor.”VÚSZ vypláca asi 2.067 výsluhových príspevkov (priznaných podľa zákona č.76/1959 Zb.)”.
  Predpokladám, že určitý počet takýchto príspevkov vypláca tiež OSZ MV SR.. a pod.
  “Rezorty MO SR, MV SR a ďalšie pôvodne sa snažili dorovnať priemerné výšky VP s VD (decembrová valorizácia), ale neskôr to zrušili”.
  Tu sa jedná najskôr o výšku VP/VD dôchodkov od už spomínaných 205 eúr do cca. 400 eúr.Až už nefunguje decembrová valorizácia a nie je možné? ju obnoviť, mohli by sa odbory sociálneho zabezpečenia (OSZ MV SR, VÚSZ MO SR) inšpirovať napr. MPSVaR:
  https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/ ….. viac v linku.
  z príspevku Milan Kolen PP napísal: 28. júla 2016 o 16:28
  “Odborníci ministerstva financií (MF=možno preklep a ide o MPSVaR)zároveň pracujú na ďalších dôchodkových reformách. Už od leta 2017 majú podľa informácií denníka Pravda stúpnuť penzie takzvaných starodôchodcov. „Môžem povedať, že od 1. júla 2017 budú starodôchodcom nanovo prepočítané penzie za účelom ich zvýšenia,“ priblížil štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna. Štát by tak aspoň čiastočne odškodnil krivdu spôsobenú výhodnejším výpočtom penzií po roku 2004. Sekretárka odchádzajúca do penzie v roku 2007 totiž dnes poberá vyšší dôchodok ako jej riaditeľ odchádzajúci do dôchodku v roku 2002. Aktuálne žije na Slovensku približne 80-tisíc starodôchodcov a možnosti štátu pri zvyšovaní ich penzií budú známe po definitívnom schválení rozpočtu na rok 2017”.
  Viac v uvedenom príspevku a po rozkliknutí linkov v nich..

 • Presne tak isto sa to javí aj mne, jak píše Ľubo Dubeň. No a s tým by mali “kompetentní” dačo spraviť v prvom rade. No a potom, druhe, tretie… a ďalšie diskriminačné obštrukcie, by automatický asi aj sami postupne vykapali. Lebo toto je prvá chyba, na ktorú sa ako na snehovu guľu nabaľujú ďalšie a ďalšie “múdre” nezmysly, ktoré sem-tam dajaký “nenahraditeľný” vymyslí a presadí.

 • Zoltán Kolmpár:

  VÚSZ vypláca asi 2.067 výsluhových príspevkov (priznaných podľa zákona č.76/1959 Zb.). Pre nárok na vznik výsluhového príspevku bolo potrebných minimálne 20 rokov služby (pre výsluhový dôchodok stačilo donedávna 15 rokov) a v mnohých prípadoch vojak dostal maximálnu výmeru vo výške aktuálneho stropu starobného dôchodku, bez ohľadu na zásluhovosť tj. aký mal príjem alebo koľko rokov mal odslúžené. Prakticky dostal dávku za 20 rokov služby a ďalšie roky 21,22, 26,…30… mu boli na 2 veci. A aj pri priznávaní starobného dôchodku Sociálna poisťovňa postupuje tak, že teoretická starobný dôchodok kráti za všetky odslúžené roky aj keď na priznanú výšku výsluhového dôchodku stačilo 20 rokov a ďalšie odslúžené roky nemali na nič vplyv pri priznávaní výsluhového príspevku (bol stanovený strop vo výške aktuálneho starobného dôchodku).
  Rezorty MO SR, MV SR a ďalšie pôvodne sa snažili dorovnať priemerné výšky VP s VD (decembrová valorizácia), ale neskôr to zrušili. Najľahšie je niečo zrušiť ale potom niet nikoho, ktorý by to vrátil späť. Tu vidím diskrimináciu príspevkárov (starodôchodcov) v porovnaní na výsluhových dôchodcov.

 • V celom tom systéme vojenských dôchodkov sa celé roky prehliadajú “VD” , ktorí sa nimi stali nedobrovoľne, násilne a títo ľudia boli doslova okradnutí o svoje dôchodky. O čo ide? Vojaci z povolania , ktorí odchádzali do zálohy ako výsluhoví príspevkári do 30.04.1998 boli hnusným spôsobom , bez ich súhlasu, bez žiadostí prevedení zákonom č. 114/1998 Z. z. do výsluhového dôchodku. Podstata okradnutia štátom týchto vojakov je v tom, že títo mohli dostať najviac 30% svojej mzdy ( maximálne do výšky najvyššieho starobného dôchodku v civile). Výpočet z hrubej mzdy často prevyšoval svojimi 30% tieto najvyššie výmery. Takže mnohí vojaci nedostali ani tých 30% garantované jedným zákonom, ktorý narážal na druhý zákon. No zákon č.114/1998 Z. z. poriadne oklamal vojak na výsluhovom príspevku. Ako som zmienil, previedol ich do výsluhového dôchodku BEZ VÝPOČTU DOCHODKU!!! Pridal im 12% a tým to pre štát skončilo. Vojakom prevedených takto do výsluhového dôchodku zostali len oči pre plač. Mnohí z nich odpracovali v armáde podstatnú časť svojho života, 30 aj viac rokov, predpokladali, že v štáte funguje nejaká právna istota. Na vlastnej koži pocítili, že na SLovensku nič také ako právna istota NEFUNGUJE !!! Ak výpočty dôchodkov sa mali pohybovať okolo 70% ich miezd alebo z vypočitaľného základu, tak týmto vojakom zostalo najviac 42%, mnohým však ani to nie. Aj takto vyzerá spravodlivosť po Slovensky!!! Keďže sociálna poisťovni tento stav vyhovoval, ministerstvo obrany sa vyjadrilo v tom zmysle , že tento stav v priebehu niekoľkých rokov zrovnajú, dokonca bola snaha niekoľkokrát jednorázovo čosi vyrovnať, nakoniec všetko “vyhnilo” do stratena a tým vojakom zostali výsluhové dôchodky bez výpočtov, bez vyrovnania.
  Bolo to poďakovanie Slovenskej republiky za služby vojakom.

 • Pre Ján -- od toho sme sa predvčerom-včera odvíjali v diskusii -- je to aj v linkoch a linkoch v nich, vo viacerých rubrikách.:-)
  https://www.bezpzlozky.eu/2016/06/diskusia-k-navrhom-valorizacie/#comment-6073
  -- rubrika -- Podporme Sociálno-právnu komisiu -- pre informáciu…..

 • Prevzaté zo stránky Asoc.policajtov :
  JUDr. Hristo Gluškov, predseda SZK APVV, 04001 03 august 2016 04:53
  Na základe stanovísk zainteresovaných ministerstiev (MV SR, MO SR a MS SR), vyhodnotenia doterajšieho priebehu medzirezortného pripomienkového konania (ukončené 21.7.2016) a prerokovania našich zásadných pripomienok na MPSVaR je zrejmé, že zákon č. 328/2002 Z. z. sa v súvislosti s návrhom na riešenie valorizácie dôchodkových dávok v roku 2017 „otvárať nebude“. APVV v tejto súvislosti navrhovala napr. zjednotenie termínu valorizácie so všeobecným systémom, neuplatňovanie prepočítavania určenej sumy valorizácie koeficientmi už od budúceho roku, k čomu sme predložili aj návrh doplnenia zákona v paragrafovom znení. Toto sa ale z rôznych, aj objektívnych dôvodov riešiť nebude. Ostáva nám teda ešte možnosť pred rokovaním NR SR (september) osloviť poslancov a najmä Výbor NR SR pre sociálne veci s návrhmi napr. na určenie vyššej minimálnej hranice valorizácie ako 2 % (navrhovali sme 11,2 euro čo je v prepočte asi 2,7 % a na úrovní roku 2013), ale napr. aj predĺženie platnosti navrhnutého mechanizmu valorizácie, pre zvyšovanie dôchodkov na rok 2017 na dlhšie časové obdobie resp. aj bez časového obmedzenia a aj s tým, aby obsahoval aj mechanizmus, ktorým by sa za priaznivej ekonomickej situácie, zvyšovala aj hranica minimálnej valorizácie dôchodkov.
  Z medzirezortného pripomienkového konania zverejneného na web http://www.slov-lex.sk (iba 31 subjektov a z toho polovica bez pripomienok) a najmä zo zásadnej pripomienky Ministerstva financií SR na základe ktorej „ nie je možné zo strany Ministerstva financií SR v súčasnosti súhlasiť s takto predloženou novelou zákona“ (z návrhu vyplýva výrazný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy) sa dá predpokladať, že budú „snahy“ navrhovanú minimálnu hranicu (2 %) ešte znížiť a určite riešiť valorizáciu iba pre rok 2017 nakoľko v prípade rozšírenia by sa to legislatívne nestihlo. Návrh doplnenia zákona č.461/2003 Z.z. musí byť predložený do NR SR najneskôr do 19. 8. 2016.

 • Ja len nedokážem pochopiť ako je možné ,že MO,MV či Ministerstvo práce ,sociálnych vecí a rodiny sa nevyjadruje k dopisom a návrhom združenia -- organizácie APVV , ktorá je určite rešpektovaná . Na druhej strane Ministerstvo vnútra odpovedá na osobný podnet Ing. Keresztešiho v ktorom ho ubezpečuje ,že danou problematikou valorizačného mechanizmu sa zaoberá respektíve je predmetom viacerých diskusií. Podľa mňa keby každý za seba tlačil na predstaviteľov ministerstiev aby sa prehodnotil diskriminačný zákon a zjednala sa náprava , určite by to malo väčší efekt a riešenie by bolo viac úspešné…..

 • Juraj Fusek napísal: 2. augusta 2016 o 18:24
  Podľa mňa sa 21. júla 2016 uzatváralo pripomienkovanie valorizácie iba civilných dôchodkov podľa Zákona 461/2003 a od civilnej valorizácie sa odvíja valorizácia výsluhových dôchodkov.Zákon 328/2002 Z.z. §-68 ods. 3, resp. 16.To
  vieme..Presnejšie:https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/…..príspevky 9. júla 2016 o 11:18 a 9. júla 2016 o 18:01 v linku (z užitočnej Pravdy).Na takom-to základe je postavený (aspoň mi to tak vychádza) aj § 143 ah z listu od APVV.Tým by aj pre výsluhových dôchodcov bola valorizácia v podstate rovnaká ako pre civilných dôchodcov, resp. VD, aj SD, aj v súbehu dôchodkov = rovnaká, viac solidárnejšia, pomyselné roztvorené nožnice by sa nezatvárali, ale ani viac neroztvárali.Bola by viac zvýraznená solidarita a menej zvýraznená zásluhovosť.Doteraz sa najskôr došlo k §-fu 143 ah…..a teraz možno ide o to, či sa vyrokuje-nájde niečo lepšie, prípadne či je to už konečné riešenie, až by diskriminačný valorizačný mechanizmus bol vážny záujem riešiť.Podľa odpovede z OSZ MV SR, ktorú dal na stránku Ing. Eduard Kereszteši (dnes) 2. augusta 2016 o 11:4, -- aspoň mne to takto vyšlo, že je záujem valorizačný problém riešiť.Možno niekto upresní, aj legislatívne to nemusí byť jednoduché dať všetko dokopy..a nadviazať 328-ku na 461-ku.Viac-menej sme ale takto písali aj priebežne na webe v príspevkoch predtým.Tak uvidíme.

 • Mňa prekvapil posledný odstavec kde je napísané že možné riešenie bude predmetom ďalšieho rokovania .A čo sa dialo doteraz ? Čo sa hľadalo ? Pokiaľ viem všetko sa zatváralo 21.7.t.r.

 • Zásadná pripomienka z TEXTU listu APVV, aj v PARAGRAFOVOM znení je nižšie v príspevku(och).Pre informáciu.
  https://www.bezpzlozky.eu/2016/06/diskusia-k-navrhom-valorizacie/ — kto sa ešte neoboznámil s navrhovaným §-om 143ah od APVV…je v linku.
  p.s.: Iba k piatemu riadku (link-vyššie) od konca príspevku Ing.Eduard Kereszteši napísal: 2. augusta 2016 o 11:43
  pre Jura Fuseka -- ja som trocha optimista, aspoň čo sa toho §-fu143 ah týka -- to by mohlo vyjsť.Zastrešujú to občianske združenia silových zložiek a ich sociálno-zdravotno-právne komisie a tí dobre vedia, čo výsluhových dôchodcov najviac “bolí”.Tam by mohla byť určitá nádej na pozitívne riešenie…:-) 🙂

 • Odborné diskusie prebiehajú už niekoľko mesiacov,niekoľko mesiacov ešte budú aby sa zistilo , že sa na niečo zabudlo , prebehne niekoľko stretnutí na najvyššiej úrovni aby sa zisťovalo na čo sa vôbec zabudlo.Nakoľko je do toho zapojených veľa subjektov dohoda sa bude rodiť ťažko.Potom sa príde nato , že žiadne zmeny netreba lebo polovica nespokojných už medzi nami nieje a ostatný sú spokojní čo dostanú.

 • Dávam Vám do pozornosti odpoveď Ministerstva vnútra na môj podnet ohľadom zmeny diskriminačného valorizačného mechanizmu.

  MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad
  odbor sociálneho zabezpečenia
  Pribinova 2, 812 72 Bratislava
  Vec:
  Valorizácia dôchodkov- oznámenie.

  Odboru sociálneho zabezpečenia sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ( ďalej len “odbor”)bol na priame vybavenie z kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky odstúpený Váš podnet, v ktorom žiadate ministra vnútra Slovenskej republiky o prehodnotenie valorizačného mechanizmu zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  V danej veci je potrebné uviesť, že otázka valorizácie dôchodkových dávok u bývalých policajtov je predmetom rôznych odborných diskusií na viacerých úrovniach, pričom zjednodušene by sa dalo povedať, že cieľom týchto diskusií je vybrať a realizovať taký model valorizácie, ktorý by bol jednak solidárny, ale čo sa týka výšky valorizácie aj akceptovateľný tak poberateľmi ako aj finančne únosný osobitnými účtami, ktoré ho vyplácajú.
  Možné riešenie valorizácie dôchodkových dávok bude predmetom ďalších odborných diskusií na viacerých úrovniach za účelom dosiahnutia jeho optimálneho stavu.
  Zároveň mi dovoľte poďakovať Vám za Váš podnet.
  S úctou JUDr. Ivan Fufaľ
  riaditeľ odboru

 • Dobrý deň!
  Link, k predchádzajúcemu príspevku:
  http://www.epredpisy.sk/component/content/article/3-text-novely-zakona-predpisu/2533783-dochodky-minimalne-percento-zvyovania-
  Je dôležité a potrebné sledovať legislatívny proces tohoto návrhu, v záväznosti aj úpravu nášho zákona (328/2002).
  Prajem pekný deň!

 • Pre informáciu prevzaté z webu APVV, Zdroj: APVV, JUDr. Hristo Gluškov, 1.viceprezident APVV, 04001 30 jún 2016 15:40
  Návrh zmeny zákona k valorizácii dôchodkov :
  㤠293dr
  Prechodné ustanovenie účinné od 30. októbra 2016
  ,,(1) Dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru 2017 a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 sa zvyšujú podľa § 82 ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. e), ods. 4 písm. e), ods. 5 písm. e), ods. 6 písm. e), ods. 7 písm. e), ods. 9 a 10, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 2 až 7 bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku.
  .
  Možno by bolo dobré, až by niekto vedel vysvetliť -- v mimo-paragrafovej reči -- podľa mňa je to dosť komplikované, hoci laicky to vidím, že príslušná dôchodková dávka (príslušná = každého starobného dôchodcu v akej výške ho poberá /zásluhovosť?/), zároveň nesmie byť valorizovaná menej ako o 2 % -- ale v akom vzťahu ku = bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku…to je mi záhada..§ 82 ods. (9) Zvýšenie dôchodkových dávok sa zlučuje s dôchodkovou dávkou, pri ktorej toto zvýšenie patrí.Ods. 10 som nenašiel..
  Ešte je zaujímavý §-82 (7) Pri súbehu nárokov na viac dôchodkových dávok zvyšuje sa každá z týchto dôchodkových dávok.
  Ale správne vysvetlenie je pre odborníkov..

 • Nechceme valozizaciu pevnou sumou, uz toho bolo dost, Je to ozobracovanie dochodcov. Vratit sa treba k valorizacii podla zasluhovosti. Preco by mali parazitovat ti, co poriadne nerobili na tych, co poctivo robili a odvadzali statu nemale ciastky. Starodochodcov. invalidov nech riesi stat. Takisto treba urcit, pod ake percento nesmie valorizacia klesnut a zaviest 13-ty dochodok. Ked maju na rozdelovanie inde, tak dochodcov, co cely pracovny zivot pre tento stat robili, treba podla zasluhovosti ohodnotit a nie im este aj z toho mala brat. Prave hlasy dochodcov pri volbach ukazu, aku politiku tu ludia nechcu a na to by politici nemali zabudat.

 • Čo sa týka demografickej krízy a s problémom starnutia populácie, nižšej pôrodnosti, či že nebude mať kto v budúcnosti na dôchodcov pracovať? -- prikláňam sa k -- 11. marca 2016 o 11:15
  Známy prognostik Prof. STANEK šokuje: Kapitalizmus je smrť, migrácia nás zničí…Zdroj: TASR (vybral som z článku)
  Čiže roboti nás pripravia o prácu?
  Potreba práce klesne o 20 až 30 percent. Vidieť to na Volkswagene. Štvrtá montážna hala bude mať 326 pracovníkov. Keby tam mali zariadenia ako v prvých troch halách, tak je to vyše tisíc pracovníkov. Keď som diskutoval s ľuďmi z Massachusetts Institute of Technology a CalTech, zhodli sme sa, že radikálny pokles potreby práce je ohrozením do budúcnosti. Čo s tými ľuďmi, ktorí prídu o prácu? Do roku 2030 pribudne približne 718 miliónov nov&y acute;ch uchádzačov o prácu, z toho 600 miliónov v arabských krajinách. Pakistan, India, Bangladéš budú mať rap&iacut e;dny nárast obyvateľov, ale všetko sú to krajiny, ktoré si zničili životné prostredie. V Bangladéši vyrúbali lesy, spodná voda vystúpila vyššie, v koryte riek klesla hladina a morskú vodu z Bengálskeho zálivu ženie monzúnový vietor do vnútrozemia. Všetko zasolila: pôdu, studne. Podobne severná Afrika. Podľa NASA prejde zmenou klímy do roku 2030 do pásma absolútneho vysušenia. Môžeme čakať 160 miliónov migrantov, ktorí nemajú ako prežiť.
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/09/migranti-konci-sranda/#comment-5183

 • http://ekonomika.sme.sk/c/20169351/pozrite-si-ake-tri-velke-novinky-vlada-chysta-v-dochodkoch.html
  Deň: 20. máj 2016 o 18:18 Autor: JANA TREBULOVÁ
  -- Nechcú hnevať ľudí
  -- Priveľa otáznikov
  -- Dve eurá boli málo
  -- Krivdy chcú napraviť, ale iba trochu
  -- Štát sľúbil, že pridá aj starodôchodcom, ale len raz ročne.
  -- Baníkom či žeriavnikom umožnia skratku do dôchodku
  -- Pre ľudí, ktorí ťažko pracujú, štát chystá preddôchodok. Funguje aj v Česku.
  .
  Prečítajte si tiež: linky v linkoch (v článku).

 • Valorizácia dôchodkov doznala za posledné roky niekoľko zmien, podľa mňa sa postupuje metódou pokus a omyl.
  Ministerstvá a tretí sektor majú “analytické tímy”, ktorí raz tvrdia, že biele je čierne a potom, že čierne je biele.
  Raz je najlepšia valorizácia percentami, raz pevnou sumou, u nás aj podľa rokov služby, podľa koeficientov, raz švajčiarska valorizácia, raz dôchodcovská. Novodobí sociálni inžinieri aj pri tohtoročnej valorizácii tvrdia: “Nám to vyšlo presne, je to podľa vzorca”. Ale nezamysleli sa nad tým, že je to pre ľudí. Pritom obyčajní ľudia, aj keď vekovo starší to hneď pochopili, že tohtoročná valorizácia bola protiľudová (tým myslím proti záujmom väčšina dôchodcov). Tento názor ľudí sa odrazil aj vo voľbách a členovia “analytických tímov” tradične odvolávajú čo už odvolali. Bude stanovená určitá minimálna výška valorizácie, aj keď “múdre” vzorce budú ukazovať menej. Viem, je ťažké pre mnohých “analytikov”pochopiť, že existujú ľudia, ktorí nie sú mladí, bohatí, zdraví a úspešní a uživiť sa museli poctivou prácou.

 • K predošlému príspevku, aby to bolo z mojej strany ucelené aj v tejto rubrike..som už napísal príspevok v iných rubrikách..(3. Výročie Nevalorizácie a Verejné mienka) :
  — “Ešte k úvodu link-u: — “Podľa odborníkov je možné nepriaznivý vývoj na úseku dôchodkového systému súvisiaci so starnutím populácie všeobecne riešiť najmä • predlžovaním dôchodkového veku a • znižovaním valorizácie dôchodkov.Je to tiež tvrdenie Rozpočtovej rady štátu.(podľa medializovaných informácii).Ten pohľad Rozpočtovej rady štátu aj iných.. nebude jediný.Sú aj iné pohľady:
  Na nepriaznivý vývoj na úseku dôchodkového systému súvisiaci so starnutím populácie má podľa mnohých objektívne vplyv tiež: približne 300 000 nezamestnaných občanov v rámci Slovenska.Ďalších 300 000 občanov SR zamestnaných v zahraničí.Je to približne 10% populácie Slovenska, resp. 20% z možných zamestnaných občanov, ktorí neplatia v SR a pre SR žiadne odvody.Tiež — daňové úniky, schránkové firmy, miliardové dividendy v eurách vyplácané do zahraničia zo zisku sprivatizovaných podnikov”..atď.,
  Pre doplnenie:
  Ako odznelo v televíznej spravodajskej stanici TA3 v utorok 3. mája v popoludňajších hodinách, (v archíve by mala byť možnosť prezrieť) vyjadrovali sa odborníci-analytici-ekonómovia k NEZDAŇOVANIU divident zo zisku podnikov.Odpovede prečo je tomu tak, boli nemastné-neslané.Všetci ale potvrdili, vrátane v relácii prítomného pána Baláža zo Slovenskej Akadémie Vied, že dividendy zo zisku sa na Slovensku nezdaňujú.Tak ako sa dá tomu objektívne veriť, že na Slovensku nie je dosť peňazí?..aj na slušné valorizácie všetkých dôchodkov?

 • Som príjemne prekvapený iniciatívou SZK APVV, tiež členmi SZK (SPK) ZV SR prezentujúcimi sa príspevkami tiež aj na týchto web stránkach, na základe ktorých (ako verím) sa pomohlo k vzniku aj tejto analýzy.(Ing.Ľubomír Dubeň, Dr. Milan Kolen..a mnohými ďalšími.)K odborníkom: “Podľa odborníkov je možné nepriaznivý vývoj na úseku dôchodkového systému súvisiaci so starnutím populácie všeobecne riešiť najmä :predlžovaním dôchodkového veku a znižovaním valorizácie dôchodkov”..som už napísal príspevok v inej rubrike, ale chcel by som sa ešte vyjadriť k bodom:
  1/ Tam si myslím, že nebude stačiť zmena-novelizácia zákona č. 461/2003 Z. z., ale bude potrebné tiež otvoriť zákon 328/2002 Z.z. § 68, pričom bude potrebné zmeniť dátum, resp. vypustiť odstavec, prípadne inou formou zmeniť -- odst. 16 tohoto paragrafu..Odstavec 16 §-fu 68 myslím nie je v analýze uvedený.
  3/ Súhlasím s odstavcami a, b, vyznačené modrým písmom:
  a) “SZK preto navrhuje toto ustanovenie začať neuplatňovať nie až od 1.7.2018 ale už od účinnosti noviel prijatých k zmene valorizácie”.
  b) “Vzhľadom na jednotný postup valorizácie obidvoch „systémov“ dôchodkového zabezpečenia SZK odporúča navrhovať zjednotenie aj termínu valorizácie t.j. obidva systémy k 1.1. kalendárneho roka”..či už od 1. januára 2017, ale nie neskôr ako 1. januára 2018.
  K analýze SZK APVV sa tiež prikláňam.

 • Vítam iniciatívu SZK APVV, uvedenými zmenami sa zaoberáme v diskusii na týchto stránkach už dlhšiu dobu, z príspevkov vyplývajú závery, ku ktorým sa prikláňam:
  1) valorizáciu vždy od 1.1. všetkým
  2)valorizáciu pevnou sumou pre všetkých rovnako
  3)všetko realizovať od 1.1.2018
  4)podporiť osobitné riešenie „starodôchodcov“ všeobecného systému s tým, aby sa to primerane dotýkalo aj tých „starodôchodcov“ z osobitného systému,

  Marián Kramný, t.č. VD (SD?) 74 rokov, plk.,vojak v.v.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: