Vyberte stranu

……..Aby sme netrieštili sily diskúsiou pod rôznymi článkami, uvádzame tento článok k umožneniu zapojenia sa do diskusie aj nečlenom združení, poberateľom VD a SD.

http://www.asociaciapolicajtov.sk/

Prevzaté z : http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/soczdrav/valorizacia_dochodkov.doc

.

Valorizácia dôchodkov

     ………Sociálno-zdravotná komisia Prezídia APVV (ďalej len „SZK“) vzhľadom na potrebu odstrániť súčasný kritický stav valorizácie dôchodkov pripravila pre Prezídium APVV analýzu stavu na tomto úseku s odporúčaním na riešenie.

     ………Z vykonanej analýzy vývoja a súčasného stavu v oblasti dôchodkového  zabezpečenia (všeobecného a osobitného systému), informácii zverejňovaných v médiách pred voľbami a po voľbách v roku 2016 (napr. predseda vlády SR, minister PSVaR a jeho štátny tajomník, minister vnútra, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku), Programového vyhlásenia vlády SR, Koaličnej dohody  politických strán  SMER_SD, SNS, MOST-HÍD a # SIEŤ pre volebné obdobie 2016-2020 a výsledkov rokovaní sociálno-zdravotnej komisie Prezídia APVV na MV SR, GR ZVaJS a so sociálnou komisiou ZV SR, rokovania prezidenta APVV s predsedom JDS vyplýva, že je všeobecná zhoda  na tom, aby sa valorizácia dôchodkov riešila čo najskôr a nie  až od 1.1. 2018 tak ako to upravuje súčasný právny stav.

     Podľa odborníkov je možné nepriaznivý vývoj na úseku dôchodkového systému súvisiaci so starnutím populácie všeobecne riešiť najmä :

  • predlžovaním dôchodkového veku a
  • znižovaním valorizácie dôchodkov.

      ………Do 31.12.2003 bol dôchodkový vek určený 60 rokov veku, v súčasnosti je 62 rokov a od 1.1.2017 sa začne tento vek, podľa súčasnej právnej úpravy predlžovať tak, že každým rokom sa predĺži dôchodkový vek v priemere o 25 až 50 dní. Toto sa  bude vyvíjať od tzv. priemernej strednej dĺžky života, ktorú bude zverejňovať Štatistický úrad SR vždy k 31.10. kalendárneho roka a prvý krát to bude už v tomto roku. Toto predlžovanie dôchodkového veku sa dotkne tých, ktorí sa narodili po 31.12.1954 (muži) a po 31.12.1961 (ženy). Dnešní štyridsiatnici pôjdu do dôchodku 65 roční a tridsiatnici 67 roční.

   ………Valorizácia výsluhových dôchodkov bola  do roku 2009 v priemere 5,8%, od roku 2010 je ale  zaznamenávaný stály pokles (2010=2,30 %, 2011=2,10 %, 2012=3,05% – bola 0%), 2013 =1,76%, 2014=1,37%, 2015=0,80% a 2016=0,29 %. V peňažnom vyjadrení to predstavuje pokles z 10,24 euro na 1,90 euro  v roku 2016. Podľa prepočtov, pri zachovaní súčasného systému zvyšovania dôchodkov, by v roku 2017 vzrástli dôchodky len o 1,3 eura. Hlavnou príčinou je zmena v právnej úprave, ktorá bola vykonaná novelami zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  a zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, kde bol zmenený mechanizmus výpočtu a vývoj inflácie v posledných rokoch. Od roku 2013 bol tzv. švajčiarsky model valorizácie (50 % medziročného  rastu spotrebiteľských cien v domácnostiach dôchodcov a 50 % k rastu nominálnych miezd 50%) nahradený  systémom každoročného 10 % nárastu miery váhy v prospech medziročného rastu spotrebiteľských cien k medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy a to z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku. Tento je v tomto roku  už 80 % k 20 %. Okrem toho valorizácia je od uvedeného roku určovaná  už nie v % ale v pevnej sume.

     ………Pri valorizácii výsluhových dôchodkov sa okrem toho začal od roku 2013 uplatňovať aj prepočet podľa určených koeficientov (podľa trvania služobného pomeru), ktorý sa  podľa súčasného právneho stavu už od  1.1.2018 nebude uplatňovať.

     ………Osobitnú kategóriu tvoria tzv. starodôchodcovia, ktorým na rozdiel od ostatných „novodôchodcov“ neboli k 1.1.2004 dôchodky zvýšené (prepočítané).  Za „starodôchodcov“ je v osobitnom systéme možné považovať tých poberateľov dávok, ktorým bola priznaná dôchodková dávka podľa predchádzajúcich predpisov upravujúcich oblasť sociálneho zabezpečenia pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 Z.  z. napr. podľa ustanovení zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a po nadobudnutí účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. sa prekvalifikovali na dávky výsluhové a v súčasnej dobe sú tieto vyplácané z osobitného systému výsluhového zabezpečenia.

     ………Do 30.11.2008 obsahoval zákon č. 328/2002 Z. z. prechodné ustanovenie (§ 68 ods. 3) podľa  ktorého sa dôchodky valorizovali (dvakrát) t.j. aj s prihliadnutím na rast priemerných služobných príjmov a to až do času keď ich priemerná výška dosiahne priemernú výšku rovnakých dávok priznaných podľa zákona č. 328/2002 Z. z.  Na tieto účely boli postupne prijaté zákony č. 586/2006 Z. z., č. 508/2007 Z. z. a č. 433/2008 Z. z. (0,03% za každý rok trvania služobného pomeru) o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v príslušnom kalendárnom roku. Keďže sa týmto postupom podarilo ako tak znížiť rozdiely, od 1.12.2008  bol uvedený § 68 zmenený tak, že tzv. druhá valorizácia v roku sa vzťahuje „už“ len na dávky výsluhového zabezpečenia, ktoré v príslušnom roku nedosahujú 1,7 násobok životného minima, teda iba na najnižšie výsluhové dôchodky ( § 68 ods. 7 až 11 „Výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 3 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 3 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto výsluhový dôchodok a jeho výšku, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31.decembru 2007“). Suma životného minima je od 1.7.2015 do 30.6.2016 198,09 €. 1,7 násobok je 336,70 € čo je na úrovni minimálneho dôchodku pri „odpracovaných“ 44 rokoch.

 

Vzhľadom na uvedené SZK odporúča :

 

  1. Podporovať riešenie valorizácia čo najskôr.

………Keďže zmena si vyžaduje novelizáciu minimálne zákona č. 461/2003 Z. z. a vzhľadom na postup a lehoty súvisiace s legislatívnym procesom prijímania zákonov najskorší termín je možný k 1.1.2017.

 

  1. Podporovať ustanovenie minimálnej pevnej sumy valorizácie.

………Súčasný právny stav (ale aj stav platný od 1.1.2018) je nastavený nedostatočne nakoľko v prípadoch keď je inflácia nulová alebo aj nízka je aj valorizácia dôchodkov neprimerane nízka. Z toho dôvodu je potrebné ustanoviť aj minimálnu hranicu percenta, ktoré bude slúžiť na výpočet pevnej sumy pravidelnej valorizácie alebo minimálnu hranicu pevnej sumy, ktorou  budú dôchodky  pravidelne valorizované.  Toto je potrebné následne použiť aj od 1.1.2018. SZK zastáva stanovisko, že výška priznaného dôchodku, či už starobného alebo výsluhového je odrazom aktivít, postavenia a odvodov v čase dôchodkového poistenia, preto by valorizácia všetkých dôchodkov mala byť realizovaná pevnou sumou.

 

  1. Využiť riešenie valorizácie v roku 2016 na zmenu zákona č. 328/2002 Z. z.

a)Výsluhové dôchodky sú od roku 2013 valorizované tak ako starobné dôchodky s tým, že pri výsluhových dôchodkoch sa uplatňuje ešte prepočet koeficientmi za roky služobného pomeru (§ 68 ods. 3). Tento stav platí do 1.7.2018 odkedy sa už tento prepočet uplatňovať nebude. Vzhľadom k tomu, že roky služobného pomeru boli pri priznávaní výsluhových dôchodkov a výpočte ich sumy už „zohľadnené“, valorizácia všetkých dôchodkov by mala byť realizovaná rovnako u všetkých poberateľov bez ohľadu na roky služobného pomeru (dvakrát uplatnený princíp zásluhovosti). SZK preto navrhuje toto ustanovenie začať neuplatňovať nie až od 1.7.2018 ale už od účinnosti noviel prijatých k zmene valorizácie.

b)Od roku je mechanizmus valorizácie starobných a výsluhových dôchodkov upravený „jednotne“ (zákon č. 328/2002 Z. z. § 68 ods. 1 sa odvoláva na spôsob ustanovený v zákone č. 461/2003 Z. z.).  Termín valorizácie ale ostal naďalej rozdielny (1.1. starobné dôchodky a 1.7. výsluhové dôchodky). Vzhľadom na jednotný postup valorizácie obidvoch „systémov“ dôchodkového zabezpečenia SZK odporúča navrhovať zjednotenie aj termínu valorizácie t.j. obidva systémy k 1.1. kalendárneho roka.  

.

4.  Podporovať osobitné riešenie dôchodkov „starodôchodcov“.

………Skupinu „starodôchodcov“ – poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia príslušníkov PZ tvorí menej ako 2000 osôb a ani jedna z nich v súčasnosti nespĺňa podmienky na priznanie  minimálneho dôchodku podľa zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a najnižší výsluhový dôchodok u týchto osôb je vyšší ako je v súčasnosti 1,7 násobok životného minima. Keďže sa pri priznávaní výsluhových dôchodkov uplatňuje princíp zásluhovosti  t.j. uplatňuje sa doba služby a výška služobného príjmu, nemožno zabezpečiť (a ani by to nebolo vzhľadom na odvedené sumy poistného spravodlivé), aby výška skôr priznaných dôchodkov dosiahla úroveň súčasne priznávaných dôchodkov, odporúčame podporiť osobitné riešenie „starodôchodcov“ všeobecného systému s tým, aby sa to primerane dotýkalo aj tých „starodôchodcov“ z osobitného systému, ktorým bola priznaná dôchodková dávka podľa predchádzajúcich predpisov upravujúcich oblasť sociálneho zabezpečenia t.j. pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z.

 

 

Bratislava, 26. apríla 2016                           

                                                                               Sociálno-zdravotná komisia Prezídia APVV

.