Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 

Prevzaté zo stránky APVV závery Sociálno-zdravotnej komisie:

http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/soczdrav/valorizacia_dochodkov.doc

.

Dr. Milan Kolen napísal:  01. mája 2016 v 20:30

Prosím  o zavesenie tohto môjho komentára k článku Zmeny valorizácie ktorý napísal Ľ. Dubeň a dal tam návrhy SZK  APVV. Mne sa to nedarilo zavesiť z dôvodu, že červené opravy s nezverejnili červeným písmom ale čiernym písmom, čím nebolo jasné čo som preformuloval. V zátvorke sú veci ktoré je potrebné vypustiť z pôvodného návrhu.  Ďakujem.

Milan Kolen

ZJEDNOTENIE   NÁVRHU  SZK APVV A  DRUHÉHO  NÁVRHU:

 

V návrhu SZK som červeným písmom preformuloval niektoré zmeny a v zátvorke uvedené veci navrhujem vypustiť.

 

Vzhľadom na uvedené (SZK) odporúčame :

1.Podporovať riešenie valorizácia čo najskôr. 

Keďže zmena si vyžaduje novelizáciu minimálne zákona č. 461/2003 Z. z. a vzhľadom na postup a lehoty súvisiace s legislatívnym procesom prijímania zákonov najskorší termín je možný k 1.1.2017.

 

2.Podporovať ustanovenie minimálnej pevnej sumy valorizácie.

Súčasný právny stav (ale aj stav platný od 1.1.2018) je nastavený nedostatočne nakoľko v prípadoch keď je inflácia nulová alebo aj nízka, je aj valorizácia dôchodkov neprimerane nízka. Z toho dôvodu je potrebné ustanoviť aj minimálnu hranicu percenta pod ktorú nebude možné pri valorizácii v danom roku klesnúť bude slúžiť na výpočet minimálnej percentuálnej sumy (pevnej sumy) pravidelnej valorizácie, alebo minimálnu hranicu percenta (pevnej sumy), ktorou  budú dôchodky  pravidelne valorizované.  Toto je potrebné následne použiť aj od 1.1.2018. (SZK) Zastávame stanovisko, že výška priznaného dôchodku, či už starobného alebo výsluhového je odrazom aktivít, postavenia a odvodov v čase dôchodkového poistenia, preto by valorizácia všetkých dôchodkov mala byť realizovaná percentuálne (pevnou sumou).

Poznámka:

Práve na základe výšky odvedených odvodov zásluhovosť táto skutočnosť pokiaľ nechceme aby lepšie zarábajúci na základe solidárnosti neboli už štvrtý krát poškodení, okradnutí je potrebné valorizáciu vykonávať  p e r c e n t u á l n e.

Tento bod je možné naformulovať aj takto:

V súlade s pripravovanými legislatívnymi zmenami v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení to je s ustanovením minimálnej pevnej sumy valorizácie v roku 2017 a v ďalších rokoch navrhujeme rovnaké zmeny vykonať aj zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení.

 

3.Využiť riešenie valorizácie v roku 2016 na zmenu zákona č. 328/2002 Z. z. 

a)Výsluhové dôchodky sú od roku 2013 valorizované tak ako starobné dôchodky s tým, že pri výsluhových dôchodkoch sa uplatňuje ešte prepočet koeficientmi za roky služobného pomeru (§ 68 ods. 3). Tento stav platí do 1.7.2018 odkedy sa už tento prepočet uplatňovať nebude. Vzhľadom k tomu, že roky služobného pomeru boli pri priznávaní výsluhových dôchodkov a výpočte ich sumy už „zohľadnené“, valorizácia všetkých dôchodkov by mala byť realizovaná rovnako u všetkých poberateľov bez ohľadu na roky služobného pomeru (dvakrát uplatnený princíp zásluhovosti). (SZK) Preto navrhujeme toto ustanovenie začať neuplatňovať nie až od 1.7.2018 ale už od účinnosti noviel prijatých k zmene valorizácie

Tento bod je možné naformulovať aj takto:

Výsluhové dôchodky sú v súlade s § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. od 1.5.2013 valorizované rovnakým spôsobom ako dôchodkové dávky vo všeobecnom dôchodkovom systéme s tým, že  do 1.7.2018 sa uplatňuje  prepočet koeficientom podľa odslúžených rokov.  Vzhľadom k skutočnosti, že odslúžené roky boli pri výpočte výsluhového dôchodku už zohľadnené, prepočtom koeficientom sa druhý krát zohľadňujú, čo poberateľov výsluhových dôchodkov s nižším počtom odslúžených rokov oproti  poberateľom s vyšším počtom rokov odslúžených znevýhodňuje (dvakrát sa hodnotia počty odslúžených rokov).  Valorizácia  dôchodkových dávok v obidvoch dôchodkových systémoch  by mala byť realizovaná v rovnakom termíne.

Navrhujeme termín valorizácie z 1.7.2018 zmeniť na rovnaký termín ako je ustanovený v zákone č. 468/2003 Z. z. o sociálnom poistení, to je na termín k  1.1. kalendárneho roka od účinnosti noviel prijatých k zmene valorizácie.  

 

b)Od roku je mechanizmus valorizácie starobných a výsluhových dôchodkov upravený „jednotne“ (zákon č. 328/2002 Z. z. § 68 ods. 1 sa odvoláva na spôsob ustanovený v zákone č. 461/2003 Z. z.).  Termín valorizácie ale ostal naďalej rozdielny (1.1. starobné dôchodky a 1.7. výsluhové dôchodky). Vzhľadom na jednotný postup valorizácie obidvoch „systémov“ dôchodkového zabezpečenia (SZK) odporúčame navrhnúť zjednotiť aj termín valorizácie t.j. obidva systémy k 1.1. kalendárneho roka.

Tento bod je možné naformulovať aj takto:

V súlade s ustanovením § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení od 1. júla 2018 sa všetky dávky výsluhového zabezpečenia zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch  sociálneho poistenia na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky výsluhového zabezpečenia zvyšujú. Vzhľadom na rovnakú valorizáciu dôchodkových dávok vo všeobecnom ako aj v osobitnom systéme dôchodkového zabezpečenia navrhujeme zjednotiť aj termín valorizácie na rovnaký to je k 1.1. kalendárneho roka.

 

4.Podporovať osobitné riešenie dôchodkov „starodôchodcov“.

Skupinu „starodôchodcov“ – poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov  nízke percento (PZ tvorí menej ako 2000 osôb a ani jedna) z nich v súčasnosti spĺňa ( nespĺňa) podmienky na priznanie  minimálneho dôchodku podľa zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a najnižší výsluhový dôchodok u týchto osôb je vyšší ako je v súčasnosti 1,7 násobok životného minima. Keďže sa pri priznávaní výsluhových dôchodkov uplatňuje princíp zásluhovosti  t.j. uplatňuje sa doba služby a výška služobného príjmu, nemožno zabezpečiť (a ani by to nebolo vzhľadom na odvedené sumy poistného spravodlivé), aby výška skôr priznaných dôchodkov dosiahla úroveň súčasne priznávaných dôchodkov, odporúčame podporiť osobitné riešenie „starodôchodcov“ všeobecného systému s tým, aby sa to primerane dotýkalo aj tých „starodôchodcov“ z osobitného systému, ktorým bola priznaná dôchodková dávka podľa predchádzajúcich predpisov upravujúcich oblasť sociálneho zabezpečenia t.j. pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 Z.z.

Poznámka:

Najnižší VD je 204 eur mesačne + valorizácia za rok 2016 podľa koeficientu. Týka sa to všetkých VD ktorí majú nižší VD ako 1,7 životného minima to je pod sumu 336,675 eur.

Tento bod je možné naformulovať aj takto:

Je potrebné seriózne riešiť problém starodôchodcov to je tých,  čo v podmienkach osobitného dôchodkového systému    odišli do dôchodku pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení ktorým boli spôsobené značné krivdy.

 

Záver:

Obidva návrhy sú v podstate rovnaké s rozdielnymi formuláciami, bez zmeny významu. Rozdiel je len v spôsobe vykonanie valorizácie to je   p e r c e n t u á l n e   alebo  p e v n o u   s u m o uJe potrebné sa zjednotiť ktorý spôsob valorizácie budeme presadzovať. V analýze ktorú zavesím na web ako samostatný článok  som uviedol dostatok dôvodov prečo je v rokoch 2018 -2022 potrebné valorizáciu vykonávať  p e r c e n t u á l n e.

Dr. Milan Kolen

93 Komentárov na Diskusia k návrhom valorizácie:

 • https://www.bezpzlozky.eu/2017/02/riesenie-skrivodlivosti-sd-a-vd/ .. bol som “taktne upozornený …”, že svojimi príspevkami zahmlievam podstatu. Až som okrem iného napísal v príspevku 18. júla 2017 v 7:57, prípadne ďalších príspevkoch (podrobnosti sú v linku): ” tak pri presune valorizácie výsluhových dôchodkov na 1. január 2018 bez súčasnej navrhovanej zmeny zásadnej hromadnej pripomienky APVV -- navrhovaný § 68 ods. (16) a ods. (17) by valorizácia všetkých výsluhových dôchodkov aj od 1. júla 2018 mohla byť takáto.Priemerný starobný dôchodok = cca. 426 eúr.Tohtoročná inflácia bude približne 1 % (+-).Valorizácia výsluhových dôchodkov by v tomto prípade k 1. januáru 2018 bola cca. 4,26 eura.Keďže sa valorizácia dôchodkov už bude odvíjať od zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a k 1. januáru 2018 by ešte v našom zákone č. 328/2002 Z.z. zmena nebola.Predpokladajme, že to nikto z nás a to valorizáciu VD 4,26 eura v januári r. 2018 nechceme”.Pozn. a nechceme takúto valorizáciu VD ani k 1. júlu 2018.
  Nie som odborník, ale som názoru, že zásadnú hromadnú pripomienku APVV vrátane paragrafu pripojeného k nej § 68 ods. (16) a ods. (17) pripravili odborníci-právnici APVV a preto je podstatné, ako skončí ZHP APVV na Legislatívnej rade vlády SR a jej prípadné posunutie na rokovanie vlády SR a ďalej do parlamentu SR.
  Môj názor: Až by neprešla, nebola kladne presadená zásadná hromadná pripomienka APVV (pripravený na novelizáciu § 68 ods. (16) a ods. (17). .. a postupovalo by sa od r. 2018 podľa nenovelizovaného-stále platného a aj od r. 2018 (zatiaľ) účinného § 68 ods. (16), nastal by rozpor, resp. nebol by súlad medzi valorizáciami civilných dôchodkov a výsluhových dôchodkov.T.j. nebol by súlad medzi zákonmi a ich paragrafmi k valorizácii dôchodkov -- medzi zákonmi č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení silových zložiek a zákonom č. 461/2003 Zb.Tiež sa rád nechám prekvapiť schváleným textom novely parlamentom. .. prípadne, napr. prílepkom k valorizácii VD k zákonu č. 461/2003 Zb.

 • Dorovnávanie dávok starodôchodcom vo všeobecnom systéme -- otázky a odpovede. Prevzaté z denníka Pravda dňa 24.8.2017.
  --
  Kto sú starodôchodcovia a koľko ich je?
  Vo všeobecnosti sú starodôchodcovia poberatelia starobných dôchodkov, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, a to zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení (zákon o sociálnom zabezpečení). Ich počet je približne 451-tisíc. Na účely novely sú to poberatelia uvedených starobných dôchodkov, ktorých suma by bola vyššia, ak by bola vypočítaná podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý je účinný od 1. januára 2004. Ich počet je viac ako 110-tisíc.
  --
  Prečo sa novela zákona vzťahuje iba na časť starodôchodcov?
  Vzťahuje sa len na tých starodôchodcov, ktorých dôchodok by bol vyšší, ak by sa jeho suma určila podľa zákona o sociálnom poistení. Ide o dôchodcov, ktorí boli nadpriemerne ekonomicky aktívni, teda mali v zásade zárobky nad úrovňou priemernej mzdy v hospodárstve.
  --
  Na aké dve skupiny sa členia starodôchodcovia?
  Starodôchodcom, ktorým vznikol nárok na dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení účinného do 31. decembra 2003, sa bude penzia prepočítavať podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení. Starodôchodcom, ktorým vznikol nárok na dôchodok podľa predpisov sociálneho zabezpečenia účinných pred 1. októbrom 1988, sa penzia nebude znova prepočítavať, ale rovnako ako v roku 2009 sa zvýši o pevnú sumu. O sumu 25,50 eura sa zvýši aj penzia starodôchodcov, ktorí odišli do penzie v rokoch 1965 až 1988.

  Pri novom výpočte starobného dôchodku bude dodržaná zásada, aby sa postupovalo od najstarších starodôchodcov. V prvom kroku sa uskutoční výber dôchodcov, ktorých sa uvedená právna úprava bude týkať. Ako výberové kritérium slúži hodnota priemerného mesačného zárobku, z ktorého bol vypočítaný dôchodok pri priznaní.

  Ak bol dôchodok starodôchodcu priznaný po 31. decembri 2003 a jeho suma bola vypočítaná podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, upraví sa suma jeho priemerného mesačného zárobku podľa pravidiel platných na rok 2003. Po vypočítaní starobného dôchodku sa jeho suma valorizuje a prípadne zvýši za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku od dátumu jeho pôvodného priznania až do roku 2018.

  Úprava priznaného dôchodku podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 k novo vypočítanej sume starobného dôchodku nepatrí, pretože už je zohľadnená v úprave priemerného mesačného zárobku. V prípade, že by sa na novo vypočítanú sumu starobného dôchodku použila úprava dôchodku podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, výsledná suma penzie by bola výrazne vyššia ako suma, ktorá by bola vypočítaná podľa zákona o sociálnom poistení, čo je v rozpore s hlavným cieľom, ktorý novela sleduje.

  Uvedeným postupom sa vypočíta suma starobného dôchodku, na ktorej výplatu vznikne starodôchodcovi nárok k 1. januáru 2018. Nárok na výplatu penzie v tejto sume vznikne iba vtedy, ak je vyššia ako suma, ktorá starodôchodcovi patrí k 1. januáru 2018.

  Starobný dôchodok starodôchodcu, ktorý bol priznaný podľa zákona o sociálnom zabezpečení účinného pred 1. októbrom 1988: sa zvýši o pevne stanovenú sumu 25,50 eura. V prvom kroku sa uskutoční výber dôchodcov, ktorých sa uvedená právna úprava bude týkať.
  --
  Prečo sa dôchodok starodôchodcov, ktorých sa novela týka, prepočíta podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a nie podľa zákona o sociálnom poistení?
  Starobný dôchodok starodôchodcov, na ktorý vznikol nárok podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení sa opätovne vypočíta podľa tohto zákona, ale z inak upraveného priemerného mesačného zárobku. Uvedený postup je v súlade so zásadou, ktorá sa dlhodobo uplatňuje v práve sociálneho zabezpečenia, že nároky na dôchodkové dávky sa posudzujú podľa predpisov, v čase účinnosti ktorých boli splnené podmienky nároku na dôchodkovú dávku. Táto zásada je konkrétnym uplatnením princípu právnej istoty a legitímneho očakávania poistenca, že o jeho dôchodkových nárokoch bude rozhodnuté podľa tých právnych predpisov, počas platnosti ktorých nadobudol svoje dôchodkové nároky a splnil podmienky stanovené na nárok na dôchodkovú dávku.
  --
  Aké je priemerné zvýšenie starobného dôchodku prvej skupiny starodôchodcov?
  Priemerné zvýšenie starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003 sa v roku 2018 odhaduje na úrovni cca 45 eur a v rokoch 2019 a 2020 na úrovni cca 46 eur. V rokoch 2019 a 2020 bude uvedené zvýšenie závisieť od percenta valorizácie starobného dôchodku.
  --
  Prečo sa druhej skupine starodôchodcov zvyšuje dôchodok pevnou sumou a ako bola vypočítaná?
  Zvýšenie starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 sa vykoná pevnou sumou, pretože Sociálna poisťovňa nemá k dispozícii všetky informácie potrebné na výpočet týchto dôchodkov evidované v digitálnom tvare tak, aby boli spracovateľné informačnými technológiami, a nemá k dispozícii ani programové aplikácie na výpočet dôchodku podľa zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení, ktorý bol platný pred 1. októbrom 1988.

  Suma starobného dôchodku, na ktorý vznikol nárok podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988, sa zvýši o pevnú sumu 25,50 eura. Táto suma je ekvivalentom predpokladanej priemernej sumy zvýšenia penzií, ktoré boli priznané podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v rokoch 1988 až 1991. Obdobie rokov 1988 až 1991 je najbližšie k príjmovým pomerom pred rokom 1988, a práve z tohto dôvodu sa pri určovaní výberového kritéria a pevnej sumy zvýšenia vychádza z tohto obdobia.
  --
  Prečo sa zvýšenie dôchodku nevyplatí dotknutým starodôchodcom spätne od roku 2004?
  Ak by zákon, účinný od 1. januára 2018 stanovil, že dôchodky sa vyplatia spätne od 1. januára 2004, znamenalo by to, že mení so spätnou účinnosťou právne vzťahy, ktoré vznikli pred jeho platnosťou. (Pôsobil by v čase, keď ešte neexistoval). Išlo by o pravú retroaktivitu, ktorá je v právnom štáte v zásade neprípustná. Právna teória pripúšťa, že pravá retroaktivita by mohla byť za zvlášť mimoriadnych okolností v prípade sledovania osobitných a dôležitých cieľov celospoločenského alebo medzinárodného záujmu prípustná. V uvedených súvislostiach by však bola pravá retroaktivita opätovne významným právnym precedensom, ktorý by v budúcnosti mohol spôsobovať problémy pri nevyhnutných zmenách právnej úpravy dôchodkového systému.

  Novela je tiež retroaktívna, pretože so spätnou platnosťou mení sumu dôchodku, ktorý bol priznaný ešte pred jej účinnosťou a aj platnosťou, ale jej právne účinky (nárok na výplatu dôchodku) nastáva až od jej účinnosti to znamená od 1. januára 2018. Tento druh retroaktivity je nepravou retroaktivitou, ktorá, ak je nevyhnutná na dosiahnutie sledovaného cieľa, je prípustná.

  Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 • Pre JUDr.Kotulič:
  Pán doktor, výmena názorov je hybnou silou, ktorá sa potom približuje k optimálnemu riešeniu.
  V mojom príspevku z 16.augusta 2017 som sa opieral o vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania, kde pripomienka KRRZ -- zmena valorizácie sa dotkne aj výsluhových dôchodkov podľa zákona č.328/2002 Z.z., pretože od roku 2018 sa valorizácia VD odvíja od valorizácie sociálnej poisťovne. Vyčíslenie nie je v doložke vplyvov na rozpočet.
  Odpoveď prekladateľa MPSVaR SR znie -- minimálna valorizácia sa na valorizáciu výsluhových dôchodkov nevzťahuje. Zvýšenie VD o % podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení sa vzťahuje iba k valorizácii o dôchodcovskú infláciu.
  Takto ministerstvo zdôvodnilo,že nepočíta s rozpočtovými dopadmi kvôli valorizácii výsluhových dôchodkov. Samozrejme, predkladaný materiál sa v procese predkladania a schvaľovania môže meniť, ale pôvodný zámer MPSVaR SR je, že minimálna valorizácia bude len vo všeobecnom systéme poistenia. Predpokladám, že ich k tomu vedie vykazovaná priemerná výška dávok z osobitného systému. Rád sa nechám prekvapiť schváleným textom novely parlamentom.

 • Môj osobný názor na valorizáciu výsluhových dôchodkov (VD) od 1.7.2018 je mierne odlišný od tých, čo už boli na tejto stránke zverejnené. Najprv si dovolím odcitovať zákonné úpravy platné v roku 2018:
  Zákon 461/2003 Z.z. Návrh novely: ,,§ 82 Zvyšovanie dôchodkových dávok
  (1) Dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
  „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 , § 293dw
  (1) Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 sa dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa § 82, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

  Platný zákon 328/2002 Z.z. § 68 ods. 16)
  Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.

  Mne osobne to vychádza tak, že valorizácia VD od 1.7.2018 nemôže byť iná ako pri SD. Právnu oporu vidím v pripravovanej novele § 293dw kde je jasne napísané, že dôchodková dávka, sa v prechodnom období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 síce zvyšuje podľa § 82, teda o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení, ale najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. S prihliadnutím na vyššie uvedené, si myslím, že môj názor nie je v rozpore ani s ust. § 68 ods. 16) zákona 328/2002 Z.z

 • Keby tých cca 1550 VD ,(čo podporilo hromadnú pripomienku APVV ) zobrali do ruky písacie pero,alebo sadli za počítač a oboznámili s problematikou ktorá nás trápi aj poslancov NR SR, ministrov,štátnych tajomníkov silových rezortov, určite by nás to posunulo ďalej. Veď takmer väčšina poslancov,politikov ani nevie ,čo vlastne riešime…..Ak si nepomôžeme sami , nepomôže nám nik. Ale to musí byť záujem skutočne všetkých ktorých sa to týka, nie pár ľudí ktorí dookola tu na webe vypisujeme a nič s toho.

 • Úplne súhlasím s Miroslavom Pršalom, kedy je vhodnejšia doba ak nie teraz , keď každý s politických strán je extrémne citlivý na to kto čo urobí skôr pre svojho voliča a aby mu druhý nezobral tému…Aj ja si myslím,že je vhodný čas na presadzovanie našich požiadaviek. Každý môže individuálne upozorňovať vládnucich politikov na naše problémy ,ako to robím aj ja .Čím viac tým lepšie, ale chce to viac záujmu a ochoty niečo preto urobiť.

 • Plne súhlasím s tým, že sa len sťažujeme a nič konkrétne sa nerobí. Nuž, ale čo môžme čakať, keď sa vedenie našich záujmových organizácií potľapkáva s vedením ministerstva po pleciach a privesuje si na prsia medaile.
  Je potrebné poriadať tlačové besedy, organizovať petície -- prosto začať mediálny tlak na ministerstvá. Dnes sú v situácii, že si nemôžu negatívnu pozornosť príliš dovoliť a to je naše plus. To je práca, ktorú majú naše organizácie vykonávať a samozrejme ďaleko viac, veď na to sedia v radách a výboroch fundovaní ľudia, z ktorých mnohí vyštudovali propagandu a tak by mali vedieť ako na to.
  Viem, že za tento príspevok opäť sklidím nevraživé reakcie o tom ako je všetko v poriadku a ako sa všetci snažia. Ja však ako súkromná osoba môžem mať svoj osobný názor a mám právo ho tu pertraktovať aj keď je tento názor vedeniu nepohodlný.

 • Nuž chlapi, jak by som to povedal? Asi tak: že všetci tí politici, ekonomovia radci a znalci, eventuélne experti pre všetko, čo vystupujú na obrazovkách ku všetkému a k ničomu, nevystupujú zadarmo, ale za honorár očistený od “bulharských konštánt” . A dobrý honorár. A hlavne u naších penzii, či už VD, alebo SD, poťažmo ďalších- je to pre ních nosná téma- veď čo už penzisti…. Takže sa nečudujte. Platí, že za málo muziky, veľa peňazi. A za druhé, platí tiež, že bližšia košeľa, ako kabát. Hlavne teraz v tých horučavách 🙂

 • Pre Igora :
  Napíšem to krátko a po lopate, pretože vidím, že to nikto z fundovaných nechce tu objasniť.
  príklad: Ak je výška výsl.dôch. 500 E , tak sa od 1.7.2018 dôch. zvýši o : 500x0,8% = 4 E

  Civilný dôch. od 1.1.2018 sa tiež má zvýšiť o 0,8 %, ale vzhľadom k tomu, že je v zákone garantovaná poistka, tak sa zvyšuje o 2 %, ak dôch. inflácia je menšia ako 2 %, tak sa dôch.civilný od 1.1.2018 zvýši o :
  500x2 %=10E
  Tak zas výsl. dôchodcovia aj v budúcich rokoch budeme vždy ťahať len za kratší koniec.Ak Ste spokojní, tak tu len komentujte a píšte a píšte, tak ako sa to píše od nevalorizácie 2012 a doposiaľ sa nedostavili žiadne výsledky. Ja rozhodne spokojný nie som.

 • Po všetkých týchto diskusiách a pripomienke,kde som sa pripojil,bolo by dobre povedať a napísať ako skutočne budú valorizované naše dôchodky v roku 2018.Osobitne civilné a potom vojenské,aby nedochádzalo k nesprávnemu chápaniu zákona ,ktorý prerokovala s schválila vláda 16.8.2017.Ďakujem

 • Pre Tomáš Kríž:
  Pán kolega v §68 ods.16 zákona č.328/2002 Z.z. sa hovorí,že:

  (16)
  Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.

  Takže v teraz platnom znení zákona sa počíta so zrušením konštánt a koeficientov od 1.7.2018.

  To čo som chcel v predchádzajúcom príspevku povedať je fakt,že valorizačná poistka 2% je len pre civilných dôchodcov.

 • Pre Ing. Ľubomír Dubeň.
  Poberateľom výsluhových dôchodkov sa od 1.7.2018 zvýšia dávky o 0,8% (o dôchodcovskú infláciu), v roku 2019 asi o 1,8%, v roku 2020 asi o 1,8% a v roku 2021 asi o 2,1%. Ak to je pravda ,tak dúfam,že už bez bulharských konštant a prepočtov podľa odslužených rokov,pretože to opäť bude len o pár centoch.

 • Dnes vláda SR schválila materiál o novele zákona č.461/2003 Z.z, o sociálnom poistení. Pre dôchodcov je najdôležitejší §82 o valorizácii o dôchodcovskú infláciu a §293 dw o zohľadnení minimálnej valorizácii o 2% v rokoch 2018 až 2021. Z dôvodovej správy vyplýva, že dôchodcovská inflácia je v roku 2017 vo výške 0,8% v roku 2018 sa predpokladá vo výške 1,8%, v roku 2019 vo výške 1,8% a v roku 2020 vo výške 2,1%.
  Z vyhodnotenia pripomienkového konania vyplýva, že “poistka” 2% (v prípade nízkej dôchodcovskej inflácie) sa týka len všeobecného systému sociálneho poistenia.
  Poberateľom výsluhových dôchodkov sa od 1.7.2018 zvýšia dávky o 0,8% (o dôchodcovskú infláciu), v roku 2019 asi o 1,8%, v roku 2020 asi o 1,8% a v roku 2021 asi o 2,1%.

  Pripomienka verejnosti APVV (ktorú podporili aj bývalí vojaci) bola odmietnutá s tým, že je to vecou silových rezortov a osobitného zákona o sociálnom zabezpečení. Zaujímavý argument, keď sa jednalo o nevalorizáciu, tak nebol žiadny problém to riešiť na poslednú chvíľu až na rokovaní parlamentu poslancom Smeru-SD a prílepkom k zákonu o zdravotnom poistení. Tu vtedy takýto argument neodznel. Platí, kto chce psa biť, palicu si vždy nájde.

  Výstižný a zároveň smutný je fakt,že dlhé roky sa ozývajú v pripomienkových konaniach s návrhmi brániacimi výsluhových dôchodcov len organizácie výsluhových dôchodcov a silové ministerstvá ako keby sa báli nás zastať.

 • Na jednej strane sa vytešujeme ak niekomu politik prisľúbi ,že bude v danej veci konať,veď je to nehorázne tak diskriminovať časť populácie.
  Pri pozeraní sobotného spravodajstva , v tridsiatej minúte ma nadvihlo.Redaktorka spovedala ekonóma SAV. Zase riešili nehorázne vysoké dôchodky eštebákov a bezbrehé zvyšovanie výsluhových dôchodkov a súbeh práce a poberania starobných dôchodkov.Istotne pán ekonóm vie ako by nahradil 180 000 pracujúcich dôchodcov.Alebo sa také informácie na SAV vôbec naedostanú ?
  Na čiu stranu sa priklonia politici , na stranu uznávaných ekonómov alebo na stranu výsluhových dôchodcov ,ktorí bez hanby natiali ruky k SP aby im vyplácali druhý dôchodok ?

 • Pre informáciu čitateľom uvádzam niektoré moje kroky smerom k valorizácii. Nebolo by vhodné od viacerých z nás posielať ich opakovane na patričné adresy?

  Od: Ing.Edo Kerestesi
  > Komu: , Dubeň, Bada
  > Dátum: 19.07.2017 14:55
  > Predmet: Fwd: Komunikácia cez s
  >

  Zdravím pán Ing…

  Posielam Vám komunikaciu s podpredsedom NR SR, Belom Bugárom cez facebook. Vyrušil som ho na dovolenke, ale vážim si ,že si našiel čas na reakciu.
  Kereszteši:
  Pán Bugár, veľmi pekne Vás prosím ako podpredsedu NR SR, o odpoveď, či sa zmení diskriminačny valorizačny mechanizmus vysluhových dôchodcov…od roku 2018 nik nevie aká bude valorizácia vysluhovych dôchodkov. Veď sa jedná o desaťtisíce potencionálnych voličov aj Mostu _ Híd.. Vďaka, S pozdravom Ing.Kereszteši.

  Bugár :
  Som na dovolenke pan Kereszteši, teraz nebudem volat Kalinakovi, ale budem to riesit…
  --
  --

  Od: Ing.Edo Kerestesi
  > Komu: osz@minv.sk
  > Dátum: 28.07.2017 11:49
  > Predmet: Valorizácia výsluho
  >
  --
  Vážený pán JUDr. Ivan Fufaľ (riaditeľ odboru sociálneho zabezpečenia MV SR)

  Takmer pred rokom som Vás upozornil na to, aby sa opäť prehodnotil zákon 328/2002 Z.z.( Zákon o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov) a to § 68. Valorizácia (valorizačný mechanizmus) je protiústavný a diskriminačný. Konštatovanie, že výška valorizácie sa viaže aj na princíp zásluhovosti nie je možné aplikovať na poberateľov výsluhového dôchodku lebo tento princíp sa už raz uplatnil (pri výpočte sumy výsluhového dôchodku, kde sú zohľadnené odslúžené roky) a nie je možné ho uplatňovať dva krát. Zákon stále definuje pojem výsluhový dôchodca a nie kategórie VD podľa rokov služby. Je zarážajúce ,že valorizačný mechanizmus pre vojakov ,policajtov , záchranárov , colníkov ,ZJVS je diskriminačný a od 1.júla 2016 bol v rozpätí od 0,06 centa do 3,50 €. Je to neskutočne ponižujúce keď (policajti ,vojaci , hasiči, záchranári, colníci ) ktorí pri svojej práci boli neraz v ohrození na živote a zdra
  ví , majú už piaty rok takúto valorizáciu.
  Vážený pán riaditeľ , listom SPOU-OSZ-5-005/2016-VE, ste mi napísali,: citujem. “V danej veci je potrebné uviesť, že otázka valorizácie dôchodkových dávok u bývalých policajtov je predmetom rôznych odborných diskusií na viacerých úrovniach, pričom zjednodušene by sa dalo povedať, že cieľom týchto diskusií je vybrať a realizovať taký model valorizácie, ktorý by bol jednak solidárny, ale čo sa týka výšky valorizácie aj akceptovateľný tak poberateľmi ako aj finančne únosný osobitnými účtami, ktoré ho vyplácajú.

  Možné riešenie valorizácie dôchodkových dávok bude predmetom ďalších odborných diskusií na viacerých úrovniach za účelom dosiahnutia jeho optimálneho stavu.
  Zároveň mi dovoľte poďakovať Vám za Váš podnet.”koniec citátu.
  --
  Uplynulo vyše roka a nič sa nedeje, aj na poslednom zasadnutí k Hromadnej pripomienke organizovanej Asociáciou policajtov vo výslužbe (dňa 26.7.2017) ,ste konštatovali, že MV SR bude valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia riešiť samostatnou novelou zákona č. 328/2002 Z. z. tak, aby nadobudla účinnosť najneskôr do 30. 6. 2018. Zároveň ste uviedol, že vytvoria sa podmienky na to, aby sa aj zástupcovia občianskych združení výsluhových dôchodcov mohli do prípravy tejto novely zákona aktívne „zapojiť“. Upozornili ste aj na to, že sú rôzne pracovné varianty návrhu nového modelu valorizácie, pričom možný nový model môže závisieť aj od spôsobu, akým bude valorizácia dôchodkov od roku 2018 touto novelou zákona o sociálnom poistení nakoniec schválená.
  Ja chcem len upozorniť na závažný fakt ,že veľké množstvo výsluhových dôchodcov svojim podpisom k hromadnej pripomienke, potvrdilo svoju nespokojnosť s diskriminačným valorizačným mechanizmom a žijú v neistote , akým spôsobom bude nastavená valorizácie od roku 2018.
  Čo sa týka nastaveného valorizačného mechanizmu výsluhových dôchodkov ,ten je možné zmeniť nakoľko aj minister vnútra pán Kaliňák to konštatoval v rozhovore pre denník Pravda dňa 19.2.2016 citujem ” Ak bude vôľa zmeniť valorizačný mechanizmus na ten, ktorý sa navrhoval, sme pripravení na takúto zmenu. Na druhej strane treba povedať, že malá valorizácia dôchodkov ako celku je spôsobená tým, že jej systém bol naviazaný na infláciu, teda rast cien. Vzhľadom na to, že v posledných mesiacoch máme defláciu, teda pokles cien, valorizácia je malá. Aj preto súhlasím s tým, že ten mechanizmus treba zmeniť.” http://spravy.pravda.sk/otazky-a-odpovede/638-predvolebny-online-s-podpredsedom-smeru-robertom-kalinakom/ .
  Nerozumiem potom kde je problém, keď aj sám pán minister vnútra Róbert Kaliňák v médiách upozorňuje, že zmena valorizačného mechanizmu ako aj spôsob valorizácie VD, pre neho nie je problém . A vôľa výsluhových dôchodcov je veľká.

  S pozdravom a úctou. Ing. Eduard Kereszteši.
  --

 • Minimálna valorizácia penzií o pevnú sumu má byť len štyri roky.
  Ministerstvo práce a sociálnych vecí sa s rezortom financií dohodlo na tom, že navrhovaná minimálna valorizácia dôchodkov o pevnú sumu sa bude uplatňovať na Slovensku len najbližšie štyri roky.Uvádza sa to vo vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely zákona o sociálnom poistení. Ministerstvo financií pritom žiadalo stanoviť alternatívnu minimálnu valorizáciu vo výške 2 % z každého individuálneho dôchodku. Ministerstvo práce to však neakceptovalo.
  „Účelom minimálnej valorizácie definovanej v novele je garantovať istú minimálnu nominálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou. Akceptáciou pripomienky Ministerstva financií SR by predmetný účel nemusel byť naplnený, najmä v prípade dôchodcov s nižšími dôchodkami,“ argumentoval rezort práce a sociálnych vecí.Od budúceho roka sa majú dôchodky na Slovensku zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu. Ide o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Ak by však suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa má zvýšiť o pevnú sumu. Táto pevná suma by pri starobných dôchodkoch dosiahla 8,40 eura.„Účelom ustanovenia takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka,“ uviedol rezort práce a sociálnych vecí v dôvodovej správe k návrhu novely zákona o sociálnom poistení.
  Od začiatku tohto roka si poberatelia starobných dôchodkov prilepšili o 8,2 eura mesačne. Predčasným starobným penzistom od začiatku tohto roka stúpli dôchodky o 7,90 eura mesačne. Invalidný dôchodok priznaný pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % išiel od začiatku tohto roka nahor o 7,10 eura. O 4 eurá sa zvýšil invalidný dôchodok priznaný pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %. Od januára tohto roka vzrástol aj vdovský a vdovecký dôchodok, a to o 5,30 eura a sirotský dôchodok o 2,60 eura.Pevné sumy zvýšenia jednotlivých druhov dôchodkov na rok 2017 určilo ministerstvo práce a sociálnych vecí ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku./SITA 04.08.2017 11:49/.

 • Včera, t.j. 3 augusta 2017 sa konala tlačová beseda (TA3) po rokovaní Koaličnej rady Vládnej trojky (Smer-SD, SNS, Most-Híd).Okrem iného ma zaujalo vyjadrenie Predsedu vlády SR pána Fica k stavbe rýchlostnej cesty R-2.Citát-výrok premiéra: “nezaujíma ma názor úradníka, zaujíma ma Programové vyhlásenie vlády SR”.Ku tvrdenie analytického odboru “Hodnota za peniaze” -- Ministerstva financií SR, že výstavba R-2 je z rôznych dôvodov nevýhodná.Na prvý pohľad uvedená téma nesúvisí s valorizáciou výsluhových aj starobných dôchodkov od r. 2018.Ale určitú súvislosť to má a to v daní predností najvyššími ústavnými činiteľmi SR v obsahu PVV pred názormi rôznych úradníkov ministerstiev.O čom pojednáva Programové vyhlásenie vlády SR v Sociálnej oblasti: (výber z uvedenej oblasti).
  -- Vláda uskutoční úpravu valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Súčasný vývoj makroekonomického prostredia, ktorý je značne poznačený stagnáciou či dokonca poklesom cien, vedie k príliš nízkej valorizácii dôchodkov. Vláda chce tento stav zlepšiť.
  -- Vláda si uvedomuje, že je potrebné pozornosť naďalej zameriavať na poberateľov nízkych dôchodkov a zlepšovať ich životnú situáciu. Vláda zabezpečí zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov.
  Ako je už dnes všeobecne známe, bola 1552 podporovateľmi širokého spektra všetkých výsluhových dôchodcov podporená hromadná pripomienka Prezídia APVV, následne sa konalo rozporové konanie s MPSVaR, pričom rozporové konanie bolo ukončené s potvrdením rozporu s výhľadom posunutia problematiky valorizácie výsluhových dôchodkov na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR, .. atď.Bližšie v posledných päť príspevkoch linku (kto nečítal) .. https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/#comment-11540 .. tiež s Informáciou APVV, prehľadom 1552 podporovateľov, ako aj novo navrhovaným § 68 ods. (16) a ods.(17) zákona 328/2002 Z.z. Je potrebné dúfať, (môj názor) že sa nenájde lobistická -- záujmová skupina, ktorá prakticky ani nemôže byť reálne počtom vyššia, ako bol už uvedený počet podporovateľov (1552) zásadnej hromadnej pripomienky APVV a táto lobistická skupina by celú túto snahu podporovateľov HP -- eventuálne zvrátila.Prípadne určený “gestor” Ministerstva vnútra SR (prípadne iný “gestor”), ako sa to stalo pri zásadnej hromadnej pripomienke k staro-výsluhovým dôchodcom, ktorú zorganizovalo občianske združenie Vojenský Veterán Bratislava -- kde práve z uvedeného dôvodu (“gestora” silového rezortu) zásadná hromadná pripomienka VV -- Bratislava skončila pri zasadnutí vlády SR podľa dostupných informácii neúspechom.

 • Dovolím si mierne poopraviť Tomášov Krížov komentár. Práve že ten valorizačný mechanizmus bol v rokoch 2013, až 2017 deformovaný tými odslúženými rokmi, čiže nepriamo aj dosiahnutými šaržami (čím dlhšie slúžiš tým máš vyššiu hodnosť)- teda jak my vravíme “Bulharskými konštantami”. Ale presne- s ostatným súhlasím. Po 1. 7. 2018 to má padnuť a valorizácia VD má prebiehať tak isto ako valorizácia SD. Čiže koľko robotníkovi, toľko riaditeľovi, alebo koľko generálovi, toľko práporčikovi.

 • Pre pána Podmanického.
  Valorizačný mechanizmus nikdy nebol, ani nemal by byť podmienený počtom odslúžených rokov ,či hodnosťou. O tom nie je valorizácia , ale konečný výpočet výsluhového dôchodku pre každého VD.Nemiešajme hrušky a jablká. V civilnom sektore valorizáciu neriešia podľa toho či bol niekto robotník alebo riaditeľ. Nezamotávajme sa ešte viac už aj tak v zamotanom valorizačnom mechanizme , ktorý dúfajme, že v júli 2018 skončí.

 • Osobne mi je úplne jedno, či bude valorizácia percentuálna, alebo o pevnú sumu. Viac ma žerie a navždy aj bude žrať valorizácia v rokoch 2013 -- 2017. Zásluhovosť podľa odrobených rokov, to osobne pociťujem ako jeden obrovský podvod, nakoľko výsluhové dôchodky sú vyplácané z osobitného účtu, a nie z odvodov do sociálnej poisťovne. Takže keď napr. v roku 2013 išli do VD dvaja vyslúžilci, jeden s odrobenými 20-timi, druhý s 30-timi rokmi, v podstate do fondu odviedli obaja rovnako len odvody za posledných 10 rokov. Čiže vklad v podstate rovnaký, výnos diametrálne rozdielny. No nič, musím sa s tým naučiť žiť.

 • Nič v zlom, pán Podmanicky. Snáď by sa aj dalo s týmto návrhom súhlasiť, ale to by asi ta valorizačná tabuľka musela byť postavená v opačnom garde. Lenže to by tiež nebolo zrejme s kostolným poriadkom. Veď v civile má stejnú vyšku valoizácie SD bez rozdielu jak upratovačka tak aj smetiar ako i riaditeľka sro-čky, či rezortný minister…keď riadne odvádzali odvody. 🙂

 • Vo valorizácii je potrebné zohľadniť aj funkciu a hodnosť dôchodcu, veď práporčík v dnešnej dobe dostane viac ako podplukovník, ktorý odišiel pred 10 rokmi, je to dehonestácia hodností a výkonu funkcií vyšších dôstojníkov v porovnaní s nižšími hodnosťami v dnešnej dobe a valorizácia ich bude naďalej zvýhodňovať.

 • Oznam Prezídia APVV
  Sobota, 20 august 2016
  Vzhľadom k tomu, že Vláda SR dňa 17.8.2016 na svojom rokovaní schválila návrh doplnenia zákona č. 461/2003 Z.z. tak, ako bol predložený MPSVaR (minimálna hranica 2% a bez zmeny v zákone 328/2002 Z.z.), prezídium APVV zaslalo v mene občianskeho združenia listy priamo predsedovi Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a predsedníčke Výboru NR SR pre sociálne veci. Text listu si môžete pozrieť tu: http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/NR_SR_vybor_pre_obranu_a_bezpecnost.pdf

  Prezídium APVV
  Ako vidno APVV je aktívna. Problematikou sa zaoberá a aj informuje. A čo na to ZV SR?

 • Vláda prijala návrh na zmenu valorizácie starobných dôchodkov:

  http://www.etrend.sk/financie/vlada-meni-valorizaciu-dochodkov-v-prospech-penzistov.html

 • Skúsim byť pravdivý a úprimný k sebe, ale aj ostatným čitateľom-prispievateľom na tento web.Píšem to napriek tomu, že viem, že nie každý má na túto vec totožný názor s mojím názorom.Napriek tomu, že pri preklikávaní sa na tento web je upozornenie na web ZV SR – Poradenstvo, (táto stránka môže poškodiť Váš počítač, či iné upozornenie v linku príspevku z 15. Júna 2016 o 22.48 v rubrike Diskusia k návrhom valorizácie -- “výstraha v Červenom Poli” /záujemcovia si môžu vyhľadať a rozkliknúť/), som opätovne – náhodne cez mobilnú aplikáciu nazrel na web stránku ZV SR, kde ako sa mi ukázalo, táto funguje – je činná.Dokonca v príspevkoch/komentároch – najnovších komentároch je tiež príspevok pána Tomáša Šveca, prezidenta ZV SR.Ďalej som na web stránke ZV SR „vyčítal“ ..( členovia ZV SR najskôr budú mať informácie) – budem parafrázovať:
  Pod úvodom -- najnovšie články, je článok z 11. Júla 2016.Dňa 30 júna 2016 sa uskutočnilo rokovanie ZV SR s Predsedom Výboru pre Obranu a Bezpečnosť NR SR Antonom Hrnkom.Cieľom rokovania bolo skvalitnenie spolupráce s NR SR pri presadzovaní a dodržiavaní občianskych a sociálnych práv profesionálnych vojakov, vojnových veteránov a vojakov poberajúcich výsluhové dôchodky.Pri rokovaní sa vychádzalo z Programového zamerania občianskeho združenia ZV SR, (možno som prehliadol), ale nikde ani zmienka o rokovaní ohľadom Programového zamerania bodu /4.2/ -- a diskriminačného valorizačného mechanizmu vrátane nevalorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2012.Prezdent ZV SR informoval Predsedu výboru…atď.,
  Osobne nerozumiem takejto „spolupráci“ občianskych združení ZV SR a APVV, kde APVV pripravila K novelizácií Zákona 328/2002 Z.z. prechodné ustanovenie § 143 ah (je v rôznych rubrikách aj na tomto webe) – t.j. valorizácia výsluhových dôchodkov od 1. Januára príslušného roka -- aj 2017, ktorá sa má odvíjať od valorizácie civilných dôchodkov……a občianske združenie ZV SR NIČ.
  Tým, že web stránka ZV SR je oficiálne prezentovaná ako “škodiaca” vášmu (minimálne môjmu) počítaču a pritom funguje, aspoň pre mňa z toho vyplýva, že nie členovia, sympatizanti, či ďalší prispievatelia, resp. čitatelia, nie sú na nej žiadúci.Neviem si to vysvetliť, ale prečo takéto zavádzanie?Veď jednoducho je potrebné napísať: na webe ZV SR neobťažujte, ste pre nás príťažou a vaše (sympatizantov) príspevky sú nám škodiace.A nie takto zavádzať v zmysle: „vodu kážem – víno pijem“.Som pripravený za tento príspevok-komentár obdržať tiež kritické ohlasy, ale uviedol som ako to vidím, pretože opätovne rokovanie na pôde NR SR bolo a o diskriminačnom valorizačnom mechanizme sa zo strany ZV SR nerokovalo.Len, takto je rozpor medzi tým čo oficiálne prezentuje občianske združenie APVV a občianske združenie ZV SR.Nehovorím o tom, že takýmto prístupom (aj nezmyselným blokovaním webu ZV SR) sa najmä mladšie ročníky do občiansých združení silových zložiek nezískavajú a ani v budúcnosti nezískajú, resp. hrnúť nebudú.Práve naopak.Nuž, niekomu to takto vyhovuje, ako „aj zabetónovaniu“ §-fu 68 ods.3 a odst.16 v Zákone 328/2002 Z.z.Pričom sa to ešte aj „niekým“ -- (verím -- som presvedčený, že určite nie občianskym združením VVB) zahmlieva.Skúsil som popísať stav vecí, ako ich vidím ja z môjho pohľadu, pričom netvrdím, že ten pohľad musí byť správny, len ináč mi to, aj blokovanie web stránky ZV SR nevyšlo.Je iba môj názor.Ďakujem.

 • Pre informáciu prenesené z web stránky APVV:
  JUDr. Hristo Gluškov, predseda SZK APVV, 04001 03 august 2016 04:53
  Na základe stanovísk zainteresovaných ministerstiev (MV SR, MO SR a MS SR), vyhodnotenia doterajšieho priebehu medzirezortného pripomienkového konania (ukončené 21.7.2017) a prerokovania našich zásadných pripomienok na MPSVaR je zrejmé, že zákon č. 328/2002 Z. z. sa v súvislosti s návrhom na riešenie valorizácie dôchodkových dávok v roku 2017 „otvárať nebude“. APVV v tejto súvislosti navrhovala napr. zjednotenie termínu valorizácie so všeobecným systémom, neuplatňovanie prepočítavania určenej sumy valorizácie koeficientmi už od budúceho roku, k čomu sme predložili aj návrh doplnenia zákona v paragrafovom znení. Toto sa ale z rôznych, aj objektívnych dôvodov riešiť nebude. Ostáva nám teda ešte možnosť pred rokovaním NR SR (september) osloviť poslancov a najmä Výbor NR SR pre sociálne veci s návrhmi napr. na určenie vyššej minimálnej hranice valorizácie ako 2 % (navrhovali sme 11,2 euro čo je v prepočte asi 2,7 % a na úrovní roku 2013), ale napr. aj predĺženie platnosti navrhnutého mechanizmu valorizácie, pre zvyšovanie dôchodkov na rok 2017 na dlhšie časové obdobie resp. aj bez časového obmedzenia a aj s tým, aby obsahoval aj mechanizmus, ktorým by sa za priaznivej ekonomickej situácie, zvyšovala aj hranica minimálnej valorizácie dôchodkov.
  Z medzirezortného pripomienkového konania zverejneného na web http: -- http://www.slov-lex.sk/domov -- (iba 31 subjektov a z toho polovica bez pripomienok) a najmä zo zásadnej pripomienky Ministerstva financií SR na základe ktorej „ nie je možné zo strany Ministerstva financií SR v súčasnosti súhlasiť s takto predloženou novelou zákona“ (z návrhu vyplýva výrazný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy) sa dá predpokladať, že budú „snahy“ navrhovanú minimálnu hranicu (2 %) ešte znížiť a určite riešiť valorizáciu iba pre rok 2017 nakoľko v prípade rozšírenia by sa to legislatívne nestihlo. Návrh doplnenia zákona č.461/2003 Z.z. musí byť predložený do NR SR najneskôr do 19. 8. 2016.
  .
  Rozporuje mi to s: — https://www.bezpzlozky.eu/2016/05/nazory-k-valorizacii-dochodkov/#comment-6069 — príspevkom v linku Ing.Eduard Kereszteši napísal: 2. augusta 2016 o 11:43 — odpoveď z OSZ MV SR.Podľa pána JUDr. Hristo Gluškova: “je zrejmé, že zákon č. 328/2002 Z. z. sa v súvislosti s návrhom na riešenie valorizácie dôchodkových dávok v roku 2017 „otvárať nebude“”…..Podľa môjho názoru nemôže byť týmto presadený paragraf — § 143 ah, (väčšia solidarita — keďže bude “obídený” aj Branno-bezpečnostný výbor) o ktorom sme písali aj v predošlých príspevkoch.Výsledok = poznáme, pokračovanie diskriminačného valorizačného mechanizmu (naďalej zvýraznená zásluhovosť a naďalej v platnosti diskriminačný paragraf § 68 ods.3..a aj ods.16)..
  .
  Nakoniec, po včerajšom “miernom optimizme” mi ostáva najskôr súhlasiť s príspevkom Juraj Fusek napísal: 2. augusta 2016 o 12:31
  “Odborné diskusie prebiehajú už niekoľko mesiacov, niekoľko mesiacov ešte budú aby sa zistilo , že sa na niečo zabudlo, prebehne niekoľko stretnutí na najvyššej úrovni aby sa zisťovalo na čo sa vôbec zabudlo.Nakoľko je do toho zapojených veľa subjektov dohoda sa bude rodiť ťažko.Potom sa príde nato, že žiadne zmeny netreba lebo polovica nespokojných už medzi nami nieje a ostatní sú spokojní čo dostanú”.

 • Medzirezortné pripomienkové konanie končí 21.7.2016 (DNES) a k návrhu je možné zasielať pripomienky aj verejnosťou, napr. aj na http://www.slov-lex.sk/domov, alebo písomne priamo predkladateľovi návrhu zákona MPSVaR SR.Zásadná pripomienka z TEXTU listu APVV, aj v PARAGRAFOVOM znení je nižšie v príspevku(och).Pre informáciu.

 • Ešte s dovolením Príloha č. 1 k ZÁSADNEJ PRIPOMIENKE…je dosť “skrytá” v spodnej časti listu.
  .
  Príloha č. 1 k zásadnej pripomienke
  N á v r h
  ZÁKON
  z …………2016,
  ktorým sa dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
  Čl. I
  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
  Za § 143ag sa vkladá §143ah, ktorý vrátane nadpisu znie:
  § 143ah
  Prechodné ustanovenie
  účinné od 30. októbra 2016
  „(1) Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky,
  vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky sa zvyšujú od. 1. januára
  kalendárneho roka o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných
  predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky
  z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.
  Čl. II
  Tento zákon nadobúda účinnosť 30. októbra 2016.

 • K predošlému príspevku TEXT LISTU. (v linku).
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/Zasadna_pripomienka.pdf
  .
  Pre vysvetlenie (z príspevku 11. júla 2016 v 11:55 cca. 4 príspevky nižšie) -- až by nebola ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA -- Podľa Zákona 328/2002 Z.z. §-68 odst. 3, bude-bola by podľa diskriminačného valorizačného mechanizmu na základe koeficientu najnižšia valorizácia výsluhových dôchodkov v roku 2017: 8,20 deleno 30 krát 1 rovná sa 0, 2733333 centov.Slovom dvadsaťsedem centov..(pre informáciu).

 • ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA, prenesené z hlavnej stránky webu APVV, zdroj APVV.
  Oznam prezídia APVV -- Piatok, 15 júl 2016
  Prezídium APVV v rámci medzirezortného pripomienkového konania zaslalo MPSVaR SR v mene občianského združenia APVV zásadnú pripomienku k riešeniu spôsobu valorizácie dôchodkových dávok podľa všeobecného systému v roku 2017 (návrh, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). Text listu si môžete pozrieť tu. Medzirezortné pripomienkové konanie končí 21.7.2016 a k návrh je možné zasielať pripomienky aj verejnosťou, napr. aj na http://www.slov-lex.sk/domov, alebo písomne priamo predkladateľovi návrhu zákona MPSVaR SR.

 • Tomáš Kríž napísal: 12. júla 2016 o 18:15
  Pripojím aj svoj názor.Ten list z APVV pre pána JUDr. Jána Richtera ministra -- Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sme zaregistrovali-všimli sme si (aspoň ja) ešte pred takmer mesiacom 16. júna 2016 o 20:29 -- aj na tomto webe -- https://www.bezpzlozky.eu/2015/11/podporme-socialno-pravnu-komisiu/
  Len, mne napríklad osobne chýba informácia, (aj keď ju nemáme, len aby sa v tom niečo dialo) či tento list bol odoslaný tiež MV SR, MO SR a pod.Aspoň ja predpokladám, že Zákon 328/2002 Z.z § 68 minimálne odstavce 3 a 16 nemôže meniť MPSVaR pán Richter, ani NR SR -- Výbor pre Sociálne záležitosti, ale Návrh na zmenu Zákona 328/2002 Z.z. §-fu 68 by mal odísť zo silových rezortov smerom do parlamentu na Branno-bezpečnostný výbor, následne na prerokovanie a schválenie do pléna NR SR.MPSVaR, to najskôr bude posúvať do parlamentu na Výbor pre Sociálne záležitosti.Ale to iba predpokladám.Civilná valorizácia starobných dôchodkov a valorizácia výsluhových dôchodkov sú spojené nádoby, len vidím v tom uvedenú rozdielnosť.Civilné ministerstvo a jeho úradníci, najskôr nevedia presne problematiku silových rezortov.(Nie, že by som niekoho z MPSVaR podceňoval).Ale nie som odborník.Možno sa to dá aj ináč.

 • Vážený pán
  JUDr. Ján Richter
  minister
  Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  Špitálska 4, 6, 8
  816 43 Bratislava
  Vážený pán minister,
  Asociácia policajtov vo výslužbe je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2006
  a v súčasnosti má v Slovenskej republike 44 miestnych organizácii, v ktorých je
  registrovaných už viac ako 5680 členov – bývalých príslušníkov, teraz poberateľov
  výsluhových dôchodkov (čo je viac ako 1/3 všetkých výsluhových dôchodcov).
  Podľa stanov združenia je poslaním tejto stavovskej organizácie nielen obhajovať
  záujmy svojich členov a zastupovať ich vo vzťahoch k štátnym orgánom Slovenskej republiky
  ale aj spolupracovať pri tvorbe a zmenách právnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa
  výsluhového zabezpečenia príslušníkov Policajného zboru a predkladať k tomu aj stanoviská
  a návrhy.
  Vzhľadom na uvedené a s cieľom podieľať sa na príprave legislatívnych zmien
  v oblasti riešenia valorizácie dôchodkov a odvolávajúc sa na Vaše vyhlásenia v niektorých
  médiách o nutnosti sociálneho dialógu a práva tých, ktorých sa zmeny dotýkajú a na možnosť
  sa k nim vyjadriť, predkladáme Vám v mene všetkých členov nášho občianskeho združenia
  analýzu doterajšieho stavu a návrhy na riešenie.
  Valorizácia výsluhových dôchodkov bola do roku 2009 v priemere 5,8 %, od roku
  2010 je ale zaznamenávaný stály pokles (2010 = 2,30 %, 2011 = 2,10 %, 2012 = bola 0 %,
  2013 = 1,76 %, 2014 = 1,37 %, 2015 = 0,80 % a 2016 = 0,29 %). V peňažnom vyjadrení to
  predstavuje pokles z 10,24 € na 1,90 € v roku 2016. Podľa prepočtov, pri zachovaní
  súčasného systému zvyšovania dôchodkov, by v roku 2017 vzrástli dôchodky len o 1,3 €.
  Hlavnou príčinou je zmena v právnej úprave, ktorá bola vykonaná novelami zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení
  policajtov a vojakov, kde bol zmenený mechanizmus výpočtu a tiež vývoj inflácie
  v posledných rokoch. Od roku 2013 bol tzv. švajčiarsky model valorizácie (50 %
  medziročného rastu spotrebiteľských cien v domácnostiach dôchodcov a 50 % k rastu
  nominálnych miezd) nahradený systémom každoročného 10 % nárastu miery váhy v prospech
  medziročného rastu spotrebiteľských cien k medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy
  a to z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku. Tento je v tomto roku už 80 %
  k 20 %. Okrem toho valorizácia je od uvedeného roku určovaná už nie v % ale v pevnej sume.
  Pri valorizácii výsluhových dôchodkov sa okrem toho začal od roku 2013 uplatňovať
  aj prepočet podľa určených koeficientov (podľa trvania služobného pomeru), ktorý sa podľa
  súčasného právneho stavu už od 01.01.2018 nebude uplatňovať.
  Osobitnú kategóriu tvoria tzv. starodôchodcovia, ktorým na rozdiel od ostatných
  „novodôchodcov“ neboli k 01.01.2004 dôchodky zvýšené (prepočítané). Za
  „starodôchodcov“ je v osobitnom systéme možné považovať tých poberateľov dávok, ktorým
  bola priznaná dôchodková dávka podľa predchádzajúcich predpisov upravujúcich oblasť
  sociálneho zabezpečenia pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. napr. podľa
  ustanovení zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
  a po nadobudnutí účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. sa prekvalifikovali na dávky výsluhové
  a v súčasnej dobe sú tieto vyplácané z osobitného systému výsluhového zabezpečenia.
  Do 30.11.2008 obsahoval zákon č. 328/2002 Z. z. prechodné ustanovenie (§ 68 ods. 3)
  podľa ktorého sa dôchodky valorizovali (dvakrát) t. j. aj s prihliadnutím na rast priemerných
  služobných príjmov a to až do času keď ich priemerná výška dosiahne priemernú výšku
  rovnakých dávok priznaných podľa zákona č. 328/2002 Z. z. Na tieto účely boli postupne
  prijaté zákony č. 586/2006 Z. z., č. 508/2007 Z. z. a č. 433/2008 Z. z. (0,03 % za každý rok
  trvania služobného pomeru) o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia
  policajtov a vojakov v príslušnom kalendárnom rokvýška výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku výsluhových dôchodkov
  vyplácaných k 31. decembru 2007“). Suma životného minima je od 01.07.2015 do 30.06.2016
  198,09 €. 1,7 násobok je 336,70 € čo je na úrovni minimálneho dôchodku pri
  „odpracovaných“ 44. rokoch.
  Vzhľadom na uvedené pri úprave mechanizmu valorizácie:
  1. Podporujeme riešenie valorizácie čo najskôr t. j. k 01.01.2017.
  2. Podporujeme ustanovenie minimálneho percenta valorizácie.
  Súčasný právny stav (ale aj stav platný od 01.01.2018) je nastavený nedostatočne nakoľko
  v prípadoch keď je inflácia nulová alebo aj nízka je aj valorizácia dôchodkov neprimerane
  nízka. Z toho dôvodu je potrebné ustanoviť aj minimálnu hranicu percenta, ktorým budú
  dôchodky valorizované. Tento postup odporúčame použiť aj od 01.01.2018. Zastávame
  stanovisko, že výška priznaného dôchodku, či už starobného alebo výsluhového má byť aj
  odrazom aktivít, postavenia a odvodov v čase dôchodkového poistenia. Valorizácia v roku
  2017 by sa mala pohybovať na úrovni roka 2013.
  3. Odporúčame využiť riešenie valorizácie v roku 2016 na zmenu zákona č. 328/2002 Z. z.
  Mechanizmus valorizácie starobných a výsluhových dôchodkov je v súčasnosti upravený
  „jednotne“ (zákon č. 328/2002 Z. z. § 68 ods. 1 sa odvoláva na spôsob ustanovený
  v zákone č. 461/2003 Z. z.). Termín valorizácie ale ostal naďalej rozdielny (01.01. starobné
  dôchodky a 01.07. výsluhové dôchodky kalendárneho roka). Vzhľadom na jednotný postup
  valorizácie obidvoch „systémov“ dôchodkového zabezpečenia navrhujeme zjednotenie aj
  termínu valorizácie t. j. obidva systémy k 01.01. kalendárneho roka.
  4. Podporujeme osobitné riešenie dôchodkov „starodôchodcov“.
  Skupinu „starodôchodcov“ – poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia príslušníkov
  Policajného zboru tvorí menej ako 2000 osôb a ani jedna z nich v súčasnosti nespĺňa
  podmienky na priznanie minimálneho dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z. z.
  o sociálnom poistení a najnižší výsluhový dôchodok u týchto osôb je vyšší ako je
  v súčasnosti 1,7 násobok životného minima. Keďže sa pri priznávaní výsluhových
  dôchodkov uplatňuje princíp zásluhovosti t. j. uplatňuje sa doba služby a výška služobného
  príjmu, nemožno zabezpečiť (a ani by to nebolo vzhľadom na odvedené sumy poistného
  spravodlivé), aby výška skôr priznaných dôchodkov dosiahla úroveň súčasne priznávaných
  dôchodkov, podporujeme osobitné riešenie „starodôchodcov“ všeobecného systému s tým,
  aby sa to primerane dotýkalo aj tých „starodôchodcov“ z osobitného systému, ktorým bola priznaná dôchodková dávka podľa predchádzajúcich predpisov upravujúcich oblasť
  sociálneho zabezpečenia t. j. pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z.
  5. Zmeny vyplácania vianočného príspevku.
  Pri zmenách vyplácania vianočného príspevku (zvýšenie hranice sumy dôchodku) toto
  navrhujeme riešiť tak, aby sa tieto skutočnosti dotýkali primerane aj poberateľov
  dôchodkov z výsluhového zabezpečenia tak ako doposiaľ.
  6. Valorizácia od 01.01.2018.
  Keďže od roku 2018, bude podľa súčasnej právnej úpravy, valorizácia opäť určovaná
  v percentách (§ 82 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. a § 68 ods. 16 zákona
  č. 238/2002 Z. z.) a zo skúseností z minulých rokov je zrejmé, že uprednostňovanie miery
  inflácie pri výpočte valorizácie má negatívny vplyv na nižšiu valorizáciu. Budeme
  podporovať valorizáciu v percentách (napríklad 3 %) s tým, že nebude viazaná na
  akúkoľvek infláciu.
  Ing. Eduard Pokorný
  prezident
  Asociácia policajtov vo výslužbe

 • Najskôr tento príspevok nikoho z kompetentných zaujímať nebude, ale nedá mi ešte nezareagovať ohľadom valorizácie všetkých, aj výsluhových dôchodkov.Hoci som bol a aj naďalej som nepolitický -- Ale každý (väčšina občanov) občan a aj ja si všímam politické dianie na Slovensku, ako aj pád preferencii Smeru-SD po marcových voľbách do parlamentu tohoto roka -- 2016 a nutnosť vytvorenia štvor-koalície.Neviem, či budem ďaleko od pravdy, ale tento stav bol dosiahnutý tiež sociálnou politikou aj u dôchodcov po voľbách 2012 a valorizáciami ich dôchodkov -- kde sa pripravuje na MPSVaR v tomto čase náprava (reparát) v ich valorizácii.Ako sa to snaží vyriešiť MPSVaR je v posledných štyroch príspevkoch od konca -- zdroj: Užitočná Pravda.Ale naspäť k problematike valorizácie:
  príspevky: 9. júla 2016 o 18:01 a 9. júla 2016 o 11:18 (v linku-kto nečítal)
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/#comment-5772
  V príspevkoch je zaujímavé, že valorizáciu cca. 8,20 eúr (až nedôjde k zmene) dostane dôchodca tak s odpracovanými 15 rokmi, ako aj so 40 odpracovanými rokmi, resp. rokmi dôchodkového poistenia.Tu si aspoň podľa článku vzalo MPSVaR ponaučenie z nepodarenej valorizácie v minulosti a chystá sa zákon 461/2003 zmeniť.
  Nie sú indície zatiaľ ani z APVV, ani ZV SR (alebo sa mýlim?) žeby sa niečo išlo udiať so zákonom 328/2002 Z.z., konkrétne jeho paragrafom 68, pričom čas pripomienkovania sa kráti.Vyplývajúca je z toho informácia ohľadom pripravovanej civilnej valorizácie pre MV SR (Smer-SD) a MO SR (SNS), resp. ich odbory sociálneho zabezpečenia.Osobne neverím, že by sa o tom nevedelo.Až ostane civilná valorizácia na rok 2017 -- 8,20 eúr, podľa zákona 328/2002 Z.z. §-68 odst. 3, bude podľa diskriminačného valorizačného mechanizmu na základe koeficientu najnižšia valorizácia výsluhových dôchodkov: 8,20 deleno 30 krát 1 rovná sa 0, 2733333 centov.Slovom dvadsaťsedem centov.No, neviem, až sa nič nezmení, či to nebude zahrávanie sa s dôverou (opakovane) významnej časti výsluhových dôchodcov do budúcnosti.Nepochybne ostáva ešte vyriešiť presun valorizácie na čo najbližší termín k 1. januáru 2017 -- zákon 328/2002 Z.z. §-68 odst. 16, ktorý až sa nič nezmení bude rovnaký s civilnou valorizáciou až od 1. júla 2018.Môj názor je: Bolo by škoda, nevyužiť/prepásť príležitosť -- keďže sa v tomto čase pripravujú na prerokovanie do parlamentu legislatívne zmeny vo veci valorizácie dôchodkov.

 • Cez skutočnosť, že na webe prebieha intenzívna diskusia o zmenu bulharských koeficientov valorizácie VD pravdepodobne doposiaľ nikto, prezídium ZV SR a asi ani prezídium APVV nedal žiadny návrh na rovnakú legislatívnu zmenu v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ako je navrhovaná legislatívna zmena v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení pre rok 2017, to je pevnou sumou v rozsahu asi 2 % čo pravdepodobne bude činiť v rozsahu asi okolo 8,15-8,30 eur. Samozrejme nikto nepodal ani návrh na zmenu valorizačného mechanizmu pre roky 2018-2022 percentuálne ako o rom píšem vo svojej Analýze. Z uvedeného dôvodu valorizácie VD až do 1.7.2018 bude prebiehať rovnakým spôsobom, to je podľa koeficientov. Existuje tu ešte posledná možnosť ako tento stav zmeniť.

 • Z príspevku zo dňa: 21. júna 2016 o 21:06
  “Predpokladaný termín predloženia návrhu zákona do medzirezortného konania je 1. júl 2016. V prípade záujmu o prebiehajúci legislatívny proces Vám odporúčame, aby ste ho sledovali prostredníctvom portálu, ktorý je súčasťou informačného systému verejnej správy Slov-Lex (https://www.slov-lex.sk/domov), kde bude návrh zákona zverejnený”.
  Tiež mi vyšlo, že by pri valorizácii všetkých druhov dôchodkov od 1. januára 2017 malo dôjsť k pozitívnej zmene.Aspoň raz by sme sa nemuseli zmýliť..

 • Neverím ,že pôjde o takú výšku valorizácie. Veď ani pánom poslancom sa nepozdávala výška tohoročného zvyšovania.

 • https://www.bezpzlozky.eu/2016/06/analyza-zmeny-valorizacie-dochodkov/ -- Dr. Milan Kolen -- link by sa mal dal rozkliknúť vľavo.
  Pripojím s dovolením ešte jeden môj názor.Možno to bude-možno nebude zaujímať “Elity-Elitárstvo”, v mnohých prípadoch takzvané, prípadne samozvané.Elity -- “financmajstrov”, z rôznych finančných odborov ministerstiev SR, ale možno tiež financ-majstrov silových rezortov a v mnohých prípadoch odborníkov aj tzv. samozvaných.
  Človek je tvor spoločenský-komunikatívny.Stretáva sa s priateľmi, kolegami, ale tiež s kapacitami aj elitami v rámci silových zložiek, ktorí sú už či na výsluhovom dôchodku, prípadne ešte slúžia v “štruktúrach” ministerstiev-rezortov..zvyčajne píšem(e) na web stránku na základe faktov- informácie aj zo zdrojov, ktoré uvádzam(e).Predsa len, sú aj niektoré vyjadrenia najmä od “Elít”..”nerýpte do výsluhových dôchodkov, pretože nám v budúcnosti ešte aj zoberú”..klasik pán Klaus by povedal -- je to/bolo by to “hluboké nedorozumění”..k tomu toľko:
  Kuvici, čo kuvikajú takéto skutočnosti, nemajú najskôr informácie, ktoré sme uvádzali/uvádzame na web stránke a pri komunikácii v zmysle “JPP” povedala, najskôr vyťahujú informácie z kontextu napísaného.Medzi sebou, či už v krčmách, reštauráciách, dovolenkách..morských plážach..
  Prečo to píšem: Píšem to na ozrejmenie, že vôbec nejde o to, aby niekomu niekto vzal protiústavne, protizákone, protiprávne z jeho zaslúženého a z 90 percent aj vo výkone odkrúteného a vypočítaného-priznaného a vyplácaného výsluhového príspevku, či výsluhového aj starobného dôchodku.Vždy išlo o valorizáciu týchto dôchodkov, najmä až priemerný výsluhový dôchodok je 650 eúr, niekoľkotisíc VD má výsluhový dôchodok okolo 400 eúr, či najnižší VD je 204 eúr.Aspoň podľa zdroja OSZ MV SR, uvedeného aj na webe APVV..kto sme si dali tú námahu, a pozreli..
  K budúcej možnej valorizácii pozrime aj (link -- vyššie) /analyza-zmeny-valorizacie-dochodkov/ od Dr. Milana Kolena.
  O čo ide:
  Bolo konštatované/avizované, že od 1. januára 2017, sa majú starobné dôchodky valorizovať o 1,30 eura.Dúfajme všetci, že to tak nebude.Od tejto valorizácie sa odvíja valorizácia výsluhových dôchodkov -- § 68 odst. 3 zákona 328/2002 Z.z., keď tohtoročná valorizácia výsluhových dôchodkov začína od mizivých 6 centov.Pozrime valorizačnú tabuľku.(je aj v linku v tejto rubrike).Až by to tak ostalo, budúci rok by najnižšia valorizácia výsluhových dôchodkov podľa § 68 bola: 1.30 eura deleno 30 (odslúžené roky) krát 1 (koeficient) rovná sa približne 4 centy najnižšej valorizácie..no, bolo by to v poriadku?Preto je skutočne potrebné poďakovať Sociálno-právnej komisii APVV a Sociálno-zdravotnej komisii ZV SR, ako aj všetkým ostatným kolegom a kolegyniam, ktorí sa na zmene vo veci budúcej možnej zmeny valorizácie podieľajú, ako aj za túto novo-valorizačnú iniciatívu.
  Ešte kto neskôr prišiel ku počítaču, či pre odborníkov aj z finančnej sféry rezortov, prípadne aj iných..až tie príspevky sú “ťažké” na prečítanie a vyznanie sa v nich a sú dooprady k valorizácii a NIE k pseudovymyslenému znížovaniu dôchodkov, ako chodia reči “JPP”. Na prečítanie-naštudovanie si, je potrebné pozrieť aspoň informačný príspevok nižšie: aby cieľ zmeniť valorizáciu k lepšiemu malo zmysel, pretože možná budúcoročná valorizácia (až by sa s tým “nepohlo”) o 1,30 eura SD, či valorizácia o 4 centy VD hovoria jasnou rečou.
  Pavol Bada napísal: 21. júna 2016 o 21:06 -- pre informáciu kto nečítal.

 • https://www.bezpzlozky.eu/2015/01/verejny-priestor-pre-diskusiu/#comment-5575
  Je len potrebné dúfať, že : /Pavol Bada napísal: 21. júna 2016 o 21:06/ výsledok pripomienkového konania bude taký, že počet dôchodcov, ktorým budú v budúcnosti valorizované starobné dôchodky, aj výsluhové dôchodky, budú mať za následok zvýšenie počtu poberateľov dôchodkových dávok presahujúcich priemernú mzdu na Slovensku v sume 883 eúr NAD : “Penziu nad priemernou mzdou malo 8,3 tisíca ľudí.”Čo je podľa mňa IBA 8,3 tisíca ľudí, z nad milióna dôchodcov..a nie opačne. A ostatní dôchodcovia aby sa k uvedenej sume penzie nad priemernou mzdou v národnom hospodárstve minimálne približovali. Brexit by mal byť dostatočným ponaučením, čo trápi ľudí-dôchodcov, aby náhodou nenastal dôvod na Slovensku na SKexit…..”SEXIT”..Verím v otázkach budúcej valorizácie v zodpovedný prístup kompetentných a zapracovania pripomienok z diskusií k valorizácii aj analýzy Dr. Milana Kolena k valorizácii do návrhu-legislatívneho procesu..A realizovaní valorizácie podľa novo-schválených-legislatívnych podmienok MPSVaR a v spolupráci s ostatnými príslušnými rezortami -- ministerstiev už k 1. januáru 2017.

 • Informácia prevzatá z:
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php?option=com_easybook&Itemid=63

  JUDr. Hristo Gluškov, 1.viceprezident APVV, 04001 20 jún 2016 04:06
  Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR nám poskytlo v súvislosti s pripravovanou zmenou valorizácie dôchodkov v roku 2017 túto informáciu :
  Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, prostredníctvom ktorého sa navrhuje právna úprava valorizácie dôchodkových dávok a príslušných úrazových dávok v roku 2017, sa v súčasnosti nachádza v štádiu predbežného pripomienkového konania. Po ukončení predbežného pripomienkového konania bude zákon predložený do medzirezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého má verejnosť možnosť sa vyjadriť k návrhu zákona a preložiť k nemu pripomienky. Predpokladaný termín predloženia návrhu zákona do medzirezortného konania je 1. júl 2016. V prípade záujmu o prebiehajúci legislatívny proces Vám odporúčame, aby ste ho sledovali prostredníctvom portálu, ktorý je súčasťou informačného systému verejnej správy Slov-Lex (https://www.slov-lex.sk/domov), kde bude návrh zákona zverejnený.

  PS: Ďakujeme APVV za info.

 • Už iba krátko k predchádzajúcemu príspevku: Následujúce stránky UŽ obsahujú malvér -- píše sa po rozkliknutí linku prenesenom tiež na tento web zo dňa 2. januára 2016 o 8:35 http://www.zvazvojakov.sk/2015/12/rokovanie-zvazu-vojakov-sr-s-predstavitelmi-ministerstva-vnutra/ — Uvediem z článku: (prenesené z inej rubriky tohoto webu): citujem: “Predstavitelia zväzu vojakov taktiež informovali o názorovej hladine v jednotlivých sociálnych skupinách vojakov o zmenách zákona pri valorizácii, ktoré prebehli bez patričnej diskusie. Čo vyvoláva určitú nedôveru k schvaľovaciemu procese tohto zákona z predchádzajúceho obdobia. Skúsenosti členov zväzu ukazujú na potrebu pozorne sledovať verejnú mienku príslušníkov ozbrojených síl, pravidelne ju vyhodnocovať a v konečnej etape viesť účinnú obsahovú osvetovú prácu s cieľom ukázať ako každá zmena zákona sa dotkne jednotlivých sociálnych skupín profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a výsluhových dôchodcov”.
  Keďže podľa článku pri predchádzajúcich zmenách zákona k valorizácii -- tieto zmeny prebehli BEZ patričnej diskusie -- aj preto (som presvedčený) sme viacerí diskutujúci boli a sme zvyknutí povyzvŕtať problém(y) zo všetkých možných strán.Čo k tomu viac dodať..snáď len, povyzvŕtali sme (zatiaľ) problémy, ako sme najlepšie vedeli.

 • Pre Miroslava Pršalu 15. júna 2016 o 14:09 (do pozornosti aj tento príspevok v linku).
  Milan Kolen PP napísal: 7. marca 2016 o 7:32 -- https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/
  A či je: “akákoľvek diskusia je len mlátenie prázdnej slamy”..nuž od roku 2012 (vrátane)..ide opätovne júl, august..obvykle každý rok v lete býva žatva, uvidíme akú úrodu -- či sýpku (plnú, poloprázdnu, prázdnu) sme všetci spoločne (v diskusiách) “vymlátili”..

 • Osobne si myslím, že rozbor a návrhy Dr. Kolena sú ako vždy maximálne správne a akákoľvek diskúsia je len mlátenie prázdnej slamy. Skôr je potrebné uvažovať ako mechanizmus valorizácie, ktorú náš kolega navrhuje pretlačiť na správne miesta, aby sa s ňou zaoberali na MO, MPSV, MF a ďalších úradoch.

 • Vôbec nie komplikované Miro. Kto chce pochopi, kto nechce, bude naďalej prepočítavať ostošesť. Takže potom sa nečudujme, prečo nás civilisti priam nenávidia… Môj názor.

 • V predchádzajúcom príspevku, ako píše Ľuboš Kuruc: ” V prvom rade je potrebné odstrániť diskriminačný valorizačný mechanizmus a potom vrátiť úroveň valorizácie aspoň s pred roku 2011. Toto by malo byť základom odstránenia a nápravy nezmyselnej valorizácie od roku 2013. ..K príspevku som sa tiež inšpiroval tak trocha aj poslednými vetami z komentára Ing. Ľubomíra Dubeňa napísal: 12. júna 2016 o 23:44 v rubrike ANALÝZA – zmeny valorizácie dôchodkov: “Takže diskusiu vedieme o eurách v rámci valorizácie, ale o podstatne väčších sumách sa nehovorí. Preto si myslím,že nie je až tak podstatné, či bude valorizácia percentami alebo pevnou čiastkou (aj tak to bude pravdepodobne kopírovať spôsob valorizácie v civile), ale v čom sa asi všetci zhodneme, nechceme valorizáciu spolu s rôznymi doterajšími konštantami. Je zaujímavé, že asi väčšina z nás nesúhlasí s doterajšou valorizáciou, ale , kde a kto sú “vinníci”, ktorí to vymysleli, navrhli a schválili. Tradične, ako vždy, keď sa niečo nepodarí, sú anonymní”…..
  S dovolením by som ešte doplnil k príspevku aj Dr. Milana Kolena z 12. júna 2016 o 14:06 s ktorým súhlasím, ale predsa len aj všeobecne ešte jedno porovnanie.Ten príspevok o 14.06 je k výsluhovým dôchodcom.Z približne 40 000 výsluhových dôchodcov bolo uvádzané, že približne 17 000 sa budú postupne týkať tiež aj starobné dôchodky a mnoho tisíc sa ich už dotýkajú/poberajú aj dnes.U civilných starobných dôchodkov je/bola iná valorizácia ako u výsluhových dôchodkov.Hoci je tiež vypočítavaná percentuálne v pomere medzi mierou inflácie a mzdou v NH, výsledok je/bol taký, že každý z milióna civilných starobných dôchodcov dostal 1,90 eura.A pokiaľ mám informácie výsluhoví dôchodcovia, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, tiež dostali tú istú jednotnú sumu -- 1.90 eura.Pokiaľ takýto výpočet valorizácie ostane u starobných dôchodkoch aj napr. od 1.1.2017 tak,.. tak či tak, ten konkrétny výsluhový dôchodca, ktorý bude mať nárok na VD, ale aj SD .. sa bude vo výške valorizácie líšiť od svojich kolegov pri valorizácii výsluhového dôchodku, ale nebude sa valorizáciou líšiť od milióna starobných dôchodcov pri valorizáci starobného dôchodku.Až by sa porovnávali starobní dôchodcovia valorizáciou -- tiež by najskôr nastal problém pri valorizácii lepšie a slabšie zarábajúcich dôchodcov, ktorí ešte pracujú.A napriek tomu tá valorizácia je/bola u nich pre každého v rovnakej sume, napriek percentuálnemu výpočtu.Je pravda aj taká, že po priznaní starobného dôchodku až dôchodca pokračuje naďalej v práci, tak tento sa mu opätovne každý rok prepočíta.Pri výsluhovom dôchodku, kde výsluhový dôchodca nie je poberateľom aj starobného dôchodku (mnohí VD ani nikdy nebudú), takéto “zvýhodnenie” ani VD nepoznajú, resp. nebudú mať možnosť túto výhodu si uplatniť.Hoci budú mať aj snahu naďalej pracovať.Uviedol som to iba pre ďalšie z možných porovnaní k diskutovanej problematike.Trocha komplikovane, ale snažil som sa polopatisticky..

 • Až som si prešiel dnes všetke internetové denníky, nedá mi, dvíha mi tá špina, (čo sa valí celým Slovenskom, to je jedno, z ktorej strany) žalúdok.http://domov.sme.sk/c/20188876/obraty-na-kalinakovom-ucte-su-zahadou.html
  Prešiel som si ešte raz príspevky, hlavne ohľadom Solidarity a utkvel som v názore, že som za Solidaritu, ale som PROTI Falošnej Solidarite či už s chudobnými, alebo aj bohatými.Podtrhujem z príspevku Pavol Bada napísal: 11. júna 2016 o 10:26: ““…sa zvyšuje o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku”.”Ak bude valorizácia vychádzať 1%, tak to mne bude robiť 6,78 E, ak 2%, tak to bude 13,56 E, ak bude vychádzať 0%, tak nedostanem nič (a podľa toho budem pri voľbách voliť lepších hospodárov), ale bude valorizovaný „môj dôchodok“ a nebudem sa cítiť závislý že beriem akýsi “solidárny” úplatok či držhubné na úkor viaczarábajúcich”.
  Súhlasím aj s názorom Luboša Kuruca napísal: 12. júna 2016 o 16:22, ktorý je podľa môjho názoru v súlade s mojím komentárom 10. júna 2016 o 10:02 nižšie na stránke..
  Súhlasím tiež s komentárom Milan Kolen napísal: 12. júna 2016 o 14:06 -- len všetko by malo začať tak, ako píše v príspevku Ľuboš Kuruc: ” V prvom rade je potrebné odstrániť diskriminačný valorizačný mechanizmus a potom vrátiť úroveň valorizácie aspoň s pred roku 2011. Toto by malo byť základom odstránenia a nápravy nezmyselnej valorizácie od roku 2013. .. ja podotýkam aj nevalorizácie v roku 2012..
  Dokiaľ to nebude takto, ako je v príspevku(och) napísané, nikto aspoň mňa z kompetentných funcionárov rezortov, či politikov nepresvedčí, že je to s dôchodcami myslené úprimne.Tiež po všetkých tých kauzách (slabé slovo), že nie je dosť peňazí na dôchodky.Nech sa v tomto štáte dodržuje právo, zákony a ústava a potom peňazí bude aj na spätné vyplatenie výsluhových dôchodkov od roku 2012 (vrátane).Som utopista?..neviem, vždy ma učili, že schody sa zametajú od vrchu.

 • Valorizácia dôchodkov by nemala mať nič spoločné s odpracovanými alebo odslúženými rokmi. Odslúžené roky ako aj odvody počas odslúžených rokov ,už boli smerodajné pri výpočte výsluhového dôchodku. V civilnom sektore sa nik nezaoberá kto koľko odpracoval, ale tým aby valorizácia dôchodku nebola nedôstojná a neefektívna. V prvom rade je potrebné odstrániť diskriminačný valorizačný mechanizmus a potom vrátiť úroveň valorizácie aspoň s pred roku 2011. Toto by malo byť základom odstránenia a nápravy nezmyselnej valorizácie od roku 2013. Len sa konečne dohodnime na spoločnom postupe!

 • Pri analýze stavu na valorizáciu som vychádzal z ustanovení zákona č, 46O ústava SR. Citujem:
  Čl. 12 (1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
  (2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
  (4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.
  Čl. 13
  (1) Povinnosti možno ukladať a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,
  (2) Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom.
  (3) Zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky.
  Predpokladám, že dikcia uvedených článkov ústavy jednoznačne hovorí, že nikoho nie je možné poškodzovať, zvýhodňovať alebo nezvýhodňovať. Teda, musí byť zachovaná zásada rovnakého zaobchádzania. Pokiaľ by tomu tak nebolo, došlo by k porušeniu ustanovení § 3, § 6 a § 9 zákona č. 365/2OO4 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon), lebo by došlo k nerovnakému zaobchádzaniu, k zvýhodňovaniu menej zarábajúcich na úkor k znevýhodňovania poškodzovania, ukrivdenia lepšie zarábajúcich čo je v rozpore s citovanými článkami ústavy a uvedenými paragrafmi zákona o rovnakom zaobchádzaní. Predpokladám, že jasnejšie som to už ani vysvetliť nemohol!!!

 • Milan Kolen napísal: 12. júna 2016 v 11:31
  Suhlasim s vyjadrenim p. Dr. Kolena. Je hlupost, ked lepsie zarabajuci, ktori ODVADZALI pocas svojej kariery VYSSIE odvody zo svojich platov-vyplat oproti menej zarabajucim, mali by mat tu istu valorizaciu, t.j. pridane tie iste € na valorizacii… Ludia si svojimi odvodmi “setria” na svoj dochodok ako aj na ine socialne davky a tie su vypocitavane a stahovane z ich prijimu rovnakymi %, ci ide o lepsie zarabajucich ci horsie-menej zarabajucich, cize aj valorizacia ma byt rovnaka, a to valorizovat % a nie pevnou sumou…

 • Vážení diskutujúci ako aj čitatelia komentárov. Ako mnohí viete si sedem rokov bojujem za odstraňovanie rôznej diskriminácie a mal som roky odporcov napríklad pri priznávaní SD pre VD atď.,mnohí ste sa vyjadrovali,že neuspejeme, ale výsledky sa dostavili (pozri článok diskriminácie VD). Na analýze som intenzívne pracoval viac ako štyri mesiace. Stav som rozoberal zo všetkých uhlo v pohľadu. Prosím dôsledne si niekoľko krát preštudujete analýzu a po pochopení všetkých súvislostí sa prosím vyjadrujte (každí má právo vyjadriť svoj názor). Ako som už uviedol moju analýzu som konzultoval s viacerými odborníkmi. Výstižne, učebnicovo svoj názor vyjadril Macham Emil,9.7.16 ako aj Pavol Bada 11.6.16. Nemá viac čo dodť.!!!. Kolegovia ktorí ste za za valorizáciu pevnou sumo a percentuálne preštudujte si poprosím analýzu, porozmýšľajte. Pýtam sa, prečo keď s súlade so zákonom všetci na základe výšky hrubého platu sme odvádzali rovnaké percento na dôchodkové poistenie (mnohí odviedli veľa, mnohí málo, mnohí nič alebo skoro nič), prečo lepšie zarábajúci majú byť poškodzovaní a výsledky ich práce si bude užívať niekto iní??? Mnohí nepochopili,že tu ide o budúci stav na roky 2O18-2O22. Ide o to, čo v budúcnosti sa bude alebo nebude pokračovať v poškodzovaní, krátení budúcich SD. Zároveň ide o to, že valorizáciu pevnou sumou, prípadne kombináciou bude ďalej dochádzať k poškodzovaniu lepšie zarábajúcich zvýhodňovaniu menej zarábajúcich ako aj nízko zarábajúcich.Som ZA ICH ZVÝHODNENIE,ale v žiadnom prípade nie len na úkor lepšie zarábajúcich.

 • Zle si pochopil Paľo môj komentár. Nerozosievam nenávisť a závisť. Iba som na príklade stražmajstrov a generálov poukazal na súčasný-dôstojnosť ponižujucí stav- jak jedných, tak druhých. Veď aký je dnes rozdiel medzi halierom a korunou? Aj jedno, aj druhé = almužna. S ostatným súhlasím bez výhrad.

 • Až sa nemýlim, takúto valorizáciu akú uvádza pán Paľo Bada dnes 11. júna 2016 o 10:26..”bude valorizovaný tak ako do roku 2011″.. (vrátane)..”“…sa zvyšuje o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku”..podporuje aj: Nález ÚS SR http://merit.slv.cz/PL.US16/2006,forced2012726
  -- Ako sa Nález ÚS SR preklikáva sme už písali..takúto valorizáciu dôchodkov v budúcnosti tiež plne podporujem a súhlasím s komentárom.

 • Osobne nestojím pri valorizácii môjho dôchodku o „valorizáciu“ tzv. pevnou čiastkou. Ja požadujem valorizáciu „môjho dôchodku“ a nie almužnu alebo iný príspevok všetkým poberateľom vo výške 10, 20, 30, 50 E.
  Budem spokojný, ak „môj dôchodok“ bude valorizovaný tak ako do roku 2011 keď sa valorizovalo takto:
  “…sa zvyšuje o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku”.
  Ak bude valorizácia vychádzať 1%, tak to mne bude robiť 6,78 E, ak 2%, tak to bude 13,56 E, ak bude vychádzať 0%, tak nedostanem nič (a podľa toho budem pri voľbách voliť lepších hospodárov), ale bude valorizovaný „môj dôchodok“ a nebudem sa cítiť závislý že beriem akýsi “solidárny” úplatok či držhubné na úkor viaczarábajúcich. Nechcem žiadnu „pevnú sumu“ ktorá nikdy nevyjadrí moje zásluhy na práci, ktorú mi síce zhodnotili pri výpočte dôchodku, ale ja v spoločnosti nekončím chcem sa naďalej spolupodielať na úspechoch/neúspechoch spoločnosti až do svojej smrti, napríklad aj tak, že ak bude zlé prosperovanie, nebudem mať dôchodok valorizovaný.
  Je to také ťažké pochopiť?
  A prosím niektorí pisatelia nezavádzajte:
  Cit.: “Strážmajster haliere a generál koruny”, -- väčšiu hlúposť som dávno nečítal (pozri dôchodok bývalého veliteľa VVO a ďalších generálov, plukovníkov a potom porovnávaj, píš a nerozosievaj nenávisť!, závidieť nemate komu). Prečítajte si prosím pozornejšie o čom p. Kolen píše. O počet odslúžených rokov tam vôbec nejde, ide o percentuálnu valorizáciu dôchodkov, v prvom poradí odstránenie konštant.
  Mimochodom nejde iba o dnešných (nás) dôchodcov, ale aj o budúcnosť spoločnosti, rozdeľovanie peňazí za nič, alebo všetkým rovnako, podrýva prácu ako hodnotový pilier spoločnosti.

 • Pre Emila Machaňa, dňa 09.06.2016, o 23:27 hod.
  No, Emil, mne môj sedliacky rozum viac-menej našepkáva, že je lepšie raz za rok pridať každému 10 €, jak pridať strážmajstrovi pár halierov a generálovi pár korún. A toto ostatné, čo tuna pisatelia vyjadrujú, sú len akademické debaty. A bohužiať-čo je tragédia- tam kde sa o tých veciach rozhoduje, nesedí ani jeden akademik -skôr zadubení sedliaci.

 • Civilné starobné dôchodky -- valorizácia bola/je..bude rovnaká pre každého?.Či má opracovaných 15 rokov, alebo 44 rokov, či x, y, z -- odpracovaných rokov, Zásluhovosť bola zohľadnená každému civilovi pri výpočte starobného dôchodku.Či má starobný dôchodok priemer 414 eúr, alebo cca. 100 000 starobných dôchodcov v priemere nad 800, či 1000 eúr.Dôchodková jednotka krát Osobný mzdový bod (výška priemerných ročných hrubých platov) krát Počet odpracovaných rokov…..zásluhovosť zohľadnená bola..
  Výsluhové dôchodky -- valorizácia nebola/nie je..ne/bude rovnaká pre každého?.Či má výsluhový dôchodca odslúžených 15 rokov, alebo 44 rokov, či x, y, z -- rokov .. Zásluhovosť bola zohľadnená každému pri výpočte výsluhového dôchodku.Pri výpočte výsluhového dôchodku -- Počet odslúžených rokov zohľadnený bol.Priemerný ročný služobný hrubý príjem (predtým), dnes služobný plat zohľadnený bol, percentá pri výpočte výsluhového dôchodku za každý rok služby za 15 rokov (30 percent) plus..až do výšky 60 percent, následne bude do výšky 65 percent.Všetko pri výpočte VD zohľadnené bolo.
  Až som to porovnal, Zásluhovosť za výkon služby, resp. za služobný pomer zohľadnená bola každému z nás už pri výpočte výsluhového dôchodku..Osobitne riešenie valorizácie/dorovnania, by -- ako už bolo konštatované, malo by byť u Starodôchodcov, tiež na posúdenie invalidných výsluhových dôchodcov, ktorí museli ukončiť pomer zo zdravotných dôvodov, resp. reo-redi, organizačné dôvody.Možno je tiež otázka, aby bolo prijaté opatrenie k budúcej valorizácii ako Systémové opatrenie, ktoré je v súlade s právnym systémom Slovenskej republiky.Len diskutovať a dávať do popredia neustále “zásluhy”..znie mi také..nie správne.Na druhej strane ťažko byť “solidárny” s niekým, kto v živote “ledva” 10-15 rokov (civili) pracoval, poprípade nepracoval vôbec -- aj svojou vinou..Dvojitá zásluhovosť(použitie odslúžených rokov dva krát) už raz aplikovaná v praxi bola -- a ako to dopadlo, výsledok je neslávny -- viď. valorizačná tabuľka.
  Nad príspevkami je Záver od Dr. Milana Kolena .. len ide o to zjednotenie.Podľa mňa by malo ísť o Systémové opatrenie, ktoré je v súlade s právnym systémom Slovenskej republiky -- aby sa znova polovica VD nesúdila..

 • Ja som z toho už asi mimo,raz hovoríme ,aby bola valorizácia jednotná resp,rovnaká výška a raz percentuálna.. Stále zabúdame,že pri odchode na dôchodok je to už raz zohľadnené,t.j. viac rokov -výšší dôchodok a opačne. Tak nech je valorizácia rovnaká pre každého ,či pevná alebo percentuálna Ve´d štatistika hovorí,že na dôchodku sa človek “dlho” neohreje …a stým pravde-podobne počíta aj štát.

 • Pán Dr. Kolen uviedol racionálne argumenty, v ktorých zdôvodnil prečo treba zaviesť percentuálnu valorizáciu a nie pevnú sumu („všetkým rovnako“ 10 euro ?!).
  V rámci solidárnosti lepšie zarábajúcich so slabšie zarábajúcimi sa lepšie zarábajúci poskladajú na zvýšenie dôchodkov slabšie zarábajúcim (teória rovnakého žalúdku). Poistenci ktorí čím viac rokov odvádzali odvody, čím viac zarábali, tým o väčšiu sumu bude ich dôchodok krátený pri pevnej sume.
  Takýmto solidárnym opatrením dochádza a naďalej bude dochádzať k celoživotnému znižovaniu, znehodnocovaniu dôchodkov ľudí ktorí zarábali viac a do všeobecného dôchodkového systému aj viac odvádzali. Najviac poškodení budú tí, ktorí do dôchodku budú odchádzať až v roku 2018 a neskôr aj z dôvodu každoročného nárastu priemernej hrubej mzdy. Čím neskôr pôjdu do dôchodku, tým väčšia bude ich solidárnosť, čo sa prejaví vo väčšom znehodnotení dôchodkov lepšie zarábajúcich poistencov. Výsledky celoživotného snaženia lepšie zarábajúcich si bude užívať niekto iní, to jest menej zarábajúci.
  Nepatrím medzi viac zarábajúcich, napriek tomu si myslím že solidárnosť podobného typu ako sa zavedie pri valorizovaní tzv. „pevnou sumou“ bude maximálne nespravodlivá, a bude to „šmejd“. Je pravda že takých „šmejdov“ svojimi novelami zákonov vyrobila vláda a parlament už viac ako dosť, preto sa pýtam, prečo robiť ďalší?
  Na rozdiel od niektorých pisateľov si myslím že hovoriť a diskutovať o týchto veciach nie je zbytočné ale je to doslova nutné, inak nám šmejdov a šmejdy niekto zasa vnúti, potom to už nebude zábavné ale bude neskoro plakať.

 • Skúsil som hľadať PRIENIK v “POROVNANÍ OBIDVOCH NÁVRHOCH”. v príspevku Dr. Milana Kolena 8. júna 2016 o 11:45.Zatiaľ mne to vyšlo na tú poslednú vetu, ktorú uviedol aj Milan Faltin napísal: 6. júna 2016 o 21:34 — z príspevku v tejto rubrike “Diskusia k návrhom valorizácie”: ide o príspevok 5. júna 2016 o 20:57 — “Zaujímavá je podľa mňa úvaha zvýšenia (valorizácie) o pevnú sumu v kombinácii s percentuálnym zvýšením ako to bolo do roku 2011 (vrátane), ale nemožnosťou klesnúť pod určitú finančnú čiastku valorizovania — dôstojnú pre každého starobného aj výsluhového dôchodcu”..tá kombinácia pevnej sumy s percentuálnym zvýšením by zaručovala zároveň NEKLESNUTIE dôchodkov pod dnešnú životnú úroveň dôchodcov — nedošlo by k Neodôvodnenej nivelizácii — tak ako je to písané aj v Náleze ÚS SR..cieľom by ale nemalo byť nie len vyhnutie sa neodôvodnenej nivelizácii, ale tiež neustálemu zvyšovaniu životnej úrovne všetkých dôchodcov.Môj pohľad.

 • POROVNANIE OBIDVOCH NÁVRHOV.
  Návrhy SZK APVV valorizáciu vykonať p e v n e v n o u s u m o u:

  -- Dôjde k poškodeniu, okrádaniu lepšie zarábajúcich = solidárnosť

  -- Dôjde z zvýhodneniu menej zarábajúcich bez zásluh, bez ich pričinenia, na úkor poškodzovania, okrádania lepšie zarábajúcich .

  -- Rieši stieranie rozdielov medzi lepšie a horšie zarábajúcimi len na úkor poškodzovania jedných a bez zásluh zvýhodňovania druhých

  -- Valorizáciu rieši ako celok bez časového horizontu

  -- Nesystémové opatrenie je v rozpore s právnym poriadkom

  Moje návrhy valorizáciu v roku 2017 vykonať p e v n o v s u m o u, v roku 2018 -2022 p e r c e n t u á l n e:

  -- Nedôjde k poškodzovaniu, okrádaniu lepšie zarábajúcich = zásluhovosť

  – Nedôjde k zvýhodňovaniu menej zarábajúcich bez ich pričinenia, bez zásluh a k poškodzovaniu, okrádaniu lepšie zarábajúcich.

  -- Valorizáciu rieši diferencovane s vymedzením časového horizontu

  -- Rieši stieranie rozdielov medzi lepšie a horšie zarábajúcimi nie na úkor poškodzovania jedných a bez zásluh zvýhodňovania druhých dotovaním zo štátneho rozpočtu v rokoch 2018 – 2022 v rozsahu 22 % navyšovaním POMB

  -- Systémové opatrenie je v súlade s právnym systémom

 • Vzhľadom na to, že som som v rýchlosti prehliadol (stáva sa mi to sem-tam aj v bežnej cestnej premávke 🙂 ), záver názoru Mira Palfiho, z 05. 06. 2016 o 20:57 hod. Ospravedlňujem sa, že som naň promptne nereagoval, ale posledná jeho veta je najvystižnejšia, z doterajšej diskusie, a podľa mňa aj najspravodlivejšia. Hurá!!! Konečne to dakto povedal, jak by to malo byť.

 • No, chlapi, neviem, neviem, či a tu nebavíme odborne o veciach, ktoré boli už laicky aj schválené “odborníkmi”, a v najbližšej možnej dobe vojdú v zákon (nám samozrejme nevýhodný). Irituje ma totiž v tejto myšlienke vyhlásenie ministra kultúry, že dava v šanc svoju stoličku, keď neprejde v koalícii návrh na na zvýšenie poplatkov v “zástrčkovom zákone”… ??? Čo potom dajakí, penzisti, a naviac výsluhoví penzisti a ostatní outsideri???

 • Na základe objektívnych skutočností uvedených v mojej analýze v súlade s Ústavou SR, zákonom č. 365/2004 z. z. o rovnakom zaobchádzaní znovu jasne v skratke zhrniem moje návrhy čo je za súčasnej makroekonomickej situácie najspravodlivejšie systémové riešenia sú:

  Podporujeme navrhované legislatívne zmeny v zákone 461/2002 Z. z o sociálnom poistení:
  1. Na základe stavu ekonomiky, inflácie a cien, valorizáciu v roku 2017 vykonať pevnou sumou.
  2. Od roku 2017 a v ďalších rokoch stanoviť hranice pod ktoré valorizácia nemôže poklesnúť.
  3. Od roku 2018 a v ďalších rokoch pokračovať vo valorizácii p e r c e n t u á l n e.
  4. Odstrániť krivdy starodôchodcov.
  5. Som za pokračovanie stierania rozdielov medzi lepšie a horšie zarábanúcimi formou ich dotovania so štátneho rozpočtu a nie len na úkor poškodzovania defacto okorádania lepšie zarábajúcich.

  V prípade vykonania valorizácie p e v n o u s u m o u sa značná časť poberateľov starobných dôchodkov podľa ustanovení čl. 46 ods. 2, čl. 127, čl. 130 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR, § 9 ods. 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní obráti na súd, alebo na Ústavný súd SR.
  --

  II. NAVRHOVANÉ ZMENY VALORIZAČMÉHO MECHANIZMU V OSOBITNOM DÔCHODKOVOM SYSTÉME, zákon č. 328/2002 o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.
  Navrhujeme, odporúčame súbežne so zmenami vo všeobecnom dôchodkovom systéme v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vykonať aj rovnaké legislatívne zmeny v osobitnom dôchodkovom systéme v zákone č. 328/2002 Z. z. sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov takto:
  1.Podporovať riešenie valorizácie čo najskôr.
  Keďže zmena si vyžaduje novelizáciu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a vzhľadom na postup a lehoty súvisiace s legislatívnym procesom prijímania zákonov najskorší termín je možný k 1.1.2017 ako aj ďalšie zmeny k 1.1.2018.
  2.Podporovať ustanovenie minimálnej pevnej sumy valorizácie.
  V súlade s pripravovanými legislatívnymi zmenami v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení to je s ustanovením minimálnej pevnej sumy valorizácie v roku 2017 a v ďalších rokoch navrhujeme rovnaké zmeny vykonať aj zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení.
  3.Využiť riešenie valorizácie v roku 2016 na zmenu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.
  a) Výsluhové dôchodky sú v súlade s § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. od 1.5.2013 valorizované rovnakým spôsobom ako dôchodkové dávky vo všeobecnom dôchodkovom systéme s tým, že do 1.7.2018 sa uplatňuje prepočet koeficientom podľa odslúžených rokov. Vzhľadom k skutočnosti, že odslúžené roky boli pri výpočte výsluhového dôchodku už zohľadnené, prepočtom koeficientom sa druhý krát zohľadňujú, čo poberateľov výsluhových dôchodkov s nižším počtom odslúžených rokov oproti poberateľom s vyšším počtom rokov odslúžených znevýhodňuje (dvakrát sa hodnotia počty odslúžených rokov). Valorizácia dôchodkových dávok v obidvoch dôchodkových systémoch by mala byť realizovaná v rovnakom termíne.
  Navrhujeme termín valorizácie z 1.7.2018 zmeniť na rovnaký termín ako je ustanovený v zákone č. 468/2003 Z. z. o sociálnom poistení, to je na termín k 1.1. kalendárneho roka od účinnosti noviel prijatých k zmene valorizácie.
  b) V súlade s ustanovením § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov od 1. júla 2018 sa všetky dávky výsluhového zabezpečenia zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch sociálneho poistenia na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky výsluhového zabezpečenia zvyšujú. Vzhľadom na rovnakú valorizáciu dôchodkových dávok vo všeobecnom ako aj v osobitnom systéme dôchodkového zabezpečenia navrhujeme zjednotiť aj termín valorizácie na rovnaký to je k 1.1. kalendárneho roka.
  4.Podporovať osobitné riešenie výsluhových dôchodkov, takzvaných „starodôchodcov“.
  Je potrebné seriózne vyriešiť problém starodôchodcov, to znamená tých, čo v podmienkach osobitného dôchodkového systému odišli do výsluhového dôchodku pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorým boli spôsobené značné krivdy.
  5. Od roku 2018 a v ďalších rokoch pokračovať vo valorizácii p e r c e n t u á l n e.

 • Pre Luboš Kuruc 5. 2016 v 16:01. Vážený pán kolega, už niekoľko rokov sa snažíme dosiahnuť pre SD a pre VD zjednotenie, rovnaké kritériá valorizácie SD a VD. Prvý úspech bol dosiahnutý novelizáciou § 68 ods. 16 kde sa zjednotili, sú presne rovnaké kritériá valorizácie ak sú stanovené vo všeobecných predpisoch, teda v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Žiaľ mne z nepochopiteľných dôvodov bola účinnosť stanovená až k termínu od 1.7.2018. Doporučujem dôsledne si preštudovať moju Analýzu -- zmeny valorizácie, kde všetko objasňujem. Nikto tu nepletie hrušky z jablkami. Ak chceme dosiahnuť cieľ zjednotenia ako majú SD na základe makroekonomických zmien najskôr musia prebehnúť zmeny u SD o čom diskutujeme aké navrhuje predkladateľ zmien, ktoré je práve v tejdo dobe nutné oponovať, pripomienkovať, aby boli také ako dovoľujú ekonomická situácia a stav účtu SP.
  Tu sa hľadá kompromis medzi možnosťami a potrebami o všetkých troch skupinách SD. To znamená medzi tými čo maju POMB pod 1, ktorých je potrebné dotovať, môj názor je, že zo štátneho rozpočtu. A tu sa rozchádzame v názoroch.
  Pevná suma je len čiastočné nesystémové opatrenie. Zvýhodňuje túto skupinu SD (POMB pod 1). Na druhej strane bude zákonite poškodzovať lepšie zarábajúcich solidárnosť. Nie je riešením okrádanie úspešnejších a zvýhodňovanie menej úspešných možno aj takých čo robili len málo rokov na úkor tých čo pracovali ako aj viac odvádzali na dôchodkové poistenie. Zvýhodnenie slabšie zarábajúcich ide iba na úkor SD lepšie zarábajúcich, ktorí viac odvádzali, SD ľudí čo majú POMB nad 1,25.
  Keď politici vyriešia tento problém žiadame súbežne s ním rovnaké riešenie v rovnakom čase zaviesť aj pre VD. Teda odstrániť “bulharské” koeficienty.
  Ďalej zmeniť aj termín valorizácie VD na rovnaký so SD všeob.dôch. systému (361 Z.z.), to je k 1.1.kalendárneho roku. Ďalej ak bude stanovené percento, pod ktoré v danom roku nesmie klesnúť valorizácie, tak potom sa snažíme aby toto rovnako percento bolo v rovnakom čase stanovené aj pre VD.
  Pýtam sa v čom sa teda pletú hrušky s jablkami? Prosím dôsledne si preštudujte moju analýzu, ako aj množstvo komentárov, kde som objasňoval a obhajoval takúto valorizáciu. Ak niečomu nerozumiete spýtajte sa a rád vám ako aj iným objasním, odpoviem. Týmito analýzami, vysvetleniami, opatreniami bojujem za odstránenie diskriminačného valorizačného mechanizmu VD ako o tom píšete. Pozrite si môj článok “Diskriminácia VD” ( https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/) a pochopíte ktorý diskriminačný bod sa snažím odstrániť. Tejto valorizačnej problematike (analýze) sa venujem dennodenne viac ako 4 mesiace. Tieto veci sa ma pritom vôbec netýkajú. Pane moja “bezcharakternosť” ako uvádzate je v tom, že sa dôsledne aj tejto veci na úkor svojho zdravia a rodiny venujem. Máte úplnú pravdu, poradil ste mi aby som sa na všetko už vykašľal.
  Ďakujem za radu, ale držím sa zásady, že v demokracii pomôže človeku iba premyslené, logické a faktami podložené riešenie, nie strkanie hlavy do piesku, ktorá (hlava) potom nevidí a nepočuje zmeny.
  Nepomôže vyrábanie ďalších bumerangov.

 • Ďakujem autorovi Dr. Milanovi Kolenovi za zverejnenie úvodného článku “ANALÝZA – zmeny valorizácie dôchodkov”..čo už len napísať, čo sme ešte nenapísali od nevalorizácie výsluhových dôchodkov od roku 2012..
  V úvode článku ma upútali vyjadrenia Ministra práce sociálnych vecí a rodiny povedal citujem: „Mojou ambíciou je, aby sa dôchodky v roku 2017 zvýšili o približne o dve percentá, čo by bolo vyše osem eur. Musí to však zvládnuť rozpočet“. A. Štátneho tajomníka MPSVaR — okrem iného povedal citujem: “Ale bolo by nepríjemné, ak by sa nezvyšovali vôbec, …“. neviem..pán Štátny tajomník MPSaR nemá najskôr (zatiaľ) naštudovaný aj Nález ÚS SR http://merit.slv.cz/PL.US16/2006,forced2012726 — tiež jeho tretiu časť — Analýzy a Závery.
  Do roku 2011, kedy bola valorizácia rovnaká tak pre civilných aj výsluhových dôchodcov, aspoň ja som nepostrehol na valorizáciu z nikoho strany žiadne sťažnosti.To ale u nikoho neboli valorizácie 6 centov, euro, dva, či tri..
  Valorizovalo sa takto:
  “sa zvyšuje o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku..Na základe údajov predložených Štatistickým úradom SR”..atď…
  Podľa všetkého ostáva do budúcnosti dôležitá otázka inflácie (tá je dvoj-sečná), aj dôchodcovskej.Tá sa zmenila na defláciu a hoci ECB — Mario Draghi tlačí nekryté miliardy eúr na jej zvýšenie, je veľmi ťažko vývoj inflácie aj renomovanými ekonómami do budúcnosti predpovedať.V Japonsku deflácia trvala približne 20 rokov.
  Zaujímavá je podľa mňa úvaha zvýšenia (valorizácie) o pevnú sumu v kombinácii s percentuálnym zvýšením ako to bolo do roku 2011 (vrátane), ale nemožnosťou klesnúť pod určitú finančnú čiastku valorizovania — dôstojnú pre každého starobného aj výsluhového dôchodcu..

 • Vážený kolegovia neviem prečo pletieme hrušky s jablkami. Myslím si ,že by sme sa mali zaoberať predovšetkým valorizáciou výsluhových dôchodkov, ktoré sú zvlášť diskriminačné a ich realizáciou poškodzujú väčšinu výsluhových dôchodcov. V prvom rade je potrebné ” bojovať” za okamžité odstránenie valorizačného mechanizmu podľa odslúžených rokov. Súhlasím s názorom Tomáša Kríža, že je tu už nová generácia tzv. po novembrových výsluhových dôchodcov, ktorí nemali možnosť ( vďaka chaosu,reorganizačným zmenám,profesionalizácii) doslúžiť vyšší počet rokov ,nehovoriac o možnosti sa uplatniť v civilnom sektore. Nie každý poberá aj výsluhový aj starobný dôchodok a takýchto vyslúžilcov bude čo raz viac. A preto veľkú pozornosť a zameranie je nutné venovať tejto problematike. Viem ,že je to ťažko pochopiteľné pre toho kto má vysoký výsluhový dôchodok,k tomu poberá nejaký starobný a ešte nebodaj je aj zamestnaný….Nezabúdajme ,že tu bude čoraz väčšia skupina VD ,ktorí o starobnom dôchodku môžu len snívať. Myslím si ,že aj ZV SR má za úlohu zaoberať a pomáhať práve sociálne slabšej skupine výsluhových dôchodcov. Nebudme bezcharakterní a bezohľadní.

 • Vážené kolegyne a kolegovia. Na úvod veľmi pekne ďakujem Jozefovi Kotuličovi za jeho seriózne komentáre ktoré vysoko oceňujem. Plodná diskusia mnohým čitateľom objasnil niektoré súvislosti problematiky valorizácie a usmernila ich názory. Pred zavesením tohto článku na web ako aj včera zavesenej moje analýzy som si stanovil cieľ hlbšie vás oboznámiť a objasniť valorizačný mechanizmus všeobecného dôchodkového systému podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (nie zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov) s dôrazom na pochopenie solidárnosti a zásluhovosti. Z plodnej diskusii na základe vedomostí daných osôb o tejto problematike logicky vznikli dva protichodné názory na valorizáciu vykonávať percentuálne alebo pevnou sumou. Niektorí ste nepochopili, že diskusia prebieha k valorizácii starobných dôchodkov a nie k valorizácii výsluhových dôchodkov v čom je zásadný rozdiel.

  Ďalej je potrebné rozlišovať, rozdeliť na dve etapy. 1. etapa už začala prebiehať. V súčastnosti pripravované legislatívne zmeny valorizačného mechanizmu vo všeobecnom dôchodkovom systéme v zákone č. 461/2003 Z. z. majú začať platiť od 1.1. -- 31.2.2017. Doporučujem dôsledne si preštudovať môj včerajší článok Analýza -- zmien valorizačného mechanizmu.
  2. etapa sa postupne začínajú pripravovať legislatívne zmeny valorizačného mechanizmu na roky 2018- 2022.
  S využitím príprav legislatívnych zmien v 1. a v 2. etape máme zámysel, aby súbežne rovnaké legislatívne zmeny boli vykonané aj v osobitnom systéme dôchodkového zabespečenia, to je v zákone č. 328/2002 Z. z. Žiaľ, mnohí takto tento stav z tohto pohľadu nehodnotia a vyjadrujú sa, že sú za zmeny pevnou sumou. Nevyjadrujú sa k pripravovaným legislatívnym zmenám v 2. etape.
  Ja jednoznačne uvádzam, že som za to , aby v roku 2017 valorizácia bola uskutočnená pevnou sumou. Ďalej, sa jednoznačne vyjadrujem k príprave budúcej valorizácie v rokoch 2018 -- 2002 som za vykonávanie valorizácie percentuálne.

  Zatiaľ som úmyselne do diskusii neuviedol čo na to hovorí náš právny systém, zákony. Ak v rokoch 2018-2022 dôjde k legislatívnej zmene a bude sa pokračovať valorizácii pevnou sumou,potom dôjde k porušeniu čl. 2 ods. 2, čl 12 ods. 1, 2, čl, 13 ods 1, 3 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR, ďalej § 3 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. a), § 9 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní. Starobní dôchodcovia ochrane svojich práv môžu konať v zmysle ustanovení č. 127 a čl. 130 zákona č. 460/1992 Z. ústavy a a v zmysle § 9 ods. 1, 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní.

 • Len si komplikujme a vymýšlajme modely valorizácie VD každý podľa svojej predstavy až s toho vlada a poslanci nebudú chápať absolutne nič. Neviem či takto špekuluje aj JDS resp. policajti,hasiči ,colnici či ZVJS. A ešte k tej zásluhovosti ,v mojom okolí bolo množsvo pánov ktorí sa tabulkovo na funkci doslova zabetonovali a boli by slúžili aj do sedemdesiatky. Mnoho mladých a vzdelaných potom nemohlo karierne rasť. Každý vieme ako to objektívne bolo aj je. Zvlášť pre tych čo majú vysoké vysluhové dôchodky a berú aj starobný dôchodok ,nech prestanú špekulovať,pretože sa tu vytvorila novodobá ponovembrovä generácia VD ,ktorí nemali možnosť odslúžiť tak čo najviac rokov a určite ani takú priležitosť sa zamestnať.

 • Ja sa zas prikláňam na návrh Milana Kolena. Predsa cez celý aktívny život som sa nehnal v raste len preto, aby ma potom niekto, keď som už v dôchodku oberal (okrádal) pod pojmom solidárnosti o to čo som si vydrel. Totižto takouto solidárnosťou sa postupne dostaneme až do stavu, keď už tí, ktorí teraz sú oberaný formou pevnej sumy sa dostanú na úroveň, že už im budú musieť byť solidárny. Podľa mňa by mala byť percentuálna valorizácia, ale nie až od roku 2018 ale od roku 2017.
  Existoval by ešte tretí spôsob valorizácie. Spojenie valorizácie o pevnú sumu s valorizáciou percentami. Vysvetlím: je balík peňazí určený na valorizáciu (či je to na základe rastu mzdy alebo iné je irelevantné). Tento balík rozdelím na 1/2. prvá polovica stanoví pevnú sumu valorizácie a z druhej polovice vypočítať percento valorizácie. Myslím si, že takto by bola zhodnotená aj solidárnosť ale aj zásluhovosť.

 • Súhlasím s Milanom Faltinom. Vysluhový dôchodok má každý podľa odslužených rokov a zásluh. Valorizacia nikdy nie je spojená zo zásluhovosťou ale mala by byť solidárna a rovnaká. Žiadne diskriminačné prepočty. V civile rozdelujú dôchodcov ktorí pracovali 35 alebo 45 rokov? Valorizacia to absolutne neovplyvňuje….

 • Pre Milana Kolena a Jozefa Kotuliča:
  Ja tiež rozmýšľam v podobných dimenziách, ako to vyjadril Jozef Kotulič, včera v príspevku o 19:10 hod. Naviac by som ešte pre lepšie pochopenie pridal otázky a súčasne aj odpovede (moje) k danej problematike:
  1.) Koľko je tých s vyšším POMB ?, Moja odpoveď : Asi tak 5 a 1/2.
  2.) Koľko je tých s nižším POMB ?, Moja odpoveď : Odhadujem, že tisíce, keď nie aj desaťtisíce- pritom ja do tejto kategórie nepatrím, ale ani medzi tých 5 a 1/2 nie.
  3.) Koľkokrát sme už, či jedni, či druhí boli “okradnutí”?, Moja odpoveď: Furt. Raz jední menej, druhí viac. Druhý raz, druhí menej a prví viac. Potom všetcí rovným dielom- odjakživa ( od prevratu) dodnes….

 • Pre Jozef Kotulič 4.6.2016. Jozef v podstate s tvojou argumentáciou sa dá súhlasiť až na vec, že najspravodlivejšie je valorizáciu vykonať pevnou sumou v čom sa rozchádzame. Ako obaja vieme stanoviť čo najobjektívnejšie kritériá valorizácie je veľmi ťažké, na čo má vplyv celá rada skutočností ako správne uvádzaš. Ale, jednými z rozhodujúcich merateľných (nie imaginárnych) kritérií je celoživotná snaha vzdelávať sa, celý život pracovať, možne aj na vyššej pozícii, nezaháľať, nebyť dlhodobo nezamestnaný a z toho vyplývajúca výška a hlavne dĺžka odvádzania odvodov na dôchodkové poistenie s čím určite budeš súhlasiť. Preto aj z uvedených dôvodov je najspravodlivejšie, najobjektívnejšie v súčasnosti po piatych rokoch 2013 -2017 solidárnosti, krátením POMB vyššieho ako 1,25 od roku 2018 -2022 stanoviť kritériá valorizácie percentuálne. Vo svojej argumentácii som vždy vychádzal z konkrétneho reálneho stavu zverejneného v médiách, prípadne na internete, to je z konkrétnych čísel. Použil som konkrétne príklady výpočtov pre reálny rok2016 podľa konkrétnych príkladov podľa vzorca stanoveného v zákone č. 461/2003 Z. z. Mnou použité údaje sú konkrétne a naprosto objektívne, verejne dostupné. Pri hodnotení dopadov na budúcich dôchodcov v rokoch 2018 – 2022 som vychádzal z predpokladaného rastu ekonomiky ako aj z prognóz rastu priemernej hrubej mzdy. Ak by ekonomika nerástla tak solidárnosť, to je pevná suma valorizácie by zostala na úrovni konkrétneho výpočtu z roku 2016. V prípade rastu priemernej hrubej mzdy by sa úmerne zvyšovala. Toľko k používaniu čísel. Podľa môjho názoru jednoznačne obstojí argument ako som už uviedol, ten kto má vyšší SD spravidla dlhšie pracoval za vyššiu mzdu a odvádzal aj vyššie odvody. Z týchto dôvodov by nemal mať ďalšou pripravovanou solidárnosťou krátený SD. Prípadne ak áno, tak ďaleko s nižším percentom ako je v zákone stanovené pre rok 2018. Ďalej pripravovanej legislatívnej zmene v § 63 ods. 3 sa plánuje doplniť písm. f) doplniť roky 2019 -2022 60 % (bolo by katastrofou keby to bolo nižšie percento), to je krátenie POMB o 4O %. Samozrejme v súlade so zákonom vždy argumentujem POMB. Keby som tak nerobil moje závery by boli na úrovni JPP (jedna pani povedala). Toľko na vysvetlenie prečo pri argumentácii ako uvádzaš používam POMB. Toľko na objasnenie.

 • Milan, osobne nerád píšem siahodlhé trakty. Preto mi dovoľ jasne a stručne zaujať môj postoj nielen k valorizácii, ale aj obmedzeniam, ktoré ovplyvňujú výšku priznávaných dôchodkov.
  1. Pri valorizácii som sa úmyselne nikde nevyjadril za akú metódu pri výpočte valorizácie som ja osobne. Iba som sa snažil vysvetliť, že podľa mňa je určovanie výšky valorizácie pevnou čiastkou spravodlivejšie. A tiež nikde nepíšem, aká má byť výška valorizácie a to preto, že:
  a) z mojej pozície si nedovolím prejudikovať aké budú v nasledujúcich 4 rokoch príjmy štátneho rozpočtu a tie sú ako vieme, rozhodujúcim faktorom aj pri určovaní metódy a mechanizmu výpočtu valorizácie;
  b) ťažko sa v tejto oblasti niekedy podarí dosiahnuť absolútnu spravodlivosť. Osobne si ale myslím, že pre poberateľov s nízkymi a strednými SD, ktorých je väčšina, je dôležitejšie aby sa valorizáciou, už ďalej nezvyšovali rozdiely medzi priznanými dôchodkami.
  c) priznávam, že neviem nájsť rozumné vysvetlenie, prečo by sa vo valorizačnom mechanizme mala dodržiavať nejaká zásluhovosť. Ak nejaká existuje, potom musí byť zahrnutá do výpočtu priznaného SD.
  d) podľa mňa neobstojí ani argument, že ten čo má vyšší SD, musí mať automaticky vyššiu valorizáciu, lebo je navyknutý na väčší luxus.
  2. Výšku priznávaných dôchodkov ale neovplyvňuje iba obmedzenie POMB, ktorým argumentuješ. Svoju úlohu tam hrajú aj ďalšie faktory, akými sú napríklad zdravie, dĺžka odpracovaných rokov a možnosť nájsť si dobre platenú prácu. Povedali by sme, že ide o súhrn subjektívnych, ale aj objektívnych príčin, ktoré ovplyvňujú výšku zárobkov ale jednoduchý človek nemá mnohokrát šancu ovplyvniť ich vo svoj prospech. Napríklad:
  a) väčšina pracujúcich nemôže zato, že v oblastiach kde žijú, si nenájdu prácu pri ktorej sa dá dobre zarobiť;
  b) môžu ľudia zato, že nevydržia pracovať napr. 50 rokov? Asi nie! Jednak preto, že im to nedovolí ich zdravotný stav ale aj preto, že ich jednoducho zamestnávateľ vyhodí, lebo nemá už pre nich miesto.
  c) obecne v civilizovanom, demokratickom svete platí pravidlo, že tí ľudia, čo nemajú problémy s nedostatkom financií sa zo solidarity k tým, čo také šťastie nemali, zrieknu v ich prospech časti svojich príjmov.
  Záver:Osobne si myslím, že práve na elimináciu všetkých tu uvedených aj neuvedených faktorov pri určovaní výšky valorizácie, by sa mohla hodiť aj spomínaná solidarita.

 • Odpoveď ministra vnútra Róberta Kaliňáka na otázku čitateľa denníka Pravda.
  Pán minister, ako si vážite bývalých policajtov vo výslužbe, ktorí dva roky po sebe mali valorizáciu dôchodkov 5 centov! To je na smiech!!
  (29.02.2016 11:11)
  Vážený pán Hanák, keď som navrhoval, aby mali výsluhoví dôchodcovia ako policajti platy, tak sa výsluhoví dôchodcovia dožadovali, že chcú mať valorizáciu ako civilní občana. Nesúhlasil som s tým, ale podriadil som sa vášmu želaniu. Ak bude vôľa zmeniť valorizačný mechanizmus na ten, ktorý sa navrhoval, sme pripravení na takúto zmenu. Na druhej strane treba povedať, že malá valorizácia dôchodkov ako celku je spôsobená tým, že jej systém bol naviazaný na infláciu, teda rast cien. Vzhľadom na to, že v posledných mesiacoch máme defláciu, teda pokles cien, valorizácia je malá. Aj preto súhlasím s tým, že ten mechanizmus treba zmeniť.

 • Pre Tomaš Kríž 4.6. 2016 v 15:03. Plne s Vami súhlasím. Práve z dôvodov zjednotenia názorov na valorizáciu som v článku objasnil moje návrhy na zjednotenie sa návrhmi SZK APVV aby formulačne a názorov vychádzali z objektívnych skutočností. Týmto verejne ďakujem SZK APVV za pripravenie tohto návrhu. V návrhu SZK APVV a v mojom návrhu sú v podstate len formulačné zmeny opierajúce sa o reálne fakty. Cieľom obidvoch návrhov je zjednotiť sa na formulácii, ďalej na odstránení diskriminácie v termínoch vykonávanie valorizácie. Ďalej zjednotiť sa v spôsobe valorizácie vo všeobecnom dôchodkovom systéme, zákon č. 461/2002 Z. z. a v osobitnom systéme zákon č. 328/2002 Z. z. Jediný rozdiel je v spôsobe ponímania valorizácie to je pevnou sumou, alebo
  percentuálnou valorizáciou. SZK APVV navrhuje jedine pevnou sumou. Ja navrhujem diferencovane v roku 2017 pevnou sumou a v rokoch 2018 -- 2022 percentuálne. Reálne dôvody uvádzam v mojej analýze ktorá bude zverejnená na webe zajtra.

 • Pre Jozefa Kotuliča. Rešpektujem tvoje názory. Cieľom tejto diskusie je na základe zákonov dospieť k zjednoteniu názoru na valorizáciu v roku 2017 ako aj v rokoch 2018 – 2022. Obidvaja veľmi dobre vieme o čo ide pri pokračovaní valorizácie pevnou sumou, to je ide o šetrenie finančných prostriedkov sociálnej poisťovni a zároveň ide aj stieranie rozdielov medzi lepšie a horšie zarábajúcimi na úkor lepšie zarábajúcich bez pomoci štátu slabšie zarábajúcim. Ako som už uviedol plne súhlasím v roku 2017 valorizáciu vykonať pevnou sumou. NESÚHLASÍM v rokoch 2018 – 2002 s pokračovaním valorizácie pevnou sumou. Som za valorizáciu percentuálnu, čo ja najspravodlivejšie a nepoškodzuje, neokráda lepšie zarábajúcich a je v súlade s našim právnym systémom.
  Ty ako uvádzaš vec hodnotíš z pohľadu § 82. Ja nikde nehovorím o ustanoveniach § 82 podľa ktorých sa mení švajčiarsky systém valorizácie v rokoch 2013 -2017. Teda podľa § 82 sa vykonávajú zmeny pomeru medzi infláciou a cenami až k zavedeniu dôchodcovskej inflácie od 1.1.2018, čo sa deje už od roku 2013, čo má vplyv na výpočet sumy valorizácie v rokoch 2013 – 2017. Z dôvodu znižovania inflácie, stabilizácii cien čo nikto nepredpokladal je súčasný valorizačný mechanizmus potrebné zmeniť s čím plne súhlasím. Bez vykonania tejto zmeny by valorizácia v roku 2017 bola si len 1,30 eura a v ďalších rokoch by sa znižovala, čo je ale v nepomere k rastu priemernej hrubej mzdy, čo má z následok znižovanie životnej úrovne úrovni dôchodcov. Ja jasne, jednoznačne hovorím o pripravovaných legislatívnych zmenách pre rok 2017 valorizáciu uskutočniť pevnou sumou. Ale, hlavne hovorím o budúcich pripravovaných zmenách pre roky 2018 – 2022 v čom sa nevyjadruješ. Z tohto pohľadu aby nedochádzalo k okrádaniu budúcich dôchodcov navrhujem v rokoch 2018 – 2022 valorizáciu riešiť percentuálne. Aby tomu rozumeli aj laici, ja hovorím o koze a ty Jozef o voze. Teda jednoznačne sa vyjadrujem za valorizáciu v roku 2017 pevnou sumou v čom sa obaja zhodujeme, zároveň sa zhodujeme ja s navrhovateľmi zmien. Ja sa ale hlavne vyjadrujem k pripravovaným legislatívnym zmenám v rokoch 2018 – 2022, to je k ďalšiemu neuplatňovaniu § 63 ods.3,to je k ukončeniu krátenia POMB nad 1,25, teda som proti okrádaniu budúcich dôchodcov. O tom ale ty nič nehovoríš. Ako uvádzaš vec hodnotíš s pohľadu § 82 to je hovoríš o rokoch 2013 – 2018, teda nehovoríš o rokoch 2018 -- 20022. To je zásadný rozdiel medzi nami.
  Ako veľmi správne uvádzaš, že výška POMB ovplyvňuje výšku vypočítaného dôchodku. Krátenie podľa § 63 ods. 3 ovplyvňuje, znižuje výšku dôchodku o vypočítanú sumu ktorá je určená v závistlivosti od výšky POMBU nad 1,25. Ustanovenie § 63 ods. 3 sa výlučne uplatňuje, je určené len pre roky 2013 -- 2017 pre výpočte krátenia dôchodku v čom sme v zhode. Ale je tu spätná väzba keď niekto má znížený dôchodok napríklad o 100 eur mesačne, tak toto zníženie sa bude prejavovať až do konca jeho života a táto skutočnosť je rozhodujúca. Mne sa jedná o to, aby krátenie POMB o 40 % budúcich dôchodkov v rokoch 2018 – 2022 už nebolo, respektíve aby sa už neuplatňovalo. To podstatné je, že som za pokračovanie uplatňovania § 63 ods.4 aj v rokoch 2018 -20022 za dotovania zo štátneho rozpočtu to je, aby sa bez zásluh budúcim dôchodcom s POMB nižším ako 1 ďalej ich POMB navyšoval o 22 %. Takúto zmenu nenavrhuje predkladateľ novely zákona č. 461/2002 Z. z. ZDÓRAZŇUJEM, ale nie na úkor lepšie zarábajúcich, ale dotáciami zo štátneho rozpočtu. O týchto návrhoch zatiaľ nikto nehovorí. Samozrejme ako správne uvádzaš § 63 ods. 3 nie je o určovaní výšky valorizácie čo obidvaja veľmi dobre vieme, ale je o vypočítaní výšky budúceho dôchodku. Ale, týmto pripravovaným spôsobom výpočtu budúci dôchodcovia s POMB väčším ako 1,25 budú v rokoch 2018 -2022 budú poškodzovaní, znevýhodňovaní, defacto okrádaní, čo sa ale neprejaví na dôchodkov s pombom menším ako 1. Pokiaľ dôjde k legislatívnej zmene, respektíve k doplneniu § 63 ods. 3 o písmeno g) o roky 2018 -- 2022 tak, toto poškodzovanie, nerovnaké zaobchádzanie, defakto okrádanie bude podľa pripravovanej zmeny ďalej prebiehať. Mne ide o to, aby táto pripravovaná budúca zmena nebola realizovaná a aby od roku 2018 budúci dôchodcovia s POMB väčším ako 1,25 neboli poškodzovaní, okrádaní v závislosti od výšky POMB 1,25 -- 3 v sume od 1 -- 150 eur mesačne.
  Ďalej ťa Jozef citujem: „. Je samozrejme, že vypočítaná výška dôchodku následne ovplyvní aj valorizáciu a to najmä vtedy, ak sa použije metóda zvyšovania podľa %“. „Podľa mňa, inštitút priemerného osobného mzdového bodu s touto diskusiou o valorizácii priamo vôbec nesúvisí. Tým nechcem tvrdiť, že v oblasti obmedzovania výšky SD niet čo riešiť. Ale bolo by dobre, oddeliť valorizáciu od výpočtu výšky SD“. Jozef plne súhlasím. Tieto dve veci spolu priamo nesúvisia, ale plne sa podmieňujú, ovplyvňujú a sú v priamej súvislosti. Ale, je treba dodať, brať do úvahy aj ďalšiu skutočnosť, to je pri pevnej uvažovanej sume valorizácie v roku 2017 od 1 – 2 % priemerného dôchodku je to suma od 4,15 – 8,30 eura každému dôchodcovi, čím sa stiera zásluhovosť a zvýrazňuje sa solidárnosť dôchodcov s poberateľmi najnižších dôchodkov. Štát na valorizáciu v roku zatiaľ nemá, čo orientačne predstavuje sumu asi 50 – 100 mil. eur. Pri percentuálnom zvýšení od 1 – 2 % pri 300 euro dôchodku ide o sumu od 3 – 6 eur, pri 800 euro dôchodku ide o sumu od 8 . 16 eur. Ako som uviedol z uvedených dôvodov som za to, aby sa v roku 2017 posledný krát uskutočnila valorizáciu pevnou sumou, to je som za solidárnosť. Od roku 2018 – 2002 som za valorizáciu so stanovením výšky percenta, to je som za zásluhovosť. Bude len na štáte aké percento stanoví.

 • Mali by sme sa dohodnúť na spoločnom riešení a to .
  1.)aby bol odstránený diskriminačný valorizačný mechanizmus ,to znamená žiadne “bulharské konštanty” a prepočty podľa odslúžených rokov.
  2.)výška valorizácie ,ktorá by nebola ponižujúca a na smiech ale primeraná možnostiam aspoň ako v civilnom sektore.
  3.) Nezamotávajme sa možnými a nemožnými úvahami a prepočtami , pretože sa vláda ani poslanci tým nebudú ani zaoberať. Ak nebudeme jednotní opäť povie minister vnútra ,že nevieme čo vlastne chceme. Nekomplikujme to zbytočne!
  Postup APVV a ZV SR by mal byť rovnaký.

 • Odpoveď pre Milan Kolen PP napísal: 4. júna 2016 v 9:15
  Milan rešpektujem názor, ktorý si napísal.-… „Nesúhlasím s uvedenými názormi valorizovať pevnou sumou z dôvodu, že nie sú podložené ustanoveniami § 63 ods. 3, 4 “… ale ja diskutujem výlučne o valorizácii, čiže zvyšovaní dôchodkových dávok, ktorá je rozpracovaná najmä v ust. § 82 zákona 461/2003 Z. z. a nie o určovaní výšky SD. Podľa mojich znalosti pri výpočte valorizácie sa inštitút priemerného osobného mzdového bodu neuplatňuje, preto nikde nespomínam ust. § 63. Ustanovenie § 63 sa totiž používa výlučne pri výpočte výšky SD. Je samozrejme, že vypočítaná výška dôchodku následne ovplyvní aj valorizáciu a to najmä vtedy, ak sa použije metóda zvyšovania podľa %. A práve rozdiel medzi pevnou sumou a percentuálnym zvyšovaním pri valorizácii, som chcel svojim príkladom objasniť. Podľa mňa, inštitút priemerného osobného mzdového bodu s touto diskusiou o valorizácii priamo vôbec nesúvisí. Tým nechcem tvrdiť, že v oblasti obmedzovania výšky SD niet čo riešiť. Ale bolo by dobre, oddeliť valorizáciu od výpočtu výšky SD.

 • Lopatické vysvetlenie mojich dvoch komentárov aby to všetci pochopili. Zástancovia valorizácie pevnou sumou v rokoch 2018-2022 sú za poškodzovanie, defacto za okrádanie všetkých budúcich dôchodcov s POMN väčším ako 1,25, ktorí pôjdu do dôchodku po 31.12.2017. Tí, ktorí pôjdu do dôchodku v roku 2017-18 a majú POMB 2 budú mesačne okradnutí v rozsahu asi 110-115 eur do konca svojho života. Tí čo pôjdu do dôchodku 1.1.2018 až 31.12.2022 s POMB 2 budú do konca svojho života podľa prognózového výpočtu okrádaní sumou orientačne v roku 2022 asi 130 eur mesačne.
  Záver, všetci čo súhlasíte s valorizáciou pevnou sumou v rokoch 2018-2022 defacto súhlasíte s takýmto okrádaním budúcich dôchodcov. Znovu zdôrazňujem, jednoznačne som za zvyšovanie dôchodkov bez zásluhovosti podľa § 63 ods. 4 vo forme zvýšenia POMB o 22 % ľuďom s nižším POMB ako 1, ktorí pôjdu do dôchodku v roku 2018 a neskôr.
  Zákonodarca o týchto skutočnostiach jednoznačne vie. Cez uvedené má zámysel prijať len politické rozhodnutie s cieľom len na úkor lepšie zarábajúcich, bez dotovania štátu polepšiť horšie zarábajúcim a týmto sanovať stále sa zvyšujúcu stratu, deficit sociálnej poisťovni.

 • Rozbehla sa tu seriózna diskusia čo je správne. Rieši sa tu dva spôsoby valorizácie solidárnosť = pevná suma, zásluhovosť = percentuálne. Vzhľadom k ekonomickej situácii, deficitnému účtu sociálnej poisťovni a súčasnému právneho stavu moje stanoviská k pripravovaným legislatívnymi zmenám sú takéto:

  -- Súhlasím s valorizáciou v roku 2017 pevnou sumou.

  -- Od roku 2018 a v ďalších rokoch NESÚHLASÍM s valorizáciou pevnou sumou z dôvodov ktoré som jasne aj s príkladmi výpočtu podľa § 63 ods. 3, 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení uviedol v mojom včerajšom komentári.

  -- Všetci zamestnaní ľudia zo svojej hrubej mzdy na dôchodkové poistenie odvádzajú 4 %, ich zamestnávatelia 14 %. Kto zarába viac na dôchodkové poistenie odvádza viac, kto zarába menej odvádza menej, reálny stav = zásluhovosť

  -- Nesúhlasím s uvedenými názormi valorizovať pevnou sumou a ani s výpočtami JUDr. Jozefa Kotuliča z dôvodu, že nie sú podložené ustanoveniami § 63 ods. 3, 4, vôbec ich neberie do úvahy. Ak sa mýlim prosím Jozef zverejni výpočet ako aj zákon z ktorého si vychádzal (žiadna iná norma ako je § 63 ods. 3, 4 zatiaľ neexistuje). Z tohto dôvodu sú nereálne, mylné tvoje výpočty. Moje výpočty sú v súlade s týmto paragrafom (prepočítali ich odborníci s dlhoročnou praxou a plne s nimi súhlasili).

  – Plne súhlasím s tvojim názorom „Platný zákon totiž pre túto oblasť výslovne o zásluhovosti nikde nehovorí.“ Ale, miera s o l i d á r n o s t i je striktne vyjadrená, vymedzená v § 63 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. v závislosti v ktorom roku od 1.1. 2013 idú do dôchodku sa im v rozmedzí od 80–60 % POMB znižuje, teda defacto sú okrádaní v rozmedzí o 20–40 %, čím sa mu reálne vypočítaný dôchodok zníži, čo bude trvať až do konca jeho života. Toto sa od 1.1.2013 uplatňuje v praxi pri krátení dôchodku, teda solidárnosťou sa poškodzujú defakto okrádajú lepšie zarábajúcich s PMB nad 1,25 (konkrétne sumy som jasne uviedol v príkladoch v mojom komentári zo dňa 3.6.2016 ,stačí si ich len dôsledne naštudovať a vyvodiť si závery.

  Na druhej strane miera z á s l u h o vo o s t i je potláčaná, zvýhodňovaná solidárnosťou striktne vyjadrenou a vymedzenou v § 63 ods. 4, zákona č. 461/2003 Z.z. v prospech tých čo majú POMB menší ako 1. Teda ich POMB sa v závislosti od roku v ktorom od 1.1. 2013 idú do dôchodku v rozmedzí od 18-22% bez zásluh sa im zvyšuje cez skutočnosť, že na dôchodky odvádzali menej, ale viac dostanú, čím sú len na úkor lepšie zarábajúcich bez zásluh zvýhodňovaní = zásluhovosť, ale bez zásluh.

  Z uvedených skutočností pri posudzovaní miery solidárnosti a zásluhovosti je potrebné vychádzať.

  -- Z týchto, uvedených dôvodov, je najspravodlivejšie, bez porušenia ústavy a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní jednoznačne od roku 2018 -2022 valorizáciu vykonávať p e r c e n t u á l n e !!!

  -- Jednoznačne som za sociálne riešenie nízkych dôchodkov ľudí s nižším POMB ako 1, ale s využitím štátneho rozpočtu a nie na úkor poškodzovania, okrádania ľudí ktorí pôjdu do dôchodku po roku 2018. Ako vieme, solidárnosťou lepšie zarábajúci boli poškodení už tri krát. Miera solidárnosti tým už bola podľa nňa dostatočne vyčerpaná. Na rade je štát, aby sa zapojil do zvyšovania dôchodkov menej zarábajúcim formou ich dotovania zo štátneho rozpočtu. Ani Vianočné príspevky pre menej zarábajúcich nie je systémové riešenie tohto problému. Obdobne od 1.7.2015 zavedenie minimálneho dôchodku je vynikajúce opatrenie, ale nenaplnilo očakávané riešenie tohto problému.

  Predpokladám, že som všetko rozanalyzoval jasne a kto mal záujem pochopil, že v súčasnosti riešiť problém nízkych dôchodkov bez zásluhovosti len solidárnosťou je vrcholne nespravodlivé aj z dôvodu, že miera únosnosti solidárnosti už bola prekročená. Týmto opatrením valorizovať dôchodky pevnou sumou “solidárnosťou”, (poškodzovaním, okrádaním lepšie zarábajúcich, nivelizácia záujmu človeka tvoriť a zarábať viac) má za cieľ sanovať, znižovať stratovosť všeobecného dôchodkového systému, I. piliera na úkor lepšie zarábajúcich bez účasti štátu. O týchto skutočnostiach veľmi dobre vedia navrhovatelia legislatívnych zmien. Ale zástancovia valorizácie pevnou sumou akosi na ne pozabudli a dôvody uvedené v § 63 ods. 3, 4 nebrali do úvahy.
  Predpokladám, že asi zajtra ako samostatný článok na webe bude zverejnená moja analýza daného stavu.

 • Na margo veci by som ešte dodal, že je treba si uvedomiť, že valorizácia by nemala byť len o vyrovnávaní životnej úrovne z predošlého roku, ale hádam aj v postupnom miernom zvyšovaní životnej úrovne v danom roku. Teda dačo podobné, ako každoročné navyšovanie minimálnej mzdy. No a keď to tak ma byť, tak by azda stálo za úvahu, že je treba zvyšovať o pevnú, ale jak vravím slušnú čiastku.A keď niekto z vrchných 10-tisíc mermomoci chce aj dačo za zásluhy- tak prosím-pripočítať mu k tej pevnej čiastke tých 0,06€ až 3,74 €, podľa tohtoročnej slávnej tabuľky. Bude to síce zas len také “bulharské” , možno “turecké”, ale určite lepšie jak hrdzavým drôtom do oka.

 • Pre Milana Kolena:
  Ja tiež skôr súhlasím s názorom Ľuba Dubeňa, na základe toho , čo teraz polopate vysvetlil Jozef Kolulič. Veď termínus -technikus “bulharské konštanty” (mimochodom vžil sa asi pred 3-4 rokami, keď som ho len tak baj-oko na stránkach ešte starého webu medzi rečou zaviedol), je práve o tom. Kadejaké modely, výpočty, prepočty,rozpočty… a výsledok: 6 centov, na mesiac. Na smiech. Či?

 • Súhlasím s názorom JUDr.Kotuliča na spôsob valorizácie. Je potrebné spomenúť, že miera zásluhovosti je vecou spoločenských preferencií, existujú systémy čisto solidárne až po čisto zásluhové. Väčšina krajín zvolila zlatú strednú cestu t.j. obmedzenie zásluhovosti a zvýraznenie faktora solidarity.
  Reforma 2004 predpokladala vznik plne zásluhového systému, ale praktický život a hlavne dopad na rozpočet ukázal cestu postupného priklonenia sa k väčšej úlohe solidarity. Aj to je jeden zo znakov sociálneho štátu, keď bohatší a úspešnejší prispievajú väčšou mierou a to nielen na dôchodkové zabezpečenie.

 • Podľa mňa je dobré, že už aj tu začína diskusia. Na túto tému som totiž už 29.04.2016 napísal blog a to pod názvom „Spravodlivá valorizácia dôchodkov“. Zverejňujem aspoň výňatok zo spomínaného blogu:
  …. „argumentovať dnes o zásluhovosti nielen pri výpočte výšky starobných dôchodkov ale aj pri valorizácii, je podľa mňa už dávno prežitý anachronizmus. Platný zákon totiž pre túto oblasť výslovne o zásluhovosti nikde nehovorí.“ Porovnajme si aký je rozdiel medzi zvyšovaním valorizácie o pevnú sumu a podľa %. Stanovme tieto modelové postupy:
  1. Nech je hypotetická priznaná výška SD1 v hodnote 400 € a druhého SD2 v hodnote 800 €. Potom rozdiel medzi takto priznanými SD je 400 €.
  2. V našom príklade budem rátať s hypotetickým zvýšením SD najprv o pevnú čiastku 5 € a následne o zvýšenie pri výške 3 %.
  3. Pri zvýšení SD o 5 € sa SD1 zvýši na 405 €; SD2 sa zvýši na 805 €. Rozdiel medzi SD zostane 400 €.
  4. Ak by bolo zvýšenie SD o 3 % potom SD1 sa zvýši na 412 € a SD2 sa zvýši na 824 €. Teda rozdiel medzi SD už bude nie 400 € ale až 412 €. Mne nielen z matematického hľadiska, ale aj podľa platného zákona, pri súčasne platných právnych normách vychádza, že ak nedôjde k zmene zákonov, potom valorizácia SD od 1.1.2017 bude spravodlivejšia vtedy, ak sa vykonaná zvýšenie o určenú pevnú čiastku. Tým ale nie som proti tomu, aby sa terajší systém valorizácie zmenil. Možnosti ako to urobiť je dosť, ale každá z nich si vyžaduje seriózne prepočty a jednania. A práve pri týchto jednaniach by mali mať silné zastúpenie nielen ministerstvá ale aj organizácie, ktoré zastupujú poberateľov SD.

 • Zavedenie terajšej valorizácie dôchodkov o pevnú sumu na základe dôchodcovskej inflácie vo všeobecnom systéme sa verejnosti prezentovalo aj teraz pertraktuje tak, že švajčiarsky model výpočtu valorizácie (u nás naposledy uplatnený v roku 2012 o 3,3 %) zvyšoval viac dôchodky poberateľom s vyššími penziami ako dôchodky poberateľom s nižšími a podpriemernými dôchodkami.
  Avšak oveľa vážnejší v tom období bol problém s nepriaznivou finančnou situáciou Sociálnej poisťovne. Jej stav bol neudržateľný. Citujem z http://www.finance.sk/spravy/finance/80917-dochodky-v-roku-2012-vyssie-o-3-3/: Prvotným cieľom zmien je zníženie výdavkov Sociálnej poisťovne. Na druhej strane viacerí ekonómovia nepovažujú takýto model (valorizácia dôchodkov o dôchodcovskú infláciu) za dlhodobo udržateľný. Dôvodom by mohol byť vysoký rast reálnych miezd.”
  Teda už pri príprave nahradenia švajčiarskeho modelu -- bežnej inflácie- zo spotrebiteľského koša, novou, dôchodcovskou infláciou, ekonómovia vedeli, že príde obdobie, keď sa to nevyplatí a dôchodky sa budú postupne prepadávať za reálnymi mzdami. My, ovčania sme o tom samozrejme nevedeli. Až teraz, keď sa pozriem na prvú valorizáciu starobného dôchodku o pevnú sumu v roku 2013 -- zvýšenie o 11,20 Eur a porovnám s poslednou valorizáciu starobného dôchodku o pevnú sumu v roku 2016 -- zvýšenie o 1,9 Eur, je mi jasné, že cieľ Sociálnej poisťovne bol splnený. Ušetrila. Vynásobte si sumu 11,20 počtom poberateľov starobných dôchodcov (mesačné náklady na valorizáciu SD) a túto sumu číslom 12 (ročné náklady na valorizáciu SD) Potom to porovnajte so sumou, ktorá vznikne z výpočtu 1,9 x počet poberateľov starobných dôchodcov x 12.
  Preto odporúčam kolegom starobným dôchodcom, ktorí podporujú valorizáciu výsluhových dôchodkov o pevnú sumu, prehodnotiť svoje skúsenosti s valorizáciou do roku 2012 a s poslednou valorizáciou v roku 2016. Bude to mať význam pri zavádzaní metódy zvyšovania výsluhových dôchodkov buď o pevnú sumu (valorizácia dôchodkov o dôchodcovskú infláciu) alebo o percentuálne zvyšovanie výsluhových dôchodkov, samozrejme bez uplatnenia mechanizmu zápočtu odslúžených rokov pri valorizácii, ako to je doteraz.

 • Pre Ing. Ľubomír Dubeň a Milan Faltín 3.6.2016. Súhlasím s valorizáciou v roku 2017 pevnou sumou. Od roku 2018 a v ďalších rokoch NESÚHLASÍM s valorizáciou pevnou sumou z týchto dôvodov:
  -- Všetci zamestnaní ľudia zo svojej hrubej mzdy na dôchodkové poistenie odvádzajú 4 %, ich zamestnávatelia 14 %. Kto zarába viac viac odvádza na dôchodkové poistenie, kto zarába menej odvádza menej.
  -- V súlade s ustanoveniami § 63 ods. 3 Priemerný osobný mzdový bod (ďalej len POMB) v hodnote nižšej ako 1,25 sa započítava v celej výške. Z hodnoty POMB od 1,25 do 3 sa započítava v roku 2013 80 %, 2014 76 %. 2015 72 %, 2016 68 %, 2017 64 %, 2018 a nasledujúcich rokoch 60 %, čím sa lepšie zarábajúcim poistencom d ô c h o d o k do konca ich život z n i ž u j e.
  -- Zároveň menej zarábajúcim poistencom sa k d ô c h o d k u po celý život p r i p o č í t a podľa § 63 ods. 4 k POMB v hodnote nižšej ako 1,0 rozdiel medzi hodnotou 1,0 a POMB určeným v odseku 1 v roku 2013 17 %, 2014 18 %, 2015 19 %, 2016 20 %, 2017 21 %, 2018 a nasledujúcich rokoch 22%, čím sa na úkor lepšie zarábajúcich dôchodok menej zarábajúcim do konca ich života z v y š u j e.

  -- Zavedenie valorizácie pevnou sumou je v rozpore s Ústavou SR a právnymi predpismi čo názorné ukazujú tieto príklady:
  . Príklad výpočtu starobného dôchodku lepšie zarábajúceho zamestnanca, ktorého POMB je „2“: 1. Skutočný výpočet dôchodku pre rok 2016 po krátení, znížení POMB solidárnosťou. POMB = 2 = 1,25+0,75 …(0,75 : 100) x 68 = 0,51. Vzorec pre výpočet SD je POMB x ODP (odpracované roky) x ADH (každý rok sa mení). 1,25 + 0,51 (68% z 0,72 POMB) x 40 x 10,9930 = 774 eur mesačne. 2. Výpočet dôchodku pre rok 2016 zásluhovosťou, ak by sa POMB nekrátil o 68 % a zostal v hodnote „2“. SD = 2 x 40 x 10,9930 = 879 eur mesačne. Rozdiel v tomto prípade (pri nekrátenom, zásluhovom POMB „2“) vo vyplácanom a podľa odvodov vyrátanom dôchodku je MÍNUS 105 eur mesačne (879 -- 774=105), do konca života. Za 5 rokov je rozdiel, má menej o 6 300 eur, za 10 rokov 12 600, za 15 rokov 18 900. O túto sumu je daný dôchodca v súlade s § 63 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. poškodený, ukrátený, defacto okradnutý.
  . Príklad výpočtu starobného dôchodku horšie zarábajúceho zamestnanca, ktorého POMB je „0,80“. 1. Skutočný výpočet dôchodku pre rok 2016 po navýšení POMB. POMB = 0,80 + 0,04 (+20 % z 0,20) = 0,84. Vzorec pre výpočet SD je POMB x ODP (odpracované roky) x ADH (každý rok sa mení). 0,84 x 40 x 10,9930 = 369,40 eur mesačne. 2. Výpočet dôchodku pre rok 2016 zásluhovosťou, ak by sa POMB nezvýšil o 20 % a zostal v hodnote „0,80“. SD = 0,80 x 40 x 10,9930 = 351,80 eur mesačne. Rozdiel v tomto prípade (pri zásluhovom POMB „0,80“) vyplácanom a podľa odvodov vyrátanom dôchodku je PLUS 17,60 eur mesačne (369,40 -- 351,80 = 17,6 eura) do konca života. Za 5 rokov je rozdiel, má viacej o 1 056 eur, za 10 rokov 2112, za 15 rokov 3 168 eur. O túto sumu je daný dôchodca v súlade s § 63 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. bez zásluh zvýhodnený. Jednému lepšie zarábajúcemu dôchodcovi s POMB „2“ sa zo solidárnosti z jeho dôchodku zoberie 105 eur mesačne čo činí 1260 eur ročne z ktorého sa 5,96 slabšie zarábajúcim dôchodkom s POMB „0,80“ bez zásluh uhradí zvýšenie o 17,60 eur mesačne, čo činí 211,2 eur ročne.
  Ak by valorizácia pevnou sumou s POMB „2“ z roku 20106 solidárnosťou už od roku 2017 nepokračovala , tak ľuďom odchádzajúcich dôchodku v roku 2017 by sa im dôchodky nekrátili minimálne o sumu 105 eur mesačne. Ak by solidárnosť v rokoch 2017-2018 pokračovala, tak v závislosti od rastu percenta POMB § 63 ods. 3 písm. e) 64 %, písm. f) 2018 a nasledujúcich rokoch 60 % zákona č. 461/2003 Z. z., v závislosti od nárastu miezd by pravdepodobne v roku 2017, 2018 suma krátenia bola asi 110- 115 eur mesačne do konca ich života. Pri pokračovaní valorizácie pevnou sumou v rokoch 2018 -- 2022 by sa solidárnosťou lepšie zarábajúcich táto suma každým rokom pre ľudí odchádzajúcich do dôchodku ďalej bude postupne pravdepodobne v roku 2022 odhadom zvyšovať až na sumu 130 eur mesačne . Výsledkom bude len ďalší nárast solidárnosti, poškodzovania budúcich lepšie zarábajúcich dôchodcov. Takéto úmyselné poškodzovanie lepšie zarábajúcich občanov a zvýhodňovanie menej zarábajúcich občanov na úkor lepšie zarábajúcich občanov odporuje zásade rovnakého zaobchádzania čo je v rozpore § 3 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. a), § 9 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní.

 • Ja tak isto, ako Ľubo Dubeň, o pevnu, ale slušnú čiastku. Vonkoncom však nie o 1,90 € !!!

 • Preferujem valorizáciu pevnou čiastkou tak ako je to vo všeobecnom systéme. Vychádzam zo skutočnosti, že existuje niekoľko skupín výsluhových dôchodcov (vrátane poberateľov dávok, ktoré sa za výsluhový dôchodok považujú) a tento spôsob by bol najobjektívnejší.

 • Súhlasím s príspevkom Ing. Eduarda Keresztešiho ,aby sa prestalo valorizovať podľa odslúžených rokov. Nie každy pre zdravotnú nespôsobilosť alebo s reorganizačných dôhodov mohol slúžiť čo najdlhšie. A súhlasím aj s tým,že pokiaľ budeme nejednotý tak sa nedohodneme na ničom a to mal vždy v argumentoch aj minister vnútra p. Kaliňák.

 • Pretože výsluhový dôchodok sa vypláca hneď po odchode do výsluhového dôchodku, a nie až dovŕšením veku, v ktorom vzniká nárok na starobný dôchodok, bolo by diskriminačné, aby mal policajt, ktorý odslúžil napríklad 15 rokov, rovnakú valorizáciu, ako ten policajt, čo odslúžil napríklad 40 rokov. To by sa mu neoplatilo zotrvať v služobnom pomere ale radšej by mal ísť do pracovného pomeru hneď po 15 rokoch služby v zbore a mal by valorizáciu rovnakú ako ten policajt, čo celý aktívny život odslúžil v zbore. Iná situácia by nastala, keby niekomu napadlo, že výsluhový dôchodok sa bude vyplácať až dovŕšením veku, v ktorom vzniká nárok na starobný dôchodok. V takomto prípade by zrejme mohla byť valorizácia v rovnakej výške. Ale vyplácať výsluhový dôchodok okamihom dovŕšenia veku, v ktorom vzniká nárok na starobný dôchodok je cesta späť a zrejme aj nepriechodná.

 • Taktiež plne súhlasím s príspevkami,ktoré boli zatiaľ s dnešným dátumom a musím sa priznať,že som tiež v tomto prípade zvolil vyčkávaciu taktiku.Môžem povedať,že tiež podporujem názor,návrh,iniciatívu Dr.Kolena a aby boli odstránené bulharské konštanty a valorizácia nech nie je ovplyvňovaná počtom odslúžených rokov.

 • Plne súhlasím s príspevkom Ing. Bada, že k návrhom valorizácie akosi zostávame ticho. Ja dodávam,že až prekvapivo ticho. Samozrejme ,že súčasný valorizačný mechanizmus vyhovuje tým VD ,ktorí majú odslúžených 30 rokov a viac ,kde dostávajú valorizačný príspevok ešte vyšší ako starobný dôchodca. Dokonca po odslúžení 44 rokov skoro dvojnásobok . A to je choré a diskriminačné. Žiaľ práve preto táto skupina VD nemá záujem reagovať a vyjadrovať sa k novelizácii zákona resp. k návrhom. O svoje tvrdenie sa opieram aj s rozhovorov s VD ,ktorí majú odslúžených niekoľko desiatok rokov,resp boli na vysokých funkciách.
  Taktiež podporujem iniciatívu Dr. kolena ,kde navrhuje valorizovať nie o pevnú sumu ale percentuálne ,samozrejme pri odstránení diskriminačných bulharských konštánt. Nie je možne aby výška valorizácie bola ovplyvňovaná počtom odslúžených rokov. Tie už raz boli zohľadnené pri výpočte celkovej výšky výsluhového dôchodku. Druhá vec ktorá je viac než podstatná ,aby sme v návrhoch a riešení boli ako VD jednotní ,pretože práve nejednotnosť nás v minulosti dostala do dnešného stavu.

 • Aktivitou vo vyjadrení k návrhom valorizácie akosi zostávame ticho. Príčin, prečo tomu tak je, môže byť niekoľko.
  1. V priebehu posledných rokov všetci na ktorých sa krivda páchala boli uspokojení (fikcia).
  2. Spoliehame že politici na webe doteraz nami prednesené návrhy si prečítali a zrealizujú ich bez nátlaku (fikcia).
  3. Zvolili sme vyčkávaciu taktiku čo predložia orgány (realita).
  Osobne si myslím, že valorizácia by väčšinu nás uspokojila ak by sa rátala precentuálne, ale bez bulharských konštant a tiež si myslím, že “vyčkávacia taktika” sa nikdy nevyplatila, najmä nie v sociálno/demokraticko/kapitalistickej spoločnosti. Že peňazí je dosť, “nato vemte jed” (v kapsách niekoľkých).

 • Ďakujem webmajstrovi, že zverejnil moje návrhy k doplneniu, formulovaniu veľmi seriózne spracovávaných návrhov SZK APVV ktorá v dobe spracovania pôvodného návrhu nemohla mať úplné informácie k danej problematike nakoľko sa stále menili a stále ešte aj menia čo nemohli zobrať do úvahy.
  Od marca som priebežne sústreďoval a vyhodnocoval stále meniace sa informácie. Spracoval som k tomu analýzu ktorú zavesím na tento web ako samostatný článok v ktorej som na základe faktov ako aj pripravovaných legislatívnych zmien zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení dospel k realnym názorom ako daný stav bez poškodzovania, okrádania lepšie zarábajúcich poistencov s POMB väčším ako 1,25 zmeniť.
  Celá zmena je pripravovaná v dvoch etapách.
  V súčasnosti už prebieha 1. etapa do ktorej je treba vstúpiť opatreniami ktoré je potrebné vykonať.
  Návrhy mojich opatrení som včera zaslal predsedovi zväzovej rady, prezidentovi a členom prezídia ZV SR, ako aj všetkým predsedom klubov z dôvodu, aby sme sa zjednotili na spoločnom postupe v rámci ZV SR, ale je potrebné aby sa zapojili aj všetký občianske združenia a kluby pri bezpečnostných a záchraných zboroch ako aj dôchodcovia-jednotlivci.
  Sami viete, že spoločným úsilím, podľa zverejnených vzorov na webe, za posledné tri roky sa nám podarilo v náš prospech odstrániť viac ako šesť veľkých diskriminácií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: