Vyberte stranu

 

Prevzaté zo stránky APVV závery Sociálno-zdravotnej komisie:

http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/soczdrav/valorizacia_dochodkov.doc

.

Dr. Milan Kolen napísal:  01. mája 2016 v 20:30

Prosím  o zavesenie tohto môjho komentára k článku Zmeny valorizácie ktorý napísal Ľ. Dubeň a dal tam návrhy SZK  APVV. Mne sa to nedarilo zavesiť z dôvodu, že červené opravy s nezverejnili červeným písmom ale čiernym písmom, čím nebolo jasné čo som preformuloval. V zátvorke sú veci ktoré je potrebné vypustiť z pôvodného návrhu.  Ďakujem.

Milan Kolen

ZJEDNOTENIE   NÁVRHU  SZK APVV A  DRUHÉHO  NÁVRHU:

 

V návrhu SZK som červeným písmom preformuloval niektoré zmeny a v zátvorke uvedené veci navrhujem vypustiť.

 

Vzhľadom na uvedené (SZK) odporúčame :

1.Podporovať riešenie valorizácia čo najskôr. 

Keďže zmena si vyžaduje novelizáciu minimálne zákona č. 461/2003 Z. z. a vzhľadom na postup a lehoty súvisiace s legislatívnym procesom prijímania zákonov najskorší termín je možný k 1.1.2017.

 

2.Podporovať ustanovenie minimálnej pevnej sumy valorizácie.

Súčasný právny stav (ale aj stav platný od 1.1.2018) je nastavený nedostatočne nakoľko v prípadoch keď je inflácia nulová alebo aj nízka, je aj valorizácia dôchodkov neprimerane nízka. Z toho dôvodu je potrebné ustanoviť aj minimálnu hranicu percenta pod ktorú nebude možné pri valorizácii v danom roku klesnúť bude slúžiť na výpočet minimálnej percentuálnej sumy (pevnej sumy) pravidelnej valorizácie, alebo minimálnu hranicu percenta (pevnej sumy), ktorou  budú dôchodky  pravidelne valorizované.  Toto je potrebné následne použiť aj od 1.1.2018. (SZK) Zastávame stanovisko, že výška priznaného dôchodku, či už starobného alebo výsluhového je odrazom aktivít, postavenia a odvodov v čase dôchodkového poistenia, preto by valorizácia všetkých dôchodkov mala byť realizovaná percentuálne (pevnou sumou).

Poznámka:

Práve na základe výšky odvedených odvodov zásluhovosť táto skutočnosť pokiaľ nechceme aby lepšie zarábajúci na základe solidárnosti neboli už štvrtý krát poškodení, okradnutí je potrebné valorizáciu vykonávať  p e r c e n t u á l n e.

Tento bod je možné naformulovať aj takto:

V súlade s pripravovanými legislatívnymi zmenami v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení to je s ustanovením minimálnej pevnej sumy valorizácie v roku 2017 a v ďalších rokoch navrhujeme rovnaké zmeny vykonať aj zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení.

 

3.Využiť riešenie valorizácie v roku 2016 na zmenu zákona č. 328/2002 Z. z. 

a)Výsluhové dôchodky sú od roku 2013 valorizované tak ako starobné dôchodky s tým, že pri výsluhových dôchodkoch sa uplatňuje ešte prepočet koeficientmi za roky služobného pomeru (§ 68 ods. 3). Tento stav platí do 1.7.2018 odkedy sa už tento prepočet uplatňovať nebude. Vzhľadom k tomu, že roky služobného pomeru boli pri priznávaní výsluhových dôchodkov a výpočte ich sumy už „zohľadnené“, valorizácia všetkých dôchodkov by mala byť realizovaná rovnako u všetkých poberateľov bez ohľadu na roky služobného pomeru (dvakrát uplatnený princíp zásluhovosti). (SZK) Preto navrhujeme toto ustanovenie začať neuplatňovať nie až od 1.7.2018 ale už od účinnosti noviel prijatých k zmene valorizácie

Tento bod je možné naformulovať aj takto:

Výsluhové dôchodky sú v súlade s § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. od 1.5.2013 valorizované rovnakým spôsobom ako dôchodkové dávky vo všeobecnom dôchodkovom systéme s tým, že  do 1.7.2018 sa uplatňuje  prepočet koeficientom podľa odslúžených rokov.  Vzhľadom k skutočnosti, že odslúžené roky boli pri výpočte výsluhového dôchodku už zohľadnené, prepočtom koeficientom sa druhý krát zohľadňujú, čo poberateľov výsluhových dôchodkov s nižším počtom odslúžených rokov oproti  poberateľom s vyšším počtom rokov odslúžených znevýhodňuje (dvakrát sa hodnotia počty odslúžených rokov).  Valorizácia  dôchodkových dávok v obidvoch dôchodkových systémoch  by mala byť realizovaná v rovnakom termíne.

Navrhujeme termín valorizácie z 1.7.2018 zmeniť na rovnaký termín ako je ustanovený v zákone č. 468/2003 Z. z. o sociálnom poistení, to je na termín k  1.1. kalendárneho roka od účinnosti noviel prijatých k zmene valorizácie.  

 

b)Od roku je mechanizmus valorizácie starobných a výsluhových dôchodkov upravený „jednotne“ (zákon č. 328/2002 Z. z. § 68 ods. 1 sa odvoláva na spôsob ustanovený v zákone č. 461/2003 Z. z.).  Termín valorizácie ale ostal naďalej rozdielny (1.1. starobné dôchodky a 1.7. výsluhové dôchodky). Vzhľadom na jednotný postup valorizácie obidvoch „systémov“ dôchodkového zabezpečenia (SZK) odporúčame navrhnúť zjednotiť aj termín valorizácie t.j. obidva systémy k 1.1. kalendárneho roka.

Tento bod je možné naformulovať aj takto:

V súlade s ustanovením § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení od 1. júla 2018 sa všetky dávky výsluhového zabezpečenia zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch  sociálneho poistenia na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky výsluhového zabezpečenia zvyšujú. Vzhľadom na rovnakú valorizáciu dôchodkových dávok vo všeobecnom ako aj v osobitnom systéme dôchodkového zabezpečenia navrhujeme zjednotiť aj termín valorizácie na rovnaký to je k 1.1. kalendárneho roka.

 

4.Podporovať osobitné riešenie dôchodkov „starodôchodcov“.

Skupinu „starodôchodcov“ – poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov  nízke percento (PZ tvorí menej ako 2000 osôb a ani jedna) z nich v súčasnosti spĺňa ( nespĺňa) podmienky na priznanie  minimálneho dôchodku podľa zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a najnižší výsluhový dôchodok u týchto osôb je vyšší ako je v súčasnosti 1,7 násobok životného minima. Keďže sa pri priznávaní výsluhových dôchodkov uplatňuje princíp zásluhovosti  t.j. uplatňuje sa doba služby a výška služobného príjmu, nemožno zabezpečiť (a ani by to nebolo vzhľadom na odvedené sumy poistného spravodlivé), aby výška skôr priznaných dôchodkov dosiahla úroveň súčasne priznávaných dôchodkov, odporúčame podporiť osobitné riešenie „starodôchodcov“ všeobecného systému s tým, aby sa to primerane dotýkalo aj tých „starodôchodcov“ z osobitného systému, ktorým bola priznaná dôchodková dávka podľa predchádzajúcich predpisov upravujúcich oblasť sociálneho zabezpečenia t.j. pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 Z.z.

Poznámka:

Najnižší VD je 204 eur mesačne + valorizácia za rok 2016 podľa koeficientu. Týka sa to všetkých VD ktorí majú nižší VD ako 1,7 životného minima to je pod sumu 336,675 eur.

Tento bod je možné naformulovať aj takto:

Je potrebné seriózne riešiť problém starodôchodcov to je tých,  čo v podmienkach osobitného dôchodkového systému    odišli do dôchodku pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení ktorým boli spôsobené značné krivdy.

 

Záver:

Obidva návrhy sú v podstate rovnaké s rozdielnymi formuláciami, bez zmeny významu. Rozdiel je len v spôsobe vykonanie valorizácie to je   p e r c e n t u á l n e   alebo  p e v n o u   s u m o uJe potrebné sa zjednotiť ktorý spôsob valorizácie budeme presadzovať. V analýze ktorú zavesím na web ako samostatný článok  som uviedol dostatok dôvodov prečo je v rokoch 2018 -2022 potrebné valorizáciu vykonávať  p e r c e n t u á l n e.

Dr. Milan Kolen