Vyberte stranu

Download (PDF, 331KB)

 

Doplnenie predchádzajúceho článku – zmeny (pplk. Milan Kolen dňa 21.1.2017):

Bod  I. ZMENA VALORIZAČNÉHO  MECHANIZMU  VO  VŠEOBECNOM    DÔCHODKOVOM   SYSTÉME.     –  Zvýšenie odvodov zamestnancami a zamestnávateľmi. Cez špecifiká osobitného dôchodkového systému vo všeobecnom systéme  prijať obdobné opatrenia ako boli  od 1.5.2013 prijaté v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov dôsledkom čoho už nie je potrebné  deficitný osobitný dôchodkový systém s  výnimkou OS SR  dotovať, nakoľko je v súčasnosti už prebytkový, plusový.   Odvody  na dôchodkové poistenie do všeobecného dôchodkového systému    zamestnanec 4 %, zamestnávateľ 14 %. Odvody na dôchodkové poistenie osobitný systém zamestnanec 7 %, zamestnávateľ 20 %. Bol predĺžený vek nároku na priznanie výsluhového dôchodku z 15 rokov na 25 rokov. Valorizácia výsluhových dôchodkov v rokoch 2013 -2018 sa prepočítava  koeficientom podľa   odslúžených rokov. Z dôvodu rýchleho, účinného vykonania týchto opatrení došlo k podstatnému zníženiu sumy potrebnej na valorizáciu v danom roku a vo všetkých ďalších nasledujúcich rokoch čo sa kladne prejavilo, že deficitný osobitný dôchodkový systém  je už plusový. Z dôvodu reorganizačných zmien, politické rozhodnutie, došlo k značnému znižovaniu počtov vojakov (z nedobrovoľného odchodu, prepustenia vojakov z armády zo zvýhodneným odchodom do výsluhového dôchodku) došlo k enormnému nárastu počtu výsluhových dôchodcov ako aj k zvýšeným nákladom na  vyplácanie výsluhových dôchodkov čoho dôsledkom je, že jedine osobitný dôchodkový systém  vojakov zatiaľ nie je ešte plusový. V budúcnosti bude taktiež   plusový

.

– Problém starodôchodcov a nízko zarábajúcich   sa nedá  vyriešiť  len prepočtom s využitím ustanovenia § 63 ods. 3, 4  zákona č. 461/2003 Z. z. od roku 2013 – 2018 zvýšením POMB  v rozsahu od 18 – 22 %   na úkor lepšie zarábajúcich, nie je systémovým riešením  (je  to len poškodzovanie lepšie zarábajúcich). Nedá sa vyriešiť ani ďalším  pokračovaním solidárnosti v rokoch 2018 – 2022.  Tento problém nerieši ani zvyšovanie  vianočného príspevku. Problém starodôchodcov  ktorí odišli do dôchodku  pred účinnosťou zákona č. 461/2003 Z. z. to je do 31.12.2003 je potrebné riešiť prepočtom ich dôchodkov podľa tohto zákona   a nízko zarábajúcich   je možné s konečnou platnosťou raz a  navždy vyriešiť jedine dotovaním zo štátneho rozpočtu a týmto zmierniť napáchané krivdy voči nim. Predpokladám, že sa nečaká len na to, že táto skupina   úmrtnosťou postupne zanikne.

Bod      II. NAVRHOVANÉ ZMENY VALORIZAČMÉHO   MECHANIZMU  V   OSOBITNOM   DÔCHODKOVOM   SYSTÉME,

Bod 3. Navrhujeme termín valorizácie z 1.7.2018 zmeniť na rovnaký termín ako je ustanovený v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

4.Podporovať osobitné riešenie výsluhových dôchodkov,  takzvaných  „starovýsluhových dôchodcov“.

Je potrebné seriózne vyriešiť problém  starovýsluhových dôchodcov, to je tých,  čo v podmienkach osobitného dôchodkového systému    odišli do výsluhového dôchodku pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorým boli spôsobené značné krivdy.

Autor: Milan Kolen

Odpoveď MO SR SEĽuZ p. Kolenovi

Podľa odpovedi ktorú som v decembri dostal z MO SR vo všeobecnom dôchodkovom systéme zákon č. 328/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov takúto legislatívnu zmenu pre ozbrojencov starodôchodcov nepripravujú a takýto návrh zatial (december 2016) predložiť neuvažujú. Žiaľ, na moju výzvu žiadosť o prepočítanie starovýsluhových dôchodkov uvedeným funkcionárom MO zaslalo len minimum VD. Napríklad keď v roku 2012 plánovali v zákone č. 595/2003 Z. z. o daniach 19 % zdaniť len VD, na pripomienkovaní tohto zákona bolo predložených 291 pripomienok z toho 52 zásadných. Zásadné pripomienky dávajú štátne orgány a občianske združenia s právnou subjektivitou. V tomto prípade vtedajší prezident ZV SR Bohunický podpísal 4 zásadné pripomienky. Pripomienka jednotlivca sa stane zásadnou ak na ňu klikne najmenej 500 ľudí.

Pri snahe zaviesť 10 % stabilizačný odvod len z VD v zákone 328/2002 Z. z o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov z 291 pripomienok bolo rovných 100 zásadných pripomienok. Z toho ZV SR podalo 7 a asi okolo 50 pripomienok bolo od jednotlivcov ktoré prekliknutím sa stali zásadné. V obidvoch prípadoch sme dosiahli, že tieto zákony nemohli byť predložené na rokovanie NR SR.

Asi približne vo februári až marci t.r. bude predložený na medzirezortné pripomienkovanie na portály Ministerstva spravodlivosti (MS SR) novela zákona č. 461 o starodôchodcoch. Ak budeme mať záujem aby bol vyriešený aj problém starovýsluhových dôchodcov, v pripomienkovom konaní máme reálnu šancu ak by trvala neochota MV a MO SR   predložiť novelizáciu zákona č. 328 o starovýsluhových dôchodcoch tento stav zmeniť v prospech starovýsluhových dôchodcov.

Je treba denne sledovať portál  MS SR k pripomienkovaniu zákona č. 461 k starodôchodcom. Keď niekto zistí, že pripomienkovanie už beží, ihneď to oznámiť na tomto webe. Pripomienkovanie beží 7 -14 dní. Potom všetkými občianskymi združeniami pri armáde a polícii  zaslať aspoň päť zásadných pripomienok. Jednotlivcami zaslať aspoň 50 pripomienok. Všetkými čo majú internetovú adresu na každú zaslanú pripomienku jednotlivca k riešeniu staro výsluhových dôchodcov je možné kliknúť len raz. Aj týmto spôsobom sú vytvorené podmienky, možnosti pre zabezpečenie priechodnosti tejto našej požiadavky pre odstránenie diskriminácii staroVD. Zároveň je potrebné aby sme mailom požiadať ministra vnútra a obrany o zaradenie tejto problematiky do legislatívneho riešenia vlády.

.