Categories
ANALYZA-starovýsluhoví dôchodcovia
27. novembra 2016 Sociálna oblasť

Download (PDF, 331KB)

 

Doplnenie predchádzajúceho článku – zmeny (pplk. Milan Kolen dňa 21.1.2017):

Bod  I. ZMENA VALORIZAČNÉHO  MECHANIZMU  VO  VŠEOBECNOM    DÔCHODKOVOM   SYSTÉME.     –  Zvýšenie odvodov zamestnancami a zamestnávateľmi. Cez špecifiká osobitného dôchodkového systému vo všeobecnom systéme  prijať obdobné opatrenia ako boli  od 1.5.2013 prijaté v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov dôsledkom čoho už nie je potrebné  deficitný osobitný dôchodkový systém s  výnimkou OS SR  dotovať, nakoľko je v súčasnosti už prebytkový, plusový.   Odvody  na dôchodkové poistenie do všeobecného dôchodkového systému    zamestnanec 4 %, zamestnávateľ 14 %. Odvody na dôchodkové poistenie osobitný systém zamestnanec 7 %, zamestnávateľ 20 %. Bol predĺžený vek nároku na priznanie výsluhového dôchodku z 15 rokov na 25 rokov. Valorizácia výsluhových dôchodkov v rokoch 2013 -2018 sa prepočítava  koeficientom podľa   odslúžených rokov. Z dôvodu rýchleho, účinného vykonania týchto opatrení došlo k podstatnému zníženiu sumy potrebnej na valorizáciu v danom roku a vo všetkých ďalších nasledujúcich rokoch čo sa kladne prejavilo, že deficitný osobitný dôchodkový systém  je už plusový. Z dôvodu reorganizačných zmien, politické rozhodnutie, došlo k značnému znižovaniu počtov vojakov (z nedobrovoľného odchodu, prepustenia vojakov z armády zo zvýhodneným odchodom do výsluhového dôchodku) došlo k enormnému nárastu počtu výsluhových dôchodcov ako aj k zvýšeným nákladom na  vyplácanie výsluhových dôchodkov čoho dôsledkom je, že jedine osobitný dôchodkový systém  vojakov zatiaľ nie je ešte plusový. V budúcnosti bude taktiež   plusový

.

– Problém starodôchodcov a nízko zarábajúcich   sa nedá  vyriešiť  len prepočtom s využitím ustanovenia § 63 ods. 3, 4  zákona č. 461/2003 Z. z. od roku 2013 – 2018 zvýšením POMB  v rozsahu od 18 – 22 %   na úkor lepšie zarábajúcich, nie je systémovým riešením  (je  to len poškodzovanie lepšie zarábajúcich). Nedá sa vyriešiť ani ďalším  pokračovaním solidárnosti v rokoch 2018 – 2022.  Tento problém nerieši ani zvyšovanie  vianočného príspevku. Problém starodôchodcov  ktorí odišli do dôchodku  pred účinnosťou zákona č. 461/2003 Z. z. to je do 31.12.2003 je potrebné riešiť prepočtom ich dôchodkov podľa tohto zákona   a nízko zarábajúcich   je možné s konečnou platnosťou raz a  navždy vyriešiť jedine dotovaním zo štátneho rozpočtu a týmto zmierniť napáchané krivdy voči nim. Predpokladám, že sa nečaká len na to, že táto skupina   úmrtnosťou postupne zanikne.

Bod      II. NAVRHOVANÉ ZMENY VALORIZAČMÉHO   MECHANIZMU  V   OSOBITNOM   DÔCHODKOVOM   SYSTÉME,

Bod 3. Navrhujeme termín valorizácie z 1.7.2018 zmeniť na rovnaký termín ako je ustanovený v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

4.Podporovať osobitné riešenie výsluhových dôchodkov,  takzvaných  „starovýsluhových dôchodcov“.

Je potrebné seriózne vyriešiť problém  starovýsluhových dôchodcov, to je tých,  čo v podmienkach osobitného dôchodkového systému    odišli do výsluhového dôchodku pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorým boli spôsobené značné krivdy.

Autor: Milan Kolen

Odpoveď MO SR SEĽuZ p. Kolenovi

Podľa odpovedi ktorú som v decembri dostal z MO SR vo všeobecnom dôchodkovom systéme zákon č. 328/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov takúto legislatívnu zmenu pre ozbrojencov starodôchodcov nepripravujú a takýto návrh zatial (december 2016) predložiť neuvažujú. Žiaľ, na moju výzvu žiadosť o prepočítanie starovýsluhových dôchodkov uvedeným funkcionárom MO zaslalo len minimum VD. Napríklad keď v roku 2012 plánovali v zákone č. 595/2003 Z. z. o daniach 19 % zdaniť len VD, na pripomienkovaní tohto zákona bolo predložených 291 pripomienok z toho 52 zásadných. Zásadné pripomienky dávajú štátne orgány a občianske združenia s právnou subjektivitou. V tomto prípade vtedajší prezident ZV SR Bohunický podpísal 4 zásadné pripomienky. Pripomienka jednotlivca sa stane zásadnou ak na ňu klikne najmenej 500 ľudí.

Pri snahe zaviesť 10 % stabilizačný odvod len z VD v zákone 328/2002 Z. z o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov z 291 pripomienok bolo rovných 100 zásadných pripomienok. Z toho ZV SR podalo 7 a asi okolo 50 pripomienok bolo od jednotlivcov ktoré prekliknutím sa stali zásadné. V obidvoch prípadoch sme dosiahli, že tieto zákony nemohli byť predložené na rokovanie NR SR.

Asi približne vo februári až marci t.r. bude predložený na medzirezortné pripomienkovanie na portály Ministerstva spravodlivosti (MS SR) novela zákona č. 461 o starodôchodcoch. Ak budeme mať záujem aby bol vyriešený aj problém starovýsluhových dôchodcov, v pripomienkovom konaní máme reálnu šancu ak by trvala neochota MV a MO SR   predložiť novelizáciu zákona č. 328 o starovýsluhových dôchodcoch tento stav zmeniť v prospech starovýsluhových dôchodcov.

Je treba denne sledovať portál  MS SR k pripomienkovaniu zákona č. 461 k starodôchodcom. Keď niekto zistí, že pripomienkovanie už beží, ihneď to oznámiť na tomto webe. Pripomienkovanie beží 7 -14 dní. Potom všetkými občianskymi združeniami pri armáde a polícii  zaslať aspoň päť zásadných pripomienok. Jednotlivcami zaslať aspoň 50 pripomienok. Všetkými čo majú internetovú adresu na každú zaslanú pripomienku jednotlivca k riešeniu staro výsluhových dôchodcov je možné kliknúť len raz. Aj týmto spôsobom sú vytvorené podmienky, možnosti pre zabezpečenie priechodnosti tejto našej požiadavky pre odstránenie diskriminácii staroVD. Zároveň je potrebné aby sme mailom požiadať ministra vnútra a obrany o zaradenie tejto problematiky do legislatívneho riešenia vlády.

.

41 komentárov
 1. https://www.bezpzlozky.eu/2016/06/diskusia-k-navrhom-valorizacie/#comment-11604 .. k druhému príspevku z linku 4. augusta 2017 o 11:01 .. význam slova lobing: ” Lobing je v užšom zmysle proces ovplyvňovania zákonodarcov, ministrov a iných štátnych úradníkov, prípadne hospodárskych subjektov, záujmovými/nátlakovými skupinami presadzujúcimi spoločný záujem s cieľom dosiahnuť nejaké rozhodnutie/čin, v širšom zmysle boj/propagovanie práv určitej skupiny”.
  Súhrn doterajšieho “boja”/propagovania práv určitej skupiny (starobných dôchodcov, výsluhových dôchododcov, staro-výsluhových dôchodcov):
  1/ Zásadná hromadná pripomienka Vojenský Veterán Bratislava ku staro-výsluhovým dôchodcom -- Celkom pripomienok: 542 bolo dňa 8.3.2017 o 11.00 hod odovzdaných na MPSVR SR. Aj kolegovia žijúci v ČR a poberajúci slovenský VD sa pripojili (3). Celkom ešte v priebehu 9. a 10.3. bolo právoplatne zaregistrovaných 613 podpisov potvrdených zo 613 e-mailových adries. .. celkový výsledok ZHP -- neúspešná, pri rokovaní vlády SR silový rezort MV SR zastupoval, reprezentoval GARANT MV SR.
  2/ Zásadná hromadná pripomienka APVV ku staro-výsluhovým dôchodcom -- celkový počet podporovateľov prostredníctvom internetu bolo 670.Hromadná pripomienka APVV v ďalšom štádiu po rozporovom konaní s MPSVaR bola stiahnutá -- zverejnený a uvedený dôvod APVV (možná kontraproduktívnosť tejto hromadnej pripomienky).
  3/ Zásadná hromadná pripomienka APVV ku valorizácii výsluhových dôchodkov od r. 2018, vrátane novo navrhovaného paragrafu § 68 ods. (16) a ods. (17) zákona 328/2002 Z.z. získala 1552 internetových podporovateľov a podľa zverejnených informácii a poďakovania o.z. APVV nebolo potrebné aktivizovať ďalších podporovateľov z celkového počtu 5600 členov tohoto občianskeho združenia.Táto zásadná hromadná pripomienka je naďalej v riešení …
  V Slovenskej rebublike neexistuje zákon o lobingu.Ale až by sme si činnosť-“boj” širokého spektra všetkých výsluhových dôchodcov pri presadzovaní oprávnených záujmov pomenovaných v zásadných hromadných pripomienkach nazvali lobingom v prospech vyslúžilcov, potom tento lobing je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR a jeho sociálnou oblasťou.K vyššie uvedeným trom bodom -- zásadným hromadným pripomienkam vyslúžilcov nie je známy -- prípadne zverejnený anti-lobing, či proti-anti hromadné pripomienky či už jednotlivcov, prípadne skupín občanov.
  Podľa vyjadrenia JUDr. Ivana Fufaľa, riaditeľa OSZ SPaSČ MV SR z príspevku-komentárov v rubrike Výročia „NEVALORIZÁCIE“: Ing. Eduard Kereszteši napísal: 28. júla 2017 o 10:13 I N F O R M Á CI A z účasti na prerokovaní hromadnej pripomienky APVV na MPSVaR SR k návrhu doplnenia zákona č. 461/2003 Z. z. – valorizácia dôchodkov od roku 2018 (medzirezortné pripomienkové konanie) dňa 26. 7. 2017 … “MV SR bude valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia riešiť samostatnou novelou zákona č. 328/2002 Z. z. tak, aby nadobudla účinnosť najneskôr do 30. 6. 2018. Zároveň uviedol, že vytvoria podmienky na to, aby sa aj zástupcovia občianskych združení výsluhových dôchodcov mohli do prípravy tejto novely zákona aktívne „zapojiť“…..
  Pri riešení problematiky samostatnou novelou zákona č. 328/2002 Z.z. by nebolo na škodu veci zahrnúť do tejto novelizácie všetke 3 vyššie uvedené body.Bolo by to iba potvrdenie viacerých príspevkov, komentárov, napr. aj z rubriky tohoto webu : “Podporte pripomienku k 461/2003 Z.z.”.

 2. RE: Miroslav Pršala Aj ja som za poslať upozornenie MO SR, vyslúžilci -- policajti sa snažia riešiť starodôchodcov interne, po svojom. Alebo to nechajme tak ako to robí a navrhuje v ZV SR p. prezident ZVAZU.
  Cit. z internetu 17.5.2017 na rokovaní ZR ZVSR:
  Prezident ZV SR plk. v. v. Ing. Tomáš Švec sa vyjadril k niektorým pripomienkam a návrhom diskutujúcich k novým Stanovám a Programovému zameraniu zväzu: „Nie je možné vytvoriť funkčné stanovy a obsahové zameranie zväzu iba na nereálnych požiadavkách o zvýšení výsluhových dôchodkov, zabezpečení výhodných rehabilitácií a vybudovaní sociálneho domu pre odkázaných vojenských dôchodcov.“
  To nie je “hoax”!

 3. Miroslav Pršala

  A čo tak malú petíciu ministrovi obrany ohľadne starodôchodcov?

 4. K jednoznačne a zrozumiteľne objasneným skutočnostiam Dr. Milanom Kolenom v predchádzajúcich dvoch príspevkoch -- komentároch:-) :), by som pridal pre úplnosť “rozmenené na drobné” z príspevku / 25. mája 2017 o 22:02 (nižšie)/ : “S účinnosťou od 1.5.2013 bol predĺžený vek nároku na priznanie VD z 15 rokov na 25 rokov”.
  https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/
  V linku štvrtý príspevok -- komentár od vrchu /zo dňa 6. apríla 2017 o 8:18/ je rozobrané s účinnosťou od 1. mája 2013 postupné predĺžovanie služobného pomeru pre dosiahnutie nároku na poberanie výsluhového dôchodku až na dobu trvania služobného pomeru v rozmedzí 1-6, 6 -15, 15-25 a pod., rokov služby. .. rieši to paragraf § 143 aa zákona 328/2002 Z.z. .. /pre mladšie ročníky narodenia ešte dnes všetkých činných v služobnom pomere spádajúcich pod zákon 328/2002 Z.z/ .. pre rýchlejšie vyhľadanie -- § 143 aa postupné predĺžovanie služobného pomeru na dosiahnutie nároku na výsluhový dôchodok, je presne popísané v zákone 328/2002 Z.z. § 143 aa aj na tomto webe v samostatnej rubrike. .. pre záujemcov .:-)

 5. Do svojho predchádzajúceho komentáru k stabilizácii osobitného systému doplňujem ďalší bod v znení:
  Do 30.4.2013 ozbrojenci na starobné poistenie odvádzali: zamestnávateľ 17%, zamestnanec 5%, celkom: 22 %.
  Od 1.5.2013: zamestnávateľ 20%, zamestnanec 7 %, celkom: 27 %.
  V civile do Všeobecného systému 14 % zamestnávateľ, 4 % zamestnanec = 18 %.
  V osobitnom systéme na dôchodkové poistenie je o 9% odvodzovaných viac odvodov. Tieto opatrenia prispeli k stabilizácii osobitného systému ktorý od začiatku roku 2016 s výnimkou OS SR je plusový.

 6. V krátkosti budem reagovať na posledný komentár Miroslava Palfiho v ktorom objasním dôvody z ktorých som vychádzal pri na formulovaní tohto problému. Vieme, že od 1.8.2008 prebytkové peniaze z osobitných účtov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov boli odvádzané do štátneho rozpočtu, čo by postačovalo na vyplácanie všetkých druhov VD a nebolo by ich potrebné dotovať. Ako vieme všeobecný, ako aj osobitný systém bol a je v deficite a bolo potrebné a stále je nutné ho dotovať zo štátneho rozpočtu. K stabilizácii všeobecného systému sa postupne príjmali a naďalej budú prijímať opatrenia.

  K stabilizácii osobitného systému boli prijaté nasledujúce opatrenia. V rozpore z právnymi predpismi v roku 2012 neboli valorizované VD. S účinnosťou od 1.5.2013 bol predĺžený vek nároku na priznanie VD z 15 rokov na 25 rokov. V rokoch 2013 -2018 sa valorizácia VD vykonáva neserióznym prepočítavaním koeficientom podľa odslúžených rokov.

  Z dôvodu rýchleho, účinného vykonania týchto opatrení z ktorých žiaľ niektoré boli aj v rozpore s právnymi predpismi došlo k postupnej stabilizácii osobitných účtov čo sa kladne prejavilo, že deficitný osobitný dôchodkový systém od leta 2016 s výnimkou osobitného účtu OS SR je už plusový a nie je potrebné ho dotovať zo štátneho rozpočtu. Predpokladám, že som jasne dostatočne objasnil dôvody prečo som uvedené skutočnosti takto naformuloval. Predpokladám, že všetci ste pochopili uvedené formulácie ktoré nie sú v rozpore s mojou snahou o odstránenie diskriminácii VD.

 7. Dobrý deň, dovolím si ešte napísať jeden z ďalších mojich názorov, k odstavcu -- bodu “Bod I. ZMENA VALORIZAČNÉHO MECHANIZMU VO VŠEOBECNOM DÔCHODKOVOM SYSTÉME”./nad komentármi/.Nechcem, aby tento môj komentár vyznel proti niekomu, prípadne proti niečomu.Len, som zvyklý nezahmlievať skutočnosti a písať síce subjektívne pohľady na skutočnosti, ale pokiaľ možno čo najviac sa priblížiť objektívnej pravde.Vybral som z uvedeného odstavca: “Bol predĺžený vek nároku na priznanie výsluhového dôchodku z 15 rokov na 25 rokov. Valorizácia výsluhových dôchodkov v rokoch 2013 -2018 sa prepočítava koeficientom podľa odslúžených rokov. Z dôvodu rýchleho, účinného vykonania týchto opatrení došlo k podstatnému zníženiu sumy potrebnej na valorizáciu v danom roku a vo všetkých ďalších nasledujúcich rokoch čo sa kladne prejavilo, že deficitný osobitný dôchodkový systém je už plusový”. .. pravdu povediac, osobne som veľmi prekvapený týmto odstavcom a jeho formuláciou.Nakoniec, názor na neho si najskôr urobí každý sám.Len, ja som si ho dal tiež do súvislosti aj s rubrikou tohoto webu:
  https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/
  Konkrétne s bodom: “9. Do 1.8.2008 prebytkové peniaze ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov z ich osobitných účtov boli odvádzané do štátneho rozpočtu. Napríklad z osobitného účtu MV SR bolo odvedených 137,912 mil. Eur, čo by postačovalo na vyplácanie všetkých druhov VD a nebolo by ich potrebné dotovať”. … a pod., ale, ako som písal vyššie -- názor na skutočnosti uvedené v uvedenom odstavci si musí každý urobiť sám.Ohľadom viet v ňom: “Valorizácia výsluhových dôchodkov v rokoch 2013 -2018 sa prepočítava koeficientom podľa odslúžených rokov”.”Z dôvodu rýchleho, účinného vykonania týchto opatrení došlo k podstatnému zníženiu sumy potrebnej na valorizáciu v danom roku a vo všetkých ďalších nasledujúcich rokoch čo sa kladne prejavilo, že deficitný osobitný dôchodkový systém je už plusový”. … k týmto skutočnostiam sa už nechcem širšie rozpisovať .. nepopieram, osobne som sklamaný z takejto formulácie odstavca.Odstavec podľa mňa v podstate popiera skutočnosti, o ktorých sme nepretržite písali od r. 2012 vrátane.Prepáčte, až to vidím nesprávne, ale je to môj subjektívny pohľad.Ďakujem a pekný deň prajem všetkým.

 8. Ak máte možnosť kúpte si dnešný denník SME. Dôsledne si preštudujte článok pod názvom “Čím dlhšie ľudia žijú, tým horšie pre systém”. Prípadne si ho vyhľadajte na internete. Štátny tajomník MPSVaR Ivan Švejna v ňom seriózne, otvorene hovorí o pripravovaných zmenách o ktorých je už konsenzus. V článku sú zverejnené niektoré pripravované, navrhované legislatívne zmeny v dôchodkovom zabezpečení, v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ktoré sú už známe.
  Oceňujem, že nehovoril o pripravovaných zmenách o ktorých v súčasnosti ešte nie je rozhodnuté. O týchto zmenách bude rozhodnuté asi i konca marca, aby v mesiaci apríl boli byť predložené na medzirezortné pripomienkovanie. Do tejto doby stále bude pokračovať verejná diskusia. Predpokladá sa tieto pripravované legislatívne zmeny nadobudnú činnosť asi do 1.1.2018. Preto má obrovský význam posielať jednotlivcami ako aj občianskymi združeniami pri ozbrojených bezpečnostných zboroch svoje názory. Z postupne zasielaných odpovedí najmä z ministerstva obrany na riešenie staro výsluhových dôchodcov jednoznačne vidím postupné zmeny v zaslaných odpovediach. V prvej mne zaslanej odpovedi napísali, že všetko je v podstate v poriadku nakoľko ako píšu nie sú veľké rozdiely medzi jednotlivými skupinami VD. Konkrétne so stavom k 1.12.2016 je priemerný výška VD podľa skupín takáto: -- podľa zákona č. 328/2002 Z. z. je 813,03 eur, -- podľa zákona č. 114/1988 Z. z. je 829,26 eur, -- podľa zákona č. 100/1988 Z. z. a jemu predchádzajúcich (všeobecných) zákonov je 813.12 eur, -- podľa zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov je 728.64 eur. Píšu, že z uvedených údajov o doterajších opatreniach uskutočnených v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia vojakov vyplýva, že nie je potrebné vykonávať žiadne prepočty výsluhových dôchodkov, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z. z. Píšu,že priemerná VD je približne dva krát vyššia ako u SD. Pritom ale zabudli na skutočnosť, že pre profesionalizáciu armády najnižšie vykonávané funkcie profesionálnymi vojakmi v porovnaní civilmi boli na úrovni majstra. Zabudli aj na skutočnosť, že vojaci a ich zamestnávatelia odvádzali vyššie odvody. Civilisti 18 %, vojaci 22 %, od 1.5.2013 vojaci 27%. Preto nepočítajú robiť žiadne zmeny v staro výsluhových dôchodcov. V ďalších odpovediach je to už vyjadrené ináč. Z uvedeného vyplýva, že sa oplatí písať. Na škodu veci , že do písania listov ministrovi obrany a vnútra sa zapojilo minimum VD a nezapojili sa ani všetky občianske združenia ozbrojencov. Nič nie je ešte stratené, je treba ďalej pokračovať.
  Ako ukazuje aj dnešný článok názormi v analýzach sa vážne zaoberajú a mnohé aj zapracovali do pripravovaných zmien.
  Jedná sa o riešenie diskriminácie, skrivodlivosti staro dôchodcov, ako aj o zmeny valorizačného mechanizmu od roku 2018. O týchto dvoch diskriminačných problémoch píšem s dostatočným predstihom vo svojich článkoch zverejnených na webe ako sú ANALÝZA – starovýsluhoví dôchodcovia https://www.bezpzlozky.eu/2016/11/analyza-starovysluhovi-dochodcovia/ a ANALÝZA — zmeny valorizácie dôchodkov https://www.bezpzlozky.eu/2016/06/analyza-zmeny-valorizacie-dochodkov/ , ktoré si doporučujem znovu dôsledne preštudovať. Tieto analýzy som po zverejnení na tomto webe zaslal aj príslušným štátnym orgánom vrátane pána Švejnu. Dostal som na ne od neho seriózne, reálne a zdôvodnené odpovede. Ako píšem v týchto analýzach vysoko oceňujem, že pripravujú zmenu valorizačného mechanizmu nie pevnou sumou, ale percentuálne (zámysel Richtera bol pokračovať pevnou sumou, pokračovať v pridávaní 20 % k POMBU tým čo ho majú nižší ako 1, pokračovať s krátením POMB o 40 % u tých čo ho majú 1,25-3 ). Tento zámysel už MPSVaR nepresadzuje. Ako píšem v analýze pokračovaním solidarity lepšie zarábajúcich s horšie zarábajúcim je diskriminačné (jedným bez zásluh pridávať 20 % k POMBU a druhým 40 % zobrať). Vysoko oceňujem keď Švejna hovorí citujem, že „solidarita sa prejavovala už niekoľko krát, majú minimálny dôchodok, vianočný dôchodok,vianočný dôchodok platilo pre nich prechodné obdobie valorizácie. Povedal. Svoj názor mám ale nepoviem ho“. Plne so Švejnom súhlasím pokiaľ nebude všetko v koalícii dohodnuté, nebudú mať na veci ujednotený názor, do tejto doby s ním nepôjdu na verejnosť. Z týchto dôvodov na niektoré ešte nedoriešené otázky neodpovedal.
  Ako sa ukazuje valorizácia od roku 2018 asi nebude prebiehať ani na základe pripravovanej dôchodcovskej inflácie. Zatiaľ verejnosť ešte nevie, nie je informovaná aké veci budú zahrnuté v zmenenom valorizačnom mechanizme. Mnohí ste ma na tomto webe kritizovali, že som za zmenu valorizácie jedine percentuálne!!! Kritizovali ste ma aj za zmenu valorizačného mechanizmu, to je od roku 2018 skončiť akúkoľvek solidárnosť lepšie zarábajúcich s horšie zarábajúcim (stačí si spätne prečítať komentáre k týmto analýzam). Podľa vyjadrení pána Švejnu ukazuje sa, že vo všetkom som mal správne názory, ktoré som niekoľko krát zasielal štátnym orgánom. Zatiaľ sa nevyjadril ani k otázkam pripravovaných legislatívnych zmien valorizačného mechanizmu ako o nich píšem v analýze o stanovenie minimálneho percenta valorizácie pod ktoré nebude možné podliezť, aby sa neopakovala situácie z valorizáciou v roku 2017. Nevyjadril sa ani k otázkam ako sa na zmene valorizačného mechanizmu prejaví zvyšovanie, nárast priemerných hrubých platov.
  Ale, zatiaľ ešte nevieme akým spôsobom od roku 2018 bude valorizácia prebiehať. Bude to pôvodný Švajčiarsky systém ??? Alebo niečo iné??? Múdrejší budeme do konca marca 2017.
  Ako som už niekoľko krát tu napísal, potrebné je sledovať portál MS SR k medzirezortnému pripomienkovaniu a zasielať pripomienky aby rovnakým spôsobom ako budú riešení staro dôchodcovia boli riešení aj staro výsluhoví dôchodcovia. Aj takýmto spôsobom sa dá vyjadriť nespokojnosť, ukrivdenia staro výsluhových dôchodcov a aj takýmto spôsobom je možné dosiahnuť zmenu názoru u gestora zákona č. 328 to je u ministra vnútra, ako aj u ministra obrany. Na našu vlastnú škodu je, že okrem jednotlivcov APVV, ZV SR, Klubu generálov k staro výsluhovým dôchodcom nevyjadrilo svoj názor omnoho viac VD. Zarážajúce je, že k týmto otázkam sa nevyjadrili ani všetky občianske združenia ozbrojencov ktorých spolu je okolo desať.
  Vyskytuje sa tu ale ešte jeden závažný problém na ktorý chcem upozorniť. Zatiaľ okrem mňa ako aj veľmi malého počtu VD sa doposiaľ asi ešte nevyjadrilo žiadne občianske združenie ozbrojencov to je k zmene valorizačného mechanizmu ktorý bude platiť od roku 2018. Jedná sa predovšetkým o otázky aby bolo stanovené minimálne percento pod ktoré v žiadnom prípade nesmie poklesnúť valorizácia v danom roku. Ďalej do valorizačného mechanizmu vhodným spôsobom zapracovať otázky zvyšovania priemerných hrubých platov atď.

  Ak uvedené otázky takto nebudú zapracované do pripravovaných legislatívnych zmien je nutné v medzirezortnom pripomienkovaní ako som už niekoľko krát písal množstvom jednotlivcov uviesť a na každú takúto otázku čo najväčším počtom jednotlivcov kliknúť, ktoré keď na ne klikne najmenej 550 ľudí sa stanú hromadné. Samozrejme navrhované zmeny uviesť aj všetkými občianskymi združeniami s právnou subjektivitou ktoré sú zásadné.

 9. ZMENA NÁZORU NA STARO DÔCHODCOV.
  Asi od roku 2006 sa do problému ukrivdení staro dôchodcov venuje Jednota dôchodcov Slovenska a jednotlivci. Ja sa riešenie tohto problému ako aj problému diskriminácie staro výsluhových dôchodcov venujem od roku 2013 a podávaním návrhy štátnym orgánom, MV SR, MO SR ako aj ZV SR. Tým, že tento diskriminačný problém sa začal aktívne aktívne riešiť podľa môjho názoru má najväčší rozhodujúci podiel druhý štátny tajomník MPSVaR pán Ivan Švejna. V podmienkach ozbrojencov ho od roku 2016 okrem jednotlivcov aktívne rieši najmä APVV, Vojenský veterán Bratislava. Pozitívum je, že sa do riešenia sa zapojil aj ZV SR ako aj Klub generálov.

  Niekoľko krát po sebe som si vypočul besedu k tejto téme na TA 3 viď zverejnený link. Pán Švejna ako aj bývalý minister práce Mihál rovnako hovoria o aktuálnej potrebe riešiť tento diskriminačný problém ktorý ale nenazývajú ako diskriminačný, ale ako skrivodlivosť voči staro dôchodcom. Je zaujímavé, že koalícia ako aj opozícia radikálne po až po uplynutí viac ako 12 rokov ho spoločne chcú vyriešiť. Bývalý minister práce a sociálnych vecí Mihál, ako aj Švejna rovnako hovoria o chybe, že nebolo stanovené prechodné obdobie. Pýtam sa, prečo táto náhla zmena názoru až o 100 % nastala až po skoro 12 rokoch? Ktorá bude vyriešená až po 14 rokoch. Odpovede na túto otázku nájdete v mojej ANALÝZE. Ako píšem v Analýze, priebežne sa stále ešte menia názory akým spôsobom vec a aké konkrétne legislatívne zmeny prebehnú, odlaďujú sa počty osôb ktorých sa to bude týkať. Zistilo sa, že pre ľudí ktorí do SD odišli pred 1.10.1988 už nemajú ich dokumentáciu, preto všetci títo dostanú jednotnú zatiaľ navrhovanú sumu 25,50 eur, prečo to nie je priemerná suma ktorá sa odhaduje asi na 45 eur?. Zmenil sa aj odhad sumy výšky doplatenia rozdielov podľa výpočtu z dávkového spisu pre tých čo do SD odišli v dobe od 1.10.1988 do 31.12.2003 z pôvodného odhadu od 1 -200 na sumu od 1 -150 eur. Zmenila sa aj priemerná odhadovaná výška doplácania z pôvodnej 74 na 50 a v súčastnosti na 45 eur. Predpokladaná suma na zvýšenie SD pre staro dôchodcov pre roku 2018 sa odhaduje na 50 mil. eur, ktorá sa každým rokom z dôvod úmrtnosti postupne bude radikálne znižovať až na 0 eur.

  Pozitívne je, že sa konečne až po viac ako 12 rokoch našiel politický konsenzus na riešenie diskriminácie staro dôchodcov. Či sa nájde konsenzus aj na riešenie staro výsluhových dôchodcov do značnej miery je závislé od aktivity každého VD, ale hlavne od aktivity všetkých občianskych združení pri ozbrojených bezpečnostných a záchranných zboroch s dôrazom na pripomienkovanie týchto legislatívnych zmien v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ako aj pri podávaní návrhov na legislatívne zmeny v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Všetko záleží len na nás ako budeme aktívny!!! Som presvedčený, že našimi aktivitami ktoré nám umožňujú právne predpisy ovplyvníme gestora zákona 328 ministra vnútra ako aj ministra obrany k zmene postoja k riešeniu diskriminačného problému zatiaľ ešte žijúcich asi 6 000 staro výsluhových dôchodcov. Alebo budeme čakať až všetci vymrú a problém sa vyrieši sám. Keby sme neboli aktívny hlavne jednotlivci medzi ktorých patrím aj ja, stále by VD nemali aj SD, od roku 2013 by sme mali 19 % zdanené VD, mali by sme 10 % stabilizačný odvod z VD, naši IVD, Vdovskí, vdoveckí VD ani siroty po VD by nemali bezplatnú prepravu po železnici atď. Verím, že jednotlivci s ich právnikmi prelomia názory aj na na uznanie 1.,2 roč.VSOŠ a 4 rokov VG v I. I.kategórii funkcií. Keby sme aktívne nebojovali neboli by odstránené naše diskriminácie, pozri môj článok Diskriminácia výsluhových dôchodcov atď.

 10. Ja verím čo povedali na TA3 ŠT Šejna a Mihal. To ostatné od novinárov sú len šumy.
  http://www.ta3.com/clanok/1099009/zmeny-v-dochodkoch-francuzsko-a-nemecko-v-ocakavani-zmien.html
  V priemere pôjde o 45 eur, no u niekoho to môže byť len pár eur, zatiaľ čo u iného aj 150. Dôchodcovia to reálne pocítia na budúci rok. Ako konkrétne proces prebehne, plánuje ministerstvo práce zverejniť v polovici februára.

 11. Ing. Ľubomír Dubeň

  Prepočet dávok priznaných tzv.starodôchodcom podľa zákona č.100/1988 Z. sa bude týkať časti našich starších kolegov (poberateľov výsluhových dávok), ktorým Sociálna poisťovňa priznala dôchodkovú dávku podľa predpisov platných pred 31.12.2003 aj keď o ňu požiadali až po tomto dátume. Táto dávka je nižšia v porovnaní ak by bola vypočítaná podľa zákona č.461/2003. Dôvodom sú redukcie pri výpočte a zohľadnenie poistnej doby až po 18 roku veku. Pri novom prepočte by sa nemalo prihliadať na redukcie a tým sa aspoň čiastočne napraví ich terajší stav.
  Zaujímavé je ale postavenie poberateľov dávok (pracovné kategórie a kategórie funkcií) priznaných už po 31.12.2003 kde mali nárok na porovnávací výpočet podľa zákona č.100/1988 Zb. a aj podľa zákona č.461/2003 Z.z. Spravidla im bol priznaná dôchodková dávka podľa zákona č.461/2003 Z.z. ktorá bola vyššia než podľa zákona č.100/1988 Zb. Ak sa prijmú zmeny pri výpočte dôchodkovej dávky podľa zákona č.100/1988 Zb. (napr. odstránenie redukcií) teoreticky by mohol nastať stav, že by poberali vyššiu dávku než im bola priznaná podľa zákona č.461/2003 Z.z. Skrátka ak by sa nanovo robil prepočet mohla by nastať situácia, že dôchodková dávka prepočítaná podľa zákona č.100/1988 Zb. by mohla byť vyššia než poberaná dávka priznaná podľa zákona č.461/2003 Z.z.
  Ale ak sa prijme úzus, že budú prepočítavať len dôchodkové dávky priznané podľa zákona č.100/1988 Zb., vylúčia sa poberatelia dávok priznaných po 31.12.2003 aj keď v ich prípade bolo použité porovnanie podľa oboch zákonov a priznaná vyššia dávka.

 12. Opravovať budú zrejme len starobné dôchodky, ktoré boli nízke pri ich priznaní oproti “vysokým” príjmom konkrétneho penzistu, teda nie všetky nízke starobné dôchodky priznané do 01.01.2004, ako sa to všeobecne prezentuje. Inak by zrejme pridali aj takým, ktorí sa celý život zašívali a z vlastnej viny majú nízky starobný dôchodok. Presnejšie sa dočítate v článku hospodárskych novín:

  http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/903707-tisickam-dochodcov-zlepsia-penziu-prerataju-im-sumy-ktore-boli-kedysi-nespravodlive

 13. Starodôchodky.
  Zmeny v starodôchodkoch si vypočujte od tých najodbornejších a najzodpovednejších : Štátny tajomník MPSVaR Ivan Švejna a bývalý minister PPSVaR SR Jozef Mihál.
  “… urobila sa chyba, nespravodlivosť bola evidentná …
  Čo nato MOSR a MVSR ? Napravia chyby v rezortnom zákone 328/2002 Z.z.? podľa novely zákona 461/2003 Z.z.?
  Pre tých ktorí stre nestíhali 31.1. sledovať, môžete si prehrať diskusiu:
  http://www.ta3.com/clanok/1099009/zmeny-v-dochodkoch-francuzsko-a-nemecko-v-ocakavani-zmien.html

 14. Sledujeme: https://www.slov-lex.sk/pripomienkovanie-verejnostou -- zatiaľ tam nič neni.

  Vieme že ide o návrh zákona ktorým sa v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení bude riešiť problematika prepočtu dôchodov, ktorá sa bude dotýkať jedine starodôchodcov, tak ako je vo vyššie uvednej ANALÝZE.
  ŽIAĽ TAKÝTO NÁVRH NA ODSTRÁNENIE diskriminácie STAROVÝSLUHOVÝCH DOCHODCOV aj v rezortnom zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ZATIAĽ rezort obrany a vnútra podľa svojich odpovedí na naše dopisy neuvažuje riešiť.

 15. Pre tých ktorí nečítajú noviny a nesledujú správy (Miroslav Pršala napísal: 28. januára 2017 v 7:16
  Sú nejaké nové informácie o prepočítavaní dôchodkov spred roka 2004 na MO?)
  :
  SITA | 27.01.2017 12:30 -- (Informácia MPSVaR).
  Časti starodôchodcov by mala Sociálna poisťovňa od začiatku budúceho roka zvýšiť ich penziu. Týkať sa to bude približne 100 tisíc penzistov, ktorým poisťovňa priznala dôchodok pred 1. januárom 2004. Ako v piatok upozornil podpredseda strany Most-Híd a štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Ivan Švejna, prepočet dôchodku sa pritom bude týkať len tých starodôchodcov, ktorí vďaka tomu získajú vyšší dôchodok, ako majú v súčasnosti. Mnohí starodôchodcovia by totiž pri prepočítaní dôchodku podľa zákona účinného od 1. januára 2004 mali nižší dôchodok, ako majú teraz, a preto ministerstvo penzie týchto starodôchodcov riešiť nebude.Individuálny prepočet dôchodku sa bude podľa Švejnu týkať 88 tisíc penzistov, pričom priemerné zvýšenie ich dôchodku by malo predstavovať asi 45 eur mesačne. Švejna však upozornil na to, že niekomu sa môže penzia zvýšiť o pár eur a niekomu o desiatky eur. Dôchodok sa pritom nebude individuálne prerátavať približne 13 tisíc starodôchodcom, ktorí ho mali priznaný pred októbrom 1988. Týmto penzistom chce ministerstvo práce pridať plošne 25,50 eura. Dôvodom je to, že v ich prípade Sociálnej poisťovni chýbajú záznamy o zárobkoch ľudí spred októbra 1988.Na zvýšenie penzie starodôchodcov by malo v roku 2018 smerovať približne 50 mil. eur. Návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý upraví zvýšenie starodôchodkov, by mala vláda podľa Švejnu schvaľovať v apríli tohto roka a parlament by mal túto novelu schváliť do leta tohto roka.
  Viac o problematike najdete v článku nad týmto komentárom a tiež:
  https://www.bezpzlozky.eu/2016/11/analyza-starovysluhovi-dochodcovia/odpoved-mo-sr-seluz-p/
  https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/#comment-9009

 16. Marián Ištoňa

  Zdravím Vás všetkých a prajem do Nového roka hlavne veľa zdravíčka a ešte dobrých nápadov pre nás SD.
  Ja mám obdobný prípad ako nižšie uviedol Pavol Bada 12. januára 2017 v 11:45, ano nemali sme rovnaké podmienky pre štart do dôchodku ako boli neskôr od 1.1.1998, i ja som odišiel „do civilu“ k 1.1. 1996 s výsluhovým príspevkom 5250 Sk. To bol tiež šok pre mňa a pre moju rodinu. A to som mal odslúžených 23 rokov taktiež v I. kategórii. Slúžil som u letectva.
  Dúfam, že sa nás pri novelizácii zákona 461 zastane jednak p. minister obrany Gajdoš pripomienkovaním vo vláde ako aj potom predseda BBV NR SR p. Tono Hrnko, ktorý dostal odo mňa hlas a keď som mu písal tak vtedy povedal, že ak ho zvolia za poslanca tak bude sa starať aj o nás vyslúžilcov. Teraz má možnosť sa ukázať. Pripomeniem mu, že nastal teraz ten správny čas aby nás začlenili do prepočítavanie starodôchodkov tak ako urobia v civile.

 17. Celá problematika okolo starodôchodcov najskôr bude dosť zložitá. Zaujal ma v odpovedi GR SEĽUZ posledný odstavec, kde píše v zmysle, že starobné dôchodky na základe kategórií funkcií priznané pred zákonom č. 114/1998Z.z. nemohli byť krátené Soc. poisťovňou, pretože ich vždy vyplácal VÚSZ. Ja si myslím, že je tomu ťažko rozumieť, ale najskôr sa v odpovedi opomenulo, že sú aj staro výsluhoví dôchodcovia, ktorým SD (aj krátený) vypláca tiež Sociálna poisťovňa, napr. podľa zákona 100/1988 Zb.
  Podľa mňa tam sa patrí vysvetliť aj §§-fy 21 a 174 zo zákona 100/1988 Z.z., lebo spomenúť vo svojej odpovedi iba zákon č.114/1998, inak mi to celé pripadá veľmi ale veľmi zjednodušené.
  Rád by som si na tento môj príspevok prečítal hodnovernú odpoveď aj od GR SEĽUZ.
  Miroslav Palfi.

 18. V náväznosti na komentár Pavol Bada: 30. novembra 2016 v 6:35 uvádzam, že som od Ministerstva obrany SR – generálneho riaditeľa sekcie ľudských zdrojov obdržal odpoveď, ktorú s cieľom odstrániť nejasnosti a nespokojnosť medzi nami v otázkach tzv. „starodôchodcov“ v plnom znení zasielam všetkým členom Vojenský veterán Bratislava. (Nečlenovia, záujemci, je treba si vyžiadať na: bada@bezpzlozky.eu )

  Podotýkam, že som porovnal všetky „ROZHODNUTIA“ ktoré som obdržal od VUSZ v dobe 30.4.1997 (môj odchod do SD, ktorý neskôr premenovali na VD) až do júna 2016 vrátane a musím konštatovať, že je to tak ako je uvedené v odpovedi GR SĽZ MOSR, tak to prebiehalo.
  Pre informáciu tiež uvádzam, že v apríli 1997 som odchádzal po splnení dôchodkového veku (55r) po 40 rokoch (z toho 37 v armáde všetko v I. kat. funkcií) s vyrátaným dôchodkom 5.650,- Sk, v tej dobe som poberal vzhľadom k mojej funkcii plat cca 32.000,-Sk a z toho boli vypočítavané odvody na poistné na SD do Soc. poisťovne. Ten „pád“ v životnej úrovni bol pre človeka nepredstaviteľný.
  Toho času je pre mňa tento problém „starodôchodcov“ už nepodstatný, bez ohľadu nato že som roky bol poberateľom nízkeho dôchodku a tento rástol pomáli, prežil som až do dnes, až sme sa dostali k „dobrému“ štatistickému priemeru (400 + 1200= 1600:2= 800 Eur na osobo/dôchodok), tak ako je to správne uvádzané v odpovedi GR SĽZ MOSR. Isteže by som bol v inej situácii ak by som mal pôvodný dôchodok vypočítaný aspoň 40% z platu. Nehovorím o 50-60%!

  Verme, že v marci 2017 vo vláde SR v rámci pripomienkovania Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, pred predložením do parlamentu, pripomenie pán Minister obrany, že existujeme aj my VD, ktorí prispievali do SP pred účinnosťou zákona 328/2002 Z.z. a boli sme pri odchode do SD odbavení smiešnou čiastkou

 19. Pre Ivko , zdravím
  Starobný dochodok a všetky druhy ostatných dôchodkov SP zvyšuje vždy od 1.1. daného roku a to BEZ ZIADOSTI. /Každoročné zvyšovanie vyplýva zo zákona./
  Ďalšie zvyšovanie, vlastne prepočet dôchodku robí AUTOMATICKY tým dôchodcom, ktorým pracovný pomer, po prípade dohoda trvala k 31.12./ SP to začína vyplácať v mesiaci apríl daného roku zo spätnou platnosťou.

  Tí poberatelia, ktorým prac. pomer netrval k 31.12. musia si podať ZIADOST o prepočet SD za obdobie trvania pracovného pomeru. To bol asi Váš prípad. /Stažnosť považovali za žiadosť--he..he..he..!!!!/

  S podravom J.Horváth

 20. Prajem dobrý deň, možno iba pre informáciu pre tých , ktorých sa týka zvýšenie už priznaného starobného dôchodku nakoľko naďalej pracujú. Minulý rok aj napriek informačnej kampani Sociálnej poisťovne o automatickom zvyšovaní Starobného dôchodku tým, ktorí pracovali pri už priznanom starobnom dôchodku, sa v mojom prípade nič neudialo. Preto som sa musel sťažovať v SP a až potom mi starobný dôchodok zvýšili. Dnes som poslal do SP dotaz ako to bude tento rok.
  ivko

 21. Dnes som dostal odpoveď od generálneho riaditeľa Sekcii ľudských zdrojov ministerstva obrany na moju Žiadosť o riešenie ukrivdení starovýsluhových dôchodcov ktoré som zaslal ministrovi obrany. V odpovedi sa píše citujem: ” … z doterajších opatrení uskutočnených v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia vojakov vyplýva, že nie potrebné vykonávať žiadne prepočty výsluhových dôchodkov, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou zákone č. 328/2002 Z. z. … Ministerstvo obrany SR preto nepovažuje za možné iniciovať akékoľvek prepočty uvedených výsluhových dôchodkov”.
  Odpoveď SEĽuZ MOSR a odpoveď Štátneho tajomníka MPSVaR SR p. Švejnu je tu:
  https://www.bezpzlozky.eu/2016/11/analyza-starovysluhovi-dochodcovia/odpoved-mo-sr-seluz-p/

 22. Včera som dostal spoločnú odpoveď Číslo 21604/2016-M_ODSP od štátneho tajomníka ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny pána Ivana Švejnu na moje tri Žiadosti o riešenie ukrivdení starovýsluhových dôchodcov ktoré som zaslal ministrovi práce sociálnych vedí a rodiny, štátnemu tajomníkovi p. Švejnovi a predsedovi vlády SR ktorá mu bola postúpená k priamemu vybaveniu.

  Citujem z odpovedi: “V súčasnom období pripravuje ministerstvo do legislatívneho procesu návrh právnej úpravy, ktorá stanoví podmienky a spôsob nového určenia sumy starobného dôchodku, ak jeho suma bola určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a súčasne suma tohto dôchodku by bola, vychádzajúc z dĺžky obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutých zárobkov /vymeriavacích základov, vyššia, ak by bola určená podľa predpisov účinných od tohto dňa. Podľa navrhovanej právnej úpravy sa budú určovať aj sumy starobných dôchodkov, ktoré vyplácajú útvary sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

  Vážený pán Kolen, právna úprava nároku na výsluhové dôchodky je obsiahnutá v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená úpravna nepatrí o veci pôsobnosti ministerstva ale do vecnej pôsobnosti príslušných ústredných orgánov štátnej správy. Preto Vám môžem len doporučiť, aby ste sa so svojimi podmetmi a návrhmi týkajúcimi sa výsluhových dôchodcov obrátili na tieto orgány”.

 23. RE: Miroslav Pršala 22.12.2016 17:21 hod.
  Pán kolega, prosím neťahajte sem otázky ktoré patria inej organizácii (zväzu vojakov), tieto otázky prosím predkladajte v komentároch na webe zväzu.
  Tu, na našich stránkach, si môžme akurát tak spoločne popriať, aby sa ZV SR do konca roku 2017 predstavil ako vyprofilovaná organizácia s jasným postojom k požiadavkám VD a SD.

 24. Miroslav Pršala

  Všetky tieto odpovedi znejú dobre, ale v podstate sú len politickým tlachaním, ktorým reagujú funkcionári na požiadavky svojich voličov. Nuž ale buďme optimistami a verme, že dôjde k nejakému posunu. Veľmi by ma zaujímalo, aký postoj má k tejto otázke vedenie zväzu. Mnohí ste vrcholovými funkcionármi a tak by ste nás mohli informovať. Taktiež by nebolo od veci podať aj ďalšie informácie (nekreslené) o činnosti zväzu a plánoch jeho vedenia.

 25. Dnes som dostal odpoveď z Vojenskej kancelárii prezidenta SR na moju Žiadosť riešenie ukrivdení starovýsluhových dôchodcov. V odpovedi sa píše, že prezidentovi SR som predložil rôznorodé návrhy týkajúce sa výsluhových dôchodcov ako boli predložené 29.10.2013, 11.12.2013, 12.11.2014, 18.1.2016 a z 28.11.2016. Pán prezident SR ako hlavný veliteľ ozbrojených síl SR môj podnet využije pri rokovaniach s predstaviteľmi rezortu obrany.

 26. Ako som písal Kancelária predsedu vlády SR moju Žiadosť o riešenie ukrivdení starovýsluhových dôchodcov zaslala ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny na priame vybavenie a na vedomie ju zaslala aj ministrovi vnútra a ministrovi pobrany.

 27. Dnes som odstal odpoveď z Kancelárii predsedu vlády SR na moju Žiadosť o riešenie diskriminácii starovýsluhových dôchodcov. V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy moju žiadosť k riešeniu postúpil ústrednému orgánu pre danú oblasť na priame vybavenie. Konkrétne ministrovi vnútra SR a ministrovi obrany SR.

  Dnes som dostal odpoveď aj od predsedkyni Výboru NR SR pre sociálne veci s tým, že moju Žiadosť o riešenie diskriminácii starovýsluhových dôchodcov zaslala podpredsedovi vlády SR a ministrovi vnútra SR k zaujatiu stanoviska vzhľadom na to, že problematika sociálneho zabezapečenia policajtov a vojakov patrí do jeho pôsobnosti.

 28. V období “demokracie“ bola dôsledne vyrabovaná infraštruktúra rezortu MO SR. Spravidla, čo nový minister to nový team (suita), ktorý mal predovšetkým na starosti nie zabezpečovanie bojaschopnosti jednotiek ASR, alebo starostlivosť o ľudské zdroje, ale ako tento rezort vyčistiť ekonomický. Napríklad Vojenský liečebný a rehabilitačný ústav Nová Polianka bol ešte za ministra M. Glbáča určený na rehabilitáciu našich vojakov prechádzajúcich zo zahraničných misií. Naraz došlo k tradičnému obratu a totálnej privatizácii Ústavu. Takýchto príkladov je možné uviesť bez počet. Údajne na rade po Novej Polianke je skoro 150 ročné liečebné a kúpeľné zariadenie v Piešťanoch, ktoré na privatizáciu pripravuje riaditeľka (vzdelaním geodet). V súčasnosti sme svedkami, že po odovzdaní viac ako 80 ročnej Vojenskej Nemocnice v Bratislave rezortu MV SR bude privatizovaná. Na mieste je otázka akú majú predstavitelia rezortov MO, MV víziu starostlivosti o ľudské zdroje. Nebolo by na mieste vytvoriť z bývalej Vojenskej nemocnice v Bratislave zariadenie pre zranených, nemocných a prestarlých veteránov bezpečnostných zborov. Alebo za dvadsať rokov spomínané rezorty boli hluché voči prosbám starých veteránov výsluhových dôchodcov, ktorých výsluhové dôchodky (vtedy tzv. príspevky) boli napríklad v roku 1997 po štyridsiatich a viac rokov služby v sume okolo 6. tisíc Sk teda 200 Eur. Pritom sa títo veteráni podielali o, i. na prerozdelení bývalej federálnej ČSA a budovaní novej ASR a rezortov MO i MV SR. Asi, by sa mali obrátiť o pomoc k politickým stranám Most-Híd alebo ĽS naše Slovensko.

 29. Miroslav Pršala 10.12.2016 v 12:10. Správna pripomienka. Ja som rovnaký list ako všetkým menovaným štátnym funkcionárom zaslal aj ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny. Ďakujem adresu a mail doplním.

 30. Miroslav Pršala

  Tento list je potrebný zaslať aj min. práce a soc. vecí, aby boli vopred informovaní o týchto skutočnostiach a ako pripomienku mohli zapracovať do znení zákona nimi vydávaného (stačí jedna veta -- táto úprava sa vzťahuje aj na dôchodky vyplácané …).

 31. Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. bola zverejnená Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v rámci pripomienkového konania dňa 18. novembra 2016 na http://www.slov-lex.sk.

  Vzhľadom na aktivity Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti riešenia kompenzácie rozdielov v úrovni starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných po tomto dni, Rada občianského združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA pripravuje dopis ministrovi obrany SR v ktorom podá stanovisko nášho občianskeho združenia k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov k novému výpočtu sumy starobného dôchodku staro dôchodcov, ktorý bol priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.
  Zastávame stanovisko, že riešenie kompenzácie rozdielov v úrovni starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných po tomto dni, ktoré bude navrhovať MPSVaR, by sa malo v plnom rozsahu vzťahovať aj na poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia vrátane niektorých dávok priznaných po 1. januári 2014, (krátených starobných dôchodkov Sociálnou poisťovňou na základe pracovných kategórií a kategórii funkcií) teda za účinnosti zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a to najmä: Krátený starobný dôchodok podľa zákona č. 100/1988 Zb, tiež citlivé vdovské, vdovecké, a sirotské dôchodky po zosnulých výsluhových dôchodcoch, ktorých dávky boli „vypočítané“ – “krátené” Sociálnou poisťovňou podľa zákona č. 100/1988 Zb.
  Ak od nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 461/202 Z. z o sociálnom poistení nedôjde k prijatiu rovnakej alebo obdobnej novely aj v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, potom dôjde k porušeniu ustanovení :
  -zákona č. 460/1992 Zb. ústava SR čl. 2, čl.12 ods. 1 písm. a) ods. 2;
  -ústavného zákona č.23/1991 Zb. listina základných práv a slobôd čl.13 ods. 3, §1 ods.1,2, §3 ods.1, čl.1;
  -zákona č.365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon) §3 ods. 1, §6 ods. 2písm.a).
  Potom, týmto dôjde k nerovnakému zaobchádzaniu medzi starovýsluhovými dôchodcami a medzi starodôchodcami, čím preukázateľne dôjde k diskriminácii. Potom budeme požadovať, aby v prípade nutnosti a vzhľadom na seba nadväzujúce súvisiace zákony: zákon č. 461/2003 Z.z., zákon č. 100/1988 Zb a zákon č. 328/2002 Z.z – bol zákon 328/2002 Z.z. otvorený a v prípade potreby aj novelizovaný.

  Predseda o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA
  .

 32. Už iba k tomu listu APVV, ako som ho pochopil: “Z textu listu ma okrem iného zaujala tiež pasáž v predposlednom odstavci so snahou riešiť legislatívnou cestou tiež krátenie starobných dôchodkov od r. 2014 podľa zákona č. 100/1988 Zb”.
  Pochopil som “r. 2014” to nezákonné krátenie starobných dôchodkov podľa §§-ov 21 a 174 zákona č. 100/1988 Zb. v zmysle.Starobné dôchodky je možné spätne nárokovať iba 3 roky.Až som si prečítal príspevok pána Františka z 28. novembra 2016 v 12:43 -- tak na tomto príklade mi vyšlo, že je to pri starovýsluhových dôchodcoch do 30. júna 2002 skryté pod paragrafom §-om 21…/2 000 kolegov žiaľ nemá priznané zatiaľ SD podľa pracovných kategórii a kategórií funkcií kvôli dátumu 31. december 1999 -- ods.2 §-fu 174/.
  V súvislosti s vyššie uvedeným rokom 2014 (list APVV) a v súvislosti s paragrafom 21 (čo sa týka starovýsluhových dôchodcov) je v spoločnej problematike a v spojitosti so zákonom č. 100/1988 Zb. ďalších mnoho tisíc kolegov § 174, čo sú už priznané starobné dôchodky na základe kategórií funkcií, ale podľa doterajších kritérií nie sú títo kolegovia-kolegyne starovýsluhovými dôchodcami, ale sú s nimi v jednej spojitosti, v jednej spojitosti so zákonom č. 100/1988 Zb., a ďalší budú dobiehať vo svojich nárokoch do r.2029 … tu, až by sa realizoval kladne-pozitívne list APVV, najskôr by sa podľa doterajších stanovených kritérií zmiešali (podľa mňa by to takto malo byť správne) starovýsluhoví dôchodcovia s novovýsluhovými dôchodcami.Čím by tieto kritéria, ale iba pri starobných dôchodkoch-paragrafoch 21 a 174 na základe pracovných kategórii padli. Toľko, ako som si vysvetlil list -- je to iba môj názor.S ďalším postupným riešením problémov VD a VD/SD mám ten istý názor.A veľmi pekne ďakujem Dr. Milan Kolen za reakciu.

 33. Pri čítaní môjho posledného komentára som si uvedomil, že som neuviedol ustanovenia zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní ktoré do tohto odseku dopĺňam.

  Uvedomte si, že od nadobudnutia účinnosti prijatia takejto novely v zákone č. 461 civilisti, ak nedôjde prijatiu rovnakej, obdobných novely aj v zákone č. 328 ozbrojenci, potom dôjde k porušeniu ustanovení čl. 2, čl. 12 ods. 1 písm. a), ods. 2, čl. 13 ods. 3 zákona č. 460/1992 Zb. ústava SR, § 1 ods. 1, 2, § 3 ods 1, čl. 1 ústavného zákona č. 23 Z. z. listina základných ľudských práv a slobôd, § 3 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon).

 34. Pre Miro Palfi 29.11.2016 v 7:43. Miro vynikajúci postreh. Za tieto snahy ako aj za ďalšie doposiaľ vykonané aktivity APVV v prospech VD je im potrebné verejne poďakovať.

  Miro, nemôžeme do jedného vreca spolu dávať hrušky a jablká. V súčasnosti riešime diskrimináciu starovýsluhových dôchodcov, nemôžeme súčasne s ňou naraz, riešiť aj všetky ďalšie diskriminácie VD z dôvodu, že by zanikli rovnaké dôvody riešenia odstránenia ukrivdení starovýsluhpových dôchodcov ako majú starodôchodcovia civilisti. Nemá to opodstatnenie, bolo by to kontraproduktívne a minulo by sa by sa to minulo účinku. Odstránenie ďalších diskriminácií VD je potrebné každú z nich riešiť samostatne.

  Uvedomte si, že od nadobudnutia účinnosti prijatia takejto novely v zákone č. 461 civilisti, ak nedôjde prijatiu rovnakej, obdobných novely aj v zákone č. 328 ozbrojenci, potom dôjde k porušeniu ustanovení čl. 2, čl. 12 ods. 1 písm. a), ods. 2, čl. 13 ods. 3 zákona č. 460/1992 Zb. ústava SR, § 1 ods. 1, 2, § 3 ods 1, čl. 1 ústavného zákona č. 23 Z. z. listina základných ľudských práv a slobôd. Týmto preukázateľne dôjde k nerovnakému zaobchádzaniu medzi starovýsluhovými dôchodcami podľa zákona č. 328 ozbrojenci a medzi starodôchodcami podľa zákone č. 461 civilisti ,čo od nadobudnutie účinnosti novelizácie v zákone č. 461bude diskriminácia starovýsluhových dôchodcov. Tak ako som už včera písal túto skutočnosť, to je porušenie mnou uvedených zákonov je potrebné, nevyhnutné, aby všetci pisatelia žiadostí o zaradenie rovnakej, obdobnej novelizácie aj do zákona č. 328 napísali.

  Žiaľ, ani predkladateľ tejto novely si neuvedomuje, že na jednej strane odstráni ukrivdenia starodôchodcov podľa zákone č. 461, ale neodstráni ukrivdenia starovýsluhových dôchodcov podľa zákona č. 328. Táto novelou bude diskriminovať starovýsluhových dôchodcov oproti starodôchodcom.

  Predkladateľ novely zákona si neuvedomuje, že ak nedôjde k rovnakej, obdobnej novele aj v zákone č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, náš právny systém počas medzirezortného pripomienkovania predloženého zákona, počas jeho prejednávania v NR SR v 1. a 2. čítaní, ako aj po jeho schválení do doby 30 dní od jeho prijatia umožňuje podľa zákonmi stanovenými opatreniami k zabráneniu ich prijatia, neprijatia ako aj po ich prijatí vykonať konkrétne právne kroky. Na tieto možnosti som svojou písomnou žiadosťou upozornil Zväzovú radu ZV SR, prezidenta, členov prezídia ZV SR, predsedov klubov ktorá sa bude konať 30.11.2016. Uvidíme na čom sa dohodnú. V prípade ak nepríjmu žiadne opatrenia, túto moju žiadosť sprístupním na tomto webe.

 35. Milan Kolen PP napísal: 29. novembra 2016 o 1:17 … “ANALÝZU a návrhy na riešenie v zákone č. 328/2002. Z. z. som zaslal prezidentovi, členom prezídia ZV SR, niektorým predsedom klubov ZV SR, APVV, Klubu generálov SR, ČSOD, VVB Bratislava, aby sa okamžite dohodli na vykonaní spoločných koordinovaných opatrení” … atď.,Iba k tej koordinácii: APVV na svojej web stránke zverejnila list, ktorý ku staro-výsluhovým dôchodcom odoslala na MV SR (viac na web stránke APVV).Z textu listu ma okrem iného zaujala tiež pasáž v predposlednom odstavci so snahou riešiť legislatívnou cestou tiež krátenie starobných dôchodkov od r. 2014 podľa zákona č. 100/1988 Zb. … až som list po prečítaní správne pochopil … možno v rámci koordinácii občianskych združení silových zložiek by nebolo zlé vsunúť tiež krátenie SD po vzore a spolupráci s APVV.Až som si nevšimol v Analýze k starovýsluhovým dôchodcom tiež krátenie starobných dôchodkov Sociálnou poisťovňou.

 36. Opravujem emailovú adresu pre Úrad vlády SR z dôvodu, ž som chybne napísal mäkčene podatelna@vlada.gov.sk

 37. Z dôvodu, že v niktorých emailových adresách vznikli chyby, všetky adresy zverejňujem bez chýb ešte raz.

  Mailové adresy na ktoré odporúčam ZV SR, APVV a ostatným združeniam, ale hlavne jednotlivcom zasielať žiadosti na odstránenie diskriminácie, ukrivdení starovýsluhových dôchodcov:
  -- Predseda Vlády SR Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 811 78 Bratislava mail premier@vlada.gov.sk, podateľňa@vlada.gov.sk, atď.

  — Prezident SR, Štátnikova 2, 810 00 Bratislava, mail informacie@prezident.sk

  — Minister vnútra SR, Pribinova 2, 812 78 Bratislava, mail minister@minv.sk, info@minv.sk

  — Minister obrany SR, Kututzovova 8, 832 47 Bratislava, mail minister@mod.gpov.sk, jana.duricova@mod.gov.sk

  — Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska, 4, 6, 8, 816 43. mail minister@employmet.gov.sk, terezia.hoffmannova@employmjet.gov.sk

  — Výbor NR SR pre obranu a bezpečnoisť email vob@nrsr.sk a požiadať o preposlanie všetkým členom výboru

  — Výbor NR SR pre sociálne veci, email mail vsv@nrsr.sk a požiadať o preposlanie všetkým členom výboru

 38. Vážený p. Dr. Kolen, v celom rozsahu sa pripájam k Vašej zverejnenej analýze, ktorú chcem sám i podporiť vyjadrením vo svojom liste, ktorý budem adresovať na všetky inštitúcie, ktoré ste pomenoval. Chcem Vás však poprosiť ak je to možné konkrétne uviesť adresy týchto inštitúcii / zrejme by nestačilo uviesť iba ministerstvo /, ale je potrebné konkretizovať pracovisko, ktoré by sa malo týmito diskriminačnými otázkami zaoberať a v tomto nemám skúsenosť, okrem Soc. poisťovne, kde som písal list vo veci nezákonného krátenia SD. Ak je to možné rád to privítam a vopred Vám aj ďakujem

 39. Vážení stavýsluhoví dôchodcovia ale aj VD ktorí odišli do VD do roku vrátane 2008. Ako viete v mesiaci január 2018 minister práce predloží návrh zákona ktorým sa v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení bude riešiť problematika prepočtu starodôchodcov s ktorou ste sa mohli zoznámiť v mojej ANALÝZE ktorá sa bude dotýkať jedine starodôchodcov.

  ŽIAĽ TAKÝTO NÁVRH NA ODSTRÁNENIE diskriminácie STAROVÝSLUHOVÝCH DOCHODCOV aj v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov avojakov OKREM MŇA ZATIAĽ EŠTE NIKTO NEPREDLOŽIL!!!

  ŽIAĽ s takouto novelizáciou týkajúcou sa starovýsluhových dôchodcov v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov sa zatiaľ neuvažuje, nepočíta! Na túto diskriminačnú skutočnosť som už upozornil príslušné štátne inštitúcie, ako aj niektoré profesijné občianske združenia ozbrojených bezpečnostných zborov. Obdobne by mali začať konať ZV SR, APVV, a všetky ostatné o. z. ako aj jednotlivci. Ak okamžite nezačneme dôrazne konať, potom aj naďalej budú starovýsluhoví dôchodcovia diskriminovaní oproti starodôchodcom civilistom!!!

  ANALÝZU a návrhy na riešenie v zákone č. 328/2002. Z. z. som zaslal prezidentovi, členom prezídia ZV SR, niektorým poredsedom klubov ZV SR, APVV, Klubu generálov SR, ČSOD, VVB Bratislava, aby sa okamžite dohodli na vykonaní spoločných koordinovaných opatrení z dôvodu, aby aj diskriminácie starovýsluhových dôchodcov vojakov, policajtov, colníkov, SIS, NBÚ a železničných policajtov a boli riešené rovnakým alebo z dôvodu ich špecifického postavenia obdobným spôsobom. Návrhy na riešenie som zverejnil v Analýze. Dňa 30.11.2016 sa v Ružomberku uskutoční Zväzová rada ZV SR. Očakávam že tento diskriminačný problém sa dostane na program riešenia ako ROZHODUJÚCI.

  Otázky rozdielnych výšok VD od účinnosti zákona č. 328 do konca roku 2008 bude možné začať riešiť až po vyriešení problému starovýsluhových dôchodcov.

 40. Pripravuje sa zmena platoviek pre verejnú a štátnu službu , potom uvidíme ako sa na to budú pozerať tí ,ktorí nepočkali a odišli v čase 2008 až po novinky v platovkách.

 41. Až by sa podarila odstrániť skrivodlivosť na všetkých staro-výsluhových dôchodcoch tak, ako uvádza Dr. Milan Kolen vo svojej Analýze pre všetkých, ktorí odišli zo služobného pomeru do 30. júna 2002, kedy bol prijatý-účinný zákon 328/2002 Z.z. (dúfajme, že sa to podarí) …
  ostanú podľa mňa naďalej diskriminovaní, ale už aj s eventuálnou odstránenou diskrimináciou staro-výsluhových dôchodcov (do 30.6.2002) naďalej títo staro-výsluhoví dôchodcovia s možnou odstránenou diskrimináciou SPOLOČNE s novo-dôchodcami ktorí odišli zo služobného pomeru už podľa zákona 328/2002 Z.z do roku 2008 (nové platovky).Od roku 2008 je už spoločná ďalšia následná diskriminácia OPROTI ešte novším-novo-výsluhovým dôchodcom, odišlým do civilu neskôr.Neobstojí podľa mňa tvrdenie niektorých “kuvikov” -- “poutekali zo služby do civilu a teraz sa držia za hlavy”.Každý z nás ešte žijúcich 38 000 VD, VD-SD, odišiel zo služobného pomeru do civilu podľa v tej dobe, pre každého(individuálne) platných zákonov a každý mal na odchod svoj individuálny dôvod, či individuálny životný príbeh v tejto turbulentnej spoločenskej dobe.Preto vnímajme situáciu z nášho spoločného pohľadu, aby sa nožnice VD (finančne) prestali tak markantne medzi VD roztvárať.Od r. 2012 je to už všetko ďalšia-ne/valorizačná kapitola. …

Pridaj komentár
*