Vyberte stranu

 

Podľa informácii sa začnú predbežné rokovania k riešeniu valorizácie dôchodkov
od roku 2018 už v januári 2017.

.

…..Podľa odborníkov je zvyšovanie dôchodkov  v rozpore s cieľom dlhodobej udržateľnosti prvého piliera. Dôchodková reforma od roku 2012 mala  deficitný prvý dôchodkový pilier stabilizovať, ale aj napriek prijatým opatreniam je hospodárenie v dôchodkovom poistení stále deficitné.

Štát plánoval, že sa od roku 2018 bude pravidelná valorizácia dôchodkov zvyšovať už len podľa toho, ako porastú ceny, ako porastie tzv. dôchodcovská inflácia. Zdá sa že nakoniec od toho ustúpi a zmení valorizáciu na spravodlivejší systém.

Ako hovorí štátny tajomník MPSVaR Ivan Šejna „… krajine sa darí, máme trojpercentný rast ekonomiky, musíme sa s dôchodcami podeliť, veď aj my raz budeme dôchodcami…“.  Súhlas, o tom diskutujeme aj na týchto stránkach už niekoľko rokov a politici nie a nie dostáť rozum. A strácajú podporu voličov.

„Hra na infláciu, nato či je, alebo nie je, narobila len škody a odpor dôchodcov“ (cit. Ján Lipiansky).  Áno, pozrite si zníženie DPH na 10% u niektorých potravín – komu to pomohlo okrem obchodných reťazcov?, a štát (MF?) mal argument že ceny nerástli a nemusí zvyšovať valorizáciu.

Štát sa znovu môže vrátiť k švajčiarskemu modelu, keď rast dôchodkov nezávisí len od rastu cien, ale aj od rastu miezd. Veď tento systém fungoval aj na Slovensku dlhé roky. Napríklad v roku 2013 sa pri výpočte valorizácie zohľadňovaná inflácia a mzdy pol na pol. Pomer medzi nimi sa postupne menil a v roku 2016 už inflácia zavážila 80 percentami a platy 20 percentami. Neboli sme spokojní, keďže ceny nerástli (aj z dôvodu ako uvádzam vyššie) a preto sa dôchodky zvýšili len o 1,9 eura (po prepočte koeficientami VD ani toľko). Vhodné by ešte bolo, aby sa v zákone určilo minimálne percento o ktoré by sa dôchodky každý rok zvyšovali.

Najspravodlivejšie by bolo od roku 2018 (vrátane) dôchodky aby sa zvyšovali len podľa toho, ako rastie priemerná mzda, stali by sa tak aj dôchodcovia zainteresovanými na úspechoch alebo neúspechoch vládnutia. Niet dôvodu aby dôchodcovia boli naďalej trestaní akousi odhadnutou „pevnou sumou“, závislou na vôli tej ktorej vlády, preto vychádzajúc z uvedeného je možné predpokladať, že rozhodujúcou otázkou  bude či dôchodky budú valorizované pevnou sumou  alebo percentuálne.

 

V rezortnom ponímaní (MO SR a MV SR), by bolo vhodné zvážiť, riešiť a podporiť tieto návrhy:

  • Pre VD by bolo finančne najvýhodnejšie riešenie valorizácie určovaním v percentách z aktuálnej dôchodkovej dávky (tak ako napr. pred rokom 2012), aj keď by toto viedlo k zvýšenému nárastu výdavkov na osobitné účty.
  • V prípade riešenia valorizácie pevnou sumou by bolo, aj vzhľadom na autonómnosť osobitného systému sociálneho zabezpečenia, jedným z možných riešení napr. výpočet pevnej sumy z priemernej sumy výsluhových dôchodkov za určené obdobie.
  • Dôležitou je aj podpora zachovania časti súčasnej právnej úpravy, ktorá bola prijatá pre rok 2017 t.j. stanovenie minimálneho valorizačného percenta dôchodkových dávok.
  • Osobitné riešenie tzv., „staro dôchodcov“ s tým, aby sa to primerane dotýkalo aj „staro dôchodcov“ z osobitného systému teda VD, ktorým bola priznaná dôchodková dávka podľa predchádzajúcich predpisov upravujúcich oblasť sociálneho zabezpečenia t. j. pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z..

 

Dôchodkový systém  je stále viac solidárny na úkor zásluhovosti. Mali by sme nájsť také optimum, ktoré neznechutí tých, ktorí právom očakávajú z prvého piliera viac, pretože doň aj viac prispievali. No zároveň by sme mali byť primerane solidárni k ostatným. Nikto by nemal nadobudnúť pocit, že ho štát nejakým spôsobom oklamal.

 

V uvedených návrhoch o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA nie je rozpor s návrhmi o.z. ASOCIÁCIA POLICAJTOV VO VÝSLUŽBE, naopak väčšiu časť ich návrhov zdieľa.

 

Ing. Pavol Bada, predseda o.z. VVB

Výsluhové dôchodky sa zvýšia od 1. 7. 2017 v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok 2017 a podľa postupu, ktorý je ustanovený v § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zvýšenie výsluhových dôchodkov v roku 2017 bude realizované v závislosti od doby trvania služobného pomeru. Výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30, a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru sa ustanovuje číslom 1 a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2. Pevná suma zvýšenia starobného dôchodku na rok 2017, ktorá je základným činiteľom mechanizmu zvýšenia výsluhových dôchodkov je suma 8,20 €.

Pre orientáciu prikladáme tabuľku s vyčíslením zvýšenia pre jednotlivé kategórie poberateľov výsluhových dôchodkov podľa doby trvania služobného pomeru.

Pplk. Ing. Gustáv Tarcsi,  riaditeľ VÚSZ

 

trvanie služobného pomeru (roky)  

koeficient

suma zvýšenia (EUR)
15 1 0,28
16 3 0,82
17 5 1,37
18 7 1,92
19 9 2,46
20 11 3,01
21 13 3,56
22 15 4,10
23 17 4,65
24 19 5,20
25 21 5,74
26 23 6,29
27 25 6,84
28 27 7,38
29 29 7,93
30 31 8,48
31 33 9,02
32 35 9,57
33 37 10,12
34 39 10,66
35 41 11,21
36 43 11,76
37 45 12,30
38 47 12,85
39 49 13,40
40 51 13,94