Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 

Podľa informácii sa začnú predbežné rokovania k riešeniu valorizácie dôchodkov
od roku 2018 už v januári 2017.

.

…..Podľa odborníkov je zvyšovanie dôchodkov  v rozpore s cieľom dlhodobej udržateľnosti prvého piliera. Dôchodková reforma od roku 2012 mala  deficitný prvý dôchodkový pilier stabilizovať, ale aj napriek prijatým opatreniam je hospodárenie v dôchodkovom poistení stále deficitné.

Štát plánoval, že sa od roku 2018 bude pravidelná valorizácia dôchodkov zvyšovať už len podľa toho, ako porastú ceny, ako porastie tzv. dôchodcovská inflácia. Zdá sa že nakoniec od toho ustúpi a zmení valorizáciu na spravodlivejší systém.

Ako hovorí štátny tajomník MPSVaR Ivan Šejna „… krajine sa darí, máme trojpercentný rast ekonomiky, musíme sa s dôchodcami podeliť, veď aj my raz budeme dôchodcami…“.  Súhlas, o tom diskutujeme aj na týchto stránkach už niekoľko rokov a politici nie a nie dostáť rozum. A strácajú podporu voličov.

„Hra na infláciu, nato či je, alebo nie je, narobila len škody a odpor dôchodcov“ (cit. Ján Lipiansky).  Áno, pozrite si zníženie DPH na 10% u niektorých potravín – komu to pomohlo okrem obchodných reťazcov?, a štát (MF?) mal argument že ceny nerástli a nemusí zvyšovať valorizáciu.

Štát sa znovu môže vrátiť k švajčiarskemu modelu, keď rast dôchodkov nezávisí len od rastu cien, ale aj od rastu miezd. Veď tento systém fungoval aj na Slovensku dlhé roky. Napríklad v roku 2013 sa pri výpočte valorizácie zohľadňovaná inflácia a mzdy pol na pol. Pomer medzi nimi sa postupne menil a v roku 2016 už inflácia zavážila 80 percentami a platy 20 percentami. Neboli sme spokojní, keďže ceny nerástli (aj z dôvodu ako uvádzam vyššie) a preto sa dôchodky zvýšili len o 1,9 eura (po prepočte koeficientami VD ani toľko). Vhodné by ešte bolo, aby sa v zákone určilo minimálne percento o ktoré by sa dôchodky každý rok zvyšovali.

Najspravodlivejšie by bolo od roku 2018 (vrátane) dôchodky aby sa zvyšovali len podľa toho, ako rastie priemerná mzda, stali by sa tak aj dôchodcovia zainteresovanými na úspechoch alebo neúspechoch vládnutia. Niet dôvodu aby dôchodcovia boli naďalej trestaní akousi odhadnutou „pevnou sumou“, závislou na vôli tej ktorej vlády, preto vychádzajúc z uvedeného je možné predpokladať, že rozhodujúcou otázkou  bude či dôchodky budú valorizované pevnou sumou  alebo percentuálne.

 

V rezortnom ponímaní (MO SR a MV SR), by bolo vhodné zvážiť, riešiť a podporiť tieto návrhy:

 • Pre VD by bolo finančne najvýhodnejšie riešenie valorizácie určovaním v percentách z aktuálnej dôchodkovej dávky (tak ako napr. pred rokom 2012), aj keď by toto viedlo k zvýšenému nárastu výdavkov na osobitné účty.
 • V prípade riešenia valorizácie pevnou sumou by bolo, aj vzhľadom na autonómnosť osobitného systému sociálneho zabezpečenia, jedným z možných riešení napr. výpočet pevnej sumy z priemernej sumy výsluhových dôchodkov za určené obdobie.
 • Dôležitou je aj podpora zachovania časti súčasnej právnej úpravy, ktorá bola prijatá pre rok 2017 t.j. stanovenie minimálneho valorizačného percenta dôchodkových dávok.
 • Osobitné riešenie tzv., „staro dôchodcov“ s tým, aby sa to primerane dotýkalo aj „staro dôchodcov“ z osobitného systému teda VD, ktorým bola priznaná dôchodková dávka podľa predchádzajúcich predpisov upravujúcich oblasť sociálneho zabezpečenia t. j. pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z..

 

Dôchodkový systém  je stále viac solidárny na úkor zásluhovosti. Mali by sme nájsť také optimum, ktoré neznechutí tých, ktorí právom očakávajú z prvého piliera viac, pretože doň aj viac prispievali. No zároveň by sme mali byť primerane solidárni k ostatným. Nikto by nemal nadobudnúť pocit, že ho štát nejakým spôsobom oklamal.

 

V uvedených návrhoch o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA nie je rozpor s návrhmi o.z. ASOCIÁCIA POLICAJTOV VO VÝSLUŽBE, naopak väčšiu časť ich návrhov zdieľa.

 

Ing. Pavol Bada, predseda o.z. VVB

Výsluhové dôchodky sa zvýšia od 1. 7. 2017 v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok 2017 a podľa postupu, ktorý je ustanovený v § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zvýšenie výsluhových dôchodkov v roku 2017 bude realizované v závislosti od doby trvania služobného pomeru. Výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30, a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru sa ustanovuje číslom 1 a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2. Pevná suma zvýšenia starobného dôchodku na rok 2017, ktorá je základným činiteľom mechanizmu zvýšenia výsluhových dôchodkov je suma 8,20 €.

Pre orientáciu prikladáme tabuľku s vyčíslením zvýšenia pre jednotlivé kategórie poberateľov výsluhových dôchodkov podľa doby trvania služobného pomeru.

Pplk. Ing. Gustáv Tarcsi,  riaditeľ VÚSZ

 

trvanie služobného pomeru (roky)  

koeficient

suma zvýšenia (EUR)
15 1 0,28
16 3 0,82
17 5 1,37
18 7 1,92
19 9 2,46
20 11 3,01
21 13 3,56
22 15 4,10
23 17 4,65
24 19 5,20
25 21 5,74
26 23 6,29
27 25 6,84
28 27 7,38
29 29 7,93
30 31 8,48
31 33 9,02
32 35 9,57
33 37 10,12
34 39 10,66
35 41 11,21
36 43 11,76
37 45 12,30
38 47 12,85
39 49 13,40
40 51 13,94

 

 

16 Komentárov na Valorizácia dôchodkov od roku 2018:

 • Krátke zhrnutie -- kombinácia príspevkov/komentárov tejto rubriky:
  Príspevok 8. júna 2017 o 9:16 /táto rubrika/
  -- posledných päť viet príspevku: “Vzhľadom na uvedené navrhujeme v nadväznosti na zmenu právnej úpravy v zákone č. 461/2003 Z. z. primerane zmeniť aj príslušné ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z.” ….. /APVV/.
  Z informácie APVV bodu “B” mi nevyplýva jednoznačne, že či pri prípadnej zmene ods. (16) § 68 zákona 328/2002 Z. z. je myslená tiež zmena dátumu valorizácie výsluhových dôchodkov z 1. júla 2018 na 1. január 2018, resp. zmena na 1. január príslušného kalendárneho roku.
  Slovné spojenie PRIMERANE ZMENIŤ /vyššie uvedené v návrhu Asociácie policajtov vo výslužbe (APVV)/ by malo podľa mňa znamenať tiež zmenu dátumu ods. (16) § 68 zákona 328/2002 Z.z.
  Príspevok zo dňa 30. marca 2017 o 11:08 /táto rubrika/
  -- vybral som z článku: “Stretnutie prezidenta ZV SR Tomáša Šveca s ministrom obrany Petrom Gajdošom”.”Vo vecnej a konštruktívnej diskusii prezident pripomenul, že v oblasti sociálneho zabezpečenia vojenských profesionálov neboli niektoré záležitosti dotiahnuté do konca. Ide najmä o vybudovanie domu sociálnej starostlivosti pre prestarnutých, osamelých vojenských dôchodcov a veteránov, ako aj optimalizáciu výsluhových dôchodkov vojenských “starodôchodcov”. Navrhol, aby sa valorizácia všetkých výsluhových dôchodkov vykonávala k 1.1. daného roka, rovnako ako v civilnom sektore” … koniec citátu.
  Zhrnuté -- podčiarknuté .. Návrhy občianskych združení APVV a ZV SR k valorizácií výsluhových dôchodkov r. 2018 .. /pozitívna iniciatíva pre VD, VD/SD, SD, -- o.z. Vojenským Veteránom Bratislava je dlhodobo známa/, sú kompatibilné, zapadajú do seba vrátane zmeny dátumu zákona 328/2002 Z.z. ods. (16) § -- fu 68 z 1. júla 2018 na 1. január 2018, resp. zmena na 1. január príslušného kalendárneho roku.
  Vychádzajúc z uvedeného mi vyšlo, že to všetko nie je hoax (chceme veriť), ale úprimná snaha uvedených občianskych združení silových zložiek o zmenu (vrátane dátumu) pri valorizácii všetkých VD, VD/SD, SD, k lepšiemu do budúcnosti …

 • K predchádzajúcemu príspevku z 8. júna 2017 o 7:24
  Zákon 328/2002 Z.z. účinný od 1. mája 2013
  znenie § 68 ods. (16)
  “(16) Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú”.
  Môj názor: Stáva sa aktuálnym príspevok tejto rubriky k prípadnej realizácii “rodiaceho sa” “hybridného variantu MPSVaR” -- príspevok zo dňa 15. mája 2017 o 8:19 -- “Pre informáciu: Na webe APVV pribudla dňa 14. mája 2017 Informácia prezídia APVV” /bližšie v uvedenom príspevku v linku APVV/ -- “B” …..”Valorizácia dôchodkových dávok v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia je upravená zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že príslušné ustanovenia (§ 68 ods. 1 a 16) odkazujú na všeobecné predpisy o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). Vzhľadom na uvedené navrhujeme v nadväznosti na zmenu právnej úpravy v zákone č. 461/2003 Z. z. primerane zmeniť aj príslušné ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z.”
  Z informácie APVV bodu “B” mi nevyplýva jednoznačne, že či pri prípadnej zmene ods. (16) § 68 zákona 328/2002 Z. z. je myslená tiež zmena dátumu valorizácie výsluhových dôchodkov z 1. júla 2018 na 1. január 2018, resp. zmena na 1. január príslušného kalendárneho roku.:-) 🙂

 • https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/431815-porastu-penzie-zase-kazdemu-rovnako/ -- Pravda 08.06.2017 07:00 /Autor: Soňa Pacherová/
  “Rodí sa nový vzorec, podľa ktorého sa budú zvyšovať dôchodky v budúcom, ale aj v ďalších rokoch. Mal by sa v ňom zohľadniť nielen rast cien, ale aj rast miezd pracujúcich ľudí”.
  Návrh na zmenu valorizačného modelu (hybridný variant)
  Dôchodok by sa zvyšoval percentuálne o:
  1./dôchodcovskú infláciu (rozhodujúci by bol údaj Štatistického úradu k 30. júnu roku predchádzajúceho valorizácii a prípadná deflácia by sa nezohľadňovala, dôchodcovská inflácia zohľadňuje rast cien spotrebného koša seniorov, je to však zväčša číslo blízke bežnej inflácii)
  2./A zároveň o 10 % kladného rozdielu rastu priemernej mzdy a nezápornej inflácie(podi­eľanie sa dôchodcov na raste priemernej mzdy, ak rastie rýchlejšie ako inflácia)
  3./Okrem toho by každý dôchodca mal garantované zvýšenie o minimálnu pevnú sumu (napr. by sa dohodla na úrovni 2 % priemerného dôchodku daného typu)
  Zdroj: Valorizácia dôchodkových dávok od roku 2018, porovnanie alternatív a vplyvov (vypracoval odbor analýz sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia na ministerstve práce).Príprave nového valorizačného modelu predchádzala dôkladná analýza, ktorú vypracovali ľudia z ministerstva. Posúdila tri alternatívy valorizácie – o pevnú sumu, percentuálnu a takzvanú hybridnú, teda kombináciu percentuálnej s „pevnou“ bezpečnostnou poistkou. Ako najlepšiu pritom určila práve tretiu, kombinovanú alternatívu. A tú má podľa zdroja Pravdy najviac preferovať aj minister Richter.
  podrobnosti sú uvedené: v linku -- článku./internetová Pravda/.

 • Tak, ako píšeš Milan ..
  https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/niektori-funkcionari-majetok-nepriznali-aj-exminister-zdravotnictva.html
  .. a my, VD, VD/SD, SD sa “stresujeme” za pár centov -- /bližšie v linku/ -- okrem iného informácia prebehla tiež v masovokomunikačných prostriedkoch -- napr. /rádio/.

 • A ešte jednu vec som si všimol- po ročnom pozorovaní. Už som to tu raz nadškrtol, a bol tu aj ohlas: Napísal som, že ako zamestnanému SD (mne), bol v tomto roku-teraz v apríli zvyšený dôchodok o 10 centov. Samozrejme od SP mi k tomuto úspechu od januára do apríľa chodili kadejaké papiere v dopisoch, kde mi túto skutočnosť oznamovali, pomaly blahopriali, vysvetľovali, atď. Vporiadku, pokiaľ sa nad týmto všetkým nezamyslime hlbšie. Určite som v pozicii SD minulý rok nepracoval len ja sam. A určite SP podobné (možno totožné listy) neposlala len mne .Na spomínaný príspevok reagoval jeden komentátor na tomto webe (nechce sa mi tu teraz ho hĺadať), že tiež pracoval celý rok za minimálnu mzdu a SP mu navyšila SD o 40 centov. No, vporiadku-či 10, či 40, je to furt skoro nič. Ale už len tie oznamy, poštou, cena prace uradníkov, čo ich vyrábali, náklady na papier, obálky, poštové známky, tlačirensku farbu… pre tisíce takýchto zamestnaných SD, to je už asi skoro dačo. Takže si myslím, že netrebalo posielať tých 10-40 centov a ani tie oznamy. Nikto z nás by si to ani nevšimol a tým pádom by ani kadejaké dlhy nenarastali. Asi by to bolo najrozumnejšie rozhodnutie.
  A ešte jedná vec: To netrkne nikoho, tam hore, že jednému penzistovi za rok práce za minimálnu mzdu pridajú 10 centov a druhému, za takých istých podmienok 40 centov? Veď tu je jasne vidieť, že jeden zamestnavateľ asi musel podvádzať, alebo aspoň špekulovať, a druhý bol možno poctivec v odvodoch do SP.

 • Včera mi pri reakcii na Milanov komentár trochu výnimočne “uletel” príspevok, za čo sa každému, koho sa to /forma-nie obsah/ dotklo, ospravedlňujem.Nie je to môj obvyklý-pravidelný štýl písania príspevkov-komentárov.Avšak aj k tým presunom prebytkov -- robením reforiem má Slovenská republika svoje bohaté negatívne skúsenosti.Tak, ako už bolo uvedené v rubrike https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/ -- bod. /9/ -- Napríklad z osobitného účtu MV SR bolo odvedených do štátneho rozpočtu 137,912 miliónov eúr ..
  Pripomína mi to iné reformy, resp. presuny prebytkov finančných prostriedkov. -- napr. ..
  Aj naša Spoločná zdravotná poisťovňa /silových zložiek/ bola svojho času vo finančnom prebytku.Dokiaľ ju nespojili /nezreformovali/ so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.Tak je to všetko s prebytkami.Ich presuny sa ukazujú ako bezodné /čierne/ diery.A teraz: Spoločná zdravotná poisťovňa neexistuje a Všeobecná zdravotná poisťovňa -- tiež robí neustále “reformy” -- lebo .. štátny dlh vo VZP je dlhodobo cez stá miliónov eúr.Zjavne, až sa nedostatok financií na jednej strane “lepí” dostatkom financií z iných zdrojov = tak to takto nefunguje.Len, nikto si neprizná, že na vine je nielen systém, ale tiež najmä ľudský faktor -- konkrétni ľudia.

 • K Milanovi Faltinovi -- dnes 20. mája 2017 o 18:19 -- k tým “či z paľca vycucaným odhadom”: ja som dával do príspevku 17. mája 2017 o 9:42
  Pri priemernom zverejnenom výsluhovom dôchodku u Armády — približne 820 eúr -- informáciu zverejnil v odpovedi GR SĽZ MOSR. -- informácia je tiež v príspevku Milan Kolen PP napísal: 4. februára 2017 o 20:38 /druhý komentár od vrchu/ v rubrike: https://www.bezpzlozky.eu/2016/11/analyza-starovysluhovi-dochodcovia/
  Snáď som ostal v spomínanom príspevku zo 17. mája 2017 dlžný zdroj, aby to nebolo od “JPP”: Pri priemernom zverejnenom výsluhovom dôchodku u Polície — približne 650 eúr: informácia je z rokovania sociálno-zdravotnej komisie Asociácie policajtov vo výslužbe (ďalej len „SZK“) od riaditeľa Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ /MV SR/ -- Presne: c) Poskytol informácie aj o tom, že v súčasnosti poberá dávky z výsluhového zabezpečenia 19.823 osôb, z toho 16.446 VD.Priemerná výška VD k 31.12.2015 bola v sume 647,45 € mesačne. .. už som to neprenášal, ale je to sprístupnená a zverejnená informácia /podľa mňa/ na web stránke APVV -- kto chce, dá sa tam preklikať -- iba Milan, že som si nevymýšľal ..
  .
  Ešte k: Netreba nás oblbovať, na to sme už príliš starí, ale treba dačo robiť s tým, aby sme zbytočne nebrbľali. Ale to asi nikomu doteraz nenapadlo…a malo by! .. súhlasím s Tebou Milan.
  Ako píše Dr. Milan Kolen: “Z dôvodu rýchleho, účinného vykonania týchto opatrení došlo k podstatnému zníženiu sumy potrebnej na valorizáciu v danom roku a vo všetkých ďalších nasledujúcich rokoch čo sa kladne prejavilo, že deficitný osobitný dôchodkový systém je už plusový”. -- z rubriky “ANALYZA-starovýsluhoví dôchodcovia”. .. len, čo z toho bude, až sa prebytky /náhodou/ v budúcnosti presunú opätovne v rámci “vymyslených reforiem” z osobitných účtov MV SR a MO SR do štátneho rozpočtu.To sa potom znova bude najskôr robiť opätovne, po koľký krát reforma výsluhových dôchodkov a nárok na poberanie výsluhového dôchodku už nebude postupne stačiť byť predĺžený z 15 na 25 rokov služobného pomeru, ale bude musieť asi byť predĺžený na 30 r, či 35-40 r. či koľko rokov…služobného pomeru?Do budúcnosti.Takže podľa mňa p. Dr. Milan Kolen píše správne, až uvádza reálny stav vecí.Len, až už raz presunuli prebytok takmer 140 milíonov eúr, ako je v bode /9./ -- kde je záruka, že znova sa niekomu nezachce “reforiem” .. aby bol “dôvod” znova reformovať.
  Preto súhlasím aj s Tebou Milan: “Netreba nás oblbovať, na to sme už príliš starí, ale treba dačo robiť s tým, aby sme zbytočne nebrbľali. Ale to asi nikomu doteraz nenapadlo…a malo by”! Iba dodám: majú dať ľudom /dôchodcom -- všetkým (VD, VD/SD, SD)/ valorizáciu 6 centov, 28 centov, euro a deväťdesiat centov, tri eura a päťdesiat centov? -- nech radšej nedajú nič a hotovo.V tomto prípade je to jedno.Takže máš Milan pravdu, netreba nás oblbovať, na to sme už dosť starí. .. ako sa v relácii TA3 vyjadril predstaviteľ Rozpočtovej rady štátu (pán Šramko), prípadne ďalší (MF SR), reforma výsluhových dôchodkov už prebehla .. vraj. ..

 • Ja to vidím zase tak, v reakcii na predošlé príspevy, že či už Babiši, alebo Nebabiši od susedov- veď Zeman je tiež dôchodca a netají sa tým- alebo štatistiky , či z paľca vycucané odhady, to všetko stojí za milu Jarmilu (štatistika je presný súčet a následný podiel nepresných čísel). Takže asi tak: Netreba nás oblbovať, na to sme už priliš starí, ale treba dačo robiť s tým, aby sme zbytočne nebrbľali. Ale to asi nikomu doteraz nenapadlo…a malo by!

 • Český dôchodcovia si podľa návrhu rozpočtu na rok 2018 z dielne ministra financií Andreja Babiša polepšia. Predkladaný rozpočet na 2018 podľa neho počíta okrem iného so zvýšením dôchodkov o 501 českých korún (18,81 eur), tiež so zvýšením platov a navýšením rozpočtu na obranu a šport.
  Jasne povedané ústami A. Babiša že nato štát má. Otázka je ako sa k návrhu rozpočtu postavia politici, ktorým podnikateľ šliape na päty a oberá ich o dôležitosť pred voľbami v Čechách (september 2017).

 • Možné zmeny v sociálnom poistení v zákone č.461/2003 Z.z.

  MPSVaR pracuje na zavedení nového druhu dávok sociálneho zabezpečenia tzv.preddôchodku. Čiastočne sa inšpiruje modelom v ČR, kde obdobný systém funguje. Na rozdiel od predčasného dôchodku by bolo možné odísť skôr než 2 roky pred nárokom na SD. Pre výpočet by sa použili odvody do III. a II.piliera. Samozrejme by existovala určitá minimálna výška, z ktorej by sa počítala dávka. Ako už spomínal premiér vlády SR uvažuje sa aj o zatraktívnení III. piliera, hľadajú sa spôsoby zvýšenia príspevku zamestnávateľov, daňové úľavy a podobne. Výhodou preddôchodku by mala byť možnosť súčasnej práce, poberateľ by bol zdravotne poistený štátom.
  Celý článok v linku: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/429847-seniorom-na-preddochodku-by-sa-mohli-vyplacat-uspory-z-ii-aj-iii-piliera/

 • Pre náhodných návštevníkov webu (aj z radov civilných občanov) k zverejneným priemerným výškam výsluhových dôchodkov v predchádzajúcom príspevku spadajúcich pod zákony o sociálnom zabezpečení silových zložiek (viac v linku): https://www.bezpzlozky.eu/2016/11/analyza-starovysluhovi-dochodcovia/
  Pri priemernom zverejnenom výsluhovom dôchodku u Polície — približne 650 eúr
  Pri priemernom zverejnenom výsluhovom dôchodku u Armády — približne 820 eúr
  ….. “až sme sa dostali k „dobrému“ štatistickému priemeru (400 + 1200 = 1600:2 = priemer 800 Eur na osobo/dôchodok), tak ako je to správne uvádzané v odpovedi GR SĽZ MOSR. Isteže by som bol v inej situácii ak by som mal pôvodný dôchodok vypočítaný aspoň 40% z platu. Nehovorím o 50-60%!” ….. z príspevku vyššie uvedeného linku z 12. januára 2017 o 11:45 … prípadne u Polície (400 + 900 = 1300:2 = priemer 650 eúr na osobo/dôchodok).
  Toľko na vysvetlenie k vytváraniu štatistických priemerov na osobo/dôchodok, aby nedošlo k zdanlivému omylu, ako je tým VD, VD/SD, SD .. výborne .. a prečo sú vlastne vždy nespokojní.Ako už aj v minulosti zaznelo v rôznych TV reláciách, prípadne bolo mnoho krát v minulosti medializované v ďalších rôznych aj printových — internetových masmédiách mnohými neprajníkmi výsluhových dôchodcov .

 • Pre informáciu: Na webe APVV pribudla dňa 14. mája 2017 Informácia prezídia APVV — http://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=1 .. /viac informácii v linku/ .. “navrhujeme v nadväznosti na zmenu právnej úpravy v zákone č. 461/2003 Z. z. primerane zmeniť aj príslušné ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z.”
  “B” …..”Valorizácia dôchodkových dávok v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia je upravená zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že príslušné ustanovenia (§ 68 ods. 1 a 16) odkazujú na všeobecné predpisy o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). Vzhľadom na uvedené navrhujeme v nadväznosti na zmenu právnej úpravy v zákone č. 461/2003 Z. z. primerane zmeniť aj príslušné ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z.”
  Je to v podstate tá skutočnosť, na ktorú sme dlhodobo aj na tomto webe upozorňovali a to § 68 zákona 328/2002 Z.z. ods. 1, 3 a od r. 2018 nadobúdajúci účinnosť ods. 16 §-fu 68.
  Nedá sa mi ešte nepristaviť pri bode “A” vyššie uvedeného linku: “”Podľa predbežných prepočtov by sa penzie zvýšili približne o 0,8 percenta, čo by pri priemernom starobnom dôchodku znamenalo zvýšenie asi o 3,5 eura” (MPSVaR SR).” .. Je zaujímavý pohľad na ne-valorizáciu od r. 2012.Až v r. 2012 neprebehla valorizácia výsluhových dôchodkov došlo ku škode na cca. 38 tisíc VD pri priemernom zverejnenom výsluhovom dôchodku u Polície pri cca. 650 eúr a neuskutočnenej valorizácii 3.05 % = škoda na VD 19, 825 eúr mesačne, 237,9 eúr ročne, 1427,4 eúr za 6 rokov od r. 2012 do r. 2017 vrátane.
  Pri zverejnenom priemernom VD (vojsko) približne 820 eúr (zverejnil GR SEĽUZ) došlo u každého jednotlivca VD ku škode od r. 2012 = 25,01 eúr mesačne, 300,12 eúr ročne, 1 800 eúr za 6 rokov od r. 2012 vrátane.Nehovoriac o každoročnej valorizácii geometrickym radom /čím je škoda celkovej valorizácie priemerne ešte vyššia/, prípadne že v Slovenskej republike je spôsobená škoda nad 260 eúr = trestným činom.(TČ).To už ale zrejme nikoho z bývalých kompetentných, resp. NR SR (2012) netrápi.? ..
  Záverom: Zákonom 328/2002 Z.z. §-om 68 odst. 3 a jeho diskriminačným valorizačným mechanizmom od r. 2012, ktorý nevyhovoval až 83 percentám poberateľov výsluhových dôchodkov, resp. vyhovoval iba 17 percentám týchto poberateľov VD, valorizácia 6 centov v r. 2016, prípadne 28 centov r. 2017 kompetentným, ktorí mohli s uvedenou problematikou niečo pozitívne pre výsluhových dôchodcov urobiť — nevadila.
  Kompetentným, ktorí majú k tomu čo povedať, takáto valorizácia začala “vadiť” až v r. 2016, keď boli valorizované starobné dôchodky o 1, 90 eura, prípadne až by to bolo pri starobných dôchodkoch v r. 2018 podľa dôchodcovskej inflácie o 3. 50 eura, ako je písané v bode “A” v linku vyššie.Najmä až ide od r. 2018 do účinnosti § 68 odst. 16, ktorého obsah je totožný s valorizáciou civilných starobných dôchodkov./mimo dátum 1. január príslušného kalendárneho roka (2018)/.Nie je to všetko “falošná hra” od kompetentných, ktorí majú k tomu čo povedať od r. 2012 ? .. Alebo ako je to teda všetko objektívnejšie zhrnuté od r. 2012? .. Prepáčte mi za úprimnosť, ale ináč mi to v celku za 6 — 7 rokov od r. 2012 vrátane nevyšlo.

 • https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/#comment-9879
  Jedna lastovička leto nerobí, ale zdá sa, že sa predsa len ľady pohli v prospech vyslúžilcov v rámci rokovaní s Ústavnými činiteľmi SR .. vybral som z článku: “Stretnutie prezidenta ZVSR Tomáša Šveca s ministrom obrany Petrom Gajdošom”.
  …”Vo vecnej a konštruktívnej diskusii prezident pripomenul, že v oblasti sociálneho zabezpečenia vojenských profesionálov neboli niektoré záležitosti dotiahnuté do konca. Ide najmä o vybudovanie domu sociálnej starostlivosti pre prestarnutých, osamelých vojenských dôchodcov a veteránov, ako aj optimalizáciu výsluhových dôchodkov vojenských “starodôchodcov”. Navrhol, aby sa valorizácia všetkých výsluhových dôchodkov vykonávala k 1.1. daného roka, rovnako ako v civilnom sektore” … koniec citátu.
  Celý článok uviedol zdroj: web zväzu vojakov.(Problematika výsluhových starodôchodcov, resp. presun valorizácie všetkých výsluhových dôchodcov k 1. januáru /2018/ príslušného kalendárneho roka, t.j. eventuálna zmena odst. 16 /dátum 1. júl/ v §-fe 68 zákona 328/2002 Z.z. by sa dotýkala pozitívne všetkých približne 38 tisíc VD./informatívne pre kolegov, kolegyne, záujemcov/).

 • Doplnenie môjho včerajšieho stanoviska k uvedeným návrhom:
  Návrhy APVV:
  2. V prípade riešenia valorizácie pevnou sumou by bolo, aj vzhľadom na autonómnosť osobitného systému sociálneho zabezpečenia, jedným z možných riešení napr. výpočet pevnej sumy z priemernej sumy výsluhových dôchodkov za určené obdobie.

  Ak bude vo všeobecnom dôchodkovom systéme prijatá valorizácia pevnou sumou so stanovením percenta s priemerného SD je logický návrh, aby aj valorizácia v osobitnom systéme prebehla pevnou sumou z priemerného VD. Ak takáto legislatívna zmena bude prijatá vo všeobecnom ako aj v osobitnom dôchodkovom systéme dôjde k porušeniu Ústavy SR a zákona o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon). Z dôvodu prijatých opatrení na stabilizáciu osobitného dôchodkového systému na roku 2013-2017, valorizácie VD koeficientmi tento seriózny návrh na valorizáciu VD pevnou sumou so stanovením percenta z priemerného VD gestor zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom poistení vzhľadom k jeho blížiacemu sa ukončeniu ako aj z dôvodu, že osobitný účet vojakov zatiaľ ešte nie je plusový takýto legislatívny návrh na rokovanie vlády a NR SR už nepredloží. Keby ho mal zámysel predložiť (osobitné účty okrem účtu armády už boli plusové), tak na základe návrhu jednotlivcov a APVV ktoré mu boli predložené v roku 2016 by ho bol predložil na rokovanie vlády a do NR SR, čo sa ale nestalo!

  Ďalej vyjadrím svoj názor k
  • možnosti ďalšieho uplatňovania prepočítavania valorizácie VD určenými koeficientmi a to z dôvodu, že tento spôsob je pre 2.861 (17%) poberateľov VD výhodnejší. Svoj názor som už napísal. Žiaľ, valorizácia VD koeficientami bude pokračovať do doby stanovenej zákonom č. 328 to je do 30.6.2018.
  • zjednotenia termínu valorizácie so všeobecným systémom (1.1.) nakoľko toto nemá žiadny osobitný význam, prinieslo by to pravdepodobne možnú diskusiu o postavení autonómneho osobitného systému s možnými negatívnymi dopadmi v budúcnosti.

  Nemyslím si to, má to obrovský význam. Týmto by došlo k stanoveniu rovnakému termínu valorizácie VD vo všeobecnom a v osobitnom dôchodkovom systéme. Nepredpokladám, že by to prinieslo diskusiu o autonómnom osobitnom dôchodkovom systéme. Tento dôchodkový systém existuje už od 6. storočia pred našim letopočtom v Rímskych légiách a v Pretoriánskych gardách a majú všetky štáty. Ozbrojené, bezpečnostné a záchranné zbory majú špecifické miesto a úlohu v štáte pri zabezpečení obrany, ochrany, bezpečnosti štátu a pri ochrane životov a majetku. Táto úloha je stáročia menená a nebude sa ani v budúcnosti meniť. Nevidím dôvod prečo by nemal existovať naďalej.

 • Vysoko oceňujem prácu, úsilie SZK APVV, prácu o. z. Vojenský veterán Bratislava, ako aj jednotlivcov ktorým záleží na odstránení diskriminácií a ukrivdení staro dôchodcov, starovýsluhových dôchodcov, na zjednotení dátumu valorizácie VD k 1.1., na riešení valorizácie SD v roku 2017 a valorizácie VD, ako aj v súčasnosti k nastaveniu čo najoptimálnejšieho valorizačného mechanizmu pre rok 2018 a ďalšie nasledujúce roky. Je pozitívum, že do riešenia odstráneniu problému starovýsluhových dôchodcov sa pravdepodobne zapojil aj ZV SR. Z dôvodu, že zatiaľ nezverejnil svoje aktivity nevieme aké opatrenia navrhol.

  Návrhy ZSK APVV na riešenie valorizácie od roku 2018 si môžete preštudovať keď cez GOOGLE napíšete asociácia policajtov vo výslužbe po otvorení sa na ľavej strane hore kliknete na Úvod, po otvorení sa preštudujte si komentár zo dňa 18.1.2017 s názvom Valorizácia dôchodkov od roku 2018, kde sú napísané Návrhy APVV:
  1. Pre VD by bolo finančne najvýhodnejšie riešenie valorizácie určovaním v percentách z aktuálnej dôchodkovej dávky (tak ako napr. pred rokom 2012). Toto by ale viedlo k zvýšenému nárastu výdavkov na osobitné účty. Moja poznámka: všetky osobitné účty okrem OS SR sú prebytkové,plusové.
  2. V prípade riešenia valorizácie pevnou sumou by bolo, aj vzhľadom na autonómnosť osobitného systému sociálneho zabezpečenia, jedným z možných riešení napr. výpočet pevnej sumy z priemernej sumy výsluhových dôchodkov za určené obdobie.
  3. Dôležitou je aj podpora zachovania časti súčasnej právnej úpravy, ktorá bola prijatá pre rok 2017 t.j. stanovenie minimálneho valorizačného percenta dôchodkových dávok.

  Otvorenou je otázka:

  • možnosti ďalšieho uplatňovania prepočítavania valorizácie VD určenými koeficientmi a to z dôvodu, že tento spôsob je pre 2.861 (17%) poberateľov VD výhodnejší,
  • zjednotenia termínu valorizácie so všeobecným systémom (1.1.) nakoľko toto nemá žiadny osobitný význam, prinieslo by to pravdepodobne možnú diskusiu o postavení autonómneho osobitného systému s možnými negatívnymi dopadmi v budúcnosti.

  Obdobné návrhy predložil aj VV Bratislava. V tomto článku VVB vynikajúco, reálne správne zhodnotil súčasnú situáciu ako aj aktuálnu potrebu zmeniť súčasný valorizačný mechanizmus a rozhodnúť sa či valorizácia od roku 2018 sa bude vykonávať pevnou sumou alebo percentuálne. Pritom nie je v zásadnom rozpore s návrhmi SZK APVV. Navrhujú citujem: V rezortnom ponímaní (MO SR a MV SR), by bolo vhodné zvážiť, riešiť a podporiť tieto návrhy: . Pre VD by bolo finančne najvýhodnejšie riešenie valorizácie určovaním v percentách z aktuálnej dôchodkovej dávky (tak ako napr. pred rokom 2012), aj keď by toto viedlo k zvýšenému nárastu výdavkov na osobitné účty.
  • V prípade riešenia valorizácie pevnou sumou by bolo, aj vzhľadom na autonómnosť osobitného systému sociálneho zabezpečenia, jedným z možných riešení napr. výpočet pevnej sumy z priemernej sumy výsluhových dôchodkov za určené obdobie.
  • Dôležitou je aj podpora zachovania časti súčasnej právnej úpravy, ktorá bola prijatá pre rok 2017 t.j. stanovenie minimálneho valorizačného percenta dôchodkových dávok.
  • Osobitné riešenie tzv., „staro dôchodcov“ s tým, aby sa to primerane dotýkalo aj „staro dôchodcov“ z osobitného systému teda VD, ktorým bola priznaná dôchodková dávka podľa predchádzajúcich predpisov upravujúcich oblasť sociálneho zabezpečenia t. j. pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z..

  Obidva predložené návrhy je možné akceptovať. Nie sú v zásadnom rozpore, sú v podstate identické. Vychádzajú z rovnakého, z určitého uhlu pohľadu na možné riešenie. Vychádzajú z deficitného stavu vo všeobecnom dôchodkovom systéme. Pri návrhu riešenia valorizácie pevnou sumou neberú do úvahy zásluhovosť, teda kto akú sumu a koľko rokov do dôchodkového systému odvádzal, čo neúmerne zvyšuje solidárnosť na úkor zásluhovosti. Solidárnosť na úkor zásluhovosti je v príkrom rozpore s čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 1, 3, zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR a so zásadami rovnakého zaobchádzania § 3 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. a), § 9 odsl.1 zákona č. 461/2003 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní.

  Pritom na druhej strane obidva návrhy neberú do úvahy, že na základe od 1.5.2013 prijatých účinných nepopulárnych legislatívnych zmien, opatrení v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov došlo k stabilizácii osobitných účtov ktoré s výnimkou účtu Ozbrojených síl SR sú prebytkové, plusové a nie je ich potrebné dotovať, sanovať zo štátneho rozpočtu. Sú to tieto legislatívne zmeny:

  -- Zvýšenie odvodov na dôchodkové poistenie ktoré boli rovnaké ako vo všeobecnom dôchodkovom systéme z pôvodných 4 % zamestnanec, 14 % zamestnávateľ na 7 % zamestnanec, 20 % zamestnávateľ

  -- Predĺženie nároku na priznanie výsluhového dôchodku z 15 na 25 rokov

  -- Zmena valorizačného mechanizmu VD v rokoch 2013 -2018. Stanovená pevná suma valorizácie SD vo všeobecnom dôchodkovom systéme sa prepočíta koeficientom podľa odslúžených rokov

  -- Ďalej neberie do úvahy § 63 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení to je neopodstatnené zvýhodňovanie poberateľov SD s POMB menším ako 1 v rokoch 2013 -2017 a v ďalších rokoch v rozmedzí zvýšenia ich POMB od 17 – 22 % ktoré je na úkor znevýhodňovania, diskriminovania, nerovnakého zaobchádzania § 63. ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. s poberateľmi SD s POMB väčším ako 1,25 -- 3 v rokoch 2013 -- 2017 defacto ich okrádania v rokoch 2013 – 2017 v rozmedzí krátenia ich POMB od 20 – 40 %.

  Na základe, z dôvodu kvalitného, rýchleho, účinného prijatia a vykonania týchto opatrení v zákone č. 328/2002 Z. z. došlo k postupnému, značnému zníženiu sumy potrebnej na valorizáciu VD v roku 2013. V roku 2013 ako aj v ďalších rokoch sa toto zníženie prejavilo v nenavýšení sumy potrebnej na vyplácanie VD. Ďalej aj v roku 2014 týmto došlo k ďalšiemu zníženiu sumy valorizácie a potrebnej sumy na vyplácanie VD. Týmto spôsobom to bude prebiehať až do 20.6.2018. Tieto opatrenia sa prejavili v stabilizácii osobitných účtov tým, že deficitné účty s výnimkou účtu Ozbrojených síl sa postupne stali prebytkové, plusové. Osobitný účet vojakov je deficitný z dôvodu reorganizačných zmien, politické rozhodnutie, ktorým došlo k značnému znižovaniu počtov vojakov (k nedobrovoľným, vynútených odchodom, k prepúšťaniu profesionálnych vojakov z armády zo zvýhodneným odchodom do VD). Týmto reorganizačným opatrením došlo k enormnému nárastu počtu VD, čím došlo k zníženiu odvodov na dôchodkové poistenie a k následnému zvýšeniu nákladov na vyplácanie VD čoho dôsledkom je, že osobitný dôchodkový systém vojakov zatiaľ ešte nie je plusový. V budúcnosti bude taktiež plusový. Aj túto skutočnosť pri reálnom hodnotení daného stavu je taktiež potrebné zobrať do úvahy. Z uvedených dôvodov bez porušenia zákonov je najspravodlivejšie od roku 2018 ako aj v ďalších rokoch vykonávať p e r c e n t u á l n u valorizáciu vo všeobecnom ako aj v osobitnom dôchodkovom systéme.

  Asi od roku 2015 prebytkový, plusový autonómny, samostatný osobitný dôchodkový systém. Týmto sú vytvorené priaznivé podmienky, aby od roku 2018 mohla byť vykonávaná p e r c e n t u á l n a valorizácie VD. Percentuálnemu vykonávaniu valorizácie len v osobitnom dôchodkovom systéme nebráni žiadny právny predpis. Je to závislé len od ochoty gestora zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ktorým je minister vnútra v spolupráci s ministrom obrany predložiť vláde SR a následne NR SR takúto legislatívnu zmenu.

 • Sociálno zdravotná komisia APVV spracovala materiál ohľadom valorizácie VD na rok 2018. Na konci celého materiálu je aj otázka, citujem: Otvorenou je otázka”:
  • možnosti ďalšieho uplatňovania prepočítavania valorizácie VD určenými koeficientmi a to z dôvodu, že tento spôsob je pre 2.861 (17%) poberateľov VD výhodnejší,

  Ak sa APVV zamýšľa nad tým ,že 2861 (17%) poberateľov VD valorizačný mechanizmus vyhovuje , tak potom 13 968 (83%) poberateľom VD to nevyhovuje ale naopak diskriminuje. Na úkor vysokých výsluhových dôchodkov nemôže byť aj vysoká valorizácia otázkou či to vyhovuje ” bohatým VD”.

  Ak to tak bude aj naďalej , budem prvý čo na to budem upozorňovať ministrov a poslancov prostredníctvom sociálnych sietí a emailov. Nedávno ma exminister obrany a podpredseda NR SR , Martin Glváč upozornil ,že valorizačný mechanizmus v takej podobe ako je teraz 1. 7 .2018 končí a nebudú zvýhodnení poberatelia ktorí majú odslúžených viac rokov.