Vyberte stranu

Ďalší krok k spoločným stanoviskám

 II. stretnutie vedúcich predstaviteľov združení a klubov pri OS SR

—————————————————-   

——Osem organizácií, predovšetkým občianskych združení, ktoré majú vzťah k Ozbrojeným silám SR, sa pod vedením Klubu generálov Slovenska zišlo na už druhom stretnutí. Prítomní si minútou ticha uctili profesionálnych vojakov, ktorí v poslednom období umreli a hlavne genmjr. v.v.Ing. Milana PODHORÁNIHO a Rudolfa JURICU. Prezident Klubu generálov genmjr. František BLANÁRIK oboznámil prítomných predstaviteľov združení s programom a cieľom, ktorý by mal vyjsť z diskusie. O.Z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA zastupoval predseda združenia plk. v.v. Ing. Pavol BADA, člen plk. v.v. Ing. Ladislav BALLA a hovorca združenia plk.v.v. Ing. Ivan KVAČKAJ. V prvom bode každý predstaviteľ oboznámili prítomných s činnosťou združenia a predstavách vzájomnej spolupráce.

 

——Vedúci predstavitelia občianskych združení Slovenskej republiky majúcich vzťah k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky, v súlade s úlohami a cieľmi deklarovanými vo svojich základných dokumentoch sa 22. februára 2017 v Bratislave sa dohodli na spoločnom vyhlásení.

——Zúčastnení vyslovili podporu záverom deklarovaným v Bielej knihe o obrane Slovenskej republiky, schválenej vládou Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2016 v otázkach postavenia a úloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky v aktuálnej situácii v štáte a vo svete. Dôraz kladieme najmä na plnenie základného cieľa obrannej politiky Slovenskej republiky a komunikácii a rozvoju vzťahov Ozbrojených síl Slovenskej republiky so záujmovými združeniami s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky a vytváraním podmienok pre túto činnosť.

——Zúčastnené subjekty podporujú spoločnú výzvu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Klubu generálov Slovenskej republiky a Zväzu vojakov Slovenskej republiky zo dňa 6. októbra 2016 adresovanej prezidentovi Slovenskej republiky, predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, predsedovi vlády Slovenskej republiky, príslušným rezortným ministrom a ďalším subjektom na vybudovanie „Pomníka neznámeho vojaka“ v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave.

Veľa energie a času združeniam doposiaľ zabralo a zaberá riešenie výsluhových a starobných dôchodkov pre svojich členov a vôbec vyslúžilcov. Zúčastnené kluby a združenia sa dohodli na spoločnom postupe v sociálno-právnych otázkach.  Zúčastnení vyslovili podporu legislatívnym iniciatívam rezortu MO SR smerujúcim ku skvalitneniu podmienok vojenskej služby, ale tiež starostlivosti o vojnových veteránov, vojenských dôchodcov a ich rodinných príslušníkov. Očakávame oslovenie pre aktívne zapojenie občianskych združení s profesijným vzťahom k OS SR do pripomienkového konania k pripravovaným legislatívnym iniciatívam.

……..Názorovo sme za jedno pri riešení súčasného stavu, napr. navrhuje sa zjednotiť termín valorizáciu dôchodkov s civilným sektorom k 1.1 daného roka, dosiahnuť aby sa novelizácia zákona 461/2003 Z.z. v plnom rozsahu dotýkala aj výsluhových vojakov (zákona 328/2003) atď. Detailne tieto otázky, podliehajúce odbornej sfére neboli riešené. Sociálna oblasť teda ostáva naďalej v popredí záujmu združení a organizácií, majúcich vzťah k OS SR. Návrh bol na zriadenie koordinačnej rady, skladajúcej sa z odborníkov v tejto oblasti.

——Náš predseda plk. v.v. Pavol BADA vysvetlil vznik združenia a dôvod nášho vystúpenia zo Zväzu vojakov SR – išlo nám o právnu subjektivitu a rozpory s prezidentom ZVSR po 8. sneme ako aj po mimoriadnom sneme, čo sme nie raz vysvetľovali. Za ten krátky čas sa nám už podarilo urobiť viacero pozitívnych krokov ako aj podpísať viacero dohôd o spolupráci s klubmi a združeniami na Slovensku i v zahraničí  a v tomto trende spolupráce chceme pokračovať.  Medzi nich patrí aj SZPB,  zdôraznil plk. BADA a dodal, že VOJENSKÝ VETETRÁN BRATISLAVA nezanevrel ani na  spoluprácu so Zväzom vojakov SR – o tejto spolupráci budeme rokovať na 4. valnom zhromaždení v marci.

—-Zo živej diskusie vyplynul aj návrh, že by bolo vhodné vytvoriť zastrešenie, ktoré by predkladala návrhy, názory a riešenia za všetkých. Tým by sa vytvorili podmienky aj pre partnera na druhej strane rokovacieho stola a nie ako doteraz, s viacerými a niekedy dochádzalo aj k rozdielnym pohľadom na danú problematiku.

—–Toho roku 2017 bude koordinátorom stretnutia KG SR. Na záver bolo podpísané spoločné vyhlásenie všetkými prítomnými a tretie stretnutie v r. 2018 pripraví SZPB. Veríme, že mnohé podnety už budú mať aj konkrétny výsledok.

 

Text a foto:          plk. v.v. Ing. Ivan Kvačkaj – hovorca

Download (DOCX, 1.9MB)