Categories
II.stretnutie združení pri OS SR
24. februára 2017 VVB

Ďalší krok k spoločným stanoviskám

 II. stretnutie vedúcich predstaviteľov združení a klubov pri OS SR

—————————————————-   

——Osem organizácií, predovšetkým občianskych združení, ktoré majú vzťah k Ozbrojeným silám SR, sa pod vedením Klubu generálov Slovenska zišlo na už druhom stretnutí. Prítomní si minútou ticha uctili profesionálnych vojakov, ktorí v poslednom období umreli a hlavne genmjr. v.v.Ing. Milana PODHORÁNIHO a Rudolfa JURICU. Prezident Klubu generálov genmjr. František BLANÁRIK oboznámil prítomných predstaviteľov združení s programom a cieľom, ktorý by mal vyjsť z diskusie. O.Z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA zastupoval predseda združenia plk. v.v. Ing. Pavol BADA, člen plk. v.v. Ing. Ladislav BALLA a hovorca združenia plk.v.v. Ing. Ivan KVAČKAJ. V prvom bode každý predstaviteľ oboznámili prítomných s činnosťou združenia a predstavách vzájomnej spolupráce.

 

——Vedúci predstavitelia občianskych združení Slovenskej republiky majúcich vzťah k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky, v súlade s úlohami a cieľmi deklarovanými vo svojich základných dokumentoch sa 22. februára 2017 v Bratislave sa dohodli na spoločnom vyhlásení.

——Zúčastnení vyslovili podporu záverom deklarovaným v Bielej knihe o obrane Slovenskej republiky, schválenej vládou Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2016 v otázkach postavenia a úloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky v aktuálnej situácii v štáte a vo svete. Dôraz kladieme najmä na plnenie základného cieľa obrannej politiky Slovenskej republiky a komunikácii a rozvoju vzťahov Ozbrojených síl Slovenskej republiky so záujmovými združeniami s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky a vytváraním podmienok pre túto činnosť.

——Zúčastnené subjekty podporujú spoločnú výzvu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Klubu generálov Slovenskej republiky a Zväzu vojakov Slovenskej republiky zo dňa 6. októbra 2016 adresovanej prezidentovi Slovenskej republiky, predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, predsedovi vlády Slovenskej republiky, príslušným rezortným ministrom a ďalším subjektom na vybudovanie „Pomníka neznámeho vojaka“ v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave.

Veľa energie a času združeniam doposiaľ zabralo a zaberá riešenie výsluhových a starobných dôchodkov pre svojich členov a vôbec vyslúžilcov. Zúčastnené kluby a združenia sa dohodli na spoločnom postupe v sociálno-právnych otázkach.  Zúčastnení vyslovili podporu legislatívnym iniciatívam rezortu MO SR smerujúcim ku skvalitneniu podmienok vojenskej služby, ale tiež starostlivosti o vojnových veteránov, vojenských dôchodcov a ich rodinných príslušníkov. Očakávame oslovenie pre aktívne zapojenie občianskych združení s profesijným vzťahom k OS SR do pripomienkového konania k pripravovaným legislatívnym iniciatívam.

……..Názorovo sme za jedno pri riešení súčasného stavu, napr. navrhuje sa zjednotiť termín valorizáciu dôchodkov s civilným sektorom k 1.1 daného roka, dosiahnuť aby sa novelizácia zákona 461/2003 Z.z. v plnom rozsahu dotýkala aj výsluhových vojakov (zákona 328/2003) atď. Detailne tieto otázky, podliehajúce odbornej sfére neboli riešené. Sociálna oblasť teda ostáva naďalej v popredí záujmu združení a organizácií, majúcich vzťah k OS SR. Návrh bol na zriadenie koordinačnej rady, skladajúcej sa z odborníkov v tejto oblasti.

——Náš predseda plk. v.v. Pavol BADA vysvetlil vznik združenia a dôvod nášho vystúpenia zo Zväzu vojakov SR – išlo nám o právnu subjektivitu a rozpory s prezidentom ZVSR po 8. sneme ako aj po mimoriadnom sneme, čo sme nie raz vysvetľovali. Za ten krátky čas sa nám už podarilo urobiť viacero pozitívnych krokov ako aj podpísať viacero dohôd o spolupráci s klubmi a združeniami na Slovensku i v zahraničí  a v tomto trende spolupráce chceme pokračovať.  Medzi nich patrí aj SZPB,  zdôraznil plk. BADA a dodal, že VOJENSKÝ VETETRÁN BRATISLAVA nezanevrel ani na  spoluprácu so Zväzom vojakov SR – o tejto spolupráci budeme rokovať na 4. valnom zhromaždení v marci.

—-Zo živej diskusie vyplynul aj návrh, že by bolo vhodné vytvoriť zastrešenie, ktoré by predkladala návrhy, názory a riešenia za všetkých. Tým by sa vytvorili podmienky aj pre partnera na druhej strane rokovacieho stola a nie ako doteraz, s viacerými a niekedy dochádzalo aj k rozdielnym pohľadom na danú problematiku.

—–Toho roku 2017 bude koordinátorom stretnutia KG SR. Na záver bolo podpísané spoločné vyhlásenie všetkými prítomnými a tretie stretnutie v r. 2018 pripraví SZPB. Veríme, že mnohé podnety už budú mať aj konkrétny výsledok.

 

Text a foto:          plk. v.v. Ing. Ivan Kvačkaj – hovorca

Download (DOCX, 1.9MB)

8 komentárov
 1. VÝZVA občianskym združeniam a klubom so vzťahom k OS SR

  Na spoločnom stretnutí jedenástich občianskych združení a klubov so vzťahom k OS SR ktoré sa konalo dňa 22.2.2017 ste sa dohodli, podpísali Spoločné vyhlásenie z ktorého citujem: ” Očakávame oslovenie pre aktívne zapojenie občianskych združení s profesijným vzťahom k OS SR do pripomienkového konania k pripravovaným legislatívnym iniciatívam”.
  Citujem z odpovedi ministerstva obrany na listy k riešeniu otázok starovýsluhových dôchodcov: „Pripomienkové konanie k návrhu zákona sa povinne vykoná na portáli tak, aby bola zabezpečená aj možnosť vyjadrenia pripomienok verejnosťou. … občianske združenia s právnou subjektivitou pri uplatňovaní prípadných pripomienok k návrhu zákona v súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. ich uplatniť ako verejnosť“.

  Vážení prezidenti, predsedovia,
  som presvedčený, že Spoločné vyhlásenie ste mysleli úprimne a vážne. Ako viete od 17.2. do 9.3.2017 na portály https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/104 prebieha pripomienkovanie zákona č. 461/2003 Z. z. k starodôchodcom.
  Vyzývam Vás, aby sa každé OZ so vzťahom k OS SR formou svojej vlastnej hromadnej pripomienky aktívne zapojilo do riešenia otázok starovýsluhových dôchodcov tak, ako to už vykonalo APVV a Vojenský veterán Bratislava. Ďalej prosím, požiadajte Vašu členskú základňu, ako aj ich rodinných príslušníkov atď. o aktívne zapojenie sa do podpory všetkých hromadných pripomienok. Ďakujem.

  Poznámka:
  Informácie o spôsobe zapojenia sa do pripomienkovania verejnosťou sú zverejnené na webe bezpzlozky.eu, https://www.bezpzlozky.eu/2017/03/podporte-pripomienku-k-4612003z-z/.
  Zároveň prosím, podporte aj Hromadnú pripomienku Asociácie policajtov vo výslužbe zverejnenú na tomto linku: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=910399.
  Ak chceme byť úspešní, každú pripomienku mailom musí podporiť najmenej 500 občanov. Neváhajme, zapojte svojich členov a buďme nápomocní pri riešení starovýsluhových dôchodcov.

 2. Milan Faltin

  K Milanovi Kolenovi.:
  Aktuálne je nás, čo sme podporiili už 209. Takže treba, aby do konca budúceho týždňa pribudlo ešte aspoň 300 podpisov. Aby to bolo brané ako hromadná pripomienka, ktorá má na Slovensku v dnešnej dobe určite väčšiu váhu ako pripomienka jednotlivca. No a v neposlednom rade, aby sme aj my starovýsluhoví dôchodcovia mali aspoň v budúcom roku k tomu MDŽ (termín uzavierky je 8.3.2017) aspoň na ten buket. V tomto roku to žiaľ už nestihneme- budeme musieť ušetriť z toho, čo dostaneme budúci týždeň.
  :good:

 3. Ospravedlňujem sa hromadná pripomienka APVV komplexne rieši otázky všetkých starovýsluhových dôchodcov v osobitnom dôchodkovom systéme to je v zákone č. 328/2002 Z. z. , teda je vojakov, preto ju prosím po prečítaní ihneď podporte!!!

  Očakávam, že všetci ktorí ste si prečítali link zverejnený v mojom predchádzajúcom komentári píšem ho znovu http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=910399 ako aj ďalší ju podporíte. Očakávam, že rovnakým spôsobom ako konal prezident APVV budú konať aj všetci prezidenti, predsedovia občianskych združení pri OS SR za čo ďakujem.

 4. Podporil som hromadnú pripomienku APVV aj cez skutočnosť, že v návrhu zákona sa neriešia otázky starovýsluhových dôchodcov vojakov. Vysoko hodnotím prácu prezidenta APVV a danie pripomienky. Ako sa ukazuje, zatiaľ asi len APVV má záujem riešiť problém skrivodlivosti starovýusluhových dôchodcov.

  Problém starovýsluhových dôchodcov vojakov som žiadal zaradiť do programu Zväzovej rady ZV SR na deň 21.2.2017 čo som mailom poslal predsedovi ZR, celému prezídiu ZV SR ako aj asi 95 % predsedov klubov. Žiaľ, tejto problematike ZR nevenovala takú pozornosť ako by si zasluhovala. Nebolo prijaté žiadne stanovisko.

  Obdobne som žiadal na deň 22.2.2017 prejednať otázky starovýsluhových dôchodcov na spoločnom sedení 11 občianskych združení pri Ozbrojených silách SR ktoré túto vec prejednali. Dohodli sa na spoločnom postupe pri riešení aktuálnych otázok týkajúcich sa aj VD. Nemám vedomosť aké stanovisko zaujali k tomuto vysoko aktuálnemu problému a ako budú pokračovať pri jeho riešení. Ale, pravdepodobne asi nebolo prijaté žiadne konkrétne stanovisko k riešeniu aj tejto otázky vrámci medzirezortného pripomienkovania na portály MS SR ktoré prebieha od 17.2.2017 do 9.3.2017.

  Očakávam (tak ako o tom už asi mesiac píšem na tomto webe), že všetci prezidenti, predsedovia občianskych združení s právnou subjektivitou pri OS SR do 8.3.2017 dajú v súčasnej dobe pripomienkovanej novele zákona č. 461/2003 Z. z. to je k všetkým trom paragrafom svoje pripomienky ktoré majú charakter zásadnej pripomienky. Jedená sa o vyjadrenie, že žiadajú aby súbežne rovnaké zmeny boli vykonané aj v zákone č. 328/2002 Z. z. alebo samostatne v zákone č. 328/2002 Z.z. Je vhodné, aby aj čo najviac jednotlivcov napísali svoje pripomienky. Zároveň prosím VD ako aj ich rodinných príslušníkov atď. aby na každú pripomienku jednotlivcov ak vôbec niekto nie akú napíše na ňu klikli. Pri viac ako 500 kliknutí od tých čo majú mailovú adresu, nemusia to byť len VD sa stane takáto pripomienka hromadná.

  Vychádzam z odpovedí z ministerstva obrany na zaslané žiadosti k riešeniu staraovýsluhovým dôchodcom kde nám doporučujú aby sme otázky starovýsluhových dôchodcov riešili vrámci medzirezortného pripomienkovania k zákonom. Teraz, do 8.3.2017 je najvhodnejšia doba vrámci medzirezortného pripomienkovania k zákonu č. 461/2003 Z. z. urýchlene začali tento problém riešiť.

  “Hromadnú pripomienku Asociácie policajtov vo výslužbe” na tomto linku:
  http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=910399

  V roku 2017 koordináciu spoločného riešenia aktuálnych problémov všetkých občianskych združení pri Ozbrojených silách SR týkajúcich sa profesionálnych vojakov ako aj výsluhových dôchodcov rieši Klub generálov SR.
  Týmto vyzývam predsedu Klubu generálov SR rovnakým spôsobom ako starovýsluhových dôchodcov policajtov v pripomienkovom konaní rieši prezident APVV dať pokyn všetkým prezidentom, predsedom občianskych združení pri OS SR, aby vrámci pripomienkového konania napísali a do 8.3.2017 zaslali svoje pripomienky k rovnakému riešenie starovýsluhových dôchodcov ako sú riešení starodôchodcovia v zákone č. 461/2003 Z. z. ako aj ku klikaniu na pripomienky jednotlivcov. Veľmi pekne ďakujem všetkým ktorí sa aktívne zapoja do riešenie tohto problému.

 5. Jaroslav Junek

  K “Vyhláseniu” na pripomenutie pre tých, ktorí zabúdajú.
  „Slávnostne prisahám, že budem verný Slovenskej republike. Sľubujem, že budem zodpovedne plniť úlohy, ktoré ozbrojeným silám vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov, zákonov, a budem vykonávať vojenské rozkazy. Budem čestným, statočným a disciplinovaným vojakom. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc.

  Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život.
  Tak prisahám!”

 6. Kolegovia, dovoľte mi pred nedeľnajšim obedom pár viet na doplnenie úvodného článku.
  --
  Ako predseda o.z. Vojenský veterán Bratislava som bol aktívnym účastníkom II. stretnutia vedúcich predstaviteľov združení a klubov pri OS SR. Vo VYHLÁSENÍ zo stretnutia sme deklarovali postoj k hlavným problémom o ktoré sa naši členovia a vôbec vyslúžilci/veteráni v posledných rokoch najviac zaujímajú (pozrite aj diskusné príspevky na tomto webe) ktorými je -- narastajúce nebezpečenstvo vojny, naša obranyschopnosť a sociálne zabezpečenie vojakov a vyslúžilcov.
  --
  K problémom, názorom obranyschopnosti:
  Nemôžme sa zabarikádovať vo svojej vlastnej krajine, to je iluzórny nezmysel. Každý trochu súdny človek vie, že keby sme to urobili, znížili by sme našu obranyschopnosť takmer na nulu. Sila takých malých ako sme my, je v spojenectve a nie v národovectve. Ak sa zabarikádujú veľmoci ako Rusko alebo Amerika, možno to zvládnu, ale malé krajiny, ako aj my, sú odkázané nato byť súčasťou nejakého všeobecne prijateľného celku, čo je pre nás toho času EÚ a záväzky k NATO. Neuspokojuje nás celá rada postupov v týchto celkoch, ale sme tam, preto diskutujme, odmietajme, ale nemali by sme zanášať na scénu bezpečnostný extrémizmus, miešajúci oprávnenú kritiku mnohých nedostatkov a prechmatov súvisiacich s politickými nomináciami počas viacerých vlád s klamným poskytnutím zdania nádeje a riešenia a pritom útočiace na samotnú podstatu štátneho zriadenia.

  Z analýz vyplýva že zámery Bielej knihy o obrane Slovenskej republiky z r.2013 v oblasti komunikácie MO SR s mimorezortnými domácimi cieľovými skupinami, vrátane spolupráce s tretím sektorom, sa nerealizovali. To sa prejavilo v nižšom porozumení verejnosti potrebám a činnosti MO SR na úseku obrany štátu, vo veľkej miere negatívnym postojom médií, podobne ako aj v kritike rezortu ministerstva obrany odbornou komunitou.

  Vo VYHLÁSENÍ vyslovujeme podporu záverom deklarovaným v Bielej knihe o obrane Slovenskej republiky, schválenej vládou Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2016, kde je mimo iného uvedené:

  KAPITOLY 10 Obrana štátu a verejnosť

  247) Komunikácia s verejnosťou bude zameraná predovšetkým na informovanie a objasňovanie týchto aspektov obrannej politiky Slovenskej republiky:
  zachovanie zvrchovanosti, územnej celistvosti Slovenskej republiky a nedotknuteľnosti jej hraníc,
  • význam členstva Slovenskej republiky v NATO a EÚ a plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky s dôrazom na záväzky vyplývajúce zo zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu,
  • aktívna účasť občanov na zabezpečovaní obrany štátu vrátane ich brannej povinnosti a ďalších povinností vo vzťahu k obrane štátu,
  • poslanie OS SR pri mimoriadnych udalostiach a nevojenských krízových situáciách na území Slovenskej republiky.

  súčasťou komunikácie problematiky obrany bude aj téma obranných výdavkov v kontexte, že opatrenia v oblasti obrany štátu si vyžadujú adekvátne zdrojové zabezpečenie,
  --
  252) Vo vzťahu k mimorezortným domácim adresátom:

  • k obyvateľstvu -- budú prioritami objektívne informovanie a vytváranie podmienok na priblíženie problematiky zaručovania obrany štátu verejnosti s cieľom zabezpečiť stabilne vysokú dôveru OS SR a stimulovať záujem občanov o službu v OS SR, o zaradenie do ich aktívnych záloh, alebo o dobrovoľnú vojenskú prípravu,

  • k politickým predstaviteľom, štátnej správe a samospráve -- bude prioritou prehlbovanie ich znalostí o problematike obrany štátu Stimulovanie záujmu občanov o službu v OS SR, o zaradenie do ich aktívnych záloh, alebo o dobrovoľnú vojenskú prípravu, rozvoj brannej výchovy a brannej prípravy vo výchovno-vzdelávacom procese na základných školách a stredných školách, skvalitnenie tejto prípravy podporí aj intenzívnejšia účasť OS SR na jej realizácii formou prednášok a ďalšími aktivitami.
  .
  • k tretiemu sektoru, neziskovým, mimovládnym organizáciám, akademickej obci a záujmovým združeniam s profesijným vzťahom k OS SR -- bude prioritou aktívna komunikácia s cieľom zintenzívniť ich spoluprácu s MO SR v oblasti zvyšovania pripravenosti obyvateľstva na obranu štátu, prehlbovania branného povedomia a vlastenectva občanov a ich hrdosti na OS SR a rozvíjania národných a vojenských tradícií. Spolupráca s týmito subjektmi a odbornou komunitou, ktorých hlavný prínos je v sprostredkúvaní relevantných informácií o obrane štátu verejnosti, vo vytváraní platformy na verejnú diskusiu a v tvorbe analýz a odborných návrhov riešení v oblasti obrany štátu, sa bude realizovať na princípe konštruktívnosti a spoločného záujmu na prehlbovaní verejnej podpory zvyšovania obranyschopnosti Slovenskej republiky. Pri komunikácií so záujmovými združeniami s profesijným vzťahom k OS SR, na ktorej sa podieľajú vecne príslušné organizačné zložky MO SR a OS SR, sa zohľadní aj možnosť využitia hlbšieho záujmu ich príslušníkov o činnosti, ktoré majú aj vojenské využitie, na vykonávanie spoločných akcií a na ich získanie pre službu v OS SR, alebo na vstup do ich aktívnych záloh, alebo na vykonanie dobrovoľnej vojenskej prípravy.

  Na záver

  Preto vo VYHLÁSENÍ v otázkach postavenia a úloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky v aktuálnej situácii v štáte a vo svete dôraz kladieme najmä na plnenie základného cieľa obrannej politiky Slovenskej republiky a komunikácii a rozvoju vzťahov Ozbrojených síl Slovenskej republiky so záujmovými združeniami s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky a vytváraním podmienok pre túto činnosť.

  Našou úlohou, ak nie občianskou povinnosťou, je pomáhať a kontrolovať naplnenie záverov Bielej knihy 2016, pomôže to nám všetkým.

  Ing. Pavol Bada, plk.v.v.

 7. Za ZV SR sa zúčastnil plk. Tomáš ŠVEC.

 8. Kto sa jednania zúčastnil za ZV SR?

Pridaj komentár
*