Vyberte stranu

 

…..Pri riešení skrivodlivosti SD a VD vychádzam  z posledných zverejnených informácií z besedy štátneho tajomníka ministerstva práce Ivana Švejnu a exministra Mihala v TA 3 k otázkam valorizácie od 2018 a riešenia staro dôchodcov  ttp://www.ta3.com/clanok/1099009/zmeny-v-dochodkoch-francuzsko-a-nemecko-v-ocakavani-zmien.html ako aj z článku ŠT MPSVaR Ivana Švejnu ” Čím dlhšie ľudia žijú, tým horšie pre systém”   v denníka SME /ekonomika/ zo dňa 4.2.2017 ktorý je skoro rovnaký ako beseda v TA 3.

I. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.  

 1. Valorizácia SD od roku 2018.

– pripravuje sa  percentuálna valorizácia, (čo je dobre);

– pripravuje sa zrušenie solidárnosti (pridávanie slabšie zarábajúcim a branie lepšie zarábajúcim), (čo je taktiež  spravodlivejšie);

– nebude realizovaná pripravovaná valorizácie na základe dôchodcovskej inflácie (zamedzí sa podvodu so znížením ceny „dôchodcovských potravín“ na 10% DPH),  (dobre);

– pripravuje sa zmena valorizačného mechanizmu  (iný model Švajčiarsky s kombináciou vplyvu rastu  hrubých miezd atď.), (dobrý nápad);    

– valorizácia nesmie podliezť pod stanovenú hranicu (minimálny limit), (dobre);

 

 1. Staro dôchodcovia.  Pozri beseda na TA 3, článok SME.  Niektoré veci ešte neboli rozhodnuté, budú zverejnené asi až začiatkom marca.

– 13 000 SD, ktorí do 30.9.1988 odišli do dôchodku dostanú pridané o 25,50 eura;
– 451 000 SD, ktorí do SD odišli od 1.10.1988 do 31.12.2003 budú prepočítané ich dôchodky, dostanú tú sumu ktorá bude pre nich výhodnejšia (nikomu sa neuberie);
– 88 000 lepšie zarábajúcich SD ktorí do SD odišli od 1.10.1988 do 31.12.2003 z dôvodu krátenia ich SD dostanú pridané v rozmedzí asi od 1- 150 eur. Spolu pridané dostane asi 101 000 dôchodcov, priemerné zvýšenie o 45 eur

 

II. Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

 1. Obdobným spôsobom by sa malo riešiť asi 6 000 staro výsluhových dôchodcov.

–  rovnako ako bude novelizované v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení tých, ktorí do VD odišli pred jeho účinnosťou  to je do 30.6.2002.
– VD  ktorí do 30.9.1988 odišli do dôchodku by mali dostať rovnako pridané ako SD, to je o 25,50 eura;
– VD ktorí od 1.10.1988 do 30.6.2002 odišli do VD navrhujeme prepočítať ich dôchodky.

 1. Zjednotenie termínu valorizácie VD ako to majú aj SD to je k 1.1. kalendárneho roku.
   Valorizácia VD nesmie podliezť pod stanovenú hranicu, zatiaľ nie je rozhodnuté. 
 2. Zápočet doby štúdia prípravy vojakov na budúce povolanie
  – 
  1.a 2.ročník VSOŠ a 1.- 4.. ročník VG riešiť rovnakým spôsobom ako rieši SP baníckych učňov a fúkačov skla pripravujúcich sa na budúce povolanie od 15. rokov svojho veku (tu prebiehajú súdne spory).
 3. Je avizované, že od 17.2.- 9.3.2017  na portály ministerstva spravodlivosti prebehne medzirezortné pripomienkovanie k novele zákona č. 461/2003 Z. z , ktoré navrhujem,
  využiť   takto:

– Je potrebné, aby všetky o. z. ozbrojencov dali aspoň dve pripomienky aby staro výsluhoví dôchodcovia boli riešení obdobným spôsobom ako staro dôchodcovia (tieto pripomienky sa hodnotia ako zásadné);

– Zabezpečiť, aby jednotlivci spolu dali aspoň 20 pripomienok  (nerozhoduje že všetky budú temer rovnaké). Ak na každú pripomienku jednotlivca klikne viac ako 500 ľudí pripomienka sa stane hromadná;

– Ak bude dostatočné množstvo  zásadných a hromadných  pripomienok od o. z., ako aj od jednotlivcov,  potom skrivodlivosťami VD sa budú musieť riešiť.  (Pripomínam, takto sme  v r. 2012 znemožnili 19 % zdanenie len VD,  ako aj nezavedenie 10 % stabilizačného odvodu z VD).

Poznámka: 

prvej časti zákon č. 461/2003 Z. z. riešim pripravované zmeny valorizácie od roku 2018  ktoré rovnako budú platiť aj pre tých  VD ktorí poberajú, alebo v budúcnosti budú poberať SD. Nesmieme zabúdať, že podľa § 68 bod 16  zákona č. 328/2002 Z. z.  s účinnosťou od 1.7.2018 sa všetky dávky výsluhového zabezpečenia a druhy VD budú valorizovať rovnakým  spôsobom ako budú valorizované  vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, to je v zákone č. 461/2003 Z. z.  Ďalej v tejto časti upozorňujem na pripravované spôsoby riešenia skrivodlivosti staro dôchodcov.

V druhej časti zákon č. 328/2002 Z. z. požadujem, aby  rovnakým spôsobom ako v zákone č. 461/2003 Z. z.  boli riešené otázky skrivodlivosti staro výsluhových dôchodcov.
Ďalej je požadujem zosúladiť  termín valorizácie VD na termín k 1.1. kalendárneho roku, rovnako ako to majú SD. V ďalšom je potrebné riešiť  aj otázky skrivodlivosti žiakov vojenských škôl, aby ich príprava na vojenské povolanie bola riešená rovnakým spôsobom  v I., II. kategórii funkcií tak,  ako ju majú banícky učni a fúkači skla v I. pracovnej kategórii.

K zabezpečeniu odstránenia týchto skrivodlivostí je naďalej vhodné pokračovať v predkladaní návrhov  predovšetkým:  ministrovi obrany, ministrovi vnútra, predsedovi Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, predsedovi vlády SR, prezidentovi SR ako vrchnému veliteľovi OS SR atď.

 

 1. február 2017 spracoval:

Dr. Milan Kolen
člen sociálnej a právnej komisie ZV SR

Je možno pripomenkovať:

Download (PDF, 1.22MB)

 

Pôvodné znenie Zákona 461/2003 najdete tu:
http://www.socpoist.sk/zakon-o-socialnom-poisteni-c-461-2003-z-z-v-zneni-neskorsich-predpisov/697s

.