Vyberte stranu

Informácia z rokovania:

IV. Valné zhromaždenie o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

 ……V poradí štvrté Valné zhromaždenie občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA  sa uskutočnilo 16. marca 2017.

……Združenie na svojom rokovaní potvrdilo programové ciele a kontinuitu s takými hodnotami  ako je solidarita, podpora a pomoc vojenským vyslúžilcom a ich rodinám, udržiavanie pamiatky a úcty vojakom za ich prínos pre vlasť a obetavosť pri výkone služby. Združenie  v súlade so Stanovami pokračuje, s pôsobnosťou v hlavnom meste Bratislava, bratislavskom regióne a ďalších častiach Slovenska.  Hoci združenie má názov VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA za členov aj naďalej prijíma vyslúžilcov z celého Slovenska. Toho času má členov mimo Bratislavy z miest a obcí Lipová, Malacky, Košice, Žilina, Dubnica, Veľký Meder, Fiľakovo, Lipníky, Ľubietová, Pezinok, Poprad, Mierovo, Nové Zámky, Komárno.

……V sociálno-právnej ochrane VD a poberateľov výsluhových dôchodkov sa bude združenie naďalej podieľať na činnosti komisií poskytnutím odborníkov v sociálnej oblasti pri rokovaniach so Sociálnou poisťovňou a rezortnými inštitúciami, predovšetkým na odstraňovaní diskriminačných krívd voči VD vyplývajúcich z rôzneho vysvetľovania ustanovení zákona 461/2003 Z.z., najmä zosúladenie termínu valorizácie výsluhových dôchodkov s termínom starobných dôchodkov a dosiahnutie stavu aby novela zákona 461/2003 Z.z. o doriešení civilných starodôchodcov mala dosah aj na starobne – výsluhových dôchodcov.  Tak ako to vyplýva z uznesenia 4. VZ bude združenie prijímať opatrenia  k prípadným  mimoriadnym situáciám, ktoré by mohli mať negatívny dopad na veteránov. Združenie v právnej úprave sociálneho zabezpečenia bude nadväzovať spoluprácu s ostatnými dotknutými subjektmi s cieľom dosiahnutia spravodlivého ocenenia zásluh poberateľov VD.

…….Činnosť združenia v období medzi 3. a 4. valným zhromaždením viedla 7 členná Rada združenia: plk.v.v. Ing. BADA Pavol (predseda), plk.v.v. Juraj Kayser (podpredseda), plk. v.v. Ing. SOBEK Milan (člen), plk.v.v. Ing. HALAPIN Jozef (člen), plk.v.v. Ing. DOROCIAK Štefan (hospodár), plk.v.v. KVAČKAJ Ivan (hovorca), mjr.v.v. CHŇAPEK Štefan (administrátor), plk.v.v. Ing. MEJZLÍK František revízor. Všetkým patrí za ich aktivitu, nezištnú a obetavú prácu po celý uplynulý rok poďakovanie.

…….Dohodu o spolupráci máme t.č. podpísanú s 11 partnermi, subjektami zo záujmovej sféry, predovšetkým klubmi a združeniami združujúcimi vojenských vyslúžilcov, z toho sú dve združenia zahraničné. Máme pripravené na podpis dohody o spolupráci s ďalšími. Považujeme takýto postup v zjednocovaní subjektov bez vzájomného zásahu do svojprávnosti subjektu, za obojstranne výhodný a férový.

……Podpísaním DOHODY O SPOLUPRÁCI s Viedenským klubom dôstojníkov a účasťou na  konferencii, následne aj plese oficierov vo Viedni sme „prerazili“  do Európy – boli tam  dve rovnošaty dôstojníkov Slovenska v zastúpení nášho o.z. VVB plk.v.v.Ing Ladislavom BALLOM a Ivanom KVAČKAJOM, ktorých privítal osobne prezident plukovník  Rudolf RAUBIK za OFFIZIERSGESELSCHAFT WIEN,  veľkým prínosom do spolupráce bola účasť a vystúpenie našich členov plk.v.v. Ing. Milana SOBEKa a plk.v.v.Ing.Ladislav HRIŇa, CSc. u kolegov v Klube vojenských důchodců při Univerzitě obrany Brno.

……Rada združenia pravidelne informovala a vyzývala členov k účasti na plánovaných akciách v priebehu celého roka, výsledkom bolo zvýšenie účasti členov a rodinných príslušníkov na aktivitách, vyhodnotenie sme uverejňovali na našej web stránke v texte a fotografiami nášho hovorcu Ivana Kvačkaja. Najaktívnejší účastníci akcií boli: p. Vratislav Mojš, Marián Ďurina, Dušan Majerčík, Emil Bošanský, Julius Kováč, Vladimír Hriň, Štefan Chňapek, Marián Horský, Ľudovít Letoščák, Fr. Mejzlík, Ľubomír Dubeň, Št.Dorociak s rod., Jozef Halapin, Pavol Bada, Juraj Kayser, Milan Sobek a najaktívnejší, náš „zástavník“ Štefan Pomsahár.

……K najväčšej akcii, okrem zorganizovania pripomienkovania zákona 461/2003 patrí pietny akt, ktorý sme už po 6 krát  zorganizovali a zabezpečovali v spolupráci s MO SR na vojenskom cintoríne v Petržalke–Kopčany k ukončeniu I.SV. Za aktivitu pri príprave a vykonaní ďakujeme nášmu členovi plk.v.v. Jaroslavovi Junekovi.

Správy o aktivitách a informácie pre členov (aj nečlenov) sme transparentne a pravidelne uverejňovali v článkoch a komentároch na našom internete. Celkovo sme tak za rok uviedli:

23 článkov a informácii o našej činnosti (Bada, Kvačkaj, Macoun+Halapin),
13 článkov zameraných na sociálno-právnu oblasť VD, SD (Bada, Kolen, Ďurina),
17 článkov k bezpečnosti, obranyschopnosti a podpore OS SR (Bada, Kvačkaj, Rybár);
zorganizovali sme 1 celoslovenskú podpisovú akciu na podporu pripomienky k novele zákona 461/2003Z.z.(Bada, Kolen, 602 podpisov za 5 dní).

Pre členov sme vydali bulletin „Spravodajca VVB“ č.1, ktorý bol uverejnený na webe www.bezpzlozky.eu dňa 1.4.2016, v ňom je chronológia vytvorenia združenia a činnosť v roku 2015, teraz po 4. VZ vydáme Spravodajca č.2.

……Združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA z rozhodnutia Rady združenia ocenilo  11 svojich členov za aktívny podiel na organizovaní podujatí združenia a spoluprácu s partnermi, 5 svojich členov navrhlo na pamätnú medailu MO SR za významný podiel a zásluhy na riešení právnych, zdravotných a sociálnych problémov a nárokov  výsluhových dôchodcov a ich pozostalých.

Plán na rok 2017 bol schválený tak ako je uverejnený na tomto webe:   https://www.bezpzlozky.eu/2016/12/navrh-plan-cinnosti-vvb-2017/

Naši členovia –jubilanti  roku 2017:

85 – pplk. PhDr. Bláha Karel
75 – plk. v.v. Ing.Bada Pavol, plk. v.v. Ing.  Halapin Jozef  , pplk. v.v.Artim Jozef,
70 – plk. v.v. Ing. Mejzlík František, pplk. v.v. doc. Ing. CSc. Magdolen   Ladislav, plk.Ing. Slovák Vladimír,
65 – plk. v.v.   Ing. Kayser Juraj, plk. v.v Ing. Richtárech   Jozef, mjr. v.v. Ing. Faltin Milan, plk. v.v. Ing. Lachkovič Jaroslav, mjr. v.v. Chňapek Štefan,
60 – pplk. v.v. Ing.  Családi Ladislav, pplk. Ing. Rybár  Miroslav, pplk. v.v. Ing. Mičian Ivan,
55 – plk. v.v. Laml  Roman

Na záver:

Nič svetoborné, život a každodenné problémy spolu s radosťami ktoré prináša ide ďalej, nekončíme, pokračujeme ďalej skromne ale transparentne a zásadovo.

Text:  Ing. Pavol Bada
Foto: Ing. Kamil Šipula