Vyberte stranu

 

Potomkovia neraz zataja, že dostali sľúbené niečo od poručiteľa za jeho života. Ťažko to však reálne dokázať.

Dedíte a robíte si starosti, aby ste neprišli o majetok? Rieši to aj čitateľka z HN Poradne, ktorej otec žil v inej domácnosti. “Mám obavu, aby otcova priateľka nezamlčala jeho majetok, prípadne financie. Žije v jeho byte, nemá tam trvalý pobyt. Môže jeho veci rozpredať alebo vybieliť bankový účet,” robí si starosti.

Šetrenie kvôli dedičstvu 

Ako jej radí advokát Róbert Bános, notár ako súdny komisár najskôr vykoná vyšetrovanie v Notárskom centrálnom registri závetov. V ňom zisťuje, či je v ňom evidovaný závet poručiteľa ‑ ak nie, potom prebieha dedenie zo zákona. “To, aby priateľka vášho otca zamlčala jeho majetok, nie je možné, aspoň z právneho hľadiska, keďže je povinnosťou súdu alebo notára obstarať údaje týkajúce sa majetku vášho otca ako poručiteľa.” Súd však môže za istých okolností dedičstvo zabezpečiť určitými opatreniami. “Najmä jeho uložením na súde alebo u uschovávateľa, zapečatením v poručiteľovom byte alebo na inom vhodnom mieste, zákazom výplaty u dlžníka poručiteľa alebo súpisom na mieste samom,” radí advokát.

Účet po zosnulom len tak “nevybielia” 

Ak má byť vykonaný zákaz výplaty z vkladu na vkladnej knižke, bežnom účte alebo inom podobnom účte, notár oznámi banke, ktorá vedie účet, že s účtom sa nesmie nakladať bez súhlasu súdu. V oznámení treba uviesť identifikačné údaje účtu. “Peniaze, ktoré boli uložené na účtoch vášho otca, ktoré má priateľka vybieliť, patria tiež do dedičstva, keďže do toho spadá majetok poručiteľa v čase jeho smrti, nie v čase začatia dedičského konania. To však len v tom prípade, ak váš otec bol na týchto účtoch vedený ako vlastník účtov a jeho priateľka mala k účtom len disponentské právo,” objasňuje Róbert Bános.

Dedí sa zo zákona alebo zo závetu 

Je teda výhodnejšie ponechať dedičstvo na zákon alebo spísať poslednú vôľu? Testament podľa advokáta Milana Ficeka robia obyčajne ľudia, ktorí chcú ochrániť niekoho, kto by inak nededil, alebo chcú zabezpečiť, aby dostal viac ako ostatní dedičia. Napríklad môžu majetok odkázať aj niekomu úplne cudziemu. Najčastejšie dochádza k sporom vtedy, ak niektorý z dedičov chce viac, ako mu patrí. “Často dedičia zataja, že niečo dostali bezodplatne od poručiteľa, alebo v čase života poručiteľa vyberajú peniaze z účtov poručiteľa, napríklad keď je už nevládny. Neraz si tí dedičia, ktorí sa postarali v starobe o rodiča, myslia, že majú nárok na vyšší podiel ako ten, ktorý im patrí zo zákona. Morálne by mali na to nárok, ale právne nie,” dodáva advokát.

Kedy je výhodnejšie dohodnúť sa 

Vysporiadanie dedičstva zvyčajne prebieha cez dohodu dedičov, ktorá sa uzatvára pred notárom. Dedič si v nej vyjadrí, či si uplatňuje svoj zákonný dedičský podiel alebo nie. Ak ste napríklad dvaja súrodenci a pri dedičstve sa nedohodnete, kto si čo nechá, notár rozhodne o dedičstve tak, že vám všetko rozdelí na polovicu. Napríklad dom, záhradu i peniaze na účte zosnulých rodičov… Neraz si robia starosti aj bezdetní poručitelia, ktorí nemajú blízku osobu. “Ak by mali súrodencov alebo tí by mali deti, budú po vás dediť. Keby ste nemali vôbec nikoho, môžete spísať závet a odkázať majetok hoci úplne cudzej osobe. Ak by ste tak neurobili, mohlo by vaše dedičstvo pripadnúť ako odúmrť štátu,” tvrdí Ficek. Aktuálne prebiehajú rekodifikačné práce na novom Občianskom zákonníku. Tie pravdepodobne podľa Petra Bublu, hovorcu rezortu spravodlivosti, v budúcnosti zasiahnu aj do dedičstva.

Ako správne dediť 

V praxi poznáme dva základné spôsoby dedenia, a to zo zákona a zo závetu. K dedeniu zo zákona dochádza v týchto prípadoch:

‑ ak pre prípad svojej smrti nenecháte žiadny závet,

‑ síce zanecháte závet, avšak zabudli ste v ňom na tzv. neopomenuteľných dedičov,

‑ zanechali ste závet, avšak nebol v ňom rozdelený celý váš majetok,

‑ dedič bude v čase smrti poručiteľa nespôsobilým dediť, odmietne dedičstvo alebo zomrie skôr ako vy.

POZOR! 

Ak nezanecháte závet, podľa Občianskeho zákonníka budete dediť zo zákona podľa štyroch dedičských skupín.

Kedy dochádza k dedeniu na základe vašej poslednej vôle.

‑ V závete určíte dedičov, prípadne určíte ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť.

‑ V praxi existujú tri druhy závetov, a to holografný (vlastnoručne napísaný a podpísaný), alografný (napísaný na počítači, vlastnoručne podpísaný) a vo forme notárskej zápisnice.

‑ Ustanovenie dedičov je nevyhnutnou obsahovou náležitosťou závetu.

‑ Ak nie sú podiely dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké.

‑ Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky.

Dedičstvá fungujú po novom. Pozrite sa, čím sa treba riadiť, ak dedíte pozostalosť 

Dôležité zmeny od júla minulého roka v Civilnom mimosporovom poriadku, ktoré zasiahli aj dedičstvá a dedičov. Vybrali sme pre vás tie najdôležitejšie, na ktoré sa oplatí myslieť, ak chcete zanechať majetok príbuzným alebo ste niečo zdedili.

MIESTNA PRÍSLUŠNOSŤ 

Prvým kritériom na jej určenie zostáva adresa trvalého pobytu poručiteľa v čase smrti, miesto, kde mal majetok a kde zomrel. Upravila sa miestna príslušnosť pre dodatočné konanie o novoobjavenom majetku, o ktoré sa postará súd, na ktorom bolo skončené riadne konanie o dedičstve. Zrýchlilo sa aj konanie pri maloletom dedičovi.

UPOVEDOMENIE O DEDIČSTVE 

Dedičom sa doručuje tzv. upovedomenie o dedičskom práve, a to buď do vlastných rúk, alebo ústne do zápisnice. Notár musí urobiť všetky úkony na to, aby zistil skutočný pobyt dediča kvôli doručeniu upovedomenia. Ak si však niekto nepreberie poštu na hlásenom trvalom pobyte, bude sa zásielka považovať za doručenú.

MALOLETÝ DEDIČ V SÚDNOM KONANÍ 

Zmenila sa miestna príslušnosť súdu na schvaľovanie právneho úkonu maloletého. Je ním vždy ten súd, ktorý vedie konanie o dedičstve. Pri maloletých dedičoch treba schváliť tie úkony, ktoré robia v ich mene ich zástupcovia (súdy, notári poverení dedičským konaním).

UZNESENIE O DEDIČSTVE 

Osvedčenie o dedičstve sa nahradilo uznesením o dedičstve. Zjednotili sa tak rozhodnutia vydané súdmi či notármi. Voči všetkým uzneseniam vydaným notárom zákon pripúšťa odvolanie. Ak niektorý z účastníkov dedičského konania nebude s rozhodnutím spokojný, môže sa obrátiť na súd.

NOTÁRI S VYŠŠÍMI PRÁVOMOCAMI

Notári prevzali od súdov časť tzv. mimosporovej agendy, čo zrýchlilo súdne konanie. Vydávajú rozhodnutia počas celého dedičského konania. Dediči môžu uzavrieť dedičskú dohodu o vysporiadaní (schválená notárom, priamo uznesením), ktorá má prednosť pred dedičstvom na základe dedičských podielov.

VERITELIA A DEDIČSKÉ KONANIE

Účastníkom dedičského konania sú v obmedzenom rozsahu aj veritelia, a to preto, aby sa vysporiadala ich pohľadávka. Ak nie je možné zistiť všetkých veriteľov, súd na návrh dedičov vyzýva veriteľov, aby mu oznámili svoje pohľadávky v určenej lehote a vhodnou formou (zverejní sa to napríklad na úradnej tabuli súdu, jeho webe či na webe notárskej komory).

SKUTOČNÁ HODNOTA MAJETKU 

Notár musí zisťovať skutočnú (trhovú) hodnotu majetku a z nej sa bude v konaní aj vychádzať. Ani zhodné tvrdenie dedičov o hodnote majetku už nemá vplyv na stanovenie jej výšky. Predtým často dedičia hodnotu dedičstva podhodnocovali, aby znížili odmenu notára, či ak uzatvárali dohodu o vysporiadaní dedičstva, mohli si týmto spôsobom umelo znižovať výšku vysporiadavacieho podielu inému dedičovi.

ZAVEDENIE POJMU LEGÁLNY MAJETOK 

Zaviedol sa pojem legálny majetok na pokrytie všetkých aktív poručiteľa a dlhy na pokrytie všetkých pasív poručiteľa. Notár vykoná súpis majetku a dlhov poručiteľa a uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia. Čistou hodnotou dedičstva je potom absolútna hodnota majetku, od ktorého sa odpočíta hodnota dlhov poručiteľa.

LIKVIDÁCIA DEDIČSTVA 

O predlžené dedičstvo teda ide vtedy, ak dlhy poručiteľa prevyšujú jeho majetok. Ak navyše nedôjde k dohode dedičov a veriteľov o jeho prenechaní veriteľom na úhradu dlhov, môže súd aj bez návrhu uznesením nariadiť likvidáciu dedičstva. Tá sa vykonáva speňažením všetkého poručiteľovho majetku. Notár musí majetok speňažiť za cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný majetok za obdobných podmienok obvykle predáva.

NAHLIADNITE DO OBSAHU ZÁVETU

Ak poručiteľ zanechal závet, jeho stav a obsah zisťuje ten notár, ktorý prejednáva dedičstvo. Teda, nerobí to už notár, u ktorého bol originál závetu uložený. Upravila sa možnosť nahliadať do závetu, čo notár umožní v konaní o dedičstve každému, kto osvedčí, že má na tom právny záujem ‑ býva to najmä zákonný dedič a blízka osoba. Po skončení konania sa založí originál závetu do zbierky vyhlásených spisov na okresnom súde. (ZK)

Poslednú vôľu spisujú zvyčajne ľudia, ktorí chcú ochrániť niekoho, kto by inak podľa zákona nededil.

(10.05.2017; Hospodárske noviny; mut. , EXPERT , s. 17; Zuzana Kullová)