Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 

V súčasnosti ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny pripravuje legislatívne zmeny v zákone  o doplnkovom dôchodkovom sporení  s možnosťami aby ľudia mohli  na odpočinok odísť o 2 – 5 rokov skôr, to znamená ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku ktorý sa priebežne zvyšuje.

Podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení  § 14 ods. 1. 2 písm.   a) až h) pracujúci boli podľa náročnosti vykonávanej práce rozdelení od I.,II. a III. pracovnej kategórii. Do I.,II. pracovnej kategórie boli zaradené prevažne rizikové práce pri ktorých dochádza k častým a trvalým poruchám zdravia pracujúcich pôsobením škodlivých fyzikálnych a chemických vplyvov. Podľa odseku 4. za zamestnania zaradené do I.  II. pracovnej kategórie  pred 1. januárom 2000 sa hodnotí  aj služba vojakov, policajtov atď. ako I. kategória funkcií podľa § 14 ods.2. písm. b) až h). Podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení § 21 ods. 1  občan má nárok na SD ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň:  podľa písm. a) až e) v závislosti od počtu odpracovaných rokov podľa pracovných kategórií  vo veku od 55 – 60 rokov, ženy v závislosti od počtu narodených detí.  Podľa § 22 v I. pracovnej kategórii (kategórii funkcií) SD bol maximálne  60% mesačného zárobku, v II. kategórii (kategórii funkcií)   55% mesačného zárobku a v III. pracovnej  kategórii  50% mesačného zárobku. Od 1.1.2000 bola zrušená I. a II. pracovná kategória, od 1.1.2004 bola zrušená III. pracovná kategória. Výška SD  sa prestala hodnotiť podľa náročnosti vykonávanej práce.   Aj z dôvodu udržateľnosti  všeobecného dôchodkového systém sa predpokladá, očakáva postupné  zníženie  percenta vyplácania SD v závislosti od výšky mzdy asi  do 35 %.    Pozri  súčasný stav http://www.socpoist.sk/vztah-priemernej-vysky-vyplacaneho-starobneho-solo-dochodku–k-3112–a-priemernej-mesacnej-mzdy-v-hospodarstve-sr/3166s

Od účinnosti zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení § 65 ods. 1 sa zmenili podmienky nároku na priznanie SD, najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia a dovŕšenie dôchodkového veku. Podľa ods. 2 sa dôchodkový vek zo 60 rokov  zvýšil na 62 rokov, novelou  tohto zákona sa tento bude  postupne zvyšovať pravdepodobne až  do hranice 70 rokov. V roku 2017 o 76 dní, v roku 2018 pravdepodobne  asi o 63 dní. Existuje celá rada zamestnaní  pri ktorých z fyziologického hľadiska do takejto doby zamestnanec nebude vládať, nebude schopný pracovať. Súčasná právna úprava tento stav  ako aj z dôvodu straty zamestnania a nemožnosti v preddôchodkovom veku nájsť si prácu ako  aj z dôvodu, že zamestnanec ďalej už   nechce pracovať  rieši  inštitútom predčasného dôchodku, to je  možnosťou   2 roky pred dôchodkovým vekom odísť  do predčasného dôchodku, ale za každých 30 dní čo odíde skôr do SD sa mu SD kráti o 0,5 % za 2 roky o 12,5 %.

V ČR s využitím III. piliera od roku 2013 úspešne funguje inštitút  preddôchodku. Občan sporiteľ v III. pilieri musí mať nasporenú dostatočnú sumu peňazí ktorá  sa rozpočíta na celú plánovanú dobu poberania preddôchodku, ktorá mu zabezpečí pravidelný mesačný príjem  do výšky najmenej 30 % priemernej mzdy. V ČR na 5 ročný preddôchodok potrebuje mať nasporených  okolo pol milióna Kč, 18 867 eur. V ČR štát sporenie v III. pilieri priamo a nepriamo ročne dotuje sumou  asi 300 mil. eur. Účastníci  tohto sporenia od štátu za každý rok získajú približne 100 eur a majú daňovú úľavu 130 eur.  V SR je to suma asi 10 mil. eur, sporitelia si môžu základ dane znížiť o 180 eur. V ČR do III. piliera je zapojených asi 3/4  pracujúcich. V SR je to asi len 1/4.  Drvivú väčšinu slovenských sporiteľov v III. pilieri tvoria lepšie zarábajúci. Na doplnkové dôchodkové sporenie 2 % z hrubého platu môže prispievať zamestnávateľ , zamestnanec najmenej 2 %, môže aj viac. Pracovníkom rizikových  profesií  zo zákona musí prispievať zamestnávateľ.  Toto sú príčiny nízkeho počtu zapojených zamestnancov do III. piliera v SR.

V súčasnosti MPSVaR dokončuje analýzu  možností zavedenia inštitútu preddôchodku v ktorej predloží  niekoľko alternatív na riešenie preddôchodku. Z nich  vyberie najoptimálnejšiu variantu. Z analýzy vyplýva, že v priebehu desiatych rokov budú nízke nasporené sumy v III. pilieri a  nezabezpečia dávky v takej sume, aby postačovali ako jediný zdroj príjmu v dlhšom období. Hľadajú sa také opatrenia aby pre sporiteľov zatraktívnili III. pilier a aby sa do neho  zapojil väčší počet sporiteľov.   V pripravovanej novele zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení  chce vláda a ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny ešte tento rok zaviesť preddôchodok.

Pravdepodobné  kritériá pre zavedenie preddôchodku: 

–  Sporiteľovi v III. pilieri sa umožní do dôchodku odísť o 2 – 5 rokov skôr. Ale, musí mať nasporených aspoň  toľko peňazí aby mu stačili na vyplácanie mesačnej dávky minimálne v sume  30 % priemernej mzdy počas aspoň  dvoch rokov. V súčasnosti to je 283,5 eura mesačne.
Preddôchodca bude poistencom štátu a nebude povinný platiť zdravotné poistenie.
Pre výpočet SD  nebude sa mu krátiť doba ani vymeriavací základ (tento bude mierne nižší z dôvodu, že po dobu preddôchodku  neplatí odvody na starobné poistenie.
Môže skombinovať poberanie preddôchodku (napríklad prvé 2 roky) a predčasného dôchodku, čím mu postačia aj menšie úspory v III. pilieri. Pokaľ 2 -5 rokov pred odchodom do SD stratí prácu, predtým pracoval a má nasporenú dostatočnú sumu na požadovaný počet rokov preddôchodku je vhodné, aby najskôr požiadal o podporu v nezamestnanosti a až potom požiadal o preddôchodok, prípadne o predčasný dôchodok čím defacto môže skôr skončiť zárobkovú činnosť a nezostane bez príjmu.
– Popri poberaní  preddôchodku môže kedykoľvek začať pracovať a vykonávať zárobkovú činnosť.
– Šetrí prostriedky štátu, predčasné dôchodky sa vyplácajú z verejných zdrojov, preddôchodky z vlastných prostriedkov sporiteľa z III. piliera.
– Potencionálny záujemca o preddôchodok musí mať v III. piliera  pri 2 rokoch preddôchodku uložených  najmenej 6 804 eur. Pri maximálnej hranici 5 rokov  najmenej 17 010 eur.

Do konca volebného obdobia  chce vláda a ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny  ďalej pokračovať zavedením ďalších benefitov. Napríklad uvažuje  sa o zvýšení objemu príspevkov zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj  o forme zvýšenia  daňových a odvodových úľav. O zavedení  takých opatrení aby sporitelia neprišli o časť dôchodku, ako dnešní predčasní dôchodcovia. Pokiaľ nebudú pracovať nebudú odvádzať odvody na dôchodkové poistenie čo sa prejaví  v znížení ich SD. Uvažuje sa, že počas poberania preddôchodku môžu aj pracovať. Uvažuje sa , že ľuďom na  preddôchodku by mohla byť vyplácaná časť úspor z II. piliera  a všetky úspory   z III. piliera, čím by došlo k zvýšeniu ich nasporenej sumy. Uvažuje sa, že pri súčasnej priemernej mzde 945 eur  by preddôchodca zo svojich úspor z III. piliera mal dosiahnuť aspoň 283,5 eur mesačne. V závislosti od nasporenej sumy by mohol preddôchodok  poberať najviac 5 rokov,  tak dlho ako mu vystačia jeho uložené peniaze. Podľa výšky nasporenej sumy a dĺžky poberania preddôchodku jeho mesačná suma ak na to má, môže byť aj vyššia. Má byť umožnené aj  jednorazovým vkladom zvýšiť si svoju nasporenú sumu. Ak by  preddôchodok chcel čerpať  2 roky musel by mať v III. pilier nasporené najmenej  2 x 12 x 283,5 = 6 804 eur, napríklad 5 rokov 5 x 12 x 283,5 = naajmenej 17 010 eur.  Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že na preddôchodok si počas aktívneho života  spravidla nasporiť môžu len lepšie zarábajúci ľudia,  alebo aj ľudia s nižšou mesačnou mzdou ale s ďaleko väčším počtom rokov sporenia v DDS, v III. pilieri. Toto je jedna s pripravovaných možností ako si pracujúci a ťažko pracujúci ľudia z dôvodu zvyšovania veku odchodu do SD ktorí z dôvodu, že už nebudú vládať pracovať, prípadne sa z dôvodu veku  nebudú môcť zamestnať , alebo už nebudú chcieť pracovať si sami môžu týmto spôsobom zabezpečiť príjem do doby než im z I. piliera bude priznaný SD. Preddôchodcom nebudú musieť byť vyplácané dávky v hmotnej núdzi ani životné minimum, čím týmto opatrením dôjde k šetreniu verejných financií.

Mnou uvedené skutočnosti v tomto článku sú zatiaľ len ako možné návrhy. O konkrétnych návrhoch ako budú ministerstvom práce  predložené do medzirezortného pripomienkového konania zatiaľ ešte nie je rozhodnuté. V medzirezortnom pripomienkovaní  týchto legislatívnych zmien  v zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení  okrem príslušných štátnych orgánov, občianskych združení s právnou subjektivitou sa budú môcť vyjadriť aj občania. Až potom bude môcť  navrhované legislatívne zmeny schváliť vláda a predložiť na rokovanie Národnej rady SR ku schváleniu.  Po ich schválení zákon pravdepodobne do konca tohto roku nadobudne účinnosť.

Spracoval:

 Dr. Milan Kolen
člen sociálnej a právnej komisie ZV SR, člen VVB

 

 

18 Komentárov na Preddôchodok:

 • Ohľadom zastropovania dôchodkového veku na 64 rokov, ktoré prešlo parlamentom do II. čítania, zverejnil zaujímavé údaje aj Eurostat, či Sociálna poisťovňa ku Očakávanej dobe dožitia v plnom zdraví vo vybraných krajinách EÚ a počtu Invalidných dôchodcov v SR.
  štát muži ženy
  EÚ28 priemer 61,4 61,8
  Švédsko 73,6 73,6
  Malta 72,3 74,3
  Česko 63,4 65
  Poľsko 59,8 62,7
  Maďarsko 58,9 60,8
  Lotyšsko 51,5 55,3
  Slovensko 55,5 54,6
  Zdroj: Eurostat
  .
  Starobných dôchodcov pribúda pomenej -- oveľa prudšie tempo v ostatnom čase nabral nárast počtu poberateľov invalidných dávok. Chorí ľudia v aktívnom veku tak nielenže svojimi odvodmi neprispievajú na dôchodky z prvého piliera pre súčasných seniorov, ale sami Sociálnej poisťovni odčerpávajú financie.
  „Aký zmysel má predlžovať dôchodkový vek, keď sú naši ľudia zväčša už po päťdesiatke na liekoch? A so zdravotnými obmedzeniami, jedným či viacerými, potrebujú pracovné úľavy, nemôžu robiť niektoré úkony, nočné zmeny, nadčasy. Preradení na ľahšiu prácu však zase strácajú šancu lepšie si zarobiť, čo im v budúcnosti zníži sumu dôchodku,“ uvažuje Machyna. Pripomína tiež, že poberanie invalidného dôchodku, dokonca ani pri strate pracovnej schopnosti nad 70 percent, ešte nie je dôvodom celkom prestať pracovať. „Na rozdiel od predčasného starobného dôchodku, na ktorom sa robiť zakazuje. Aj preto ľudia radšej volia invalidný ako predčasný dôchodok, je to pre nich ekonomicky výhodnejšie,“ porovnáva odborár.
  Dôležitá je kvalita života
  Sociálny systém by mal byť nastavený tak, aby ľuďom umožnil po skončení aktívnej práce priemerne 15 rokov prežiť na dôchodku. Podľa správy Európskej komisie, zverejnenej vlani v novembri, bola však stredná dĺžka života pri narodení v roku 2015 na Slovensku 76,7 roka, čo je stále takmer o štyri roky menej ako priemer EÚ. Slovenskí muži sa dožijú priemerne o sedem rokov menej (73,1) ako ženy (80,2). A ak je teda aktuálny odchodový vek na úrovni 62 rokov a 139 dní, priemerný slovenský muž si užije len necelých 11 rokov penzie.
  Odborníci sa pritom zhodujú, že oveľa dôležitejším ukazovateľom než celková dĺžka života je jeho dĺžka strávená v plnom zdraví. V ňom však Slovensku v rebríčku krajín EÚ patria úplne posledné priečky. Slovenskí muži sa v zdraví dožívajú 55,5 roka a za nimi sú v štatistikách už iba muži z Lotyšska. A čo sa týka slovenských žien, tie sú v európskej „dvadsaťosmičke“ na samom dne, úplne zdravé sú priemerne len 54,6 roka. To znamená, že priemernému slovenskému mužovi zostáva po objavení sa zdravotných ťažkostí pracovať takmer sedem rokov, žene po zjednotení vekovej hranice ešte o rok viac.
  Budú sa starať firmy?
  Veľké rozdiely v zdravotnom stave sú aj medzi rôznymi sociálno-ekonomickými skupinami a jednotlivými profesiami. „Pri stanovení penzijnej vekovej hranice by sa malo diferencovať. Je predsa rozdiel, či niekto robil pokojnú prácu v kancelárii, alebo ťažko fyzicky pracoval pri páse, v hute, v poľnohospodár­stve,“ mieni Buchta. Úľavy by však podľa neho mali mať aj niektoré povolania vyžadujúce duševnú činnosť a prinášajúce stres, pri ktorých treba byť v kontakte s ľuďmi, okamžite sa rozhodovať, niesť zodpovednosť za životy či majetok. Dôkazom toho je, že aj psychické poruchy sa už prepracovali medzi najčastejšie diagnózy indikujúce invalidný dôchodok.
  Sociológ tiež odporúča podporiť zdravotnú prevenciu, podľa neho by mala byť preventívna starostlivosť o zamestnancov aj v záujme samotných firiem. „Zamestnávatelia by sa mali o pracovníkov starať individuálne, s vyšším vekom im skracovať úväzky, ponúkať menej náročné činnosti, prípadne im aj na dôchodku vyplácať istú finančnú sumu ako satisfakciu za 15-, 20-ročnú prácu pre nich,“ uvádza Buchta.
  Podľa správy Európskej komisie vynakladá Slovensko na zdravotníctvo menej ako väčšina členov únie, a to v absolútnom číselnom vyjadrení, aj s ohľadom na podiel z HDP. V roku 2015 sa na zdravotnú starostlivosť v SR vynaložilo 1 538 eur na obyvateľa (6,9 percenta HDP), pričom priemer v EÚ pritom predstavoval 2 797 eur (9,9 percenta HDP). Z verejných prostriedkov sa financuje približne 80 percent výdavkov na zdravotnú starostlivosť, čo sa blíži priemeru EÚ.
  Počty vyplácaných dôchodkových dávok… porovnanie starobných dôchodkov ku vzrastu počtu invalidných dôchodkov
  obdobie starobné invalidné
  august 2018 1 063 943 237 817
  máj 2018 1 064 259 236 227
  január 2018 1 066 257 235 150
  august 2017 1 052 813 237 413
  august 2008 916 378 198 874
  zdroj: Sociálna poisťovňa
  zdroj: Eurostat, Sociálna poisťovňa a pod., -- výber z internetovej dennej tlače

 • Áno, presne v tom zmysle, som uverejnil svoj komentár, ako v závere píše Miro Palfi, dňa 17.10.2017 o 07:20hod.Aby sme neboli egoisti a dopriali aj ostatným-ktorí si to zaslužia-hlavne v ťažších a zodpovedných povolaniach.Veď logický z uvedeného vyplýva, že keď budu spokojní oni, nebude čo závidieť ani nám. A som presvedčený, že drvivej väčšine z nás, ani nie je čo závidieť.
  A ešte dodatok pre Petra, snáď aj pre Igora: Ten možný preddôchodok to nie je nejaké horybilne zvyšovanie SD.Ba dokonca usudzujem, že žiadné. To je len možnosť postaršieho zodratého civilistu odísť do penzie skôr, ako vo veku 62 rokov, pri splnení ostatných a aj stávajúcich kritérii…preto tá poznámka “kvazikategorie I.II.”

 • Zdá sa ,že stabilizačne opatrenia na stabilizáciu kadrov v armáde nezabrali a budú sa musiet príjmat opatrenia aby sa doplnili stavy a zabespečila sa obranyschpnost krajny a plnenie medzinarodných závazkov. Peniažky boli vyčlenené, takže dúfajme ze aj námdôchodcom sa niečo ujde a nebude len z koláča diera.

 • Dobrý deň,ďakujem za odpoveď p Palfymu,teraz mi je jasné ,že ešte nevieme konkrétne aká bude valorizácia VD.Naši právnici by mali analyzovať konkrétnejšie odpoveď MV SR čo tým myslel,že sa nemajú výsluh. .dôchodcovia ničoho obávať a tiež nový zákon 461

 • Doplním k predošlým príspevkom.Súhlasím s príspevkom Milana Faltina 16. októbra 2017 o 7:15.Výsluhových dôchodcov je približne 40 tisíc.Podľa § 2 zákona 328/2002 Z.z., je to široké spektrum výsluhových dôchodcov, taktiež so širokým spektrom záujmov.Preddôchodok sa nás VD týka možno menej priamo, ale o to viac nepriamo.Každý (väčšina) máme rodiny: manželky, manželov, deti, vnúčatá, známych… Od 50, 40, 30, 20, r… nižšie.Budúci preddôchodok sa môže týkať tiež aktívnych príslušníkov silových-bezpečnostných zložiek a ich rodín, či známych. Stačí, že niekto, kto je momentálne v služobnom pomere silového rezortu podľa §§ 38 alebo § 143 aa zákona 328/2002 Z.z. nedosiahne nárok na priznanie a výplatu výsluhového dôchodku a bude pokračovať v práci naďalej, už v civilnom zamestnaní.Tam sa nás v širšom slova význame téma: Preddôchodok týka.Nakoniec, je k tomu na tomto webe vytvorená rubrika.Pričom vždy sme okrem iného písali, že nie sme egoisti-nemyslíme a nikdy sme nemysleli iba na seba.

 • Pre Petra a Igora…vybral som z príspevku https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/… 7. septembra 2015 v 14:52 (a okolo neho) “sa zvyšuje o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.Na základe údajov za rok 2010, predložených Štatistickým úradom SR”…Z Rozhodnutia o Valorizácii VD r. 2011.
  Podľa tohoto Rozhodnutia sa výsluhové dôchodky zvyšovali v a (do) r. 2011 “o percento”… z každého individuálneho výsluhového dôchodku.Potom prišiel r. 2012 -- valorizácia VD = 0 % -- žiadna.Od r. 2013 až r. 2017 bola valorizácia VD individuálne, ale ošetrená v § 68 ods. (3) zák. 328…..
  a na rok 2018 neprešla /zatiaľ (?)/ zásadná hromadná pripomienka APVV novo navrhovaný § 68 ods. (16) a ods. (17)…Ja osobne som s mnohými ďalšími kolegami aj tu na týchto stránkach pišúcimi (1500 VD) podporil ZHP APVV -- som presvedčený, že ju pripravili fundovaní ľudia-právnici.
  Písali sme o tom (ne)valorizácii celkovo nespočetnekrát s tým, že na valorizáciu VD od r. 2018 -- odpoveď z MV SR… “o percento” sú dva právne názory.Ja som v rubrike Riešenie skrivodlivosti VD a SD v poslednom príspevku ukončil príspevok.”Uvidíme”.Môj názor -- ja sa prikláňam k ZHP APVV, kde do 1. júla 2018 by ešte vždy bol čas otvoriť zákon 328/2002 Z.z. a túto ZHP do paragrafu 68 zapracovať.Ale tí, ktorí sme túto pripomienku podporili, sme na jej realizáciu najskôr malí páni…
  p.s. Peter.A čo Vám bráni odpovedať na to, ako Vy vidíte problematiku okolo (ne)valorizácie VD aj valorizácie VD r. 2018.Ja si rád prečítam aj iné názory ako mám ja, prípadne ďalší tu sústavne pišúci kolegovia.Ten môj názor predsa nemusí byť vôbec správny.Nakoniec na tom ani nezáleží.Ako som písal, my sme na to malí páni.A toho hrachu na stenu zdá sa, sme sa nahádzali neúrekom.

 • Dobrý deň,vy už asi nemáte čo povedať výsluhovým dôchodcom,tak riešite preddôchodky,čakal so ,že odpoviete igorovi na konkrétny dotaz o našich VD na ktorý čakajú vysluh. dôchodcovia a nie preddôchodky ,ktoré nie sú pre nás ,nikoho s nás nezaujímajú.

 • K tým odborárom v BA, v sobotu:
  Ja to považujem za správne. V podstate, oni tam demonštrovali za taú dajaku kvazi- I. II. ktg. pre ľudí, čo pracujú v sťažených podmienkach-teda v noci, o so.ne.sv. Súhlasím s tým, že majú byť zvýhodnení proti kadejakým nefachčenkom, ktorí dostanú penziu v 62 a viacej rokov (v súčasností mesiacov, ale v budúcnosti to budu fakt roky). Jedna sa predsa o zdravotníkov- čky v nemocniciach, “dříčov ” v automobilkách a iných nepretržitých prevádzkach ako napr.pekári,TIR-aci, ale aj baby v Tescach, Kerfuroch, Billách, Kauflandoch a podobne. Nemalo by sa to však samozrejme zvrhnuť (ale zrejme sa to zvrhne) na ich kindermanažerov a podobné individua. A tiež som za, že tieto kategorie ľudí by mali mať aj tie momentálne často pretrasané príplatky k tým minimálnym platom, ktorými sú spravidla ohodnocovaní vyššie -- aj o 100% hodinovo. A nie v závislosti na tom jak sa zamestnavateľ vyspí (či už štát, alebo sukrumník), ale zákonom. My sme to svojho času nemali, ale na druhej strane naše platy neboli minimálne. Tak asi takto.

 • dobrý deň,prečítal som so si všetky komentáre napísané na tomto portáli, bol som dlhšie preč ,všetko mi je jasné len som stále nepochopil,ako podľa novelizácie zákona 461 o sociálnom poistení mi bude valorizovaný výsluhový dôchodok v roku2018./či sa bude počítať 0,80 % z môjho VD alebo z civilného priemerného SD 426 eur/

 • Trochu som sa pobavil pri čítaní názoru jedného pána ministra. Ak si poistenec splní pohľadávky voči SP na päť rokov dopredu , môže ísť do dôchodku aj k 1.11. t.r. a to bez krátenia dôchodkových dávok.Nestačí že niekde drel 40 rokov ale si najprv musí splniť povinnosti voči SP.

 • Neverím na zázraky , nik si nechce zobrať na krk niečo dobrovoľne.Museli by sa vyrovnať s nevalorizáciou aj s krátením našich SD. Možno to urobia o 15 rokov tak jak to urobili starodôchodcom.

 • Slovenské internetové denníky (napr. NČ) okrem iného uviedli: “Zmenu zákona pripravuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a malo by ho dať do medzirezortného pripomienkového konania do konca roka. Avizoval to šéf rezortu Ján Richter (Smer-SD) počas zhromaždenia odborárov a ich sympatizantov v Bratislave”.Krátenie klasického starobného dôchodku (dnešný predčasný dôchodok) je za každý mesiac 0,5 %, za 24 mesiacov = 12 %.
  Je to pravda, sú to zdanlivo nesúvisiace veci s našim krátením starobných dôchodkov Sociálnou poisťovňou podľa paragrafov §§ 21 a § 174 zákona 100/1988 Zb.Upútalo ma to avizované medzirezortné pripomienkové konanie, ako (ne)možnosť (?) vysporiadať konečne sa tiež s našim krátením starobných dôchodkov na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií legislatívnym procesom…

 • Teraz ak pracujúci ide do predčasného dôchodku ,SP mu kráti dôchodok ,za každý mesiac ,tuším 2 percentá.S krátením našich dôchodkov to nemá spoločné nič spoločné.
  Ja by som sa len odborárov opýtal kde boli doteraz , lebo sa prebudili až potom čo dokázali zabezpečiť seba.

 • Zaujalo ma z článku v náväznosti na problematiku skoršieho odchodu do starobného dôchodku na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií -- z vyjadrenia ministra (MPSVaR) pána Richtera: “Zopakoval, že takáto novela zákona by mohla ísť do legislatívneho procesu v budúcom roku s predpokladanou účinnosťou od 1. januára 2019”.„Dnes na túto tému intenzívne rokujeme, komunikujeme, vedieme sociálny dialóg a som presvedčený, že dospejeme k istým kompromisom, ktoré odbory smerom k preddôchodku očakávajú,“ povedal odborárom Richter.Odborári chcú, aby sa v niektorých profesiách odchádzalo do tzv. preddôchodku už v 59 rokoch BEZ krátenia dôchodku… https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/… Bod: 24. “Na základe splnenia zákonných podmienok, ako aj podmienok nároku poistencov z dôvodu služby v I., II. kategórii funkcií pre priznanie SD v Rozhodnutiach Sociálnej poisťovni nie sú uvedené žiadne zákonné, právne dôvody (právny predpis) na základe ktorého Sociálna poisťovňa kráti už priznaný SD, čo je protiprávne, protiústavné a “skrivodlivodlivé”. Vo veci prebiehajú súdne spory”.
  -- Odborári chcú, aby sa v niektorých profesiách odchádzalo do tzv. preddôchodku už v 59 rokoch BEZ krátenia dôchodku…
  -- Bod: /24 z linku/ Sociálna poisťovňa kráti už priznané starobné dôchodky.(môže ich krátiť podľa Dohovor-u č. 128).
  -- V obidvoch prípadoch je možnou (?) spoločnou problematikou krátenie už priznaných starobných dôchodkov Sociálnou poisťovňou.Aspoň sa mi to krátenie starobných dôchodkov zo strany Sociálnej poisťovne ako možná spoločná problematika javí.

 • https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/444908-odborari-pred-ministerstvom-prace-a-socialnych-veci-ziadali-skorsi-odchod-do-penzie/
  Niekoľko stoviek odborárov v sobotu v Bratislave pred budovou Ministerstva práce, sociálnych vecí rodiny SR žiadalo uzákonenie možnosti skoršieho odchodu do dôchodku a zavedenie stropu pre dôchodkový vek na úrovni 64 rokov.
  Ministrovi práce a sociálnych vecí Jánovi Richterovi odovzdali predstavitelia odborového zväzu (OZ) KOVO list, v ktorom žiadajú vládu a parlament, aby tieto ich požiadavky premietol do legislatívnej podoby. Odborári chcú, aby sa v niektorých profesiách odchádzalo do tzv. preddôchodku už v 59 rokoch bez krátenia dôchodku… viac podrobností článku.sita: 14.10.2017 16:03

 • Na základe množstva mne položených otázok môj článok o Preddôchodku doplňujem o tieto ďalšie informácie.
  Podľa pripravovanej právnej úpravy ak budú mať pracujúci v III. piliery nasporenú postačujúcu sumu peňazí, potom budú na odpočinok môcť odísť, ale nemusia odísť o 2 – 5 rokov skôr ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku ktorý sa priebežne zvyšuje. Budú mať možnosť vhodne využiť, spojiť tieto možnosti:

  1. Pred odchodom do preddôchodku budú môcť využiť možnosť 6 mesiacov poberať príspevok v nezamestnanosti, nemusia ju využiť.

  2. Podľa nasporenej sumy budú mať možnosť na preddôchodok odísť v rozmedzí od 2 -5 rokov pred odchodom na SD. Nemusia požiadať o preddôchodok z III. piliera, môžu zostať ďalej pracovať. Ak budú poberať preddôchodok, kedykoľvek ak sa rozhodnú a najdu si porácu môžu začať pracovať

  3. Po skončení poberania preddôchodku bude mať možnosťou 2 roky pred odchodom do SD odísť na predčasný dôchodok. Túto možnosť môže, ale nemusí využiť. Ak počas poberania preddôchodku znovu začne pracovať, potom nebude môcť požiadať o predčasný dôchodok.

  4. Sami na základe svojho slobodného uváženia sa rozhodnú, či na preddôchodok, predčasný dôchodok odídu alebo neodídu. Či skončia alebo neskončia pracovnú činnosť.

  5. Pokiaľ nebudú mať uzatvorený III. piliery a nebudú mať nasporenú dostatočnú sumu potrebnú na priznanie preddôchodku nebudú mať možnosť požiadať o preddôchodok.

  6. Ak nebudú mať dostatok peňazí na vyplácanie preddôchodku, prípadne ak budú mať nasporenú dostatočnú sumu na poberanie preddôchodku, ale oň nepožiadajú po priznaní SD budú môcť požiadať o výber všetkých nasporených peňazí ktoré mu budú v priebehu 5 rokov vyplatené v 20 splátkach.

  Týmto sa vytvoria možnosti 6 mesiacov poberať podporu nezamestnanosti, 2-5 rokov využiť preddôchodok, po ňom budú mať možnosť využiť 2 roky poberať predčasný SD. Týmto spôsobom podľa vlastného uváženia len sporiteľ v III. piliery ak bude mať dostatok peňazí na účte bude mať možnosť ukončiť, alebo neukončiť pracovnú činnosť a sám sa rozhodnúť odísť, alebo neodísť na odpočinok spolu až o 7,5 roka skôr a nezostane bez finančných prostriedkov. Tedy, bude mať aj možnosť sám sa podľa finančnej situácie rozhodnúť či pracovnú činnosť ukončí skôr, alebo ju ukončí až po priznaní SD. Po priznaní SD z I. piliera nasporené peniaze v III. piliery na základe jeho žiadosti mu po dobu 5 rokov v 20 splátkach budú vyplatené. Ak by medzi tým, prípadne predtým zomrel, všetky nasporené peniaze v III. piliery budú predmetom dedičského konania a zdedia ich jeho dediči. Pritom rozhodujúce je, že nasporené peniaze v III. piliery sa zo zákona nemôžu stratiť.

 • V SR je v III. pilieri zapojených asi 725 tisíc pracujúcich. V ČR 5 miliónov pracujúcich. Ľudia v SR sú konzervatívny a nevyužívajú, že niektorí zamestnávatelia im dobrovoľne do III. piliera prispievajú najmenej 2 % z ich hrubého platu. Zamestnanec si prispieva najmenej 2 %, môže prispievať aj viac. Tí čo nemajú III. pilier sa sami ochudobňujú, pripravujú sa za každá mesiac svojej práce o 2 % z hrubého platu ktoré im platí zamestnávateľ. Počas celej doby kedy sú zamestnaní plus každoročné z týchto ako aj z ich vložených finančných prostriedkov sa zhodnocujú úrokom. Za celú dobu prichádzajú o značnú sumu peňazí. V súčastnosti sa pripravujú aj ďalšie benefity a táto suma bude oveľa výšia. Čím viac rokov človek pracuje, tým sa jeho nasporená suma zvyšuje. Preddôchodkom môže človek skôr prestať pracovať. S využitím 6 mesačnej podpory, maximálnej doby poberania preddôchodku 5 rokov, 2 roky predčasného dôchodku bude môcť o 7,5 roka skôr prestať pracovať a po celú túto dobu nebude bez finančných prostriedkov. V prípade, že v III. pilier nenasporí potrebnú sumu na najnižší preddôchodok, uvedená suma mu bude v priebehu 5 rokov vyplatená v 20 splátkach. Pokiaľ by zomrel tieto peniaze budú predmetom dedičstva. Je na škodu veci, že nie všetci zamestnávatelia svojim zamestnancom do tretieho piliera prispievajú 2%. Doporučujem, aby pokiaľ je to možné čo najviac pracujúcich ľudí ktorým zamestnanectva do tretieho piliara prispievajú využili túto možnosť.

  Na Slovensku v súčasnosti fungujú 4 doplnkové dôchodkové sporiteľne:
  AXA d.s.s., a.s.
  ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
  Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
  STABILITA, d.d.s., a.s.

 • Mám za to, že je potrebné sa poďakovať pánovi Dr. Milanovi Kolenovi za precízne spracovanie problematiky-informácie Preddôchodok, ktorý sa dá vnímať, aj ako do určitej miery Náhrada do budúcnosti za problematiku dobiehajúcich nárokov z pracovných kategórií a kategórií funkcií pre ešte aktívne slúžiacich príslušníkov silových zložiek, prípadne pre ešte aktívne pracujúcich ľudí v civilnom sektore a to najmä mladšieho veku, resp. ročníkov narodenia.Doplnil by som ešte do tejto rubriky riešenú problematiku paragrafu -- § 174 zákona 100/1988 Z.z., ktorá je riešená tiež v rubrike Poradenstvo tohoto webu a https://www.bezpzlozky.eu/2016/05/ziadosti-o-starobny-dochodok/#comment-10515
  Pre informáciu § 174 -- je rozpísaný ako prvý príspevok /dole/ v linku Žiadosti o Starobný dôchodok.Kvôli lepšiemu vyhľadávaniu pre záujemcov ktorí sa s informáciou ešte nestretli, nech je to ucelenejšie.:-)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.