Categories
Horúce leto 2012
15. augusta 2017 Starobné dôchodky

História nás učí, že keď moc otestuje časť spoločnosti a odhalí jej slabiny, nezastaví sa pri nej. 

V roku volieb (marec 2012) bolo mottom a  hlavným volebným programom víťaznej strany heslo “ISTOTY”. Po zostavení jednofarebnej vlády, už v júni 2012 však prišli v parlamente s prijatím prívesku k zákonu a zariadili “nevalorizáciu” výsluhových dôchodkov (napriek tomu že od 1.1.2012 civilné dôchodky valorizované boli). Na tento sme reagovali  sústredeným odporom, ktorý síce nevalorizačný, diskriminačný Duchoň/Raši prívesok už nezmenil ale pomohol nám odraziť ďalšie pripravované zdanenia (19 %, 10 %) výsluhových dôchodkov. Že sa tak nakoniec nestalo (aj keď výsledok nebol 100 percentný!), môžeme vďačiť tomu že sme sa spojili a vydržali spolu až do nástupu nového prezidenta ZV SR a jeho poskokov.

……Viem z hodnoverných zdrojov že na 9. sneme ZV SR (máj 2017) sa viedla diskusia o fin. prostriedkoch vyzbieraných na “ADVOKÁTA”, navrhy boli napr. na rozdelenie FP na kluby ZVSR, alebo na podporu činnosti ZVSR.  Vzhľadom ktomu, že som bol v roku 2012 priamym aktérom spracovania VÝZVY na poskytnutie príspevkov a podpisov na PETÍCIU, dovolím si uverejniť  jeden z mnohých materiálov z tohto obdobia a upozorniť verejnosť, že takýmto spôsobom ako sa dočítate nižšie, ako Klub Bratislava pracovali aj všetky ďalšie kluby ZV SR.   Prekvapilo ma že delegáti 9.snemu neodhlasovali návrh p. Dr. Kolena na úhradu súdnych výdajov  Ing. Štefana Kina (cca 1200 euro) zo spoločného účtu “ADVOKÁT”, aj keď nie je členom ZV SR ani APVV, ale je v súdnych procesoch najďalej!. Rád by som upozornil prezídium a predstaviteľov ZV SR, že podľa dostupných zoznamov sú  medzi prispievateľmi aj stovky policajtov, konkrétne aj Š. Kin.

——-

Ako to fungovalo v lete 2012 napr. v ZV SR – Klub Bratislava?

Zápis

z Mimoriadnej členskej schôdze a 23. schôdze Rady klubu Bratislava

  13. augusta 2012

Prítomní členovia viď Prezenčný list

 

Obsah schôdze:  so zameraním na získanie podpory členov pri financovaní podania na ÚS SR

Vážení kolegovia, kolegyne

zorganizovali sme druhú mimoriadnu schôdzu klubu v tomto roku, so zameraním na získanie podpory členov pri financovaní podania na ÚS SR a prípadne aj vyššie na ES pre práva.

Prvá rozšírenú schôdzu Rady klubu bola zvolaná na 9.7.2012 na 14.00 hod. V programe boli otázky ” nevalorizácie” a “petície”. Zúčastnilo sa na nej okrem členov klubu aj 25 nečlenov, ktorí podporili ÚR ZVSR v krokoch a podaní návrhu na ÚS SR.
Dnes sa musíme dohodnúť ako získame fin. prostriedky na advokátsku kanceláriu.
Členské príspevky rozhodne nebudú postačovať.
Podľa hrubej kalkulácie to zatiaľ vychádza na cca 10 E na člena, ak niekto neposkytne, tak sa to samozrejme na jednotlivca zvyšuje. ZVSR má cca 2100 členov (platiacich), APVV povedala že má dostatočnú rezervu za cca 6500 členov). Takže tých 10 E by mohlo postačovať.
Ak sme  to mysleli vážne keď sme podpisovali prihlášku za člena, tak teraz je tá chvíľa podporiť kroky za naše práva.
Prvú zálohu advokátskej kancelárii by sme mali postúpiť koncom mesiaca.
Dajte toto na vedomie aj kolegom ktorí nemajú E-mail, vrátane nečlenov ktorí javia záujem o dianie. Pozvánky takéhoto znenia ste obdržali od RK začiatkom mesiaca.

Z dnešnej Mimoriadnej schôdze by malo vyjsť zmysluplné uznesenie o tom ako financovať súdne trovy a ako prispievať.
Rada klubu podporuje myšlienku zapojiť aj verejnosť – nečlenov, tak sme si dovolili na web stránke ZVSR pozvať aj nečlenov – poberateľov výsluhových dôchodkov.

Pripravili sme návrh na UZNESENIE, ktoré doplníme podľa Vašich pripomienok.

Čo sa týka kontroly odvedených finančných prostriedkov našimi členmi na úhradu výloh na to máme podľa Stanov ZV SR (časť II., čl. 7, ods. q) a taktiež podľa Rokovacieho poriadku ZV SR časť VII. Rada klubu, čl. 23, ods. 2) KONTROLNÝ ORGÁN KLUBU. Ten má povinnosť vykonávať kontrolu finančných prostriedkov klubu, takže ho netreba voliť (aby sa neurazili jeho členovia pre nerešpektovanie ich práv vykonávať kontroly).

Čo sa týka úhrady navrhnutej finančnej čiastky na člena, to môže byť zaplatené priamo na našej mimoriadnej členskej schôdzi klubu, ktorý potom vybratú sumu naraz odvedie na účet v peňažnom ústave. Tým sa odbremenia naši členovia od úhrady poštovou poukážkou a od platenia za ňu. Tým nevylučujeme spôsob platenia na zriadený účet poštovou poukážkou pre ostatných členov a nedajbože aj sponzorov.

 

Vyvstáva ešte problém, ako aktivizovať poberateľov, z ktorých mnohí ani nevedia že nebola valorizácia, ale až sa dozvedia, budú najviac prekvapení že čo robí ZVSR, ako to poznáme z minulosti.

Návrh do uznesenia zo schôdze:

 1. b) Všetci členovia Zväzu sú povinní podľa svojich možností a síl:
  – podporovať a realizovať ciele a úlohy Zväzu,
  – aktívne prispievať k plneniu základných úloh Zväzu a osloviť nečlenov – poberateľov v okolí svojho bydliska.

Ku splneniu uvedeného cieľa RK spracuje a rozošle členom klubu adresy – kontakty na okolo bývajúcich na sídliskách,  aby sa títo podpísali na Petičný hárok a zapísali do Zoznamu poberateľov ako prispeli na advokáta.

Takto vytvorené zoznamy a Petičné hárky by sme členovia odovzdali RK na členskej schôdze 17.9.2012.

UZNESENIE

z Mimoriadnej členskej schôdze a 23. schôdze Rady klubu   13. augusta 2012

 

Mimoriadna členská schôdza

a)  ukladá svojím členom prispieť finančnou čiastkou, podľa svojho osobného rozhodnutia, minimálne však 10 Euro, na úhradu nákladov spojených so zastupovaním ZV SR na Ústavnom súde SR vo veci zrušenia v právnej norme ustanovenia o nevalorizovaní výsluhových dôchodkov;

b) poveruje  Radu Klubu ZV SR v Bratislave vyberať členské príspevky od svojich členov a od ostatných subjektov poskytujúcich príspevky na  úhradu nákladov so zastupovaním na Ústavnom súde  SR;

c) poveruje Kontrolnú a revíznu komisiu Klubu ZV SR v Bratislave vykonávaním kontrol výberu a odvodu príspevkov uvedených v bode b) na zriadený účet ZVSR;

d) žiada členov klubu osloviť nečlenov – poberateľov výsluhových dôchodkov v okolí svojho bydliska – s cieľom získania ich podpisu na Petičný hárok a zápisu do Zoznamu poberateľov dôchodkov aby prispeli finančným príspevkom na advokáta zaisťujúceho naše práva u ÚS SR v súvislosti s nevalorizáciou.

Bratislava, 13.8.2012               Rada klubu Bratislava

 

Poznámka autora:

VÝZVA na poskytnutie mimoriadneho príspevku pre účet „ADVOKÁT“ bola vyhlásená 13.8.2012 na mimoriadnej ČS klubu Bratislava. Posledná platba na náš účet prišla 13.09.2012, vyzbierané FP a Petičné hárky boli odovzdané tajomníkovi ÚR ZVSR.

Prvá finančná čiastka od Klubu Bratislava (v hotovosti)  na účet „ADVOKÁT“ odovzdaná 26.9.2012; nečlenovia pokračovali v prispievaní na podporu účtu,  vyzbieraná druhá fin. čiastka odovzdaná pokladníčke ÚR 29.11.2012, obe potvrdené na PPD.

Na finančnej podpore sa podieľali individuálne nečlenovia-jednotlivci – výsluhoví policajti, colníci, hasiči, záchranári, spravodajci a ďalší vyslúžilci bezp. zložiek, ako aj vojenské združenia a kluby:

Združenie pontonierov a ženistov;  Združenie OBRODA;  Klub VÚ 3853;  ČASOD .

 

ZÁVER autora:

Rovnako ako ZVSR Klub Bratislava sa zbieraním finančných prostriedkov a podpisovaním Petičných hárkov, zaoberali aj ostatné Kluby ZVSR. Finančných prostriedkov na „ADVOKÁTa“ tak bolo vyzbieraných dostatok (cca 21 tisíc euro).

Založením samostatného účtu „ADVOKÁT“ a jeho spravovaním bol poverený ZVSR pred verejnosťou  deklarovaným rozhodnutím:  poskytnúť FP z účtu jednoznačne iba na úkony spojené s právnym aktom „NEVALORIZÁCIA“, o čom bude verejnosť – výsluhových dôchodcov transparentne informovať cestou webu ZVSR.

 

———

Doplňujúce informácie :

VÝZVA ÚR ZVSR

 Zriadenie účtu ADVOKÁT. Peniaze budú potrebné na nevalorizáciu už v septembri 2012. Ústredná rada ZVSR na základe rokovania s advokátskou kanceláriou spresňuje ďalší postup pri podaní na Ústavný súd.

Na úhradu nákladov spojených s úkonmi právneho zastupovania zriadila samostatný účet  č. 3045681755 / 0200, na ktorý zasielajte Vaše príspevky.  Právne konanie ZVSR vyžaduje individuálnu podporu členov ZVSR ako i nečlenov a sympatizantov k právnemu konaniu.

Postup cez eBanking:
Suma:    x EUR ;
Číslo účtu príjemcu:     3045681755 ;
Kód banky (VUB):  0200;
Informácia pre príjemcu:   Advokat, meno a priezvisko odosielateľa, mesto, (odbornosť:vojak, colník, hasič …)

Pri použití POŠTOVÉHO POUKAZU NA ÚČET:
Suma:  x   EUR;
Číslo účtu príjemcu:     3045681755;
Kód banky (VUB):  0200
Adresát:    Zväz vojakov SR, Hviezdoslavova 16, 911 27 TRENČÍN
Odosielateľ:  meno a priezvisko odosielateľa, mesto, (odbornosť: vojak, colník, hasič …)
Výkonný tajomník ÚR ZVSR   pplk. v.v. Jozef KOŠÍK.
Trenčín 3.9.2012

 

——-

Informácia na 16.zasadaní ÚV ZVSR  24.1.2013,
o stave riešenia podania „nevalorizácie“ dávok výsluhového zabezpečenia  podľa zák. 185/2012.

 1)Záznam z rokovania zástupcov Zväzu vojakov SR a Asociácie policajtov vo výslužbe v priestoroch Advokátskej kancelárie JUDr. Júliusa Jánošíka zo dňa 13.12.2012.

Zúčastnení:
Plk. gšt. v.v. Ing. Michal Bohunický(prezident ZVSR); plk.v.v. Ing. Eduard Pokorný (prezident APVV); plk. v.v. Ing. Milan Sobek (ZVSR); JUDr. František Cigánek (ZVSR); plk. v.v. JUDr. Július Jánošík, advokát, Mgr. Peter Bartoš, advokát.

Na základe záverov obsiahnutých v odpovedi Generálnej prokuratúry SR zo dňa 27.11.2012 na podnety na preskúmanie súladu ustanovenia § 68 ods. 13 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov s Ústavou SR bol prejednaný ďalší postup vo veci „nevalorizácie“ dávok výsluhového zabezpečenia. Odpoveďou Generálnej prokuratúry SR zo dňa 27.11.2012 došlo k odloženiu 188 podnetov poberateľov výsluhových dávok. Štát cestou Generálnej prokuratúry SR prezentoval svoj postoj k súladu ustanovenia § 68 ods. 13 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov s Ústavou SR a prezentoval argumenty, s ktorými sa bude potrebné vysporiadať pri ďalšom postupe v predmetnej veci. So závermi Generálnej prokuratúry SR nie je možné sa stotožniť.

Zúčastnené strany prejavili vôľu pokračovať v úsilí o zosúladenie § 68 ods. 13 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov s Ústavou SR. Na základe návrhu JUDr. Júliusa Jánošíka bude spoločné úsilie pokračovať na viacerých frontoch, a to:

1/    Podaním podnetu verejnému ochrancovi práv
2/    Vypracovaním a podaním žalôb v zmysle antidiskriminačného zákona
3/    Začatím konania vo veci vydania rozhodnutí o nevalorizácii výsluhových dávok v roku 2012 Útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia
4/    Podaním opravných prostriedkov voči rozhodnutiam o nevalorizácii výsluhových dávok v roku 2012
5/    Preskúmaním právoplatných rozhodnutí o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia súdom.

Využitím uvedeného postupu bude zabezpečený prístupu k všeobecným súdom SR, ako aj k Ústavnému súdu SR a po vyčerpaní vnútroštátnych prostriedkov právnej ochrany bude možné uplatniť práva poberateľov výsluhových dávok sociálneho zabezpečenia v konaní pred Štrasburskými orgánmi ochrany práva.

2) Na rokovaní bolo ďalej dohodnuté a potvrdené už známe:
– že súdnou cestou bude pokračovať 4-5 ľudí (za ZVSR) každý individuálne, ktorí budú zastupovaní JUDr.  Jánošíkom = antidiskriminačná žaloba;
– finančne budú aktéri podporovaní z účtu ADVOKÁT;
– následne bude cestou webu ZVSR zverejnené podanie na súd v Bratislave s ponukou, aby sa pripojili ďalší na súdoch v mieste bydliska
– advokátska kancelária pokračuje v zbere podkladov, tak ako je uvedené v zápise z rokovania zástupcov Zväzu vojakov SR a APVV  dňa 13.12.2012
v súčasnosti sú vyhodnocované odpovede z GP a NR SR
– advokátska kancelária koná  vo veci vydania rozhodnutí o nevalorizácii výsluhových dávok v roku 2012 Útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia

Po obdržaní oficiálnych dokumentov a ich vyhodnotení, budem informovať cestou webu ZVSR a APVV.

———-

 1. zasadanie ÚR ZVSR Informácia o stave podania na ÚS:

Na základe informácie JUDr. Jánošíka je podanie Antidiskriminačnej žaloby spísané. V týždni 2. – 5.4.2013 bude ďalšie stretnutie zástupcov ÚR ZVSR a Prezídia APVV, na ktorom sa schváli metodika postupu, účasť a miesto členov a nečlenov pri ďalšom postupe.
I naďalej sa predpokladajú dve cesty riešenia:
1  –  sudca zistí nesúlad zákona 185/2012 so zákonmi SR a postúpi podanie na ÚS
2 – sudca zistí nesúlad zákona 185/2012 nad rámec zákonov SR a obráti sa o posúdenie priamo na ESĽP v Štrasburgu.
Výsledok rokovania, rozhodnutie a metodika o ďalšom postupe budú uverejnené na webe zväzu.

Trenčín    28.3.2013                           ÚR ZVSR


 

Informácia z júna 2013:

Vyhlásenie APVV k nevalorizácii

Predsedníctvo ÚR ZVSR v kauze tzv. nevalorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2012 pokračuje v ďalších krokoch tak, ako ho k tomu zmocnilo 18.rokovanie ÚR, t.j. až do vyčerpania všetkých možností, ktoré nám umožňuje právny poriadok SR ale aj EÚ.

Po ďalších právnych krokoch advokátskej kancelárie (podanie podnetu verejnému ochrancovi práv, podanie žiadostí o sprístupnenie potrebných informácií na Generálnu prokuratúru SR, Národnú radu SR a Ministerstvo vnútra SR) a ďalších právnych analýz advokátska kancelária predložila Prezídiu APVV pracovné návrhy dokumentácie – manuál pre poberateľov výsluhových dávok k uplatneniu nároku na ochranu proti diskriminácii a vzory jednotlivých podaní na súd.
Po preštudovaní predložených materiálov a prehodnotení finančných nákladov na konanie pre jednotlivca (min. 99,50 = podanie + 400 právne úkony, pri VD 600,- € ide o škodu asi 20,- €). Prezídium APVV súhlasom všetkých členov rozhodlo postupovať v tejto veci nasledovne:
1, Vytipovať 3 členov z MO APVV v Bratislave, ktorí budú súhlasiť s podaním žalôb a zastupovaním advokátskej kancelárie.
2, Zabezpečiť prostredníctvom advokátskej kancelárie podanie niekoľkých žalôb na Okresný súd v Bratislava I do konca mesiaca júl 2013.
3, Náklady spojené s týmto postupom budú hradené z rezervy Prezídia APVV a v prípade rozhodnutia v prospech členov a priznaní náhrady škody budú tieto vrátené späť do rozpočtu Prezídia.
Využitím uvedeného postupu bude zabezpečený prístup k všeobecným súdom SR, ako aj k Ústavnému súdu SR a po vyčerpaní vnútroštátnych prostriedkov právnej ochrany bude možné uplatniť práva poberateľov výsluhových dávok sociálneho zabezpečenia v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.
Tento postup Prezídia APVV nebráni možnosti využiť jednotlivcom aj individuálny postup a v prípade vyžiadania budú Prezídiom APVV poskytnuté vzory jednotlivých podaní a manuál k uplatneniu jednotlivých žalôb.

Prezídium APVV

——-

11 komentárov
 1. Vo veci nevalorizácií VD v roku 2012 som na generálnu prokuratúru podal 3 podnety, jeden podal Mgr. Štefan Kin ako aj ZV SR. Na webe ZVSR som dal výzvu k podávaniu podnetov ma GP SR. Spolu bolo podaných asi viac ako 185 podnetov. ÚR ZVSR v roku 2012 pre kluby a VD vydala výzvu k účelovo viazanej zbierke finančných prostriedkov na financovanie súdnych sporov k nevalorizácii VD v roku 2012. Na zbierke sa podieľali VD vojaci, policajti ako aj ďalší VD (preštudujte si celý článok vyššie).
  Z dôvodu, že Mgr. Štefanovi Kinovi ako sám píše OZP SR ako aj APVV prestali financovať náklady na advokáta na súdny spor, ako delegát 9. snemu ZVSR som navrhol, aby ZVSR s účtu advokát (na ktorý sa vyzbieralo asi 21 000 eur, zostatok asi 17 500 eur) z dôvodu, že v súdnom spore dosiahol relatívne najlepšie výsledky, aby jeho advokátovi boli refundovali niektoré náklady. Zároveň som navrhol, aby prezident ZVSR s prezidentom APVV k veci financovania tohto súdneho sporu rokovali. Jeden delegát snemu povedal nepravdivú informáciu, že zbierke sa podieľali len VD vojaci, čo sa nezakladalo na pravde. K veci vystúpil aj Ing. Ľubomír Dubeň, ktorý môj návrh nepodporil. Delegáti snemu môj návrh neodhlasovali.

  Z tohto dôvodu som o pomoc požiadal o.z. VVB, ktoré vo veci, vo vyššie uvedenom článku z dokumentov po klube ZVSR Bratislava zhrnulo postup tvorby príspevku “ADVOKÁT”.
  Osobne si myslím, že Mgr. Kin na súdoch bojuje nie len za seba, ale za všetkých VD. V prípade pozitívneho výsledku jeho práce budú mať úžitok všetci VD. K danej veci by sa vo svojich kluboch a občianskych združeniach k financovaniu tohto súdneho sporu mali vyjadriť všetci VD. Z dôvodu, že tento súdny spor si Mgr. Štefan Kin sám financuje doporučujem prezídiu ZVSR a prezídiu APVV, aby sa vecou znovu zaoberali a našli spoločné riešenie na financovanie súdneho sporu o nevalorizácii VD v roku 2012.
  Za pochopenie a pporozumenie ďakujem.

 2. p. Kin, pevne verím, že v prípade ak vyhráte, predseda vlády, smeru konečne pochopí, koho tam má za ministra vnútra, koľko škody narobil na bývalých podriadených a v prípade ak nie ústavný súd SR tak Medzinárodný súd pre ľudské práva Vám uzná aj preplatenie nákladov v súvislosti s uvedenou žiadosťou, ktoré by mali byť zosobnené / zastupovanie právnikom, náklady na dopravu a pod./ a už by ho mohol niekto nakopať kamsi, kam moja noha nedosiahne v súvislosti s chorobou.

 3. Pekný deň p.Kin,
  patrí Vám uznanie, klobúk dole!!!
  Prajem veľa úspechov.
  J. Horváth

 4. Po neočakávaných peripetiách spojených s financovaním môjho súdneho sporu vo veci nevalorizovania VD v roku 2012, kedy ako členovi OZP v SR mi bola v roku 2012 rozhodnutím mojej základnej organizácie OZP v SR v BA II schválená právna ochrana formou financovania advokáta, avšak aj napriek tomu rozhodnutiu -- bez jeho predchádzajúceho zrušenia mi koncom roku 2015 prestali uhrádzať úkony advokátovi. Počiatočné roky 2012-2015 bolo všetko v poriadku, všetko bezproblémovo hradili. Až koncom roku 2015 aj napriek protestom mojej základnej organizácie, predsedníctvo OZP v SR rozhodlo, že mi ďalej nebude OZP v SR poskytovať v tejto veci právnu ochranu formou jej financovania údajne z toho dôvodu, že môj spor je predom neúspešný a oni sú povinní odborárske finančné prostriedky spravovať hospodárne. Zároveň predsedníctvo OZP v SR vyzvalo moju základnú organizáciu OZP v SR v BA II, aby svoje rozhodnutie, ktorým mi priznalo právnu ochranu zrušilo, čo moja základná organizácia odmietla a trvala na svojom rozhodnutí o mne priznanej právnej ochrane. Po následných jemných ťahaniciach medzi predsedníctvom OZP v SR a mojou ZO OZP v SR v BA II, predsedníctvo OZP v SR v roku 2016 vydalo rozhodnutie o ukončení mojej právnej ochrany v tejto veci, s tým, že už pred týmto rozhodnutím ešte v roku 2015 prestali môjmu advokátovi preplácať tieto právne úkony, a tak som ich hradil sám z rodinného rozpočtu. Stal sa však zázrak. Využil som podľa stanov OZP v SR poslednú možnosť a na členskej výročnej schôdzi mojej ZO OZP v SR v BA II v roku 2017, ako najvyššom orgáne som požiadal jej účastníkov o refundáciu mojich nákladov vo výške cca. 1200.-Eur. Účastníci členskej schôdze mi hlasovaním schválili mnou žiadanú refundáciu a tieto finančné prostriedky mi boli následne vrátené s tým, že už na ďalšom financovaní tohoto súdneho sporu sa OZP v SR nebude podieľať. Takže zatiaľ čo sa týka tohoto sporu v ňom pokračujem a z pohľadu jeho financovania si ho ako vyzerá hradím sám z rodinných prostriedkov. Keďže v rokoch 2015 a 2016 som bol aj členom Asociácie policajtov vo výslužbe, ktorá mi rozhodnutím z roku 2016 zamietla prevziať financovanie tohoto súdneho sporu a refundovať mnou vynaložené finančné prostriedky, preto som začiatkom roku 2017 členstvo v tejto organizácii -- občianskom združení na jej členskej schôdzi ukončil. Nebudem Vám tu písať celý príbeh, čím som prešiel kým mi bolo cca. 1200 Eur vrátených, avšak som sa presvedčil o jednote a súdržnosti našich odborárskych a stavovských organizácií. Takže trvalo cca. 1,5 roka kým som sa dostal k svojim peniazom. A dostal som sa k ním iba preto, že som sa napriek svojmu znechuteniu nevzdal.
  V závere len toľko, že tak to vyzerá, že ďalej na Ústavnom súde SR a prípadne aj na Medzinárodnom súde pre ľudské práva mi tento spor hradí moja rodina. V súčasnosti je tento spor na najvyššom súde SR a čakám na jeho rozhodnutie ako odvolacieho súdu. Ak bude moje odvolanie voči rozhodnutiu prvostupňového KS v BA z roku 2015 zamietnuté a toto prvostupňové rozhodnutie potvrdené, idem na Ústavný súd SR. Takže uvidíme
  S pozdravom Štefan Kin -- držte mi palce

 5. V podstate aj p. Dubeň aj “Pálfi majú pravdu, najlepšie by bolo, aby sa k stavu veci vyjadril ten, kto je na tom najzainteresovanejší, teda p. Kin, resp. p. Jánošík.

 6. Ja si myslím chlapi, že netreba sa hneď urážať, znechucovať , pripadne trucovať a robiť naprieky si navzájom. Veď Miro len zosumarizoval a rovno, priamo a zrozumitelne povedal (napísal) skutočnosti, ktoré nás všetkých zaujímajú minimálne od toho roku 2012 a o ktorých sa tu bavíme bez ohľadu na to, jaká garnitúra je pri kormidle. Zatiaľ to vyzerá už jak dlhodobé mlátenie prázdnej slamy, lebo za tu dobu by som ja napríklad aj medveďa naučil tancovať. No ale tieto veci na ktoré opätovne poukázal sa skutočne akosi nedarí dostať do správnych koľají.Načo potom sa tu titulujeme ako odborníci alebo laici, právnici alebo právni samouci, členovia, nečlenovia či sympatizani atď, atď??? Proste, ja súhlasím s Palfim.

 7. Pre Ľ. Dubeň 15.januára 2018 19.52
  Vážim si Vašu prácu nemám proti žiadne pripomienky, zaujímal ma najnovší stav, ako je to ďaleko, a tak ako pravdepodobne aj ďalšich prečo sa nemohlo poskytnuť p. Kinovi adekvátna časť z konta advokát, kedže sa do procesu angažoval. Nič v zlom, iba som myslel že o tom viete viac než my bežní, ktorí sme do fondu prispeli. Tak sa prosím nehnevajte ak som sa vás dotkol, život beží ďalej. Na prezídium ZVSR som sa neobrátil, považujem to za zbytočné, odpovede by som sa asi nedočkal.
  Pre Ing. Ľubomír Dubeň: 15. januára 2018 o 19:52
  Mrzí ma, až nebol pochopený môj príspevok.Nešlo mi osobne o to, či sú pochybnosti, alebo nie sú pochybnosti ohľadom účtu advokát.Reagoval som na úvodný článok, aj ďalšie príspevky tejto rubriky, kde je napísané pod hlavičkou ” História nás učí, že keď moc otestuje časť spoločnosti a odhalí jej slabiny, nezastaví sa pri nej”. V druhom odstavci sa píše: ” Prekvapilo ma že delegáti 9. snemu neodhlasovali návrh p. Dr. Kolena na úhradu súdnych výdajov Ing. Štefana Kina (cca 1200 euro) zo spoločného účtu “ADVOKÁT”, aj keď nie je členom ZV SR ani APVV, ale je v súdnych procesoch najďalej!. Rád by som upozornil prezídium a predstaviteľov ZV SR, že podľa dostupných zoznamov sú medzi prispievateľmi aj stovky policajtov, konkrétne aj Š. Kin”…
  Nechcel som pred tým citovať z odstavca, preto som napísal príspevok, ako som ho napísal… nuž, ale prekvapilo ma, že Štefanovi Kinovi sa nevyšlo v ústrety.Najmä až tiež bojuje aj za nás ostatných VD.
  --
  Pre informáciu menej zbehlým kolegom som vytiahol z tohto webu vašu odpoveď staršieho dáta, predpokladám že sa nič nezmenilo:
  --
  Aký je stav podania financovaného z fondu “ADVOKÁT”, opakovane odpovedá jediný navrhovateľ za SD a VD zastúpovaný AK Jánošík:
  Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 2. september 2015 v 22:11

  ……Dovolím si už v poradí niekoľkokrát opakovať, čo už bolo uvedené na tejto webovej stránke a niekoľko dní to bolo aj na webovej stránke zvazvojakov.sk po niekoľko dní, a obdobná informácia o stave riešenia nevalorizácie je zverejnená aj na stránke APVV (stačí si len prekliknúť).

  “Žaloba financovaná z účtu “Advokát” ZV SR bola podaná na Okresný súd Bratislava I, voči zamietavému rozhodnutiu tohto súdu bolo podané odvolanie na Krajský súd Bratislava. Skutočnosť, že odvolaniu Sociálnej poisťovne voči zrušujúcim rozhodnutiam Krajského súdu Bratislava vyhovel Najvyšší súd SR je všeobecne (1 rok) známe, najčerstvejšie je rozhodnutie NS SR z júla tohto roku. Obdobný názor má aj Ústavný súd SR a aj GP SR. Cieľom je ale dostať kauzu na Európsky súd pre ľudské práva.
  Nakoľko väčšina z nás sme neprávnici, nechajme poverenú Advokátsku kanceláriu si robiť svoju prácu. Rýchlosť konania v súdnych sporoch neurýchlime a ani naše laické názory k ničomu neprispejú.”

  “Uvedenú informáciu som si opäť dovolil podať všetkým kolegom vyslúžilcom, ako “odvážlivec”, ktorý súhlasil s použitím svojho mena na podanie žaloby vo veci nevalorizácie, aj keď som tým upozornil na seba a následne VÚSZ zistil, že mi nesprávne vypočítal výsluhový dôchodok od roku 2008 a znížil mi ho”.

 8. Ing. Ľubomír Dubeň

  Miro Palfi 15.1.2018:

  M.Palfi zverejnil nasledujúcu informáciu: Viac by o fonde a postupe vo veci ADVOKÁT vedeli povedať p. Dubeň a p. Kolen, účastníci snemu ZVSR v máji 2017, ktorí však ako členovia ZVSR zanovito mlčia. Je tam ešte stále cca 17 tisíc našich eur, ktoré možno zmiznú v čiernej diere. xxx Informácia o nevalorizácii bola niekoľkokrát zverejnené na tejto webovej stránke napr. 2.9.2015,2016, 24.1.2017. Raz až dva razy ročne bola predkladaná Prezídiu ZV SR a Zväzovej rade SR. Áno bola o tom aj zmienka na Sneme ZV SR, kde sa s ňou zoznámili všetci delegáti za jednotlivé kluby ZV SR a ich prostredníctvom všetci členovia ZV SR. Nečlenovia ZV SR sa môžu informovať prostredníctvom známych členov ZV SR. Kolega M.Kolen a ani ja nemáme prístup k účtovnej dokumentácii účtov ZV SR vrátane účtu advokát, čo je prirodzené. Navyše ani jeden z nás nie je funkcionárom ZV SR. Nie sme ekonómovia ZV SR a ani účtovníci ZV SR. Samozrejme pokiaľ má M.Palfi podozrenie o nekalej činnosti s účtom advokát sú na to postupy ako na to upozorniť.
  Je oveľa ľahšie dať svoje pochybnosti na tento web ako sa snažiť získať informáciu prístupnú všetkým členom ZV SR. Myslím, že mám dosť rozrobenej problematiky sociálneho zabezpečenia a odpovedať na takúto formu komentárov ma len znechucujú a zdržujú od aktivity.

 9. Pasé, napriek tomu, že rubrika tohoto webu Výročia nevalorizácie (https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/) bola najkomentovanejšou rubrikou širokého spektra výsluhových dôchodcov počas uplynulých piatich rokov.
  Pasé, napriek tomu, že vo svojom Programovom zameraní ju malo občianske združenie ZV SR (bod /4.2/).
  Pasé, napriek tomu, že širokému spektru (40 tisíc) výsluhových dôchodcov za viac ako päť rokov od r. 2012 vznikla škoda na jednotlivcoch VD rádovo v tisíckach eúr… Mimo súdov, som sa dočítal už iba o jednej možnosti a to na webe občianskeho združenia APVV v Programovom zameraní Asociácie policajtov vo výslužbe na roky 2016 – 2020.
  Z bodu /3.2/ Programového zamerania APVV: “Právne doriešiť nevalorizáciu výsluhových dôchodkov z roku 2012″… Najďalej sa dostal kolega, bývalí policajt Ing. Štefan Kin, ktorý ide za vlastné FP kedže ani APVV ani ZVSR mu výdaje neuhradilo. Viac by o fonde a postupe vo veci ADVOKÁT vedeli povedať p. Dubeň a p. Kolen, účastníci snemu ZVSR v máji 2017, ktorí však ako členovia ZVSR zanovito mlčia. Je tam ešte stále cca 17 tisíc našich eur, ktoré možno zmiznú v čiernej diere.
  Pri dôchodkoch ako takých, je možno si nárokovať-žiadať stratu iba tri roky spätne. Kto vie, ako je to pri nevalorizácii VD. Tu škoda presahuje už ďaleko za obdobie troch rokov.Zdá sa, tisícky eúr pre každého jednotlivca z radov výsluhových dôchodcov sú PAsé… Ťažko veriť, že ešte dôjde k celkovej náprave.(bez straty-škody čo len jedného eura od r. 2012).
  Potom, že VD sú (sme) v riešení tohoto problému pesimisti.

 10. Nielen to nás zaujíma , ako to je s krátením SD ?

 11. pplk.v.v. Ing. Jozef Lacuška

  Bolo by dobré informovať v akom stave V SÚČASNOSTI je riešenie nevalorizácie výsl.dúchodkov v roku 2012. Alebo už to je pasé ?

Pridaj komentár
*