Vyberte stranu

VALORIZÁCIA VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOV  V ROKOCH 2018 až 2021

 

Cieľom novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení bolo upraviť valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia na roky 2018 až 2021 ktorá pri nízkej dôchodcovskej inflácii  garantuje minimálnu sumu valorizácie dôchodkových dávok pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Podľa vyjadrení ministerstva vnútra a obrany táto garancia sa podľa ich názoru netýka poberateľov výsluhových dávok podľa zákona č. 328/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Pri odpovedi na  otázku   ako budú v rokoch 2018  – 2021 valorizované VD je nutné vychádzať z novelizácii  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinnej od 1.1.2018, ako aj zo súčasne platnej právnej úpravy v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Objasním zvyšovanie dôchodkových dávok podľa súčasne platných všeobecných predpisov,  zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  ako aj súčasne platných právnych predpisov v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

.

Valorizácia dôchodkových dávok v rokoch 2018 až 2021 podľa zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení.

Na základe dôvodovej správy všeobecná časť z ktorej citujem:  „Účelom navrhovanej právnej úpravy je zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov na obdobie rokov 2018 až 2021, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, … ,“. Na základe dôvodovej správy osobitná časť z ktorej citujem: (§ 82) „Vzhľadom na obsoléntnosť ustanovení o zvyšovaní dôchodkových dávok v období od 1. januára 2013 do 31.decembra 2017 sa legislatívno-technicky  precizuje právna úprava dôchodkových dávok a zachováva sa mechanizmus zvyšovania dôchodkových dávok o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov“. Ďalej (§ 293dx) „Od roku 2018 do roku 2021 sa dôchodkové dávky (okrem vyrovnávacieho príplatku) budú zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, najmenej však o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej sumy príslušného druhu dôchodku. Účelom ustanovenia takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou“.

Platné znenie § 82 Zvyšovanie dôchodkových dávok ods. 1 Dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
Ďalej sú platné Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 § 293dx ods. 1.
Od 1. januára do 31.decembra  2021 sa dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára  do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa § 82, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30 júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Novelou zákona o sociálnom poistení účinnou od 1.1.2018 sa penzie v rokoch 2018 až 2021 budú zvyšovať o dôchodcovskú infláciu, to znamená percentuálne. Ak však  takto určená suma zvýšenia dôchodku bude nižšia ako pevná suma určená ako 2 %  priemernej sumy príslušného dôchodku v rokoch 2018 až 2012 sa bude valorizovať pevnou sumou. Novela poberateľom dôchodkových dávok zo všeobecného systému dôchodkového poistenia garantuje minimálnu mieru valorizácie dôchodkov, ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka.

Prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 1. januára 2018  v § 293dx je stanovená poistka ktorá garantuje ak takto určená suma zvýšenia dôchodku bude nižšia  ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej sumu príslušného dôchodku,  valorizovať sa bude pevnou sumou. Pre valorizáciu v roku 2018 dôchodcovská inflácie je  0,8 % , to je nižšia ako 2 %. Dôchodca  ktorý má výší dôchodok ako 1050 eur bude ho mať valorizovaný o dôchodcovskú infláciu (je ich spolu asi 4 181).  Dôchodca  ktorý má nižší dôchodok ako 1 050 eur bude ho mať valorizovaný garantovanou pevnou sumou  8,40 eur. V súlade so zákonom pri  výpočte  výšky pevnej sumu sa vychádza z výšky priemerného SD stanoveného k 30.6. kalendárneho roka za predchádzajúci rok. Priemerný SD k 30.6.2016 bol 417,6 eur. Dve percentá z 417,6 po zaokrúhlení sú 8,40 eura.  V rokoch 2018 až 2021 sa budú dôchodkové dávky vo všeobecnom systéme zákon č. 461/2003 Z. z. v závislosti od výšky dôchodku zvyšovať kombinovane to je o percento dôchodcovskej  inflácii, alebo  o pevne garantovanú minimálnu sumu. Podľa  údajov makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky rezortu financií v závislosti od rastu ekonomiky pravdepodobne dôchodcovská inflácia pre rok 2019  má byť asi 1,6 %, pre rok 2020 asi 1,8,% . Z toho vyplýva, že absolútna väčšina dôchodkových dávok (98) v rokoch 2018 až 2021 sa bude zvyšovať o garantovanú pevnú sumu. Účet všeobecného dôchodkového systému je dlhodobo mínusový a je  potrebné ho zo štátneho rozpočtu dotovať.

.

Valorizácia výsluhových dávok  v rokoch 2018 až 2021 podľa zákona č. 328/2002 Z. z.
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Na základe zákona  č. 328/2002 Z. z.  § 68 ods. 16 „Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.“. Toto ustanovenie neupravuje postup aby aj poberatelia dávok výsluhového zabezpečenia  mali rovnako ako poberatelia dôchodkových dávok  garantované stanovenie minimálnej  miery  valorizácie výsluhových dávok, ak by suma  dôchodcovskej inflácie  bola veľmi nízka.

Na základe mne zaslaných odpovedí z ministerstva vnútra a obrany dávky  výsluhového zabezpečenia  podľa ustanovenia § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. sa  od 1. júla 2018 zvýšia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku (o dôchodcovskú infláciu).

Podľa môjho názoru a súčasne platnej právnej úpravy v zákone č. 461/2003 Z. z.  a v zákone č. 328/2002 Z. z.  z dôvodu, že nie je v zákone č. 328/2002 Z. z. jednoznačne  stanovené ako v rokoch 2018 až 2021vykonať valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia je možné ju vykonať dvomi spôsobmi.

 

Prvý spôsob podľa  ustanovenia § 82, ale hlavne s využitím  § 293dx  zákona č. 461/2003 Z. z. je pravdepodobne možné valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia zrealizovať na základe § 68 ods.16 aj bez legislatívnych zmien v zákone č. 328/2002 Z. z.  Pozorne si preštudujte znenie § 293dx  z ktorého vychádzam  „Od roku 2018 do roku 2021 sa dôchodkové dávky (okrem vyrovnávacieho príplatku) budú zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, najmenej však o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej sumy príslušného druhu dôchodku. Účelom ustanovenia takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou“.   Aj VD sú občania SR a ich domácnosti preukázateľne  rovnako ako domácnosti  SD patria do sociálnej skupiny domácnosti dôchodcov. Rovnako aj na  domácnosti VD vplýva medziročný rast spotrebiteľských cien. Účelom minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať minimálnu sumu zvýšenia dôchodku ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou. Aj VD sú súčasťou dôchodcovskej verejnosti. Z  uvedených dôvodov rovnako  ako majú SD garantovanú minimálnu sumu  zvýšenia dôchodku, rovnako by ju mali mať garantovanú aj VD.
Pripomínam,  že v § 293dr, zákona č. 461/2003 Z. z. na rok 2017 bola stanovená  valorizácia dôchodkových dávok  pevnou sumou 8,2 eura.   Na základe pevne stanovenej sumy  8,2 eura  podľa ustanovenia § 68 ods. 1, 3 zákona č. 328/2002 Z. z.  bol v roku  2017 vykonaný výpočet valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia podľa koeficientov.  Valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia  v roku 2017 nebola v rozpore s právnymi predpismi. Pýtam sa, z akých dôvodov sa valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia v rokoch 2018 až 2021 nebude vykonávať aj  podľa ustanovení § 293dx???

.

Druhý spôsob ktorý podľa ustanovení  § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z.  presadzuje ministerstvo vnútra a obrany od 1.7.2018  bude možné uskutočniť valorizáciu  dávok výsluhového zabezpečenia v závislosti od pevnej sumy (dôchodcovskej inflácie) zvýšenia dôchodkových dávok stanovených vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení. Pritom neberú do úvahy ustanovenia § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z.!!!

 

Všetky výsluhové dôchodky,  (ak nedôjde k zmene v zákone 328/2002 Z. z.)  bez rozdielu ich výšky by sa mali zvyšovať o dôchodcovskú  infláciu. Zvýšenie VD v roku 2018 sa vypočíta zo sumy poberaného VD vydeleného číslom 100  a vynásobeného  0,8. Väčšina (asi 80 %)  VD má o veľa nižší dôchodok ako  1 050 eur. Z toho vyplýva, že väčšine VD v roku 2018 budú zvýšené dôchodky o  nižšiu sumu ako 8,40 eur tak, ako je pre rok 2018 pevne  stanovená, garantovaná suma  v zákone č. 461/2003 Z. z. Aj v rokoch 2019 a 2021 väčšina VD  bude mať zvyšované dôchodky  o nižšie sumy,  ako o garantovanú sumu budú zvyšované SD.  Ak nedôjde k novelizácii § 68 ods. 16 zákona  o sociálnom zabezpečení väčšina VD v rokoch 2018 – 2021  bude znevýhodnená oproti poberateľom  SD. Napríklad  v roku 2018 väčšina VD reálne oproti SD bude mať asi od 6,4 – 0,1  eura mesačne nižšiu valorizáciu  VD z dôvodu, že nebudú mať garantovanú minimálnu sumu valorizácie s čím sa nestotožňujem.  Na druhej strane asi 98 % SD z dôvodu garancie minimálnej sumy dostane zvýšenie SD  asi v rozmedzí od 0,1 – 7,5 eur ak by nebola garantovaná minimálna suma zvýšenia SD s čím sa stotožňujem. SD budú zvyšované kombinovane, to je o dôchodcovskú infláciu alebo o pevne garantovanú sumu. VD budú zvyšované len o dôchodcovskú infláciu. Podľa zverejnených  informácií všetky účty osobitného systém s výnimkou účtu OS SR sú plusové. Na rozdiel od všeobecného systému sociálneho poistenia nie je potrebné ich zo štátneho rozpočtu dotovať,  čo vytvára priaznivé podmienky pre novelizáciu § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z.

Podľa mne zaslanej odpovedi z ministerstva vnútra na otázku zvyšovania VD v rokoch 2018 až 2021 citujem: „Otázka zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia uhrádzaných z osobitného systému sociálneho zabezpečenia, ich valorizácie je predmetom rôznych odborných diskusií na viacerých úrovniach. Cieľom týchto diskusií je vybrať a realizovať taký model valorizácie, ktorý by bol jednak solidárny, ale čo sa týka výšky valorizácie aj akceptovateľný tak poberateľmi ako aj finančné únosný osobitnými účtami, ktoré ho vyplácajú“.  Z dôvodu, že osobitné účty mimo účtu OS SR  sú prebytkové,  rovnaká valorizácia je pre ne únosná. Zatiaľ  nie je rozhodnuté či a akým spôsobom budú vykonané zmeny v zákone č. 328/2002 Z. z. Do konca mesiaca február 2018 (aby zákon bol účinný od 1.7.2018) je priestor na vykonanie rovnakých legislatívnych zmien v § 68 ods. 16 zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. V súlade zo závermi II. stretnutia združení pri OS SR ktoré prijalo Vyhlásenie združení bod 3 týmto  vyzývam všetky občianske združenia pri OS SR ako aj VD k okamžitému zasielaniu žiadostí ministrovi vnútra a obrany k vykonaniu rovnakých zmien v zákone č. 328/2002 Z.z.

Z dôvodu, že zmena  dávok výsluhového zabezpečenia  podľa zákona č. 328/2002 Z. z. patrí do pôsobnosti ministra vnútra  navrhujem  mu  zmeniť ustanovenia § 68 ods. 16 tak, aby bol splnený schválený účel  novely zákona  o sociálnom poistení účinný od 1.1.2018 tak, aby boli akceptované ustanovenia § 293dw zákona č. 461/2002 Z. z. aj pre poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia zavedením  garancie minimálnej sumy  valorizácie VD, ktorá by bola akceptovateľná  dôchodcovskou verejnosťou, ak by suma dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka.

 

Náš návrh na  legislatívnu zmenu u § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z znie:

“Od 1. júla 2018 do 1. júla 2021 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.”

 

POZNÁMKA:

Pri tejto legislatívnej  zmene  je vhodné, možné prípadne ” zmeniť aj dátum valorizácie VD  na termín od  od  1.1.kalendárneho roku”. Týmto spôsobom zároveň dôjde aj k zjednoteniu, ku stanoveniu rovnakého termínu valorizácie SD a VD k 1.1 kalendárneho roka.

Návrhy na opatrenia.

Pre zabezpečenie vykonania rovnakých  legislatívnych  v zákone č. 328/2003 Z. z. ,ako boli vykonané v zákone č. 461/2003 Z. z. ktoré sú účinné od 1.1.2018,  to je garantovať minimálnu sumu zvýšenia VD ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou navrhujem  vykonať tieto opatrenia:

  1. Prezidentmi, respektíve predsedami všetkých jedenástych občianskych združení pri OS SR okamžite napísať listy, žiadosti ministrovi vnútra obrany, predsedovu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a prezidentovi SR o vykonanie rovnakých legislatívnych zmien v zákone č. 328/2003 Z. z. ako boli vykonané v zákone č. 461/2003 Z. z.
  2. Osloviť čo najviac VD a požiadať ich, aby okamžite napísali listy, žiadosti ministrovi vnútra obrany, predsedovu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a prezidentovi SR o vykonanie rovnakých legislatívnych zmien v zákone č. 328/2003 Z. z. ako boli vykonané v zákone č. 461/2003 Z. z.
  3. Oslovenie všetkých 11 prezidentov, respektíve predsedov občianskych združení pri OS SR vykoná Dr. Milan Kolen.

Očakávam, že do aktivity smerujúcej k vykonaniu rovnakých legislatívnych  zmien v zákone č. 328/2002 Z. z. sa zapoja všetky občianske združenia pri OS SR  ako aj čo najviac VD.

Spracoval:

Dr. Milan Kolen
len VVB a člen  ZV SR

Poznámka: oprava mýlne uvádzaného §293dw na správne §293dx