Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

VALORIZÁCIA VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOV  V ROKOCH 2018 až 2021

 

Cieľom novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení bolo upraviť valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia na roky 2018 až 2021 ktorá pri nízkej dôchodcovskej inflácii  garantuje minimálnu sumu valorizácie dôchodkových dávok pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Podľa vyjadrení ministerstva vnútra a obrany táto garancia sa podľa ich názoru netýka poberateľov výsluhových dávok podľa zákona č. 328/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Pri odpovedi na  otázku   ako budú v rokoch 2018  – 2021 valorizované VD je nutné vychádzať z novelizácii  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinnej od 1.1.2018, ako aj zo súčasne platnej právnej úpravy v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Objasním zvyšovanie dôchodkových dávok podľa súčasne platných všeobecných predpisov,  zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  ako aj súčasne platných právnych predpisov v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

.

Valorizácia dôchodkových dávok v rokoch 2018 až 2021 podľa zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení.

Na základe dôvodovej správy všeobecná časť z ktorej citujem:  „Účelom navrhovanej právnej úpravy je zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov na obdobie rokov 2018 až 2021, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, … ,“. Na základe dôvodovej správy osobitná časť z ktorej citujem: (§ 82) „Vzhľadom na obsoléntnosť ustanovení o zvyšovaní dôchodkových dávok v období od 1. januára 2013 do 31.decembra 2017 sa legislatívno-technicky  precizuje právna úprava dôchodkových dávok a zachováva sa mechanizmus zvyšovania dôchodkových dávok o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov“. Ďalej (§ 293dx) „Od roku 2018 do roku 2021 sa dôchodkové dávky (okrem vyrovnávacieho príplatku) budú zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, najmenej však o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej sumy príslušného druhu dôchodku. Účelom ustanovenia takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou“.

Platné znenie § 82 Zvyšovanie dôchodkových dávok ods. 1 Dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
Ďalej sú platné Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 § 293dx ods. 1.
Od 1. januára do 31.decembra  2021 sa dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára  do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa § 82, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30 júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Novelou zákona o sociálnom poistení účinnou od 1.1.2018 sa penzie v rokoch 2018 až 2021 budú zvyšovať o dôchodcovskú infláciu, to znamená percentuálne. Ak však  takto určená suma zvýšenia dôchodku bude nižšia ako pevná suma určená ako 2 %  priemernej sumy príslušného dôchodku v rokoch 2018 až 2012 sa bude valorizovať pevnou sumou. Novela poberateľom dôchodkových dávok zo všeobecného systému dôchodkového poistenia garantuje minimálnu mieru valorizácie dôchodkov, ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka.

Prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 1. januára 2018  v § 293dx je stanovená poistka ktorá garantuje ak takto určená suma zvýšenia dôchodku bude nižšia  ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej sumu príslušného dôchodku,  valorizovať sa bude pevnou sumou. Pre valorizáciu v roku 2018 dôchodcovská inflácie je  0,8 % , to je nižšia ako 2 %. Dôchodca  ktorý má výší dôchodok ako 1050 eur bude ho mať valorizovaný o dôchodcovskú infláciu (je ich spolu asi 4 181).  Dôchodca  ktorý má nižší dôchodok ako 1 050 eur bude ho mať valorizovaný garantovanou pevnou sumou  8,40 eur. V súlade so zákonom pri  výpočte  výšky pevnej sumu sa vychádza z výšky priemerného SD stanoveného k 30.6. kalendárneho roka za predchádzajúci rok. Priemerný SD k 30.6.2016 bol 417,6 eur. Dve percentá z 417,6 po zaokrúhlení sú 8,40 eura.  V rokoch 2018 až 2021 sa budú dôchodkové dávky vo všeobecnom systéme zákon č. 461/2003 Z. z. v závislosti od výšky dôchodku zvyšovať kombinovane to je o percento dôchodcovskej  inflácii, alebo  o pevne garantovanú minimálnu sumu. Podľa  údajov makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky rezortu financií v závislosti od rastu ekonomiky pravdepodobne dôchodcovská inflácia pre rok 2019  má byť asi 1,6 %, pre rok 2020 asi 1,8,% . Z toho vyplýva, že absolútna väčšina dôchodkových dávok (98) v rokoch 2018 až 2021 sa bude zvyšovať o garantovanú pevnú sumu. Účet všeobecného dôchodkového systému je dlhodobo mínusový a je  potrebné ho zo štátneho rozpočtu dotovať.

.

Valorizácia výsluhových dávok  v rokoch 2018 až 2021 podľa zákona č. 328/2002 Z. z.
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Na základe zákona  č. 328/2002 Z. z.  § 68 ods. 16 „Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.“. Toto ustanovenie neupravuje postup aby aj poberatelia dávok výsluhového zabezpečenia  mali rovnako ako poberatelia dôchodkových dávok  garantované stanovenie minimálnej  miery  valorizácie výsluhových dávok, ak by suma  dôchodcovskej inflácie  bola veľmi nízka.

Na základe mne zaslaných odpovedí z ministerstva vnútra a obrany dávky  výsluhového zabezpečenia  podľa ustanovenia § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. sa  od 1. júla 2018 zvýšia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku (o dôchodcovskú infláciu).

Podľa môjho názoru a súčasne platnej právnej úpravy v zákone č. 461/2003 Z. z.  a v zákone č. 328/2002 Z. z.  z dôvodu, že nie je v zákone č. 328/2002 Z. z. jednoznačne  stanovené ako v rokoch 2018 až 2021vykonať valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia je možné ju vykonať dvomi spôsobmi.

 

Prvý spôsob podľa  ustanovenia § 82, ale hlavne s využitím  § 293dx  zákona č. 461/2003 Z. z. je pravdepodobne možné valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia zrealizovať na základe § 68 ods.16 aj bez legislatívnych zmien v zákone č. 328/2002 Z. z.  Pozorne si preštudujte znenie § 293dx  z ktorého vychádzam  „Od roku 2018 do roku 2021 sa dôchodkové dávky (okrem vyrovnávacieho príplatku) budú zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, najmenej však o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej sumy príslušného druhu dôchodku. Účelom ustanovenia takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou“.   Aj VD sú občania SR a ich domácnosti preukázateľne  rovnako ako domácnosti  SD patria do sociálnej skupiny domácnosti dôchodcov. Rovnako aj na  domácnosti VD vplýva medziročný rast spotrebiteľských cien. Účelom minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať minimálnu sumu zvýšenia dôchodku ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou. Aj VD sú súčasťou dôchodcovskej verejnosti. Z  uvedených dôvodov rovnako  ako majú SD garantovanú minimálnu sumu  zvýšenia dôchodku, rovnako by ju mali mať garantovanú aj VD.
Pripomínam,  že v § 293dr, zákona č. 461/2003 Z. z. na rok 2017 bola stanovená  valorizácia dôchodkových dávok  pevnou sumou 8,2 eura.   Na základe pevne stanovenej sumy  8,2 eura  podľa ustanovenia § 68 ods. 1, 3 zákona č. 328/2002 Z. z.  bol v roku  2017 vykonaný výpočet valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia podľa koeficientov.  Valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia  v roku 2017 nebola v rozpore s právnymi predpismi. Pýtam sa, z akých dôvodov sa valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia v rokoch 2018 až 2021 nebude vykonávať aj  podľa ustanovení § 293dx???

.

Druhý spôsob ktorý podľa ustanovení  § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z.  presadzuje ministerstvo vnútra a obrany od 1.7.2018  bude možné uskutočniť valorizáciu  dávok výsluhového zabezpečenia v závislosti od pevnej sumy (dôchodcovskej inflácie) zvýšenia dôchodkových dávok stanovených vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení. Pritom neberú do úvahy ustanovenia § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z.!!!

 

Všetky výsluhové dôchodky,  (ak nedôjde k zmene v zákone 328/2002 Z. z.)  bez rozdielu ich výšky by sa mali zvyšovať o dôchodcovskú  infláciu. Zvýšenie VD v roku 2018 sa vypočíta zo sumy poberaného VD vydeleného číslom 100  a vynásobeného  0,8. Väčšina (asi 80 %)  VD má o veľa nižší dôchodok ako  1 050 eur. Z toho vyplýva, že väčšine VD v roku 2018 budú zvýšené dôchodky o  nižšiu sumu ako 8,40 eur tak, ako je pre rok 2018 pevne  stanovená, garantovaná suma  v zákone č. 461/2003 Z. z. Aj v rokoch 2019 a 2021 väčšina VD  bude mať zvyšované dôchodky  o nižšie sumy,  ako o garantovanú sumu budú zvyšované SD.  Ak nedôjde k novelizácii § 68 ods. 16 zákona  o sociálnom zabezpečení väčšina VD v rokoch 2018 – 2021  bude znevýhodnená oproti poberateľom  SD. Napríklad  v roku 2018 väčšina VD reálne oproti SD bude mať asi od 6,4 – 0,1  eura mesačne nižšiu valorizáciu  VD z dôvodu, že nebudú mať garantovanú minimálnu sumu valorizácie s čím sa nestotožňujem.  Na druhej strane asi 98 % SD z dôvodu garancie minimálnej sumy dostane zvýšenie SD  asi v rozmedzí od 0,1 – 7,5 eur ak by nebola garantovaná minimálna suma zvýšenia SD s čím sa stotožňujem. SD budú zvyšované kombinovane, to je o dôchodcovskú infláciu alebo o pevne garantovanú sumu. VD budú zvyšované len o dôchodcovskú infláciu. Podľa zverejnených  informácií všetky účty osobitného systém s výnimkou účtu OS SR sú plusové. Na rozdiel od všeobecného systému sociálneho poistenia nie je potrebné ich zo štátneho rozpočtu dotovať,  čo vytvára priaznivé podmienky pre novelizáciu § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z.

Podľa mne zaslanej odpovedi z ministerstva vnútra na otázku zvyšovania VD v rokoch 2018 až 2021 citujem: „Otázka zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia uhrádzaných z osobitného systému sociálneho zabezpečenia, ich valorizácie je predmetom rôznych odborných diskusií na viacerých úrovniach. Cieľom týchto diskusií je vybrať a realizovať taký model valorizácie, ktorý by bol jednak solidárny, ale čo sa týka výšky valorizácie aj akceptovateľný tak poberateľmi ako aj finančné únosný osobitnými účtami, ktoré ho vyplácajú“.  Z dôvodu, že osobitné účty mimo účtu OS SR  sú prebytkové,  rovnaká valorizácia je pre ne únosná. Zatiaľ  nie je rozhodnuté či a akým spôsobom budú vykonané zmeny v zákone č. 328/2002 Z. z. Do konca mesiaca február 2018 (aby zákon bol účinný od 1.7.2018) je priestor na vykonanie rovnakých legislatívnych zmien v § 68 ods. 16 zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. V súlade zo závermi II. stretnutia združení pri OS SR ktoré prijalo Vyhlásenie združení bod 3 týmto  vyzývam všetky občianske združenia pri OS SR ako aj VD k okamžitému zasielaniu žiadostí ministrovi vnútra a obrany k vykonaniu rovnakých zmien v zákone č. 328/2002 Z.z.

Z dôvodu, že zmena  dávok výsluhového zabezpečenia  podľa zákona č. 328/2002 Z. z. patrí do pôsobnosti ministra vnútra  navrhujem  mu  zmeniť ustanovenia § 68 ods. 16 tak, aby bol splnený schválený účel  novely zákona  o sociálnom poistení účinný od 1.1.2018 tak, aby boli akceptované ustanovenia § 293dw zákona č. 461/2002 Z. z. aj pre poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia zavedením  garancie minimálnej sumy  valorizácie VD, ktorá by bola akceptovateľná  dôchodcovskou verejnosťou, ak by suma dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka.

 

Náš návrh na  legislatívnu zmenu u § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z znie:

“Od 1. júla 2018 do 1. júla 2021 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.”

 

POZNÁMKA:

Pri tejto legislatívnej  zmene  je vhodné, možné prípadne ” zmeniť aj dátum valorizácie VD  na termín od  od  1.1.kalendárneho roku”. Týmto spôsobom zároveň dôjde aj k zjednoteniu, ku stanoveniu rovnakého termínu valorizácie SD a VD k 1.1 kalendárneho roka.

Návrhy na opatrenia.

Pre zabezpečenie vykonania rovnakých  legislatívnych  v zákone č. 328/2003 Z. z. ,ako boli vykonané v zákone č. 461/2003 Z. z. ktoré sú účinné od 1.1.2018,  to je garantovať minimálnu sumu zvýšenia VD ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou navrhujem  vykonať tieto opatrenia:

 1. Prezidentmi, respektíve predsedami všetkých jedenástych občianskych združení pri OS SR okamžite napísať listy, žiadosti ministrovi vnútra obrany, predsedovu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a prezidentovi SR o vykonanie rovnakých legislatívnych zmien v zákone č. 328/2003 Z. z. ako boli vykonané v zákone č. 461/2003 Z. z.
 2. Osloviť čo najviac VD a požiadať ich, aby okamžite napísali listy, žiadosti ministrovi vnútra obrany, predsedovu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a prezidentovi SR o vykonanie rovnakých legislatívnych zmien v zákone č. 328/2003 Z. z. ako boli vykonané v zákone č. 461/2003 Z. z.
 3. Oslovenie všetkých 11 prezidentov, respektíve predsedov občianskych združení pri OS SR vykoná Dr. Milan Kolen.

Očakávam, že do aktivity smerujúcej k vykonaniu rovnakých legislatívnych  zmien v zákone č. 328/2002 Z. z. sa zapoja všetky občianske združenia pri OS SR  ako aj čo najviac VD.

Spracoval:

Dr. Milan Kolen
len VVB a člen  ZV SR

Poznámka: oprava mýlne uvádzaného §293dw na správne §293dx

 

81 Komentárov na Valorizácia VD v rokoch 2018 až 2021:

 • Inflácia v auguste poskočila na 2,8 percenta
  V auguste boli spotrebiteľské ceny na Slovensku medziročne vyššie o 2,8 %. V porovnaní s júlom tohto roka boli augustové ceny vyššie o 0,2 %. V priemere osemmesačné spotrebiteľské ceny boli v medziročnom porovnaní vyššie o 2,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).
  Medziročne vzrástli ceny v doprave o 8,2 %. Pri potravinách a nealkoholických nápojoch to bol rast cien o 3,6 %. Ceny v rámci reštaurácií a hotelov stúpli o 3,5 %. V oblasti bývania, vody, elektriny, plynu a ostatných palív to bol nárast o 2,2 %. Ceny v zdravotníctve, rozličných tovarov a služieb vzrástli zhodne o 2,1 %. Alkoholické nápoje a tabak zaznamenali rast cien o 2 %, rekreácia a kultúra o 1,9 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,3 %, odevy a obuv, vzdelávanie zhodne o 0,9 %, pošty a spoje o 0,6 %.
  Medzimesačne sa zvýšili ceny v odbore pošty a spoje o 2,7 %. Doprava zaznamenala rast cien o 2 %, rozličné tovary a služby o 0,4 %, alkoholické nápoje a tabak, reštaurácie a hotely zhodne o 0,2 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti zhodne o 0,1 %. Klesli ceny odevov a obuvi o 1,1 %, potravín a nealkoholických nápojov o 0,4 %, rekreácie a kultúry o 0,2 %. Na júlovej úrovni zostali ceny v odboroch zdravotníctvo a vzdelávanie.
  Medziročná jadrová inflácia, ktorá sleduje spotrebiteľské ceny s vylúčením regulovaných cien a administratívnych zásahov v oblastí daní, v auguste dosiahla 3,2 %. Čistá inflácia, ktorá na rozdiel od jadrovej nezohľadňuje ani vývoj cien potravín, dosiahla 3 %.
  zdroj: sita

 • Pre Janao Kováča 30.8.2018. Pán kolega správne píšete vo svojom komentári, ale tento problém je oveľa širší ako uvádzate. Má naň vplyv celá rada ďalších ukazovateľov. Niektoré otázky som už v prechádzajúcich rokoch, do roku 2014 objasnil na webe ZV SR, žiaľ boli vymazané. V mojom článku zverejnenom na
  tomto webe dňa 29.122014 s názvom Skrivodlivosť na výsluhových dôchodcoch som niektoré skutočnosti objasnil takto:

  9. Do 1.8.2008 prebytkové peniaze ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov z ich osobitných účtov boli odvádzané do štátneho rozpočtu. Napríklad z osobitného účtu MV SR bolo odvedených 137,912 mil. Eur, čo by postačovalo na vyplácanie všetkých druhov VD a nebolo by ich potrebné dotovať.

  10. Odvedené odvody na starobné poistenie do SP vojakov do 30. apríla 1998 a ostatných príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov do 30. júna 2002 po vzniku osobitných účtov neboli prevedené na osobitné účty, čo predstavuje niekoľko sto miliónov eur. Aj z tohto dôvodu je VD potrebné dotovať.

  11. Odvody na starobné poistenie. Všeobecný dôchodkový systém, civilisti zamestnávateľ 14 %, zamestnanec 4 %, spolu 18 %. Osobitný dôchodkový systém vojaci atď., zamestnávateľ 17 %, zamestnanec 5 %, spolu 22 %. Od 1.5.2013 osobitný systém zamestnávateľ 20 %, zamestnanec 7 %, spolu 27 %. V osobitnom systéme sú o 9 % vyššie odvádzané odvody, z vyššieho platu. Z tohto dôvodu aj vyšší priemerný VD ako je vo všeobecnom systéme. Na túto skutočnosť pri hodnotení výšky VD v médiách novinári úmyselne, vedome zabúdajú, čím štvú občanov proti poberateľom VD.

  Tieto a ďalšie skutočnosť mali a stále majú rozhodujúci vplyv na na stav osobitných účtov ktoré boli mínusové a bolo potrebné ich dotovať. Z uvedených dôvodov boli od 1.5.2013 novelizáciou zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov prijaté systémove zmeny, aby postupne sa tieto účty stali prebytkové, čo sa mimo účtu vojakov stalo v roku 2017. Zmenila sa výška odvodov zamestnancami a zamestnávateľmi, z 15 na 25 rokov zvýšil nárok na odchod VD, bol zmenený valorizačný mechanizmus podľa nárastu platov od 1.7.2018 na základe inflácie (rovnaký ako majú civilní zamestnanci). Na osobitný účet vojakov negatívne vplývali a stále vplývajú reorganizačné zmeny v rokoch 2001 -- 2005, znižovanie počtov vojakov atď. Tieto skutočnosti bližšie objasňujem vo svojom článku Valorizácia VD v roku 2019, ktorí webmajster zavesí na tento web ktorý čitateľom odporúčam dôsledne si preštudovať.

 • Osobitný účet vznikol v r.1998 a nahradil účet v sociálnej poistovni , kde boli pôvodne odvádzané odvody z príjmov vojakov a z ktorého boli vyplácané výsluhové dôchodky. Z nového osobitného účtu vyplácajú dôchodky vojakom ročne v sume okolo 160 mil. Eur, kdežeto príjmy z odvodov vojakov dosahujú len necelých 60 mil. Eur. Problém vznikol, keď odvody vojakov, ktoré boli odvádzané do r.1998 do sociálnej poisťovne , do spoločného systému pre všetkých občanov SR , neboli presunuté z tohoto účtu na nový osobitný účet a kedže začínal nový účet od nuly , v okamihu vznikol obrovský dlh a to potrebou vyplácať predovšetkým výsluhové dôchodky vojakov.

 • Valorizácia výsluhových dôchodkov v roku 2019

  Niekoľko krát sa menil valorizačný mechanizmus v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Podľa § 68 ods.1 tohto zákona sa od 01.07.2018 výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanovených vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení. To je podľa ustanovení § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa dôchodkové dávky zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov o takzvanú dôchodcovskú infláciu. Pre roky 2018 -2021 sa dôchodkové dávky zvyšujú podľa § 293dx prechodné stanovenia najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodcovskej dávky.
  Dňa 03.04.2018 MV SR do medzirezortného pripomienkovania predložilo návrh na novelizáciu § 68 ods.1 zákona č. 328 v závislosti od pevnej sumy ktorá sa zistí ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačne sumy VD zistenej ku dňu decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor a následne sa vydelí číslom 25. Takto zistená pevná suma sa vynásobí počtom skončených rokov doby trvania služobného pomeru. V rámci pripomienkového konania k tejto novele zákona Dr. Milan Kolen a prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov predložili svoje Hromadné pripomienky ktorými žiadali, aby valorizácia VD v rokoch 2018 – 2021 bola rovnaká ako ju majú civilisti, to je o dôchodcovskú infláciu s garantovaným zvýšením najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky ak by dôchodcovská inflácia bola nižšia ako 2 % . Naše hromadné pripomienky neboli zrealizované. Pre pochopenie objasním dôvody prečo MF SR bolo proti takejto novelizácii.
  K pripravovanej novelizácii zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov MF SR a Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v rámci rozporového konania začiatkom apríla 2018 predložili tieto zásadné pripomienky:
  -- MFSR žiadalo, aby sa valorizácia VD určovala podľa platného znenia § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (podľa novelizovaného § 82 podľa výšky dôchodcovskej inflácie a § 293dx s garantovaným 2 % zvýšením zákon č. 461/2003 Z. z.), pretože návrh predpokladá negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Od valorizácie VD zohľadňujúcej rast miezd upustila novelizácia zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v roku 2013, ktorá mala za cieľ valorizáciu VD vykonávať podľa inflácie a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť osobitného systému sociálneho zabezpečenia.

  -- Dôchodkový systém vojakov má záporné saldo a návrh spomalí znižovanie záporného salda vojakov. Približne polovica vyplácaných VD musí byť dotovaná z kapitoly ministerstva obrany, to je zo štátneho rozpočtu. Poberatelia VD z osobitného systému sociálneho zabezpečenia v súčasnosti poberajú v priemere oveľa vyšší dôchodok (744 eur) v porovnaní so SD zo všeobecného systému sociálneho poistenia (439 eur). Navrhovaná valorizácia VD by tento rozdiel bola zväčšila. Udržanie reálnej výšky a kúpyschopnosti VD v čase dostatočne reflektuje dôchodcovská inflácia. Navrhované znenie zákona predpokladalo trvalú zmenu valorizácie v reakcii na dočasné opatrenie vo všeobecnom penzijnom systéme.

  -- Priemerný VD je oveľa vyšší ako priemerný SD (ozbrojenci na dôchodkové poistenie odvádzajú 7 % z svojho hrubého platu a občania len 4 %). Ak by bola novela zákona prijatá tempo rastu VD by bolo vyššie ako u SD a rozdiel v priemernom dôchodku by sa bol prehlboval. Navrhovaný spôsob valorizácie vychádzal zo súčasnej priemernej doby služby na VD 25 rokov. Po uplynutí prechodného obdobia bude minimálna služobná doba pre vznik nároku na VD 25 rokov, bude koeficient zohľadňujúci služobnú dobu v dlhom období úroveň valorizácie zvyšovať nad rámec 0,4 násobku percentuálneho nárastu funkčných platov.

  -- Osobitný účet vojakov je v deficite. Asi polovicu výdavkov na dávky výsluhového zabezpečenia sú hradené z kapitoly ministerstva obrany, teda zo štátneho rozpočtu. Osobitný účet MV SR v roku 2017 hospodáril s prebytkom približne 1 mil. eur, aj ostatné osobitné účty sú prebytkové. Ak by bolo došlo k prijatiu navrhovanej novelizácii zákona osobitný účet MV SR ako aj ďalšie účty by sa asi už v roku 2018 dostali do deficitu.

  Objasním z akých dôvodov je osobitný účet vojakov v deficite, prečo je potrebné ho dotovať? Je to z dôvodu reorganizačných zmien v rokoch 2001 -- 2005, kedy došlo k znižovaniu počtov vojakov (zo 46.000 vrátane VZS na 12.000 profesionálov), čím došlo k zníženiu sumy odvodov na dôchodkové poistenie. Na druhej strane došlo k zvyšovaniu počtu VD čím došlo k zvýšeniu výdavkov. Ďalej, tí ktorí mali odslúžených viac ako 15 rokov a menej ako 30 rokov sa im pre výpočet SD o polovicu zvýšil počet odslúžených rokov, čím sa zvýšili výdavky osobitného účtu vojakov. Ďalej, z dôvodu vstupu armády do NATO došlo k vyššiemu rastu platov len vojakov, čím v roku 2006 došlo k rastu VD o viac ako 10 % a v roku 2007 o viac ako 20 %. Ďalším dôvodom je, že ozbrojeným silám chýba asi 4.000 vojakov čo sa prejavuje v značnom znížení odvedenej sumy na dôchodkové poistenie atď. Uvedené skutočnosti, politické rozhodnutie (čo nezapríčinili vojaci) majú negatívny vplyv na deficit osobitného účtu vojakov. Osobitné účty ostatných ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov sú od roku 2017 prebytkové a nie je potrebné ich zo štátneho rozpočtu dotovať. Z uvedených dôvodov nie je osobitný účet vojakov prebytkový a je potrebné ho zo štátneho rozpočtu dotovať, čo bude trvať niekoľko rokov.

  -- Novela zákona č. 328/2002 Z.z. z roku 2013 (zákon č. 80/2013 Z.z.) mala za cieľ znížiť výdavky osobitných účtov a zabezpečiť ich prebytkovosť a stabilizáciu, čo sa s výnimkou účtu vojakov v roku 2017 podarilo dosiahnuť. Tieto úpravy reagovali na negatívnu skúsenosť valorizáciu VD vykonávať na základe rast služobných platov, ktoré po vstupe do NATO vygenerovali prudký rast VD vojakov o viac ako 10% v roku 2006 a o viac ako 20% v roku 2007. Ako konštatovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v Správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií v apríli 2014, prijatím novely došlo k výraznému zlepšeniu udržateľnosti výsluhových penzijných systémov a naviazanie valorizácie na vývoj dôchodcovskej inflácie bolo v tomto kontexte jedným z najdôležitejších opatrení.

  Na základe zaslaných zásadných pripomienok ministerstvom financií k novelizácii zákona o sociálnom zabezpečení z dôvodu, aby v roku 2018 boli valorizované VD ministerstvo vnútra na Legislatívnu radu vlády ktorá sa konala 17.04.2018 po rozporových konaniach predložilo návrh z ktorého vypustilo novelizáciu § 68 ods. 1, ale s dopracovaním ustanovenia § 143ah sa len v roku 2018 VD zvyšujú za každý skončený rok o pevnú sumu 0,60 eur, ktorá bola štedrá. Táto zmena nestabilizovala osobitné účty ale naopak, zbrzdila ich stabilizáciu. Všetkým poberateľom výsluhových dávok oproti poberateľom dôchodkových dávok zvýšila výšku valorizácie VD v rozmedzí od 9 eur pri 15 rokoch do 24 eur pri 40 rokoch. Invalidným, vdovským, vdoveckým a sirotským VD zvýšila o pevnú sumu 15 eur oproti valorizácii SD pevnou sumou o 8,40 eur a invalidných, vdovských, vdoveckých a sirotských ktoré boli valorizované nižšou sumou.
  Pokiaľ nedôjde k novelizácii zákona o sociálnom zabezpečení v roku 2019 v ďalších rokoch by sa VD asi mali valorizovať podľa § 68 ods. 16 o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanovených vo všeobecných predpisoch, čím ale pravdepodobne môže, ale nemusí vzniknúť problém, lebo podľa novelizácii § 82 sa dôchodková dávka zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov o takzvanú dôchodcovskú infláciu. Uvidíme ako sa s týmto vysporiadajú legislatívci.
  Ministerka vnútra Denisa Saková dňa 13.júna 2018 pre médiá povedala, aktuálna novela je dočasným riešením na rok 2018 preto, že MF SR malo k nej zásadnú pripomienku (aby sa valorizácia VD určovala podľa platného znenia § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov), osobitný účet policajtov je v prebytku, ale osobitný účet vojakov je každý rok mínusový. Preto do budúcna chcú pripraviť taký spôsob valorizácie aby to osobitný účet vojakov uniesol. Ministerstvo vnútra v spolupráci s ministerstvom financií bude pripravovať úplne nový model valorizácie VD v ktorom by boli jasne stanovené pravidlá ako sa valorizuje, aby platil na dlhšie obdobie.
  Predpokladám, že ministerka vnútra má pravdepodobne zámysel na rok 2019 a ďalšie roky novelizovať zákon 328 asi na základe nárastu funkčných, hodnostných a tarifných platov jednotlivých zložiek ozbrojencov (možno sa mýlim a hľadajú aj iné systémové opatrenia čo zatiaľ nie je známe). Ako vieme Sociálna poisťovňa v roku 2018 zo štátneho rozpočtu bude dotovaná 255,4 mld. eur. Z dôvodu legislatívnych zmien vykonaných v zákone č. 328 v roku 2013 zvýšením nároku na VD z 15 na 20 rokov, zvýšením odvodov na dôchodkové poistenie ozbrojencami z 5 na 7 % a zamestnávateľmi zo 17 % na 20 % z hrubého platu atď., osobitné účty okrem vojakov sú asi od začiatku roku 2017 prebytkové, plusové a nie je potrebné ich zo štátneho rozpočtu dotovať. Osobitný účet vojakov je potrebné dotovať najmä z dôvodov Reo Redi v rokoch 2001-2005 (znižovaním počtu vojakov došlo k znižovaniu odvodov na dôchodkové poistenie, došlo k zvyšovaniu počtu poberateľov VD čím vzrástli výdavky osobitného účtu vojakov), z dôvodu vyššieho nárastu platov vojakov po vstupe do NATO oproti nárastu platov ostatných ozbrojencov v rokoch 2006 a 2007 bola vyššia valorizácia VD vojakov ako u ostatných VD. Z dôvodu, že chýba asi 4.000 vojakov táto skutočnosť sa prejavuje v značnom znížení odvedenej sumy na dôchodkové poistenie čo zvyšuje deficit osobitného účtu vojakov. Z uvedených dôvodov najmä v rezorte obrany je potrebné prijať špecifické systémové opatrenia na stabilizáciu a znižovanie deficitu osobitného účtu vojakov. Predpokladám, že ak nedôjde k zásadným zmenám v stabilizácii za súčasného stavu osobitný účet vojakov by pravdepodobne asi do 15 -- 20 rokov mohol byť prebytkový.
  Tu je ale dilema akými opatreniami dosiahnuť stabilizáciu osobitných účtov s dôrazom na účet vojakov. Pre rok 2019 a 2020 vláda pripravuje nárast platov v štátnej službe a v službe vo verejnom záujme orientačne asi o 10 % ktoré sa niekoľko rokov nezvyšovali, čo je pre budúcu valorizáciu VD výhodné. Vynikajúce, ale čo ďalšie roky? Vieme, že niekoľko rokov sa platy ozbrojencov nezvyšovali. To by znamenalo, že v roku 2019 a 2020 by valorizácia VD bola vyššia ako valorizácia SD. Táto skutočnosť by mala vplyv na zvyšovanie výdavkov osobitných účtov ktoré by sa pravdepodobne stali deficitné.
  .
  DÔVODY PREČO BY VALORIZÁCIA VD MALA BYŤ VYKONÁVANÁ PODĽA DÔCHODCOVSKAJ INFLÁCIE: -- Medziročný nárast spotrebiteľských cien, dôchodcovská inflácia rovnako pôsobí na poberateľov VD, ako aj SD a na ich životnú úroveň
  -- Na udržanie rovnakej výšky kúpyschopnosti VD dostatočne reflektuje, zabezpečuje dôchodcovská inflácia
  – Z dôvodu nerovnakého nárastu platov vojakov a v jednotlivých v ozbrojených bezpečnostných a záchranných zboroch sa v roku 2013 upustilo od valorizácii VD podľa nárastu platov a od 1.7.2018 bolo stanovené valorizáciu vykonávať podľa všeobecných predpisov -- Nárast hodnostných, funkčných a tarifných platov nebol a možno ani nebude každý rok
  -- Valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia by sa mala vykonávať podľa všeobecných predpisov, čo by zabezpečilo rovnaké tempo rastu VD a SD čo by nekritizovali médiá, čím by sa nezvyšovali rozdiely medzi priemernými výsluhovými a starobnými dôchodkami čo by prispelo k stabilizácii osobitných účtov -- Ak tempo rastu valorizácie VD bude vyššie ako tempo rastu valorizácie SD, dôjde k zvýšeniu nákladov osobitných účtov ktoré sa stanú deficitné -- Ak sa od roku 2019 a v ďalších rokoch budú VD valorizované podľa dôchodcovskej inflácie dôjde k ďalšiemu posilneniu stabilizácie osobitných účtov ktoré sa aj v ďalších rokoch bude zvyšovať -- Ako konštatovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v Správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií v apríli 2014, prijatím novely došlo k výraznému zlepšeniu udržateľnosti výsluhových penzijných systémov a naviazanie valorizácie na vývoj dôchodcovskej inflácie bolo v tomto kontexte jedným z najdôležitejších opatrení.
  -- Pri valorizácii VD podľa dôchodcovskej inflácie bude možné k ďalšej stabilizácii osobitných účtov s dôrazom na účet vojakov priebežne prijať aj ďalšie opatrenia k nárastu platov v zložkách ktoré majú vplyv na celkovú výšku platov príslušníkov ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zborov, čo prispeje k ďalšej stabilizácii jednotlivých osobitných účtov
  Z uvedených dôvodov valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia by mala byť vykonávaná rovnakým valorizačným mechanizmom, rovnakým spôsobom ako valorizácia dôchodkových dávok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.
  Z dôvodu zmeny valorizačného mechanizmu v § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa dôchodková dávka zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Rovnakú zmenu odporúčam zapracovať do § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov kde navrhujem doplniť nový odsek 18 takto:
  § 68 ods. 18 Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.
  Z dôvodu urýchlenia, zabezpečenia stabilizácie osobitného účtu vojakov je súčasne nastavený systém potrebné zmeniť, riešiť prijatím takých opatrení ktoré aby v čo najkratšom časovom horizonte zabezpečili jeho stabilizáciu. Z dôvodu nezáujmu o službu v OS SR, (každým rokom sa početný stav znižuje) je potrebné zatraktívniť, zvýšiť prestíž zamestnania profesionálneho vojaka zvýšením záujmu o túto službu. Je to možné dosiahnuť aj väčším nárastom platov ako je avizované 10 % zvýšenie v štátnej a verejnej službe. Možno aj úpravou jednotlivých zložiek ktoré majúcich vplyv na nárast celkového platu vojakov. Zlepšením podmienok pre službu v OS SR atď. Vykonanie takýchto a ďalších opatrení prispeje k zatraktívneniu služby vojakov a k naplneniu chýbajúcich asi 4.000 vojakov, čím dôjde k zvýšeniu odvodov na dôchodkové zabezpečenie ktoré prispeje k stabilizácii osobitného účtu vojakov. Takéto opatrenia prispejú k zvýšeniu záujmu o službu v OS SR, ako aj k stabilizácii osobitného účtu vojakov. V súčasnosti ministerstvo obrany posudzuje dve varianty ako tento stav riešiť. Niektoré z uvedených opatrení k stabilizácii osobitného účtu vojakov je možná diferencovane vykonať aj v jednotlivých ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zboroch aj keď valorizácia v roku 2019 a v ďalších rokoch by sa vykonávala podľa dôchodcovskej inflácie.
  Uvidíme akú novelizáciu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, aké opatrenia pre valorizáciu VD a stabilizáciu osobitných účtov v roku 2019 a pre ďalšie roky pripravuje ministerka vnútra Denisa Saková prijať. Bolo by vhodné, aby sa do avizovanej prípravy novelizácii zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov zapojili občianske združenia so vzťahom k ozbrojeným silám, najmä Klub generálov SR, Zväz vojakov SR, Vojenský veterán Bratislava a ďalšie, ako aj APVV.

  Spracoval Dr. Milan Kolen
  člen VVB a člen sociálnej komisie ZV SR

 • Štatistický úrad SR uviedol, že v priemere za sedem mesiacov 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6 %.

  Index spotrebiteľských cien v júli oproti júnu klesol v domácnostiach zamestnancov o 0,1 %, v domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2 %.

  Index spotrebiteľských cien sa v júli 2018 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov, za domácnosti dôchodcov zhodne o 2,6 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,5 %.

  V priemere za sedem mesiacov 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov, za domácnosti dôchodcov zhodne o 2,6 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,5 %.

  Pretože § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z.z. v súlade s § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. upravuje, že valorizácia výsluhových dôchodkov, čo vlastne znamená prispôsobovanie výšky výsluhových dôchodkov inflácii, bude závislá od nárastu cien ekonomických statkov za domácnosti dôchodcov, odporúčam tieto informácie zisťovať na stránke ŠÚ SR:

  https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/51cdfca1-d4ea-4ede-8782-29cd6b62addb/!ut/p/z1/rZJBb4IwGIZ_iweO0EqB4m7VbKLDJc44pZellCJMKUgrm_9-Zdlhh7m5ZL00zfd-z_e2bwEFW0Al68od02Ut2cGcExo8L_EsHI-HBMJxjOBsfr96iCZ37nTtgydAAeVSN7oASZ0qVthqb8FS5nVbGUonha2alnVnC3ZK6L3Z_SHPcs6GduYJZnsiE3aIQ9d2RzwL0sBlWZb22IaXGUiuUm9-80lNGV5YBJp--iGZTEnk4RjCMJ76cEai9eNoiRAk6FPwAyMxHvBFD0MMNl0pXsFa9i9zAKs_XjGCYA5omVbOK68c6OAQQ4Rx6LneKPAR6rNy28VksTNYpgu7zwBsr2Kb1vLleKTEZFlLLd402P5nmIZPZIpCY60VuWhF65xa87sKrRt1Y0EL9lSRSaGcfqLSZprSJVfGgKPqU8vFd5CiVsbp117QVFWIzvY-X9wij6ZndOhiQgaDd6pzFCc!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

  Podľa tejto stránky potom vychádza, že Dobré noviny sa pomýlili, keď uviedli, že valorizácia dôchodkov v roku 2019 bude vo výške 2,6%, pretože podľa Indexu spotrebiteľských cien v júli oproti júnu tento klesol v domácnostiach dôchodcov o 0,2 %, teda za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom, je potrebné k číslu 2,6 pripočítať ešte 0,2, a potom je valorizácia na úrovni 2,8 %. Stručne uvedené valorizácia za prvý polrok kalendárneho roka je vo výške 2,8 % a za sedem mesiacov toho istého roka je vo výške 2,6 %.
  Tak teraz som zvedavý, ako to nakoniec dopadne a aká bude naša valorizácia.

 • Dobré noviny dňa 20.08.2018 uviedli:
  Slovenským dôchodcom sa už čoskoro zvýšia penzie. Pozrite si, o koľko

  Dôchodky porastú. A vypočítať si to môžete aj sami doma.

  BRATISLAVA 20. augusta (Dobré noviny) -- Slovenským dôchodcom sa od januára budúceho roku opäť zvýšia penzie. Všetky stúpnu najmenej o 2,6 percenta aktuálnej výmery, no mnohé ešte aj viac. Dobrou správou však je, že dôchodky neporastú iba seniorom.

  Systém zvyšovania dôchodkov sa na Slovensku viackrát menil. Po novom sa penzie zvyšujú buď na základe určitého percenta, alebo o stanovenú pevnú sumu, a to v závislosti od toho, čo je pre daného dôchodcu výhodnejšie. Znamená to, že dôchodcovia dostanú dávku buď vyššiu o 2,6 percenta, alebo o 8,70 eur.

  Rovnaký systém, avšak s inou valorizáciou, bude platiť aj pri zvyšovaní iných typov dôchodkov – predčasných starobných, invalidných či pozostalostných.
  Ako to bude vyzerať v praxi?

  Sociálna poisťovňa bude v prípade každého dôchodcu postupovať individuálne. Z aktuálnej sumy penzie sa vypočíta valorizačná hodnota 2,6 percenta, ktorá sa porovná s garantovaným minimom pre daný typ dôchodku.

  Predstavte si teda, že starobný dôchodca poberá mesačne minimálny dôchodok vo výške 271,30 eura. Ak by sa mu táto suma navýšila na základe stanoveného percenta, dostal by po novom iba o sedem eur viac. Preto mu v takomto prípade porastie dôchodok o pevnú sumu 8,70 eur, pretože táto suma je vyššia, čo je to pre neho v konečnom dôsledku výhodnejšie.

  Percentuálny sadzobník začne Sociálna poisťovňa uplatňovať až od hraničnej sumy 334,70 eur, a to úmerne k výške konkrétnej penzie. Ak teda vezmeme v úvahu, že priemerný slovenský dôchodok sa pohybuje na úrovni 450 eur, po novom by mal narásť o necelých 12 eur.
  „Pre valorizáciu v roku 2019 sa tak uplatní prakticky ten istý model, aký sa využil v tomto roku. Kým však teraz v januári dostala napríklad väčšina starobných dôchodcov k penzii napevno pridanú tohtoročnú minimálnu garanciu 8,40 eura, na budúci rok sa situácia zmení – výrazná časť, až okolo 80 percent z nich, získa viac ako 8,70 eura, ktoré majú byť garantované po novom,“
  uviedol pre Pravdu štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most-Híd).
  Dôchodcovská inflácia

  Nový percentuálny sadzobník pri zvyšovaní dôchodkov vyplýva z takzvanej zvyšujúcej sa dôchodcovskej inflácie, ktorá odráža to, ako rástli ceny tovarov a služieb, ktoré využívajú penzisti. Tá sa vlani pohybovala na úrovni 0,8 percenta, no za prvý polrok 2018 sa podľa Štatistického úradu vyšplhala na spomínaných 2,6 percenta. Znamená to, že penzisti napríklad v obchodoch platili viac, a preto sa im aj zvýšia dôchodky.

  Sociálna poisťovňa bude každého dôchodcu o zmenách informovať v januári poštou, a to niekoľko dní pred vyplatením mesačnej sumy. To znamená, že dôchodcovia o nové penzie nemusia žiadať.

  Súčasný systém vyplácania dôchodkov však nie je definitívny a zmeniť sa môže už v roku 2021, keď rezorty práce a financií budú opäť analyzovať, či je takéto financovanie udržateľné pre štátny rozpočet.

  A tu je internetová adresa na sprístupnený článok aj s tabuľkou:
  https://www.dobrenoviny.sk/c/140395/zvysovanie-dochodkov-v-roku-2018

 • Priatelia, návrh novely zákona č.328/2002 Z.z. -- Legislatívny proces -- je skrátené MPK z pochopiteľných dôvodov (zmena vo funkcii) do buducej stredy t.j. 11.4.2018. A vlastný návrh zákona u ktorého je pre nás dôležitý hlavne:
  § 143 ah kde došlo trochu ku znene,ale myslím,že k lepšej.Za každý skončený rok trvania služobného pomeru sa od 1.7.2018 zvyšuje výsluhový dôchodok o 0,60 €.T.j. napr.za 30 rokov = 30x0,60= 18 €.
  Samozrejme musí to schváliť NR-SR.Vo štvrtok bolo dlhé rokovanie u ministra,takže to bolo povolené zverejniť až dnes.

  ———
  Návrh

  ZÁKON

  z ………………………….. 2018,

  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

  Čl. I
  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. § 68 znie:
  㤠68
  (1) Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka v závislosti od pevnej sumy, ktorá sa zistí ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor a následne sa vydelí číslom 25. Takto zistená pevná suma sa vynásobí počtom skončených rokov doby trvania služobného pomeru. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).

  (2) Výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania a podľa postupu uvedeného v odseku 1.

  (3) Invalidný výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá je 70 % z pevnej sumy, zistenej ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.

  (4) Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá je 60 % z pevnej sumy, zistenej ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.

  (5) Sirotský výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu zistenú ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.

  (6) Na zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku podľa odsekov 1 až 5 je rozhodujúca mesačná suma tejto dávky vyplácaná ku dňu, od ktorého sa dávka zvyšuje.

  (7) Vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšujú, ak boli vymerané z výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku zvýšeného v príslušnom kalendárnom roku.

  (8) Zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku sa zlučuje s tou dávkou, ku ktorej toto zvýšenie patrí.

  (9) Výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok, ktoré sa v príslušnom kalendárnom roku nevyplácali preto, že zanikol nárok na ich výplatu, sa odo dňa opätovného vzniku nároku na ich výplatu zvyšujú za každý kalendárny rok, v ktorom sa nevyplácali. Výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok sa zvyšujú v rovnakej výške, ako sa zvyšovali tieto dávky v príslušnom kalendárnom roku.

  (10) Dávky výsluhového zabezpečenia sa zvyšujú podľa odsekov 1 až 5 v tom kalendárnom roku, v ktorom sa funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, funkčné platy colníkov alebo hodnostné platy profesionálnych vojakov zvyšujú na základe zákona o štátnom rozpočte viac ako o 0 %, alebo o percento zvýšenia, ktoré je ustanovené v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe. Ak sa funkčné platy, stupnica platových taríf alebo hodnostné platy v príslušnom kalendárnom roku zvyšujú len u niektorého zo subjektov podľa predchádzajúcej vety, dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 5 sa zvyšujú iba poberateľom, ktorí ukončili posledný služobný pomer v zbore, štátnom orgáne alebo v ozbrojených silách, v ktorom sa uvedené platové náležitosti zvyšujú, a pozostalým po nich.

  (11) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydá opatrenie a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka, ktorým ustanoví pevnú sumu zvýšenia príslušnej dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 5.

  2. Za § 143ag sa vkladá § 143ah, ktorý vrátane nadpisu znie:
  „Prechodné ustanovenie účinné od 30. júna 2018

  § 143ah
  Zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018

  (1) Na zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018 sa nepoužije § 68 ods. 11.

  (2) Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje za každý skončený rok doby trvania služobného pomeru o pevnú sumu 0,60 €. Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).

  (2) Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 10,50 €. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.

  (3) Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 9,00 €. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.

  (4) Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 15,00 €. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.“.

  Čl. II

  Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2018.

 • Dňa 5.3.2018 o 20:25 som na základe mne písomne zaslanej informácie z MV SR informoval ako je to z prípravou novelizácii zákona č. 328/2002 Z. z. o valorizácii VD v rokoch 2018 -2021, kde som žiadal MV SR zaslať text pripraveného legislatívneho návrhu tejto legislatívnej zmeny. Preštudujte si prosím celý tento môj komentár. Diskutujúci na túto moju informáciu pozabudli. Z tohto dôvodu ju zverejňujem ešte raz. Novšiu informáciu zatiaľ nemám.

  Citujem zo zaslanej informácii z MV: „Sme presvedčení, že sprístupnenie pracovného návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. by bolo v predmetnej veci nedôvodné a podľa nášho názoru aj zavádzajúce. V tejto súvislosti Vám odporúčame sledovať legislatívny proces návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. v rámci portálu tak, ako to vyplýva z už uvedených ustanovení zákona č. 400/2015 Z. z.“.

  Podľa oficiálne zverejnených informácií v mesiaci marec 2018 malo na portály začať medzirezortné pripomienkovanie zákona č. 328 k valorizácii VD v rokoch 2018 -2021. Medzirezortné pripomienkovanie na portály MS SR ale DOPOSIAĽ ešte NEZAČALO! VD, ani ich občianske združenia možno s výnimkou APVV zatiaľ nie sú oficiálne informovaní ktorá z pripravených variant valorizácie VD bude do medzirezortného pripomienkovania predložená a či cez prísľuby vôbec bude predložená tak, aby novela najneskôr do 30.6.2018 nadobudla účinnosť. Pravdepodobne sa legislatívny proces asi už nestihne. Z tohto dôvodu aby sa termín nadobudnutia účinnosti stihol, s najväčšou pravdepodobnosťou bude musieť byt predložený v skrátenom legislatívnom konaní. Týmto znovu žiadam všetkých VD ktorí na portály zistia začatie medzirezortného pripomienkovania zákona č. 328 nech to okamžite zverejnia v týchto komentároch.

 • RE: GF napísal
  V uvedenom komentári p. Bada píše o Uznesení Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
  pre obranu a bezpečnosť zo 6. marca 2018, o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch.
  Ten zákon sa nás VD (teda veteránov vojakov) takisto týka, nakoniec to vysvetľuje v komentári: Karol Mosný napísal: 16. marca 2018 v 16:16 a následne aj komentár: Pavol Bada napísal: 17. marca 2018 v 0:25.
  My čakáme na zákon (novela) 328/2002Z.z., akú valorizáciu navrhne MV, k tomu tá netrpezlivosť a čakanie na pripomienkovanie, zatial sú tam pripomienky k “PI/2018/37 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov” na tomto linku: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/37.
  Takže čakajme pozorne.

 • Dobrý deň. P. Milan Sloboda, ak iba včera tjs. 29.3.2018 podpísal MV návrh k našej problematike / valorizácii /, tak potom tu dochádza k dezinformáciam, pretože podľa príspevku p. P. Bada 8. marca 2018 o 23.49 mal byť návrh v NR / treba si prečítať text zverejnenej informácie / a následne p. Kollár 9. marca 2018. Či ?

 • Včera (29.3.2018) mal údajne pán minister Ducker podpisovať návrh novelizácie k našim dôchodkom -- valorizácia 2018 -- až ďalej. Má niekto najnovšie vedomosti o tom?

 • Podľa môjho názoru by sa VD mali valorizovali tak, ako to bolo pred rokom 2007, pretože my sme odvádzali odvody z miezd podľa platných zákonov a nemali sme výnimky v odvodoch o pevných sumách a tiež nás nikto nezbavil povinnosti platiť odvody do osobitného účtu. Všetky odborné posudzovania valorizácii výsluhových dôchodkov ak majú mať zmysel, tak len ak budú spravodlivejšie a motivačné pre terajších i budúcich vojakov. Výsledky zanedbanej armády SR sa prejavujú v slabom záujme o službu v armáde a hlavne v odchodov letí z nej.

 • RE: Peter Dedinský
  V komentári z 8. marca 2018 o 23:49, ktorý uvádzate, nejde o žiadny omyl, ide o skutočnosť týkajúcu sa určenia spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 844).
  To, že ste si to spojil s valorizáciou zato ja nemôžem, tá novela 844 je pre mnohých VD veľmi dôležitá.
  Pri tom ste ale opomenul spomenúť komentár:
  Pavol Bada napísal: 15. marca 2018 v 11:22
  Pre GF 15. marca 2018 v 9:07
  V neustálom kontakte s orgánmi MV je náš kolega J. Michrina z Košíc, akonáhle sa niečo nové dozvie bude to uverejnené.
  Peknú sobotu prajem.

 • Ja v tom mám úplne jasno, preto som chcel uviesť na správnu mieru odkaz uverejnený asi omylom Pavlom Badom dňa 8. marca 2018 o 23:49 v tejto téme.

 • Pán Peter Dedinský, máte to akési nejasné, ani sa nedivím, veď v tomto všetkom sa ani “gestor” nevyzná.
  Rokovanie v NR SR, tlač 844 je o VOJNOVÝCG VETERÁNOCH, o ich sanatóriu a hospice, nie o valorizácii. Valorizačný zákon stále čaká, je pripravený ako lepšie riešenie než doteraz (to dúfame!), údajne by malo byť riadne legislatívne konanie.
  O 844 sa viac dočítate aj na tomto webe v komentári Milan Sloboda 15.3.2018 https://www.bezpzlozky.eu/2018/03/podporme-ativity-mo-sr-pre-vojensku-pripravu/#comment-14300

 • To bude nejaký omyl, tlač 844 k predmetnému zákonu už bola prerokovaná 13.03.2018 a nebolo tam ani slovo o valorizácii. Pozrite si program schôdzí NR SR. A riešila sa v tej novele len kúpeľná starostlivosť, pobyt v penzióne a podobné, pre dnešnú situáciu absolútne nepodstatné blbosti.
  http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=844

 • Pre GF 15. marca 2018 v 9:07
  V neustálom kontakte s orgánmi MV je náš kolega J. Michrina z Košíc, akonáhle sa niečo nové dozvie bude to uverejnené.

 • pre GF 15. marca 2018 o 9:07
  Posledný súhrn informácii k valorizácii VD (2018-2021) pred “Predbežnou informáciou k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov” je na tomto linku: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/37“…
  Súhrn je tiež v príspevku tejto rubriky (približne 20 komentárov nižšie) zo dňa 7. februára 2018 o 16:07… Informácia Prezídia APVV, Streda, 07 február 2018 -- Informácia z rokovania na MV SR k valorizácii výsluhových dôchodkov od roku 2018.Informácia bola zverejnená-publikovaná na webe APVV.Diskutované-podrobnosti k valorizácii VD (2018-2021) sú mimo tejto rubriky tiež v posledných príspevkoch rubriky tohoto webu VÝROČIA NEVALORIZÁCIE tiež s pôvodne navrhovaným paragrafom -- § 68 ods. (16) a ods. (17) zákona 328/2002 Z.z. zo zásadnej hromadnej pripomienky od občianskeho združenia APVV. /je potrebné sa na tomto webe popreklikávať-posurfovať./.

 • Dobrý deň, poprosil by som o informáciu s odkazom na komentáre P. Bada z 8.3.2018 a Maja zo 14.3.2018 k otázke predloženého návrhu do parlamentu k valorizácii VD, či aj napriek situácii aká t.č. je, či náhodou niekto nedisponuje relevantnými informáciami k danej veci. Ďakujem.

 • Tých pár centov o ktoré nám zvyšujete VD je smiešne dajte ich na charitu

 • Zverejnené na SLOV-LEX

  PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA
  (podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov
  a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

  1. Pripravovaný právny predpis:
  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom predkladaného návrhu je návrh právnej úpravy valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia.

  2. Zhodnotenie súčasného stavu a základné ciele právnej úpravy:
  Pri súčasnej právnej úprave je valorizácia výsluhových dávok od 1. júla 2018, ktorá sa realizuje na základe zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“) naviazaná na úpravu stanovenú v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ďalej len („zákon č. 461/2003 Z. z.“). Vzhľadom na súčasné znenie ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z., kde bol pre roky 2018 až 2021 zavedený iný spôsob valorizácie dávok dôchodkového poistenia je potrebné upraviť aj spôsob valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia.
  Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zvýšenie valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti osobitného účtu.

  3. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:
  Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania.
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad
  Pribinova 2, 812 72 Bratislava
  Tel.: +421-2-9610 56801
  e-mail: osz@minv.sk

  4. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania:
  marec 2018

 • Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
  pre obranu a bezpečnosť
  44. schôdza výboru
  CRD: 274/2018

  118
  Uznesenie
  Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
  pre obranu a bezpečnosť
  z 6. marca 2018

  o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 844)

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

  A. konštatuje,
  že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť pri prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 844) rozhodnutím číslo 887 zo 7. februára 2018 za gestorský výbor;

  B. určuje
  v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslanca Petra ŠUCU za spravodajcu výboru k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní;

  C. ukladá
  predsedovi výboru
  informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Anton HRNKO
  predseda výboru
  Jozef BUČEK
  overovateľ výboru
  Milan LAURENČÍK
  overovateľ výboru

 • Na základe § 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii som požiadal MV SR o sprístupnenie pracovného návrhu legislatívnych zmien zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov o valorizácii VD v rokoch 2018 -2021 z dôvodu, že na portály MS SR bola zverejnená Predbežná informácia k tomuto návrhu. Dnes som z MV SR obdržal nasledujúci odpoveď:

  Návrh právneho predpisu podľa zákona č. 400/2015 Z. z. sa na pripomienkovanie povine zverejňuje na portály informačného systému verejnej správy Slov-Lex tak, aby bola zabezpečená aj možnosť pripomienkovania verejnosťou. O týchto skutočnostiach ako prebieha pripomienkovanie som už niekoľko rokov informovaný.

  Citujem zo zaslanej informácii: „Sme presvedčení, že sprístupnenie pracovného návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. by bolo v predmetnej veci nedôvodné a podľa nášho názoru aj zavádzajúce. V tejto súvislosti Vám odporúčame sledovať legislatívny proces návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. v rámci portálu tak, ako to vyplýva z už uvedených ustanovení zákona č. 400/2015 Z. z.“.
  Nechápem, z akých dôvodov mi v súlade s § 3 zákona o slobode informácií nemohol byť sprístupnený pracovný návrh zákona keď ho MV SR má. Som si vedomý toho, že keď na portály prebehlo pripomienkovanie predbežnej informácie tak, ten občan ktorý ho chcel pripomienkovať ho nemohol pripomienkovať z dôvodu lebo samotný návrh legislatívnych zmien nebol zverejnený. Vo veci valorizácie VD v rokoch 2018 -- 2021 som na MV SR zaslal už štyri podnety. Podľa zverejnených informácií v mesiaci marec 2018 by na protály malo začať medzirezortné pripomienkovanie zákona 328 k valorizácii VD. Týmto znovu žiadam všetkých VD ktorí na portály zistia začatie medzirezortného pripomienkovania zákona č. 328 nech to okamžite zverejnia v týchto komentároch. Ďakujem.

 • Práca a zanietenie p. Dr. Kolena je iste odivuhodné, osobne mu ďakujem za seba ako i za tých ktorí to verejne nenapíšu. Myslím že jeho práca nie je nami dostatočne oceňovaná, asi preto sa cíti dotknutý mojim komentárom pod článkom Aktuálne bezpečnostné hrozby z 26. februára 2018 v 10:16 ktorý znie:
  “Sa divím, teraz sa rieši otázka valorizácie prečo niektorí pisatelia od nej odvádzajú pozornosť? Tým netvrdím že otázka bezpečnosti je druhoradá, ibaže ma prekvapuje že aj odborník na diskriminácie toto pozabudol.
  Preto riešme -Valorizácia VD v rokoch 2018 až 2021 — a čo s ňou? Kluby a združenia okrem APVV mlčia o tom čo podporujú.”
  Nechápem prečo nedoťahujeme jednu vec, ktorá je nadmieru aktuálna, ale aj samotný vyzývateľ, viď úvodný článok, sa púšťa do ďalších témat.
  Ešte raz ďakujeme p. Kolen, ale pokračujme v diskusii až pokým nebude nové znenie zákona.

 • Prečo je dôležité pripomienkovanie a máme sa zaujímať o valorizáciu našich -- výsluhových dôchodkov 2018– 2021?
  Potraviny nikde v EÚ nedražejú tak rýchlo ako na Slovensku. Najviac priplácame za vajcia a maslo.
  Na Slovensku si spotrebitelia v januári 2018 priplatili za potraviny a nealkoholické nápoje medziročne viac o 6,8 %. Jedná sa tak o najvýraznejšie zdražovanie v rámci celej EÚ, a to už tretí mesiac po sebe. Najviac si pritom Slováci priplácajú za vajcia a maslo. Naopak, aj v úvode roka 2018 sa na pultoch v obchodoch predával lacnejší cukor. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Slovenského farmárskeho družstva (SFD), vypracovanej na základe údajov Eurostatu.
  Slovensko tak už tretí mesiac po sebe zaznamenáva nelichotivé prvenstvo. Medziročný nárast cien o 6,8 % je najvýraznejší v rámci celej EÚ. V januári sa za SR umiestnilo Estónsko (5,6 %) nasledované všetkými našimi susedmi z V4, teda Českou republikou (4,5 %), Maďarskom (4,5 %) a Poľskom (4,1 %). V EÚ ako celku sa ceny potravín a nealkoholických nápojov zvýšili o 2,2 %, v eurozóne o 1,7 %. Naopak, zlacňovanie potravín pocítili obyvatelia Grécka (o 1,0 %), Írska (o 1,6 %) a Cypru (o 4,4 %).
  V úvode roka si Slováci podľa analýzy siahli hlbšie do vrecka najmä kvôli vajciam, ktoré boli medziročne drahšie o 49,5 %. Za maslo si spotrebitelia priplatili o takmer 37 % viac ako pred rokom a drahšie nás vyšiel aj nákup ovocia, a to o vyše 18 % v porovnaní s januárom 2017. Naopak, za cukor platia zákazníci v obchodoch približne o 9 % menej ako v úvode uplynulého kalendárneho roka.
  Za drahšími vajcami stojí podľa analýzy SFD fipronilová kríza, za vyššími cenami masla a mliečnych výrobkov maslová či mliečna kríza. “Za niektoré druhy ovocia si priplácame zase kvôli mrazom, ktoré nečakane udreli na jar 2017. Cukor smerom nadol ťahá jeho prebytok v Európe, znásobený zrušením kvót v októbri 2017,” priblížila Eva Sadovská, analytička SFD.
  “V nasledujúcich mesiacoch očakávame na Slovensku tempo zdražovania potravín a nealkoholických nápojov na úrovni 6,5 až 7,0 %. Aj naďalej tak budeme patriť medzi tie ekonomiky EÚ, ktoré si za ne priplácajú medziročne najviac. Kým v prípade vajec a masla očakávame v najbližších mesiacoch roka 2018 stabilizáciu cien, v prípade cukru sa domnievame, že jeho cena ešte poklesne,” dodala Sadovská.
  BRATISLAVA – 26.02.2018 Aktuálne.sk.

 • Je to smutné, že nám výsluhové dôchodky závidia a stále niekto niečo vymýšľa ako nám ich okresať, alebo zobrať. Ale keď sme ich chránili a nasadzovali životy a veľa z kritizantov pracovali v zahraničí za nepomerne vyššie platy a nám sa vysmievali prečo neodídeme z policie pracovať do zahraničia za mnohonásobne vyššie platy, alebo sedeli doma pri televizore tak to bolo v poriadku. Bohužiaľ sa stále nájdu zavistlivci a neprajníci nasich VD. Moja velka vdaka patri kolegom VD ktori sa aktivne zaujimaju a bojuju o naše VD.

 • Vyzývam
  týmto všetkých poberateľov výsluhových dôchodkov, aktívnych príslušníkov ozbrojených zborov, vojakov a zároveň občianske združenia k aktivite. Aby nebolo zase rozhodnuté o nás bez nás. Veľmi by som bol rád, keby sa tejto zákonnej aktivity ujalo niektoré občianske združenie, ktoré by na svojich webových stránkach podávalo informácie, napr. Asociácia policajtov vo výslužbe, resp. Vojenský veterán Bratislava. Dokážme, že sa vieme zjednotiť v presadzovaní svojich zákonných nárokov.

  Osobne som našiel ” PI/2018/37 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov” na tomto linku:
  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/37

  Nám všetkým prajem dostatok energie v predmetnej aktivite. Nenechajme sa odradiť.
  S pozdravom -- jeden z vás, poberateľ výsluhového dôchodku
  František Boldiš

  P.S. Pošlite to vo vlastnom záujme ďalej…

  Na stránke fórum bezpečnostných zložiek bola uverejnená informácia (viď príloha), ktorú môžeme využiť vo svoj prospech: Dr. Milan Kolen napísal 21. februára 2018 v 11:28

  https://www.bezpzlozky.eu/2017/11/valorizacia-vd-v-rokoch-2018-az-2021/#comment-13929

  POZORNE SI PROSÍM PREŠTUDUJTE PRÍLOHU.
  Na vedomie:
  Generálny riaditeľ ZVJS
  Klub generálov SR
  Vojenský veterán Bratislava
  Asociácia policajtov vo výslužbe
  Zväz vojakov SR
  Niektorí bývalí kolegovia

  Zároveň súhlasím s uverejnením tejto výzvy v nezmenenej podobe na webových fórach občianskych združení zastupujúcich záujmy príslušníkov ozbrojených zborov a vojakov.

 • Pre Jano Kováč napísal: 23. februára 2018 o 22:03
  Jedno vysvetlenie ešte pridal JUDr. Hristo Gluškov na web stránke APVV.Je totožné, len trochu inými slovami napísané, ako v komentári od JUDr. Michala Bartka napísal: 23. februára 2018 o 8:38.
  “JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001 23 február 2018 06:25
  “Prezídium APVV pri rokovaniach k spôsobu valorizácie VD, ale aj vo vyjadrení APVV k zverejnenej predbežnej informácii návrhu zákona na valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia navrhuje aj to, aby sa valorizácia zlučovala s dôchodkovou dávkou. Aj keď je tento postup upravený v zákone aj v súčasnosti, vzhľadom na doposiaľ absenciu informácii a spôsobe valorizácie návrh predkladáme komplexne, aby sme predišli prípadným prekvapeniam. Tento inštitút vyjadruje to, že suma valorizácie sa pripočíta k dôchodkovej dávke a dôchodková dávka sa už vždy vypláca v tejto sume ( §68 ods. 15 zákona č. 328/2002 Z.z.)”.

 • Ono je to tak. My neznalí fiškálskych vyrazov a slovných spojení uveríme aj tomu, že keď sa to vezme z globálneho hľadiska, je to principiálne bazírovanie na mentalitu humanneho kompromisu a javí sa to ako parciálna negácia humanneho kompromisu. Asi málokto z nás to pochopil, resp. nepochopil. Takže zopár cudzích slov a uveríme, že je to asi v poriadku, ale asi nás chce niekto opiť rožkom. … skúste to prosím napísať rečou nášho kmeňa… jednoducho a zrozumitelne aj pre nás obyčajných ľudí.

 • Poznamenávam, že zvýšenie dôchodkových dávok valorizáciou je už upravené v § 68 ods. 15 zákona č. 328/2002 Z.z.:
  “(15) Zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku sa zlučuje s tou dávkou, ku ktorej toto zvýšenie patrí.”

 • Obávam sa. že Dodo vo svojom príspevku z 21. februára 2018 13:56 môže mať pravdu. Vie niekto vysvetliť čo sa myslelo alebo sa chcelo dosiahnuť tým, že zástupcovia Asociácie policajtov vo výslužbe na rokovaní na MV SR dňa 5.2.2018 mali údajne žiadať, aby sa zvýšenie dôchodkových dávok valorizáciou zlučovalo s dôchodkovou dávkou? Nevypadli pri zápise tri slová a zápis by potom znel: aby sa zvýšenie výsluhových dôchodkových dávok valorizáciou zlučovalo s valorizáciou dôchodkovej dávky vo všeobecnom systéme?
  A čo by to potom mohlo znamenať? Nuž to, že by sa nevalorizoval výsluhový dôchodok samostatne v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia a starobný dôchodok samostatne vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia, ale by sa valorizovali obidve dôchodkové dávky, teda výsluhový dôchodok a starobný dôchodok jednou valorizáciou, ktorá by sa následne rozdelila na na obidve dôchodkové dávky.
  Naozaj nechcem vyvolávať paniku, ale ja skutočne, ako kolega Dodo, nerozumiem slovnému spojeniu: “sa zvýšenie dôchodkových dávok valorizáciou zlučovalo s dôchodkovou dávkou”.

 • František Boldiš, poberateľ výsluhového dôchodku od Zboru Väzenskej a justičnej stráže
  Mistríky 20.2.2018
  -- --

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

  sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad

  Pribinova 2,

  812 72 Bratislava

  Vec: Vyjadrenie k návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z.

  Týmto využívam možnosť zapojenia sa verejnosti do prípravy návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 328/2002 Z.z.).

  V oblasti sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zborov som pracoval nepretržite od 1.10.1975 do 31.12.2002. Zúčastnil som sa aktívne v pracovných skupinách na príprave niekoľkých zákonov v sociálnej oblasti, naposledy pri príprave a uvedení do života zákona č. 328/2002 Z.z.

  Z uvedených dôvodov navrhujem postupné posúvanie termínu valorizácie nasledovne napríklad k:

  1.7.2018,
  1.5.2019,
  1.3.2020,
  1.1.2021 a naďalej.

  Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) Pociťujeme to ako ničím neodôvodnenú krivdu, diskrimináciu a finančnú ujmu. Čím sa odlišujeme od civilných občanov a prečo máme na rozdiel od nich pociťovať túto neospravedlniteľnú skrivodlivosť?

  V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov, sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002 Z.z. priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964, zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by nespravodlivé, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané obdobne ako to ustanovuje novela zákona 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa rozhodne najneskôr do 31.októbra 2018. Je otázne, prečo navrhovateľ s touto úpravou nepočíta, čím poškodzuje a spôsobí ďalšiu finančnú ujmu svojim bývalým kolegom. Osobne sa domnievam, že sa týmto zámerne vyhýba pracnému prepočtu skupiny starodôchodcov, ktorých dôchodky majú v súčasnosti názov „výsluhový dôchodok.“

  Starobní dôchodcovia (zrejme aj invalidní a čiastočne invalidní dôchodcovia), ktorí boli po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci odsek) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví dôchodcovia, majú valorizovaný výsluhový dôchodok len podľa skutočne odslúžených rokov. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr. starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek.

  Ak sa nenavrhne nový systémový valorizačný model výsluhových dávok, odporúčam predložiť legislatívnu úpravu na zavedenie garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v rokoch 2018 až 2021 s účinnosťou od 1. júla 2018.

  Je pre mňa nepochopiteľné, prečo gestor zákona č. 328/2002 Z.z. nenavrhuje novelu zákona tak, aby boli konečne odstránené všetky skrivodlivosti k oprávnenej spokojnosti poberateľov výsluhových dôchodkov. Mal na to dostatok času a zároveň je tu aj neopakovateľná príležitosť. To, že sa na tejto novele zákona začalo pracovať niekoľko minút po dvanástej, nesvedčí o systematickej koncepčnej práci gestora. Mám opodstatnené obavy, že táto novela si neosvojí oprávnené pripomienky, nakoľko už nie je na to dostatočný časový priestor.

  Je málo pravdepodobné, že gestor zákona zohľadní nespochybniteľné právo výsluhových dôchodcov, a to „dorovnaním“ ich oprávnených nárokov a vyvinie patričné úsilie spolu so zainteresovanými ministrami na ich presadenie do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2018. Podľa môjho názoru neobstojí zamietnutie týchto pripomienok z dôvodu dlhodobej udržateľnosti osobitného účtu.

  Vláda SR by mala dbať a zabezpečiť, aby ozbrojené zložky a ich bývalí príslušníci mali zabezpečené minimálne také práva, ako ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z.

  S pozdravom

  František Boldiš

  Môj email: f.boldis@gmail.com

  Na vedomie:
  Generálny riaditeľ ZVJS
  Klub generálov SR
  Vojenský veterán Bratislava
  Asociácia policajtov vo výslužbe
  Zväz vojakov SR
  Niektorí bývalí kolegovia

  Zároveň súhlasím s uverejnením tohto podnetu v nezmenenej podobe na webových fórach občianskych združení zastupujúcich záujmy príslušníkov ozbrojených zborov a vojakov.

 • Pekný deň prajem,
  k pripomienkou AP VV SR z 19.2.2018 plne súhlasím, ale mal by som jeden postreh a to, že štvrtá a piata odrážka by mali tvoriť jednu vetu / jeden ucelený návrh /. Podľa mňa zvlášť uvedená piata odrážka stráca zmysel. / nie je mi jasné, ako je to myslené /
  S pozdravom J.Horváth

 • POZORNE SI PROSÍM PREŠTUDUJTE.
  Asi v mesiaci marec 2018 začne na portály MS SR pripomienkovanie návrhu legislatívnych zmien v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov https://www.slov-lex.sk. Tu sa definitívne dozvieme presnú dikciu navrhovaných legislatívnych zmien valorizácii VD v rokoch 2018 -2021, možno aj na dlhšie obdobie. Prosím sledujte presný dátum zahájenia pripomienkovania tohto zákona, a zverejnite ho na webe. V súlade s právnymi predpismi pripomienkové konanie môže trvať v rozmedzí 7 – 21 dní. V rámci pripomienkovania majú právo do tohto legislatívneho procesu vstúpiť štátne orgány, ich pripomienka je zásadná. Ďalej majú právo svojimi pripomienkami vstúpiť aj občianske združenia s právnou subjektivitou medzi ktoré patrí asi 13 občianskych združení so vzťahom k OS SR a APVV, ich pripomienky sú zásadné.

  Každý občan má právo na portáli zverejniť svoju pripomienku k legislatívnym zmenám. Ak na pripomienku občana klikne viac ako 500 ľudí jeho pripomienka sa stáva hromadnou. Úplne rovnakých pripomienok od občanov môže byť niekoľko. Všetci občania majú práv na každú pripomienku kliknúť raz. Ak pripomienka získa 500 kliknutí stáva sa hromadnou.

  Ku všetkým zásadným ako aj hromadným pripomienkam musí príslušné ministerstvo (ten kto predkladá návrh zákona) pozvať všetkých čo dali zásadné ako aj hromadné pripomienky na rozporové konanie kde sa rozpor vyrieši, alebo nevyrieši. Ak sa nevyrieši legislatívny proces pokračuje ďalej, rieši ho legislatívna rada vlády ktorá rozpory príme, alebo neprime. Ak je to vládny návrh ako to bude aj v tomto prípade a nárh získa podporu nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov postupuje do ďalšieho čítania. Očakáva sa, ak tieto legislatívne návrhy MV SR schváli NR SR účinnosť by mali nadobudnúť do 30.6.2018. Ak nie vznikne značná skrivodlivosť!

  Na základe toho aký návrh na legislatívne zmeny bude predložený do pripomienkového konania všetky občianske združenia ako aj jednotlivci máme právo do pripomienkového konania napísať svoju pripomienku. Táto etapa je veľmi dôležitá. Spomeňme si prosím, ako som spolu s ďalšími kolegami v roku 2012 organizoval pripomienkovanie návrhu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov na 19 % zdanenie len VD zrážkou (bolo vznesených 52 pripomienok) ako aj k pripomienkovaniu zákona č. 328/2002 Z. z. na zavedenie len pre VD 10 % stabilizačného odvodu (bolo vznesených 100 pripomienok). Aj vďaka tomu, že na portáli MS SR klikalo tisíce VD ale aj občanov, obidve legislatívne zmeny neboli predložená na rokovanie NR SR a nedošlo k 19 % zdanenie len VD (v ČR mali VD zdanené. V r. 2017 toto zdanenie zrušil ústavný súd) a k zavedeniu 10 % stabilizačného odvodu len z VD na čo nesmieme zabúdať.

  NA TÚTO MOŽNOSŤ MUSÍME BYŤ PRIPRAVENÍ a po zahájení pripomienkového konania ak bude pre VD vojakov, policajtov, ZVJS, colníkov, SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov nevýhodné bude potrebné všetkými občianskymi združeniami a jednotlivcami napísať svoju aj keď rovnakú pripomienku. Úlohou všetkých VD bude na každú pre nás výhodnú pripomienku kliknúť najmenej 500 krát, čo môže spôsobiť zásadnú zmenu v návrhu zákona v náš prospech. Ďalej, ak takáto situácia v marci 2018 nastane, bude potrebné o nej informovať čo najviac VD aby na všetky pripomienky raz klikli. O takejto možnosti okamžite začnite informovať VD ktorých poznáte. Predpokladám, že ku tejto krajnej možnosti ktorú občanom teda aj VD dávajú právne predpisy o legislatívnom procese nebude potrebné pristúpiť. Zdôrazňujem, aj na takúto možnosť musíme byť dopredu pripravení.

 • To som veľmi zvedavý, čo tam upiekli, keď je to v takom prísnom režime utajenia.

 • Pripomienkovanie zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Predkladám niektoré verejne dostupné informácie získané z internetu ( https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/37) k pripravovanej legislatívnej zmene zákona č. 328/2002 Z. z. k valorizácie VD v rokoch 2018 – 2021. Z informácií je vidieť, že MV SR pripravuje legislatívne zmeny v zákone č. 328/2002 Z.z. k valorizácii VD. Zatiaľ sa mi nepodarilo zistiť presné znenie pripravovanej, navrhované legislatívne zmeny ktorú MV SR predložilo do predbežného pripomienkového konanie Ak to niekto zistí, prosím nech presné znenie uverejní.
  --

  Typ materiálu: Predbežná informácia
  Legislatívna oblasť: Pracovné právo
  Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
  Rezortné číslo: KM-OPVA-2018/001484
  Podnet: Podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
  Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
  Skrátený legislatívny proces: Nie
  Skrátené PK: Nie
  Posledná zmena: 19.02.2018
  Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/37
  Dátum začiatku PK: 15.02.2018
  Dátum konca PK: 20.02.2018

  --
  PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA
  (podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov
  a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

  1. Pripravovaný právny predpis:
  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom predkladaného návrhu je návrh právnej úpravy valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia.

  2. Zhodnotenie súčasného stavu a základné ciele právnej úpravy:
  Pri súčasnej právnej úprave je valorizácia výsluhových dávok od 1. júla 2018, ktorá sa realizuje na základe zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“) naviazaná na úpravu stanovenú v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ďalej len („zákon č. 461/2003 Z. z.“). Vzhľadom na súčasné znenie ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z., kde bol pre roky 2018 až 2021 zavedený iný spôsob valorizácie dávok dôchodkového poistenia je potrebné upraviť aj spôsob valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia.
  Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zvýšenie valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti osobitného účtu.

  3. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:
  Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania.
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad
  Pribinova 2, 812 72 Bratislava
  Tel.: +421-2-9610 56801
  e-mail: osz@minv.sk

  4. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania:
  marec 2018

  --
  PRIPOMIENKA AP VV SR

  Detail pripomienky
  Organizácia: Verejnosť
  Autor: Gluškov, Hristo, JUDr.
  Pripomienka k:
  Dátum vytvorenia: 19.02.2018
  Zásadná: Nie

  Pripomienka: Vyjadrenie Asociácie policajtov vo výslužbe

  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého predmetom je návrh právnej úpravy valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia.

  Vzhľadom k tomu, že cieľom navrhovanej právnej úpravy je zvýšenie valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti osobitného účtu a keďže aj súčasná právna úprava valorizácie výsluhových dávok od 1. júla 2018, ktorá sa realizuje na základe zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je naviazaná na úpravu stanovenú v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len !zákon č. 461/2003 Z. z.“) navrhujeme valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia spôsobom ako je stanovený spôsob valorizácie dávok sociálneho poistenia v zákone č. 461/2003 Z. z. t.j. aby:

  • upravovala valorizáciu na obdobie rokov 2018 – 2021 a tým sa minimalizovalo riziko neistoty,
  • bola určovaná percentuálne podľa tzv. dôchodcovskej inflácie z individuálnej aktuálnej dôchodkovej dávky (aby sa uplatňovala miera zásluhovosti a nie solidárnosti),
  • bola zabezpečená aj garancia minimálnej miery valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia (napr. 2% z priemerného výsluhového dôchodku k 31.12. predchádzajúceho roka),
  • sa ďalej neuplatňovalo prepočítavanie valorizácie koeficientmi podľa odslúžených rokov a
  • sa zvýšenie dôchodkových dávok valorizáciou zlučovalo s dôchodkovou dávkou.

 • Prevzaté zo stránky http://www.asociaciapolicajtov.sk/… Informácia Prezídia APVV, Streda, 07 február 2018
  Informácia z rokovania na MV SR k valorizácii výsluhových dôchodkov od roku 2018
  .
  Dňa 5. 2. 2018 sa uskutočnilo rokovanie na MV SR za prítomnosti generálneho tajomníka
  služobného úradu MV SR, generálneho riaditeľa Sekcie personálnych a sociálnych činnosti
  a osobného úradu MV SR a riaditeľa Odboru sociálneho zabezpečenia Sekcie personálnych
  a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR a zástupcov Asociácie policajtov vo výslužbe
  JUDr. Hristo Gluškov -- prezidenta APVV a JUDr. Martin Sitiar -- 1. Viceprezidenta APVV.
  V úvode rokovania sme detailne informovali zástupcov MV SR o doposiaľ vykonaných
  aktivitách a postupoch APVV pri príprave ale aj v priebehu legislatívneho procesu
  a následne aj po prijatí novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktoré sa
  vzťahovali na návrhy spôsobov riešenia valorizácie dôchodkov od roku 2018 – 2021.
  APVV už v tomto období upozorňovala, že vzhľadom na predložené návrhy v novele
  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a prípadne nenovelizácie zákona č. 328/2002
  Z. z. o sociálnom zabezpečení spôsobili, že výsluhové dôchodky by od roku 2018 neboli
  valorizované.
  Vychádzajúc z týchto predpokladov sme:
  • Osobným listom žiadala ministra vnútra SR o riešenie valorizácie výsluhových dôchodkov
  v nadväznosti na riešenie valorizácie dôchodkov vo všeobecnom systéme tak, ako to bolo
  pri návrhoch valorizácie dôchodkov v roku 2017 a ako je upravené aj v zákone č.
  328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení a aby nebolo potrebné garanciu minimálnej miery
  valorizácie výsluhových dôchodkov riešiť ešte aj samostatnou novelou zákona č. 328/2002
  z. z. o sociálnom zabezpečení.
  • Uplatnili v rámci medzirezortného pripomienkového konania v týchto intenciách zásadnú
  hromadnú pripomienku a túto požiadavku sme presadzovali aj na rozporovom konaní na
  Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktorého výsledkom bola zmena návrhu
  novely zákona v tom, že aj v prípade nenovelizácie zákona č. 328/2002 o sociálnom
  zabezpečení budú aj výsluhové dôchodky valorizované.
  • Keďže sa nepodarilo presadiť požiadavku, aby aj výsluhové dôchodky mali garantovanú
  minimálnu mieru valorizácie tak ako dôchodky vo všeobecnom systéme muselo MPSVaR
  tento návrh novely zákona „posunúť“ do ďalšieho legislatívneho procesu s rozporom.
  • V rámci legislatívneho procesu následne s cieľom zmeniť navrhovaný stav APVV žiadali
  listom Legislatívnu radu Vlády SR o zmenu predkladanej novely, ktorého súčasťou bolo aj
  paragrafové znenie návrhu.
  • Tu istú požiadavku predložili Ústavnoprávnemu výboru a Výboru NR SR pre sociálne veci
  na zasadnutí, ktorých sme sa osobne zúčastnili. o zmenu predkladanej novely, ktorého
  súčasťou bolo aj paragrafové znenie návrhu.
  • Po tom čo Národná rada SR schválila spôsob valorizácie dôchodkov v rokoch 2018 -- 2021
  bez toho, aby výsluhovým dôchodcom nebola garantovaná minimálna miera valorizácie
  dôchodkov sme opätovne osobným listom (19.10.2017) žiadali ministra vnútra SR, aby
  podnikol potrebné kroky a aby aj dôchodkové dávky policajtov z výsluhového
  zabezpečenia mali zabezpečenú garanciu minimálnej miery valorizácie dôchodkov. Tým
  by boli, okrem iného a splnené aj opatrenia navrhované v „Analýze dlhodobej
  udržateľnosti a návrhy na zmenu dôchodkového systému SR“ prerokované Vládou SR, kde
  jedným z viacerých opatrení je aj naviazať valorizáciu výsluhových dôchodkov na
  valorizáciu dôchodkov vo všeobecnom systéme.
  2
  Zdôrazňovali sme najmä nevyhnutnosť predložiť novelu zákona č. 328/2002 Z. z.
  o sociálnom zabezpečení do legislatívneho procesu tak, aby nadobudla právoplatnosť
  a účinnosť najneskôr 30. 6. 2018 a výsluhové dôchodky boli podľa nej valorizované od 1. 7.
  2018 a tak, aby:
  • Valorizácia výsluhových dôchodkov nadväzovala na valorizáciu vo všeobecnom systéme
  t. j.:
  − na obdobie 2018 – 2021 (aby sa minimalizovalo riziko neistoty),
  − valorizácia percentuálne podľa tzv. dôchodcovskej inflácie z individuálnej aktuálnej
  dôchodkovej dávky (aby sa uplatňovala miera zásluhovosti a nie solidárnosti),
  • bola zabezpečená aj garancia minimálnej miery valorizácie výsluhových dôchodkov,
  • sa ďalej neuplatňovalo prepočítavanie valorizácie koeficientmi podľa odslúžených rokov a
  • sa zvýšenie dôchodkových dávok valorizáciou zlučovalo s dôchodkovou dávkou.
  Zástupcovia MV SR nás ubezpečili, že:
  • návrh novely zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení bude do legislatívneho
  procesu predložený včas a tak, aby výsluhové dôchodky mohli byť podľa nej valorizované
  od 1. 7. 2018, pričom:
  • v predloženom návrhu novely zákona budú zohľadňované aj požiadavky APVV,
  • konečný návrh nového spôsobu valorizácie nesmie negatívne ovplyvniť stav
  a konsolidáciu osobitných účtov na celé obdobie a musí sa odvíjať od príjmov osobitného
  účtu (nielen odvody ale aj zvyšovania platov),
  • bude akceptovaný čo najväčším počtom poberateľov týchto dávok,
  • bude zohľadňovať aj špecifiká všetkých subjektov t. j. aj MO SR, ZVaJS, SIS a NBÚ.
  Naši partneri nás ubezpečili, že o predkladaných návrhoch a o aktuálnom vývoji riešenia
  valorizácie výsluhových dôchodkov nás budú včas informovať a budú vytvárať podmienky aj
  na ďalšie osobné rokovania.

 • MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  sekcia ľudských zdrojov Bratislava 25. januára 2018

  Vážený pán
  Ing. Eduard Kereszteši

  Vec:
  Stanovisko k žiadosti
  Kanceláriou ministra obrany Slovenskej republiky bolo sekcii ľudských zdrojov postúpené na priame vybavenie Vaše elektronické podanie zo 7. januára 2018, ktorým ste sa obrátili na ministra obrany Slovenskej republiky so žiadosťou o zavedenie minimálnej garantovanej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov. Svoju žiadosť odvôvodňujete poukazom na spôsob valorizácie starobných dôchodkov, ktorý garantuje minimálnu sumu zvýšenia starobných dôchodkov, ak bude dôchodcovská inflácia príliš nízka.
  K problematike valorizácie dávok z výsluhového zabezpečenia uvádzam:
  Na základe§ 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z.z o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ” zákon č. 328/2002 Z.z.”) sa výsluhovédôchodky,invalidné výsluhové dôchodky,vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky dôchodky od 1. júla 2018 zvýšia o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných prepisoch o socialnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z vyslyhového zabezpečenia zvyšujú.
  Zvyšovanie dôchodkových dávok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení je upravené v § 82 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 266/2017 Z.z. (ďalej len “zákon 461/2003 Z.z.”) Podľa uvedeného ustanovenia sa dôchodková dávka vyplácaná k 1 . januáru. kalendárneho roka zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktory predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
  S poukazom na citovanú úpravu vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení by sa výsluhové dôchodky mali od 1. júla 2018 zvyšovať o percento rastu dôchodcovskej inflácie. Za prvý polrok roka 2017 dosisiahla táto inflácia podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky úroveň vo výške 0,8%.
  Zákon č. 461/2003 Z.z. vo svojom § 293dx ods. 1, ktorý je precchodným ustanovením, zároveň ustanovuje , že v období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 bude zároveň garantovaná tzv. minimálna miera valorizácie kedy sa dôchodkové dávky zvýšia podľa § 82, najmenej však o pevnú sumu určenú 2% z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Uveené prechodné ustanovenie sa vzťahuje len na dôchodkové dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou.
  Osobitný systém sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov umožňuje aplikovať vlastné ustanovenia o valori zaácii, na základe v ktorých sa v minulostivýsluhové dôchodky zvyšovali o neporovnateľne vyššiu sumu ako starobné dôchodky, resp. sa dokonca zvyšovali dvakrát ročne. Aj v dôsledku vlastného valorizačného mechanizmu dosahuje dnes priemerná výška výsluhových dôchodkov približne dvojnásobnú úroveň v porovnaní s priemernou výškou starobných dôchodkov.
  Keďže zákon č. 328ú2002 Z.z. je autonómnym systémom, od začiatku jeho existencie bolo zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia upravené odlišne od všeobecného systému sociálneho poistenia. V počiatkoch bolo zvyšovanie naviazané na percento rastu priemerného služobného príjmu profesionálnych vojakov, s účinnosťou od júla 2011 bolo zvyšovanie výsluhových dôchodkov závislé od priemerného medziročného rastu spotrebyteľských ciena od medziročnéhorastu priemernej mzdy v hospodárstve SR a s účinnosťou od 1. júla 2013 sa dávky výsluhového zabezpečenias zvyšovali v závislosti od pevnej sumy zvýšeniadôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o socialnom poistení, s osobytne ustanoveným postupom výpočtu.
  Napriek tomu, že systém zvyšovania výsluhových dávok je predmetom samostatnej úpravy nezávislej na všeobecnom systéme sociálneho poistenia, bola táto problematika predmetom viacerých pracovných rokovaní zástupcov Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR, ktoré je vecným gestorom zákona č. 328/2002 Z.z. Boli prerokované viaceré možné varianty, ktoré by umožňovali zabezpečiť vyššiu mieru valorizácie výsluhových dávok aj bez ustanovenia o tzv. minimálnej valorizácii, ktorá je upravená v rámci všeobecného systému sociálneho poistenia. Konkrétna podoba nového valorizačného mechanizmu však zatiaľ ešte nie je ustálená.
  S pozdravom plk.gšt.Ing. Radoslav IVANČÍK, PhD.
  generálny riaditeľ

 • pod POZNÁMKA úvodného článku Dr. Milan Kolen napísal:
  “Pri tejto legislatívnej zmene je vhodné, možné prípadne ” zmeniť aj dátum valorizácie VD na termín od od 1.1.kalendárneho roku”. Týmto spôsobom zároveň dôjde aj k zjednoteniu, ku stanoveniu rovnakého termínu valorizácie SD a VD k 1.1. kalendárneho roka”.
  .
  Táto možná legislatívna zmena si podľa mňa nerozporuje s fundovaným komentárom František Boldiš napísal: 15. januára 2018 o 15:37.
  Vybral som z komentára pána Františka Boldiša:
  “Taktiež navrhujem postupné posúvanie termínu valorizácie nasledovne napríklad k:
  1.7.2018,
  1.5.2019,
  1.3.2020,
  1.1.2021 a naďalej”.
  “Tento postup by umožnil zosúladenie termínu valorizácie uvedeného v zákone č. 461/2003 Z.z. a odstránil tak diskrimináciu poberateľov výsluhových dávok, resp aj poberateľov starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov a sirotských dôchodkov prevzatých dňom 1.7.2002 v nezmenenej čiastke Sk do zákona č. 328/2002 Z.z., ale už so zmeneným názvom na príslušnú výsluhovú dávku. Rozdielny termín valorizácie spôsobil uvedeným a novo priznaným poberateľom výsluhových dávok nielen finančnú ujmu, ale zároveň z nich nepochopiteľne urobil občanov II. kategórie. Stojí za to položiť si otázky: Prečo, kto to spôsobil a čím si to títo občania zaslúžili”.
  Navrhované postupné posúvanie termínu valorizácie p. Františkom Boldišom až k 1.1 kalendárneho roka 2021 a naďalej už vždy k 1.1., by nebolo ani v rozpore s komentárom p. Dr. Milana Kolena zo dňa 1. decembra 2017 o 13:18 a zároveň odpoveďou na tento jeho komentár od p. JUDr. Michala Bartka zo dňa 1. decembra 2017 o 14:48.
  Tieto tri komentáre sa navzájom dopĺňajú a zosúlaďujú v postupe možného riešenia: zmeniť aj dátum valorizácie VD postupne na termín od 1.1. 2021 a následne už každý ďalší kalendárny rok vždy k 1. januáru ako u starobných dôchodkov zo Sociálnej poisťovne.
  p.s. Slovenská legislatíva, už podobný postup pozná.Bolo to niekde medzi rokmi 1993-2000, kde išlo o postupné posúvanie výplat minimálne v rámci Polície o pár dní každý mesiac neskôr, čím vzniklo za jeden rok iba 11 výplatných termínov.Kompetentní vtedy tvrdili, že výplaty boli vyplácané neoprávnene-v predstihu, za ešte neodpracovaný čas služby.Tentokrát podľa návrhu pána Františka Boldiša by to bol pri VD postupný posun opačným smerom a to v prospech výsluhových dôchodcov.S menšou záťažou na osobitné účty, ako pri jednorázom presune dátumu valorizácie.

 • Informácia o valorizácii výsluhových príspevkov v ČR:

  Podľa §159 zákona č.361/2003 S. Zákon o služobných pomeroch príslušníkov bezpečnostných zborov a §137 zákona č.221/1999 zákon o vojakoch z povolania sa výsluhové príspevky zvyšujú rovnakým spôsobom a v termínoch ako starobné dôchodky, pričom zvýšenie výsluhového príspevku predstavuje 1/2 percentuálneho zvýšenia starobného dôchodku.

  Aj tak sa dá (bez ďalšieho komentára).

 • Dňa 18.1.2018 som od ministra obrany (nie z príslušnej organizačnej zložky MO) obdržal ďalšiu veľmi serióznu odpoveď na zavedenie minimálnej garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkových dávok ako aj na súbežné zmenenie termínu valorizácie k 1.1.kalendárneho roka (k zmene termínu valorizácie sa MiO nevyjadril). Píše ako viem, že na osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov participuijú okrem rezortov obrany a vnútra aj ďalšie ústredné štátne orgány a správy a zmena zákona č. 328/2002 Z. z. musí byť vykonaná po dohode s nimi. Legislatívny proces je časovo a vecne náročný podľa striktne stanovených pravidiel. (Túto skutočnosť si plne uvedomujem, preto je potrebné začať okamžite konať).

  Zo zaslanej ostatnej odpovedi na základe vykonaných aktivít prezidenta APVV, mojich aktivít, klubu generál a niektorých VD vidieť značný posun v riešení valorizácie VD. Citujem z odpovedi ministra obrany: “Ako ste boli informovaný, predmetom pracovných rokovaní zástupcov rezortov obrany a vnútra boli viaceré varianty zvyšovanie dávok výsluhového nezabezpečenia, ktoré by umožňovali zabezpečiť vyššiu mieru výsluhových dávok aj bez ustanovenia o tzv. minimálnej valorizácii, ktorá je upravená vrámci všeobecného systému sociálneho poistenia” Na záver píše citujem: ” Vážený pán Kolen, teší ma Váš záujem o problematiku sociálneho zabezpečenia bývalých vojakov, ktorý vyplýva aj z viacerých Vašich podaní, ktorými ste sa na mňa v poslednom období obrátili a z ďalších Vašich krokov voči vojenskej verejnosti. Ubezpečujem Vás, že o sociálnu situáciu výsluhových dôchodcov sa sám intenzívne zaujímam a podporujem všetky opodstatnené aktivity smerujúce k jej stabilizácii a zlepšeniu”.

  Teší ma, že aj na základe mojich aktivít (vzor žiadosti pre MiV a MiO), (čo uvádza aj minister), sa do januára 2018 do veci valorizácie aktívne zapojil prezident ZVSR, zapojí sa aj VVBratislava. Už sa zapojili sa aj niektoré kluby ZVSR a ich členovia. Asi z 13 občianskych združení zo vzťahom k OSSR ako mám informácie sa zatiaľ aktívne zapojili Klub generálov SR, ZVSR, niektoré kluby Vojenských výsadkárov zapojí sa aj VVB. Oslovil som niektoré občianske združenia pri OSSR, ktoré na moju žiadosť zatiaľ asi nereagovali. Týmto ďakujem všetkým občianskym združeniam, klubom, miestnym organizáciám ktoré v duchu svojich stanov majú záujem obhajovať sociálne práva svojich členov. Očakávam, že do veci valorizácie VD sa zapojí čo najviac klubov ZVSR, ako aj poberateľov VD z radov vojakov, policajtov, ZVJS, colníkov, SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov. Uvedomte i prosím, že nás tlačí čas. Pokiaľ v dohľadnej dobe (február-marec) nebude predložený návrh na legislatívne zmeny v zákone č. 328/2002 Z. do medzirezortného pripomienkovania ktorá trvá asi 3 týždne, rozporové konanie, ďalej na rokovanie vlády, na rokovanie NR SR I. čítanie marec,apríl, II. čítanie máj, III.čítanie najneskôr jún, tak aby nadobudol účinnosť do 30 . júna 2018. Z uvedených dôvodov sme v časovej tiesni a začnime okamžite konať a nečakajte až to za Vás vybaví niekto iní a Vy budete brať len benefity.

 • Čo nám zostáva? Nestrácať optimizmus a dobrú náladu ako naši civilní kolegovia dôchodcovia, keď sa dozvedeli o valorizácii 2018:
  https://youtu.be/q5rZBWVSSuA

 • Asi je úplne jedno, čo do tej žiadosti popíšeme, mne dnes prišla odpoveď z ministerstva vnútra s presne tým istým znením, ako Ing. Eduard Keresztešimu.

 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -- sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad odbor sociálneho zabezpečenia
  Pribinova 2, 812 72 Bratislava

  Váž. pán
  Ing. Eduard Kereszteši

  Vec:
  Valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia -- informácia.
  Odboru socálneho zabezpečenia sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskéj republiky ( ďalej len odbor”) bol doručený Váš podnet, v ktorom žiadate ministra vnútra Slovenskej republiky o zmenu zákona č. 328 /2002 Z.z o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 328/2002 Z.z.”) tak, aby dávky výsluhového zabezpečenia mali zavedenú od 1.7.2018 garantovanú minimálnu sumu valorizácie.
  V prípade zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia uhrádzaných z osobitného systému sociálneho zabezpečenia je potrebné uviesť, že otázka ich valorizácie je predmetom rôznych odborných diskusií na viacerých úrovniach, pričom zjednodušene by sa dalo povedať ,že cieľom týchto diskusií je vybrať a realizovať taký model valorizácie, ktorý by bol jednak solidárny, ale čo sa týka výšky valorizácie aj akcptovateľný tak poberateľmi ako aj finančne únosný osobitnými účtami, ktorého vyplácajú.
  Možné riešenie valorizácie dôchodkových dávok bude predmetom ďalších odborných diskusií na viacerých úrovniach za účelom dosiahnutia optimálneho stavu.
  S úctou JUDr. Ivan Fufaľ
  riaditeľ odboru 11.1. 2018 Bratislava

 • František Boldiš, poberateľ výsluhového dôchodku od Zboru Väzenskej a justičnej stráže

  Mistríky 13.1.2018

  Róbert Kaliňák
  minister vnútra SR
  Pribinova 2
  812 72 Bratislava
  --

  Vec: Podnet na novelu zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
  --

  Vážený pán minister,
  nakoľko sa v poslednej dobe zdvihla vlna nespokojnosti a fám u poberateľov výsluhových dôchodkov, cítim sa povolaný a odborne erudovaný v predmetnej veci obrátiť sa priamo na Vás.
  V oblasti sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zborov som pracoval nepretržite od 1.10.1975 do 31.12.2002. Zúčastnil som sa aktívne v pracovných skupinách na príprave niekoľkých zákonov v sociálnej oblasti, naposledy pri príprave a uvedení do života zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (ďalej len “zákon č. 328/2002 Z.z.). Tento zákon prešiel legislatívnym konaním napriek tvrdému odporu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len”MPSVR SR”). Jeho pracovníci nemali a nemajú radi „ozbrojencov“ nakoľko považujú ich sociálne zabezpečenie a iné výhody za nadštandardné a neprimerané.
  Práca na filozofii a koncepcii zákona č. 328/2002 Z.z. začala počas októbra 2001. Postupne sa pridávali odborní pracovníci aj z iných rezortov. Zákon 328/2002 Z.z. uzrel svetlo sveta po nadmernom kolektívnom úsilí a nespočetných hodinách nadčasovej práce. Bez spoločnej pomoci príslušných ministrov a tlaku zdola by to určite nebolo možné. Považovali sme to za malý zázrak.
  Vzhľadom na uvedený postoj pracovníkov MPSVR SR sa dalo predpokladať, že problém valorizácie výsluhových dávok a starodôchodcov (resp. od 1.7.2002 poberateľov výsluhových dávok) nebudú ochotní riešiť v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.) i napriek rozporovému konaniu. S týmto postojom treba počítať aj do budúcnosti. Čiže jedinou možnosťou ako riešiť uvedený problém je „odstrihnutie“ zákona č. 328/2002 Z.z. od zákona č. 461/2003 Z.z.
  Teraz niečo k histórii sociálneho zabezpečenia, ktorého som bol súčasťou:
  Zákon č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964 (účinný 11 rokov a 6 mesiacov)
  Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976 (účinný 12 rokov a 10 mesiacov)
  Zákon č. 100/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988 (účinný15 rokov a 9 mesiacov)
  Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení účinný od 1.1.2004 (účinný už 14 rokov)

  Uvedené zákony sa nedokázali vysporiadať počas svojej účinnosti s problémom starodôchodcov. Tieto problémy vždy čiastočne riešil nasledujúci zákon a problémy neboli nikdy v čase účinnosti príslušného zákona riešené systémovo. Problém starodôchodcov vzniká, ak dôchodkové dávky priznané za účinnosti zákona nesledujú mzdový nárast v spoločnosti. Ak je mzdový nárast vyšší ako dôchodková dávka vrátane valorizácii, vzniká tzv. efekt „otvárania nožníc“ medzi novo priznanými a dávnejšie priznanými dávkami za účinnosti toho istého zákona. To znamená, že pri priznávaní výsluhových dávok by bolo potrebné v určitých časových intervaloch sledovať mzdový nárast v predom určených vybraných funkciách s rovnakými náležitosťami a tieto porovnania vyhodnotiť a podľa týchto parametrov zvoliť výšku príslušnej valorizácie. Iný spôsob nedokáže zabrániť vznikajúcim rozdielom medzi novo a staro priznanými dávkami. Tento problém sa stále opakuje a zrejme ešte bude dlho opakovať. Keď sa pozrieme na dobu trvania účinnosti jednotlivých zákonov, je predpoklad i vzhľadom na spoločenské zmeny, že vznikne potreba nových zákonov. Počítať s tým, že zákony budú „nesmrteľné“ je mylný predpoklad. To znamená, že problém treba riešiť v súčasne platnom zákone a nevytvárať problémy pre ďalšie budúce zákony.

  Ak sa nenavrhne nový systémový valorizačný model výsluhových dávok, odporúčam Vám pán minister, predložiť legislatívnu úpravu na zavedenie garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v rokoch 2018 až 2021 v zákone č. 328/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2018. Taktiež navrhujem postupné posúvanie termínu valorizácie nasledovne napríklad k:
  1.7.2018,
  1.5.2019,
  1.3.2020,
  1.1.2021 a naďalej.

  Tento postup by umožnil zosúladenie termínu valorizácie uvedeného v zákone č. 461/2003 Z.z. a odstránil tak diskrimináciu poberateľov výsluhových dávok, resp aj poberateľov starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov a sirotských dôchodkov prevzatých dňom 1.7.2002 v nezmenenej čiastke Sk do zákona č. 328/2002 Z.z., ale už so zmeneným názvom na príslušnú výsluhovú dávku. Rozdielny termín valorizácie spôsobil uvedeným a novo priznaným poberateľom výsluhových dávok nielen finančnú ujmu, ale zároveň z nich nepochopiteľne urobil občanov II. kategórie. Stojí za to položiť si otázky: Prečo, kto to spôsobil a čím si to títo občania zaslúžili.

  Ešte jeden problém je uvedený na webovom fóre istého občianskeho združenia. Starobní dôchodcovia (zrejme aj invalidní a čiastočne invalidní dôchodcovia), ktorí boli po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci odsek) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví dôchodcovia, majú vraj valorizovaný výsluhový dôchodok len podľa skutočne odslúžených rokov. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr. starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Podľa pisateľa by stálo za úvahu odstrániť tento rozdiel tak, že by sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Posúdenie tejto požiadavky ponechávam na kompetentoch.
  V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši aj kompenzáciu dôchodkových dávok starodôchodcov v prechodných ustanoveniach účinných od 1.1.2018. Obdobnú úpravu je nutné implementovať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o sume starobného dôchodku podľa § 293dsa 293dt sa rozhodne najneskôr do 31.októbra 2018.
  Vážený pán minister, odporúčam Vám obrátiť sa na príslušných ministrov s požiadavkou, aby určili zodpovedného pracovníka do Vami ustanovenej pracovnej komisie, ktorá by bola stálou medzirezortnou pracovnou komisiou zodpovednou za novelu zákona č. 328/2003 Z.z. Domnievam sa, že i keď je MV SR gestorom zákona, bolo by vhodné sa o túto zodpovednosť podeliť s príslušnými rezortami. Táto komisia by sa mala o.i. naďalej pravidelne schádzať a i takouto formou zabezpečovať jednotný výklad zákona č. 328/2002 Z.z., prípadne podieľať sa na prípadných ďalších novelách zákona. Takto to fungovalo pri tvorbe zákona č. 328/2002 Z.z. a ešte určitý čas aj po jeho účinnosti, hoci už len na dobrovoľnej báze kompetentných pracovníkov jednotlivých rezortov. Taktiež by bolo vhodné umožniť účasť zástupcom niektorých občianskych združení, ktorá zabezpečí spätnú väzbu medzi poberateľmi výsluhových dávok a príslušnými kompetentami.
  Vážený pán minister, netajím sa tým, že som dlhoročným voličom strany Smer, predovšetkým z dôvodu garancie sociálnych istôt aktívnym príslušníkom a tiež poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia. Podľa môjho názoru tak učinila väčšina zainteresovaných. Som presvedčený, že ak strana Smer dá do volebného programu túto garanciu pre nasledujúce volebné obdobie, udrží si priazeň uvedených voličov pre nastávajúce volebné obdobie.
  Ja som osobne presvedčený, že sa zo svojho zodpovedného postu zasadíte o garancie nadobudnutých práv nielen aktívnych príslušníkov a vojakov, ale tieto, pokiaľ ekonomická situácia dovolí, pomôžete vylepšovať. Vo Vašej zodpovednej práci Vám prajem veľa úspechov a zároveň Vám prajem v novom roku pevné zdravie.

  S pozdravom
  František Boldiš

  Môj email: f.boldis@gmail.com

  Na vedomie:
  Generálny riaditeľ ZVJS
  Klub generálov SR
  Vojenský veterán Bratislava
  Asociácia policajtov vo výslužbe
  Zväz vojakov SR
  Niektorí bývalí kolegovia
  Zároveň súhlasím s uverejnením tohto podnetu v nezmenenej podobe na webových fórach občianskych združení zastupujúcich záujmy príslušníkov ozbrojených zborov a vojakov.

 • Vzor žiadosti k valorizácii VD v rokoch 2018 až 2021.

  --
  Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska odosielateľa
  --
  JUDr. Robert Kaliňák
  Podpredseda vlády a minister vnútra SR
  Pribinova 2
  812 72 Bratislava
  V mesto …. januára 2018

  Ing. Peter Gajdoš
  Minister obrany SR
  Kutuzovova 8
  832 47 Bratislava
  V mesto …. januára 2018
  --

  Vec: Žiadosť o zavedenie minimálnej garantovanej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov

  Vážený pán minister,
  v rokoch 2018 až 2021 budú starobné dôchodky valorizované podľa dôchodcovskej inflácie, to je percentuálne. Ak dôchodcovská inflácia bude nízka valorizovať sa bude o garantovanú minimálnu sumu, to je pevnou sumou, aby boli akceptované dôchodcovskou verejnosťou. Na základe výšky poberaného starobného dôchodku valorizovať sa bude percentuálne, alebo pevnou sumou. V rockoch 2018 až 2021 sa výsluhové dôchodky bez rozdielu poberanej výšky budú valorizovať len percentuálne, to je bez garantovania minimálnej sumy valorizácie.
  Žiadam Vás o zavedenie garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v rokoch 2018 až 2021 v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov s účinnosťou do 30. júna 2018.
  Meno, priezvisko, podpis

  --

  Pozn.:
  Z dôvodu, aby všetky žiadosti neboli rovnaké odporúčam niektoré formulácie pozmeniť. Napríklad takto:
  Za menom a priezviskom, trvalou adresou niektorí uveďte výsluhový dôchodca, alebo výsluhoví dôchodca vojak, policajt, atď.
  Je možné, aby niektorí pozmenili adresu prijímateľa takto: Vynechať meno a priezvisko. Ponechať Minister vnútra, Minister obrany, ostatné zostáva.
  Aby niektorý pozmenili Vec napríklad takto: VEC: Žiadosťou o predloženie novely zákona č. 328/2002 Z. z. s návrhom, aby aj dôchodky z výsluhového zabezpečenia mali od 1.7.2018 garantovanú minimálnu sumu valorizácie. VEC: Žiadosť o predloženie do NR SR novely zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ku garantovanej minimálnej sumy valorizácie

  Aby niektorí pozmenili oslovenie Vážený pán minister, takto: Vážený pán podpredseda vlády a minister vnútra, alebo len Vážený pán minister vnútra, Vážený pán minister obrany.
  Aby niektorí na základe preštudovania si informácií v týchto linkoch, a v poslednom mojom komentári 6.1.2018 pomenili a doplnili text žiadosti o niektoré z uvedených informácií: https://www.bezpzlozky.eu/2017/11/valorizacia-vd-v-rokoch-2018-az-2021/ Preštudujte si aj informácie z tohto linku, ako aj list zaslaný prezidentom APVV kde máte dostatok informácií k napísaniu žiadosti ministrovi vnútra a obrany http://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=1
  Aby niektorí na koniec žiadosti napísali miesto a dátum.
  --
  Prosím prezidentov, predsedov občianskych združení pri OS SR, predsedov klubov ZVSR, predsedov miestnych organizácií APVV, výsluhových dôchodcov vojakov, policajtov, ZVJS, SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov, aby podľa tohto možného vzoru, prípadne doplneného, pozmeneného textu zasielali svoje žiadosti ministrovi vnútra a obrany k zavedeniu garantovanej minimálnej miery valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia v rokoch 2018 až 2021. Túto informáciu rozširujte ďalej. O písanie žiadostí požiadajte kolegov výsluhových dôchodcov, ako aj súčasne slúžiacich príslušníkov najmä starších ktorí plánujú ísť do VD.
  Som presvedčený, že na základe odoslaného značného množstva žiadostí k zavedeniu garantovanej sumy valorizácie VD v rokoch 2018 – 2021 vyjadríme neakceptovanie valorizácie VD výsluhovou dôchodcovskou verejnosťou, čo napomôže k zavedeniu garantovanej sumy valorizácie VD. Ďakujem.
  POZNÁMKA: Žiadosti zasielajte poštou na uvedené adresy, alebo emailom:
  Minister vnútra SR minister@minv.sk,
  Minister obrany SR minister@mod.gov.sk,

  S pozdravom:
  Dr. Milan Kolen

 • Z dôvodu, že mnohí VD ma žiadajú o zverejnenie ďalších konkrétnejších informácií ohľadom valorizácie VD v rokoch 2018 -2021 ktoré som zverejnil v mojom článku doplňujem ich takto.

  Všetci poberatelia SD v rokoch 2018-2021 podľa § 82 zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení dostanú valorizované SD na zákale medziročného nárastu spotrebiteľských cien podľa dôchodcovskej inflácie, teda percentuálne. Rovnako budú valorizované aj SD. Pre rok 2018 je dôchodcovská inflácia stanovené 0,8 %. Podľa prechodných ustanovení § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení pri nízkej miere dôchodcovskej inflácii majú SD v rokoch 2018 -2021 zákonom garantovanú minimálnu valorizáciu o 2 % medziročného rastu spotrebiteľských cien. Na základe výšky SD dôchodky môžu byť valorizované percentuálne, alebo pevne stanovenou garantovanou sumou. VD v rokoch 2018 -2021 bez rozdielu ich výšky budú valorizované len o dôchodcovskú infláciu percentuálne, bez garantovanej minimálnej sumy valorizácie, ak dôchodcovská inflácie bude nízka.

  Z dôvodu, že pre valorizáciu dôchodkov pre rok 2018 je dôchodcovská inflácia stanovené na 0,8 %. Všetci SD ktorí majú dôchodok nižší ako 1 050 eur mesačne v roku 2018 ho budú mať valorizovaný o pevnú sumu 8,40 eur mesačne. K 30.11.2017 je v SR 1, 718 milióna poberateľov všetkých druhov dôchodkov, čo predstavuje asi 99,5 % všetkých SD ktorí budú mať SD valorizované vyššou, to je pevnou sumou. Len 4 181 poberateľov SD bude mať valorizované SD o dôchodcovskú infláciu, to je percentuálne.

  Z dôvodu, že v ustanoveniach § 68 ods. 16 zákona 328/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov je stanovená percentuálna valorizácia VD naše VD v rokoch 2018-2021 budú valorizované len percentuálne, to je bez garancie minimálnej sumy valorizácie. Výšku svojho SD vydelíte číslom 100 a vynásobte 0,8 dostanete sumu valorizácie svojho VD pre rok 2018. Rozdiel je v tom, že všetky VD bez rozdielu poberanej výšky budú valorizované len percentuálne. Z dôvodu, že v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov sa nenachádzajú prechodné ustanovenia ktoré by ako u SD garantovali minimálnu mieru valorizácie VD ak by dôchodcovská inflácia bola nízka, v rokoch 2018-2021sa VD budú valorizované percentuálne. V praxi to znamená, že v roku 2018 všetky SD do sumy 1 050 eur sa valorizujú o 8,40 eur. Všetky VD do sumu 1 050 eur budú valorizované o ďaleko menšiu sumu ako je suma 8,40 eur, čo je od 6 – 0,1 eura menej ako budú valorizované SD do sumy 1050 eur. Na druhej strane všetky SD v roku 2018 podľa výšky menšie ako 1050 eur budú valorizované o garantovanú minimálnu sumu, ktorá je o vyššia, ako keby boli valorizované len percentuálne . Konkrétne pri minimálnom SD 269,5 eura (pri odpracovaní najmenej 30 rokov) bude mať vyššiu valorizáciu o 6,2 eura. Existujú aj ďaleko nižšie SD tých, ktorí mali nízke platy a neodpracovali viac ako 30 rokov, u nich bude valorizácia vyššia ako 6,2 eura. V roku 2018 SD do sumy 1050 sú valorizované o vyššiu sumu v rozmedzí asi od 7,5 – 0,1 eura mesačne, ako keby nemali garantovanú minimálnu sumu valorizácie. Väčšina VD do 1050 eur z dôvodu, že nemá garantovanú minimálnu sumu valorizácie, bude valorizovaná o nižšiu ako garantovanú sumu od 6 -- 0,1 eura. Temer 100 % (99,5 %) SD bude z dôvodu garantovanej minimálnej sumy valorizovaná budú valorizované o vyššiu sumu v rozmedzí od 7,5 – 0,1 eura. Ak by nebola ustanovená minimálne miera valorizácie SD bvoli bvy valorizované o nižšie sumy. Treba dodať, že všetky osobitné účty s výnimkou účtu OS SR sú prebytkové a nie je potrebné ich dotovať zo štátneho rozpočtu. Na druhej strane v roku 2018 Sociálnu poisťovňu bude štát dotovať sumou 255,4 mil. eur. Niektoré, nie všetky informácie je možné využiť pri písaní žiadostí ministrovi vnútra a obrany.

  Zdôrazňujem, ak do konca marca 2018 minister vnútra do NR SR nepredloží návrh na novelizáciu zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov kde budú zapracované rovnakú ustanovenia o garantovanej minimálnej miere valorizácie VD v rokoch 2018 -- 2021 ako sú ustanovené v § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení VD sa budú valorizovať len o dôchodcovskú infláciu, teda o nižšie sumy ako sú valorizované SD. Nečakajme a začnime písať žiadosti o garantovanú minimálnu mieru valorizácie VD.

 • Pre Rastislav Peržeľ 19. decembra 2017 v 12:15. Vážený pán Peržel ďakujem Vám, že ste napísal list ministrovi obrany k rovnakej minimálne garantovanej valorizácii VD v rokoch 2018-2021 majú SD. Zároveň Vás prosím na moju emailovú adresu zverejnenú v mojom komentári 4.12.2017 mi zašlite odpoveď z MO SR, ďakujem.

  Týmto obzvlášť srdečne ďakujem prezidentovi APVV plk. v.v. JUDr. Hristovi Gluškovovi za jeho niekoľko násobné úsilie za rovnakú valorizáciu VD ako majú SD. Žiaľ ostatné občianske združenia pri OS SR rovnako ako APVV doposiaľ nekonali a podľa svojich stanov neplnia rozhodujúcu svoju úlohu bojovať za sociálne istoty svojich členov.

  Očakával som, že mnohí VD budú písať žiadosti ministrovi vnútra a obrany k rovnakej minimálnej garantovanej valorizácii VD ako majú SD. Ako ste priebežne informovaní je nevyhnutné aby čo najviac poberateľov VD ako aj prezidentov, predsedov občianskych združení pri OS SR okamžite začali písať svoje žiadosti ministrovi vnútra a obrany k rovnakej minimálne garantovanej valorizácii VD v rokoch 2018-2021 majú SD. Svojimi žiadosťami vyjadríte, že výsluhoví dôchodcovia neakceptujú súčasný právny stav valorizácie VD v rokoch 2018-2021 a požadujú v zákone č. 328/2002 Z. z.o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov vykonať rovnakú legislatívnu zmenu ako je v § 293dx zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

 • Informácia z rokovania na MV SR k valorizácii VD od roku 2018. Prevzaté zo stránky APVV.

  Prezídium APVV po prijatí novely zákona č. 461/2003 Z. z. v NR SR a schválení spôsobu valorizácie dôchodkov na roky 2018 -- 2021 zaslala ministrovi vnútra SR list so žiadosťou o predloženie novely zákona č. 328/2002 Z. z. s návrhom, aby aj dôchodky z výsluhového zabezpečenia mali od 1.7.2018 garantovanú minimálnu sumu valorizácie tak, ako dôchodky zo všeobecného systému poistenia.
  Dňa 4.12.2017 sa uskutočnilo rokovanie k tejto problematike na Odbore sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR za prítomnosti prezidenta, 1. viceprezidenta, členov sociálno-zdravotnej komisie a riaditeľ odboru.

  Riaditeľ odboru informoval o aktuálnom stave spôsobu riešenia valorizácie výsluhových dôchodkov s tým, že vzhľadom na schválený spôsob valorizácie dôchodkov na roky 2018 -- 2021 vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia a jeho právnu úpravu sú predmetom diskusií rôzne návrhy na možný nový spôsob riešenia valorizácie výsluhových dôchodkov od 1.7.2018 prípadnou samostatnou novelou zákona č. 328/2002 Z. z. tak, aby bol dodržaný legislatívny proces.
  Konečný návrh možného nového spôsobu valorizácie bude predložený tak, aby tento možný nový spôsob bol akceptovaný čo najväčším počtom poberateľov týchto dávok a zohľadňoval aj špecifiká všetkých subjektov t.j. MO SR, ZVaJS, SIS, NBÚ, MV SR, dopad na ich osobitné účty s prihliadnutím nielen na rok 2018, ale aj ďalšie roky.
  APVV okrem riešenia tejto problematiky a žiadosti o priebežné informovanie a vytvorenie možnosti rokovania o týchto návrhoch v priebehu prípravy a priebehu legislatívneho procesu informovala aj o tom, že bude navrhovať, aby ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z. boli doplnené aj o prípadnú možnú povinnosť služobných orgnánov uzatvárať dohody o spolupráci pri ochrane práv a sociálnych istôt poberateľov výsluhových dôchodkových dávok s občianskymi združeniami zastupujúcich tieto osoby.
  Riaditeľ odboru prisľúbil, že o aktuálnom vývoji riešenia valorizácie výsluhových dôchodkov budeme včas informovaní a budú vytvorené podmienky aj na osobné rokovania.

  Prezídium APVV

 • Pre pána /Rastislav Petržeľ / pán generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov MO, by si mal uvedomiť ,že už šiesty rok nemožno hovoriť o normálnej ale diskriminačnéj valorizácii a nie spomínať valorizáciu v minulosti.

 • JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001 12 december 2017 02:46
  Výsluhové dôchodky sa podľa platnej právnej úpravy valorizujú ročne vždy k 1. 7. kalendárneho roka. Podľa schváleného spôsobu valorizácie dôchodkov na roky 2018 – 2021 vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia, na schôdzi NR SR dňa 19. 10. 2017, by sa mali výsluhové dôchodky v roku 2018 valorizovať k 1. 7. 2018 o 0,8 %. Ako sme už informovali, prezídium APVV vykonáva aktivity smerom k MV SR, aby aj pre výsluhové dôchodky bola zabezpečená garancia minimálnej miery valorizácie tak ako pre poberateľov starobných dôchodkov. Informácia o rokovaní, k tejto problematike, na Odbore sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR dňa 4. 12. 2017 bude v týchto dňoch zverejnená na našej web stránke.

 • Prisla mi odpoved z kancelarie MO k navrhu zmeny valorizacie podla toho ako tu uvadzal p. Kolen je vsak v uzamknutom formate PDF tak ju sem nemam ako dat (nemam konventor). Zaver je taky ze my ideme podla iného zakona ako “civil” a valorizacia sa nam bude upravovat iba o percento medzirocneho rastu dochodcovskych spotrebitelskych cien….. Je to na tri strany textu kde je uvedene ze v minulosti sme mali podstatne lepsie valorizacie a ze nas zakon pocita s tym ze system valorizacie mozeme mat uplne iny ako civilny ….
  V zavere vsak je uvedene ze ale valorizacia VD je predmetom rokovani MO a MV a zaverecne znenie ako sa budu nase VD valorizovat nebolo este zverejnene.
  Dopis podpisal generalny riaditel sekcie ludskych zdrojov MO

  Ak by niekto mal zaujem o cely text mozem preposlat na mail

 • Skrivodlivosť sa pácha aj inde, poučné je to aj pre nás až by bolo treba…
  Niekoľko tisíc dôchodcov demonštrovalo v piatok večer 15.12.2017 v centre gréckej metropoly Atény proti pripravovaným úsporným opatreniam, v rámci ktorých im má vláda znížiť dôchodky. Informovala o tom agentúra DPA.
  Protest prebiehal pred budovou parlamentu a zúčastnilo sa na ňom aj mnoho seniorov, ktorí do Atén pricestovali z iných miest. Zhromaždenie ochromilo dopravu v centre mesta. Protesty s transparentmi ako “Zlodeji, klamári, vráťte nám naše životy” či “Našou krvou sme si zarobili na dôchodky, z ktorých škrtáte”.
  Dôchodky tamojšia vláda znížila už viac ako desaťkrát. Grécko momentálne čerpá z tretieho záchranného balíka finančnej pomoci vo výške 86 miliárd eur, ktorý by sa mal skončiť v auguste 2018.

 • Odpoveď najdete pod mojim komentárom https://www.bezpzlozky.eu/2015/01/verejny-priestor-pre-diskusiu/ v komentároch na tomto webe:

  Kontár Miloš napísal: 27. novembra 2017 v 18:42

 • Dobrý deň.
  Priatelia,chcel by som sa opýtať, čo je pravdy na tom, že v parlamente bol predložený návrh zákona skupiny poslancov /samozrejme opozičných, na čele znova s Erikou Jurinovou/ o zdaňovaní výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek ? Ďakujem.

 • Pre František Boldiš 4.12.2O17 o 11:4O. Plne súhlasím, ale v texte je chyba jedine osobitný účet OS SR je mínusový, ostatné sú plusové. Adresujte výzvu aj Zväzu vojakov SR a Klubu generálov SR, hlavne ministrovi vnútra a obrany. Zdôrazňujem, že momentálne je našou prioritou rovnaká valorizácia VD o garantovanú minimálnu sumu ako ju majú SD. Prosím, v tomto smere požiadajte o vykonanie rovnakej legislatínej zmeny v zákone č. 328/2OO2 Z.z. ministra vnútra a obrany, ako aj Generálne riaditeľsto ZVJS, aby aj oni rovnako konali ako o tom píšem v článku.

 • František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409, poberateľ výsluhového dôchodku, Mistríky 3.12.2017

  --
  Generálne riaditeľstvo
  Zboru väzenskej a justičnej stráže
  k rukám generálneho riaditeľa
  Šagátova ulica č. l
  813 04 Bratislava

  --
  Podnet k legislatívnemu konaniu valorizácie výsluhových dôchodkov

  Problém zmeny valorizácie výsluhových dôchodkov (ďalej len „VD“) z 1.7. na 1.1. kalendárneho roku sa nerieši X rokov. Považujem to za diskrimináciu bývalých príslušníkov poberateľov tejto dávky a ich dehonestáciu a postavenie na občanov II. kategórie. Považujem za hrubú a neodpustiteľnú chybu kompetentov zodpovedných za legislatívne konanie v čase pripomienkovania príslušnej novely zákona č. 328/2003 Z.z., ktorí nepodali zásadnú pripomienku včas a tým spôsobili nemalú morálnu a finančnú ujmu všetkým poberateľom VD. Tento problém naďalej pretrvá už X rokov a márne čakám, či sa príslušné orgány, vrátane Odborového zväzu ZVJS, odhodlajú konečne konať.

  Je dôležité, aby kompetentné orgány ZVJS konečne pravidelne spolupracovali s ostatnými kompetentnými orgánmi ozbrojených síl (ako to bolo v minulosti) a spoločne s Ministerstvom vnútra, ktoré je gestorom predmetného zákona, vyvinuli spoločné legislatívne úsilie a tlak na odstránenie tejto nehoráznej skrivodlivosti. Taktiež, aby sa konečne prijala taká systémová legislatívna úprava, ktorá by zabezpečila zhodný spôsob valorizácie VD a civilných dôchodkových dávok, resp. vzhľadom na prebytok osobitných účtov ozbrojených síl (podľa môjho názoru) ešte výhodnejší. Na uvedené legislatívne konanie bolo už dosť času, tak aby boli zmeny platné a účinné k 1.1.2018. Som presvedčený, že si to radoví príslušníci, poberatelia VD zaslúžia, resp. dávno zaslúžili.

  Zároveň argumentujem aj tým, že nielen ja, ale aj ostatní poberatelia dôchodkových dávok (starobné dôchodky, invalidné dôchodky, čiastočné invalidné dôchodky, vdovské dôchodky, sirotské dôchodky) priznané podľa predchádzajúcich platných zákonov pred účinnosťou zákona č. 328/2003 Z.z. boli od účinnosti predmetného zákona len „prevzaté“ do tohto zákona s iným „pojmom“, t.j. ako „poberatelia príslušných výsluhových dávok“.

  Uvedené pripomienky si dovoľujem zaslať ako poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý sa
  počas výkonu službu aktívne podieľal v pracovnej skupine na koncipovaní zákonov č. 73/1998 Z.z. a č. 328/2003 Z.z., čiže ako osoba znalá problematiky .

  S pozdravom
  František Boldiš
  PS: Želám si, aby môj názor bol chápaný len ako podnet k účinnejšej a užšej spolupráci zainteresovaných inštitúcii a občianskych združení, smerovaný k systémovému a konečnému legislatívnemu riešeniu valorizácie výsluhových dôchodkov.

  --

  Na vedomie:

  Odborový zväz ZVJS

  Vojenský veterán Bratislava

  Asociácia policajtov vo výslužbe

  Asociácia Slovenských vojakov

  Niektorí bývalí kolegovia

 • A. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (328/2002 Z.z.) upravuje obidve formy zvyšovania výsluhových dôchodkov -- podľa pevnej sumy, tak i podľa percenta, avšak nemožno ustanovenia o nich aplikovať súčasne:

  1.Do 30.06.2018 sa výsluhové dôchodky zvyšujú podľa koeficientu ustanoveného v § 68 ods. 3 zákona č. 328/2002 Z.z. v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na príslušný kalendárny rok. (Zvyšovanie podľa pevnej sumy do 30.06.2018)

  2. Podľa § 68 ods.16 zákona č. 328/2002 Z.z. sa od 1. júla 2018 výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú. (Zvyšovanie podľa percenta od 01.07.2018)

  B. Zákon o sociálnom poistení (461/2003 Z.z,) upravuje obidve formy zvyšovania dôchodkových dávok -- podľa percenta, ako aj podľa pevnej sumy (ktorá sa vypočíta podľa 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.). Ustanovenia o obidvoch formách zvyšovania platia a aplikujú sa súčasne tak, že sa dôchodkové dávky zvyšujú o percento, najmenej o pevnú sumu:

  1. Podľa § 82ods. Zákona č. 461/2003 Z.z. sa dôchodková dávka zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. (ustanovenia účinné od 01.01.2018)

  2. Podľa § 293dx ods. 1 od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 dôchodková dávka zvyšuje podľa § 82, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. (ustanovenia účinné od 01.01.2018, aplikovateľné len od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021) .

  Závery:

  1. Na to, aby sa výsluhových dôchodcom zvyšovali dôchodky o percento, najmenej o pevnú sumu, je to potrebné upraviť v prechodných ustanoveniach zákona č. 328/2002 Z.z. obdobne primerane tak, ako je to v § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

  2. Ak sa tak stane, budú sa dať od 01.07.2018 aplikovať ustanovenia o zvyšovaní výsluhových dávok pevnou sumou, a teda aj ustanovenie upravujúce zvyšovanie výsluhových dôchodkov podľa koeficientu ustanoveného v § 68 ods. 3 zákona č. 328/2002 Z.z. v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na príslušný kalendárny rok.

 • Vážení páni kolegovia VD profesionálny právnici JUDr. Michal Bartko, JUDr. Ing.Vojtech Ďuriš PhD, JUDr. Viliam Dohňanský, pán generál JUDr., JUDr. Jozef Kotulič, JUDr. Milan Karas, JUDr. Padrta, JUDr. Vorobel, JUDr. Jánošík, Ing. Ľubomír Dubeň, JUDr. Marián Ďurina, JUDr. František Cigánek, JUDr.Mgr. Páchnik a mnoho ďalších vyjadrite sa prosím, či súčasná právna úprava v zákone č. 461/2003 Z. z. § 82, ale hlavne prechodné ustanovenia § 293dx (§ 293dw) postačuje aby sme od 1.7.2018 mali rovnakú minimálnu garanciu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia ako ju majú garantovanú poberatelia dávok dôchodkového zabezpečenia.

  Ak nepostačuje vyjadrite sa prosím čo je ešte potrebné vykonať (mnohé veci bežia, alebo budú bežať), aby minimálna garancia zvyšovania VD pre roky 2018-2021 platila aj pre VD, vrátane legislatívnej zmeny v zákone č. 328/2002 Z. z. Je možné svoje návrhy, doporučenia zverejniť na tomto webe , alebo mi ich zaslať na moju emailovú adresu milan.kolen50@gmail.com. Nečakajte na to, že túto vec bez vašich fundovaných odborných rád vybaví niekto iní tak, ako to bolo aj v prípade pripravovaného zdaňovania VD, zvedenia 10 % stabilizačného odvodu atď. Samozrejme benefity bez akého koľ vek pričinenia poberajú všetci VD. Za pochopenie, porozumenia a za spoluprácu ďakujem.

 • Milan, v príspevku Dr. Milan Kolen napísal: 3. decembra 2017 v 16:04 veta “Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 § 293dw” má byť správne označenie -- § 293dx.
  Podrobnejšie som túto tematiku rozobral na Doko blog, 14.11.2017 v blogu “Vláda SR opakovane diskriminuje výsluhových dôchodcov”.

 • Kolegovia, diskutujme o otázke rovnakej minimálnej garancie zvyšovania VD ako majú SD. Ak píšem v článku na základe paragrafového znenia novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ktorú tu predkladám, z ktorej vychádzam, predpokladám, že aj VD v rokoch 2018 -- 2021 by rovnako mali mať garantované minimálne zvýšenie VD. Žiaľ ministerstvo vnútra a obrany má názor, že máme nárok len v zmysle § 82 dôchodcovská inflácia. Pritom neakceptujú Prechodné ustanovenia v § 293dw. Ak by ich akceptovali garancia minimálnej miery zvýšenia VD by sa týkala aj VD.

  Vychádzam z ustanovení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinný od 1.1.2018.

  § 82 Zvyšovanie dôchodkových dávok

  ods. 1 Dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, sa

  písm. b) od 1. januára 2018 zvyšuje v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

  ods. 8 Od 1. januára 2018 sa dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1 januáru príslušného roka a dôchodková dávka , okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januáru do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa odseku 1 písm. b) o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov.

  Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018 § 293dw

  ods. 1 Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 sa dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1 januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná do 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa § 82, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Príslušnou dôchodkovou dávkou podľa prvej vety pre (Dodávam, žeustanovenia ktoré nasledujú neriešia náš p hlavný problém, ale ich uvádzam)

  a) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % , invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

  b) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %.

  Diskutujme, vyjadrite sa či mám alebo nemám pravdu. Čakám fundované právne názory ktoré by ma presvedčili, že sa mýlim. Zároveň napíšte v čom sa mýlim. Ďakujem za názory.

 • Pre JUDr.Kotulič:

  Máte úplnú pravdu pán doktor,
  výsluhoví dôchodcovia sú veľkou väčšinou muži, civilní dôchodcovia väčšinou ženy. VD sú prevažne vysokoškolsky vzdelaní, civilní dôchodcovi väčšinou stredoškolsky vzdelaní a so základným vzdelaním,VD majú menšiu nemocnosť než civilní. Zárobky vojakov z povolania kopírovali mzdy THP v strojárstve s bonusom 10%. Takisto medzi výsluhovými dôchodcami sú aj poberatelia výsluhových príspevkov považovaných za výsluhových dôchodcov, ktorí majú o cca 100 € nižšie dávky než VD.
  Na tieto skutočnosti viacerí z nás už roky upozorňujú, ale asi zbytočne.

 • Ešte dva postrehy k danej problematike.
  1. Podľa výročných správ VÚSZ priemerná mesačná výška výsluhového dôchodku (VD) v roku 2016 klesla oproti roku 2015 zaokrúhlene o 6,2 euro. Naopak, za toto isté obdobie Sociálna poisťovňa uvádza nárast starobných dôchodkov (SD) o skoro 5 euro. Výsledkom je reálny pokles VD oproti SD asi o 11,2 euro.
  2. Som proti doterajšiemu spôsobu porovnávania priemernej výšky všetkých SD s priemernou výškou všetkých VD. Podľa mňa sa takto porovnávajú dve absolútne neporovnateľné čísla. Pri SD sa totiž do priemeru zaratúvajú všetci poberatelia SD. Teda všetci, ktorí do Sociálnej poisťovne v produktívnom veku odvádzali odvody od najnižšie zarábajúcich až po najvyššie zarábajúcich. Na druhej strane je ale skupina poberateľov VD, ktorí do sociálneho systému v produktívnom veku odvádzali vyššie odvody, lebo patrili a patria do skupiny lepšie zarábajúcich, až po najvyššie zarábajúcich. Teda tento meridián poberateľov VD, by mal byť porovnávaný s podobným meridiánom poberateľov SD, ale tak sa to žiaľ nerobí. Potom sa stane, že sa porovnáva napr. za rok 2016 priemerný SD 405,78 euro s priemerným VD 801,31 euro, kde podľa mňa ide o tzv. populistickú štatistiku, lebo sa neporovnávala rovnaká kvalita respondentov. (Táto kvalita by totiž mala zohľadniť nielen obťažnosť výkonu vojenskej profesie, a výšku platov ale aj vzdelanostnú úroveň, lebo medzi vojakmi z povolania, či profesionálmi nie je takmer nikto bez maturity.)
  Pochopiteľne, že populistická štatistika nemôže byť braná vážne a nesmie mať nič spoločné s matematickou štatistikou. Objektívne teda môžeme porovnávať poberateľov VD len s podobnou skupinou poberateľov SD. Ale toto sa nerobí, lebo Sociálna poisťovňa nemá vybraných respondentov, ktorých výška SD by mohla byť porovnávaná s výškou VD. Pritom už asi pred 40 rokmi sa táto metóda používala, lebo platy vtedajší vojakov z povolania sa odvíjali od platov pracujúcich v strojárstve. Pokiaľ sa niečo podobné znova nezavedie, dovtedy je každé porovnávanie výšky priemerných VD a SD úplne zbytočné.

 • Pre JUDr. Jozefa Kotuliča napísal 1. 12.2017 19:00. Jozef súhlasím, že problém zmeny valorizácie VD z 1.7. na 1.1. kalendárneho roku sa nerieši 10 rokov. Pravdepodobne nikto doposiaľ na tento skrivodlivý problém s výnimkou APVV a mňa kompetentných neupozornili a ktorý ho pravdepodobne neriešili. Ak ho aj riešili, neprijali žiadne opatrenie k odstráneniu tejto skrivodlivosti. Uvádzaš informácie s ktorými sa stotožňujem.

  V súčasnosti je rozhodujúce, aby gestor zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov minister vnútra na rokovanie NR SR do konca marca 2018 predložil návrh na legislatívne zmeny v tomto zákone, aby v rokoch 2018 -2021 boli vykonané rovnaké legislatívne zmeny pre garantovanú minimálnu valorizáciu VD rovnako ako ju majú garantovanú poberatelia SD tak, aby účinnosť bola do 30.6.2018. K riešeniu týchto otázok na môj návrh seriózne stanovisko zaujala Zväzová rada ZV SR. Rovnako by mali konať aj ostatné občianske z druženia pri OS SR. Znovu týmto vyzývam všetky občianske združenia pri OS SR ako aj VD k okamžitému odosielaniu žiadosti ministrovi vnútra a obrany k rovnakej valorizácii VD ako majú SD.

  Samozrejme následne po tomto začať upozorňovať MO SR a MV SR na zmenu rovnakého termín valorizácie VD ako ju už 10 rokov majú SD, to je k 1.1.kalendárneho roku.

 • Pre JUDr. Michala Bartka. Preukázateľne z radou poberateľov VD patríte medzi najfundovanejších odborníkov s obrovskou praxou a skúsenosťami v oblasti výsluhového zabezpečenia. Oceňujem a vážim si Vaše fundované názory a plne ich rešpektujem. V mojom článku v poznámke som len teoreticky chcel upozorniť na teoretickú legislatívnu možnosť zmeny termínu valorizácie VD k 1.1 kalendárneho roku ktorá je podmienená dôvodmi presne ako píšete. Je logické aj keď 7 osobitných účtov z 8 je prebytkových, musela by byť obrovská politická vôľa mínusový osobitný účet OS SR dotovať zo štátneho rozpočtu. Z dôvodu všeobecného záujmu sa roky niekoľko stami miliónov eur zo štátneho rozpočtu dotuje a naďalej bude dotovať všeobecný účet.
  Ako sa ukazuje túto poznámku som ani pre informáciu nemal zavesiť na web, nakoľko sa stala ústrednou otázkou ktorá sa rieši a nerieši sa hlavný cieľ. Prosím, venujme sa cieľu, to je rovnakej valorizácii VD ako majú SD v rokoch 2018 až 2021 pokiaľ ešte nie je neskoro. Pán doktor, prosím ozvite sa mi na môj telefón 0904089940. Ďakujem.

 • Naviažem na môj príspevok z 29. novembra 2017 v 16:57. Osobne si myslím, že 10 rokov odkladať problém zjednotenia dátumu valorizácie VD a SD z 1.7. na 1.1. v kalendárnom roku je dostatočný čas na to, aby si kompetentní ministri našli spôsob aj prípadné “drobné”, na odstránenie 10 rokov trvajúcej diskriminácie niekoľkých tisícoviek poberateľov dôchodkových dávok z výsluhového zabezpečenia. Ono, ani s tým osobitným účtom, ak by prešla zmena na 1.1.2019, by nemal byť až taký veľký problém.
  1. V roku 2018 totiž až do 30.6.2018 predsa budú náklady približne také isté ako sú za obdobie od 1.7. do 31.12.2017. Platí totiž ten istý mechanizmus vyplácania dôchodkových dávok.
  2. Od 1.7.2018 do 31.12.2018 sa mechanizmus výpočtu valorizácie bude meniť. Ako ? Odpoveď by už mali vedieť úradníci príslušných ministerstiev, lebo predsa museli nejako určiť výšku financií pri tvorbe podkladov do štátneho rozpočtu na rok 2018. Určite tam nejaký rozdiel oproti roku 2017 v pluse, možno aj v mínuse bude. Záleží na tom, či úradníci rátali valorizáciu podľa percentuálneho navýšenia (0,8 %) alebo rátali s pevnou sumou (najmenej 8,4 euro).
  3. Čiže, už dnes by príslušné sociálne úrady predmetných ministerstiev mohli odhadnúť, koľko budú potrebovať finančných prostriedkov na vyplácanie sociálnych dávok v celom roku 2019. Podľa mňa by to malo byť približne 2 krát toľko ako vyrátali za obdobie od 1.7. do 31.12. 2018.
  4. Takže, už v januári 2018 by mohli vedieť, koľko financií na VD skutočne vyplatili v roku 2017. Potom už len stačí porovnať rok 2017 s predpokladmi potrebných financií pre roky 2018 a 2019. A zistia aké sú rozdiely.
  5. Celý proces zmeny dátumu valorizácie sa, ale podľa mňa nedá riešiť len na tomto webe. Bez jednania na príslušných ministerstvách to určite nepôjde. No jednať s nimi sa podľa mňa dá iba prostredníctvom organizácii, ktoré zastupujú poberateľov výsluhových dávok. No začať treba už tento rok.

 • Podľa mňa tým že sa tam dal ten dátum s platnosťou od 1.1.2019 (a nie od 1.1.2018) tak sa pre nájdenie riešenia aj v štátnom rozpočte pre rok 2019 vytvoril dostatok časového priestoru. Rok 2018 je volebným rokom tak by sa riešenie možno našlo. Treba využiť aj súčasný dobrý stav v makroekonomických ukazovateľoch.

 • Dobrý deň, pán Dr. Milan Kolen, keby som bol na Vašom mieste, nesnažil by som sa spojiť návrh úpravy minimálnej valorizácie VD podľa úpravy vykonanej v zákone č. 461/2003 Z.z. spolu s návrhom presunutia valorizácie z 01.07 na 01.01. Problém, a to vážny môže nastať u správcu osobitného účtu, ktorý nie je solventný z odvedeného poistného poistencami a služobným úradom (orgánom) a je dotovaný zo štátneho rozpočtu. Takýto správca osobitného účtu, ktorý spravuje nesolventný osobitný účet, by musel zabezpečiť na valorizáciu od 01.01 raz takú istú sumu, akú má na valorizáciu vyčlenenú v rozpočte ústredného orgánu štátnej správy od 01.07 v každom kalendárnom roku. A túto sumu musí mať vo svojom rozpočte už od 01.01. Z uvedeného vyplýva, že ide o vecný problém zabezpečenia valorizácie od 01.01 peniazmi zo štátneho rozpočtu. Štátny rozpočet a rozpočty ústredných orgánov štátnej správy upravuje každý rok zákon o štátnom rozpočte. Preto samotnou novelou zákona č. 328/2002 Z.z. presun valorizácie z 01.07. na 01.01 zrejme neprejde. Riešenie tohto problému si vyžaduje zrejme dlhší čas a ochotu to riešiť nielen správcami osobitných účtov, ale aj MF SR.
  Ak má niekto iný názor na tento problém, alebo návrh na jeho riešenie, nech to oznámi na tomto webe. Iste sa radi poučíme. Pozdravujem pána Dr. Milana Kolena a prajem mu veľa energie a elánu pri riešení našich problémov.

 • Vážený pán JUDr. Bartko napísal 29.11.2017 o 9:20 a JUDr. Kotulič napísal 29.11.2017 . Ďakujem Vám za napísanie svojich fundovaných názorov s ktorými sa plne stotožňujem.
  Ako vyplýva z môjho článku, nie z poznámky hlavným mojim cieľom je dosiahnuť, aby došlo k novelizácii zákona č. 328/2003 Z. z. tak, aby dávky výsluhového zabezpečenia v rokoch 2018-2021 boli rovnako valorizované ako budú valorizované dávky dôchodkového zabezpečenia v zákone č. 461/2003 Z. z. na čom sa určite všetci VD zhodujeme. Povedané v súlade so všeobecným predpisom tak, aby boli akceptovateľné dôchodcovskou verejnosťou, teda aj výsluhovými dôchodcami.
  ZDÔRAZŇUJEM, že novelizácia zákona č. 328/2003 Z. z. sa nedeje každú chvíľu. Z tohto dôvodu tak, ako na okraj píšem v poznámke (nie v hlavnom texte), ak by došlo k požadovanej novelizácii zákona č. 328/2002 Z. z. túto by bolo vhodné využiť aj citujem ako som napísal v poznámke: „Pri tejto legislatívnej zmene je vhodné, možné prípadne ” zmeniť aj dátum valorizácie VD na termín od 1.1.kalendárneho roku. Týmto spôsobom zároveň dôjde aj k zjednoteniu, ku stanoveniu rovnakého termínu valorizácie SD a VD k 1.1. kalendárneho roka“. Z tohto dôvodu som v poznámke uvažoval, že takýmto spôsobom by možno mohol byť splnení aj cieľ (o ktorý sa APVV a ja usilujeme asi 1,5 roka), to je dosiahnutie rovnakého dátumu valorizácie VD ako maj ú SD, to je k 1.1. kalendárneho roku.
  Pravdepodobne som sa budúcej novela (ak vôbec bude) nemal usilovať aj o splnenie rovnakého dátumu valorizácie SD a VD k 1.1. kalendárneho roka, čo je legislatívne možné. Možno som sa mal zamerať len na splnenie hlavného cieľa rovnakej valorizácie SD a VD. Pýtam sa Vás, alebo, zmenu termínu valorizácie VD ponechať až pri ďalšej novelizácii zákona č. 328, čo by sa možno zrealizovalo o niekoľko mesiacov, rokov neskôr. Vyjadrite prosím svoj názor k tejto možnosti.

 • Valorizovat treba vysl. dôchodky od 1.1.2017 veď nam celý jeden rok nevalorizovali tak ušetrili dosť za toľké roky

 • Odporúčam opraviť označenia pri citáciách paragrafov, ktoré upravujú zvyšovanie dôchodkov najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Pretože v schválenom znení novely zákona č. 461/2003 Z.z. toto upravuje nie § 293dw, ale § 293dx. Schválené znenie predmetného zákona je sprístupnené na stránke http://www.nrsr.sk v tomto znení:

  “91. Za § 293dv sa vkladajú § 293dw až 293ea, ktoré vrátane nadpisu nad § 293dw znejú:

  „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
  § 293dw

  (1) Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava obdobie pred 1. januárom 2018, počas ktorého fyzická osoba, ktorá
  a) sa starala o dieťa, spĺňala podmienky podľa § 15 ods. 1 písm. c) alebo písm. d), okrem podmienky podania prihlášky,
  b) poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávala osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, spĺňala podmienky podľa § 15 ods. 1 písm. e), okrem podmienky podania prihlášky.

  (2) Za obdobie podľa odseku 1, sa osobný mzdový bod určí ako podiel úhrnu vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých by platil štát poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity, a všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, za ktorý by štát platil toto poistné.

  § 293dx

  (1) Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 sa dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa § 82, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Príslušnou dôchodkovou dávkou podľa prvej vety pre
  a) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  b) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %.

  (2) Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky, ktorá sa
  a) nevypláca v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok, sa určí z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky, ktorá sa nevypláca v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok,
  b) vypláca v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok, sa určí z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky, ktorá sa vypláca v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok.

  (3) Na určenie priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku, priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % sa zohľadňuje suma starobného dôchodku a suma invalidného dôchodku bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku.

  (4) Dôchodková dávka, ktorej suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa osobitného predpisu4) alebo podľa medzinárodnej zmluvy, sa zvýši najmenej o pomernú časť pevnej sumy, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa predpisov Slovenskej republiky.

  (5) Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejní
  a) priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok na účely odsekov 1 až 3 platné k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, do 31. augusta kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku,
  b) pevnú sumu zvýšenia dôchodkovej dávky najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

  (6) Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 sa úrazová renta vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a úrazová renta priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa § 89 ods. 8 najmenej o 2 %. “.

 • Tiež som za zmenu valorizácie VD vždy k 1.1. kalendárneho roka. Táto zmena ale nemôže byť diskriminačná. Veď v roku 2008 sa civilné starobné dôchodky valorizovali tiež k 1.7., teda tak ako sa nám valorizujú VD dodnes. No v roku 2009 vláda posunula termín valorizácie starobných dôchodkov z júla 2009 na január 2009. Inak povedané, za pol roka boli starobné dôcbodky valorizované dvakrát. Preto, ak má byť zmena dátumu valorizácie VD zrealizovaná v roku 2019 potom musí byť zrealizovaná takisto ako boli valorizované civilné SD, čiže namiesto 1.7.2019 už 1.1.2019.

 • p. Kolen chcem sa Vas opytat kde ste zobral § 293dw zákona č. 461/2002 Z. z. lebo ho nikde neviem naist a vo svojom zdovodneni sa o neho opierate. V platno zneni zakona 461 som tento §293 nasiel len po pismeno “dr”
  Kedze som uz zaslal dopis MO s vasim odvolanim na § 263dw tak teraz neviem ci to je spravna citacia.

 • Jozef má pravdu, nemožno presunúť valorizáciu z 01.07.2018 na 01.01.2019, pretože by v roku 2018 nebola žiadna valorizácia. Opravte to prosím v texte tak, aby sa presunula valorizácia z 01.07.2019 na 01.01.2019.

 • Opravujem poslednú vetu môjho komentára: Výsledkom by bolo, že termín valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia by bol rovnaký ako ho majú poberatelia dávok dôchodkového zabezpečenia podľa zákone č. 461/2003 Z. z. to je k 1.1. kalendárneoho roka.

 • Pán kolega Jozef, takýchto otázok som už mal niekoľko. Dôkladne si prosím preštudujte môj návrh na legislatívnu zmenu u § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. Ak by prešiel, to by znamenalo, že od 1.7.2018 by bola rovnaká valorizácie VD v rokoch 2018 až 2021 ako je v zákone č. 461/2002 Z. z. To by znamenalo do sumy 1 050 eur by všetky VD boli valorizované garantovanou sumou pre rok 2018 o 8,40 eur. VD nad 1 050 eur by boli valorizované percentuálne o dôchodcovskú infláciu pre rok 2018 stanovenú na 0,8 %. Ak návrh neprejde VD budú valorizované len o dôchodcovskú infláciu 0,8 %. Pre pochopenie rozdielu si svoj VD vydeľte číslom 100 a vynásobte číslom 0,8 a hneď pochopíte v čom je rozdiel. Zistíte, že VD do sumu 1 050 eur bu valorizované o nižšiu sumu ako je 8.40 eur. To je o nižšiu sumu ako budú mať valorizovanú SD. To isté bude aj v rokoch 2018-2021.

  Ako píšem citujem: “Pri tejto legislatívnej zmene je vhodné, možné prípadne zmeniť aj dátum valorizácie VD z 1.7.2018 a posunúť ho na dátum od 1.1.2019. V článku vymažem do 31.12.2021, aby to nikoho neplietlo. Týmto spôsobom zároveň dôjde aj k zjednoteniu, ku stanoveniu rovnakého termínu valorizácie SD a VD k 1.1 kalendárneho roka”. (O takúto legislatívnu zmenu sa spolu s VVB a APVV usilujem viac ako rok aj pol). To znamená do § 68 je potrebné doplniť ďalší odsek v znení, “Od 1. januára 2019 výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky budú valorizované od 1. januára kalendárneho roku”. Výsledkom by bo, že valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia by bola rovnaká ako ju majú poberatelia dávok dôchodkového zabezpečenia podľa zákone č. 461/2003 Z. z.

 • Čo to za nezmysel! Prečo posúvate valorizáciu z 1.7,2018 na 1,1,2019??

 • Plne súhlasim s p. Kolenom,jeho návrh plne podporujem. Dúfam že sa všetky združenia v OS zobudia a budú na to reagovať. Reagovať mali už dávno predtým a nečakať na doktora Kolena.Verím, že dnešný minister obrany to iba podporí. Pán minister by mohol vytvoriť k riešeniu tohto problému odbornú skupinu, zloženú zo zástupcov profesionálnych vojakov, zástupcov združení v OS a nezávislých odborníkov v.v.

 • Absolútny súhlas … jasné, zrozumiteľné, logické! Vďaka Vám pán doktor Kolen za Vašu úžasnú prácu!

 • Plne súhlasím s p. Kolenom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.