Categories
Delostrelci oslavovali svoj sviatok
18. januára 2018 História vojenstva a bezpečnosti

Ocenení aj členovia o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA.

———————————————————————————–

 

15. január 1945 … zasnežené poľské mestečko JASLO… 5 delostreleckých plukov s vyše 2500 vojakmi 1. Česko-

slovenského armádneho zboru s výzbrojou 90 diel a minometov úspešne bojovalo proti nemeckým vojenským silám v 2. svetovej vojne – a nepriateľa porazili. Tento úspech sa stal najväčším bojovým vystúpením delostrelec-tva v našich dejinách. Oprávnene sme si teda v minulosti 15. január každý rok pripomínali a oslavovali ako

 

                                                           Deň raketového vojska a delostrelectva.

Po spoločenských zmenách v novembri 1989 nastali postupne zmeny aj v armáde a do pozadia ustúpilo aj pripo – mínanie si historických udalostí rôznych druhov vojsk a teda aj delostrelectva.

 

Ale už dochádza k zmenám… Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave pod vedením veľmajstra Cechu plk. v.v. Jaroslava JUNEKA, tiež delostrelca a člena nášho združenia, sa so svojimi spolupracovníkmi rozhodol obnoviť tradície, súvisiace s 15. januárom. Na tento deň v tomto roku po prvý raz zorganizoval slávnostné stretnutie delostrelcov a takto sme si po prvý raz pripomenuli DEŇ DELOSTRELECTVA Ozbrojených síl SR. Slávnosti sa zúčastnili aj členovia nášho združenia a niektorí z nich boli aj ocenení medailami v Posádkovom klube Bratislava

za prítomnosti 15 bývalých a súčasných náčelníkov raketového vojska  a delostrelectva, veliteľov delostre-   leckých brigád, plukov a samostatných oddielov / delostreleckých, raketometných a raketových/ a delo –    streleckých oddielov v rámci plukovného delostrelectva motostreleckých a mechanizovaných plukov. Prí –

tomní boli aj členovia Českej a Slovenskej obce delostreleckej.

 

Organizátorom išlo o uznanie ich práce v minulosti, ale aj v súčasnosti. Celkom bolo udelených 15 ocenení, 1 vyz-  namenanie ministra obrany SR, 2 vyznamenania Náčelníka GŠ OS SR, 8 vyznamenaní Českej a Slovens-    kej obce delostreleckej, 2 Ďakovné listy  a dve významné delostrelecké osobnosti – genmjr. Emil ŠRANK a genmjr.Ján STRCULA – boli ako prví uvedení do DELOSTRELECKEJ GALÉRIE CTI A SLÁVY.  Všetky ocene-

nia mali jednu spoločnú myšlienku – boli udelené za celoživotnú prácu pri budovaní delostrelectva, rozvíjaní tradícií delostrelcov a delostrelectva, účasť na národnooslobodzovacom zápase počas SNP a pri oslobodzovaní Českoslo- venska a propagácia delostrelectva a raketového vojska na verejnosti.

 

Významnú pomocnú ruku podalo ministerstvo obrany, generálny štáb, Vojenský historický ústav Bratislava  a múzeum v Piešťanoch s prvým verejným prezentovaním historických zástav, Posádkové veliteľstvo Bratis- lava a Posádkový klub Bratislava.

 

Veríme, že oslavy Dňa delostrelectva a raketového vojska budú o rok ešte výraznejšie … a nielen spomienkové…aby nostalgia naplno nahradila hrdosť a česť delostrelca … ktorých máme aj v o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA – a niektorí z nich boli ocenení medailami.   

 

Medaila MO SR III. stupňa:

 

mjr. v.v. Štefan POMSAHÁR

 

Uvedenie do Delostreleckej galérie cti a slávy – osobnosti delostrelectva a raketového vojska:

 

genmjr. Ing. Emil ŠRANK, CSc.

genmjr. Ing. Ján STRCULA

 

Náčelník Generálneho štábu OS SR udelil Pamätný kríž GŠ OS SR III. stupňa:

 

plk. v.v. Jaroslav JUNEK

plk. v.v. Jozef HALAPIN

 

Bronzová medaila ČaSOD – Českej a Slovenskej obce delostreleckej za celoživotný aktívny prístup k šíreniu tradícií delostrelectva medzi odbornou a laickou verejnosťou:  

 

plk. v.v. Ľudovít LETOŠŤÁK

mjr. v.v. Štefan POMSAHÁR

plk. v.v. Ivan KVAČKAJ

pplk. v.v. Ladislav BUDAY

 

Oceneným a vyznamenaným srdečne blahoželáme a veríme, že vo svojich aktivitách budú pokračovať aj v budúcnosti na počesť delostrelectva a raketového vojska.

 

plk. v.v. Ing. Ivan Kvačkaj – hovorca o.z. VVD

 

 

Pridaj komentár
*