Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Občianska verejnosť chce dobre spravovanú krajinu

…….My všetci, ktorí sme sa ikskrát sklamali z politikov, my všetci, ktorí vieme, že politikom by sa nemal vystavovať bianko šek dôvery, by sme nemali naletieť primitívnemu konštruktu „dajte nám moc a my sa už o vás postaráme“. Tak ako revolúcia 1998 mala svoje konkrétne požiadavky, tak ako ich nešťastne hľadala Antigorila, tak by sme aj my – na podporu predčasných volieb, novej vlády alebo zrekonštruovanej vlády – mali predostrieť naše vlastné konkrétne požiadavky, ktoré potlačia to, po čom všetci voláme: korupciu, bezbrehé rozkrádanie a prepojenie štátu a organizovaného zločinu. Bez riadnej kontroly našich „vyvolených“ a umožnenia ich postihu sa nič nezmení!

  Zásadné návrhy požiadaviek pre zmenu:

 1. Zaviesť osobitnú zložku prokuratúry, ktorá nebude podliehať Generálnej prokuratúre, ktorá sa bude špecializovať na stíhanie trestných činov korupcie, zneužitia právomocí verejného činiteľa a aplikáciu nového zákona o preukazovaní pôvodu majetku.
 2. Oddeliť kriminálnu a finančnú políciu od Prezídia Policajného zboru, aby mohli konať samostatne a nepodliehali žiadnym vplyvom vedenia Policajného zboru a Ministerstva vnútra. Inšpekcia Ministerstva vnútra SR musí byť nezávislým orgánom.
 3. Zmeniť financovanie politických strán: -zákaz financovania volebných kampaní súkromným sektorom, -povinnosť viesť analytické účtovníctvo,  -povinnosť mať jeden bankový účet pre stranu,  -prijatie darov nad 300 eur len bankovým prevodom, -povinnosť mať pokladníka s trestnou zodpovednosťou za financovanie strany,  -zaviesť právomoc NKÚ kontrolovať účty politických strán alebo ustanoviť inštitúciu pre dohľad a kontrolu financovania politických strán, -zaviesť asignačnú daň pre príspevky politickým stranám od štátu.
 4. Nefunkčný zákon o preukazovaní pôvodu majetku nahradiť novou právnou úpravou, ktorá zjednoduší podávanie podnetov a rozšíri okruh osôb, ktorým sa môže preverovať majetok.
 5. Zaviesť možnosť preskúmavať aj majetok blízkych osôb, majetok prepojených právnických osôb a majetok manažérov a zamestnancov právnickej osoby.
 6. Zastaviť privatizáciu zdravotníctva; výrazne posilniť samosprávne prvky v nemocniciach a eliminovať vplyv politických strán na menovanie riaditeľov a námestníkov nemocníc a primárov oddelení.
 7. Preskúmať pochybné privatizácie, zvlášť pri veľkých a ziskových podnikoch. Dôsledne vyhodnotiť plnenie všetkých podmienok zo strany privatizérov. V prípade ich nedodržania alebo porušenia uplatniť všetky zmluvné sankcie a pokiaľ to bude možné, od zmlúv odstúpiť.
 8. Na všetkých úrovniach v štátnej správe prijať a dodržiavať princípy otvorenosti a transparentnosti  –v oblastiach nakladania s majetkom štátu, -personálnej politiky štátu, -spoluúčasti verejnosti na rozhodovaní, -prístupu k informáciám, -politiky etiky a predchádzaniu konfliktu záujmov, -mediálnej politiky,  -rozhodovania pri prideľovaní grantov a dotácií, -verejného obstarávania,  -a transparentného rozpočtovania.
 1. Korupciu považovať za trestnú už pri žiadaní, prijímaní alebo sľúbení nenáležitej výhody; bez podmienky bezprostredného porušenia svojich povinností a bez bezprostredného protiplnenia.
 2. Na všetkých úrovniach štátu zaviesť participatívne rozpočty, ktoré umožnia občanom získať spolurozhodovanie a kontrolu nad tým, na aké účely sú používané peniaze z verejných zdrojov.

 

……..Nie je to nič nové. V týchto návrhoch sú obsiahnuté dlhoročné ciele mnohých občianskych iniciatív. Sú identické s návrhmi aké predkladá aj p. Chmelár. Ale práve preto ich treba konečne požadovať, pretože odchod tejto vlády sám osebe problémy tejto krajiny nevyrieši. Aj preto sa stotožnime so slovami výkonného riaditeľa nadácie Zastavme korupciu Pavla Sibylu: Nemožno mať demokratický štát, ak demokratické nie sú politické strany a volebný systém umožňuje, aby sa moc koncentrovala v rukách pár ľudí. Nemáme dostatočné brzdy, nemáme protiváhy a naša krajina sa preto rúti k okraju útesu.“

33 Komentárov na Budeme mať dobre spravovaný štát?:

 • Myslím si, že ak chceme mať lepších ľudí vo vedení krajiny, treba na nich klásť nároky. Chcem si mať pri najbližších voľbách z koho vybrať. Myslím, že by pomohlo, ak by sa sprísnili podmienky na poslancov NR SR. Môže sa ním stať človek, ktorý má 21 rokov. Naozaj je človek, ktorý má 21 rokov schopný rozhodovať o chode štátu? Určite sa takí nájdu, myslím však, že ich bude veľmi máličko. Čo tak stanoviť vekový limit na 25 rokov? Počkať kým človek dokončí školu, trochu sa oťuká, usadí sa.
  A tu sme pri ďalšom probléme. Ľudia, ktorí rozhodujú o chode našej krajiny nemusia mať ani základné znalosti ako to robiť, nemusia mať stredoškolské vzdelanie, vysokú školu a to ani nehovoriac o tom, že by mohli mať aspoň absolvovaný semester či skúšku z práva, politológie, základov ekonómie či z politickej filozofie? Ozaj to títo ľudia nepotrebujú? Nevyzeralo by to v parlamente inak, keby poslanci aspoň o trochu viac rozumeli napr.právu či poznali trochu politickej filozofie? Nemusia mať hneď doktorát z filozofie, ale aspoň základné znalosti.
  A ešte mám aspoň jednu základnú podmienku. Čistý register trestov. Ozaj si nemyslím, že by človek, ktorý bude rozhodovať o osude celej krajine mal byť ten, ktorý má na konte záznam za úmyselný trestný čin. Aký príklad nám dávajú títo ľudia? A sú aj v súčasnom parlamente.

  Čo tak ísť protestovať za niečo také?

 • Plný súhlas s vyjadrením p. Macka (jediný gen. v.v. ktorý má názor) zo 4. okt 2018 o 15:27 TASR !
  Obranu a bezpečnosť štátu treba podľa generála Pavla Macka vrátiť do rúk profesionálom.

  Vyhlásil to na štvrtkovej tlačovej konferencii strany Spolu -- občianska demokracia, kde ho zároveň predstavili ako člena jej tímu pre bezpečnosť.

  “Treba oddeliť politickú sféru od výkonných zložiek bezpečnostných inštitúcií, to znamená ukončiť stranícku privatizáciu jednotlivých zložiek. Treba zaviesť jednoznačne princíp apolitickej štátnej služby a jasného kariérneho systému pri obsadzovaní do funkcií,” povedal.

  Politické rozhodnutie musí podľa neho smerovať k tomu, aby kompetentní vybrali najspôsobilejšieho uchádzača.

  Podľa poslanca Národnej rady SR Miroslava Beblavého (nezaradený) si návrat dôvery voči bezpečnostným zložkám vyžaduje kompletné systémové zmeny, nielen zmeny na vrcholových pozíciách.

  Na obnovu dôvery občanov a zahraničných partnerov v bezpečnostné zložky Slovenska treba podľa strany Spolu komplexnú reformu bezpečnostného sektora.

  Návrat etických hodnôt a prísnejšia vnútorná kontrola by podľa Macka mali pomôcť pri zmene súčasného systému.

  Najdôležitejšie je podľa neho zaviesť okrem prísneho kariérneho postupu aj nezávislú zložku v bezpečnostných zložkách, ktorá by vnútorné záležitosti a problémy dokázala vyriešiť priamo vnútri systému. Chýba mu aj prevencia voči extrémizmu.

  Plukovník Branislav Diďák ako ďalší člen odborného tímu strany Spolu avizoval, že tiež pripravujú komplexnú reformu Policajného zboru, ktorou chcú zmeniť celú filozofiu polície, a nepôjde len o zmenu názvov útvarov či presúvanie ľudí.

 • “Z rokovania Národnej rady sa minulý týždeň vytratil dôležitý protimafiánsky zákon. Minister Gábor Gál ho stiahol s vysvetlením, že koaliční poslanci k nemu majú výhrady napriek tomu, že ho schválila vláda a na jar aj oni sami.
  Prijatie zákona o zaistení majetku, ktorý mal pomôcť pri lepšom zadržaní majetku z trestnej činnosti, pritom malo oporu aj v programovom vyhlásení vlády a v Akčnom pláne boja proti daňovým podvodom”.

  .
  Kde sa stratilo medializované vyjadrenie terajšieho premiéra vlády SR (chcem veriť, že bolo myslené úprimne)… “padni komu padni”?

 • V našom zákone o sociálnom zabezpečení sa nachádza paragraf, ktorý je vysoko politicky motivovaný napriek tomu, že zákon č. 328/2002 Z.z. je nepolitický a vysoko profesne-profesionálne koncipovaný.
  Jedná sa o § 70 Kúpeľná starostlivosť.
  (1) Kúpeľnú starostlivosť možno na základe návrhu ošetrujúceho lekára poskytnúť bezodplatne, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak
  a) policajtovi, b) profesionálnemu vojakovi, c) vojnovému veteránovi alebo d) poberateľovi výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo jeho služobný pomer trval najmenej 30 rokov, e) poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku, f) policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, pričom mu nebol priznaný invalidný výsluhový dôchodok… a … písm. g) veteránovi protikomunistického odboja.
  Apolitický zákon o sociálnom zabezpečení č. 328/2002 Z.z. v § 70, ods. 1, obsahuje písmeno g napriek tomu, že veterán protikomunistického odboja sa v Základných ustanoveniach uvedeného zákona a to v § 1, § 2 a v § 3 nenachádza.(Mýlim sa?)Teda je tu pri Kúpeľnej starostlivosti pridaný politickým prílepkom, pričom je zároveň diskriminovaný Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB), ktorý v uvedenom paragrafe uvedený nie je… mimo toho KSS nie je v SR zakázaná, pričom každý rok kandiduje v riadnych parlamentných voľbách do NR SR.Po r. 1989 bola zrušená iba jej vedúca úloha v čl. 4 Ústavy ČSSR.
  Vo včerajšom medializovanom-televíznom vystúpení jednej z politických parlamentných strán bolo konštatované, že prílepky k zákonom Rokovací poriadok NR SR nepovoľuje… § 70, ods. 1, písm. g mi najmä ako politický prílepok k uvedenému zákonu vyznieva a to iba z čisto zištných dôvodov a výhod, ktoré zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov pri kúpeľnej starostlivosti pre týchto príslušníkov (v § 1, § 2, § 3) poskytuje.Potom prečo nie je v zákone č. 328/2002 Z.z. ošetrená kúpeľná starostlivosť aj pre SZPB ?! Najskôr by sa to medzi sebou bilo.

 • Prezident by sa mal v týchto časoch vyjadrovať asi takto…

  https://www.youtube.com/watch?v=QBwN7WpJadM

 • Nižšie Uvedené “Hlasovanie: 105 prítomných, za 46, proti 7, zdržalo sa 52 (SMER SD za 1, proti 6, zdržalo sa 30, SNS za 1, proti 1, zdržalo sa 10, MOST – HÍD za 3, proti 0, zdržalo sa 10, SaS za 15, OĽANO za 15, ĽS Naše Slovensko za 1, Sme rodina za 7, poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov za 3, zdržalo sa 3) a táto skutočnosť mala za následok to, že návrh zákona neprešiel do II. čítania a ďalej sa o ňom nebude rokovať.”
  -- pre mňa iba ukázalo že nemôžem veriť žiadnému poslancovi, sú to predajné prestitutky pretože si nikto nectí vtedy platné zákony tohto štátu, od smeru až po sme rodina, s tým rozdielom že niekto v parlamente má viac iný menej hlasov. Jediné čoho sa boja je “ulica a Soros”, lebo vtedy im ide o fleky. Preto je dôležité isť keď treba aj do ulíc.

 • Dobrá správa pre našich potvrdzuje že sa držíme a nevzdávame. Takáto je naša pravda pre pánov ako Fahn, Sloboda a ďalších.
  Kontroverzný podnikateľ známy z takzvaných mafiánskych zoznamov Marián Kočner a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko do väzby nepôjdu. Rozhodol o tom v sobotu večer Špecializovaný súd v Banskej Bystrici. K verdiktu dospel sudca Roman Púchovský po viac ako ôsmich hodinách (súd začal o druhej popoludní). Oboch obvinili z falšovania zmeniek. “Súd neuznal dôvody na vzatie do väzby, prepustil oboch zadržaných,” povedal Marek Para právny zástupca Ruska. Podľa neho pôjdu obaja obvinení domov. Prokurátorka podala proti rozhodnutiu sťažnosť. Viac sa k tomu nechcela vyjadrovať. Para spresnil, že o sťažnosti bude rozhodovať Najvyšší súd 28. júna, zrejme o 14. hodine. Rusko ani Kočner sa k procesu potom ako vyšli z budovy nechceli vyjadrovať. “Sudca konštatoval existenciu dôvodného podozrenia z páchania trestnej činnosti oboma obvinenými, ale nezistil žiadne konkrétne skutočnosti odôvodňujúce útekovú kolúznu ako aj preventívnu väzbu,” povedala hovorkyňa Špecializovaného súdu Katarína Kudjaková.
  Sme tu a držíme spolu.

 • Pán Pršala, neberiem vám názor, ale píšete zmanipulované hlúposti. Ľudia išli do ulíc z presvedčenia lebo tu prekvitá organizovaný zločin s drogami, eurofondami, pozemkami, zmenkami a podonne, občan nemal žiadnu ochranu!!!! a nie kvôli tomu že ich platí niekto ako je SOROS. Prídte raz na zhromaždenie a potom píšte.
  Naco je vlada, ktora rozkrada, policia a minister vnutra, ktori nevysetruju rozkradacky a nerobia, co maju v naplni prace, za co ludia platia dane?

 • Áno, pán Pršala, ako píšete: “…neboli by občania tohto štátu zdieraní a okrádaní ešte viac ako tomu je dnes?”.
  Sám priznávate že sme okrádaní a zdieraní oligarchiou, ale do ulíc nepôjdete, lebo soros.

 • ad Milan Sloboda
  Vážený pán kolega, s rečami o správania sa politickej moci môžete ísť na námestie, až zasa budú poriadať pochod , len si asi budete musieť dať pozor, aby ste na tom námestí nestál pod tribúnou už len vy nakoľko podpora týchto podujatí rýchlo klesá.
  Každá politická strana alebo zoskupenie, keď musí robiť reálnu politiku sa musí riadiť zákonmi a čo zákon nezakazuje môže sa konať. Položte si otázku ako by konali a rozhodovali súčasné opozičné strany, nebolo by nám horšie, nevládol by tu dnes už policajný štát? Neboli by zákony tak pokrútené, aby to vyhovovalo skupinám, ktoré financujú opozičné strany a neboli by občania tohto štátu zdieraní a okrádaní ešte viac ako tomu je dnes?
  A kto dostal ľudí do ulíc? Niekto kto má dosť peňazí a vplyvu aby zaplatil organizáciu pochodov, novinárske hyeny, ktoré pobláznili Bratislavčanov, ktorí si o sebe myslia, že sú čosi viac ako ostatní slovenský sedliaci, ako nám ľuďom žijúcim na vidieku hovoria. To celé nie je hnutie národa, ale dobre pripravená politická akcia.

 • Iba toľko: nebol to Soros, kto dostal ľudí to ulíc, bol to spôsob, akým sa dnes správa politická moc.

 • Ctím si u každého prezumpciu neviny.Zásadné návrhy požiadaviek pre zmenu (10 bodov) siahajú ďaleko pred vládu pána Fica.Snáď až do r. 1989.Je pravdou, že nás zaujíma, kto sa o nás na starobu postará.Tiež ale, malo by nás zaujímať, ako sa budú mať naše deti a vnúčatá do budúcnosti.Vláda jednej strany bola vo voľbách r. 2016 voličmi “prefackaná”.Vznikla vládna koalícia, ktorá tohoto roku bola znovu “prefackaná” (pp. Fico, Kaliňák) … bola rekonštruovaná vláda.Na pána Fica bolo mimovládnymi organizáciami podané trestné oznámenie.Jeho odpoveď pre tretí sektor.Citácia z článku: „Moja odpoveď pre tretí sektor? Na jeseň ide zákon do parlamentu a pri každej organizácii bude napísané, kto ju financuje, či je to financovanie zo zahraničia alebo nie.”
  Pre upresnenie, pán Fico nevládol 12 r. v kuse, 2 r. (2010-2012) vládli pravičiari (to vieme), ale povalili si vládu sami.Tiež problémy majú všetky ostatné profesné organizácie na Slovensku.Momentálne farmári.Až my sme už došli k r. 1989, páni z opozície (p. Jurinová a spol. OĽaNO) došli ešte ďalej a to až do päťdesiatych rokov minulého storočia, kde chcú kolektívnou vinou zdaňovať 50 % výsluhové dôchodky až po r. 1989).Až kam siaha otvorená pandorina skrinka?12r. spať?30 r. späť?Či až do r. 1953?(Až po Rakúsko-Uhorsko?).S tým by sa už nemalo zahrávať.99,9 % žijúcich VD s krivdami z minulosti nemá nič spoločné.Je potrebné sa zamerať na riešenie problémov s posunom dopredu.Už pri rušení Mečiarových amnestií bolo mnohými odborníkmi, ale aj politikmi upozorňované, aby nedošlo k otvoreniu pandorinej skrinky…

 • Na margo článku v aktualne.sk
  Pán Fico chce zákon na preverenie mimovládok a sorosa. Už by mal prestať zavádzať ľudí.
  Mňa viac zaujíma realita, kto sa v starobe bude o nás starať, na riešenie tejto reality mal Fico12 rokov.
  --
  Populácia v Európe starne. Sestry aj lekári odchádzajú do penzie a nemá ich kto nahradiť.
  BRATISLAVA. Nemecko spúšťa veľké nábory, vo svete hľadá tisíce zdravotníkov. Záujem má aj o slovenské sestry.
  V dôsledku starnutia populácie bude v Nemecku do roku 2030 podľa analýzy PwC chýbať 165-tisíc lekárov a okolo 800-tisíc sestier či iných zdravotníkov.
  Kým v minulosti do krajiny na dobré platy lákali najmä lekárov, teraz rastie dopyt aj po sestrách.
  “V súčasnosti dosť chýbajú. Je o ne väčší záujem,” potvrdzuje Michal Boháč z portálu Lekár v Nemecku.
  Vyššie platy, lepšie podmienky
  Podľa agentúry Employland, ktorá pomáha ľuďom vybavovať formality a vstup na nemecký pracovný trh, sa dopyt po zdravotníkoch od roku 2015 takmer zdvojnásobil.
  “V súčasnosti chýba približne 35-tisíc ľudí, ktorí by sa starali o seniorov. Rovnaká situácia je pri pôrodných asistentkách,” tvrdí Sabine Drechsel z Employlandu. Aj preto chce podľa nej Nemecko cudzincom zjednodušiť prístup na svoj pracovný trh.
  Sestry na Slovensku v číslach
   Počet sestier (2014): 31 166
   Počet sestier na tisíc obyvateľov (SR): 5,75
   Priemerný vek sestier: 47 rokov
   Celkový počet chýbajúcich sestier podľa ich komory: 15 000
   Celkový počet chýbajúcich sestier podľa ministerstva: 2300
  Za aký plat by mohli naše sestry v Nemecku pracovať, Drechselová nešpecifikuje.
  Pred rokom sa v rámci veľtrhu Jobs days lekárstva a zdravia v Prahe hovorilo o nástupnom plate sestier dva- až 2,5-tisíca eur mesačne. K tomu patrí ešte 20- až 30- percentný príplatok za služby.
  Na začiatku tohto roka mali podľa ministerstva zdravotníctva sestry v štátnych nemocniciach priemerný plat 1162 eur v hrubom, teda pred zaplatením daní a odvodov.
  Iveta Lazorová zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek však upozorňuje, že sestry v ambulanciách zabárajú len o niečo viac ako minimálnu mzdu (tento rok 480 eur v hrubom). Niektoré sestry majú zase po 30 rokoch praxe plat len približne 680 eur v hrubom.
  “No sestry neodchádzajú do zahraničia len pre vyššie platy, ale aj pre lepšie pracovné podmienky. Majú na starosti menej pacientov. Pomáhajú im sanitári,” dodáva Lazorová.
  Ministerstvo podľa slov jeho hovorkyne Zuzany Eliášovej v súčasnosti aktívne rieši, aby naše sestry neutekali do zahraničia. Spomína, že pridali kompetencie zdravotníckym asistentom, aby mali sestry menej práce.
  Viac práv pridali aj sestrám, niektoré od apríla môžu predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky, a riešia sa aj vyššie mzdy. Podľa Lazorovej na riešenie problému treba zvýšiť platy plošne minimálne o 300 eur v čistom.
  Sestry z Kuby či Ukrajiny?
  Podobne ako Nemecko má však v súčasnosti aj Slovensko nedostatok sestričiek. Koľko presne nám ich chýba, nie je úplne jasné. Kým štát hovorí o zhruba dvoch tisíckach, komora až o pätnástich tisícoch.
  Nedostatok tak priznávajú obe strany. Odchod sestier by mohol znamenať nemalé problémy. V roku 2014 ich u nás pracovalo približne 31-tisíc. Na tisíc obyvateľov je to len 5,8 sestry. Z krajín Visegrádskej štvorky má menší podiel len Poľsko, tvrdí posledná štúdia OECD Health at a Glance.

  V minulosti sa hovorilo, že naše sestry by mohli nahradiť ukrajinské, prípadne rumunské či bulharské. Lazorová, ale tvrdí, že to nie je reálne.
  “Ak už tieto ženy vycestujú za prácou, pôjdu viac na Západ, kde zarobia viac. K nám sa im tak neoplatí ísť. Okrem toho je problémom aj jazyk. Radšej sa budú učiť angličtinu či nemčinu ako slovenčinu,” dodáva Lazorová.
  Vo februári tohto roka ministerstva zdravotníctva začalo rokovania o tom, že by k nám mohli prísť sestry z Kuby, kde je ich dostatok. Rezort preto nedávno rokoval aj s ministerstvom práce.
  Chce, aby zdravotníci zo zahraničia mohli ľahšie vstupovať na náš trh, zjednodušiť sa má pre nich napríklad administratíva.
  Kubánske sestry podľa informácií SME lákajú aj niektoré arabské krajiny. Údajne im ponúkajú mesačne až 2700 eur.
  A to všetko ten SOROS a mimovládky (a samozrejme Kiska).

 • k bodu 8 základného článku:
  “Na všetkých úrovniach v štátnej správe prijať a dodržiavať princípy otvorenosti a transparentnosti –v oblastiach nakladania s majetkom štátu, -personálnej politiky štátu, -spoluúčasti verejnosti na rozhodovaní, -prístupu k informáciám, -politiky etiky a predchádzaniu konfliktu záujmov, -mediálnej politiky, -rozhodovania pri prideľovaní grantov a dotácií, -verejného obstarávania, -a transparentného rozpočtovania”.
  K POLITIKE ETIKY
  Pozn.webmajstra:Článok si môžete prečítať na aktuality.sk
  prevzaté, zdroj: aktuality.sk
  .
  dôvetok k politike etiky… v minulom období neprešiel parlamentom Etický kódex (navrhovateľ bol Smer-SD…), až včera parlament schválil vyhlásenie NR SR (predkladateľ Most-Híd) proti extrémizmu, nenávisti a neznášanlivosti.(viac ako ústavnou-drvivou väčšinou širokého spektra prítomných poslancov NR SR.).

 • ad Miroslav Pršala
  Vážený pane, nič z toho čo som napísal ste nepochopil. Škoda.
  Neviem ako vy, ja som bol rozhodnutý za spravodlivú vec položiť život, rovnako je natom aj syn. Ja píšem o možných o nezmyselných rozhodnutiach politikov kde by mohla tiecť krv nevinných, ale tomu vy asi moc netoto.

 • ad Štefan Végh
  A k čomu je polícia? Ak máte strach o syna nech odíde od polície a robí niečo, kde sa nemôže nič stať. Keď však niekto ide k polícii, vstupuje tam s vedomím, že je povinný plniť rozkazy, aj keď sa mu to nemusí páčiť a nasadiť aj svoj život za ich splnenie.

 • Ešte by som dodal, že poslanec za stranu SMER-SD z Komárna má 3 kancelárie, v Žiline, Nitre a okrajovej časti mesta *Komárno, zaujímavé kolko krát bol v Žiline??

 • Môj príspevok nie je politický, ale ekonomický motivovaný, ukončiť spoluprácu s pomocníkmi poslancov, načo je niektorým poslancom pomocník, keď už o aktivite poslanca sa dá diskutovať, niekedy vlani som v plus 7 dní, čítal, že takých poslancov je až 37, ktorí vôbec nediskutujú, vôbec nepredkladajú návrhy zákonov a vôbec sa nepodieľajú na poslaneckej činnosti, načo takým pomocník a ešte aj zaplatenie za kanceláriu, tu by sa mohol tiež pozrieť, ako boli finančné prostriedky podchytené v účtovníctve firmy, ktorá priestory prenajíma. Takí pomocníci im máme byť mi, teda tí, ktorí ich volili, formou poslaneckých stretnutí, majú prázdniny viacej ako žiaci tak nech sa aspoň stretávame týmto spôsobom, ved občania ani nevedia koho majú v parlamente.

 • Fico povedal pred jeden a pol týždňom povedal, že sa obáva, že protestujúci budú chcieť vniknúť na úrad vlády počas niektorých demonštrácií a jemu nezostane nič iné, len povolať políciu, aby zasiahla. Následne vyhlásil, že podľa informácií polície budú demonštrácie krvavé.
  Poctivo som si odslúžil svoje roky v policajnom zbore, teraz v ňom slúži môj syn, mám vážne obavy aby polícia nebola použitá proti manifestantom ktorí žiadajú zmeny a očistu od korupcie, mám obavy aj o život svojho syna a ďalších mladých policajtov, ak by boli zneužití proti pokojnej demonštrácii. Verím že v ďalších rokoch čestní policajti – kolegovia -- budú môcť vykonávať svoju službu bez obáv zo zasahovania do ich ťažkej a náročnej práce zo strany nominantov – politikov. Nech sa už heslo “POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ stane realitov a nie posmeškom!
  Verím viceprezidentovi policajného zboru Ábelovi a prokuratúre, že nedovolia zneužitie polície proti pokojnému priebehu, slušný človek výtržnosť nevyvoláva, preto proti výtržnostiam musia riešiť razantne.

 • Jozef Ulian
  komu: prezidium@uvv-sr.sk, sekretariat@szpb.sk, zvazvoj@gmail.com, bada@bezpzlozky.eu
  cc: lubomir.kolencik@gmail.com, dana.chrascova@aos.sk, jana.scigelova@aos.sk
  --
  Slovenskí politici a vlastenectvo vs patriotizmus
  Milí priatelia,
  využívajúc ústavné právo občana SR, som za posledných 10 rokov poslal desiatky (od koncepčných návrhov po až po technické riešenia) podnetov občana
  adresované ústredným štátnym orgánom SR s cieľom skvalitnenia procesov bezpečnostného sektora SR nakoľko v krátkom čase budeme stáť pred takým bezpečnostnými výzvami
  pred akými sme doteraz nestáli.
  Pán bývalý predseda vlády Fico (SMER-SD) ani predseda NR SR Danko (SNS) nereagovali, ani ich sekretariáty, na žiaden podnet.
  Výsledok ako fungujú/nefungujú štátne inštitúcie a diletanti v nich vidíte dnes a denne.
  Prezident a hlavný veliteľ OS SR Kiska prostredníctvo svojej kancelárie aspoň odpovedal, v prílohe Vám zasielam 2 posledné podnety pre info.
  Ja s podnetmi, vlastne i s angažovanosťou, končím, … treba to nechať rozpadnúť.
  Prajem Vám všetko dobré.
  S úctou Jozef Ulian

 • Ad Pavol Bada:
  Já bych si dovolil ještě z téhož pramene ocitovat poslední odstavec:
  …..K pojmu dav, na záver už len voľný, možno že aj nadnesený citát jedného psychiatra, ktorý nie tak dávno na tému davu, či davovej psychózy v televízii povedal: „Ak je spolu viac ako 13 rôznorodých ľudí, potom IQ celého takéhoto zoskupenia je na úrovni najnižšieho IQ jedinca, mínus 100.“
  :good:

 • …rozumný človek aj politik vie, že všetko sa raz skončí! Nerozumným treba v zákone stanoviť, že balamutiť národ môžu maximálne dve volebné obdobia, potom by si mali urobiť nútenú prestávku a na vlastnej koži vyskúšať ako sa na Slovensku ľuďom žije bez ochranky. ….
  Viac od nášho kolegu p. Kotuliča nájdete na: http://doko.blog.sk/detail-fasiangove-masky-politikov.html?a=661be5d2dd30f956119c534127ad08dc

 • Súčasná politická scéna (alebo žiadna vláda bez tlaku „ulice“) nielenže nemá vôľu tvoriť a schvaľovať zákony, ktoré by chránili Slovensko a jeho občanov, ale znamenalo by to pre mnohých “zviazať si vlastné ruky”… Bolo by určite veľmi zaujímavé, pri platnosti takých zákonov sledovať, koľko politických dinosaurov, by ešte malo chuť angažovať sa do mocenských štruktúr. Pri morálnom úpadku v dnešnej dobe, by to ukázalo nám, voličom, pravú tvár tých, čo majú veľké ambície získať moc a vládnuť…pre blaho všetkých, pre zdravú spoločnosť s vysokými morálnymi hodnotami a snahou neustále zvyšovať morálny kredit. Absencia nepísaných morálnych noriem v spoločnosti, je len predpokladom tvorby a legitimity nezmyselných zákonov…čo je živou vodou heterogénnej politickej scény u nás… A zákony ktoré podporujú privilégiá jedných na úkor druhých a nie sú v prospech všetkých občanov ba sa mali odstrániť.
  Zmeny zákonov tak ako sú vyššie uvádzané by sa mali realizovať a „ulica“ by sa malo zamerať na takýto tlak.

 • No, tak by to malo podľa správnosti byť, jak všetci píšete. Avšak Miro Pršala nepíše nič viac a nič menej, len to, že takto to nikdy nebolo, nie je a ani nebude. Snáď len počiatočná euforia, že sa už niečo deje-k lepšiemu- ale výsledok po určitej dobe je, že sa fakt niečo deje, ibaže k horšiemu… Veď to poznáme. (aj súčasná koalícia-eventuélne jej jednotlivé zložky boli svojho času opoziciou a opačne). Ináč by sme tu o tých veciach sotva vypisovali. Stará známa pravda že prachy kazia charakter je trvale platná. Či?

 • Pre Miroslav Pršalal: 14. marca 2018 v 14:29

  Ja som len chcel poukázať na možnosť, a neopakovateľnú príležitosť, k využitiu obrovského potenciálu súčasných protestov “Za slušné Slovensko” na zmenu ich súčasných cieľov.
  Ľudia na týchto protestoch sú zväčša zmanipulovaní a v dobrej viere dovolili aby opozícia zneužila ich rozhorčenie a bezmocnosť vo svoj prospech.
  Ulica by však práve teraz mohla donútiť politikov, aby prijatím tu uverejnených návrhov dokázali, že to myslia so Slovenskom dobre.
  Ak nechcú úplne stratiť tvár mali by návrhy prijať a presadiť, pod tlakom ulice, do legislatívy.
  Ak budú podľa nových podmienok zrealizované voľby a zavedené do praxe navrhované kontrolné mechanizmy a spoluúčasť občanov na vládnutí, tak ani diabol (ako ho nazývate) nebude mať veľmi možnosť svoje postavenie zneužívať v neprospech občana.
  Práve “pragmatičnosť”, ktorou sa hrdíte, ľahostajnosť a strach sú -- a vždy budú -- vodou na mlyn pri vyvolaní podobných kríz ako tu teraz máme my.
  Je najvyšší čas aby sme sa aj my -- občania -- naučili využívať príležitosti tak, ako to robia politici -- ale na rozdiel od nich, my to robme v prospech Slovenska a našich detí.
  …a vo využití príležitosti by možno mohol byť užitočný aj VV BA.
  Stačí energiu “ulice” presmerovať správnym smerom.

 • Neviem kto ako, ale ja som nepochopil v predchádzajúcom komentári že čo navrhuje p. Pršala.
  Ja súhlasím s návrhmi, vrátane čo píše Miror, absolutne však nesúhlasím s názorom p. Pršalu, aby sme nerobili nič a ako skeptici sedeli doma v komore a nadávali že sa nič nerobí. V tom je veľký rozdiel medzi nami občanmi.

 • Nehnevajte sa, ale všetci ste ma veľmi pobavili. Myslel som si, že tu sú skúsení a rozhľadení ľudia, ktorí za roky práce v armáde a polícii stratili naivitu a nazerajú na veci pragmaticky a s nadhľadom.
  Povedzte mi prosím, ktorí politici či dnešní koaliční a lebo opoziční, by si odrezali svoje peňazovody a páky moci. Na týchto veciach politika stojí na celom svete a nikto to nikdy nezmení. Naivní ľudia vyrazia občas na námestia, kde si pokričia a idú domov s dobrým pocitom ako zamiešali politikom kartami. Vždy však poslúžia, čo si sami neuvedomujú, niekomu aby sa dostal cez úderné heslá a pokriky k moci. Tú potom použije ako jeho predchodcovia ak nie horšie.
  Som v tomto skeptik a skeptikom zostanem a vždy hovorím radšej diabol, ktorého už poznám ako diabol nový s veľkými mocenskými ambíciami a apetítom požierať svojich nových poddaných.

 • Návrhy požiadaviek na zmenu môžem len podporiť.
  Je nutné však podotknúť, že k týmto návrhom by bolo dobré pridať zásadnú zmenu volebného zákona a tiež zákona o referende (zníženie kvóra, záväznosť referenda …), aby sa občania mohli legálne, zákonnou a pokojnou cestou -- nie na ulici -- výraznejšie podieľať na správe verejných vecí a smerovaní SR (zahraničnopolitické smerovanie, používanie ozbrojených zložiek SR v zahraničí, prítomnosť zahraničných vojsk na území SR, migračná politika…) -- aby mali možnosť spolurozhodovať o veciach, na ktoré by nemali mať mandát len prezident a vláda. Treba sa pohrať s pojmom priama demokracia a možnosťou uplatniť ju v reálnom živote.
  Ďalšou dôležitou zmenou by malo byť zrušenie ods. 2 článku 7 Ústavy SR -- o tom či budú mať právne akty EÚ prednosť pred zákonmi SR by mali tiež rozhodnúť občania SR.
  Je dôležité aby tieto zmeny boli uzákonené ešte pred ďalšími voľbami -- a jedno či to budú voľby v riadnom termíne, alebo predčasné.
  Jedine presadením spomenutých zmien a ich uzákonením ešte pred voľbami môže dokázať úradujúci prezident, vláda a parlament (koalícia aj opozícia), že im naozaj ide o Slovensko, o ľudí ktorí tu žijú, o dobré spolunažívanie s menšinami a s našimi susedmi ako aj o vyvážené a rovnoprávne vzťahy so všetkými štátmi -- jedine to bude dôkaz, že im nejde len o “válovy” a presadzovanie osobných záujmov a záujmov cudzích štátov na úkor obyvateľov Slovenska a ich bezpečnosti.
  Toto však zatiaľ prezident, koalícia ani opozícia nenúka -- prečo??? -- lebo takáto zmena im nevyhovuje, ich pôsobenie v politike by stratilo pre nich zmysel.
  Za túto myšlienky by mali ísť v súčasnosti ľudia do ulíc -- nie za slušné Slovensko. Slovensko sú jeho bežní občania -- nie politici. Slovensko slušné je, neslušní sú len politici z oboch táborov a prezident.
  A k tomuto cieľu by mali asi v súčasnosti smerovať aj niektoré iniciatívy VV BA. Bez presadenia spomenutých zmien sa totiž nezmení nič, a ak tak len k horšiemu.

 • Jedinou nádejou spojenou s predčasnými voľbami je ochota zotrvať v téme, ktorá je dnes dôležitá. Nesmie ísť o výmenu „pri válovoch“, ale podstatnejší -- nehanbime sa povedať mravný -- obrat.
  Politické strany, sa vyhýbajú v programe zákonu o preukazovaní pôvodu majetku. Čiže chcú všetci kradnúť tak isto ako doteraz! Najskôr nech schvália hmotnú zodpovednosť za peniaze a štát. A až potom sa bavme o predčasných voľbách. To je To čo v tejto chvíli potrebuje Slovensko a Občania. Prosím všetkých čo ešte rozum majú. Skúsme presadiť navrhované zmeny zákonov ináč je nám AMEN.

 • Nami zvoleným poslancom, ako aj následne straníckym vyvoleným lídrom – ministrom a vláde – by nemali radiť osoby, ktoré nato nemajú kvalifikáciu a ide im iba o osobný prospech. Vláda a ministerstvá by nemali mať poradné zbory, ktoré iba sprostredkúvajú zastupovanie štátu rôznymi právnymi inštitúciami zo súkromného sektoru.
  Preto súhlasím s príspevkom plk. v.v. Ing. Ján Pacek: 13. marca 2018 v 11:26, ktorý navrhuje:
  v časti 7 : Novelizovať zákony týkajúce sa odmien za poradenstvo tzv. provízie, nakoľko túto činnosť je povinnosť vykonávať v rámci zamestnania a o túto čiastku znížiť nadobúdaný tovar alebo službu. Dozorné rady obsadiť odborníkmi a nie rodinnými príslušníkmi. Rovnako tak s príspevkom milan sobek 13. marca 2018 v 15:19 o bezpečnostných previerkach.
  Pokial ide o vyšetrovanie, tým nemyslím poslednú kauzu vraždy, nemôžme očakávať že zahraniční vyšetrovatelia za nás vyriešia problémy, ktoré v súčasnosti pretrvávajú v rezorte. Poznám mnohých kolegov vyšetrovateľov, schopných rovnako ako tí najlepší v zahraničí, je treba im dôverovať a neovplyvňovať, nezasahovať, neusmerňovať čo ano a čo nie…

 • Bez systémových zmien, napríklad takých ako sú uvedené v úvodnom článku, sa dostaneme aj pri vládnutí akejkoľvek novej koalície k rovnakému negatívnemu výsledku.
  Je nutné otvoriť otázku obsadzovania pozície prezidenta policajného zboru a šéfa špeciálnej prokuratúry, aby neželané politické tlaky vo vyšetrovaní v budúcnosti neboli vôbec možné (som vyslúžilec a viem o čom hovorím).
  Do funkcie ministra (politická funkcia) by sa mali dostávať iba ľudia schopný niesť zodpovednosť za zlýhania svojho rezortu.
  Je celá rada štátov v ktorých orgány štátu (justícia, prokuratúra, polícia, armáda, aťď), pracujú bez ohľadu na povolebné politické zmeny a to v súlade s platnou ústavou a zákonmi, u nás to bude musieť platiť takisto.

 • Každý kto chce byť v politike nielen radovým poslancom ale vo funkciách brannobezpečnostného zamerania musí mať previerku spoľahlivosti minimálne II. až IV. stupňa .

 • Navrhujem v časti 3 : Zrušiť financovanie politických strán zo štátneho rozpočtu. Financovanie realizovať formou členských príspevkov.
  v časti 7 : Novelizovať zákony týkajúce sa odmien za poradenstvo tzv. provízie, nakoľko túto činnosť vykonávať v rámci zamestnania a o túto čiastku znížiť nadobúdaný tovar alebo službu. Dozorné rady obsadiť odborníkmi a nie rodinnými príslušníkmi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.