Vyberte stranu

Občianska verejnosť chce dobre spravovanú krajinu

…….My všetci, ktorí sme sa ikskrát sklamali z politikov, my všetci, ktorí vieme, že politikom by sa nemal vystavovať bianko šek dôvery, by sme nemali naletieť primitívnemu konštruktu „dajte nám moc a my sa už o vás postaráme“. Tak ako revolúcia 1998 mala svoje konkrétne požiadavky, tak ako ich nešťastne hľadala Antigorila, tak by sme aj my – na podporu predčasných volieb, novej vlády alebo zrekonštruovanej vlády – mali predostrieť naše vlastné konkrétne požiadavky, ktoré potlačia to, po čom všetci voláme: korupciu, bezbrehé rozkrádanie a prepojenie štátu a organizovaného zločinu. Bez riadnej kontroly našich „vyvolených“ a umožnenia ich postihu sa nič nezmení!

  Zásadné návrhy požiadaviek pre zmenu:

  1. Zaviesť osobitnú zložku prokuratúry, ktorá nebude podliehať Generálnej prokuratúre, ktorá sa bude špecializovať na stíhanie trestných činov korupcie, zneužitia právomocí verejného činiteľa a aplikáciu nového zákona o preukazovaní pôvodu majetku.
  2. Oddeliť kriminálnu a finančnú políciu od Prezídia Policajného zboru, aby mohli konať samostatne a nepodliehali žiadnym vplyvom vedenia Policajného zboru a Ministerstva vnútra. Inšpekcia Ministerstva vnútra SR musí byť nezávislým orgánom.
  3. Zmeniť financovanie politických strán: -zákaz financovania volebných kampaní súkromným sektorom, -povinnosť viesť analytické účtovníctvo,  -povinnosť mať jeden bankový účet pre stranu,  -prijatie darov nad 300 eur len bankovým prevodom, -povinnosť mať pokladníka s trestnou zodpovednosťou za financovanie strany,  -zaviesť právomoc NKÚ kontrolovať účty politických strán alebo ustanoviť inštitúciu pre dohľad a kontrolu financovania politických strán, -zaviesť asignačnú daň pre príspevky politickým stranám od štátu.
  4. Nefunkčný zákon o preukazovaní pôvodu majetku nahradiť novou právnou úpravou, ktorá zjednoduší podávanie podnetov a rozšíri okruh osôb, ktorým sa môže preverovať majetok.
  5. Zaviesť možnosť preskúmavať aj majetok blízkych osôb, majetok prepojených právnických osôb a majetok manažérov a zamestnancov právnickej osoby.
  6. Zastaviť privatizáciu zdravotníctva; výrazne posilniť samosprávne prvky v nemocniciach a eliminovať vplyv politických strán na menovanie riaditeľov a námestníkov nemocníc a primárov oddelení.
  7. Preskúmať pochybné privatizácie, zvlášť pri veľkých a ziskových podnikoch. Dôsledne vyhodnotiť plnenie všetkých podmienok zo strany privatizérov. V prípade ich nedodržania alebo porušenia uplatniť všetky zmluvné sankcie a pokiaľ to bude možné, od zmlúv odstúpiť.
  8. Na všetkých úrovniach v štátnej správe prijať a dodržiavať princípy otvorenosti a transparentnosti  –v oblastiach nakladania s majetkom štátu, -personálnej politiky štátu, -spoluúčasti verejnosti na rozhodovaní, -prístupu k informáciám, -politiky etiky a predchádzaniu konfliktu záujmov, -mediálnej politiky,  -rozhodovania pri prideľovaní grantov a dotácií, -verejného obstarávania,  -a transparentného rozpočtovania.
  1. Korupciu považovať za trestnú už pri žiadaní, prijímaní alebo sľúbení nenáležitej výhody; bez podmienky bezprostredného porušenia svojich povinností a bez bezprostredného protiplnenia.
  2. Na všetkých úrovniach štátu zaviesť participatívne rozpočty, ktoré umožnia občanom získať spolurozhodovanie a kontrolu nad tým, na aké účely sú používané peniaze z verejných zdrojov.

 

……..Nie je to nič nové. V týchto návrhoch sú obsiahnuté dlhoročné ciele mnohých občianskych iniciatív. Sú identické s návrhmi aké predkladá aj p. Chmelár. Ale práve preto ich treba konečne požadovať, pretože odchod tejto vlády sám osebe problémy tejto krajiny nevyrieši. Aj preto sa stotožnime so slovami výkonného riaditeľa nadácie Zastavme korupciu Pavla Sibylu: Nemožno mať demokratický štát, ak demokratické nie sú politické strany a volebný systém umožňuje, aby sa moc koncentrovala v rukách pár ľudí. Nemáme dostatočné brzdy, nemáme protiváhy a naša krajina sa preto rúti k okraju útesu.“