Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Kompetenčné spory zákon nerieši !

 

Vážení priatelia,

práve dnes (t.j. 12.04.2018) som sa vrátil z Krajského súdu v Bratislave, kde som právne zastupoval Vášho kolegu v spore o starobný dôchodok.

Súdny spor bol o to zložitejší, že vojenský vyslúžilec sa najprv domáhal svojho dôchodkového nároku (starobného dôchodku) pred Krajským súdom v Banskej Bystrici voči Sociálnej poisťovni. To preto, lebo v tom čase mal trvalý pobyt v tomto kraji. Krajský súd v Banskej Bystrici rozhodol tak, že nie Sociálna poisťovňa, ale Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia musí poskytnúť vojenskému vyslúžilcovi starobný dôchodok. Pretože tak už predtým rozhodol v kompetenčnom spore čís. k.: 3 Komp/1/2016 zo dňa 11.10.2017 Najvyšší súd SR.

Podľa ustanovenia § 412 ods. 3 Súdneho správneho poriadku záporný kompetenčný konflikt je spor, v ktorom viaceré orgány verejnej správy súčasne popierajú svoju pôsobnosť tak, že žiadny z nich nechce vykonať v tej istej veci administratívne konanie, alebo spor medzi orgánom verejnej správy, ktorý nechce vykonať vo veci administratívne konanie, a iným subjektom, ktorý svoju príslušnosť upraviť rovnakú vec vlastným postupom popiera.
V dôsledku nekonečných právnych ťahaníc sa vojenský vyslúžilec ocitol v ostrom strete dvoch dôchodkových inštitúcií, z ktorých ani jedna nehodlá ustúpiť. Veľmi často sa mi totiž dostávajú (vracajú) do rúk dokumenty, podľa ktorých má povinná strana (dôchodková inštitúcia) niečo vykonať alebo splniť a pod. Zaviazaná strana to vehementne odmieta a používa rôzne právne predpisy, ktoré jej to vraj nedovoľujú, zakazujú, alebo neumožňujú. Resp. sa vyhovárajú na všetko možné „ako sa to nedá“. Z oprávneného účastníka sa razom stal bezprízorný subjekt, ktorý sa ocitol medzi dvomi dôchodkovými inštitúciami a vôbec si nevie rady. Poznamenávam, že Váš kolega v civile odpracoval 14 rokov a nikto mu to dnes nechce dôchodkovo posudzovať, čo pokladám za absurdnosť celého dôchodkového systému SR. Dôchodkové inštitúcie ukazujú prstom na seba, ktorá z nich má poskytnúť starobný dôchodok a ktorá je zodpovedná na tento stav. Je smutné, aby sa vojenský vyslúžilec dnes súdil s bývalým vojenským zamestnávateľom, ktorý mu nechce ani pomôcť v jeho stresujúcej situácii a naopak, obracia sa mu chrbtom.

Upozorňujem, že tieto prípady sa začínajú naozaj množiť, nielen medzi vojakmi, ale aj policajtmi, príslušníkmi SIS a ďalšími.

Môj názor na vec je taký, že ak pripustíme akúkoľvek polemiku o tom, ktorá dôchodková inštitúcia je zodpovedná za uvedený stav, za vzájomné posúvanie si svojho poistenca medzi sebou a nikto z tých dvoch referentov nenesie zodpovednosť – dochádza k postupnému rozkladu základov právneho štátu (pozri čl. I Ústavy SR o právnom štáte). Ak ani jedna z dôchodkových inštitúcií nehodlá rešpektovať rozhodnutie orgánu štátnej moci, je to potom naozaj zlé a treba s tým akútne niečo robiť. Takto to naozaj nemôže fungovať.

Boli sme vojaci z povolania (aj ja) a rozkaz nadriadeného veliteľa sa musel vždy a za každých okolností splniť, aj keď sme mali na to svoj názor. Ešte si na to pamätáme. Ak sme tak nerobili a nepodriadili sa, museli sme znášať zodpovednosť, a potrestali nás. Ak by nedeliteľná veliteľská právomoc nefungovala, nastal by v armáde iba chaos a zmätok.

To naozaj nezostáva účastníkom súdneho konania nič iné, ako znovu na Najvyšší súd SR posielať ďalšie tzv. „kompetenčné“ žaloby a opäť čakať roky na rozhodnutie? Znovu zahlcovať NS SR súdnymi žalobami? Veď ide o poistencov dôchodkových inštitúcií — dôchodcov, starších ľudí, chorých ľudí a tí už nemajú toľko síl, aby sa dostatočne bránili. A možno sa ani nedožijú spravodlivého rezultátu.

S priateľským pozdravom

JUDr. Marián Ď U R I N A
bývalý vojak z povolania

 


 

POZNÁMKA red. k článku:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky dal pripomienku k novele zákona 328/2002 Z.z., (pripomienkovanie prebiehalo 3.4. – 11.04.2018 Slov-lex) v nasledujúcom znení:

k bodu ad2) MS SR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Dátum vytvorenia:     10.04.2018

Zásadná:         Áno

Pripomienka: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vo vzťahu k zákonu č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má vedomosť o odlišnej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky pri určení príslušnosti orgánu verejnej správy na rozhodovanie vo veciach starobných dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorým vznikom nárok na starobný dôchodok za účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, avšak títo príslušníci bezpečnostných zložiek nepožiadali o starobný dôchodok z rôznych dôvodov (napr. ostali naďalej v služobnom pomere), a ktorým bol následne priznaný výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov, resp. podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Časť súdnych rozhodnutí v tejto oblasti konštatuje príslušnosť Sociálnej poisťovne (napr. rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3Sa/24/2016 z 19.04.2017, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 9So 74/2014, sp. zn. 9So 147/2014 atď.) a časť súdnych rozhodnutí konštatuje príslušnosť Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, resp. iného príslušného orgánu verejnej správy, napr. odbor sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, útvar sociálneho zabezpečenia zboru a pod. (napr. rozsudok Krajského  súdu v Košiciach sp. zn. 8Sd/16/2014 z 03.06.2014, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 10So 95/2014 atď.), pričom doposiaľ nebola vyriešená otázka príslušnosti orgánu verejnej správy na konanie a rozhodovanie o starobných dôchodkoch v takýchto situáciách, čím vzniká stav právnej neistoty.

Vo vzťahu k uvedenému je preto potrebné túto otázku riešiť pro futuro prostredníctvom legislatívnych úprav príslušného právneho predpisu, a to zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorom sa riešenie tejto problematickej oblasti vymedzí jednoznačným spôsobom, čím sa najefektívnejším spôsobom dosiahne stav právnej istoty všetkých dotknutých subjektov.

Vzhľadom na uvedené preto požadujeme, aby predkladateľ jednoznačným spôsobom vymedzil, ktorý orgán verejnej správy je oprávnený konať a rozhodovať o nárokoch na starobný dôchodok vojaka a policajta, resp. bývalého vojaka a policajta, ktorému vznikol nárok na starobný dôchodok za účinnosti zákona č. č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, avšak tento o nárok na starobný dôchodok nepožiadal a súčasne následne tomuto príslušníkovi vznikol nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení účinnom v rozhodnom období, resp. podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Dúfajme že MV SR a Vláda SR na túto pripomienku zareaguje a predloží do NR SR materiál na schválenie kde sa navedie konečný poriadok.

Viac k pripomienkam: https://www.bezpzlozky.eu/2018/04/navrh-z-328-2002dochodky2018/

S kompetenčným problémom to už vyzeralo také sľubné: https://www.bezpzlozky.eu/2018/01/kompetencny-spor-vyrieseny/

6 Komentárov na KOMPETENČNÉ SPORY VD-SD:

 • Anabáza nezákonností a porušovania základných ľudských práv voči niektorým poberateľom výsluhových dávok naďalej pokračuje.
  Aj napriek ustálenému právnemu názoru súdov SR a aj usmerňujúcimi kompetenčnými rozsudkami Najvyššieho súdu SR pretrváva tvrdohlavé trvanie na svojich nesprávnych právnych názorov orgánmi sociálneho zabezpečenia všeobecného a aj osobitného systému. Ostatný rozsudok NS SR č.7 So/2/2017 zo dňa 28.6.2018 je o tom dôkazom. Sociálna poisťovňa najskôr nepriznala nášmu kolegovi starobný dôchodok z dôvodu, že nemá 10 rokov poistenia. Potom zmenila názor a priznala mu starobný dôchodok. Neskôr opäť zmenila názor a zastavila mu výplatu starobného dôchodku z dôvodu, že kompetentný na priznanie dávky je VÚSZ, ktorý ale priznať SD odmieta.

  Najvyšší súd SR jasne v rozsudku konštatuje, že Ústava SR garantuje právo občana (občanom je aj poberateľ výsluhovej dávky aj keď si to niektorí zamestnanci úradov nemyslia) na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Sociálna poisťovňa mala pokračovať v plnení práva na hmotné zabezpečenie v starobe a SP a VÚSZ mali vyvinúť úsilie na vyriešenie záporného kompetenčného sporu. SP mala podať kompetenčnú žalobu a nie namiesto toho zastaviť vyplácanie starobného dôchodku( veď dôchodca sa nejak uživí).
  Moja poznámka:
  Pre niektorých úradníkov na SP a aj VÚSZ to však znamená prekročiť ich vlastný tieň, čo asi nedokážu a jednoduchšie je nepriznať, zastaviť a odmietnúť. Veď oni sú dôležití a nie nejakí dôchodcovia, čo sa stále dožadujú svojich práv a nárokov a znepríjemňujú zabehaný chod na úrade.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave a tento komentár je jeho súkromný názor.

 • V roku 2018 som postrehol viacero rozhodnutí súdov SR kde napriek jasnému záveru kompetenčného senátu NS SR v kompetenčnom spore z roku 2017 Ministerstvo obrany SR ako odvolací orgán ako i VÚSZ neuznávajú jeho právoplatné rozhodnutie v obdobných sporoch.
  Krajský súd Bratislava v rozsudku z apríla 2018 ohodnotil ich postoj takto:
  … Zároveň súd musí konštatovať celkom zjavnú a nijako neospravedlniteľnú ignoráciu rozsudku kompetenčného senátu NS SR. Žalovanému neprináleží v tomto súdnom konaní (a ani v inom s obdobným predmetom konania) polemizovať a vyvracať tento aj pre neho celkom zrozumiteľne formulovaný právny názor NS SR, ale mal by ho plne rešpektovať a podľa neho aj postupovať. Po zverejnení rozsudku kompetenčného senátu NS SR a oboznámení sa žalovaným s ním je potrebné postup žalovaného v prejednávanej veci označiť za svojvoľný, nezákonný a nezlučiteľný s fungovaním a činnosťou orgánu verejnej moci v právnom štáte…

  Krajský súd v Trnave v rozsudku z februára 2018 poukazuje na skutočnosť, že MO SR a aj VÚSZ sú viazaný právnym názorom správneho súdu vychádzajúceho z uvedeného kompetenčného senátu NS SR a pokiaľ by nerešpektovali tento právny názor správny súd im môže uložiť pokutu až do výšky 2.000 € . Je potrebné navrhovať súdu aby za nerešpektovanie právneho názoru uložil žalovanému pokutu.Toto je jedna z možností donútiť MO SR (VÚSZ) rešpektovať právny názor NS SR a nie si so Sociálnou poisťovňou medzi sebou posúvať žiadosti našich kolegov o priznanie starobného dôchodku a naťahovať čas aby spor vyriešila príroda.
  Mnohé žiadosti o priznanie SD boli podávané v rokoch 2013 a 2014 a doposiaľ o nich nebolo právoplatne rozhodnuté.
  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre AK JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Ďaľšie rozhodnutie NS SR v kompetenčnom spore (MV SR -SP) č.2 Komp/1/2017-34 z 29.3.2018.
  Rozsudok opäť potvrdil ustálený právny názor súdov SR, že pokiaľ služobný pomer policajta trval aj po dovŕšení dôchodkového veku nepretržite aj po 1.7.2002, právomoc rozhodnúť o vzniku nároku na starobný dôchodok ako aj o jeho zvýšení za dobu zamestnania (poistenia) po vzniku nároku na SD má Sociálna poisťovňa.
  Podotýkam, že náš kolega bývalý policajt si podal žiadosť o SD už v marci 2013 a doteraz Sociálna poisťovňa odmietala svoju príslušnosť k rozhodnutiu a neustále tvrdila, že musí rozhodnúť sociálny orgán MV SR.
  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík.

 • …ad Ing. Ľ. DUBEŇ,

  aj v dnešnom súdnom spore MO SR argumentovalo tým, že vo februári 2018 požiadali ministerku spravodlivosti SR, aby vec riešila. Lenže MS SR nie je účastníkom sporu. Ja tvrdím, že túto spornú vec môžu riešiť len nezávislé a nestranné súdy. Zasahovanie do ich činnosti poznáme len spred roka 1989, vtedy to šlo. Dnes nie.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. M. ĎURINA

 • Malá poznámka ku kompetenčným sporom:
  Zaznamenal som v poslednom čase aj kompetenčný spor priamo Sociálnej poisťovni s VÚSZ bez zapojenia klienta. Ohľadom pripomienky Ministerstva spravodlivosti SR v rámci pripomienkového konania terajšieho návrhu novely zákona č.328/2002 Z.z. som skeptický, nakoľko v minulých rokoch som niekoľkokrát postrehol obdobné pripomienky Sociálnej poisťovne ku kompetenčným sporom a vôbec to nebolo vzaté do úvahy a prijaté novely to neriešili.
  Podľa môjho názoru sa príslušné orgány sociálneho poistenia spoliehajú na skutočnosť, že príroda tieto spory vyrieši. Ak by tomu tak nebolo, tak by sa tieto kompetenčné spory neriešili 10 rokov.

 • Prenesené s tohto webu z rubriky PORADENSTVO:
  --
  Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 23. januára 2018 v 22:47

  Rôzne právny názor súdov SR:

  Z najnovšieho rozsudku Krajského súdu Košice č. 1 Sa/29/2017 z 23.11.2017 vyplýva, že v prípade dosiahnutia max. výmery 30 (28) rokov služby sa považuje zbytková doba (vrátane ďalších celých rokov služby) za dobu poistenia nezhodnotenú pre výšku výsluhovej dávky a preto ju musí zhodnotiť Sociálna poisťovňa. Takýto názor nie je v poslednej dobe ojedinelý vrátane NS SR. Takisto Sociálna poisťovňa v poslednom období v niektorých prípadoch zaujala obdobné stanovisko a priznala SD aj za dobu nad 30 rokov služby a to bez súdneho sporu.
  Samozrejme existujú rozsudky Krajských súdov vrátane NS SR kde je vyjadrený opačný názor t.j. roky služby nad maximálnu hranicu 28 (30) rokov nemôžu byť zhodnocované vo všeobecnom systéme Sociálnou poisťovňou, čo je podľa môjho laického názoru správne a spravodlivé nakoľko boli zhodnotené pre nárok a výšku výsluhovej dávky a jedná sa len o techniku výpočtu dávky.
  K rôznym názorom súdov SR by mal zaujať zjednocujúce stanovisko NS SR a zverejniť ho v Zbierke stanovísk a rozhodnutí NS SR a súdov SR. Pokiaľ sa tak nestane je potrebné skúšať a očakávať,že sa v individuálnych prípadoch podarí uspieť buď priamo v SP alebo na príslušnom súde.
  --
  Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 5. januára 2018 v 17:53 (Upraviť)

  Kompetenčný spor medzi VÚSZ a Sociálnou poisťovňou:

  V mnohých prípadoch pri riešení žiadosti našich kolegov o starobný dôchodok sme sa stretávali s “pinpongom” medzi útvarmi sociálneho zabezpečenia silových rezortov (vrátane VÚSZ) na jednej strane a Sociálnou poisťovňou na druhej strane.V praxi to vyzeralo tak, že výsluhový dôchodca (v staršom veku) si podal žiadosť o SD na Sociálnu poisťovňu, tá jeho žiadosť postúpila na VÚSZ, VÚSZ vrátil žiadosť o dôchodok na Sociálnu poisťovňu a tá opäť na VÚSZ. Oba orgány verejnej správy tvrdili,že nie sú oprávnené konať vo veci s tým, že nech to vybaví druhá strana a takto pokračovalo vzájomné zasielanie si a zamietanie z dôvodu nepríslušnosti.
  A roky plynuli. Do toho prišlo niekoľko rozhodnutí Krajských súdov ako i Najvyššieho súdu, ale príslušné orgány odmietali rozhodnúť a výsledok bol pre žiadateľa o SD nulový.
  Až príchodom nového Správneho súdneho poriadku dostal náš žiadateľ o starobný dôchodok možnosť prostredníctvom svojho advokáta vyriešiť takýto záporný kompetenčný spor a to kompetenčnou žalobou na Najvyšší súd SR. A NS SR rozhodol,ktorý orgán sociálneho zabezpečenia je povinný rozhodnúť vo veci SD, v našom prípade VÚSZ.
  Dávam do pozornosti jednu z prvých lastovičiek v takýchto prípadoch a to rozsudok NS SR č.3 Komp/1/2016 z 11.10.2017. Nášho kolegu zastupovala Advokátska kancelária JUDr.Július Jánošík z Bratislavy.

  Odporúčam v obdobných prípadoch sa s dôverou obrátiť na renomovanú advokátsku kanceláriu a jej prostredníctvom preťať bludný kruh beznádeje, rezignácie a pocitu bezmocnosti v mlynských kameňoch byrokracie, čo si naozaj v našom veku nezaslúžime.

  Autor komentára spolupracuje ako konzultant s AK JUDr.Július Jánošík Bratislava.
  PS:
  je tam toho ďaleko viac ku pompetenčným sporom !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: