Vyberte stranu

Kompetenčné spory zákon nerieši !

 

Vážení priatelia,

práve dnes (t.j. 12.04.2018) som sa vrátil z Krajského súdu v Bratislave, kde som právne zastupoval Vášho kolegu v spore o starobný dôchodok.

Súdny spor bol o to zložitejší, že vojenský vyslúžilec sa najprv domáhal svojho dôchodkového nároku (starobného dôchodku) pred Krajským súdom v Banskej Bystrici voči Sociálnej poisťovni. To preto, lebo v tom čase mal trvalý pobyt v tomto kraji. Krajský súd v Banskej Bystrici rozhodol tak, že nie Sociálna poisťovňa, ale Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia musí poskytnúť vojenskému vyslúžilcovi starobný dôchodok. Pretože tak už predtým rozhodol v kompetenčnom spore čís. k.: 3 Komp/1/2016 zo dňa 11.10.2017 Najvyšší súd SR.

Podľa ustanovenia § 412 ods. 3 Súdneho správneho poriadku záporný kompetenčný konflikt je spor, v ktorom viaceré orgány verejnej správy súčasne popierajú svoju pôsobnosť tak, že žiadny z nich nechce vykonať v tej istej veci administratívne konanie, alebo spor medzi orgánom verejnej správy, ktorý nechce vykonať vo veci administratívne konanie, a iným subjektom, ktorý svoju príslušnosť upraviť rovnakú vec vlastným postupom popiera.
V dôsledku nekonečných právnych ťahaníc sa vojenský vyslúžilec ocitol v ostrom strete dvoch dôchodkových inštitúcií, z ktorých ani jedna nehodlá ustúpiť. Veľmi často sa mi totiž dostávajú (vracajú) do rúk dokumenty, podľa ktorých má povinná strana (dôchodková inštitúcia) niečo vykonať alebo splniť a pod. Zaviazaná strana to vehementne odmieta a používa rôzne právne predpisy, ktoré jej to vraj nedovoľujú, zakazujú, alebo neumožňujú. Resp. sa vyhovárajú na všetko možné „ako sa to nedá“. Z oprávneného účastníka sa razom stal bezprízorný subjekt, ktorý sa ocitol medzi dvomi dôchodkovými inštitúciami a vôbec si nevie rady. Poznamenávam, že Váš kolega v civile odpracoval 14 rokov a nikto mu to dnes nechce dôchodkovo posudzovať, čo pokladám za absurdnosť celého dôchodkového systému SR. Dôchodkové inštitúcie ukazujú prstom na seba, ktorá z nich má poskytnúť starobný dôchodok a ktorá je zodpovedná na tento stav. Je smutné, aby sa vojenský vyslúžilec dnes súdil s bývalým vojenským zamestnávateľom, ktorý mu nechce ani pomôcť v jeho stresujúcej situácii a naopak, obracia sa mu chrbtom.

Upozorňujem, že tieto prípady sa začínajú naozaj množiť, nielen medzi vojakmi, ale aj policajtmi, príslušníkmi SIS a ďalšími.

Môj názor na vec je taký, že ak pripustíme akúkoľvek polemiku o tom, ktorá dôchodková inštitúcia je zodpovedná za uvedený stav, za vzájomné posúvanie si svojho poistenca medzi sebou a nikto z tých dvoch referentov nenesie zodpovednosť – dochádza k postupnému rozkladu základov právneho štátu (pozri čl. I Ústavy SR o právnom štáte). Ak ani jedna z dôchodkových inštitúcií nehodlá rešpektovať rozhodnutie orgánu štátnej moci, je to potom naozaj zlé a treba s tým akútne niečo robiť. Takto to naozaj nemôže fungovať.

Boli sme vojaci z povolania (aj ja) a rozkaz nadriadeného veliteľa sa musel vždy a za každých okolností splniť, aj keď sme mali na to svoj názor. Ešte si na to pamätáme. Ak sme tak nerobili a nepodriadili sa, museli sme znášať zodpovednosť, a potrestali nás. Ak by nedeliteľná veliteľská právomoc nefungovala, nastal by v armáde iba chaos a zmätok.

To naozaj nezostáva účastníkom súdneho konania nič iné, ako znovu na Najvyšší súd SR posielať ďalšie tzv. „kompetenčné“ žaloby a opäť čakať roky na rozhodnutie? Znovu zahlcovať NS SR súdnymi žalobami? Veď ide o poistencov dôchodkových inštitúcií — dôchodcov, starších ľudí, chorých ľudí a tí už nemajú toľko síl, aby sa dostatočne bránili. A možno sa ani nedožijú spravodlivého rezultátu.

S priateľským pozdravom

JUDr. Marián Ď U R I N A
bývalý vojak z povolania

 


 

POZNÁMKA red. k článku:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky dal pripomienku k novele zákona 328/2002 Z.z., (pripomienkovanie prebiehalo 3.4. – 11.04.2018 Slov-lex) v nasledujúcom znení:

k bodu ad2) MS SR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Dátum vytvorenia:     10.04.2018

Zásadná:         Áno

Pripomienka: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vo vzťahu k zákonu č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má vedomosť o odlišnej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky pri určení príslušnosti orgánu verejnej správy na rozhodovanie vo veciach starobných dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorým vznikom nárok na starobný dôchodok za účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, avšak títo príslušníci bezpečnostných zložiek nepožiadali o starobný dôchodok z rôznych dôvodov (napr. ostali naďalej v služobnom pomere), a ktorým bol následne priznaný výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov, resp. podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Časť súdnych rozhodnutí v tejto oblasti konštatuje príslušnosť Sociálnej poisťovne (napr. rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3Sa/24/2016 z 19.04.2017, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 9So 74/2014, sp. zn. 9So 147/2014 atď.) a časť súdnych rozhodnutí konštatuje príslušnosť Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, resp. iného príslušného orgánu verejnej správy, napr. odbor sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, útvar sociálneho zabezpečenia zboru a pod. (napr. rozsudok Krajského  súdu v Košiciach sp. zn. 8Sd/16/2014 z 03.06.2014, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 10So 95/2014 atď.), pričom doposiaľ nebola vyriešená otázka príslušnosti orgánu verejnej správy na konanie a rozhodovanie o starobných dôchodkoch v takýchto situáciách, čím vzniká stav právnej neistoty.

Vo vzťahu k uvedenému je preto potrebné túto otázku riešiť pro futuro prostredníctvom legislatívnych úprav príslušného právneho predpisu, a to zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorom sa riešenie tejto problematickej oblasti vymedzí jednoznačným spôsobom, čím sa najefektívnejším spôsobom dosiahne stav právnej istoty všetkých dotknutých subjektov.

Vzhľadom na uvedené preto požadujeme, aby predkladateľ jednoznačným spôsobom vymedzil, ktorý orgán verejnej správy je oprávnený konať a rozhodovať o nárokoch na starobný dôchodok vojaka a policajta, resp. bývalého vojaka a policajta, ktorému vznikol nárok na starobný dôchodok za účinnosti zákona č. č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, avšak tento o nárok na starobný dôchodok nepožiadal a súčasne následne tomuto príslušníkovi vznikol nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení účinnom v rozhodnom období, resp. podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Dúfajme že MV SR a Vláda SR na túto pripomienku zareaguje a predloží do NR SR materiál na schválenie kde sa navedie konečný poriadok.

Viac k pripomienkam: https://www.bezpzlozky.eu/2018/04/navrh-z-328-2002dochodky2018/

S kompetenčným problémom to už vyzeralo také sľubné: https://www.bezpzlozky.eu/2018/01/kompetencny-spor-vyrieseny/